Вы находитесь на странице: 1из 50

:;

l I , ! o P AU | ] L l , i
nFD

W2 t
Allt

cltllll. difu: O.l' sRL.rri' .6q htiir!. or2, .l'/f'*2.05 ,r.l] 0] 9' .fillri{a.adgd &iltrr od{ r0, st' lindr m.i' . t4.tdoru|2. Bu.l'li .|,/frr2]0 51'.|Ldani.gi|e lU:ft.dr .i i.2., mo 1 .|'* 1]0305]' Gslll.71r0 .9 ]' |f it{: hd,ltllNrrc n'ia ni9, ru| Gm..l.:34546t, l4lRt9otfi pfti i!.t |i!|. !. dh o!i|. i !6l|a t4.|d.

l|ii.d. |t6e| .tln,ni ' |ilu.l.|.:x 6{51' uli. tf in.Ld'/fa2. |0' ! *. rc't, i 63, Uli vr $|lGp.rn.ir.'{id,- l]!.oiti.[.E2] '1 ,. (o|rdr,nd..n.nloDt. tilt Dlr.v*n Gu v|orc| ft!nz.

.hnorcdl.:rlr Dunlt.' v||.ug0l

.n.id li! tidnio o't|4.uD.{ .ntl {umml. piin.d , hig.mft ri' '* &.Il trd' tonJ.l.dito d'oll.id. Rii.ndrn! puhfiof

G|oUt 'PI^lsru l onv.l^ r,oP*rillr DRPIUii o U|

|l.|0Ec r0o' |i di ni.r|.

PU t I c 0 E }||li|lr'lbn@|!l'l1uiu|!|d.dlfL /i6i. jpliiiu| f ui|j.i sdol o|dov.i il |iilu|Ui 9.nlru P.li'ili 8!!1 DP
D6dl.i (|P fro, il.l|.l.. 4lI cidu|jp<l.|l|!lii o.!dpn.. dEpfodlol ofru|Ji/ r R.nt d] .m|l.3o., (p.gr...h(1_62 p' _ ((o|'6i'4j!n,d'(/ @d.|. d5koic_(h':d4 ut1o5

d'fili|. u!mi.

UPRINs

RPr z et.ajufldi i Po d ulile Pel.'.'...,..'...................'......'.'.,.,.-.,...'...'.....' 159 lmitiune Putii lgislat suPraproeduriijudtre$i ..'...,.-..........'.'...'.,.,.,. l68 Durta proedurilor...........

...'.'.,.,.,.,.,.,.,..'.'.'......'..,.,.-..... l71 Przntai ftatriuflalului.,.'.......'......,.......'.'...'.'.'.......,.....,........'.'.'......'.,.,...-.'.'.' 178

INRoDUERE soPUL AsE| ART|


rt de fat urmlr9te snfie o lurare ti.a nu v ofe solulii su torii, ii un studiu ustiv suPIa suituli. va sila, erm, gm de situalii $i d prolmjuidie re r putea intr su sfraovenliei uroPne drePturilol omului ("onvenlia") qi a rtooallor aestia.i ea intenlioneaz s eplie e" Ptru o reduri um, a intrduedi unei "e", ,nd", "um" 9i "de eri in fal or8anmlol onventiei, atualmnt omisi uroPae pntru DrePturil omului ("omisia") $i ut upn a Drepturilor omutui (,,Cu' tea"),re urmeaz s fie, in urad' inluit print.o u]:te unii permnent'

un oPt aftatd nPtii gre$it,sPernle fals 'i Prjudtirfl larg spndit.In ta d ft, termui nu s rf dt l ale dipturi ii liertlti tn mod Pres' rin ovnlie 9i Prin rotooalel estei.omPetenl 8arrtte' omisii $i u4n stedfinit de Covnti. Fiear ereretreui sl se intemeie. ze, in mod nem'loit, P Prvdril onvntiei $i sl indliase xign}t astia. I sen!,PrdIil onventiei aoPer sfr drPtulil ivil $i Politi lasie:drPtu.i]e eonomie qi sial nu slt aoPrite det la modul idilt' 9i estaatuni end stzul. rta II: Ari de Prolm vidntia situaliil Puntle litigios aI intr:l sau ar Puta itra i sfdturilol onvnliei.

Tem .lza stei .*".i .llp..,,".,

."p.ileomr ui. Aest este

U
Introduea unei rri i' Pt[ $i simPlu, rintr-o sIisar adresat omisii, dumelt re speiIil fondul lma1iilor Poedile r urmzi nsit,lntr-adeviir' unl plialii (v' Part I: Patia Prdu. otuli, isti u mimum d formlii gi nii un fl d ta' a flet fPtul e sistmul ulmr$te s fie dshis oriui' rePzntat jrrridi su n 9i i u numr imPotant de uz ste iintat d PIson re nu au asla avoati, nu au mijlo s plteasun avoat sau nu sunt ttt s folosesavotil.
I

In 1996'496intr reri au fost iaitt d vti in t991' 51%.

10

GltIDULsPl!lsULUl lN oNvNTlA URoPlANA

AND
S plii trmen stite. o erere trui futi intt.un trm d 9ase luni d la otrr dfinitiv refIitI l fodul ererii, ln zul i re eist6 reursuri internq si lntr.un tmen d $selurf de l evenimtul sau tiune relmat' in azul in ar nu eist reuuri inter. ist eplii limitate, in azul in r s Pote PresuPun eistla unei situtii d inlar ar ontinu (vezi arta I: Lista detalita eferitorla dmisiilitte).

D
un standr. ResPonsailirt Guvrnloln (eea priv$tsP(trea de rrtinime d mPrtamnt hitail $i olt tn exritarea triuiiilor lo in Privinla resPetului datorat oPriilor eteni $i oriror altor etAteni aflali su jurisdi4i lol ste lunsut la nivel itrfl $i interna|ional. Ratifind on. vnlia' Guvenul Regatului Unit s.a oli8at' i md ePles, Prin le8, si asigure rcsPetr drePturilr li lirtelilor frrndamentl,8arantte in el doumnt ftil. ln onseinttr,el a aPtat dreptl Prsoanlor, grupuilo d persone, olgnizliilr guvernamntle fl ompaniilo privat de intdu reri impotriva s (qi imPotriva oriror utolitli $i institulii Puli flat su resPonsilitat s), oform sistemului de imPlementar asirat de organmle d la strsour8 1onvtii' Dor le repre?inti o instan|i suPrntiona' aeastaofer posilitta unui rer[s atuni and sistemul intfn nu Poate fae aest luru. Nii un sistem a}inl d drept nu estlipsit d lune' de nmalii istolie, d Prjudeli ulturl sau d Punt flevrlgi. D9i Rgtul Unit' rrnri Pe nedrePt, pr s fie suPus rrni analiz nfavorai]el stasourg' st luru rePrczint un ompliment dlrs Guvrnului, r Prmit asullir' neingrdit la ast sistem qi ooPereazl totl fi ort in adrul roedurilr' rdmnlilor ar sunt 8ata s lrrPte Pentru drePtate lmPtiva influenti sttDlui, $i avoa|ilo r adu, in adnrl exminerii auzei, o ordae din Puntul de vederc 1drPtului mun $i xrifll juridi doenditn in Anglia. ln adrul proedurilo! relamntii Pot tine 8m limitt' dr dlo . gl'ile, d Paralii. st Posiil Guvernul sl fa ofrta d inheiere miil a litigiului: ofelind rePI{ii sPeifi (d xmlu, drePtul d intr i Regatul Unit, ordarea utorizaliei de onstru$e) sau o modifir legislliei su Prtiii administrtive; a gtia' pletia uor despguiri qi unor ltui]i justifiaile. judetrti ilr ea Privqte urta, o hotrar oli8atori poate onstitui ddarali Putie feritrla ilarea dtoat unui stat, lnsolte d o idmnizlie .

neasi pentru justa desPguie, $i d Plata heltuililr iudtorsti (Pt III). a urmar uf,i astflde hotrIi, sttrrl stoligat s 6 suPu diziilo ur|ii, are Pot ondue, d semenea,la un rzultt speifi, um a fi modi. fiar d lgisgi sau o alti msur nesar Pntrrr indrePtara orierei Ioi idntifitd. in afi d faptul d a oferi un zultat favoril Ptrr o anumit Psoni, o Ir Poat fi Priviti itr.un oltet mai lag' Aesta reprezint o mtodii de alizr a Ifrmi legisltive si d lmrrnittir su mentinere stndardlo libertii ivile. a otiui 1 asigur unui sistem d rm aI i$i adue aPortul la volutiil mondial. ln estontet' sPiali$tii Pregtiti str-irePzi't P rdamanti jo u 1smniIiativ 9i ator ln idetifiara aelor uz e Pot fi tratat i mod util de Atreganismele de l strasoulg, a li ln dezvoltrea iuftPludIi onvnliei Pri agumntle$i riliil ar 1aPlrl atuni rrd Pziti ale uze.

DA,DAR..
st 9i ostaol.Pla8ul de dmisiilitte este ridiat: aProimativ un din zee auze reu$ss-l trl (vezi Part IB: Lista dtliate refIitore la dmi' siilitate). Dar est psiil asta se fi seletiv qi u$it. Unii speiliqti di Re8tul Uit au irn Pront ridit de suesin a aju8ela stdiul d admisiilitat gi' ulterior, la inheiere amiile litigiului sau 1onsttarca' de itr ut' uni lnliri. xisti irrtarzieri. ln mod ironi Pentru ni9t institutii are jude relamatii onfom r.a triunalel intme nu uqsse rezolv auzl intr-un tImen zon o uze lnunat de sus are nvoie de aPrximtiv ini ni s. fi drrse Pt lninta urlii. (Cauzl mi putin nrooas sunt, ln general, Iespinse lntr.rrn mod mai peditiv' adsalntr u itrvalde timP uprins intr trei $i $seluni.) xist teva ratiufli Pentru iterziere: volumul de auz, are re$tu fiI nou ratifiar [ oventii europn drpturilol omului gi Protooalelor estiade itr un stat,n.t.], iz de Prsonal $i d rsurs,ntur semiPrmnnt misii 9i urtii, dulrea poduilor ln fta elor doue orgnism $i defiin!le lnnsut al sistemrrlui.D'i, ln eea e o ive9t,o. misi stsnsiil l aestpleme,rvizuindu.$i in mod onstant produri]'
tr Drc o auz nu ste dfeitertn, i xami*n de t omittul de ini$ri poat qista o onstt iilrii, insolit d desPlguii ti heltuilijuditorltil 'ezi Plte . lA: Prod PateII1: ]ustadsPe8!ire. ti

12

G I l I D U l s P ! l A L t s U L U II N o N v N l A r u R o P l A N A

introduend imunittili ln msur ln re aesta sunt omPtil u at u}iil si rsursele ei' situtia est d mult vm nsatisf}taI.sunt, lntr.devr, iminente, odt u intra in vigoa' la r nimfi 1998, rotoolului nr. 1l, lt rform fundamentle, sub folm ui noi rrrti utli, a s inlouis sistmul ifal tual' Pn turri, ei re onsider Posiilul rezultat mrit efortul tuie s s.impae u gindul uei anumite liPs d Promptitudine, u epli elor uz .r rivs menintiri l dres vielii $i integritIii fizi (vzi Parta IA: Proedul, suril prozii). ist, de asem'initili flgrant in eea e Pive$tePozitia P4ilor. Guvelnele se uul6 de ule atai rodural' a si d o vidntn supIiori tat i matfie d resurs. Nii u sistm intemIionl nu Pote fi Prfet' imrr la eroar. To1i ei are au lut i adrul omisiei au avut ePerienl uno rrzea au fost' din un. tu] lor de vdere, dezmgitoa' rgrtile, d nu iI mai mult. Dr est neajunsui sunt, ln nsamlu' de'ite d ru;it. sistmul onvnlii steun i. strument u Posiilitti remrile. De$i ontinu reqta volumului de auze r dezvntie de ordi Prati, a ontriuit, d semene,1tndinlele dina. mie in eea Prive$t intrPletar, deoaree iurisprrrdnl se extinde in oi dmnii 9i s adPtazela limat $i PerePlii flate il shimare. a o ilustlI fia 9i' sPrm' nvin8toare, ulmetoarele modifiri di lgisl|ia 9i Pratia din R8anrl Unit u rezuitt sau s au datorat, in arte, unor azuri tlatat la strasourg: Lgea serviiilor sial din 1989;Lg interPtrii omunialilor din 1985;elimiara enzuJrii ge.erle srisorilor d{inulilor; modifieil dus' ln Prti' aoIdrii de asistnF iuridi pntru aPel, in solia; Lgea oPilului din 1989; eliminra iulpeii rlaliitor homoseuale intre dulti in vsti d Pst 2l de ani si ar simtj revizuira Periodi de itre un triunl dte Iii relugite Pinlilol u mldii mintle ti odmnatilol la ihisr p vial (u P{i Prsoanelor dult ondamnt Pentru ime); liminr PedePsei orPorale in glil de stt $i a tii u vrg ln Insul an; modifiaa re8lmntn r 18a1e eferitorel sfidara uriii; 'i rvizuir stmului urtilor mrtiale milital.

PARAI: PRAIA s| PRODURA


\ A. Pro<edur ]. Nouurte Europn Drepturi|of omului 2. Prti nteio orga;isme|or onveniei . ;surile rovizorii juridi6'ileprezntrelegl 4' Asistel . List det|it6referitoare l admisibilitte ovenliei . rinipiile 'i abrdre D. sursede jurisprudenl 9i informIii

A.PRoDURA

l. NoUAURURoPEANA A DRPURlLoR oMULUI


Protoolul nr. ll, are a intrt i vigore la data d 1 noimri 1998,dsfiin. laz omisia $i urta ii raz6o nou rrrt lrroPane DePturilor omului, unii 9i Permnntel. Nou urt v vao omPtentdePlin, drPtl l Petitie idividuale va deur8 automt, iar rolul omitetuli d ini$tri se va stan. ge, oform fostului artil 54, 1monitorizala punerii in aDlia'e a hotrer or ultii,.

embriiu4ii
odiliile d xeritar frrntiilor PntI iudetri mn ela9ia si in vhe urte, 9i arme ae9tiatruie sii s uul de ea mai ilti lePutli m.ali si si intnesi ondiliile erut Pntru erita unoi lnlt funtii judiiar su s fie juristi Posednd o mPten|reunosuti' Totusi, Potoolul intrdue o limit' d rst de 70 de ni,l imtinir treia mandatul 'udei. torilor exPirr. Aqtia sunt d asmena,obligati s nu eerite ii o ativitte inomPatiili u rinlele d disPonibilitat imPuse de o tivitt u ratr Perrnt,itntia ffind judltorii s louisi la strasoug.

or9nizr urlii
xisti patru form d omplet d iudti: omittel de tei judetori a. mrIe' re amr $i Adunarea lnr a uri. omitetele de trei rdetoli ot lsping su rdi de P ro1auz1, Prin vt unim, in aela9imod ln arc f atulmet st luru omittle omisii. mrl sunt lituit din $ptjudtoli. Nu iste vorum [nrr s oat lura doar u mioritate, i trumai u 9aPtiudtori, .t.], $i, Pntru menlil

omisi i t slntrueau'Pe Pr.nrsul uui n,Ini i drul patru surtesesiuni. oi otiusmi fiilez n ' Ptru hoti asuP6 azuiilor dmiile ft p ln listmul ate.io l aYtiutia d lu deizii in pivin! .uzelor P r omis nu Adr Prlmtrr ui teun judeetordin perte{iei stt ontratat, din i trei judatoriProPi de sttll rsptiY

16

GiiIDUIs - P l I A r I s U r U II N o N v N T I A ! U R o P I A N A

estui lm! la $dinta de iudeata vor lua Prte jditoli suplenli. in P. znt,'s I ln vedere ifint Patnt ame. auzel re u sut tratat d u omitt voI fi eamirrte d o mer!. in zul in a o am. nsider, o auz ridi o Prolemi 8vii rfritoe l interpretare ovenlii ori Protollor aesti sau d soionaIa ui plem poate ondu l o ontrdi|i u o hotere plonutt anterior d urte (artiolul 0)' aastas Poat dssizln favoIarii amere, in afar d azul i r una din Pr1i s opune la aesta.DuP e mera mit otril, Prlile disPu de osifitata , itr.un termen d tri luni, ln azuri exPtionl, s r Itlimiterea uzi in fala aii amere (artiolul 44)' Un olegiu al arii amre (alitrrit din ini judtori) Pt rIetuni fld auza ridii o Plolm grv fitor la intepretasau 1irea ovnlii ri Prtoolelol aestia,sau o alt hestiune grav u rater gral (rtiolul4). ara mre (17iudtori, aI intud Pre$edintle' viPr$dintii utii *i Pr9difltii merlo, Peum si un ,iudetornalioar) sva ouPa, 9dad rrzlein l8tur u re aml s.u dsesizat si .le aela dfit la Irea ui Pe4i' dupe mitr hotirarii mrei5.

Proedur
sub rzv adoPtirii d etre o urte a Regulmetului $i Rgrrlilof sle d Prdue, se Preoizeazi a Proedura s umzl i mal' atuala prrdur din fa|a omisiid. ste de $tPtat asta s pistreze sPamli lntre stadiil adrnisiilitatii $i fondului7,un stdiu de ilrire amiail liti8iului' itr admisiilitat 9i fd, preum $i folosir unui judator-f1Poftor. r\terli],d dmisiilitte' atriu|iile ln privinta radirii d P Iol $i dretul de a aorda just dsPgubiri rman' in esenl, neshimat. roeduril vr aveun ter puli mi entuat deet Pen um, onsidndu-s e udieril 9i doumentali indinJat Gfierului trelrie s fi Pulie, d u s hoter$tein alt fl3.

Fie un judeto.ln flnti' fie 'a!| ad ho. a r' d asemrDa, omPten'ad ite viz osu]tative. RPotuI PlitiY l !otoollnr l1, pargful52. Artiolul 29| iD fr unor ,ui eePlionle,ln ar o hotrnsPaatnin Pivinl dmisibilittii t utasa u li onsidrtesr.De eemPlu,stPosiil a o emene situtisl aain zil in a. Guverl nu mai insisti lur diilite i.

P^R^l PRAIA $IPRoDURA

jurisprudnlei Abordrea
rui ntiiPat faPtul li, d'i noua irrt u stlgti md ofiil d jurisPrudta atir, a s va z' ln mare msur, P Prinla treuti a omii $ 4ii' jurisPrudnla nterioa ontinuend s' Iie effem d ele!%nt!, l Putin enrru Prioda urmiltorc. a 1 ar' totusi d dorette' Posiilitte de a modifia Pratia $i de adoPta ordri difIit,.

shem Drodu.ii
(a$um st stailit estln Raportul Pliativ la Potoolul r. 1l, rfIitor l azulile ln re se Prodzi la judta suPI fonduli)

. Introdura ererii . ontteleprelimilarc Gfurlii . Irgistraa errii . Rartizar errii tro mer
. Numi uuij!.leii'or-aPottof de cetl o aIrcIe . aminara rrii ontr Gulernului Prt . muiara rrii tre Guvr Pet . Przentra d oserialii si stailiI faPtelor . Audiere orali'o . Luar deizii Ieferitor la admisiilitt d te merl . Posiilitatea unor negoii Privind lneiere amiail

Nota I Nota 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10 Not 11

litigiului . otrrePronuntti d tremeri

vei de vd:rgtul omiei ttt Noua urte' ofom Ptolului i l l" d "Punt Nihols B6ta' oilie regI''i ihl o,Boyl' oPe um Rights Iw Riw, 1997'n|. t' ^t'intr Iid' \dntifi! a] Pu.t de divrgt lntre omisi 9i nrt as. P eor o ititutie d lut hotn i alt mod' de mPlu' tfns*ulii .r,tl efetivl evizirii judiir retu' onform Jti.olnlui 13'lueea litigiilo legted i6suI in sei(iul P|i. '0 ste Ptin pil toh4i s s Ptl line udidi or.le i dt fiind volunll d m5P re ll v oeteDiloua

BIl]tIi:[0?!;lrrilj

13

GIiIDUL sPIArIsUtUI

lN oNvlNlA

URoPANi

2.PRA|A ANR|oARA A oRGAN|sLoR oNvENTl|


ste proil a Proedur noii u.li s Pria multe din trsturil prodilor vhilor oIgnism 1onvenliei' in rtiirlar P ala le omisiei. aPitoll d mai jos se If l Prati nterioar. Nota l. lntroduere erri|or Potrivit Fatiii omisiei introdua ui ri s Pote fae Print srisoar sau Prin fa. Ptru a oPi gerea timpului, in snsul rgulii eloI $se luni, ori sIisoIe Prlimiare, inaint de dunerea ui eri dtaliat, tre. uie s ontin o surte pzentegenerali a faPteloI si relmtii]or, stfel inat s Par esenl er.iitl. o erere mPlet uplinde toate iformtiile sPeifite ln formularul d rere al oisii (vezi Anexa 5). o rre treuie insotit d toat doumntle rlvnt (oPii, ',' ori8inale, i Partiular opii al hotrar oI inteme lefritoare la roedrrr intrn de rcurs). se reomad' de oii, un termn de ls siPtmi pntu rturnara unui formulr [ompletat]d er.Aest u rePzint regu fii]i, rezi]ltat din onvene, i o Prti tmPiedind aPailia uno mai disontinuitti i eee prive$t iDJ8trre unei uz: stePosiL in z de nesitte,'i dlo erezoail' i numite imPljurri, s fie aordat rr trm mai lung (vezi Partea IB: Admisiilitat, Sseluni). Un rereztantjuridi trebuie sePzinto sisore de imPutrniire smnat de t rlamnt, re l utorizzi pe vot se l rerzint in f misiei. Not 2. ontatel preliminareu Grcf Noua urt va fi inzestti u o Gefa, ktuitl, initil, di sretali iuridii provnind d 1seretariatul fosti omisii si d la Grf fosti uli' tulmetr. te, seretariatul dirijaze ererile dup um urmeaz. odat u fieare nou erer/srisor st dshis uo dosr Povizoriu' l este rePrtizat unui dePrtament d sertari juridii ar Psede o expIient lingvistii 9i juridi oresPurrzetar.serctariatul il informaz p relmant i lgtur u oie rolem imPortnt 9i, a rgu]e general, nu va il8ista auza Peni nd nu sunt furnizat tote doumntle. srtaiatul st utori

] | v e z i . l i o | e ] . 4 31 l i4 . P 8 n u l 4 . d i n R & m e flu dlloedurAloisii,

PAR!4 i: PRAIA $l PRoDUR^

redmnlilor atntia asupr oriror Prolm aPrute in Pri. :t 1e -ajra8 ta admisiilitFi. Aest luru permite indPtrea orilror eroi sau omisiuni gi indiaea Puntlor diffil, are nesit o teIi suPlimntra. odate ridiat prolmel,hiar dn nu ist un oId ln privil lo, e]tlerri s aPetIsPuns. Dor uzel lr idmisiile Pot fi rcsPinse ino un rnod srrmr (o. mitet d tri iudtri), ste mandail s se stilas fptul l resptiva auze intri sau nu in atgoie. Nota ./4' Tnrg istrre ererii 'i numir Rportoru|ui

odat inrstrat ererea' a devin auz aflati ln urs d iudt in fl omii. Ridilat u r slaju8l pil minarv dpid, in mmsu' d sitr(i vo|umului d rri(ltrJ }i ls |uni)' P7nt Anumite auze t iPta Prioritat (d mPlu, tuni end zul se fr ia hestiuni grv 8t de stara strtlii sau de oPii) 9i pot fi trtate i rgim ie urgn{l,. auz ste, de aseme,rPartizati unui ra?orfor _ un memru l omisii insirinat u pzentarea i in ad! omisiei atui end auza st tleutji p rol Pntru exaina. Identitatea ra?or'oruli nrr ste niiodati dezvelru;|e. Raortoful st el ar' enfiiind d ;utorul seretarului ;ulidl;i; drulsItaitului, e PIoPuneri tr omisie tn rivila re;urii' d! ziilol $i raPoatelor a treui doPtatin rivinja uzei. Fpl n noua Cut va ooPt sau nrr un stm de judato-rcpottor rerezint ua din hstiuile re tIebui r8lmnttodat u doptRe8ulmetului noii ur!i. Not 5. mirde 6tr un ome Ateriol' omisia folosea o|nitet d trci juda'o, Pentru eaminare uzlor onsiderat d 'a?orfor a fiind lr inadmi.iit" p,,t"u,' ri .uiut. "* "u." de P ol pe temeiuri limPzil]' PIoduIa fst intodus pentru a d misi Posibilillle de resPin8. ln mod xPditi (uzl |iPsited $a5 )i d f r v|Umul de rri.l[lat i ontinu; rtl. mrii omittului lruie sa di i unimitt d ordsuprpopunii(r lruidPtl. D. un LomlltrsPin8o !l slplznlL PrPu.. din nou ln f1 amrei'au AdDnrii a urtii. ln luneiieliUni Plr ridit de un mmbu Io. misii' Adunarea lenai a u.tii Pote deferi o auza lePItizati unlri omitet in vedelea xminrii unei mer su Adunirii plnar a urtii.

vzi Artiol.l 20,pgrafll 3' di ovti'

20

GlllDUL s?I^LlsUlUI IN oNvrNlA

!URoPEANA

Not6.minre de itr mr InfaF nonu4i, uzle r nusuntrspinse dunomitt vo. fi amina. ptruamI. tl fatunidin ele
onfom Pratiii nterioar, de9i auzl Putu fi dlarate inadmisiil de tre o meril a omisii sau d tr Adunra Plnr ur{ii la Pima a. mile, ori auz r ridia o Poblemii are rnffit o eminr suPlimentafil ra omunit Guvelnului Pert. Nii o uz u ra ddrt admisiil iaint a Guvrnul st fi fost invitt s dea un riispuns.

omuni.rea 6tre Guvernul Dilt


Potrivit Produrii omisii, tuni nd o auzil est omunit Guvntr. lui Prt' sunt formr t lntrri. Aest indi! domeniile de inters pentru omisi. Pe4ilor li s Pot f reomandili in lg:itur u fatul nu esteneesI se s fa srvtii ln Privinl unui anrrmit Put, a v rPrezet,i 8ra1) un indiirr in Pivila indmisiilittii estuia. intreril formulte trebuie si ft l oit, ltminteri eistend risul a o1igiiil s fi osidrat a nfiind satisfiut. fudmantul prime$t osrvatiil Guvrnului, Pntru a rsPund. st sn. s tial se ontrrez ori ar8umnt Iidiat d Guvrn ln Privinla admisiiliti. lii' indiferent st voI d nePuizara ultimului rcurs intl d termenul d 9aseluni sau d fptul ! ererea ar fi gre9it fudmntat la mdul mnifest. D$i omisia stasolut ail s resPin8 rgumentele Guvernului Pe az proprii uoa$teri aiurisPrudenli inteme $i onven|ii, rgumetali ine rgtit d tr rlamanli rPrezint! un aiutor vloros Pntru amiara omPlete hestiunilor litigios.

Not7.stbi|ire ft|or
Asmni fostei omisii {i fosti ur!i, ll rt va disPun d omPetenle i rivinla oliii d dovzi 9i a udierii de martori. st Ir situati ln are omisi nu Pot s stils,in msur neesle, az faptii ui reri, i snsul rlamaliilor aflte inintea sa, P za mtrialului doumentr Pus l dispozili de tr Prti. Atui nd u liti8iu fost judat lntr.un sistem d drPt intrn, estProil a fPtele esenlil s6 ff deveit mond omun lnt. PrIi su a diferndele dinft esteas nu mai poti fi solutiont ulterior. omisia a dus unori la lndePlinir misiuni de onstatar fPtlor, i situatii ln rc loalizala era d o imortti deosit, um r li

PRAI:PRAiA $lPRoDURA

2l

d emPlu' azul ondiilor de detelila.trri end rr a xistat o investi8ali fati evidet efiit l nivlul intrn gi and list un dezaord in privin|a faPtelor de baz, omisi fost' de smnea,silit sl preia rolul de udier a maltoliio ln uz dintr.o regirrn aflte su star d ulgnt din uri15. Not 8. Audieri|e or|e Audiril oIle lPr,nt o efie in fla omisii, majoritata auzlo dmisiil fiind solutiont aza Pzntrilor srise lnintte de prli. udie. ril tind s ii lo i uze are ridia Plm difiil sau noi ori ar putea se ain' Potrivit untului d vedIe ] Guvernului' ft fundametal intr-un dmniu imPrtnt l legislaIiei sarrPratiii. st pulin pail, avendu.s ln vdere m$tenir unui mare vlum de Pn8ri d tre urte, a aests Po. t fi geneas ln Pogramara d audiri. Din est oti este Proil mult auze s fie delrat admisiile sau indmisiile in asent uni audieri. Atuni and est dis o audiere olal asuPr dmiilititii, omisia trimit Prlilor o list u lntreirile roratruies li se ordetenlie'est fapt idi reouPiril omisii' ir tntrebnril suPlimirtare sunt adrsatu risul d a fi onsidrat lipsit de relel.an|.. s asiguri Posilitat de a fi inintat, zzi1 initd audiere, prti. l ufl rezumatsris_ a s ta stetrimis eleilalte pot Ii util in furnizI de inform|ii llvnte, Ifritoar l ondilii, l volutii fPti suPlimntare sau la argumnt susidiare. Prlilor li s r' d sffnen, s Prr la disPzili, inainte audirii, o opie a ldorii 1r' Aest fPt rr urmer$t deet s vin in spr'inul interPrelilor. ot fi operte, di st sal, mendIentela ldoari. voritorii treui s aib in vedere Proesul d tlduerc $i si vite voritut raPid. Audiril misiei rodul d udiIe le este notifite alrtiiPt pe4ilor durt ei fiind su Audira.stndId, Pus unei strit rglementri. tinuti dimineat,onstdi te30 de minut aloatattGuvernului'.t $i rdmntului,din intrcbri din Prteamemrilr urlii, dintr- Puzi de 20'30 d minute'dintr.o rund final de t 15 minrrte att ntru Guvern' t $i Pntru rlamnt, ln vederea fptului

(RPor!) vezi' de exmllu,auzn. ofltrd Rqatul|i Unit' 6840|74, 6 iulie 1980,20 D'R, 5 (ef.itoa l diiiile din Badoo'j auzaDoe* olr4jelJ'ei, lo448/8.(Raport) i4 mi l98z 55D.R,5' D emPfu'a\zakaii cont.ngrie', 16sePtemlie 1996, R,J.D,,t996lv' ni 15,riDa di!t..o sride uzeivsti8teP leaunor misiuni d onstt a faPtlor,

22

G r i ] D U l -s P I ^ ! I s T v ! U I l N o N v N t A ! U R o P A N A

de Pune lntrri $i de formuJ onluzii finl (inlusiv in sopul de a rspund la ar8umntali lilalt Pi). ln mdi, o udir durazi ev mai mult de due r. I mod xplioal, in auz mlx sau ifl auze onxate audite in gnfl, imprerrn!, v {i alot un tim suplimentr, dr aest nu dP$$t, te 90 de minute Pentru fir Prt. Audierile din fata fostei urtii eru limitte, intr un mod simi] a durate, rIori dP9ind o dimina! sau o duP.amiazi. AudiIile din fIa noii urli vor {i ublie, li este de qtePtta aestese ii un artel fiial mai Plonuntt det poduril omisii. ln fala fostei ufti, avalii i9i lineau Pledoriite stad in piioaI 9i fir! s Poart I. La lnhief udirilor omisiei, Prtil d de old u srtaiatul asuPra unui sult omunit de prs,rc s rczrrme fptele qi pledoriil. omisi te dirt l de]iberri $i airrnge,in general ln eqizi, l o deizie IefelitoI la admisilitate. tul hotrrii esteadoPtatla surte vrme dup ea.tunl end auze este ddrate admisiil' f' d smn,art di rati omisii a si delibereze, in mod Preliminar, asuPr fondrrlui, ln msum in ar est 1uru est osiil. Da aeastaajunge 1un punt d vdr rovizoriu semifiti el 1v fi notifiat Pilo pentlu onstitui un instrument in vderea reliz{rii uni lneieri arnibile litigiului (vezi mi jos). Aest plrnt d vederc ptoizorin estesttict co||fi ilfi|ia|'

Not9.Hotri| supr dmisibiIit;Iii


a ai in azul omisiei, and oua urte dlai o uzi iadmisiil' u iste o prveder rcferitore l apl. Cind auz stadmisiln, iirmaze stadiul Proedurilr re prives tnheireamiit litigiului $i fondul. Nota 10.Proedurainheierii amibiIe |itigiu|ui omisia infomaz aml PIti, atuni And timite otIea legat de admiilitte, se pue l disozilia lor Ptru a ont ui la rlizarea ui tnhiri miail litigiului. ln azul ln re eist posiilitatea de se jungel u punt de vedere Provizoriu asupra fndului' astal st omuniat P4ilot i md onfidnlial. untul de vdr stedoa unul Plozoiu, $i xistn Posii litata a els lnurajez o inheiere amiail a litigiului numai ilt situalia in re Guvrnul este avrtizat i le8ture u tndinta d se onstt o inlar. Fiar Part Pot trimit omisii plopuneri ln vedereunei lnheieli ami ail a ]iti8iului' aastaalinnd a un anl de omuniI. Atuni nd Pare s xiste u tmei sau o dorinl! d a s aju8 l inira amiaile liti8iului'

PRA I: PRATIA $l PRoDURA

omisia Pt interveni pentru a.$i fae proPriil ro1nandri' u tote ast, a indi aleori, da nu hiar iiodat, unui Guver fl de lgi, Pratii sau Potitii ar t.ui mendat sau ro8t, doalee statlo le rvin, in general, seletreamsurilor interne dvtePntru a indrPt o lnlare a onvntii. st mi proail s fie exritatePlesiuni suPra uflui rlmant det asupra . . unui Guvern'Jlai les intl'o auz a Ii trimitre ln f! u4ii estr imProabi l; dirfiPlu, ln azul in Ie eiste o iulisPrudenl rcunosuti in legtur u Prevedradin nventi. a un m,l de a i inuraja Pe rclamanti s ajungla o inheier miil! liului, omisi a dPtt prtia' in situalia ln are rr relamant resPin8e proPunsugertpntu a se ajungela o ini amiaili 1iti8iului, de Ieomanda ordrea uni sum mai mii, atuni nd st onsuitti de tr omitetul de ini$tIi,ln adrul Pfodulilor disPus d astaln vedereajusti dsPguiri'6.a Poat orgiza o intlnire lntre Pirti qi un dlgt din Partea omisii $i a seretIiatului, i misula in re astar fi util pentru a odu Prtil tre un ord, Prin dp9irimPasului. Da! se aiun8 1 o inlel8er' omisia adoti un rPort a st trimis mittului d ini9tri qi fiut Puli. Pirtilor ti se lasi osiilittea de a stili int l plat dspguirii $i evaluar heltuietilor iustifiail' Da nu se jungla o lnlelgre, ngoierile nu sut niiodt fut Pulie, iar uza l$i urmz ursul.

Not11. otrr supr fondului


Carnera noii u4i va disPune de la$i oPliuni si fost Comisi ii fos ta urt' in snsul de a slidt ose?lii srise suplimntar' d a tine audiri asuPra fndului su de a otin dovzi. DeoIee a va posda mpetenla d a aoda omPnstii Pentru iusta dsiguirc, va fi nsaro proedur ar s-i ari rlmantului sn.$i preizz Prtenliile. onform pedurii fostei ulti ast iuru tluia uPrins ilr rr sau, d rlamantul nu inaints o erere, el trui indiat 1rel Pufin o lui inint de lrdier'1 euiu exprrsateg.

16 AtuDi nd !z nu fost ddriti u4ii' '7 InaPitta de a priz. Ptentiilein timP til ondss la .sPingre .eston di ua dePlirii trnfului' d eplu, i Nz^ Frtalli 'i sLntflgelocoflna rIii' k,ID.' 1996-III,nr.12.

GliIDUL sPI^LIsTUlUI IN oNvN

1A EURoPAN.{

riil de Preteii, de emPlu, pirdIea Punir, Pirda Puiarl si/sau osturile $i hltuilil judtosti13. ln fata fosti u4i, ogaizatiil 8uvrDamtale sau institutiil r s ouP de drPturil omului se putu prczent Pentru a lninta osrvIii srisr, in intoonir uri rez\mal d |iP aicus cuiae- D li s ard permisiuea, le truiau s, idie Pvederi din legislIia nlional su interatioali' ia tru s:i adu I8umnt asuPla faPtlr sau lgidaliei etru o uz numd9. Prin sta'ele nu deveneupirti la PIoedui. onform Rgulamtului su d Proedur' fosta urte aveposi]itata de a radi o uz d Pe rlirl i, fe a Proda l eaminrea fondlui, i azul in are eist o lniel miail litigiului asuFa ria s zuse de aord su hial 1n situati ln re relrntul resPinss o ofIt d inheiere amiabili a litigiului, tuni nd urte er onvirrs! l mlsurile lut d Guv erau d a nature' int si ofr solulioar a litigiului," oterr fsti urti ra Ponuate oral, in mdie duP o priod uPlinsi itre $seluni qi un , ln $edint Puli, l stlasourg. Da rdamaltul u ra plzent' la ael momt ii ra trimis ri fx o pi. amerl noii Dti i fontineazi PImat' Putea fi' sPrm' mai xPditive in aeastPrivinl. De fost urt nsidr e prolem justi dsPeguii nu r Pegitit pentru mitI urci hotIi' folosa Prd d a zrva' i intregime su ln Prte, pretentiil relmntului' nd era u Putintl' pr(ile erau iDuraite s jun8i la o ii! amiail litigiirlui.l sinle, hot'rrea asuPa.iustei dspguili (rtiolul 50) tnigistr tmni lntlgelii astorasau Prortunla d. izia urlii ln lgtur u reten}iile relamantului. Un stat art su omisia' i numel rlmntlui, ve Posilitt d .erc intrort.| uni ho';Idri. intr-u trmn d tli ani de l emitela asti.
Ast lr im?n' ln mod tomt, a dttr heltielilor jodeatore$i su a Pi drii Pelniare s fi dusi pnn! h dtima ntim' dfte ea r Ptfi influe4ate de m tPaitt d utifia Ptntiilintr un trmnPotrivit Ploiai.ilrii onsttt, Potndu tu9i l rco.daaui dsPgui.i' de ere P|'' in calza Ausi|locontra Itliei' 1996'I|1, ^.' \o. De emPlu'mlesq, IDte.|io|1n.a\z^ Sona9oina RgatuluiUnit' 1| .,x'.R-49, 7 iulie 1989'si A' r 16l; !ity' ommitte on the Admit..tio of Justi. in uz cn 'i |l|ii onrtaRgotuluiUnit' 21 .|i'B'.R' 9?'27 gePtmbri 1995'sri A' n' 324. rtioll 49' pr8frfitl 2' R8ulmtd tii' de *mPfu' alza Pz cofltro Snalii' 0 otomir99z R,J,D.' r997IiI' DL 56 ( o.din dPlzare)' auzein aGu!'!ul i.a oferit relntllui pfuYien rzid4n !rti' duInd ordinul de qPlla, Rl matul Ptig$ dsPguni ti efilzt o iheiamii a litigi!lui. ut e dit u d Dl. a ffind rezolvt.

PRA L PRALA $I PRoDU R A

st luru lnsema xritarca uni triulii intIisi, limitate la laifiara smnifitii 9i domniului P re rrrta itentiona sl l d ui hotrri ante' rioae' sififld, la nevoi, dizie imtiv a luat pri arst,'. Un stt Prt su omisia' in umle relamatuli, Puta ere,de asmna, r'izuila uni hotdrari, intr.un term d $asluni d l dt 1re s a adus l unostinl un faPt are ar fi putut fi d o semnatule, lnt s ai ifluen. l disive qi a fuses unosut att ur{ii, at $i eli Pirti su omisiei,,.

onitorizrea DUnerii in DIire


onform artiolului 54 (reurmazs fi lnlouit rin atiolul46,Para8lful 2), omitetul d ini$tria suPveghez!Pu.a in Plir a hotrerilI urlii. Rolul su st aela de .miri e rnisuri sunt 1uatede Guvr rs. Prrns la onsttar unei ilri. Atuni nd o auz este uPrins genda s, el ivit statul [respetiv] sel inforrnez asuPr misrrilollut, iar pblema ste repus automt Pe 8end,la itrval nu mai mii d $asluni. in azul in re omittul d ini$tri ste stisfut d modlrl ln ae Guvernlrl s. hi tat d oli8a|iil sl' el mit o rzoluli ar Plezint sitrratia $ are delar i asta $ia lndePtiit atriutiile. Deoar fost ult rareri a slrgert ar ar fi msuril d indltar a uni intri, omittul de iniatri tioeaz, in ma mesur, ln mod indPendet. 1 fost lint uor ritii puternie nu numai

a!^ Ringefloatr Ausrrii (N' 3)' 2 iunie 197'sia A, nr, t6, Parg.ful l; auz Allntd Ribeonto|raFfu'|.i (Inte.rtre), 7 ugust1996, R,J,D,, 1996{II, nr 12, in a itreomiei in le8tur faPtul d Atiolul 50 lnsna n oi suma .ordtetri Pltit, 6onl Pe4ii v,tam*e, fr Poir(asuPrasuei ordtrl. n.tului fu*s Pusl o PoPire, Potfivit uni hoterti nt.ioaPinnd unoi tiuDal intern)' .Przetun Punt asttgnrl d interPrte qi 5 afl dinoi d limitle rgultului omii. lD lgillrl u itrelgatd sumlorda d ute in pivilia &sPguirilo ePunireqi Peunlare din vlo.ea totli d. dou miljone d ftani fezi' estanu fiut o stfel d dtitie in hotlrr i' nu trli s fa etl distin.tie li a vut itntia d f. stdistinti' a$ e, din aestont d vedl.di/ i* l i m ? d e , h o l d ri n | | J l n s m n o d i ( l e D n,U( l a l ; | , tiolul 58(A); iezir fost o.datel' auz Pardo o\|ra FsEi (reizun(a.reo,r.J' Io iU]ie|9s6'R.I.D,'la9,lIl' r, I |.P .fPtulUi , rctlmDl |!lz|dse d;A srisoi r u Putus, fi oiute Di init, dintre rIa una s fsein od Pres ferirde trc ute' i .ontdtu] liPsei d lemei e eiigtti' ofritetuI ini$rilor est onstituit fomal din mint.i d qtrn si sttelor mr a osiliuli uropi' dr i' ln geral sent rprczetali d dPutali re s lntlln la

26

G I D U r S P I A L i s U L UI lN oNvlNTIA URoP!ANr\

in Privint dulatei esare pentu miterea unei rezolutii $i pentru inheiI Ploesu]ui d punere ln apliar, i $i i Plivst Pozit s de aePtre nhaii de msuri poziti\ d tr un Guvrn, r:ispuns la nstatI unei ilri,a. AstfL i auz^Bfogafi 'i al|ii o|ItRsatului UiP5' omfterl. d ini$tri a aeptat fPtul delogrea Regatului Unit, onform rtiolului 15' st in oordantn u hotrre, qi' in alt azui' a sidIt sufiient fptul statul se fe publiitat hoterii $i sn atag asuPla ei atentia autorit|ilor indrituite. onfolm rcgulmetului omitetului d ini$ti, un rc1mntare posiili tta de a-i omunia aestui faPtul nu a reuqit s {ine dsPguiril rda. te de itre urt sau orie altn Prolem tegti de punerea in Pliale hotieii.

.MASUR|LE PRoVlzoR||
Prtolul nI. l 1 nu a ut ii o modifire ln Privin( triuliilor noii Crrr |i, in lgtur u omtnt aestei de dispune msuri Provizorii srrd susPedr. Pratia misiei este urmtora. nform artioldui 6 din Rgulamntul d poeduri, misi pote ere luarea de mesuli ln interesul P4ilor sau Pntu onduera rt Proedi 1oI.omisi se azaz Pe unevoint $i ooPerre sttlor ontrtant $i nu .v uza de aastPedud' interveiDd in truril itrn ale astora,in afad d zul in r exist rrn s I1vidnt $i iminnt de Produere a unei vtmei irePrile. se Poat afirma, in onseint, i eist o t foart ridiatn d on. formI din arta sttlor ontratat. ln ratie, aasts rferla tratmen tul di artilul 2 $i artiolul 3 d oii, pulzare etl o lale tn re eist tmread rel trtamentegrave,6. De emplu,Comisi a aplit estprodu' ri in zul xplrlzirii ullui retins trrist sikh, Ie se onfrunt u ePulzara in Indi, a unui tafint d drogui are lnfiunta xPl zara in ka t. a a fost, de asmea, pliati atuni d risul derive din fetul msurii ?e' se srria s-

yzi' d eemlu' d ini$i" de ^dam Toldns' uroPnt Rights Lw "ofiittul Rvie primut nr' 1995. 29noirie 1988' sria' r, l45 B' 2i ,,R.R.1u: Rzolti D (90)2' Deli ei*a o it titudie in privit faPtului e statl ontta't li8u g D$ile nesareimlotriv rllor trtaDt'omia aliat ^rtiolul 361n azul uei eulzri din Frntln sPai. a unui memrTA 9i ln zll oni dlulz,ji din olaDd i Tlria mui kud (rezi alitolul Imi8rft qi PUlz),

PARA I: PRIIA

$l PRoIDURA

tlii, de exemplu, iD azul ln ar flmantul Ie s onfrut u Pulzarea se in }fl ultimele stdii l unei grditeti difiile, u un dosr medial uPrinzand pierdri d sari1 qi in azul ln ar relamntul olnav de sID, n I mai fi al.ut asl tratament!in urma dPortrii din Regatul Unit in st. itts,8' De$i fost invoat ozional, in ontetul altor rnsuri' d xmPlu' in zul adoPliilor d oPii' desPr ar se poat adue rgumntul e sunt de o natur irParil, artiolul 6 nu a fost aPliat. Nu sunt' i gnia],vute in vdr hes. tiuni rferitare detenli 'i la imitiun asupl drturitr de Pritt,,. Dat un relmat intntionz s soliit o stfl de msul' est esr a s rezint fPtel auzi lntr o rI genera, dtatiind ielam|iile. Tlri dmostrt fatul fost Puizat ultimul ruls intl (artiolul6 nu se pte Plia da xisti Produli ln us d dsffuJare' i afarn d zd in re aesteau Posedi efet d susPndar) fiind neesar furnizar de opii drre astehotri0De semena,exPulzare treuie si fie iminent . treui fuIizat data su dvedit faPtul aests Poate Produe, din Punt d vedr 1g1, fr! vitismt. Irie us la disPozi|i su tleui s s f rfrire la ori matrial aI dovedsPresuPusrisuri la adrsavitii slr are Privs rle tm. tmnte,mtrial d tiPul rartlol medial ar se refe1atrute inidente lgtde tortur' IPoIte l zi asuI ondiliilol din Fra d ds{nati (Amnesty, UNR, raPart d !r al Departmntului de stat al statlor Unite), detalii ar dovdsfptut Prsoan relamant se ofruntn [olo] u un fis Ia1. soliitrile bzatP rtiolul 36 sunt trtat d urgen. tisa uni sesiufli omisiei, vor fi onttali Preidintel sau pIsoaa ar tin loul estuia. va fi aordat timPtrl neesarpntru s Prmite seretaritului s ia mislrril Ie se impun. st lnlelt s s trnsmitplin fax,trnd _ pulza" "rtiolul6 u litr mri Pe srisre, $i s s tlefonzsrtritului' Pentrr a se r,]rtiz in legtur u sosira faxului sau a ltor doumente. Da soliitr este aProa. t, Guvernul st informat imdit. dsea, ererea st, in Prlel, inre8istlte 9i omuniat Guverrrlui Pntru tansmiterea d oserv|ii' ntru a s Prmit

av. Poku conta Rgt'lui unil' 26985/95, 15ai 1996,nP!liat' ^gza D, .onrra RegatuluiUflif, 2 i r99Z R.].D.,r997lII, nr 32 ^ t(n!9|a\2^contfusudii'25849|94,(D'zia) \6 fuimie 1994,ln r A4iolul 36 fost Plituni fei rsus}ie sa olfrunt ! nsul uui severrestla domiiliu 'i al ltor rel tntt din Prtra faDilii sotului, revnira i Lia, n zuril de exPul,ar di RegtulUnit, deizi(i]) iislrului, dizii] latorlhi judiia. $ l Trinalului d Apl in Prolfr de ligrti, hotnile judetor$i din dful Drdurilode recu6 iudiir et.,

2s

II N oNvNIAIURoPANA G I D U LS P I A L I S U L U

otin uei vitz maiff de trtar a rrzei' D soliitara futi ln ofomitate u artiolul 36 estersPis' aza Poat otinu, nidoilni, i mod soliitril fiute pe z atiolului 36 sut, in gnel' aproat Ptru pe. riode limitate, d r ot ff prelun8it. Doare el s intmiazi P eistnta ofltinue a risului, stear voi Ii relnnoit (l l ris disPar. Pot fi hrte msuri qi lmPotiva rlamantului. st un luru ir, dar s. produs i azuil de gtev foamei, nd mia i a erut unui rlamnt se runF la 8ve Pn l solutiDareprodurilor.

LGALA JUR|D|A 4. As|sNTA $|REPREZNAREA Proedur


Asistnla juridi u dvine disPofliili dt tuni ed o auz steomu. niati de omisi Guvernuhri pat. ln ael stdiu, vor li trimis formulel ddIatii de miiloa, in azul in ar est soliitat sisttjuidie. Folmularul delIatii de mijlo l' fr rtifit d autoitatea intern omPtnte. Aasta rePrzinti o formlitat imPus de re8lamtul de Prdur l omisii 9i ur. tii asuPra i insistendu-se u indrjir din parta numito. ir|i ontratante. Dss [DePartamtul Asistenti soiale, n.t.] din R8trrl Unit a1istndardul de eli8iilitte pentu ardarea sisttri jidi ivil _ ale nu st eaPtrrat relevnt Ptru olganisml ovnliei' Atuni nd omisi Prim't formulrul $i ertifiatul refeito la m'loe' ea trimite pii al aestora Guvemului' Pentru otin omentaliil sale. Dr1P u fst Primit osrvaliile Glrvrnului sau a epirt tmenul,omisia Purede l lrraaunei deiii sufa erii de ordar a asistnlei jrrridie. D aasta este PIoat, ofertele rfitoa la asistnta juridi, sunt trimis ln fiaI stdiu l Proedurilol. Avatul relmantui treui s 1smnez $i s le trimit inaPoi. Atui end tivittea aoPerit! de o ofert a fost ftuatl, votului li st trimis un formular de preizae a Pretentiilo, soliitendu.rs infrmalii Privind ontul strunar. La itorere fomularului [omPltat],seItariatul inainteaz informatiil referitoar 1olrtul ana dPartamntului fianiar 1 onsiliului uropei, I trimite sum Prin transfer nr.

PART^r:PR-{IA $l PRoDUR

ondilii|e de ordar sistnIiiuridi Regulamentul de produi l Comisiei imPue riteriul nercii fianire - . (di! al m'laelor insuffient). D$i xist l alt rit.iu sr Pntu ltl. dPlinia atiutiilor omisii, Prevedereaaordirii de siste4 juridi Pntru redmantii liPsili de m st, i 8nral, onsiderat drPt iomati. In mod PIil' i auz re u liut su fa parte dintr-o lung srie privind litigii identi, siste]rlaiuidii nrr a fost nsidrtnsrsu fost aordtii la r ivl mi szut. Nu xisti u lndruma sris ln privinIa a eea lnseamne mijloe insufiiente, iar oisi adPt o aIdr flxil. a steostintede faPtul st Proil onorariul pentu Przmtr juridi s fie Priitiv pentru orie personil u vnit mediu $i d a1a i' tuni And un rlamant urmire$t rzol rea ui Prolme 8t d drPtuile omo]ui, est ln interesul general a aest luru si fie failitat. st sigur faPtul { o Person! re prim$t sPriji finai qi u dlilut liPsit de venituri itr i sfeaardrii d asistnt juridi. slariile are se situzi su redi Pot atrgduP sin aoldre d sis. tnt iuidiq a i zulli Goodwin, jurnlist ativ. isura i ar sunt lut in onsidrti m'loaele $i venitul altor mmri d fmilie u onstitui, nii a, sEietu]uui ln.lrumar sris. st Proail a vnitul astrs fi ll?nt doar ln azu] ln are plrintele/solul rit o rofesiuliIal $i f fi, ln rod rezona. il, de agtetata aests-9i du aPortul lla heltuielil relamantului]. l pratii, s itAmPl aneri Guvnul Rgtului Ullit s mtz ngtiv ererile [d aordar a asist{ijuridi] fi a stas fie refuzate de omisi. oditiile d oldre a asistentijuIidi d etr fosta urt rau similre.

juridie Nivlu| sistnlei


in mioritte azulilor st aodato aloati.stndad d asistenti juridi ' Prin iqt otrtriutii stailite Pentru aumit Punte din onorarii $i heltuieli (vezi Anea din 1998 l Tafl Pntru asistenl! juridin). iftel sifiate r. zit, i 8neral' niveluI mim qi l Pot fi edusPntru auze are sunt d o surtime sPeil. suml u sunt 8nroasln omaIlie u nivlul onoaIiilr Profsional di-Rgtul Unit si urmeres s erzint, mai degrai, o ontliu. ti la onorIii si ltuieli.

30

GItIDUl sPrArlsULUl IN oNv!NTlA

!URoPANA

AudiriIe
Pntlu lrezentaIa la udiri sunt Pltite, ln geerl, heltuieli $i onrarii Petru u singur avot. in mod p1inal pentu R9tu1 Unit, Prti aePtattrste ade a aorda aloatii Pntru un voat pldant $i n a\at,un sin8u ooraiu totu$i. eti1iorilol vol fi Poatedeontrile heltuilil Pentu PrtiiPaa la auii' Pot PrtiiPa $i alli av1i/nsilieri juridii, da s olin Permisiune din ata omisii, fE 1efi Pltiti sistent juridi. DeoeProedrril sut onfideiale, tot Prsoale Prezettrui si ai un iters legitim ln pia uzi, iar Prezen| lor s fi rel!nte 9i Iresar (nu esteutil Prznta "turi$tilor'').

robIeme suplimentr
sistent juridia nu ste ordat i PriviIa nii unei ativitili eftuteln lisa unei soliitri xPrese omisii. ori PUnt sPeifi, de eemlu, eftuar d tnsIiPlii, o[rarii Pentru traduIi, vize lr.edir'all, tebuisa ob|ifid o alrobae ntiipt|td. Asistnfa juidi nu i i osidrali tarifele lole Privind TvA.

R|manlii nereprzntIi Relmanlil r sereprzint sin8ui nu1 vorfi deontat dat heltui.
lil. Nu Pot ft ddiate Pretenlii finanire petru olle lurate' ri aalgi u onorailejuridi.

juridi Repezntrea
In fat ornisiei' un rlmnt Pote fi repleztat de et un voat su d atr rie alti Prsoane rzident itr o !a'at la onvnlie, ln afad de azul in re omi nu deid in alt fell. Asistenla iuidi nu poate fi ardat totu'i deat entru n8j.are unui jist alifit, rzid't intr.n stat ontra tant (vot' nsilie' juridi sau dispunAnd de alifiri juridi ehivlente, e' in Prati' va insemna a e$tias! fie asolventi utrivrsitai u diPlomr,). $i lte Persone au Psiilitate de a rprrznta un Idamnt, dar nu vor fi indrPtalit s rimsi onorriijuridie, ltele deet hltuielil. misia isi PnstIezn

l| tiolul 2(2)din Rguletul de Proedor5l oniei, 1 tiolul4'Add.da jidin. P.ividAstnt

PARA L ?RI $IPRoDURA

tu fi irtorizati d tre Pr$ediltJr. i afri de zul in re est' de asmena. autorizat de Prsdint, eprzntantul tluia s unos, tn mod a.levat. o lim o{iial (frnez sau nglza)Ja'

ln fatfosteiCurti u rlant putafi Pezentt.le trun alatauto. rizat sPrativotur zidt intr un stat.eIu. Alli lrezentanliPu. $i

Durt f!fosteIor roedurilorin or9ai5me |onv!iei


Noua ute mo$tni un st d aproimativ 4-5'000 d zlrri allte ln urs de iudat' st de antiipat i ast] v Put, ln stadiile d inPut' s adu imunttiri trmnlor eistent in fa{ vehilI orga. ln f4 omisii: az defeit uui omitet az inadmiil, deferit unei amere/AdDnnrii z eamiat in Privinla fondului: B. l ft fosti Cuti: De la dfeila emitre hotirii: nnpul mediu nesantru a u az s ajung ]a emitere ui hote.i d itr uIte: . ln fta omitetutui de ii$tlil artiolul32 din proedur az ndferit fstei uli: Artiolul 54 din PIoduIe monitorizarea uneii i ire:

3l2tui 9 luni.3 ai 2-4 ai l-Z ani 4-5 nirs

6 rs 1unf6

pan h 8 ani

jtiolul 0 din RgultulA l urtii. Aldiqile !4ii s dsfi-lori reori i lt ]imi, i vre audin]omii se pot faadesa in ]tlimi. uz urgte pdile Pot ilura ni Putin d un ,d dml!, calza sorin| ot| Rgtului Unit'7 i!|i \9a9,si A' L 16l' 11..R'R' 49. Au ai.|l silu.lij.i r Poduil u durl nAl 5 Di.d demlu, aU7' siodi .o|faItolii ' 26 ||!a.i 1992, se . nr .226..

--./

B. LIST DTALITA RFRITOAR LA ADISIBILITAT

, uzl trui s satisfa ondiile d admisiilitte spfit mi jos. o auze Pote fi, d asemne,radiat de pe rol inainte sau duP dmisiilitte, nform artkolului 30 (vzi mi ios).

l.5s luni]
Pinipiul reglementdi: le|mliilor sttului2 9rnlia .iuridi 'i evitre Nii omisi' nii Guvrnu] Afat n Pot rnunt l Pliar sti pr. vdrii. hir da Guvernul nu ridi Prolema, omisia treui s fa sta din proPri iitiativ. 1.De nd Urgetimpul (a|In zul i eist rsafi inteme . impl!] inepe s urg, in Privint orirei ereri, din ziua de dup emitreotlirrii definitive din dul proedurii uizrii ultimului reurs item (vezi mai ios). Data htarfuii dfinitiv st are sentinta stomufliat oral ln mod puli, sa in azul ln neaeastnu ste roulat in uli, data 1ar damaf,tui sau avtul stui est inf.mat in 18etu hotr dfiitia. Dt sttotu'i Prlut .le P notifire drestaltulti' hir d! estai se du ultrioi l uno$tinttrrelmantului5,$i, atuni end moti rea sentinti estrlvntPentru ercreadresateomisii, timPul urg d la data la ar st Primit tetul omlet, iar u d la timitera unr P4i utorii din hotrere6.

Artiol 26 din onvnli dEnind Artiolul 35' Pg@full, la inta i aigo Pro looltli nr 11'la 1 noin 1998. D empl!' ^nzaKllf ntra RegLului Unit, |0626|8'(Dizie) 7 mai 1985, 42 D.R' 205' (Dizi' 5 mai 1984, D *mpfu'c^'z^ K. co1trIian.lei' 10416|8' 8 D'R, l58. D pi' calza ontr olan|Ii' 2104|92'|Deizi,e') 9 ianutie 1995, 80 A DR, 8z (Deizi ^!z^o,traol|1di, |4056188' 28 mai 1991' 70 D.R,208. av^ P' cotroEl||ii'9299l8r' (D.izi) 1mrti 1984'6 D.R, 20.vei dil ln a deiziile nu u dvnitdfiitiv dnt h o dt ulteioa.:d enp]0' ca! contrltIii' (Dizi) 12077186' 9 dr@ie 199t'7r D.P.l.

{)|n czul | cnu eistd rufsufi int| . Atuni d Ierease rfr la o anumit aliune sau omisiune: d la data atiunii sau omisirrii oli de l data lutrrii la uno'tini in 1gtrrril u a tiune su u efetul ri Prjudiiul produs de e supra IelmDtului7. . Atuni d ist o ssiurrde evenimente legate intre el in timP $i sPllu: d la inhi episoduliri' i funli d faPtut dai este sau u de flos s se a9tte ereramai devreme3. . Atuni end xist o situlie, o }iun sau o omisirm ori o stle de lururi ar ontinu: d xmplu' o situati l8istii are afetazi mod ontinrru eri tre unui dt sarra uni liertli garantte, si i af trmnul de $se luni nu se ali. . Atuni end relmatul fols$t o le de rurs ar s doved$te ulterior neefetivi din Puntul de vder al Puizrii ultimului ruls i. din momrtul i are sta dvin su aI trui' in md rzonil, s dvin otient d aastsitutieto.

D *mPlu, vezi aua ,!i tiansaqainn Racisfr dfld Fem ntra RgtuluiIJ\I,a44o| 78' (Di') 16iulie l980, 2l D,R. 18(ftul onrtal m'$|ii)i calz^ I.ilton otra Rio (Diz) 6 iulie 1988'57 D.R. l8 (datlurii l .unoqtint. |alui Uni|' 1x015|86' (Deizi) a! Dit .oa|fuTurii'22280l9' 9 inuai 1995' ndtrenl] dlselui a u de l ln.hier. idului sula 9fului (.e du..t trei zile). D dplu' .uz D,daeof contfu Re9fului |Jnit' 22 otomri 1981,sli A, nr' 45, 4 ,.R,R. 149; tui flt5 dtintia it. o situalie redzvtuio sta& lurri de inl ontiuti efetoldtior sauonseintet ui aumitinled r sa Produs!i (Dizi) l aPrili t996,86.A D'R. 9a inhiat l un .nDmit DomDtjd qemPlu, 25681/94' r34' P. l34' i rsufrintde tmati le Prsonl filiilo vitimlor"Dumi'iii sngo',u ostittiu sitlatie eoltinua; uzal,oizidou ita xrciei'L ma.|ie 1995' sriA' Dr 10. 23 'H.R'R,5l3, alza La|in .oktfd Trcii' 23654/94'(Dizi) 15 mi !995,81.A D.R. 76, i ae ev! etele t lo ln dmrie1992, iar rer fostiintt ln martie 1994. Dli rl lntnl ftlusplDge tmotriv lrouoului ln mi I99' l olius Puntul de vdr ofor rui eest rurs .a feti 9i t fi t.buit s.!i fi inintt erreatuDied v fi deoit onstientd aastsituti.

GIDU1 s!Il,IsULUI lN oNvN

tA URoP!AN^

timuIUi urgre 2.ndfe ore'te . in 8nrl.muastestel La dat introduriierriitreomisi, ar sPifia,hiar 'i sumat oitul relii',. in Prtiin. niarea1t s idetifierel. lifiattru1 trodriiunei rri' o omuia mntul,tmiurilefPtial fieerirdamtii si inlfil Convnlii aIev fi rezultatdi astl]. st: Dtaetat dte de timP itr ast . datalnsris! pe sIisoar(un intrl xgrt si ssirei fi aniiztu grii); . ln azul in aIsisoare stnedtati,datade p 9tampilpogteid p Pti; . da$tamPila Poqtistilizibil, datasosirii 1omisi (datlnregisti. rii l grf)i . datasosirii vaianti venitePri fa la omisie. . ftulueiintrzieriagerte . o ite.zieenjustifit s ipliilin transmitercd omunl. iteze la faPtula rima srisor initili, Poatondu eIi,duPi srisIa Dta intrduerii' ln asmnea itrodundIeaI.' s mai fi onsidert omunierii urmtore'in r lmtuli'i azuri' estorrsidIat rafirmi intenli d rlua saud a ntinuaauza. u va i souluii deetdai ererea o srisreintrodutived sesiz intne rrauzPr . ln modaliv Dinlvinvnimnte esturmt matur,u este Putit dosruls, rmentiv tn adrul misii dat d fr a se tio sm limitat. ! truifie ontiut o Driod Drru
Dqi vtul utilizt ln Artiolul 44, grafl !' ste&ela d ".omuir"' omia nu ptt,tntt o dizi, fPlul o rere poate fi iintaG Prin tldo. t imPobil Uisitlii d *t.em. UlnlA.ire |ud Po. a irlurus 6 rIr"t. ePtj siilitt ui notilii srise.ezi alz Rosfrat west ont Rgatului Unit,3472197, (Dftizi) 20 otobie r99z 9l-A D,R, 85, i r o Pretis itiodu i ri Pnn tlfo! n a fost PtatA. Artiolu| 44' Prgrful 4, diD Rgulmentuldr prodre al ofiisieij d Ph' uz B' okno RgatuluiIhit' 8 i|lie l98z sri A' i 121'l0 .,R.R, 87. t o flqibilitate, < renph, este sufiint refen l o imitiln 4uPa enntii d exrimre,fer a s mi m'iona Atiolul 10. De mph, uz el Nota 2 mai sus' vzi Ariioll44' Paa8raful4' rc se rfd5' Pitia r ro]ul srt, I -.ua drePtl" etru shimdati itdu.re: astn siitul ti se oolns. itiv o eere se ma5 tmliedia fPtul d $' Pri.ast, so?ul rglii lo$s luni.

PARAl: PR-,{t $l PoDURA

ast,fi, ln azul i r ist, ru$uri itrrr are treuie puizat' Iirr. trodu* itr.u temnd$sluidl emitre hoterriietive ;fini tiv din drul aelo Ploedud: 4. Imprejur;ri spd|eresuspend;periodId '5e luni] Numai unl iJhPreiurri foIte rstrse delo/.e juf s|'nt olsiderat ca susPndfuid urgere Perioadi [d luni, .t.]: 's . oala 'i inaitta mintl u au fost aPtat Pn aum i vreu az {i litat duz d susPendr,n.t.]ls; . dten}iin si nu stsufiiet, ln far2id azul in r se dov.lst legtur u prsoneldin terior fosttotal susPndlii . nerrnoa$trea onvenliei sau jurisprudntei estianu st sufiimt. 1 ul8re timPului nu stesusPendtP n sliitri d rusuli Itiulal' efetivg um fi aia drsateIe9edintelui omisiei Darlrnentre su Prin eferide aProar Pntrudmiistrli uor rursurilte l latitudina uni utoritli sau exPlionle (d eemPl, soliiti dste idistrului d Interne Ptru deferil uzei itre urtea d At, 9i eri d aodared fonduri ompesatoii Pntru prejudiiil penale). 2.uizr ultimu|Uireurs intrn16 L Prindpiulreglement6rji Inaint a o istanI internalionl s otras d un stat a lnilt vru. nul din dPtuil omului, sttul resPetiv trui s i6 Posiilitata d a lndta l lnsi situtia. oI8aismel de l strsurg treui s6 fi, ln Prirnul rnd' o ultim institulie d suPraveghI,i ativitatea priniati d imP;nere a rspetrii drPtulilor mului tluie se fi diriat d tr utoritetile inter. re s afl! i ea mi un Pozilie a fa aesta,,. Pntru

c^.^ ' cotto usttii,6|?|7'(Deia) 1o1D]l\e|g75,2D,R. s7:nPi rfeire l o Prce tAstre s,nitlii fost insufi letai^!za otrdGanii,2545|94, 20 {|!t |Dec|z],) .i 1995'tn . mii rlnti sufraude oti niDtl, d**t ". * r." r-p,"".t s.sp(te rlmul d 'slDi'dtfiind fPlullu tosl. P"ili' ."'ri""" P.;;;;;i; llerdlvrm. atza kdivar coind Tutii, 16sPtm.ie1996,R.].D,,1996 I ni 15.

GtlIDUL sIALlsULUl IN oNvNTIA URoPANA

2. Aptire'igIementrii Gnului ii rvin sarina de invoa rglementre Ptru a dovedi existent,in torie ti ln pnti, a un rursuri disPoniil 9i sufiinte, lalmmtul Potrivit.3' tot asta,o.lt aast oligati d doedi a fost lndepliite' ii revine ledmntului sarina d a Proa trael irltiil reurs fost,ln fPt, Puizat, 6, dint.un aumit moti 1nu a fost eftiv su d t i irurnstantl auzi sau u istat imPrjurri sPiale are.l solvi d aeastnoligIid,. . Un Guveln nu poat flosi r8umnte inomPatiile u aelP r s.a azt in Produile triunalelor intemdu. . l gl' irn Guvern teui s invoe reglementaranterior herii d atIe misi a diziei referitoar 1admisiilitt. IaPaitateGuvrnului d rspund l ornuniIa rlamaliilor Pat due la . ePtIea utomat:i hstiunii, orie alt prleme, um ar fi fiint reursurilor' {iind trtte odti u fondul da est esal2l. omi s zt totu'i unori Pe o rgumefltali Iferitoar la nPuizare ultimului rurs itrn re n.a fost fute d itre Guvmzz. .

D. dPfu' alza Dw|ontaBii'27 |!at|e 1980'sria A' ni 5' 2 .tl-R,R, 439: ^lA ,na RgatuluiUit' |590/88'(Dizie)8 noiemnr 19a9'6 D.\- |74iNza onta 74D'R' !39. Unn'v579l9o'|Deizi) l iurie 199' R\tului cz^ kdiva\ paftar^f!| 68' Not 17 d ai sus, ln !e totla sivittea autoritlilo. Dationlln ft uzJiilor gaw & omortannt inadevat l agniilor sttului a fost sidrte drept Dn ftor atat d imPortant' int limit idatonrea de a dovedi' re. nnd i srina Gunuli sn dmonstreze fae .isPu la amPlo. qi gYivezi, si anza ,Jo| cotfl Tu.ei, 18 deemb.ie 1996'R,],D.' tateahestiunilo e|amat. 1996 lv. f,. 26' 2 ..R.R' 553,in .r rlantul a fost stit d lndatoire. dodi' dti liind iaPeitatea Purofului sttli <a lio.la vtimai sale' Produse in D qplu, 2892/94,(Deizi) 16otomn 1995D,R. 8 ,4" 57 (aritz, au o stemrie 1992, si. ' n. 25,16,.R'R. l97)' lotnn Blg|ei'24 De gemPlu' z .o.ra Turcii'Ba|94' (Dcizi| 2 rti 1995'80- D.R. 157 aza Yen't ntra Reg|ului Uflit' 20946192' |Decizi) 8 august 1994'i ar r.ln 1dshid' intr-o ini' tul nu eus! jldiiar in privint relDaliilo rfritoar sordin sotia, sorilo vitdi prtvatului seu' urmr deizii u4ii d Apel dintr o uz di Agli, ar osidm!i'lo 'ircs u egulamnt d lnia, pmitea o seo imixtiun, pe teniuri f,i l.gi dat sip siguraea fPtului n aelomunini s dsf$ura!' 1|nr adit' bonofi.ls. D as' l pri minre uni ri,azuil ia. d. nPDizarea ultimli rs int vor fi esPils & ntr omie din ProPrie iniiitiv.

!RrA

l; PRAI

$I IRoDURA

in genrat'rdamntului i se . s ridie, in esn}, i adrul Produlilol intrne, hestiulril litigioase adrsat [orgaismelor de] l strasourg $i s sPtoligaliil ofiiale $i trmel imPus de legislati intem,]. Asta uPrinde rie iila Produrale aI a fi Putut imPiedi o lnlr onv'{Gi,a. ste sufiint fondul ererii introdus az onvIii si fid Prezett i ft triunllor iirtrn' hiar d rela. mtia nu steformultn in mod exPrsz5' ast rglmntarenu s aPlia in arl rrni Pratii d inelar siste. matiadin partaadministratii unui stat,6'

. Abordreonventii . . Reursurile trui s fie ftivsi Pratie, ir nu tolti su iluzorii1 vezi, de xmPlu' tam sinr d rePrcsalii, srrsstiile. s va li samnu numai d irumstnlle al rlamntului, Persoale i 9i d ontxtu] legal si oliti geoeral i ar atinaz resetivli oganismle ovnliei nu vor doPt o rdar nejustiffat de frmalist, i vor at un numit gmd d f1xiilitate,,.

ReusU riIetrebuie s fie: . fetive: die s fi aPi sn ofre lndrePtre situaIiei Pzntate ln erere (a$adar,putrea de a romndIi u ste sufiiet, in zul fstului ornitt Pntfu liemrea nditiont ondamnalilr p

alza at.]otofrt Frafl|i' mrtir99t' sri,t fu.20o' r] .'R.R. 85 vezi eiori 4 diiei991'72D.R,26. P@dufal' 18079/9r' D dfrp\1' .Nza Barbfo']uLesgu 'i ]botlo oflna spse!., 6 demri 1988.sria A' na 146'11-Ii.R'R.60. De *Plu' ua Gas Dosir undFdrthflik GfrblI ntro o|ondi'2 |tot 1995' si' ni 306.B'20-,R,R. 60:l ronPi lmnt5 ft s-tlzAt' i Dod qPres, s s lntmizP Artiolul 6;urt nu a fost Pe ^Jtiolul 1 di Potoolultr, 1,Pfnd imionatd faPtd n lamntulnu invosePvdre trdmti. deoe,ln ori az' eest ofre,it-der'lriulallo Posiilitid Di sau d indrt r. tins innkr li Prevedn,soPl estir.Elmentei estd de l ofri sttlo ontrtntePosiilitte de lndrPtalelrile (Prgiful48)' D dmPjJJ' a! Dofln contr Rgdtul'i Unit' 5577 558/72,(Deizi) 15 demri 1975'4 D,R. 4- vzi Prtea]IB: Tortura $ trtmtl. inumao sau d8rdnte' a!z^ k.lfua|' (Deci{E) |9 otomi1994, vezi Nota tz auza ,{/<di,ar' 69. vezi Not iz Prgful a!z^ ar.lot' Paa:Jaf!|4 vzi Not. 2.

38

G | . l l D U Ls P I L I s , lU L U I l N o N v L . { l A U R o P A N ^

viafi, l iouli InsPetortlofl, z1obudsmn-dtli'; vitza de derular Produrii Poate fi, d asmelra'rlvnt Pentru efiinta astei],j reursu] tfeuie si Posd Puter d a in.lrPt ln mod dirt stead lurui!; uPrins iD Psul normal de indlePtre ti s impli folosirea nrmal a ii d ata: de mPlu, s nu uprid form d reurs p{inale sau are impli ltitudinea de a aro,um fi fi, de xmplu, ererile d desPgrrirsu de redshidIa produrilor judiiIra; esiile35: Pate fi rlevnt faPtul e un Idamnt ste lmpiediat s atioeze din Piina, de exmlu, a liPsei d ani sau d rprezentar juridie' in uze in r estesunt, Prati, esen!ile]6; aPail s ofer 9aslzonail d sues37: omisi a sttuat, d multe lm' o siml indoil in Privit PelsPetivi d reu'it tn drul
soliitaa d aPo a aPellui su ul ft Pe tmiui sau l lmPrjuriJi i. are urte n rc oet' de trt stiune nu stfiit, de qefrPlu, eereafeutA mrei lorzilo Pt.u 5Prore elului tmPotrin ot.aii u.tii de Apl, re .efuzi (Dizi) Nza cotra Donea|ci, 95178' 16dmri 198t'27 D.R' 50;uza n{o't'io' ontfLFran|ei, |||92|a4, mai t9a7' :'D-R.- 227. z| ontr Trii,|550-|/89'(Di'e) 10otomrie 1992,72D'l..!69. calzl coto lr\dntli, |2742l8Z (Dizi) fr.i 1989, 6l D ,R, 2oC cava Purcll cofirc b. (Dizi) |6 Pri1iet991,70 D.R' 262 |andei' 15a04|a9' a\za Agconna Re8atului Uit'7?29|76' |Deci,z')|7 d&Die 1976,7 D,R. 164;auz contrEI||ii'aa50|a0'7otomrie1980'22 D.R, 22 (re. d ejudere nDst. ilus. idl d ( 7 ! | tJ l l P 8 l t i t r \ , | i | }rla ! t U I . J . e . |o t o !|e | e| !i d IlIs' Na oflno E|'|ii' l9l u/91' (D.izi) 12inuari 1994,76. D'R. 70,surea d drcitr a drPtuhi frintial d olde dsPagu\t|)iaa Bloosconr Blgii' (Dizie) 9 otofibli 1990'66 D,R, 28; vei ti alza Bukkl ntr Rld|u|ui 14545/89' u'i'' (Dizie) 3 mi 1994' in.ae na demonstrt faPtlr drptuld a aoba alser.truli d stt a fost r.rri ditat, In rivita lolosirii nornal a uurilor, vezi, d efrPin' ca|za cotraTu|cii,|627al90,(DiziJ frai |gg,74D.k' 9' ^!za Yaga .onna griei' 7 ugust 1996' R.I.D., 1996lll, nr. 13' (Deizie) anzaBloos ontfu Bii,14545/8q 9 otomiil99o,66 D,R.28;uzao'lrd BIgii'I2604|a6'(D\zi)|0 iuli 199l' 70 D.R, 125;uza Kuiik cofrtroGriei' 9a6tag' (Dizie) iuli 1991' 70D.R,240(in.areuurilEfostaduse l unoqtit deliutilor stini it. o li Pe reeqtinu o iiete8eu). u lote stea, oisi s a qtPtat a rlaDlii se ia Preduril suPrloa hir da li s-a tfulat istenla juridi i Produ.i omPle, a \a ^'za n ontra hlondi, 9 orombri 1979'seri A'ni. 32' 2 .Ii,R.R- 05' stede Prsupu6 fPtul liPs d asistnte j L l i d i ,l l u i s r o n s | i I uu i l e m e i P e n l rq u P l l . , auza ,,ltdi'r, rgful68. vzi Not lz

PARIA I: PRAIA $l PoDUR.{

aliunii ln justi|i rtu il ash Pe rlamant de epuizarea ultimului I. urs intrn. n azul ln r iulisprudent stndr, ontrditri sau aflt intr-rr Pros d ontinu intrPrta., I fi d dorit a un rela' mnt s orttinrr o a{irrsau u aPl re s Prmit! triunalelo s6 ia hot'rri supr aestor hestirrni3. in zul ln re o leg ontin noi prevdri' I Puta fi saa asteas fi Puse la ierre, hiar d6 sfer su domniullor d iare estnevrifit $i neunosut. Putul d vdeJe l unui avoat, oform eruia nu eiste nii o PersPetiv de ru$ite, Poat fi sufiient Pentlu demonstra fPtul i u rurs sau u pel -r {i eftit',. Faptul o sliitre idnti a fost respins! pote fi sufiint Pntru a demonsffa nu eisti vlo PersPtiv de ru$iti . . da istmai mult rursuidpniil' un i Persoa nu i se ees inr mai mult de unula: unui rlamant t i s imPune, ln genem],s lnerce otinerea Preii aordrii reursului din Prt alia9iinstitulii' Pe ala uflor rtte rri sau soliiti4l.

(a\ ni d russpiIdin Rtul Unit Not: astasunt, in gnral, nesr' dar vr fi intotdauna suPus Prini Piilor d mai sus, $i Prvdlilorsau Pratiii lgisl$iifltern,P msule

alA ||hitsid otra Rgdtul Uni|' 20 5?|92, (Dizie) 7 mrtie 1994' 76 A D,R, 80i relrilo l vrifi.rea onstitutionlittii ua , ]v .o' lt. kldndei' |8760|9|'{DLzj,) | De qmPtu, u2.ofl' egatu|uiUit' 1o00o|82'|Deizie) 4 sPtemrie]985' D'R, (Dizie) 22 inurie 1996,84 D,R. 72 - l a! vo 247:calza con|fuIlan.|i'24196/94' atu]. fost dePe n eistulanse de reu{iti, ir estluru a fost aPtt indind fPtul el reuB nu r efetiv;u toata.stea'vezi ^l2 K-' F- 'i P ofrna Rgatuhi Unit' 10789|84'|D\zk)4 D-R, 298' in ai.doilil votului N l-u so]vitP la. mnt d vin d nu fi {eto erit am lozilo, in sPil ituat uta de APet aProtordralu]uiit.!n az simil' l sutevremeduP eea' |'1.m' av^ anfl ol|ii contfuR\otu|uiUi\ 1a984/9l'(Dizi)3 sPtemi l99j .z YgizofltfuT'rciei' 7 a\gust t996' R.I,D,' 1996IIt' N L li c^\zasrgifl |i Ygiofltro urc'e']8 iui 1995' sriaA' t' l9' 20 ,tl,R.R. 505;uz.olra Frafl|j'|488|89'\D1z1e) 5 mrti l99l, 69 D'R, 286.nd tn posii]itata alegriiuni ni d te' sltaea eli ii ri' in rd' relmntulti .auze ni/, Not16' pafrgzfu| 23. 'up Potivit rimut alza Gfuaget otra Rgdt! lli u''''28mti 1990'sia' nr' 174' 12'H.R'R'469;auza 8eofita Regatului Unit'\ziNa 4.

40

GlDUL SP1ALlsUlUI IN oNvlNTl

!U{oPrNi

(I) iNAL: . errca de ptobare apelului lmpotfiva ondmnii si/sau a sentinIei s adresaz utii d APl, Iere rlnnoit d 1un singur judetor la Pleu1 urtiij s PrsuPun, in 8nefal, aptul tre mer Lolzilo rePrezit o al eePlioal de rcu, dli I Put onstitui' itr.un az patiula, o stiun juridin d imPortanl Puli gener, ale r fi d dorit, ln mod justi{iat, si ffe urmt41; () CIYIL: . ln generl, e mi lnlt le de pel Pentru r exist o Prsptiv de ru$ite est urta d APel; faPtul st sau nu neesar s s inaintz err amri Lrzilol pote dPind d atu relamaliilol $i d situ. iia istnt a juisprudentia;

. .

. .

zurile rcferitore la lnredintre opiilorl stu Ptint s nu s soliit aPoraPlulrri d ite urt d APl, din uza Posiilitltilor limitate ale estiade intevni asuPra valrrerii faPtlt dar aest lura dpind, int Iia, de natur ldamlii]or in lgtur u proeduile' d puntul d vdr al avoatului ln privinla existenti motivlor d apl f d fatul da u.tea de APel intervenit su nu ln eritara anterio. a tgoii spial de latitudine d a hoteri, din paltea uui iuditor de Pimtr instnl. dtinuti: in Prinla hstinilr d disiPlhe $i rgllamente inteme, ested a$ePtt sa s fe eIatr autorit4il Ie s oup d Pnitniarc/seetrul de stat, ln legtu u ie normelor' de$inu lfritor l onIinutul e lor nrmqj iroul InsPtorilor nu st,ln 8nraL osidrat fiiet' deoreeesteliPsit de triulii impertivede delzi;ursuljudiir I rrtea s nu fie efeti dilr uz sfeli limitte de reviarir stuia,dar ast lur Poat dind .l atur relmtiilor fiut, istn|a jrrrisPrudnlei

Ie Pledeazi favoarardamatiilr Putnd s dzvluie Posilitatea triunlu] s 1exmineze pe fondls;ln privinta violului' rllor tratmt $i neglien}ei estede tePtt s se urmze pedurile ivil Potrivit;
D em!l!, l07E9/84,vzi not39. (Deizi)l august1994'i! re De demPtu, auzalee. .o'|ra R.gatului Unir'7,0075l92, au tat hotreri ontrditorii alr u4ii suPt ivi]e sotii 'i u(ii deAPel' area fi Putut fi ezolvatede trama lozilo i' adul aPlului fut d ntrultia urt. alza Sil|t of,trdRgatului Uni,' 25 marti l98' seria A' i 61' 5 ,tl'R,R- 47 De emllu, ua v..sir., vzi Not 22.

PARIA l: PRIIA

$l PRoDUirt

urbism: Pelul se fae inPnd de la IsPtori 9i de l diziile sertrului d stat Pen h inlt urt, fr s tin sem d sfra limitat de rvizui re' i zul i are hestiunile liti8ios di err Pot fi xaminte' in mod argumntat, de tr triunal, lntr un anumit moda; . imi8lIe epulzae: -q.luri imotriv deiziilor 1orare htds; rursul iudiia Poate fi soliitt ln zul in a eist risuri 1desavielii sau integritIii fizi (vzi Prta IIB: Imigrar $i epulz) su ln tt azui, in funlie de fPtul dai atul rlamaliilor intr sau nu in sferrevizuirii limitte 9i nandu.se ot d Predente{7. 3. Gre'it fuda mntt6 | modU|mnifest Ir fundamentata sau nsuslinut d mterialul Plzntat. FaPtel relmate nu dezvlui o imitilrne asupra lierttii d s uu. r d al drpe,. lmitiunea su hote re llmat rePrzint, l prim veder' o in. trvenli' d aeastaestjustifit Pe tmiuri uPrinse in Prvderi]e onvenliei, de xemPl auza unui oPit lut de la prilii sei' dar dove. zile sus|in Puntul d vdr triutulrri intrn' onfom ruia a Iiun era nesarePntru protjreadrePturilor opillrlui. Relamantlrl inetat si mai fi o vitim5o.

. .

D. Pl!' calza Btaa o1tro Rgo|uluiUnit' 22 nolfrn 1995,sria A, nr 5-A' 2l 'Il,R,R,42D .tPlu' l450z89' {Dizi) 2 alrili 1990'65 D,R. 296' u judiir nefetiv im Potiv deiziei disr4ioae re lfuza itreln Fn a ei lrlmtutui]' are flu PosedetAtenitirii, g Artiolul 2z Pngrful 2 din ovnli (Attiolul 35' Pgraful 3' duPe l noiie 1998). D emph'.^va .ottr Rgatului Uit' 24875|94' (Dizir.)6 stem.i 1996,86 A D.R. 7a,rn .r odul d Plir lgislliei de lae tn.jdt.ii oPilului nu r de o asa ntui, sugd iet s rt.Yvo liPs d rsPt!ntru vit d hDilie, De qPlu' distat ijustitie l proes, dar l apl s. aordt.hitea; o msu .e olstituia o iitine a itt s s ai aPlie tlf,atului. Ast tgoiteli deosit de atgo.iad ioPtii]itater.rio'e lerso'ae de mi jos - i e* otat A relntl steviti0a uni imtilni.

42

GI{lDUl sPlALlsULUl

lN oNvNI^

URoPAN^

4. |omotibiIitate 1.Inomatibi|itte rtionetemolissl auza ln are ercrca se rfri la vimt ar s.u Plodus lnainte i reunoastrd tr un stat ontratnt a drtului la Petie idivi. duali, onform rtiolului 25 (sau,Ptru trrt' iait d ruoastrea omFtenli astia, onfo tiolului 465,),ea treuie rens a incotnpatitle ltion tepor, atuni rrd statul a sPeifiat fPtul Iatifiarea este flumi o hstiun d PfisPetiv. in liPsa unei asemn stiPultii, va fi onsidrti a retrtive, ir ol8nismle oNnliei vor fi omptnte s mineze erelile, su rezerva lolalt ritrii d admisiilitat'. Not: in ztrl ln ar o ereres rfIla duratPrordurilr ar aoPIi o P. riod diaint $i de dup rcrrnoa'traiurisditi, onform tillor 25 sr 46' Pno.l anterioartr oatfi luat in osidelti in evalureaaraterului rezotril al riadi ultIior (!ezi Partea IIA: Pro@sul it durta produlilo.). 2. |nomDtibilitterotioelo, . lnauzlnreesit m eiazePvnimet [ares-auprodus]u tritoliu din fastfirlui frtnt $i n eist nii o lture lntre l venirnent $i vo autoritatea{t! su jurisditi stafiilui onEatad5. .

. Inomptibilitterotion prson56 Asta uPrinde: . relamatii imPotriva unui stt re nu semnat o.!.enlia sau Protolul resDetit'7:

Artiolul2z Pgful2 (AJtio 35' Pragaful, di dt! de l oieEri 1998), D er]Pin' ^!A Ydgiz.ofltfu T|rcii'7 a'Et |996'RJ.D, 1996 lll, nr 1, De emPJ!' al D uats-Eich cor Frd,|i' 9559la\ D.R, a| cNla Dili ofltrddhei'2? fuglst 199|,sia A, n. 2lo, 14,[I,R,R. 47 (omisi), Atiolul 2z Prgrfin2 (A.tiIul 5, !8Jfl , din dtad 1 noifrIi 1998)' Aesta esteprobil se aPare umi ln zulln ar un lant idia i$ hstiuni liIigio4e l! privl uui titoriu d Pestm&i, ptru .. !Ptil stat otrctnt nu a tin6noaqtre drlt|ui la Ptili individulA' onfom Artioltrlui 63. D aPlu' RegtulUnit nu r rtifiat Ptoalel 4' 6 9i z d inlud' ter alid' drPtu. ril straiilor' aolirca PdP*i u orle, glitat inti soti drtl la aPel.

PARIA l: iAflA

$l PRoDURA

elamlii imPotriv rri Prson sau a uni institlrlii pentrrr r statul nu stlsPunzto3; . in zul ln re rlamantul nu st o vitim a vnimentelor sau a msurilor ae statrla az relamaliiloc9. o person oat Prtind ! est .. vitim! numai tuni ed s te dire t af tt d o msur liu stne. sar si dmonstrz Prejudiiul sau Pa8u60. 4. lnomtibilitte rotion mtrio61 Aesta uPid: . auza ln r o persoa invo un drPt ninlus ln onvIie6,; . auz ln are rlamtiil feut de o prsoan ad in far sferei drptu. rilor prtiulal invoat@.
D mPlu'aoa1ii(i afudeazul i re avotPus ia disPozilie de rtr stat rfuze s! asig! Pa uni Po !zt' in iPrejur}ri Pt etriunalel intrn ar - vzi Pr! IlA: Posul hilbil, RprzDtr fi teuit sn qi slm rsPosilitte l e 8 |iJ n dn u' n P r o e d r i | P P ns |u d . . o i . j.vtr|nil9u!,loU! |'v I(iP | ' U P U ; ' rglmnt i sttulntr lrede a lmPidiiitiune ot adue i.. idinit oligtiile Pod}sd Alre rsPetivlersoa Pite), D dm]u' i azulln ao Peonn frerln nule alteia, frl Posedaalitat nesar; in zul i r Prsoa n lote sustie l fst fetatde e]msun (d dfrpfu, .^\za gotifr ontr Grii' 14 o.toh|1 |995' sia ' nr, o. 21 ,tl'R.R. 250,ln r.1ionrii nu putauPtinde ffu vitie limitiuilo. upra drepturilor . o m P J i i . ll t P ' n U i ( dli r e . l . U P | J i ep o p r . e r r .up P l o P i l od l l e p t v .d ".1iu nilo', Atui d orgaizliile sunt elte introdu ..ei l umelroPriu' tuie si l fi ftt dJPtui, de tmPlu, l u2P''ell, vezi Not , sindi..tul u ei PoPriile fetatde stilia imlusi suPradrrPtului de emi, dli memrii stui.au afta{i, D xmpfu'i uza j./de .otr RpubliiiFdralea G,i.i, 15 iulie 1982'sri ' nr 5l' 5 .li,R.R' ri atz Du.lgo ola Rgotul|i Unil, vzi Nota 9, 22 otorie198l, ni 45' P8rful41' .fritor la ftui otilu $ diret suPlii Pivate, dtora!lgislalii a. inter' atelhooseuale intre adulti, hir d. l.mntulnu fDss sPsvreuei msui de Plnr i aPlire a stia;alza wa$ink coto oladei' 27 sePtemrie 1990, sia^, nr 185., Nr 8: stattul de eist hia. atui "vitii Poat endnu *isti ii o vtma'eee stleantPntlu aPlirArtio]ului 50 GePra tii .itil Ptru PguPeunir9i eoniare) (tiolul Arti.olul2z Pgraful2 5,Pra8rfn], di l oiri 1998)D dmP]u' dPtll muesul u slriu mini 5uIan numit stdad de viat. (de anP|!, \a!?a, onEDonfrni'6807175, |Di?i| |odel i |9-5,] D,R, |5J;;U /J ndsal |i Kullnafl ostrdsudii.\1776|85, 4 mlti t986' a6 D.R. 25r),Privind {Dizi) obliD unui P de ond| (alza tr Glftd\\i,7462|76'7 ma i 1977' 9 D.&. l l2)' }tru obtier uDiPuni so uzare alti Pen,dtptul I uil Politi (uz anto Sudiei,21808|9'8 sPtemrie l99, 75D.R. 22),drePtlja efuzll eftu,rii *ryii lui nilitd di! motire d .otIiin!(A (^nza uno fltfu Fis|ondi,|7os6|go'?2 D'R'249)D qP]u' in zul in ndrtatrelmtofomArtioluli 6 Pi'te Pro.dui nu imli hotrri referitoa l auz!al sa l dret!i qi oligalii ivilej ln .azul i ren *t! lgtuiPrivind viala d ffrilie i intelesuttiolului s.

GtliDUl sP!IAI-IsUluI

IN oNv!NIA

URoPlANA

ee5ig 5.in mod asentil in auza i ar elile sunt in md stiat aleali u un litigiu re a fost dej eminat: . de tfe omisie; sau . pin alt prdu d iflvstigar saurcglmntar it1iont65' 9i l nUonlin informtii nois.U elvnt' Fptele ni sau rlante pt inlud: o hzir suplimentr in durta ro. durilor, dej aminati de itre omisie; ontinuarc periodei de eletare in star rlinercu'; ln zul ln are o erre a fost lspins din uz nPuizrii ultimului urs intn, ia. redamantul a ihiat proeduIil intrnq desoPrire de noi informlii fPtie slr de dovezi relevnte Pntru eIIi antior63. Aeste ntr uprind rgentele ilrlidie referitela intrprtara onvnlii Pe are relmntul nu le. Prezentat in erere terioar6,. 6. Abuzul de DetitieTo Asta Pte fi aliat i zui d: . fls; fraude; dentur u uni-$tiinlj . plngei vxatorii si Itated o ntur similar,'; .

Artiolul 2z Pa..gfuI 1()' {Artilul 35' gful 2()' di dtde 1 noifrbri 1998). D eefupi'.ava ntr Rgatului Unit,|Dc1zi') 1l6|a5' 50 D,R- 228 (i.er nu emlii a! fost aiarc Przts.i lillengi i fata ogniza|ii Internationalea |'l[ii): .roza onta spani'' 1658/90'(Dizi) r0 &emn 19' 7 D,R, 214 (i i rtamliil dI i mod stil ael9iu l gmit de trun orgnm l org. (Diz) 6 \!|i |992' 7 niztii ltnlioI !n\\,' aozaofltto sponii' 17512|90' D.R, 2r4 (Plngrile.]mantilo1ln od slil aIa u l prezntatd ettia ln fa! omittului Ptru DrePtu.il omului l or8nizliei Naliunilor Unit). a! . oltfo Rgatului Ukif' 82178'(Dizi oton B79' |7 D,R. \22' vollot ontrd Ilalii,9621/8l' 13oton198'D,R.' p. 21z {Dizi) (Dizi)28 oiemi 1994'eputiat'rfritoi e\z^ on|fuRgatuluiUnit' 23956/94' l noi inforatii lgtd stttul de *itate l rlamatului dEiut i i..hor' Ile. ( restriiile d tsf/vizitrc, vati Privita hgnb sal a.tio|egat alz^ .ohtto Rgd|uluiUn'l' 8206/78'(Dizi) t0 iu|ie t981' 25 D,R. 14z .rtioll 27'Pa.agrful 2 (Artiolu| 35' Pagaful ' di dtad l loimie 1998). D mPlu'auza,. .o,'a Rqotu|uiUnit' |'a4l87' (Dizie) 15otomri l98Z a D.R. 214'airz nstatt in lgnturn u a d.a ia ree.omia onsidratn fu ri d mPtnraei si se ouPe de i't treri Ptstte, r! fundmentat'a g.auun loluf, d mun, inutil' in.ompatiil fun.ti d a iguraim?lmtr oventi' ti o stniu in *eit lit.iutii.

PARTA I: PRAlA $l PRoDURA

. . .

relmtii lntemeit Pe fapt ntru re rimntul insu$i estrisPun. ztof1; inlara fla8rat' dlierat re8ulilor omisii rferitore la onfi. delialitatd]i volum eagertl prezentIilor7aj

otivaIiilepoIitie: FaPtuI rdmntii r Puta urmri rr soP sau un oietiv politi de vrun fel orar nu ste' i 8neral, sufiint Pntru dzvlui l abuz. omisia nu onsidr auziv faptul relmntii floss Podura de la strsour8 a Part a unei amPnii d rsin sau a uliitate Pentr a fae Prsiui asura unui stat sau pentlu influnta oPiia Puli' su ezerv ondifii a rlm !ii1 s s azze Pe ft re1e,sus|inut d dvzi sau rind hstiuni aflat i sfel d aliare Conventiei,'. de pe ro| z Rdiel omisi Pot proda la radira unui az d p rolul i, onform rtioui 0?6, in azul in are: . rmatul nu intetionez s.$i ontinu atiun judiiI,1 Ast upind rtragereaererii de tre rlamant, in zul in re s- produs
D mPlu'aiuni d re|matuls-Plis i l.gturi ! dutadilo d *tri dar, omia a onsidate astfPt se dtoa'in mre msur"lnlnii liiii pe stuiaPt itaPelului Ei sunderea auti d Atrrelmt' duPe rsPi8r rc^^rcstltii (^!zaonnd lrlafldi'9742|82' \Dizi) 2 mItie 1982'2 D.R' 250. De *frPlu' devilui.ea tPrsea Pedurilor judi.ir ( osrliilo iiut n4ibr de omisi)' a orsPodIeiiltre Pn4i !i omisie, inillri Prin inad\gtt mioe nD vor Ira8duP sie det avtBt. (Dizi)9 Pili 1997(nUbliatl)' cala stf,oulakatosonta RegatuluiUni|'27567l95' aii contra Rgatu|ui U,ir' 81778' (Dizi) 15martie 1980' De eemPlu'auzaeelel 'i ]1208/84. 46 D,R, Uaif' (Deizie) 20 D.R, 44, ai auzaQsiston'i al|ii .ontraRgatului 182'in re Guvrnul PretiDse rlaD}iilfeauPart dintr o am.ni oo.tatd otir a sttutglui !oliti.; 1a alza klir N| 2198193' {Deizi) 19 otori 1994: oDfimtnd lrt in hotlrr ei, Prgrful 54 (m.i sus' Nota 17).ln re Guvrnul tr a Ptis ercar zi*q' dre lr Parte diDtr-o nie de lroPa8.nde sPaatisti' dusnd tPK lPartidll Krd l !itorilo' Patid de orinti mrist 9i aPa4ioe.d minoit4ii ku.de din uria' in1ois de tontelil turc'ti a vizand de* prindea de Tuia a regiuilo louite d kuzi' n.t.] in vderesumineii sttuli tur' oDia a onstatet.n rdamatiile s zau P uzoi 9i Plangn utnti.privind inl iri l drePtilor oDului, aenu $au dovedit fi lilsit d. tmi fPti. Atiolul3z pargful1'din dtde l noibrie 1998, (Anio]u] 1998). 1(a) z P.rgful r(a), din dtade 1 noimi Artiolul0' Pagrful

46

G t l I D U !s P I A l I s U l U l I N o N v N T I ^ U R o P A N A

o inhir miaiii neofiial a litigiului u Guvmulft su in zul l r rdmantulgia pierdut intsul PntIu otiura IiuiiD; . estiune a fost rzoht, d mPlu, PIint-o inhire miil liti giului tntie 4i30; . din oriae ]t motiv, omisia onsideri nu mi este iustifit onti fluarca amirii rii3';atui nnd' d mplu, relamntului i s atl odat rPrlii adevteln sistmul inter .lar est insist tot si ontinue elra,ar iteaz s mai Przit lun interes juridi'1i str tuni and lmprjulrile sunt.l 9atur! lnet omisia u mai Poate si du mai drte o aminare efiientl; sau atuni end a xistat o lnlr deliert 9i mniPulatoir a lgulilor Prind onffdefltilitata*. Toretiq omisia Poat otinrr totu9i xaminara uni uze i o.ia di situaliile de mai sus, dai resPetDrPtuIilo omului imPu srn onduiti. I tIi, un rlamnt nu Pote fi d tr un Guvrn, "umptrat" pot l2tsndln urm o situIie ln are ontinir s se Produ! inllri simila. u toat ast'nu a existt ii u z d dt reent'si ar omisia s fi insis.
D rePfu'.a\A bbott contrd RgaluluiUnit' 15006|a9, l0 dri 1990,67 DR' 290. AtuDi d steegoitl o lnhi miil litigii 1ntrP4i li oi' duP d misiiiitat' 9tttate htf n aPort' of,form Artiollui 28, D mpln' da rcsta fuat si .sPudi l soliitriId infomalii' a ulit s r9 Ptteee| l.e s ddplialii jlstiIit' . tat s} fumi o d.esd lnintie 9u l azul Pifderii .ont&tlii ! tPtzntntul snulegel (ddPlu, lza .o,'d .(\aPort) lr aPrili 198q 60 DR 7r). gtu|ui Unit' |029|a, Atiolul 0' Pgful r() (Artiohl z Pngrfin l)' din deta de l noiemri 1998)' t sesuP..Pe u luliile dlnheirmiil a ]itigilloi' form ^rtioluloi 0' p. .gnn l(), de i su,' vezi, de remp|!' a! .oatro Gfrdiei, \426va' B tt\ 1990,66D.R.228. Jtiolol 0, plrgrful 1()(rtiolul 37'Pagful l()' di dt d l Doiie 1998)' a|z^ .ontfu RgatuluiU t' 2Ba2|9' |9 ianai 1995'a0D.R. l2' l l8i9l4i 4u Pvrstei d Prire a onsiml5mntllui * shimse. ca!z. ont Turciei,2205719' 1 ianuari 199z 88..! D.R. 1z De qPlu' a f.iiiPs onta Gr,nnii'209|5l92'(Rapot1'} 3 m.rti 199' 80 DR. 74| 4catul omniiclt pr',tj u4ii suPrem' in su6r Phtui l s. @ din PrtaoDisi .t-l infon' i od ofidli], i ltitud u luntu] d tdre piidiu l a.stiu Pnyi la fond,omi9ia a osi&rt @st fPt drePto gry inflarc a regdnor sle'iire Peltu @ u et nii o jstfi, 'i s9 a dP rolul i' onfu|fr.a\E\ ry ot Rga|u|ui Unit,1s spti|| 197E,srii A, nr' 26, 2 .tl.R.R' 1' i . laDtul a iformt omi' dup asia1i de.lr4 admiilA rde rfritoeh eti u vr8' ' dor s! s tagn'd oi r ontinut prcu fe Prli.iPea lui' dr. .auza idi lem gera' u atrou, are ltau rsDta. ovltiei.

ARA I:PRAIA $]PRoDURA

tt suPn ontinurii uzei, in l.reme e rclmatul ar fi doit s s ret.ag' u Ptia anumitor sitatii i r omisia nu fost siguri xPrimarea de tre relamt a itefltiei d a se rtrag v fi fost utenti36. privinddmi5ibiIittea 8. AeIuI imotiv deizii|or su ldeshidl kUzlor] Nu xist drPtul l Pel din parta uui rlamant imPtiv ui dizii ar ddr reastuia su o pt di a drPt indmisiill7. onform ar. tiolului 30, Paragrafi , omisi Pote repu o r P rolul i. Prtia ste aad s prod i stfel atuni end omisia a svrqito eroare fapti irr luarea deiziei, ercare re est rlevnte Pntr onluziil aesteia,de exemPlu, atuni ad trut u vdI o srisoar re intodua rerea,lulu arc a ftt alulara trmnului d lase lni, su tuni nd s azat, in motivara i, P uD faPt ronat. Ar fi, de semene,Posiil a rdshidr s. s P.odue tuni nd Pr edent faptul l Guvrul u ru'it s Puni in apliar o inhi amiail a liti8iuluij srrtuni ed Pr irrmstnIenoi, re elmit omisii se.$i ria eminrB. 9. Poz;i . o pIson, un guP de persoa sau o ganizati nguvrnmntl ar s Prtinde vitia unei inelri onvntii ri o lt Prson (Prieten' rud et.' a 9i u vot, un lPrzentnt i unui oNG) are are autoritatad alioa (printr.o srisoal d imPutrniir r sPeifi fptul rdmntul dore9tea aeastas tioneze in drul Poeduri lor dinintea Comisii) Dotinainta o ererc90.

De qemP|'' cz^ Ku|t contrdTrciei'24276|94'(Dezi)22 mai 1993'8l. D'R. l l2 ( tlt' in urs de judetln fta rtii). vzi totuti Artiolul 29' are Pmit unli Guwrn s idie noi agumnteefilorel dmisiilitte' duP un 2 fost d]artadmisiil - u gist o aDene ?rvdeiin Protoolul nr l l' d intiat in Yigole la 1 oiemrie 1998. De frp|!' .!za Aldnan ontrAus|tii' (D|z) 16266/9, 7 frei 1990'65 D,R. 33z De dmPl' atni nd l.t au a rulit spstrzelgtu.u voatd seu ti rlnnoit Plngril.' pztnd rguDte onvingitor.u rivir la itrP (d dfu]u, a.1ii dovdit d itimidt); ln zul ln a o rr fost radil d Pe ol a fiid Patur, i imteleltrioreu junst un Punt ulmiaot, P.intii Pot lio !n nunl opiilor, i afarede azul ln rt un onflit d i'ts sauo liPsi d. litatjuridii ' d erefr, .^azaIlokknn contrFiflIdi'2 seP|mti 1994' seriA' nr 299-A'19.tl,R.R.l9' i rettln! semi gisaln pozilidin ars.$ reizinteoPilul'onfomlglliiint m .

48

G r i i D r s P t r A L t s U L U lI N o N v l N T I U R o P N ^

. .

Istituliile dministratii uli loal sau de drept puli, aI indePli. nes lndatoriri ofiile, nu Pot inffodu ereri91. Nu Poate ff introdus o ercre ln numele u'li Pson ddat. o Person r lndePlin$t onditiil nsre,a rud apropiat sau mo$titor avrii' poat introdu Irai nume Propriu' a viti m,,. Atuni end un rdmant dedezin timPul destr$urriiProe. dulilor' tiua Poat' in prilriu, ontinua, d sotul [suPraviluitor] sau rud apropit indrPttit' Posdand un iteres legitim, sio su. m. Aest luru se itmPl irr ma,ioritateaazurilor93.u toate ast, atuni nd rclamantu| din zu| schr o11traEl|ifa a dcedat' urtea a Proedat la rdi auzi d p rol' doarce nu eista nii o rudi P.opiat Ie s dors s ontinu aliua, i doar un exeutor ' i asta onsidrt' in lumi modifilrilor din adrul ltestamentI] legisl4ii $i jurisprudei, 6 nu exta nii o ltiune d olitin Pulie Pentru minrea Pe mi dprte tlzi'

(Din) 28 ii 1995'82 D,R. 150;.auza fufltdiflto .]e I|. 26||4|951i.26455|95' cottL 68 D,R. 209;25978/94'(Dizie) t8 iaurie SPanii, |5090|89'(Dj,z)7 iauri 1991, 1996'84'A D,R. 129'Pi ar statutul B fost st ds.h, in Publit' D exmplu'ln auza YaJ. .oa|ta Turciei'22495|9|'\RaPort)8 Pri]i 1997' ln urs de judeat5ln fla urlii' omi ePttfltul .elmntul Puta dune efere.a vitimi fttl ln Dod diret. ln numle unilui s re fussu it..u tsimila u laln de a fost rnit relamantul,Deli Guvrnul dus i*tiuni. Potrivit fr redamanttl nu Poseda'onlom legistii intdne' alitataPosualde $ eP.mte unhiul' eest luru na fost.onsidrt div' in liP indiirii unei .ud mi idttitqi nai ProPiate. De eD' u gist nii un DIli.t d intrs'ir plngDe nPlo- cNA D' ona Blg1i'27ftna|.E1980'si A, . 5' 2 -[I.R,R.439] c^uza )L coano Fnti' \ martie I992,s.i A' r 24-' nlii unni olv d SIDA de. edt(ere l lgitlr5 u dlrt nrezoili); auzllklo ontrBulgrie|'2\ marti 199z R.''D.' l99A1' nr 4' ti reiamnt'nui dedt (erereimotiva aestrii ti in tildrii ilgale);zl,s,(e/']aggl 'i Brovfl co1trR8tului U|lit' 19 f\an \997, R.J.D.' 1997l' i. 29' t*,t rlDntuli ddat(lngri ipotriv violrii delii priv t . oldre entro sdomoh). alza shrrcotfulwtii' 25 rtie 1994'stri A, nr 287' l8 ',R.R. 276.

. PRINIPIIL $I ABORDARA ONVNTII


plire vetiei imPlii o aordar speiali, difit .le a lsislaiist u setdPriiPii ont tii ntioDal. stei, gUvrnt d o;tul itrntional $i PriviDd drePtuit omului. orgni$lel otrvntii intetionez s rormuIz numit stndrdintnlinle minimd. sl u ;u s idntifi a Iai Potriviti l de a Protj drPturil omului, reunosfld d! vrsitatdin statel otratante. l stiles, el mult, l minimum pe are tuie sl ting u anumit sistm d drept.

1.sub5idiritt
ognisnI onvlii rprezit, in Prirnul ind, o istifuli de suPrv' susidire sterDlor nlionl d Protq drPtufilor omului,' oo. er' lorm a(iolu]ui I din onvDti'stl]ontratant "runos(ori;reiPrso flat su judi4ia lor dltuil lirtitil" dfinit in Conven1i. ae. si a' l dinti 9i l mi imPotat Io] al statului st al de protia drePturil omului. Artiolul l3 a$ziD sina statutul8i oligIia de le ;unl di;ozi}i tutuJor lor r retind, i mod Igumett, le u fost in{tt durite oform onveliei o ale de adlsar ftiv te o ins1i n1ionl,in v. m e aniolul26, re imPun a reodili Puizara ultimului reurs intr Iflti faPtul ajungel [uIt u oPnl Dreptuiilo omului de l] strasourg ismn Pl& i rnr m t ur.i. ll ultim istant.

ca\ Lin8vtkii ||in (n. I), 9 fe.uri 196z sd ,\, ni 5, 1 .,R.R. 24l. a|za Hndlsid ,tt RegotuluiUnit, 7 dmi |976' serie A, r 24, l .tl'R.R' 7z 4a|au Akdivaroflio ureii'|6 sPkmn Pa|arufu| l ,i,o,. ri. rv p.i "' r8iIii.6J|.! .tje lolrc RPubh.iiFdro ".,.ii. c|diei.l5 iuli t982'si A. i 5r, 5 .tl.R'R. l, paagrfuI6l, in r asta sttut nu a fi omPlibi|u aetel

:::l111i Jro'ar E l]::i""T":' remlte' i Dod "ovntiei pre9st in sle,o inl.ae 9i d oftri ni de rndt;.e

si sePris. eriiD u.r" e utorittile

It, de em' irgufrntul ti onfom aia omisia nu posede nii tiPl, ij rc,ul l(eire| plfu holrl . isi JsuPfonuli rn r zte rii st.i PniD|' dtl sum..ii IrihUlillor d onttre rplr' indePunile' d oii.d Lre|liule] itern' omiia nosed'd Pulri onstrngitorrsuPr arto.ilo. sau doeirii de do.umt.

rDUL sP!ILlsULU! iN oN v N I^ URoPANA

2. ea de.a ptr instn! omisiei ii plae se sprrne organismle onvnliei nu rPlzint o urte de Pl din sistmul judtors intern li l nu Pot intervi de un tiunal in. tr jrrsla o hotrre "at'' sau fut gre$le.Rolul lor est al d a asigu.a resPtarePrvderilol onventii d tI sttele ontratante. in gnerl, organisml Convnlii nu vr reudia auz lntr un mod similar reaudirii di rodurile intne deet in situti i r apal, o.rform oven. a faptlor stelimitati. tiei, stiuni ftie sau jirridi. Putera 1rde onstatr Dqi omisia esteoli8at, ln azuril admisiil, stronstate fptl' aminrca feut d se timitaz' aproapein intrcgim, la Przntirile srise fiut de . tr pe4i $i doumntl Pus la disPzilie. Audieril sl s refI' in gnral,l drePturilor di onvIi: Punt din legisia intrni aPliail! $i in domeniul araroi e audiaztr martori su hiar ll vd la fal p rtmt,Prduil sal dsftrsurendu.s'in male msur, in sris. ln ovr9itoaremajoritt a azurilr tuni n.l o auz a fost examinat, in mod xiausti la Irivlintrn, faptle au fost dztute 1g,ia omisia nrr poat sPra s realizez Lrnrezultat suPerior in eea Prive$te lanfiaa elmtloliti8ioasn. l el mai mult uz, faPtleesnlile nu s afl6ln litigiu su nu treui lanfiat, din momnt . .i{it asuPrgarn. ds Convnliis ntraz d gisml minre a stadardlor pliile5. Filor Produrale, Proedurii d lur d deiziilor' Da s sustin orgnismle nvnliei se azeaz Prea mult Pe onstateril tiunalelor intern, astluru rePrezite o refletIe a natlrrii funIiei asumate. orgnismele onventii nu vor htrl din ou da hotIer d inredinlar a oPiitor a nstituit, lnt.adevr dizi orti, i vol stili d modul de luar aesteia$i aPliare i au reu9it su nu si rotejez' in vrrr fl, drPturile perintilor. lnt.un z de rim srrsPte'sivit d tre un asasi neunsut, omisi nu Poate lnra, mdul sris, si idntifie vi.tDl9i s nstat, um s.a sustiut. ea Prin aeast,da sttul a fost dirt rsPunztor, $a poate f ea st se eminze da tima a fost Prot4t sufiint lnainte de

8q ln a seriA, n. 199'l3 ,l.R,R. ofltro cfuofli.i, t9 f,arti 1991' .\ sto.k retamatt sustiflut a' de onivnt! ! ofterii de loliIe' un info.mtor l-a atfs Pi omisi u. ln9liunela odul lnui vion ea junsln G.mania, ud fost a.6tat, difrite l o onluzie se ajun8e da u di;t mrtori, ilusiv Pe ei ofi!ri de Politie, utut de ae. a tiunallointrrne, tlmi fventuzitatde a sejngta nitte onluzii "i Prsu' te. d asmeea' limlezirii hestiu. unei aufrit stni de lururi, Pntru it sitate eit" eigtnte fti if, doielni' nilor

P{R I: PRAJA 'IPRoDURA

aeasta_ onfolm stndaldelor imPuse de lege sau, d priiPiul st lia. bil, onfom gara1iilor neesre si di, duP aeea, inidentul a fst er. tt intr.un asemenea md int s demonstrez faPtul domnia legii s a{li in vigoar6.ln onseinli, o m PIt din jurisPrudnl onvnlii s lndreapt asuPeaminrilr prcedurl. Aestfiind sPuse'eisti un Punt de vderegnral, ntinutin soliitala qi urlii a diziil misufile luate se fi susfinut de motive ,,relevant$i sufiinte"7$i, in ntxtul artiolului 14,d o justifiaI oitivi 9i rzonil. Aest luIu rPrezintun mi,lo d a s vrifia tat faPtul deiziile slrnt,in md feti nfrme u soPuril urmrite, At 'i p ala le nu sunt ritrare sarr emis u uz d putre. . Mri d preiele utoitlile intr sunt rcunosut d itr olsnismele onvenlii a g. sindu.se, in gneral' in rni uni pozili fi de a ajungel o dizi intl-o nlr. miti auzi' fi d hotfi suPr msri]or srintf.un numit domniu, fie estevorb dsP! exproPlierea uni Possiuni, ln vederea onstruirii unui nou drum' fi de intrzir unor filme vide lsfemi' fie de venzara unor irti de edulie seual3.ln aest ontt, s fa ln mod fvnt rfrif 1 "mrja de apriI'' are tIuie ordt statlo ontratant. Aasta rePrezint un termn ar lru onstituie $i nu Poate onstitrri oitul unei definiri Prejs 9i ar du,oareum, ',Permis de lier trer'' aordt Guvetot in md spil in le auze in r ist, la Prima vedI,o imitiun asuPra unui drPt, ist gumnt, nsitilii unei semna imixtiuni, $iintr.un az' $ i llalt'suPr iar arrzesterczolvat. solind din Plrie trmnulde ,,mrj d aPrire.,,.
(Rort)8 Prili l99Z i u dejudeti in fa!urlii, alza Yasconio Turii'22495l95' ln ontdtui sitlii rsuri]o.' d emllo, u2okj o co r sudiei,24 fua'ti ]9aa, (rtiohl8)' motivultrelies ffp.tinnt s r iaA' nr lt0' ll ,H-R,R.259 ftade imi' IiU i m l i U n i l( 'dUl l , , 3 . n "' o , . . o , , , . i . , , ' u t i "' o o ' ) t . i ! ' l f i . ) ' U l J' u l u r a seriA, nr 10'8 ,'R,R. l0 (rtilull0)' vezi Not7t dijos' De eePlu,.uza n,f,llerohtfu El||iei'24 m^\]9aa' siA' r l, l ,tl,R-R,2]2' 5; iiid intr un ontt di.tii ontinu!u frtl vii din l.r]le lor, Par8!f!l alza Iln,sidcontr1Rgatu]iU4it'7 deefrrie1976,sriA, ,24, i ,}r,R,R.7Z P ragrf] 48'54!i 57(onlirrqiondamnr in ]gitu u ,,i!l mnul o9u"); auza stubbilg',i al|iicotr Rgatuli Unit,22oc|ofi|\ 1996, R,l,D,,1996l nr' l8, largrfu] 74(term difnt imPuspolor rePretindu|emetii alza Buklef cofltrR ga|u|i Unit'25 sptie |996'R,J'D,, 1996l n. 16,largrftl84 {fuzl ordirii ltoriztii d onstrulie tro familie d !i8ani)j auza wiflov ota Regat|ui Uit, 25noinbri1996'R.J.D,' 1996 v' .2t (inter,r ului film video lsfmi).

GllIDUL sP!lArIsUlUl

IN oNvNlA URoPAN^

Fptul traditiile, Politiil si Pratiil.vriazl onsidrili dul statelor otltnte stunori folosit pentru a suslin istmta rrneimIi de aPlir. Atuni end nu eisto onePtieunifoIme,d eempl ln legtur u moral& s aePt istent' in stfld domlii, unui numi d soii su de ordiposiildo.In a|za Dud{onontraRegatdui Unif|, liifteaa f(l]t rferirl ondiliil moral9i soialdifrit as pot aPliatn zon difrit, nesli al. rmarend, din atrzafaptului o rcstrilie nu estosidertil lntr.o aumitzo. tundeva, stlur nu lnsm ea u std aePtat , indifrentde mrja in uzarsPtiv, urte onsidrat u tatasta, orgnismelor onvnd aP.eiere, drepful de a faevaluara finl 1rv itr adulli re juns l oluzi itrzira rlaliilor homosale lii $i ln ondiliile di Inda de Nord' Pntru a s mlie onsimtnrrI nsar?i' ai site}ii. molal saupntu.i Protj stndardl P uDii mmri !1)]nIili ostul er dispropo4iontd mrln ea Pliva idiYidul, r s xiste,i urma aPeriilormisuri, deatun mi e$tigonrtentlu omunitt. pe liPsa d onss saud urt s-aitmiat in altdomniintrovrsat, zeomunil demonstrend fptul nu Pottioin sensuld a impu. n oli8aIiisttlootratantel'.Astluru indi o aordarmai preauti, ' in ast zonedifiil' domiil vntiia doar s-Putargumt onsns. Pe d lt Prte'atufli nd Putaontriui la Paritiurrui asmgra lar8 ord, tn Andul mre, in xistl un sttlr PriYinla aPlirii unol stndard artiulre, ast luru seva fe'ln gennl,ln legturu nlizmtrial6, judiiardi auzaTlrr ofitraRgfuhi Unit|'' pdpsi opr1 a tn azul
alza IIondf|i.|conno Rgrll'i U'it' Paragfitl48. vzi Not 9. 22otoi l98l' sna' . 45. st lufu s itemPli indosiin doiul benssquIilo. di RgatulU!it' vzi , 37j Re6 \tia RgatuliUnit' 17otonri 1986's*ia A' ff. 106'9 ..R.R. 56' PagafiI] ! o$q coato Rgatufui u' 27sDn 1990'sriA, tr, l84' l ..R.R. 622'Pa.ghfll4o'cNAB. ntfuFi, 25Dartiet992, seiaA' nr 232.' 16.,RR l' Pgfll 48' ln re* frefrnel imu{iientlon* $iinliIi' medil,lglqi soi.l ln gtl f.nomnol,v' 9i uz. x ' x 'i z- or Rego|uluiUnit' 22 aP.jl 199z RJ,D,' i997'tl' !i 5' in.ar nu e *istt o bazlomi in privinl dtPtrilo. P@tlr 9i d fill.] ts!xuliloai pniulr in legtur, u opiii nlsDli Prin lmol nifli.]n dt tr u (to,qi i. e hstiil gat d filili u au .ostillit oitul uui osenslai 1 li 8: mrmjoritat sttelo 25 aPili 1978'sei A' ni 2,2 ..R.R' !, Prgfl nu mi foloseuasena mtodd f,ult ve; eferire liute h "standardl8ral Prt". vzi 9i auz Dsdgor onta Relotxlui Urit' mai sus, Not 11' par8@ful60' pdvind intrzir&tlor d oDos*ulitle tntrdulli .osit' in aft mioritt sttloi ai onsidrndt s' s Plisnlini Ple uf,o a*me ativititi.

lRlA r; PRAIA $I PRoDuRA

sfera maji d aPriere ! diferi ln funiie d ntetla' Aesta fost on. sidrat, d ltre orgaflismele oflvntiei, a fiind dosit d larg ln domniil ufnli nationlels;Politiilor de uraizar'6;hestiuil d tiPul ttnsseuelismului su al lAD (tnsnmtrrtifiiat d tr un doator) au fost Perepute a liind ontroversate.ln ee e Priv$te zon protjirii moral1trilol urtea, i a\za Duil{on|1,ir,-a^tat, Prevdere grale, fPtul marja Ia larg6, sttund nu ont numai soPul misurilol are aftausfIa mariei de areiI, i 9i ntura tivitlilor imPliat' Deoar arrzDlldgeo, Piva imitiune i domeniul intim al vitii Privte, blnta llin i favora relam}ilor,prin fPtul i ru nesre-motiv deoseitd seliose" Petru imixtiun. ln Prtii, marja d preiIalionz a u miilo de a.i ls statului lirttde mn! iD valuarea a a estenesarpentru soietat qi li mi une i de raliza a aelor nsitli, a $i a sinronizrii olitiilod3. Nu eist numai o singlr l de a ProtEa Piii d auz sau d ]uta imotriv trfiului de drsu.i Intr.o rrroe multiultull, u nisipurile i mi$etoare d tradilii lole, ovti nu ot 'i nrr trui s ier se imun uifrmitte su erinI dtaliat $ sPeifid9. u tot aest,din Postrra 1oI de suPravr, organismle onventiei pot imPun sui legitim $i a stt0l s nu dPeqase aumite limite. De xmPlu, ln domniulnalionalizrii ii eProPrierii' in ar Pot fi in jo Polemelegatd eonomia nalionalii, urtea aordi iteresului 8enral $i Publi ufl ileles larg $i rspta evluaaf!uti de etr stat, in f de azul in ar estestlipsit, ln md manifest, d o fundmentare rational,o. u tote aestea,in gnerI' treui si eist revdIi ln P vin1 dsguirii
alza sund, Ti6 coflka Re8talui |Jni|,26 aP|i|1 |979,seri ' ( o, Paragrful 59; ca$zaDu.lgeonconta Rg4|ui!i oi'' ibi, Nola 11,a.agful 52. ^va LandrontraS!.liei, 26 ti 1987, si A' . l 16'9 ,tt.R-R, 43]. cza Buckleaz\ Notl9' Pa8rful75:i! zonleuristi, torittileDutause erite o libertter imPli o Dultitudie d ftori loli, l Pfr8rful52, Yzi Not rr' nai sus. D enplu' l,ifllsa, .ohtr Rgt|lui onit' noagla4' izi) ll noienri 1986' 49 D.R, 18l' iD roisia a emar.t ! frjde lrei se aPliA atun.i.ed un stat didsn modifi sistnul- lPtul RgtulUnit $ modit stemll de inPozit ! a demost.ato liPse ntrior6d justiiiar oitiva 9i rtioale, doreesopil s ot si' i mod legitim' di vemin r. D emP|.' alza sudo Ti6, slPrd' Nota l, Pngful 6r. ^azaLithgov co,|tr Rxgatul'i U 8 iuli 1986, seiA, . 1o?(fl^Iion^|j|)| cauza laes coltd Rega|uluiUhn'21 feturie1986,seri A' ni 98 (Pln8iPot.i efotDei ffei. torla aridare)j uzP/esos copaia ofltr BIgii, 20 ,oie.i 1995, s.i A' . 30 (inrvnfielegisltivsuP.auor rlmtii lg*e de Prjudiii, flatln .urs djdt)'