You are on page 1of 1

lMMC /UIC V/Fl/ V/K/NIlE

Woningen te koop
Nieuwbouw
Vastgoedprojecten
Wonen in beeld
s te koop
koop
oop
Andere gronden te koop
astgoed te koop
Te koop gevraagd
Woningen buitenland te koop
oop
Woningen te huur
s te huur
huur
astgoed te huur
Te huur gevraagd
te huur
men
Handelspanden te koop
Handelspanden te huur
ijnen
te huur
ijnen
oop
aken over te nemen
- en winkeluitrusting
erbouwen
ing
er
Tuin en veranda
Interieur
Huishoudartikelen
chappen
en herstellingen
Opruimers
alfabetisch
niet-
fabetisch
aten
Terreinwagens
wagens
Oldtimers
Voertuigen gevraagd
Motos
Fietsen
Autotoebehoren
es
erhuring en taxis
Boten
zen
oop
enten
Ardennen te huur/te koop
/arrangementen
koop
enten
Buitenland per land
Buitenland hotel/arrangementen
binnenland
buitenland
nutes
Vakantie in beeld
Kunst en antiek
Veilingen
ijs
es particulieren
chap
Vriendschappen
Verloren
Huisdieren
iek
ca
Veeteelt, land- en tuinbouw
Te koop gevraagd
koop
Wellness en gezondheid
Varia
elen
ng
open
Meubelen
Roepzalen
Waarheen
ening
ing
Handelsvoorstellen
Vrije beroepen
aankondigingen
gingen
ementen
ennootschappen
raagd
Training en opleiding
Personeel alfabetisch
Bijverdienste
Vraagt plaats
Huispersoneel
Leercontracten
Vaklui bar/priv

n
verl
isin
svoo
len
roep
teli
a
emen
ep

Dorner hooqveId 29,


HOB, 2OO5, mooI Inq., 3 sInk., KJ
O, EPC 298, !eI. O491/1O.2.4.

* D.A.C. NEUBELBEWAR1NG
vono! e 5 ner moond.
!eI. O479/95O.8O4.

DAC VERHU1Z1NGEN NEUBEL


BeworInq 7/7 bereIkboor. 1eI:
O479/95.O8.O4.
BENEUBELD APPARTENEN
In HosseI!, rus!Iqe IIqqInq on
wondeIo!s!ond v. cen!rum. qe-
IIkvIoers, door bInnenhuIsorchI-
!ec! InqerIch!, !uIn me! mooIe
cornor!, nrIv norkInq en bus-
hoI!e voor deur. O475-179

: nIeuw onnor!emen!,
zeer rus!Iq qeIeqen bInnen Gro!e
RInq on wondeIo!s!ond von de
so!d, 1s!e verdIenInq, oII Iuxe :
oIrco, roIIuIken, qroo! !erros, 2
sInk., nrIs e 255.OOO; Jn!o :
O47O/285.197.

PROJECTGRONDEN / verkove-
IInqen qezoch!, dodeIIke o!honde-
IInq bI uw no!orIs beI vrIbIIvend
O475/499.991

VERKOOP UW WON1NG sneI en


oon de bes!e voorwoorden. Gro!Is
scho!!Inq & In!o. PersoonIIke
servIce. In!o : O11/213.3OO
www.Immo!rodInq.be. - HosseI!

DAC VERHU1Z1NGEN NEUBEL


BeworInq 7/7 bereIkboor. 1eI:
O479/95.O8.O4.

IIv., kkn., bodk., qor., 2


sInk., keIder, CV., !uIn,
1eI.:O474/3.9O.28.
RuIme s!udIo dIch!bI
cen!rum me! keuken, IIvInq, bod-
komer, sIoonkomer, wc en !er-
ros. In!o O47833258

OPGLABBEEK Weq nr Zwor!-


berq 5O / 3, Iuxe onn., 2 sInk., qor.,
kkn., norke!, qever!d, e 595, EPC
181, O89/85.51.21 o! O49/4.97.43.

DAC VERHU1Z1NGEN NEUBEL


BeworInq 7/7 bereIkboor. 1eI:
O479/95.O8.O4.

* D.A.C.NEUBELBEWAR1NG
2 moonden qro!Is (onder v.w.).
1eI. O479/95O.8O4.

VERHU15: e 24O voor 3u : 2 ver-


huIzers II!! comIon. O475/
44.392 In!oIowbudqe!verhuIs.be

!e huur dokonn.
4 mooIe onor!e komers
HIeuws!roo! 115, 1eI. O498/72.85.54

voIIedIq qerenoveerd
onn. KIeIne rInq 15Om von ko-
nooIkom. 2 sInk., bodk., qen!.
kkn., qro!e IIvInq, boIkon, 4de
verdIenInq. 1eI.: O475/49.O7.97

CONTA1NER - NEUBELbewo-
rInq ***** unIek In LImb.?nromo
2 m qro!Is (ov)Uw verh. -5O
www.IouIs-verhuIzInqen.be
In!oIouIs-verhuIzInqen.be 1eI.
O11/22.38.38 !ox O11/24.25.O7.

qemeubeIde komer,
KemnIsche 5!wq 22, bevroqen nr
28, O474/74.2.12 o! O47/3.3.43.

OP5LAG GARAGEBOX !e huur


omqevInq HosseI!
1eI: O479/95.O8.O4.

5!oneInIoo!s !e huur
/- 15Om- !o! 75Om-, nIe! qeso-
Ieerd, kor!e nerIode moqeIIk.
1eI. O475/72O.241

hondeIskooI !e huur,
qesoIeerde honqoor me! bureIen
en moqozIn, /- OOm-, vrI, !eI.
O475/72O.241.

HEU5DEN-ZOLDER werkruIm!e
!e huur (1OOm-) me! qro!e noneeI-
zooq. JnI. O49/28.34.58.

OPGLABBEEK !e huur bedrI!s-


unI!s von 5OOm- kon!oorruIm!es
vono! 25m-, !eI.: O89/85.39.54,
www.oksen!nv.be.

A.V. ALLE GROTE kIeIne re-


novo!Iewerken, chone, vIoer- en
qvnroc, eIec!r., cv, dok IsoIo!Ie en
schIIderwerken. 1eI. O47/O3.347

oIq. dokwerken,
snec. In nIo!!e doken CVC-Dok
Gsm O477/27.24.O7.

ACP 15OLAT1EWERKEN qesno-


!en Pur voor keIder, vIoer en zoI-
der, nIeuwbouw renovo!Ie, zeI!-
werkend no!roon sInds 1993
www.ocn-Iso.be O494/79.O8.5O.

ALLE KLU5JE5 KLE1N en qroo!,


breek- en verbouwInqswerken
E n !eIe!oonnummer O475/43.79.9O

BE5TRAT1NG F. De KeIser.
oonIeq von onrI!!en en !errossen
!uInnoden. Gro!Is nrIso!!er!e.
1eI. O89/7.O7.O1 o! O475/.42.94

DAC VERHU1Z1NGEN NEUBEL


BeworInq 7/7 bereIkboor. 1eI:
O479/95.O8.O4.

DROOGZU1G1NG RoIn BIrd. 1eI.


O11/81.7O.74.

GYPROC PLAFOND5 wonden,


zoIders ombouwen !o! Iee!ruIm!e.
1eI.: O477.71.3.12.

KL1NKERWERKEN: !uInen, nor-


kInqs, onrI!!en. Grondwerken voor
!uInoonIeq, qrosmo!!en. Jonck
Luc bvbo, O89/75.44.77, O475/85.58.99
www.Iuconckbvbo.com

von be!on Indus!rIev-


Ioeren. Geuens Rudv. 5necIoII!eI!
wonInqen, oonIeq !erros, zoqen !e-
qeIvorm. 1eI. O11/72.3.5 o!
O495/51.32.5.

POTTELBERG5E PANNEN
4OO 5OO s!uks qro!Is o! !e hoIen
In LeonoIdsburq. EnkeI he! voIIe-
dIq Io!. Jn!o O49/233.52

ALLE B1NNEN/BU1TEN schIIder


/ Iokwerken, kIeIne schrInwerke-
rI. JnI. O477/78.5O.1

DURE NATRA55EN oon qoedko-


ne nrIzen. www.kooness!ock.be
Genkerboon 54, 352O Zonhoven.
1eI. O11/82.1.74.

renoveer! deuren, keu-


ken, !ron, zonder breekwerk. KIk
on: www.nor!os.com, o! beI voor
In!o: O11/44.8.88
>
ook op hebbes .be: code 12345678
EEN W1TTE V1LLA on een heuveI?
Do! vInd e In de Hebbes-bIIoqe.
>
ook op HEBBES.be: code 12345678

Joeri Haex. Foto DD


Joeri Haex voorzitter Jongeren Confederatie Bouw Limburg
GENK - Joeri Haex van het gelijknamige bouwbedrijf uit Meeuwen-
Gruitrode is de nieuwe voorzitter van de jongerenafdeling van de
Confederatie Bouw Limburg. Hij volgt in die functie Karel Luyckx,
technisch directeur van bouwbedrijf Houben, op.
Joeri Haex (35) werd vorige
week offcieel voorgesteld aan de
Limburgse bouwsector tijdens
het Feest van de Aannemer in
Bokrijk. Zijn mandaat loopt ge-
durende drie jaar. In die periode
wil hij vooral inzetten op crea-
tiviteit en innovatie. De wereld
rond ons verandert dagelijks. We
moeten ons daar als bouwsector
op voorbereiden. We moeten niet
enkel denken, durven en doen,
maar tegelijk ook doorzetten,
aldus Haex. De jongerenafdeling
(tot 40 jaar) van de Confederatie
Bouw Limburg telt 400 leden.
Haex is een allround aannemings-
bedrijf, opgericht in 1963 door
grootvader Jozef Haex. In 2007
nam Joeri, zoon van Michel,
er als derde generatie de fakkel
over. Joeri Haex werd eerder al
uitgeroepen tot d Jonge Vlaamse
Aannemer en genomineerd voor
de JCI-award voor Limburg.
DC