You are on page 1of 8

PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE


Na temelju lanka 12.a stavak 2. Zakona o podrujima posebne dravne skrbi ( "Narodne novine", broj 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odranoj________, donijela UREDBU O KRITERIJIMA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE lanak 1. Ovom Uredbom se propisuju kriteriji za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje za sastavljanje listi prvenstva. Liste prvenstva se sastavljaju od pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, bodovanih u skladu s kriterijima koji posebno ukljuuju stambeni status, uvjete stanovanja, prebivanje na odreenom podruju, primanja, strunu spremu, ivotnu dob, broj lanova te broj djece u obitelji koja se stambeno zbrinjava, kao i statuse priznate po posebnim propisima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, invalidima, rtvama nasilja u obitelji te izbjeglicama, prognanicima i povratnicima. lanak 2. (1) Pravo na stambeno zbrinjavanje iz lanka 8. stavka 1. toke 1., 2., 3. i 4. Zakona o podrujima posebne dravne mogu ostvariti podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u skladu s osiguranim sredstvima u dravnom proraunu za tekuu godinu i raspoloivom stambenom fondu u dravnom vlasnitvu, a ostvaruje se na temelju liste prvenstva. (2) Zahtjevi za stambeno zbrinjavanje mogu se podnijeti u razdoblju od 1. sijenja do 31. oujka tekue godine mjesno nadlenom uredu dravne uprave u upaniji odnosno nadlenom upravnom tijelu Grada Zagreba. (3) Liste prvenstva od pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje utvruje mjesno nadleni ured dravne uprave u upanijama, odnosno nadleno upravno tijelo Grada Zagreba za svaku kalendarsku godinu. (4) Listu prvenstva mjesno nadleni ured dravne uprave u upaniji odnosno nadleno upravno tijelo Grada Zagreba objavljuju na svojim internetskim stranicama i oglasnoj ploi do 30. travnja tekue godine. lanak 3. (1) Liste prvenstva utvruju se prema upanijama te prema nainu stambenog zbrinjavanja iz lanka 8. stavka 1. toki 1., 2., 3. i 4. Zakona o podrujima posebne dravne skrbi i to: - prva lista prvenstva se formira od zahtjeva zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje iz lanka 8. stavka 1. toke 1. Zakona o podrujima posebne dravne skrbi, - druga lista prvenstva se formira od zahtjeva zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje iz lanka 8. stavka 1. toke 2. Zakona o podrujima posebne dravne skrbi, - trea lista prvenstva se formira od zahtjeva zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje iz lanka 8. stavka 1. toke 3. Zakona o podrujima posebne dravne skrbi, - etvrta lista prvenstva se formira od zahtjeva zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje iz lanka 8. stavka 1. toke 4. Zakona o podrujima posebne dravne skrbi

lanak 4. Zaprimljeni zahtjevi za stambeno zbrinjavanje boduju se na slijedei nain: (1) Prema broju lanova obiteljskog domainstva navedenih na zahtjevu za stambeno zbrinjavanje, podnositelj zahtjeva ostvaruje: broj kriterij bodova est lanova i vie 32 pet lanova 28 etiri lana 24 tri lana 18 dva lana 14 samac 10 (2) Prema broju djece predkolske, kolske i fakultetske dobi navedenih na zahtjevu za stambeno zbrinjavanje podnositelj zahtjeva ostvaruje : broj kriterij bodova 3 djece i vie 12 2 djece 8 1 dijete 6 (3) Na temelju prosjenih ukupnih primanja u posljednja tri mjeseca svih lanova njegove obitelji podnositelj zahtjeva ostvaruje: broj kriterij bodova do 24% prosjene mjesene plae u Republici Hrvatskoj po 30 lanu obitelji 25% i vie od 25% do 49% prosjene mjesene plae u 25 Republici Hrvatskoj po lanu obitelji 50% i vie od 50% do 74% prosjene mjesene plae u 15 Republici Hrvatskoj po lanu obitelji (4) Prema strunoj spremi podnositelja zahtjeva ili lana obitelji koji je naveden na zahtjevu za stambeno zbrinjavanje, podnositelj zahtjeva ostvaruje: broj kriterij bodova 14 11 doktor znanosti, magistar znanosti, sveuilini specijalistiki studij, zavren preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili specijalistiki diplomski struni studij, zavren preddiplomski sveuilini studij ili struni studij u trajanju od najmanje tri godine, srednja struna sprema,

(5) Za zavreno obrazovanje doktora znanosti, magistra znanosti, preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveuilini studij ili specijalistiki diplomski struni studij, za sve lanove obitelji koji imaju navedeno obrazovanje podnositelj zahtjeva ostvaruje: broj kriterij bodova 3 i vie lanova 15 2 lana 10 1 lan 5 (6) Prema duini prebivanja na podruju grada/opine za koju je podnio zahtjev za stambeno zbrinjavanje, podnositelj zahtjeva ostvaruje: broj kriterij bodova 20 i vie od 20 godina 28 10 i vie od 10 do 19 godina 18 od 5 do 9 godina 9 (7) Na temelju stambenog statusa njegova obiteljskog domainstva podnositelj zahtjeva ostvaruje: broj kriterij bodova za status najmoprimca (podstanara) 25 za status najmoprimca sa zatienom najamninom 17 za stanovanje kod lana obiteljskog domainstva u neodgovarajuem stanu ili kui 8 (8) Prema ivotnoj dobi podnositelja zahtjeva podnositelj zahtjeva ostvaruje: broj kriterij bodova do 29 godina 25 30 i vie od 30 do 54 godine 17 55 i vie od 55 godina 8 (9) lanovi obitelji smrtno stradalog, zatoenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, ostvaruju jednokratno 30 bodova. (10) Ako podnositelj zahtjeva ili lan obiteljskog domainstva koji je na zahtjevu za stambeno zbrinjavanje ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, prema utvrenom postotku oteenja organizma, za svaku osobu s utvrenim invaliditetom pripada: broj kriterij bodova 100% invalidnosti 15 90% invalidnosti 13 80% invalidnosti 11 50% do 70% invalidnosti 9 20% do 40 %invalidnosti 7 (11) Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva ili lana njegovog obiteljskog domainstva navedenog u zahtjevu, ovisno o utvrenom stupnju invaliditeta, za svaku osobu s utvrenim invaliditetom pripada:

broj bodova 12 10 8 6 4

kriterij 100% invalidnosti 90% invalidnosti 80% invalidnosti 50% do 70% invalidnosti ispod 50% invalidnosti

Ako se radi o malodobnom djetetu lanu obiteljskog domainstva navedenog u zahtjevu, za svako malodobno dijete s utvrenim invaliditetom podnositelj zahtjeva ostvaruje dodatnih 12 bodova. (12) Podnositelj zahtjeva ili lanovi obiteljskog domainstva koji su na zahtjevu za stambeno zbrinjavanje, a imaju status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za vrijeme provedeno u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ostvaruju za svaku osobu s utvrenim statusom: broj kriterij bodova vie od 24 mjeseci 30 od 12 do 24 mjeseci 24 do 12 mjeseci 18 (13) Ako je podnositelj zahtjeva ili lan obiteljskog domainstva koji je na zahtjevu za stambeno zbrinjavanje rtva nasilja u obitelji, podnositelj zahtjeva ostvaruje 5 bodova. (14) Ako je podnositelj zahtjeva ili lan obiteljskog domainstva koji je na zahtjevu za stambeno zbrinjavanje u statusu prognanika, povratnika i izbjeglice, podnositelj zahtjeva ostvaruje 10 bodova. (15) Uz bodove iz stavka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. i 14. ovog lanka podnositelj zahtjeva za darovanje graevinskog materijala moe ostvariti bodove za: broj kriterij bodova 40 30 10 ako boravi u kui koja se smatra neuseljivom po lanku 9.a Zakona o podrujima posebne dravne skrbi, za izgradnju nove kue na graevinskom zemljitu, ako boravi u stambenoj jedinici nedostatne povrine popisane Zakonom o podrujima posebne dravne skrbi. lanak 5. (1) Za ostvarivanje bodova navedenih u lanku 4. ove Uredbe potrebna je sljedea dokumentacija, za bodove iz: - stavka 2, za djecu predkolske dobi potreban izvid iz matine knjige roenih, za kolsku djecu potvrda iz kole ili fakulteta, - stavka 3, dokaz o plai od poslodavca ili ako nije zaposlen dokaz o nezaposlenosti za punoljetne lanove obitelji koji nisu na redovnom kolovanju, - stavka 4. i 5. diplomu ili svjedodbu o zavrenom obrazovanju za sve lanove obitelji navedene na zahtjevu, - stavka 6, uvjerenje o prebivalitu podnositelja zahtjeva,

- stavka 8, preslika osobne iskaznice ili izvod iz matine knjige roenih, - stavka 7, dokaz o najmu ili koritenju stambene jedinice a za stanovanje kod lana obitelji treba dostaviti potpisanu izjavu i ovjerenu kod javnog biljenika, - stavka 9, izvrno rjeenje o statusu lana obitelji smrtno stradaloga, zatoenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, - stavka 10, izvrno rjeenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, - stavka 11, dokaz o utvrenoj invalidnosti, - stavka 12, izvadak iz Registra branitelja, - stavka 13, zapisnik nadlene policijske uprave i socijalna anamneza nadlenog centra za socijalnu skrb, - stavka 14, potvrdu o statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice. (2) Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga lanka o kojima tijela dravne uprave, tijela jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave ili pravne osobe koje imaju javne ovlasti vode slubene oevidnike mjesno nadleni uredi dravne uprave u upanijama, odnosno nadleno upravno tijelo Grada Zagreba pribavljaju slubenim putem. Radi pribavljanja dokumentacije slubenim putem podnositelj zahtjeva daje pisanu izjavu u kojoj navodi da ispunjava uvjete za ostvarivanje bodova iz lanka 4. ove Uredbe, a potom uredi dravne uprave u upanijama, odnosno nadleno upravno tijelo Grada Zagreba trae isprave iz stavka 1. ovoga lanka za utvrivanje injenica navedenih u izjavi. (3) Za ostvarivanje dodatnih bodova za darovanje graevinskog materijala iz lanka 4. stavka 15. ove Uredbe podnositelj zahtjeva daje izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornou ovjerenu kod javnog biljenika. lanak 6. Lista prvenstva sadri: - redni broj, - ime i prezime podnositelja zahtjeva, - broj lanova obitelji, - broj bodova. Smatra se da su korisnici podnoenjem zahtjeva dali svoj pristanak na objavu podataka iz stavka 1. ovoga lanka. lanak 7. Rjeavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana ili obiteljske kue u dravnom vlasnitvu i nalaze se na prvoj listi prvenstva mjesno nadleni uredi dravne uprave u upanijama, odnosno nadleno upravno tijelo Grada Zagreba vri prema broju i povrini raspoloivih stambenih jedinica. Raspoloiva stambena jedinica daje se u najam obitelji s prve liste prvenstva kojoj odgovara povrina raspoloive stambene jedinice i koja ima najvei broj bodova na listi. lanak 8. Rjeavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam oteene obiteljske kue u dravnom vlasnitvu i nalaze se na drugoj listi prvenstva mjesno nadleni uredi dravne uprave u upanijama, odnosno nadleno upravno tijelo Grada Zagreba vri prema broju i povrini raspoloivih stambenih jedinica. Raspoloiva stambena jedinica daje se u najam obitelji s druge liste prvenstva kojoj odgovara povrina raspoloive stambene jedinice i koja ima najvei broj bodova na listi.

lanak 9. Rjeavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje darovanjem graevinskog zemljita i nalaze se na treoj listi prvenstva mjesno nadleni uredi dravne uprave u upanijama, odnosno nadleno upravno tijelo Grada Zagreba vri prema broju i povrini raspoloivih graevinskih estica. Raspoloiva graevinska estica daruje se obitelji s tree liste prvenstva kojoj odgovara povrina raspoloive graevinske estice i koja ima najvei broj bodova na listi. lanak 10. Rjeavanje zahtjeva korisnika koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje darovanjem graevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kue ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kue na graevinskom zemljitu u svom vlasnitvu i nalaze se na etvrtoj listi prvenstva mjesno nadleni uredi dravne uprave u upanijama, odnosno nadleno upravno tijelo Grada Zagreba vri prema broju bodova na listi prvenstva na nain da se prvo rjeavaju zahtjevi koji imaju najvei broj bodova na listi. Broj zahtjeva korisnika koji se rjeavaju u tekuoj godini ovisi o osiguranim sredstvima u tekuoj proraunskoj godini za tu namjenu. lanak 11. Ako dvije ili vie obitelji imaju isti broj utvrenih bodova iz lanka 4. ove Uredbe prednost za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje ima obitelj koja ima: - vei broj malodobne djece na redovnom kolovanju, - iji podnositelj zamolbe ima vii stupanj strune spreme, - iji podnositelj zamolbe je starije ivotne dobi. lanak 12. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. Klasa: Ur.br. Zagreb, Predsjednik Zoran Milanovi v. r.

OBRAZLOENJE Zakonom o podrujima posebne dravne skrbi ("Narodne novine", broj 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13) propisano je da e Vlada Republike Hrvatske propisati kriterije za bodovanje pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje radi formiranja liste prvenstva. Pravo na stambeno zbrinjavanje iz lanka 8. stavka 1. toke 1., 2., 3. i 4. Zakona o podrujima posebne dravne ovisi o raspoloivom stambenom fondu u dravnom vlasnitvu i osiguranim sredstvima u dravnom proraunu. Pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruje se na temelju liste prvenstva koju utvruje mjesno nadleni uredi dravne uprave u upanijama, odnosno nadleno upravno tijelo Grada Zagreba za svaku kalendarsku godinu. Zahtjevi za stambeno zbrinjavanje mogu se podnijeti u razdoblju od 1. sijenja do 31. oujka tekue godine mjesno nadlenom uredu dravne uprave u upaniji odnosno nadlenom upravnom tijelu Grada Zagreba. Liste prvenstva se sastavljaju od pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje bodovanih u skladu s kriterijima koji posebno ukljuuju stambeni status, uvjete stanovanja prebivanje na odreenom podruju, primanja, strunu spremu, ivotnu dob, broj lanova te broj djece u obitelji koja se stambeno zbrinjava, kao i statuse priznate po posebnim propisima hrvatskim braniteljima, invalidima, rtvama nasilja u obitelji te izbjeglicama, prognanicima i povratnicima. Ovom Uredbom su detaljno utvreni kriteriji za ostvarivanje prava na bodove temeljem kojih se uvrtava svaka pojedina obitelj na listu prvenstva. Liste prvenstva utvruju se prema upanijama te prema nainu stambenog zbrinjavanja iz lanka 8. stavka 1. toki 1., 2., 3. i 4. Zakona o podrujima posebne dravne skrbi i to: - prva lista prvenstva se formira od zahtjeva zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje iz lanka 8. stavka 1. toke 1. Zakona o podrujima posebne dravne skrbi, - druga lista prvenstva se formira od zahtjeva zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje iz lanka 8. stavka 1. toke 2. Zakona o podrujima posebne dravne skrbi, - trea lista prvenstva se formira od zahtjeva zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje iz lanka 8. stavka 1. toke 3. Zakona o podrujima posebne dravne skrbi, - etvrta lista prvenstva se formira od zahtjeva zaprimljenih za stambeno zbrinjavanje iz lanka 8. stavka 1. toke 4. Zakona o podrujima posebne dravne skrbi Ukupan broj bodova i % udio svakog od njih bez ponavljanja iznosa. Ovom Uredbom osigurat e se transparentnost svih modela stambenog zbrinjavanja propisanih Zakonom o podrujima posebne dravne skrbi.
re.br. kriterij Prema broju lanova obiteljskog domainstva Za djecu predkolske, kolske i fakultetske dobi Na temelju imovinskog stanja njegove obitelji Na temelju strune spreme podnositelja zahtjeva Na temelju strune spreme lanova obitelji Prema prebivanju na podruju grada/opine Na temelju stambenog statusa njegova obiteljskog domainstva Prema ivotnoj dobi lanovi obitelji smrtno stradalog i umrlog branitelja Hrvatski ratni vojni invalid Bodovi 32 12 30 14 15 28 25 25 30 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% 11,31 4,24 10,60 4,95 5,30 9,89 8,83 8,83 10,60 5,30

11 12 13 14

Na temelju invalidnosti ili invalidnosti lana njegova obiteljskog domainstva Prema vremenu provedenom u obrani suvereniteta Republike Hrvatske rtve nasilja u obitelji Status prognanika, povratnika, izbjeglice ukupno bodovi (max) broj kriterija prosjeni % uea kriterija u ukupnim bodovima

12 30 5 10 283 14 7,00

4,24 10,60 1,77 3,53 100