You are on page 1of 6

НАКАЗ

11.09.2013

№ 258

Про організацію роботи
міжшкільного факультативу
у 2013/2014 навчальному році
На виконання рішення колегії управління освіти і науки Запорізької
обласної державної адміністрації від 04.04.2012 «Про стан реалізації в системі
загальної середньої освіти області державної освітньої політики щодо розвитку
здібностей і обдарувань учнівської молоді», п.п.1,4 наказу міськуо від 23.04.2012
№155 «Про організацію виконання рішення колегії облуон» щодо відкриття
міжшкільних профільних груп і раціонального використання варіативної
частини робочих навчальних планів та з метою розвитку творчого потенціалу
шкільної молоді, задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні
НАКАЗУЮ:
1. Організувати у 2013/2014 навчальному році роботу міжшкільного
факультативу.
2. Затвердити Положення про міжшкільний факультатив (додаток 1).
3. Визначити базовим закладом для роботи міжшкільного факультативу
Енергодарський багатопрофільний ліцей (ЕБЛ).
4. Призначити керівником міжшкільного факультативу директора ЕБЛ
Мятович І.В.
5. Директорам ЕНВК № 1 (Крамаренко Т.В.), ЕЗОШ №2 (Воробйову
Л.М.), ЕБГ «Гармонія» (Макаревич В.М.), ЕЗОШ №4 (Воробйовій О.Д.), ЕНВК
№ 5 (Зеленській О.С.), ЕЗОШ №7( Мисик Л.Г.):
5.1 до 13.09.2013 року здійснити відбір кандидатів для навчання у
міжшкільному факультативі (високий та достатній рівень навчальних досягнень
із предмету) та уточнити загальні цифри майбутніх слухачів у розрізі предметів
в телефонному режимі з відділом шкіл та позашкільних навчальних закладів
(тел..3-31-11),
5.2 до 17.09.2013 (після узгодження з ВШПНЗ кількості учнів та
предметів) зібрати заяви від батьків учнів, яких рекомендовано на навчання у
міжшкільному факультативі ( додаток 2);
5.3 до 18.09.2013 підготувати рекомендаційні листи на даних учнів та
разом із заявами передати керівнику міжшкільного факультативу Мятович І.В.
5.4 здійснювати контроль за відвідуванням учнями міжшкільних
факультативів, їх поведінкою і навчальними досягненнями;

2

5.5 сприяти у залученні до викладання у міжшкільному факультативі
найбільш досвідчених та кваліфікованих вчителів-предметників.
6. Керівнику міжшкільного факультативу Мятович І.В.:
- зарахувати до міжшкільного факультативу учнів на підставі заяв їх
батьків, рекомендаційних листів загальноосвітніх навчальних закладів,
погодження управління освіти;
- скласти розклад занять та направити його до загальноосвітніх
навчальних закладів;
- своєчасно подавати до управління освіти звітну, фінансову
документацію;
- розмістити на сайті закладу інформацію про роботу міжшкільного
факультативу;
- забезпечити якісне ведення документації міжшкільного факультативу;
- інформувати школи про результати навчальних досягнень слухачів
факультативу.
7. Директору науково-методичному центру управління освіти Букреєвій
С.М.:
- у термін до 30.09.2013 провести експертизу програмного забезпечення
міжшкільного факультативу;
- надавати методичну допомогу викладачам факультативів щодо
підвищення майстерності у роботі з дітьми, які виявляють підвищений інтерес
до вивчення предметів, профільного навчання учнів (за запитом).
8. Начальнику відділу шкіл та позашкільних закладів Довбні В.В.:
8.1. у термін до 17.09.2013 сформувати кількісний розподіл слухачів
міжшкільного факультативу за предметами,
8.2 до 25.09.2013 сформувати навчальний план міжшкільного
факультативу,
8.3 до 25.09.2013 сформувати склад викладачів міжшкільного
факультативу за запитом та пропозиціями ЗНЗ;
8.4. здійснювати контроль за рівнем та результатами навчально-виховної
роботи міжшкільного факультативу.
9. Головному бухгалтеру ЦБ управління освіти Лєвановій І.М. провести
фінансування роботи міжшкільного факультативу за рахунок годин варіативної
складової робочого навчального плану, які передані базовому закладу згідно з
трьохсторонніми угодами.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник управління освіти

Т.О.Плахотна

3

Додаток 1
до наказу управління освіти
від 11.09.2013 № 258
ПОЛОЖЕННЯ
про міжшкільний факультатив
І. Загальні положення
1.1. Міжшкільний факультатив є складовою частиною системи загальної
середньої освіти міста.
1.2. Міжшкільний факультатив організовуються управлінням освіти
Енергодарської міської ради за участю загальноосвітніх навчальних закладів
міста, один з яких є базовим.
1.3. Міжшкільний факультатив має за мету забезпечити:
- реалізацію профільного навчання;
- потребу учнів шкіл міста в додатковому та поглибленому вивченні
предметів;
- раціоналізацію особистісного творчого потенціалу учнів за
індивідуальною траєкторією;
- підготовку випускників для вступу у вузи І – ІV рівнів акредитації.
1.4. Для створення міжшкільного факультативу використовуються
вакантні години варіативної складової робочих навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів міста за згодою їх керівників. Передача
годин відбувається відповідно до трьохсторонніх договорів між керівниками
закладів та управлінням освіти.
1.5. Загальноосвітні навчальні заклади міста приймають участь у
комплектуванні груп (вивчають запит учнів, збирають заяви, надають
рекомендаційні листи), здійснюють контроль за відвідуванням учнями
міжшкільних факультативів, їх поведінкою і навчальними досягненнями.
1.6. Навчання на міжшкільних факультативах для учнів безкоштовне.
1.7. Комплектування групи здійснюється на підставі заяв батьків учнів та
рекомендаційних листів закладів освіти до початку навчальних занять.
Зарахування учнів до міжшкільного факультативу може здійснюватися протягом
навчального року (у міру закінчення комплектування групи).
1.8. Наповнюваність груп визначається в залежності від специфіки тієї чи
іншої дисципліни, але не більше 30 учнів у групі.
1.9. Науково-методичний центр управління освіти надає викладачам
факультативів методичну допомогу щодо підвищення майстерності у роботі з
дітьми, які виявляють підвищений інтерес до вивчення предметів, профільного
навчання учнів.
1.10. При комплектуванні груп для вивчення факультативних курсів не
допускається проведення відбіркових іспитів.
1.11. Учням, які закінчили факультативний курс, в документах про освіту
може вноситися запис про назву вивченого (их) курсу (ів).
1.12. Управлінням освіти визначається базовий загальноосвітній
навчальний заклад для проведення міжшкільного факультативу.

4

1.13. Координація роботи міжшкільних факультативів здійснюється
відділом шкіл та позашкільних закладів.
1.14. Загальне керівництво міжшкільними факультативами покладається
на директора базової школи. Директор несе відповідальність за організацію
навчального процесу, здійснює керівництво колективом викладачів.
1.15. Базовий загальноосвітній навчальний заклад розміщує групи в
навчальних кабінетах, виділяє робочі місця, надає можливість користування
матеріально-технічним та навчально-методичним забезпеченням.
1.16. Базовий загальноосвітній навчальний заклад встановлює режим
роботи міжшкільних факультативів, правила внутрішнього розпорядку, складає
розклад, подає до управління освіти установлену звітність.
1.17. До викладання у міжшкільних факультативах залучаються найбільш
кваліфіковані педагогічні працівники, які мають відповідну підготовку.
1.18. У базовій школі створюється мала педагогічна рада, у склад якої
входить: директор, заступник директора, викладачі факультативів.
1.19. Рішенням малої педагогічної ради здійснюється комплектування
груп. Рішення затверджується наказом управління освіти щорічно не пізніше 30
вересня.
1.20. Навчально-виховний процес здійснюється в очній формі.
1.21. Обсяг
навчального
плану
міжшкільного
факультативу
затверджується наказом управління освіти.
1.22. Науково-методичний центр управління освіти проводить експертизу
програмного забезпечення міжшкільного факультативу.
ІІ. Організація навально-виховного процесу
2.1. Учасниками міжшкільного факультативу є:
• слухачі – учні 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які
подали заяви батьків (особисті заяви для повнолітніх) та рекомендаційні листи
закладів освіти і зараховані до факультативу наказом начальника управління
освіти;
• викладач – вчитель, який залучений до навчально-виховного процесу в
міжшкільному факультативі на міському рівні;
• директор та заступник директора базового навчального закладу;
2.2. Навчально-виховний процес здійснюється за навчальним планом
факультативу.
2.3. Навчальний процес відбувається у базовому навчальному закладі у
години, вільні від занять у школі.
2.4. Тривалість одного заняття у міжшкільному факультативі становить 45
хвилин. Перерва – 10 хвилин після кожного заняття. В один день може
проводитись не більше 4 занять, їх можна проводити парами. Початок і
закінчення занять, інших заходів регламентується розкладом, заняття
проводяться після уроків та в канікулярний час.
2.5. У міжшкільному факультативі навчаються слухачі - учні 10-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів міста, які мають нахили та здібності,
бажають здобувати додаткові знання з предметів.

5

2.6. Заняття факультативу здійснюється диференційовано з використанням
різних форм і методів навчання, які сприяють розвитку у учнів творчої
активності.
2.7. Облік роботи факультативу здійснюється у спеціальному журналі.
ІІІ. Кадрове, навчально-методичне та фінансове забезпечення
3.1. Викладацький склад міжшкільного факультативу формується з
найбільш кваліфікованих педагогічних працівників міста, залучених до роботи з
учнями на умовах погодинної оплати.
3.2. Навчально-методичне
забезпечення
діяльності
міжшкільного
факультативу здійснюється шляхом використання матеріально-технічного
оснащення базового навчального закладу та загальноосвітніх навчальних
закладів міста.
3.3. Фінансування міжшкільного факультативу здійснюється у межах
затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів
за рахунок годин варіативної частини, які передані з резерву робочих навчальних
планів загальноосвітніх навчальних закладів.
3.4. Оплата праці викладача міжшкільного факультативу здійснюється
згідно з нормативними документами відповідно до затвердженого обсягу
педагогічного навантаження та сітки годин.
3.5. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року
можливий у випадку зміни кількості годин за окремою навчальною програмою,
у разі вибуття або зарахування слухачів міжшкільного факультативу та за
згодою викладача факультативу.
ІV. Управління міжшкільним факультативом
4.1. Загальне керівництво міжшкільним факультативом здійснює
управління освіти.
4.2. Безпосереднє управління та координацію здійснює відділ шкіл та
позашкільних закладів (ВШПНЗ), який
- організовує роботу міжшкільного факультативу;
- вносить пропозиції щодо вдосконалення методів і форм навчальновиховної роботи;
- організовує та здійснює контроль за рівнем та результатами навчальновиховної роботи;
- розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально-виховного
процесу.
4.3. Керівництво міжшкільним факультативом здійснює директор
базового закладу, який призначається відповідно до чинного законодавства, та
підзвітний управлінню освіти.
Начальник ВШПНЗ

В.В. Довбня
Додаток 2
до наказу управління освіти
від 11.09.2013 № 258

6

ЗРАЗОК

Директору Енергодарського
багатопрофільного ліцею
Мятович І.В.

________________________________________
(П І Б заявника)

Домашня адреса _______________
______________________________
Телефон ______________________

Заява
Прошу зарахувати мого сина (мою дочку)____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
учня (ученицю) _____ класу _________ слухачем міжшкільного факультативу з
_____________________ на 2013/2014 н.р.

Дата

Підпис