You are on page 1of 37

Cn t-am ?

10 9 8

12 11 1

2 3 4

T s a haon a chlog

Cn t-am ?

10 9 8

12 11 1

2 3 4

T s a d a chlog

Cn t-am ?

10 9 8

12 11 1

2 3 4

T s a tr a chlog

Cn t-am ?

10 9 8

12 11 1

2 3 4

T s a ceathair a chlog

Cn t-am ?

10 9 8

12 11 1

2 3 4

T s a cig a chlog

Cn t-am ?

Cn t-am ?

10 9 8

12 11 1

2 3 4

T s a s a chlog

Cn t-am ?

10 9 8

12 11 1

2 3 4

T s a seacht a chlog

Cn t-am ?

10 9 8

12 11 1

2 3 4

T s a hocht a chlog

Cn t-am ?

10 9 8

12 11 1

2 3 4

T s a naoi a chlog

Cn t-am ?

10 9 8

12 11 1

2 3 4

T s a deich a chlog

Cn t-am ?

10 9 8

12 11 1

2 3 4

T s a haon dag a chlog

Cn t-am ?

10 9 8

12 11 1

2 3 4

T s a d dhag a chlog