You are on page 1of 1

_________________________________

(naziv i adresa preduzea-ustanove)

"BEOGUMA TEHNIKI PREGLED D.O.O.


Beograd, Radnicka 2
PIB: 107590817
Matini broj:20832614
Tel:011/655-66-25

PIB _______________________________
Telefon ____________________________

Delovodni peat

Na zahtev korisnika zarade _________________________________________________________________


potvrujemo da isti prima neto zaradu u iznosu od _________________ dinara meseno i da ima obustave
od plate u iznosu od_____________dinara mesecno.
Reenje o administrativnoj zabrani dostaviti na adresu __________________________________________ .
(obavezno popuniti)
Potvrujemo da emo istu realizovati sa prvom narednom isplatom zarade prema dinamici mesenih rata.
M.P.

______________________________________
(ovlaeni radnik)

IZJAVA KUPCA
Ovim izjavljujem da sam u potpunosti saglasan, da ukoliko moje preduzee nije u mogunosti da vri
obustave zaposlenog iz zarade, izvrim sam mesene uplate rata na raun "BEOGUMA TEHNIKI
PREGLED D.O.O. Beograd.
________________________________
(Potpis kupca)
*************************************************************************************
REENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI
Stavlja se administrativna zabrana na ukupan iznos od ___________________ dinara u 6 rata ,
mesena rata od _____________ dinara u korist "BEOGUME TEHNIKI PREGLED D.O.O. Iz Beograda.
Prilikom kupovine plaen je iznos od _______________ .
Iznos obustavljenih rata uplaivati na tekui raun BEOGUMA TEHNIKI PREGLED D.O.O. kod

Societe Generale Srbija bank broj 275-0010221697028-78


_________________________________
potpis kupca- korisnika zarade

Prodavnica "Beoguma tehniki pregled"d.o.o.

Br.lk. _________________________ MUP _____________

____________________________
potpis i peat prodavca

JMBG ___________________________
Adresa ___________________________
Telefon ___________________________

datum kupovine ____________________