You are on page 1of 17

HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan

TOPIK 2: Objektif Pengajaran

Powerpoint Templates Azman Fadzil


Copyright Open University Malaysia (OUM)

Page 1

Hasil Pembelajaran
1.

2.

3.

4.

Menghuraikan pengertian objektif pengajaran, objektif pembelajaran dan hasil pembelajaran. Menjelaskan TIGA domain pembelajaran (Benjamin Bloom,1956). Menghuraikan SATU domain tambahan : Domain Sosial (Dettmer, 1997). Menjelaskan hirarki pembelajaran bagi EMPAT domain pembelajaran.
Powerpoint Templates
Azman Fadzil 2014

Page 2

Copyright Open University Malaysia (OUM)

Perkaitan

Kendiri : Objektif Pengajaran atau Objektif Pembelajaran ? Powerpoint Templates


Copyright Open University Malaysia (OUM)

Azman Fadzil 2014

Page 3

Domain

Powerpoint Templates
Copyright Open University Malaysia (OUM)

Azman Fadzil 2014

Page 4

Tiga Domain Pembelajaran

Benjamin Bloom (1956)

Domain Kognitif pengetahuan dan pembangunan kemahiran intelektual Domain Afektif nilai dan sikap Domain Psikomotor pergerakan fizikal dan penggunaan bidang kemahiran motor

Powerpoint Templates
Copyright Open University Malaysia (OUM)

Azman Fadzil 2014

Page 5

Domain Sosial (Dettmer)

Berfokuskan kepada pembinaan kemahiran sosial dan kegunaan kemahiran sosial untuk mengurus keadaan atau masalah.

Powerpoint Templates
Copyright Open University Malaysia (OUM)

Azman Fadzil 2014

Page 6

Hirarki Pembelajaran Domain Kognitif

Powerpoint Templates
Copyright Open University Malaysia (OUM)

Azman Fadzil 2014

Page 7

Hirarki Pembelajaran Domain Kognitif


Pengetahuan mengetahui tentang sesuatu Kefahaman menjelaskan dengan tepat apa yang diketahui Aplikasi menggunakan apa yang diketahui dalam situasi baru Analisis- menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam sesuatu benda atau konsep agar struktur organisasinya difahami. Sintesis membina sesuatu struktur atau corak dari pelbagai elemen. Penilaian melakukan penilaian tentang nilai pemikiran atau benda.
Powerpoint Templates
Azman Fadzil 2014

Page 8

Copyright Open University Malaysia (OUM)

Powerpoint Templates
Copyright Open University Malaysia (OUM)

Azman Fadzil 2014

Page 9

Hirarki Pembelajaran Domain Afektif (Bloom, Krathwohl Dan Masia, 1973)

Powerpoint Templates
Copyright Open University Malaysia (OUM)

Azman Fadzil 2014

Page 10

Hirarki Pembelajaran Domain Afektif (Bloom, Krathwohl Dan Masia, 1973)


Fenomena Penerimaan kesedaran, kesediaan mendengar, memberi perhatian secara pilihan Bertindak Balas kepada fenomena penyertaan aktif orang yang belajar, memberi perhatian dan tindak balas kepada sesuatu fenomena. Membuat Penilaian harga atau nilai yang diberikan kepada sesuatu objek, fenomena atau perlakuan.
Afektif = penghargaan, sikap, emosi, perasaan, nilai, motivasi Powerpoint Templates
Copyright Open University Malaysia (OUM)

Azman Fadzil 2014

Page 11

Cont.

Hirarki Pembelajaran Domain Afektif (Bloom, Krathwohl Dan Masia, 1973)


Pengorganisasian mengolah nilai mengikut keutamaan dengan membezakan nilai yang berlainan, menyelesai konflik di antara nilai-nilai tersebut dan mewujudkan sistem nilai baru yang unik. Penghayatan Nilai orang yang belajar mewujudkan satu sistem nilai yang mengawal perlakunya. Nilai menjadi sebahagian wataknya.

Powerpoint Templates
Copyright Open University Malaysia (OUM)

Azman Fadzil 2014

Page 12

Hirarki Pembelajaran Domain Psikomotor


Persepsi kebolehan mengguna saran sensori memandu aktiviti motor. Kesediaan Bertindak kesediaan mental, fizikal dan emosi. Tindak balas Terkawal tahap awal mempelajari sesuatu kemahiran kompleks, termasuk langkah mula, dan cubaan dan pembetulan Pergerakan Mekanistik tahap pertengahan dalam pembelajaran sesuatu kemahiran kompleks
Powerpoint Templates
Copyright Open University Malaysia (OUM)

Azman Fadzil 2014

Page 13

Hirarki Pembelajaran Domain Psikomotor


Tindak balas Kompleks perlakuan motor dilakukan secara mahir, melibatkan corak pergerakan yang kompleks Adaptasi kemahiran mencapai tahap tinggi dan individu berupaya mengubah suai corak pergerakan mengikut keperluan khusus. Penciptaan mencipta corak pergerakan baru untuk disesuaikan dengan keadaan atau masalah tertentu.
Powerpoint Templates
Copyright Open University Malaysia (OUM)

Azman Fadzil 2014

Page 14

Hirarki Pembelajaran Domain Sosial


Membuat Hubungan tindakan awal menarik perhatian pihak lain (senyum, mata,
salam..dll)

Berkomunikasi memulakan pertukaran mesej (tanya khabar, minta maklumat dll) Melibatkan Diri secara sukarela ikut serta dalam aktiviti kumpulan Berunding ke arah menyelesaikan sesuatu masalah

Powerpoint Templates
Copyright Open University Malaysia (OUM)

Azman Fadzil 2014

Page 15

Hirarki Pembelajaran Domain Sosial


Bekerjasama kesediaan bekerjasama dengan pihak lain Menjadi Pengadil menjadi orang tengah meleraikan sesuatu pertelingkahan Mengambil Inisiatif memulakan sesuatu aktiviti untuk kumpulan Mempengaruhi berupaya mengubah pendirian atau gaya hidup ahli kumpulan.

Powerpoint Templates
Copyright Open University Malaysia (OUM)

Azman Fadzil 2014

Page 16

Tamat Topik 2
Azman Fadzil 2014