You are on page 1of 14

Isu Kesantunan Pengenalan

Kamus Dewan Edisi 4,(2005) m/s1390, perkataan kesantunan membawa maksud


perihal ( si at dsd ) santun, kes!panan,kehalusan ( budi bahasa atau budi pekerti )"

#su$isu semasa %an& telah berlaku dalam kalan&an rema'a sebenarn%a mempun%ai
kaitan den&an nilai kesantunan dalam kalan&an mas%arakat"

Kekuran&an pen&amalan nilai kesantunan akan men%ebabkan rema'a masa kini serin&
melakukan tin&kah laku %an& kuran& s!pan dan se(ara tidak lan&sun& akan ter'erumus dalam &e'ala s!sial seperti pembuan&an ba%i, p!nten& sek!lah, )andalisme, &en&sterisme dan lari dari rumah"

*al ini demikian kerana rema'a kuran& memahami k!nsep nilai kesantunan serta
kepentin&an pen&amalan nilai kesantunan dalam kehidupan"

Remaja lari dari rumah

Kamus Dewan Edisi 4,(2005) m/s+94, perkataan lari membawa maksud menin&&alkan
sesuatu tempat, peker'aan dan lain$lain tanpa kebenaran dan biasan%a per&i ke mana$ mana supa%a tidak dapat dikesan"

,e(ara umumn%a, ke'adian lari dari rumah biasan%a akan dilakukan !leh rema'a di
ne&ara -ala%sia"

Ke'adian rema'a lari dari rumah telah men&akibatkan ibu bapa rema'a berasa amat
bimban& kerana takut anak$anak akan lari dari rumah"

.erbuatan rema'a untuk lari dari rumah merupakan satu perbuatan %an& tidak ada nilai
kesantunan kerana rema'a telah men%ebabkan ibu bapa mereka bimban& akan keselamatan anak$anak mereka"

Faktor Berlakunya Kes Remaja Lari dari Rumah Keban%akan rema'a telah men&ambil keputusan %an& terburu$buru den&an melarikan diri dari rumah setelah dihalau dari rumah atas perbuatan %an& telah mereka lakukan" .en&arah #nstitut ,!sial -ala%sia (#,-) .r! -!hd /ad0il berkata berdasarkan ka'ian 1ap!ran Khas 2010, beliau telah mendapati bahawa seban%ak 32"2 peratus daripada 329 rema'a %an& pernah melarikan diri dari rumah men%atakan mereka berbuat demikian kerana pernah dihalau keluar rumah selepas melakukan kesalahan" ,ebenarn%a ibu bapa 'u&a ada salahn%a kerana telah men&eluarkan kata$kata %an& kasar seperti men&halau anak$anak keluar dari rumah setelah mereka membuat kesalahan dan telah men%ebabkan anak$anak membuat ta siran serta men&ambil keputusan %an& salah den&an melarikan diri dari rumah" .erbuatan ibu bapa tersebut sebenarn%a tidak men&amalkan nilai kesantunan kerana telah men&eluarkan kata$kata %an& kasar kepada anak$anak"

Statistik .!lis Dira'a -ala%sia (.D3-) telah men&eluarkan statistik pada tahun 2010 %an& menun'ukkan bahawa kes rema'a %an& lari dari rumah telah menin&kat den&an an&ka men(atatkan seban%ak 4092 rema'a %an& terlibat seawal usia 13 hin&&a 12 tahun" ,tatistik %an& dikeluarkan !leh .D3- telah menun'ukkan penin&katan dalam kes rema'a lari dari rumah" .erbe0aan peratusan kes lari dari rumah antara rema'a bandar den&an rema'a luar bandar 'u&a dapat dibuktikan melalui ka'ian .r! " -!hd /ad0il" 4eliau men%atakan bahawa seban%ak 51"5 peratus rema'a dari bandar dan 3+"5 peratus rema'a dari luar bandar telah lari dari rumah" Ke'adian ini telah menimbulkan pelba&ai k!n lik serta rasa bimban& dalam kalan&an mas%arakat %an& akhirn%a akan men&&an&&u kese'ahteraan dan keamanan ne&ara -ala%sia"

Kesan Remaja Lari dari Rumah

3ema'a lari dari rumah akan men%ebabkan kes 'ena%ah dalam kalan&an mas%arakat
*al ini demikian kerana apabila rema'a lari dari rumah, rema'a akan men&alami masalah kewan&an" Ke'adian ini telah mend!r!n& rema'a untuk melakukan perbuatan %an& tidak mempun%ai nilai kesantunan seperti melakukan pelba&ai kes 'ena%ah" .residen .ertubuhan ,ukarelawan .emban&unan ,!sial, .en(e&ahan 6ena%ah dan 7nti Dadah Kuala 1umpur (.en(e&ah) 6ee)an ," 3amamurth% per(a%a bahawa rema'a

menin&kat"

lari dari rumah akan mend!r!n& mereka terlibat dalam kes 'ena%ah" %an& *al ini akan men%ebabkan mas%arakat sentiasa hidup dalam ketakutan"

8e&ara akan kehilan&an tun&&ak ne&ara kerana rema'a %an& lari dari rumah ini merupakan &enerasi baru %an& akan memban&unkan ne&ara kelak" ,e(ara tidak lan&sun& nilai kesantunan dalam kalan&an mas%arakat -ala%sia 'u&a akan semakin terhakis dan akhirn%a akan mempen&aruhi perkemban&an serta

pemban&unan ne&ara -ala%sia"

Langkah Mengatasi Masalah Remaja Lari dari Rumah

9melentur buluh biarlah dari rebun&n%a:"

#bu bapa seharusn%a memberikan didikan a&ama kepada rema'a se'ak ke(il la&i ba&ai

3ema'a %an& mempun%ai didikan a&ama %an& men(ukupi mampu men&uruskan tekanan masin&$masin& den&an baik tanpa membawa sebaran& padah kepada mereka

masa hadapan" pada

3ema'a %an& mempun%ai didikan a&ama se'ak ke(il akan lebih ber ikiran matan& serta p!siti dan tidak mudah terpen&aruh !leh !ran& lain untuk melakukan sesuatu perbuatan %an& ne&ati serta tidak mempun%ai nilai kesantunan %an& akhirn%a akan memusnahkan masa depan diri sendiri" 3ema'a %an& mempun%ai didikan a&ama %an& tersebut tin&&i akan lebih memahami k!nsep nilai kesantunan dan se(ara tidak lan&sun& rema'a akan men&amalkan nilai

kesantunan dalam kehidupan seharian"

;leh itu, didikan a&ama amat pentin& ba&i rema'a dalam pen&amalan nilai kesantunan
serta seba&ai strate&i pen(e&ahan &e'ala s!sial berlaku dalam kalan&an rema'a"

Pembuangan bayi dalam kalangan remaja

Kamus Dewan Edisi 4,(2005) m/s 20+, perkataan <buan&= membawa maksud iaitu
men(ampakkan, melemparkan, men&hapuskan dan men&hilan&kan"

-anakala, perkataan <ba%i= bermaksud anak ke(il %an& baru dilahirkan !leh ibu" -aksud
<pembuan&an ba%i= adalah perbuatan men(ampakkan atau men&hapuskan anak ke(il %an& tidak berd!sa ke merata$rata tempat tanpa ada si at berperikemanusiaan"

Ke'adian pembuan&an ba%i ini tidak men&ira status ataupun keka%aan sese!ran&
terutaman%a ba&i kalan&an rema'a"

.erbuatan pembuan&an ba%i dalam kalan&an rema'a ini amat ke'am dan perbuatan ini
tidak santun ba&i setiap lapisan mas%arakat kerana ba%i merupakan anu&erah >uhan"

Faktor Berlakunya Pembuangan Bayi

o
o

.embuan&an ba%i dalam kalan&an rema'a berlaku kerana rema'a kuran& mendapat didikan a&ama se'ak ke(il la&i" 3ema'a tidak tahu apa %an& halal ataupun haram dalam a&ama masin&$masin&"

o ?!nt!hn%a, a&ama #slam men%atakan pembuan&an ba%i merupakan d!sa %an& besar" o 3ema'a %an& kuran& didikan a&ama tidak akan tahu pembuan&an ba%i merupakan d!sa %an& besar serta perbuatan tersebut tidak santun dalam pandan&an mas%arakat" o 3ema'a %an& kuran& beriman ini sukar untuk men&awal hawa na su dan akan melakukan perbuatan %an& tidak santun seperti ber0ina dan akhirn%a akan membawa kepada ke'adian pembuan&an ba%i"

-enurut #madu al$Din -uhammad bin al$*usain dalam bukun%a, Kehidupan *ati untuk ,ampai kepada >uhan %an& Dikasihi (2005), hawa na su sentiasa men(ari 9kela0atan: den&an tidak ber ikir pan'an& tentan& akibatn%a"

;ran& %an& berakal (beriman) akan ber ikir terlebih dahulu baik$buruk sesuatu perbuatan dan men!lak daripada dik!n&k!n& !leh hawa na su"

Statistik Pembuangan Bayi -en&ikut statistik .!lis Dira'a -ala%sia (.D3-), 'umlah kes pembuan&an ba%i telah menin&kat men&ikut ne&eri dari tahun 2005 hin&&a 2009 adalah seban%ak 402 kes" 8e&eri ,elan&!r telah men(atatkan 'umlah kes tertin&&i iaitu seban%ak 105 kes kes diikuti !leh 6!h!r den&an +3 kes dan ,abah den&an 55 kes manakala .erlis men(atatkan 'umlah kes terendah den&an 1 kes diikuti !leh Kuala 1umpur dan -elaka den&an 2 dan 3 kes masin&$masin&" ,tatistik ini telah menun'ukkan bahawa ke'adian pembuan&an ba%i ini semakin berleluasa dari semasa ke semasa dalam kalan&an rema'a tanpa men&ira tempatn%a serta status keluar&a masin&$masin&" /en!mena ini telah men&akibatkan kebimban&an berlaku dalam kalan&an mas%arakat di ne&ara -ala%sia" *al ini telah 'elas terbukti bahawa pen&amalan nilai kesantunan dalam kalan&an rema'a semakin berkuran&an"

Kesan Berlakunya Pembuangan Bayi

-as%arakat akan di&elar seba&ai mas%arakat tidak bertamadun sekiran%a pembuan&an men&amalkan nilai kemanusiaan serta nilai kesantunan dalam kehidupan seharian" tidak
ba%i dalam kalan&an rema'a semakin berleluasa kerana mas%arakat akan dian&&ap

-as%arakat tetap akan dipandan& hina !leh !ran& ramai walaupun han%a terdapat se&elintir rema'a %an& melakukan perbuatan pembuan&an ba%i kerana pak kata

perpatah 9kerana nila setitik, r!sak susu sebelan&a:"

#me' ne&ara 'u&a akan ter'e'as kerana pemban&unan sesebuah ne&ara biasan%a
,e(ara tidak lan&sun& pemban&unan serta perkemban&an ne&ara -ala%sia tidak dapat di'alankan den&an lan(ar serta tidak mampu untuk merealisasikan @awasaan 2020

ber&antun& kepada akhlak rema'a atau lebih dikenali seba&ai &enerasi masa depan"

&e'ala pembuan&an ba%i dalam kalan&an rema'a %an& semakin berleluasa ini" akibat

*al ini dapat dibuktikan bahawa betapa pentin&n%a pen&amalan nilai kesantunan dalam kalan&an rema'a terhadap mas%arakat dan ne&ara"

Langkah Mengatasi Masalah Pembuangan Bayi

-as%arakat telah memainkan peranan %an& san&at pentin& pada masa kini untuk membendun& &e'ala pembuan&an ba%i dalam kalan&an rema'a"

*al ini demikian kerana mas%arakat merupakan insan %an& palin& dekat den&an rema'a selain daripada ibu bapa mereka" -as%arakat b!leh ber&andin& bahu untuk menerapkan nilai kesantunan dalam kalan&an rema'a ba&i men&elakkan &e'ala pembuan&an ba%i terus berleluasa" -as%arakat seharusn%a sentiasa memerhatikan tin&kah laku rema'a untuk men&elakkan rema'a daripada melakukan perbuatan pembuan&an ba%i" -as%arakat 'u&a seharusn%a menerapkan nilai kesantunan pada diri sendiri supa%a dapat men'adi m!dal insan serta dapat men&a'ar rema'a tentan& nilai kesantunan ini" 4iasan%a, perkemban&an sesebuah mas%arakat akan dipen&aruhi !leh pen&amalan nilai kesantunan dalam kalan&an mas%arakat"

Gengsterisme dalam kalangan remaja

Kamus Dewan Edisi 4,(2005) m/s45+, maksud perkataan &en&ster ialah merupakan ahli
,e(ara umumn%a, &e'ala &en&sterisme merupakan satu &e'ala ne&ati %an& akan membaha%akan n%awa sese!ran& dan dian&&ap seba&ai perbuatan %an& tidak

Aen&sterisme pula dide iniskan seba&ai ke&iatan &en&ster"

atau an&&!ta kumpulan 'ena%ah atau samsen&"

mempun%ai nilai kesantunan"

Faktor berlakunya Gensterisme dalam Kalangan Remaja Kekuran&an kasih sa%an& ibu bapa telah men&akibatkan rema'a terlibat dalam &e'ala &en&sterisme" #bu bapa seharusn%a memberikan kasih sa%an& %an& men(ukupi kepada rema'a se'ak ke(il la&i" >indakan ibu bapa %an& kuran& memberikan kasih sa%an& kepada anak$anak merupakan sesuatu perbuatan %an& tidak mempun%ai nilai kesantunan" ,e&ala tindakan ibu bapa terhadap anak$anakn%a sudah pastilah akan mempen&aruhi perkemban&an rema'a terhadap penerapan nilai kesantunan dalam kehidupan seharian" #bu bapa seharusn%a men&etahui bahawa anak merupakan harta ba&i setiap keluar&a %an& telah dikurniakan !leh >uhan kepada setiap keluar&a" ;leh itu, ibu bapa seharusn%a memberikan kasih sa%an& %an& men(ukupi kepada rema'a se'ak ke(il la&i"

Statistik

,tatistik Ba%asan .en(e&ahan 6ena%ah -ala%sia (-?./) telah mendapati semasa"


pembabitan pela'ar sek!lah dalam kes 'ena%ah semakin serius dari semasa ke

,eban%ak 1,995 pela'ar ditahan kerana terbabit dalam ++1 kes 'ena%ah ba&i temp!h
-anakala statistik kes r!&!l %an& telah membabitkan pela'ar di Kedah sepan'an& tahun 200+ berada pada tahap %an& membimban&kan den&an 225 kes direk!dkan

enam bulan pertama tahun 2003"

keseluruhan 309 kes" daripada

*al ini 'elas membuktikan kepada kita bahawa sebenarn%a kadar 'ena%ah dalam kalan&an rema'a di perin&kat sek!lah berada dalam tahap %an& kritikal" ,tatistik ini 'elas tebukti bahawa &e'ala &en&sterisme dalam kalan&an rema'a akan men&akibatkan pelba&ai kes 'ena%ah berlaku"

Kesan 4erlakun%a Aen&sterisme dalam Kalan&an 3ema'a

Kewu'udan buda%a takut akan berlaku dalam kalan&an mas%arakat akibat &e'ala &en&sterisme dalam kalan&an rema'a"

o -as%arakat akan takut untuk keluar kerana akan dira&ut ataupun dir!mpak !leh ahli &en&ster tersebut serta n%awa mas%arakat akan teran(am" o #me' ne&ara -ala%sia 'u&a akan ter'e'as berpun(a daripada &e'ala &en&sterisme dalam kalan&an rema'a"

o o

,e(ara tidak lan&sun& ek!n!mi ne&ara 'u&a akan ter'e'as kerana pelan(!n& asin& takut untuk melan(!n& di ne&ara kita" >anpa ek!n!mi %an& kukuh, ba&aimana ne&ara -ala%sia hendak ma'u dan men(apai @awasan 2020C

Langkah Mengatasi Masalah Gengsterisme dalam Kalangan Remaja

#bu bapa memainkan peranan %an& san&at pentin& dalam pembentukan sahsiah serta
nilai kesantunan rema'a se'ak ke(il la&i ba&i membendun& &e'ala &en&sterisme dalam

kalan&an rema'a den&an memberikan a'aran a&ama kerana 9men(e&ah lebih baik daripada men&ubatin%a:"

3ema'a %an& mempun%ai pe&an&an a&ama %an& te&uh tidak akan mudah termakan perbuatan tersebut tidak santun serta akan memusnahkan masa depan mereka"
pu'ukan kawan lain untuk terlibat dalam &e'ala &en&sterisme kerana mereka tahu

3ema'a %an& ber ikiran matan& serta p!siti se(ara tidak lan&sun& akan membawa kemakmuran kepada ne&ara -ala%sia dan ne&ara -ala%sia dapat men(apai @awasan

nanti" 2020

3ema'a %an& mempun%ai didikan a&ama %an& tin&&i se(ara tidak lan&sun& 'u&a akan men&amalkan nilai kesantunan dalam kehidupan"

Ponteng sekolah Kamus Dewan Edisi 4, (2005), m/s 1225, perkataan p!nten& dide inisikan seba&ai lari daripada tan&&un&'awab atau tu&as tanpa kebenaran" .!nten& sek!lah meru'uk kepada pela'ar %an& men&hadiri sek!lah tetapi tidak men&hadiri ke semua ataupun seseten&ah kelas" .!nten& sek!lah merupakan satu &e'ala s!sial %an& lebih tertumpu kepada pela'ar sek!lah terutaman%a ba&i pela'ar sek!lah menen&ah" /en!mena p!nten& sek!lah ini telah berlaku di seluruh ne&eri di ne&ara -ala%sia dari semasa ke semasa" -enurut 3asidah bt ;mar (2005) pula, p!nten& sek!lah b!leh ditakri kan seba&ai ketidakhadiran pela'ar ke sek!lah den&an sen&a'a tanpa sebaran& alasan %an& munasabah"

Faktor Berlakunya Gejala Ponteng dalam Kalangan Remaja Ka'ian Kementerian -ala%sia (192+) men&enai disiplin meletakkan &e'ala p!nten& seba&ai isu utama" -anakala suasana persekitaran dalam sek!lah seperti stail kepimpinan pen&etua, pendekatan war&a &uru dan persekitaran sek!lah %an& tidak k!ndusi men'adi akt!r pen!lak ke'adian p!nten& di kalan&an pela'ar (>an , 2005)" *al ini 'elas terbuktilah bahawa persekitaran dalam sek!lah akan mempen&aruhi kadar p!nten& sek!lah dalam kalan&an pela'ar sek!lah" -en&ikut *ussein (1993) pembela'aran %an& berkesan datan&n%a dari suasana sek!lah %an& tenteram, kerana ketenteraman itu amat kritikal ba&i melahirkan pen(apaian %an& baik di kalan&an pela'ar" ;leh itu, pihak sek!lah seharusn%a men%ediakan suasana %an& k!ndusi kepada pela'ar sek!lah dalam usaha membendun& &e'ala p!nten& sek!lah terus berleluasa dalam kalan&an pela'ar sek!lah"

Statistik

,epan'an& tahun 2002 sehin&&a 2004 didapati seban%ak 5,+02 pela'ar telah diperiksa -ala%sia"
dalam !perasi p!nten& sek!lah (;ps ,a%an&) %an& di'alankan p!lis di seluruh 8e&ara

,eban%ak 4,092 !ran& (21 peratus) pela'ar lelaki dan 1,210 pela'ar perempuan telah terlibat dalam pemeriksaan sepan'an& !perasi berkenaan" ,eban%ak 299 ;ps ,a%an& dilan(arkan di .erak diikuti 6!h!r (92), .ahan& (+3), ,abah (+0), 8e&eri ,embilan (31), Kuala 1umpur (30), Kedah (22), .erlis (2), dan masin&$

lima !perasi di Kelantan dan .ulau .inan&" masin&

,tatistik ini 'elas menun'ukkan usaha kera'aan untuk men&uran&kan kadar p!nten& sek!lah dalam kalan&an pela'ar sek!lah ba&i melahirkan &enerasi muda %an& bers!pan

serta mampu men&amalkan nilai kesantunan dalam kehidupan" santun

Kesan Berlakunya Gejala Ponteng Sekolah dalam Kalangan Remaja -as%arakat akan di&elar seba&ai mas%arakat %an& berilmu rendah serta akan dipandan& rendah" *al ini demikian kerana pela'ar %an& selalu p!nten& sek!lah akan men&hadapi masalah dalam pela'aran %an& akan men'e'askan tahap pen(apaian mereka di sek!lah semasa peperiksaan" ,e(ara tidak lan&sun& kadar pen&amalan nilai kesantunan dalam kalan&an rema'a akan semakin berkuran&an kerana rema'a %an& berilmu (etek akan men&alami kesukaran untuk memahami k!nsep nilai kesantunan" #me' ne&ara -ala%sia 'u&a akan ter'e'as serta ne&ara tidak dapat diban&unkan den&an pesat" ,ekiran%a rema'a atau lebih dikenali seba&ai &enerasi masa depan berilmu (etek seperti 9katak di bawah tempurun&:, ba&aimana ne&ara -ala%sia dapat dima'ukan serta diban&unkan den&an pesat dan men(apai @awasan 2020C

Langkah untuk Mengatasi Gejala Ponteng Sekolah dalam Kalangan Remaja ,ek!lah seharusn%a men%ediakan suasana persek!lahan %an& k!ndusi bela'ar di dalam kelas" ,uasana %an& k!ndusi dapat memupuk minat sese!ran& untuk bela'ar dan se(ara tidak lan&sun& &e'ala rema'a p!nten& sek!lah dapat dikuran&kan se(ara beransur$ansur" 3ema'a telah men&habiskan ban%ak masa di sek!lah setiap hari dan sebab itulah sek!lah telah memainkan peranan %an& pentin& dalam usaha untuk membentun& &e'ala p!nten& sek!lah dalam kalan&an rema'a %an& akhirn%a akan membawa pelba&ai &e'ala ne&ati kepada rema'a tersebut" 8ilai kesantunan 'u&a dapat diterapkan !leh pen&a'aran &uru di dalam kelas melalui pen%ediaan kelas %an& k!ndusi !leh pihak sek!lah" serta

kemudahan %an& pelba&ai di sek!lah supa%a rema'a tidak akan berasa b!san ketika

Vandalisme dalam Kalangan Remaja

.erkataan )andalisme berasal daripada nama sebuah puak di Er!pah %an& dikenali
Kamus Dewan Edisi 4, (2005), m/s12+2, )andalisme dide inisikan seba&ai perbuatan membinasakan atau mer!sakkan harta benda awam atau persendirian" Dandalisme biasan%a meru'uk kepada sesuatu perbuatan untuk mer!sakkan harta benda awam seperti tandas awam, papan tanda dan tele !n awam" Dandalisme telah dian&&ap seba&ai satu (ara ba&i rema'a untuk melepaskan &eram dan men&hilan&kan tekanan ataupun b!san"

seba&ai Dandal"

Punca Berlakunya Vandalisme dalam Kalangan Remaja

.un(a berlakun%a )andalisme dalam kalan&an rema'a ialah ibu bapa kuran& memberi perhatian kepada rema'a"

#bu bapa 0aman sekaran& terlalu mementin&kan nilai kebendaan sehin&&a men&abaikan anak$ anak" #bu bapa %an& biasan%a berminat kepada nilai kebendaan tidak akan mementin&kan nilai kesantunan dalam kehidupan kerana ibu bapa lebih suka harta benda berbandin&

den&an nilai kesantunan"

#bu bapa akan beker'a dari awal pa&i hin&&a ke larut malam untuk mendapatkan wan& %an& lebih" >u&as untuk men&asuh anak$anak telah ter'atuh di tan&an pen&asuh ataupun pembantu rumah" ;leh itu, rema'a tidak berpeluan& untuk men&enali serta men&har%ati nilai kesantunan dalam kehidupan" ;leh sebab rema'a tidak mendapat perhatian serta kasih sa%an& daripada ibu bapa mereka akan melakukan )andalisme untuk meluahkan perasaan mereka dan perbuatan

ini menun'ukkan rema'a tidak ber ikiran matan& serta tidak mempun%ai nilai kesantunan"

Statistik o 1ap!ran satistik telah men(atatkan keru&ian akibat )andalisme di sek!lah menen&ah ba&i perten&ahan 2000 ialah 3-40445"00 %an& membabitkan perbuatan mer!sakkan peralatan seperti me'a, kerusi, pa&ar dan tandas" o Keru&ian %an& telah di(atatkan ialah 3-313+4"00 ba&i temp!h 6anuari$6ulai 2000"

o ,tatistik ini telah membuktikan bahawa kera'aan perlu men&eluarkan wan& %an& ban%ak untuk memperbaiki ker!sakkan ba&i memastikan pela'ar dapat bela'ar di suasana sek!lah %an& k!ndusi "

,tatistik ini 'elas menun'ukkan penin&katan kadar kes )andalisme di ne&ara -ala%sia terutaman%a ba&i &!l!n&an rema'a"

Kesan Vandalisme dalam Kalangan Remaja

-as%arakat tidak dapat men&&unakan kemudahan awam seperti tele !n awam apabila
*al ini kerana kemudahan awam ini telah dir!sakkan !leh rema'a akibat &e'ala )andalisme" Ke'adian tersebut akan membaha%akan n%awa !ran& lain terutaman%a indi)idu %an& men&alami ke(ederaan semasa kemalan&an" 4a&aimana mas%arakat hendak men%elamatkan !ran& %an& (edera sedan&kan tele !n awam telah r!sak C 8e&ara 'u&a akan men&alami keru&ian %an& ban%ak akibat &e'ala )andalisme ini" *al ini demikian kerana ne&ara perlu men&eluarkan 'utaan rin&&it setiap tahun untuk memperbaiki ker!sakkan kemudahan awam ba&i men'a&a keselamatan rak%at -ala%sia" ,e(ara tidak lan&sun& ek!n!mi ne&ara akan ter'e'as kerana kera'aan telah men&&unakan wan& %an& ban%ak untuk memperbaiki ker!sakan kemudahan awam"

berada dalam kesusahan"

Langkah Mengatasi Vandalisme dalam Kalangan Remaja

Kera'aan seharusn%a men&adakan kempen$kempen kesedaran seperti kempen anti$


mas%arakat di ne&ara -ala%sia supa%a mas%arakat akan mendapat ilham serta kesedaran tentan& betapa pentin&n%a ke&unaan kemudahan awam dalam kehidupan seharian mereka" Kempen$kempen sebe&ini 'u&apen&amalan b!leh membantu mas%arakat untuk men&etahui serta memahami tentan& keburukan &e'ala )andalisme dalam kalan&an rema'a

)andalisme den&an sl!&an *ak 7wam *ak 4ersama kepada semua lapisan

di mas%arakat %an& ma'muk ini"

-as%arakat sudah pastilah akan membantu kera'aan untuk membanteras &e'ala )andalisme ini sekiran%a mas%arakat men&etahui keburukann%a" ,e(ara tidak lan&sun& kempen$kempen kesedaran ini 'u&a mampu menerapkan nilai kesantunan dalam kalan&an mas%arakat -ala%sia terutaman%a dalam kalan&an rema'a" men'elan& tahun 2020 nanti" ;leh itu, seba&ai war&a -ala%sia, kita seharusn%a memikirkan satu 'alan pen%elesaian ba&i menan&ani isu$isu semasa %an& berlaku dalam kalan&an rema'a a&ar ne&ara -ala%sia dapat men'adi sebuah ne&ara %an& ma'u dan sainti ik di perin&kat antaraban&sa den&an men&amalkan nilai kesantunan mulai hari ini" ,eba&ai kesimpulann%a, nilai kesantunan adalah amat pentin& dalam kalan&an mas%arakat -ala%sia terutaman%a dalam pemban&unan ne&ara -ala%sia"