Вы находитесь на странице: 1из 50

BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO

Loai ngoai te: USD 08/10/09


Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


1 4316.0022 7309100600505 2 979.10 170401002 511373706024 T/t T/ung VISA:CALIFORNIA WOW XPERIENCE; Gross Amt: Not On-Us=1,000.00
USD; VAT Amt:1,000.0*2.090%/11 = 1.90 USD; MerchNo: 7599950511; Code:1005;
Giao dich:EDC; SLGD: Not On-Us=1; Tigia:17,847.00; Ngay 6/10/2009.

CALIFORNIA WOW XPERIENCE


007HOCHIMINH Tong so theo chi nhanh: 1
1 0589.3108 368909100620138 2 273,093.00 120401086 71371338752 //Ref:F61005094817000 // VAL:091005USD273093,00 /Tlx:210910060501 /Pmnt:RFB
ASOUOR91001060SL /71A:SHA /B.O:/OU0001379EVOLTAX INTERNATIONAL CO
LTDPOB 3321. ROAD TOWN TORTOLA BVI /F.O:/0071371338752KHAI HOAN
FOOTWEAR PRODUCTIONJOINT STOCK CO
POB 3321. ROAD TOWN TORTOLA BVI
CTY CO PHAN SX GIAY KHAI HOAN
2 0589.3187 368909100620259 2 37,139.00 120401059 71373441797 //Ref:C133579BBK100509 // VAL:091005USD37139,00 /Tlx:210910060265
/Pmnt:BALANCE PAYMENT VIDE COMML INV NO0046/09 AND 0034/09 OF
KHAI HOANJOINT STOCK COMPANY /71A:OUR /B.O:/10472980496RAMYA
IMPEX PVT LTD211 SHIVSAGAR IND EST C WINGKOTKAR ROADOFF AAREY
ROADGORE
211 SHIVSAGAR IND EST C WINGKOTKAR ROAD
CT CO PHAN KHAI HOAN
3 0589.3264 368909100620505 2 32,643.20 120401088 511373775518 //Ref:2009100500098186 // VAL:091005USD32643,2 /33B:USD32668,2
/Tlx:210910060959 /Pmnt:/RFB/2 2009278000200 INVOICE. PLT/090737 /71A:SHA
/B.O:/3388866751PGS TRADING INC13640 REDWOOD CTCHINO CA 91710-5538
/F.O:/0511373775518PLT CO., LTDAP MOI 2, MY HANH NAM
13640 REDWOOD CTCHINO CA 91710-5538
CTY TNHH XNK PLT
4 0589.3333 368909100620822 2 14,960.76 27020200268 511373727226 /VCBFee:7.49USD.Phi tra soat:5USD.Dien
phi:5USD.VAT:1.75USD//Ref:F61001201772001 // VAL:091001USD14980,00
/Tlx:210910021038 /Pmnt:REV. TRAN QUOC BAC RFB NONE /71A:SHA
/B.O:/50723240SAIGON REFORMED PRESBYTERIAN CHURCH5321 W.
MCFADDEN AVESANTA ANA, CA 92704 /F
5321 W. MCFADDEN AVESANTA ANA, CA 92704
TRAN QUOC BAO
5 0589.3384 368909100621413 2 13,692.36 27020200268 511373802780 /VCBFee:6.85USD.Phi tra soat:5USD.Dien
phi:5USD.VAT:1.69USD//Ref:9686500253FS // VAL:090914USD13710,90
/33B:USD13748,90 /Tlx:210909141283 /Pmnt:INVOICE NO.05-09 /71A:BEN
/B.O:/PL57114010100000585777001002POLFA SP Z O OUL PROSTA 6900-838
WARSZAWA /F.O:/051137
UL PROSTA 6900-838 WARSZAWA
NGUYEN THI CAM YEN

1
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: USD 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 068HEADOFFICE


6 4516.3559 368909100603559 2 2,100.00 120401056 71372285815 //Ref:ACUFOCT092790006 // VAL:091006USD2100, /33B:USD2100,
/Tlx:210910062125 /Pmnt:CONTRACT NO.1208598 /71A:OUR
/B.O:/2099891100TOUTON FAR EAST PTE LTD38 CARPENTER STHEX
04-00SINGAPORE 059917 /F.O:/0071372285815PHAM VAN HO
38 CARPENTER STHEX 04-00SINGAPORE 059917
PHAM VAN HO
068HEADOFFICE Tong so theo chi nhanh: 6
USD Tong so theo loai ngoai te: 7

2
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 001OPERATION CENTER


1 5384.0045 1209100600810 2 94,800,000.00 0 511003764638 DANG VIET PHUONG NOP TIEN HANG

CT CP TM VAN XUAN
2 7125.0030 1209100600407 2 480,000.00 0 71002563053 nguyen van nguyen nop tien server

NGUYEN THANH TAM


3 7296.0074 1209100601740 2 2,000,000.00 0 71001917993 doan van duan nop tm

DUONG VAN CHUNG


4 7449.0026 1209100600984 2 120,000,000.00 0 71002025751 CTY TAN THANH TRA TIEN CONG NO CHO CONG TY TNHH THUC PHAM
BACH GIA LAC

CT TNHH THUC PHAM BACH GIA LAC


001OPERATION CENTER Tong so theo chi nhanh: 4
1 M443.0004 2209100600366 2 2,200,000.00 0 511003692853 PHAM THI LAN SANG NT

CT TNHH VIEN THONG VIEN THINH


2 0181.0024 2209100600381 2 16,389,000.00 0 71002326714 nguyen thi nga tra tien mua hang

PHAM NGOC QUYEN


3 0181.0027 2209100600361 2 179,940,600.00 0 71001055888 nguyen thi nga tra tien mua hang

CHAU THUC UYEN


4 1183.0028 2209100600389 2 6,760,000.00 0 71001436345 le thi tuan anh nt
vcbhn
TANG THI TUYET HONG
002HANOI Tong so theo chi nhanh: 4
1 6954.0051 3209100600259 2 1,200,000.00 0 511003778285

DOAN MY HUYEN
2 6954.0060 3209100600346 2 33,300,000.00 0 511003684266

TRINH NGHIA
003HAIPHONG Tong so theo chi nhanh: 2
3
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 004DANANG


1 G363.0089 4209100600715 2 2,000,000.00 0 511003824648 TRAN NGOC HANH NHAN

NGUYEN QUOC HAN


2 1252.7694 204909279180194 2 14,396,989.00 41000639097 511003700595 ESPACE BIG C HAI PHONG DN BR .TT / (CODE:I1).HD:11134768232425 tru ck
2182663 tru tiep 2182663.TAI:VIETCOMBANK HCM

LE BA PHUONG
3 1252.7889 204909279180388 2 19,372,320.00 41000639097 71002025751 ESPACE BIG C HAI PHONG DN BR .TT / (CODE:250122).HD:3187349998.TAI:NH
NGOAI THUONG CN Q 5 TPHCM

CT TNHH THUC PHAM BACH GIA LAC


004DANANG Tong so theo chi nhanh: 3
1 H063.0007 5209100600045 2 5,000,000.00 0 511003692826 TRAN QUOC DAT NOP TK

TRAN CAM HUY


005QUYNHON Tong so theo chi nhanh: 1
1 F965.0055 6209100600158 2 47,000,000.00 0 511003855521 PHUONG CT

NGUYEN NGOC DUNG


2 G777.0040 6209100600098 2 500,000.00 0 511003788773 CAT TRINH NT

NGUYEN THI THUY PHUONG


3 G777.0086 6209100600214 2 1,000,000.00 0 71003456703 PHUNG NT

GIANG LE AI
4 I887.0041 6209100600119 2 8,766,000.00 0 71002539273 NGUYEN THI MINH TUYET NT

CT TNHH DV DL & TM DONG SAM.............


5 N710.0014 6209100600089 2 1,728,000.00 0 511003793317 HO HOANG HUNG CT HANG

NGUYEN VAN DO VU
6 2260.0188 6209100600590 2 10,000,000.00 0 71001051918 quoc tuannt

TRINH LE SANG

4
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 006NHATRANG


7 8351.0050 6209100600256 2 630,000.00 0 511003765340 tra tien

LUONG THUC NHAN


006NHATRANG Tong so theo chi nhanh: 7
1 B014.3039 307909100624210 2 484,716,674.00 120101002 71000077924 B/O: KBNN HCM. TRA LAI VON VAY KICH CAU DA DTXD MOI KHU DIEU TRI
HNG VUONG TU NGAY 26/12/08 DEN 25/6/09

BENH VIEN HUNG VUONG


2 B015.0027 7209100600763 2 139,245,750.00 0 511003790575 TTHD 4907-5.10.09

CT TNHH TM HIEP HUNG PHAT


3 B015.0058 7209100601757 2 78,040,988.00 0 511003792201 TT TH HD 001825, 10.07.09

CT TNHH HOA CHAT DAI CAT LOI


4 B274.3027 307909100620887 2 11,624,998.00 120101002 511003800934 B/O: CTY TNHH TM DV THIEN NAM HOA. THIEN NAM HOA THANH TOAN
TIEN HANG

CN CT CP TAP DOAN PHU THAI (TP.HN)


5 B274.3119 307909100624289 2 9,378,600.00 120101002 71002025751 B/O: CN TCTY TM SG SATRA TX TAX . TT TIEN HANG AA 2008 004054 004056 -
1638 - TRU CK 446.600D

CT TNHH THUC PHAM BACH GIA LAC


6 E722.3058 307909100624198 2 10,000,000.00 120101002 511003845051 B/O: NGUYEN THE NGHIA. CT- CHUYEN DEN NH NGOAI THUONG Q5 TP HCM

NGUYEN THE VU
7 E722.3081 307909100624299 2 11,157,300.00 120101002 71003074299 B/O: CTY TNHH CUONG PHAT. CT TNHH TRANG THIET BI Y TE TRAN &
TRUNG -VIETCOMBANK CN Q5TP HCM - UNG 30% DON HANG QUAI INOX
(NGAY 6/10/09)

CT TNHH TTB Y TE TRAN VA TRUNG


8 E722.3083 307909100624303 2 24,043,000.00 120101002 511003798555 B/O: TRAN THI TRINH. CT DI NGOAI THUONG HCM ST 24.043.000

CT TNHH TM DV LB

5
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


9 E722.3085 307909100624307 2 610,000.00 120101002 511003843251 B/O: TRUONG CDKT TPHCM. MUA NUOC UONG CBCNV HD:199667, 199615

DNTN TM CONG MINH


10 E722.3087 307909100624312 2 4,340,560.00 120101002 71002423478 B/O: TRUONG CDKT TPHCM. TIEN NUOC KY 10/2009, DB 1003 125 0060, 0080

CT CP CAP NUOC PHU HOA TAN


11 E722.3088 307909100624313 2 2,291,600.00 120101002 71002423478 B/O: TRUONG PTDB NGUYEN DINH CHIEU. TIEN NUOC KY 10/09, DB 1001 105
5910

CT CP CAP NUOC PHU HOA TAN


12 E723.3075 307909100624181 2 5,000,000.00 27030200307 511003706197 (J905.3205/02.10.09).BO:LUU YEN LY BPHUOC. THUCT-YEN LY (DTS
10002858/06.10.09)
BPHUOC
NGUYEN PHU QUI
13 E724.3076 307909100621927 2 9,000,000.00 12010100368 511003702249 BO:CN CTY LIEN DOANH FUJI-ALPHA SO3 DUONG D52.F12.Q.TAN BINH HCM.
CN CTY LD FUJI-ALPHA TAI TP HCM TT TIEN SAN DA GRANITE CONG TRINH
112- 118 HAI BA TRUNG.NHAN TAI VCB QUAN5 HCM
SO3 DUONG D52.F12.Q.TAN BINH HCM
CT CP SXTM TIEN PHONG
14 E724.3099 307909100621954 2 7,288,808.00 12010100368 511003757698 BO:CTY TNHH TM DV DONG HUNG 230 NGUYEN TRAI P.NG CU TRINH Q.1
TP.HCM . TRANS TO VCB CN QUAN 5 IFO CTY LD BOT QUOC TE - TIEN HANG
DS 2492 IVB THU PHI DVH 5,500 VND
230 NGUYEN TRAI P.NG CU TRINH Q.1 TP.H
CT LD BOT QUOC TE(INTERNATIONAL MIX JOIN
15 E724.3314 307909100624077 2 23,199,960.00 12010100368 71002551251 BO:CTY TNHH LU GIA 18 LO C TRUONG SON P.15 Q.10 5000. CT CTY TNHH
LOC XUONG TK007.100.25 5.1251 NH VCB Q5 HCM TT HD 23317 NG 02/10/09
18 LO C TRUONG SON P.15 Q.10 5000
CT TNHH LOC XUONG
16 E724.3358 307909100624182 2 25,000,000.00 12010100368 511003757698 BO:NGO THI CUONG .. NGO THI CUONG CT CTY LIEN DOANH BOT
QTE-NHAN TAI NH NGOAI THUONG CN Q5 HCM
.
CT LD BOT QUOC TE(INTERNATIONAL MIX JOIN
17 E806.3077 307909100620303 2 172,233,600.00 12010100368 71000339138 BO:CTY TNHH CN SAT THEP CONNEX AIKO. CTY TNHH CN SAT THEP
CONNEX AIKO TT TIEN MUA SON THEO HD
199253,199254,199260,199261,199285

CT TNHH SXTM TAN NAM SON

6
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


18 E806.3126 307909100620632 2 10,000,000.00 12010100368 511003802569 BO:CTY TNHH TM VA SX GIA THINH BIDV CN 702. CTY TNHH TM VA SX GIA
THINH THANH TOAN TIEN MUA BACH HOA TONG HOP
BIDV CN 702
CT CP PHU TUNG O TO NAM BAC
19 E806.3327 307909100621977 2 176,576,400.00 12010100368 511003754865 BO:CTY CPTP DAI DUONG. TT DOT 2 HD 65/HD - 09

CTY TNHH THUONG MAI HUNG DUONG


20 E806.3361 307909100622341 2 50,000,000.00 12010100368 511003706096 BO:TR?N TH? H?NG LIEN. MUA G?CH MEN.. NHAN TAI NGAN HANG TMCP
NGOAI THUONG VIET NAM - CHI NHANH QUAN 5

CT TNHH TM & VLXD THANH PHAT


21 E806.3436 307909100622987 2 20,000,000.00 12010100368 511003786432 BO:CTY TNHH VAN TAI VA XEP DE LAM GIA 4102023926. THANH TAON DET 1
TIEN THUE TAU KEO THEO HD 0174067 NGAY 31/8/2009
4102023926
CT TNHH TMDV VAN TAI KHANG THINH
22 E806.3471 307909100623289 2 23,000,000.00 12010100368 511003738618 BO:CTY TNHH MTV DANG LE. /CTY TNHH MTV DANG LE CTT HD13321
NGAY 19/08- CDEN NH VCB Q5 TP HCM

CT TNHH DV TIN HOC DIEN TU TIN DAT


23 E806.3484 307909100623316 2 38,630,000.00 12010100368 71002025751 BO:TRAN THI HUE 31A QUANG TRUNG PHUONG 9 DA LAT LAM DONG LAM
DONG . TRAN THI HUE CT CTY BACH GIA LAC
31A QUANG TRUNG PHUONG 9 DA LAT LAM D
CT TNHH THUC PHAM BACH GIA LAC
24 E806.3597 307909100623930 2 66,006,600.00 12010100368 511003803730 BO:CTY TNHH MOT THANH VIEN XE KHACH SG. TT CP CAT DECAL TT
TUYEN TREN XE HD 35574 75 76

CT TNHH MTV QC NGUYEN OANH


25 E807.2025 207909279040472 2 275,883.00 270310103 71001729045 / E807.000706.10.09 BO CTY BAO MINH BEN THANH KT33 CHI BOI THUONG

NGUYEN THANH HUNG


26 E807.2037 207909279040484 2 1,368,580.00 270310103 71001729045 / E807.000906.10.09 BO CTY BAO MINH BEN THANH KT33 CHI BOI THUONG

NGUYEN THANH HUNG


27 E807.2078 207909279040525 2 625,936.00 270310103 71001729045 / E807.001106.10.09 BO CTY BAO MINH BEN THANH KT33 CHO BOI THUONG

NGUYEN THANH HUNG

7
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


28 F124.0137 7209100602300 2 300,000,000.00 0 71001034936 NGUYEN VAN HIEN NT.

DNTN GIA HOA


29 G257.3195 207909279041712 2 1,507,000.00 270310103 511003853657 / G257.002606.10.09 BO KS CUU LONG THUONG SO KET Q02.09

TRAN VAN CHUC


30 G257.3456 207909279042660 2 2,660,000.00 270310103 511003736166 / G257.003606.10.09 BO CT QUOC TE QUADRILLE VERA LUONG T09.09

HUYNH THI TUYET HANG


31 G257.3491 207909279042698 2 4,792,000.00 270310103 71002792125 / G257.003806.10.09 BO BM SAI GON PKT 15 BTHUONG VUONG THAI MY
NHUNG

VUONG THAI MY NHUNG


32 G257.3618 207909279042825 2 677,000.00 270310103 71001171483 / G257.003806.10.09 BO BM SAI GON PKT 15 BTHUONG BACH THAO VY

TRAN THUY DIEM SON


33 G257.3693 207909279043049 2 3,565,375.00 270310103 511003748335 / G257.004506.10.09 BO LIEN HIEP HTX LUONG T09.09

DANG ANH HUNG


34 G257.3694 207909279043050 2 3,316,530.00 270310103 511003801462 / G257.004506.10.09 BO LIEN HIEP HTX LUONG T09.09

MAI HUYNH KHANG HY


35 G257.3701 207909279043057 2 3,330,410.00 270310103 511003806903 / G257.004506.10.09 BO LIEN HIEP HTX LUONG T09.09

NGUYEN VAN TAM


36 G257.3712 207909279043068 2 3,158,100.00 270310103 511003738416 / G257.004506.10.09 BO LIEN HIEP HTX LUONG T09.09

NGUYEN THI KIM THOA


37 G257.3719 207909279043075 2 3,154,743.00 270310103 511003827031 / G257.004506.10.09 BO LIEN HIEP HTX LUONG T09.09

NGUYEN VAN PHUT


38 G257.3724 207909279043080 2 2,769,317.00 270310103 511003737117 / G257.004506.10.09 BO LIEN HIEP HTX LUONG T09.09

PHAM NGOC SANG

8
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


39 G257.3749 207909279043105 2 2,476,375.00 270310103 511003778652 / G257.004506.10.09 BO LIEN HIEP HTX LUONG T09.09

PHAN HONG PHUC


40 G257.3750 207909279043106 2 2,376,375.00 270310103 511003790593 / G257.004506.10.09 BO LIEN HIEP HTX LUONG T09.09

HUYNH CONG CUOC


41 G257.3752 207909279043108 2 2,275,683.00 270310103 511003844275 / G257.004506.10.09 BO LIEN HIEP HTX LUONG T09.09

TRAN VAN DUNG


42 G257.3753 207909279043109 2 2,113,847.00 270310103 511003801444 / G257.004506.10.09 BO LIEN HIEP HTX LUONG T09.09

LE THI TUYET HANG


43 G257.3764 207909279043120 2 4,893,773.00 270310103 71003092365 / G257.004606.10.09 BO LIEN HIEP HTX LUONG T09.09

TRAN VAN THINH


44 G257.3783 207909279043139 2 8,317,763.00 270310103 511003793399 / G257.004606.10.09 BO LIEN HIEP HTX LUONG T09.09

TRAN THI THANH THUY


45 G257.3806 207909279043162 2 1,616,280.00 270310103 511003808905 / G257.004606.10.09 BO LIEN HIEP HTX LUONG T09.09

NGUYEN THI PHUONG THAO


46 G257.3815 207909279043171 2 1,641,452.00 270310103 71003440231 / G257.004606.10.09 BO LIEN HIEP HTX LUONG T09.09

TO QUOC TOAN
47 G749.0213 7209100602608 2 50,000,000.00 0 71002902538 THAI MINH TRAN NT

THAI MINH TRAN


48 G755.0095 7209100602979 2 58,947,000.00 0 511003792201 CT TNHH HOA CHAT DAI CAT LOI-HD 002392-B/O CT TNHH SHING VIET

CT TNHH HOA CHAT DAI CAT LOI


49 G905.3132 307909100622860 2 100,000,000.00 12010100368 511003798555 BO:LE VIET THUC. 440209100600099-TK HUONG NGAN HANG NGOAI THUONG
CN QUAN 5 TPHCM

CT TNHH TM DV LB

9
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


50 G906.0006 7209100600029 2 10,000,000.00 0 71000558501 LE VAN TRI NT

LE VAN TRI
51 G907.0111 7209100602023 2 2,000,000.00 0 71001959544 VONG HOI VAN NOP TK

VONG HOI VAN


52 H535.0096 7209100601928 2 7,000,000.00 0 511003723946 DINH TRUONG KINH QUOC NOP TM

DINH TRUONG KINH QUOC


53 H535.0129 7209100602321 2 950,000.00 0 511003833974 LE NGOC ANH NOP TM

LE CUONG
54 H535.0157 7209100602766 2 50,000.00 0 71002294067 DO BAO QUAN NOP TM

DO BAO QUAN
55 H535.0163 7209100602839 2 5,804,000.00 0 511003795180 QUACH TU VIEN NOP TM

CTY TNHH GIAI CANH


56 H535.0164 7209100602847 2 30,695,000.00 0 511003795180 QUACH TU VIEN NOP TM

CTY TNHH GIAI CANH


57 I167.2483 207909279042215 2 12,022,500.00 270310103 511003764014 / I167.000906.10.09 BO CT TNHH AV HOI VIET MY LUONG T09.09

TRAN CONG MIENG


58 I167.2610 207909279042342 2 202,500.00 270310103 71003012286 / I167.000906.10.09 BO CT TNHH AV HOI VIET MY LUONG T09.09

NGUYEN DUY LINH


59 I427.3090 307909100620390 2 23,680,000.00 12010100368 71001313939 BO:PHAM THI HA. NHOCHUYEN CN Q5

TT DICH VU LU HANH CHOLON


60 I427.3110 307909100620410 2 8,868,750.00 12010100368 511003701418 BO:SHELL VIETNAM LTD. 15 DEN HQ MA SO PCT236DETAILS OF CHARGE

CT TNHH SX & TM MINH HUNG LONG..........

10
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


61 I427.3113 307909100620413 2 2,151,108.00 12010100368 71003194283 BO:SCT LOGISTICS (VIETNAM) CO., LTD.. 0110006DETAILS OF CHARGE

CT CP TMDV PHAN DUY


62 I427.3184 307909100620803 2 24,816,500.00 12010100368 511003798555 BO:TRAN LE LIEU. NHAN TAI NH NGOAI THUONG CN QUAN 5. DAT HANG.

CT TNHH TM DV LB
63 I427.3286 307909100621848 2 75,584,300.00 12010100368 511003798555 BO:DANG THI MAI VINH LONG. 730.DANG THI MAI THANH TOAN TIEN CHO
CTY TNHH TM VA DV LB
VINH LONG
CT TNHH TM DV LB
64 I427.3321 307909100622185 2 16,299,371.00 12010100368 71001135733 BO:DNTN XI NGHIEP THEY SAN PHE HAI. TRA TIEN MUA CA THEO HD SO
0052552-22/6/2009

CT TNHH MY YEN..........................
65 I427.3449 307909100623442 2 423,240.00 12010100368 71002423478 BO:VA THI PHUENG. CN Q5. TT TIEN NUEC KI 10/2009. DANH BA SA
1105.362.0030

CT CP CAP NUOC PHU HOA TAN


66 I427.3491 307909100623522 2 82,227,000.00 12010100368 511003856132 BO:CTY TNHH PT CN MT A DONG 336B/2 DAO DUY ANH. P9. Q.PHU NHUAN
HCM . CT TNHH PTCN VA MT A DONG TT DOT 1 -30% CT HOANG LONG
-DONG THAP CHO CTY TNHH MTV THANH DAI.NHAN TAI NH NGOAI
THUONG .CN QUAN 5.HCM
336B/2 DAO DUY ANH. P9. Q.PHU NHUAN HC
CT TNHH MTV THANH DAI
67 J905.3054 307909100621617 2 44,138,000.00 12010100368 511003798555 BO:LE THANH NHAN. NHO CHUYEN NGOAI THUONG QUAN 5 TPHCM

CT TNHH TM DV LB
68 J905.3107 307909100622139 2 9,681,000.00 12010100368 511003786881 BO:DNTN MINH HAO. TT TH T8 DOT 1 CTY TNHH GIAY VIET THUAN.THEO
YC DV CHUYEN DV NHAN CHIU PHI CT 22,000D.THEO YC DV CHUYEN DV
NHAN CHIU PHI CT 22,000D.TAI VCB Q5 HCM

CT TNHH GIAY VIET THUAN


69 J905.3117 307909100622262 2 60,000,000.00 12010100368 71001156306 BO:CTY TNHH THUONG MAI VA SAN XUAT NK. --MUA VAT TU THIET BI
DIEN-

CT CP SX TM KT XD DIEN 3S

11
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


70 J905.3240 307909100623379 2 7,632,450.00 12010100368 71001061664 BO:CTY TNHH NS TAN HOAN. TT TIEN HANG CHO HD SO 12686 12470 12998
13361 13725 14076

CT CP THUC PHAM VINH THANH DAT


71 J905.3266 307909100623452 2 128,940,000.00 12010100368 71003344618 BO:CTY TNHH HONG TIEN THANH. TT HD 57914 TAN VINH THAI NHAN TAI
VCB CN QUAN 5

CT TNHH TM TAN VINH THAI


72 J905.3278 307909100623810 2 96,269,000.00 12010100368 511003798380 BO:CTY TNHH AO CUOI ANH LINH 20 DUONG 3-2 P12 Q10 TPHCM. CT
20 DUONG 3-2 P12 Q10 TPHCM
CT TNHH AO CUOI ANH LINH
73 L333.3086 307909100610281 2 2,400,000.00 12010100368 511003747742 BO: TR N TH TH NG.CT

TRAN VINH THANH


74 L333.3127 307909100610345 2 1,000,000.00 12010100368 511003846727 BO: TRAN DINH VAN.CHUYEN TIEN

TRAN QUANG SAN


75 L333.3229 307909100610535 2 14,438,000.00 12010100368 71002217188 BO: HOANG THANH BINH.TRA TIEN MUA CHAI PET
0977322515
HUYNH CUONG
76 L333.3269 307909100610595 2 2,000,000.00 12010100368 71001133834 BO: LE THI THU.CHUYEN TIEN

LE THI THANH THUY


77 L333.3419 307909100610930 2 6,150,000.00 12010100368 71001994230 BO: NGUYEN THI MY LE.CT

LUC BOI SAN


78 L333.3492 307909100611179 2 1,000,000.00 12010100368 71001236099 BO: NGUY N H U .N P V O TK

LAM VI CHI
79 L333.3550 307909100611265 2 32,968,320.00 12010100368 511003700595 BO: CTY TNHH TMDV ST BIG C AN LAC.
T40L0142/6828.6834.6842.6843.6844.152519.152512.1

LE BA PHUONG

12
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


80 L333.3552 307909100611267 2 9,274,870.00 12010100368 511003700595 BO: CTY TNHH TMDV ST BIG C AN LAC.T40L0237/6838.6848.152515MD

LE BA PHUONG
81 L333.3558 307909100611274 2 37,951,957.00 12010100368 511003700595 BO: CTY TNHH TMDV ST BIG C AN LAC.
T40L0341/6835.6837.6831.6845.6847.6850.6849.152516.152523.152522.TRU CK
1537603 HVT

LE BA PHUONG
82 L333.3617 307909100611333 2 2,872,000.00 12010100368 511003790401 BO: TRUONG THI RI.TRUONG THI RI CT AU MY VAN
TAY NINH
AU MY VAN
83 L333.3678 307909100611394 2 3,665,000.00 12010100368 511003790401 BO: DANG NGOC PHUONG.CT NHAN TAI VIETCOMBANK CN QUAN 5

AU MY VAN
84 L333.3766 307909100611482 2 10,732,000.00 12010100368 511003754003 BO: TR ¬NG V N TH .MUA H NG

NGO QUOC LONG


85 L333.3788 307909100611661 2 142,400,000.00 12010100368 71001636123 BO: TR N TH M TH Y.CT.

TRAN THI THU TRANG


86 L333.3820 307909100611713 2 10,885,000.00 12010100368 511003835994 BO: QUACH VAN CUI.CHUYEN TIEN
87 HOANG VAN THU P3 TXBL BAC LIEU
TRUONG QUOC TOAN
87 L333.3844 307909100611759 2 25,000,000.00 12010100368 511003763155 BO: NGUYEN VAN DU.CT

NGUYEN VAN TOAN


88 L333.3866 307909100611883 2 1,764,500.00 12010100368 71001561524 BO: NGUYEN THI KIM QUYET.NHAN TAI VCB Q5 PHI DVH CHIU

LU THI MY
89 L333.3873 307909100611893 2 10,000,000.00 12010100368 71001463581 BO: C NG TY CP THI T B TH C PH M.T M NG CHI PH HO T NG VPDD

LE DINH DANG QUANG

13
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


90 L333.3893 307909100611994 2 3,485,000.00 12010100368 71001619897 BO: NGUYEN BACH LONG.TIEN DSY T10.209. NHAN TAI CN BEN THANH

TRAN THI KHANH LAM


91 L333.3934 307909100612084 2 2,000,000.00 12010100368 511003736809 BO: DO THANH HUNG.CT

NGUYEN THI DIEU LINH


92 L333.3936 307909100612086 2 8,614,375.00 12010100368 71001417163 BO: DNTN X NGHI P TH Y S N PH H I.TRA TIEN MUA DAY AI

DNTN TM-SX & CN HOA TAN


93 L333.4013 307909100612187 2 10,388,000.00 12010100368 71002211803 BO: NGUYEN THI ANH TUYET.NGUYEN THI ANH TUYET TRA TIEN MUA H
ANG CHO TO CUONG TK NH VIETCOMBANK CN QUAN 5 TP HCM
81B HANG CHIEU HA NOI HA NOI
TO CUONG
94 L333.4099 307909100612393 2 140,957,200.00 12010100368 511003732869 BO: NGUY N TH TUY T TRINH.NH CHUY N VIETCOMBANK CN QU N 5, L TH
NG KI T.

NGUYEN THI TUYET TRINH


95 L333.4131 307909100612445 2 50,000,000.00 12010100368 71001589342 BO: QUACH THI THU NHA.QUACH THI THU NHA CT
THI TRAN NINH HOA KHANH HOA
TRAN TO KIEU
96 L333.4193 307909100612599 2 2,910,000.00 12010100368 511003764418 BO: NGUYEN VAN QUANG.CT

HUA PHI LONG


97 L333.4196 307909100612602 2 3,200,000.00 12010100368 511003685675 BO: TRAN THI HONG CUC NHNO DNAI.TRA TIEN MUA 6 HOP THUOC LINH
CHI DO

TRUONG THI TUYET TRINH


98 L333.4318 307909100612794 2 500,000.00 12010100368 511003700247 BO: LE VAN NI.CHUYEN TIEN

LAM THANH TOAN


99 L333.4403 307909100612939 2 11,407,500.00 12010100368 511003800686 BO: CTY CO PHAN XNK THUY SAN AN GIANG.CT HH MG THEO DN 30.09.09
HAI
1234 TRAN HUNG DAO, BINH DUC TP LONG XU
NGUYEN THI THANH HAI

14
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


100 L333.4473 307909100613096 2 6,000,000.00 12010100368 71002095294 BO: NGUYEN MINH HOANG.NGUYEN MINH HOANG CTIEN CHO LUONG
HONG YEN

LUONG HONG YEN


101 L333.4537 307909100613176 2 1,300,000.00 12010100368 511003843040 BO: KIM C NH.CHUY N TI N

VO THANH TUAN
102 L333.4591 307909100613249 2 75,500,000.00 12010100368 71001589342 BO: TRAN MINH TRAN.CHUYEN TIEN VCB CN TPHCM

TRAN TO KIEU
103 L333.4625 307909100613483 2 4,532,000.00 12010100368 511003791342 BO: PHAM THI HOA.TRICH 3% TIEN HANG T5/09, DOT 2+ THANG 6/09
PHONG 108 CC NGUYEN THAI BINH Q1 5000
LUONG THI LUONG YEN
104 L333.4710 307909100613721 2 3,100,000.00 12010100368 71002985862 BO: NGUYEN VAN TAN.NGUYEN VAN TAM CT
BAO LOC
NGUYEN THANH ANH
105 L333.4736 307909100613774 2 500,000.00 12010100368 511003728359 BO: NGUYEN XUAN THANG.NGUYEN XUAN THANG 86 PHUNG KHAC
KHOAN SON TAY NOP TIEN MUA SIM
86 PHUNG KHAC KHOAN SON TAY
TRAN TRUNG DAN
106 L333.4758 307909100613807 2 4,052,430.00 12010100368 71003231321 BO: CONG TY CP BV PHARMA.LUONG T09 2009NH VIETCOMBANK HCMCTY
CONG TY CP BV PHARMA TTLUONG T10. PHI 0 KH TRINH THE VU TK
0071003231321 SOTIEN 4052430

TRINH THE VU
107 L333.4781 307909100613878 2 57,750,000.00 12010100368 71003664903 BO: CONG TY CO PHAN DAI THIEN LOC.CHUYEN GIANG VI HUNG HD 056945
LO A DUONG 22 KCN SONG THAN II DI 5000
GIANG VI HUNG
108 L333.4788 307909100613910 2 888,040.00 12010100368 71002423478 BO: KBNNQ10 UBND PHUONG 7 QUAN 10.TIEN NUOC KY 10/2009 CUA
VP.UBND(DANH BA 1019 287 0420); BAN QS DB 1016 267 0070.VCB CN Q5
HCM

CT CP CAP NUOC PHU HOA TAN

15
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


109 L333.4808 307909100614001 2 84,336,000.00 12010100368 71001034936 BO: CTY TNHH TM DV AN VINH.CTY AN VINH CK DN GIA HOA TAI VCB Q5
TT HD 104868 NG05/09/09
CN HOC MON
DNTN GIA HOA
110 L333.4828 307909100614051 2 25,130,826.00 12010100368 71000029744 BO: CTY CP QT THUC PHAM LUA CHON DINH D.TT TIEN THUE NHA,PHI
QUAN LY (01 10 2009 31 09 2009) VA DIEN NUOC(20 09 2009 19 09 2009)
C2901 KCH QT THUAN KIEU 190 HONG BANG
CONG TRINH HOP TAC THUAN KIEU
111 L333.4845 307909100614219 2 18,900,000.00 12010100368 511003739577 BO: CTY TNHH CO KHI XAY DUNG HOA PHU.CTY TNHH CO KHI XD HOA
PHU TT TIEN VAN CHUYEN QUE HAN
5/14A QUANG TRUNG.P14.Q.GV.HCM
TRAN MANH HUNG
112 L760.3010 307909100621009 2 8,566,540.00 120101002 71002423478 B/O: TT KHTHAC,VAN CHUYEN. TT TIEN NUOC KY 10/2009 TU 26/08 -25/09/09

CT CP CAP NUOC PHU HOA TAN


113 Q347.0067 7209100601389 2 49,000,000.00 0 71002420645 phuoc nt

NGUYEN VAN PHUOC


114 Q347.0093 7209100601902 2 2,200,000.00 0 71001113254 nguyen thi bich lien thang 09/2009

LAM VIET TRUNG


115 Q347.0106 7209100602162 2 10,000,000.00 0 511003697183 DOAN THI THU VAN NT

DOAN ANH PHUONG


116 0249.0013 7209100600412 2 15,000,000.00 0 71001496017 TRAN XUAN CHUC NOP TM

SAM TAC BAO


117 0819.0068 7209100602771 2 1,530,000.00 0 511003749074 HOA HONG MF T8/09 +BS 5-7/09.

CTCP NHIP SONG SO


118 0918.0009 7209100601010 2 4,877,400.00 0 71002025751 F/O CTY TNHH THUC PHAM BACH GIA LAC-2009102967 DATE 30/09/2009-B/O
CT TNHH GIANT SOUTH ASIA VN

CT TNHH THUC PHAM BACH GIA LAC

16
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


119 1512.0009 7209100600333 2 200,000.00 0 511003723175 14 1.18 2.10 m65 tra tk 051.100.3723175 tran v tiet do gd rut tien
k tc nhung ht van htoan, trace: 2815 1.10

TRAN VAN TIET


120 1512.0064 7209100603148 2 1,000,000.00 0 511003760304 14 3.44 2.10 m172 tra tk 051.100.3760304 vo v thanh do gd rut
tien k tc nhung ht van htoan, trace: 5006 29.9

VO VAN THANH
121 1526.0028 7209100601672 2 5,550,000.00 0 511003696480 LUONG T10,11,12/09

TRAN QUOC KHUYEN


122 2771.2182 207909279030128 2 4,161,000.00 71000029991 71002162961 (2771.2209/06.10.2009) B/O: VMEP//LUONG T09.2009 HCMBO /

TRUONG VINH MY
123 2771.2196 207909279030142 2 2,055,000.00 71000029991 71001848309 (2771.2209/06.10.2009) B/O: VMEP//LUONG T09.2009 HCMBO /

NGUYEN HAI DUONG


124 2771.2200 207909279030146 2 4,149,000.00 71000029991 511003740786 (2771.2209/06.10.2009) B/O: VMEP//LUONG T09.2009 HCMBO /

CHAU THANH BINH


125 2771.2878 207909279031059 2 2,943,000.00 71000029991 511003748904 (2771.3762/06.10.2009) B/O: VMEP//LUONG T09.2009 DONG NAI /

VAN MY THI
126 2771.2880 207909279031061 2 6,583,000.00 71000029991 71001483356 (2771.3762/06.10.2009) B/O: VMEP//LUONG T09.2009 DONG NAI /

LUAN BA VINH
127 2771.2881 207909279031062 2 2,199,000.00 71000029991 511003765441 (2771.3762/06.10.2009) B/O: VMEP//LUONG T09.2009 DONG NAI /

HO BOI VAN
128 4316.0023 7309100600506 2 5,874,600.00 170401001 511003706005 T/t T/ung MASTER:CALIFORNIA WOW XPERIENCE; Gross Amt:
On-Us=6,000,000.00 VND; VAT Amt:6,00,000.00*2.090%/11 = 11,400.00 VND;
MerchNo: 7599950529; Code:1005; Giao dich:EDC; SLGD:On-Us=1; Ngay 6/10/2009.

CALIFORNIA WOW XPERIENCE


BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


129 4316.0024 7309100600507 2 19,079,467.00 170401002 511003706005 T/t T/ung VISA:CALIFORNIA WOW XPERIENCE; Gross Amt: On-Us=8,904,655.00
VND Not On-Us=10,58,085.00 VND; VAT Amt:19,486,740.00*2.090%/11 = 37,025.00
VND; MerchNo: 7599950529; Code:1005; Giao dich:EDC; SLGD:On-Us=1 Not
On-Us=1; Ngay 6/10/2009.

CALIFORNIA WOW XPERIENCE


130 4316.0025 7309100600508 2 10,163,034.00 170401004 511003706005 T/t T/ung AMEX:CALIFORNIA WOW XPERIENCE; Gross Amt: Not
On-Us=10,582,085.00 VND; VAT Amt:1,582,085.00*3.960%/11 = 38,096.00 VND;
MerchNo: 7599950529; Code:1005; Giao dich:EDC; SLGD: Not On-Us=1; Ngay
6/10/2009.

CALIFORNIA WOW XPERIENCE


131 4316.9590 7309100600456 2 465,827.00 170401002 71001407859 T/t T/ung VISA:CAT TUONG; Gross Amt: Not On-Us=479,000.00 VND; VAT
Amt:479,000.00*2.750%/1 = 1,198.00 VND; MerchNo: 7581236655; Code:1005; Giao
dich:EDC; SLGD: Not On-Us=1; Ngay 6/10/2009.

CAT TUONG
132 4316.9632 7309100600465 2 914,636.00 170401001 511003687118 T/t T/ung MASTER:NHA HANG SUSHI HOA XA; Gross Amt: Not On-Us=940,500.00
VND; VAT Amt:940,50.00*2.750%/11 = 2,351.00 VND; MerchNo: 7581246993;
Code:1005; Giao dich:EDC; SLGD: Not On-Us=1; Ngay 6/10/2009.

NHA HANG SUSHI HOA XA


133 4316.9633 7309100600466 2 875,250.00 170401002 511003687118 T/t T/ung VISA:NHA HANG SUSHI HOA XA; Gross Amt: On-Us=900,000.00 VND;
VAT Amt:900,000.00*.750%/11 = 2,250.00 VND; MerchNo: 7581246993; Code:1005;
Giao dich:EDC; SLGD:On-Us=1; Ngay 6/10/2009.

NHA HANG SUSHI HOA XA


134 6184.8605 207909279460105 2 2,000,769.00 71004481322 511003797018 (6184.8658/06.10.2009) CTTNHH SG CO.OP DAM SEN CHI LUONG T09/09 /

CHAU THANH PHUNG


135 6184.8648 207909279460148 2 1,852,500.00 71004481322 511003797100 (6184.8658/06.10.2009) CTTNHH SG CO.OP DAM SEN CHI LUONG T09/09 /

NGUYEN CAO THAI


136 6184.8656 207909279460156 2 1,852,500.00 71004481322 511003849532 (6184.8658/06.10.2009) CTTNHH SG CO.OP DAM SEN CHI LUONG T09/09 /

HUYNH HOANG ANH

18
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


137 7460.0101 7209100602963 2 10,725,357.00 0 71002158303 TT TIEN HANG CAC HD THEO BKE , TRU CK 51.318D

CT TNHH GIONG CAY TRONG KIM HUNG PHU


138 7460.0116 7209100603120 2 382,740,563.00 0 71001061664 TT TIEN HANG CAC HD THEO BKE

CT CP THUC PHAM VINH THANH DAT


139 7460.0117 7209100603131 2 234,435,600.00 0 71001061664 TT TEIN HANG CAC HD THEO BKE

CT CP THUC PHAM VINH THANH DAT


140 8332.8630 207909279340130 2 3,952,000.00 71004710493 511003840785 (8332.8631/06.10.2009) thanh toan luong cnv thang 09.2009.bo:CT TNHH TP TAN
VIET NHAT /

NGUYEN TAN KIET


007HOCHIMINH Tong so theo chi nhanh: 140
1 3893.0047 8209100600501 2 10,000,000.00 0 71002415441 NGUYEN HUU THANH

QUAN SUM OAI


2 6697.8004 208909279151526 2 11,572,647.00 81000619514 511003757386 PV SHIPYARD T/T LUONG T9/2009 /

LE THANH LONG
3 9586.7571 208909279150157 2 22,659,162.00 81000054831 71001394447 XN KT CAC CT KHI TT LUONG T9.09 /

LE VAN YEN
4 9586.7729 208909279150313 2 16,519,908.00 81000059307 511003809653 VIEN NC K.HOC&TKE TT LUONG T9.09 /

PHAM TAT DAC


5 9586.7885 208909279150990 2 16,102,453.00 81000128625 71001321302 CTY DK DAI HUNG TT LUONG T9.09 /

PHAM PHU CUONG


008VUNGTAU Tong so theo chi nhanh: 5
1 E729.0024 9209100600274 2 136,000,000.00 0 71000320590 CT TNHH SX TM DV & XD LY TAI PHAT CHUYEN TRA TIEN HANG
KG
CT CP TMSX TAN UC VIET

19
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 009KIENGIANG


2 5311.0067 9209100600259 2 5,680,000.00 0 511003798133 PHAM THI PHUONG THAO CT
KG
NGUYEN TRUNG KIEN
3 6461.0006 9209100600063 2 53,167,000.00 0 71001756171 NG TRUNG VY CTMUA THIET BI VE SINH INAX

NGUYEN THI MY NUONG


4 7317.0034 9209100600291 2 3,399,500.00 0 511003697716 CT CP THUY SAN KIEN GIANG(KISI;EX) TT TIEN NHO CTY MAI NHU PHU
MUA HO THIET BI CHO NGO TIEU MY

CT CP TM-DV MAI NHU PHU


5 7318.0021 9209100600060 2 20,000,000.00 0 71002975833 CHIN TRIEU CHUYEN TIEN MUA DO
CHIN TRIEU KG
NGUYEN NGOC HOANG
6 7318.0049 9209100600136 2 1,450,000.00 0 71001996571 KHA TO VAN NOP TM
KG
NGUYEN NGOC HIEU
7 8303.0075 9209100600189 2 700,000.00 0 511003749423 NGUYEN THI BICH THUY CHUYEN TIEN
PQ KG
NGUYEN THI MUOI
8 8304.0015 9209100600054 2 14,700,000.00 0 511003814086 CT TNHH PHUONG NAM TT TIEN MUA DT DON 01.10.09

CT TNHH QUOC TE LONG DANG


009KIENGIANG Tong so theo chi nhanh: 8
1 H684.0044 11209100600541 2 200,000,000.00 0 71002678568 DO NGOC THUY - NT CT TNHH SXTM MINH TRI
VCB CTH
CT TNHH SX TM MINH TRI
2 L518.7928 211909279010428 2 6,890,000.00 270310103 71003353113 CT LD UNILEVER CHI CT PHI T09.09 /

TRAN NGOC TRUONG


3 1577.0018 11209100600107 2 500,000.00 0 511003738838 THAI HUE DUC CT

PHAM THI KIM HUONG

20
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 011CANTHO


4 1578.0185 11209100600585 2 1,150,000.00 0 71003024653 NGUYEN THI LE QUYEN NOP TIEN

PHAN KIM TAI


5 3766.0340 11209100600631 2 5,600,000.00 0 511003853712 NGUYEN THI SO MI - CHUYEN TIEN

CONG MANH SENH


011CANTHO Tong so theo chi nhanh: 5
1 N221.0187 12209100600647 2 9,600,000.00 0 511003848509 SHOP QUANG PHAT CHUYEN TIEN HANG

LE THI MY
2 P518.0042 12209100600391 2 12,169,000.00 0 511003847741 DVH CHIU PHI. TT HD 72054

CUA HANG VINH THAI


012DONGNAI Tong so theo chi nhanh: 2
1 6328.0078 14209100600274 2 750,000.00 0 511003849761 tran tuan viet

NGUYEN HOANG VU
014QUANGNINH Tong so theo chi nhanh: 1
1 F884.0030 15209100600171 2 6,200,000.00 0 71001994230 THANH NHUNG CHUYEN
AG
LUC BOI SAN
2 4140.0014 15209100600043 2 20,000,000.00 0 511003775847 CHUYEN TIEN
AN GIANG
DAO THI TUYET NGA
015ANGIANG Tong so theo chi nhanh: 2
1 F779.0006 16209100600027 2 100,000,000.00 0 71001295215 NGO QUY THICH CHUYEN TIEN
HUE
LAM CHI QUANG
2 F779.0011 16209100600093 2 10,000,000.00 0 71002003603 NGUYEN THI HOA CHUYEN TIEN
HUE
VUONG MINH NHAT

21
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 016HUE


3 P404.0008 16209100600071 2 1,500,000.00 0 511003713339 NGUYEN NGOC KHOA CTIEN.
PHU THUONG-PHU VANG-TTH
TRAN NGOC BICH HANG
016HUE Tong so theo chi nhanh: 3
1 N560.0037 18209100600548 2 44,000.00 0 511003763081 phi t9.09 ten kh: huynh thanh binh ma kh:050687591A

CN QUAN5-CT TRUYEN HINH CAP SG TOURIST


2 4838.0022 18209100600203 2 500,000.00 0 511003729373 dang thi hong phuong nop tm

DANG DANG KHOA


3 9222.7563 218909279150063 2 1,400,000.00 270310103 71001396357 BDS PHAT HUNG K2 LUONG T9/09 /

LE THI NHU CA
4 9222.7712 218909279150212 2 2,518,449.00 270310103 511003744661 KIM CUONG LUONG T9/09 /

NGUYEN NGOC TUYET ANH


5 9222.7763 218909279150263 2 2,997,000.00 270310103 71003261150 DONG NAM A TQ LUONG T9/09 /

TRUONG GIA MAN


6 9222.8526 218909279151026 2 5,976,360.00 270310103 71001382250 SINO R&B LUONG T9/09 /

CHU CANH VINH


7 9222.9025 218909279151525 2 11,811,910.00 270310103 71001382195 SINO LUONG T9/09 SPCC /

TRUONG VI NAM
8 9222.9065 218909279151565 2 7,487,213.00 270310103 511003699653 SINO LUONG T9/09 SPCC /

TRAN NGOC QUE LAN


9 9222.9139 218909279151639 2 2,120,000.00 270310103 511003847961 SINO LUONG T9/09 SPCC /

PHUN CHI KIN


10 9222.9203 218909279151703 2 6,697,886.00 270310103 511003754719 SINO LUONG T9/09 SPCC /

CAO NHAT THIEN


22
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 018NAMSAIGON


018NAMSAIGON Tong so theo chi nhanh: 10
1 L539.0103 19209100600107 2 500,000.00 0 71002881456 VT

TRAN HONG NHUNG


019CAMAU Tong so theo chi nhanh: 1
1 A586.0058 23209100600214 2 43,000,000.00 0 511003695686 CT TNHH XD THIEN TRUONG ;

CT CP CHUNG KHOAN CHO LON


2 E965.0058 23209100600281 2 23,400,000.00 0 71001834578 duong quang tien ctien
179/21 phan chu trinh
TRAN THOAI PHUONG
3 L980.0056 23209100600254 2 9,545,000.00 0 71001436345 nguyen thi thu thao ctien
08 ngo quyen
TANG THI TUYET HONG
4 5214.0133 23209100600296 2 36,162,000.00 0 511003734292 tt 60% con lai cua hdkt 176/HDKT-09

CT TNHH SX TM CO KHI HONG KY


5 5214.0134 23209100600297 2 24,108,000.00 0 511003734292 ung 40% tienmua cao theo hdkt so 176/HDKT-09 ngay 29.08.09

CT TNHH SX TM CO KHI HONG KY


6 5471.0012 23209100600018 2 803,000,000.00 0 511003695686 CT TNHH XD THIEN TRUONG CT VAO TK 053035:695TR; TK 050810:17TR; TK
050147:20TR; TK 050515: 51TR; TK 050660:20TR

CT CP CHUNG KHOAN CHO LON


023DAKLAK Tong so theo chi nhanh: 6
1 B278.0002 25209100600519 2 2,000,000.00 0 71000971408 HTRA GD:DANG VAN TRIEN . KEM BBKQ ATM 29 DD.06.10.09, JOURNAL +
CTGD DD.05.10.09 TSQ 2900.

DANG VAN TRIEN


2 B278.5575 225909279140074 2 1,767,344.00 270310101 511003797678 TRUONG THCS NGUYEN VAN KIEP TT LUONG KY 1 T10.09 /

LAM THI THUY LINH

23
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 025BINHTAY


3 C115.0033 25209100600340 2 5,358,000.00 0 511003789962 NGUYEN HOANG NHAN NOP TM

VO THANH TOAN
4 D050.0004 25209100600028 2 5,000,000.00 0 511003709773 anh nop

TRAN THI NGOC ANH


5 1425.0037 25209100600111 2 3,000,000.00 0 511003747834 NGO TRONG MINH CT

NGUYEN THI NGOC HANH


6 1425.0145 25209100600516 2 100,000.00 0 511003774933 HO THANH TRUC NT

DANG THI LAN


7 1425.0157 25209100600536 2 15,000,000.00 0 71001706667 NGUYEN HOANG SON NT

NGUYEN HOANG SON


8 1464.0030 25209100600393 2 5,000,000.00 0 71002030072 LE THI NGOC DIEM NOP TM

TRAN CAO TRI


9 2017.0043 25209100600357 2 11,608,000.00 0 71003447297 HOANG NHAN NT

NGUYEN HUU KHANH TRINH


10 2613.0024 25209100600091 2 1,800,000.00 0 71001341531 TAT PHUONG Y

TAT PHUONG Y
11 2613.0045 25209100600197 2 1,500,000.00 0 511003827141 NGUYEN THI HONG PHI

NGUYEN THI HONG PHI


12 2629.7539 225909279120039 2 2,209,499.00 251001868888 71001929456 CN TPHCM TCT THEP VN CT LUONG QTT09/09 /

NGUYEN DUY HANG


13 7379.0028 25209100600356 2 3,572,000.00 0 511003789962 NGUYEN HOANG NHAN NOP TM

VO THANH TOAN

24
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 025BINHTAY


14 8308.0017 25209100600182 2 15,000,000.00 0 71001531308 KIET CU NT

NGUYEN KIET CU
025BINHTAY Tong so theo chi nhanh: 14
1 B448.0033 27209100600103 2 10,000,000.00 0 71002703875 NGUYEN HOAI CHUONG CT

TU HUE NHI
2 2789.0019 27209100600089 2 2,400,000.00 0 71003346852 TRAN VAN PHUC nop tien

NGUYEN MINH TUNG


027QUANG NGAI Tong so theo chi nhanh: 2
1 L492.0254 29209100600276 2 10,980,000.00 0 71001291138 PHAM VAN HIEU - NT

THIEU QUANG TRUC


029GIALAI Tong so theo chi nhanh: 1
1 I330.0053 30209100600278 2 4,000,000.00 0 71003011323 nguyen quang minh

NGUYEN THI LAN THANH


030HOAN KIEM Tong so theo chi nhanh: 1
1 B318.0024 32209100600160 2 25,000,000.00 0 71002133839 TRAN TAN HUNG - GOI TRA TIEN DON HANG NGAY 01.10.2009
VCB SOC TRANG
DIEC QUOC HUNG
2 D387.0038 32209100600066 2 32,818,717.00 0 511003798555 TO TRAN THI LE UYEN CT
BAC LIEU
CT TNHH TM DV LB
3 1595.0027 32209100600044 2 50,000,000.00 0 71002720000 DIEP HUE MAN - NOP TIEN
ST
DIEP HUE LINH
032SOCTRANG Tong so theo chi nhanh: 3
1 F813.0080 33209100600601 2 500,000.00 0 71001658826 GIANG NGOC THUY UYEN NOP TM

GIANG NGOC THUY UYEN

25
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 033BENTHANH


2 Q380.0088 33209100600503 2 19,000,000.00 0 71001934908 HUNG NT

TRAN HOANG HUNG


3 Q380.0111 33209100600612 2 200,000.00 0 71002777992 BUI KHAC HOANG NT

VUONG XUAN CHI


4 0721.0031 33209100600259 2 34,000,000.00 0 71002025070 HUNG NT

PHAM TRAN HUNG


5 0721.0039 33209100600279 2 40,000,000.00 0 71001773425 NGUYEN THI HAI GIANG NT

ON VINH HUONG
6 7230.8046 233909279010044 2 2,531,200.00 71000318477 511003710010 CTY CP NHUA 04 CHUYEN LUONG KY 2 THANG 9 /

TRAN THANH TUNG


7 7230.8149 233909279010139 2 8,213,969.00 71001138713 511003766759 luong nv t9 /

TRAN VAN THUONG


8 7230.8150 233909279010140 2 5,595,000.00 71001138713 511003766786 luong nv t9 /

NGUYEN THI MINH DONG


9 7230.8153 233909279010143 2 4,062,000.00 71001138713 511003766768 luong nv t9 /

NGUYEN MINH THANH


033BENTHANH Tong so theo chi nhanh: 9
1 N840.8056 237909279100073 2 5,349,290.00 371003805246 71001580971 TTDV DOI NGOAI TT LUONG,COM TRUA SAU KHI TRU KPCD 6T CUOI NAM
2009 /

NGUYEN THI MINH NGUYET


2 5869.0018 37209100600068 2 12,000,000.00 0 511003706106 VUONG NGUYEN QUOC TIEN

VUONG NGUYEN QUOC TIEN

26
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 037TANDINH


3 5869.0108 37209100600371 2 17,200,000.00 0 71001887356 NGUYEN THI HONG THAM NOP

NGUYEN THI HONG THAM


4 5869.0126 37209100600418 2 3,000,000.00 0 511003719014 NGUYEN THU TRANG NOP

NGUYEN THU DUNG


5 8882.0056 37209100600726 2 20,237,663.00 0 71002249856 TT TK CKH CHUYEN VAO TK PHAM THI MUOI ID 320864114 BEN TRE
08.03.2005

PHAM THI MUOI


037TANDINH Tong so theo chi nhanh: 5
1 H368.0090 38209100600506 2 1,270,000,000.00 0 511003839273 nguyen thi thanh van nop tien
vcbtd
CT TNHH VAN NGHI
2 H369.0116 38209100600279 2 33,407,000.00 0 511003798555 DOAN VAN DUY BAO NT

CT TNHH TM DV LB
3 H369.0153 38209100600452 2 1,818,000.00 0 511003691343
VCB TD
DO HUU TRI
4 I881.0089 38209100600578 2 1,360,000.00 0 511003693464 CTY DIEN TU SAM SUNG VINA CHI THUONG T10/09

PHAM VAN CHINH


5 M576.0063 38209100600343 2 15,608,000.00 0 71000029744 TRUONG MAI TRINH NT THUE CAN HO 2106 THAP C THUAN KIEU PLAZA
VCB TD
CONG TRINH HOP TAC THUAN KIEU
6 8144.0058 38209100600539 2 5,145,000.00 0 71002551402 CT TNHH PURATOS VN PYT FOR INV 167389 BUYING DECAL PAPER A4. FO:
DNTN TM & DV QUOC TIN
VCB TD
DNTN TM & DV QUOC TIN
7 9788.0041 38209100600519 2 1,574,003,000.00 0 511003839273 nguyen thi thanh van ck
vcbtd
CT TNHH VAN NGHI
038THUDUC Tong so theo chi nhanh: 7

27
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 041KHUCONGNGHIEP


1 M482.0009 41209100600021 2 10,000,000.00 0 71003171144 LE THI HUE NOP/ ST: 10.011.000D TRU PHI NH 11.000D DVH CHIU

DUONG BAO NGOC


041KHUCONGNGHIEP Tong so theo chi nhanh: 1
1 F524.0040 42209100600103 2 149,300,000.00 0 511003792274 PHUC HOANG NOP TM

CT TNHH DUOC PHAM VA TTB Y TE KHAI HOAN


2 F524.0049 42209100600115 2 10,000,000.00 0 511003695383 TRAN THI CAM NHUNG -CT

HO PHUOC THANH
3 F524.0083 42209100600183 2 55,000,000.00 0 511003695989 BINH NO PTM

CHAU PHUOC BINH


4 F524.0193 42209100600552 2 600,000.00 0 71002192570 QUACH THI NGO CT

NGUYEN TRUNG TIN


5 F524.0197 42209100600553 2 900,000.00 0 511003715625 QUACH THI NGO CT

NGUYEN CONG HOA


6 F524.0214 42209100600611 2 18,070,000.00 0 511003799340 PHUC HOANG NOPTM

CT TNHH TM DP THUAN THANH


7 F524.0215 42209100600613 2 35,950,000.00 0 511003792274 PHUC HOANG NOP TM

CT TNHH DUOC PHAM VA TTB Y TE KHAI HOAN


8 G739.8123 242909279010119 2 3,083,968.00 71003594940 511003750834 CT TOYOTA LY THUONG KIET TRA LUONG NV T09 /

HA THUY QUOC HUY


9 G739.8143 242909279010139 2 2,768,550.00 71003594940 511003750623 CT TOYOTA LY THUONG KIET TRA LUONG NV T09 /

CAO THI XUAN


10 G739.8144 242909279010140 2 2,767,849.00 71003594940 511003750632 CT TOYOTA LY THUONG KIET TRA LUONG NV T09 /

VO THI CAM NHUNG

28
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 042PHUTHO


11 G739.8165 242909279010161 2 3,919,191.00 71003594940 511003746865 CT TOYOTA LY THUONG KIET TRA LUONG NV T09 /

TRAN NGOC TUAN


12 G739.8188 242909279010184 2 14,968,306.00 71003594940 71003622659 CT TOYOTA LY THUONG KIET TRA LUONG NV T09 /

CAO TRI DUNG


13 G739.8285 242909279010558 2 15,576,900.00 71000841632 71002755969 TT CHAN DOAN Y KHOA TT LUONG NV T9.09 /

JASMINE DE CHEANH-BEAUPHA-THANH XUAN


14 G739.8286 242909279010559 2 12,777,500.00 71000841632 71002756039 TT CHAN DOAN Y KHOA TT LUONG NV T9.09 /

HO CHI TRUNG
15 G739.8287 242909279010560 2 5,474,870.00 71000841632 71002764424 TT CHAN DOAN Y KHOA TT LUONG NV T9.09 /

MA NGOC MY
16 G739.8290 242909279010563 2 10,475,250.00 71000841632 71002930853 TT CHAN DOAN Y KHOA TT LUONG NV T9.09 /

TRAN MINH DUNG


17 G739.8294 242909279010567 2 3,265,200.00 71000841632 71003450370 TT CHAN DOAN Y KHOA TT LUONG NV T9.09 /

LE THI THUY AN
18 G739.8389 242909279010662 2 2,074,500.00 71000841632 511003715890 TT CHAN DOAN Y KHOA TT LUONG NV T9.09 /

HO NGUYEN YEN PHI


19 G739.8390 242909279010663 2 16,380,000.00 71000841632 511003724355 TT CHAN DOAN Y KHOA TT LUONG NV T9.09 /

BUI VO MINH HOANG


20 G739.8391 242909279010664 2 4,920,000.00 71000841632 511003760652 TT CHAN DOAN Y KHOA TT LUONG NV T9.09 /

NGUYEN THI KIM THAO


21 G739.8392 242909279010665 2 2,665,000.00 71000841632 511003771935 TT CHAN DOAN Y KHOA TT LUONG NV T9.09 /

DINH DOAN HONG PHUONG

29
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 042PHUTHO


22 G739.8603 242909279010875 2 1,870,830.00 421003756161 511003693776 TRUONG THPT TRAN QUANG KHAI CHUYEN LUONG T10/09 + TRUY LINH
T9.09 /

TA HO CONG THANG
23 G739.8625 242909279010897 2 2,134,665.00 421003756161 511003763090 TRUONG THPT TRAN QUANG KHAI CHUYEN LUONG T10/09 + TRUY LINH
T9.09 /

VU THI NGOC OANH


24 Q540.8019 242909279010486 2 2,772,000.00 421003811988 511003798050 CT CP CHAU A VI RA CHUYEN LUONG ACER HCM T9.09 /

NGUYEN XUAN NGOC MINH


25 7541.0171 42209100600712 2 14,000,000.00 0 71003432561 NG THI MONG THO NOP TM

NGUYEN THI MONG THO


042PHUTHO Tong so theo chi nhanh: 25
1 F652.0034 43209100600084 2 1,200,000.00 0 511003718339 NGUYEN THANH PHONG CT

NGUYEN THI THANH HA


043PHUTAI Tong so theo chi nhanh: 1
1 C201.0040 44209100600461 2 26,657,000.00 0 71001175230 PHAM NGOC HUY CHUYEN SANG TK VND

PHAM NGOC HUY


2 C201.0042 44209100600470 2 26,661,265.00 442140862012 71001175230 TT SO BL 169711 PHAM NGOC HUY 260924361 BINH THUAN 06.03.99 CHUYEN
VAO TK 0071001175230

PHAM NGOC HUY


3 H392.0023 44209100600186 2 2,000,000.00 0 511003729548 HUYNH THI THU DUNG NT

VO DONG DUONG
4 J301.8086 244909279010086 2 1,205,673.00 71000013700 511003822307 XN HAI AU TCTY BAY DV VN // TT LUONG T10.09 CBCNV THEO DS /

NGUYEN HANH HOA


5 J301.8213 244909279010205 2 8,853,333.00 441003735862 71002776280 CT CP GIAI PHAP KHACH SAN VIET // TT LUONG NV T09.09 THEO DS /

HOANG ANH TU

30
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 044TANBINH


6 K011.0065 44209100600311 2 15,136,000.00 0 511003697495 TRAN THI THU HOA // CPCT + N.GIO T9/2009

DO ANH TU
7 M025.0127 44209100601035 2 1,000,000.00 0 511003695686 PHAN THI THU DIEM NT VAO TK CK 053C100888 CUA PHAN LOI

CT CP CHUNG KHOAN CHO LON


8 N251.0105 44209100601074 2 39,000,000.00 0 511003804378 B/O CT TNHH SX & TM A MY THACH // TTT IEN DA GRANITE HDON 0016055
04.07.09
VCB TB
CONG TY TNHH LAM TIEN PHAT
9 0786.0017 44209100600085 2 5,000,000.00 0 71001177580 NGUYEN TUAN HOANG

NGUYEN TUAN HOANG


10 0786.0135 44209100600855 2 17,000,000.00 0 511003714096 HO THI THANH GIANG NT

HO THI THANH GIANG


11 0786.0178 44209100600987 2 10,000,000.00 0 71003560939 TRAN VIET HUNG

TRAN VIET HUNG


044TANBINH Tong so theo chi nhanh: 11
1 K841.0023 45209100600544 2 230,000.00 0 511003702735 nguyen thi ngoc van nt

DINH THE MANH HOANG


045THANHCONG Tong so theo chi nhanh: 1
1 F622.0036 46209100600148 2 2,234,866.00 0 71001424613 CT TNHH SAIGON CO.OP XA LO HA NOI.TT TIEN HANG CHO CT TNHH MY
PHAM MY DIEN KU/09N-109859-17.09.09

TRUONG LAP DUC


2 J435.0011 46209100600035 2 2,000,000.00 0 71002547914 TRAN THI NGOC BICH-NT

NGUYEN THI THAO


3 N790.0100 46209100600540 2 500,000.00 0 511003820112 NGUYEN NGOC SON NT

LE THI MACH LY

31
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 046SONGTHAN


046SONGTHAN Tong so theo chi nhanh: 3
1 H395.0016 47209100600045 2 36,300,000.00 0 511003758896 HUYNH VAN HA CHUYEN TIEN
VCB CHAU DOC -PGD TINH BIEN
TAC THI BICH THUY
047CHAUDOC Tong so theo chi nhanh: 1
1 I212.0044 48209100600240 2 7,900,000.00 0 71001461194 NGUYEN THI OANH CHUYEN TIEN *09

NGUYEN THI ANH PHUONG


2 I212.0094 48209100600479 2 1,000,000.00 0 511003820112 MAI THUYET CUONG NOP TM *09

LE THI MACH LY
3 N229.0027 48209100600164 2 17,030,000.00 0 511003798555 TRAN THI BICH VAN CT HANG CTY

CT TNHH TM DV LB
048BIENHOA Tong so theo chi nhanh: 3
1 E571.0038 49209100600317 2 17,000,000.00 0 71001960928 NGUYEN NGOC THANH TRA TIEN HANG

LUU TRAN
2 N265.0115 49209100600502 2 100,306,888.00 0 511003753391 LAM BUU CHAU NT

LAM BUU CHAU


3 9823.0059 49209100600401 2 10,000,000.00 0 71003297828 NGUYEN AI THI NT
VCB TL
PHAN NHU NGUYET
049THANGLONG Tong so theo chi nhanh: 3
1 F171.0046 50209100600503 2 945,891,000.00 71371069638 71001069628 CTY CP NHUA VIH HOA BAN USD C/VAO TK VND

CT CP NHUA VINH HOA


2 G774.0205 50209100600419 2 57,150,000.00 0 71002647768 NGUYEN THI THUY HONG NOP TIEN 6/10:157000$,5/10:33500$

TRINH HOANG NGUYEN

32
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 050VINHLOC


3 G774.0233 50209100600505 2 4,000,000.00 0 511003771595 HOANG QUOC BINH NOP

HOANG QUOC BINH


4 H352.7532 250909279020032 2 22,152,295.00 270310003 511003700595 BIC C GO VAP TT / HD 111349.6801.6802.6807.6817.6818.6819.6830.6833.6836GV

LE BA PHUONG
5 L526.0050 50209100600108 2 10,000,000.00 0 71003636196 BUI XUAN TIEN NOP

DINH THI QUYEN


6 L526.0212 50209100600497 2 5,000,000.00 0 511003762645 BOC VI TIEN NOP

BOC VI TIEN
050VINHLOC Tong so theo chi nhanh: 6
1 E774.7524 253909279030251 2 5,577,000.00 181001331824 511003717654 DH HOA SEN TT THU LAO CUOI KY HE KTV HK 08.3 /

TRUONG THI TUYET THANH


2 E774.7615 253909279030445 2 1,559,250.00 181001331824 511003764041 DH HOA SEN TT THU LAO TTNN T09.09( TRU STT 6 DO SAI THONG TIN) /

NGUYEN THI NGUYET ANH


3 E774.7617 253909279030447 2 3,341,250.00 181001331824 511003763962 DH HOA SEN TT THU LAO TTNN T09.09( TRU STT 6 DO SAI THONG TIN) /

LE NGOC THIEN NHIEN


4 E774.7618 253909279030448 2 2,722,500.00 181001331824 511003763971 DH HOA SEN TT THU LAO TTNN T09.09( TRU STT 6 DO SAI THONG TIN) /

PHAM THI THUY TRAM


5 E774.7619 253909279030449 2 247,500.00 181001331824 511003764005 DH HOA SEN TT THU LAO TTNN T09.09( TRU STT 6 DO SAI THONG TIN) /

TRAN THI KIM YEN


6 E925.7585 253909279030088 2 4,725,782.00 531002225319 71002594330 chuyen luong thang 09/2009 /

NGUYEN CHI NHAN


7 E925.7689 253909279030206 2 1,000,000.00 181000139133 511003841396 thanh toan luong t09/09 /

TONG THANH HA

33
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 053BINHTHANH


8 E925.7814 253909279030344 2 8,286,539.00 531002174974 511003806554 CHI LUONG THANG 9 CHO CB CNV PETROLAND /

DOAN THE PHONG


9 K941.0077 53209100600321 2 12,000,000.00 331003650864 511003806811 minh thu ck

HO THI MONG LO
10 4839.0147 53209100600588 2 5,000,000.00 0 511003731083 NGO QUOC HUNG CT

LE THUONG VU
11 4840.0027 53209100600092 2 5,000,000.00 0 71001003253 le quang thinh nop tm

PHAM THI KIM DUNG


053BINHTHANH Tong so theo chi nhanh: 11
1 G730.0024 56209100600070 2 2,500,000.00 0 511003684293 HUYNH DUC TUAN - NOP TK

HOANG THUY THUY TRANG


2 G731.0044 56209100600141 2 1,000,000.00 0 511003773900 DO QUANG DUC NT

LAU DUC ANH


3 G731.0045 56209100600147 2 700,000.00 0 511003781111 PHAN DANG HOANG DUC NT

NGUYEN THI NGOC GIAU


4 M167.0033 56209100600166 2 4,150,000.00 0 511003729731

LUU LE HOA
056DALAT Tong so theo chi nhanh: 4
1 K022.0077 58209100600138 2 15,000,000.00 0 71002783853 viet nt

QUAN QUOC HUNG


058CAMRANH Tong so theo chi nhanh: 1
1 F643.0044 63209100600085 2 6,400,000.00 0 511003808859 NGO THI THEM CT//
VCB LONG AN
BUI VAN DOI

34
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 063LONGAN


063LONGAN Tong so theo chi nhanh: 1
1 K912.0025 67209100600038 2 11,700,000.00 0 511003800934 PHAM NHU THIEN TAM CT

CN CT CP TAP DOAN PHU THAI (TP.HN)


067TIEN GIANG Tong so theo chi nhanh: 1
1 B247.6018 68909100660690 2 19,478,000.00 71000000348 71002737738 /Ref:P0296 // SUPERIOR MULTI - PACKAGING VN TTHD49525 PHI NH 22000D
VCB HOCHIMINH
CHUNG DAT VINH
2 B247.6041 68909100660827 2 15,297,700.00 71000000348 71002025751 /Ref:P01111* // CT CP THUC PHAM GIA DINH TT HD 3753-4-5
VCB HOCHIMINH
CT TNHH THUC PHAM BACH GIA LAC
3 B247.6128 68909100661424 2 9,700,000.00 71000004519 71001042750 /Ref:P0910050462R // 0910050462R ADV CLINICAL PHARMACOLOGY TRAINING
RATE 17847 B/O:BOEHRINGER INGELHEIM INTL GMBH C/O METROPOLITAN
BLDG. 235 DONG KHOI STR,DIST.I
VCB HOCHIMINH
VO DAI MINH NHAN
4 B247.6337 68909100664554 2 3,481,000.00 71000004519 511003803381 /Ref:P0910050452R // 0910050452R GROUP PRESENT CTO 115 HOSP RATE 17847
B/O:BOEHRINGER INGELHEIM INTL GMBH C/O METROPOLITAN BLDG. 235
DONG KHOI STR,DIST.I
VCB HOCHIMINH
NGUYEN THI NGOC TRANG
5 B247.6361 68909100664583 2 11,037,379.00 71000004519 511003756638 /Ref:P0910060233R // 0910060233R SALE EXPENSES AUG 2009 B/O:B.BRAUN
VIETNAM CO.LTD. 170 DUONG LA THANH DONG DA HANOI VN
VCB HOCHIMINH
NGUYEN HONG LUC
6 B247.6494 68909100666175 2 5,000,000.00 71000000403 71002969257 /Ref:P610878 // 600878 CTY TNHH TM DUOC HOANG LONG THANH TOAN
LUONG T9/2009 B/O:CTY TNHH TM DUOC HOANG LONG
VCB HOCHIMINH
TRAN THI MINH THU
7 B247.6500 68909100666182 2 4,475,000.00 71000000403 71001130546 /Ref:P610908 // 600908 CTY TNHH TM DUOC HOANG LONG THANH TOAN
LUONG T9/2009 B/O:CTY TNHH TM DUOC HOANG LONG
VCB HOCHIMINH
NGUYEN THI THANH THUY
8 B247.6811 68909100673479 2 2,979,200.00 71000000348 71000320590 /Ref:P359**-.. // CT CP CUA HIEU VA SUC SONG-HD 1941
VCB HOCHIMINH
CT CP TM SX TAN UC VIET

35
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 068HEADOFFICE


9 B247.6892 68909100675920 2 56,408,000.00 681000002439 511003798555 /Ref:POR091006103 // TRA 56.408.000D TIEN HANG B/O:CONG TY TNHH BAY
THUY
NHTMCP NGOAI THUONG VIET NAM
CTY TNHH TM VA DV LB
10 B247.7035 68909100677144 2 12,257,498.00 71000000348 511003763081 /Ref:P375**-.. // HOTEL EQUATORIAL- SUBSCRIPTION FEE FOR PROVIDING
CHANNEL SERVICE FOR AUG 2009, USD686.81@17847
VCB HOCHIMINH
CN QUAN 5-CT TRUYEN HINH CAP
11 L421.6286 68909100666922 2 50,066,190.00 71000000168 511003786881 /Ref:PLN0610.20 // 1401.15078.05.10.09.TRA TIEN MUA THUNG CARTON
T08/2009 THEO HD 197648:197653 VA BU TIEN HANG THANG7/09 THEO HOA
DON:197616 B/O:CONG TY TNHH SX- TM PHU AN
VCB HOCHIMINH
CONG TY TNHH GIAY VIET THUAN
12 L421.6546 68909100670795 2 23,557,490.00 71000000168 511003800934 /Ref:P27NH0610 // NGUYEN KIM TTOAN HD 121078 (NOI COM DIEN CUCKOO)
TRUNG TAM HAU MAI F/O:CN CONG TY CO PHAN TAP DOAN PHU THAI (TP
HN) B/O:CTY CP THUONG MAI NGUYEN KIM
VCB HOCHIMINH
CN CTY CO PHAN TAP DOAN PHU THAI (TP HN)
13 L421.6870 68909100676406 2 23,674,806.00 71000000168 71001135733 /Ref:PANA6- 52 // THANH TOAN TIEN VAT F/O:CONG TY TNHH MY YEN
B/O:CONG TY TNHH TMAI THUY SAN THIEN HAI
VCB HOCHIMINH
CONG TY TNHH MY YEN
14 L421.6907 68909100676470 2 123,200,000.00 71000000168 511003694718 /Ref:PTR41-06 // F/O:CONG TY TNHH SX TM HANG PHONG ,THANH TOAN TIEN
HOA DON SO 0084116 B/O:CTY TNHH XD GIAO THONG NHI HIEP
VCB HOCHIMINH
CONG TY TNHH SX TM HANG PHONG
15 L430.0041 68209100600249 2 97,260,470.00 250101001 250101001

MUA BAN NTE/VND


16 0006.6018 68909100660035 2 889,000.00 71003536124 511003701629 /Ref:P20091002004 // Claim/ Bao Hiem SK 292922
VCB HOCHIMINH
PHAM THU DUNG
17 0006.6075 68909100660187 2 373,464.00 71003116005 71001966539 /Ref:P20091002055 // Claim/ Bao Hiem SK 291897
VCB HOCHIMINH
PHAN THIEN THI

36
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 068HEADOFFICE


18 0006.6265 68909100662947 2 10,764,750.00 71000004593 71001401747 /Ref:P3589278822 // B/O:PERFETTI VAN MELLE VIETNAM LTD. SAL SALESMAN
P7.2009 LUONG NV BH T7.2009
VCB HOCHIMINH
VU DINH THINH
19 0006.6282 68909100662964 2 2,074,005.00 71000004593 71001064424 /Ref:P3589279005 // B/O:PROCTER AND GAMBLE INDOCHINA LTD., 1570183()
VCB HOCHIMINH
PHAN TRONG CHINH
20 0006.6581 68909100665356 2 1,876,850.00 71003116005 71002874562 /Ref:P20091005042 // Claim/ Bao Hiem SK 293205
VCB HOCHIMINH
LY THO
21 0006.6937 68909100671312 2 48,676,035.00 71000004593 511003705292 /Ref:P3589279393 // B/O:SANYO HA ASEAN CORP. HOA DON SO 35901
VCB HOCHIMINH
CTY TNHH TM DICH VU VAN TAI NGOC TAI
22 0006.9127 68909100671421 2 6,375,000.00 71000004593 511003826613 /Ref:INC091006002 // deloitte 201025079 136
VCB HOCHIMINH
DOAN YEN CHAU
23 0598.6003 68909100661553 2 500,000,000.00 71000000351 511003798555 /Ref:P91352216 // CMND : #CTY TNHH TMSXDV AS PHUONG DONG###TRA
TIEN MUA HANG#
VCB HOCHIMINH
CTY TNHH TMDV LB
24 0598.6040 68909100661941 2 430,000.00 71000000351 511003687338 /Ref:P9670907 // CMND : #CTY CP BAO AN KHANG#HB CTY BAKCO CHI TRA
TIEN BAO HIEM TRAN VAN DOI(DKSH-BAOLONG)HCM
VCB HOCHIMINH
TRAN VAN DOI
25 0598.6116 68909100662777 2 1,944,000.00 71000000351 511003688682 /Ref:P9671074 // CMND : #CTY TNHH 1TV TMDVQC DOANH NHAN TRE#HB PHI
CONG TAC QC BAO DNSGCT
VCB HOCHIMINH
PHAM TUAN ANH
26 0598.6117 68909100662778 2 1,944,000.00 71000000351 511003688682 /Ref:P9671075 // CMND : #CTY TNHH 1TV TMDVQC DOANH NHAN TRE#HB
CTV QC BAO DNHSGCT
VCB HOCHIMINH
PHAM TUAN ANH
27 0598.6408 68909100669640 2 9,984,950.00 71000000351 71003106681 /Ref:P9671380 // CMND : #CTY CP BAO AN KHANG#HB CTY BAKCO CHI TRA
TIEN BAO HIEM PHUNG THI THU HA(ZUELLING-BAOLONG)HCM
VCB HOCHIMINH
PHUNG THI THU HA

37
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 068HEADOFFICE


28 0598.6460 68909100670452 2 10,000,000.00 71000000351 71001417163 /Ref:P9671422 // CMND : #CTY TNHH BAO BI VIET HOA#CTY TNHH BAO BI
VIET HOA##TT TIEN GIAY CTY HOA TAN#
VCB HOCHIMINH
DNTN TM SX VA CN HOA TAN
29 0598.6661 68909100676811 2 64,810.00 71000000351 71002423478 /Ref:P9671594 // CMND : #247 NH ACB#Thanh toan cac lenh tu 2009-10-05 01 pm
den2009-10-06 01 pm.Ma trich tien 4734.So lenh TT:2
VCB HOCHIMINH
CTY CP CAP NUOC PHU HOA TAN
30 0598.6747 68909100676904 2 7,507,500.00 71000000351 511003813475 /Ref:P9671753 // CMND : #CTY TNHH MTV DAU TU VA PHAT TRIEN KY
THUAT###CT DI CN QUAN 5, CTY TNHH MTV DAU TU VA PHAT TRIEN KY
THUAT - TT TIEN LAP DAT HE THONG
VCB HOCHIMINH
CTY TNHH CONG NGHE DIEN TU THANH SON
31 4516.3099 368909100603099 2 7,879,523.00 120401036 511003812598 /VCBFee:11.27(+VAT:1.13)NOK//Ref:7712NOO01201859 // VAL:091006NOK2500,
/33B:NOK2500, /Tlx:210910052134 /Pmnt:GAV /71A:SHA /B.O:My Que Thi
TranHamarvegen 732613 LILLEHAMMER /F.O:/0511003812598CO HUYNH MY
CHANH137 LE THI BACH CAT PHUONG 11QUAN 11 T.P.HO.CHI.M
Hamarvegen 732613 LILLEHAMMER
CO HUYNH MY CHANH
32 4516.3417 368909100603417 2 2,908,526.00 120401056 71003679275 /VCBFee:2(+VAT:0.2)USD//Ref:1259100278FS // VAL:091006USD165,17
/Tlx:210910061303 /Pmnt: /71A:SHA /B.O:/086-0756761TOSHIHIKO MIZUNO2-5-3
KIBA KOTO-KU TOKYO JAPAN /F.O:/0071003679275ING THI THUY HUONG
2-5-3 KIBA KOTO-KU TOKYO JAPAN
ING THI THUY HUONG
33 4517.6198 68909100663127 2 14,000,000.00 71000004508 511003726054 /Ref:PTTM682448 // TTM682448 DOAN H HUU TRI TT TT TIEN NO TRI
B/O:DOAN H HUU TRI
VCB HOCHIMINH
NGO KIEN DUC
34 4517.6255 68909100665420 2 1,500,000.00 681000002925 511003726137 /Ref:PTTM682552 // TTM682552 THIEN Y JOINT STOCK COMPANY TT TT L
UONG KY II T09-09 B/O:THIEN Y JOINT STOCK COMPANY
NHTMCP NGOAI THUONG VIET NAM
NGUYEN NGOC MY
35 4517.6281 68909100665449 2 8,725,090.00 71000004508 511003705155 /Ref:PTTM682484 // TTM682484 CTY TNHH MAY MAC CAM SANH VN TT VE
MAY BAY B/O:CTY TNHH MAY MAC CAM SANH VN
VCB HOCHIMINH
BIAN KAI

38
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 068HEADOFFICE


36 4517.6292 68909100665468 2 100,001,000.00 71000384220 511003794469 /Ref:P521742 // B O;CUA HANG HIEP THANH - PGD PHO CO DIEU - PNB#CUA
HANG HIEP THANH - PGD PHO CO DIEU -##THANH TOAN TIEN HANG THEO
HD: 17211 NGAY : 03/10/2009#
VCB HOCHIMINH
CONG TY TNHH NHA THANH
37 4517.6405 68909100665617 2 605,151.00 71000004508 511003767324 /Ref:PTTM682585 // TTM682585 CTY TNHH LOSCAM VIET NAM TT /ROC/PA Y
EXACT /INV/25901 B/O:CTY TNHH LOSCAM VIET NAM
VCB HOCHIMINH
CTY TNHH KIEM TOAN VA GIAI PHAP
38 4517.6832 68909100673805 2 7,500,000.00 71000004432 71003664998 /Ref:POR0646209 // TT TIEN MUA GIAY NHAM CUON HD 58523(16/09/09)
B/O:ROSTAING TANNERY VN ONE MEMBER CO
VCB HOCHIMINH
LY PHONG THANH
39 4517.6855 68909100673834 2 2,000,000.00 71000384220 511003798573 /Ref:P521770 // B/O: #VO UY QUANG###CHUYEN TIEN#
VCB HOCHIMINH
VO XUAN HANG
40 4517.9003 68909100660934 2 8,200,000.00 681000002925 511003758511 /Ref:INC091006001 // CTY TNHH Y TE VIEN DONG VN TT LUONG THANG
092009
NHTMCP NGOAI THUONG VIET NAM
Nguyen Anh Tuan
41 4517.9011 68909100660942 2 22,707,000.00 681000002925 71001134117 /Ref:INC091006001 // CTY TNHH Y TE VIEN DONG VN TT LUONG THANG
092009
NHTMCP NGOAI THUONG VIET NAM
Tran Xuan Dai
42 4593.6162 68909100663931 2 11,132,000.00 71000000269 71001156306 /Ref:POR091006007 // OR091006007 Nguoi gui: CTY TNHH KT&TM DUC BINH TT
MUA HANG
VCB HOCHIMINH
CTCP SX TMKT XD DIEN 3S
43 4593.6212 68909100663981 2 31,651,000.00 71000000269 511003689679 /Ref:POR091006057 // OR091006057 Nguoi gui: CTY TNHH VC & GN TAM NHAT
LONG TT DH 152788
VCB HOCHIMINH
CTY TNHH DV GNVT QUOC TE
44 4593.6592 68909100671614 2 500,000.00 71000000269 511003845859 /Ref:POR091006086 // OR091006086 Nguoi gui: BUI DUC CHINH UNG TIEN MUA
HTC
VCB HOCHIMINH
DO QUANG TUAN

39
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 068HEADOFFICE


45 4593.6774 68909100672547 2 42,989,000.00 71000004492 511003719032 /Ref:PO060082/09Q // TT TIEN THUE VP, NX T9/09. ST VND43,000,000 TRU PHI
UOB VND11,000 B/O:CTY TNHH THIET KE DUONG BAN
VCB HOCHIMINH
LE THI LE HIEN
46 4593.6861 68909100676061 2 30,780,000.00 681000002549 511003855907 /Ref:P032785 // 032785 001CO04092790001TT C.PHI TRO GIANG - LOP MCSA -
VNPT- P&L 922 B/O:CTY TNHH TU VAN VA DTAO NETPRO
NHTMCP NGOAI THUONG VIET NAM
HONG NGOC DON
47 4640.6217 68909100663214 2 5,126,000.00 71000004542 511003851554 /Ref:P514655 // 514655 249750 STRAWBERRY JAM VIETNAM CO., LTDMST:
0309378904LUONG T9.2009
VCB HOCHIMINH
Nguyen Van Long
48 4640.6495 68909100665764 2 6,617,600.00 71000004542 71001959131 /Ref:P514833 // 514833 140910 NIPPON EXPRESS (VIETNAM) CO.,LTD.MST:
0302065148HD 0077708.9
VCB HOCHIMINH
NGUYEN HOA TRUNG NHAN
49 4640.6752 68909100670739 2 176,242,500.00 71000004483 71001061664 /Ref:PMO091000536 // MO091000536 ORION FOOD VINA CO.,LTD MUA TRUNG
VCB HOCHIMINH
CT CP THUC PHAM VINH THANH DAT
50 4640.6808 68909100672150 2 44,388,144.00 681000002071 71001156306 /Ref:P600.0273 // 600273 CTY CP KIEN PHONG FT0927901359:TTT MUA TEE
CONNECTOR CHO CONG TY CP SX TM KT XD DIEN 3S B/O:CTY CP KIEN
PHONG
NHTMCP NGOAI THUONG VIET NAM
CONG TY CP SX TM KT XD DIEN 3S
51 4640.7085 68909100676630 2 4,560,000.00 71000004410 71000059740 /Ref:POR091006051 // HD 9149AL . B/O:ESPACE BIG C AN LAC
VCB HOCHIMINH
DUONG VINH HOA
52 4640.7086 68909100676631 2 3,595,462.00 71000004410 71002158303 /Ref:POR091006052 // HD 98464.98502.98517.98545.98580AL B/O:ESPACE BIG C
AN LAC
VCB HOCHIMINH
CTY TNHH GIONG CAY TRONG KIM HUNG PHU
068HEADOFFICE Tong so theo chi nhanh: 52
1 N551.0014 69209100600008 2 2,650,000.00 0 511003685675 NGUYEN VAN CHIEN TRA TIEN MAU HANG MLC

TRUONG THI TUYET TRINH


069HA TAY Tong so theo chi nhanh: 1

40
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 070TAY NINH


1 N619.0035 70209100600027 2 21,082,000.00 0 71002687298 NGUYEN THANH NHAN - THANH TOAN TIEN VAT TU

CHAU NGOC MINH


2 N620.0027 70209100600042 2 2,040,000.00 0 511003767186 LE NGOC HUE NT

LUONG HUE BANG


070TAY NINH Tong so theo chi nhanh: 2
1 G744.0135 72209100600294 2 114,300,000.00 0 511003766043 LE THI THANH THUY NT

PHAM VIET VIET


2 G747.8731 272909279020324 2 4,283,000.00 71005042431 511003687705 B/O:CT CP THOI TRANG KOWIL VN S//LUONG NV 9/09 /

DANG ANH VU
3 I901.0082 72209100600348 2 24,000,000.00 0 71002107389 FO TU THANH PHONG , BO CT TNHH TRUONG DOAN , TAM UNG CHUONG
TRINH NESCAFE OOH 2009 W2 KV VUNG TAU

TU THANH PHONG
072KY DONG Tong so theo chi nhanh: 3
VND Tong so theo loai ngoai te: 377

41
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE CO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 072KY DONG


Tong so: 384
1 C201.0042 44209100600470 2 1,000.16 442140862012 71001175230 TT SO BL 169711 PHAM NGOC HUY 260924361 BINH THUAN 06.03.99 CHUYEN
VAO TK 0071001175230

PHAM NGOC HUY


044TANBINH Tong so theo chi nhanh: 1
EUR Tong so theo loai ngoai te: 1

42
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE NO
Loai ngoai te: JPY 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 068HEADOFFICE


1 L430.0041 68209100600249 2 475,834.00 250101001 250101001

MUA BAN NTE/VND


068HEADOFFICE Tong so theo chi nhanh: 1
JPY Tong so theo loai ngoai te: 1

43
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE NO
Loai ngoai te: USD 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


1 H535.0018 7209100600209 2 450.00 511373695403 0 HUONG HOA CUONG ID023095935/13.10.97 HCM RUT TM

007HOCHIMINH Tong so theo chi nhanh: 1


1 1303.0042 18209100600721 2 600.00 511373850807 0 NGUYEN THI THU HANG ID 022384743/10.08.1998/HCM RUT TMTUTK

018NAMSAIGON Tong so theo chi nhanh: 1


1 H045.0045 33209100600266 2 45.95 515374009415 0 tran tam nu cmt 021614830 12.12.2007 hcm rl

033BENTHANH Tong so theo chi nhanh: 1


1 F171.0046 50209100600503 2 53,000.00 71371069638 71001069628 CTY CP NHUA VIH HOA BAN USD C/VAO TK VND

CT CP NHUA VINH HOA


050VINHLOC Tong so theo chi nhanh: 1
USD Tong so theo loai ngoai te: 4

44
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE NO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 007HOCHIMINH


1 G749.0117 7209100601450 2 3,000,000.00 511003856848 0 TRINH CHI CUONG ID : 024.518.936 / 27.03.2006 CA HCM RUT TM

2 G906.0124 7209100601947 2 3,000,000.00 511003774456 0 NGUYEN VAN NHAN 191499820 HUE 24.6.02

3 H535.0061 7209100601258 2 1,112,250,000.00 511003818860 0 LE THI NGUYET 211636083 10.05.95 BINH DINH RUT TM

4 H535.0064 7209100601340 2 10,300,000.00 511003748793 0 LE BAO TRUC.CMT/023411307/27.06.2009/HCM.RUT TM

5 H535.0168 7209100602977 2 25,000,000.00 511003688619 0 NGO KHANH TRUNG ID024862806/29.11.07 HCM RUT TM

6 P523.0030 7209100600761 2 8,987,000.00 511003707487 0 TT SEC AE802176 NN: NGUYEN DINH THUY TRANG 023833125 10.01.2007 HCM

7 0832.0110 7209100603129 2 45,000,000.00 511003708869 0 MAI MINH TAN 024989747 04.10.08 HCM-

007HOCHIMINH Tong so theo chi nhanh: 7


1 4291.0007 18209100600034 2 7,950,000.00 511003707487 0 TAI VIEN THIEN CM: 264274743 RUT SEC SO AE 802177

018NAMSAIGON Tong so theo chi nhanh: 1


1 N226.0020 25209100600322 2 200,000.00 511003855503 121001472900 NGUYEN ANH TUAN LOP QTKD NGAY K18 CHUYEN TIEN UNG HO DONG
BAO LU LUT

GIANG ANH THAI


025BINHTAY Tong so theo chi nhanh: 1
1 F812.0066 33209100600452 2 50,000,000.00 511003844082 0 TT TM SEC AE 801248. NN: LE HUY BINH 361831217 CAP 11.08.1997 CAN THO

LE HUY BINH
2 Q380.0011 33209100600049 2 2,600,000.00 511003827123 0 HUYNH THANH TUNG 311780974 19.10.1999 CA.TIEN GIANG RT

45
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE NO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 033BENTHANH


033BENTHANH Tong so theo chi nhanh: 2
1 P396.0058 37209100600745 2 500,000.00 71002249856 0 PHAM THI MUOI ID 320864114 BEN TRE 08.03.2005 RUT TM

2 5548.0013 37209100600811 2 50,000.00 511003732795 0 THU PHI PH LAI ATM VO THI KIM OANH

3 8882.0058 37209100600732 2 20,000,000.00 71002249856 0 MS 1850828 KH 3T PHAM THI MUOI ID 320864114 BEN TRE 08.03.2005

037TANDINH Tong so theo chi nhanh: 3


1 F524.0067 42209100600160 2 20,000,000.00 71003373272 0 LE THI NGOC DUNG CM: 3118119198 TG/20.01.01 RUT SEC SOAG27175

LE THI NGOC DUNG


2 F524.0107 42209100600254 2 9,000,000.00 71001825077 0 HO VAN HUN GCM; 022.354.803 HCM 15.09.1998 RUT TK

HO VAN HUNG
3 F785.0002 42209100600006 2 48,635,801.00 71003373272 120101003 CT TNHH ANH PHA- CHUYEN 70% CON LAI CUA HD 0906-12/ HDKT (TY GIA-
26.486,55) HOA DON 169950.

CT TNHH GP CONG NGHE TICH HOP VINH NAM


4 F785.0005 42209100600014 2 60,011,000.00 511003695989 151000116910 CHAU PHUOC BINH CK

BUI MINH QUAN


5 F785.0029 42209100600111 2 149,314,530.00 511003792274 120101003 CT TNHH DP VA TTB Y TE KHAI HOAN- TT TIEN THUOC

CTCP DUOC LIEU TRUNG UONG II


6 F785.0033 42209100600118 2 48,780.00 511003792274 0 F785.0027/06.10.09 THU PHI SD TM 2 NGAY

VCB PT
7 8096.0010 42209100600045 2 90,000,000.00 71001671204 0 VU THUY NGA CM 012311932 HA NOI/22.02.2000 RUT TM

VU THUY NGA
042PHUTHO Tong so theo chi nhanh: 7

46
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE NO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 044TANBINH


1 C202.0022 44209100600304 2 100,011,000.00 511003733856 120101003 TAI ACB LUY BAN BICH / B/O CT TNHH SXTM BBNHUA MAYMAC XK BACH
DAT // TT MANG BOPP
VCB Q5
CT CP KINH DOANH DAI HUNG THINH
2 C202.0023 44209100600312 2 30,474,200.00 511003733856 71000000168 B/O CT TNHH SXTM BBNHUA MAYMAC XK BACH DAT// TT MANG BOPP HD
009879 19.09
VCB Q5
CT CP VAN HOA TONG HOP BEN THANH
3 C202.0024 44209100600324 2 23,066,450.00 511003733856 71000004492 B/O CT TNHH SXTM BBNHUA MAYMAC XK BACH DAT// TT TIEN DUNG MOI
HD 80518 31.08
VCB Q5
CT TNHH RIVERBANK VIET NAM
4 D054.0021 44209100600285 2 50,000,000.00 511003733856 0 CT TNHH SXTM BBNHUA & MAYMAC XK BACH DAT RUT SEC AE 458760 /
NN: NGUYEN THI THUY 211875864 18.7.02 BINH DINH

5 D054.0031 44209100600520 2 200,000,000.00 511003702249 0 CT CP SXTM TIEN PHONG RUT SEC AE 802229//NN TRAN THI XINH ID
211670624 BINH DINH 05.07.2008
VCB Q5

6 H392.0010 44209100600105 2 50,000.00 71002322862 0 THU PHI PH LAI THE ATM

7 I090.0049 44209100600492 2 50,000,000.00 71001175230 0 PHAM NGOC HUY CM 260924361 BINH THUAN 06.03.99 RUT TM

8 M025.0065 44209100600505 2 1,000,000.00 71001133900 0 TRAN QUOC DUY CUONG 023426119 PP:B0747809 CUC QUAN LY XUAT NHAP
CANH 22.11.2006

044TANBINH Tong so theo chi nhanh: 8


1 F171.0012 50209100600121 2 18,310,820.00 71002598480 120101003 CTY TNHH KT HS VA CBNM THANH HA TT TIEN CAN NHUA HD 129361
(18.09.09)

DNTN SX CAN NHUA HUONG PHAT


2 F312.0027 50209100600086 2 50,000,000.00 71002598480 0 DOAN THI THUY DUONG CM:221121694 CA PHU YEN CN:23.01.09 RUT SEC NO
AE 802689 DD:06.10.09
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE NO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 050VINHLOC


3 G774.0168 50209100600374 2 300,000,000.00 511003779805 0 HUYNH THI NGOC VAN CM 023884787 CA HCM CN 01/03/2006 RUT SEC SS
404005 DD 06/10/09

4 G774.0195 50209100600424 2 46,970,000.00 511003759489 0 NGUYEN THI THUY HONG CM 212056352 CA QUANG NGAI CN 14/09/1995 RUT
SEC SS AE 803561 DD 06/ 10/09

5 G774.0197 50209100600421 2 13,772,000.00 511003789696 0 NGUYEN THI THUY HONG CM 212056352 CA QUANG NGAI CN 14/09/1995 RUT
SEC SS AE 8854 DD 06/10/09

6 G774.0235 50209100600506 2 10,000,000.00 511003755311 0 HO THI THU THUY CM 300988478 CA LONG AN CN 17/09/08 RUT SEC AE 800778
DD 06/10/09

7 H001.0026 50209100600328 2 220,000,000.00 511003757698 0 CTY LD BOT QUOC TE CKTG

CT LD BOT QUOC TE(INTERNATIONAL MIX JOIN


8 J904.0002 50209100600063 2 1,190,226,190.00 511003789696 120101003 CN CT MY NONG TT TIEN HANG HD 157998919/08/09)

CT TNHH TM SX MY NONG
9 J904.0003 50209100600067 2 800,453,040.00 511003789696 120101003 CN MY NONG TT TIEN HANG HD 174355,56,57,62,63,64

CT TNHH TM SX THANG NONG


10 J904.0036 50209100600502 2 5,011,000.00 511003755311 111001180593 CT NHOM KINH TURONG THINH TT TIEN LUONG

HUYNH NGOC KHANH


11 L526.0034 50209100600065 2 13,000,000.00 71003492941 0 PHAN THI THANH XUAN CM 300950082 NC 11.08.95 CA LONG AN NHAN TIEN
THEO SEC AE 802717 DD 06.10.09

050VINHLOC Tong so theo chi nhanh: 11


1 8868.0037 53209100600216 2 6,945,000.00 511003807871 41000230143 PHAM CHI TUYEN CK

PHAM CHI TUYEN


053BINHTHANH Tong so theo chi nhanh: 1

48
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE NO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 060DONGTHAP


1 I310.0014 60209100600148 2 30,022,000.00 511003744670 0 RUT TK

VCB DONG THAP


060DONGTHAP Tong so theo chi nhanh: 1
1 L421.6677 68909100672037 2 6,500,000.00 511003739908 121000001459 /Ref:PA0202 // CT MUA XE B/O:CTY TNHH TM QUANG HUNG PHUONG
VCB QUAN 5
CTY TNHH VN SUZUKI
2 5946.7540 268909279020040 1 182,399,718.00 17031010251 170310100 TW BAO NO CN GT TAI SAN THUOC HD 022009/FPTFIS/VCB. / QUAN 5

GIAN THANH TOAN TSCD TOAN NGANH - VE NO


068HEADOFFICE Tong so theo chi nhanh: 2
VND Tong so theo loai ngoai te: 44

49
BANG KE GIAO DICH IBT ONLINE - VE NO
Loai ngoai te: VND 08/10/09
Chi nhanh: 051QUAN5 Ngay giao dich: 06/10/09
STT So C.tu So RM TT So tien TK ghi no TK ghi co Noi dung

Chi nhanh: 068HEADOFFICE


Tong so: 50
NGUOI IN KIEM SOAT VIEN

50