Вы находитесь на странице: 1из 6

Caotrangxitin2@gmail.

com
CHUYN 1

I CNG HA HC HU C
=> C nhng cu lin quan ti phn tm cng thc phn t. Phn l thuyt ch nh du trong SGK ca em ri y. c v lm nh! Bui hc sau ch cha ^^ Lm ht nhng bi c th em nh! C ln ^^

Cu 1: Thnh phn cc nguyn t trong hp cht hu c A. nht thit phi c cacbon, thng c H, hay gp O, N sau n halogen, S, P... B. gm c C, H v cc nguyn t khc. C. bao gm tt c cc nguyn t trong bng tun hon. D. thng c C, H hay gp O, N, sau n halogen, S, P. Cu 2: c im chung ca cc phn t hp cht hu c l 1. thnh phn nguyn t ch yu l C v H. 2. c th cha nguyn t khc nh Cl, N, P, O. 3. lin kt ha hc ch yu l lin kt cng ho tr. 4. lin kt ho hc ch yu l lin kt ion. 5. d bay hi, kh chy. 6. phn ng ho hc xy ra nhanh. Nhm cc ng l: A. 4, 5, 6. B. 1, 2, 3. C. 1, 3, 5. D. 2, 4, 6. Cu 3: Cu to ho hc l A. s lng lin kt gia cc nguyn t trong phn t. B. cc loi lin kt gia cc nguyn t trong phn t. C. th t lin kt gia cc nguyn t trong phn t. D. bn cht lin kt gia cc nguyn t trong phn t. Cu 4: Pht biu no sau c dng nh ngha cng thc n gin nht ca hp cht hu c ? A. Cng thc n gin nht l cng thc biu th s nguyn t ca mi nguyn t trong phn t. B. Cng thc n gin nht l cng thc biu th t l ti gin v s nguyn t ca cc nguyn t trong phn t. C. Cng thc n gin nht l cng thc biu th t l phn trm s mol ca mi nguyn t trong phn t. D. Cng thc n gin nht l cng thc biu th t l s nguyn t C v H c trong phn t. Cu 5: Cho cht axetilen (C2H2) v benzen (C6H6), hy chn nhn xt ng trong cc nhn xt sau : A. Hai cht ging nhau v cng thc phn t v khc nhau v cng thc n gin nht. B. Hai cht khc nhau v cng thc phn t v ging nhau v cng thc n gin nht. C. Hai cht khc nhau v cng thc phn t v khc nhau v cng thc n gin nht. D. Hai cht c cng cng thc phn t v cng cng thc n gin nht. Cu 6: c im chung ca cc cacbocation v cacbanion l: A. km bn v c kh nng phn ng rt km. B. chng u rt bn vng v c kh nng phn ng cao. C. c th d dng tch c ra khi hn hp phn ng. D. km bn v c kh nng phn ng cao. Cu 7: Phn ng ha hc ca cc hp cht hu c c c im l:
-1-

Caotrangxitin2@gmail.com
A. thng xy ra rt nhanh v cho mt sn phm duy nht. B. thng xy ra chm, khng hon ton, khng theo mt hng nht nh. C. thng xy ra rt nhanh, khng hon ton, khng theo mt hng nht nh. D. thng xy ra rt chm, nhng hon ton, khng theo mt hng xc nh. Cu 8: Pht biu no sau y l sai ? A. Lin kt ha hc ch yu trong hp cht hu c l lin kt cng ha tr. B. Cc cht c cu to v tnh cht tng t nhau nhng v thnh phn phn t khc nhau mt hay nhiu nhm -CH2- l ng ng ca nhau. C. Cc cht c cng khi lng phn t l ng phn ca nhau. D. Lin kt ba gm hai lin kt v mt lin kt . Cu 9: Kt lun no sau y l ng ? A. Cc nguyn t trong phn t hp cht hu c lin kt vi nhau khng theo mt th t nht nh. B. Cc cht c thnh phn phn t hn km nhau mt hay nhiu nhm -CH2-, do tnh cht ha hc khc nhau l nhng cht ng ng. C. Cc cht c cng cng thc phn t nhng khc nhau v cng thc cu to c gi l cc cht ng ng ca nhau. D. Cc cht khc nhau c cng cng thc phn t c gi l cc cht ng phn ca nhau. Cu 10: Hin tng cc cht c cu to v tnh cht ho hc tng t nhau, chng ch hn km nhau mt hay nhiu nhm metylen (-CH2-) c gi l hin tng A. ng phn. B. ng v. C. ng ng. D. ng khi. Cu 11: Hp cht cha mt lin kt trong phn t thuc loi hp cht A. khng no. B. mch h. C. thm. D. no hoc khng no. Cu 12: Hp cht hu c c phn loi nh sau: A. Hirocacbon v hp cht hu c c nhm chc. B. Hirocacbon v dn xut ca hirocacbon. C. Hirocacbon no, khng no, thm v dn xut ca hirocacbon. D. Tt c u ng. Cu 13: Pht biu khng chnh xc l: A. Tnh cht ca cc cht ph thuc vo thnh phn phn t v cu to ha hc. B. Cc cht c cng khi lng phn t l ng phn ca nhau. C. Cc cht l ng phn ca nhau th c cng cng thc phn t. D. S xen ph trc to thnh lin kt , s xen ph bn to thnh lin kt . Cu 14: Nung mt hp cht hu c X vi lng d cht oxi ha CuO ngi ta thy thot ra kh CO2, hi H2O v kh N2. Chn kt lun chnh xc nht trong cc kt lun sau : A. X chc chn cha C, H, N v c th c hoc khng c oxi. B. X l hp cht ca 3 nguyn t C, H, N. C. Cht X chc chn c cha C, H, c th c N. D. X l hp cht ca 4 nguyn t C, H, N, O. Cu 15: Cho hn hp cc ankan sau : pentan (si 36oC), heptan (si 98oC), octan (si 126oC), nonan (si 151oC). C th tch ring cc cht bng cch no sau y ? A. Kt tinh. B. Chng ct C. Thng hoa. D. Chit. Cu 16: Cc cht trong nhm cht no di y u l dn xut ca hirocacbon ? A. CH2Cl2, CH2Br-CH2Br, NaCl, CH3Br, CH3CH2Br. B. CH2Cl2, CH2Br-CH2Br, CH3Br, CH2=CHCOOH, CH3CH2OH. C. CH2Br-CH2Br, CH2=CHBr, CH3Br, CH3CH3.
-2-

Caotrangxitin2@gmail.com
D. HgCl2, CH2Br-CH2Br, CH2=CHBr, CH3CH2Br. Cu 17: Cho cc cht : C6H5OH (X) ; C6H5CH2OH (Y) ; HOC6H4OH (Z) ; C6H5CH2CH2OH (T). Cc cht ng ng ca nhau l: A. Y, T. B. X, Z, T. C. X, Z. D. Y, Z. Cu 18: Trong nhng dy cht sau y, dy no c cc cht l ng phn ca nhau ? A. C2H5OH, CH3OCH3. B. CH3OCH3, CH3CHO. C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH. D. C4H10, C6H6. Cu 19: Cc cht hu c n chc Z1, Z2, Z3 c CTPT tng ng l CH2O, CH2O2, C2H4O2. Chng thuc cc dy ng ng khc nhau. Cng thc cu to ca Z3 l A. CH3COOCH3. B. HOCH2CHO. C. CH3COOH. D. CH3OCHO. Cu 20: Nhng cht no sau y l ng phn hnh hc ca nhau ?

A. (I), (II).

B. (I), (III).

C. (II), (III).

D. (I), (II), (III).

Cu 21: Cho cc cht sau : CH2=CH-CCH (1) ; CH2=CHCl (2) ; CH3CH=C(CH3)2 (3) ; CH3CH=CH-CH=CH2 (4) ; CH2=CHCH=CH2 (5) ; CH3CH CH r (6). Cht no sau y c ng phn hnh hc? A. 2, 4, 5, 6. B. 4, 6. C. 2, 4, 6. D. 1, 3, 4. Cu 22: Hp cht hu c no sau y khng c ng phn cis-trans ? A. 1,2-icloeten. B. 2-metyl pent-2-en. C. but-2-en. D. pent-2-en. Cu 23: Hp cht (CH3)2C=CHC(CH3)2CH=CHBr c danh php IUPAC l A. 1-brom-3,5-trimetylhexa-1,4-ien. B. 3,3,5-trimetylhexa-1,4-ien-1-brom. C. 2,4,4-trimetylhexa-2,5-ien-6-brom. D. 1-brom-3,3,5-trimetylhexa-1,4-ien. Cu 24: Hp cht (CH3)2C=CH-C(CH3)3 c danh php IUPAC l: A. 2,2,4- trimetylpent-3-en. B. 2,4-trimetylpent-2-en. C. 2,4,4-trimetylpent-2-en. D. 2,4-trimetylpent-3-en. Cu 25: Hp cht CH2=CHC(CH3)2CH2CH(OH)CH3 c danh php IUPAC l: A. 1,3,3-trimetylpent-4-en-1-ol. B. 3,3,5-trimetylpent-1-en-5-ol. C. 4,4-imetylhex-5-en-2-ol. D. 3,3-imetylhex-1-en-5-ol. Cu 26: Cho cng thc cu to sau : CH3CH(OH)CH C(Cl)CHO. S oxi ha ca cc nguyn t cacbon tnh t phi sang tri c gi tr ln lt l: A. +1 ; +1 ; -1 ; 0 ; -3. B. +1 ; -1 ; -1 ; 0 ; -3. C. +1 ; +1 ; 0 ; -1 ; +3. D. +1 ; -1 ; 0 ; -1 ; +3. Cu 27: Trong cng thc CxHyOzNt tng s lin kt v vng l: A. (2x-y + t+2)/2. B. (2x-y + t+2). C. (2x-y - t+2)/2. D. (2x-y + z + t+2)/2. Cu 28: a. itamin cng thc phn t C20H30O, c cha 1 v ng 6 cnh v khng c cha lin kt ba. S lin kt i trong phn t vitamin l A. 7. B. 6. C. 5. D. 4. b. Licopen, cng thc phn t C40H56 l cht mu trong qu c chua, ch cha lin kt i v lin kt n trong phn t. Hiro ha hon ton licopen c hirocacbon C40H82. y licopen c A. 1 v ng; 12 ni i. B. 1 v ng; 5 ni i.
-3-

Caotrangxitin2@gmail.com
C. 4 v ng; 5 ni i. D. mch h; 13 ni i. Cu 29: Metol C10H20O v menton C10H18O chng u c trong tinh du bc h. it phn t metol khng c ni i, c n phn t menton c 1 ni i. y kt lun no sau y l ng ? A. Metol v menton u c cu to v ng. B. Metol c cu to v ng, menton c cu to mch h. C. Metol v menton u c cu to mch h. D. Metol c cu to mch h, menton c cu to v ng. Cu 30: Trong hp cht CxHyOz th y lun lun chn v y 2x+2 l do: A. a 0 (a l tng s lin kt v v ng trong phn t). B. z 0 (mi nguyn t oxi to c 2 lin kt). C. mi nguyn t cacbon ch to c 4 lin kt. D. cacbon v oxi u c ha tr l nhng s chn. Cu 31: Tng s lin kt v v ng ng vi cng thc C5H9O2Cl l: A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Cu 32: Tng s lin kt v v ng ng vi cng thc C5H12O2 l: A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Cu 33: Cng thc tng qut ca dn xut iclo mch h c cha mt lin kt ba trong phn t l A. CnH2n-2Cl2. B. CnH2n-4Cl2. C. CnH2nCl2. D. CnH2n-6Cl2. Cu 34: Cng thc tng qut ca dn xut ibrom khng no mch h cha a lin kt l A. CnH2n+2-2aBr2. B. CnH2n-2aBr2. C. CnH2n-2-2aBr2. D. CnH2n+2+2aBr2. Cu 35: Hp cht hu c c cng thc tng qut CnH2n+2O2 thuc loi A. ancol hoc ete no, mch h, hai chc. B. anehit hoc xeton no, mch h, hai chc. C. axit hoc este no, n chc, mch h. D. hiroxicacbonyl no, mch h. Cu 36: ncol no mch h c cng thc tng qut chnh xc nht l A. R(OH)m. B. CnH2n+2Om. C. CnH2n+1OH. D. CnH2n+2-m(OH)m. Cu 37: Cng thc tng qut ca anehit n chc mch h c 1 lin kt i C C l: A. CnH2n+1CHO. B. CnH2nCHO. C. CnH2n-1CHO. D. CnH2n-3CHO. Cu 38: nehit mch h c cng thc tng qut CnH2n-2O thuc loi A. anehit n chc no. B. anehit n chc cha mt lin kt i trong gc hirocacbon. C. anehit n chc cha hai lin kt trong gc hirocacbon. D. anehit n chc cha ba lin kt trong gc hirocacbon. Cu 39: Cng thc tng qut ca ancol n chc mch h c 2 ni i trong gc hirocacbon l A. CnH2n-4O. B. CnH2n-2O. C. CnH2nO. D. CnH2n+2O. Cu 40: nehit mch h CnH2n 4O2 c s lng lin kt trong gc hirocacbon l: A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Cu 41: Cng thc phn t tng qut ca axit hai chc mch h cha mt lin kt i trong gc hirocacbon l: A. CnH2n-4O4. B. CnH2n-2O4. C. CnH2n-6O4. D. CnH2nO4. Cu 42: xit mch h CnH2n 4O2 c s lng lin kt trong gc hirocacbon l: A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Cu 43: Tng s lin kt v v ng trong phn t axit benzoic l: A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Cu 44: S lng ng phn ng vi cng thc phn t C6H14
-4-

Caotrangxitin2@gmail.com
A. 6. B. 7. C. 4. D. 5. Cu 45: S lng ng phn mch h ng vi cng thc phn t C5H10 l: A. 2. B. 3. C. 6. D. 5. Cu 46: S lng ng phn cu to ng vi cng thc phn t C5H10 l: A. 7. B. 8. C. 9. D. 10. Cu 47: S lng ng phn mch h ng vi cng thc phn t C5H8 l: A. 7. B. 8. C. 9. D. 10. Cu 48: S lng ng phn cha v ng benzen ng vi cng thc phn t C9H12 l: A. 7. B. 8. C. 9. D. 10. Cu 49: S lng ng phn cha v ng benzen ng vi cng thc phn t C9H10 l: A. 7. B. 8. C. 9. D. 6. Cu 50: S lng ng phn ng vi cng thc phn t C3H5Br3 l: A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Cu 51: S lng ng phn ng vi cng thc phn t C3H5Cl l: A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Cu 52: Hp cht C4H10O c s ng phn ancol v tng s ng phn l: A. 7 v 4. B. 4 v 7. C. 8 v 8. D.10 v 10. Cu 53: S lng ng phn mch h ng vi cng thc phn t C3H6O l: A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 54: S lng ng phn mch h ng vi cng thc phn t C4H6O2 tc dng c vi NaHCO3 l: A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Cu 55: S lng ng phn ng vi cng thc phn t C4H11N l: A. 7. B. 8. C. 9. D. 10. Cu 56: Mt hp cht hu c X c khi lng phn t l 26. em t X ch thu c CO2 v H2O. CTPT ca X l: A. C2H6. B. C2H4. C. C2H2. D. CH2O. Cu 57: Mt hp cht hu c c M 74. t chy bng oxi thu c kh CO2 v H2O. C bao nhiu cng thc phn t ph hp vi ? A. 4. B. 2. C. 3. D. A.1. Cu 58: Mt hp cht hu c c t khi so vi khng kh bng bng 2. t chy hon ton bng kh O 2 thu c CO2 v H2O. C bao nhiu cng thc phn t ph hp vi ? A. 2. B. A. 1. C. 3. D. 4. Cu 59: Hp cht X c thnh phn % v khi lng : C (85,8%) v H (14,2%). Hp cht X l A. C3H8. B. C4H10. C. C4H8. D. kt qu khc. Cu 60: Hp cht X c %C 54,54% ; %H 9,1%, c n li l oxi. Khi lng phn t ca X bng 88. CTPT ca X l: A. C4H10O. B. C5H12O. C. C4H10O2. D. C4H8O2. Cu 61: Phn tch hp cht hu c X thy c 3 phn khi lng cacbon li c 1 phn khi lng hiro, 7 phn khi lng nit v 8 phn lu hunh. Trong CTPT ca X ch c 1 nguyn t S, vy CTPT ca X l A. CH4NS. B. C2H2N2S. C. C2H6NS. D. CH4N2S. Cu 62: a. Hp cht X c CTGN l CH3O. CTPT no sau y ng vi X ? A. C3H9O3. B. C2H6O2. C. C2H6O. D. CH3O. b. Cng thc thc nghim ca cht hu c c dng (CH3Cl)n th cng thc phn t ca hp cht l A. CH3Cl. B. C2H6Cl2. C. C2H5Cl. D. C3H9Cl3.
-5-

Caotrangxitin2@gmail.com
Cu 63: Mt hp cht hu c gm C, H, O ; trong cacbon chim 61,22% v khi lng. Cng thc phn t ca hp cht l: A. C3H6O2. B. C2H2O3. C. C5H6O2. D. C4H10O.

Mi kin ng gp xin lin h: caotrangxitin2@gmail.com

-6-