Вы находитесь на странице: 1из 20

Jeerj %eeveesoe evLeceeuee kee heg<he veb.

417
ISBN-978-93-84003-05-0

efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve eje mebeeefuele

Jeerj %eeveesoe evLeceeuee

pecyetmJeeceer eefjle

Fme evLeceeuee ceW efoiecyej pewve Dee<e&ceeie& kee hees<eCe kejves Jeeues efnvoer,
mebmke=le, eeke=le, keVe[, Debespeer, iegpejeleer, ceje"er Deeefo Yee<eeDeeW
kes veee, efmeevle, DeOeelce, Yetieesue-Keieesue, JeekejCe Deeefo
efJe<eeeW hej ueIeg SJeb Je=nod ebLeeW kee cetue SJeb DevegJeeo meefnle
ekeeMeve neslee nw~ mecee-mecee hej Oeeefce&ke
ueeskeesheeesieer ueIeg hegefmlekeeSB Yeer
ekeeefMele nesleer jnleer nQ~

(mebmke=le, efnvoer Je Debespeer Yee<ee meefnle)


-uesefKekee-

ieefCeveerecegKe Deeefe&kee eer %eeveceleer ceeleepeer


-Debespeer DevegJeeo-

e%eeeceCeer Deeefe&kee eer evoveeceleer ceeleepeer


hetpe ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer kes 80JeW pevcepeebleer ceneslmeJe Je<e&
(Dece=le ceneslmeJe-2013-2014) kes Devleie&le ekeeefMele

-: mebmLeeefhekee SJeb esjCeeeesle :-

hejcehetpe ieefCeveerecegKe Deeefe&keeefMejesceefCe eer %eeveceleer ceeleepeer


(oes yeej [er.efued. keer ceeveo GheeefOe mes Deuebke=le)

-: ceeie&oMe&ve :-

e%eeeceCeer Deeefe&kee eer evoveeceleer ceeleepeer


(heerSe.[er. keer ceeveo GheeefOe mes Deuebke=le)

-: efveoxMeke SJeb mecheeoke:-

kece&eesieer heer"eOeerMe mJeefmleeer jJeervkeerefle& mJeeceerpeer

-ekeeMeke-

-: eyebOe mecheeoke :-

efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve


pecyeterhe-nefmleveehegj (cesj") G.e.heesve veb.- (01233) 280184, 280994

peerJeve ekeeMe pewve

Website : www.jambudweep.org www.encyclopediaofjainism.com


E-mail : jambudweeptirth@gmail.com
Facebook : jaintirthjambudweep

meJee&efOekeej ekeeMekeeOeerve
kecheesefpebie - %eeveceleer vesJeke&, pecyeterhe-nefmleveehegj (cesj") G.e.

eLece mebmkejCe
1100 eefleeeB

Jeerj efve. meb. 2540


heeuiegve ke=. elego&Meer, 28 hejJejer 2014
YeieJeeve Jeemeghetpe pevcepeebleer

cetue
20/-.

efJeMeejo keesme&-meeefnle efJe<ee keer hee"eece hegmleke


ieefCeveer Deeefe&kee eer %eeveceleer efoiecyej pewve efMe#ee kesv
pecyeterhe-nefmleveehegj (cesj") G.e.

(3)

(4)

hejcehetpe ieefCeveerecegKe Deeefe&keeefMejesceefCe

hetpe e%eeeceCeer Deeefe&kee

eer %eeveceleer ceeleepeer kee mebef#ehle-heefjee


-e%eeeceCeer Deeefe&kee evoveeceleer
pevcemLeeve-efkewleveiej (yeejeyebkeer) G.e.
pevceefleefLe-Deemeespe megoer 15 (MejohetefCe&cee) efJe. meb. 1991, (22 Deketyej meved 1934)
peeefle-DeeJeeue efo. pewve, iees$e-ieeseue, veece-keg. cewvee
ceelee-efhelee-eerceleer ceesefnveer osJeer SJeb eer essueeue pewve
Deepevce yeeee& ele-F&. meved 1952, yeejeyebkeer ceW MejohetefCe&cee kes efove
#egefuuekee oer#ee-ew$e ke=. 1, F&. meved 1953 kees ceneJeerjpeer DeefleMee #es$e (jepe.) ceW Deeeee&jlve
eer osMeYet<eCe peer cenejepe mes~ veece-#egefuuekee Jeerjceleer
Deeefe&kee oer#ee-JewMeeKe ke=. 2, F&. meved 1956 kees ceeOeesjepehegje (jepe.) ceW eeefj$eeeJeleea 108 Deeeee&
eer Meebeflemeeiej peer keer hejcheje kes eLece heeOeerMe Deeeee& eer Jeerjmeeiej peer cenejepe kes kejkeceueeW mes~
meeefnefleke ke=eflelJe-Demeneer, meceemeej, efveecemeej, cetueeeej, keeleb$e-JeekejCe, <edKeC[eiece
Deeefo ebLeeW kes DevegJeeo/erkeeSb SJeb ueieYeie 300 ebLeeW keer uesefKekee~
[er.efued. keer ceeveo GheeefOe-meved 1995 ceW DeJeOe efJe.efJe. (hewpeeyeeo) eje SJeb leerLekej ceneJeerj
efJeeefJeeeuee cegjeoeyeeo eje 8 Deewue 2012 kees [er.efued. keer ceeveo GheeefOe mes efJeYetef<ele~
leerLe& efvecee&Ce esjCee-nefmleveehegj ceW pebyeterhe, lesjnerhe, leerveueeske Deeefo jeveeDeeW kes efvecee&Ce,
Meeele leerLe& DeeesOee kee efJekeeme SJeb peerCeexej, eeeie-Fueeneyeeo (G.e.) ceW leerLekej $e+<eYeosJe
lehemLeueer leerLe& kee efvecee&Ce, leerLekej pevceYetefceeeW kee efJekeeme eLee-YeieJeeve ceneJeerj pevceYetefce kegC[uehegj
(veeueboe-efyenej) ceW vebeeJele& cenue veeceke leerLe& efvecee&Ce, YeieJeeve heg<heobleveeLe keer pevceYetefce keekevoer leerLe&
(efveke ieesjKehegj-G.e.) kee efJekeeme, YeieJeeve heee&veeLe kesJeue%eeveYetefce Deefn$e leerLe& hej leerme eewyeermeer
cebefoj, nefmleveehegj ceW pecyeterhe mLeue hej YeieJeeve MeebefleveeLe-kegbLegveeLe-DejnveeLe keer 31-31 heg Gegbie
Ke[dieemeve eeflecee, ceebieerlegbieer ceW efvecee&CeeOeerve 108 heg Gebgbie YeieJeeve $e+<eYeosJe keer efJeMeeue eeflecee,
ceneJeerj peer leerLe& hej ceneJeerj Oeece ceW hebeyeeueeefle cebefoj, efMe[ea ceW %eeveleerLe&, meccesoefMeKej ceW Deeeee& eer
Meebeflemeeiej Oeece Fleeefo~
ceneslmeJe esjCee-hebeJe<eeae pecyeterhe ceneceneslmeJe, YeieJeeve $e+<eYeosJe Debleje&^ere efveJee&Ce
ceneceneslmeJe, DeeesOee ceW YeieJeeve $e+<eYeosJe cenekegbYe cemlekeeefYe<eske, kegC[uehegj ceneslmeJe, YeieJeeve
heee&veeLe pevcekeueeCeke le=leere meneeefyo ceneslmeJe, efouueer ceW keuhegce ceneceC[ue JeOeeve
ef
kee Ssefleneefmeke
Deeeespeve Fleeefo~ efJeMes<ehe mes 21 efomecyej 2008 kees pecyeterhe mLeue hej efJeeMeebefle DeeEnmee meccesueve
kee Deeeespeve ngDee, efpemekee GodIeeve Yeejle keer lelkeeueerve je^heefle eerceleer eefleYee osJeerefmebn heeerue
eje efkeee ieee~
Mew#eefCeke esjCee-pewve ieefCele Deewj ef$eueeske efJe%eeve hej Debleje&^ere mebieeser, je^ere kegueheefle
meccesueve, Feflenemekeej meccesueve, veeeeOeerMe meccesueve SJeb Deve Deveske je^ere-Debleje&^ere mlej kes
mesefceveej, Dee@veueeFve pewve FvemeeFkeueesheeref[ee Deeefo~
jLe eJele&ve esjCee-pecyeterhe %eevepeesefle (1982 mes 1985), meceJemejCe eerefJenej (1998 mes
2002), ceneJeerj peesefle (2003-2004) kee Yeejle YeceCe~
Fme ekeej efvele vetleve YeeJeveeDeeW keer peveveer hetpe ceeleepeer efejkeeue leke Fme JemegOee kees
megMeesefYele kejleer jnW, ener cebieue keecevee nw~

eer evoveeceleer ceeleepeer kee mebef#ehle heefjee


-ye. keg. yeervee pewve (mebIemLe)
veece-e%eeeceCeer Deeefe&kee eer eboveeceleer ceeleepeer
oer#ee hetJe& veece-ye. keg. ceeOegjer Meeeer
pevceefleefLe-18-5-1958 (pes ke=<Cee DeceeJemee)
pevcemLeeve-efkewleveiej (yeejeyebkeer) G.e.
ceelee-efhelee-eerceleer ceesefnveer osJeer SJeb eer essueeue peer pewve
YeeF&-eej (kece&eesieer heer"eOeerMe mJeefmleeer jJeervkeerefle& mJeeceer peer, kewueeMeebo, mJe.ekeeMeebo,
megYee<eebo)
yenve-Dee" (ieefCeveer Deeefe&kee efMejesceefCe eer %eeveceleer ceeleepeer SJeb Deeefe&kee eer DeYeeceleer
ceeleepeer meefnle)
yeeee& ele-25 Deketyej 1969 kees peehegj ceW 2 Je<e& kee yeeee& ele SJeb meved 1971,
Depecesj ceW Deepevce yeeee& megiebOeoMeceer kees ieefCeveer Deeefe&kee eer %eeveceleer ceeleepeer mes~
Oeeefce&ke DeOeeve-1972 ceW meesueehegj mes Meeeer keer GheeefOe, 1973 cesW efJeeeJeeemheefle
keer GheeefOe~
efleere SJeb mehlece eeflecee kes ele-meved 1981 SJeb 1987 ceW ieefCeveer Deeefe&kee eer %eeveceleer
ceeleepeer mes~
Deeefe&kee oer#ee-nefmleveehegj ceW 13-8-1989, eeJeCe Meg. 11 kees ieefCeveer eer %eeveceleer
ceeleepeer mes~
e%eeeceCeer keer GheeefOe-1997 ceW eewyeerme keuhegce ceneceC[ue efJeOeeve kes heeeled jepeOeeveer
efouueer ceW hetpe ieefCeveer eer %eeveceleer ceeleepeer eje~
heerSe.[er. keer ceeveo GheeefOe-leerLekej ceneJeerj efJeeefJeeeuee cegjeoeyeeo eje 8 Deewue
2012 kees efJeeefJeeeuee ceW~
meeefnefleke eesieoeve-eeefj$eeefvkee, leerLekej pevceYetefce efJeOeeve, veJeenMeebefle efJeOeeve,
Yeeecej efJeOeeve, meceemeej efJeOeeve Deeefo 150 mes DeefOeke hegmlekeeW kee uesKeve, Jele&ceeve ceW hetpe
ieefCeveer eer %eeveceleer ceeleepeer eje <edKeC[eiece (eeeervelece pewve met$e ebLe) SJeb YeieJeeve
$e+<eYeosJe eefjleced keer mebmke=le erkeeDeeW kee efnvoer DevegJeeo keee&, meceemeej SJeb kegvokegvoceefCeceeuee
kee efnvoer heeevegJeeo, YeieJeeve ceneJeerj mlees$e keer mebmke=le SJeb efnvoer erkee, YeieJeeve ceneJeerj efnvoerDebespeer Meyokees<e, pewve JeefMe&he (Debespeer ceW hetpee, Yepeve, yeejnYeeJevee Deeefo), Yepeve (ueieYeie
1000), hetpeve, eeueermee, mlees$e Fleeefo uesKeve keer DeodYegle #ecelee, efnvoer Yee<ee kes meeLe-meeLe
Debespeer, mebmke=le Deeefo Yee<eeDeeW keer efmenmle uesefKekee, ieefCeveer %eeveceleer ieewjJe ebLe SJeb YeieJeeve
heee&veeLe le=leere meneeefyo ebLe keer eOeeve mecheeefokee~ Jele&ceeve ceW FvmeeFkeueesheeref[ee Dee@he pewefvepce
[e@ kee@ce (Dee@veueeF&ve pewve efJeekeesMe) kes mecheeove ceW mebueive~

(5)

(6)

efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve-mebef#ehle heefjee

Jeerj %eeveesoe ievLeceeuee kes efMejesceefCe mebj#eke

-kece&eesieer heer"eOeerMe mJeefmleeer jJeervkeerefle& mJeeceerpeer


efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve keer mLeehevee hetpe ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer keer esjCee
mes meved 1972 ceW jepeOeeveer efouueer ceW ngF& Leer~ mebmLeeve kee cegKe keeee&uee meved 1974mes nefmleveehegj cesW eejbYe
ngDee~ Fme mebmLeeve kes Devleie&le Deveske ieefleefJeefOeeeB nefmleveehegj ceW leLee Deve$e eue jner nQ1. meved 1972 mes Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee kes Devleie&le eefleJe<e& ueeKeeW ebLe ekeeefMele nes jns nQ~
2. meved 1974 mes Fme mebmLeeve kes cegKehe$e kes he ceW mecei%eeve efnvoer ceeefmeke heef$ekee kee
efvejblej ekeeMeve nes jne nw~
3. meved 1974 mes 1985 leke nefmleveehegj ceW pecyeterhe jevee kee efvecee&Ce keee& ngDee~
4. meved 1974 mes Deye leke pecyeterhe jevee kes Deefleefje Deveske efpevecebefojeW kee efvecee&Ce ngDee nwkeceue cebefoj, leerve cetefle& cebefoj, Oeeve cebefoj, MeebefleveeLe cebefoj, Jeemeghetpe cebefoj, cebefoj, meneket
cebefoj, efJeeceeve yeerme leerLekej cebefoj, DeeefoveeLe cebefoj, Deeheo cebefoj, $e+<eYeosJe keerefle&mlebYe, mJeefCe&ce
lesjnerhe jevee, leerve ueeske jevee, veJeenMeebefle efpevecebefoj, eewyeerme leerLekej cebefoj SJeb eer MeebefleveeLekegbLegveeLe-DejnveeLe keer 31-31 heg Gegbie eefleceeDeeW keer mLeehevee ~
5. pecyeterhe hegmlekeeuee efpemeceW ueieYeie 15000 ebLe mebenerle nQ~
6. Ceceeskeej ceneceb$e yeQke efpemeceW YeeeW eje efueKekej Yespes iees kejes[eW Ceceeskeej ceb$e pecee efkees
peeles nQ~
7. mecee-mecee hej efMe#eCe-eefMe#eCe efMeefJejeW leLee mebieesefeeW kes Deeeespeve efkees peeles nQ~
8. eeef$eeeW kes Meg Yeespeve kes efueS jepee eseebme Yeespeveeuee kee mebeeueve~
9. eeef$eeeW kes "njves kes efueS DeeOegefveke megefJeOeeege [eruekeme heuewdme Jeeueer keF& Oece&MeeueeDeeW
leLee keesef"eeW SJeb yebieueeW kee efvecee&Ce efkeee ieee nw~
10. pecyeterhe heefjecee kes efueS veewkee efJenej, SsjeJele neLeer leLee ceveesjbpeve nsleg efceveer ^sve, Petues
Deeefo nQ~
11. leerLekej pevceYetefceeeW keer Jebovee SJeb Oeeefce&ke efheuceeW kee eoMe&ve kejves Jeeues efLeesj mes
meceefvJele ieefCeveer %eeveceleer nerjke peebleer Skemeesme~
12. ieefCeveer %eeveceleer efoiecyej pewve he$eeeej hejer#ee kesv kee mebeeueve~
13. Fbjves hej pewveOece& kes FvmeeFkeueesheeref[ee (www.encyclopediaofjainism. com)
kee efvecee&Ce~
efouueer, cesj", cegpehehejveiej, nefjej, PeeBmeer, eflepeeje Deeefo mes pecyeterhe mLeue leke Deeves kes
efueS efove Yej yemeW efceueleer jnleer nQ~
efo. pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve kes Devleie&le YeieJeeve ceneJeerj pevceYetefce kegC[uehegj (veeueboe)
efyenej ceW YeJe vebeeJele& cenue leerLe&, eeeie-Fueeneyeeo (G.e.) ceW efveefce&le leerLekej $e+<eYeosJe lehemLeueer
leerLe& leLee ceneJeerj peer DeefleMee #es$e kes ceneJeerj Oeece heefjmej ceW efveefce&le hebeyeeueeefle efoiecyej pewve
cebefoj kee mebeeueve neslee nw~ Jele&ceeve ceW Fme mebmLeeve kes Devleie&le meccesoefMeKej peer leerLe& hej Deeeee& eer
Meebeflemeeiej Oeece kee efvecee&Ce eejbYe efkeee pee jne nw~
pecyeterhe SJeb Deve jeveeDeeW kes oMe&ve nsleg nefmleveehegj heOeejkej DeeOeeeflceke SJeb Yeewefleke megKe
keer eeefhle kejW~

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

eerceleer efvece& }e pewve Oe.he. mJe. eer hesceevo pewve, lelheg$e heoerhe keg ceej pewve, jer
KeeyeeJe}er, efouueer-6~
eerceleer megceve pewve Oe.he. eer efoeqiJepee eEmen pewve, Fboewj~
eer ceneJeerj hemeeo pewve mebIeheefle, peer-19, meeTLe SkemesvMeve, veF& efouueer~
eer censv heeue njsv kegceej pewve, metjpece} efJenej, efouueer~
eerceleer ceesnveer pewve Oe.he. eer megveer} pewve, heerle efJenej, efouueer~
eer osJesvo kegceej pewve (Oeens[e Jee}s) ieg[ieeBJe (nefj.)~
eerceleer Meejoe jeveer pewve Oe.he. mJe. efjKeyeebo pewve, yeengyeueer SvkeuesJe, efouueer-92~
[e@. osJesv kegceej pewve, Yeesheeue (ce.e.)
eerceleer mebieerlee pewve Oe.he. eer mebpeerJe kegceej pewve, Mesjkees (efyepeveewj) G.e.
eer Deefveue kegceej pewve, oefjeeiebpe, efouueer
eer yeer.[er. ceoveeFke, cegcyeF&
eer Oevekegceej pewve, yeengyeueer SvkeuesJe, efouueer-92~
eer efpelesv kegceej pewve SJeb eerceleer megveerlee pewve keesef[ee, heueesefj[e, et.Sme.S.
eerceleer efJeceuee osJeer pewve Oe.he. eer DeesceekeeMe pewve, mJeeefueke veiej, nefjej (GejeKeb[)~
eer Deefcele pewve SJeb mebYeJe pewve megheg$e eerceleer Deveerlee pewve Oe.he. eer cetueebo pewve heeveer, efomehegj
(keecehe) Deemeece~
16. eerceleer Deefpele kegceejer pewve Oe.he. eer censv kegceej pewve, Deesyesoguueeiebpe (jeemesv e) ce.e.~
17. eer veeefYekegceej pewve, pewve yegke ef[hees, meer-4, heer.Jeer.Deej. hueepee kes heers, kevee@ huesme, veF& efouueer~

Jeerj %eeveesoe ievLeceeuee kes hejce mebj#eke


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

eer ceeBieer}e} yeeyet}e} hene[s, nwojeyeeo (DeevOe heosMe)~


[e@. hekeeMeevo pewve, 792 efJeJeskeevebohegjer, efmeefJe} }eFve, meerleehegj (G.he.)~
eer megcele hekeeMe pewve, ieppet keje, Meenoje, efouueer~
eer megveer} kegceej pewve, eje-megveer} wkemeeF&ume, mejOevee (cesj") G.he.~
mJe. eer hekeeMe ebo Decees}ke ebo pewve meje&He, meveeJeo (ce.he.)~
eer heegcve kegceej peJesjer, jeskeef[ee}sve, yeesjerJe}er (Jesm) cegbyeF&~
eerceleer Ge|ce}e osJeer Oe.he. eer keevleer hemeeo pewve, $e+<eYe efJenej, efouueer~
eerceleer G<ee pewve Oe.he. eer efJece} hemeeo pewve, $e+<eYe efJenej, efouueer~
eer Deevevo hekeeMe pewve (meewjce Jee}s) , ieebOeerveiej, efouueer~
eerceleer meefjlee pewve Oe.he. eer jepekegceej pewve, efkeoJeF& veiej, keevehegj~
mJe. eerceleer kew}eMeJeleer Oe.he. eer kew}eMe ev pewve , leesheKeevee yeepeej, cesj"~
eer Yeevesv kegceej pewve, eje-eer efJeee pewve, Yeiele eEmen ceeie&, peehegj~
eer heoerhe kegceej Meeeqvle}e} efye}e}e, Devetheveiej, Fboewj, (ce.he.)~
eer megjsMeebo heJeve kegceej pewve, yeejeyebkeer (G.e.)~
eer veLeceue heejmeceue pewve, keuekeee-7~
eerceleer mJe. MeebleeyeeF& Oe.he. eer keceueebo pewve, meveeJeo (ce.e.)~
eer heebo pewve keeefjee, efouueer
eer DeeMeg pewve, keeuekee peer, veF& efouueer
eer eegcve kegceej pewve eser mee., eer Decejebo pewve meje&he, ueKeveT (G.e.)
eerceleer MeefMe pewve Oe.he. eer efovesMeebo pewve, efMeJeeefueke veiej, nefjej (GejeKeb[)~
eerceleer DeeoMe& pewve Oe.he. mJe. eer DevevleJeere& pewve kes megheg$e eer ceveespe kegceej pewve, cesj"~
eerceleer Deejleer pewve Oe.he. eer ekeeMeebo pewve MeerMes Jeeues, Fueeneyeeo (G.e.)~

(7)

(8)

ieefCeveer Deeefe&kee eer %eeveceleer efoiecyej pewve efMe#ee kesv

Yepeve

-peerJeve ekeeMe pewve, mecevJeeke


meved 1972 ceW hejcehetpe ieefCeveerecegKe eer %eeveceleer ceeleepeer keer esjCee mes
efoiecyej pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve keer mLeehevee keer ieeer~ Fme mebmLeeve ves Deheves
Fefleneme ceW Deveske leerLeeX kes peerCeexej-efJekeeme-ebLeeW kes ekeeMeve Je je^ere-Debleje&^ere
mlej kes Deveskeeveske YeJe Deeeespeve Deeefo kejkes meoe pewve mebmke=efle keer eYeeJevee keer~
Fmeer ece ceW Je<e&-2010 ceW mebmLeeve eje ieefCeveer Deeefe&kee eer %eeveceleer efoiecyej pewve
efMe#ee kesv keer mLeehevee keer ieeer~ efpemeceW eefleJe<e& npeejeW eeJeke-eeefJekeeDeeW ves
Yeeie ueskej %eeveepe&ve efkeee SJeb Deheveer efMe#ee kes Deveghe eceeCe-he$e Yeer eehle efkees~
hegve: Je<e& 2013 mes efJeMes<e GheueefyOehetJe&ke Fme mebmLeeve eje efMe#ee kesv kee mebeeueve
leerLekej ceneJeerj efJeeefJeeeuee-cegjeoeyeeo kes mebege lelJeeJeOeeve ceW efkeee pee jne nw~
Fme efMe#ee kesv keer mLeehevee kee cegKe GsMe pewve eeJeke-eeefJekeeDeeW kees
Oece& kes %eeve mes DeefYeefmebefele kejvee SJeb GvnW meceepe ceW ueyOe eefleefle kejves nsleg
efJeMes<e meef&efhekes/ef[hueescee/ef[eer kes ceeOece mes mecceeefvele kejvee nw~ Fme efMe#ee
kesv kes Devleie&le efJeefYeVe ekeej kes keesme& mebeeefuele efkees iees nQ, efpemes efveeceeJeueer kes
Devegmeej meYeer eeJeke-eeefJekeeSB %eeveejeOevee kes ef ueS pJeeFve kej mekeles nQ~
hetpe ceeleepeer kee en ceeefce&ke efebleve nw efke pewveOece& kes yebOegDeeW kees meebmeeefjke Je
ueewefkeke %eeve kes meeLe ner pewveOece& kee %eeve DeJeMehe mes nesvee eeefnS, keeeWefke
pewveOece& kes efmeevleeW kees peevekej ner nceejer Deelcee efJeMegef kees eehle kejleer nw SJeb
Oece& kes es mebmkeej Deeieeceer Deveske YeJeeW leke eleske Deelcee kee cees#eceeie& eMemle kejles
ngS GvnW mebmeej YeceCe mes otj kejves ceW meneesieer yeveles nQ~
%eeveece=lebb Yeespeveb DeLee&led %eeveheer Dece=le ner Deelcee kee Yeespeve nw, ener Fme
efMe#ee kesv kee cetue GsMe nw~ hee"keieCe Fve hejer#ee keesme& ceW DeefYeefe kes meeLe
Yeeie ueskej pewveOece& kes efmeevle, veee, JeekejCe, meeefnle Je efJeefOeefJeOeeve mes
meboefYe&le %eeve kees eehle kejles ngS eJesefMekee/ceOecee/efJeMeejo/Meeeer/Deeeee& kes
meef&efhekes/ef[hueescee/ef[eer Deeefo eehle kejkes pewveOece& keer cenleer eYeeJevee kes meeLe
Deheveer eMe:keerefle& kees Yeer efoefioiebleJeeheer yeveeeW, Ssmeer esjCee nw~
-mebheke& keeee&ueeC/o efo. pewve ef$eueeske MeesOe mebmLeeve, pecyeterhe-nefmleveehegj (cesj") G.e.
heesve veb.-01233-280184, cees.-09411025124
E-mail : onlineccjs@gmail.com, Website : www.jambudweep.org

jeefe$eer-Deeefe&kee evoveeceleer
lepe&efpeboieer heej kee ieerle nw......

pevce ceeveJe kee heeee nw pees,


Gmes meeLe&ke lees kejvee he[siee~
JebMe Gece es heeee nw pees,
cetueebkeve lees kejvee he[siee~~ske.~~
keF& pevceeW kee hegCe efKeuee, efpememes efpeveOece& Gece efceuee~
ieg kee GheosMe Ssmee efceuee, %eeve kee oerhe ceve ceW peuee~~
heekes mecekelJe kes jlve kees,
efMeJe [iej hes lees euevee he[siee~~1~~
Meg Yeespeve kejesies eoer, yegef Deer yevesieer leYeer~
evekej peue efheDeesies eoer, JeeCeer heeJeve yevesieer leYeer~~
ceve keer Meger kes nslet legcnW,
mJe Yeespeve lees kejvee he[siee~~2~~
peeefle Deew kegue keer j#ee kejes, Meee Deew ieg keer efMe#ee Jejes~
oeve-hetpeve kes eesie yevees, Deeies oer#ee kes eesie yevees~~
Meg Keeveoeve jKevee nw eefo,
peeefle ceW yeen kejvee he[siee~~3~~
Deheves yeeeW kees mebmkeej oes, efheC[ Meger kee Ghenej oes~
cegefe kee ceeie& meekeej nes, efvepe Je hej kee Yeer Ghekeej nes~~
evoveeceefle megvees YeeFeeW!
legcnW kegue Megef jKevee he[siee~~4~~
MM 6NN

pecyetmJeeceer eefjle

(1)

`
eer pecyetmJeeceer eefjle
emlegefleieefCeveerecegKe Deeefe&kee %eeveceleer
(mebmke=le Yee<ee kees mejueleee mecePeves Deewj Gmekes jmeemJeeove kes efueS
DeleerJe mejue mebmke=le ceW en keLeeveke efoee pee jne nw Deewj meeLe ceW Fmekee
efnvoer heeblej Yeer emlegle efkeee ieee nw)mebmke=le Yee<ee ceW-Deefmle Deee&Keb[s ceieOeosMeme Skeefmceved Yeeies jepeie=ner
veece veiejer~ e$e cenejepe: esefCekees epee: DevegMeeefmle mce, leme je%eer
mecekelJeeefoiegCewceef[lee heefleOece&hejeeCee meleer esuevee veeceemeerled~ Skeoe le$ewJe
efJehegueeeueheJe&leme cemlekemeesheefj ef$epeieodiegjes: YeieJele: eer JeOe&ceeveme meceJemejCeb
efJejepeles mce~ le$e ielJee efpevesvYeieJelees Jeboveeveblejs mJemeYeeeeb efmLelJee jepee
esefCeke: eer ieewleceieCeOejmJeeefcevees cegKeejeEJeoeled meceexheosMeb e=CJeVeemeerled,
Dekemceeled SJe DeekeeMeceeiee&led keefeled lespe: hegbpeesJelejved efieesejesYetled~
Deeee&eefkelees YetlJee jepee esefCekees ieewlecemJeeefceveb he=efle mce-YeieJeved! keeseb
Meles? ieCeOejosJeesJeeseled- cene$e+efOeejer efJeegvceeueer veecee osJeeseb
eleme=efYece&neosJeerefYe: men hejceOecee&vegjeieeled eer efpevesvosJeJeboveeLe Deeieleeseb
YeJeelceeeleveeled mehleceefoJemes mJeiee&led eglJee DeefmceVesJe veiejs ceeveJepevceefve
Deeieefce<eefle leLee leodYeJeeosJe cees#eb eemeefle~
efnvoer DevegJeeo-Fmeer Deee&Keb[ kes ceieOeosMe kes Ske Yeeie ceW jepeie=ner

(2)

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

veece keer veiejer nw~ JeneB kes jepee cenejepe esefCeke epee hej DevegMeemeve kejles
Les Deewj Gvekeer jeveer mecekelJe Deeefo iegCeeW mes meefnle heefleOece&-hejeeCee esuevee
veece keer Leer~ efkemeer mecee JeneR hej efJehegueeeue heJe&le kes cemleke hej leerve peieled
kes mJeeceer eer JeOe&ceeve YeieJeeve kee meceJemejCe efJejepe jne Lee~ Gme meceJemejCe
ceW peekej efpevesv YeieJeeve keer Jebovee kes Deveblej ceveg<eeW kes kees"s ceWs yew"kej
jepee esefCeke eer ieewlece mJeeceer ieCeOej kes cegKe keceue mes mece& kees megve jns
Les~ Dekemceeled DeekeeMeceeie& mes Glejlee ngDee keesF& lespehegbpe jepee kees efieesej
ngDee~ Deeee&eefkele neskej jepee ves eer ieewlece mJeeceer mes hete efke ns YeieJeved!
en keee efoKe jne nw ? ieCeOej osJe ves kene efke-en cene$e+efOeejer
efJeegvceeueer veece kee osJe Deheveer eej osefJeeeW meefnle hejceOece& kes Devegjeie mes eer
efpevesv YeieJeeve keer Jebovee kes efueS Dee jne nw ~ en YeJeelcee Deepe mes meeleJeW
efove mJeie& mes egle neskej Fmeer veiej ceW ceveg<e pevce ceW DeeJesiee leLee Gmeer YeJe
mes cees#e eehle kejsiee~
SHRI JAMBUSWAMI CHARITRA
A holy place named Rajgrihi is situated in Magadh region
of Aryakhand, which is in the Bharat Kshetra of Jambudweep.
King Shrenik lived there and controlled all the public. His
wife's name was Queen Chelna. She was very much beautiful not
only by her face but also by the virtousness of right faith &
loyality to own husband etc.
Once upon a time the Samavasharan of 24th Tirthankar Lord
Mahavir came there on the mountain of Vipulachal.
King Shrenik went there for bowing and paying reverence
to Lord Mahavir. He was seated there in Samavasharan in the
human group and started to listen the divine preaching (i.e. Divya
Dhvani) of Tirthankar Prabhu.
Suddenly he saw a divine light, landing down from the sky.
He asked from Gautam Gandhar Swami-O Lord! What Im
seeing this ?

pecyetmJeeceer eefjle

(3)

Gautam Gandhar told Shrenik-This is Vidyunmali Dev, having


a number of supernatural powers, is coming in Samavasharan with
his four Devis for paying homage to Lord Mahavir.
He is a staunch devotee of Jinendra Bhagwan. After coming
here, he will pay his hearty devotion and hearty wishes.
Further He told him that-O King! The specificity is of this
Vidyunmali Dev is that this Bhavyatma deity will take birth in
humanlife in this Rajgrihi Nagri coming from heaven after seventh
day from today and will attain salvation from that birth only.

YeeJeosJeyeeeCeme oer#ee enCeb


(YeeJeosJe yeeeCe kee oer#ee enCe)
mebmke=le Yee<ee ceW-Deefmle pebyeterhes Yejle#es$es Deee&KeC[me ceieOeosMes
JeOe&ceeveveece veiejced~ le$e e%ekegMeues<eg yeeeCes<eg keefeled Deeee&Jemeg: veece
yeeeCeesefmle~ leme meeOJeer Yeeee& meesceMecee& heefleOece&hejeeCeemeerled leeesYee&JeosJeYeJeosJe veeceeveew ew heg$eew mle:~ leew efJeeeYeemeeled JesoMeeeJeekejCeleke&JewekeboesefveefceemebieerlekeeJeeuebkeejs<eg efJe<ees<eg eeJeerCeb Deieleeced, JeeoefJeJeeos<kegeg Meueew
GYeew Jeemkeew peeleew~
hetJeexheeefpe&leheehekeceexoesve Deveees: efhelee Deeee&JemegyeeeCees cenkeg<jesiesCe
heeref[lees peele:, Demeew ieefuelekegJesoveeb mees{gce#ece: meleleb cejCeefceefle mce,
helegce&jCeevevlejb leme Yeeee&efhe Meeskesve meblehlee meleer lemewJe efeleeeeb oiOJee
ce=legceieled~ efhe$ees: efJeeesiesve YeeJeosJe-YeJeosJeew Delebleb og:Keb DevegYeJevleew efJeueeheb
eeleg:~ yeebOeJew: mebyeesOe keLeceefhe Meebefleceeveerleew, leoeveeR Meeskeb lekelJee
ceele=efhe$eesce&jCeefeeeb Dekegleeb~
leoveblejb leefmceVesJ e veiejs eer meewOece&veeceeeeee&: meceeeelee:, les
meJe&heefjenefJecegee peelepeelee efoiebyeje iegefhlemeefceefleOecezegee: Meee%ee: hejceoeeueJees
DeeefYeceg&efveefYe: jepebles mce~ iegCeeb oMe&veb ke=lJee YeeJeosJeesefhe GheosMeb DeekeCe&
YeJeYeceCeeled Yeerle: meved efveefJe&CCeoe: meewOecee&eee&ceeeLe&eled ns mJeeefceved! mebmjmeceg
ee s
efveceppebleb ceeb heeefn, hegveerefn ke=heee ceeb pewveerejerb oer#eeb eolmJe~ YeeJeosJeme

(4)

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Jeeveb eglJee efJejeeseefceefle %eelJee e iegosJee: mecee&ce=lew: meblehe& le<cew oer#eeb


ooefle mce~ Demeew meJe&meeJeeeesieefJejle: meved mJemebeceb heeueeved iegefYe: men
efJenjefle mce, lehemJeer, efJeveeer, leJeeYeemeer, mJeeOeeeefee: mJeMegelceeveb
Oeeeefle, keoeefeled Oeveesefmce, ke=leeLeexefmce, hegCeesefmce Deveeefolees ueyOeb Geceb
efpeveOece ueyOJee mebmeejmeeiejb leefj<eeefce lJejefceefle hejceb meblees<eb Deieled~
efnvoer DevegJeeo-pecyeterhe ceW Yejle#es$e kes Deee&Keb[ ceW ceieOeosMe ceW
JeOe&ceeve veece kee veiej nw~ JeneB hej e%e efeeeDeeW ceW kegMeue DeveskeeW yeeeCe
jnles Les, GveceW Deeee&Jemeg veece kee Ske yeeeCe jnlee Lee, Gmekeer meesceMecee&
veece keer Yeeee& Leer pees efke meeOJeer Deewj heefleelee Oece& hejeeCee Leer~ Fve oesveeW
kes YeeJeosJe Deewj YeJeosJe veece kes oes heg$e Les~ es oesveeW efJeee DeYeeme kejkes
JesoMeee, JeekejCe, leke&, Jeweke, bo, efveefcee, mebieerle, keeJe Deewj Deuebkeej
DeeefoefJe<eeeW ceW eJeerCelee kees eehle nes egkes Les Deewj JeeoefJeJeeoeW ceW Yeer kegMeue,
eewJeve DeJemLee kees eehle nes egkes Les~
hetJeexheeefpe&le heehekece& kes Goe mes Fvekes efhelee Deeee&Jemeg yeeeCe cenekeg
jesie mes heeref[le nes iees, Jes ieefuele keg keer Jesovee kees menve kejves ceW DemeceLe&
nesles ngS ncesMee cejCe eenves ueies~ heefle ce=leg kes yeeo Gvekeer Yeeee& Yeer Meeske
mes meblehle nesleer ngF& heefle keer efelee ceW ner peuekej cej ieF&~ ceelee-efhelee kes
efJeeesie mes YeeJeosJe-YeJeosJe oesveeW ner YeeF& Delevle og:Ke kee DevegYeJe kejles
ngS efJeueehe kejves ueies~ yebOeg-yeebOeJeeW ves Fvekees mecePee-yegPeekej pewmes-lewmes
Meebefle eeefhle kejeF&, leye Fve oesveeW ves Meeske kees es[kej ceelee-efhelee keer cejCe
efeee kees hetCe& efkeee~
Deveblej Gmeer veiej ceW eer meewOece& veece kes Deeeee& heOeejs, Jes mebhetCe&
heefjen mes jefnle, peele-heOeejer-efoiecyej, iegefhle, meefceefle Deewj ome OeceeX mes
ege Meeeheejbiele hejceoeeueg Deheves Dee" cegefveeeW kes mebIe meefnle JeneB "nj
iees~ YeeJeosJe yeeeCe Yeer Gve iegDeeW kes oMe&ve kees kejkes Deewj Gvekes GheosMe
kees megvekej YeJeYeceCe mes YeeYeerle neslee ngDee efJejecevee neskej eer meewOece&
Deeeee& mes eeLe&vee kejves ueiee efke ns mJeeefceved! mebmeej meceg ceW [tyeles ngS cesjer
j#ee kejes Deewj cegPes heefJe$e kejes Deewj ke=hee kejkes cegPes pewvesejer oer#ee eoeve

pecyetmJeeceer eefjle

(5)

kejes~ YeeJeosJe kes Jeeve kees megvekej Deewj en efJeje nes egkee nw Ssmee
mecePekej mece&heer Dece=le mes Gmes mebleefhe&le kejkes oer#ee os oer~ es YeeJeosJe Yeer
meJe&meeJeeeesie-heeheeesie mes efJejle nesles ngS Deewj Deheves mebece kee heeueve kejles
ngS iegosJe kes meeLe efJenej kejves ueies, es meeOeg lehemJeer, efJeveeer, leJeeW kee
DeYeeme kejves Jeeues, mJeeOeee kes esceer, Deheveer Megelcee kee Oeeve kejles Les~
Jes keoeefeled en meeseles Les efke ceQ Oeve nes ieee ntB, ke=leke=le nes ieee ntB,
hegCeMeeueer nes ieee ntB efpememes ceQ Deveeefo keeue mes veneR eehle ngS Gece efpeveOece&
kees eehle kejkes mebmeej meceg kees MeerIe ner heej keBiee~ Fme ekeej mes Jes meeOeg
hejce meblees<e kees eehle nes iees Les~

Initiation of Bhaavdev
(Previous Birth of Jambuswami)
A town named Vardhman is situated in Magadh region of
Aryakhand of Bharat Kshetra of Jambudweep. Many Brahmans,
proficient in religious rituals, lived there. In them, there was a
Brahman named Aryavasu. His wifes name was Somsharma, who
was a noble and religious lady, fully loyal to her husband. The
couple had two sons named Bhaavdev and Bhavdev. Both of the
brothers gained the knowledge of many Vedic Granthas and
became expert in Sanskrit Grammer, Chhand, Alankar, music,
poetry etc. They were very efficient in argumentation. Gradually
they attained youthhood.
Once their father Aryavasu Brahman had the disease of
Leprosy due to some sinful Karma. All the time he wanted to die
because he could not bear the painful experience of his disease.
At last, he died one day. After his death, his wife felt a lot of
sorrow and died with her husband in his funeral by burning
herself.
Bhaavdev and Bhavdev cried very much seeing the death of

(6)

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

their parents. Their relatives convinced them with sympathy, then


both of them performed the last rites of their parents.
After sometime Shri Saudharmacharya came there. He was
a great saint with Digambar Mudra, Guptis, Samitis, ten Dharmas
etc. along with full possessionlessness, learnedness in Digambar
Jain treatises & compassion. He stayed there with his sangh of
eight munis.
Bhaavdev Brahman came there for their darshan and listening
to their preachings.
He became afraid of worldly miseries and prayed to the
AcharyaO Swami! Please defend me from the troubles of the world
by giving me pious Jaineshwari Deeksha.
Acharya dev became convinced with the spirits of Bhaavdev
and initiated him as a Digambar Muni. After initiation Bhaavdev
also started great penance with his preceptor. He used to practice
Jain Philosophical principles deeply. Time to time, he used to
meditate on his own soul.
In this stage he was fully contented and felt himself most
fortunate, because he was confident that I will cross the ocean
of worldly miseries now very soon. Thus he was immersed in
the meditation of his soul with great happiness.

YeJeosJeyeeeCeme oer#ee enCeb


(YeJeosJe yeeeCe kee oer#ee enCe)
mebmke=le Yee<ee ceW-DeLe keoeefeled efJenjved meved memebIe: eer meewOecee&eee&Jee&:
YeeJeosJecegefvevee meeOe le$ewJe Je&ceevehegjs Deeiele:~ leoeveeR efJeMegyegefOeejer YeeJeosJegecefve:
mJeevegpeb YeeJeosJeb mcejeflemce, Demeew veiejs efJeKeelees efJe<eeemee: Skeebleceleevegeeeer
mJeefnleb vee%eemeerled~ keCee&cevee: YeeJeosJecegefve: leme mebyeesOeveeLe iegjesjveg%eeb
ie=nerlJee mebIeeled efveie&le YeJeosJeie=ns Deeieleenejb ueyOeJeeved~ Deveblejb Oecee&ce=lew:

pecyetmJeeceer eefjle

(7)

heefjlehe& mJemLeeveb eefle Deeieled, YeJeosJeesefhe efJeveesved Deepeb Deveg: epeved ceOes
ceeie&le: eleeieblegb Glmegkees veJees{eJeOetb veeieJemegb mceejb-mceejb Jeekegefuelees peele:
leme kejs efJeJeenme kebkeCeb Deemeerled~ hejvleg Deepemee%eeceblejsCe keLeb ieseced?
Fefle mebefeble leceveg mebIes meceeeele:~ Fceew meceeeleew efJeueeskee meJex cegveeesJeeseved
ns YeeJeosJecegves! lJeb Oeveesefme eled mJeevegpeb DeeveerleJeeved, YeeJeosJesveeefhe Geb
cegceg#egjeb, oereleeb oer#eecemcew~ YeJeosJeesefhe ceveefme efJeeejeefle eonb veJeefJeJeeefneJeOet
le b
lepeeefce leefn& cece efo Meebeflevee&efmle, eefo oer#eeb ve ie=Cneefce leefn& Deepeme
ieewjJeneefveYe&efJe<eefle, efkeb kejesefce ? #eCeb ceveefme efJelekee& hegve: oer#eecesJeeenerled,
leLeeefhe meMeueeseb mcejeefivevee oeceeveesnefve&Meb mJehelvee Demceeled&~ iegpevew:
meeOe OeeveeOeeveleheeseles<eg Deefhe meowJe mebueivees Meles mce~
efnvoer DevegJeeo-keoeefeled efJenej kejles ngS Deheves mebIe meefnle
meewOecee&eee&Jee& YeeJeosJe cegefve kes meeLe-meeLe Gmeer Je&ceeve veiej ceW heOeejs~ Gme
mecee efJeMeg yegefOeejer YeeJeosJe cegefve ves Deheves ess YeeF& YeJeosJe kee mcejCe
efkeee~ Jen Gme veiej ceW eefme Lee efJe<eeemee, Skeeble celeevegeeeer Deheves efnle
kees veneR mecePelee Lee~ Delevle keCee mes esefjle neskej YeeJeosJe cegefve ves Gmekes
mebyeesOeve kes efueS ieg mes Dee%ee ues ueer Deewj mebIe mes euekej YeJeosJe kes eneB
Deekej Deenej enCe efkeee~ Deveblej Oece&heer Dece=le kee heeve kejekej Jes mebIe
ceW eue he[s, leye Jen YeJeosJe Yeer efJeveeJe=efe mes ieg kes meeLe-meeLe eueves ueiee,
ceeie& mes Jeeheme Deevee eenlee ngDee Jen yeej-yeej Deheveer veJe efJeJeeefnle eer kee
mcejCe kej jne Lee, Gmekes neLe ceW efJeJeen kee kebkeCe yebOee ngDee Lee, DeLee&led
Gmeer efove Gmekee efJeJeen ngDee Lee~ efkevleg YeeJeosJe cegefve ceewve mes eues pee jns Les
Gvekeer Dee%ee ve efceueves mes ceQ Iej Jeeheme kewmes peeTB? Ssmee meesekej yeme GvneR
kes meeLe mebIe leke Dee ieee~ leye cegefveeeW ves kene efke ns YeeJeosJe cegefve! legce Oeve
nes pees YeeF& kees meeLe ues Deees nes, YeeJeosJe ves Yeer kene efke ns YeieJeved! en
cegceg#eg nw~ Gmes oer#ee os oerefpeS~ YeJeosJe ceve ceW meeseves ueiee efke ceQ keee keb,
eefo Iej veneR peekej veJe efJeJeeefnle helveer kee leeie kejlee ntB, lees cegPes
Deele&Oeeve yevee jnsiee Deewj eefo oer#ee veneR ueslee ntB, lees YeeF& kee ieewjJe Iesiee~
Deveske ekeej mes Tneheesn kej kejkes Gmeves oer#ee ner ues ueer~ Jen Meue meefnle

(8)

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

neslee ngDee keece Deefive mes peuelee ngDee Deheveer helveer kee eefleefove mcejCe kejlee
jnlee Lee~ efhej Yeer meeOegDeeW kes meeLe Oeeve DeOeeve lehe ele Deeefo ceW Yeer
mebueive nes jne Lee~

Initiation of Bhavdev
Once Saudharmacharya reached that Vardhman Nagar with
his Sangh and with Bhaavdev Muniraj during Vihar (on foot
journey). There Bhaavdev Muni remembered his younger brother
Bhavdev. Bhavdev was famous in that town for his indulgement
in sensual pleasures and he was devoid of the true religion. He
was unaware of the real upliftment of the soul.
With a lot of compassion for Bhavdev, Bhaavdev Muni got
the permission from the Acharya, came to the home of Bhavdev
and took the meals (Ahar). After the Ahar, Muni Shri Bhaavdev
preached Bhavdev with the nectar of religion and started his return
to the Sangh. At that time Bhavdev also accompanied the Muniraj
with hearty regard.
As a matter of fact, Bhavdev was remembering his newly
wed wife in his heart and wanted to return, because he was married
on that day only. But as Bhaavdev Muni was proceeding with
complete silence, Bhavdev could not get his permission to return.
Ultimately both of them reached in the Sangh.
Seeing this, Munis of the Sangh praised Bhaavdev Muniraj
for bringing his younger brother in the Sangh. Bhaavdev Muniraj
told his preceptor (Acharya), 'Gurudev! Please initiate my brother
also as a Digambar Muni, because he is eager to proceed on the
path of salvation'.
Bhavdev was very perplexed on this sudden incident because
he was thinking in his heart that if I leave my newly-wed wife,
then I will remain disturbed always and if I do-not accept

pecyetmJeeceer eefjle

(9)

initiation, the dignity of my brother will be lowered down.


Thinking over these facts again and again, he accepted Muni
deeksha. However, he used to remember his wife all the time
with the inclination towards sensual pleasures.
Even then, he used to perform daily rites-meditation,
studying religious scriptures, austerity etc. of his initiated life
with all other Munis of the Sangh.

YeJeosJecegves: eles<eg efmLejerkejCeb


(YeJeosJe cegefve kee ele ceW efmLejerkejCe)
mebmke=le Yee<ee ceW-keefleheeceemeeveblejb mebIemeefnlees meewOeceex ieCeer efJenjved
meved le$ewJe JeOe&ceeveveiejs meceeiele veiejeled yeefn: Geeves efmLele:~ kesefeled cegveees
Oeeves efmLelJee leheeee kegJe&vle Deemeved, kesefeled cegvee: mJeeOeees efvejlee yeYetJeg:~
leoeveeR YeJeosJecegefve: Deenejeeled veiejs eefJe: ceeiex ieved meved Skeb GVeleb
efpevecebefojceDeheMeled leoe cebefojmeeble: eefJeMe ef$e:eoef#eCeerke=le YeefeYeeJesve
efpevesveefleceeb Devebmeerled~ le$ewJe ewleeuees keeefeled Deeefe&kee Deemeerled mee cegvejepeb
ef
dJee vecemke=le jlve$eekegMeueb Dehe=led~ cegefvejefhe Deeefe&keeee: kegMeueb he=dJee
he=efle mce~
ns Deeex! De$e veiejs YeeJeosJeYeJeosJeveeceeveew GYeew menesojew Deemleeb, keefveme
YeJeosJeme veJees{e Yeeee& keJeemles?
leoeveeR Deeefe&keee ceveefme efebbefleleb DeecesJeYeJeosJecegefve: Meles, mKeefuelecevee:
meceeeele:, Yeerlee meleer mee meJe hetJe&Je=eb efveJese yengefYe&eblew mebyeesOe efmLeleerkejCeb
ke=lJee Jeoefle mce~ ns cegves! YeJeosJeme helveer mee SJeenb YeJeosJeme cegefveoer#eeveblejb
mJeJesCe Sleefppevecebefojb efvecee&he hebekeueeCeeefleeb keejefelJeeefe&kee peeleenced~
Sleled eglJee YeJeosJeme ceveefme efJe<eeYeesieeled cenleer iueeefve: mebpeelee, leeb
Deeefe&keeb hegve: hegve: mleglJeemeew JeeIege mJemebIes eleeiele:~
efnvoer DevegJeeo-keg cenerves efvekeue peeves kes yeeo Jes ner meewOece& Deeeee&
mebIe meefnle efJenej kejles ngS Gmeer JeOe&ceeve veiej kes yeenj yeieeres ceW "nj iees~
keg cegefveieCe Oeeve ceW ueerve neskej leheeee& kejves ueies Deewj keg cegefve Deheves

(10)

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

mJeeOeee ceW lelhej nes iees~ Gmeer mecee YeJeosJe cegefve Deenej kes yeneves veiej
ceW Iegmes~ peeles ngS ceeie& ceW Ske DelegVele YeJe efpevecebefoj osKee~ leye cebefoj ceW
peekej leerve eoef#eCee oskej YeefeYeeJehetJe&ke efpevesv eeflecee kees vecemkeej
efkeee~ Gmeer ewleeuee ceW Ske Deee|ekee jnleer LeeRb GvneWves Deekej cegefvejepe kees
vecemkeej kejkes jlve$ee keer kegMeue heter, cegefvejepe Yeer Deeefe&kee keer kegMeue
hetkej yeesues efke ns Deeex! Fmeer veiej ceW YeeJeosJe YeJeosJe veece kes oes meies YeeF&
jnles nQ~ GveceW mes ess YeeF& keer veJe efJeJeeefnlee helveer keneB nw ? Deehekees ceeuetce
nw keee ?
Flevee megveles ner Jen Deeefe&kee mecePe ieF& efke es ner YeJeosJe cegefve nQ, pees
efke mKeefuele neskej Dee iees nQ~ Gme mecee Jen yengle ner Ieyeje ieF& Deewj meYeer
hetJe& Je=eevle kees yeleueekej DeveskeeW ebleeW mes cegefve kees mebyeesefOele kejles ngS Gmekee
efmLeleerkejCe kejkes yeesueer ns cegefvejepe! Jen YeJeosJe keer helveer ceQ ner ntB~ YeJeosJe
keer cegefve oer#ee kes Deveblej Deheves Oeve mes Fme efpevecebefoj kee efvecee&Ce kejekes
hebekeueeCeke eeflee kejekej ceQves mebmeej meceg mes heej nesves kes efueS en
Deeefe&kee oer#ee ues ueer nw~
Flevee megvekej YeJeosJe kes ceve ceW efJe<ee YeesieeW kes eefle yengle ner iueeefve
GlheVe nes ieF&~ Gme Deeefe&kee keer yeej-yeej mlegefle kejles ngS Jes cegefvejepe JeneB mes
euekej Jeeheme mebIe ceW Dee iees~

Re-steadiness of Bhavdev Muni in His Vrat


After some months Saudharmacharya came back in the
garden of Vardhman Nagar. Some Munis of the Sangh started
penance being engrossed into meditation and some Munis became
indulged in Swadhyaya. At that time, Bhavdev Muni reached that
nagar with the pretention of taking meals (Ahar). He saw a
beautiful temple in the way to the village. He went into the temple
and took three rounds of the vedi (Altar) with Jin-idol.
An Aryika Mataji was living in that Chaityalaya. She came
for the darshan of Muniraj and after bowing down into his feet,

pecyetmJeeceer eefjle

(11)

she asked about his well-being. Muniraj also asked her well being
and asked her, 'Mataji! Do you know that two brothers Bhaavdev
and Bhavdev used to live in this village, if you can tell that where
is the wife of the younger brother Bhavdev ?'
Listening to this, Aryika Mataji clearly understood that Muni
was Bhavdev, who had come there with unstability towards his
path of renunciation. Seeing his condition, firstly she became
anxious and then addressed him to become stable on his chosen
path of initiation by a number of examples. She later disclosed
that infact she was his wife.
She told him-'When you left me, I utilized all your wealth
in the construction of a Jain temple and organized the
Panchkalyanak Pratishtha. After that I took Aryika Deeksha for
getting rid of the worldly transmigration.'
Listening to this Bhavdev Muniraj became fully detached
from the worldly passions. He greeted Aryika Mataji again &
again and came back to his Sangh.

YeJeosJecegves: hegveoea#eeenCeced
(YeJeosJe cegefve kee hegve: oer#ee enCe)
mebmke=le Yee<ee ceW-DeLeeveblejb YeJeosJecegefvevee mJeiegjes: meewOecee&eee&Jee&me
mekeeMes meefJeveeb meJe Je=eb Deeueesefeleb~ leoeveeR iegjefhe leme hetJe&oer#eesob ke=lJee
hegvejefhe mebeces leb emLeeefheleJeeved~ lele: eYe=lemeew cegefveYee&Jeefuebieer eceCe: meved
YeeJeefJeMegee mee#eeled efJejeiecetefle&efpe&lesefvees peele:~
Deeb OeerjJeerj: mJeMejerjsefhe efve:mhe=n:, efkevleg cegefemebieces memhe=n Deemeerled~
#egeflheheemeeefoheefj<eneCeeb hejcemeceYeeJele: meefn<Ceg: megKeog:Keees: Me$egefce$eees:
ueeYeeueeYeeespeeaefJelecejCeeese|veboemlegleese meceheefjCeecees efveefJe&keejes yegefceeved
mebpeele:~ FlLeb leheejbleew yentefve Je<ee&Celeerle Deblekeeues YeeJeosJeYeJeosJe veeceeveew
GYeew Deefhe cegefveJejew hebef[lecejCesve eeCeeved lekelJee le=leeremevelkegceej mJeiex osJeew

(12)

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Depeefve<eeleeb~ mecekelJeeleceenelcesve efejkeeueb le$e efoJemegKeevevegYeJesleeced~


efnvoer DevegJeeo-Deveblej Deeefe&kee eje mecyeesOeve kees eehle ngS YeJeosJe
cegefvejepe >es Deheves ieg meewOece& Deeeee&Jee& kes heeme peekej efJevee meefnle meJe&
Je=eeble (oes<eeW) keer Deeueesevee keer~ Gme mecee ieg ves Yeer Gvekes hetJe& keer oer#ee
kee so kejkes hegvejefhe GvnW mebece ceW mLeeefhele efkeee~ DeLee&led hegveoea#ee eoeve
keer~ leye mes es cegefvejepe YeeJeefuebieer eceCe yeve iees Deewj YeeJeeW keer efJeMegef mes
mee#eeled Jewjeiecetefle& Fbefe efJepeslee nes iees~ es Oeerj, Jeerj cegefvejepe Deheves Mejerj
ceW Yeer efvemhe=n Les efkevleg cegefe ue#ceer kes mebiece ceW mhe=neJeeve-Fgke Les~ #egOee,
efheheemee, Meerle, G<Ce Deeefo hejer<eneW kees hejce meece YeeJe mes menve kejves Jeeues
Les~ megKe, og:Ke, Me$eg, efce$e, ueeYe, DeueeYe, peerJeve, cejCe Deewj efveboe, mlegefle
ceW meceYeeJe OeejCe kejles ngS efveefJe&keejer Deewj yegefceeve nes iees Les~ Fme ekeej
leheejCe kejles ngS yengle mes Je<eeX kees efyeleekej Deble mecee ceW YeeJeosJe-YeJeosJe
veece kes es oesveeW cegefvejepe hebef[le cejCe mes eeCeeW kee leeie kejkes leermejs
mevelkegceej mJeie& ceW osJe nes iees~ JeneB hej mecekelJe Deewj eleeW kes cenelce mes
efejkeeue leke efoJe megKeeW kee DevegYeJe kejles jns nQ~

Re-initiation of Bhavdev Muni


After listening to the preachings of Aryika Mataji, Bhavdev
Muniraj went to his preceptor and criticized himself.
Saudharmacharya understood all the condition and gave him
deeksha again. From then, Bhavdev became Bhaavlingi Muniraj
(real saint) and became the winner of all the sensual pleasures.
Bhaavlingi Bhavdev Muni was fully detached from his body
but fully attached with Mukti lakshmi i.e. the salvation.
He was bearing all the sufferings of hunger, thirst, cold and
heat etc. by great patience. He had become more & more
efficient in maintaining equilibrium in all conditions of happiness
& sorrow, enemy & friend, life & death, profit & loss and

pecyetmJeeceer eefjle

(13)

criticism & appreciation etc. Doing penance in such a way for a


number of years, both of these Muniraj-Bhaavdev & Bhavdev
performed Pandit-Maran (holy death) at the end of life and
became deities in the third Sanatkumar heaven. They experienced
divine pleasures there for long times as the result of Samyaktva
& penance of previous birth.

YeeJeosJeYeJeosJeees: hegvece&veg<epevceueeYe:
(YeeJeosJe SJeb YeJeosJe kees hegve: ceveg<e pevce keer eeefhle)
mebmke=le Yee<ee ceW-DeLe YeeJeosJeYeJeosJeejosJeew le=leeremJeie&me mehlemeeiejheeleb Deeeg: meceeefhleceeveerleJevleew~ levceOes eoe <eCceemeceeegjJeefMeb leoeveeR
le$e keuheJe=#eme oerefhleceboleeefoveeveeefveefceesve mJeiee&lheleveb DeJeyege leew Meeskeelegjew
mebpeeleew~ lelmecees Deves osJeeoe Deeiele leew meceJeyeesOeeved~ lelees Oece&yegee
GYeew Deefhe osJeew efpevecebefojs ielJee YeeJeefJeMegee efpevehetpeeb ke=lJeeefleleeb Deveblejb
DeblekeeueceemeVeb %eelJee keuheJe=#emeeOe: GheefJeMe meceeefnlecevemeew eefleceeeesieb
ie=nerlJee DeelceOeeves efveceiveew Depeeeleeb, ceneceb$eb mceejb mceejb eeCeeved lekelJee
cele&ueeskes meceeeeleew~ keJe meceeeeleew ?
pebyeterheme cenecesheJe&leme hetJe&efJeosn#es$es elegLe&keeue SJe meJe&oe Jele&les
le$e Meeelekece&Yetefcejeveeefmle~ le$e heg<keueeJeleerveeceosMe:, lesMes hegC[jerefkeCeerveece
ceneveiejer eekeejeefoefYe: jepeles~ le$e efJeosn#es$es meowJe efpeveOecee&vegJeeefmelee pevee:
eeJekeOece&cevegheeue cegefveOece meceeejvle: kece&#eeb ke=lJee efJeosne YeJebleerefle efJoe sn
veecemeeLe&kecesJe~ Demee Jeeoblejepee leme ceneje%eer eMeesOevee~ YeeJeosJeejosJe:
mJeiee&leegle leees: meeiejebveecee heg$ees yeYetJe~
le$ewJe heg<keueeJeleerosMes JeerleMeeskeehegjer veece efleeree veiejer~ lemee Meemekees
ceneheeeeJeleea Deemeerled~ leme <eCCeJeeflemeneeefCe je%e: mebefle, leemeg ceOes
Skee Jeveceeuee je%eer hegCeMeeefueveer yeYetJe~ Demeew YeJeosJeejosJees mJeiee&oeiele
Demee Jeveceeueeeeb efMeJekegceej veece megheg$ees peele: Deeb efMeJekegceejes efhe$eew megKeb
Je&eved mJeeb e evkeueeJeled JeOe&ceevees jepelesmce~ meJe&peveeveeb efee: Deble: hegjs

(14)

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

eer[ved meved MewMeJeceleerle egJee yeYetJe~


efnvoer DevegJeeo-hegve: YeeJeosJe-YeJeosJeej Gve oesveeW osJeeW ves le=leere mJeie&
keer meele meeiej heele Deeeg kees meceehle kej efoee, GmeceW peye <edceemeheele
Deeeg DeJeefMe jn ieF& Leer, leye keuheJe=#e keer peesefle cebo he[ ieF&, Deeefo
DeveskeeW efveefceeeW mes mJeie& mes Dehevee heleve nesvee peeve Delevle Meeske kejves ueies~
Gme mecee Deve osJeeW ves Deekej Gve oesveeW osJeeW kees Ketye ner OeceexheosMehetJe&ke
mecePeeee~ leye Oece&yegef mes Jes oesveeW ner osJe efpevecebefoj ceW peekej YeeJeMegefhetJe&ke
efpevehetpee kejles ngS JeneR "njs, Deveblej Deble mecee kees efveke peevekej
keuheJe=#e kes veeres yew"kej meceeOeeve efee ngS eefleceeeesie kees enCe kejkes
DeelceOeeve ceW ueerve nes iees Deewj ceneceb$e kee yeej-yeej mcejCe kejles ngS eeCeeW
kee leeie kejkes ceOeueeske ceW Dee iees~
keneB hej Deees ?-pecyeterhe kes ceneces heJe&le kes hetJe& efJeosn #es$e ceW meoe
elegLe& keeue ner jnlee nw, JeneB Meeele kece&Yetefce keer JeJemLee nw~ Gme hetJe& efJeosn
ceW heg<keueeJeleer veece kee Ske osMe nw, GmeceW hegC[jerkeCeer veece keer veiejer nw, pees
efke hejkeess Deeefo mes megMeesefYele nw~ Gme efJeosn keer veiejer ceW meowJe efpeveOece& kee
heeueve kejles ngS ueesie eeJeke Oece& kee heeueve kejkes cegefve nes peeles nQ Deewj keceeX
kee veeMe kejkes osnjefnle efJeosn (efme) nes peeles nQ FmeefueS Gvekee efJeosn en
veece meeLe&ke ner nw~
Fme veiejer kes Jeeoble cenejepe keer jeveer kee veece eMeesOevee Lee~ YeeJeosJe
kee peerJe, osJe mJeie& mes egle neskej Gve oesveeW kes meeiejev veece kee heg$e nes ieee~
Gmeer heg<keueeJeleer osMe ceW JeerleMeeskee veece keer otmejer veiejer nw~ Gmekes
Meemeke ceneheeeeJeleea Les, Gvekes eeveJes npeej jeefveeeB LeeR, GveceW mes Ske
Jeveceeuee jeveer cenehegCeMeeefueveer Leer~ YeJeosJe kee peerJe osJe mJeie& mes egle neskej
Fme Jeveceeuee kes efMeJekegceej veece kee heg$e nes ieee~ en efMeJekegceej ceelee-efhelee
kes megKe kees ye{elee ngDee mJeeb evcee keer keuee kes meceeve ye{lee ngDee MeesefYele
nes jne Lee~ meYeer peveeW kee efee en yeeueke ece mes Deble:hegj ceW Kesuelee ngDee
MewMeJe DeJemLee kees meceehle kej egJee nes ieee~

pecyetmJeeceer eefjle

(15)

Bhaavdev & Bhavdev Again born As Humanbeings


Both the deities (souls of Bhaavdev & Bhavdev) completed
the lifetime of 7 sagars of the third heaven. However when six
months remained in completion of their divine life, the
illumination by kalpavriksha became down and by a number of
other symptoms they knew about their separation from the divine
luxuries of the heaven and so they became distressed a lot. At
that time, other deities came and preached them with the nectar
of religion.
Then, both of them, being consoled with the preachings,
came to the Jin-Mandir, performed the worship with inner
feelings & devotion and later when they knew about their endtime, they became seated under the Kalpa-Vriksha and accepted
Pratimayog (full stability) and became immersed into
meditation. Remembering the Mahamantra again & again they
took their last breath and were reborn in the Middle Universe as
human beings.
Where they were born ? The fourth Kal always remains
in the east Videh kshetra of the Sumeru mountain of Jambudweep
and there is eternal Karma-bhumi (Land of Action) arrangement.
A country named Pushkalavati is situated there and the city
Pundarikini is present in this country. Here the people follow
Shravak dharma i.e. the Jain religion of house-holders and then
become Muni to get salvation.
The name of the queen of this country was Yashodhana, the
wife of the king Vajradanta Maharaj. The soul of Bhaavdev
became the son of this pair after coming from the heaven. His
name was Sagarchandra, who later became Muniraj.
There is another nagari Veetshoka in this country
Pushkalavati. The emperor of this country was Mahapadma

(16)

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

Chakravarti. He had 96000 queens. Vanmala was one of them.


She was very fortunate. The jeev (soul) of Bhavdev became the
son of Vanmala. He was named as Shivkumar. The child was
growing up with increasing the happiness of his parents and all
others. Gradually, he became young passing his childhood
pleasantly.

efMeJekegceejmeeefmeOeeje eleevegeveb
(efMeJekegceej kee DeefmeOeeje ele)
mebmke=le Yee<ee ceW-DeLe keoeefeled jepeeemeeome heeex kemeefeled esefvees
ie=ns eejCeef&efJeYetef<ele: eglekesJeueer meeiejev cegefvejepe DeenejeLe meceeeele:,
eser MegYeeJesve veJekeesef efJeMegee eemegkeenejb cegefvees Deoeled~ $e+efOeeefjCees
cegvesoe&veceenelceeled esefve: eebieCes ieieveeled jlveJe=eeefohebeeee yeYetJe~ leoeveeR
peepeekeejjJew: keesueenues peeles meefle jepeemeeos efmLele: eeerheg$e: efMeJekegceej:
keewlegkehetJe&keb yeefn: DeheMeled~
Denes! keefmcebefeod YeJes Deme cegveso&Me&veb ke=lecesJe ceee, Fefle ceveefme peeles
meefle lel#eCecesJe leme peeeflemcejesYeJeled~ hetJe&YeJemeeepeeseefceefle efveefele
lelmeceerhes Deeiele mvesneeflejskeevcetef&lees peele:~ Sleled eglJee mJeeb eeJeleea le$eeiele
heg$eceesneled cegiOe: meved DeleLe efJeueueehe~ efheleg: Meeskeb efvejer#e efveefJe&CCeesefhe
kegceej: keLeceefhe ie=ns efveJeemeb mJeerekeej~ Deeb Megmeceier {Jecee&
efce$esCeefYe#eeeveerleke=lekeeefjleeefo oes<e jefnle eemegkeb Yeespeveb keoeefeosJe ie=Cneef
lemce~
Geb e- kegceejmleefoveeVetveb meJe&mebieheje*dcegKe:~
yeeeeexkeJem$eesefhe cegefveJeefeles ie=ns~~
yengOeeveMeveeefolehe: kegJe&ved meved ceneefJejecevee: hebeMeleeer<eg ceOes efveJemeVeefhe
DeefmeOeejeeleb heeefueleJeeved~ FlLeb eleg:<eefmeneeefCe Je<ee&efCe Jeleerle Deeegjvles
efoiecyejes cegefveYet&lJee meceeefOevee ce=lJee yeeesejmJeiex oMemeeiejeegOee&jer efJeegvceeue
erveecee
Fbes yeYetJe~
efnvoer DevegJeeo-DeLe efkemeer mecee jepeYeJeve kes efveke efkemeer mes kes
Iej ceW eejCe$e+efOeejer eglekesJeueer Ssmes meeiejev veece kes cegefvejepe Deenej kes

pecyetmJeeceer eefjle

(17)

efueS heOeejs~ mes" peer ves Meg YeeJehetJe&ke veJekeeser efJeMeg eemegke Deenej
cegefvejepe kees efoee~ $e+efOeejer cegefvejepe kees oeve osves kes ceenelce mes mes" kes
Deebieve ceW DeekeeMe mes jlveeW keer Je=ef Deeefo hebe Deeee& nesves ueies~ Gme mecee
peepeekeej MeyoeW kes eje keesueenue kes hewue peeves hej jepeYeJeve ceW efmLele
efMeJekegceej ves keewlegkehetJe&ke yeenj osKee~ Denes! ceQves efkemeer YeJe ceW Fve cegefvejepe
kee oMe&ve efkeee nw, Ssmee meeseles ner Gmes lel#eCe peeefle mcejCe nes ieee~ hetJe& YeJe
kes es ye[s YeeF& nQ, Ssmee efveefele kejkes Jen cegefvejepe kes heeme Deeee Deewj mvesn
kes Deeflejske mes cetef&le nes ieee~ Fme Je=eeble kees megvekej eeJeleea mJeeb JeneB
Deekej heg$e kes ceesn mes Jeekegue nesles ngS DeleefOeke efJeueehe kejves ueies efhelee kes
Fme ekeej kes Meeske kees osKekej DeleLe& efJeje Yeer kegceej ves pewmes-lewmes Iej ceW
jnvee mJeerkeej kej efueee Deewj Gmeer efove mes yeeee& ele kee heeueve kejles ngS
en Meg meceief Deheves efce$e {Jecee& kes eje efYe#ee mes ueeS ieS
ke=lekeeefjle Deeefo oes< eeW mes jefnle Meg Yeesp eve kees keYeer-keYeer ie=nCe
kejlee Lee~ kene Yeer nwGmeer efove mes kegceej ves efveefele ner mechetCe& heefjen kee leeie kejkes Ske
JeeOeejer, yeeeejer neslee ngDee cegefve kes meceeve Iej ceW jnlee Lee~ yengle ekeej
kes he#e-ceeme GheJeeme Deeefo he mes DeveMeve Deeefo leheeW kees kejles ngS ceneefJejecevee
kegceej ves heeBe meew efeeeW kes yeere ceW jnles ngS Deefme Yeejeele kee heeueve efkeee
Lee~ Fme ekeej mes eeQme" npeej Je<e& leke DeefmeOeejeele kee heeueve kejles ngS
Deeeg kes Deble ceW efoiecyej cegefve neskej meceeefOehetJe&ke cejCe kejkes yeeesej
veeceke s mJeie& ceW oMe meeiej keer Deeeg kees eehle kejves Jeeuee efJeegvceeueer veece
kee ceneve Fv nes ieee~

Shiv Kumar Follows the Vow of Celibacy


Once upon a time Charanriddhidhari Shrutkevali
Sagarchandra Muniraj came for Ahar in the home of a Seth, who
was residing near the palace of the king. Sethji offered piouspure meals to Muniraj with hearty feelings. Five miraculous

(18)

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

events such as showering of jewels etc. from the sky in the courtyard of the palace of Sethji occurred as a consequence of giving
Ahar to Riddhidhari Muniraj.
At that time, a great noise was originated due to the voices
of Jai-Jaikar. Shivkumar in the royal palace saw outside listening to the noise. As he saw Muniraj, he felt that he had the darshan
of the Muniraj in some previous birth and at the same moment,
Jatismaran occurred to him. He knew that Muniraj was his elder brother in the previous birth. Knowing this, he came to
Muniraj and due to excessive affection & love for him, he fainted
down.
Listening to the whole event, Chakravarti himself came there
and seeing the condition of his son Shivkumar, he started weeping. When Shivkumar became alert, he saw the condition of his
father, the Emperor. Although Kumar was fully detached from
the worldly pleasures, but seeing the attachment of his father, he
somehow accepted to stay at home. He adopted full celibacy
and became pure Samyakdrishti. He used to take meals sometimes only and those pure meals were used to be brought by his
friend Dhrirverma avoiding the flaws of Krit-Karit & Anumodna.
From that time, Kumar renounced all the possessions. He became single-clothed celibate. He used to live at home like a
Muniraj. He used to perform a number of fasts & vratas of a
week, month etc. He followed the vow of full celibacy living in
between his five hundred wives for 64,000 years. At the end of
his life, he became Digambar Muniraj and performed SamadhiMaran (holy death) and so after death, he became a great Indra
Vidyunmali in the 6th heaven-Brahmottar with the lifetime of
10 Sagars.

pecyetmJeeceer eefjle

(19)

pebyetkegceejme pevce Jewjeieb e


(pebyetkegceej pevce SJeb Jewjeie)
mebmke=le Yee<ee ceW-Deefmle esefCekemeevegMeemeves jepeie=ns veiejsn&oeme eser,
leme Oece&hejeeCee Yeeee& efpeveceleer~ keoeefeled je$eew heefeceYeeies mee efpeveceleer
pecyetJe=#eeefohebemegmJehveeved DeheMeled~ eele: helee meeOe efpevecebefojs ielJee ef$e%eeveOeeefjCees cegvesceg&KeejefJevoeled ejceMejerefjCe: heg$eme ueeYees YeefJe<eleerefle eglJee
meblegew yeYetJeleg:~ hetJeexees efJeegvceeueer Denefcevejes peerJe: mJeiee&led eegle efpveceleeb
e
ieYex meceeiele veJeceemeeveblejb ceeveg<eheee&eb DeueYele~ heeuiegveceeefme Megkeuehe#ehetefC&ceeeeeb
eele: heg$epevceeslmeJees yeYetJe~ oeveceeveve=leieerleeefovee meJe&$e n<eexuueemeesYeJeled
efhele=Yeeb leme pebyetkegceej Fefle veecekejCeb ke=leb yeeuekeeue SJeemeew meJe&
iegCekeueemebheVe: heefJe$ecetefle&: hegCeelceemeerled~
egJeeJemLeeeeb leme veiejme meeiejoeeoe: elJeej: esefve: mJe mJeheg$eer: pebyetkegceejsCe meekeb efJeJeenefelegb Jeeioeveb eeg:~ heeeer-kevekeeer-efJeveeeerheeer veeceOeseemlee: kevee: meghee veJeeewJevee Deemeved~ keoeefeled Jemevle$e+legeer[eeeb pebyetkegceej: mJeyeuesve ceoesvcee nefmleveb JeMeerke=le meJe&$e eMebefmelees peele:~
Skeoe jlveetueveeceeveb efJeeeOejb egeled efJeefpele ce=ieebkeje%ees efJeMeeueJeleer
keveeb Dej#eled~ je%eeesefCekesve meekeb lemee efJeJeenes yeYetJe~ eg#es$ebefJeueeskee
pebyetkegceejme ceveefme cenlee oeee meekeb JewjeieceYeJeled~
efnvoer DevegJeeo-esefCeke cenejepe eje DevegMeeefmele jepeie=n veiej ceW
Den&eme veece kes mes" jnles Les~ Gvekeer Oece&hejeeCe efpeveceleer veece keer Yeeee&
LeeR~ efkemeer mecee jeef$e kes efheues Yeeie ceW efpeveceleer mes"eveer ves pebyetJe=#eeefo hebe
Gece-Gece mJehve osKes eele:keeue Deheves heefleosJe kes meeLe efpevecebefoj ceW peekej
leerve%eeveOeejer cegefvejepe kes cegKeej efJebo mes ejce Mejerjer heg$e kee legcnW ueeYe
nesiee, Ssmee megvekej oesveeW peve yengle ner mebleg ngS~ hetJeexe efJeegvceeueer veece kee
Denefcevej peerJe mJeie& mes egle neskej efpeveceleer kes ieYe& ceW Deees Deewj veJeceeme
kes Devevlej ceveg<e heee&e kees eehle efkeee~
heeuiegve ceeme keer Megkeue he#e keer hetefCe&cee eele:keeue heg$e kee pevce nesves hej

(20)

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

GlmeJe ceveeee ieee~ oeve, mevceeve, ve=le ieerle Deeefo kes eje meJe&$e n<eexuueeme
kee JeeleeJejCe nes ieee~ ceelee-efhelee ves Gme yeeueke kee pebyetkegceej en veecekejCe
efkeee~ yeeheve ceW Jen kegceej meYeer iegCe Deewj meYeer keueeDeeW ceW efJeKeele Les,
heefJe$ecetefle& Deewj hegCeelcee Les~
egJeeJemLee ceW eJesMe kejves hej Gmeer veiej kes meeiejoe Deeefo eej mes"eW
ves Deheveer-Deheveer hegef$eeeW keer pebyetkegceej kes meeLe yeen kejves kes efueS meieeF& kej
oer Jes keveeSB heeeer, kevekeeer efJeveeeer Deewj heeer veece Jeeueer yengle ner
megvoj Deewj veJeeewJevee LeeR~
keoeefeled yemevle $e+leg keer eer[e ceW pecyet kegceej ves Deheveer Meefe kes yeue
mes Ske cevoesvcele: neLeer kees JeMe ceW kej efueee, efpememes efke meJe&$e eMebmee kees
eehle ngS~
efkemeer mecee jlveetue veece kes efJeeeOej kees eg ceW peerle kej ce=ieebke
veeceke jepee keer efJeMeeueJeleer kevee keer j#ee keer Deewj jepee esefCeke kes meeLe
Gme kevee kee efJeJeen nes ieee~ Devevlej eg #es$e kees osKekej pebyetkegceej kes
ceve ceW cenleer oee kes meeLe meeLe ner Jewjeie GlheVe nes ieee~

The Birth of Jambukumar & His Detachment


A Seth named Arhddas was living at Rajgriha Nagar, ruled
over by Shrenik Maharaj. His wife was Jinmati, the religious
minded lady.
At some time, Jinmati saw five auspicious dreams like Jambu
Vriksha etc. in the last phase of the night. In the morning, she
went to Jinmandir with his husband. There they knew from Muniraj
having 3 types of Gyan (Mati, Shrut, Avadhi) that they will be
blessed with Charamshariri (who will be salvated from this birth)
son. Knowing this, both of them were very happy & satisfied. The
Jeev (soul) of Vidyunmali Indra, described earlier, came into the
womb of Jinmati after completing the lifetime of heaven & after
nine months, he was born to the fortunate couple.

pecyetmJeeceer eefjle

(21)

The son was born in the morning of the Poornima of the


bright half (Shukla Paksha) of the month of the Falgun. A great
festival was organized. All the atmosphere was filled with happiness by auspicious dances-music, donations, felicitations etc.
The parents named the child as Jambukumar. The pious son
was well-versed in all the good qualities, virtues & various arts
since his childhood.
When Jambukumar became young, the Seth of the city
Sagardutt engaged him for marriage with his four daughtersPadmashri, Kanakshri, Vinayshri & Roopshri, who were quite
beautiful & young.
Sometime Jambukumar overpowered a mad elephant during the play of spring season with his physical strength and so he
was praised all over.
Later he protected the girl Vishalvati, the daughter of the
king Mrigank by defeating Ratnachool Vidyadhar in the battle.
Vishalvati was married to king Shrenik. However seeing the
battle-field, Jambukumar had the feelings of a lot of sympathy
& renunciation of the world.

pebyetkegceejme pewvesejer oer#ee enCeb cegefeieceveb e


(pebyetkegceej kee oer#ee enCe SJeb cees#e ieceve)
mebmke=le Yee<ee ceW-jepeie=nme Geeves hebeMeleefMe<ewJexefle: megOecee&eee&Jee&:
meceeeele:~ pebyetkegceej: le$e ielJee vecemke=le mlegleeefovee hetpeefelJee hetJe&pevce
Je=eb e eglJee efvee&vLeoer#eeb eeefeleJeeved~ Deeeee&Jeezeb eled lJeb ie=ns ielJee
efhe$eesje%eeb ie=nerlJee #eeblJee #eceefelJee eeie, leoe oer#eeb oemeeefce~ FlLeb
iegJeekeecevegme=leeefveewJe kegceejes ie=nb ielJee efhe$eesefve&Jesefoleb Je=eb~ ceesnceenelcesve
efhele=Yeeeb esve kesve ekeejsCe lel#eCeb SJe eleme=efYe: keveeefYe: meekeb efJeJeen:
keeefjle:, je$eew ewkeefmceved YeJeves eleme=efYe: veJeew{ehelveerefYe: men efveJemeVeefhe

(22)

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

kegceejesefuehle: meved JewjeieJeOe&kekeLeevekeeshekeLeevekew: meceeb veerleJeeved~


Deefmceved emebies meefebeflelee ceelee efpeveceleer hegve: hegve: pebyetkegceejme YeJeveme
heeex Yecevleer Deemeerled, eled kegceej: helveer<eg cegiOees peelees ve Jee leoeveercesJe efJegeejveecee
eewj: eesjefelegb leodYeJeves Deeiele kegceejme Jewjeieb %eelJee efpevecelee DeeensCe
yengekeejsCe eelveb ke=leJeeved~ efkevleg kegceejmleg meJee&veefhe Ghes#e eYeeles SJe iegjes:
mekeeMes ielJee oeref#elees peele:, leoe efJeegejeewjesefhe hebeMelelemkejw: men efoiecyejes
yeYetJe, efheleen&oemeesefhe oer#eeb ie=nerleJeeved ceelee efpeveceleefhe eleme=efYeJe&OetefYe: men
megeYeeefe&keeee heeex Deeefe&kee: mebpeelee:~ megOecee&eee&me cegeew ieles meefle pebtmyeJeeceer
Devegye kesJeueer yeYetJe Deme efmeefbieles meefle keefeled kesJeueer ve yeYetJe~
Oeveeseb pebyetmJeeceer eeeveYeJesefmeOeejeeleb Devegheeueeefmceved YeJes
veJees{eYeeee&meg Deveemee:, meved hetCe&yeeee&elecevegheeue cegefeue#eeceemeees
yeYetJe, vecemlemcew hegve: hegve: Yeteeled~
Fefle eer pecyetmJeeceer eefjleb~
efnvoer DevegJeeo-jepeie=ner veiejer kes GheJeve ceW Deheves heeBe meew efMe<eeW mes
meefnle eer megOecee&eee& Jee& heOeejs~ pebyetkegceej JeneB henggBes GvnW vecemkeej kej
mlegefle Deeefo kes eje Gvekeer j#ee kejkes Deewj Gvemes hetJe& pevce kes Je=eeble kees
megvekej pewvesejer oer#ee keer eeevee keer~ Deeeee&eer ves kene efke legce Iej ceW
peekej ceelee-efhelee keer Dee%ee ueskej #ecee kejkes Deewj #ecee kejekes DeeJees leye
ceQ oer#ee otBiee~ (keeeW en meveeleve hejcheje nw) Fme ekeej ieg kes Jeeve kes
Deveghe efyevee Fe kes ner kegceej ves Iej peekej ceelee-efhelee mes oer#ee keer yeele
ken oer~ ceesn kes ceenelce mes ceelee-efhelee ves efpeme efleme efkemeer ekeej mes Gmeer
efove ner efpeve mes meieeF& ngF& Leer Gve eejeW keveeDeeW kes meeLe yeen keje efoee
Deewj Gmeer je$eer ceW Ske kecejs ceW eejeW ner veJe efJeJeeefnle heeflveeeW kes meeLe yew"s
ngS Les~ kegceej Gve efeeeW mes Deefuehle jnles ngS Jewjeie keer ye{eves Jeeueer keLeeDeeW
mes jeef$e efyeleeves ueies~
Fmeer yeere Delevle efebeflele ngF& ceelee efpeveceleer yeej-yeej pebyetkegceej kes
kecejs kes heeme Ietce jner Leer, efke kegceej Fve efeeeW ceW Deemee neslee nw ee veneR
? Gmeer mecee efJeegej veece kee eesj eesjer kejves kes efueS Gme YeJeve ceW Deeee

pecyetmJeeceer eefjle

(23)

Lee~ Fme Ievee kees peevekej ceelee efpeveceleer kes Deeen mes Jen eesj yengle ekeej
kes GheeeeW mes pebyetkegceej kees Iej ceW jnves kes efueS mecePeeves ueiee~ efkevleg kegceej
ves meYeer Ghes#ee kejkes eele:keeue ner ieg kes heeme hengBekej pewvesejer oer#ee ues
ueer, Gme mecee efJeegej eesj Yeer Deheves heeBe meew meeefLeeeW kes meeLe oeref#ele nes
ieee, efhelee Den&oeme ves Yeer oer#ee ues ueer~ ceelee efpeveceleer ves Yeer Deheveer eejeW
yengDeeW kes meeLe megeYee Deeefe&kee kes meceerhe Deeefe&kee oer#ee ues ueer~ efpeme efove
megOecee&eee& ieg cegefe kees eehle ngS nQ, Gmeer efove pebyetmJeeceer kees kesJeue%eeve
eie nes ieee, FmeerefueS pecyeterhe Devegye kesJeueer kenueees nQ~ pebyetmJeeceer kes
cees#e peeves hej Gme efove keesF& kesJeueer veneR ngS nQ~
Oeve nw es pebyetmJeeceer efpevneWves hetJe&YeJe ceW DeefmeOeeje ele kee Devegeve
kejkes Fme YeJe ceW lelkeeue efJeJeener ngF& veJeerve heeflveeeW ceW meJe&Lee Deveemee nesles
ngS DeKeC[ yeeee& ele kee heeueve kejkes cegefe ue#ceer ceW Deemee nes iees,
GvnW cesje yeejcyeej vecemkeej nesJes~
Fme ekeej Deefle meb#eshe ceW eer pecyetmJeeceer eefjle hetCe& ngDee~

The Initiation & Salvation of Jambu Swami


Shri Sudharmacharya along with his 500 disciples came to
the garden of Rajgrahi Nagari. Jambukumar reached there,
greeted the Acharya Maharaj with great devotion, worshipped
him and after listening the story of his previous births, he prayed
him for getting Jaineshwari Deeksha. Acharya Shri told him to
go to his parents first to get their permission and for mutual
forgiveness with them because it is the eternal tradition.
Jambukumar unwillingly went to his parents obeying the
order of the Preceptor & told them about his wish of getting
initiated. The parents could-not accept this truth because of their
utmost attachment with their son and so they somehow married
Jambukumar on the same day with the four girls, with whom he
had been engaged. In the night Jambukumar remained fully de-

(24)

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

tached from the worldly pleasures and started passing the night
in telling the stories of renunciation to all the four newly married wives in the room.
At that time, the mother of Jambukumar was wandering outside the room with the anxiousness that whether Jambukumar is
attracted towards the wives or not. In the meantime a thief named
Vidyuchchar came there with the purpose of committing theft.
Knowing all the event, Vidyuchchar started persuing Jambukumar
with various tricks to stay at home only, on the prayer of mother
Jinmati.
But Jambukumar remained fully unperturbed and as the Sun
rose, he reached near Shri Saudharmacharya and took Jaineshwari
Deeksha. At that time, Vidyuchchar thief along with his 500 companions, father of Jambukumar Arhddas, mother Jinmati along
with four newly-wed wives of Jambukumar, also accepted
Jaineshwari Deeksha. Jinmati and other ladies were initiated by
Suprabha Aryika.
With hard penance Jambuswami Muniraj attained
Omniscience (Kevalgyan) on the same day when Shri
Sudharmacharya got salvated i.e. attained Nirvan. So Jambuswami
was called as Anubaddha Kevali. When Jambuswami got Nirvan,
no other Muniraj could attain Kevalgyan on that day.
I pay my great reverence again & again in the holy feet of
Jambuswami, who followed the vow of celibacy in the previous
birth and in the present birth also, he remained fully detached
from the newly-wed wives to follow strict celibacy and to be
attached with Moksha-Laxhmi i.e. to get salvation.
Thus it completes the story of Shri Jambuswami in Short.
MM 6NN

pecyetmJeeceer eefjle

(25)

(26)

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

pebyetmJeeceer kes hetJe&YeJe SJeb Jewjeie kes Me

3 YeeJeosJe cegefve eje ess YeeF& kees oer#ee efoueevee


1 YeeJeosJe cegefve Deheves YeeF& YeJeosJe kes Iej Deenej kejles ngS

2 YeeJeosJe cegefve YeJeosJe YeeF& kes meeLe Deeeee& mebIe cesb peeles ngS

4 YeeJeosJe cegefve helveer kes ceesn cesb vees cebefoj hengBes SJeb
Gvekeer helveer Deeefe&kee ves Gvnsb efJeeefuele osKe GheosMe efoee

pecyetmJeeceer eefjle

(27)

(28)

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

5 YeJeosJe cegefve ves efmLej neskej ieg mes eeeefele efueee

7 a oesveeW osJe mJeie& ceW YeieJeeve kee DeefYe<eske-hetpeve kejles ngS

6 YeeJeosJe-YeJeosJe cegefve meceeefOecejCe mes leermejs mJeie& ceW osJe nes iees

7 b oesveeW osJe OeevehetJe&ke mJeie& mes egle nges

pecyetmJeeceer eefjle

(29)

(30)

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

10 meeiejeb cegefve kes Deenej ceW osJe ogbogefYe megvekej


efMeJekegceej jepekegceej cetef&le nes iees
8 YeeJeosJe kee peerJe efJeosn #es$e ceW jepee Jeeoble kee heg$e meeiejeb ngDee

9 YeJeosJe kee peerJe efJeosn keer JeerleMeeskeehegjer ceW


ceneheeeeer kee heg$e efMeJekegceej ngDee

11 eeJeleea ves heg$e efMeJekegceej kees oer#ee uesves mes jeskee

pecyetmJeeceer eefjle

(31)

12 efMeJekegceej yeeeejer neskej 500 efeeeW kes yeere npeejeW Je<e& leke
DeefmeOeeje ele heeueles jns SJeb meceeefOehetJe&ke "s mJeie& iees

13 efMeJekegceej kee peerJe mJeie& mes Deekej pebyetkegceej ngDee~


ceelee-efhelee ves peyejomleer eej keveeDeeW mes efJeJeen kej efoee, jeef$e Yej
jeie-efJejeie keer eee& ngF&~ ceelee efebefele Leer-efJeegej eesj ves Yeer mecePeeee

(32)

Jeerj %eeveesoe ebLeceeuee

14 efkevleg pebyetkegceej ves eele: ner oer#ee ues ueer~


leYeer Gvekes ceelee-efhelee, eejeW helveer Je Deveske eesjeW ves Yeer oer#ee ues ueer

15 pebyetmJeeceer cegefve yevekej kesJeue%eeveer nes iees,


es Debeflece Devegye kesJeueer nges nQ~

Похожие интересы