You are on page 1of 2

Ciklus glodanja kruznog ostrva

Circular spigot (CYCLE 77)


Ovim ciklusom se vri obrada krunog ostrva (ispupeni elementi
radnog dela). Ciklus omoguava ukljuenje kompenzacije radijusa reznog
alata tako da se u ciklusu definiu tane mere ostrva koje izraujemo.
Oblik (format) ciklusa je sledei:
CYCLE77(RTP,RFP,SDIS,DP,DPR,PRAD,PA,PO,
MID,FAL,FALD,FFP1,FFD,CDIR,VARI,AP1,)
Parametri imaju sledea znaenja:
RTP
Povratna ravan (APS). Ravan na koju se rezni alat vraa nakon
konane obrade ostrva.
RFP
Referentna ravan (APS). Ravan na kojoj se nalazi materijal za
obradu.
SDIS
Sigurnosno rastojanje (INC). Vrednosti ovog parametra imaju
uvek pozitivnu vrednost.
DP
Krajnja dubina ostrva (APS). Definie poziciju konane dubine
ostrva.
ili
DPR
Ukupna dubina ostrva (INC). Vrednosti ovog parametra imaju
uvek pozitivnu vrednost.
PRAD Radijus (poluprenik) krunog ostrva.
PA
Pozicija centra krunog ostrva po apcisi - X osi kod G17 ravni
(APS).
PO
Pozicija centra krunog ostrva po ordinati - Y osi kod G17
ravni (APS).
MID
Maksimalna pojedinana dubina rezanja reznog alata u gruboj
obradi.
FAL Dodatak za finu obradu (za zadnji prolaz) po boku ostrva.
FALD Dodatak za finu obradu (za zadnji prolaz) na dnu ostrva.
FFP1
Veliina pomonog kretanja (posmak) pri gruboj obradi
materijala u ravni.
FFD
Veliina pomonog kretanja (posmak) pri prodiranju u
materijal (zauzimanju novih dubina).
CDIR
Smer glodanja:
0 - u istom smeru kao i smer obrtanja radnog vretena,
1 - u suprotnom smeru u odnosu na smer obrtanja radnog
vretena,
2 - u smeru kazaljke na satu (kao G2),
3 - u suprotnom smeru kazaljke na satu (kao G3).
VARI
Varijanta glodanja:
1 - radi se samo gruba obrada depa,
2 - radi se samo fina obrada depa.
AP1 Radijus (poluprenik) depa za najgrublju obradu.
Grafiki prikaz parametara: