You are on page 1of 73

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”

GHEORGHE POSTOLACHE
Doctor habilitat în biologie,
profesor cercetător,
Şeful laboratorului Geobotanică şi Silvicultură,
Grădina Botanică ( Institut) A.Ş.M.
Bibliografie
Chişinău, 2012

Academia de Ştiinţe a Moldovei
Biblioteca Ştiinţifică Centrală
„Andrei Lupan”

Alcătuitor:

Coordonator responsabil:

Machetare computerizată:

Valentina Gurieva
bibliograf superior

dr. Aurelia Hanganu
doctor
în
fililogie,
director BŞC „Andrei
Lupan” a Academiei de
Ştiinţe a Moldovei

Valentina Gurieva
bibliograf superior

© Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de
Ştiinţe a Moldovei

www bsc lupan. asm. md

Cuprins
Cuvînt înainte :
Ciubotaru, Alexandru. Gheorghe Postolache – geobotanist, florist,
silvicultor renumit
CURRICULUM VITAE
Bibliografia lucrărilor prof., dr. hab. Gheorghe Postolache
Autoreferate
Monografii
Broşuri
Articole în enciclopedii
Atlasuri, Hărţi
Articole în reviste şi culegeri
Materiale, teze ale comunicărilor ştiinţifice
Strategii, recomandări
Gheorghe Postolache – redactor, consultant, conducător ştiinţific
Cronică ştiinţifică, aniversări, recenzii
Articole in ziare
Personalia
Index de nume
Index de titluri

Gheorghe Postolache – geobotanist, florist, silvicultor renumit
Născut la 2 mai 1943 în satul Codreanca (Cobâîlca) raionul Străşeni
absolveşte in anul 1959 şcoala medie din satul natal, o localitate pitoreasca
inconjurată de padure, de vii şi livezi. Dragostea de natură îl determină să-şi
continue studiile la facultatea de Biologie şi Geografie a Institutului Pedagogic
din or. Tiraspol, făcând parte din promoţia anului 1964.
Cariera profesională a savantului Gheorghe Postolache este indisolubil
legata de Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova : a debutat în februarie 1966 ca laborant în Laboratorul de Floră şi
Geobotanică; în anii 1968–1978, respectiv – doctorand, colaborator ştiinţific
inferior, apoi colaborator ştiinţific superior în Laboratorul de Floră şi
Geobotanică; în anii I979–1981 a deţinut funcţia de director adjunct pe
probleme de ştiinţă, iar din anul 1981 şi până în prezent este Şeful Laboratorului
de Geobotanică şi Silvicultură .
Susţine teza de doctor in ştiinţe biologice in a. 1971, iar în a. 1997 în baza
disertaţiei „Vegetaía Republicii Moldova” i s-a conferit titlul ştiinţific de doctor
habilitat în biologie.
În anul 1974 obţine titlul de Laureat al Premiului tinerilor savanţi din
Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii.
A devenit cunoscut în mediul savant prin

investigaţiile ştiinţifice

efectuate în domeniile geobotanicii, floristicii şi silviculturii.
Aria intereselor sale ştiinţifice s-a axat pe următoarele direcţii principale:
“Productivitatea biologică a principalelor ecosisteme forestiere în cadrul
Programului "Omul şi Biosfera" (1967–1974); „Vegetaţia forestieră, de stepă, de
luncă, acvatică şi palustră” (1970–2010); „Regenerarea naturală a principalelor
specii forestiere” (1971–1975); „Perdelele forestiere de protecţie” (1981–1987);
„Vegetaţia din văile râurilor” (1985–1995); „Carcasa forestieră a Republicii

Moldova” (1996–2007); „Resursele genetice forestiere” (1997–2000); „Ariile
protejate” (2000–2011).
A organizat o serie de expediţii în Republica Moldova care s-au soldat
atât cu

colectarea

ierbarelor, efectuarea multor relevee a comunităţiilor

vegetale, cât şi cu acumularea unui volum impunător de informaţii despre
vegetaţia Republicii Moldova. A participat la cartarea tipurilor de păduri in
întreprinderile silvice din Centrul Moldovei (1966–1973).
Cercetările ştiinţifice ale savantului Gheorghe Postolache au stat la baza
argumentării N o i l o r l e g i t ă ţ i de formare şi răspândire a asociaţiilor
vegetale (în păduri, stepe, lunci, bazine acvatice); a tipurilor de păduri, speciilor
de plante rare etc.; de formare a vegetaţiiei in văile râurilor; a noilor asociaţii
vegetale.
În baza informaţiei colectate şi a legităţilor evidenţiate a elaborat C l a s i
f i c ă r i l e vegetaţiei stepelor Republicii Moldova (1992, 1995) şi a vegetaţiei
luncilor Republicii Moldova (1995). A sistematizat, a unificat şi a generalizat
rezultatele cercetărilor asociaţiilor vegetale din Moldova şi a elaborat:
Prodromul Vegetaţiei Republicii Moldova (1995); Concepţia de optimizare a
reţelei ariilor protejate pentru conservarea biodiversităţii în Republica Moldova
(2002); Conceptul Carcasa Forestieră; Conceptul Resurse Vegetale;
Concepţia Litiera component a biogeocenozei (definiţie, componenţi etc.),
Bazele ştiinţifice ale creării carcasei forestiere (definiţie, componenţi etc.).
Semnează o serie de H ă r ţ i: “Harta vegetaţiei Republicii Moldova” (1995,
2001, 2002); „Regionarea geobotanică a Republicii Moldova” (1994, 1995,
2002); Harta „Plante rare” (1999, 2002); Harta „Plante medicinale” (2002);
„Regionarea perdelelor forestiere din Republica Moldova” (1995, 1998); „Harta
răspândirii fagului (Fagus sylvatica) în Sud-Estul Europei” (coautor); „Harta
răspândirii gorunului (Quercus petraea) în Sud-Estul Europei” (coautor); „Harta
răspândirii stejarului (Quercus robur) în Sud-Estul Europei” (coautor).

A iniţiat N o i m e t o d e d e c e r c e t a r e cum ar fi: Metoda de
amplasare a reţelei de suprafeţe permanente în rezervaţii forestiere (1994);
Metoda cercetării diversităţii floristice şi fitocenotice în ariile protejate forestiere
(2001); Metoda de creare a perdelelor forestiere în livezi (1984, 1985, 1987);
Metoda de sistematizare a arboretelor (2008).
Experienţa acumulată a stat la baza elaborării mai multor R e c o m a n d
ă r i: “Noi arii protejate de către Stat” (1987, 1998); „Recomandări de creare a
perdelelor forestiere” (1987, 1995); „Recomandări de creare a plantaţiilor
forestiere în zona bazinelor acvatice” (1987); „Recomandări şi îndrumări privind
combaterea secetei” (1995); „Recomandări de conservare a resurselor genetice
forestiere de gorun (Quercus petraea)” (2000); „Recomandări de efectuare a
lucrărilor silvotehnice în pădurile afectate de polei în noiembrie 2000” (2001);
„Recomandări de optimizare a conservării arborilor ocrotiţi de stat” (2012).
În 1997 Gh. Postolache a lansat proiectul: "Cercetarea resurselor genetice
forestiere în pădurile de foioase din Sud-Estul Europei", proiect care s-a realizat
pe parcursul anilor 1998–2001 cu participarea colaboratorilor din instituţii de
cercetări ştiinţifice din Bulgaria, Italia, Luxemburg, România şi Republica
Moldova. În total a iniţiat şi a participat la realizarea a 10 proiecte ştiinţifice,
având drept temă de cercetare conservarea diversităţii plantelor.
În baza cercetărilor efectuate a publicat 350 de lucrări ştiinţifice în reviste,
enciclopedii, culegeri în ţară şi peste hotare. Este autorul şi coautorul a 15 cărţi
printre care monografia "Vegetaţia Republicii Moldova" (1995), apreciată înalt
de specialiştii în domeniu de la ministere şi departamente, folosită în instituţiile
superioare şi medii de învăţământ. Gh. Postolache în colaborare cu Al.
Ciubotaru, Al. Teleuţă [et al.] au elaborat Volumul 4. Plante cu flori – III. Clasa
Liliopsida in cadrul seriei „Lumea Vegetală şi Animală a Moldovei” (2007).
Împreună cu savanţi din Bulgaria (A. Alexandrov), România (I. Blada) şi Italia
(J. Turok) au elaborat monografia „Genetic resources of Fagus spp. in
Southeastern Europe” ( Roma, IPGRI, 2000). Conlucrarea cu colegi din ţările

din Europa, unde creşte fagul, a rezultat în monografia „Genetic resources of
beech in Europe – current state” (2010).
Gh. Postolache a participat cu rapoarte la multiple conferinţe şi
simpozioane ştiinţifice în ţară şi peste hotare (Armenia, Austria, Belarusi,
Bulgaria, Cehia, Elveţia, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Norvegia,
Portugalia, România, Rusia, Suedia, Ucraina, Ungaria).
În anul 2009 i s-a conferit titlul de profesor cercetător, deţine titlul
onorific de Om emerit (2010).
Sub conducerea dlui Gh. Postolache, dr. Petru Cuza a susţinut teza de
doctor habilitat; 4 doctoranzi au susţinut teza de doctor în biologie, iar 25 de
masteranzi – teza de licenţă. Gh. Postolache este Preşedinte al Seminarului de
profil de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat în biologie la
specialitatea Botanica, membru al Seminarului de susţinere a tezelor de doctor
habilitat în biologie la specialitatea Ecologie, membru al Comisiei de Experţi
(Biologie vegetală) la CNA, membru al Consiliului Ştiinţific al Grădinii
Botanice (Institut), membru al colegiului de redacţie a revistelor ştiinţifice:
„Revista de Botanică” (Chişinău), „Buletinul Grădinii Botanice “Anastasie
Fătu” (Iaşi), „Journal of Plant Development” (Iaşi).
Din anul 1995 Gh. Postolache este Coordonator Naţional în Programul
European EUFORGEN iar din anul 2001 – Coordonator Naţional în Programul
European PLANTA EUROPA.
Un merit aparte în activitatea

cercetătorului îl constituie Sectorul

"Vegetaţia Moldovei" cu o suprafaţă de 14 ha din Grădina Botanică (Institut) a
AŞM, care include expoziţiile principalelor tipuri de vegetaţie şi tipuri de păduri
din Moldova, Sector creat pe parcursul a 40 ani cu participarea şi sub
conducerea Domniei sale
Constatăm cu satisfacţie că savantul Gheorghe Postolache s-a distins prin
lucrări ştiinţifice originale de o mare valoare teoretică şi practică, a contribuit

substanţial la dezvoltarea ştiinţei, economiei, educaţiei şi pregătirii cadrelor
ştiinţifice, dorndu-i în continuare noi realizări frumoase.
Alexandru Ciubotaru,
Academician,
Director onorific al Grădinii Botanice (Institut)
Academiei de Ştiinţe a Moldovei

CURRICULUM VITAE
Locul de naştere:

Codreanca (Cobâlca), raionul Străşeni

Data de naştere:

2 Mai 1943

Statutul familial:

Căsătorit

Cetăţenia:

Republica Moldova

Adresa domiciliu:

Gh. Asachi 62/4, ap.6, 2028 Chisinau, MD-2028,
Republica Moldova
Telefon: 720269; Fax: 281828; E-mail:
ghpost@mail.ru

Locul de muncă :

Grădina Botanică (Institut) a Academiei de
Ştiinţe a Moldovei
Şeful Laboratorului de Geobotanică şi
Silvicultură
Rusă, Engleză.

Poziţia:
Limbi străine:
Date despre studii:
1959

Absolvent al şcoalii medii din comuna Codreanca

1964

Absolvent al Institutului Pedagogic din
or. Tiraspol, Facultatea de Biologie şi Geografie

1966

Serviciul militar.

Calificarea ştiinţifică

1966 – 1968

Laborant Laboratorul de Floră şi Geobotanică la
Grădina Botanică (Institut), Chişinău

1968 – 1970

Doctorand Laboratorul de Floră şi Geobotanică
la GrădinaBotanică (Institut), Chişinău

1971

Doctor în biologie

1970 – 1978

Colaborator ştiinţific inferior, apoi colaborator
ştiinţific superior în Laboratorul de Floră şi
Geobotanică, Grădina Botanică (Institut)

1979 – 1981

Director adjunct al Grădinii Botanice (Institut)

1981 – 2012

Şeful Laboratorului de Geobotanică şi
Silvicultură

1997

Doctor habilitat în biologie

2009

Profesor cercetător

Activitatea ştiinţifică
Lucrări ştiinţifice publicate – 350
Monografii, cărţi
– 14
Postolache, Gh. Лесная подстилка в круговороте веществ / Gh. Postolache,
под ред. : Т.С. Гейдеман; АН МССР, Ботан. сад. – Кишинев : Штиинца,
1976. – 178 с., табл. – Библиогр.: с. 163-177(220 назв.).
Postolache, Gh. Vegetaţia Republicii Moldova / Gh. Postolache, red. şt. :
Nicolae Doniţa(Bucureşti), Iurie Şeleag – Sosonco (Кiеv); Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Botanica. – Ch. : Î. E. – P.”Ştiinţa”, 1995. – 340 p.: fig.,
fotogr., tab.; + Hărţi. – Bibliogr.: p. 320-332(450 denum.). – Indexul
denumirilor latine ale plantelor. – ISBN 5-376-01923-3.

Genetic resources of Fagus Spp. in Southeastern Europe / J. Turok, A.
Alexandrov,...Gh. Postolache [et al.]; European Forest Genetic Resources
Programme. – Sofia : Rome A.O. : IPGRI, 2000. – 23 p.
Postolache, Gh. Expoziţia Vegetală Moldovei din Grădina Botanică a AŞM /
Gheorghe Postolache; red. şt. : A. Teleuţă; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina
Botanica (Institut). – Ch. : Ştiinţa, 2010. – 78 p. : il. color. – ISBN 978-9975-67724-0.
Experienţă ştiinţifică
Participant la numeroase programe de cercetare naţionale şi
internaţionale:
1967 – 1974

Productivitatea biologică a principalelor ecosisteme
forestiere în cadrul Programului "Omul şi Biosfera"

1970 – 2000

"Vegetaţia forestieră, de stepă, de luncă, acvatică şi
palustră"

1971 – 1975

"Regenerarea naturală a principalelor specii forestiere
din pădurile Moldovei"

1981 – 1987

"Perdelele forestiere de protecţie"

1985 – 1995

"Vegetaţia din văile râurilor"

1996 – 2000

"Carcasa forestieră a Republicii Moldova"

1997 – 2001

"Resursele genetice forestiere din Republica Moldova"

2001 – 2012

Ariile protejate şi conservarea diversităţii plantelor

1980 – 2012

Participant cu rapoarte la conferinţe şi simpozioane
ştiinţifice din străinătate:
Armenia, Austria, Belarus, Bulgaria, Cehia,
Grecia,Elveţia, Estonia, Franţa,
Italia, Norvegia, Portugalia, România, Rusia, Suedia,
Ucraina, Ungaria.

Participare în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale

1997 –

A iniţiat proiectul "Genetic resources of broadleaved
forest tree species in Southeastern Europe", care sa
îndeplinit pe parcursul anilor 1997-2001 în colaborare
cu cercetători ştiinţifici din Bulgaria, România, Italia,
şi Luxembourg.

1997 – 2003

A iniţiat şi a condus îndeplinirea a 6 proiecte finanţate
de REC – Moldova şi Fondul Ecologic. A fost
participant la îndeplinirea a 3 proiecte internaţionale şi
6 proiecte naţionale.

2009 – din iulie

Coordonatorul proiectului “Validation of the current
system of protected area system by exhaustive
inventories of plant species and animal species”,
finanţat de PNUD – Moldova.

din 1995

Coordonator Naţional în Programul European
EUFORGEN

din 2004

Coordonator Naţional în Programul European
PLANTA EUROPA.

Alte activităţi

Preşedinte al seminarului de profil la specialitatea
03.00.05Botanica
din cadrul Grădinii Botanice (Institut) AŞM.

Membru Consiliului Ştiinţific la Grădina Botanică (Institut),
Agenţia de Stat "Moldsilva",Rezervaţiile" Plaiul Fagului",
"Pădurea Domnească" şi a

Membru comisiei de experţi la Comisia Superioară de
Atestare şi Acreditare.

Membrul colegiului de redacţie la “Revista Botanică”
(Chişinău)

Membru colegiului de redacţie a revistei „Journal of Plant
Development” (Iaşi)

„Buletinul Grădinii Botanice Anastasie Fatu” (Iaşi)

A pregătit 1 doctor habilitat, 4 doctori în ştiinţe biologice şi
25 licenţiaţi în botanică şi silvicultură.

Premii de Stat
1976
2010

Laureat al Premiului tineretului din Moldova în domeniul
ştiinţei şi tehnicii.
Conferirea de distincţii de stat Titlul Onorific „ Om emerit ”

Bibliografia lucrărilor dr. hab. Gheorghe Postolache

Autorefrate
1. Постолаке Г. Г. Опад и лесная подстилка в дубравах Молдавии :
автореферат дис… канд. биол. наук. Специальность 03.00.05 – Ботаника
/ науч. рук.: Т. С. Гейдеман; Ботанический Сад (Институт), Академия
Наук Молдовы, Днепропетровский Гос. Унив. – Кишинев, 1971. – 28 c.
2. Postolache, Gheorghe. Vegetaţia Republicii Moldova : autoref. tz. doct. hab.
Specialitatea 03.00.05 – Botanica / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina
Botanică (Institut). – Ch.: S.n., 1997. – 52 p.

Monografii
3. Постолаке, Г. Г. Лесная подстилка в круговороте веществ / под ред. :
Т.С. Гейдеман; АН МССР, Ботан. сад. – Кишинев : Штиинца, 1976. –
178 с., табл. – Библиогр.: с. 163-177(220 назв.).
4. Редкие виды флоры Молдавии : Биология, экология, география / Т. С.
Гейдеман, К. Р. Витко,...Г. Г. Постолаке [и др.]; oтв. ред. : А. А.
Чеботарь. – Кишинев : Штиинца, 1982. – 103 c.
5. Растительный мир Молдавии. Лесные растения : (Сосудистые) / Т.
С. Гейдеман, К. Р. Витко,...Г. Г. Постолаке [и др.]. – Кишинев :
Штиинца, 1986. – 294 с.
6. Растительный мир Молдавии. Растения лесных опушек и полян / Т.
С. Гейдеман, К. Р. Витко,...Г. Г. Постолаке [и др.]; oтв. ред.: А. А.
Чеботарь. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 342 с.
7. Postolache, Gh. Vegetaţia Republicii Moldova / Gh. Postolache, red. şt. :
Nicolae Doniţa (Bucureşti), Iurie Şeleag – Sosonco (Кiеv); Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Botanica. – Ch. : Î. E. – P.”Ştiinţa”, 1995. – 340 p.: fig.,
fotogr., tab.; + Hărţi. – Bibliogr.: p. 320-332(450 denum.). – Indexul
denumirilor latine ale plantelor. – ISBN 5-376-01923-3.
Rec. : Grati, V. [Recenzie] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
biologice şi chimice. – 1997. – Nr 1. – P. 83-84.

Bobeica, Constantin. O variantă contemporană a lucrării
„Descriptio Moldaviae” // Lit. şi arta. – 2000. – 17 aug. – P. 7.
Aлександров, Александър. Растителноста в Молдова //
Наука за гората (София). – 1997. – Кн. 3-4.
Aлександров, Александър. Растителноста в Молдова //
Forest Science. – 1997. – Vol. 43. – Nr 3-4.
8. Genetic resources of Fagus Spp. in Southeastern Europe / J. Turok, A.
Alexandrov,...Gh. Postolache [et al.]; European Forest Genetic Resources
Programme. – Sofia : Rome A.O. : IPGRI, 2000. – 23 p.
9. Natura rezervaţiei „Plaiul Fagului” / aut. coord.: A. Ursu, Gh. Postolache,
V. Chirtoacă; sub red. : A. Ursu. – Ch. : S.n., 2005. – 432 p. – ISBN 9975944-88-4.
10.Resursele naturale / aut. coord.: C. Mihailescu, V. Sochirca,...Gh.
Postolache [et al.]; Min. Ecologiei şi Resursele Naturale al Republicii
Moldova. – Ch. : Ştiinţa, 2006. – 184 p. (Mediul geografic al Republicii
Moldova; Vol. 1). – ISBN 978-9975-67-585-7.
11.Postolache Gheorghe. Plante cu flori – III. Clasa Liliopsida : subclasele :
Alismatidae, Liliidae, Arecidae / Alexandru Ciubotaru, Gheorghe
Postolache, Alexandru Teleuţă; red. şt., fot. : Gheorghe Postolache; Min.
Ecologiei şi Resursele Naturale al Republicii Moldova; Acad. de Ştiinţe a
Rep. Moldova; Fondul Ecologic Naţional. – Ch. : Ştiinţa, 2007. – 183 p.
(Lumea vegetală a Moldovei; Vol. 4). – Bibliogr.: p. 181 (30 tit.). – ISBN
978-9975-67-344-0.
12.Teleuţă, A. Grădina Botanică / A. Teleuţă, E. Alexandrov ; au contribuit : A.
Ciubotaru, I. Comanici, Gh. Postolache [et al.] ; Grădina Botanică (Inst.) a
AŞM. – [Ch.: S.n., 2008] (Combinatul Poligr.). – 15 p.: il. color.
13.Hajri Haska. Genetic resources of beech in Europe / Haska Hajri..., Gh.
Postolache / Implementing output of COST Action E 52 Proiect „Evaluation
of beech genetic resources for sustainable forestry” (2006-2010). – Pragha,
2010. – 275 p.
14.Postolache, Gheorghe. Expoziţia Vegetală Moldovei din Grădina Botanică a
AŞM / Gheorghe Postolache; red. şt. : A. Teleuţă; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Grădina Botanica (Institut). – Ch. : Ştiinţa, 2010. – 78 p. : il. color.
– Bibliogr. : p. 77-78(24 tit.). – ISBN 978-9975-67-724-0.

15.Flora Basarabiei : (plante superioare spontane) : în 6 volume. Vol. 1.
Bryophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pteridophyta, Pinophyta / aut. :
G. Simonov, A. Negru, ...Gh. Postolache [et al.], red. : Andrei Negru ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanica (Inst); Min. Mediului, Soc. de
Botanica din Moldova – Ch. : Universul, 2011. – 320 p. : il. – ISBN 9789975-47-058-2.
16. Genetic resources of beech in Europe – current state / Haska Hajri..., Gh.
Postolache ; eds. : Josef Frydl, Petr Novotny, John Fennesx and Georg von
Wuhlisch; Johann – Heinrich von Thunen – Institut / COST Action E 52
Proiect „Evaluation of beech genetic resources for sustainable forestry”
(2006 – 2010). – Pragha, 2011. – Uss. 350. – 275 p. – ISBN 978-386-576076-0. / landbauforschung @ vti. bund. de www. vti. bund. de
17.Postolache, Gh. Rezervaţia Prutul de Jos / Gh. Postolache, A. Munteanu. –
Ch., 2012. – [În tipar].

Rezervaţia Prutul de Jos

Broşuri
18.Rezervaţia peisagistică Ţipova : album / N. Boboc, Iu. Bejan, T
Castraveţ,...Gh. Postolache [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Ecologie şi Geografie, Grădina Botanica (Institut). – Ch.: P. P. Mediul
Ambiant, 2011. – 16 p. il. – ISBN 978-9975-9632-2-0.
19.Chirică, Lazăr. Reţeaua Emerald în Republica Moldova = Emerald Networc
in Moldova / Lazăr Chirică, Angela Lozan, Veronica Josu, Gheorghe
Postolache [et al.]. – Ch. : Editerra Prim, 2012. – 32 p. – ISBN 978-99754126-7-4.

Articole în enciclopedii
1970
20.Postolache, Gheorghe. Albăstrea // Enciclopedia Sovietică Moldovenească.
– Ch., 1970. – Vol. 1. A – Bатрэ. – P. 85. – [Cu caracter chirilic].
21.Postolache, Gheorghe. Aristolohiacee // Enciclopedia Sovietică
Moldovenească. – Ch., 1970. – Vol. 1. A – Bатрэ. – P. 213. – [Cu caracter
chirilic].
22.Postolache, Gheorghe. Asclepidacee // Enciclopedia Sovietică
Moldovenească. – Ch., 1970. – Vol. 1. A – Bатрэ. – P. 256. – [Cu caracter
chirilic].
23.Postolache, Gheorghe. Berberidacee // Enciclopedia Sovietică
Moldovenească. – Ch., 1970. – Vol. 1. A – Bатрэ. – P. 399. – [Cu caracter
chirilic].
1971
24.Postolache, Gheorghe. Găinuşă // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. –
Ch., 1971. – Vol. 2. Ватутин – Заре. – P. 232. – [Cu caracter chirilic].
25.Postolache, Gheorghe. Gălbinare // Enciclopedia Sovietică Moldovenească.
– Ch., 1971. – Vol. 2. Ватутин – Заре. – P. 232. – [Cu caracter chirilic].
26.Postolache, Gheorghe. Gălbinele // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. –
Ch., 1971. – Vol. 2. Ватутин – Заре. – P. 232. – [Cu caracter chirilic].

27.Postolache, Gheorghe. Gâscăriţă // Enciclopedia Sovietică Moldovenească.
– Ch., 1971. – Vol. 2. Ватутин – Заре. – P. 228. – [Cu caracter chirilic].
28.Postolache, Gheorghe. Guşa – porumbelului // Enciclopedia Sovietică
Moldovenească. – Ch., 1971. – Vol. 2. Ватутин – Заре. – P. 227. – [Cu
caracter chirilic].
1972
29.Postolache, Gheorghe. Clopoţei // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. –
Ch., 1972. – Vol. 3. Зарзэр – Кяг. – P. 300. – [Cu caracter chirilic].
30.Postolache, Gheorghe. Coada – mânzului // Enciclopedia Sovietică
Moldovenească. – Ch., 1972. – Vol. 3. Зарзэр – Кяг. – P. 305. – [Cu caracter
chirilic].
31.Postolache, Gheorghe. Coada – mielului // Enciclopedia Sovietică
Moldovenească. – Ch., 1972. – Vol. 3. Зарзэр – Кяг. – P. 305. – [Cu caracter
chirilic].
32.Postolache, Gheorghe. Coada – şoarecelui // Enciclopedia Sovietică
Moldovenească. – Ch., 1972. – Vol. 3. Зарзэр – Кяг. – P. 305-306. – [Cu
caracter chirilic].
33.Postolache, Gheorghe. Codiţucă // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. –
Ch., 1972. – Vol. 3. Зарзэр – Кяг. – P. 315. – [Cu caracter chirilic].
34.Postolache, Gheorghe. Colţii babei // Enciclopedia Sovietică Moldovenească.
– Ch., 1972. – Vol. 3. Зарзэр – Кяг. – P. 339. – [Cu caracter chirilic].
35.Postolache, Gheorghe. Colţişor // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. –
Ch., 1972. – Vol. 3. Зарзэр – Кяг. – P. 339. – [Cu caracter chirilic].
1975
36.Postolache, Gheorghe. Ramnacee // Enciclopedia Sovietică Moldovenească.
– Ch., 1975. – Vol. 5. O – Рома. – P. 418. – [Cu caracter chirilic].
37.Postolache, Gheorghe. Ranunculacee // Enciclopedia Sovietică
Moldovenească. – Ch., 1975. – Vol. 5. O – Рома. – P. 419. – [Cu caracter
chirilic].
1976

38.Postolache, Gheorghe. Solanacee // Enciclopedia Sovietică Moldovenească.
– Ch., 1976. – Vol. 6. Роман – Уман. – P. 194. – [Cu caracter chirilic].
39.Postolache, Gheorghe. Troscot // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. –
Ch., 1976. – Vol. 6. Роман – Уман. – P. 450. – [Cu caracter chirilic].
1984
40.Postolache, Gheorghe. Plante medicinale: Cruşin // Enciclopedie medicală
populară. – Ch., 1984. – P. 391. – [Cu caracter chirilic].
41.Postolache, Gheorghe. Plante medicinale: Dentiţa – tripartită //
Enciclopedie medicală populară. – Ch., 1984. – P. 391. – [Cu caracter
chirilic].
42.Postolache, Gheorghe. Plante medicinale: Stejar pedunculat // Enciclopedie
medicală populară. – Ch., 1984. – P. 393. – [Cu caracter chirilic].
43.Postolache, Gheorghe. Plante medicinale: Tei // Enciclopedie medicală
populară. – Ch., 1984. – P. 394. – [Cu caracter chirilic].
44.Postolache, Gheorghe. Plante medicinale otrăvitoare: Ruscuţă –
primăvăratică // Enciclopedie medicală populară. – Ch., 1984. – P. 396. –
[Cu caracter chirilic].
1987
45.Постолаке, Г. Г. Oaзис биоценотический / Г. Г. Постолаке, A. И.
Mунтяну // Энциклопедия виноградарства. – Кишинев, 1987. – Т. 2.
Карантин – Пыльник. – С. 298-299.
1990
46.Постолаке, Г. Г. Агроассоциация // Садоводство : Энциклопедия. –
Кишинев, 1990. – Т. 1. А – Кайса. – С. 25.
47.Постолаке, Г. Г. Агробиоценоз // Садоводство : Энциклопедия. –
Кишинев, 1990. – Т. 1. А – Кайса. – С. 25.
48.Постолаке, Г. Г. Агрофитоценозы // Садоводство : Энциклопедия. –
Кишинев, 1990. – Т. 1. А – Кайса. – С. 31.

49.Постолаке, Г.Г. Агроценопопуляции // Садоводство : Энциклопедия. –
Кишинев, 1990. – Т. 1. А – Кайса. – С. 31.
50.Постолаке, Г. Г. Азональная растительность // Садоводство :
Энциклопедия. – Кишинев, 1990. – Т. 1. А – Кайса. – С. 38.
51.Постолаке, Г. Г. Антагонизм в биоценозах // Садоводство :
Энциклопедия. – Кишинев, 1990. – Т. 1. А – Кайса. – С. 71.
52.Постолаке, Г. Г. Биогеоценоз // Садоводство : Энциклопедия. –
Кишинев, 1990. – Т. 1. А – Кайса. – С. 136-137.
53.Постолаке, Г. Г. Биотоп // Садоводство : Энциклопедия. – Кишинев,
1990. – Т. 1. А – Кайса. – С. 143.
54.Постолаке Г.Г. Биоценоз // Садоводство : Энциклопедия. – Кишинев,
1990. – Т. 1. А – Кайса. – С. 146.
55.Постолаке, Г. Г. Биоценотические связи // Садоводство :
Энциклопедия. – Кишинев, 1990. – Т. 1. А – Кайса. – С. 146.
56.Постолаке, Г. Г. Взаимовлияние биоценозов // Садоводство :
Энциклопедия. – Кишинев, 1990. – Т. 1. А – Кайса. – С. 215.

Atlasuri, Hărţi
57.Postolache, Gheorghe. Harta Specii de plante rare // Conservarea diversităţii
plantelor „in situ” şi „ex situ” : rezumatele ses. şt. al Univ. „ A. I. Cuză”. –
Iasi (Romania), 1999. – P. 10.
58.Alexandrov, A. Bulgaria, Republic of Moldova and Romania: Map of
natural distribution range of Fagus sylvatica / A. Alexandrov, I. Blada, Gh.
Postolache [et al.] // Digital map printed by Forest Research and
Management Institute. – Bucharest : GIS & RS UNIT, 2000.
59.Alexandrov, A. Bulgaria, Republic of Moldova and Romania: Map of
natural distribution range of Quercus petraea / A. Alexandrov, I. Blada,
Gh. Postolache [et al.] // Digital map printed by Forest Research and
Management Institute. – Bucharest (Romania) : GIS & RS UNIT, 2000.
60.Alexandrov, A. Bulgaria, Republic of Moldova and Romania: Map of
natural distribution range of Quercus pubescens / A. Alexandrov, I. Blada,

Gh. Postolache [et al.] // Digital map printed by Forest Research and
Management Institute. – Bucharest (Romania) : GIS & RS UNIT, 2000.
61.Alexandrov, A. Bulgaria, Republic of Moldova and Romania: Map of
natural distribution range of Quercus robur / A. Alexandrov, I. Blada, Gh.
Postolache [et al.] // Digital map printed by Forest Research and
Management Institute. – Bucharest (Romania) : GIS & RS UNIT, 2000.
62.Postolache, Gheorghe. Harta Vegetaţiei (Republicii Moldova) // Geografia
fizică. Republica Moldova : Atlas. – 1:1 500 000. – Ch., 2002. – P. 26.
63.Postolache, Gheorghe. Plante medicinale (Harta) // Geografia fizică.
Republica Moldova : Atlas. – 1:1 500 000. – Ch., 2002. – P. 27.
64.Postolache, Gheorghe. Regionarea geobotanică (Harta) // Geografia fizică.
Republica Moldova : Atlas. – 1:1 500 000. – Ch., 2002. – P. 26.
65.Postolache, Gheorghe. Specii de plante rare (Harta) // Geografia fizică.
Republica Moldova : Atlas. – 1:1 500 000. – Ch., 2002. – P. 36.
66.Postolache, Gheorghe. Harta Vegetaţiei (Republicii Moldova) // Geografia
fizică şi socio-economică : Atlas : cl. 8-9. – 1:1 500 000. – Ch., 2003. – P.
12.
67.Postolache, Gheorghe. Regionarea geobotanică a Republicii Moldova
(Harta) // Geografia fizică şi socio-economică : Atlas : cl. 8-9. – 1:1
500 000. – Ch., 2003. – P. 12.
68.Postolache, Gheorghe. Specii de plante rare (Harta) // Geografia fizică şi
socio-economică : Atlas: cl. 8-9. – 1:1 500 000. – Ch., 2003. – P. 13.
69.Postolache, Gheorghe. Aria potenţial protejată „Lipcani - Hlina” : [inclusiv
: Harta-Schemă a Ariei protejate (potenţiale). Ocolul silvic Lipcani – Scara 1:
20000; Schiţă de ansamblu – Scara 1:200000] // Mediul Ambiant. – 2006. –
Nr 6. – P. 14-16.
70.Aria protejată „ Băxani” : [inclusiv : Harta Ariei protejate Baxani. Ocolul
silvic Şolcani – Scara 1:25000; Schiţă de ansamblu – Scara 1:1000000] /
Gheorghe Postolache, Ştefan Lazu, Aliona Miron [et al.] // Mediul Ambiant.
– 2008. – Nr 1. – P. 30-31.
71.Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Lucăceni” : [inclusiv : Harta Ariei
protejate Lucaceni. Ocolul silvic Rîşcani – Scara 1:20000; Schiţă de

ansamblu – Scara 1:35000] / Gheorghe Postolache, Ştefan Lazu // Mediul
Ambiant. – 2008. – Nr. 2. – P. 33-34.
72.Postolache, Gh. Grădina Botanică. Cahul. Harta Vegetaţiei // Mediul
Ambiant. – 2008. – Nr 6. – P. 33-39.
73.Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Logăneşti” : [inclusiv : Harta Ariei
protejate Logăneşti. Ocolul silvic Hânceşti – Scara 1:50000; Schiţă de
ansamblu – Scara 1:30000] // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 3. – P. 19-23.
74.Postolache, Gheorghe. Aria protejată “Călineştii Mici”: [inclusiv : Harta
Ariei naturale protejate Călineştii Mici. Ocolul silvic Făleşti – Scara 1 :
20000; Schiţă de ansamblu – Scara 1: 200000 ] // Mediul Ambiant. – 2011. –
Nr 2. – P. 37-40.
75.Postolache, Gheorghe. Aria protejată Pogoreloe : [inclusiv : Harta Ariei
protejate Pogoreloe. Ocolul silvic Grigoriopol – Scara 1: 20000; Schiţă de
ansamblu – Scara 1:200000 ] // Mediul Ambiant. – 2011. – Nr 3. – P. 31-35.
76.Postolache, Gheorghe. Aria protejată “Vâşcăuţi” : [inclusiv : Harta Ariei
protejate Vâşcăuţi. Ocolul silvic Susleni – Scara 1: 20000; Schiţă de
ansamblu – Scara 1: 200000] // Mediul Ambiant. – 2011. – Nr 1. – P. 14-18.
77.Постолаке, Г.Г. Геоботаническое районирование // Физическая и
социально-экономическая география : Aтлас: 8-9 кл. – 1: 1 500 000. –
Ch., 2004. – C. 12.
78.Постолаке, Г.Г. Растительность Республики Moлдова (Карта) //
Физическая и социально-экономическая география : Aтлас: 8-9 кл. – 1:
1 500 000. – Ch., 2004. – C. 12.
79.Постолаке, Г.Г. Редкие виды растений (Карта) // Физическая и
социально-экономическая география: Aтлас : 8-9 кл. – 1: 1 500 000. –
Ch., 2004. – C. 13.

Articole din reviste şi culegeri
1969
80.Постолаке, Г. Г. Динамика накопления опада в дубравах Молдавии //
Биолoгическая продуктивность и экология молдавских дубрав : сборник
статей. – Кишинев, 1969. – C. 5-19.

1970
81.Постолаке, Г. Г. О лесных подстилках буковой дубравы // Изв. АH
МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1970. – Nr 4. – С. 88-89.
82.Постолаке, Г. Г. О некоторых вопросах распада органических
веществ в сухих дубравах Молдавии // Биологическая продуктивность
и экология лесов Кодр : сборник статей. – Кишинев, 1970. – P. 100-106.
– Библиогр. : с. 105-106(10 назв.).
83.Постолаке, Г. Г. Формирование и строение лесной подстилки в
сообществах скумпиевой дубравы // Изв. АH МССР. Сер. биол. и хим.
наук. – 1970. – Nr 3. – С. 84-85.
84.Прохина, Н. А. Состав и характер разложения лесной подстилки в
свежей липово-ясеневой дубраве / Н. А. Прохина, Г. Г. Постолаке, И.
А. Терская // Биологическая продуктивность дубрав Центральной
Молдавии : сборник статей. – Кишинев, 1970. – С. 14-22. – Библиогр. :
с. 22(15 назв.).
1971
85.Постолаке, Г. Г. Разложение листового опада древесных пород и
кустарников дубрав Молдавии в однородных условиях опыта // Изв.
АH МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1971. – Nr 5. – С. 77-78. –
Библиогр. : с. 78(4 назв.).
1972
86.О горизонтальном сложении фитоценозов свежей буковой дубравы
Молдавии / Т. С . Гейдеман, А. И. Истратий,... Г. Г. Постолаке [и др.] //
Изв. АH МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1972. – Nr 1. – С. 3-11. –
Библиогр. : с. 10-11(19 назв.).
1973
87.Постолаке, Г. Г. Процессы разложения органического вещества в
дубравах Молдавии // Изв. АH МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1973. –
Nr 2. – С. 9-14.
1975

88.Постолаке, Г. Г. Круговорот органических веществ в грабовой дубраве
// Биогеоценологические исследования на Украине : сборник статей. –
Львов, 1975. – С. 102-103. – [На укр. яз.].
89.Постолаке, Г. Г. Опад в дубравах из дуба скального // Биосфера и
человек : сборник статей. – М., 1975. – С. 76-77.
90.Постолаке, Г. Г. Участок леса из дуба пушистого в северо – западной
части Молдавии // Охрана природы Молдавии : сборник статей. –
1975. – Вып. 13. – С. 81-84.
1978
91.Постолаке, Г. Г. Биологическая продуктивность молдавских дубрав //
Исследования Ботанического сада АН МССР : сборник статей. –
Кишинев, 1978. – С. 133-137. – Библиогр. : с. 137(11 назв.).
92.Постолаке, Г. Г. Редкие растения березовой дубравы / Г. Г. Постолаке,
В. А. Голбан // Изв. АH МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1978. – Nr 5. –
С. 82.
93.Постолаке, Г. Г. Фитоценотическая характеристика березовой
дубравы в Молдавии // Изв. АH МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1978. –
Nr 3. – С. 9-14. – Библиогр. : с. 14(11 назв.).
1979
94.Постолаке, Г.Г. Естественное возобновление древесных пород и
кустарников на лесосеке в березовой дубраве // Изв. АH МССР. Сер.
биол. и хим. наук. – 1979. – Nr 1. – С. 5-10. – Библиогр. : с. 10(10 назв.).
1980
95.Постолаке, Г. Г. Биологическая продуктивность древостоя
черешневой дубравы // Флористические и геоботаническаие
исследования в Молдавии : сборник статей. – Кишинев, 1980. – С. 5262. – Библиогр. : с. 62-63 (15 назв.).
96.Постолаке, Г. Г. Надземная фитомасса травяного покрова в
черешневой дубраве Молдавии // Изв. АН МCCP. Сер. биол и хим.
наук. – 1980. – Nr 1. – С. 38-45. – Библиогр. : с. 45(12 назв.).

97.Постолаке, Г. Г. Структура и масса подземной части сообщества
березовой дубравы // Флористические и геоботаническаие исследования
в Молдавии : сборник статей. – Кишинев, 1980. – С. 74-84.
1983
98.Pinciuc, N. Protejarea terenurilor agricole şi recolta în sudul Moldovei / N.
Pinciuc, G. Postolache // Agricultura Moldovei. – 1983. – Nr 2. – P. 27-28. –
[Cu character chirilic].
99.Пинчук, Н. А. Защищенность сельхозугодий и урожай на юге
Молдавии / Н. А. Пинчук, Г. Г. Постолаке // Сельское хозяйство
Молдавии. – 1983. – Nr 2. – С. 27-28.
1984
100. Postolache, G. G. Un nou principiu de înfiinţare a perdelelor forestiere
de protecţie a livezilor / G. G. Postolache, S. N. Lazu // Agricultura
Moldovei. – 1984. – Nr 6. – P. 55-56.
101. Постолаке, Г. Г. Новый подход к созданию садозащитных лесных
полос / Г. Г. Постолаке, С. Н. Лазу // Сельское хозяйство Молдавии. –
1984. – Nr 6. – С. 55-56.
1986
102. Виды естественных экосистем и их место в географической
структуре территории / Г. Г. Постолаке, Ю. П. Кравчук, М. С.
Болфос [и др.] // Прогноз возможных изменений в природной среде под
влиянием хозяйственной деятельности на территории Молдавской ССР
: научное исслед. – Кишинев, 1986. – С. 356-362.
1988
103. Лазу, Ш. Н. Влияние выпаса на состояние травяного покрова в
дубравах северных районов Молдавии / Ш. Н. Лазу, Г. Г. Постолаке, Н.
Л. Высоцкий // Флора, геоботаника и палеоэтноботаника. Ботан.
исслед.: сборник статей. – Кишинев, 1988. – Вып. I. – С. 73-80.
104. Постолаке, Г. Г. Исследование зависимости влажности почвы
лесных фитоценозов от почвенных и геоморфологических факторов
/ Г. Г. Постолаке, Л. Б. Подгорняк, Т. П. Подубная // Флора, геоботаника

и палеоэтноботаника. Ботан. исслед. : сборник статей. – Кишинев, 1988.
– Вып. I. – С. 80-102.
1990
105. Postolache, G. G. Oaze biocenotice în agrolandşafturile Moldovei //
Agricultura Moldovei. – 1990. – Nr 10. – P. 43.
106. Постолаке, Г. Г. Биоценотические оазисы в агроландшфтах
Молдовы // Сельское хозяйство Молдовы. – 1990. – Nr 10. – С. 43-44.
107. Постолаке, Г. Г. Исследование зависимости естественного
возобновления древесных пород березовой дубравы от экологических
и биотических факторов // Флора и геоботаника. Ботан. исслед. :
сборник статей. – Кишинев, 1990. – Вып. 7. – С. 85-108. – Библиогр.: с.
108(12 назв.).
108. Постолаке, Г. Г. Основные принципы конструирования
садозащитных лесных полос / Г. Г. Постолаке, C. Н. Лазу //
Эколoгические аспекты защиты почв от эрозии : сборник статей. –
Кишинев, 1990. – С. 129-135. – Библиогр.: с. 135(7 назв.).
109. Постолаке, Г. Г. Растительность долины реки Куболта / Г. Г.
Постолаке, А. И. Истрати // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. –
1990. – Nr 5. – С. 3-8.
110. Постолаке, Г. Г. Флора и растительность долины реки Кэйнар /
Г. Г. Постолаке, А. И. Истратий // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим.
наук. – 1990. – Nr 3. – С. 3-11.
111. Почвы, гидрохимия и растительность бассейна реки Бык / В. М.
Poпот, Б. М. Ропот,… Г. Г. Постолаке [и др.] // Изв. АН МССР. Сер.
биол. и хим. наук. – 1990. – Nr 3. – С. 57-65.
1991
112. Postolache, G. G. Viitorul pădurilor noastre // Agricultura Moldovei. –
1991. – Nr 12. – P. 24-25.
113. Vegetaţia şi hidrochimia din valea râului Botna / R. M. Lozan, V. M.
Ropot, G. G. Postolache [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
biologice şi chimice. – 1991. – Nr 3. – P. 57-65.

114. Постолаке, Г. Г. Будущее наших лесов // Сельское хозяйство
Молдовы. – 1991. – Nr 12. – С. 24-25.
115. Постолаке, Г. Г. Флора и растительность заказника Чумай / Г. Г.
Постолаке, А. И. Истрати // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. –
1991. – Nr 3. – С. 3-14.
1992
116. Постолаке, Г. Г. Растительность долины реки Икел / Г. Г.
Постолаке, А. И. Истрати // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. –
1992. – Nr 5. – С. 7-11.
117. Постолаке, Г. Г. Флора и растительность степного участка
Буджяк / Г. Г. Постолаке, А. И. Истрати // Изв. АН МССР. Сер. биол. и
хим. наук. – 1992. – Nr 2. – С. 12-20.
1993
118. Постолаке, Г. Г. Растительность степей Республики Молдова //
Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1993. – Nr 4. – С. 3-10. –
Библиогр. : с. 9-10(24 назв.).
1994
119. Postolache, Gh. Centenarul profesorului Gheorghe Bujorean / Gh.
Postolache, A. Teleuţă // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ser. Ştiinţe
biologice şi chimice. – 1994. – Nr 4. – P. 81.
120. Postolache, Gheorghe. Flora şi vegetaţia rezervaţiei „Vrăneşti” // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ser. Ştiinţe biologice şi chimice. – 1994. – Nr 1.
– P. 10-14.
121. Postolache, Gh. Metodica amplasării reţelei de suprafeţe de cercetare în
rezervaţii forestiere // Revista pădurilor (România). – 1994. – Nr 4. – P. 1517.
122. Postolache, Gheorghe. Vegetaţia acvatică şi palustră a Republicii
Moldova // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ser. Ştiinţe biologice şi
chimice. – 1994. – Nr 5. – P. 7-13. – Bibliogr. : p. 12-13.
1995

123. Postolache, Gh. Consideraţii asupra prodromului vegetaţiei din
Basarabia // Lucrări şt. Univ. de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului. – Timişoara (Romania), 1995. – Vol. 28, part. 3. – P. 501-504.
124. Postolache, Gh. Prima publicaţie botanico-geografică despre Moldova
răsăriteană // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ser. Ştiinţe biologice şi
chimice. – 1995. – Nr 5. – P. 70-71.
1997
125. Postolache, Gh. Flora şi vegetaţia rezervaţiei "Prutul de Jos"/ Gheorghe
Postolache, Lidia Chetroi // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ser. Ştiinţe
biologice şi chimice. – 1997. – Nr 3. – P. 13-20. – Bibliogr.: 6 tit.
126. Postolache, Gh. Prima conferinţă europeană - resursele genetice a
pădurilor de foioase // Artemis. – 1997. – Nr 4. – P. 9.
2000
127. Inventories for in situ conservation of broadleaved forest genetic
resources in Southeastern Europe / I. Blada, A. Alexandrov, G. Postolache
[et al.] // Science and Technology for Plant Genetic Resources in the 21-st
Century : proceedings of the Intern. Conf. – Kuala Lumpur (Malaysia), 2000.
– P. 11-22.
128. Postolache, Gheorghe. Arbori seculari // Ecosfera. – 2000. – Nr 5. – P.
16.
129. Postolache, Gheorghe. Ecosistemele naturale. Vulnerabilitatea şi
adaptarea la schimbarea climei // Schimbarea climei : cercetări, studii,
soluţii : culegere de lucrării. – Ch., 2000. – P. 42-49.
130. Postolache, Gheorghe. Flora şi vegetaţia rezervaţiei Iagorlâc // Ecosfera.
– 2000. – Nr 5. – P. 5.
131. Postolache Gheorghe. Rezervaţia peisagistică „Trebujeni” // Ecosfera. –
2000. – Nr 5. – P. 6.
132. Шабанова, Г. А. Уязвимость, устойчивость и адаптация к
изменению климата природных экосистем Республики Молдова / Г.
А. Шабанова, К. Р. Витко, Г. Г. Постолаке // Глобальные и
pегиональные изменения климата и их природные и социальноэкономические последствия. – Москва, 2000. – C. 9-18.

2001
133. Postolache, Gheorghe. Prejudicile calamităţilor naturale din noiembrie
2000 aduse pădurilor din Basarabia şi probleme de reconstrucţie /
Gheorghe Postolache, Petru Rotaru, Ion Talmaci // Revista pădurilor
(Romania). – 2001. – Nr 4.
2002
134. Inventories for in situ conservation of Broadleaved Forest Genetic
Resources in South eastern Europe / I. Blada, A. Alexandrov, Gh.
Postolache [et al.] // Managing Plant Genetic Diversity / eds.: J.M.M. Engels,
V. Ramanatha Rao, A.H.D. Brown and M.T. Jeckson. – Oxford, 2002. – P.
217-227.
135. Postolache, Gheorghe. Probleme actuale de optimtzare a reţelei ariilor
protejate pentru conservarea biodiversităţii în Republica Moldova // Bul.
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. – 2002. –
Nr 4. – P. 3-17. – Bibliogr.: 10 tit.
2003
136. Ciubotaru, Alexandru. Membrul corespondent al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei Tatiana Gheideman un centenar de la naştere / Alexandru
Ciubotaru, Gheorghe Postolache // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
biologice, chimice şi agricole. – 2003. – Nr 2. – P. 169-172.
137. Postolache, Gheorghe. Ariile protejate : [ din Moldova] // Mediul
Ambiant. – 2003. – Nr 4. – P. 12-14.
138. Postolache, Gheorghe. Flora şi vegetaţia Rezervaţiei ştiinţifice „Pădurea
Domnească” // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ser. Ştiinţe biologice şi
chimice. – 2003. – Nr 2. – P. 7-22. – Bibliogr.: p. 22(14 tit.).
139. Postolache, Gheorghe. Probleme de conservare şi folosire raţională a
resurselor forestiere // Mediul Ambiant. – 2003. – Nr 3. – P. 25-27. –
Bibliogr.: 6 tit.
140. Zona cu protecţie integrală din Rezervaţia ştiinţifica „Pădurea
Domnească” / Gheorghe Postolache, Valeriu Ţarigradschi, Victoria Covali
[et al.] // Mediul Ambiant. – 2003. – Nr 6. – P. 2-5.

2004
141. Begu, A. Arii naturale protejate de stat / A. Begu, V. Căldăruş, ...Gh.
Postolache [et al.] // Starea mediului în Republica Moldova în anul 2003 :
(Raport Naţional). – Ch., 2004. – P. 66-70.
142. Begu, A. Starea resurselor vegetale / A. Begu, Gh. Postolache, A. Rotaru
// Starea mediului în Republica Moldova în anul 2003 : (Raport Naţional). –
Ch., 2004. – P. 62-63.
143. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Dubăsarii Vechi” // Gheorghe
Postolache, Ion Palancean // Mediul Ambiant. – 2004. – Nr 2. – P. 30 : il.
144. Postolache, Gheorghe. Conferinţa „Pădurile naturale din Zona
Temperată a Europei – protecţia şi folosirea raţională” // Mediul Ambiant.
– 2004. – Nr 4. – P. 36.
145. Postolache, Gheorghe. Fitocenoze reprezentative - rezerve de arii
protejate // Starea mediului în Republica Moldova în anul 2003 : (Raport
Naţional). – Ch., 2004. – P. 71-73.
146. Postolache, Gheorghe. Paşaportul ariei protejate // Gheorghe Postolache,
Alexandru Teleuţă, Valentina Căldăruş // Mediul Ambiant. – 2004. – Nr 5. –
P. 18-20.
147. Postolache, Gheorghe. Realizările în domeniul geobotanicii şi
silviculturii din ultimii 50 ani // Grădina Botanică la 50 de ani. – Ch., 2004.
– P. 86-97.
148. Zona cu protecţie integrală din rezervaţia ştiinţifică "Pădurea
Domnească" (continuare din Nr 6, 2003) / Gheorghe Postolache, Valerii
Ţarigradschi, Victoria Covali [et al.] // Mediul Ambiant. – 2004. – Nr 1. – P.
9-10. – Bibliogr.: p. 10(3 tit.).
149. Чеботарь, А. А. Татьяна Сергеевна Гейдеман (1903-1995) 100-лет
со дня рождения / А. А. Чеботарь, Г. Г. Постолаке // Ботанический
Журнал. – 2004. – T. 89, Nr 5. – C. 868-870.
2005
150. Chirtocă, V. Flora / V. Chirtocă, T. Izverski, Gh. Postolache // Natura
rezervaţiei „Plaiul Fagului”. – Ch. – Rădenii Vechi, 2005. – P. 41-167.

151. Cuza, P. Etapele şi perspectivele conservării peisajului şi a diversităţii
pădurii / P. Cuza, Gh. Postolache // Natura rezervaţiei „Plaiul Fagului”. –
Ch. – Rădenii Vechi, 2005. – P. 425-431.
152. Mobilizarea genofondului autohton şi crearea expoziţiei „Vegetaţia
Moldovei” în Grădina Botanică din Chişinău / Gh. Postolache, V.
Chirtoacă, Şt. Lazu, [et al.] // Analele Univ. din Craiova. Fac. de horticultură.
Volum omajial, dedicat sărbătorii Grădinii Botanice „Al. Buia” din Craiova
1952-2002 şi Grădinii Botanice Montane „M.Păun” 1977-2002. – ClujNapoca (Romania), 2004. – Vol. 7(43). – P. 293-297.
153. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Caracuşeni” // Gheorghe
Postolache, Dragoş Postolache // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P. 2225.
154. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Hârjauca - Sipoteni” // Gheorghe
Postolache, Dragoş Postolache // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr. 2. – P. 2226. – Bibliogr.: 9 tit.
155. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Liceul Bolgrad” / Gheorghe
Postolache, Ştefan Lazu, Vasile Chirtoacă // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 3.
– P. 26-29.
156. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Vadul lui Isac” / Gheorghe
Postolache, Vasile Chirtoacă, Ştefan Lazu, // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr
6. – P. 5-9. – Bibliogr.: 6 tit.
157. Postolache Gh. Impacturi naturale şi antropice exercitate asupra
vegetaţiei // Natura rezervaţiei „Plaiul Fagului”. – Ch. – Rădenii Vechi, 2005.
– P. 238-240.
158. Postolache, Gheorghe. [Recenzie] // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P.
44. – Rec. la c.: Cartografia geobotanica : [monogr.] / Franco Pedrotti. –
Bologna : Pitagara Editrice, 2004. – 236 p.
159. Postolache, Gheorghe. [Recenzie] // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P.
43. – Rec. la c.: Fitosociologie / Vasile Cristea, Dan Gafta, Franco Pedrotti. –
Cluj-Napoca: Presa Univ. Clujană, 2004. – 352 p.
160. Postolache, Gh. Starea resurselor vegetale // Starea mediului în
Republica Moldova în anul 2004 : (Raport Naţional). – Ch., 2005. – P. 72-73.

161. Postolache, Gh. Vegetaţia / Gh. Postolache, V. Chirtoacă // Natura
rezervaţiei „Plaiul Fagului”. – Ch. – Rădenii Vechi, 2005. – P. 167-224.
162. Resursele vegetale : Starea actuală, protecţia şi folosirea raţională /
Gheorghe Postolache, Alexandru Ciubotaru, Dumutru Galupa [et al.] //
Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 4. – P. 16-20. – Bibliogr.: 7 tit.
2006
163. Begu, A. Ariile naturale protejate de stat / A. Begu, Gh. Postolache, V.
Căldăruş // Starea mediului în Republica Moldova în anul 2005 : (Raport
Naţional). – Ch., 2006. – P. 78-81.
164. Conservarea diversităţii vegetaţiei din lunca Prutului / Gh. Postolache,
A. Teleuţa, A. Miron [et al.] // Mediul Ambiant. – 2006. – Nr. 5. – P. 26-30.
165. Cuza, P. Rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului” – arie reprezentativă din
Codrii Moldovei / P. Cuza, Gh. Postolache, D. Gociu [et al.] // Mediul
Ambiant. – 2006. – Nr 2. – P. 32-35.
166. Postolache, Gheorghe. Aria potenţial protejată „Lipcani - Hlina” //
Mediul Ambiant. – 2006. – Nr 6. – P. 14-16.
167. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Moleşti - Răzeni” / Gheorghe
Postolache, Ştefan Lazu, Vasile Chirtoacă // Mediul Ambiant. – 2006. – Nr 2.
– P. 5-9.
168. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Selişte - Leu” / Gheorghe
Postolache, Ştefan Lazu, Vasile Chirtoacă // Mediul Ambiant. – 2006. – Nr 3.
– P. 30-35.
169. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Sistemul de perdele forestiere de
protecţie Bălţi” // Mediul Ambiant. – 2006. – Nr 1. – P. 9-14.
170. Postolache, Gheorghe. Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din
municipiul Iaşi – 150 de ani // Mediul Ambiant. – 2006. – Nr. 4. – P. 41.
171. Postolache, Gheorghe. Întrunire a silvicultorilor din zona fagului //
Mediul Ambiant. – 2006. – Nr 1. – P. 47.
172. Resursele vegetale / A. Begu, Gh. Postolache, N. Volontir [et al.] //
Resursele naturale. – Ch., 2006. – Vol. 1. – P. 110-135. – Bibliogr.: p. 135( 9
tit.).

173. Starea resurselor vegetale / A. Begu, Gh. Postolache, D. Boaghe [et al.] //
Starea mediului în Republica Moldova în anul 2005 : (Raport Naţional). –
Ch., 2006. – P. 72-75.
2007
174. Aria protejată „ Poiana Curatura” / Gheorghe Postolache, Ştefan
Lazu,Victoria Covali [et al.] // Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 6. – P. 14-19. –
Bibliogr.: 7 tit.
175. Aria protejată „ Zăbriceni” / Gheorghe Postolache, Ştefan Lazu, Aliona
Miron [et al.] // Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 4. – P. 29-33.
176. Ariile naturale protejate de stat / A. Begu, N. Liogchii,... Gh. Postolache
[et al.] // Starea mediului în Republica Moldova în anul 2006 : (Raport
Naţional). – Ch., 2007. – P. 71-73.
177. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Cabac” / Gheorghe Postolache,
Dragoş Postolache // Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 3. – P. 27-28. –
Bibliogr.: p. 28(6 tit.).
178. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Cazimir - Mileşti” / Gheorghe
Postolache, Ştefan Lazu, Vasile Chirtoacă // Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 1.
– P. 29-33. – Bibliogr.: 6 tit.
179. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Căpriana - Scoreni” / Gheorghe
Postolache, Ştefan Lazu, Ruslan Ceban // Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 5. –
P. 24-29. – Bibliogr.: 7 tit.
180. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Şaptebani” / Gheorghe
Postolache, Ştefan Lazu // Mediul Ambiant. – 2007. – Nr 2. – P. 36-38. –
Bibliogr.: 6 tit.
181. Postolache, Gheorghe. Carcasa forestieră a raionului Floreşti /
Gheorghe Postolache, Ştefan Lazu // Agricultura Moldovei. – 2007. – Nr 3. –
P. 27-30. – Bibliogr.: 8 tit.
182. Postolache, Gh. The Moldova Vegetation Exposition from the Botanical
Garden of Chisinau // Bul. Grădinii Botanice (Iaşi). – 2007. – T. 14. – P.
121-125. – Bibliogr.: 3 tit.

Aria protejată Zăbriceni

2008
183. Aria protejată „ Băxani” / Gheorghe Postolache, Ştefan Lazu, Aliona
Miron [et al.] // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 1. – P. 30-31. – Bibliogr.: 4
tit.

184. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Flămânda” // Mediul Ambiant. –
2008. – Nr 5. – P. 40-42. – Bibliogr.: 7 tit.
185. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Lucăceni”/ Gheorghe Postolache,
Ştefan Lazu // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr. 2. – P. 33-34.
186. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Milisandra” // Gheorghe
Postolache, Ion Cebotarenco // Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 4. – P. 33-34. –
Bibliogr.: 5 tit.
187. Postolache, Gh. Cu privire la crearea carcasei forestiere // Revista
Botanică. – 2008. – Vol. 1, Nr 1. – P. 145-154. – Bibliogr.: 12 tit.
188. Postolache, Gheorghe. Diversitatea floristică a Grădinii Botanice a
Muzeului Naţional deEtnografie şi Istorie Naturală / Gheorghe Postolache,
Tamara Cojuhari // Bul. Şt. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
Muzeologie. – 2008. – Vol. 8 (21) : Ştiinţe ale naturii. – P. 16-34. – Bibliogr.:
5 tit.
189. Postolache, Gheorghe. Grădina Botanică Cahul. Harta Vegetaţiei //
Mediul Ambiant. – 2008. – Nr 6. – P. 33-39.
190. Postolache Gh. Micologul moldovean Ştefan Manic la 60 de ani //
Revista Botanică. – 2008. – Vol. 1, Nr 1. – P. 248-252.
191. Postolache, Gheorghe. Specii de plante rare din flora Moldovei incluse
în Convenţia de la Berna / Gheorghe Postolache, Stela Drucioc // Mediul
Ambiant. – 2008. – Nr 1. – P. 44-48.
192. Postolache, Gh. 120 ani de la naştera profesorului Al. Borza // Revista
Botanică. – 2008. – Vol. 1, Nr 1. – P. 228-230. – Bibliogr.: 10 tit.
2009
193. Postolache, Gheorghe. Aria protejată „Logăneşti” // Mediul Ambiant. –
2009. – Nr 3. – P. 19-23. – Bibliogr. în note, p. 22.
194. Postolache, Gheorghe. Aria protejată potenţială „Tamarix - Vâlcele” /
Gheorghe Postolache, Aliona Miron, Alexandru Teleuţă // Mediul Ambiant.
– 2009. – Nr 1. – P. 35-39. – Bibliogr.: 7 tit.
195. Postolache, Gh. Aria protejată Trebujeni // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr
6. – P. 1-12. – Bibliogr.: 19 tit.

Aria protejată Trebujeni
196. Postolache, Gheorghe. Aria protejată Ţâgăneşti / Gheorghe Postolache,
Victora Covali // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 2. – P. 37-42. – Bibliogr.: 4
tit.
197. Postolache, Gh. Probleme actuale de conservare a biodiversităţii în ariile
protejate // Bul. Şt. Revistă de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie.
Ştiinţe ale naturii, 2009. – Vol. 7 (20) : Ştiinţe ale naturii. – P. 15-21.
198. Postolache, Gheorghe. Rezervaţia naturală Rosoşeni / Gheorghe
Postolache, Dragoş Postolache // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 4. – P. 1825. – Bibliogr.: 15 tit.
2010
199. Aria protejată Pădurea Hârbovăţ / Gheorghe Postolache, Ion
Cebotarenco, Victoria Covali [et al.] // Mediul Ambiant. – 2010. – Nr 1. – P.
32-40. – Bibliogr.: 18 tit.

200. Postolache, Gh. Academicianul Nicolae Doniţă la 80 de ani : [silvicultor
renumit] // Revista Botanică. – 2010. – Vol. 2, Nr. 2. – P. 178-185. –
Bibliogr.: 53 tit.
201. Postolache, Gheorghe. Aria protejată Boguş // Mediul Ambiant. – 2010.
– Nr 4. – P. 39-43. – Bibliogr.: 12 tit.
202. Postolache, Gheorghe. Aria protejată Grădina Turcească // Gheorghe
Postolache, Ion Cebotarenco // Mediul Ambiant. – 2010. – Nr 3. – P. 1-7. –
Bibliogr.: 11 tit.
203. Postolache, Gh. Genetic resources of beech (Fagus sylvatica) in the
Republic of Moldova / Gh. Postolache, Dr. Postolache // Communicationes
Instituti Forestalis Bohemicae. – 2010. – Vol. 25. – P. 191-200.
204. Postolache, Gh. Realizările în domeniul geobotanicii şi silviculturii din
ultimii 60 de ani // Revista Botanică. – 2010. – Vol. 2, Nr 2. – P. 83-106. –
Bibliogr.: 120 tit.
205. Teleuţă, Al. Petru Tarhon botanist – fiziolog şi dendrolog / Al. Teleuţă,
Gh. Postolache // Urme în calea uitării / Petru Tarhon. – Ch., 2010. – P. 149154.
2011
206. Postolache, Gheorghe. Arborii protejaţi de stat din municipiul Chişinău
// Mediul Ambiant. – 2011. – Nr 6. – P. 28-34.
207. Postolache, Gheorghe. Aria protejată “Călineştii Mici” // Mediul
Ambiant. – 2011. – Nr 2. – P. 37-40. – Bibliogr.: 7 tit.
208. Postolache, Gheorghe. Aria protejată Pogoreloe // Mediul Ambiant. –
2011. – Nr 3. – P. 31-35.
209. Postolache, Gheorghe. Aria protejată “Vâşcăuţi” // Mediul Ambiant. –
2011. – Nr 1. – P. 14-18.
210. Postolache, Gheorghe. Arii naturale protejate de stat / Gh. Postolache, A.
Begu, N. Liogchii // Starea mediului în Republica Moldova în 2007 - 2010 :
(Raport Naţional). – Ch., 2011. – P. 117-122.

211. Postolache, Gh. Genetic resources of beech (Fagus sylvatica) in the
Republic of Moldova / Gh. Postolache, Dr. Postolache // Rev. Botanică. –
2011. – Vol. 3, Nr 3. – P. 80-89. – Bibliogr.: p. 88-89(24 tit.).
212. Postolache, Gh. Reconstrucţia arboreturilor Grădinii Botanice a
Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală // Bul. Şt. Revistă de
Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie. – 2011. – Vol. 14 (27) :
Ştiinţele naturii. – P. 114-118.

Aria protejată Pogoreloe
2012
213. Postolache, Gheorghe. Arborii ocrotiţi de stat din Moldova // Mediul
Ambiant. – 2012. – Nr 1. – P. 22-37.
214. Postolache, Gh. Aria protejată Dolna // Mediul Ambiant. – 2012. – Nr 5.
– P. – [ În tipar].

215. Postolache, Gh. Aria naturală Olăneşti // Mediul Ambiant. – 2012. – Nr
3. – P. 20-24.
216. Postolache Gh. Aria protejată Temeleuţi // Mediul Ambiant. – 2012. – Nr
4. – P. – [ În tipar].
217. Postolache, Gh. Zona cu protecţie integrală din Rezervaţia Prutul de
Jos // Mediul Ambiant. – 2012. – Nr 2. – P. 21-26.

Materiale, teze ale comunicărilor ştiinţifice
1970
218. Постолаке, Г. Г. Структурные особенности некоторых
биогеоценозов Центральной Молдавии / Г. Г. Постолаке, Н. А.
Прохина // Всесоюзный съезд почвоведов: тезисы 4-го съезда
почвоведов. – Алма-Ата, 1970.
1972
219. Лазу, С. Н. Структура органической массы надземной части
фитоценоза грабовой дубравы / С. Н. Лазу, Г. Г. Постолаке // Молодые
ученые в решении задач научно – технического прогресса : тезисы докл.
8-й конф. молодых ученых Молдавии. – Кишинев, 1972. – С. 253-255.
220. Постолаке, Г. Г. Принципы построения классификационной схемы
лесных подстилок дубрав Молдавии // Природная флора Украины и
Молдавии и обогащение ее путем интродукции : материалы конф.
ботанич. садов Украины и Молдавии. – Киев, 1972. – С. 110-112.
1973
221. Гейдеман, Т. С. Особенности структуры, экологии и
продуктивности основных типов дубрав Центральной Молдавии / Т.
С. Гейдеман, Г. Г. Постолаке, В. А. Киртоакэ [и др.] // Всесоюзное
совещание по лесной типологии : тезисы докл. 2-го Всесоюз. совещ. –
Красноярск, 1973. – С. 103-104.
222. Постолаке, Г. Г. Леса северной Молдавии, их состояние и охрана //
Природа и научно-технический прогресс : рефераты докл. Всесоюз.

конф. „Взаимодействие природы и общества в районах интенсивного
сельхоз. производства”, окт. 1973. – Кишинев, 1973. – С. 143-145.
223. Постолаке, Г. Г. Химический состав листового опада основных
древесных пород и кустарников дубрав Молдавии // Всесоюзная
конференция молодых исследователей Ботанических садов по
прикладной ботаникe и интродукции растений : тезисы докл. 3-й
Всесоюз. конф. – М., 1973. – С. 55-57.
1975
224. Постолаке, Г. Г. О надземной биомассе травянистых растений
березовой дубравы // Конференция молодых ученых Молдавии : тезисы
докл. и сообщ. 9-й конф. – Кишинев, 1975. – С. 133-135.
1978
225. Постолаке, Г. Г. Биологическая продуктивность березовой дубравы
в Молдавии // Биоценотические и антропогенные изменения
растительного покрова и их прогнозирование : тезисы докл. респ. науч.
конф. – Киев, 1978. – С. 91-92.
226. Постолаке, Г. Г. Биологическая продуктивность черешневой
дубравы в Молдавии // Делегатский съезд Всесоюзного
Ботананического Общества : тезисы докл. 6-го Делегат. съезда, 12–17
сент. 1978. – Л., 1978 – С. 218.
1979
227. Постолаке, Г. Г. Исследование корневых систем в лесах северной
Молдавии / Г. Г. Постолаке, В. Д. Оника, И. И. Паю // Современные
задачи охраны и рационального использования флоры Молдавии :
тезисы докл. респ. науч. конф., 17-18 апр. 1979. – Кишинев, 1979. – С.
57-59.
228. Постолаке, Г. Г. Типы леса северной Молдавии // Современные
задачи охраны и рационального использования флоры Молдавии :
тезисы докл. респ. науч. конф., 17-18 апр. 1979. – Кишинев, 1979. – С.
56-57.
1982

229. Постолаке, Г. Г. Создание экспозиций лесов северной части
Молдавии в Ботаническом саду АН МССР / Г. Г. Постолаке, Е. А.
Липовая // Научные основы озеленения городов и сел Молдавии :
тезисы докл. респ. совещ., 11 июн. 1982. – Кишинев, 1982. – С. 72-73.
230. Постолаке, Г. Г. Фитомелиоративные основы конструирования
устойчивых агробиоценозов // Природная среда и организация
хозяйства в районах агропромышленного производства : тезисы докл.
респ. совещ., 13 сент. 1982. – Кишинев, 1982. – С. 56.
1983
231. Постолаке, Г. Г. Мозаичность лесной подстилки в дубравах
Молдавии / Г. Г. Постолаке, Л. Б. Подгорняк // Роль подстилки в лесных
биогеоценозах : тезисы докл. Всесоюз. совещ., 14-16 сент. 1983,
Красноярск. – М., 1983. – С. 161-162.
1984
232. Постолаке, Г. Г. Основные принципы создания древеснокустарниковых сообществ вдоль берегов малых рек МССР / Г. Г.
Постолаке, Е. С. Спиридонов // Научные основы озеленения городов и
сел Молдавии : тезисы докл. респ. совещ., 15 июн. 1984. – Кишинев,
1984. – С. 77-78.
233. Постолаке, Г. Г. Принцип конструирования садозащитных
лесополос / Г. Г. Постолаке, С. Н. Лазу, В. Г. Стегареску //
Экологическая генетика растений и животных : тезисы докл. 2-й
Всесоюз. конф., 29-31 окт. 1984. – Кишинев, 1984. – С. 260.
234. Постолаке, Г. Г. Создание экспозиций степной растительности в
Ботаническом саду АН Мoлдовы // Научные основы озеленения
городов и сел Молдавии : тезисы докл. респ. совещ., 15 июн. 1984. –
Кишинев, 1984. – С. 76.
1985
235. Постолаке, Г. Г. Исследование зависимости продуктивности
естественных биогеоценозов от эдафических и геоморфологических
факторов // Съезд Географического Общества Молдавии : тезисы докл.
3-го съезда, 23-24 апр. 1985. – Кишинев, 1985. – С. 121-122.

236. Постолаке, Г. Г. Исследование продуктивности древостоев
дубрав из дуба скального и ее зависимости от почвенногеоморфологических
факторов / Г. Г. Постолаке, В. А. Унгуряну
// Стабильность и продуктивность лесных экосистем : тезисы докл.
Всесоюз. совещ. – Тарту, 1985. – С. 185.
1986
237. Основные итоги биогеоценологических исследований в Молдавии /
Г. Г. Постолаке, С. Н. Лазу, В. А. Киртоакэ [и др.] // Общие проблемы
биогеоценологии : тезисы докл. 2-го Всесоюз. совещ., 11-13 ноябр.
1986. – M., 1986. – Ч. 1. – С. 116-118.
238. Постолаке, Г. Г. Информационная основа создания регионального
банка данных по изучению лесных экосистем Молдавской ССР / Г. Г.
Постолаке, Д. И. Гочу, Д. Т. Бердос // Принципы и методы
экоинформатики : материалы Всесоюз. совещ. по экоинформ. и экол.
базам данных. – M., 1986. – С. 60-61.
1987
239. Постолаке, Г. Г. Пути создания древесно-кустарниковых
сообществ вдоль берегов малых рек и водохранилищ // Влияние
гидрологического режима на структуру и функционирование
биогеоценозов : тезисы докл. Всесоюз. совещ., 22-23 сент. 1987. –
Сыктывкар, 1987. – С. 151-152.
1988
240. Постолаке, Г. Г. Использование стабилизирующих факторов в
целях повышения устойчивости экосистем / Г. Г. Постолаке, Д. И.
Гочу // Aктульные вопросы ботаники в СССР : тезисы докл. 8-го
Делегат. съезда Всесоюз. ботан. Общества. – Aлма-Aтa, 1988. – С. 242.
1989
241. Постолаке, Г. Г. Oсновные итоги исследования экологии и
продуктивности лесов в Молдавской ССР // Экологические основы
охраны и воспроизводства лесных ресурсов : тезисы докл. респ. конф. –
Кишинев, 1989. – С. 42-44.
242. Постолаке, Г. Г. Состояние и охрана древесно-кустарниковых
насаждений вдоль берегов малых рек центральной чaсти Молдавии

// Теоретические и практические аспекты изучения флоры Молдавии :
тезисы докл. респ. конф. – Кишинев, 1989. – C. 34-36.
1990
243. Постолаке, Г. Г. Основа для проектирования и создания
экспозиций «Молдавская флора» в Ботаническом саду АН МССР //
Научные основы озеленения городов и сел Молдавии : тезисы докл. 5-й
респ. конф., 5-6 июн. 1990. – Кишинев, 1990. – С. 134-135.
244. Постолаке, Г. Г. Растительность долин малых рек северной части
Молдавии / Г. Г. Постолаке, А. И. Истратий // Географические аспекты
региональной экологии и природопользования в условиях Молдавии :
тезисы докл. 4-го съезда Географич. общества МССР, 19-20 апр. 1990. –
Кишинев, 1990. – С. 51-52.
1992
245. Postolache, Gh. Intrazonal vegetation of Basarabia // Congresul naţional
de biologie „Emil Racoviţă” : rezumatele lucrăr. Congr., 16-20 sept. 1992. –
Iaşi (Romania), 1992. – Vol. 1. – P. 45.
1993
246. Postolache, Gh. Analiza ecologică a formaţiilor ierboase din Basarabia
// Moldova : deschideri ştiinţifice şi culturale spre Vest : rezumatele al
Congr. XVIII al Acad. Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte, 13-16 iul.
1993. Secţ. 4. – Ch., 1993. – Vol. 3. – P. 280.
1994
247. Contribuţii la cercetarea florei rezervaţiei naturale de stat "Prutul de
Jos" / Gh. Postolache, L. Chetroi, I. Bejenaru [et al.] // Ocrotirea,
reproducerea şi utilizarea plantelor : [tezele] al 1-ul Congr. al Botaniştilor,
22-23 sept. 1994. – Ch., 1994. – P. 33-34.
248. Postolache, Gh. Impactul lucrărilor hidrotehnice asupra vegetaţiei
Moldovei // Apele Moldovei : tezele ale primei conf. şt., 1-2 noiem. 1994. –
Ch., 1994. – P. 168-170.
249. Postolache, Gh. Raionarea geobotanică a Basarabiei // Ocrotirea,
reproducerea şi utilizarea plantelor : [tezele] al 1-ul Congr. al Botaniştilor,
22-23 sept. 1994. – Ch., 1994. – P. 26-27.

250. Postolache, Gh. Starea actuală şi perspectivele ocrotirii vegetaţiei
Republicii Moldova // Ocrotirea, reproducerea şi utilizarea plantelor : [tezele]
al 1-ul Congr. al Botaniştilor, 22-23 sept. 1994. – Ch., 1994. – P. 32-33.
1995
251. Josu, V. Solurile pădurilor din lunca Prutului / V. Josu, Gh. Postolache
// Eroziunea solurilor şi metodele de combatere : rezumatele comunic. conf.
intern. pract. - şt., 11-14 iul. 1995. – Ch., 1995. – P. 133.
252. Postolache, Gheorghe. Componenţa şi structura perdelelor forestiere din
Republica Moldova // Apele Moldovei. Seceta şi măsurile complexe de
combatere : rezumatele comunic. de a 2-a conf. şt., 5-6 iul. 1995. – Ch.,
1995. – P. 232-233.
253. Postolache, Gheorghe. Formaţiile forestiere şi ierboase – factori
stabilizatori în landşaftele agricole // Apele Moldovei. Seceta şi măsurile
complexe de combatere : rezumatele comunic. de a 2-a conf. şt., 5-6 iul.
1995. – Ch., 1995. – P. 230-231.
254. Postolache, Gheorghe. Impactul condiţiilor extremale (anii 1993-1994)
asupra plantaţiilor forestiere de salcâm / Gheorghe Postolache, D. Galupa //
Impactul calamităţilor naturale asupra mediului înconjurător : rezumate conf.
şt. – Ch., 1995. – P. 63.
255. Postolache, Gheorghe. Impactul lucrărilor hidrotehnice asupra
vegetaţiei forestiere din lunca Prutului // Impactul calamităţilor naturale
asupra mediului înconjurător : rezumate conf. şt. – Ch., 1995. – P. 62.
256. Postolache, Gh. Probleme actuale ale conservării diversităţii floristice si
fitocenotice în Republica Moldova // Anul 1995 European de Conservarea
Naturii în Republica Moldova : rezumatele comunic. conf. intern. şt.-pract.,
12-13 oct. 1995. – Ch., 1995. – P. 19-20.
257. Postolache, Gheorghe. Starea actuală şi viziunea în crearea plantaţiilor
forestiere din jurul bazinelor acvatice // Eroziunea solurilor şi metodele de
combatere : rezumatele comunic. conf. intern. pract.- şt., 11-14 iul. 1995. –
Ch., 1995. – P. 155-156.
1996

258. Postolache, Gheorghe. Probleme actuale ale pădurilor de luncă
(zăvoarelor) // Managementul ecologic şi dezvoltarea durabilă : tezele conf.
intern., 5-6 iun. 1996. – Ch., 1996. – P. 173-174.
259. Postolache, Gh. Status, protection and rational use of the forest genetic
resources in Moldova // Sustainable forest genetic resources programmes in
the New Independent States of the former USSR : Proceeding of a workshop,
23-26 sept. 1996. – Belovezha (Belarus), 1996. – P. 3-6.
260. Postolache, Gh. The status of black poplar (Populus nigra) in Moldova //
Populus nigra : reports of the 3-d meeting, 5-7 oct. 1996. – Sarvar
(Hungary), 1996. – P. 56-59.
261. Postolache, Gh. Vegetaţia zonală şi intrazonală din rezervaţiile
Republicii Moldova // Rezervaţia naturală "Codrii" – 25 ani : realizări,
probleme, perspective : rezumatele lucr. simp. jub., 19-20 sept. 1996. – Ch.
– Lozova, 1996. – P. 156-158.
1997
262. Postolache, Gh. Present status of the conservation and use of
broadleaved forest genetic resources in Moldova // First EUFORGEN
Meeting on Social Broadleaves : Book of Abstr., 23-25 oct. 1997. –
Bordeaux (France), 1997. – P. 11-12.
1998
263. Lazu, Şt. Probleme actuale de optimizare a agrolandşaftului din Sudul
Moldovei / Şt. Lazu, Gh. Postolache // Biodiversitatea vegetală a Republicii
în preajma mileniului III : rezumate Congr. 2-a al Soc. de Botanică din Rep.
Moldova, 12-13 noiem. 1998. – Ch., 1998. – P. 33.
264. Postolache, Gh. Diversitatea fitocenozelor acvatice din rezervaţia
„Prutul de Jos” / Gh. Postolache, D. Postolache, Lidia Chetroi //
Biodiversitatea vegetală a Republicii în preajma mileniului III : rezumate
Congr. 2-a al Soc. de Botanică din Rep. Moldova, 12-13 noiem. 1998. – Ch.,
1998. – P. 46-47.
265. Probleme actuale de conservare şi folosire raţională a resurselor
genetice forestiere în Republica Moldova / Gh. Postolache, Ş. Lazu, V.
Chirtoacă [et al.] // Biodiversitatea vegetală a Republicii în preajma
mileniului III : rezumate Congr. 2-a al Soc. de Botanică din Rep. Moldova,
12-13 noiem. 1998. – Ch., 1998. – P. 45-46.

1999
266. Postolache, Gh. In situ conservation of pedunculate oak (Quercus
robur) forest genetic resources in Moldova // Second EUFORGEN Meeting
on Social Broadleaves : Book of Abstr., 3-6 jun. 1999. – Birmensdorf
(Switzerland), 1999. – P. 7-12.
2000
267. Chirtoacă, V. Flora expoziţiei de stepă din Grădina Botanică din
Chişinău / V. Chirtoacă, S. Balachin, Gh. Postolache // Bazele teoretice ale
înverzirii şi amenajării localităţilor rurale şi urbane : conf. şt., 4-5 sept. 1997.
– Ch., 2000. – P. 204-207.
268. Mobilizarea genofondului autohton şi crearea expoziţiilor forestiere în
Grădina Botanică din or. Chişinău / Gh. Postolache, V. Chirtoacă, A. Istrati
[et al.] // Bazele teoretice ale înverzirii şi amenajării localităţilor rurale şi
urbane : conf. şt., 4-5 sept. 1997. – Ch., 2000. – P. 165-167.
269. Mobilizarea genofondului şi creareasectorului de păduri de stejar cu
carpen în expoziţia"Vegetaţia Moldovei" / Gh. Postolache, V. Chirtoacă,
A. Istrati [et al.] // Bazele teoretice ale înverzirii şi amenajării localităţilor
rurale şi urbane : conf. şt., 4-5 sept. 1997. – Ch., 2000. – P. 157-161.
2001
270. Postolache, Gheorghe. Arboretele etalon de gorun şi stejar din rezervaţia
Codrii / Gheorghe Postolache, Dragoş Postolache, V. Caisăn // Rezervaţia
Codrii – 30 ani : materialele simpoz. jubil. şt. intern., Lozova, 27-28 sept.
2001. – Ch., 2001. – Vol. 1. – P. 76.
271. Postolache, Gheorghe. Diversitatea floristică şi fitocenotică a
ecosistemelor valoroase din rezervaţia "Codrii" / Gheorghe Postolache,
Dragoş Postolache, Nicolae Sturza // Rezervaţia Codrii – 30 ani : materialele
simpoz. jubil. şt. intern., Lozova, 27-28 sept. 2001. – Ch., 2001. – Vol. 1. –
P. 33-35.
272. Postolache, Gheorghe. Pădurile, perdelele forestiere de protecţie şi
spaţiile verzi factori moderatori a calamităţilor naturale // Pentru o
colaborare fructuoasă între cercetători şi fermieri în mileniul III : lucrările
conf., 5-6 iul. 2001. – Ch., 2001. – P. 191-194.

273. Postolache, Gheorghe. Probleme actuale de protecţie a diversităţii
floristice şi fitocenotice din cadrul ariilor protejate de stat // Rezervaţia
Codrii – 30 ani : materialele simpoz. jubil. şt. intern., Lozova, 27-28 sept.
2001. – Ch., 2001. – Vol. 1. – P. 36-37.
274. Postolache, Gheorghe. The reconstruction problems of forests affected
by natural calamites in November 2000 in the Republic of Moldova /
Gheorghe Postolache, Petru Rotaru, Ion Talmaci [et al.] // Symposion,
Restoration Ecology University of Agricultural Sciencies : Proceeding of the
Sympos., 20-23 Sept. 2001. – Timişoara (Romania), 2001. – P. 4.
275. Teleuta, A. S. Biological diversity of forest ecosystem in the Republic of
Moldova / A. S. Teleuta., Gh. Postolache // Assessment, Conservation and
Sustainable Use of Forest Biodiversity : Convention Biological Diversity. –
Montreal (Canada), 2001. – Technical series Nr 3. – P. 54-55.
2003
276. Palancean, Ion. Resursele genetice de plop alb(Populus alba) în
Moldova / Ion Palancean, Gheorghe Postolache // Conservarea diversităţii
plantelor in situ şi ex situ" : rezumatele I-ul simp. şt. int., 9-11 oct. 2003. –
Ch., 2003. – P. 69.
277. Postolache, Gheorghe. Diversitatea floristică şi fitocenotică a rezervaţiei
"Pădurea Domnească" // Rezervaţia "Pădurea Domnească" – 10 ani :
rezumatele simp. şt., Glodeni, 5-6 iul. 2003. – Ch., 2003. – P. 52-57.
278. Postolache, Gheorghe. Legităţile de afectare a arboretelor de poleiul din
noiembrie 2000 / Gheorghe Postolache, Ion Talmaci, Ion Pahomi //
Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier al Republicii Moldova : conf. şt.
intern., 22 noiem. 2002. – Ch., 2003. – P. 267-270.
279. Postolache, Gheorghe. Optimizing the conservation of natural forest in
Moldova / Gheorghe Postolache, Dragoş Postolache // Natural Forests in the
Temperature Zone of Europe: Value and Utilization : abstracts simpoz. int. –
Mucacevo, 2003. – P. 114-116.
280. Postolache, Gheorghe. Plantele rare din rezervaţia "Pădurea
Domnească" / Gheorghe Postolache, Valeriu Ţarigradschi, Victoria Covali //
Rezervaţia "Pădurea Domnească" – 10 ani : rezumatele simp. şt., Glodeni, 56 iul. 2003. – Ch., 2003. – P. 57.

281. Postolache, Gheorghe. Probleme actuale de optimtzare a reţelei ariilor
protejate pentru conservarea biodiversităţii din fondul forestier a
Republicii Moldova // Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier al Rep.
Moldova : conf. şt. intern., 22 noiem. 2002. – Ch., 2003. – P. 263-267.
282. Postolache, Gheorghe. Zona cu protecţie integrală forestieră din
rezervaţia ştiinţifică "Pădurea Domnească" / Gheorghe Postolache, Valeriu
Ţarigradschi, Victoria Covali [et al.] // Rezervaţia "Pădurea Domnească" –
10 ani : rezumatele simp. şt., Glodeni, 5-6 iul. 2003. – Ch., 2003. – P. 16-18.
2004
283. Postolache, Gheorghe. Consideraţii despre flora râului Sărata /
Gheorghe Postolache, Ştefan Lazu, Aliona Miron // Conferinţa tinerilor
cercetători din Moldova : rezumate conf., 11 noiem. 2004. – Ch., 2004. – P.
95.
284. Postolache, Gheorghe. The classification of protected areas from the
Republic of Moldova / Gheorghe Postolache, Dragoş Postolache //
Conception and methods of Nature Conservation in Europe : Abstracts.
Intern. Symp., 16-19 sept. 2004. – Cluj-Napoca (Romania), 2004. – P. 47.
2005
285. Popuşoi, A. Probleme actuale de regenerare şi extindere a pădurilor din
Moldova / A. Popuşoi, Al. Ciubotaru, Gh., Postolache // Realizări şi
perspective în horticultură, viticultură şi silvicultură : materialele conf. şt.
intern., dedicat. aniver. a 65 ani de la fondarea Facultăţii de Horticultură,
Viticultură, Silvicultură... / Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ch., 2005. –
P. 286-289.
286. Postolache, Gh. Impacte naturale şi antropice asupra resurselor vegetale
// Diminuarea impactului hazardelor naturale şi tehnogene asupra mediului şi
societăţii : teze şi comunic. conf. intern. , 6-7 oct. 2005. – Ch., 2005. – P. 6365.
2006
287. Covali, Victoria. Date preliminare privind flora rezervaţiei silvice
Sărata–Răzeni / Victoria Covali, Gheorghe Postolache // International
Conference of Young Researches. IV- ed. : scientific abstr., 10 novem. 2006.
– Ch., 2006. – P. 99.

288. Postolache, Gheorghe. Probleme actuale ale pădurilor de luncă
(zăvoarelor) // Managementul ecologic şi dezvoltarea durabilă : tezele conf.
intern., 5-6 iun. 1996. – Ch., 1996. – P. 173-174.
289. Postolache, Gheorghe. Probleme actuale de conservare a arboreţelor din
rezervaţia „Codrii” // Rezervaţia „Codrii” – 35 ani : materialele simp.
jubiliar, 2006. – Ch. – Lozova, 2006. – P. 83-84.
2007
290. Barcari, E. Ştefan Manic- Portret în timp / E. Barcari, Gh. Postolache //
Conservarea diversităţii plantelor „in situ” şi „ex situ” : rezumatele ses. şt. al
Univ. „ A. I. Cuză”, 17-20 mai 2007. – Iasi (Romania), 2007. – P. 39-40.
291. Postolache, Gh. Probleme actuale de inventariere a diversităţii plantelor
în ariile protejate // Conservarea diversităţii plantelor „in situ” şi „ex situ” :
rezumatele ses. şt. al Univ. „ A. I. Cuză”, 17-20 mai 2007. – Iasi (Romania),
2007. – P. 45-48.
292. Postolache Gh. Pădurile şi perdelele forestiere de protecţie a raionului
Drochia // Realizări şi perspective în horticultură, viticultură şi silvicultură :
materialele Simp. şt. intern., 1-2 mart. 2007. – Ch., 2007. – P. 6-14.
2008
293. Lazu Şt. Agrobiodiversitatea plantelor furagere în perspectiva extinderii
sortimentului cu specii din flora autohtonă a Republicii Moldova / Şt.
Lazu, Al. Teleuţă, Gh. Postolache // Agrobiodiversitatea vegetală în
Republica Moldova : evaluarea, conservarea şi utilizarea : materialele Simp.
naţ., 26-27 iunie 2008. – Ch., 2008. – P. 64-67.
294. Postolache, Gh. Procedeu de sistematizare a diversităţii arboretelor //
Agricultura modernă, realizări şi perspective : lucrări şt. dedicat. aniversării a
75 de ani ai UASM. – Ch., 2008. – Vol. 16. – P. 389-392.
2009
295. Постолаке, Г. Г. Вопросы оптимизации сети охраняемых
территорий Республики Молдова // Ботанические сады-центры
сохранения разнообразия мировой флоры : тезисы Междунар. науч.
конф., 18-22 мая 2009. – Киев, 2009.

296. Postolache Gh. Conservarea diversităţii floristice şi fitocenotice a
pădurilor din Nordul Moldovei / Conservarea diversităţii plantelor „in situ”
şi „ex situ” : rezumatele ses. şt. al Univ. „ A. I. Cuză”, 16-18 oct. 2009. – Iasi
(Romania), 2009.
297. Postolache, Gh. Conservarea diversităţii plantelor pădurilor de
fag(Fagus sylvatica) din Republica Moldova // Conservarea diversităţii
plantelor „in situ” şi „ex situ” : rezumatele ses. şt. al Univ. „ A. I. Cuză”, 1618 oct. 2009. – Iasi (Romania), 2009. – P. 53-54.
298. Postolache, Gh. Scientific bases of creation of a forest carcasse // Forest
ecology, mapping and sustainable management. Progress and Perspectives :
Book of Abstr. Intern. Symp., 6-7 novem. 2009. – Bucharest (Romania),
2009. – P. 21.
2010
299. Lazu, Şt. Contribuţii la cunoaşterea florei rezervaţiei peisagistice
“Ţipova”/ Şt. Lazu, A. Miron, Gh. Postolache [et al.] // Conservarea
diversităţii plantelor : materialele Simp. şt. intern. consac. aniver. a 60-a de la
fondarea Grădinii Botanice(Institut) a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 7-9 oct.
2010. – Ch., 2010. – P. 195-200.
300. Lazu, Şt. Rezervaţia peisagistică “Climăuţii de Jos” / Şt. Lazu, A.
Teleuţă, Gh. Postolache [et al.] // Conservarea diversităţii plantelor :
materialele Simp. şt. intern. consac. aniver. a 60-a de la fondarea Grădinii
Botanice(Institut) a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 7-9 oct. 2010. – Ch., 2010.
– P. 206-211.
301. Postolache, Gh. Conservarea in situ şi ex situ a pădurilor de stejar pufos
din Moldova // Horticultura modernă : realizări şi perspective : materialele
Simp. şt. intern., dedicat aniver. a 70 ani de la fondarea Fac. de Horticultură
al Univ. Agrare de Stat din Moldova, 23-25 sept. 2010. – Ch., 2010. – P.
213-218.
302. Postolache, Gh. Flora şi vegetaţia din Rezervaţia Peisagistică Saharna //
Protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural al complexului
Muzeal Ţâpova – Saharna în comtextul transformărilor sociale : conf. şt., 1011 sept. 2010. – Ch. – Ţâpova, 2010. – P. 112-115.
303. Postolache, Gh. Impacts of climate change on plants diversity of forests
in South-Eastern Europe // IncoNet EECA : Information & Brokerage Event

on FP7 Environment (Including climate change), Oct. 7-8, 2010. – Yerevan,
2010.
304. Postolache, Gh. Probleme actuale de cercetare a ariilor naturale
protejate // Conservarea diversităţii plantelor : materialele Simp. şt. intern.
consac. aniver. a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, 7-9 oct. 2010. – Ch., 2010. – P. 218-225.
2011
305. Lazu, Şt. Flora şi vegetaţia rezervaţiei peisagistice “Rudi- Arioneşti”/ Şt.
Lazu, Gh. Postolache, L. Talmaci // Dezvoltarea durabilă a sectorului
forestier – noi obiective şi priorităţi : materialele simp. intern., 17-19 noiem.
2011. – Ch., 2011. – P. 120-123.
306. Miron, Aliona. Flora vernală a Ariilor Protejate din luncile rîurilor
Ciuluc /A. Miron, Gh. Postolache, Gh. Titică // Rezervaţia Codrii – 40 ani :
materialele simp. şt. intern., Lozova, 29-30 sept. 2011. – Ch., 2011. – P. 269273. – Bibliogr. : 8 tit.
307. Postolache, Gh. Conservarea in situ şi ex situ a diversităţii plantelor în
Republica Moldova // Conservarea diversităţii plantelor „in situ” şi „ex situ” :
materiale ses. şt. al Univ. „ A. I. Cuză”, 27-29 oct. 2011. – Iasi (Romania),
2011. – P. 70-72.
308. Postolache, Gh. Impacturi naturale şi antropice în fondul forestier //
Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier – noi obiective şi priorităţi :
materialele simp. intern., 17-19 noiem. 2011. – Ch., 2011. – P. 83-85.
309. Postolache, Gh. Validarea Ariilor Naturale Protejate / Gh. Postolache,
Al. Teleuţă, A. Muntenu [et al.] // Rezervaţia Codrii – 40 ani : materialele
simpoz. şt. intern., Lozova, 29-30 sept. 2011. – Ch., 2011. – P. 315-318. –
Bibliogr. : 3 tit.
310. Postolache, Gh. Validarea Ariilor Naturale Protejate din Fondul
Forestier // Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier – noi obiective şi
priorităţi : materialele simp. intern., 17-19 noiem. 2011. – Ch., 2011. – P. 8587.
311. Teleuţă, Al. Conservarea biodiversităţii forestiere – obiectiv de bază a
gestionării durabile a sectorului forestier / Al. Teleuţă, Gh. Postolache, A.
Munteanu // Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier – noi obiective şi

priorităţi : materialele simp. intern., 17-19 noiem. 2011. – Ch., 2011. – P. 8889.
312. Постолаке, Г. Г. Вопросы оптимизации ЕКОСЕТИ Центральной
части Молдовы / Г. Г. Постолаке, А. М. Лозан // Географические основы
формирования экологических сетей в России и Восточной Европе :
материалы электронной конф., 1-28 февр. 2011, Валдай. – М., 2011. – Ч. 1. –
С. 215-217.
2012
313. Botnărescu, V. Forest stands in the natural protected area „Forest
Hincesti” / V. Botnărescu, Gh. Postolache // Conservarea diversităţii
plantelor : materialele simp. şt. intern., 16-19 mai 2012. – Ch., 2012. – P.
141-146.
314. Lazu, Şt. Rezervaţia peisagistică „Teţcani” / Şt. Lazu, Gh. Postolache, L.
Talmaci // Conservarea diversităţii plantelor : materialele simp. şt. int., 16-19
mai 2012. – Ch., 2012. – P. 245-252.
315. Postolache, Gh. Aspects regarding criating vegetation expositions in the
Botanical Garden for ex-situ conservation of plant diversity // The 6th
European Botanic Gardens Congress in a Changing : Book of Abstract., 28
May – 2 Jun. 2012. – Chios Island (Greece), 2012. – P. 75.
316. Titică, Ghenadie. Phytosociological survey of semi-desert steppes
wormwood communities (Artemisia austriacae) in the Republic of Moldova
/ Ghenadie Titică, Gheorghe Postolache // Conservarea diversităţii plantelor
: materialele simp. şt. int., 16-19 mai 2012. – Ch., 2012. – P. 212-219.

Recomandări. Strategii
317. Постолаке, Г.Г. Рекомендации по созданию садозащитных лесных
полос и биоценотических оазисов. – Кишинев, 1985. – 16 p.
318. Инструктивные указания по проектированию и выращиванию
защитных насаждений на землях сельскохозяйственных
предприятий Молдавской ССР / В.С. Федотов, Н.A. Пинчук,... Г.Г.
Постолаке [и др.]. – Кишинев : Moлдгипрозем, 1987. – 19 p.

319. Recomandări şi îndrumări privind combaterea secetei / alcăt. : Gh.
Postolache [et al.]; Min. Agriculturii şi Alimentaţiei a Republicii Moldova. –
Ch., 1995. – 140 p.
320. Postolache, Gh. Implimentarea a 16 suprafeţe cu resurse genetice
forestiere(arborete etalon) de gorun (Quercus petraea) pentru includerea
lor în fondul ariilor protejate din Republica Moldova / Gh. Postolache, Şt.
Lazu. – Ch., 2000. – 53 p.
321. Prima Comunicare Naţională a Republicii Moldova elaborată în cadrul
Convenţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei / coord. : Valentin
Bobeică, Margareta Petruşevschi; contribuit. : Arcadie Capcelea, Alexandru
Jolondcovschi,...Gheorghe Postolache [et al.]; Min. Mediului şi Amenajării
Teritiriului, PNUD Moldova. – Ch. : S.n., 2000. – 74 p. – ISBN 997-78-0792.
322. Recomandări de efectuare a lucrărilor silvo-tehnice în pădurile afectate
de polei în noiembrie 2000 / alcăt. : Gheorghe Postolache, Petru Rotaru, Ion
Talmaci; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova; Grădina Botanică (Institut);
Organizaţia Obştească „Protecţia Biodiversităţii”. – Ch. : S. n., 2001. – 23 p.
– Bibliogr. : p. 22.
323. Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica
Moldova / alcăt. : Gh. Postolache [et al.] – Ch., 2002. – 16 p.
324. Strategia naţională şi planul de acţiune în domeniul conservării
diversităţii biologice / A. Teleuţă, A. Capcelea, A. Negru, G. Postolache [et
al.] – Ch. : Ştiinţa, 2002. – 108 p. – ISBN 9975-67-199-6.

Gheorghe Postolache – redactor, consultant, conducător ştiinţific
325. Cuza, Petru. Structura populaţională a stejarului pedunculat (Quercus
robur L.) din Republica Moldova : autoref. tz. doct. Specialitatea 03.00.05 –
Botanica / cond. şt. : Postolache Gheorghe ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Grădina Botanică (Institut). – Ch. : S. n., 1994. – 23 p.
326. Republica Moldova : Primul Raport Naţional cu privire la diversitatea
biologică / aut.: Alexandru Teleuţă, Arcadie Capcelea,...Gheorghe
Postolache, [et al.]; Min. Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii
Moldova. – Ch. : Ştiinţa, 2000. – 68 p. – ISBN 9975-67-167-5.

327. Grădina Botanică la 50 de ani / col. de red. : A. Ciubotaru (red. – şef), I.
Comanici, A. Negru, Gh. Postolache [et al.]; Acad. de Ştiinţe a Republicii
Moldova, Grădina Botanică (Institut). – Ch.: Cartea Moldovei, 2004. – 188 p.
– ISBN 978-9975-60-182-0.
328. Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra
plantelor de cultură / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Suprem pentru
Ştiinţa şi Dezvolt. Tehnologică; red. : Simion Toma, Larisa
Andronic,...Gheorghe Postolache [et al.]. – Ch. : Tipografia A.Ş.M., 2008. –
340 p. : il. – ISBN 978-9975-62-231-8.
329. Covali,Victoria. Biodiversitatea fitocenotică a ariilor protejate forestiere
din valea Prutului de Mijloc : autoref. tz. doct. : Specialitatea 03.00.05 –
Botanica / cond. şt. : Postolache Gheorghe ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Grădina Botanică (Institut). – Ch. : S. n., 2009. – 26 p.
330. Miron, Aliona. Vegetaţia luncilor râurilor mici din stânga Prutului de
Mijloc : autoref. tz. doct. Specialitatea 03.00.05 – Botanica / cond. şt. :
Postolache Gheorghe ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică
(Institut). – Ch. : S. n., 2009. – 27 p.
331. Conservarea diversităţii plantelor : materialele Simpozionul ştiinţific
internaţional consacrat aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice
(Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 7-9 oct. 2010 / com.
org.: Al. Teleuţă (preş.), A. Negru, Gh. Postolache [et al.]. – Ch., 2010. – 649
p.
332. Republic of Moldova : The Fourth National Report on Biological
Diversity / aut.: Alexandru Teleuţă, Andrei Munteanu, Gheorghe Postolache
[et al.]; contributors: Ion Dediu, Maria Duca, Eugen Alexandrov [et al.];
Oficiul Biodiversitate al Min. Mediului. – Ch. : „Bons Offices” SRL, 2010. –
67 p. – Bibliogr.: p. 66-67 (68 tit.). – ISBN 978-9975-80-352-6.
333. Republica Moldova : Al patrulea raport naţional cu privire la
diversitatea biologică : Convenţia privind Diversitatea Biologică /
Alexandru Teleuţă, Andrei Munteanu, Gheorghe Postolache [et al.]; au
contribuit: Ion Dediu, Maria Duca, Eugen Alexandrov [et al.]; Oficiul
Biodiversitate al Min. Mediului. – Ch. : Oficiul Biodiversitate al Min.
Mediului, 2010. – 68 p. – Bibliogr.: p. 68-69 (68 tit.). – ISBN 978-9975-80320-5.
334. Sava, V. Plantele decorative erbacee din flora spontană a Republicii
Moldova / red. şt.: Gh. Postolache, P. Obuh; Univ. Agrară de Stat din

Moldova, Grădina Botanica (Institut) a AŞM. – Ch.: S.n., 2010. – 230 p. –
ISBN 978-9975-9649-9-9.
335. Cuza, Petru. Particularităţile populaţionale şi morfo-fiziologice ale
speciilor de stejar şi rolul lor în menţinerea fitocenozelor forestiere în
Republica Moldova : autoref. tz. doct. hab. Specialitatea 03.00.05 – Botanica
/ cond. şt. : Postolache Gheorghe ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina
Botanică (Institut). – Ch. : S. n., 2011. – 58 p.
336. Journal of Plant Development / Universitatea „A. I. Cuza”, Grădina
Botanică „Anastasie Fătu”. Editor: Cătălin Tănase; ed. board : Tomas Focs,
Valeriu Cristea,... Gheorghe Postolache [et al]. – Iasi (Romania), 2008-2011.
– ISSN 2065-3158; e-ISSN 2066-9917.
337. Postolache, Gheorghe. Probleme actuale a pădurile noastre : cuvânt
înainte // Silvicultura Moldovei : indice bibliografic retrospectiv (1990 –
2010). – Ch., 2011. – P. 3-5. www bsc lupan. asm. md
338. Revista Botanică /Academia de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică
(Institut). Col. red : Alexandru Ciubotaru (red.-şef.), Alexandru
Teleuţă,...Gheorghe Postolache [et al]. – Ch., 2008-2011. – ISSN 1858-095X.
339. Silvicultura Moldovei : indice bibliografic retrospectiv (1990 – 2010) :
2011 – Anul Internaţional al Pădurii / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca
Ştiinţifică “Andrei Lupan” ; alcăt. : Valentina Gurieva, cons. şt. : dr. hab.
Gheorghe Postolache; coord. resp. : Angela Timuş; îngr. de ed. : dr. Aurelia
Hanganu. – Ch., 2011. – 62 p. www bsc lupan. asm. md
Cronică ştiinţifică, aniversări, recenzii
340. Postolache Gh. [Recenzie] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
biologice şi chimice. – 1993. – Nr 6. – P. 59. – Rec. la c.: Munţii Rodnei.
Studiu geobotanic / Gheorghe Coldea. – Bucureşti : Editura Academiei
Române, 1990. – 183 p.
341. Postolache, Gh. Centenarul profesorului Gheorghe Bujorean / Gh.
Postolache, A. Teleuţă // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ser. Ştiinţe
biologice şi chimice. – 1994. – Nr 4. – P. 81.
342. Postolache, Gh. Prima conferinţă europeană - resursele genetice a
pădurilor de foioase // Artemis. – 1997. – Nr 4. – P. 9.

343. Ciubotaru, Alexandru. Membrul corespondent al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei Tatiana Gheideman un centenar de la naştere / Alexandru
Ciubotaru, Gheorghe Postolache // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
biologice, chimice şi agricole. – 2003. – Nr 2. – P. 169-172.
344. Postolache, Gheorghe. Conferinţa „Pădurile naturale din Zona
Temperată a Europei – protecţia şi folosirea raţională” // Mediul Ambiant.
– 2004. – Nr 4. – P. 36.
345. Postolache, Gh. Pădure de gorun cu carpen : (Poză) // Mediul Ambiant.
– 2004. – Nr 2. – P. 2.
346. Postolache, Gh. Rezervaţia"Plaiul Fagului"Valea râului Teliţa : (Poză)
// Mediul Ambiant. – 2004. – Nr 4. – P. 2.
347. Чеботарь, А. А. Татьяна Сергеевна Гейдеман (1903-1995) 100-лет
со дня рождения / А. А. Чеботарь, Г. Г. Постолаке // Ботанический
Журнал. – 2004. – T. 89, Nr 5. – C. 868-870.
348. Postolache, Gheorghe. [Recenzie] // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P.
44. – Rec. la c.: Cartografia geobotanica : [monogr.] / Franco Pedrotti. –
Bologna : Pitagara Editrice, 2004. – 236 p.
349. Postolache, Gheorghe. [Recenzie] // Mediul Ambiant. – 2005. – Nr 1. – P.
43. – Rec. la c.: Fitosociologie / Vasile Cristea, Dan Gafta, Franco, Pedrotti.
– Cluj-Napoca: Presa Univ. Clujană, 2004. – 352 p.
350. Postolache, Gheorghe. Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din
municipiul Iaşi – 150 de ani // Mediul Ambiant. – 2006. – Nr. 4. – P. 41.
351. Postolache, Gheorghe. Întrunire a silvicultorilor din zona fagului //
Mediul Ambiant. – 2006. – Nr 1. – P. 47.
352. Postolache, Gheorghe. Întrunire a silvicultorilor din zona pădurilor
calamitate // Mediul Ambiant. – 2006. – Nr 6. – P. 14-17.
353. Barcari, E. Ştefan Manic – Portret în timp / E. Barcari, Gh. Postolache //
Conservarea diversităţii plantelor „in situ” şi „ex situ” : rezumatele ses. şt. al
Univ. „ A. I. Cuză”, 17-20 mai 2007. – Iasi (Romania), 2007. – P. 39-40.
354. Postolache, Gh. Micologul moldovean Ştefan Manic la 60 de ani //
Revista Botanică. – 2008. – Vol. 1, Nr 1. – P. 248-252.

355. Postolache, Gh. 120 ani de la naştera profesorului Al. Borza // Revista
Botanică. – 2008. – Vol. 1, Nr 1. – P. 228-230. – Bibliogr.: 10 tit.
356. Postolache, Gh. Academicianul Nicolae Doniţă la 80 de ani : [silvicultor
renumit] // Revista Botanică. – 2010. – Vol. 2, Nr. 2. – P. 178-185. –
Bibliogr.: 53 tit.
357. Postolahe, Gh. Cojuhari Tamara la 60 ani / Gh. Postolahe, S. Pană // Bul.
Şt. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2010. – Vol.
11(24) : Ştiinţele Naturii. – P. 320.
358. Teleuţă, Al. Petru Tarhon botanist – fiziolog şi dendrolog / Al. Teleuţă,
Gh. Postolache // Urme în calea uitării / Petru Tarhon. – Ch., 2010. – P. 149154.

Articole în ziare
359. Postolache, G. G. Dimitrie Cantemir – biogeograf // Cultura. – 1973. – 27
oct. – P. 5. – [Cu caracter chirilic].
360. Postolache, G. G. Floricelele se cer întoarse primăverii // Tinerimea
Moldovei. – 1976. – 26 mai. – [Cu caracter chirilic].
361. Postolache, G. G. Rarităţile florei spontane // Moldova Soc. – 1976. – 12
sept. – [Cu caracter chirilic].
362. Postolache, G. G. Despre flori // Tinerimea Moldovei. – 1978. – 12 apr. –
[Cu caracter chirilic].
363. Постолаке, Г. Г. Свод ботанических знаний / Г. Г. Постолаке, А.
Негру // Сов. Молдавия. – 1979. – 1 сент. – Рец. на кн.: Определитель
высших растений Молдавской ССР / Т. С. Гейдеман. – Кишинев:
Штиинца, 1975. – 636 c.
364. Постолаке, Г. Г. Система : лес и поле / Г. Г. Постолаке, Н. А.
Пинчук // Сов. Молдавия. – 1982. – 6 мая.
365. Постолаке, Г. Г. А рядом лес // Сов. Молдавия. – 1986. – 22 мая.
366. Постолаке, Г. Г. Проблемы наших лесов // Ştiinţa. – 1986. – 26 sept. –

367. Postolache, G. G. Mândru codrul frunze sune-şi : [ Probleme ocrotirii
pădurilor în republicii ] // Moldоva Soc. – 1987. – 7 mai. – [Cu caracter
chirilic].
368. Postolache, G. G. Nu ardeţi iarba // Viaţa satului. – 1989. – 18 iul. – [Cu
caracter chirilic].
369. Постолаке, Г. Г. Гибнут ценные растения // Советская Молдавия. –
1990. – 4 мая.
370. Postolache, G. G. Ce s-ar putea întâmpla? : Problemele râurile mici //
Moldova Suverană. – 1991. – 19 mart.
371. Metamorfoze cu ciclu încomplect : Scrisoare colectivă „Referitor la
Reglamentarea funcţiilor Depart. Protecţia Mediului Înconjurător” / semnat
de : Ia. Gumeniuc, Gh. Postolache, A. Istrati [et al.] // Moldova Suverană. –
1994. – 15 noiem.
372. Pădure, cine e stăpânul tău? / Gheorghe Postolache, Vasile Chirtoacă,
Afanasie Istrati [et al.] // Moldova Suverană. – 1995. – 8 aug.
373. Postolache, Gh. Biodiversitatea – un obiectiv permanent actual // Natura.
– 1999. – Mart. ( Nr 3). – P. 2.
374. Postolache, Gh. Împărat slăvit e codrul sau De ce e necesară adoptarea
programului de redresare a stării pădurilor afectate de calamitatea
naturală din noiembrie 2000 // Moldova Suverană. – 2001. – 26 dec.
375. Postolache, Gheorghe. Problema pădurilor calamitate // Moldova
Suverană. – 2001. – 26 dec.
376. Postolache, Gheorghe. Cine va lichida dezastrul din Fondul Forestier
provocat de calamitatea naturală din Noiembrie 2000 // Natura. – 2002. –
Ian. (Nr 1). – P. 3.
377. Postolache, Gheorghe. Prutul de Jos este expus unui mare pericol //
Natura. – 2002. – Dec. (Nr 12). – P. 4.
378. Pledoarii în favoarea Parcurilor Naţionale: [opiniile participanţilor la
„masa rotundă” : Alexandru Teleuţa, Gheorghe Postolache, Valeriu
Ţarigradschi // Natura. – 2003. – Febr. (Nr 2). – P. 4.

379. Postolache, Gheorghe. Perdelele forestiere din Bălţi ascultă ...prohodul
// Moldova Suverană. – 2006. – 29 mart.

Personalia
380. Mânăscurtă, I. Prin vremi de lungi ecouri... : [despre activitatea
candidatului în ştiinţe biologice G. Postolache] // Tinerimea Moldovei. –
1974. – 27 dec. – [Cu caracter chirilic].
381. Melnic, E. Codrii – izvor al vieţii : [despre G. G. Postolache, biolog de la
Acad. de Ştiinţe a Modovei, candidat la premiul comsomolului din Moldova
„B. Glavan”] // Tinerimea Moldovei. – 1974. – 25 sept. – [Cu caracter
chirilic].
382. Свимлинский, М. За деревьями лес увидеть… [o работе Г. Г.
Постолаке – сотруднике Лаборатории Флоры и Геоботаники
Ботанического сада АН МССР] // Молодежь Молдавии. – 1974. – 3 окт.
383. Ciubotaru, Alexandru. Geobotanistul Gheorghe Postolache – 60 // Lit. şi
arta. – 2003. – 1 mai. – P. 7.
384. Furdui, Tudor. Geobotanistul Gheorghe Postolache la 60 ani / Tudor
Furdui, Alexandru Ciubotaru // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
biologice, chimice şi agricole. – 2003. – Nr 1. – P. 162-165.
385. Biografiile colaboratorilor ştiinţifici ale Grădinii Botanice (Institut),
care au adus un aport considerabil la formarea şi construcţia Grădinii
Botanice ca instituţie ştiinţifică : Gheorghe Postolache // Grădina Botanică
la 50 de ani. – Ch., 2004. – P. 160.
386. Republica Moldova. Preşedintele Interimar (2009 – ... ; Mihai Ghimpu).
Decret privind conferirea de distincţii de stat Titlul Onorific „Om emerit”
domnului Gheorghe Postolache : [Nr 628 – V din 10 noiem. 2010] //
Monitorul Oficial al Rep. Moldova. – 2010. – Nr 227/230. – P. 8.

Index de nume
Alexandrov, A.
Alexandrov, Eugen
Andronic, Larisa

8, 58, 59, 60, 61, 127, 133
12, 332, 333
328

Balachin, S.
Barcari, E.
Begu, A.
Bejan, Iu.
Bejenaru, I.
Blada, I.
Boaghe, D.
Bobeica, Constantin
Bobeica, Valentin
Boboc, N.
Borza, Al.
Botnărescu, V.
Brown, A. H. D.

267
291, 353
141, 142, 163, 172, 173, 176, 209
18
247
58, 59, 60, 61, 127, 134
173
7
321
18
192, 355
313
134

Caisăn, V.
Cantemir, Dimitrie
Capcelea, Arcadie
Castraveţ, T.
Căldăruş, Valentina
Ceban, Ruslan
Cebotarenco, Ion
Chetroi, Lidia
Chirică, Lazăr
Chirtoacă, Vasile

271
359
321, 324, 326
18
141, 146, 163
179
186, 199, 202
126, 247, 264
19
9, 150, 152, 155, 156, 161, 167,
168, 178, 265, 267, 268, 269, 372
11, 12, 136, 162, 285, 327, 338, 343, 383,
384
188, 357
340
12, 327
140, 148, 174, 196, 199, 280, 281, 287,
329
336
159, 349
151, 165, 325, 335

Ciubotaru, Alexandru
Cojuhari, Tamara
Coldea, Gheorghe
Comanici, I.
Covali, Victoria
Cristea, Valeriu
Cristea, Vasile
Cuza, P.

Dediu, Ion
Doniţa, Nicolae
Drucioc, Stela
Duca, Maria

332, 333
7, 200, 296, 356
191
332, 333

Engels, J. M. M.

134

Fennesc, John
Focs, Tomas
Fridl, Josef
Furdui, Tudor

16
336
16
384

Gafta, Dan
Galupa, Dumitru
Ghimpu, Mihai
Gociu, D.
Grati, V.
Gumeniuc, Ia.
Gurieva, Valentina

159, 349
162, 254
386
165
7
371
339

Hajri, Haska
Hanganu, Aurelia

13, 16
339

Istrati, Afanasie
Izverschi, T.

268, 269, 371, 372
150

Jeckson, M.T.
Jolondcovschi, Al.
Josu, Veronica

134
321
19, 251

Lazu, Ştefan

Liogchii, N.
Lozan, Angela
Lozan, R.M.

100, 152, 155, 156, 167, 168, 174,
175, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 263,
265, 283, 293, 299, 300, 305, 314, 320
176, 209
19
113

Manic, Ştefan
Mănăscurtă, I.
Melnic, E.
Mihailescu, C.
Miron, Aliona
Munteanu, A.

190, 291, 353, 354
380
381
10
70, 164, 174, 183, 194, 283, 299, 306, 330
17, 309, 311, 332, 333

Negru, A.
Novotny, Petr

15, 324, 327, 331
16

Obuh, P.

334

Pahomi, Ion
Palancean, Ion
Pană, S.
Pedrotti, Franco
Petruşevschi, M.
Pinciuc, N.
Popuşoi, A.
Postolache, Dragoş
Postolache, Gheorghe

276
143, 282
357
158, 159, 348, 349
321
98
285
153, 154, 177, 198, 203, 211, 264,
271, 272, 278, 284
1 – 386

Ramanatha, Rao V.
Ropot, V. M.
Rotaru, A.
Rotaru, Petru

134
113
142
133, 274, 322

Sava, V.
Simonov, G.
Sochirca, V.
Sturza, Nicolae

334
15
10
272

Şeleag – Sosonco, Iurie

7

Talmaci, Ion
Talmaci, Ludmila
Tarhon, Petru
Tănase, Catalin
Teleuţă, Alexandru
Timuş, Angela
Titică, Gh.
Toma, Simion
Turok, J.

133, 274, 276, 305, 322
314
205, 358
336
11, 12, 14, 119, 146, 164, 194, 205, 275,
293, 299, 309, 311, 324, 326, 331, 332,
333, 338, 341, 358, 378
339
306, 316
328
8

Ţarigradschi, Valeriu

140, 148, 290, 281, 378

Ursu, A.

9

Volontir, N.

172

Wuhlisch, Georg

16

Александров, Ал.

7

Бердос, Т. Д
Болфос, М. С.

238
102

Витко, К. Р.
Высоцкий, Л.

4, 5, 6, 132
103

Гейдеман, Т. С.
Голбан, В. А.
Гочу, Д. И.

1, 3, 4, 5, 6, 86, 221, 347, 363
92
238, 240

Истратий, А. И.

86, 109, 110, 115, 116, 117, 244

Киртоакэ, В. А.
Кравчук, Ю. П.

221, 237
102

Лазу, Ш. Н.
Липовая, Е. А.
Лозан, А. М.

101, 103, 108, 219, 233, 237
229
312

Негру, А.

363

Оника, В. Д.

227

Паю, И. И.
Пинчук, Н. А.
Подгорняк, Л. Б.
Подубная, Т. П.
Прохина, Н. А.

227
99, 318, 364
104, 231
104
84, 217

Ропот, Б. М.
Ропот, В. М.

111
111

Свимлинский, М.
Спиридонов, Е. С.
Стегареску, В. Г.

382
232
233

Терская, А.
Унгуряну, В. А.
Федотов, В. С.
Чеботарь, А. А.
Шабанова, Г. А.

84
236
318
4, 6, 149, 347
132

Index de titluri
Academicianul Nicolae Doniţă la 80 de ani – 200, 356
Agrobiodiversitatea plantelor furagere în perspectiva extinderii sortimentului cu
specii din flora autohtonă a Republicii Moldova – 293
Albăstrea – 20
Analiza ecologică a formaţiilor ierboase din Basarabia – 246
Arboretele din Aria Naturală Protejată Pădurea Hânceşti – 313
Arboretele etalon de gorun şi stejar din rezervaţia Codrii – 270
Arbori seculari – 128
Arborii protejaţi de stat din Moldova – 206
Arborii ocrotiţi de stat din municipiul Chişinău – 213
Aria naturală Olăneşti – 215
Aria potenţial protejată „Lipcani - Hlina” – 166
Aria potenţial protejată „Lipcani - Hlina” (Harta) – 68
Aria protejată „ Băxani ” – 183
Aria protejată „ Băxani ” (Harta) – 6
Aria protejată Boguş – 201
Aria protejată „ Cabac ” – 177
Aria protejată „Caracuşeni ” – 153
Aria protejată „Cazimir – Mileşti ” – 178
Aria protejată “Călineştii Mici ” – 73, 207
Aria protejată „Căpriana – Scoreni ” – 179
Aria Protejată Dolna – 214
Aria protejată „Dubăsarii Vechi ” – 143
Aria protejată „Flămânda ” – 184
Aria protejată Grădina Turcească – 202
Aria protejată „Hârjauca – Sipoteni ” – 154
Aria protejată „Liceul Bolgrad ” – 155
Aria protejată „Logăneşti ” – 193
Aria protejată „Logăneşti ” (Harta) – 72
Aria protejată „Lucăceni ” – 185

Aria protejată „Lucăceni ” (Harta) – 70
Aria protejată „Milisandra ” – 186
Aria protejată „Moleşti – Răzeni ” – 167
Aria protejată Pădurea Hârbovăţ – 199
Aria protejată Pogoreloe – 74, 208
Aria protejată „ Poiana Curatura ” – 174
Aria protejată potenţială „Tamarix – Vâlcele ” – 194
Aria protejată „Selişte – Leu ” – 168
Aria protejată „Sistemul de perdele forestiere de protecţie Bălţi ” – 169
Aria protejată „Şaptebani ” – 180
Aria protejată Temeleuţi – 216
Aria protejată Trebujeni – 195
Aria protejată Ţâgăneşti – 196
Aria protejată „Vadul lui Isac” – 156
Aria protejată „Vâşcăuţi ” – 76, 209
Aria protejată „ Zăbriceni ” – 175
Arii naturale protejate de stat – 141
Ariile naturale protejate de stat – 163, 176, 210
Ariile protejate : [ din Moldova] – 137
Aristolohiacee – 21
Asclepidacee – 22
Aspects regarding criating vegetation expositions in the Botanical Garden for
ex-situ conservation of plant diversity – 315
Berberidacee – 23
Biodiversitatea – un obiectiv permanent actual – 373
Biodiversitatea fitocenotică a ariilor protejate forestiere din valea Prutului de
Mijloc – 329
Biografiile colaboratorilor ştiinţifici ale Grădinii Botanice (Institut), care au adus
un aport considerabil la formarea şi construcţia Grădinii Botanice ca instituţie
ştiinţifică : Gheorghe Postolache – 385
Biological diversity of forest ecosystem in the Republic of Moldova – 275
Bulgaria, Republic of Moldova and Romania: Map of natural distribution range
of Fagus sylvatica – 57
Bulgaria, Republic of Moldova and Romania: Map of natural distribution range
of Quercus petraea – 58
Bulgaria, Republic of Moldova and Romania: Map of natural distribution range
of Quercus pubescens – 59
Bulgaria, Republic of Moldova and Romania: Map of natural distribution range
of Quercus robur – 60
Carcasa forestieră a raionului Floreşti – 181
Ce s-ar putea întâmpla? : Problemele râurile mici – 370

Centenarul profesorului Gheorghe Bujorean – 119, 341
Cine va lichida dezastrul din Fondul Forestier provocat de calamitatea naturală
din Noiembrie 2000 – 376
Clopoţei – 29
Coada – mânzului – 30
Coada – mielului – 31
Coada – şoarecelui – 32
Codiţucă – 33
Codrii – izvor al vieţii – 381
Cojuhari Tamara la 60 ani – 357
Colţii babei – 34
Colţişor – 35
Componenţa şi structura perdelelor forestiere din Republica Moldova – 252
Conferinţa „Pădurile naturale din Zona Temperată a Europei – protecţia şi
folosirea raţională” – 144, 344
Conservarea biodiversităţii forestiere – obiectiv de bază a gestionării durabile a
sectorului forestier – 311
Conservarea diversităţii floristice şi fitocenotice a pădurilor din Nordul
Moldovei – 296
Conservarea diversităţii plantelor – 331
Conservarea diversităţii plantelor pădurilor de fag(Fagus sylvatica) din
Republica Moldova – 297
Conservarea diversităţii vegetaţiei din lunca Prutului – 164
Conservarea in situ şi ex situ a diversităţii plantelor în Republica Moldova – 307
Conservarea in situ şi ex situ a pădurilor de stejar pufos din Moldova – 301
Consideraţii asupra prodromului vegetaţiei din Basarabia – 123
Consideraţii despre flora râului Sărata – 283
Contribuţii la cercetarea florei rezervaţiei naturale de stat "Prutul de Jos" – 247
Contribuţii la cunoaşterea florei rezervaţiei peisagistice “Ţipova” – 299
Cu privire la crearea carcasei forestiere – 187
Date preliminare privind flora rezervaţiei silvice Sărata–Răzeni – 287
Decret privind conferirea de distincţii de stat Titlul Onorific „Om emerit”
domnului Gheorghe Postolache : [Nr 628 – V din 10 noiem. 2010] – 386
Despre flori – 362
Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de
cultură – 328
Dimitrie Cantemir – biogeograf – 359
Diversitatea fitocenozelor acvatice din rezervaţia „Prutul de Jos” – 264
Diversitatea floristică a Grădinii Botanice a Muzeului Naţional de Etnografie şi
Istorie Naturală – 188
Diversitatea floristică şi fitocenotică a ecosistemelor valoroase din rezervaţia
"Codrii" – 271

Diversitatea floristică şi fitocenotică a rezervaţiei "Pădurea Domnească" – 277
Ecosistemele naturale. Vulnerabilitatea şi adaptarea la schimbarea climei – 129
Etapele şi perspectivele conservării peisajului şi a diversităţii pădurii – 151
Expoziţia Vegetală Moldovei din Grădina Botanică a AŞM – 14
Fitocenoze reprezentative - rezerve de arii protejate – 145
Flora – 150
Flora Basarabiei : (plante superioare spontane) – 15
Flora expoziţiei de stepă din Grădina Botanică din Chişinău – 267
Flora şi vegetaţia din Rezervaţia Peisagistică Saharna – 302
Flora şi vegetaţia rezervaţiei Iagorlâc – 130
Flora şi vegetaţia rezervaţiei peisagistice “Rudi- Arioneşti” – 305
Flora şi vegetaţia rezervaţiei "Prutul de Jos" – 125
Flora şi vegetaţia Rezervaţiei ştiinţifice „Pădurea Domnească” – 138
Flora şi vegetaţia rezervaţiei „Vrăneşti” – 120
Flora vernală a Ariilor Protejate din luncile rîurilor Ciuluc – 306
Floricelele se cer întoarse primăverii – 360
Formaţiile forestiere şi ierboase – factori stabilizatori în landşaftele agricole –
253
Găinuşă – 24
Gălbinare – 25
Gălbinele – 26
Gâscăriţă – 27
Genetic resources of beech in Europe – 13
Genetic resources of beech in Europe – current state – 16
Genetic resources of beech (Fagus sylvatica) in the Republic of Moldova –
203, 211
Genetic resources of Fagus Spp. in Southeastern Europe – 8
Geobotanistul Gheorghe Postolache – 60 – 383
Geobotanistul Gheorghe Postolache la 60 ani – 384
Grădina Botanică – 12
Grădina Botanică. Cahul. Harta Vegetaţiei – 71, 189
Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din municipiul Iaşi – 150 de ani – 170, 350
Grădina Botanică la 50 de ani – 327
Guşa – porumbelului – 28
Harta Specii de plante rare – 57
Harta Vegetaţiei (Republicii Moldova) – 61, 65
Impacte naturale şi antropice asupra resurselor vegetale – 286

Impacts of climate change on plants diversity of forests in South-Eastern Europe
– 303
Impactul condiţiilor extremale (anii 1993-1994) asupra plantaţiilor forestiere
de salcâm – 254
Impactul lucrărilor hidrotehnice asupra vegetaţiei forestiere din lunca Prutului –
255
Impactul lucrărilor hidrotehnice asupra vegetaţiei Moldovei – 248
Impacturi naturale şi antropice exercitate asupra vegetaţiei – 157
Impacturi naturale şi antropice în fondul forestier – 308
Implimentarea a 16 suprafeţe cu resurse genetice forestiere(arborete etalon) de
gorun (Quercus petraea) pentru includerea lor în fondul ariilor protejate din
Republica Moldova – 320
In situ conservation of pedunculate oak (Quercus robur) forest genetic resources
in Moldova – 266
Intrazonal vegetation of Basarabia – 245
Inventories for in situ conservation of broadleaved forest genetic resources in
Southeastern Europe – 127, 134
Împărat slăvit e codrul sau De ce e necesară adoptarea programului de redresare
a stării pădurilor afectate de calamitatea naturală din noiembrie 2000 – 374
Întrunire a silvicultorilor din zona fagului – 171, 351
Întrunire a silvicultorilor din zona pădurilor calamitate – 352
Journal of Plant Development – 336
Legităţile de afectare a arboretelor de poleiul din noiembrie 2000 – 278
Mândru codrul frunze sune-şi : [Probleme ocrotirii pădurilor în republicii] – 367
Membrul corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Tatiana Gheideman
un centenar de la naştere – 136, 343
Metamorfoze cu ciclu încomplect – 370
Metodica amplasării reţelei de suprafeţe de cercetare în rezervaţii forestiere –
121
Micologul moldovean Ştefan Manic la 60 de ani – 190, 354
Mobilizarea genofondului autohton şi crearea expoziţiei „Vegetaţia Moldovei”
în Grădina Botanică din Chişinău – 152
Mobilizarea genofondului autohton şi crearea expoziţiilor forestiere în Grădina
Botanică din or. Chişinău – 268
Mobilizarea genofondului şi creareasectorului de păduri de stejar cu carpen în
expoziţia"Vegetaţia Moldovei" – 269
Natura rezervaţiei „Plaiul Fagului” – 9
Nu ardeţi iarba – 368

Oaze biocenotice în agrolandşafturile Moldovei – 105
Optimizing the conservation of natural forest in Moldova – 279
Particularităţile populaţionale şi morfo-fiziologice ale speciilor de stejar şi rolul
lor în menţinerea fitocenozelor forestiere în Republica Moldova – 335
Paşaportul ariei protejate – 146
Pădure, cine e stăpânul tău? – 372
Pădure de gorun cu carpen : (Poză) – 345
Pădurile, perdelele forestiere de protecţie şi spaţiile verzi factori
moderatori
a calamităţilor naturale – 272
Pădurile şi perdelele forestiere de protecţie a raionului Drochia – 292
Perdelele forestiere din Bălţi ascultă .prohodul – 379
Petru Tarhon botanist – fiziolog şi dendrolog – 205, 358
Phytosociological survey of semi-desert steppes wormwood communities
(Artemisia austriacae) in the Republic of Moldova – 316
Plante cu flori – III. Clasa Liliopsida : subclasele : Alismatidae, Liliidae,
Arecidae – 11
Plante medicinale: Cruşin – 40
Plante medicinale: Dentiţa – tripartită – 41
Plante medicinale (Harta) – 62
Plante medicinale: Stejar pedunculat – 42
Plante medicinale: Tei – 43
Plante medicinale otrăvitoare: Ruscuţă – primăvăratică – 44
Plantele decorative erbacee din flora spontană a Republicii Moldova – 334
Plantele rare din rezervaţia "Pădurea Domnească" – 280
Pledoarii în favoarea Parcurilor Naţionale – 378
Prejudicile calamităţilor naturale din noiembrie 2000 aduse pădurilor din
Basarabia şi probleme de reconstrucţie – 133
Present status of the conservation and use of broadleaved forest genetic
resources in Moldova – 262
Prima Comunicare Naţională a Republicii Moldova elaborată în cadrul
Convenţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei – 321
Prima conferinţă europeană - resursele genetice a pădurilor de foioase – 126,
342
Prima publicaţie botanico-geografică despre Moldova răsăriteană – 124
Prin vremi de lungi ecouri. – 380
Problema pădurilor calamitate – 375
Probleme actuale a pădurile noastre – 337
Probleme actuale ale conservării diversităţii floristice si fitocenotice în
Republica Moldova – 256
Probleme actuale ale pădurilor de luncă (zăvoarelor) – 258, 288
Probleme actuale de cercetare a ariilor naturale protejate – 304

Probleme actuale de conservare a arboreţelor din rezervaţia „Codrii” – 289
Probleme actuale de conservare a biodiversităţii în ariile protejate – 197
Probleme actuale de conservare şi folosire raţională a resurselor genetice
forestiere în Republica Moldova – 265
Probleme actuale de inventariere a diversităţii plantelor în ariile protejate – 291
Probleme actuale de optimizare a agrolandşaftului din Sudul Moldovei – 263
Probleme actuale de optimtzare a reţelei ariilor protejate pentr conservarea
biodiversităţii din fondul forestier a Republicii Moldova – 281
Probleme actuale de optimtzare a reţelei ariilor protejate pentru conservarea
biodiversităţii în Republica Moldova – 135
Probleme actuale de protecţie a diversităţii floristice şi fitocenotice din cadrul
ariilor protejate de stat – 273
Probleme actuale de regenerare şi extindere a pădurilor din Moldova – 285
Probleme de conservare şi folosire raţională a resurselor forestiere – 139
Procedeu de sistematizare a diversităţii arboretelor – 294
Protejarea terenurilor agricole şi recolta în sudul Moldovei – 98
Prutul de Jos este expus unui mare pericol – 377
Raionarea geobotanică a Basarabiei – 249
Ramnacee – 36
Ranunculacee – 37
Rarităţile florei spontane – 361
Realizările în domeniul geobotanicii şi silviculturii din ultimii 50 ani – 147
Realizările în domeniul geobotanicii şi silviculturii din ultimii 60 de ani – 204
[Recenzie] la c.: Cartografia geobotanica : [monogr.] – 158, 348
[Recenzie] la c.: Fitosociologie – 159, 349
[Recenzie] la c.: Munţii Rodnei. Studiu geobotanic – 340
Recomandări de efectuare a lucrărilor silvo-tehnice în pădurile afectate de polei
în noiembrie 2000 – 322
Recomandări şi îndrumări privind combaterea secetei – 318
Reconstrucţia arboreturilor Grădinii Botanice a Muzeului Naţional de Etnografie
şi Istorie Naturală – 212
Regionarea geobotanică a Republicii Moldova (Harta) – 66
Regionarea geobotanică (Harta) – 63
Republic of Moldova : The Fourth National Report on Biological Diversity –
332
Republica Moldova : Al patrulea raport naţional cu privire la diversitatea
biologică : Convenţia privind Diversitatea Biologică – 333
Republica Moldova : Primul Raport Naţional cu privire la diversitatea biologică
– 326
Resursele genetice de plop alb(Populus alba) în Moldova – 276
Resursele naturale – 10
Resursele vegetale – 172

Resursele vegetale : Starea actuală, protecţia şi folosirea raţională – 162
Reţeaua Emerald în Republica Moldova – 19
Revista Botanică – 338
Rezervaţia naturală Rosoşeni – 198
Rezervaţia peisagistică “Climăuţii de Jos” – 300
Rezervaţia peisagistică „Teţcani” – 314
Rezervaţia peisagistică „Trebujeni” – 131
Rezervaţia peisagistică Ţipova – 18
Rezervaţia"Plaiul Fagului"Valea râului Teliţa : (Poză) – 346
Rezervaţia Prutul de Jos – 17
Rezervaţia ştiinţifică „Plaiul Fagului” – arie reprezentativă din Codrii Moldovei
– 165
Scientific bases of creation of a forest carcasse – 298
Silvicultura Moldovei – 339
Solanacee – 38
Solurile pădurilor din lunca Prutului – 251
Specii de plante rare (Harta) – 64, 67
Specii de plante rare din flora Moldovei incluse în Convenţia de la Berna – 191
Starea actuală şi perspectivele ocrotirii vegetaţiei Republicii Moldova – 250
Starea actuală şi viziunea în crearea plantaţiilor forestiere din jurul bazinelor
acvatice – 257
Starea resurselor vegetale – 142, 160, 173
Status, protection and rational use of the forest genetic resources in Moldova –
259
Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova –
323
Strategia naţională şi planul de acţiune în domeniul conservării diversităţii
biologice – 324
Structura populaţională a stejarului pedunculat (Quercus robur L.) din Republica
Moldova – 325
120 ani de la naştera profesorului Al. Borza – 192, 355
Ştefan Manic - Portret în timp – 290, 353
The classification of protected areas from the Republic of Moldova – 284
The Moldova Vegetation Exposition from the Botanical Garden of Chisinau –
182
The reconstruction problems of forests affected by natural calamites in
November 2000 in the Republic of Moldova – 274
The status of black poplar (Populus nigra) in Moldova – 260
Troscot – 39

Un nou principiu de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie a
100

livezilor –

Validarea Ariilor Naturale Protejate – 309
Validarea Ariilor Naturale Protejate din Fondul Forestier – 310
Vegetaţia – 161
Vegetaţia acvatică şi palustră a Republicii Moldova – 122
Vegetaţia luncilor râurilor mici din stânga Prutului de Mijloc – 330
Vegetaţia Republicii Moldova – 2, 7
Vegetaţia şi hidrochimia din valea râului Botna – 113
Vegetaţia zonală şi intrazonală din rezervaţiile Republicii Moldova – 261
Viitorul pădurilor noastre – 112
Zona cu protecţie integrală din Rezervaţia Prutul de Jos – 217
Zona cu protecţie integrală din Rezervaţia ştiinţifica „Pădurea Domnească” –
140
Zona cu protecţie integrală din rezervaţia ştiinţifică "Pădurea Domnească"
(continuare din Nr 6, 2003) – 148
Zona cu protecţie integrală forestieră din rezervaţia ştiinţifică "Pădurea
Domnească" – 282
А рядом лес – 365
Агроассоциация – 46
Агробиоценоз – 47
Агрофитоценозы – 48
Агроценопопуляции – 49
Азональная растительность – 50
Антагонизм в биоценозах – 51
Биогеоценоз – 52
Биологическая продуктивность березовой дубравы в Молдавии – 225
Биологическая продуктивность древостоя черешневой дубравы – 95
Биологическая продуктивность молдавских дубрав – 91
Биологическая продуктивность черешневой дубравы в Молдавии – 226
Биотоп – 53
Биоценоз – 54
Биоценотические оазисы в агроландшфтах Молдовы – 106
Биоценотические связи – 55
Будущее наших лесов – 114
Взаимовлияние биоценозов – 56

Виды естественных экосистем и их место в географической
структуре
территории – 102
Влияние выпаса на состояние травяного покрова в дубравах
северных
районов Молдавии – 103
Вопросы оптимизации ЕКОСЕТИ Центральной части Молдовы – 312
Вопросы оптимизации сети охраняемых территорий Республики Молдова
– 295
Геоботаническое районирование : Aтлас – 77
Гибнут ценные растения – 369
Динамика накопления опада в дубравах Молдавии – 80
Естественное возобновление древесных пород и кустарников на лесосеке в
березовой дубраве – 96
За деревьями лес увидеть…– 382
Защищенность сельхозугодий и урожай на юге Молдавии – 99
Инструктивные указания по проектированию и выращиванию защитных
насаждений на землях сельскохозяйственных предприятий Молдавской
ССР – 318
Информационная основа создания регионального банка данных по
изучению лесных экосистем Молдавской ССР – 238
Использование стабилизирующих факторов в целях повышения
устойчивости экосистем – 240
Исследование зависимости влажности почвы лесных фитоценозов от
почвенных и геоморфологических факторов – 104
Исследование зависимости естественного возобновления древесных пород
березовой дубравы от экологических и биотических факторов – 107
Исследование зависимости продуктивности естественных биогеоценозов
от эдафических и геоморфологических факторов – 235
Исследование корневых систем в лесах северной Молдавии – 227
Исследование продуктивности древостоев дубрав из дуба скального и ее
зависимости от почвенно - геоморфологических факторов – 236
Круговорот органических веществ в грабовой дубраве – 88
Леса северной Молдавии, их состояние и охрана – 222
Лесная подстилка в круговороте веществ – 3
Мозаичность лесной подстилки в дубравах Молдавии – 231

Надземная фитомасса травяного покрова в черешневой дубраве Молдавии
– 104
Новый подход к созданию садозащитных лесных полос – 101
О горизонтальном сложении фитоценозов свежей буковой дубравы
Молдавии – 86
О лесных подстилках буковой дубравы – 81
О надземной биомассе травянистых растений березовой дубравы – 224
О некоторых вопросах распада органических веществ в сухих дубравах
Молдавии – 82
Oaзис биоценотический – 45
Опад в дубравах из дуба скального – 89
Опад и лесная подстилка в дубравах Молдавии – 1
Основа для проектирования и создания экспозиций «Молдавская флора» в
Ботаническом саду АН МССР – 243
Основные итоги биогеоценологических исследований в Молдавии – 237
Oсновные итоги исследования экологии и продуктивности лесов в
Молдавской ССР – 241
Основные принципы конструирования садозащитных лесных полос – 108
Основные принципы создания древесно- кустарниковых сообществ вдоль
берегов малых рек МССР – 2312
Особенности структуры, экологии и продуктивности основных типов
дубрав Центральной Молдавии – 221
Почвы, гидрохимия и растительность бассейна реки Бык – 111
Принцип конструирования садозащитных лесополоc – 233
Принципы построения классификационной схемы лесных подстилок
дубрав Молдавии – 220
Проблемы наших лесов – 366
Процессы разложения органического вещества в дубравах Молдавии – 87
Пути создания древесно-кустарниковых сообществ вдоль берегов малых
рек и водохранилищ – 247
Разложение листового опада древесных пород и кустарников дубрав
Молдавии в однородных условиях опыта – 85
Растительность долин малых рек северной части Молдавии – 244
Растительность долины реки Икел – 116
Растительность долины реки Куболта –109
Растительность Республики Moлдова (Карта) – 78
Растительность степей Республики Молдова – 118
Растительный мир Молдавии. Лесные растения : (Сосудистые) – 5
Растительный мир Молдавии. Растения лесных опушек и полян – 6
Редкие виды растений (Карта) – 79

Редкие виды флоры Молдавии : Биология, экология, география – 4
Редкие растения березовой дубравы – 92
Рекомендации по созданию садозащитных лесных полос и
биоценотических оазисов – 317
Свод ботанических знаний. – Рец. на кн.: Определитель высших растений
Молдавской ССР – 363
Система : лес и поле – 364
Создание экспозиций лесов северной части Молдавии в Ботаническом
саду АН МССР – 234
Создание экспозиций степной растительности в Ботаническом саду АН
Мoлдовы – 229
Состав и характер разложения лесной подстилки в свежей липовоясеневой дубраве – 84
Состояние и охрана древесно-кустарниковых насаждений вдоль берегов
малых рек центральной чaсти Молдавии – 242
Структура и масса подземной части сообщества березовой дубравы – 97
Структура органической массы надземной части фитоценоза
грабовой
дубравы – 219
Структурные особенности некоторых биогеоценозов Центральной
Молдавии – 218
Татьяна Сергеевна Гейдеман (1903-1995) 100-лет со дня рождения – 149,
347
Типы леса северной Молдавии – 228
Участок леса из дуба пушистого в северо – западной части Молдавии – 90
Уязвимость, устойчивость и адаптация к изменению климата природных
экосистем Республики Молдова – 132
Фитомелиоративные основы конструирования устойчивых агробиоценозов
– 230
Фитоценотическая характеристика березовой дубравы в Молдавии – 93
Флора и растительность долины реки Кэйнар – 110
Флора и растительность заказника Чумай – 115
Флора и растительность степного участка Буджяк – 117
Формирование и строение лесной подстилки в сообществах скумпиевой
дубравы – 83
Химический состав листового опада основных древесных пород и
кустарников дубрав Молдавии – 223