Вы находитесь на странице: 1из 125

ZAKON

O IZVRENJU I OBEZBEENJU
("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon i 109/2013 - odluka US)

Deo prvi OSNOVNE ODREDBE


Sadrina zakona lan 1
Ovim zakonom ureuje se postupak prinudnog ostvarivanja potraivanja (u daljem tekstu: postupak izvrenja) i obezbeenja potraivanja (u daljem tekstu: postupak obezbeenja), na osnovu domae ili strane izvrne ili verodostojne isprave ako posebnim zakonom nije drugaije odreeno. Ovim zakonom ureuje se i sprovoenje izvrenja i obezbeenja, kao i uslovi za obavljanje delatnosti izvritelja.

Pokretanje i sprovoenje postupka lan 2


ostupak izvrenja i postupak obezbeenja pokreu se na predlog izvrnog poverio!a ili po slubenoj dunosti kada je to zakonom odreeno. "zvrenje i obezbeenje odreuje sud, ako ovim zakonom nije drugaije odreeno, a sprovodi ga sud ili izvritelj.

Nadlenost suda lan 3


#a odluivanje u postupku izvrenja i obezbeenja stvarno je nadlean osnovni i privredni sud, u skladu sa zakonom koji odreuje nadlenost sudova, izuzev za odluivanje po vanrednim pravnim lekovima, u kom sluaju se nadlenost suda odreuje u skladu sa zakonom. $ud je iskljuivo nadlean za sprovoenje izvrenja odluka u vezi sa porodinim odnosima i za izvrenje radi vraanja zaposlenog na rad. $ud nadlean za odreivanje izvrenja ili obezbeenja je sud na ijem podruju izvrni dunik ima prebivalite ili boravite, odnosno sedite, ako ovim zakonom nije drugaije odreeno.

$ud nadlean za odreivanje izvrenja ili obezbeenja na nepokretnostima izvrnog dunika, ukljuujui i izvrenje radi iseljenja i predaje stvari, je sud na ijem podruju se nepokretnost nalazi. %ko se nepokretnosti nalaze na podruju vie sudova nadlean je sud kod koga je izvrni poverila! prvo podneo predlog za izvrenje. $ud pred kojim je postupak pokrenut zadrava nadlenost i kad je ovim zakonom propisana nadlenost vie sudova.

Nadlenost izvritelja lan 4


"zvritelj sprovodi izvrenje na osnovu reenja suda za ije je podruje imenovan i privremene mere suda, ako ovim zakonom nije drugaije propisano. &ada izvritelj preduzima radnje sprovoenja izvrenja na osnovu reenja suda iz stava '. ovog lana izvan podruja za koje je imenovan, ove radnje moe preduzeti lino ili preko izvritelja sa drugog podruja. "zvritelj i sud ne mogu istovremeno sprovoditi izvrenje na osnovu istog reenja o izvrenju.

Sastav suda lan


"zvrni postupak u prvom stepenu vodi i odluke donosi sudija pojedina!, a u drugom stepenu vee sastavljeno od troje sudija istog suda, ako ovim zakonom nije drugaije odreeno. $udijski pomonik moe u postupku preduzimati sve sudske radnje, izuzev oni( koje predstavljaju odluivanje. $udijski pomonik moe obavljati poslove sudskog izvritelja u postupku sprovoenja izvrenja, po nalogu sudije.

Naelo hitnosti lan !


ostupak izvrenja i obezbeenja je (itan. ) postupku izvrenja i obezbeenja odlaganje nije dozvoljeno, osim ako zakonom nije izriito propisano drugaije.

Rokovi za postupanje

lan "
O predlogu za izvrenje sud je duan da odlui u roku od pet radni( dana od dana podnoenja predloga i da odluku dostavi strankama u roku od pet radni( dana od dana donoenja, osim ako se predlog za izvrenje zasniva na stranoj izvrnoj ispravi koja nije pret(odno priznata od domaeg suda. ) sluaju da o priznanju strane izvrne isprave odluuje sud nadlean za njeno izvrenje, sud je duan da o predlogu za izvrenje odlui u roku od *+ dana od dana podnoenja predloga, ukoliko je predlog za izvrenje podnet istovremeno sa predlogom za priznanje strane izvrne isprave. ,okovi koje odreuje sud za preduzimanje odreeni( radnji ne mogu biti dui od pet radni( dana, osim ako ovim zakonom nije drugaije propisano. $tranka koja nije preduzela radnju u roku koji je odreen zakonom ili koji je odredio sud, gubi pravo na preduzimanje te radnje.

Naelo formalnog legaliteta lan #


$ud je duan da donese reenje o izvrenju kada su za to ispunjeni uslovi odreeni zakonom. $ud, odnosno izvritelj duan je da preduzme radnje sprovoenja izvrenja kada su za to ispunjeni uslovi. "zvritelj sprovodi izvrenje na osnovu reenja o izvrenju, osim ako ovim zakonom nije drugaije odreeno.

Redosled postupanja i redosled namirenja lan $


-ie izvrni( poverila!a koji ostvaruju svoja novana potraivanja prema istom izvrnom duniku i na istom predmetu izvrenja, namiruju se onim redom kojim su stekli pravo da se iz tog predmeta namire, osim kada je ovim zakonom drugaije propisano. %ko se u sluaju iz stava '. ovog lana istovremeno vodi izvrni postupak i pred drugim dravnim organom na osnovu propisa o prednosti izvrenja pred odreenim organom sud, odnosno izvritelj e prekinuti izvrni postupak. #alono pravo izvrni poverila! stie upisom u javnu knjigu, odnosno u odgovarajui javni registar, osim ako je drugaije odreeno ovim zakonom. $ud, odnosno izvritelj je duan da predmete uzima u rad redom kako i( je primio, osim ako priroda potraivanja ili posebne okolnosti za(tevaju da se postupi drugaije o emu je duan da saini slubenu beleku i zatrai pismenu saglasnost predsednika suda.

Odredbe drugi( zakona koje propisuju prekid ili odlaganje izvrnog postupka nee se primenjivati u izvrnom postupku koji se sprovodi po predlogu za izvrenje radi naplate novanog potraivanja iz radnog odnosa. ) sluaju iz stava .. ovog lana sud e zastati sa izvrnim postupkom, u skladu sa odredbama #akona o parninom postupku.

Primena odredaba Zakona o parninom postupku lan 1%


) postupku izvrenja i obezbeenja s(odno se primenjuju odredbe #akona o parninom postupku, ako ovim ili drugim zakonom nije drugaije odreeno.

Znaenje pojedinih rei i izraza lan 11


,ei i izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledee znaenje: ') /potraivanje/ oznaava pravo izvrnog poverio!a da od izvrnog dunika za(teva odreeno davanje, injenje, neinjenje ili trpljenje0 1) /izvrni poverila!/ oznaava li!e ije se potraivanje ostvaruje u postupku izvrenja i obezbeenja0 *) /izvrni dunik/ oznaava li!e prema kome se ostvaruje potraivanje u postupku izvrenja i obezbeenja0 2) /stranka/ oznaava izvrnog poverio!a i izvrnog dunika0 .) /uesnik/ oznaava svako li!e koje u postupku izvrenja ili obezbeenja ostvaruje neko svoje pravo ili pravni interes, a nije stranka u postupku0 3) /tree li!e/ je li!e koje tvrdi da u pogledu predmeta izvrenja ima pravo koje spreava izvrenje0 4) /sudski izvritelj/ oznaava slubeno li!e zaposleno u sudu koji po nalogu ili uputstvu sudije neposredno preduzima pojedine radnje izvrenja0 5) /izvritelj/ oznaava 6iziko li!e koje imenuje ministar nadlean za pravosue da u statusu slubenog li!a sprovodi izvrenje u grani!ama reenja o izvrenju i da vri druga ovlaenja koja su mu ovim zakonom poverena0 7) /organiza!ija za prinudnu naplatu/ je poseban organiza!ioni deo 8arodne banke $rbije, koji postupajui po nalogu suda ili izvritelja vri prenos novani( sredstava sa rauna izvrnog dunika0

'+) /poljoprivrednik/ oznaava li!e kome je poljoprivredna proizvodnja preteni izvor pri(oda0 '') /javna knjiga/ oznaava katastar nepokretnosti ili druge javne knjige, odnosno registar odreen zakonom za eviden!iju ili upis prava na nepokretnostima, ak!ijama i drugim sredstvima izvrenja, kao i druge odgovarajue registre odreene zakonom0 '1) /predbeleba/ oznaava vrstu upisa u javne knjige kojima se uslovno stiu, prenose ili prestaju prava na nepokretnostima ili na drugim predmetima izvrenja0 '*) /(artija od vrednosti/ oznaava pismeni ili elektronski zapis na kome postoji pravo i u kome je sadrano pravo na kome se sprovodi izvrenje ili obezbeenje0 '2) /ak!ija/ je (artija od vrednosti koja glasi na deo osnovnog kapitala ak!ionarskog drutva, upisana u 9entralni registar, depo i kliring (artija od vrednosti (u daljem tekstu: 9entralni registar (artija od vrednosti), na kojoj se sprovodi izvrenje, odnosno obezbeenje0 '.) /udeo/ oznaava deo osnovnog kapitala privrednog drutva koje je osnovano od strane jednog ili vie 6iziki(, odnosno pravni( li!a radi obavljanja delatnosti pod zajednikim poslovnim imenom, a koji lan drutva stie srazmerno visini uloga0 '3) /izjava o imovini/ je izjava koju u 6ormi propisanoj ovim zakonom daje izvrni dunik pred sudom, a koja sadri podatke o stvarima i pravima izvrnog dunika koje mogu biti predmet izvrenja, podatke o pravnim radnjama koje je izvrni dunik preduzeo na teret svoje imovine ili podatak da izvrni dunik ne poseduje imovinu.

Deo &r'(i ZAJEDNIKE ODREDBE O IZVRENJU :lava prva O$8O-8% ,%-";%


snove za odreivanje izvrenja lan 12
"zvrenje se odreuje na osnovu izvrne ili verodostojne isprave, ako ovim zakonom nije drugaije propisano.

!zvrne isprave lan 13


"zvrne isprave su: ') pravnosnana odluka suda i sudsko poravnanje, kao i drugi akti stranaka koji su zakonom izjednaeni sa sudskim poravnanjem0

1) pravnosnana, odnosno konana odluka doneta u upravnom i prekrajnom postupku i poravnanje u upravnom postupku, ako glase na ispunjenje novane obaveze i ako posebnim zakonom nije drugaije odreeno0 *) izvod iz registra zaloni( prava na pokretnim stvarima i pravima i izvod iz registra 6inansijskog lizinga koji sadri podatke o ugovoru o 6inanasijskom lizingu i predmetu 6inansijskog lizinga0 2) ugovor o (ipote!i, odnosno zalona izjava, sainjena saglasno propisima kojima se ureuje (ipoteka0 .) usvojen plan reorganiza!ije u steajnom postupku, ije je usvajanje potvreno odlukom suda0 3) izvrna odluka koja je potvrena kao <vropska izvrna isprava0 4) druga isprava koja je zakonom odreena kao izvrna isprava.

dluka i poravnanje lan 14


$udskom odlukom, u smislu ovog zakona, smatra se presuda, reenje, kao i druga odluka doneta u postupku pred sudom, arbitranim sudom i $udom asti rivredne komore, a sudskim poravnanjem smatra se poravnanje zakljueno pred sudom, arbitranim sudom ili $udom asti rivredne komore. Odlukom u upravnom postupku, u smislu ovog zakona, smatra se reenje ili zakljuak koji su u upravnom postupku doneli organi i organiza!ije, slube ili pravna li!a koja vre javna ovlaenja, a upravnim poravnanjem smatra se poravnanje zakljueno u upravnom postupku.

!zvrnost odluke lan 1


$udska odluka kojom je naloeno ispunjenje potraivanja, izvrna je ako je postala pravnosnana i ako je protekao rok za dobrovoljno ispunjenje, odnosno nastupio uslov odreen tom odlukom, osim kada je zakonom drugaije propisano. ,ok za dobrovoljno ispunjenje tee od dana dostavljanja odluke izvrnom duniku, a zavrava se protekom poslednjeg dana roka odreenog sudskom odlukom, ako zakonom nije drugaije odreeno. $udska odluka kojom je naloeno trpljenje ili neinjenje izvrna je kad postane pravnosnana, osim ako je u izvrnoj ispravi odreen rok za usklaivanje ponaanja izvrnog dunika s tom obavezom. Odluka doneta u upravnom postupku izvrna je ako je postala izvrna po pravilima kojima se ureuje taj postupak.

$ud ili organ uprave e na za(tev stranke u postupku staviti slubenu beleku na samoj izvrnoj ispravi ili e izdati posebnu pisanu potvrdu, da su nastupili uslovi za izvrnost odluke iz st. '. i *. ovog lana. 8a osnovu odluke koja je u jednom delu postala izvrna, izvrenje se moe odrediti samo u odnosu na taj deo. "zvrenje e se odrediti i na osnovu sudske odluke koja nije postala pravnosnana, usvojenog plana reorganiza!ije u steajnom postupku ili odluke donete u upravnom postupku koja nije postala konana, ako je zakonom propisano da alba ne zadrava izvrenje.

!zvrnost poravnanja lan 1!


$udsko poravnanje i poravnanje zakljueno u upravnom ili drugom postupku izvrno je ako je potraivanje iz poravnanja dospelo. =ospelost potraivanja dokazuje se zapisnikom o poravnanju, javnom ispravom ili u skladu sa zakonom overenom ispravom. 8a osnovu poravnanja koje je postalo izvrno u jednom delu, izvrenje se moe odrediti samo u tom delu.

Podobnost izvrne isprave za izvrenje lan 1"


"zvrna isprava je podobna za izvrenje ako su u njoj naznaeni izvrni poverila! i izvrni dunik, predmet, vrsta i obim ispunjenja obaveze, osim ako ovim zakonom nije drugaije odreeno. %ko u odlu!i, kao izvrnoj ispravi, nije odreen rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze, taj rok iznosi tri dana od dana dostavljanja odluke izvrnom duniku. &ad se iz izvoda registra zaloni( prava na pokretnim stvarima i pravima ne moe utvrditi dospelost potraivanja, izvrenje se odreuje ako je izvrni poverila! podneo pismeni dokaz da je izvrnog dunika pozvao da ispuni obavezu u naknadno ostavljenom roku.

"erodostojna isprava lan 1#


"zvrenje radi ostvarivanja novanog potraivanja odreuje se i na osnovu verodostojne isprave. -erodostojna isprava je:

') meni!a i ek domaeg ili stranog li!a, sa protestom ako je to potrebno za zasnivanje potraivanja0 1) obvezni!a i druga (artija od vrednosti izdata u seriji, koja imao!u daje pravo na isplatu nominalne vrednosti0 *) 6aktura (raun) domaeg ili stranog li!a, sa otpremni!om ili drugim pismenim dokazom da je izvrni dunik obaveten o nastaloj obavezi0 2) izvod iz poslovni( knjiga za izvrene komunalne i sline usluge0 .) javna isprava koja konstituie izvrivu novanu obavezu0 3) bankarska garan!ija0 4) akreditiv0 5) overena izjava izvrnog dunika kojom ovlauje banku da sa njegovog rauna izvri prenos novani( sredstava na raun izvrnog poverio!a0 7) obraun kamate sa dokazima o osnovu dospelosti i visini potraivanja0 '+) privremena ili okonana situa!ija u vezi sa izvrenim graevinskim radovima0 '') obraun o nagradi i naknadi advokata. -erodostojna isprava je podobna za izvrenje ako su u njoj naznaeni izvrni poverila! i izvrni dunik, predmet, vrsta, obim i vreme ispunjenja obaveze. &ad se iz verodostojne isprave ne vidi dospelost potraivanja, izvrenje se odreuje ako je izvrni poverila! podneo pismeni dokaz da je izvrnog dunika pozvao da ispuni dospelu obavezu u naknadno ostavljenom roku.

Sredstva i predmeti izvrenja lan 1$


$redstva izvrenja su izvrne radnje kojima se po zakonu potraivanje prinudno ostvaruje. $redstva izvrenja radi ostvarenja novanog potraivanja su: prodaja pokretni( stvari, prodaja nepokretnosti, prenos novanog potraivanja, prenos potraivanja za predaju pokretni( stvari ili nepokretnosti, unovenje drugi( imovinski( prava, prenos sredstava koja se vode na raunu kod banke, prodaja ak!ija i prodaja udela u privrednim subjektima. $redstva izvrenja radi ostvarenja nenovanog potraivanja su: predaja pokretni( stvari, ispranjenje i predaja nepokretnosti, izvrenje obaveze injenjem, neinjenjem ili

trpljenjem, izvrenje odluka iz porodini( odnosa, izvrenje radi vraanja zaposlenog na rad, izvrenje odluke o deobi stvari, upis u javne knjige i izdejstvovanje izjave volje. redmeti izvrenja su stvari i prava na kojima se po zakonu moe sprovesti izvrenje radi ostvarivanja potraivanja. redmeti izvrenja ne mogu biti stvari izvan prometa, kao ni druge stvari koje zakon iskljuuje. redmeti izvrenja ne mogu biti objekti, oruje i oprema namenjeni odbrani i bezbednosti drave.

bim izvrenja i obezbeenja lan 2%


$ud odreuje izvrenje, odnosno obezbeenje onim sredstvom i na onim predmetima koji su navedeni u predlogu za izvrenje, odnosno u predlogu za obezbeenje, kad se izvrenje odreuje na predlog izvrnog poverio!a. $ud moe, na predlog izvrnog poverio!a ili po slubenoj dunosti, u toku postupka, zakljukom odrediti drugo sredstvo i na drugim predmetima izvrenja, odnosno obezbeenja, umesto oni( koji su pret(odno odreeni. &ad izvrni poverila! u predlogu za izvrenje za(teva da se izvrenje sprovede na !elokupnoj imovini izvrnog dunika ili uz predlog podnese za(tev za dobijanje izjave o imovini izvrnog dunika bez navoenja sredstva i predmeta izvrenja, sud odreuje izvrenje, odnosno obezbeenje bez navoenja sredstva i predmeta izvrenja. 8akon identi6ikovanja imovine izvrnog dunika, zakljukom e se odrediti sredstva i predmet izvrenja. "zvritelj sprovodi izvrenje na onim sredstvima i predmetima izvrenja koji su navedeni u reenju o izvrenju, a kad sredstvo i predmet izvrenja nisu navedeni, izvritelj sprovodi izvrenje, na osnovu sopstvenog zakljuka, na sredstvima i predmetima izvrenja kojim se najpovoljnije ostvaruje namirenje izvrnog poverio!a. ,adi namirenja istog potraivanja, moe se, na osnovu zakljuka, nastaviti sprovoenje izvrenja drugim sredstvima i na drugim predmetima izvrenja umesto oni( koji su pret(odno odreeni. reduzimanje radnji iz st. 2. i .. ovog lana izvrni poverila! moe usloviti svojim posebnim odobrenjem. 8e proizvode pravno dejstvo raspolaganja imovinom koja izvrni dunik uini nakon prijema reenja o izvrenju, odnosno zakljuka kojim se odreuje izvrenje. rilikom odreivanja sredstva i predmeta izvrenja, odnosno obezbeenja, sud, odnosno izvritelj je duan da vodi rauna o srazmernosti izmeu visine obaveze izvrnog dunika i sredstva i predmeta izvrenja, odnosno obezbeenja.

!zvrenje strane izvrne isprave lan 21


%ko izvrni poverila! predlog za izvrenje zasniva na stranoj izvrnoj ispravi, mora je priloiti u originalu ili overenom prepisu, prevedenu na jezik koji je u slubenoj upotrebi u sudu, zajedno sa dokazom o njenoj pravnosnanosti, odnosno izvrnosti, po pravu zemlje ija je izvrna isprava u pitanju. $trana izvrna isprava izvrava se na isti nain i u istom postupku kao i domaa izvrna isprava, ako glasi na privatnopravno potraivanje i ako je pret(odno priznata pred domaim sudom. "zvrni poverila! moe pokrenuti postupak izvrenja pred nadlenim sudom u ,epubli!i $rbiji i na osnovu strane izvrne isprave koja nije pret(odno priznata pred domaim sudom, u kom sluaju o priznanju te isprave sud odluuje kao o pret(odnom pitanju. rilikom odluivanja o izvrenju na osnovu strane izvrne isprave koja nije pret(odno priznata pred domaim sudom, sud koji sprovodi izvrenje razmatra zakonske smetnje za priznanje o kojima se vodi rauna po slubenoj dunosti. rigovor protiv reenja o izvrenju donetog u postupku za izvrenje strane izvrne isprave koja nije pret(odno priznata od strane domaeg suda, moe se izjaviti i zbog toga to nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi za priznanje strane izvrne isprave.

!zvrenje na imovini strane drave lan 22


8a imovini strane drave ili meunarodne organiza!ije koja se nalazi na teritoriji ,epublike $rbije ne moe se odrediti izvrenje, odnosno obezbeenje, bez pret(odne pismene saglasnosti nadlenog organa, osim ako je strana drava ili meunarodna organiza!ija izriito pristala na izvrenje, odnosno obezbeenje.

Prenos i prelaz potraivanja ili obaveze lan 23


"zvrenje se odreuje i sprovodi i na predlog i u korist li!a koje u izvrnoj ispravi nije oznaeno kao izvrni poverila!, ako ono javnom ili u skladu sa zakonom overenom ispravom dokae da je potraivanje na njega preneto ili da je na njega na drugi nain prelo pre ili u toku postupka, a ako to nije mogue, prenos ili prelaz potraivanja dokazuje se pravnosnanom, odnosno konanom odlukom donetom u parninom, prekrajnom ili upravnom postupku. Odredba stava '. ovog lana s(odno se primenjuje i u sluaju izvrenja protiv li!a koje u izvrnoj ispravi nije oznaeno kao dunik.

) sluaju prenosa ili prelaza potraivanja sa izvrnog poverio!a na tree li!e nakon donoenja reenja o izvrenju, sti!ala! stupa na mesto izvrnog poverio!a. 8a predlog sti!ao!a koji javnom ili po zakonu overenom ispravom dokae da je potraivanje na njega preneseno ili prelo, sud odnosno izvritelj zakljukom utvruje da je sti!ala! stupio na mesto ranijeg izvrnog poverio!a. Odredbe st. *. i 2. ovog lana s(odno se primenjuju i u sluaju prenosa ili prelaza obaveze, odnosno predmeta izvrenja sa izvrnog dunika na tree li!e nakon donoenja reenja o izvrenju. $ti!ala! prima postupak u stanju u kakvom se nalazi i prema protivnoj strani ima ista prava koja je njegov pret(odnik imao. "zvrni dunik moe istai prema sti!ao!u, pored prigovora koje ima prema njemu i one prigovore koje je mogao istai prema ustupio!u do asa kada je saznao za promenu.

#slovna i uzajamna obaveza lan 24


"zvrenje koje zavisi od pret(odnog ispunjenja neke obaveze izvrnog poverio!a ili od nastupanja nekog uslova, odreuje se ako izvrni poverila! javnom ili u skladu sa zakonom overenom ispravom dokae da je obavezu ispunio, odnosno da je uslov nastupio. "spunjenje obaveze, odnosno nastupanje uslova dokazuje se pravnosnanom, odnosno konanom odlukom donesenom u parninom, prekrajnom ili upravnom postupku, ako izvrni poverila! nije u mogunosti da to dokae na nain odreen u stavu '. ovog lana. %ko je izvrni dunik po izvrnoj ispravi duan da ispuni obavezu uz uslov da se istovremeno ispuni obaveza prema njemu, odreuje se izvrenje ako izvrni poverila! podnese dokaz da je obezbedio ispunjenje svoje obaveze. $matra se da je izvrni poverila! obezbedio ispunjenje svoje obaveze u smislu stava *. ovog lana, ako je predmet obaveze poloio kod suda ili izvritelja ili u istom !ilju postupio na drugi pogodan nain. "zvrni poverila! koji tvrdi da je svoju obavezu ve ispunio treba to da dokae na nain propisan u st. '. i 1. ovog lana.

$lternativna obaveza po izboru izvrnog dunika lan 2


%ko izvrni dunik po izvrnoj ispravi ima pravo da bira izmeu vie predmeta svoje obaveze, izvrni poverila! moe da u predlogu za izvrenje naznai predmet kojim obaveza treba da bude ispunjena.

"zvrni dunik ima pravo izbora sve dok izvrni poverila! ne primi u !elini ili delimino predmet koji je oznaen u predlogu za izvrenje.

%akultativna ovla&enja izvrnog dunika lan 2!


"zvrni dunik prema kome je izreena nenovana obaveza, uz pravo da se od ispunjenja te obaveze moe osloboditi plaanjem odreenog novanog iznosa ili ispunjenjem neke druge inidbe odreene u izvrnoj ispravi, moe taj iznos da plati ili inidbu da ispuni i nakon izvrnosti isprave, ako se sa tim saglasi izvrni poverila!.

'emstvo lan 2"


>emstvo se po ovom zakonu polae u domaem ili stranom nov!u. "zuzetno sud, odnosno izvritelj moe odobriti, uz saglasnost izvrnog poverio!a, davanje jemstva u obliku bankarske garan!ije, (artija od vrednosti, drago!enosti ili pokretne stvari iju je vrednost lako utvrditi na tritu, a koje se mogu brzo i jednostavno unoviti. 8a poloenom jemstvu protivna strana stie zakonsko zalono pravo. =okaz o polaganju jemstva predstavlja osnov za upis zalonog prava u nadleni registar. O za(tevu za polaganje jemstva odluuje sud zakljukom. %ko sud u izvrnom postupku odlui o pravu protivne strane na naknadu tete ili trokova postupka u vezi sa radnjom za koju je jemstvo dato, na njen predlog e istim reenjem odluiti i o naplati utvrenog potraivanja iz tog obezbeenja.

:lava druga O ?@< O=,<=A< O O$@) &) "#-,?<8>%


() snovne odredbe )o&ne*+i lan 2#
) izvrnom postupku sud, odnosno izvritelj postupaju iskljuivo na osnovu podnesaka i drugi( pismena, a izvritelj postupa i na osnovu sudske odluke i opteg ovlaenja izvrnog poverio!a, ako ovim zakonom nije drugaije propisano.

Do*,avl-an-e i.vr/no0 &'1ni2'

lan 2$
=ostavljanje izvrnom duniku koji je pravno li!e ili preduzetnik vri se na adresu sedita pravnog li!a ili preduzetnika koje je upisano u registru %gen!ije za privredne registre i drugim javnim registrima. =ostavljanje izvrnom duniku koji je 6iziko li!e vri se na adresu prebivalita ili boravita upisanu kod organa nadlenog za voenje eviden!ije o linim kartama. "zvrni poverila! je duan da sudu dostavi adresu izvrnog dunika koja odgovara adresi iz eviden!ije nadlenog organa iz st. '. i 1. ovog lana. %ko dostavljanje nije bilo mogue izvriti po odredbama st. '. i 1. ovog lana, u roku od pet radni( dana od dana upuivanja pismena, dostavljanje se vri isti!anjem na oglasnu tablu nadlenog suda. "zuzetno od stava 2. ovog lana, ako nije mogue izvriti dostavljanje reenja o izvrenju donetog na osnovu verodostojne isprave po odredbama st. '. i 1. ovog lana, pokuae se ponovna dostava nakon '. dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog lana. %ko nova dostava ne bude uspena, dostavljanje se vri isti!anjem na oglasnu tablu suda. $ud je duan da narednog dana od isteka roka iz st. 2. i .. ovog lana izvri isti!anje pismena na oglasnu tablu suda. $matra se da je dostava izvrena protekom roka od pet radni( dana od dana isti!anja pismena na oglasnu tablu suda. Odredbe st. '. do 4. ovog lana s(odno se primenjuju i na dostavljanje izvrnom poverio!u i drugim uesni!ima u postupku.

Vra3an-e ' pre4a/n-e *,an-e i ve/,a5en-e lan 3%


-raanje u preanje stanje nije dozvoljeno. "zuzetno od stava '. ovog lana vraanje u preanje stanje je dozvoljeno kada iz opravdani( razloga prigovor na reenje o izvrenju nije izjavljen u propisanom roku. -raanje u preanje stanje u sluaju iz stava 1. ovog lana ne odlae izvrenje. -etaenje u postupku izvrenja nije dozvoljeno.

I.'.e3e lan 31
#a(tev za izuzee postupajueg sudije moe se izjaviti najkasnije do isteka roka za donoenje odluke o prigovoru na reenje o izvrenju.

#a(tev za izuzee predsednika suda, sudskog izvritelja i izvritelja nije dozvoljen. #a(tev za izuzee iz stava '. ovog lana ne odlae izvrenje.

O&re4ivan-e &r'(o( *,varno ili 0e*no na&le1no( *'&a lan 32


redlog za odreivanje drugog stvarno ili mesno nadlenog suda nije dozvoljen.

Nov5ana 2a.na .a nepo/,ovan-e *'&a lan 33


$ud e novano kazniti stranku, uesnika i svako drugo li!e koje svojim ponaanjem vrea sud, stranke ili uesnike u postupku, ometa ili spreava sprovoenje izvrenja. &azna iz stava '. ovog lana ne moe se izrei zbog toga to izvrni dunik ne ispunjava svoju obavezu iz izvrne isprave. 8ovana kazna se izrie na nain i pod uslovima propisanim lanom .'. ovog zakona.

6ro/2ovi po*,'p2a lan 34


@rokove postupka u vezi sa odreivanjem i sprovoenjem izvrenja snosi izvrni dunik. "zvrni poverila! je duan da predujmi trokove postupka, u skladu sa zakonom i propisom koji ureuje trokove postupka. =okaz o uplaenom predujmu izvrni poverila! je duan da dostavi uz predlog za izvrenje. $ud, odnosno izvritelj e obustaviti izvrenje ako izvrni poverila! ne dostavi dokaz o uplaenom predujmu, osim ako je po zakonu osloboen ili ga je sud oslobodio plaanja postupka. @rokovi postupka koji je pokrenut po slubenoj dunosti predujmljuju se iz sredstava suda koji sprovodi izvrenje. "zvrni dunik je duan da izvrnom poverio!u nadoknadi trokove postupka koji su bili potrebni. "zvrni poverila! je duan da izvrnom duniku na njegov za(tev nadoknadi trokove postupka koje mu je neosnovano prouzrokovao. O trokovima postupka odluuje sud u izvrnom postupku i u tom postupku odreuje izvrenje radi nji(ovog namirenja, osim ako je zakonom drugaije propisano. O trokovima postupka nastalim pred izvriteljem odluuje izvritelj obrazloenim zakljukom i odreuje izvrenje radi naplate ti( trokova.

#a(tev za naknadu trokova moe se podneti u roku od osam dana od dana okonanja postupka. ropis iz stava 1. ovog lana donosi ministar nadlean za poslove pravosua (u daljem tekstu: ministar).

*) Predlog za izvrenje Sa&r1ina i povla5en-e pre&lo(a .a i.vr/en-e lan 3


) predlogu za izvrenje, kao i u predlogu za sprovoenje izvrenja moraju biti naznaeni izvrni poverila! i izvrni dunik, sa adresama propisanim lanom 17. st. '. i 1. ovog zakona, izvrna ili verodostojna isprava i obaveza izvrnog dunika. ) predlogu za izvrenje izvrni poverila! navodi i sredstva i predmete izvrenja, odnosno za(tev da se izvrenje sprovede na !elokupnoj imovini izvrnog dunika, kao i druge podatke koji su potrebni za sprovoenje izvrenja. ) privrednim stvarima kada je izvrni dunik pravno li!e, preduzetnik ili 6iziko li!e koje obavlja delatnost radi sti!anja dobiti i ima otvoren raun u skladu sa propisima o platnom prometu, u predlogu za izvrenje ili za sprovoenje izvrenja, pored obavezne sadrine propisane u stavu '. ovog lana, moraju biti navedeni i sledei poda!i: ') matini broj stranaka, odnosno poreski identi6ika!ioni broj ili za strana pravna li!a odgovarajui identi6ika!ioni broj0 1) brojevi rauna izvrnog poverio!a i dunika kod poslovni( banaka sa nazivima ovi( banaka. redlog za izvrenje na osnovu verodostojne isprave mora da sadri za(tev da sud obavee dunika da namiri potraivanje zajedno sa odmerenim trokovima. )z predlog za izvrenje, izvrni poverila! je duan da priloi izvrnu ispravu ili verodostojnu ispravu u originalu ili overenoj kopiji ili prepisu, kao i druge isprave kada je to ovim zakonom predvieno. "zvrna isprava mora biti snabdevena klauzulom pravnosnanosti, izuzev kada je zakonom dozvoljeno izvrenje nepravnosnani( odluka. $trana verodostojna isprava na kojoj se zasniva predlog mora se priloiti prevedena od sudskog prevodio!a na jezik koji je u slubenoj upotrebi u sudu. ) predlogu za izvrenje mora se naznaiti da li e izvrenje sprovoditi sud ili izvritelj. redlog za izvrenje podnosi se u najmanje etiri primerka. ostupak izvrenja e se obustaviti bez pristanka izvrnog dunika ako izvrni poverila! povue predlog za izvrenje, u !elini ili delimino. Odlukom o obustavi izvrenja ukinue se sve sprovedene izvrne radnje ako se time ne dira u steena prava trei( li!a. "zvrni poverila! moe ponovo da podnese predlog za izvrenje.

+)

dluke

Re/en-e i .a2l-'5a2 lan 3!


Odluke u izvrnom postupku donose se u obliku reenja ili zakljuka. ,eenjem o izvrenju dozvoljava se izvrenje na imovini izvrnog dunika, pod uslovima i obimu odreenim ovim zakonom. #akljukom suda odreuje se sprovoenje pojedini( radnji i upravlja postupkom. #akljukom izvritelja se, pored sluajeva iz stava *. ovog lana, odluuje i u drugim sluajevima kada je to ovim zakonom propisano.

Sa&r1ina re/en-a lan 3"


) reenju o izvrenju moraju biti navedeni: sud, izvrni poverila!, izvrni dunik, izvrna, odnosno verodostojna isprava, potraivanje izvrnog poverio!a, pouka o pravnom leku, kao i drugi poda!i potrebni za sprovoenje izvrenja odreeni ovim zakonom. ) reenju o izvrenju navode se sredstvo i predmet izvrenja, ako su oznaeni u predlogu za izvrenje. %ko je u predlogu za(tevano da se izvrenje sprovodi preko izvritelja, reenje mora da sadri i odluku o tom za(tevu. ,eenjem o izvrenju na osnovu verodostojne isprave obavezae se izvrni dunik da u roku od osam dana, a u meninim i ekovnim sporovima u roku od tri dana od dana dostavljanja reenja, namiri potraivanje zajedno sa odmerenim trokovima i odredie se izvrenje radi ostvarivanja ti( potraivanja. ,eenje kojim se predlog za izvrenje potpuno ili delimino odbija mora biti obrazloeno.

Do*,avl-an-e re/en-a o i.vr/en-' lan 3#


,eenje kojim se usvaja predlog dostavlja se izvrnom poverio!u i izvrnom duniku, a reenje kojim se odbija predlog dostavlja se samo izvrnom poverio!u. ,eenje o izvrenju na novanom potraivanju dostavlja se i izvrnom duniku izvrnog dunika, a reenje o izvrenju nad sredstvima na raunu izvrnog dunika dostavlja se i organiza!iji za prinudnu naplatu.

,eenje o izvrenju na pokretnim stvarima i zakljuak o ispranjenju i predaji nepokretnosti dostavlja se izvrnom duniku neposredno pre preduzimanja prve izvrne radnje, osim ako ovim zakonom nije drugaije odreeno. %ko sud koji je doneo reenje o izvrenju nije nadlean za sprovoenje izvrenja, uputie reenje o izvrenju nadlenom sudu radi dostavljanja tog reenja i sprovoenja izvrenja. Odredbe ovog lana s(odno se primenjuju i na dostavu zakljuaka i drugi( pismena izvritelja.

,)

pte odredbe o postupku po pravnom leku )ravni le2 lan 3$

ravni lek u postupku izvrenja i obezbeenja odreenog u izvrnom postupku je prigovor. rotiv reenja suda moe se izjaviti prigovor, samo kada je ovim zakonom propisano da je prigovor dozvoljen. rigovor se moe izjaviti u roku od pet radni( dana od dana dostavljanja reenja. $ud je duan da o prigovoru odlui u roku od pet radni( dana od dana dostavljanja prigovora, ako ovim zakonom nije drugaije odreeno. 8epostupanje sudije nakon izjavljenog prigovora smatrae se nesavesnim radom sudije. rotiv pravnosnanog reenja u postupku izvrenja i obezbeenja nisu dozvoljeni revizija ni ponavljanje postupka. rotiv zakljuka nije dozvoljen pravni lek, osim ako ovim zakonom nije drugaije odreeno. a) Prigovor na r ! n" o izvr! n"u na osnovu izvr!n is#rav

lan 4%
8a reenje o izvrenju na osnovu izvrne isprave prigovor mogu da podnesu izvrni dunik i izvrni poverila!. ,eenje iz stava '. ovog lana izvrni poverila! moe pobijati samo u delu koji se odnosi na trokove izvrenja. "zvrni poverila! moe podneti prigovor protiv reenja iz stava '. ovog lana, kojim je odbijen ili odbaen predlog za izvrenje.

rigovor ne odlae izvrenje reenja, osim ako je zakonom drugaije propisano.

$adl %nos& za odlu'ivan" o #rigovoru lan 41


O prigovoru na reenje o izvrenju na osnovu izvrne isprave odluuje vee sastavljeno od troje sudija istog suda koji je odluivao u prvom stepenu.

Razlozi za #rigovor lan 42


rigovor na reenje o izvrenju na osnovu izvrne isprave moe se izjaviti iz razloga koji spreavaju izvrenje, i to: ') ako je obaveza iz reenja o izvrenju ispunjena0 1) ako je odluka na osnovu koje je odreeno izvrenje ukinuta, ponitena preinaena, stavljena van snage, apsolutno nitava ili je bez pravnog dejstva, odnosno nema svojstvo izvrne isprave0 *) ako je poravnanje na osnovu kog je odreeno izvrenje poniteno0 2) ako nije protekao rok za ispunjenje obaveze ili ako nije nastupio uslov koji je odreen izvrnom ispravom0 .) ako je protekao rok u kome se po zakonu moe predloiti izvrenje0 3) ako sud koji je doneo reenje o izvrenju nije nadlean0 4) ako je izvrenje odreeno na stvarima i pravima izuzetim od izvrenja, odnosno na kojima je mogunost izvrenja ograniena.

(zno! n" 'in" ni)a i #r dlagan" dokaza u #rigovoru lan 43


"zvrni dunik je duan da sve razloge pobijanja iznese u prigovoru i sve dokaze na kojima se prigovor zasniva priloi uz prigovor. 8akon proteka roka za prigovor nije dozvoljeno iznoenje novi( injeni!a i predlaganje novi( dokaza.

*dlu'ivan" o #rigovoru u #rvo+ s& # nu lan 44

&ada o!eni da je prigovor izvrnog dunika osnovan, sudija ga moe usvojiti, ukinuti reenje o izvrenju, obustaviti izvrenje u !elini ili delimino i ukinuti sprovedene radnje. &ada o!eni da je prigovor izvrnog poverio!a osnovan sudija ga moe usvojiti, ukinuti reenje i ponovo odluiti o predlogu, odnosno trokovima postupka. 8a reenje iz stava '. ovog lana moe se izjaviti prigovor veu istog suda. %ko sudija o!eni da prigovor nije osnovan, dostavie spise veu istog suda. )z prigovor iz stava 2. ovog lana sudija e veu istog suda dostaviti 6otokopiju spisa i nastaviti sa sprovoenjem izvrenja, osim ako je ovim zakonom propisano da prigovor odlae izvrenje. @rokovi 6otokopiranja spisa smatraju se trokovima izvrnog postupka.

Razlozi za odba)ivan" #rigovora i za us&u#an" #r d+ &a nadl %no+ sudu lan 4


$udija e reenjem odba!iti neblagovremen, nepotpun ili nedozvoljen prigovor. b) Prigovor na r ! n" o izvr! n"u don &o na osnovu v rodos&o"n is#rav

lan 4!
rotiv reenja o izvrenju na osnovu verodostojne isprave, izvrni dunik ima pravo prigovora. rigovor se moe izjaviti iskljuivo iz sledei( razloga: ') ako potraivanje iz verodostojne isprave nije nastalo0 1) ako je u verodostojnu ispravu unet neistinit sadraj0 *) ako potraivanje iz verodostojne isprave nije dospelo0 2) ako je obaveza izvrena ili na drugi nain prestala0 .) ako je potraivanje zastarelo.

Razlozi za #rigovor lan 4"


"zvrni dunik je duan da u prigovoru iznese sve razloge pobijanja i uz prigovor da priloi sve dokaze na kojima se prigovor zasniva, a u sluaju da to ne uini, gubi pravo da naknadno iznosi injeni!e i predlae dokaze.

,okazi uz #rigovor lan 4#


"zvrni dunik je duan da uz prigovor dostavi pisane isprave kojim dokazuje navode iz prigovora, i to: ') pravnosnanu sudsku odluku kojom je utvrena neistinitost verodostojne isprave ili izvod iz 9entralnog registra (artija od vrednosti, ako tvrdi da je isprava neistinita0 1) nalog za plaanje u pisanoj ili elektronskoj 6ormi na osnovu koga je izvren prenos sredstava, ako tvrdi da je obaveza ispunjena0 *) druge pisane isprave kojim potkrepljuje navode iz prigovora. ) sluaju prigovora nedospelosti potraivanja iz isprave, ako ona ne proizlazi iz same verodostojne isprave, izvrni dunik je duan da priloi pisanu ispravu iz koje to proizlazi.

Pos&u#ak #o #rigovoru lan 4$


%ko se reenje o izvrenju pobija samo u delu kojim je odreeno izvrenje, dalji postupak nastavie se kao postupak po prigovoru protiv reenja o izvrenju donetog na osnovu izvrne isprave. %ko se reenje o izvrenju pobija u !elini ili samo u delu kojim je izvrni dunik obavezan da namiri potraivanje, o prigovoru odluuje sudija koji je doneo reenje o izvrenju. rigovor odlae izvrenje reenja, osim kada je reenje doneto na osnovu meni!e. %ko izvrni dunik ne priloi dokaze ili iz priloeni( dokaza nije uinio verovatnim osnovanost njegovi( navoda iz prigovora, sudija koji je doneo reenje o izvrenju prigovor e odbiti reenjem. rotiv ovog reenja dozvoljen je poseban prigovor veu iz lana 2'. ovog zakona. ) sluaju iz stava 1. ovog lana, ako izvrni dunik uini verovatnim navode iz prigovora kojim reenje pobija u delu u kom je obavezan da namiri potraivanje, sud e staviti van snage reenje o izvrenju u delu u kome je odreeno izvrenje i odrediti da se postupak nastavlja kao povodom prigovora protiv platnog naloga. rotiv reenja o stavljanju van snage reenja o izvrenju nije dozvoljen prigovor. ) sluaju iz stava 1. ovog lana, ako izvrni dunik uini verovatnim postojanje razloga kojim reenje pobija u delu kojim je odreeno izvrenje, sud e postupiti na nain propisan odredbom lana 22. stav '. ovog zakona ili e dostaviti spise veu istog suda. $ud je duan da reenje o prigovoru iz st. *. i 2. ovog lana donese u roku od pet radni( dana od dana prijema prigovora u sudu.

-) #e&e tre&ih li.a u postupku )ri(ovor ,re3e( li+a lan %


;i!e koje tvrdi da u pogledu predmeta izvrenja ima pravo koje spreava izvrenje, moe sve do okonanja izvrnog postupka da izjavi prigovor sudiji, kojim trai da se izvrenje na tom predmetu proglasi nedoputenim. %ko izvritelj sprovodi izvrenje, sudija prigovor dostavlja i njemu. $udija prigovor dostavlja izvrnom poverio!u i izvrnom duniku i poziva i( da se u roku od pet radni( dana od dana dostavljanja izjasne. $udija reenjem odba!uje prigovor ako tree li!e ne uini verovatnim da u pogledu predmeta izvrenja ima pravo koje spreava izvrenje. $udija moe tokom !elog postupka tree li!e, ije pravo o!eni verovatnim, a koje je izvrni poverila! osporio ili se o njemu nije izjasnio, reenjem da, uputi da u roku od '. dana od dana dostavljanja reenja protiv izvrnog poverio!a, pokrene parnini postupak radi proglaenja da je izvrenje na tom predmetu nedoputeno. "zvrni dunik koji osporava pravo treem li!u mora da bude obu(vaen tubom iz stava 2. ovog lana. $matra se da izvrni dunik treem li!u osporava pravo ako se o prigovoru treeg li!a ne izjasni u roku propisanom u stavu 1. ovog lana. rotiv reenja iz stava 2. ovog lana ne moe se izjaviti prigovor. odnoenje prigovora iz stava '. ovog lana i pokretanje postupka iz st. 2. i .. ovog lana ne spreava izvrenje. $udija e reenje iz st. *. i 2. ovog lana dostaviti i izvritelju kad izvritelj sprovodi izvrenje.

:lava trea 8O-B%8% &%#8%, $)=$&" <8%;" " O$@) %& #% =OA">%8>< "#>%-< O "CO-"8" "#-,?8O: =)D8"&%
() Novane kazne lan 1
8ovana kazna se moe izrei 6izikom li!u, kao i odgovornom li!u u pravnom li!u ili u dravnom organu, u iznosu od '+.+++ dinara do 1++.+++ dinara, a pravnim li!ima u iznosu od '++.+++ dinara do 1.+++.+++ dinara.

8ovana kazna iz stava '. ovog lana, ponovo e se izrei, ako izvrni dunik ne postupi po ponovljenom nalogu suda, odnosno izvritelja ili nastavi da postupa protivno zabrani. onovo izreena kazna se po pravilu izrie u poveanom iznosu. "zri!anje i izvrenje kazne e se ponavljati sve dok li!e na koje se odnosi ne postupi u skladu sa odlukama suda, odnosno izvritelja. 8ovanu kaznu izrie sudija reenjem, na predlog stranaka, izvritelja ili po slubenoj dunosti, vodei rauna pri odmeravanju visine kazne o znaaju radnje koju je li!e koje se kanjava moralo obaviti. ,ok za plaanje kazne je pet radni( dana od dana prijema reenja o kanjavanju. ;i!e kome je izreena novana kazna moe izjaviti prigovor protiv reenja o izri!anju kazne u roku od pet radni( dana od dana prijema reenja. rigovor ne zadrava izvrenje reenja. ;i!e kome je kazna izreena, odnosno izvrena snosi sve trokove nastale izri!anjem, odnosno izvrenjem kazne. 8ovanu kaznu naplauje sud po slubenoj dunosti, odma( po proteku roka za dobrovoljno plaanje. @rokovi prinudnog izvrenja novane kazne prinudno e se naplatiti istovremeno sa prinudnim izvrenjem kazne. 8ovana kazna, po odredbama ovog lana, moe se izrei i izvriti prema izvrnom duniku, duniku izvrnog dunika, ban!i i drugim 6izikim i pravnim li!ima, kao i odgovornim li!ima u pravnom li!u ili dravnom organu u sluaju da ne postupe po nalogu ili zabrani izreenim u izvrnom postupku, ako je to ovim zakonom predvieno.

*) Sudski penali )o*,'pa2 &ono/en-a o&l'2e lan 2


O za(tevu izvrnog poverio!a da sud obavee izvrnog dunika nenovane obaveze utvrene pravnosnanom sudskom odlukom na plaanje sudski( penala predvieni( pravilima obliga!ionog prava, odluuje sud u izvrnom postupku. #a(tev za plaanje sudski( penala podnosi se sudu nadlenom za izvrenje sudske odluke kojom je utvrena nenovana obaveza pre podnoenja predloga za izvrenje. 8a postupak o za(tevu za plaanje sudski( penala primenjuju se pravila o (itnosti izvrnog postupka. %ko nae da je za(tev za plaanje sudski( penala osnovan, sud e reenjem naloiti izvrnom duniku da u roku od pet radni( dana izvri svoju obavezu i istovremeno mu naloiti da, ako ne izvri obavezu u tom roku, sudske penale plati za period od isteka naknadno ostavljenog roka do podnoenja predloga za prinudno izvrenje.

rotiv reenja kojim se za(tev za plaanje sudski( penala usvaja nije dozvoljen prigovor.

)rin'&no i.vr/en-e lan 3


,eenje kojim se nalae plaanje sudski( penala prinudno se izvrava po pravilima ovog zakona za izvrenje novani( obaveza.

+) Postupak za dobijanje izjave o imovini izvrnog dunika )o2re,an-e po*,'p2a lan 4


"zvrni poverila! koji je pokrenuo postupak izvrenja, odnosno obezbeenja moe pred sudom nadlenim za odreivanje izvrenja da podnese za(tev za dobijanje izjave o imovini izvrnog dunika, kada se obaveza izvrnog dunika sastoji u novanim davanjima. #a(tev iz stava '. ovog lana moe se podneti uz predlog za izvrenje i u toku izvrnog postupka, sve dok postupak ne bude okonan. &ada izvrenje sprovodi izvritelj, izvrni poverila! moe ovlastiti izvritelja da u njegovo ime podnese za(tev za dobijanje izjave o imovini. $ud e po slubenoj dunosti od izvrnog dunika pribaviti izjavu o imovini, kada je to potrebno radi sprovoenja reenja o naplati novane kazne. "zjava o imovini ne moe se za(tevati u odnosu na ,epubliku $rbiju, autonomnu pokrajinu i jedini!u lokalne samouprave, kao izvrne dunike. $ud moe razdvojiti postupak po za(tevu za dobijanje izjave o imovini izvrnog dunika.

Davan-e i.-ave lan


$ud e doneti reenje kojim e naloiti izvrnom duniku da pristupi u sud radi davanja izjave o imovini na zapisnik pred sudijom ili da u roku koji ne moe biti dui od pet radni( dana dostavi sudu izjavu o imovini u potrebnom broju primeraka. rotiv reenja iz stava '. ovog lana nije dozvoljen poseban prigovor. %ko izvrni dunik ne postupi po nalogu suda iz stava '. ovog lana, odnosno ako ne da potpunu izjavu o imovini sud e doneti reenje o novanom kanjavanju i postupiti na nain propisan lanom .'. ovog zakona.

)z reenje iz stava '. ovog lana, sud e izvrnom duniku dostaviti primerak za(teva za dobijanje izjave o imovini, obavetenje ta izjava o imovini treba da sadri, upozorenje da mu u sluaju nepostupanja po nalogu moe biti izreena novana kazna i pouku o posledi!ama saoptavanja nepotpuni( ili netani( podataka u izjavi.

Ka&a -e i.vr/ni &'1ni2 pravno li+e ili 7i.i52o li+e 8e. po*lovne *po*o8no*,i lan !
&ada je izvrni dunik pravno li!e, radnje iz lana ... ovog zakona preduzimaju se prema li!u koje je zakonom, pravilima ili aktima donetim na osnovu zakona odreeno da ga zastupa. &ada izvrni dunik nema poslovnu sposobnost, radnje iz lana ... ovog zakona preduzimaju se prema njegovom zakonskom zastupniku, a sud e, ako o!eni da zastupnik nemarno postupa u zatiti interesa izvrnog dunika, o tome obavestiti organ starateljstva.

)o*,'pan-e na2on &o8i-an-a i.-ave o i0ovini lan "


rimerak ili kopiju izjave o imovini, odnosno zapisnika sa izjavom sud e dostaviti izvrnom poverio!u. %ko je sud razdvojio postupak dobijanja izjave o imovini kopiju izjave, odnosno zapisnika sa izjavom, sa naznaenjem datuma kada je ona dostavljena izvrnom poverio!u, zdruie se spisima predmeta povodom kog je za(tevana izjava o imovini. "zvrni poverila! moe, u roku od pet radni( dana od dana prijema izjave o imovini, odnosno zapisnika sa izjavom, za(tevati dopunu izjave, odnosno novu izjavu ako izjava ne sadri dovoljno podataka iz koji( se imovina navedena u njoj moe identi6ikovati ili ako javnom, odnosno u skladu sa zakonom overenom ispravom dokae da je dunik u izjavi saoptio nepotpune ili netane podatke i uz to uini verovatnim da se iz imovine izvrnog dunika koja je do tada poznata ne moe u potpunosti namiriti njegovo potraivanje. ) sluaju iz stava 1. ovog lana, sud e novim reenjem naloiti izvrnom duniku da dostavi sudu dopunu izjave, odnosno novu izjavu o imovini i dalje postupiti u skladu sa odredbama lana ... ovog zakona. "zvrni poverila! koji nije za(tevao dopunu izjave o imovini, odnosno novu izjavu u smislu stava 1. ovog lana, a izvrenje sprovodi sud, duan je da u roku od pet radni( dana od dana dobijanja izjave o imovini predloi sredstva i predmete izvrenja. ) sluaju iz stava 2. ovog lana, ako izvrni poverila! ne predloi sredstva i predmete izvrenja u propisanom roku, izvrenje se obustavlja.

Sa&r1ina i.-ave o i0ovini

lan #
"zjava o imovini izvrnog dunika sadri: ') podatke o stvarima i pravima izvrnog dunika koji mogu biti predmet izvrenja, a naroito: E pokretne i nepokretne stvari u svojini izvrnog dunika0 E gotovinska novana sredstva koja dunik poseduje u trenutku davanja izjave0 E novane depozite izvrnog dunika0 E tekue raune izvrnog dunika0 E prava na (artijama od vrednosti i prava iz (artija od vrednosti0 E osnivaka (lanska) prava na privrednom drutvu i dobit koju je izvrni dunik, po osnovu ti( prava, ostvario u poslednjoj godini0 E prosean meseni iznos zarade izvrnog dunika u poslednji( est mese!i, poslodav!u kod kog izvrni dunik ostvaruje zaradu, trajanje i vrstu radnog odnosa0 E potraivanja izvrnog dunika prema treim li!ima, osnov potraivanja, vreme nji(ovog dospea i obezbeenje potraivanja. 1) podatke o potraivanjima trei( li!a na teret izvrnog dunika koja su dospela ili koja dospevaju u naredni( godinu dana i podatke o datom obezbeenju za ta potraivanja0 *) podatke o postup!ima prinudnog izvrenja koji se vode protiv izvrnog dunika0 2) podatke o svim pravnim radnjama koje je izvrni dunik preduzeo na teret svoje imovine nakon to je zasnovana obaveza u pogledu koje se za(teva prinudno izvrenje (prenos imovinski( prava sa ili bez naknade ili davanje obezbeenja za sebe ili za tree li!e)0 .) svojeruni potpis izvrnog dunika overen od strane suda, osim ako se izjava sastavlja na zapisnik u prisustvu sudije. ored podataka iz stava '. ovog lana, izjava o imovini sadri i druge podatke koji su potrebni da bi se odreena stvar, odnosno pravo moglo identi6ikovati u pravnom prometu, a naroito: ') naznaenje adrese na kojoj se nalaze pokretne stvari0 1) podatke o stvarima i pravima koja se upisuju u odgovarajui javni registar0

*) podatke iz katastra, zemljini( i drugi( javni( knjiga o nepokretnostima u svojini izvrnog dunika, odnosno podatke o osnovu i nainu sti!anja ako nepokretnost nije upisana u katastar, zemljine i druge javne knjige0 2) podatke o brojevima tekui( rauna, tedni( rauna, odnosno novani( depozita i bankama kod koji( se oni vode0 .) podatke o treim li!ima u iju korist je izvrni dunik preduzeo pravnu radnju na teret svoje imovine i o pravnoj radnji koja je preduzeta. %ko dunik ne poseduje imovinu koja bi mogla biti predmet izvrenja, duan je da to izriito navede u izjavi.

)rilo.i '. i.-av' o i0ovini lan $


8a za(tev izvrnog poverio!a, sud e reenjem naloiti izvrnom duniku da u roku od pet radni( dana preda isprave o stvarima i pravima koji su navedeni u izjavi o imovini i izrei mu novanu kaznu ako po tom nalogu ne postupi. %ko izvrni dunik ne postupi po nalogu, sud e dalje postupati na nain propisan lanom .'. ovog zakona. ) sluaju da izvrni dunik tri puta ne postupi po nalogu suda iz stava '. ovog lana, sud e mu reenjem izrei kaznu zatvora, dok ne postupi po nalogu, a najvie *+ dana. rotiv reenja o izri!anju kazne zatvora, dozvoljen je prigovor, koji zadrava izvrenje reenja. #atvor e se izvriti u skladu sa odredbama zakona kojim je ureeno izvrenje krivini( sank!ija. %ko izvrni dunik do dana stupanja na izdravanje kazne zatvora iz stava *. ovog lana, postupi po nalogu suda iz st. '. i 1. ovog lana, sud e reenje o izri!anju kazne zatvora ukinuti odma( po dostavi dokaza da je izvrni dunik postupio po nalogu suda, a sud e s(odno postupiti i u sluaju da tokom izdravanja kazne zatvora izvrni dunik postupi po nalogu suda iz st. '. i 1. ovog lana i reenjem naloiti da se izvrni dunik oslobodi od daljeg izdravanja kazne zatvora.

Davan-e ne,a5ni9 ili nepo,p'ni9 po&a,a2a lan !%


$matra se da je izvrni dunik dao netane ili nepotpune podatke o imovini: ') ako izvrni poverila! javnom ili u skladu sa zakonom overenom ispravom dokae da je u vreme sastavljanja izjave o imovini izvrni dunik posedovao imovinu ili da je pre sastavljanja izjave preduzimao pravne radnje na teret svoje imovine koje u izjavi nije naveo (lan .4. stav 1.), a iz imovine izvrnog dunika koja je do tada poznata, odnosno koja je navedena u izjavi, ne moe se u potpunosti namiriti njegovo potraivanje0

1) ako tree li!e, u skladu sa ovim zakonom, dokae da njemu pripada imovina koju je izvrni dunik u izjavi naveo kao svoju. %ko postoje osnovi sumnje da je izvrni dunik, postupajui kao u stavu '. ovog lana doveo ili pokuao da dovede izvrnog poverio!a u zabludu radi izbegavanja sopstvene obaveze, sud e kopiju spisa dostaviti nadlenom javnom tuio!u. %ko je izvrni dunik dao netane ili nepotpune podatke o imovini, sud mu moe izrei novanu kaznu u skladu sa lanom .'. ovog zakona.

Kn-i(a i.vr/ni9 &'1ni2a i .8ir2a i*prava lan !1


$ud vodi knjigu izvrni( dunika i zbirku isprava. &njiga izvrni( dunika sadri eviden!iju sa poda!ima o izvrnom duniku, osnovu upisa, datumu upisa, reenju kojim je naloen upis i eviden!ionom broju pod kojim se izjava uva u zbir!i isprava. ) zbir!i isprava uvaju se originalni primer!i izjave izvrni( dunika o imovini, odnosno kopije zapisnika koji sadre izjave o imovini i reenja kojim je odreen upis u knjigu izvrni( dunika. ) knjigu izvrni( dunika upisuje se izvrni dunik: ') koji je predao izjavu o imovini sa popisom imovine0 1) koji nije postupio po nalogu suda za predaju pismene izjave o imovini (lan .5. stav ')0 *) koji je predao izjavu da ne poseduje imovinu (lan .5. stav *)0 2) koji je saoptio netane ili nepotpune podatke o svojoj imovini (lan 3+). )pis u knjigu izvrni( dunika sud e izvriti u roku od pet radni( dana od dana pravnosnanosti reenja o upisu. #bir!i isprava prilae se primerak pravnosnanog reenja o upisu u knjigu izvrni( dunika, a kada je osnov za upis davanje izjave o imovini, prilae se i original izjave, odnosno kopija zapisnika sa izjavom. )pisom u knjigu izvrni( dunika, izvrni poverila! na osnovu ijeg za(teva je izvrni dunik dao izjavu o imovini, ne stie pravo prvenstva u naplati svog potraivanja iz imovine navedene u izjavi.

Re/en-e o 'pi*' ' 2n-i(' i.vr/ni9 &'1ni2a lan !2

O upisu u knjigu izvrni( dunika sud odluuje reenjem. ,eenje o upisu sud donosi u roku od pet radni( dana od dana: ') prijema izjave o imovini, u sluaju kada je izvrni dunik predao tu izjavu0 1) kada je protekao rok za predaju izjave o imovini, u sluaju kada je izvrni dunik taj rok propustio0 *) kada je izvrni dunik odbio da preda izjavu o imovini u prisustvu sudije0 2) kada je sudu dostavljen dokaz (lan .4. stav 1) o naknadno pronaenoj imovini izvrnog dunika koju je u izjavi propustio da navede, odnosno o pravnim radnjama koje je izvrni dunik preduzeo na teret svoje imovine pre sastavljanja izjave. ) reenju se navodi osnov upisa u knjigu izvrni( dunika (lan 3'. stav 2), kao i rok i uslovi pod kojim izvrni dunik moe traiti brisanje upisa (lan 32). %ko nakon izvrenog upisa u istom predmetu nastupi osnov za novi upis zasnovan na drugim injeni!ama, sud e doneti reenje o novom upisu i istovremeno odrediti da se raniji upis brie. ) sluaju da izjava o imovini izvrnog dunika naknadno bude samo dopunjena (lan .4. stav *), nee se brisati raniji upis ve e se reenjem odrediti da se dopunska izjava o imovini priloi zbir!i isprava uz isprave o ranijem upisu.

)ri(ovor i.vr/no( &'1ni2a pro,iv re/en-a o 'pi*' lan !3


"zvrni dunik moe izjaviti prigovor protiv reenja o upisu u knjigu izvrni( dunika, u roku od pet radni( dana od dana kada mu je reenje dostavljeno. rigovor se moe izjaviti iz razloga to nisu bili ispunjeni uslovi za postupanje po za(tevu za dobijanje izjave o imovini (lan .2. stav .) ili ako je reenje o upisu u knjigu izvrni( dunika trebalo da bude zasnovano na drugom osnovu. O prigovoru odluuje vee istog suda u roku od pet radni( dana od dana dostavljanja prigovora. rigovor zadrava upis izvrnog dunika u knjigu izvrni( dunika.

Bri*an-e i. 2n-i(e i.vr/no( &'1ni2a i o8'*,ava po*,'p2a 'pi*a ' 2n-i(' i.vr/ni9 &'1ni2a lan !4
8a za(tev izvrnog dunika sud e reenjem izvriti brisanje upisa u knjizi izvrni( dunika:

') ako je izvrenje u !elosti pravnosnano obustavljeno, osim ako je do toga dolo zbog nepostojanja imovine koja moe biti predmet izvrenja0 1) u sluaju kada je upis izvren zbog proputanja roka za davanje izjave o imovini, zbog odbijanja izvrnog dunika da da izjavu, zbog saoptavanja netani( ili nepotpuni( podataka ili kada je upis izvren na osnovu izjave da izvrni dunik ne poseduje nikakvu imovinu, kada tokom postupka prestanu razlozi zbog koji( je taj upis izvren, odnosno ako je proteklo dve godine nakon okonanja izvrnog postupka, a u knjizi izvrni( dunika nije bilo naknadni( upisa za istog izvrnog dunika ili su naknadni upisi brisani0 *) u sluaju kada je upis izvren na osnovu izjave u kojoj je navedena imovina ako je protekla jedna godina nakon okonanja izvrnog postupka, a u knjizi izvrni( dunika nije bilo naknadni( upisa za istog izvrnog dunika ili su naknadni upisi brisani. %ko je u sluaju iz stava '. ta. 1) i *) ovog lana bilo naknadni( upisa, brisanje se moe traiti kada se steknu uslovi za brisanje svi( naknadni( upisa. Arisanje upisa moe se izvriti i pre proteka roka iz stava '. ovog lana, ako sudu bude dostavljena izjava izvrnog poverio!a, na osnovu ijeg je za(teva izvren upis, da je njegovo potraivanje namireno i da je saglasan da se izvri brisanje. ) sluaju sumnje, sud moe za(tevati da izjava izvrnog poverio!a bude overena. $ud e odrediti brisanje upisa po slubenoj dunosti ako u istom predmetu nastupi osnov za novi upis zasnovan na drugim injeni!ama, izuzev ako je izjava o imovini izvrnog dunika naknadno samo dopunjena (lan 31. stav 2). %ko izvrni dunik u potpunosti ispuni svoju obavezu i dokaz o tome dostavi sudu koji vodi knjigu izvrni( dunika, pre nego to je postupak upisa pravnosnano okonan, sud e po slubenoj dunosti obustaviti postupak upisa u knjigu izvrni( dunika, ukinuti sve pret(odne radnje i brisati upise. ) sluaju sumnje da je izvrni dunik ispunio obavezu, sud moe zatraiti izjavu od izvrnog poverio!a.

Javno*, 2n-i(e i.vr/ni9 &'1ni2a lan !


$ud je duan da zainteresovanom li!u omogui uvid u knjigu izvrni( dunika ili dostavi obavetenje o upisu odreenog li!a u knjigu izvrni( dunika, vremenu i osnovu tog upisa. $ud je duan da dostavi obavetenje o upisu iz stava '. ovog lana u roku od pet radni( dana od dana prijema za(teva.

Javno*, .8ir2e i*prava lan !!


$vako li!e koje uini verovatnim postojanje opravdanog interesa moe za(tevati od suda da mu se odobri pregledanje, 6otokopiranje i prepisivanje podataka iz zbirke isprava.

$ud je duan da o za(tevu iz stava '. ovog lana odlui u roku od pet radni( dana od dana prijema za(teva.

Re(i*,ar i.vr/ni9 &'1ni2a lan !"


,adi jedinstvene eviden!ije pravni( subjekata upisani( u knjigu izvrni( dunika, vodi se jedinstven registar za teritoriju ,epublike $rbije. >edinstveni registar iz stava '. ovog lana je javan, vodi se u elektronskom obliku i objavljuje na internetu. %kt kojim se blie ureuje voenje jedinstvenog registra iz stava '. ovog lana donosi ministar.

:lava etvrta $ ,O-OF<8>< "#-,?<8>%


!zvrenje na osnovu nepravnosnanog reenja o izvrenju lan !#
"zvrenje se sprovodi pre pravnosnanosti reenja o izvrenju, ako ovim zakonom nije drugaije odreeno.

Sprovoenje izvrenja od strane suda lan !$


$ud sprovodi izvrenje po slubenoj dunosti kada su za to ispunjeni uslovi propisani zakonom. $provoenje izvrenja je zapoeto kada sud, s obzirom na sredstvo izvrenja, preduzme prvu izvrnu radnju propisanu ovim zakonom.

Sprovoenje izvrenja od strane izvritelja lan "%


ostupak sprovoenja izvrenja od strane izvritelja pokree se predlogom izvrnog poverio!a. )z predlog za sprovoenje izvrenja izvrni poverila! je duan da priloi reenje o izvrenju u originalu ili overenoj kopiji. #a preduzimanje radnji na koje je izvritelj ovlaen ne primenjuju se odredbe ovog zakona po kojim je izvrni poverila! duan da podnosi sudu posebne predloge.

"reme izvrenja lan "1


"zvrenje se sprovodi svakog dana od 4 do 11 asa. "zvrenje se moe sprovesti i van vremena odreenog u stavu '. ovog lana samo ako postoji izbegavanje obaveze ili opasnost usled odlaganja.

Postupanje prilikom sprovoenja izvrenja lan "2


$udski izvritelj, odnosno izvritelj duan je da prilikom pretraivanja stana, odnosno poslovne ili druge prostorije izvrnog dunika ili odee koju on nosi na sebi i preduzimanja drugi( izvrni( radnji postupa sa dunim obzirom prema linosti izvrnog dunika i lanova njegovog domainstva. "zvrnim radnjama u stanu izvrnog dunika kojima ne prisustvuje izvrni dunik, njegov zakonski zastupnik, punomonik ili odrasli lan njegovog domainstva, moraju prisustvovati dva punoletna li!a. &ad izvrne radnje treba sprovesti u prostoriji koja je zakljuana, a izvrni dunik nije prisutan ili ne pristaje da prostoriju otvori, sudski izvritelj, odnosno izvritelj otvorie prostoriju u prisustvu dva punoletna li!a.

Pomo& poli.ije u sprovoenju izvrenja lan "3


) sluaju kada je to neop(odno da bi se sprovelo izvrenje sud, odnosno izvritelj zatraie od nadlene organiza!ione jedini!e poli!ije, pisanim za(tevom, najmanje pet radni( dana pre dana odreenog za sprovoenje izvrenja, da prisustvuje sprovoenju izvrenja i po potrebi preduzme mere i sredstva prinude, u skladu sa #akonom o poli!iji. ) (itnim sluajevima, nadlena organiza!iona jedini!a poli!ije e na usmeni za(tev suda, odnosno izvritelja, odma( preduzeti potrebne mere iz svoje nadlenosti radi sprovoenja izvrenja, pri emu je sud, odnosno izvritelj duan da pisani za(tev dostavi poli!iji u roku od 25 asova od podnoenja usmenog za(teva. oli!ija je duna da po nalogu suda ili izvritelja sprovede mere i upotrebi sredstva prinude potrebna radi izvrenja radnje zbog koje se preduzimaju, a naroito da vri proveru i utvrivanje identiteta li!a i identi6ika!iju predmeta, da traga za li!ima i predmetima, da oduzme motorno vozilo ili drugu stvar koja je predmet izvrenja i da obezbeuje li!a i imovinu prilikom sprovoenja izvrenja. 8a za(tev izvritelja ili po slubenoj dunosti sud e izrei novanu kaznu iz lana .'. ovog zakona odgovornom li!u u nadlenoj organiza!ionoj jedini!i poli!ije, ako poli!ija nije postupila u skladu sa dunostima propisanim u st. '. i 1. ovog lana.

) sluaju nepostupanja poli!ije u skladu sa st. '. i 1. ovog lana, o tome se bez odlaganja obavetava ministarstvo nadleno za unutranje poslove i nadleni javni tuila!.

Nepravilnosti pri sprovoenju izvrenja lan "4


$tranka i uesnik mogu podneskom za(tevati od suda, odnosno izvritelja da otklone nepravilnosti uinjene u toku i povodom sprovoenja izvrenja. %ko izvritelj ne postupi po za(tevu iz stava '. ovog lana u roku od pet radni( dana, stranka ili uesnik u postupku obratie se nadlenom sudu. #a(tev za otklanjanje nepravilnosti ne zadrava sprovoenje izvrenja. &ada je podnet za(tev iz stava 1. ovog lana, izvritelj e nadlenom sudu dostaviti original spisa predmeta i sprovoenje izvrenja nastaviti na osnovu kopije ti( spisa. @rokovi u vezi sa postupanjem po za(tevu iz stava 1. ovog lana su trokovi izvrnog postupka. %ko nae da je za(tev iz stava '. ovog lana osnovan, sud e reenjem utvrditi, a ako je to mogue otkloniti, odnosno naloiti otklanjanje nepravilnosti nastali( odlukama i radnjama sudskog izvritelja ili izvritelja. $ud e obavestiti ministarstvo nadleno za poslove pravosua (u daljem tekstu: Cinistarstvo) i &omoru izvritelja (u daljem tekstu: &omora), o nepravilnostima u radu izvritelja.

:lava peta O&O8B%8>< "#-,?<8>%


konanje postupka lan "
"zvrni postupak okonava se obustavom ili zakljuenjem.

bustava izvrenja lan "!


$ud obustavlja izvrenje: ') ako je izvrna isprava pravnosnano, odnosno konano ukinuta, preinaena, ponitena ili stavljena van snage0 1) usled smrti stranke koja nema naslednika0

*) usled prestanka stranke koja je pravno li!e, a nema pravnog sledbenika0 2) ako je potraivanje prestalo0 .) usled propasti predmeta izvrenja0 3) ako nema imovine koja moe biti predmet izvrenja0 4) iz drugi( razloga predvieni( zakonom. %ko je postupak izvrenja zapoet kod izvritelja, postupak izvrenja pred izvriteljem e se obustaviti, ako izvrni poverila! promeni izbor o nainu sprovoenja izvrenja tako to predloi da izvrenje sprovede sud. "z drugi( razloga predvieni( ovim ili drugim zakonom izvrni dunik moe u svakoj 6azi izvrnog postupka, ali najkasnije do prvog nadmetanja za prodaju predmeta izvrenja ili pre dosuenja stvari izvrnom poverio!u, da izmiri dug, zajedno sa ugovorenom, odnosno zakonskom zateznom kamatom i trokovima izvrnog postupka koji su nastali do trenutka izmirenja duga. "zvrni dunik i izvrni poverila! mogu se sporazumeti da se dug isplati na rate i o tome dostaviti sporazum overen u sudu, u kom sluaju e se izvrni postupak obustaviti po slubenoj dunosti. Odlukom o obustavi izvrenja ukinue se i sprovedene izvrne radnje, ako se tim ne dira u steena prava trei( li!a.

Zakljuenje lan ""


o namirenju izvrnog poverio!a donosi se odluka o zakljuenju izvrnog postupka.

:lava esta ,O@"-"#-,?<8><


Razlozi za protivizvrenje lan "#
&ada je izvrenje ve sprovedeno, izvrni dunik moe sudu podneti predlog za protivizvrenje, za(tevajui da mu izvrni poverila! vrati ono to je izvrenjem dobio i odreujui sredstvo izvrenja, ako je: ') izvrna isprava pravnosnano, odnosno konano ukinuta, preinaena, ponitena ili stavljena van snage0 1) izvrni dunik u toku izvrnog postupka dobrovoljno izmirio poverioevo potraivanje0

*) reenje o izvrenju ili reenje o sprovoenju izvrenja pravnosnano ukinuto ili preinaeno0 2) pravnosnanom sudskom odlukom utvrena nedopustivost izvrenja. redlog za protivizvrenje iz razloga utvreni( u stavu '. ta. '), *) i 2) ovog lana moe se podneti u roku od '. dana od dana dostavljanja odluke izvrnom duniku, a iz razloga utvrenog u stavu '. taka 1) ovog lana, u roku od '. dana od dana okonanja izvrnog postupka. "zvrni dunik ne moe pre isteka roka iz stava 1. ovog lana svoje potraivanje ostvarivati u parninom postupku. %ko je izvrenje sproveo izvritelj, predlog iz stava '. ovog lana istovremeno se dostavlja i njemu.

Postupak po predlogu za protivizvrenje lan "$::


) postupku protivizvrenja s(odno se primenjuju odredbe ovog zakona o izvrenju, ako ovim lanom nije drugaije propisano. redlog za protivizvrenje sud e dostaviti izvrnom poverio!u i naloiti mu da se u roku od pet radni( dana od dana prijema izjasni o tom predlogu. ,eenjem o protivizvrenju sud e naloiti izvrnom poverio!u da u roku od pet radni( dana vrati izvrnom duniku ono to je izvrenjem primio i istovremeno odrediti izvrenje radi naplate tog potraivanja. rigovor na reenje iz stava *. ovog lana odlae izvrenje samo ako izvrni poverila! uz prigovor poloi jemstvo najmanje u visini potraivanja.

Nemogu&nost protivizvrenja lan #%


redlog za protivizvrenje nee se usvojiti ako se trai povraaj predmeta u pogledu koga su nastupile takve stvarne ili pravne promene da povraaj vie nije mogu. ) tom sluaju izvrni dunik moe svoje pravo ostvarivati u parninom postupku i pre isteka roka za podnoenje predloga za protivizvrenje.

Deo ,re3i IZVRENJE RADI NA);A6E NOVANO< )O6RA=IVANJA :lava prva

"#-,?<8>< 8% O&,<@8"C $@-%,"C%


() snovna pravila >e*na na&le1no*, lan #1
#a odluivanje o predlogu za izvrenje na pokretnim stvarima i za sprovoenje tog izvrenja mesno je nadlean i sud na ijem se podruju nalaze te stvari.

I.'.i0an-e o& i.vr/en-a lan #2


8e mogu biti predmet izvrenja: ') odea, obua i drugi predmeti line upotrebe, posteljne stvari, posue, deo nametaja koji je neop(odan izvrnom duniku i lanovima njegovog domainstva, kao i poret, 6riider i pe za grejanje0 1) (rana i ogrev za potrebe izvrnog dunika i lanova njegovog domainstva za tri mese!a0 *) gotov nova! izvrnog dunika koji ima stalna mesena primanja do mesenog iznosa koji je po zakonu izuzet od izvrenja, srazmerno vremenu do sledeeg primanja0 2) ordenje, medalje, ratne spomeni!e i drugi zna!i odlikovanja i priznanja koje je primio izvrni dunik, lina pisma, rukopisi i drugi lini spisi izvrnog dunika, kao i porodine 6otogra6ije0 .) pomagala koja su invalidu ili drugom li!u sa telesnim nedosta!ima neop(odna za obavljanje njegovi( ivotni( 6unk!ija0 3) kuni ljubima!.

I.vr/ne ra&n-e lan #3


"zvrenje na pokretnim stvarima sprovodi se popisom, pro!enom i prodajom stvari, kao i namirenjem izvrnog poverio!a od iznosa dobijenog prodajom.

*) Popis i pro.ena pokretnih stvari O8ave/,en-e o popi*' lan #4

8eposredno pre nego to se pristupi popisu, izvrnom duniku se predaje reenje o izvrenju ili zakljuak o sprovoenju izvrenja i poziva se da plati iznos za koji je odreeno izvrenje, zajedno sa kamatom i trokovima. %ko izvrnom duniku odluka iz stava '. ovog lana nije mogla da se preda prilikom popisa, dostavljanje se vri pribijanjem odluke. O vremenu i mestu popisa obavestie se izvrni poverila!. Odsustvo stranaka ne spreava da se pristupi popisu. O izvrenom popisu obavestie se stranka koja nije prisustvovala popisu.

)re&0e, popi*a lan #


opisuju se stvari koje se nalaze u dravini izvrnog dunika, kao i njegove stvari koje se nalaze u dravini izvrnog poverio!a ili trei( li!a. %ko tree li!e ne obavesti sud, odnosno izvritelja o svojim pravima na pokretnoj stvari u posedu izvrnog dunika, koja je predmet izvrenja, niti dokae svoja prava na njima, smatra se da takva prava treeg ne postoje i da je izvrni dunik vlasnik stvari koja se nalazi u njegovom posedu.

O8i0 popi*a lan #!


opisae se onoliko stvari koliko je potrebno za namirenje potraivanja izvrnog poverio!a i trokova izvrenja. opisuju se i stvari na koje su stavljene primedbe o postojanju prava koje spreavaju izvrenje.

De-*,vo popi*a lan #"


8a osnovu zapisnika o popisu, na popisanim stvarima izvrni poverila! stie pravo upisa zalonog prava, u skladu sa zakonom. "zvrni poverila! moe u roku od pet radni( dana od dana izvrenog popisa traiti da se izvri izmena popisa. $ud, odnosno izvritelj odluuju o izmeni popisa u roku od pet radni( dana od dana prijema novog za(teva. @renutkom donoenja odluke o izmeni popisa izvrni poverila! stie pravo da upie zalono pravo, u skladu sa zakonom. &ad je popis izvren u korist vie izvrni( poverila!a, red prvenstva u sti!anju zalonog prava odreuje se prema danu kad je izvren upis u odgovarajui registar u skladu sa propisima kojima se blie ureuje zaloga na pokretnim stvarima i pravima.

Upi* i -avno*, *'&*2o( .alo1no( prava lan ##


"zvrni poverila! dostavlja original ili overenu kopiju zapisnika o popisu, odnosno odluku o izmeni popisa organiza!iji koja je zakonom ovlaena da registruje zalono pravo na pokretnim stvarima i pravima koja se upisuju u registar, zajedno sa sledeim poda!ima: ') podatke o zalogodav!u i duniku, kada to nisu ista li!a0 1) podatke o zalonom poverio!u0 *) podatke kojima se blie odreuje pokretna stvar ili pravo koje je predmet zalonog prava0 2) podatke kojima se blie odreuje potraivanje koje je obezbeeno zalonim pravom uz naznaenje osnovnog i maksimalnog iznosa0 .) dan dospelosti potraivanja0 3) predmet zalonog prava. ored podataka iz stava '. ovog lana, izvrni poverila! je duan da dostavi i druge podatke kada je to po posebnom propisu potrebno za registrovanje bezdravinske zaloge. #apisnik o popisu, zakljuak suda, odnosno izvritelja o izmeni popisa dostavlja se izvrnom poverio!u. #apisnik o popisu, odnosno zakljuak, sudski izvritelj ili izvritelj e istai na vidnom mestu u prostoriji u kojoj se stvar nalazi u trenutku popisa, a na popisanim stvarima koje se ostavljaju izvrnom duniku na uvanje vidno e se oznaiti da su uzete u popis. ;i!e koje ukloni kopiju zapisnika, odnosno oznaku da su stvari popisane kaznie se, u skladu sa lanom .'. ovog zakona.

'van-e popi*ani9 *,vari lan #$


opisane stvari se po pravilu ostavljaju na uvanje izvrnom duniku. 8a predlog izvrnog poverio!a sud, odnosno izvritelj moe popisane stvari predati na uvanje njemu ili treem li!u koje izvrni poverila! predloi. @rokove uvanja stvari snosi pret(odno izvrni poverila!, a izvrni dunik je obavezan da mu i( nadoknadi. ,izik propasti ili oteenja stvari dati( na uvanje izvrnom poverio!u ili treem li!u snosi izvrni poverila!, osim ako je propast ili oteenje posledi!a vie sile ili sluaja.

:otov nova!, (artije od vrednosti i drago!enosti predae se na uvanje u sudski depozit ili kod izvritelja. ) sudski depozit, odnosno kod izvritelja predae se i druge stvari vee vrednosti ako su podesne za takav nain uvanja.

Za8rana ra*pola(an-a popi*ani0 *,vari0a lan $%


$vim li!ima koja poseduju ili imaju kontrolu nad popisanim stvarima zabranjeno je da raspolau tim stvarima bez naloga suda, odnosno izvritelja, pod pretnjom novane kazne iz lana .'. ovog zakona.

Be.'*pe/an popi* lan $1


%ko se prilikom popisa ne nau stvari koje mogu biti predmet izvrenja sud, odnosno izvritelj e o tome obavestiti izvrnog poverio!a koji nije prisustvovao popisu. 8a predlog izvrnog poverio!a koji uini verovatnim da izvrni dunik zna gde se nalaze stvari koje nisu pronaene sud, odnosno izvritelj e pozvati izvrnog dunika da u roku od pet radni( dana od dana dostavljanja poziva da obavetenje o mestu gde se stvari nalaze. 8a izvrenje dunikove obaveze da prui obavetenje primenie se pravila koja vae za prinudno izvrenje obaveze koju moe izvriti samo izvrni dunik lino. "zvrni poverila! moe, u roku od 2. dana od dana prijema obavetenja o bezuspenom popisu, odnosno od dana bezuspenog popisa kome je prisustvovao, predloiti da se ponovo sprovede popis. "zvritelj moe da ponavlja popis i bez predloga izvrnog poverio!a. %ko izvrni poverila! u tom roku ne predloi da se popis ponovo sprovede ili ako se ni prilikom ponovnog popisa ne nau stvari koje mogu biti predmet izvrenja, sud e obustaviti izvrenje.

)ro+ena lan $2
"stovremeno sa popisom stvari izvrie se nji(ova pro!ena. ro!enu vri sudski izvritelj, odnosno izvritelj. ro!ena se vri na osnovu trine !ene takve stvari u mestu popisa. $ud, odnosno izvritelj moe odluiti i da se pro!ena izvri na osnovu pismene ili usmene in6orma!ije o !eni dobijene od odgovarajui( organiza!ija, institu!ija ili pravni(, odnosno 6iziki( li!a.

"zvrni poverila! i izvrni dunik mogu sporazumno utvrditi vrednost stvari.

Zapi*ni2 o popi*' i pro+eni lan $3


O popisu i pro!eni sastavlja se zapisnik. ) zapisniku se navodi ime izvritelja, imena stranaka i li!a koja su prisustvovala izvrenju po bilo kom osnovu, broj predmeta izvrenja, datum, iznos potraivanja i datum dospelosti, poda!i kojima se blie odreuju posebno pojedinano popisane stvari sa nji(ovom pro!enjenom vrednou, izjave stranaka i uesnika u postupku, kao i izjave trei( li!a o postojanju prava koja spreavaju izvrenje. %ko sud ili izvritelj odrede da se pro!ena vri nakon popisa, pribavljanjem podataka od organiza!ije ili pravnog li!a, o pro!eni se sainjava poseban zapisnik. #apisnik o popisu i pro!eni izvrni poverila! moe o svom troku objaviti u sredstvima javnog in6ormisanja.

Za8ele/2a '0e*,o popi*a lan $4


%ko se posle popisa odredi izvrenje nad popisanim stvarima za naplatu drugog potraivanja istog izvrnog poverio!a ili za naplatu potraivanja drugog izvrnog poverio!a, nee se vriti ponovni popis i pro!ena ti( stvari nego e se u nastavku zapisnika samo zabeleiti poda!i iz do!nijeg reenja o izvrenju. "zvrni poverila! e o zabeleki obavestiti organiza!iju koja vodi registar zaloni( prava na pokretnim stvarima, koja je duna da u registar upie ovako steena zalona prava.

+) Prodaja stvari Vre0e pro&a-e lan $


rodaja popisani( stvari sprovodi se po pravnosnanosti reenja o izvrenju, osim ako izvrni dunik predloi ili na predlog izvrnog poverio!a pristane da se prodaja izvri ranije ili ako su u pitanju stvari koje su podlone brzom kvarenju ili ako postoji opasnost od znatnog smanjenja vrednosti popisani( stvari, kao i ako izvrni poverila! prui jemstvo za tetu koju izvrni dunik moe pretrpeti zbog prodaje pre pravnosnanosti reenja o izvrenju. "zmeu dana popisa i dana prodaje moe da protekne najmanje '. dana, a najvie *+ dana.

rodaja se moe sprovesti i pre isteka roka iz stava 1. ovog lana ako izvrni dunik na to pristane ili ako su u pitanju stvari koje su podlone brzom kvarenju, ako postoji opasnost od znatnog smanjenja nji(ove vrednosti ili ako izvrni poverila! poloi jemstvo za tetu koju bi bio duan nadoknaditi izvrnom duniku u sluaju da reenje o izvrenju bude ukinuto.

Na5in pro&a-e lan $!


rodaja stvari se vri putem usmenog javnog nadmetanja ili neposrednom pogodbom. 8ain prodaje odreuju sud, odnosno izvritelj, pazei na to da se postigne najpovoljnije unovenje stvari. rodaja putem nadmetanja odredie se ako su u pitanju stvari vee vrednosti ili se moe oekivati da e se stvari prodati po !eni veoj od pro!enjene vrednosti. "zvrni poverila! i izvrni dunik se tokom !elog postupka mogu sporazumeti o prodaji neposrednom pogodbom i uslovima takve prodaje. )govor o prodaji neposrednom pogodbom zakljuuje se izmeu kup!a s jedne strane i sudskog izvritelja, odnosno izvritelja ili li!a koje obavlja komisione poslove, s druge strane. $udski izvritelj, odnosno izvritelj pokretne stvari prodaje u ime izvrnog dunika, a za raun izvrnog poverio!a. ;i!e koje obavlja komisione poslove, pokretne stvari prodaje u svoje ime, a za raun izvrnog poverio!a. Oglas o prodaji javnim nadmetanjem objavie se na oglasnoj tabli i internet strani!i nadlenog suda najkasnije osam dana pre dana odravanja. $tranke mogu objaviti oglas o prodaji i na drugi pogodan nain. "zvrnog poverio!a i izvrnog dunika sud, odnosno izvritelj e obavestiti o mestu, danu i asu prodaje.

)ro&a-na +ena i po*,'pa2 pro&a-e lan $"


8a prvom nadmetanju poetna !ena iznosi 3+G od pro!enjene vrednosti. %ko na prvom nadmetanju nije dolo do prodaje sud, odnosno izvritelj e konstatovati da prva prodaja nije uspela i na li!u mesta e zakazati novu prodaju koja se mora odrati u roku od najmanje '. dana, a najvie *+ dana. Oglas o novoj prodaji iz stava 1. ovog lana objavie se u roku od osam dana od dana zakazivanja i objaviti na oglasnoj tabli i internet strani!i suda. oetna !ena na drugom nadmetanju ne moe biti nia od *+G od pro!enjene vrednosti.

%ko na ponovljenom nadmetanju nije dolo do prodaje sud, odnosno izvritelj e konstatovati da prodaja nije uspela i pozvati poverio!a da se odma(, a najkasnije u roku od pet radni( dana izjasni da li predlae prodaju neposrednom pogodbom ili namirenje dosuenjem stvari u skladu sa lanom '+1. ovog zakona. %ko se prodaji neposrednom pogodbom pristupi nakon dva neuspela javna nadmetanja prodajna !ena je predmet dogovora izmeu strana u kupoprodajnom ugovoru i za nju se ne trai saglasnost izvrnog dunika. ,ok za zakljuenje ugovora o prodaji neposrednom pogodbom i njegovu realiza!iju ne moe biti dui od '. dana od dana sporazuma o prodaji neposrednom pogodbom. %ko stranke ne zakljue kupoprodajni ugovor u ostavljenom roku sud, odnosno izvritelj e konstatovati da do prodaje nije dolo i traiti da se poverila! u roku od osam dana izjasni da li predlae namirenje dosuenjem stvari u skladu sa lanom '+1. ovog zakona. )govor o prodaji neposrednom pogodbom zakljuuje se izmeu kup!a s jedne strane i sudskog izvritelja, odnosno izvritelja ili li!a koje obavlja komisione poslove sa druge strane. )govor iz stava 7. ovog lana osnov je za sti!anje prava svojine. ) sluaju da izvrni poverila! ne postupi u roku iz stava .. ovog lana postupak se obustavlja.

O8ave.e i prava 2'p+a lan $#


onua sa najveom ponudom e platiti !enu za pokretnu stvar odma( nakon objavljivanja rezultata. %ko ponua ne plati odma( po pozivu suda, drugi ponua e biti proglaen kup!em i platiti onu !enu koju je on ponudio i tako redom. ) sluaju da nijedan od ponuaa sa odgovarajuom ponudom ne uplati !enu odma( po pozivu suda, sud odnosno izvritelj e postupiti u skladu sa lanom 74. ovog zakona. &upa! preuzima stvar od sudskog izvritelja, odnosno izvritelja po isplati !ene. $udski izvritelj, odnosno izvritelj predae stvari kup!u i ako nije poloio !enu, ako na to, na svoj rizik, pristanu izvrni poverila! i uesni!i koji imaju pravo prvenstva u namirenju, u grani!ama iznosa koji bi im pripali iz postignute !ene. %ko se kup!u preda stvar, a kupa! ne poloi !enu u roku koji mu je odreen, li!a iz stava 2. ovog lana mogu zatraiti od suda, odnosno izvritelja da u istom postupku prinudno naplati kupoprodajnu !enu.

)re*,ana2 i 8ri*an-e re(i*,rovane .alo(e

lan $$
8akon izmirenja kupoprodajne !ene, kupa! iz l. 74. i 75. ovog zakona moe za(tevati brisanje sudskog zalonog prava na osnovu zakljuka kojim se utvruje da je kupoprodajna !ena isplaena.

,) Namirenje izvrnog poverio.a Na0iren-e 2a&a -e -e&an i.vr/ni poverila+ lan 1%%
%ko se iz prodajne !ene namiruje samo jedan izvrni poverila! sud, odnosno izvritelj e odrediti da se iz iznosa dobijenog prodajom stvari namire redom: trokovi izvrnog postupka, trokovi odreeni u izvrnoj ispravi, kamata do dana unovenja stvari i glavno potraivanje. -iak prodajne !ene, koji ostane po namirenju, predae se izvrnom duniku, ako za to nema smetnji.

Na0iren-e 2a&a i0a vi/e i.vr/ni9 poverila+a lan 1%1


%ko se u izvrnom postupku namiruje vie izvrni( poverila!a, odnosno ako se pored izvrni( poverila!a namiruju li!a ija prava prestaju prodajom stvari, oni se uz s(odnu primenu odredaba o prvenstvu namirenja u vezi sa prodajom nepokretnosti iz prodajne !ene namiruju onim redom kojim su stekli zalono ili drugo pravo koje prodajom prestaje, ako zakonom za odreena potraivanja nije drukije propisano. "zvrni poverio!i istog reda koji se iz prodajne !ene ne mogu potpuno namiriti, namiruju se srazmerno iznosima svoji( potraivanja. ri donoenju odluke o namirenju sud, odnosno izvritelj e uzeti u obzir samo ona potraivanja za koja je reenje o izvrenju postalo pravnosnano do dana donoenja odluke o namirenju. -iak prodajne !ene koji ostane po namirenju predae se izvrnom duniku ako za to nema smetnji.

Na0iren-e &o*'4en-e0 *,vari i.vr/no0 poverio+' lan 1%2


%ko se stvar nije mogla prodati na drugom roitu za javno nadmetanje ili neposrednom pogodbom u roku koji je odredio sud, na predlog izvrnog poverio!a, sud ili izvritelj e dodeliti stvar izvrnom poverio!u. ) sluaju iz stava '. ovog lana, smatra se da je izvrni poverila! namiren u visini koja odgovara iznosu od *+G od pro!enjene vrednosti stvari.

)ri0ena o&re&a8a o i.vr/en-' na nepo2re,no*,i0a lan 1%3


Odredbe ovog zakona o izvrenju na nepokretnostima koje se odnose na pitanje ko ne moe biti kupa!, osporavanje potraivanja, upuivanje na parni!u i odluka o namirenju i jemstvu, s(odno se primenjuju i u pogledu izvrenja na pokretnim stvarima radi namirenja novanog potraivanja, ako odredbama ovog zakona o izvrenju na pokretnim stvarima nije drugaije odreeno.

:lava druga "#-,?<8>< 8% 8< O&,<@8O$@"


() snovna pravila I.vr/ne ra&n-e lan 1%4
"zvrenje na nepokretnosti sprovodi se zabelebom reenja o izvrenju ili zakljuka izvritelja o sprovoenju izvrenja u javnu knjigu, utvrenjem vrednosti nepokretnosti, prodajom nepokretnosti i namirenjem izvrni( poverila!a iz iznosa dobijenog prodajom.

Do2a. o *vo-ini i.vr/no( &'1ni2a lan 1%


)z predlog za izvrenje i predlog za sprovoenje izvrenja na nepokretnosti potrebno je da izvrni poverila! podnese izvod iz javne knjige, kao dokaz o tome da je nepokretnost upisana kao svojina izvrnog dunika. %ko je pravo na nepokretnosti iz stava '. ovog lana upisano u javnoj knjizi na drugo li!e, a ne na izvrnog dunika, izvrni poverila! je duan da podnese ispravu koja je podobna za upis prava svojine izvrnog dunika. "sprave iz st. '. i 1. ovog lana na za(tev poverio!a moe da pribavi i izvritelj. ) sluaju iz stava 1. ovog lana upis e izvriti po slubenoj dunosti sud kome je podnesen predlog, odnosno po za(tevu suda ili za(tevu izvritelja, sud ili drugi organ koji vodi javnu knjigu za tu nepokretnost.

Nepo2re,no*, ' *'*vo-ini i.vr/no( &'1ni2a lan 1%!


"zvrenje se odreuje na idealnom delu nepokretnosti na kojoj je izvrni dunik suvlasnik.

)z saglasnost svi( suvlasnika izvrenje se moe odrediti prodajom !ele suvlasnike nepokretnosti treem li!u ili nekom od suvlasnika. ) sluaju iz stava 1. ovog lana, iz !ene ostvarene prodajom ostali suvlasni!i e se namiriti pre namirenja izvrnog poverio!a i pre naknade trokova izvrnog postupka, srazmerno vrednosti svog suvlasnikog dela. rodajom iz stava 1. ovog lana ne dira se u pravo pree kupovine suvlasnika.

Upi* re/en-a o i.vr/en-' i .a8ele18a -avne pro&a-e lan 1%"


"zvrni poverila! stie pravo upisa zalonog prava na osnovu reenja, odnosno zakljuka izvritelja o izvrenju na nepokretnosti izvrnog dunika. 8a za(tev izvrnog poverio!a u javnoj knjizi izvrie se upis zalonog prava na osnovu reenja o izvrenju, odnosno zakljuka izvritelja o sprovoenju izvrenja, kao i zabeleba javne prodaje, odnosno drugi odgovarajui upis predvien propisima o upisu prava na nepokretnostima u javne knjige. )pisom u javnu knjigu, izvrni poverila! stie pravo da svoje potraivanje namiri iz nepokretnosti i u sluaju da tree li!e kasnije stekne na istoj nepokretnosti pravo svojine.

)ri*,'pan-e i.vr/en-' lan 1%#


osle upisa reenja o izvrenju, odnosno zakljuka o sprovoenju izvrenja ne moe se za namirenje drugog potraivanja istog ili drugog izvrnog poverio!a sprovesti poseban postupak izvrenja na istoj nepokretnosti. "zvrni poverila! za ije je potraivanje kasnije odreeno izvrenje na istoj nepokretnosti, stupa u ve pokrenut izvrni postupak. okrenutom izvrnom postupku moe se pristupiti do donoenja zakljuka o dosuenju nepokretnosti kup!u u sluaju prodaje putem neposredne pogodbe, odnosno do donoenja zakljuka o predaji nepokretnosti u sluaju prodaje javnim nadmetanjem. O pristupanju postupku sud, odnosno izvritelj obavetava izvrnog poverio!a u iju je korist ranije izvren upis reenja o izvrenju, odnosno zakljuka o sprovoenju izvrenja.

Na0iren-e .alo1no( i.vr/no( poverio+a lan 1%$


) postupku izvrenja na nepokretnosti namiruje se i zaloni izvrni poverila! koji nije predloio izvrenje ili sprovoenje izvrenja.

)re*,ana2 .alo1no( prava lan 11%


#alono pravo upisano na nepokretnosti gasi se danom predaje nepokretnosti kup!u. &upa! nepokretnosti i zaloni izvrni poverila! mogu se sporazumeti da zalono pravo ostane na nepokretnosti posle predaje nepokretnosti, a da kupa! preuzme dug izvrnog dunika prema zalonom izvrnom poverio!u, u iznosu koji bi mu pripao u izvrnom postupku. ) tom sluaju kupovna !ena se smanjuje za iznos preuzetog duga.

Sl'18eno*,i i *,varni ,ere,i lan 111


$tvarne slubenosti na nepokretnosti ne gase se prodajom nepokretnosti. rodajom nepokretnosti, ne gase se ni line slubenosti ni stvarni tereti koji su u javnoj knjizi upisani pre prava zaloni( izvrni( poverila!a i prava na namirenje izvrni( poverila!a na iji je predlog odreeno izvrenje. ;ine slubenosti mogu se ugasiti i na za(tev izvrnog poverio!a, uz odgovarajuu naknadu. Ostale line slubenosti i stvarni tereti gase se prodajom nepokretnosti.

Za2'p nepo2re,no*,i lan 112


rodajom nepokretnosti ne prestaje zakup nepokretnosti, ako je pre donoenja reenja o izvrenju zakljuen ugovor o zakupu i nepokretnost predata u dravinu zakup!u. &upa! stupa u prava i obaveze zakupodav!a.

Za2'p *,anova na neo&re4eno vre0e lan 113


#akup stana na neodreeno vreme steen po osnovu #akona o stanovanju (/$lubeni glasnik ,$/, br. .+H71, 43H71, 52H71 E ispr, **H7*, .*H7*, 34H7*, 23H72, 24H72 E ispr, 25H72, 22H7. E dr. zakon, 27H7., '3H74, 23H75, 13H+' i '+'H+. E dr. zakon), pre sti!anja zalonog prava ili prava radi ijeg se ostvarenja izvrenje trai, ne prestaje prodajom nepokretnosti. &upa! stupa na mesto zakupodav!a od trenutka sti!anja svojine na nepokretnosti.

Ra.(le&an-e nepo2re,no*,i lan 114

$ud, odnosno izvritelj, li!u zainteresovanom za kupovinu nepokretnosti, dozvolie da u prikladno vreme razgleda nepokretnost.

I.'.i0an-e o& i.vr/en-a po-e&ini9 nepo2re,no*,i lan 11


8e moe biti predmet izvrenja poljoprivredno zemljite zemljoradnika u povrini do '+ ari. Odredba stava '. ovog lana ne odnosi se na izvrenje radi ostvarenja novanog potraivanja obezbeenog ugovornim zalonim pravom na nepokretnosti ((ipotekom).

Na5in ',vr4ivan-a vre&no*,i lan 11!


$ud pristupa utvrivanju vrednosti nepokretnosti po donoenju reenja o izvrenju. "zvritelj pristupa utvrivanju vrednosti nepokretnosti po donoenju zakljuka o sprovoenju izvrenja. -rednost nepokretnosti utvruje se u visini trine !ene na dan pro!ene.

S0an-en-e pro+en-ene vre&no*,i lan 11"


rilikom utvrivanja vrednosti nepokretnosti, vodie se rauna i o tome koliko nepokretnost manje vredi zbog toga to na nepokretnosti ostaju odreena prava i posle prodaje.

U,vr4ivan-e vre&no*,i lan 11#


-rednost nepokretnosti utvruje se zakljukom.

*) Prodaja nepokretnosti Za2l-'5a2 o pro&a-i lan 11$


o utvrivanju vrednosti nepokretnosti sud, odnosno izvritelj donosi zakljuak o prodaji nepokretnosti kojim se odreuju nain i uslovi prodaje, kao i vreme i mesto prodaje i vremenski period u toku dana u kome e se omoguiti razgledanje nepokretnosti, ako se prodaja vri putem javnog nadmetanja. #akljuak o prodaji objavljuje se na oglasnoj tabli i internet strani!i nadlenog suda i na drugi uobiajeni nain.

$tranka moe o svom troku da objavi zakljuak o prodaji u sredstvima javnog in6ormisanja, odnosno da o zakljuku obavesti li!a koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti. Od objavljivanja zakljuka o prodaji do dana prodaje ne moe proi manje od '. dana niti vie od *+ dana. #akljuak o prodaji dostavlja se strankama, zalonim poverio!ima, uesni!ima u postupku i li!ima koja imaju upisano zakonsko pravo pree kupovine.

)ravo pre5e 2'povine lan 12%


;i!e koje ima zakonsko pravo pree kupovine nepokretnosti koja je predmet izvrenja prodajom ima prvenstvo pred najpovoljnijim ponudio!em, ako na javnom nadmetanju, odma( po zakljuenju, izjavi da nepokretnost kupuje pod istim uslovima. ;i!e koje ima ugovorno pravo pree kupovine ostvarie ga pod uslovima iz stava '. ovog lana, ako nije postojalo zakonsko pravo ili ga nosila! tog prava nije koristio.

I.-a/n-avan-e no*io+a prava pre5e 2'povine lan 121


%ko se nepokretnost prodaje neposrednom pogodbom sud, odnosno izvritelj poziva nosio!a zakonskog prava pree kupovine, nosio!a ugovornog prava pree kupovine koje je upisano u javne knjige i izvrnog poverio!a da se pismeno izjasne da li e to pravo koristiti.

Na5in pro&a-e lan 122


rodaja nepokretnosti vri se putem usmenog javnog nadmetanja ili neposrednom pogodbom. >avno nadmetanje za prodaju nepokretnosti odrava se u sudskoj zgradi, odnosno u kan!elariji izvritelja, ako sud ili izvritelj nisu drugaije odredili. "zvrni poverila! i izvrni dunik mogu se tokom !elog postupka sporazumeti o prodaji neposrednom pogodbom i o uslovima prodaje.

)ro&a-na +ena i po*,'pa2 pro&a-e lan 123


8a prodajnu !enu i postupak prodaje nepokretnosti s(odno se primenjuju odredbe l. 74. do '+1. ovog zakona.

U*lovi pro&a-e lan 124


)slovi prodaje sadre: ') blii opis nepokretnosti sa pripat!ima0 1) naznaenje prava trei( li!a koja ne prestaju prodajom0 *) naznaenje slubenosti i stvarni( tereta koje kupa! preuzima0 2) pro!enjenu vrednost nepokretnosti0 .) rok u kome je kupa! duan da poloi !enu, koji ne moe biti dui od '. dana od dana prodaje0 3) nain prodaje, iznos jemstva, rok u kome i kod koga jemstvo mora biti dato, kako i druge podatke od znaaja za prodaju. 8a predlog izvrnog poverio!a ili izvrnog dunika, datum, mesto i uslovi prodaje objavie se u sredstvima javnog in6ormisanja, o troku predlagaa.

)ola(an-e -e0*,va lan 12


) javnom nadmetanju mogu uestvovati samo li!a koja su pret(odno poloila jemstvo. >emstvo iznosi jednu desetinu utvrene vrednosti nepokretnosti. olaganja jemstva osloboeni su izvrni poverila! i zaloni izvrni poverila!, ako nji(ova potraivanja dostiu iznos jemstva i ako bi se, s obzirom na nji(ov red prvenstva i utvrenu vrednost nepokretnosti, taj iznos mogao namiriti iz kupovne !ene. &od prodaje neposrednom pogodbom kupa! polae jemstvo li!u sa kojim je zakljuio ugovor i to neposredno pred zakljuenje ugovora. onudio!ima ija ponuda nije pri(vaena vratie se jemstvo odma( po zakljuenju javnog nadmetanja, osim za drugog i treeg ponuaa.

Je&an pon'&ila+ lan 12!


>avno nadmetanje za prodaju nepokretnosti odrae se i kad prisustvuje samo jedan ponudila!.

$ud, odnosno izvritelj mogu na predlog izvrnog poverio!a ili zalonog izvrnog poverio!a, odrediti, prema okolnostima sluaja, da se javno nadmetanje za prodaju odloi, ako je prisutan samo jedan ponudila!.

Ko ne 0o1e 8i,i 2'pa+ lan 12"


&upa! ne moe biti, ni na osnovu javnog nadmetanja, niti na osnovu neposredne pogodbe, izvrni dunik, sudija, sudski izvritelj, izvritelj, zamenik izvritelja, kao i li!a koja su uestvovala u pro!eni.

Javno na&0e,an-e i &o&el-ivan-e nepo2re,no*,i lan 12#


>avnom nadmetanju za prodaju pristupa se poto se utvrdi da su ispunjeni uslovi za javnu prodaju. >avno nadmetanje poinje objavljivanjem poetne !ene. %ko najmanje jedan uesnik pri(vati objavljenu !enu, objavljuje se sledea !ena koja je via i to najvie za .G od pret(odne !ene. Ovaj postupak se ponavlja sve dok poslednja ponuena !ena ostane nepri(vaena. >avno nadmetanje se zakljuuje neposredno posle stavljanja najpovoljnije ponude. o zakljuenom nadmetanju i eventualnom izjanjenju o pravu pree kupovine sud, odnosno izvritelj objavljuju koji je ponudila! ponudio najveu !enu i tom ponudio!u dodeljuju nepokretnost. O dodeljivanju nepokretnosti prodate javnim nadmetanjem sud, odnosno izvritelj donosi zakljuak koji se objavljuje na oglasnoj tabli nadlenog suda i dostavlja svim li!ima kojima se dostavlja zakljuak o prodaji, kao i svim uesni!ima u nadmetanju. O javnom nadmetanju za prodaju vodi se zapisnik.

Do&el-ivan-e ' *l'5a-' pro&a-e nepo*re&no0 po(o&8o0 lan 12$


$ud, odnosno izvritelj donosi zakljuak o dodeljivanju nepokretnosti prodate neposrednom pogodbom, poto utvrdi da su ispunjeni uslovi za punovanost prodaje. #akljuak o dodeljivanju nepokretnosti objavljuje se na oglasnoj tabli nadlenog suda i dostavlja svim li!ima kojima se dostavlja zakljuak o prodaji, kao i kup!u.

)ola(an-e +ene lan 13%

&upa! je duan da poloi !enu u roku odreenom zakljukom o prodaji. %ko je kupa! izvrni poverila! ije potraivanje ne dostie iznos postignute !ene na javnom nadmetanju i ako bi se, s obzirom na njegov red prvenstva, mogao namiriti iz !ene, duan je da na ime !ene poloi samo razliku izmeu potraivanja i postignute !ene. %ko ponua sa najveom ponudom ne poloi prodajnu !enu u predvienom roku, sud odnosno izvritelj e proglasiti prodaju tom ponuau bez pravnog dejstva i pozvati drugog po redu ponuaa da kupi nepokretnost. %ko ni taj ponua ne poloi !enu koju je ponudio u odreenom roku sud, odnosno izvritelj primenjuju ova pravila i na treeg ponuaa. ) sluaju da sva tri ponuaa sa najviom ponudom ne poloe ponuenu, odnosno prodajnu !enu u roku sud, odnosno izvritelj e postupiti u skladu sa l. 73. i 74. ovog zakona. "z poloenog jemstva ti( ponuaa izmirie se trokovi nove prodaje i nadoknaditi eventualna razlika izmeu !ene postignute na ranijoj i novoj prodaji.

)re&a-a nepo2re,no*,i 2'p+' lan 131


8akon polaganja !ene u sluaju prodaje nepokretnosti javnim nadmetanjem, odnosno po polaganju !ene u sluaju prodaje neposrednom pogodbom sud, odnosno izvritelj donosi zakljuak da se nepokretnost preda kup!u i da se u javnu knjigu upie pravo svojine u njegovu korist. #akljuak o predaji nepokretnosti dostavlja se svim li!ima kojima se dostavlja i zakljuak o prodaji, kao i poreskoj upravi. rotiv ovog zakljuka moe se podneti za(tev za otklanjanje nepravilnosti o kome odluuje sud reenjem, u skladu sa lanom 42. ovog zakona. rigovor protiv reenja iz stava *. ovog lana ne odlae izvrenje. ,eenje o osnovanosti za(teva iz stava *. ovog lana ne utie na izvrenu prodaju, ve samo moe biti osnov za naknadu tete.

<'8i,a2 prava na &r1avin' nepo2re,no*,i lan 132


"zvrni dunik je duan da nepokretnost preda kup!u odma( nakon dostavljanja zakljuka o predaji nepokretnosti, ako zakonom ili sporazumom sa kup!em nije drugaije odreeno.

I*el-en-e i.vr/no( &'1ni2a

lan 133
osle donoenja zakljuka o predaji nepokretnosti sud, odnosno izvritelj e naloiti izvrnom duniku da nepokretnost isprazni i preda kup!u. $ud, odnosno izvritelj e pristupiti sprovoenju iseljenja, po pravilima ovog zakona o izvrenju radi ispranjenja i predaje nepokretnosti.

I*el-en-e &r'(i9 li+a lan 134


osle donoenja zakljuka o predaji nepokretnosti sud, odnosno izvritelj e naloiti ispranjenje i predaju nepokretnosti kup!u, kao i iseljenje drugi( li!a koja se u nepokretnosti nalaze, osim li!a iz l. '''. do ''*. ovog zakona. $ud, odnosno izvritelj e pristupiti sprovoenju iseljenja, po pravilima ovog zakona o izvrenju radi ispranjenja i predaje nepokretnosti.

+) Namirenje izvrnih poverila.a Ka& *e pri*,'pa na0iren-' lan 13


$ud, odnosno izvritelj pristupaju namirenju odma( po izvrenoj prodaji i prijemu kupoprodajne !ene.

;i+a 2o-a *e na0ir'-' i *ra.0era na0iren-a lan 13!


"z prodajne !ene namiruju se izvrni poverila! po ijem je predlogu odreeno izvrenje, zaloni poverio!i i kad nisu prijavili svoja potraivanja i li!a koja imaju pravo na naknadu za line slubenosti. -iak prodajne !ene koji preostane nakon namirenja li!a iz stava '. ovog lana predae se izvrnom duniku, ako za to nema smetnji. %ko prodajna !ena nije dovoljna za potpuno namirenje, vie potraivanja koja imaju isti red namiruju se srazmerno visini ti( potraivanja.

)rven*,veno na0iren-e lan 13"


"z iznosa dobijenog prodajom namiruju se prvenstveno, i to sledeim redom: ') trokovi izvrnog postupka0

1) potraivanja po osnovu zakonskog izdravanja, ako se dokazuju izvrnom ispravom i ako su prijavljena najkasnije na javnom nadmetanju za prodaju.

Re& na0iren-a o*,ali9 po,ra1ivan-a lan 13#


o namirenju potraivanja iz lana '*4. ovog zakona, namiruju se: ') potraivanja obezbeena zalonim pravom0 1) potraivanja naknade za line slubenosti i stvarne terete koji se prodajom gase, ako su nastali pre pokretanja izvrnog postupka0 *) potraivanja izvrni( poverila!a po ijem je predlogu odreeno izvrenje. #aloni poverio!i namiruju se po redu upisa zalonog prava, odnosno stvarnog tereta u odgovarajuu javnu knjigu. overio!i za line slubenosti namiruju se po redu sti!anja prava slubenosti. @rokovi i kamate za poslednje tri godine do donoenja zakljuka o predaji nepokretnosti kup!u, odreeni izvrnom ispravom, namiruju se po istom redu kao i glavna potraivanja.

Vi*ina na2na&e .a li5ne *l'18eno*,i i *,varne ,ere,e lan 13$


%ko se o visini naknade za line slubenosti ili stvarne terete koji se prodajom gase ne postigne sporazum izmeu nosila!a ti( prava i izvrni( poverila!a koji po redu za namirenje dolaze posle nji(, visinu naknade odreuje sud, odnosno izvritelj pri emu uzima u obzir naroito vreme za koje bi slubenost, odnosno teret jo trajao, nji(ovu vrednost i godine ivota nosila!a ti( prava. &upa! i nosila! prava line slubenosti ili stvarnog tereta mogu se sporazumeti da kupa! preuzme slubenost, odnosno stvarni teret, a da se iznos naknade utvren po stavu '. ovog lana odbije od kupovne !ene.

O*poravan-e po,ra1ivan-a lan 14%


"zvrni poverila! ili drugo li!e koje se namiruje iz prodajne !ene moe, ako je to od uti!aja na njegovo namirenje, drugom osporiti postojanje potraivanja, njegovu visinu i red po kom ima pravo da se namiri.

Osporavanje se moe uiniti najkasnije u roku od '. dana od dana donoenja zakljuka o namirenju. ) sluaju da izvritelj sprovodi postupak izvrenja, izvrni poverila! e potraivanje osporiti pred nadlenim sudom, a kopiju ovog za(teva dostaviti i izvritelju.

Up'3ivan-e na parni+' lan 141


$ud e li!e koje je osporilo potraivanje uputiti da u odreenom roku, koji ne moe biti dui od '. dana, pokrene parni!u, ako odluka zavisi od sporni( injeni!a, osim ako svoje osporavanje ne dokazuje pravnosnanom presudom, javnom ili u skladu sa zakonom overenom ispravom. %ko li!e koje osporava potraivanje to osporavanje dokazuje pravnosnanom presudom, javnom ili po zakonu overenom ispravom, sud e o osporavanju odluiti bez odlaganja. %ko li!e koje je upueno na parni!u u roku koji mu je za to odreen ne dokae da je parni!u pokrenulo, smatra se da potraivanje nije osporeno. Odredba stava *. ovog lana ne odnosi se na pravo li!a koje je upueno na parni!u da i nakon zavretka izvrnog postupka pokrene parni!u protiv li!a ije je potraivanje osporilo, odnosno protiv li!a koje mu je potraivanje osporilo. resuda doneta u parni!i o osporenom potraivanju deluje prema izvrnom duniku i svim izvrnim poverio!ima. 8a predlog li!a ije je potraivanje osporeno, sud moe odlaganje donoenja zakljuka o namirenju i namirenje potraivanja tog li!a usloviti davanjem obezbeenja za tetu koju bi to li!e moglo pretrpeti zbog odlaganja namirenja. "znos koji se odnosi na osporeno potraivanje poloie se u sudski depozit ili na namenski raun izvritelja. %ko li!e koje je osporilo potraivanje ne da odgovarajue obezbeenje u roku koji mu je odreen, smatrae se da potraivanje nije osporeno. ;i!e ije je potraivanje bilo neosnovano osporeno i koje je usled tog pretrpelo tetu ima pravo da tetu naplati iz iznosa koji je poloen za obezbeenje.

,) Zakljuak o namirenju i brisanje prava i tereta Za2l-'5a2 o na0iren-' lan 142


O namirenju izvrni( poverila!a i drugi( li!a koja polau pravo na namirenje sud, odnosno izvritelj odluuje zakljukom, uzimajui u obzir stanje koje proizilazi iz spisa i javne knjige.

rilikom donoenja zakljuka iz stava '. ovog lana uzee se u obzir samo ona potraivanja po kojima je reenje o izvrenju postalo pravnosnano, najkasnije na dan donoenja zakljuka. %ko ima potraivanja po kojima reenje o izvrenju nije pravnosnano, na dan donoenja zakljuka, ta potraivanja namirie se po pravnosnanosti reenja o izvrenju, iz preostalog iznosa prodajne !ene, ako ga ima, a ostatak e se vratiti izvrnom duniku.

Bri*an-e prava i ,ere,a lan 143


#akljukom o predaji nepokretnosti kup!u sud, odnosno izvritelj e odrediti da se u javnoj knjizi briu upisana prava i tereti, osim oni( koji ostaju na nepokretnosti i posle predaje nepokretnosti kup!u ili koje je kupa! preuzeo.

-) Posebna pravila za izvrenje na nepokretnostima koje nisu upisane u javnu knjigu I.vr/en-e na nepo2re,no*,i0a na po&r'5-i0a (&e ne po*,o-e -avne 2n-i(e lan 144
8a podruju za koje nije izraen katastar nepokretnosti niti su ustanovljene zemljine knjige, odnosno ne postoji zakonom propisan registar prava na nepokretnostima, s(odno e se primenjivati pravna pravila koja vae za isprave koje se podnose uz predlog za izvrenje, kao dokaz o pravu svojine na nepokretnosti koja je predmet izvrenja i pravna pravila o drugom nainu upisa reenja o izvrenju na nepokretnosti. %ko nije mogue pribaviti dokaz o pravu svojine saglasno pravnim pravilima koja na tom podruju vae, umesto dokaza o svojini, izvrni poverila! je duan da u predlogu za izvrenje naznai mesto na kome se nepokretnost nalazi, njen naziv, grani!e i povrinu. %ko izvrenje sprovodi izvritelj, izvrni poverila! moe ovlastiti izvritelja da pribavi dokaze o svojini. ) sluaju iz stava 1. ovog lana sud, odnosno izvritelj e izvriti popis nepokretnosti za koju je predloeno izvrenje i na roite, odnosno sastanak za popis pozvati izvrnog poverio!a, izvrnog dunika i li!a sa ijim se nepokretnostima granii ta nepokretnost. #apisnik o popisu ima znaaj upisa izvrenja i objavljuje se na oglasnoj tabli suda.

I.vr/en-e na nepo2re,no*,i 2o-a ni-e 'pi*ana ' -avn' 2n-i(' lan 14

%ko na podruju na kome su ustanovljene javne knjige, nepokretnost nije upisana, izvrni poverila! uz predlog za izvrenje mora podneti isprave na osnovu koji( se moe izvriti upis, odnosno preneti tu obavezu na izvritelja. $ud, odnosno izvritelj e bez odlaganja isprave iz stava '. ovog lana dostaviti sudu, organu ili organiza!iji koja vodi registar, radi upisa i zastati sa postupkom dok postupak upisa ne bude okonan. %ko izvrni poverila! u predlogu za izvrenje kao predmet izvrenja predloi zgradu ili deo zgrade koji nisu upisani u javnu knjigu i na koji se upis ne moe izvriti, uz izjavu da se upis ne moe izvriti u smislu st. '. i 1. ovog lana, nadleni sud e, na predlog izvrnog poverio!a, reenjem dozvoliti izvrenje na nepokretnosti u vanknjinoj svojini izvrnog dunika, ako izvrni poverila! dostavi ili oznai, kao dokaz o vanknjinoj svojini, graevinsku dozvolu koja glasi na ime izvrnog dunika ili ako ne postoji graevinska dozvola ili ona ne glasi na ime izvrnog dunika, isprave kojim se dokazuje vanknjina svojina izvrnog dunika. 8a predlog izvrnog poverio!a sud, odnosno izvritelj e naloiti izvrnom duniku ili treem li!u da dostave isprave iz stava *. ovog lana, pod pretnjom novane kazne iz lana .'. ovog zakona. 8a predlog izvrnog poverio!a sud, odnosno izvritelj e naloiti nadlenom organu da dostavi isprave iz stava *. ovog lana. &ada sud dozvoli izvrenje na nepokretnosti koja se ne moe upisati u javnu knjigu u skladu sa stavom *. ovog lana, u uslovima za javnu prodaju bie posebno naznaeno da se radi o vanknjinoj svojini, a umesto zabelebe bie izvren popis na nain predvien lanom '22. st. 2. i .. ovog zakona.

:lava trea "#-,?<8>< 8% O@,%D"-%8>) "#-,?8O: =)D8"&%


() snovna pravila >e*na na&le1no*, lan 14!
%ko izvrni dunik nema boravite u ,epubli!i $rbiji, mesno je nadlean sud na ijem se podruju nalazi prebivalite dunikovog dunika, a ako ovaj nema prebivalite u ,epubli!i $rbiji, nadlean je sud na ijem se podruju nalazi boravite dunikovog dunika. Odredba stava '. ovog lana koja se odnosi na prebivalite i boravite, s(odno se primenjuje i na sedite pravnog li!a.

I.'.i0an-e o& i.vr/en-a lan 14"

"zuzeto je od izvrenja: ') primanje po osnovu zakonskog izdravanja, naknade tete nastale usled oteenja zdravlja ili umanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i zbog izgubljenog izdravanja usled smrti davao!a izdravanja0 1) primanje po osnovu naknade zbog telesnog oteenja po propisima o invalidskom osiguranju0 *) primanje po osnovu so!ijalne pomoi0 2) primanje po osnovu privremene nezaposlenosti0 .) primanje po osnovu dodatka na de!u0 3) primanje po osnovu stipendije i pomoi ueni!ima i studentima0 4) druga potraivanja iji je prenos zabranjen zakonom.

O(rani5en-e i.vr/en-a lan 14#


"zvrenje na zaradi i penziji, kao i na naknadi zarade moe se sprovesti do iznosa od dve treine zarade, penzije ili naknade zarade. %ko se izvrenje sprovodi na minimalnoj zaradi, predmet izvrenja moe biti samo do jedne polovine zarade. Odredba stava '. ovog lana primenjuje se i na platu o6i!ira, podo6i!ira, vojnika po ugovoru, vojnog slubenika, kao i na primanja li!a u rezervnom sastavu za vreme vojne slube. "zvrenje na primanju ratni( i mirnodopski( vojni( invalida po osnovu invalidnine, ortopedskog dodatka i invalidskog dodatka moe se sprovesti samo za potraivanja po osnovu zakonskog izdravanja, naknade tete nastale usled oteenja zdravlja ili umanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i zbog izgubljenog izdravanja usled smrti davao!a izdravanja, i to do iznosa od jedne polovine tog primanja. "zvrenje na primanju po osnovu naknade tete u vidu novane rente koja se dosuuje na osnovu pravila obliga!ionog prava, ugovora o doivotnom izdravanju, kao i na primanju po osnovu ugovora o osiguranju ivota, moe se sprovesti samo na delu koji prelazi iznos najvie stalne so!ijalne pomoi koja se isplauje na podruju na kome izvrni dunik ima prebivalite.

O(rani5en-e i.vr/en-a 2o& po,ra1ivan-a na pre&a-' *,vari lan 14$

%ko potraivanje izvrnog dunika glasi na predaju stvari, izvrenje je mogue u meri u kojoj bi se moglo sprovesti da je stvar u svojini izvrnog dunika i da se primenjuju pravila o izvrenju radi namirenja novanog potraivanja na pokretnim stvarima.

I.vr/ne ra&n-e lan 1 %


"zvrenje na potraivanju sprovodi se zaplenom potraivanja i prenosom potraivanja radi naplate, odnosno prenosom umesto isplate, ako ovim zakonom nije drugaije odreeno. redlogom za izvrenje moe se za(tevati da se odredi samo plenidba potraivanja ali u tom sluaju, izvrni poverila! je duan da, u roku od *+ dana od dana kad mu je dostavljeno reenje o zapleni, odnosno od dana kad mu je dostavljeno obavetenje o izjanjenju dunika izvrnog dunika, podnese predlog za namirenje ili za prenos potraivanja. %ko izvrni poverila! predlog iz stava 1. ovog lana ne podnese u odreenom roku, izvrenje e se obustaviti.

U2i&an-e .a8rane ra*pola(an-a i0ovino0 po na0iren-' po,ra1ivan-a lan 1 1


o namirenju potraivanja izvrni( poverila!a sud, odnosno izvritelj bez odlaganja obavetava banke, 6inansijske institu!ije, organiza!iju za prinudnu naplatu, poslodav!e ili trea li!a kojima su pret(odno dostavljeni nalozi za zabranu raspolaganja imovinom, odnosno sredstvima da oslobode predmetnu imovinu, odnosno sredstva. o prijemu obavetenja o ukidanju zabrane iz stava '. ovog lana, organiza!ija za prinudnu naplatu bez odlaganja nalae bankama kod koji( izvrni dunik ima raune da omogue raspolaganje imovinom, odnosno sredstvima.

*) Plenidba potraivanja Za8rana i*p'n-en-a i ra*pola(an-a lan 1 2


,eenjem, odnosno zakljukom o zapleni dunikovog potraivanja sud, odnosno izvritelj zabranjuje duniku izvrnog dunika da potraivanje izmiri izvrnom duniku, a izvrnom duniku da potraivanje naplati ili njime raspolae u korist trei( li!a ili svoga dunika (plenidba potraivanja).

Nov5ana 2a.na lan 1 3

#a nepotovanje zabrane iz lana '.1. ovog zakona sud po slubenoj dunosti, odnosno na predlog izvritelja, izrie novanu kaznu iz lana .'. ovog zakona.

Zalo1no pravo lan 1 4


"zvrni poverila! stie zalono pravo na potraivanju dostavljanjem reenja, odnosno zakljuka o zapleni potraivanja izvrnom duniku. #alono pravo na potraivanju odnosi se i na kamatu koja se dobija na osnovu zaplenjenog potraivanja.

Spore&na prava lan 1


%ko je zaplenjeno potraivanje obezbeeno zalogom ili (ipotekom, izvrni poverila! zaplenom stupa na mesto izvrnog dunika. lenidba, odnosno sti!anje zalonog prava na potraivanju koje je obezbeeno runom zalogom ili (ipotekom, upisuje se u odgovarajui registar u kome su zaloga, odnosno (ipoteka upisani. "zvrni dunik e predmet rune zaloge predati izvrnom poverio!u, ako se sa tim saglasi zalogodava!. ) sluaju iz stava *. ovog lana, ako izvrni dunik odbije da preda predmet zaloge izvrnom poverio!u, prenos dravine e se ostvariti na nain na koji se izvrava obaveza na predaju pokretni( stvari, u skladu sa ovim zakonom. >ema! zaplenjenog potraivanja ostaje garant zaplenjenog potraivanja obezbeenog jemstvom.

D'1no*, i.vr/no( poverio+a lan 1 !


"zvrni poverila! u iju je korist zaplenjeno potraivanje duan je da vri sve pravne i 6aktike radnje potrebne za ouvanje potraivanja i sporedni( prava. #a nesavesno vrenje ovi( radnji izvrni poverila! odgovara izvrnom duniku.

)leni&8a ' 2ori*, vi/e i.vr/ni9 poverila+a lan 1 "


%ko vie izvrni( poverila!a zatrai izvrenje na istom dunikovom potraivanju, red prvenstva zaloni( prava odreuje se prema danu donoenja odluke o zapleni.

%ko vie predloga stigne sudu istog dana, zalona prava imaju isti red prvenstva, a poverio!i se, ako se iz potraivanja ne mogu namiriti u !elini, namiruju srazmerno.

I.-a/n-en-e &'1ni2a i.vr/no( &'1ni2a lan 1 #


$ud ili izvritelj e zatraiti od dunika izvrnog dunika da se u roku koji sud ili izvritelj odredi, izjasni o tome da li i u kom obimu priznaje zaplenjeno potraivanje i da li je voljan da ga izmiri, kao i da li je njegova obaveza da izmiri to potraivanje uslovljena ispunjenjem neke druge obaveze. "zjanjenje dunika izvrnog dunika dostavie se izvrnom poverio!u bez odlaganja.

+) Prenos i namirenje iz dunikovog novanog potraivanja a? Op/,a pravila -akl"u'ak o #r nosu lan 1 $
8a predlog izvrnog poverio!a sud, odnosno izvritelj e doneti zakljuak o prenosu potraivanja na izvrnog poverio!a. %ko je izvrni poverila! predloio da se dunik izvrnog dunika izjasni o potraivanju na kome se predlae izvrenje sud, odnosno izvritelj e doneti zakljuak o predlogu za prenos po isteku pet radni( dana od dana kad je izvrnom poverio!u dostavljeno obavetenje o izjanjenju dunika izvrnog dunika.

Pos bni uslovi za #r nos #o&ra%ivan"a d li+i'no izuz &og od izvr! n"a i za#l n" nog #o&ra%ivan"a lan 1!%
otraivanje koje je delimino izuzeto od izvrenja ili koje je ve zaplenjeno u korist drugi( li!a, prenosi se poto izvrni poverila! poloi jemstvo da e predati deo koji je izuzet od izvrenja.

Pos bni uslovi za #r nos d l"ivog #o&ra%ivan"a lan 1!1


renos novanog potraivanja moe se odrediti i sprovesti samo u iznosu koji je potreban za namirenje poverioevog potraivanja. %ko vie izvrni( poverila!a istovremeno trai izvrenje na istom potraivanju koje je deljivo, prenos se odreuje u odgovarajuim iznosima i to u korist svakog izvrnog poverio!a posebno.

S#rovo. n" #r nosa lan 1!2


renos potraivanja sproveden je kada se zakljuak kojim se odreuje prenos dostavi duniku izvrnog dunika.

*bav z izvr!nog du%nika i izvr!nog #ov rio)a lan 1!3


"zvrni dunik je duan da u roku koji odredi sud ili izvritelj, a na za(tev izvrnog poverio!a na koga je preneseno potraivanje, daje objanjenja koja su izvrnom poverio!u potrebna radi ostvarivanja tog potraivanja i da mu preda isprave koje se na to potraivanje odnose. "zvrni poverila! na koga je prenesen deo potraivanja duan je, ako izvrni dunik to za(teva da, u roku koji odredi sud, odnosno izvritelj, poloi jemstvo da e po ostvarenju tog potraivanja vratiti isprave koje se odnose na potraivanje. $ud, odnosno izvritelj e na predlog izvrnog poverio!a, sprovesti izvrenje protiv izvrnog dunika radi predaje isprava, ako i( izvrni dunik sam ne preda. redaju isprava koje se nalaze kod treeg li!a izvrni poverila! moe za(tevati tubom, u sluaju da to pravo ima izvrni dunik. 8a ispravi koja se predaje izvrnom poverio!u sud, odnosno izvritelj e zabeleiti da je sproveden prenos potraivanja za koje je odreeno izvrenje.

Polagan" dugovan"a lan 1!4


%ko u pogledu prenesenog potraivanja, pored izvrnog poverio!a i druga li!a istiu neko pravo, dunik izvrnog dunika moe u korist svi( ti( li!a poloiti sudu, odnosno izvritelju !eo iznos tog potraivanja ili samo dospeli iznos. "zvrni poverila! na koga je preneseno potraivanje u pogledu kojeg i druga li!a istiu neko pravo, moe preko suda, odnosno izvritelja pozvati dunika izvrnog dunika da iznos prenesenog potraivanja poloi kod tog suda, odnosno izvritelja.

/rs&a #r nosa lan 1!


#aplenjeno potraivanje prenosi se na izvrnog poverio!a radi naplate ili umesto isplate.

8? )reno* po,ra1ivan-a ra&i napla,e

*vla!0 n"a izvr!nog #ov rio)a lan 1!!


renosom potraivanja radi naplate, izvrni poverila! se ovlauje da trai od dunika izvrnog dunika isplatu iznosa naznaenog u zakljuku o prenosu, ako je taj iznos dospeo, da vri sve radnje koje su potrebne radi ouvanja i ostvarenja prenesenog potraivanja i da koristi prava u vezi sa zalogom koja je data za obezbeenje tog potraivanja, kao i da se obrati jem!u dunika izvrnog dunika na nain koji odgovara vrsti jemstva. renosom potraivanja radi naplate, izvrni poverila! nije ovlaen da sa dunikom izvrnog dunika zakljui poravnanje, da mu oprosti dug ili da prenesenim potraivanjem na drugi nain raspolae, kao ni da sa dunikom izvrnog dunika ugovori da odluku o osnovanosti potraivanja donese izabrani sud. "zvrnom poverio!u na koga je preneseno potraivanje radi naplate, dunik izvrnog dunika moe istai prigovore koje bi mogao istai duniku, kao i prigovore koje ima u odnosu na izvrnog poverio!a. )stupanje prenesenog potraivanja izvreno od strane dunika izvrnog dunika, posle prenosa nema pravno dejstvo na prava koja je izvrni poverila! stekao prenosom. &ada se potraivanje prenese na raun izvritelja, izvritelj je duan da o prenosu odma( obavesti izvrnog poverio!a, a po dospelosti potraivanja sredstva prenese izvrnom poverio!u, bez odlaganja.

Pr nos radi na#la& #o&ra%ivan"a u#isanog u "avno" kn"izi lan 1!"


renos radi naplate potraivanja upisanog u javnoj knjizi upisae se po slubenoj dunosti.

Uslovl" nos& obav z du%nika izvr!nog du%nika #r da"o+ s&vari lan 1!#
%ko obaveza dunika izvrnog dunika da isplati potraivanje zavisi od obaveze izvrnog dunika da mu preda odreenu stvar koja se nalazi u dravini izvrnog dunika, a ta je obaveza utvrena pravnosnanom presudom sud, odnosno izvritelj e odluiti da izvrni dunik preda tu stvar radi predaje duniku izvrnog dunika. $ud ovu odluku donosi na predlog izvrnog poverio!a na koga je preneseno potraivanje radi naplate. $ud, odnosno izvritelj e prema izvrnom duniku koji nije predao stvar u odreenom roku sprovesti izvrenje radi predaje stvari.

*bav !& n" izvr!nog du%nika o &u%bi za na#la&u #r n s nog #o&ra%ivan"a

lan 1!$
"zvrni poverila! koji je podneo tubu radi naplate prenesenog potraivanja duan je da bez odlaganja obavesti izvrnog dunika o pokrenutoj parni!i, a ako to ne uini odgovara izvrnom duniku za tetu koja mu je tim propustom nanesena.

-aka!n" n" u na#la&i #r n s nog #o&ra%ivan"a lan 1"%


"zvrni poverila!, odnosno izvritelj koji se ne stara sa dunom panjom o naplati prenesenog potraivanja, odgovara za tetu koja je time nanesena drugom izvrnom poverio!u radi ijeg je potraivanja predmetno potraivanje izvrnog dunika zabranjeno ili odgovara za tetu izvrnom duniku. ) sluaju iz stava '. ovog lana sud, odnosno izvritelj mogu, na predlog drugog izvrnog poverio!a, ukinuti zakljuak o prenosu potraivanja na nesavesnog izvrnog poverio!a i potraivanje preneti na drugog izvrnog poverio!a.

$a+ir n" izvr!nog #ov rio)a lan 1"1


"zvrni poverila! na koga je preneseno potraivanje radi naplate namiren je u visini u kojoj je to potraivanje naplatio.

$a#la&a iznosa #r ko #ov rio' vog #o&ra%ivan"a lan 1"2


"zvrni poverila! koji je od prenesenog potraivanja naplatio vie nego to iznosi njegovo potraivanje, duan je da taj viak poloi sudu, odnosno izvritelju. $ud, odnosno izvritelj e taj viak predati drugim zalonim poverio!ima i izvrnom duniku, ako na to imaju pravo. "zvrnom poverio!u koji je poloio viak naplaenog iznosa sud, odnosno izvritelj e vratiti poloeno jemstvo.

Pr nos u+ s&o is#la& lan 1"3


#aplenjeno potraivanje prelazi prenosom umesto isplate na izvrnog poverio!a do prenesenog iznosa, sa dejstvom ustupanja potraivanja uz naknadu. %ko je preneseno potraivanje obezbeeno zalonim pravom upisanim u javnoj knjizi sud, odnosno izvritelj e po slubenoj dunosti preneti prava izvrnog dunika na izvrnog poverio!a, a brisati zalono pravo upisano u korist izvrnog dunika.

"zvrni poverila! na koga je preneseno potraivanje umesto isplate smatra se namirenim i samim prenosom, u visini tog potraivanja. Odredba stava *. ovog lana ne utie na pravila o odgovornosti izvrnog dunika za istinitost i naplativost prenesenog potraivanja.

:lava etvrta "#-,?<8>< 8% #%,%=" " =,):"C $@%;8"C 8O-B%8"C ,"C%8>"C%


Primena odredaba lan 1"4
) pogledu izvrenja na zaradi, primenjuju se l. '4.. do '51. ovog zakona, ako drugim odredbama ovog zakona nije drugaije odreeno.

Reenje o plenidbi zarade lan 1"


,eenjem, odnosno zakljukom o plenidbi zarade, odreuje se plenidba na odreenom delu zarade i nalae se dravnom organu, pravnom li!u ili drugom poslodav!u koji izvrnom duniku isplauje zaradu, da novani iznos, za koji je odreeno izvrenje, isplati odnosno isplauje izvrnom poverio!u. &ada izvritelj sprovodi izvrenje, poslodava! uplauje iznos koji je odreen za izvrenje na raun izvritelja. "zvritelj je je duan da u roku od jednog dana od dana uplate na raun prenese iznos odreen za izvrenje na raun izvrnog poverio!a. #arada, u smislu ovog zakona, ukljuuje sva primanja zaposlenog po osnovu rada, bez poreza i doprinosa koji se plaaju iz zarade.

Pove&anje zarade lan 1"!


,eenje, odnosno zakljuak o plenidbi zarade odnosi se i na poveanje zarade koje nastane posle dostavljanja reenja.

/ad pravo na izdravanje ima vie li.a lan 1""


%ko se izvrenje na zaradi sprovodi radi namirenja prava na zakonsko izdravanje, odnosno prava na rentu za izgubljeno izdravanje usled smrti davao!a izdravanja, koje prema istom izvrnom duniku ima vie li!a, a ukupni iznos nji(ovi( potraivanja prelazi

deo zarade koji moe biti predmet izvrenja, izvrenje se odreuje i sprovodi u korist svakog od takvi( izvrni( poverila!a srazmerno visini nji(ovi( potraivanja. %ko posle zapoetog sprovoenja izvrenja na zaradi, odnosno drugom stalnom novanom primanju, bude podnesen novi predlog za izvrenje za potraivanja iz stava '. ovog lana sud, odnosno izvritelj e ranije doneseno reenje, odnosno zakljuak izmeniti u skladu sa stavom '. ovog lana i odrediti iznos koji e se ubudue isplaivati pojedinim poverio!ima. ) sluaju iz stava 1. ovog lana, reenje, odnosno zakljuak dostavlja se i ranijem izvrnom poverio!u koji protiv tog reenja moe izjaviti prigovor.

0esto isplate lan 1"#


otraivanje za koje nije propisano bezgotovinsko plaanje izvrni poverila!, odnosno izvritelj mogu da naplauju neposredno na blagajni na kojoj se izvrnom duniku isplauje zarada. "zvrni poverila! ima pravo da za(teva da mu se obustavljeni iznos isplauje preko pote, na adresu koju naznai, a po odbitku potanski( trokova.

Promena poslodav.a lan 1"$


&ad je izvrnom duniku prestao radni odnos, reenje, odnosno zakljuak o plenidbi zarade dejstvuje i prema drugom poslodav!u kod koga je izvrni dunik posle toga zasnovao radni odnos i to od dana kad je tom poslodav!u dostavljeno reenje, odnosno zakljuak. oslodava! kod koga izvrni dunik nije vie u radnom odnosu duan je da bez odlaganja obavesti sud, odnosno izvritelja o prestanku radnog odnosa. $ud, odnosno izvritelj moe pozvati dunika da se izjasni kod koga je poslodav!a zaposlen pod pretnjom novane kazne iz lana .'. ovog zakona.

dgovornost za proputenu obustavu i isplatu dospelih obroka lan 1#%


"zvrni poverila! moe da predloi da sud u izvrnom postupku reenjem obavee poslodav!a da mu izmiri sve obroke koje je propustio da obustavi i isplati prema reenju, odnosno zakljuku o plenidbi zarade. redlog iz stava '. ovog lana izvrni poverila! moe podneti do okonanja izvrnog postupka.

,eenje iz stava '. ovog lana kojim se usvaja predlog izvrnog poverio!a ima dejstvo reenja o plenidbi zarade. oslodava! koji nije postupio po reenju o plenidbi zarade ili je propustio da postupi u skladu sa odredbom lana '5.. stav 1. ovog zakona, odgovara za tetu koju je izvrni poverila! zbog toga pretrpeo.

Zabrana po pristanku izvrnog dunika lan 1#1


#abrana stavljena na zaradu izvrnog dunika po njegovom pristanku (administrativna zabrana), ima pravno dejstvo izvrenja na zaradi, ako je stavljena pre donoenja reenja, odnosno zakljuka o izvrenju. "zuzetno od odredbe stava '. ovog lana, administrativna zabrana nema uti!aja na sprovoenje izvrenja na zaradi radi namirenja potraivanja po osnovu zakonskog izdravanja, naknade tete nastale po osnovu oteenja zdravlja ili umanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i zbog izgubljenog izdravanja usled smrti davao!a izdravanja.

Primanja na osnovu so.ijalnog osiguranja lan 1#2


Odredbe ovog zakona koje se odnose na izvrenje na zaradi s(odno se primenjuju i na izvrenja na primanjima po osnovu so!ijalnog osiguranja.

:lava peta "#-,?<8>< 8% ,%B)8) "#-,?8O: =)D8"&%


bim izvrenja prema pravnom li.u1 preduzetniku i fizikom li.u koje obavlja delatnost i korisniku budetskih sredstava lan 1#3
"zvrenje na sredstvima na tekuem raunu radi ostvarenja novanog potraivanja prema pravnom li!u, preduzetniku i 6izikom li!u koje obavlja delatnost sprovodi se na svim dinarskim sredstvima na njegovim tekuim raunima i na svim deviznim sredstvima na njegovim deviznim raunima, osim oni( koji su zakonom izuzeti od izvrenja. "zvrenje koje se odnosi na korisnike budetski( sredstva, kada je u predlogu za izvrenje naveden raun izvrenja budeta, sprovodi se na nain propisan zakonom kojim se ureuje budetski sistem. "splata devizni( sredstava sa deviznog rauna vri se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu 8arodne banke $rbije na dan prenosa sredstava, ako kurs nije odreen reenjem o izvrenju, odnosno zakljukom.

%ko obaveza iz izvrne isprave glasi na stranu valutu, izvrenje e se sprovesti na sredstvima na deviznom raunu izvrnog dunika, a ako izvrni dunik nema devizni raun ili na deviznom raunu nema dovoljno sredstava, izvrenje e se sprovesti sa dinarskog rauna na nain propisan stavom *. ovog lana.

2odatna sadrina predloga za izvrenje lan 1#4


"zvrni poverila! je duan da u predlogu za izvrenje, pored podataka iz lana *.. ovog zakona, naznai broj tekueg rauna, matini broj i poreski identi6ika!ioni broj izvrnog dunika, kao i broj svog tekueg rauna, vrstu kamate, visinu kamate i nain obrauna za period za koji se kamata obraunava. %ko je u predlogu za izvrenje kao izvrni dunik naznaena ,epublika $rbija, autonomna pokrajina ili jedini!a lokalne samouprave, izvrni poverila! je duan da, pored rauna izvrenja budeta naznai i korisnika budetski( sredstava zbog ijeg rada je nastalo potraivanje. %ko na za(tev izvrnog poverio!a izvrni dunik ne dostavi podatke iz stava '. ovog lana, izvrni poverila! moe da preda predlog i bez nji(, uz dokaz o traenju podataka, a sud, odnosno izvritelj e zatraiti od organiza!ije za prinudnu naplatu da mu dostavi ove podatke. Organiza!ija za prinudnu naplatu je duna da bez odlaganja dostavi podatke iz stava '. ovog lana sudu, izvritelju ili li!u koje dokae da za to ima opravdan interes.

Sprovoenje izvrenja lan 1#


,eenje o izvrenju, odnosno zakljuak o sprovoenju izvrenja dostavlja se organiza!iji za prinudnu naplatu sa nalogom da novani iznos za koji je odreeno izvrenje prenese sa rauna izvrnog dunika na raun izvrnog poverio!a. %ko po reenju, odnosno zakljuku ne moe da postupi zbog nepotpuni( ili netani( podataka, organiza!ija za prinudnu naplatu duna je da ga bez odlaganja vrati sudu, odnosno izvritelju uz obavetenje o razlozima vraanja. o prijemu reenja, odnosno zakljuka organiza!ija za prinudnu naplatu bez odlaganja nalae svim bankama i nadlenom dravnom organu kod koji( izvrni dunik ima otvorene raune da izvre blokadu svi( rauna i da bez odlaganja dostave stanje na svim raunima, uz zabranu otvaranja novi( rauna, a bankama kod koji( izvrni dunik nema otvoren raun nalae da mu raun ne otvaraju dok blokada traje. o prijemu stanja sredstava na raunima izvrnog dunika organiza!ija za prinudnu naplatu nalae prenos sredstava sa tekueg rauna izvrnog dunika na tekui raun izvrnog poverio!a i to prvo dinarska sredstva, pa tek ako nji( nema dovoljno onda devizna sredstva, sve do potpunog namirenja, osim ako je zakonom drugaije propisano.

Aanka, odnosno nadleni dravni organ je duan da bez odlaganja izvri prenos sredstava po nalogu organiza!ije za prinudnu naplatu i da je bez odlaganja o tome obavesti. o sprovoenju reenja, odnosno zakljuka, organiza!ija za prinudnu naplatu e izvriti deblokadu rauna izvrnog dunika. )koliko izvrni dunik na raunima koji su blokirani nema sredstava za izmirenje duga, a promeni se sredstvo izvrenja, rauni ostaju blokirani do konanog namirenja izvrnog poverio!a.

Redosled naplate lan 1#!


Organiza!ija za prinudnu naplatu duna je da istog dana u kom je primila reenje, odnosno zakljuak, postupi po redosledu izvrenja prema vremenu prijema reenja, odnosno zakljuka, osim ako ovim ili drugim zakonom nije predvien drugaiji redosled namirenja.

baveza izvetavanja lan 1#"


Organiza!ija za prinudnu naplatu je duna da svakodnevno izvetava sud, odnosno izvritelja o sprovedenim izvrenjima. Organiza!ija za prinudnu naplatu je duna da obavesti sud, ako u roku od '. dana od dana prijema reenja, odnosno zakljuka nije sprovedeno izvrenje. ) sluaju iz stava 1. ovog lana, sud e u roku od pet radni( dana pozvati izvrnog poverio!a da se izjasni o daljem toku postupka i odrediti mu rok za izjanjenje. %ko se u ostavljenom roku izvrni poverila! ne izjasni, sud obustavlja postupak izvrenja.

Povremena davanja lan 1##


%ko se reenjem, odnosno zakljukom izvrnom duniku nalae plaanje povremeni( davanja koja dospevaju u odreenim vremenskim razma!ima (novana renta usled telesne povrede ili naruenja zdravlja, umanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili gubitka izdravanja i sl.), organiza!ija za prinudnu naplatu e naloiti ban!i ili nadlenom dravnom organu da izvri i isplatu budui( davanja po nji(ovoj dospelosti. ) sluaju iz stava '. ovog lana, redosled naplate svi( budui( obroka rauna se prema vremenu prijema reenja, odnosno zakljuka.

Organiza!ija za prinudnu naplatu vodi posebnu eviden!iju o reenjima i zaklju!ima kojima je odreena naplata budui( povremeni( davanja.

Zastajanje sa izvrenjem lan 1#$


8a za(tev izvrnog poverio!a koji podnese dokaz da je pred sudom, odnosno izvriteljem povukao predlog za izvrenje, organiza!ija za prinudnu naplatu e naloiti ban!i, odnosno nadlenom dravnom organu da zastane sa izvrenjem do donoenja odluke o obustavi postupka.

!zvrenje prema solidarnim duni.ima lan 1$%


) sprovoenju izvrenja protiv dva ili vie izvrni( dunika koji solidarno odgovaraju za obavezu iz izvrne isprave i koji su obu(vaeni istim reenjem, odnosno zakljukom, organiza!ija za prinudnu naplatu e blokirati sve raune svi( solidarni( izvrni( dunika, a prenos sredstava e vriti prema redosledu navedenom u reenju, odnosno zakljuku, do potpunog namirenja.

:lava esta "#-,?<8>< 8% ?@<=8OC );O:) " @<&)I<C ,%B)8)


!zvrenje radi naplate potraivanja na tednom ulogu lan 1$1
"zvrenje radi naplate potraivanja na tednom ulogu vri se zaplenom i isplatom. "zvrni poverila! koji predlae izvrenje radi naplate na tednom ulogu duan je da navede broj i naziv organiza!ije kod koje izvrni dunik ima tedni ulog, kao i druge podatke o tednom ulogu. %ko izvrni poverila! ne da potrebne podatke o tednom ulogu dunika sud, odnosno izvritelj e te podatke zatraiti od organiza!ije kod koje se nalazi ulog, a koju je izvrni poverila! duan da naznai u svom predlogu. Organiza!ija iz stava *. ovog lana je duna da bez odlaganja sudu, odnosno izvritelju dostavi traene podatke i ne sme da obavesti izvrnog dunika da su ti poda!i traeni. lenidba je sprovedena danom dostavljanja reenja, odnosno zakljuka o zapleni organiza!iji kod koje se vodi tedni ulog. $ud, odnosno izvritelj e reenje, odnosno zakljuak o zapleni dostaviti izvrnom duniku tek kada organiza!ija kod koje se vodi njegov tedni ulog obavesti sud, odnosno izvritelja da je sprovedena zabrana.

8amirenje izvrnog poverio!a izvrie se po pravilima namirenja iz novanog potraivanja dunika.

!zvrenje na sredstvima na teku&em raunu izvrnog dunika lan 1$2


ravila o izvrenju na tednom ulogu izvrnog dunika s(odno se primenjuju i na izvrenje na tekuem raunu dunika.

:lava sedma "#-,?<8>< 8% J%,@">%C% O= -,<=8O$@" " 8% )=<;"C% ) ,"-,<=8OC =,)?@-)


() pta odredba o izvrenju na ak.ijama i udelima u privrednom drutvu I.vr/ne ra&n-e lan 1$3
"zvrenje na ak!ijama i udelima u privrednom drutvu sprovodi se upisom i sti!anjem zalonog prava, plenidbom, pro!enom, prodajom i namirenjem izvrnog poverio!a.

*) !zvrenje na ak.ijama lan 1$4


,eenje o izvrenju ili zakljuak o sprovoenju izvrenja na ak!ijama dostavlja se izvrnom poverio!u, izvrnom duniku i 9entralnom registru (artija od vrednosti. 9entralni registar (artija od vrednosti, na osnovu reenja, odnosno zakljuka iz stava '. ovog lana upisuje sledee podatke: ') naziv suda, odnosno ime izvritelja koji je doneo reenje, odnosno zakljuak0 1) broj reenja, odnosno zakljuka0 *) datum donoenja reenja, odnosno zakljuka0 2) emitenta ak!ija na kojima se upisuje zalono pravo0 .) 9K" i "$"8 broj ak!ija koje su predmet zalonog prava0 3) poslovno, odnosno lino ime zalonog dunika0 4) visinu potraivanja za koje se vri obezbeenje.

"zvrni poverila! upisom reenja o izvrenju, odnosno zakljuka o sprovoenju izvrenja stie zalono pravo na ak!ijama koje su predmet izvrenja. )pisom reenja o izvrenju ili zakljuka o sprovoenju izvrenja na ak!ijama u 9entralni registar (artija od vrednosti vri se plenidba ak!ija koje su predmet izvrenja. "zvrni dunik od trenutka plenidbe ne moe raspolagati zaplenjenom ak!ijom. #abranu raspolaganja iz stava .. ovog lana, 9entralni registar (artija od vrednosti upisuje istovremeno sa upisom reenja o izvrenju, odnosno zakljuka o sprovoenju izvrenja. Od trenutka upisa trea li!a ne mogu biti savesna u odnosu na postojanje zalonog prava izvrnog poverio!a.

)ro+ena i pro&a-a lan 1$


-rednost ak!ije utvruje sud, odnosno izvritelj. %ko se ak!ija kotira na berzi, njena vrednost se utvruje kao prosena !ena ak!ija na berzi u poslednji( *+ dana, na osnovu berzanskog izvetaja. %ko se ak!ije ne kotiraju na berzi ili se vrednost ne moe utvrditi na ovaj nain sud, odnosno izvritelj moe da angauje struno li!e radi pro!ene vrednosti. %ko su ak!ije predmet berzanske trgovine, unovie se na berzi. %k!ije koje se kotiraju na berzi, prodae se preko ovlaenog uesnika trita (artijama od vrednosti kojeg odredi izvrni poverila! ili izvritelj. %k!ije se mogu prodati na organizovanom tritu koje obu(vata berzansko i vanberzansko trite, van organizovanog trita, kao i na drugi nain predvien zakonom koji ureuje promet ak!ija. 8a pro!enu i prodaju ak!ija, kao i namirenje izvrnog poverio!a iz dobijene !ene, primenjuju se pravila o namirenju prodajom pokretni( stvari.

+) !zvrenje na drugim hartijama od vrednosti I.vr/ne ra&n-e lan 1$!


"zvrenje na drugim (artijama od vrednosti vri se zaplenom potraivanja iz (artije od vrednosti i prenosom.

)leni&8a po,ra1ivan-a lan 1$"

lenidba potraivanja zasnovanog na (artiji od vrednosti koja se prenosi indosamentom ili za ije je ostvarenje inae potrebna ta (artija, sprovodi se na taj nain to se takva (artija oduzme od izvrnog dunika i preda sudu, odnosno izvritelju. ravne radnje koje su potrebne za ouvanje ili vrenje prava iz (artija od vrednosti iz stava '. ovog lana vri u ime izvrnog dunika li!e odreeno zakljukom suda, odnosno izvritelja.

)reno* lan 1$#


renos potraivanja zasnovanog na (artiji od vrednosti koja se prenosi indosamentom ili za ije je ostvarenje inae potrebno da ona bude podnesena, sproveden je kad sud, odnosno izvritelj na tu (artiju stavi izjavu o prenosu i (artiju snabdevenu tom izjavom preda izvrnom poverio!u. otraivanje koje se zasniva na (artiji od vrednosti koja se prenosi indosamentom ili za ije je ostvarenje potrebno podnoenje te (artije ili koje se iz drugi( razloga ne moe deliti u pogledu prenosa ili ostvarenja, moe se preneti samo u njegovom punom iznosu. %ko taj iznos prelazi iznos poverioevog potraivanja, zabranjeno potraivanje e se preneti poto izvrni poverila! poloi jemstvo da e taj viak predati sudu, odnosno izvritelju. %ko je vie izvrni( poverila!a podnelo predlog za prenos u razliite dane sud, odnosno izvritelj e preneti potraivanje na izvrnog poverio!a koji je prvi podneo predlog, a ako je vie izvrni( poverila!a podnelo predlog istog dana, potraivanje e se preneti na izvrnog poverio!a ije je potraivanje najvee. Odredbe ovog zakona o prenosu radi naplate i prenosu umesto isplate primenjuju se i na prenos potraivanja iz (artija od vrednosti.

,) !zvrenje na udelima u privrednom drutvu S,i+an-e .alo1no( prava i pleni&8a lan 1$$
,eenje o izvrenju, odnosno zakljuak o sprovoenju izvrenja na udelu u drutvu organizovanom kao drutvo sa ogranienom odgovornou, ortako drutvo ili komanditno drutvo, dostavlja se izvrnom poverio!u, izvrnom duniku i %gen!iji za privredne registre radi upisa u registar zalonog prava na pokretnim stvarima i pravima koja se upisuju u registar. %gen!ija za privredne registre na osnovu reenja, odnosno zakljuka iz stava '. ovog lana upisuje sledee podatke: ') naziv suda, odnosno ime izvritelja koji je doneo reenje, odnosno zakljuak0

1) broj reenja, odnosno zakljuka0 *) datum donoenja reenja, odnosno zakljuka0 2) udeo na kojem se upisuje zalono pravo0 .) poslovno ime privrednog drutva na ijem udelu se upisuje zalono pravo0 3) poslovno, odnosno lino ime zalonog dunika0 4) visinu potraivanja za koje se vri obezbeenje. "zvrni poverila! upisom reenja o izvrenju, odnosno zakljuka o sprovoenju izvrenja, stie zalono pravo na udelu koji je predmet izvrenja. "stovremeno sa upisom vri se i plenidba udela. ,eenje, odnosno zakljuak o plenidbi dostavlja se privrednom drutvu koje je duno da istoga dana izvri upis zalonog prava u knjigu lanova drutva. %gen!ija za privredne registre e istovremeno sa upisom zalonog prava na udelu izvriti i zabelebu pokretanja postupka izvrenja prinudnom prodajom na udelu. Od konstituisanja zalonog prava izvrni dunik ne moe raspolagati udelom.

)ro+ena i pro&a-a lan 2%%


8a pro!enu i prodaju udela s(odno se primenjuju odredbe ovog zakona koje ureuju pro!enu i prodaju pokretni( stvari.

)ravo pre5e 2'povine lan 2%1


rilikom prodaje udela u drutvu sa ogranienom odgovornou, preostali lanovi drutva imaju pravo pree kupovine. ravo pree kupovine preostali( lanova drutva ostvaruje se po odredbama ovog zakona kojim se ureuje ostvarivanje prava pree kupovine kod izvrenja na nepokretnostima.

:lava osma O$<A8% ,%-";% #% 8%C",<8><


Redosled namirenja zalonih poverila.a

lan 2%2
"zvrni poverila! sa steenim i upisanim zalonim pravom, kao i drugi zaloni poverio!i namiruju se prema redosledu upisa zalonog prava u odgovarajuu javnu knjigu, odnosno registar. &ada na predmetu izvrenja postoje zalona prava vie poverila!a, o zapoetom izvrenju sud, odnosno izvritelj je duan da obavesti sve izvrne poverio!e.

Nedospelo potraivanje lan 2%3


#aloni poverila! ije je zalono pravo steeno i upisano pre zalonog prava izvrnog poverio!a, ima pravo da iz !ene postignute prodajom zalone stvari ili prava, pre ostali( zaloni( poverila!a, naplati: dospelo potraivanje, kamatu, trokove uvanja zaloene stvari, kao i trokove ostvarivanja naplate potraivanja. "znos potraivanja koje je obezbeeno zalonim pravom, a jo nije dospelo, izdvojie se i deponovati u sudu, odnosno kod izvritelja i isplatiti prema rokovima dospea, osim ako zaloni poverila! za(teva da mu se potraivanje isplati pre dospelosti. ) sluaju da zaloni poverila! za(teva da mu se pre dospelosti namiri potraivanje za koje je ugovorena kamata, potraivanje se isplauje sa iznosom ugovorene kamate do dana unovenja predmeta potraivanja. otraivanje zalonog poverio!a koje nije dospelo do dana donoenja zakljuka o namirenju, a za koje nije ugovorena kamata, isplatie se po odbitku iznosa koji odgovara zakonskoj zateznoj kamati, od dana donoenja zakljuka o namirenju do dana dospelosti tog potraivanja.

bustava izvrenja zbog nedostatka pokri&a lan 2%4


$vako li!e koje ima pravo da se namiri iz prodajne !ene predmeta izvrenja, ako po redu prvenstva dolazi ispred izvrnog poverio!a koji je predloio izvrenje, moe predloiti da se izvrenje obustavi ako utvrena vrednost predmeta izvrenja ne pokriva iznos njegovog potraivanja. redlog za obustavu izvrenja iz stava '. ovog lana moe se podneti u roku od osam dana od dana dostavljanja zakljuka o prodaji.

Nedospelo potraivanje povremenih primanja lan 2%


otraivanje povremeni( primanja po osnovu naknade tete nastale usled oteenja zdravlja ili umanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i zbog izgubljenog izdravanja

usled smrti davao!a izdravanja, koja su obezbeena zalogom, a dospevaju posle dana donoenja zakljuka, namiruju se na izriit za(tev izvrnog poverio!a. otraivanja iz stava '. ovog lana obraunavaju se na nain na koji se obraunava naknada za linu slubenost ili stvarni teret.

Potraivanje pod uslovom lan 2%!


"znos potraivanja koje je obezbeeno zalonim pravom, a zavisi od uslova, izdvojie se i poloiti u sudski depozit, odnosno na namenski raun izvritelja i isplatiti kad odloni uslov nastupi ili kad bude izvesno da raskidni uslov nee nastupiti. %ko odloni uslov ne nastupi ili raskidni uslov nastupi, izdvojeni iznos slui za namirenje izvrni( poverila!a ija potraivanja nisu potpuno ili nisu uopte namirena, a ako takvi( izvrni( poverila!a nema ili !eo iznos nije is!rpljen nji(ovim namirenjem, taj iznos, odnosno ostatak, predae se izvrnom duniku.

Predbeleba zalonog prava i zabeleba pokretanja spora lan 2%"


%ko je u javnoj knjizi upisana predbeleba zalonog prava, a li!e u iju je korist predbeleba upisana dokae da je u toku postupak za njeno opravdanje, odnosno da jo nije protekao rok za pokretanje tog postupka, potraivanje na koje se predbeleba odnosi namiruje se na nain na koji se namiruju potraivanja pod odlonim uslovom. otraivanje za koje je u javnoj knjizi izvren upis o pokretanju spora radi brisanja zalonog prava ili zabeleba pokretanja spora, namiruje se na nain na koji se namiruje potraivanje pod raskidnim uslovom.

Deo 5e,vr,i IZVRENJE RADI OS6VARIVANJA NENOVANO< )O6RA=IVANJA :lava prva ,<=%>% O&,<@8"J $@-%,"
() Nadlenost >e*na na&le1no*, lan 2%#

#a odluivanje o predlogu za izvrenje radi predaje jedne ili vie odreeni( stvari ili radi isporuke odreene koliine zamenljivi( stvari, kao i za sprovoenje izvrenja, mesno je nadlean i sud na ijem se podruju stvari nalaze.

*) Predaja individualno odreenih stvari Ka& *e *,vari nala.e 2o& i.vr/no( &'1ni2a ili ,re3e( li+a lan 2%$
"zvrenje radi predaje jedne ili vie individualno odreeni( ili individualizovani( stvari koje se nalaze kod izvrnog dunika sprovodi se tako to se te stvari oduzimaju od izvrnog dunika i predaju uz potvrdu izvrnom poverio!u. ) skladu sa odredbom stava '. ovog lana, izvrenje se sprovodi i kad se stvari nalaze kod treeg li!a koje je voljno da i( preda. %ko tree li!e nije voljno da stvari preda, izvrni poverila! moe sudu, odnosno izvritelju predloiti da na njega prenese potraivanje izvrnog dunika prema treem li!u na predaju stvari. 8a postupak po predlogu iz stava *. ovog lana primenjuju se odredbe ovog zakona o izvrenju na potraivanju koje se odnosi na predaju ili isporuku pokretne stvari.

Ka& ne.a0en-ive *,vari ni*' na4ene 2o& i.vr/no( &'1ni2a ni 2o& ,re3e( li+a lan 21%
&ad nezamenjive stvari nisu naene ni kod izvrnog dunika ni kod treeg li!a sud, odnosno izvritelj e na predlog izvrnog poverio!a da mu izvrni dunik isplati vrednost te stvari, pro!eniti vrednost stvari i zakljukom naloiti da mu izvrni dunik u odreenom roku isplati vrednost te stvari, pod pretnjom prinudnog izvrenja. "zvrni poverila! moe staviti predlog iz stava '. ovog lana u roku od osam dana od dana obavetenja da stvari nisu naene. ) sluaju da izvrenje sprovodi sud, izvrni poverila! je duan da u predlogu iz stava '. ovog lana opredeli sredstvo izvrenja radi naplate vrednosti pro!enjene stvari. %ko izvrni poverila! u odreenom roku ne stavi predlog da mu izvrni dunik isplati vrednost stvari sud, odnosno izvritelj e obustaviti izvrenje.

+) Predaja zamenljivih stvari Ka& *e *,vari nala.e 2o& i.vr/no( &'1ni2a ili ,re3e( li+a lan 211

&ad izvrna isprava glasi na isporuku odreene koliine zamenljivi( stvari koje se nalaze kod izvrnog dunika ili treeg li!a, izvrenje se sprovodi na nain propisan za predaju individualno odreeni( stvari.

Ka& .a0enl-ive *,vari ni*' na4ene ni 2o& i.vr/no( &'1ni2a ni 2o& ,re3e( li+a lan 212
%ko zamenljive stvari nisu naene ni kod izvrnog dunika ni kod treeg li!a, izvrni poverila! moe predloiti da se izvrenje sprovede tako to e ga sud, odnosno izvritelj ovlastiti da u odreenom roku, a na troak izvrnog dunika, nabavi te stvari na drugoj strani. redlog da se stvari nabave na drugoj strani, izvrni poverila! moe staviti u roku od osam dana od dana kada ga je sud, odnosno izvritelj obavestio da stvari nisu naene. $ud, odnosno izvritelj e, na predlog izvrnog poverio!a, naloiti izvrnom duniku da u odreenom roku poloi iznos za nabavku stvari, te sprovesti izvrenje radi naplate tog iznosa sa propisanom zateznom kamatom od dana pro!ene stvari do dana polaganja iznosa sudu, odnosno kod izvritelja. ) sluaju da je sud nadlean za izvrenje izvrni poverila! je duan da u predlogu iz stava '. ovog lana opredeli sredstvo izvrenja radi naplate iznosa potrebnog za nabavku stvari. %ko izvrni poverila! u roku iz stava 1. ovog lana nije stavio predlog za nabavku stvari na drugoj strani sud, odnosno izvritelj e obustaviti izvrenje, osim ako je izvrni poverila! blagovremeno stavio i predlog da mu izvrni dunik isplati vrednost stvari koje je bio duan predati.

:lava druga "$ ,%D8><8>< " ,<=%>% 8< O&,<@8O$@"


Nain sprovoenja izvrenja lan 213
"zvrenje radi ispranjenja i predaje nepokretnosti sprovodi se tako to sudski izvritelj, odnosno izvritelj, nakon to udalji li!a i ukloni stvari iz nepokretnosti, predaje nepokretnost u posed izvrnom poverio!u. "spranjenju i predaji nepokretnosti moe se pristupiti nakon isteka osam dana od dana dostave reenja o izvrenju izvrnom duniku, izuzev kada je reenje o izvrenju doneto radi izvrenja privremene mere, u kom sluaju se moe pristupiti sprovoenju izvrenja odma( nakon dostave reenja. %ko su iseljenjem obu(vaena maloletna li!a sud, odnosno izvritelj e o izvrenju obavestiti organ starateljstva, najkasnije osam dana pre dana sprovoenja izvrenja.

8a za(tev sudskog izvritelja, odnosno izvritelja koji izvrnom poverio!u mora biti saopten najkasnije osam dana pre sprovoenja izvrenja, izvrni poverila! je duan da obezbedi potrebnu radnu snagu i prevoz sredstava radi sprovoenja izvrenja. 8a za(tev suda, odnosno izvritelja organ unutranji( poslova duan je da prui svu potrebnu pomo u sprovoenju radnji iz stava '. ovog lana. $ud, odnosno izvritelj e li!a koja ometaju sprovoenje izvrenja udaljiti, a moe im izrei i novanu kaznu, u skladu sa lanom .'. ovog zakona.

#klanjanje pokretnih stvari lan 214


okretne stvari koje treba ukloniti predaju se izvrnom duniku, a ako ovaj nije prisutan odraslom lanu njegovog domainstva ili njegovom punomoniku. %ko prilikom preduzimanja izvrni( radnji nije prisutno ni jedno od li!a kojima se stvari mogu predati, stvari e se predati na uvanje drugom li!u ili izvrnom poverio!u, o troku izvrnog dunika. $udski izvritelj, odnosno izvritelj uklonjene stvari predaje na uvanje drugom li!u ili izvrnom poverio!u, o emu sainjava zapisnik koji izvrni sudija potvruje zakljukom. $ud, odnosno izvritelj moe naknadno zakljukom odrediti da se stvari povere nekom treem li!u umesto onome kome su predate. O predaji drugom li!u i o trokovima uvanja stvari sud, odnosno izvritelj e obavestiti izvrnog dunika ostavljajui mu primeren rok u kome moe traiti da mu se stvari vrate, nakon to nadoknadi trokove uvanja stvari. )z obavetenje iz stava 2. ovog lana sud, odnosno izvritelj e upozoriti izvrnog dunika da e nakon isteka odreenog roka stvari biti prodate i da e se iz prodajne !ene namiriti trokovi uvanja i prodaje stvari.

Prodaja pokretnih stvari lan 21


$ud, odnosno izvritelj e po slubenoj dunosti odrediti zakljukom prodaju stvari za raun izvrnog dunika, ako ovaj u ostavljenom roku ne zatrai nji(ovu predaju i ne naknadi trokove uvanja. =eo !ene postignut prodajom koji preostane nakon podmirenja trokova uvanja i prodaje stvari, polae se kod suda, odnosno kod izvritelja u korist izvrnog dunika. rodaja stvari obavlja se po odredbama ovog zakona o izvrenju na pokretnim stvarima.

!zvrenje radi naplate trokova postupka

lan 21!
"zvrni poverila! moe u predlogu za izvrenje ili u toku sprovoenja izvrenja radi ispranjenja i predaje nepokretni( stvari, zatraiti da se zajedno sa izvrenjem odredi izvrenje nad dunikovim pokretnim stvarima koje treba ukloniti iz nepokretnosti radi naplate trokova izvrnog postupka. "zvrenje iz stava '. ovog lana odreuje se i sprovodi po pravilima ovog zakona o izvrenju na pokretnim stvarima izvrnog dunika radi naplate novanog potraivanja, a na predlog izvrnog poverio!a.

:lava trea "#-,?<8>< OA%-<#% 8% B"8><8><, 8<B"8><8>< ";" @, ;><8><


0esna nadlenost lan 21"
%ko je izvrni dunik po izvrnoj ispravi duan da uini odreenu radnju, da se uzdri od odreene radnje ili da trpi odreenu radnju, za odluivanje o predlogu za izvrenje i za sprovoenje izvrenja mesno je nadlean i sud na ijem podruju izvrni dunik treba da izvri obavezu po izvrnoj ispravi.

Radnja koju moe izvriti i drugo li.e lan 21#


"zvrenje radi ostvarenja obaveze na radnju koju moe izvriti drugo li!e sprovodi se tako da sud, odnosno izvritelj zakljukom ovlauje izvrnog poverio!a da na troak izvrnog dunika poveri drugom li!u da tu radnju izvri ili da je izvri on sam i nalae izvrnom duniku da unapred poloi odreeni iznos potreban za podmirenje trokova koji e nastati izvrenjem radnje od strane drugog li!a ili izvrnog poverio!a. "zvrni poverila! moe predloiti da sud, odnosno izvritelj zakljukom naloi izvrnom duniku da unapred poloi odreeni iznos potreban za podmirenje trokova u roku koji sud ili izvritelj odredi, a koji e nastati obavljanjem radnje od strane drugog li!a ili izvrnog poverio!a. %ko izvrni dunik uplatu ne izvri, sud ili izvritelj e po proteku roka prinudno sprovesti izvrenje radi naplate iznosa potrebnog za izvrenje radnje. "zvrni poverila! je duan da u roku koji mu odredi sud, a koji e se raunati od dana naplaenog predujma, izvri radnju na koju je ovlaen, a u protivnom sud e obustaviti postupak. #akljuak o konanoj visini trokova iz stava '. ovog lana sud, odnosno izvritelj donosi na predlog izvrnog poverio!a odnosno, izvrnog dunika po izvrenoj radnji.

%ko se naknadno pokae da je na osnovu zakljuka iz stava '. ovog lana pribavljeno od izvrnog dunika vie sredstava nego to je bilo potrebno za pokrie trokova obavljanja radnje i trokova izvrnog postupka sud, odnosno izvritelj e na predlog izvrnog dunika, vratiti razliku ako raspolae sredstvima pribavljenim od izvrnog dunika, odnosno naloie izvrnom poverio!u da u odreenom roku tu razliku vrati, ako je njemu ostavljena na raspolaganje. 8a osnovu zakljuka iz stava 1. ovog lana moe se predloiti izvrenje pre pravnosnanosti reenja o izvrenju, a na osnovu zakljuka iz stava 2. ovog lana tek nakon njegove pravnosnanosti.

Radnja koju moe izvriti samo dunik lan 21$


%ko radnju utvrenu u izvrnoj ispravi moe izvriti samo izvrni dunik sud, odnosno izvritelj e reenjem o izvrenju ili zakljukom o sprovoenju izvrenja, odrediti izvrnom duniku rok za ispunjenje obaveze i upozoriti dunika da e mu sud izrei novanu kaznu iz lana .'. ovog zakona za sluaj da ne izvri obavezu. o proteku roka, ako izvrni dunik nije ispunio obavezu sud po slubenoj dunosti, sprovodi reenje o izreenoj novanoj kazni. ) sluaju iz stava 1. ovog lana sud e odrediti novi rok za ispunjenje obaveze i izrei novu novanu kaznu u veem iznosu nego to je bila kazna koja mu je izreena, ako izvrni dunik ni u novom roku ne ispuni obavezu. $ud e postupati na nain propisan u stavu *. ovog lana sve dok izvrni dunik ne izvri svoju obavezu. "zvrni dunik koji ispuni svoju obavezu u roku koji mu je sud, odnosno izvritelj odredio, duan je da bez odlaganja o tome obavesti sud, odnosno izvritelja i priloi nesumnjive dokaze o tome. 8esumnjivim dokazom smatrae se overena pismena izjava izvrnog poverio!a o tome da je radnja izvrena i zapisnik sudskog izvritelja, odnosno izvritelja o izvrenju radnje. %ko radnja koju moe izvriti samo izvrni dunik ne zavisi iskljuivo od njegove volje (npr. stvaranje odreeni( umetniki( dela i sl.), izvrni poverila! nema pravo da trai izvrenje iz stava '. ovog lana ve samo naknadu tete.

Neinjenje i trpljenje lan 22%


8a nain predvien u lanu 1'7. ovog zakona izvrenje se sprovodi i kad se izvrni dunik ponaa protivno obavezi da ne uini odreenu radnju ili da trpi preduzimanje odreene radnje.

$ud, odnosno izvritelj e na predlog izvrnog poverio!a zakljukom naloiti izvrnom duniku da poloi jemstvo za tetu ako izvrni poverila! uini verovatnim da bi tetu pretrpeo time to bi se izvrni dunik i dalje ponaao protivno svojoj obavezi. -reme trajanja jemstva prema okolnostima sluaja odreuje sud, odnosno izvritelj. 8a osnovu reenja o polaganju jemstva izvrenje se sprovodi na predlog izvrnog poverio!a.

!zvrenje radi uspostavljanja preanjeg stanja lan 221


%ko je zbog ponaanja izvrnog dunika protivno obavezi iz izvrne isprave nastala promena koja nije u skladu sa pravom izvrnog poverio!a, sud e izvrnog poverio!a, na njegov za(tev, ovlastiti da sam, a po potrebi i uz pomo sudskog izvritelja, odnosno izvritelja uspostavi preanje stanje na troak izvrnog dunika. ) pogledu polaganja iznosa potrebnog za podmirenje trokova za uspostavljanje preanjeg stanja i odreivanja konane visine ti( trokova primenjuje se odredba o trokovima za izvrenje radnji koje moe, pored izvrnog dunika, izvriti i drugo li!e.

Ponovno smetanje dravine lan 222


%ko je na osnovu izvrne isprave donesene u postupku po tubi zbog smetanja dravine izvrenje sprovedeno ili je izvrni dunik dobrovoljno ispunio svoju obavezu, a posle toga ponovo uini smetanje dravine koje se u sutini ne razlikuje od ranijeg, sud e na predlog izvrnog poverio!a, odnosno izvritelja na osnovu iste izvrne isprave, doneti reenje kojim se odreuje vraanje stvari u posed ili e sud na predlog izvritelja, odnosno izvrnog poverio!a doneti reenje kojim se izriu kazne za neizvrenje radnje koju moe izvriti samo izvrni dunik. redlog za izvrenje iz stava '. ovog lana moe se staviti u roku od *+ dana od dana saznanja za ponovno smetanje dravine.

Pravo na naknadu tete lan 223


Odredbe ove glave zakona ne iskljuuju pravo izvrnog poverio!a da u parni!i trai naknadu tete koja mu je nanesena time to je izvrni dunik postupio protivno svojoj obavezi utvrenoj u izvrnoj ispravi.

:lava etvrta "#-,?<8>< O=;)&% ) -<#" $% O,O="B8"C O=8O$"C%

() Predaja i oduzimanje deteta >e*na na&le1no*, lan 224


#a odluivanje o predlogu za izvrenje i sprovoenje izvrenja radi predaje deteta roditelju koji samostalno vri roditeljsko pravo ili drugom li!u, odnosno ustanovi kojoj je dete povereno na uvanje i vaspitavanje, nadlean je i sud koji je opte mesno nadlean za izvrnog poverio!a, kao i sud na ijem se podruju dete nalazi. $provoenje izvrenja oduzimanjem deteta preduzee, po slubenoj dunosti ili na za(tev stranke, sud na ijem se podruju dete zatekne. $ud iz stava '. ovog lana moe odluiti da se preduzimanje odreeni( izvri( radnji poveri sudu koji nije nadlean za sprovoenje izvrenja.

;e(i,i0a+i-a .a po&no/en-e pre&lo(a lan 22


redlog za izvrenje moe podneti roditelj kome je povereno vrenje roditeljskog prava, odnosno drugo li!e ili ustanova kojoj je dete povereno na uvanje i vaspitavanje, kao i organ starateljstva.

Na5in i.vr/en-a lan 22!


8a osnovu odluke suda o vrenju roditeljskog prava moe se odrediti i sprovesti izvrenje radi predaje deteta, bez obzira da li je tom odlukom naloena predaja deteta. %ko u odlu!i suda stran!i protiv koje se sprovodi izvrni postupak nije naloena predaja deteta, sud e reenjem o izvrenju izdati ovakav nalog i odrediti rok za predaju deteta ili e naloiti da se dete preda odma(. ,eenjem o izvrenju moe se naloiti predaja deteta li!u na koje se odnosi izvrna isprava, li!u od ije volje zavisi predaja deteta i svakom drugom li!u kod koga se dete nalazi u asu donoenja reenja, a moe se izrei da je dete duno da preda i svako drugo li!e kod koga se dete zatekne u trenutku sprovoenja izvrenja.

Za/,i,a in,ere*a &e,e,a lan 22"


rilikom sprovoenja izvrenja sud posebno vodi rauna o potrebi da se u najveoj meri zatiti interes deteta. "zuzetno, sud moe zakazati roite, ako je to u najboljem interesu deteta.

O&'.i0an-e &e,e,a i i.ri+an-e 2a.ni lan 22#


$ud e, nakon to pro!eni okolnosti sluaja, odrediti izvrenje oduzimanjem deteta, izri!anjem novane kazne ili izri!anjem zatvora li!u koje protivno nalogu suda odbija da preda dete ili preduzima radnje u !ilju oteavanja ili onemoguavanja sprovoenja izvrenja. $ud novanu kaznu izrie u skladu sa l. .'. i 1'7. ovog zakona. $ud moe reenjem, protiv koga je dozvoljen prigovor, izrei kaznu zatvora koja traje sve dok li!e iz st. '. i 2. ovog lana ne postupi po nalogu suda, a najvie 3+ dana. &azna zatvora e se izvriti u skladu sa odredbama zakona koji ureuje izvrenje krivini( sank!ija. $redstva izvrenja iz stava '. ovog lana mogu se odrediti i sprovesti protiv li!a kod koga se dete nalazi i protiv li!a od ije volje zavisi predaja deteta. $ud odreuje sredstva izvrenja iz stava '. ovog lana sve dok izvrenje ne bude sprovedeno.

)o*e8no o pre&lo(' .a i.vr/en-e lan 22$


) predlogu za izvrenje radi predaje deteta ne mora biti naznaeno sredstvo izvrenja, a ako je naznaeno, sud nije vezan predlogom stranke.

Do*,avl-an-e re/en-a or(an' *,ara,el-*,va lan 23%


$ud e reenje o izvrenju dostaviti i nadlenom organu starateljstva ispred kojeg e u postupku izvrenja uestvovati strunjak organa starateljstva, a ako je neop(odno uee psi(ologa, kole, porodinog savetovalita ili druge spe!ijalizovane ustanove za posredovanje u porodinim odnosima dostavie i njima poziv da uestvuju u izvrenju. ,eenje o izvrenju dostavlja se najkasnije deset dana pre dana sprovoenja izvrenja. si(olog je duan da odma( po prijemu poziva izvri planiranje neop(odni( aktivnosti i da prikupi podatke o injeni!ama od znaaja za izvrenje, pregledanjem spisa ili na drugi pogodan nain. si(olog je duan da obavesti sud o preduzetim aktivnostima i da dostavi miljenje o najpodobnijem sredstvu izvrenja iz lana 115. stav '. ovog zakona. si(olog je duan da se u toku !elog postupka stara o zatiti najboljeg interesa deteta i da prui blagovremenu i potpunu podrku detetu, roditelju ili li!u kojem je dete predato.

Sprovo4en-e i.vr/en-a lan 231


O vremenu i mestu preduzimanja izvrni( radnji radi oduzimanja deteta sud e, po pravilima o linom dostavljanju, obavestiti izvrnog poverio!a. Oduzimanje deteta od li!a kod koga se dete nalazi i predaju deteta roditelju, odnosno drugom li!u ili ustanovi kojoj je dete povereno na uvanje i vaspitavanje, sprovodi sudija u saradnji sa psi(ologom organa starateljstva, kole, porodinog savetovalita ili druge spe!ijalizovane ustanove za posredovanje u porodinim odnosima, po potrebi uz pomo poli!ije. oli!ija je duna da prema li!u koje oteava, odnosno spreava izvrenje preduzme mere prinude u skladu sa zakonom i o tome obavesti nadlenog javnog tuio!a.

Sprovo4en-e i.vr/en-a ' *l'5a-' '(ro1eno*,i &e,e,a lan 232


&ad je izvrnom ispravom ili reenjem o izvrenju naloeno da se dete preda bez odlaganja ili kada je ugroen ivot, zdravlje ili psi(o6iziki razvoj deteta, reenje o izvrenju se izvrnom duniku predaje prilikom preduzimanja prve izvrne radnje. %ko izvrni dunik ne bude prisutan oduzimanju deteta, reenje o izvrenju e mu se dostaviti naknadno. %ko se dete oduzima od li!a na koje se ne odnosi izvrna isprava, tom li!u e se predati reenje o izvrenju i zapisnik o sprovoenju izvrenja. Odsutnost li!a od koga se dete ima oduzeti ne spreava sprovoenje izvrenja. &ada je izvrnom ispravom naloena predaja radi povratka u stranu dravu nezakonito odvedenog ili zadranog deteta (graansko pravna otmi!a de!e) ili je predaja naloena zbog ponovnog uspostavljanja odnosa staranja ili vienja roditelja sa detetom u stranoj dravi, izvrenje e se sprovesti oduzimanjem i predajom deteta izvrnom poverio!u, pod uslovima iz st. '. i *. ovog lana. ) ovom sluaju postupak izvrenja posebno je (itan.

)onovl-eno i.vr/en-e lan 233


$ud e na predlog izvrnog poverio!a ponovo sprovesti izvrenje po istom reenju o izvrenju, ako se dete u roku od 3+ dana od dana predaje, protivno izvrnoj ispravi ponovo zatekne kod li!a od koga je oduzeto.

*) !zvrenje radi odravanja linih odnosa sa detetom lan 234

) postup!ima izvrenja radi odravanja lini( odnosa sa detetom s(odno se primenjuju odredbe l. 117. do 1*1. ovog zakona.

+) !zvrenje radi zatite od nasilja u porodi.i1 zatite prava deteta i drugih odluka u vezi sa porodinim odnosima lan 23
) postup!ima izvrenja radi zatite od nasilja u porodi!i, zatite prava deteta i drugi( odluka u vezi sa porodinim odnosima, s(odno e se primenjivati odgovarajue odredbe ovog zakona u zavisnosti od obaveze izvrnog dunika.

:lava peta "#-,?<8>< ,%=" -,%I%8>% #% O$;<8O: 8% ,%=


0esna nadlenost lan 23!
#a odluivanje o predlogu za izvrenje i sprovoenje izvrenja na osnovu izvrne isprave po kojoj je poslodava! duan da zaposlenog vrati na rad ili da ga rasporedi na odgovarajue radno mesto, mesno je nadlean sud na ijem se podruju nalazi sedite poslodav!a.

Rok za podnoenje predloga za izvrenje lan 23"


redlog za izvrenje iz lana 1*3. ovog zakona moe se podneti u roku od 3+ dana od dana kada je izvrni poverila! stekao pravo da predlog podnese.

Nain sprovoenja izvrenja lan 23#


"zvrenje na osnovu izvrne isprave po kojoj je poslodava! duan da zaposlenog vrati na rad ili da ga rasporedi na odgovarajue radno mesto sprovodi se izri!anjem novane kazne poslodav!u i odgovornom li!u. 8ovana kazna izrie se prema odredbama lana .'. ovog zakona, a izri!anje novane kazne se ponavlja sve dok izvrni dunik ne izvri svoju obavezu.

Naknada izgubljene zarade u sluaju vra&anja zaposlenog na rad lan 23$


"zvrni poverila! koji je podneo predlog da bude vraen na rad, moe predloiti da sud donese reenje kojim e odrediti da mu izvrni dunik isplati na ime zarade mesene

iznose dospele od pravnosnanosti presude do ponovnog vraanja na rad i odrediti izvrenje radi naplate utvreni( iznosa. redlog za naknadu moe se spojiti sa predlogom za izvrenje ili moe biti podnesen naknadno do okonanja izvrnog postupka. ,eenje kojim se predlog za naknadu usvaja ima dejstvo reenja o izvrenju. "zvrni dunik E poslodava! moe predloiti sudu da stavi van snage reenje iz stava *. ovog lana ako su se po donoenju reenja izmenile okolnosti na osnovu koji( je ono doneseno. 8aknada mesene zarade odreuje se u iznosu koji bi zaposleni ostvario da je bio na radu, sa porezima i doprinosima koji se plaaju iz zarade. %ko je sud delimino usvojio za(tev za isplatu naknade zarade izvrnom poverio!u, on moe da ostatak zarade potrauje u parninom postupku.

:lava esta "#-,?<8>< O=;)&< O =<OA" $@-%,"


0esna nadlenost lan 24%
#a odluivanje o predlogu za izvrenje i za sprovoenje reenja o deobi mesno je nadlean i sud na ijem se podruju nalazi suvlasnika stvar.

%izika deoba lan 241


Kiziku deobu suvlasnike stvari sud e odrediti ako je takva deoba predviena izvrnom ispravom. $ud, odnosno izvritelj e pozvati uesnike da prisustvuju sprovoenju deobe.

2eoba prodajom lan 242


%ko na osnovu izvrne isprave suvlasniku stvar treba prodati radi njene deobe, prodaja e se sprovesti na nain propisan ovim zakonom za izvrenje na pokretnoj, odnosno nepokretnoj stvari, ako se stranke o pojedinim pitanjima drugaije ne sporazumeju.

3rokovi postupka lan 243

@rokove sprovoenja izvrenja odluke o deobi stvari snose svi suvlasni!i, srazmerno vrednosti svoji( delova u suvlasnikoj stvari. $uvlasnik koji je prouzrokovao posebne trokove duan je da i( nadoknadi onim suvlasni!ima koji su te trokove imali.

:lava sedma ) "$"-%8>< ) >%-8< &8>":<


0esna nadlenost lan 244
#a odluivanje o predlogu za izvrenje radi zasnivanja prava na nepokretnosti upisom u javnu knjigu mesno je nadlean sud koji vodi javnu knjigu u koju treba izvriti upis, odnosno sud na ijem se podruju nalazi organ koji vodi javnu knjigu. #a sprovoenje izvrenja kojim je utvrena obaveza upisa u javnu knjigu nadlean je sud, odnosno drugi organ koji vodi javnu knjigu za tu nepokretnost.

Nain sprovoenja izvrenja lan 24


8a osnovu izvrne isprave kojom je utvrena obaveza upisa u javnu knjigu, sud odreuje da se u javnoj knjizi sprovede odgovarajui upis. )pis odreen reenjem koje je doneo sud sprovodi se po slubenoj dunosti.

#pis prava svojine kad izvrni dunik nije upisan kao vlasnik lan 24!
&ad izvrni dunik nije upisan kao vlasnik nepokretnosti, upis prava svojine izvrnog dunika na toj nepokretnosti moe se izvriti ako izvrni poverila!, uz predlog za izvrenje, podnese ispravu koja je, prema propisima o upisu prava na nepokretnostima, podobna za upis prava svojine izvrnog dunika na toj nepokretnosti. "zvritelj moe da pribavi ispravu iz stava '. ovog lana, ako ga na to ovlasti izvrni poverila!.

#pis drugog prava kad izvrni dunik nije upisan kao vlasnik lan 24"
&ad je po izvrnoj ispravi izvrni poverila! ovlaen da prema izvrnom duniku trai upis zalonog ili nekog drugog prava na nepokretnosti, osim prava svojine, a izvrni dunik nije upisan kao vlasnik na nepokretnosti, izvrni poverila! moe u predlogu za

izvrenje za(tevati da se pravo svojine upie na izvrnog dunika, a zatim da se izvri upis prava izvrnog poverio!a, ako podnese ispravu koja je, prema propisima o upisu prava na nepokretnostima, podobna za upis prava svojine izvrnog dunika na toj nepokretnosti. "zvritelj moe da pribavi ispravu iz stava '. ovog lana, ako ga na to ovlasti izvrni poverila!.

#pis prava u druge javne knjige lan 24#


Odredbe ove glave s(odno se primenjuju na upis prava u druge javne knjige, ako posebnim zakonom nije drukije odreeno.

:lava osma "#=<>$@-O-%8>< "#>%-< -O;><


4ezuslovno potraivanje lan 24$
%ko je izvrni dunik odlukom koja ima svojstvo izvrne isprave obavezan na davanje izjave volje, smatra se da je izjavu sadrine kao u izvrnoj ispravi dao trenutkom pravnosnanosti te odluke. %ko je izvrni dunik sudskim poravnanjem ili poravnanjem donetim u upravnom postupku obavezan na davanje izjave volje, smatra se da je izjavu sadrine kao u poravnanju dao danom kada je njegova obaveza po poravnanju dospela.

#slovno potraivanje lan 2 %


%ko ispunjenje potraivanja na davanje izjave volje zavisi od ispunjenja neke obaveze izvrnog poverio!a ili nekog drugog uslova, smatra se da je izvrni dunik dao izjavu volje kad je izvrni poverila! ispunio svoju obavezu ili kad bude ispunjen neki drugi uslov. Ostvarenje uslova iz stava '. ovog lana dokazuje se javnom ili u skladu sa zakonom overenom ispravom.

Deo pe,i )OSEBNI )OS6U)AK ZA NA>IRENJE )O6RA=IVANJA )O OSNOVU KO>UNA;NI@ I S;INI@ US;U<A
Shodna primena drugih odredaba ovog zakona

lan 2 1
) postupku za namirenje potraivanja po osnovu komunalni( i slini( usluga s(odno se primenjuju odredbe ovog zakona ako odredbama l. 1.1. do 1.3. ovog zakona nije drugaije propisano.

Predlog za izvrenje lan 2 2


redlog za izvrenje na osnovu verodostojne isprave radi ostvarenja novanog potraivanja po osnovu izvreni( komunalni( i slini( usluga podnosi se izvritelju na ijem podruju se nalazi sedite izvrnog poverio!a. )z predlog za izvrenje iz stava '. ovog lana, pored priloga propisani( u lanu *.. ovog zakona, izvrni poverila! je duan da dostavi i pismeni dokaz da je pre podnoenja predloga za izvrenje opomenuo izvrnog dunika da izvri obavezu.

Zakljuak izvritelja lan 2 3


"zvritelj zakljukom odluuje o predlogu za izvrenje. 8edozvoljen i neuredan predlog izvritelj e zakljukom odba!iti. 8eosnovan predlog izvritelj e zakljukom odbiti. %ko su ispunjeni uslovi iz lana '5. ovog zakona, izvritelj e zakljukom izvrnom duniku naloiti da u roku od osam dana od prijema zakljuka izmiri potraivanje zajedno sa odmerenim trokovima i odrediti izvrenje radi ostvarivanja ti( potraivanja. #akljuak iz st. '. do 2. ovog lana izvritelj e doneti u roku od osam dana od prijema predloga. #akljuak se dostavlja izvrnom poverio!u i izvrnom duniku.

Prigovor izvrnog dunika lan 2 4


rotiv zakljuka iz lana 1.*. stav 2. ovog zakona izvrni dunik moe izjaviti prigovor iz sledei( razloga: ') da se verodostojna isprava ne odnosi na izvrnog dunika0 1) da obaveza iz verodostojne isprave nije dospela, odnosno da uslov nije ispunjen0 *) da je obaveza izvrena ili na drugi nain prestala, u !elini ili delimino0

2) da je potraivanje zastarelo. "zvrni dunik je duan da uz prigovor dostavi pismene isprave kojim dokazuje navode iz prigovora. rigovor iz stava '. ovog lana ne odlae izvrenje.

Prigovor izvrnog poverio.a lan 2


rotiv zakljuka iz lana 1.*. st. 1. i *. ovog zakona izvrni poverila! moe izjaviti prigovor.

Postupak po prigovoru lan 2 !


O prigovoru iz l. 1.2. i 1... ovog zakona, odluuje vee suda na ijem podruju se nalazi sedite izvrnog poverio!a. %ko izvrni dunik ili izvrni poverila! izjave prigovor, izvritelj e spise dostaviti sudu uz na!rt odluke o prigovoru, u roku od pet radni( dana od prijema prigovora. %ko je na!rt odluke tako sastavljen da potpuno odgovara reenju koje bi se imalo doneti, sud e na na!rt odluke o prigovoru staviti otisak tambilja kojim se predloeni na!rt odluke usvaja. 8a!rt odluke sa otiskom tambilja suda ima pravnu snagu reenja o izvrenju. 8a dalji tok postupka pred sudom s(odno se primenjuju odredbe l. 25. i 27. ovog zakona.

Deo /e*,i OBEZBEENJE :lava prva O$8O-8% ,%-";%


Pokretanje postupka lan 2 "
ostupak obezbeenja pokree se predlogom stranke, a predlogom drugi( li!a, odnosno organa samo kad je to zakonom odreeno. ) predlogu za obezbeenje navodi se potraivanje ije se obezbeenje trai, zakonski razlozi za obezbeenje, injeni!e i dokazi iz koji( sud utvruje da je postojanje zakonski( razloga za obezbeenje verovatno, kao i vrsta sredstva obezbeenja, pod uslovom da sud usvoji predlog i izrekne obezbeenje.

Nadlenost i sastav suda lan 2 #


) postupku obezbeenja postupa i odluke donosi sudija pojedina!, odnosno predsednik vea, nezavisno od toga u kom sastavu treba da odluuje sud o osnovanosti potraivanja ije je obezbeenje za(tevano. %ko je postupak obezbeenja pokrenut pre pokretanja parninog postupka, odnosno drugog postupka u kome se odluuje o osnovanosti potraivanja ije se obezbeenje trai, nadlean je sud koji je nadlean za odluivanje u prvom stepenu o osnovanosti potraivanja. %ko je postupak obezbeenja pokrenut istovremeno ili po pokretanju parninog, odnosno drugog postupka u kome se odluuje o osnovanosti potraivanja ije se obezbeenje trai, u postupku obezbeenja postupa i odluke donosi sud, odnosno drugi organ koji odluuje o potraivanju. %ko je postupak obezbeenja pokrenut pre pokretanja arbitranog postupka ili u toku postupka o za(tevu za donoenje privremeni( mera moe odluivati i sud koji je mesno nadlean za izvrenje u skladu sa odredbama ovog zakona. %ko je predlog za obezbeenje podnet u toku postupka izvrenja, po njemu postupa i odluke donosi sud pred kojim se vodi izvrni postupak. #a obezbeenje na stvarima i pravima o kojima se vode javne knjige ili drugi registri, iskljuivo je nadlean sud na ijem podruju se nalazi sedite organa ili organiza!ije koja vodi tu knjigu, odnosno registar.

Shodna primena odredaba odreenih zakona lan 2 $


) postupku raspravljanja i odluivanja o predlogu za obezbeenje s(odno se primenjuju odredbe #akona o parninom postupku, osim kad je ovim zakonom drugaije propisano. ) postupku izvrenja reenja o obezbeenju, s(odno se primenjuju odredbe ovog zakona koje ureuju postupak izvrenja, osim kada je l. 1.4. do 132. ovog zakona drugaije propisano.

Posebna pravila postupka obezbeenja lan 2!%


) postupku obezbeenja, sud moe doneti reenje o obezbeenju, pre dostavljanja predloga protivnoj stran!i i pre nego to je protivnoj stran!i omoguio da se o predlogu izjasni:

') ako bi predlaga obezbeenja, zbog odlaganja, mogao pretrpeti nenadoknadivu ili teko nadoknadivu tetu0 1) radi otklanjanja neposredne opasnosti protivpravnog oteenja stvari ili gubitka, odnosno tekog ugroavanja prava0 *) radi spreavanja nasilja. ) postupku obezbeenja sud e razmotriti samo one injeni!e i izvesti samo one dokaze koje stranke predloe, izuzev kada od toga zavisi primena prinudnog propisa. #a utvrivanje postojanja zakonski( razloga za obezbeenje dovoljna je verovatnoa da injeni!e od koji( zavisi o!ena ti( razloga postoje, ako ovim zakonom nije drugaije odreeno. ) postupku obezbeenja potraivanja iz brani( i porodini( odnosa iskljuena je javnost. =ostavljanje pismena u postupku obezbeenja vri se s(odnom primenom odredaba o dostavljanju u postupku izvrenja.

Sredstva obezbeenja lan 2!1


&ao sredstva obezbeenja mogu se odrediti zalono pravo na stvarima i pravima na osnovu izvrne isprave, sti!anje zalonog prava na nepokretnim i pokretnim stvarima na osnovu sporazuma stranaka, pret(odne mere i privremene mere.

Nedoputenost obezbeenja lan 2!2


Obezbeenje nije doputeno na stvarima i pravima koja po zakonu ne mogu biti predmet izvrenja.

Reenje o obezbeenju lan 2!3


,eenje o obezbeenju donosi sud, a sprovodi ga sud ili izvritelj. ,eenje o obezbeenju sadri odluku o sredstvu obezbeenja, kratko obrazloenje zakonski( razloga za usvajanje predloga o obezbeenju, pouku o tome da li prigovor zadrava izvrenje reenja i u kom roku se prigovor moe izjaviti.

Pravni lekovi lan 2!4

O prigovoru protiv reenja o obezbeenju kao i prigovoru protiv reenja kojim se predlog za obezbeenje odba!uje ili odbija odluuje vee sastavljeno od troje sudija istog suda koji je doneo reenje o obezbeenju. rigovor protiv reenja iz stava '. ovog lana, podnosi se u roku od pet radni( dana od dana dostavljanja reenja. %ko je za sprovoenje reenja o obezbeenju nadlean izvritelj, prigovor se istovremeno dostavlja i njemu. rigovor protiv reenja o obezbeenju zadrava izvrenje reenja samo kad je ovim zakonom odreeno. rigovor se, zajedno sa 6otokopijom spisa predmeta, bez odlaganja dostavlja veu nadlenom za odluivanje o prigovoru, koji o prigovoru odluuje u roku od pet radni( dana od dana prijema spisa. @rokovi 6otokopiranja spisa smatraju se trokovima postupka. $udija koji vodi postupak nastavie sa izvrenjem reenja o obezbeenju i nakon prijema prigovora, osim ako je ovim zakonom propisano da prigovor odlae izvrenje reenja. ) postupku obezbeenja nisu doputeni revizija i predlog za ponavljanje postupka.

:lava druga $@"9%8>< #%;OD8O: ,%-% 8% 8< O&,<@8"C " O&,<@8"C $@-%,"C% 8% O$8O-) $ O,%#)C% $@,%8%&%
0esna nadlenost lan 2!
#a odluivanje o predlogu za obezbeenje novanog potraivanja zasnivanjem zalonog prava na pokretnoj stvari na osnovu sporazuma stranaka i za sprovoenje obezbeenja nadlean je i sud na ijem se podruju ta stvar nalazi.

Predlog za obezbeenje lan 2!!


overila! i dunik mogu saglasno traiti od suda da odredi i sprovede upis zalonog prava na nepokretnosti dunika, odnosno da odredi i sprovede popis pokretni( stvari dunika radi obezbeenja novanog potraivanja poverio!a zasnivanjem zalonog prava na nepokretnoj ili pokretnoj stvari dunika.

Roite i sporazum stranaka lan 2!"

8a zajedniki predlog stranaka, sud e odrediti roite na kome e u zapisniku utvrditi sporazum stranaka o postojanju novanog potraivanja i vremenu njegovog dospea i nji(ovu saglasnost da se upisom zalonog prava na nepokretnosti dunika, odnosno zasnivanjem zalonog prava popisom pokretni( stvari dunika i upisom u odgovarajui registar, obezbedi novano potraivanje. otpisani zapisnik o sporazumu stranaka iz stava '. ovog lana ima snagu sudskog poravnanja i osnov je za upis zalonog prava. #alono pravo stie se trenutkom upisa sporazuma iz stava '. ovog lana u odgovarajui registar.

:lava trea #%;OD8O ,%-O 8% $@-%,"C% " ,%-"C% 8% O$8O-) "#-,?8< "$ ,%-<
() Zalono pravo na stvarima i pravima o kojima se vode javne knjige >e*na na&le1no*, lan 2!#
#a odluivanje o predlogu za obezbeenje novanog potraivanja zasnivanjem zalonog prava na nepokretnosti i sprovoenju obezbeenja nadlean je sud na ijem podruju se nalazi nepokretnost na kojoj treba upisati zalono pravo.

U*lovi .a*nivan-a lan 2!$


8a osnovu izvrne isprave koja glasi na novano potraivanje, izvrni poverila! ima pravo da za(teva obezbeenje tog potraivanja zasnivanjem zalonog prava na nepokretnosti izvrnog dunika.

Na5in .a*nivan-a lan 2"%


#alono pravo na nepokretnosti zasniva se upisom u javnu knjigu. rilikom upisa zalonog prava, u javnu knjigu e se upisati izvrnost potraivanja za koje je dozvoljeno zalono pravo. %ko je izvrni poverila!, pre nego to je potraivanje postalo izvrno, ve stekao na osnovu ugovora zalono pravo za to potraivanje na istoj nepokretnosti ili je zalono pravo predbeleeno, sud e, na predlog izvrnog poverio!a, odrediti da se u javnoj knjizi upie izvrnost potraivanja.

De-*,vo 'pi*a lan 2"1


)pis zalonog prava i upis izvrnosti potraivanja imaju dejstvo da se izvrenje na toj nepokretnosti moe sprovesti i prema treem li!u koje je tu nepokretnost do!nije steklo.

*) Sti.anje zalonog prava na stvarima i pravima o kojima se ne vode javne knjige )o,ra1ivan-a 2o-a *e 0o(' o8e.8e&i,i lan 2"2
,adi obezbeenja novanog potraivanja koje se ne moe obezbediti predbelebom u javnu knjigu ili u drugi javni registar, moe se odrediti obezbeenje ustanovljavanjem privremenog zalonog prava, pod uslovom da predlaga uini verovatnim da postoji opasnost da bi se bez ovog obezbeenja do!nije izvrenje moglo osujetiti ili znatno oteati.

Na5in *,i+an-a .alo1no( prava lan 2"3


#alono pravo stie se popisom, pod uslovima odreenim ovim zakonom.

S9o&na pri0ena lan 2"4


8a prestanak zalonog prava, kao i na prodaju ili unovenje stvari i prava o kojima se ne vode javne knjige s(odno e se primenjivati pravila o zalonom pravu na pokretnim stvarima.

:lava etvrta ,<@JO=8< C<,<


0esna nadlenost lan 2"
#a odluivanje o predlogu za obezbeenje pret(odnom merom i za sprovoenje takve mere, mesno je nadlean sud koji bi bio nadlean za izvrenje na predmetu na kome je obezbeenje predloeno.

#slovi za odreivanje prethodne mere lan 2"!

ret(odnu meru odreuje sud, a sprovode sud, odnosno izvritelj na osnovu odluke koja glasi na novano potraivanje, a koja nije postala pravnosnana, ako izvrni poverila! uini verovatnim opasnost da bi se bez tog obezbeenja osujetilo ili znatno otealo ostvarenje potraivanja. Odredbe stava '. ovog lana primenjuju se i u pogledu poravnanja zakljuenog pred sudom ili organom koji odluuje u upravnom postupku, po kome potraivanje nije dospelo. ret(odna mera moe se odrediti na osnovu platnog naloga koji je izdat na osnovu meni!e ili eka.

Pretpostavljena opasnost lan 2""


$matra se da opasnost, u smislu lana 143. ovog zakona, postoji ako je predlog za obezbeenje zasnovan na jednoj od sledei( odluka: ') na platnom nalogu izdatom na osnovu meni!e ili eka protiv kog je blagovremeno podnesen prigovor0 1) na presudi donesenoj u krivinoj stvari, kojom je usvojen imovinskopravni za(tev, a protiv koje je dozvoljeno ponavljanje krivinog postupka0 *) na odlu!i po kojoj bi se izvrenje trebalo sprovesti u inostranstvu0 2) na presudi na osnovu priznanja, protiv koje je izjavljena alba0 .) na poravnanju zakljuenom pred sudom ili organom koji odluuje u upravnom postupku, koje se pobija na nain predvien zakonom. ) sluajevima iz stava '. ta. 2) i .) ovog lana sud moe, na predlog izvrnog dunika, obezbeenje primenom pret(odne mere usloviti polaganjem jemstva od strane izvrnog poverio!a, za tetu koju bi izvrni dunik mogao pretrpeti odreivanjem pret(odne mere.

bezbeenje potraivanja iji obro.i nisu dospeli lan 2"#


Obezbeenje pret(odnom merom za nedospele obroke potraivanja po osnovu zakonskog izdravanja, potraivanje po osnovu naknade tete za izgubljeno izdravanje usled smrti davao!a izdravanja i zbog oteenja zdravlja ili umanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti, odreuje se samo za obroke koji e dospeti u jednoj godini. ) sluajevima iz stava '. ovog lana pretpostavlja se da opasnost postoji ako se protiv izvrnog dunika ve moralo voditi izvrenje radi naplate dospelog obroka ili je takvo izvrenje predloeno.

"rste prethodnih mera lan 2"$


&ao pret(odne mere sud odreuje: ') popis pokretni( stvari0 1) zabranu duniku izvrnog dunika da isplati izvrnom duniku potraivanje ili da mu preda stvari, kao i zabranu izvrnom duniku da naplati potraivanja, da primi stvari i da njima raspolae0 *) zabranu ban!i da izvrnom duniku ili treem li!u po nalogu izvrnog dunika, isplati sa njegovog rauna novani iznos za koji je odreena pret(odna mera0 2) predbelebu zalonog prava na nepokretnosti izvrnog dunika ili na pravu izvrnog dunika upisanom na nepokretnosti. $ud moe, na predlog izvrnog poverio!a, s obzirom na okolnosti sluaja, odrediti dve ili vie pret(odni( mera, ako je to potrebno.

Zabrana isplate novanih sredstava izvrnog dunika lan 2#%


"znos novani( sredstava izvrnog dunika na raunu kod banke, za koji je odreena zabrana isplate, ne moe se, dok zabrana traje, preneti sa tog rauna, osim radi namirenja obezbeenog potraivanja.

Prodaja popisanih stvari i prenos potraivanja izvrnog dunika lan 2#1


$ud e odrediti prodaju popisani( pokretni( stvari koje su podlone brzom kvarenju ili ako postoji opasnost od znatnog pada !ene ti( stvari. rodaja popisani( stvari izvrie se po odredbama ovog zakona o izvrenju na pokretnim stvarima. %ko je pret(odna mera odreena zabranom isplate potraivanja sud, odnosno izvritelj moe, na predlog izvrnog poverio!a ili izvrnog dunika, odrediti da se na izvrnog poverio!a prenese to potraivanje radi naplate, u sluaju da postoji opasnost da se potraivanje, zbog zakanjenja, u njegovom ostvarenju, nee moi naplatiti ili e se izgubiti pravo na regres prema treem li!u. "znos koji se dobije prodajom stvari ili naplatom potraivanja uva se kod suda, odnosno kod izvritelja dok se ne obustavi pret(odna mera ili dok izvrni poverila! ne predloi izvrenje, a najdue u roku od *+ dana od dana izvrnosti potraivanja.

Reenje o odreivanju prethodne mere lan 2#2


) reenju kojim se odreuje pret(odna mera moraju, pored ostalog, biti naznaeni iznos potraivanja koje se obezbeuje, sa kamatom i trokovima, mera obezbeenja i vreme za koje se ona odreuje. -reme iz stava '. ovoga lana moe trajati najdue do isteka roka od osam dana od nastupanja uslova za prinudno izvrenje. %ko vreme iz stava '. ovog lana istekne pre nego to odluka na osnovu koje je odreena pret(odna mera postane pravnosnana, sud e na predlog izvrnog poverio!a, produiti to vreme, pod uslovom da se nisu promenile okolnosti pod kojima je mera odreena.

#kidanje prethodne mere lan 2#3


$ud e, na predlog izvrnog dunika, obustaviti postupak i ukinuti sprovedene radnje: ') ako izvrni dunik poloi sudu, odnosno izvritelju iznos potraivanja koje se obezbeuje, sa kamatom i trokovima0 1) ako izvrni dunik uini verovatnim da je potraivanje u vreme donoenja reenja o odreivanju pret(odne mere ve bilo naplaeno ili dovoljno obezbeeno0 *) ako je pravnosnano utvreno da potraivanje nije nastalo ili da je prestalo. $ud e obustaviti postupak i ukinuti sprovedene radnje ako, u roku od '. dana od dana isteka vremena za koje je pret(odna mera odreena, ne budu ispunjeni uslovi za prinudno izvrenje. ) sluajevima iz stava '. ta. 1) i *) i stava 1. ovog lana, trokove prouzrokovane odreivanjem i sprovoenjem pret(odne mere, izvrni poverila! je duan da naknadi izvrnom duniku. ) tim sluajevima izvrni dunik ima prema izvrnom poverio!u i pravo na naknadu priinjene tete.

bustava u sluaju da izvrni poverila. ne trai izvrenje lan 2#4


) sluaju da uslovi za prinudno izvrenje budu ispunjeni pre isteka vremena za koje je odreena pret(odna mera, sud e, na predlog izvrnog dunika, obustaviti postupak i ukinuti sprovedene radnje, ako izvrni poverila! ne podnese predlog za izvrenje u roku od '. dana od dana nastupanja ti( uslova.

:lava peta

,"-,<C<8< C<,<
() snovna pravila Ka& *e 0o1e o&re&i,i privre0ena 0era lan 2#
rivremenu meru moe odrediti sud, a sprovesti sud ili izvritelj pre pokretanja, u toku, kao i po okonanju sudskog ili upravnog postupka, sve dok izvrenje ne bude sprovedeno. ,eenje kojim se odreuje privremena mera ima pravno dejstvo pravnosnanog reenja o izvrenju.

Ne&op'*,ivo*, privre0ene 0ere lan 2#!


rivremena mera nije doputena ako se obezbeenje moe ostvariti drugim sredstvom obezbeenja kojim se moe postii ista svr(a.

Je0*,vo '0e*,o privre0ene 0ere lan 2#"


"zvrni poverila! moe, u predlogu za odreivanje privremene mere ili naknadno, izjaviti da se, umesto privremene mere, zadovoljava polaganjem od strane izvrnog dunika, odreenog iznosa na ime jemstva. olaganje jemstva umesto privremene mere moe se odrediti i na predlog izvrnog dunika. %ko izvrni dunik poloi jemstvo, sud e obustaviti postupak i ukinuti sprovedene radnje.

Je0*,vo 2ao '*lov .a o&re4ivan-e privre0ene 0ere lan 2##


$ud moe, na predlog izvrnog poverio!a, odrediti privremenu meru i kad nije uinio verovatnim postojanje potraivanja i opasnost, ako pret(odno poloi, u ostavljenom mu roku, iznos koji sud odredi kao jemstvo za tetu koja bi izvrnom duniku mogla biti nanesena odreivanjem i sprovoenjem privremene mere. $ud moe, na predlog izvrnog dunika, prema okolnostima sluaja, postupiti u skladu sa odredbom stava '. ovog lana i kad je izvrni poverila! uinio verovatnim postojanje potraivanja i opasnosti.

O&re4ivan-e vi/e privre0eni9 0era lan 2#$


$ud moe, s obzirom na okolnosti sluaja, na predlog izvrnog poverio!a odrediti i vie privremeni( mera, ako je to potrebno.

Vre0e .a 2o-e *e o&re4'-e privre0ena 0era lan 2$%


) reenju kojim se odreuje privremena mera odredie se vreme trajanja privremene mere. %ko je privremena mera odreena pre podnoenja tube ili pre pokretanja drugog postupka, odredie se rok u kome izvrni poverila! mora podneti tubu, odnosno predlog za pokretanje drugog postupka radi opravdanja mere. $ud e, na predlog izvrnog poverio!a, produiti vreme trajanja privremene mere, pod uslovom da se nisu promenile okolnosti pod kojima je ta mera odreena. redlog iz stava 1. ovog lana moe se podneti samo pre nego to istekne vreme za koje je privremena mera odreena.

U2i&an-e privre0ene 0ere lan 2$1


%ko izvrni poverila! u odreenom roku nije podneo tubu, odnosno nije pokrenuo drugi postupak radi opravdanja privremene mere ili je vreme za koje je odreena privremena mera isteklo, sud e, na predlog izvrnog dunika, obustaviti postupak i ukinuti sprovedene radnje. 8a predlog izvrnog dunika, postupak e se obustaviti i ukinuti sprovedene radnje, ako su se okolnosti zbog koji( je privremena mera odreena kasnije promenile, tako da ona vie nije potrebna.

Na2na&a /,e,e i.vr/no0 &'1ni2' lan 2$2


"zvrni dunik ima prema izvrnom poverio!u pravo na naknadu tete koja mu je nanesena privremenom merom za koju je utvreno da je bila neosnovana ili koju izvrni poverila! nije opravdao.

*) Privremene mere za obezbeenje novanog potraivanja U*lovi .a o&re4ivan-e privre0ene 0ere lan 2$3

rivremenu meru za obezbeenje novanog potraivanja moe odrediti sud ako je izvrni poverila! uinio verovatnim postojanje potraivanja i opasnost da e bez takve mere izvrni dunik osujetiti ili znatno oteati naplatu potraivanja, time to e svoju imovinu, odnosno svoja sredstva otuiti, prikriti ili na drugi nain njima raspolagati. "zvrni poverila! ne mora dokazivati opasnost ako uini verovatnim da bi predloenom merom izvrni dunik mogao pretrpeti samo neznatnu tetu. $matra se da opasnost postoji naroito: ') ako bi se potraivanje trebalo ostvariti u inostranstvu0 1) ako se zbog neispunjenja dospeli( obroka izdravanja protiv izvrnog dunika ve vodio izvrni postupak0 *) ako su zakonske obaveze izvrnog dunika, kao i njegove obaveze utvrene pravnosnanom odlukom suda ili drugog organa, vee od njegovi( redovni( pri(oda0 2) ako je protiv izvrnog dunika bezuspeno pokuavano izvrenje koje nije uspelo zato to je on odbio da prui podatke o tome gde mu se nalazi imovina, kao i da je u toku ranije voeni( izvrni( postupaka davao netane podatke o svojoj imovini.

Vr*,e privre0eni9 0era lan 2$4


,adi obezbeenja novanog potraivanja, moe se odrediti svaka mera kojom se postie svr(a takvog obezbeenja, a naroito: ') zabrana izvrnom duniku da raspolae pokretnim stvarima, kao i oduzimanje ti( stvari od izvrnog dunika i poveravanje na uvanje izvrnom poverio!u ili treem li!u, odnosno uvanje u sudskom depozitu0 1) zabrana izvrnom duniku da otui ili optereti svoje nepokretnosti ili stvarna prava na nepokretnosti upisana u javnu knjigu u njegovu korist, uz upis te zabrane u javnu knjigu0 *) zabrana duniku izvrnog dunika da mu isplati potraivanje ili preda stvari, kao i zabrana izvrnom duniku da primi stvari, da naplati potraivanje i da primljenim stvarima, odnosno naplaenim iznosom raspolae0 2) nalog ban!i ili drugoj 6inansijskoj organiza!iji, kod koje izvrni dunik ima raun, da izvrnom duniku ili treem li!u, po nalogu izvrnog dunika uskrati sa rauna izvrnog dunika isplatu novanog iznosa za koji je odreena privremena mera0 .) oduzimanje od izvrnog dunika i polaganje u depozit gotovog nov!a ili (artija od vrednosti. #abrane i nalozi iz stava '. ovog lana smatraju se izvrnim kada reenje bude dostavljeno li!u na koje se odnosi.

8alog ban!i ili drugoj 6inansijskoj organiza!iji, iz stava '. taka 2) ovog lana dostavlja se organiza!iji za prinudnu naplatu, koja ga bez odlaganja dostavlja svim bankama i 6inansijskim organiza!ijama kod koji( izvrni dunik ima raun i istovremeno zabranjuje drugim bankama i 6inansijskim organiza!ijama da otvore raun izvrnom duniku. "zvrni poverila! u iju je korist privremena mera izreena ima pravo da od li!a koje je bilo duno da potuje zabranu ili nalog, za(teva naknadu tete koju je pretrpeo zbog nji(ovog nepotovanja. "zvrni dunik, odnosno tree li!e kome je izdata zabrana ili nalog iz stava '. ta. ') do 2) ovog lana, koji ne postupe po zabrani, odnosno nalogu kaznie se u skladu sa lanom .'. ovog zakona.

De-*,va privre0eni9 0era lan 2$


rivremenom merom ne stie se zalono pravo, ali sud moe odrediti, naroito ako postoji opasnost iz lana 17*. stav *. ovog zakona, da se privremenom merom stie privremeno zalono pravo.

+) Privremene mere za obezbeenje nenovanog potraivanja U*lovi .a o&re4ivan-e privre0ene 0ere lan 2$!
,adi obezbeenja nenovanog potraivanja moe se odrediti privremena mera, ako je izvrni poverila! uinio verovatnim postojanje potraivanja i opasnost da e se ostvarenje potraivanja osujetiti ili znatno oteati. rivremena mera moe se odrediti i kad izvrni poverila! uini verovatnim da je mera potrebna da bi se spreila upotreba sile ili nastanak nenadoknadive tete. Odredbe lana 17*. stav 1. i stav *. taka ') ovog zakona primenjuju se i u pogledu privremene mere za obezbeenje nenovanog potraivanja.

Vr*,e privre0eni9 0era lan 2$"


,adi obezbeenja nenovanog potraivanja moe se odrediti svaka mera kojom se postie svr(a takvog obezbeenja, a naroito: ') zabrana otuenja i optereenja pokretni( stvari na koje je upravljeno potraivanje, oduzimanje ti( stvari i poveravanje na uvanje izvrnom poverio!u ili treem li!u, odnosno uvanje u sudskom depozitu0

1) zabrana otuenja i optereenja nepokretnosti na koju je upravljeno potraivanje, uz upis zabrane u javnu knjigu0 *) zabrana izvrnom duniku da preduzima radnje koje mogu naneti tetu izvrnom poverio!u, kao i zabrana da se izvre promene na stvarima na koje je upravljeno potraivanje0 2) zabrana duniku izvrnog dunika da izvrnom duniku preda stvari na koje je upravljeno potraivanje0 .) zabrana otuenja i optereenja ak!ija ili udela u drutvu na koje upravljeno potraivanje i zabeleba ove zabrane u 9entralnom registru (artija od vrednosti, javnom registru privredni( drutava i knjizi lanova drutva, zabrana korienja i raspolaganja pravima iz ak!ija i udela i poveravanje ak!ija ili udela na upravljanje treem li!u, ukljuujui postavljanje privremene uprave nad drutvom0 3) nalog izvrnom duniku da obavi odreene radnje potrebne da bi se sauvala pokretna ili nepokretna stvar, spreila njena 6izika promena, oteenje ili unitenje0 4) ovlaenje izvrnom poverio!u da sam ili preko treeg li!a uini neku radnju ili pribavi odreenu stvar o troku izvrnog dunika, naroito ako je to neop(odno da bi se uspostavilo preanje stanje0 5) plaanje naknade zarade zaposlenom u toku spora o nezakonitosti odluke o prestanku radnog odnosa, ako je to neop(odno za njegovo izdravanje i izdravanje li!a koja je po zakonu duan da izdrava, uz istovremeno odreivanje sredstava izvrenja za prinudnu naplatu naknade zarade ili privremeno vraanje zaposlenog na rad0 7) privremeno ureenje spornog odnosa, da bi se otklonila opasnost od nasilja ili vee nenadoknadive tete. "zvrni poverila! u iju je korist privremena mera izreena ima pravo da od li!a koje je bilo duno da potuje zabranu ili nalog, za(teva naknadu tete koju je pretrpeo zbog nji(ovog nepotovanja. #abrane i nalozi iz stava '. ovog lana smatraju se izvrnim kada reenje bude dostavljeno li!u na koje se odnosi. "zvrni dunik, odnosno tree li!e kome je izdata zabrana ili nalog iz stava '. ta. ') do 2) ovog lana, koji ne postupe po zabrani, odnosno nalogu, kaznie se u skladu sa lanom .'. ovog zakona.

:lava esta ,<:"$@%, $)=$&"J #%A,%8%


() snovne odredbe )o-a0

lan 2$#
,egistar sudski( zabrana (u daljem tekstu: ,egistar) je javni registar koji sadri podatke o privremenim merama donetim pre, u toku ili po okonanju sudskog postupka, kojima se zabranjuje otuenje i optereenje pokretni( stvari, nepokretnosti ili stvarni( prava na nepokretnostima, pod uslovima propisanim zakonom. ,egistar je jedinstvena, !entralna elektronska baza podataka u kojoj se uvaju svi poda!i uneti u ,egistar.

Na&le1no*, .a vo4en-e Re(i*,raA i0enovan-e i ra.re/en-e re(i*,ra,ora lan 2$$


,egistar vodi %gen!ija za privredne registre, preko registratora. 8a izbor i razreenje registratora primenjuje se zakon koji ureuje %gen!iju za privredne registre.

Ovla/3en-a i &'1no*,i re(i*,ra,ora lan 3%%:


(Pr s&ao da va%i)

O8ave.a re(i*,ra+i-e lan 3%1


) ,egistar se upisuju poda!i o sledeim merama obezbeenja: ') zabrana izvrnom duniku da otui i optereti pokretne stvari iji je on vlasnik, odnosno pokretne stvari na koje je upravljeno potraivanje0 1) zabrana izvrnom duniku da otui ili optereti svoje nepokretnosti ili stvarna prava na nepokretnosti, odnosno nepokretnosti na koje je upravljeno potraivanje. "zvrni poverila! je duan da bez odlaganja zatrai upis u ,egistar privremene mere zabrane otuenja i optereenja pokretni( stvari, nepokretnosti i stvarni( prava na nepokretnostima izvrnog dunika.

*) Poda.i sadrani u Registru lan 3%2


,egistar sadri:

') podatke o privremenoj meri, i to: naziv suda koji je privremenu meru doneo, oznaku i datum donoenja reenja o privremenoj meri, sadrinu privremene mere i vreme za koje je privremena mera odreena0 1) podatke o izvrnom duniku u odnosu na iju imovinu je odreena privremena mera0 *) podatke kojima se odreuje pokretna stvar ili nepokretnost na koju se privremena mera odnosi0 2) podatke o ukidanju privremene mere0 .) druge podatke u skladu sa posebnim propisom. %ko je izvrni dunik domae 6iziko li!e, poda!i iz stava '. taka 1) ovog lana odnose se na ime, prezime, matini broj i mesto u kome to li!e ima prebivalite, a ako je izvrni dunik strano 6iziko li!e poda!i iz stava '. taka 1) ovog lana odnose se na ime, prezime, mesto prebivalita, odnosno boravita, broj pasoa i zemlju izdavanja. %ko je izvrni dunik domae pravno li!e poda!i iz stava '. taka 1) ovog lana odnose se na poslovno ime, matini broj i sedite, a ako je izvrni dunik strano pravno li!e poda!i iz stava '. taka 1) ovog lana odnose se na poslovno ime, oznaku pod kojom se vodi u stranom registru privredni( subjekata, naziv tog registra i naziv drave u kojoj se nalazi njegovo sedite. ) ,egistar se, na za(tev zainteresovanog li!a, evidentiraju i sve promene podataka iz stava '. ovog lana.

Do2'0en,a+i-a na o*nov' 2o-e -e i.vr/en 'pi* lan 3%3


=okumenta!ija na osnovu koje je izvren upis u ,egistar sastavni je deo ,egistra do njenog prevoenja u elektronsku 6ormu. osle prevoenja dokumenta!ije iz stava '. ovog lana u elektronsku 6ormu i unoenja u ,egistar, ta dokumenta!ija se uva u skladu sa propisima kojima se ureuje ar(ivska graa.

Do*,'pno*, Re(i*,ra i -avno*, po&a,a2a lan 3%4


,egistar je dostupan svim zainteresovanim li!ima u okviru radnog vremena radi registra!ije i brisanja podataka, uvida u dokumenta!iju sadranu u ,egistru i pretraivanja podataka. oda!i sadrani u ,egistru su u svakom trenutku javno dostupni preko internet strani!e ,egistra.

$vako ima pravo da, u skladu sa propisima, za(teva izvod o poda!ima iz ,egistra. $vako ima pravo da za(teva izvod kojim se potvruje da ,egistar ne sadri podatke o zabrani otuenja ili optereenja na odreenoj pokretnoj stvari ili nepokretnosti, odnosno imovini odreenog 6izikog ili pravnog li!a.

+) Postupak upisa u Registar S9o&na pri0ena o&re&a8a &r'(i9 .a2ona lan 3%


8a pitanja koja se odnose na postupak registra!ije, a koja ovim zakonom nisu posebno ureena, s(odno se primenjuje zakon kojim se ureuje registra!ija privredni( subjekata.

)o*,'pa2 'pi*a lan 3%!


ostupak upisa u ,egistar pokree se podnoenjem za(teva za upis. #a(tev za upis podnosi se na propisanom obras!u i zavodi u ,egistar u trenutku njegovog prijema, o emu se podnosio!u za(teva izdaje potvrda o prijemu za(teva. )z za(tev za upis prilae se: ') reenje o privremenoj meri kojom je odreena zabrana raspolaganja, otuenja ili optereenja pokretni( stvari, nepokretnosti i stvarni( prava na nepokretnosti0 1) dokaz o uplati naknade za upis u ,egistar0 *) 6otokopija druge dokumenta!ije koja sadri podatke iz lana *+1. ovog zakona.

)rovera lan 3%"


,egistrator proverava: ') da li za(tev za upis sadri sve traene podatke0 1) da li je uz za(tev za upis podneta sva potrebna dokumenta!ija u skladu sa zakonom0 *) da li su poda!i sadrani u za(tevu za upis istovetni sa poda!ima u reenju o privremenoj meri kojom je odreena zabrana raspolaganja i drugoj dokumenta!iji podnetoj uz za(tev0 2) da li je uz za(tev za upis podnet dokaz o uplati naknade za upis u ,egistar.

,egistrator ne ispituje tanost podataka i verodostojnost dokumenata dostavljeni( uz za(tev za upis.

O8-avl-ivan-e re(i*,rovani9 po&a,a2a lan 3%#


,egistrovani poda!i se objavljuju na internet strani ,egistra, a podnosio!u se, na njegov izriit za(tev, izdaje potvrda o izvrenoj registra!iji. #akljukom se odba!uje za(tev iz stava '. ovog lana, ako nije podnet u skladu sa ovim zakonom. ,egistrator je duan da uz zakljuak o odba!ivanju za(teva podnosio!u vrati originalnu dokumenta!iju koja je podneta u pisanoj 6ormi.

=al8a lan 3%$


rotiv zakljuka iz lana *+5. stav 1. ovog zakona moe se izjaviti alba u roku od '. dana od dana dostavljanja zakljuka. Dalba se podnosi ministru nadlenom za poslove privrede preko %gen!ije za privredne registre.

De-*,va 'pi*a po&a,a2a ' Re(i*,ar pre0a ,re3i0 li+i0a lan 31%
)pis ima deklarativan karakter. Od trenutka upisa smatra se da su trea li!a upoznata sa postojanjem zabrane i niko se ne moe pozivati da mu poda!i koji su tu upisani nisu bili poznati.

Na2na&a lan 311:


(Pr s&ao da va%i)

Deo *e&0i IZVRI6E;JI :lava prva O$8O-8< O=,<=A<

Status izvritelja lan 312


"zvritelj vri javna ovlaenja koja su mu poverena ovim zakonom. "zvritelj obavlja delatnost kao preduzetnik ili kao lan ortakog drutva iji lanovi mogu biti iskljuivo izvritelji. "zvritelja imenuje ministar za podruje osnovnog suda i podruje privrednog suda.

#slovi za imenovanje izvritelja lan 313


#a izvritelja moe se imenovati li!e koje ispunjava sledee uslove: ') da je dravljanin ,epublike $rbije0 1) da je poslovno sposobno0 *) da je steklo diplomu pravnog 6akulteta0 2) da ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izvrenja, odnosno tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima0 .) da je dostojno da obavlja poslove izvritelja0 3) da je poloilo ispit za izvritelja0 4) da se nad ortakim drutvom iji je on ortak ne vodi steajni postupak0 5) da se protiv njega ne vodi istraga za krivino delo, odnosno da nije osuivano za krivino delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje est mese!i ili za kanjivo delo koje ga ini nedostojnim za obavljanje poslova izvritelja. =ostojnost za obavljanje poslova izvritelja utvruje se u skladu sa opte pri(vaenim moralnim normama i kodeksom pro6esionalne etike izvritelja. "spit za izvritelja sprovodi komisija koju imenuje ministar. rogram ispita za izvritelja i nain sprovoenja ispita, kao i sastav i nain rada komisije za sprovoenje ispita, ureuje se aktom ministra.

Nespojivost poslova i obaveza prijavljivanja imovine lan 314

$a obavljanjem poslova izvritelja nespojivo je vrenje javne 6unk!ije, upravne ili nadzorne 6unk!ije u privrednim drutvima, obavljanje poslova obezbeenja, advokata i drugi( pravosudni( pro6esija, kao i obavljanje drugi( poslova koji su nespojivi sa obavljanjem poslova izvritelja. #abrana iz stava '. ovog lana se ne odnosi na obavljanje nauni(, struni(, umetniki( i obrazovni( aktivnosti, kao i obavljanje aktivnosti u &omori i meunarodnim udruenjima izvritelja. %kt kojim se blie ureuje koji su drugi poslovi nespojivi sa poslovima izvritelja donosi &omora, po pribavljenoj saglasnosti ministra. "zvritelj je duan da prilikom imenovanja i jednom godinje podnosi &omori izvetaj o svojoj imovini. &omora vri proveru podataka iz izvetaja o imovini. %kt kojim se ureuju sadrina, nain podnoenja i provera podataka iz izvetaja o imovini iz stava 2. ovog lana donosi &omora, po pribavljenoj saglasnosti ministra.

4roj izvritelja i sprovoenje konkursa lan 31


Aroj izvritelja odreuje ministar. >edno mesto izvritelja, odreuje se, po pravilu, na 1..+++ stanovnika. "zuzetno od stava 1. ovog lana, ministar u zavisnosti od potreba ili na obrazloen predlog &omore moe odrediti i vei broj izvritelja. Cesta izvritelja popunjavaju se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje ministar. &omisiju koja sprovodi konkurs imenuje ministar. &omisija sastavlja listu sa predlogom za imenovanje kandidata i dostavlja je ministru. %kt o uslovima i nainu odravanja konkursa, kao i sastavu i nainu rada komisije koja sprovodi konkurs donosi ministar.

!menovanje izvritelja lan 31!


Cinistar u roku od *+ dana od prijema liste sa predlogom kandidata donosi reenje o imenovanju izvritelja. ,eenje o imenovanju izvritelja dostavlja se izvritelju i objavljuje u /$lubenom glasniku ,epublike $rbije/. ri imenovanju izvritelja naroito se vodi rauna o na!ionalnom sastavu stanovnitva, odgovarajuoj zastupljenosti pripadnika na!ionalni( manjina i poznavanju pravne

terminologije na jeziku na!ionalne manjine, koji je u slubenoj upotrebi na podruju jedini!e lokalne samouprave u kojoj se nalazi sedite izvritelja. ,eenje o imenovanju izvritelja je konani upravni akt.

Stupanje na dunost lan 31"


"zvritelj stupa na dunost danom polaganja zakletve pred ministrom. @ekst zakletve glasi: /#aklinjem se da u potovati )stav, zakone i druge propise ,epublike $rbije i da u dunosti izvritelja obavljati savesno, poteno i nepristrasno./ $matra se da izvritelj nije imenovan ako bez opravdani( razloga ne stupi na dunost u roku od dva mese!a od dana prijema reenja o imenovanju. Odluku o tome donosi ministar. "zvritelj ima pravo prigovora ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke. ) sluaju iz stava *. ovog lana, ministar moe imenovati za izvritelja drugog kandidata koji se prijavio na konkurs.

#slovi za polaganje zakletve lan 31#


re polaganja zakletve izvritelj je duan da: ') zakljui ugovor o osiguranju za tetu koju bi mogao priiniti treem li!u obavljanjem delatnosti, kao i o osiguranju prostorija i predmeta primljeni( u depozit u sluaju nji(ovog oteenja, unitenja ili nestanka0 1) obezbedi kan!elariju i opremu neop(odnu za sprovoenje izvrenja0 *) izradi slubeni peat i tambilj0 2) dostavi pisanu izjavu da ispunjava sve uslove za izbor0 .) dostavi pisanu izjavu o adresi poslovnog sedita, sa dokazom da je obezbedio prostor za obavljanje delatnosti.

Podzakonski akti lan 31$


Opte uslove za zakljuivanje ugovora o osiguranju i najnii iznos osiguranja iz lana *'5. taka ') ovog zakona odreuje ministar.

)slovi koji se odnose na kan!elariju i neop(odnu opremu iz lana *'5. taka 1) ovog zakona propisuju se aktom &omore, uz saglasnost ministra.

3abla1 peat1 tambilj1 potpis i legitima.ija lan 32%


"zvritelj je duan da na zgradi u kojoj se nalazi kan!elarija izvritelja ima istaknutu tablu koja sadri naziv: /izvritelj/ i ime i prezime izvritelja. )koliko se sedite izvritelja nalazi na teritoriji jedini!e lokalne samouprave u kojoj je jezik i pismo odreene na!ionalne manjine u slubenoj upotrebi, na tabli se naziv /izvritelj/ ispisuje i na jeziku na!ionalne manjine. "zvritelj ima peat koji sadri naziv i grb ,epublike $rbije, ime i prezime izvritelja, oznaku /izvritelj/ i sedite izvritelja. 8a oblik, izgled i veliinu peata izvritelja primenjuje se zakon koji ureuje peat dravni( i drugi( organa. "zvritelj ima tambilj koji sadri naziv ,epublike $rbije, ime i prezime izvritelja, oznaku /izvritelj/ i sedite izvritelja. Oblik, izgled i veliina tambilja ureuju se aktom ministra. )koliko se sedite izvritelja nalazi na podruju jedini!e lokalne samouprave u kojoj je jezik i pismo odreene na!ionalne manjine u slubenoj upotrebi, tekst peata i tambilja ispisuje se i na jeziku i pismu na!ionalne manjine. "zvritelj moe imati samo jedan slubeni peat i tambilj. Overeni otisak peata, tambilja i overeni potpis izvritelja deponuju se kod Cinistarstva. "zvritelj ima legitima!iju koju izdaje Cinistarstvo. "zgled i sadrina legitima!ije izvritelja ureuje se aktom ministra. eat, tambilj i legitima!iju izvritelj moe upotrebljavati samo za slubene radnje koje preduzima u grani!ama svoji( zakonski( ovlaenja.

Razreenje izvritelja lan 321


"zvritelj se razreava dunosti: ') ako se utvrdi da vie ne ispunjava uslove za obavljanje delatnosti izvritelja0 1) ako pri(vati bilo koju javnu 6unk!iju, upravnu ili nadzornu 6unk!iju u privrednim drutvima ili obavlja poslove javnog belenika i advokata, odnosno druge poslove koji su nespojivi sa poslovima izvritelja0

*) ako se utvrdi znatna nesaglasnost podataka iz izvetaja o imovini sa stvarnim stanjem imovine izvritelja0 2) ako mu bude izreena dis!iplinska mera trajne zabrane obavljanja delatnosti izvritelja0 .) ako bude pravnosnano osuen za krivino delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje est mese!i ili za kanjivo delo koje ga ini nedostojnim da obavljanje delatnosti izvritelja0 3) ako ne ispunjava obavezu strunog usavravanja u skladu sa aktom &omore. &omora je duna da odma( obavesti ministra, po saznanju razloga za razreenje.

Reenje o razreenju izvritelja lan 322


,eenje o razreenju izvritelja donosi ministar i objavljuje ga u /$lubenom glasniku ,epublike $rbije/. ,eenje o razreenju je konani upravni akt i protiv njega se moe voditi upravni spor. ) reenju iz stava '. ovog lana, ministar odreuje drugog izvritelja koji privremeno preuzima poslove razreenog izvritelja do imenovanja novog izvritelja.

Prestanak obavljanja delatnosti na zahtev izvritelja i zbog odlaska u penziju lan 323
"zvritelj moe podneti za(tev za brisanje iz imenika izvritelja. "zvritelj je duan da obavlja poslove izvrenja dok ministar ne donese odluku o imenovanju novog izvritelja, a najdue 3+ dana od dana podnoenja za(teva iz stava '. ovog lana. ) sluaju odlaska u penziju izvritelja, do imenovanja novog izvritelja, poslove izvritelja preuzima zamenik izvritelja (u daljem tekstu: zamenik), a ako izvritelj nema zamenika, predsednik &omore odreuje privremenog zamenika.

baveza usavravanja izvritelja lan 324


"zvritelj je obavezan da po(aa redovnu strunu obuku. &omora vodi eviden!iju o po(aanju seminara i drugi( oblika usavravanja izvritelja i o tome obavetava Cinistarstvo.

rogram strunog usavravanja izvritelja propisuje &omora.

:lava druga O-;%?I<8>% " =)D8O$@" "#-,?"@<;>%


vla&enja izvritelja lan 32
) predmetima izvrenja i obezbeenja potraivanja, u skladu sa odredbama i ogranienjima propisanim ovim zakonom izvritelj: ') postupa po predlogu za sprovoenje izvrenja i odreuje nain izvrenja, ako izvrni poverila! nije odredio nain izvrenja0 1) postupa po predlogu za izvrenje na osnovu verodostojne isprave radi ostvarenja novanog potraivanja po osnovu izvreni( komunalni( i slini( usluga0 *) dostavlja svoja akta, kao i podneske i sudske odluke po ovlaenju suda0 2) utvruje identitet stranaka i uesnika u postupku izvrenja0 .) prikuplja podatke o imovinskom stanju izvrnog dunika0 3) donosi zakljuke, sastavlja zapisnike, za(teve i slubene beleke u skladu sa ovlaenjima iz ovog zakona0 4) sprovodi popis, pro!enu imovine, plenidbu i prodaju pokretne imovine i nepokretnosti0 5) o svom troku i na svoju odgovornost poverava treim li!ima prodaju imovine0 7) prima i uva popisanu ili obezbeenu imovinu izvrnog dunika, nalae prenoenje vlasnitva nad imovinom i obavlja deobu imovine i novani( sredstava ostvareni( njenom prodajom0 '+) sprovodi iseljenje i druge izvrne radnje neop(odne radi sprovoenja izvrenja, u skladu sa zakonom i drugim propisima0 '') na za(tev izvrnog dunika, odnosno izvrnog poverio!a posreduje u !ilju postizanja sporazumnog reenja0 '1) prima i prenosi novana sredstva, u skladu sa ovim zakonom0 '*) preduzima i druge radnje predviene ovim zakonom.

dgovornost za tetu lan 32!

"zvritelj je !elokupnom svojom imovinom odgovoran za tetu koja tokom postupka izvrenja nastane njegovom krivi!om.

Zatita prava stranaka lan 32"


"zvritelj je duan da u sprovoenju izvrenja postupa po odredbama ovog zakona, sudskim odlukama i uslovima odreenim u izvrnoj ispravi kojima se ograniava izvrenje na odreenim sredstvima i predmetima. "zvritelj je duan da bez odlaganja nakon obavljanja svake radnje u izvrnom postupku belei svoje aktivnosti u eviden!iju iz lana *15. ovog zakona. "zvritelj je duan da kao poslovnu tajnu uva podatke do koji( doe u obavljanju svoje delatnosti i ne sme i( koristiti radi pribavljanja koristi za sebe ili drugo li!e. =unost iz stava *. ovog lana postoji i nakon prestanka obavljanja delatnosti izvritelja.

baveza voenja eviden.ije lan 32#


"zvritelj je duan da vodi eviden!iju predmeta po kojima postupa. <viden!ija je javna i sadri sledee podatke: ') naziv suda koji sprovodi izvrni postupak ili postupak obezbeenja0 1) broj izvrnog predmeta, odnosno predmeta obezbeenja0 *) podatke o duniku i poverio!u0 2) datum prijema za(teva za sprovoenje izvrenja, odnosno obezbeenja0 .) predmet i sredstvo izvrenja, odnosno obezbeenja potraivanja, ako je navedeno u reenju o izvrenju0 3) zatraeni i uplaeni iznos obezbeenja i datum uplate0 4) odluke koje donosi u toku postupka izvrenja i obezbeenja0 5) naplaeni iznos duga0 7) vreme i is(od sprovedeni( izvrni( radnji, odnosno radnji obezbeenja0 '+) podatke o li!ima koja su namirena i iznos namirenja0 '') konani iznos nagrade i naknade trokova izvritelja0

'1) ukupan broj predmeta na godinjem nivou u kojima je postupao. %ktom ministra blie se ureuje nain voenja eviden!ije iz stava '. ovog lana, nain pristupa eviden!iji i postupanje sa eviden!ijom u sluaju smrti, razreenja ili prestanka obavljanja delatnosti izvritelja.

#pravljanje i raspolaganje novanim sredstvima lan 32$


"zvritelj poseduje na svoje ime najmanje jedan bankovni raun na koji se iskljuivo uplauju novana sredstva ostvarena u postupku izvrenja, odnosno obezbeenja. "zvritelj poseduje i poseban raune za nagradu i naknadu trokova. "zvritelj je duan da bez odlaganja uplaena sredstva iz stava '. ovog lana prenese na raun izvrnog poverio!a. $redstva na raunu iz stava '. ovog lana ne mogu biti predmet plenidbe radi namirenja dugova izvritelja.

Nagrada i naknada za obavljanje izvrnih radnji i obezbeenje potraivanja lan 33%


"zvritelj ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu trokova prema tari6i o nagradama i naknadama trokova za rad izvritelja. @rokovi izvritelja vezani za izvrni postupak su trokovi tog postupka. @ari6u iz stava '. ovog lana donosi ministar.

rtako udruivanje izvritelja lan 331


"zvritelji mogu osnovati ortako drutvo i poslovati pod uslovima i u skladu sa zakonom koji ureuje privredna drutva, ako ovim zakonom nije drugaije odreeno. "zvritelji lanovi ortakog drutva duni su da vode posebnu i zajedniku eviden!iju.

Pristup poda.ima lan 332


=ravni organi, banke, poslodav!i i druga pravna li!a duna su da na za(tev izvritelja obezbede pristup poda!ima o odreenom duniku kojima raspolau, a koji su neop(odni za radnje izvrenja i obezbeenja.

:lava trea #%C<8"9" " OCOI8"9" "#-,?"@<;>%


Zamenik izvritelja lan 333
"zvritelj moe imati jednog ili vie zamenika. ;i!e koje ispunjava uslove iz lana *'*. ovog zakona moe biti imenovano za zamenika izvritelja. #amenik moe obavljati sve radnje izvrenja i obezbeenja kao i izvritelj. #amenik potpisuje odluke koje donosi tokom obavljanja radnji izvrenja i obezbeenja potraivanja svojim imenom i nazivom /zamenik izvritelja/. "zvritelj je odgovoran za rad svog zamenika i solidarno je odgovoran za tetu uinjenu njegovim radom. ri sprovoenju radnji izvrenja i obezbeenja potraivanja zamenik koristi peat i tambilj izvritelja u ije ime postupa. ri sprovoenju radnji izvrenja i obezbeenja potraivanja zamenik koristi legitima!iju iji izgled i sadrinu propisuje ministar. Odredbe ovog zakona o stupanju na dunost, vrenju dunosti, obu!i, dis!iplinskoj odgovornosti izvritelja i dis!iplinskom postupku, nespojivosti drugi( 6unk!ija i poslova sa ovlaenjima izvritelja, nadzoru nad radom izvritelja i razreenju izvritelja s(odno se primenjuju na zamenika.

!menovanje zamenika lan 334


#amenika imenuje ministar na predlog izvritelja, a po pret(odno pribavljenom miljenju &omore. ,eenje ministra o imenovanju zamenika je konano. ;i!e imenovano na 6unk!iju zamenika stupa na dunost danom polaganja i potpisivanja zakletve pred ministrom, koja glasi: /#aklinjem se da u potovati zakone ,epublike $rbije i obavljati 6unk!iju zamenika izvritelja savesno, poteno i nepristrasno/.

Privremeni zamenik lan 33

) sluaju spreenosti, izvritelj koji nema zamenika, odreuje privremenog zamenika, koji mora da ispunjava uslove za zamenika i o tome obavetava Cinistarstvo, &omoru i sud za ije podruje je imenovan. %ko izvritelj ne imenuje privremenog zamenika u roku od osam dana, predsednik &omore odreuje privremenog zamenika.

Pomo&ni.i izvritelja lan 33!


"zvritelj moe da zaposli ili angauje trea li!a koja u ime i za raun izvritelja sprovode pojedine radnje izvrenja i obezbeenja. "zvritelj odgovara za tetu koju ta li!a uine pri obavljanju pojedini( izvrni( radnji. ;i!a iz stava '. ovog lana su duna da uvaju poslovnu tajnu pod istim uslovima koji vae za izvritelja.

:lava etvrta "C<8"& "#-,?"@<;>% " #%C<8"&% " "C<8"& O,@%B&"J =,)?@%-% "#-,?"@<;>%
lan 33"
Cinistarstvo vodi imenik izvritelja i zamenika, u koji se upisuju: ') ime, datum roenja, matini broj (>CA:), poreski identi6ika!ioni broj ( "A) i sedite izvritelja, kao i ime, datum roenja i >CA: njegovog zamenika0 1) datum imenovanja i datum stupanja na dunost izvritelja, odnosno zamenika, kao i datum razreenja0 *) sud za ije je podruje izvritelj imenovan0 2) dis!iplinske mere izreene izvritelju, odnosno zameniku0 .) drugi poda!i odreeni propisima. Cinistarstvo vodi i imenik ortaki( drutava izvritelja, u koji se upisuju: ') poslovno ime ortakog drutva, poreski identi6ika!ioni broj ( "A) i sedite0 1) datum i broj reenja o upisu, odnosno brisanju iz nadlenog registra0 *) poda!i o osnivaima0 2) drugi poda!i odreeni propisima.

"zvritelj, odnosno zamenik duan je da u roku od osam dana prijavi promene podataka uneti( u imenik. $adrina i nain voenja imenika iz st. '. i 1. ovog lana, blie se ureuju aktom ministra.

:lava peta &OCO,%


/omora lan 33#
&omora je pro6esionalno udruenje u koje se udruuju svi izvritelji i zameni!i upisani u imenik. &omora posluje kao nepro6itno udruenje. &omora ima svojstvo pravnog li!a sa ovlaenjima odreenim zakonom i statutom &omore (u daljem tekstu: $tatut). $edite &omore je u Aeogradu. 8adzor nad radom &omore obavlja Cinistarstvo.

2elokrug poslova lan 33$


&omora: ') donosi $tatut, kodeks pro6esionalne etike izvritelja i druge akte, u skladu sa zakonom i $tatutom0 1) uva ugled, ast i prava pro6esije izvritelja0 *) stara se da izvritelji savesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove0 2) predstavlja izvritelje kod dravni( organa radi zatite prava i interesa pro6esije0 .) stara se o strunom usavravanju izvritelja i organizuje strune skupove, seminare i savetovanja u oblasti izvrenja0 3) vodi pomoni imenik izvritelja i zamenika, kao i imenik ortaki( drutava izvritelja0 4) uspostavlja i ostvaruje saradnju sa komorama izvritelja drugi( zemalja0 5) obavlja druge poslove utvrene ovim zakonom i $tatutom.

Statut lan 34%


$tatutom i drugim optim aktima &omore ureuje se organiza!ija i poslovanje &omore, nain izbora organa &omore i druga pitanja od znaaja za rad &omore. Cinistar daje saglasnost na $tatut i druge opte akte &omore.

rgani lan 341


Organi &omore su: skuptina, izvrni odbor, nadzorni odbor i predsednik &omore.

Skuptina lan 342


Blanovi $kuptine &omore su izvritelji i zameni!i upisani u imenik. $kuptina &omore: ') donosi $tatut, kodeks pro6esionalne etike izvritelja i druge akte &omore0 1) bira lanove izvrnog i nadzornog odbora, predsednika &omore i lanove drugi( organa &omore0 *) odluuje o drugim pitanjima predvienim zakonom i $tatutom.

!zvrni odbor lan 343


"zvrni odbor &omore ima pet lanova. "zvrni odbor: ') predlae $tatut i druge opte akte &omore0 1) priprema sedni!e skuptine &omore0 *) stara se o poslovanju &omore0 2) odluuje o visini lanarine i nainu njenog plaanja0 .) obavlja i druge poslove odreene zakonom i $tatutom.

Nadzorni odbor lan 344


8adzorni odbor vri nadzor nad zakonitou rada i 6inansijskim poslovanjem &omore. 8adzorni odbor ima tri lana.

Predsednik /omore lan 34


redsednik &omore predstavlja i zastupa &omoru. redsednik &omore: ') predstavlja &omoru0 1) stara se da &omora radi i posluje u skladu sa zakonom i $tatutom0 *) izvrava odluke organa &omore u skladu sa $tatutom0 2) vri druge poslove odreene zakonom i $tatutom.

:lava esta 8%=#O, 8%= ,%=OC " ="$9" ;"8$&% O=:O-O,8O$@ "#-,?"@<;>%
Nadzor nad radom izvritelja koji vri 0inistarstvo lan 34!
8adzor nad zakonitou rada izvritelja vri Cinistarstvo, po slubenoj dunosti ili na predlog predsednika suda za ije podruje je izvritelj imenovan, predsednika &omore, kao i po ini!ijativi stranaka i uesnika u postupku. Cinistarstvo je ovlaeno da: ') izvri uvid u poslovne knjige, eviden!iju, spise i uskladitene stvari0 1) za(teva od izvritelja sve neop(odne podatke o njegovom poslovanju0 *) pribavi od nadleni( organa i organiza!ija podatke o poslovanju izvritelja. ) okviru vrenja nadzora nad zakonitou rada izvritelja ovlaeno slubeno li!e Cinistarstva moe naloiti mere za otklanjanje nedostataka u radu izvritelja i rok za postupanje po merama, kao i podneti predlog za pokretanje dis!iplinskog postupka.

Nadzor nad radom izvritelja koji vri /omora lan 34"


8adzor nad radom izvritelja obavlja i &omora. &omora obavlja nadzor po slubenoj dunosti, najmanje jedanput godinje. &omora moe obaviti nadzor i po pritubama stranaka i uesnika u postupku. &omora moe da ostvari uvid u: predmete, podatke i drugi ar(ivski materijal izvritelja0 raspolaganje uskladitenim stvarima i nov!em uplaenim na ime obezbeenja0 priznani!e za naplaene iznose na ime nagrade i naknade izvritelja, kao i da preduzme sve druge radnje, u skladu zakonom i drugim propisima. &omora je ovlaena da naloi izvritelju otklanjanje nedostataka u odreenom roku i da pokrene dis!iplinski postupak. %ktom &omore blie se propisuje nain vrenja nadzora nad radom izvritelja koji obavlja &omora.

!zvetaj o poslovanju lan 34#


"zvritelj je duan da jednom godinje podnese izvetaj o poslovanju Cinistarstvu i &omori. %kt o nainu izvetavanja i sadrini izvetaja donosi ministar. :odinji izvetaj mora da sadri sledee podatke: ') ukupan broj predmeta u toku0 1) ukupan broj reeni( predmeta0 *) ukupan broj nereeni( predmeta na kraju godine0 2) odnos ukupnog iznosa sredstava ostvareni( izvrnim radnjama i ukupnog iznosa potraivanja. oda!i iz godinjeg izvetaja izvritelja objavljuju se na internet strani!i Cinistarstva i &omore i dostupni su javnosti sve do objavljivanja podataka za narednu godinu.

2is.iplinska odgovornost izvritelja lan 34$

"zvritelj odgovara ako svojim postup!ima u vrenju svoje delatnosti kri odredbe ovog zakona i drugi( propisa, ako ne ispunjava svoje obaveze propisane $tatutom i drugim aktima &omore i ako bilo kojim svojim postupkom vrea ast i ugled pro6esije izvritelja. Odgovornost za krivino delo ili prekraj ne iskljuuje dis!iplinsku odgovornost izvritelja.

2is.iplinske povrede lan 3 %


=is!iplinske povrede izvritelja su: ') svesno prikrivanje zakonske smetnje koja je uslov za imenovanje0 1) obavljanje delatnosti nespojivu sa ugledom, au i nezavisnou izvritelja0 *) ponavljanje dis!iplinski( povreda, pre brisanja izreene mere iz eviden!ije0 2) preduzimanje radnji u postupku i pored postojanja razloga za iskljuenje0 .) povreda dunost uvanja slubene tajne0 3) prekoraenje ovlaenja povereni( zakonom0 4) naplata vee nagrade ili naknade trokova nego to je propisano0 5) nuenje usluga0 7) neuredno voenje knjiga i eviden!ija0 '+) voenje postupka na jeziku koji nije u slubenoj upotrebi0 '') postupanje sa stvarima i novanim sredstvima u postupku suprotno zakonu ili ovlaenju stranaka0 '1) odbijanje bez opravdanog razloga dunosti privremenog zamenika odreenog odlukom &omore0 '*) javno iznoenje lini(, porodini( i materijalni( prilika stranaka do koji( je doao u vrenju delatnosti izvritelja0 '2) neplaanje doprinosa &omori tri mese!a uzastopno ili est mese!i sa prekidima u toku kalendarske godine0 '.) odbijanje bez opravdanog razloga da se struno usavrava0 '3) povrede dunosti utvreni( drugim propisima.

2is.iplinske mere lan 3 1


=is!iplinske mere za dis!iplinske povrede su: ') opomena0 1) javna opomena0 *) novana kazna od .+.+++ do .++.+++ dinara0 2) zabrana obavljanja delatnosti u trajanju od tri mese!a do jedne godine0 .) trajna zabrana obavljanja delatnosti izvritelja. Cinistarstvo moe izrei meru privremene zabrane obavljanja delatnosti izvritelja za vreme trajanja dis!iplinskog postupka. 8ovana kazna iz stava '. ovog lana uplauje se na propisani uplatni raun javni( pri(oda. oda!i o izreenim dis!iplinskim merama iz stava '. ta. 1) do .) i stava 1. ovog lana se objavljuju se na internet strani!i Cinistarstva i &omore.

!zri.anje dis.iplinskih mera lan 3 2


rilikom izri!anja dis!iplinski( mera uzimaju se u obzir sve okolnosti koje mogu da utiu na vrstu mere i visinu novane kazne, a naroito teina i posledi!e dis!iplinske povrede, uinjena teta, stepen odgovornosti i ranije izreene dis!iplinske mere. oda!i o dis!iplinskim postup!ima i izreenim merama upisuju se u imenik izvritelja i zamenika.

2is.iplinska komisija lan 3 3


=is!iplinska komisija sprovodi dis!iplinski postupak radi utvrivanja dis!iplinske odgovornosti izvritelja i izrie dis!iplinske mere, u skladu sa ovim zakonom.

Sastav dis.iplinske komisije lan 3 4

=is!iplinsku komisiju ini pet lanova koje imenuje ministar, i to: dva lana iz reda izvritelja koje predlae &omora, jedan lan iz reda sudija sa iskustvom u postup!ima izvrenja koga predlae -isoki savet sudstva i dva lana iz reda dravni( slubenika Cinistarstva. Blanovi dis!iplinske komisije imenuju se na etiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

2is.iplinski postupak lan 3


redlog za pokretanje dis!iplinskog postupka mogu podneti Cinistarstvo, predsednik suda za ije podruje je izvritelj imenovan i predsednik &omore, a na osnovu izvrenog nadzora, kao i pritubi i ini!ijativa stranka u postupku, nji(ovi( zastupnika i punomonika. ) dis!iplinskom postupku izvritelju protiv koga je postupak pokrenut mora se omoguiti da se izjasni o navodima iz predloga za pokretanje dis!iplinskog postupka. 8akon sprovedenog dis!iplinskog postupka, dis!iplinska komisija donosi odluku. =is!iplinski postupak se blie ureuje aktom ministra.

dluka dis.iplinske komisije lan 3 !


Odluka dis!iplinske komisije je konana. rotiv konane odluke dis!iplinske komisije moe se pokrenuti upravni spor.

Zastarelost lan 3 "


,ok zastarelosti za pokretanje dis!iplinskog postupka je est mese!i od dana saznanja za povredu, a najdue jednu godinu od dana kada je povreda uinjena. -oenje dis!iplinskog postupka zastareva u roku od jedne godine od dana pokretanja dis!iplinskog postupka. "zreena dis!iplinska mera ne moe se izvriti kada protekne jedna godina od dana konanosti ili pravnosnanosti odluke o izreenoj dis!iplinskoj meri.

Deo o*0i )RE;AZNE I ZAVRNE ODREDBE


lan 3 #

ostup!i izvrenja i obezbeenja u kojima je do dana poetka primene ovog zakona zapoeto sprovoenje izvrenja okonae se po odredbama ovog zakona. ostup!i izvrenja i obezbeenja u kojima je do dana poetka primene ovog zakona izjavljena alba na reenje o izvrenju ili obezbeenju, ustupie se sudu nadlenom za odluivanje po prigovoru na reenje o izvrenju ili obezbeenju, u skladu sa ovim zakonom.

lan 3 $
"spit za izvritelje sprovee se u roku od sedam mese!i od dana stupanja na snagu ovog zakona. "menovanje izvritelja u skladu sa ovim zakonom izvrie se u roku od devet mese!i od dana stupanja na snagu ovog zakona. ) roku od *+ dana od isteka roka iz stava 1. ovog lana ministar e sazvati osnivaku skuptinu &omore, radi konstituisanja. $kuptina &omore e u roku od 3+ od dana konstituisanja izabrati organe &omore i doneti podzakonske akte. "zvritelji e poeti sa radom u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. =o poetka rada izvritelja poslove za koje su po ovom zakonu nadleni izvritelji obavlja sud.

lan 3!%
odzakonski akti propisani ovim zakonom, izuzev akata iz lana *2. stav 1, lana 34. stav *, lana *''. stav 1. i lana *'*. stav 2. ovog zakona, odnosno akata koje donosi &omora, donee se u roku od est mese!i od dana stupanja na snagu ovog zakona. %kti iz lana *2. stav 1, lana 34. stav *, lana *''. stav 1. i lana *'*. stav 2. ovog zakona, donee se u roku od 7+ dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

lan 3!1
"zvrenje na osnovu izvrne odluke koja je potvrena kao <vropska izvrna isprava, primenjuje se od dana sti!anja lanstva ,epublike $rbije u <vropskoj uniji.

lan 3!2
=anom poetka primene ovog zakona prestaje da vai #akon o izvrnom postupku (/$lubeni glasnik ,$/, broj '1.H+2). =anom poetka primene ovog zakona prestaje nadlenost vieg suda da odluuje u drugom stepenu o albama na odluke osnovni( sudova u izvrnim postup!ima,

propisana lanom 1*. stav 1. taka 1. #akona o ureenju sudova (/$lubeni glasnik ,$/, br. ''3H+5 i '+2H+7).

lan 3!3
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u /$lubenom glasniku ,epublike $rbije/, a primenjuje se po isteku etiri mese!a od dana stupanja na snagu, osim odredaba koje se odnose na izvritelje koje e se primenjivati po isteku jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.