You are on page 1of 5

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

BERFIKIR QURANI (1 APRIL 2011/ 27 RABIUL AKHIR 1432 H)

Sidang Jumaat Yang i!a"mati Alla"# Saya berpesan kepada diri saya dan seka&ian' dan ari&a% sa a(sa a ki$a enyer! kepada sidan" #! aa$ yan" dikasi%i enin"ka$kan ke$ak)aan kepada A&&a% S*+ e&aksanakan se"a&a perin$a%(,ya

den"an pen!% keyakinan dan keik%&asan den"an e ben$!k ki$a pada %ari ini akan en-adi insan s/&e% dan

en-a!%i se"a&a &aran"an(,ya. Se /"a ke$ak)aan yan" di$a ba% ni&ai i$!' !&ia di d!nia dan di ak%ira$. 0i bar enya paikan k%!$ba% ber$a-!k1 2BERFIKIR QURANI3.

Sidang Jumaat Yang i!a"mati Alla"# A&(4!ran er!pakan !k-i5a$' ki$ab s!6i dan Ka&a ad SA* A&&a% yan" di$!r!nkan kepada a&aika$ #ibri& AS enyen$!% pe&ba"ai -!n-!n"an ki$a Ba"inda 0!%a e&a&!i peran$araan

se6ara berperin"ka$(perin"ka$ se&a a &ebi% k!ran" 23 $a%!n. 7i da&a nya en"and!n"i peris$i)a(peris$i)a ! a$(! a$ $erda%!&! yan" s!d!$ ke%id!pan an!sia seper$i en"a$!r 6ara %id!p berke&!ar"a' ber asyaraka$' !k-i5a$ dan kea"!n"an yan" $iada $/&/k e&ip!$i se"a&a aspek bidan" peker-aan

beribada%' !r!san pen$adbiran' ek/n/ i' pendidikan' pe ban"!nan dan seba"ainya. Ia -!"a dipen!%i den"an e and! ki$a en-adi ! bandin"nya den"an ki$ab(ki$ab yan" &ain. Kand!n"annya pen!% a-aran da&a a% ber$a ad!n

sa ada bersi8a$ d!nia)i a$a! !k%ra)i. 9ir an A&&a% S*+ da&a aya$ 11

s!ra% Ibra%i

Ma$sudnya% 2Alif, Laam, Raa'. Ini ialah Kitab (Al-Quran) Kami turunkannya kepadamu (wahai Muhammad), upaya en!kau men!eluarkan umat manu ia eluruhnya dari !elap-!elita kufur kepada "ahaya iman (den!an i#in tuhan mereka) ke $alan Allah yan! Maha Kua a la!i Maha %erpu$i.3 A&(4!ran di$!r!nkan b!kan sa%a-a !n$!k di-adikan si b/& pen"ik$ira8an A&&a% kepada ,abi 0!%a ad SA* dan ! a$nya se a$a( a$a. Ba%kan ia e p!nyai aks!d yan" &ebi% pen$in" iai$! se$iap kand!n"annya e ba6a' yan" e a%a i dan e ba)a ra% a$ dan en""esa ! a$nya a"ar a&(4!ran. 0ereka

keberka$an !n$!k ! a$ se-a"a$. #!s$er!' Ras!&!&&a% SA* enda&a i dan ener/ka se"a&a isi kand!n" yan" ada da&a

en"a a&kan isi a&(4!ran kese&!r!%annya ser$a asa akan diberi "an-aran

en-adikan a&(4!ran seba"ai ba6aan !$a a se$iap

pa%a&a /&e% A&&a% S*+. Se$iap %!r!8 yan" diba6a akan dikira seba"ai sep!&!% pa%a&a seba"ai ana sabda Ras!&!&&a% SA* 1

Be!ma$sud % 2 &e iapa yan! memba"a atu huruf dari al-Quran, maka ba!i-nya diberi epuluh pahala dan ditambah epuluh la!i kewa$iban eumpamanya, tidak aku katakan( alif, lam, mim ) itu atu huruf, akan tatapi alif atu huruf dan lam atu huruf dan mim atu huruf .3(Ri)aya$ +ir i5i) Se-ara% e b!k$ikan ba%a)a para sa%aba$ RA seper$i U$% an' :aid bin +sabi$' ereka ini sen$iasa e ba6a a&( en"k%a$a kannya se$iap %ari #! aa$. Be"i$! -!"a a a&an $radisi eni$ikbera$kan pendidikan a&(4!ran e ba6a se&epas syaria$' a&a

Ibn! 0as;!d' Ubay bin ka;ab dan &ain(&ain &a"i' 4!ran dan /ran"(/ran" $!a ki$a da%!&! -!"a san"a$ a&(4!ran dan )ak$! $e$api ereka

kepada anak(anak. Anak(anak $idak dibenarkan ke&!ar r! a% se&a"i $idak en"a a&kan pe ba6aan a&(4!ran se$iap ereka san"a$ a"rib se6ara bera ai(ra ai. *a&a!p!n perkara ini $iada da&a e b!k$ikan

en"a bi& bera$ $en$an" pe ba6aan dan


2

pendidikan a&(4!ran. ,a !n pers/a&an besar $i b!& pada %ari ini berapa ra aika% ! a$ Is&a yan" e ba6a a&(4!ran ser$a en"a bi& a&(4!ran seba"ai asas pand!an %id!p dan ! a$ Is&a . Sidang Jumaat Yang i!a"mati Alla"# Ber8ikir 4!rani ber aks!d ba"ai ana s! ber(s! ber a&(4!ran di-adikan ped/ an ber8ikir $en$an" ses!a$! ke-adian dan ke%id!pan. 7en"an ber8ikir ener!si -ende&a a&(4!ran -i)a en"ka-i dan se asa dan ses!ai da&a en-adikan sese/ran" i$! e i&iki -i)a $adabb!r iai$! enye&idik. Aya$(aya$ A&&a% ada&a% ses!a$! yan" bersi8a$ se !a ke%id!pan. Kisa%(kisa% yan" diraka kan /&e% a&( eraka kan apa yan" perna% ber&ak! pada asa kini dan b/&e% $er-adi se !&a a-! dan en""esa en"insa8i an!sia pada asa yan" &a&! en6ari ped/ an !n$!k %id!p' asa kini. A&(4!ran b!kan sa-a a&a% en"a-ak ! a$nya eren!n" en-adikan a&(4!ran seba"ai asas pe ikiran a$a! ber8ikir

se6ara 4!rani. Ini&a% pers/a&an yan" per&! diren!n"i dan di8ikir bersa a seba"ai

4!ran rib!an $a%!n &a&! b!kan %anya pada dan asa depan. U a$ Is&a yan"

asa yan" &a&! $e$api ber!&an" ke ba&i pada ber!ba% $en$!

e er&!kan ped/ an $en$an" "e&a"a$ en""!nakan kek!a$an aka& da&a d!nia ini' an!sia.

en-adi ped/ an !n$!k ke%id!pan

! a$nya s!paya

e&ak!kan pene&i$ian dan en"enai %akika$

penye&idikan $er%adap a&a

berasaskan peris$i)a(peris$i)a yan" $er-adi dan ke-adian dan %!b!n"an den"an diri Seba"ai ! a$ yan" beri an

aka se)a-arnya a&(4!ran di-adikan asas apa -!"a

pe ikiran dan di-adikan pand!an dan s! ber r!-!kan yan" !$a a da&a enan"ani pe&ba"ai per asa&a%an' 6abaran se asa !n$!k se"e&in$ir ! a$ Is&a bek! 8ikirannya !n$!k na8s! den"an dan

ke"ia$an %id!p sa ada dari s!d!$ akida%' syaria$ dan ak%&ak' k%!s!snya da&a en6apai ke%id!pan dan keba%a"iaan %id!p di d!nia dan ak%ira$. Pers/a&annya pada %ari ini $erdapa$ yan" &e a% i an' "/ya% pe"an"an akida% dan ak%&aknya enyeb!$ aya$(aya$ A&&a% S*+ dan en!r!$ %a)a er/sakkan i ee&a%irkan e&a&aikan dan enda&a i a&(4!ran. 0ereka &ebi% "e ar i$! sendiri. Ras!&!&&a% SA* perna%
3

en-adi kak! bibir dan ke&! &ida%nya !n$!k

e&ak!kan perkara(perkara yan"

ar$aba$ ! a$ Is&a

kebi ban"an ba%a)a ! a$ Is&a

ra ai $e$api berkeadaan seper$i b!i% di &a!$an' 0a&ik bin ,abi perna%

kerana &e a% dan $idak berdaya sain". Se/ran" $/k/% Is&a

berka$a1 2Kemunduran yan! dideritai 'leh umat I lam hari ini bukan ebab I lam eperti yan! di wawarkan itu, ini adalah atu hukuman dari I lam ke ata umatnya yan! "uba menin!!alkan I lam, bukan kerana mereka berpe!an! den!an I lam.3 #!s$er!' i bar enyer! ari&a% sa a(sa a ki$a en-adikan b!daya 4!rani a p! en-adi seba"ai "aya %id!p. Se&ain i$! ki$a sedan" %anya da&a e&anda asyaraka$ es$i yakin ba%a)a a&(4!ran

!ba$ dan pena)ar kepada se"a&a -enis penyaki$ sa ada r/%ani a$a! -as ani yan" asa kini. Uba%&a% "aya ke%id!pan den"an asa( asa $er$en$! sa%a-a seper$i ke$ika en"%adapi saa$ ke a$ian a$a! pada %ari e per!n$!kkan asa seper$i se&epas en$adabb!r a&( en-adikan a&(4!ran seba"ai asas pe ikiran dan r!-!kan ke%id!pan. #an"an&a% ki$a er!-!k kepada a&(4!ran pada kes!sa%an' ke$ika saki$' ke$ika

$er$en$! sa%a-a. Ib!(bapa per&!&a% se$iap )ak$! s/&a$ !n$!k sa a(sa a 4!ran. Ib!(bapa -!"a per&! disediakan. 7i sa pin" i$! den"an 6ara seba"ainya. 0i bar

e pr/"ra kan pen"%aya$an a&(4!ran da&a e ba6a' e pe&a-ari dan

ke&!ar"a $er!$a a kepada anak(anak den"an

en"a bi& !sa%a den"an

en"%an$ar anak(anak ke

ke&as pen"a-ian a&(4!ran sa ada di s!ra! dan

as-id a$a! di ke&as yan" $e&a% edia( edia e&ek$r/nik dan

en"!&an"ka-i ba6aan a&(4!ran -!"a b/&e% di&ak!kan

enden"ar ba6aan di radi/' kase$ dan di

en"a bi& kese pa$an se pena den"an Majlis &a'a(an al)Qu!an enyer! para -a aa% seka&ian en"ka-i dan ari&a% sa a(sa a ki$a enda&a i i& ! yan"

*e!ing$at Kebangsaan yan" diadakan di K!an$an' Pa%an" ber !&a dari 4%b %in""a <%b Apri& 2011' en-adikan a&(4!ran seba"ai pand!an ke%id!pan den"an $erkand!n" di da&a nya ser$a

en"a bi& se"a&a ik$ibar daripada e beri a p!

kisa%(kisa% seba"ai pen"a-aran. In"a$&a% ba%a)a kisa% kisa% $erda%!&! seper$i kisa% ! a$ ,abi L!$' ,abi 0!sa' ,abi Isa dan &ain(&ain &a"i sebenarnya banyak kesan dan ped/ an !n$!k ke%id!pan ki$a dan pe ikiran berasaskan a&(4!ran den"an &en"kap dan se p!rna akan en"!ba% keadaan dan $ara8 %id!p sese/ran"
4

asa kini. Ses!n""!%nya pen"%aya$an !s&i dan -!"a ! a$ Is&a

kese&!r!%annya ser$a dapa$

enin"ka$kan i an dan ke$ak)aan kepada A&&a% S*+. end/r/n" ki$a

Pen"%aya$an dan pe ikiran berasaskan a&(4!ran -!"a akan da&a e&aksanakan ses!a$! !r!san' seba&iknya den"annya ari&a% sa a(sa a ki$a

ber$indak berasaskan kepada per$i ban"an yan" )aras' $idak "e&/-/% dan "/p/% en"a-ar ki$a s!paya enyer! seka&i &a"i sen$iasa bersabar dan ber$a)aka& kepada A&&a% S*+. 0i bar k%!s!snya kepada ib!(bapa' didikan a&(4!ran' a-ar&a% ereka den"an a-aran a&(4!ran'

endidik anak(anak den"an !da%( !da%an den"an en"!$a akan ! a$nya s!ra% a&(

6ara ini %id!p yan" baka& di&a&!i /&e% yan"

ereka akan di$eran"i /&e% 6a%aya kebenaran

dan keinsa8an. In"a$&a% ba%a)a Ras!&!&&a% SA* sen$iasa in""! ini ari&a% sa a(sa a ki$a

ana %a$inya $erpa!$ dan $erdidik den"an a&(4!ran. 0en"ak%iri k%!$ba% pada eren!n" 8ir an A&&a% S*+ da&

4a ar aya$ 171

0aks!dnya 1 2 (an e un!!uhnya) Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk men$adi perin!atan dan pen!a$aran, maka adakah e iapa yan! mahu men!ambil perin!atan*.3