You are on page 1of 1

Perakaunan Pengurusan Analisis kos volum untung Asas akruan Asas serapan Asas tunai Bahan langsung Bahan

mentah Belanja Belanja jualan dan pengedaran Belanja an Belanja an bahan mentah Belanja an belian bahan Belanja Belanja Belanja Belanja an fleksibel an induk an jualan an laporan prestasi Satu kaedah yang digunakan untuk menganalisis kos, jualan dan untung Asas perakaunan yang mengiktiraf hasil pada tempoh ia diperoleh dan mengiktiraf belanja pada tempoh ia dilibatkan Unti aktiviti atau asas yang digunakan untuk mengira kadar serapan atau kadar pratentu overhed kilang seperti jam mesin dan jamburuh langsung Asas perakaunan yang mengiktiraf hasil pada tempoh tunai diterima dan mengiktiraf belanja pada tempoh tunai dibayar Bahan mentah yang menjadi sebahagian daripada sesuatu produk siap yang boleh dikesan secara fizikal dan mudah pada produk berkenaan Bahan mentah yang digunakan unutk membuat sesuatu produk Pengorbanan satu sumber atau asset untuk memperoleh satu perkhidmatan Kos yang berfungsi kepada jualan dan pengedaran Satu rancangan ke angan yang disediakan secara sistematik bagi menjalankan operasi perniagaan Belanja an yang menunjukkan ramalan kuantiti bahan yang perlu digunakan untuk memenuhi permintaan pengeluaran Belanja an yang menunjukkan kuantiti bahan yang perlu dibeli untuk memastikan kuantiti bahan yang ada mencukupi untuk menghasilkan keluaran Belanja an yang berubah mengikut tahap aktiviti dan terdiri daripada kos!kos berubah Belanja an yang merangkumi perancangan ke angan seluruh organisasi Belanja an yang menunjukkan ramalan jualan yang diingini Belanja an yang mengukur prestasi sesebuah organisasi atau bahagian atau jabatan dalam organisasi dengan membuat perbandingan antara prestasi dijangka dengan prestasi sebenar Belanja an yang menunjukkan anggaran jumlah kos overhed kilang yang perlu diambil kira dalam menentukan kos produk Belanja an yang menunjukkan ramalan pengeluaran yang perlu dicapai untuk memenuhi permintaan pengeluaran Belanja an yang menunjukkan kos pentadbiran yang dirancang Belanja an yang tidak berubah pada sesuatu tahap aktiviti dan terdiri daripada kos!kos tetap Belanja an yang menunjukkan ramalan penerimaan dan pembayaran tunai dalam suatu jangka masa tertentu Satu dokumen yang digunakan untuk merekod pernimtaan terhadap bahan mentah daripada pihak stor atau jabatan penyimpanan untuk digunakan dalam proses pengeluaran Buruh perkilangan di mana hasil kerja boleh dikesan dengan mudah kepada produk yang dikeluarkan Satu teknik yang boleh digunakan untuk menganalisis kos, volum jualan dan untung Satu catatan sahaja akan dibuat bagi setiap urus niaga yang berlaku, iaitu sama ada catatan debit atau catatan kredit, berla anan dengan catatan bergu yang melibatkan dua catatan iaitu debit dan kredit bagi setiap urus niaga

Belanja an overhed kilang Belanja an pengeluaran Belanaj an pentadbiran Belanja an static Belanja an tunai Borang permintaan bahan Buruh langsung "arta pulang modal "atatan tunggal