You are on page 1of 6

BAHASA MELAYU TAHUN 2 NAMA: .. TAHUN 2 :.

Arahan Am: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat petikan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Pilih satu jawapan yang etul sahaja. BAHAGIAN A !oalan " hingga !oalan #. Ba$a $erita di awah dan jawa soalan-soalan yang erikutnya. Pada hari Ahad yang lepas, Amir dan rakan-rakannya pergi ke sungai. %ereka hendak meman$ing ikan, tetapi sungai itu telah ter$emar. Banyak sampah di uang ke dalam sungai itu. &kan-ikan di sungai itu telah mati. %ereka pulang ke rumah dengan perasaan yang sedih. ". 'e manakah Amir dan rakan-rakannya pergi ( A. andar B. sekolah C. sungai D. hospital ). Apakah yang mereka hendak lakukan di sana ( A. erkelah B. meman$ing C. erehat *. Bagaimanakah keadaan sungai itu ( A. ter$emar B. jernih C. ersih

D. melan$ong

D. seperti sediakala

+. Apakah tindakan Amir dan rakan-rakannya apa ila melihat keadaan sungai terse ut ( A. mem eritahu penjaga B. mem ersihkan sungai C. mem eritahu guru D. mem eritahu ,a atan Alam !ekitar #. !etelah melihat kejadian terse ut, agaimanakah perasaan mereka ( A. gem ira B. iasa C. duka$ita D. riang

!oalan - hingga !oalan ".. Ba$a iklan di awah dan jawa soalan-soalan yang erikutnya.
Datanglah segera ke " GEDUNG BORONG ". ,ualan murah selama se ulan mulai ".*.).". !ehingga ".+.).".. 'ami menjual arangan yang Bermutu tinggi dengan harga yang sungguh %urah. /arga yang menye a kan anda Tersenyum. Potongan he at sehingga 0# 1. Nama Barangan Peratus P t ngan ". Barangan dapur #.1 ). Pera ut kayu *#1 *. Peralatan elektrik +.1 +. Pakaian kanak-kanak 0#1 #. Bahan pen$u$i *.1 -. %akanan dalam tin )#1 ,imatkan wang anda. Cepatlah datang dan 1

Balik dengan senyuman yang le ar.

-. Apakah nama kedai yang menawarkan jualan murah ini ( A. 'edai 2edung B. 2edung Borong C. 'edai Borong D. Pasar Borong 0. Berapa jeniskah arangan yang dijual dengan potongan harga istimewa ( A. + jenis B. # jenis C. - jenis D. 0 jenis 3. Berapakah potongan he at tertinggi di erikan ( A. )#1 B. 0#1 C. +#1 D. #01 4. Berapa lamakah jualan murah ini diadakan ( A. satu minggu B. satu ulan C. Dua minggu

D. satu hari

".. ,ika datang ke kedai ini, kita akan pulang dengan . A. menanggis B. senyum le ar C. ketawa D. tangis ketawa

!oalan "" hingga !oalan "#. Ba$a dialog di awah dan kemudian jawa soalan-soalan yang erikutnya.
Apa ila waktu rehat, Amir dan !arjit duduk di awah pokok. %ereka makan ekalan yang di awa dari rumah. Amir mendapati !arjit kelihatan sedih. Amir !arjit Amir !arjit : : : : %engapa kamu ersedih, !arjit ( !aya susah hati, Amir. Apakah maksud kamu ( Beritahulah saya. !aya terpaksa er$uti selama e erapa hari. & u saya sudah seminggu !akit. Dia tidak dapat menjual sayur di pasar.!aya pula ana! su"ung. 5leh se a itu saya terpaksa melakukan kerja itu sementara waktu. 'alau tidak keluarga saya tentu menghadapi masalah kewangan. ,angan kamu susah hati. !aya akan mem antu kamu. !aya akan mem eritahukan hal ini kepada Cikgu 'amisah. !aya malu jika Cikgu 'amisah dan kawan-kawan mengetahui hal ini. ,anganlah malu. !aya per$aya ahawa Cikgu 'amisah akan mem antu kamu. Terima kasih Amir kerana mem antu saya.

Amir : !arjit : Amir : !arjit :

"". Bilakah per ualan antara Amir dengan !arjit erlaku ( A. waktu pulang dari sekolah B. waktu pagi C. waktu makan tengah hari D. waktu rehat "). %engapakah !arjit terpaksa er$uti selama e erapa hari ( A. kerana dia dimarahi Cikgu 'amisah B. kerana dia anak sulung C. kerana dia terpaksa mem antu i unya D. kerana i unya sakit
2

"*. Apakah pekerjaan i u !arjit ( A. menjual sayur B. menjual kuih C. menjual makanan D. ekerja di pasar "+. Bagaimanakah Amir menolong !arjit ( A. meminta antuan daripada ayahnya B. mem antu !arjit menjual sayur C. meminta antuan daripada Cikgu 'amisah D. mem erikan wang elanja "#. !impulan ahasa agi rang #ang s m$ ng ialah . A. hidung tinggi B. jauh hati C. ulat hati

D. hati atu

!oalan "- hingga !oalan ).. Ba$a petikan di awah dan jawa soalan-soalan yang erikutnya.
'amal dan !o ri adik- eradik. %ereka ersekolah di !' 'ayan, !itiawan. 'amal adalah pelajar tahun dua dan !o ri pelajar tahun enam.'edua-duanya sangat rajin dan pandai. %ereka juga mempunyai ho i yang sama iaitu ersukan. 'amal gemar ermain ping pong dan !o ri pula gemar ermain adminton. !o ri mewakili sekolahnya dalam Pertandingan Badminton Daerah %anjung. "-. Berapakah umur 'amal ( A. lapan tahun B. sem ilan tahun C. sepuluh tahun D. se elas tahun "0. Apakah ho i mereka pada masa lapang ( A. elajar B. ersukan C. erke un "3. Permainan apakah yang digemari oleh !o ri ( A. ping pong B. ola sepak C. adminton D. hoki "4. !o ri telah mewakili sekolahnya dalam pertandingan . . A. ping pong B. ola sepak C. adminton D. hoki ).. 'edua-duanya mempunyai sikap yang rajin dan .. ( A. $erdik B. iasa C. aik D. pemalas

D. ermain

Bahagian ini terdiri daripada *. soalan 6soalan )" hingg #.7. ,awa semua soalan.
3

BAHAGIAN B !oalan )" hingga )3 ,awa soalan erdasarkan maklumat di eri ditempat kosong. )". 8ajin lawannya Tekun )). ,ika maka ke$ewa segar se'%& malas : : lemah "et%& . lesu lupa penat

gem ira

)*. Berdasarkan gam ar di awah ini, padanan kata yang manakah yang sesuai.

erat

: ..

)+. ,ika maka perut

tali sapu

: : tangan : :

pinggang .. muka hospital padang sekolah alai polis rumah mulut

)#. ,ururawat guru sekolah )-. ,ika maka ladang

sawah : ke un : emas

padi . getah eras

)0. Pilih pasangan yang t%'a! sesua%. ,am : Tangan A. songkok : kepala B. rantai : leher C. kasut : kaki
4

D. $in$in

lutut

)3. Pilih pasangan yang sesua% A. emas : pelom ong B. ayam : pem ajak C. ikan : petani D. padi : peke un

!oalan )4 hingga soalan *3. Pilih jawapan yang sesuai.


)4. &dham pergi .. ke Teluk Batik. A. makan angin B. makan ikan C. langkah kanan

D. mulut tempayan

*.. () Og s ialah hari . A. Buruh B. 'e angsaan C. 8aya Puasa *". &kan paus mem iak se$ara . A. melahirkan anak B. erenang C. menetas D. ertelur *). A ang pergi ke untuk mem eli setem. A. pasar B. alai polis C. peja at pos **. Di taman unga itu anyak A. unga- ungaan B. uah- uahan C. sayur-sayuran D. haiwan-haiwan

D. Deepa9ali.

D. klinik

*+. Asrul pelajar yang . . Dia .., oleh gurunya. A. jahat . dipuja B. jujur .. dimarahi C. aik dipuji D. odoh .. dipukul

*#. 2am ar di atas menunjukkan sawah yang A. dalam B. le ar C. panjang D. luas *-. 'amu suka ermain $ongkak guli( A. atau B. jika C. dan D. tetapi
5

*0. . 'amu menangis( A. Apakah B. %engapakah

C. 'emanakah

D. !iapakah

*3. :Bilakah awak hendak datang ke rumah .(; Tanya <n$ik A=mee kepada Tau>i?. A. kamu B. saya C. rakan D. saudara

!oalan *4. Pilih penjodoh ilangan yang sesuai dan kata seerti atau sinonem.
*4.

Penjodoh ilangan agi gam ar di atas ialah A. uah B. iji C. keping

D. hiris

+.. Ammar seorang yang .. kerana tidak tahu ermain ola. A. kaki otol B. kaki judi C. kaki angku

D. kepala atu

!<@A%AT %<A,ABAB. !<%52A B<8,ACA