You are on page 1of 12

CHUYN 3

HIDROCACBON KHNG NO
BI TP V ANKEN
Cu 1: Anken X c cng thc cu to: CH3-CH2-C(CH3)=CH-CH3. Tn ca X l
A. isohexan.
B. 3-metylpent-3-en.
C. 3-metylpent-2-en. D. 2-etylbut-2-en.
Cu 2: S ng phkn ca C4H8 l
A. 7.
B. 4.
C. 6.
D. 5.
Cu 3: Hp cht C5H10 mch h c bao nhiu ng phn cu to ?
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 10.
Cu 4: Hp cht C5H10 c bao nhiu ng phn anken ?
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Cu 5: Hp cht C5H10 c bao nhiu ng phn cu to ?
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 10.
Cu 6: Ba hirocacbon X, Y, Z l ng ng k tip, khi lng phn t ca Z bng 2 ln khi lng phn t
ca X. Cc cht X, Y, Z thuc dy ng ng
A. ankin.
B. ankan.
C. ankaien.
D. anken.
Cu 7: Anken X c c im: Trong phn t c 8 lin kt xch ma. CTPT ca X l
A. C2H4.
B. C4H8.
C. C3H6.
D. C5H10.
Cu 8: Vitamin A cng thc phn t C20H30O, c cha 1 vng 6 cnh v khng c cha lin kt ba. S lin kt
i trong phn t vitamin A l
A. 7.
B. 6.
C. 5.
D. 4.
Cu 9: Licopen, cng thc phn t C40H56 l cht mu trong qu c chua, chi cha lin kt i v lin kt n
trong phn t. Hiro ha hon ton licopen c hirocacbon C40H82. Vy licopen c
A. 1 vng; 12 ni i.
B. 1 vng; 5 ni i.
C. 4 vng; 5 ni i. D. mch h; 13 ni i.
Cu 10: Cho cc cht sau:
2-metylbut-1-en (1);
3,3-imetylbut-1-en (2);
3-metylpent-1-en (3);
3-metylpent-2-en (4);
Nhng cht no l ng phn ca nhau ?
A. (3) v (4).
B. (1), (2) v (3).
C. (1) v (2).
D. (2), (3) v (4).
Cu 11: Hp cht no sau y c ng phn hnh hc ?
A. 2-metylbut-2-en.
B. 2-clo-but-1-en.
C. 2,3- iclobut-2-en. D. 2,3- imetylpent-2-en.
Cu 12: Nhng hp cht no sau y c ng phn hnh hc (cis-trans) ?
CH3CH=CH2 (I);
CH3CH=CHCl (II);
CH3CH=C(CH3)2 (III);
C2H5-C(CH3)=C(CH3)-C2H5 (IV);
C2H5-C(CH3)=CCl-CH3 (V).
A. (I), (IV), (V).
B. (II), (IV), (V).
C. (III), (IV).
D. (II), III, (IV), (V).
Cu 13: Cho cc cht sau:
CH2=CHCH2CH2CH=CH2;
CH2=CH CH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2;
CH2=CHCH2CH=CH2;
CH3CH2CH=CHCH2CH3;
CH3C(CH3)=CHCH2CH3;
CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2;
CH3CH=CHCH3.
S cht c ng phn hnh hc l:
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Cu 14: p dng quy tc Maccopnhicop vo trng hp no sau y ?
A. Phn ng cng ca Br2 vi anken i xng.
C. Phn ng cng ca HX vo anken i xng.
B. Phn ng tr ng hp ca anken.
D. Phn ng cng ca HX vo anken bt i xng.
Cu 15: Khi cho but-1-en tc dng vi dung dch HBr, theo qui tc Maccopnhicop sn phm no sau y l sn
phm chnh ?
A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.
C. CH3-CH2-CHBr-CH3.
B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .
D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.
Cu 16: Anken C4H8 c bao nhiu ng phn khi tc dng vi dung dch HCl chi cho mt sn phm hu c duy
nht ?
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Cu 17: Cho cc cht: xiclobutan,
2-metylpropen,
but-1-en,
cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en.
Dy gm cc cht sau khi phn ng vi H 2(d, xc tc Ni, to), cho cng mt sn phm l:
A. xiclobutan, cis-but-2-en v but-1-en.
B. but-1-en, 2-metylpropen v cis-but-2-en.
C. xiclobutan, 2-metylbut-2-en v but-1-en.
D. 2-metylpropen, cis -but-2-en v xiclobutan.

Cu 18: Cho hn hp tt c cc ng phn mch h ca C4H8 tc dng vi H2O (H+,to) thu c ti a bao
nhiu sn phm cng ?
A. 2.
B. 4.
C. 6.
D. 5
Cu 19: C bao nhiu anken th kh (kt) m khi cho mi anken tc dng vi dung dch HCl chi cho mt
sn phm hu c duy nht ?
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Cu 20: Hirat ha 2 anken chi to thnh 2 ancol (ru). Hai anken l
A. 2-metylpropen v but-1-en (hoc buten-1).
B. propen v but-2-en (hoc buten-2).
C. eten v but-2-en (hoc buten-2).
D. eten v but-1-en (hoc buten-1).
Cu 21: Anken thch hp iu ch ancol sau y (CH3 CH2)3C-OH l
A. 3-etylpent-2-en.
B. 3-etylpent-3-en.
C. 3-etylpent-1-en.
D. 3,3- imetylpent-1-en.
Cu 22: Hirat ha hn hp X gm 2 anken thu c 2 ancol. X gm
A. CH2=CH2 v CH2=CHCH3.
B. CH2=CH2 v CH3CH=CHCH3.
C. B hoc D.
D. CH3CH=CHCH3 v CH2=CHCH2CH3.
Cu 23: S cp ng phn cu to anken th kh (kt) tho mn iu kin: Khi hirat ho to thnh hn hp
gm ba ancol l:
A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Cu 24: S cp ng phn anken th kh (kt) tho mn iu kin: Khi hirat ho to thnh hn hp gm ba
ancol l:
A. 6.
B. 7.
C. 5.
D. 8.
Cu 25: Hp cht X c CTPT C3H6, X tc dng vi dung dch HBr thu c mt sn phm hu c duy nht. Vy
X l:
A. propen.
B. propan.
C. isopropen.
D. xicloropan.
Cu 26: Hai cht X, Y c CTPT C3H6 v C4H8 v u tc dng c vi nc brom. X, Y l
A. Hai anken hoc xicloankan vng 3 cnh.
C. Hai anken hoc xicloankan vng 4 cnh.
B. Hai anken hoc hai ankan.
D. Hai anken ng ng ca nhau.
Cu 27: C hai ng nghim, mi ng cha 1 ml dung dch brom trong nc c mu vng nht. Thm vo ng th
nht 1 ml hexan v ng th hai 1 ml hex-1-en. Lc u c hai ng nghim, sau yn hai ng nghim trong
vi pht. Hin tng quan st c l:
A. C s tch lp cc cht lng c hai ng nghim.
B. Mu vng nht vn kh{ng i ng nghim th nht
C. ng nghim th hai c hai lp cht lng u kh{ng mu.
D. A, B, C u ng.
Cu 28: Trng hp eten, sn phm thu c c cu to l:
A. (-CH2=CH2-)n .
B. (-CH2-CH2-)n .
C. (-CH=CH-)n.
D. (-CH3-CH3-)n .
Cu 29: Oxi ho etilen bng dung dch KMnO4 thu c sn phm l:
A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.
C. K2CO3, H2O, MnO2.
B. C2H5OH, MnO2, KOH.
D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.
Cu 30: X l hn hp gm 2 hirocacbon. t chy X c nCO 2 = nH2O. X c th gm
A. 1xicloankan + anken.
B. 1ankan + 1ankin.
C. 2 anken.
D. A hoc B hoc C.
o
Cu 31: iu ch etilen trong phng th nghim t C2H5OH, (H2SO4 c, 170 C) thng ln cc oxit nh SO 2,
CO2. Cht dng lm sch etilen l:
A. dd brom d.
B. dd NaOH d.
C. dd Na2CO3 d.
D. dd KMnO4 long d.
Cu 32: Sn phm chnh ca s ehirat ha 2-metylbutan-2-ol l cht no ?
A. 3-Metylbut-1-en.
B. 2-Metylbut-1en.
C. 3-Metylbut-2-en.
D. 2-Metylbut-2-en.
Cu 33: Khi tch nc t ru (ancol) 3-metylbutanol-1 (hay 3-metylbutan-1-ol), sn phm chnh thu c l:
A. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en).
B. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en).
C. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en).
D. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en).
1
2
3
4
Cu 34: Hp cht 2-metylbut-2-en l sn phm chnh ca phn ng tch t cht no ?
A. 2-brom-2-metylbutan.
B. 2-metylbutan -2- ol.
C. 3-metylbutan-2- ol. D. Tt c u ng.
Cu 35: Khi lng etilen thu c khi un nng 230 gam ru etylic vi H 2SO4 m c, hiu sut phn ng
t 40% l:
A. 56 gam.
B. 84 gam.
C. 196 gam.
D. 350 gam.
Cu 36: Cho 3,36 lt hn hp etan v etilen (ktc) i chm qua qua dung dch brom d. Sau phn ng khi lng
bunh brom tng thm 2,8 gam. S mol etan v etilen trong hn hp ln lt l:
A. 0,05 v 0,1.
B. 0,1 v 0,05.
C. 0,12 v 0,03.
D. 0,03 v 0,12.

Cu 37: 2,8 gam anken A lm mt mu va dung dch cha 8 gam Br2. Hirat ha A chi thu c mt ancol
duy nht. A c tn l:
A. etilen.
B. but - 2-en.
C. hex- 2-en.
D. 2,3-dimetylbut-2-en.
Cu 38: 0,05 mol hirocacbon X lm mt mu va dung dch cha 8 gam brom cho ra sn phm c hm
lng brom t 69,56%. Cng thc phn t ca X l:
A. C3H6.
B. C4H8.
C. C5H10.
D. C5H8.
Cu 39: Dn t t 8,4 gam hn hp X gm but-1-en v but-2-en li chm qua bunh ng dung dch Br2, khi kt
thc phn ng thy c m gam brom phn ng. m c gi tr l:
A. 12 gam.
B. 24 gam.
C. 36 gam.
D. 48 gam.
Cu 40: Dn 3,36 lt (ktc) hn hp X gm 2 anken l ng ng k tip vo bnh nc brom d, thy khi
lng bnh tng thm 7,7 gam. Thnh phn phn % v th tch ca hai anken l:
A. 25% v 75%.
B. 33,33% v 66,67%.
C. 40% v 60%. D. 35% v 65%.
Cu 41: Hn hp X gm 2 anken l ng ng lin tip c th tch 4,48 lt ( ktc). Nu cho hn hp X i qua
bnh ng nc brom d, khi lng bnh tng ln 9,8 gam. % th tch ca mt trong 2 anken l:
A. 50%.
B. 40%.
C. 70%.
D. 80%.
Cu 42: Dn 3,36 lt (ktc) hn hp X gm 2 anken l ng ng k tip vo bunh nc brom d, thy khi
lng bnh tng thm 7,7 gam. CTPT ca 2 anken l:
A. C2H4 v C3H6.
B. C3H6 v C4H8.
C. C4H8 v C5H10.
D. C5H10 v C6H12.
Cu 43: Mt hn hp X c th tch 11,2 lt (ktc), X gm 2 anken ng ng k tip nhau. Khi cho X qua nc
Br2 d thy khi lng bnh Br2 tng 15,4 gam. Xc nh CTPT v s mol mi anken trong hn hp X.
A. 0,2 mol C2H4 v 0,3 mol C3H6.
B. 0,2 mol C3H6 v 0,2 mol C4H8.
C. 0,4 mol C2H4 v 0,1 mol C3H6.
D. 0,3 mol C2H4 v 0,2 mol C3H6.
Cu 44: Mt hn hp X gm ankan A v anken B, A c nhiu hn B mt nguyn t cacbon, A v B u th
kh ( ktc). Khi cho 6,72 lt kh X (ktc) i qua nc brom d, khi lng bunh brom tng ln 2,8 gam; th tch
kh cn li chi bng 2/3 th tch hn hp X ban u. CTPT ca A, B v khi lng ca hn hp X l:
A. C4H10, C3H6 ; 5,8 gam.
B. C3H8, C2H4 ; 5,8 gam.
C. C4H10, C3H6 ; 12,8 gam.
D. C3H8, C2H4 ; 11,6 gam.
Cu 45: Mt hn hp X gm ankan A v mt anken B c c ng s nguyn t C v u th kh ktc. Cho hn
hp X i qua nc Br2 d thu th tch kh Y cn li bng na th tch X, cn khi lng Y bng 15/29 khi lng
X. CTPT A, B v thnh phn % theo th tch ca hn hp X l
A. 40% C2H6 v 60% C2H4.
B. 50% C3H8v 50% C3H6
C. 50% C4H10 v 50% C4H8.
D. 50% C2H6 v 50% C2H4
Cu 46 : Hn hp X gm metan v 1 olefin. Cho 10,8 lt hn hp X qua dung dch brom d thy c 1 cht kh
bay ra, t chy hon ton kh ny thu c 5,544 gam CO 2. Thnh phn % v th tch metan v olefin trong
hn hp X l:
A. 26,13% v 73,87%.
B. 36,5% v 63,5%.
C. 20% v 80%.
D. 73,9% v 26,1%.
Cu 47: Cho 8960 ml (ktc) anken X qua dung dch brom d. Sau phn ng thy khi lng bunh brom tng
22,4 gam. Bit X c ng phkn hunh hc. CTCT ca X l:
A. CH2=CHCH2CH3.
B. CH3CH=CHCH3.
C. CH3CH=CHCH2CH3
D. (CH3)2C=CH2
Cu 48: a. Cho hirocacbon X phn ng vi brom (trong dung dch) theo ti l mol 1 : 1, thu c cht hu c Y
(cha 74,08% Br v khi lng). Khi X phn ng vi HBr thu thu c hai sn phm hu c khc nhau. Tn gi
ca X l:
A. but-1-en.
B. but-2-en.
C. Propilen.
D. Xiclopropan.
b. Hirocacbon X cng HCl theo ti l mol 1:1 to sn phm c hm lng clo l 55,04%. X c cng thc
phn t l:
A. C4H8.
B. C2H4.
C. C5H10.
D. C3H6.
Cu 49: Hn hp X gm metan v anken, cho 5,6 lt X qua dung dch brom d thy khi lng bunh brom tng
7,28 gam v c 2,688 lt kh bay ra (ktc). CTPT ca anken l:
A. C4H8.
B. C5H10.
C. C3H6.
D. C2H4
Cu 50: Dn 3,36 lt (ktc) hn hp X gm 2 anken l vo bunh nc brom d, thy khi lng bunh tng
thm 7,7 gam. CTPT ca 2 anken l:
D. A hoc B.
A. C2H4 v C4H8. B. C3H6 v C4H8.
C. C4H8 v C5H10.
o
Cu 51: Cho 10 lt hn hp kh (54,6 C; 0,8064 atm) gm 2 olefin li qua bunh dung dch brom d thy khi
lng bnh brom tng 16,8 gam. CTPT ca 2 anken l (Bit s C trong cc anken kh{ng vt qu 5)
D. A hoc B.
A. C2H4 v C5H10.
B. C3H6 v C5H10.
C. C4H8 v C5H10.

Caotrangxitin2@gmail.com
Cu 52: Mt hirocacbon X cng hp vi axit HCl theo ti l mol 1:1 to sn phm c thnh phn khi
lng clo l 45,223%. C{ng thc phkn t ca X l:
A. C3H6.
B. C4H8.
C. C2H4.
D. C5H10.
Cu 53: Cho hn hp X gm etilen v H 2 c ti khi so vi H 2 bng 4,25. Dn X qua bt niken nung nng
(hiu sut phn ng 75%) thu c hn hp Y. Ti khi ca Y so vi H2 (cc th tch o c ng iu kin) l:
A. 5,23.
B. 3,25.
C. 5,35.
D. 10,46.
Cu 54: Cho H2 v 1 olefin c th tch bng nhau qua Niken un nng ta c hn hp A. Bit ti khi hi
ca A i vi H2 l 23,2. Hiu sut phn ng hiro ho l 75%. C{ng thc phkn t olefin l
A. C2H4.
B. C3H6.
C. C4H8.
D. C5H10.
Cu 55: Hn hp kh X gm H2 v mt anken c kh nng cng HBr cho sn phm hu c duy nht. Ti khi
ca X so vi H2 bng 9,1. un nng X c xc tc Ni, sau khi phn ng xy ra hon ton, thu c hn hp
kh Y kh{ng lm mt mu nc brom; ti khi ca Y so vi H2 bng 13. Cng thc cu to ca anken l:
A. CH3CH=CHCH3.
B. CH2=CHCH2CH3.
C. CH2=C(CH3)2.
D. CH2=CH2.
Cu 56: Cho hn hp X gm anken v hiro c ti khi so vi heli bng 3,33. Cho X i qua bt niken nung
nng n khi phn ng xy ra hon ton, thu c hn hp Y c ti khi so vi heli l 4. CTPT ca X l:
A. C2H4.
B. C3H6.
C. C4H8.
D. C5H10.
Cu 57: Hn hp kh X gm H2 v C2H4 c ti khi so vi He l 3,75. Dn X qua Ni nung nng, thu c hn
hp kh Y c ti khi so vi He l 5. Hiu sut ca phn ng hiro ho l:
A. 20%.
B. 25%.
C. 50%.
D. 40%.
Cu 58: t chy hon ton a gam hn hp eten, propen, but-2-en cn d ng va b lt oxi ( ktc) thu c
2,4 mol CO2 v 2,4 mol nc. Gi tr ca b l:
A. 92,4 lt.
B. 94,2 lt.
C. 80,64 lt.
D. 24,9 lt.
Cu 59: t chy hon ton V lt (ktc) hn hp X gm CH 4, C2H4 thu c 0,15 mol CO 2 v 0,2 mol H2O.
Gi tr ca V l:
A. 2,24.
B. 3,36.
C. 4,48.
D. 1,68.
Cu 60: t chy hon ton 0,1 mol hm hp gm CH 4, C4H10 v C2H4 thu c 0,14 mol CO 2 v 0,23mol
H2O. S mol ca ankan v anken trong hn hp ln lt l:
A. 0,09 v 0,01.
B. 0,01 v 0,09.
C. 0,08 v 0,02. D. 0,02 v 0,08.
Cu 61: Mt hn hp kh gm 1 ankan v 1 anken c c ng s nguyn t C trong phkn t v c cng s mol.
Ly m gam hn hp ny thu lm mt mu va 80 gam dung dch 20% Br 2 trong dung mi CCl4. t chy
hon ton m gam hn hp thu c 0,6 mol CO2. Ankan v anken c cng thc phn t l:
A. C2H6 v C2H4. B. C4H10 v C4H8.
C. C3H8 v C3H6.
D. C5H12 v C5H10.
Cu 62: t chy hon ton 10ml hirocacbon X cn va 60 ml kh oxi, sau phn ng thu c 40
ml kh cacbonic. Bit X lm mt mu dung dch brom v c mch cacbon phn nhnh. CTCT ca X
A. CH2=CHCH2CH3.
B. CH2=C(CH3)2.
C. CH2=C(CH2)2CH3. D. (CH3)2C=CHCH3.
Cu 63: Cho 0,2 mol hn hp X gm etan, propan v propen qua dung dch brom d, thy khi lng bnh
brom tng 4,2 gam. Lng kh cn li em t chy hon ton thu c 6,48 gam nc. Vy % th tch etan,
propan v propen ln lt l:
A. 30%, 20%, 50%.
B. 20%, 50%, 30%.
C. 50%, 20%, 30%.
D. 20%, 30%, 50%.
Cu 64: Mt hn hp X gm 2 hirocacbon A, B c c ng s nguyn t cacbon. A, B chi c th l ankan hay
anken. t chy 4,48 lt (kc) hn hp X thu c 26,4 gam CO2 v 12,6 gam H2O. Xc nh CTPT v s mol
ca A, B trong hn hp X.
A. 0,1 mol C3H8 v 0,1 mol C3H6.
B. 0,2 mol C2H6 v 0,2 mol C2H4.
C. 0,08 mol C3H8 v 0,12 mol C3H6.
D. 0,1 mol C2H6 v 0,2 mol C2H4.
Cu 65: Mt hn hp X gm 1 anken A v 1 ankin B, A v B c c ng s nguyn t cacbon. X c khi lng l
12,4 gam, c th tch l 6,72 lt. Cc th tch kh o ktc. CTPT v s mol A, B trong hn hp X l:
A. 0,2 mol C2H4 v 0,1 mol C2H2.
B. 0,1 mol C3H6 v 0,1 mol C3H4.
C. 0,2 mol C3H6 v 0,1 mol C3H4.
D. 0,1 mol C2H4 v 0,2 mol C2H2.
-4-

Caotrangxitin2@gmail.com
Cu 66: Mt hn hp A gm 2 hirocacbon X, Y lin tip nhau trong c ng dy ng ng. t chy 11,2 lt
hn hp X thu c 57,2 gam CO2 v 23,4 gam H2O. CTPT X, Y v khi lng ca X, Y l:
A. 12,6 gam C3H6 v 11,2 gam C4H8.
B. 8,6 gam C3H6v 11,2 gam C4H8.
C. 5,6 gam C2H4 v 12,6 gam C3H6.
D. 2,8 gam C2H4 v 16,8 gam C3H6.
Cu 67: t chy hon ton 0,05 mol mt anken A thu c 4,48 lt CO 2 (ktc). Cho A tc dng vi dung
dch HBr chi cho mt sn phm duy nht. CTCT ca A l:
A. CH2=CH2.
B. (CH3)2C=C(CH3)2.
C. CH2=C(CH3)2.
D. CH3CH=CHCH3.
Cu 68: Hn hp X gm propen v B l ng ng theo ti l th tch 1:1. t 1 th tch hn hp X cn 3,75
th tch oxi (cng k). Vy B l:
A. eten.
B. propan.
C. buten.
D. penten.
Cu 69: em t chy hon ton 0,1 mol hn hp X gm 2 anken l ng ng k tip nhau thu c CO 2
v nc c khi lng hn km nhau 6,76 gam. CTPT ca 2 anken l:
A. C2H4 v C3H6.
B. C3H6 v C4H8.
C. C4H8 v C5H10.
D. C5H10 v C6H12.
Cu 70: X, Y, Z l 3 hirocacbon k tip trong dy ng ng, trong M Z = 2MX. t chy hon ton 0,1
mol Y ri hp th ton b sn phm chy vo 2 lt dung dch Ba(OH) 2 0,1M c mt lng kt ta l:
A. 19,7 gam.
B. 39,4 gam.
C. 59,1 gam.
D. 9,85 gam.
Cu 71: Chia hn hp gm C3H6, C2H4, C2H2 thnh hai phn u nhau.
Phn 1: t chy hon ton thu c 2,24 lt CO2 (ktc).
Phn 2: Hiro ho ri t chy ht thu th tch CO2 thu c (ktc) l bao nhiu ?
A. 1,12 lt.
B. 2,24 lt.
C. 4,48 lt.
D. 3,36 lt.
Cu 72: t chy hon ton 20,0 ml hn hp X gm C3H6, CH4, CO (th tch CO gp hai ln th tch CH 4),
thu c 24,0 ml CO2 (cc th tch kh o c ng iu kin nhit v p sut). Ti khi ca X so vi kh H 2 l:
A. 12,9.
B. 25,8.
C. 22,2.
D. 11,1
Cu 73: t chy hon ton 0,1 mol anken X thu c CO2 v hi nc. Hp th hon ton sn phm bng
100 gam dung dch NaOH 21,62% thu c dung dch mi trong nng ca NaOH chi cn 5%. C{ng
thc phkn t ng ca X l:
A. C2H4.
B. C3H6.
C. C4H8.
D. C5H10.
Cu 74: X l hn hp gm hirocacbon A v O 2 (ti l mol tng ng 1:10). t chy hon ton X c hn
hp Y. Dn Y qua bunh H2SO4 c d c hn Z c ti khi so vi hiro l 19. A c c{ng thc phkn t l:
A. C2H6.
B. C4H8.
C C4H6.
D. C3H6.
Cu 75: m gam hn hp gm C3H6, C2H4 v C2H2 chy hon ton thu c 4,48 lt kh CO2 (ktc). Nu
hiro ho hon ton m gam hn hp trn ri t chy ht hn hp thu c V lt CO2 (ktc). Gi tr ca V l:
A. 3,36.
B. 2,24.
C. 4,48.
D. 1,12.
Cu 76: Dn 1,68 lt hn hp kh X gm hai hirocacbon vo bunh ng dung dch brom (d). Sau khi phn
ng xy ra hon ton, c 4 gam brom phn ng v cn li 1,12 lt kh. Nu t chy hon ton 1,68 lt X
thu sinh ra 2,8 lt kh CO2. C{ng thc phkn t ca hai hirocacbon l (bit cc th tch kh u o ktc)
A. CH4 v C2H4. B. CH4 v C3H4.
C. CH4 v C3H6.
D. C2H6 v C3H6.
Cu 77: Hn hp X gm C3H8 v C3H6 c ti khi so vi hiro l 21,8. t chy ht 5,6 lt X (ktc) thu thu
c bao nhiu gam CO2 v bao nhiu gam H2O ?
A. 33 gam v 17,1 gam. B. 22 gam v 9,9 gam.
C. 13,2 gam v 7,2 gam. D. 33 gam v21,6gam.
Cu 78: Hin nay PVC c iu ch theo s sau: C2H4 -> CH2Cl-CH2Cl -> C2H3Cl -> PVC.
Nu hiu sut ton b qu trunh t 80% thu lng C2H4 cn d ng sn xut 5000 kg PVC l:
A. 280 kg.
B. 1792 kg.
C. 2800 kg.
D. 179,2 kg.
Cu 79: Thi 0,25 mol kh etilen qua 125 ml dung dch KMnO 4 1M trong m{i trng trung tnh (hiu sut
100%) khi lng etylen glicol thu c bng
A. 11,625 gam.
B. 23,25 gam.
C. 15,5 gam.
D. 31 gam.
-5-

Caotrangxitin2@gmail.com
Cu 80: kh hon ton 200 ml dung dch KMnO4 0,2M to thnh cht rn mu nku en cn V lt kh
C2H4( ktc).Gi tr ti thiu ca V l:
A. 2,240.
B. 2,688.
C. 4,480.
D. 1,344.
Cu 81: Ba hirocacbon X, Y, Z k tip nhau trong dy ng ng, trong khi lng phkn t Z gp {i
khi lng phkn t X. t chy 0,1 mol cht Z, sn phm kh hp th hon ton vo dung dch Ca(OH)2
(d), thu c s gam kt ta l:
A. 20
B. 40
C. 30
D. 10
Cu 82: Hn hp X c ti khi so vi H2 l 21,2 gm propan, propen v propin. Khi t chy hon ton 0,1 mol
X, tng khi lng ca CO2 v H2O thu c l:
A. 18,60 gam.
B. 18,96 gam.
C. 20,40 gam.
D. 16,80 gam.
Cu 83: X l hn hp C4H8 v O2 (ti l mol tng ng 1:10). t chy hon ton X c hn hp Y. Dn Y
qua bunh H2SO4 c d c hn Z. Ti khi ca Z so vi hiro l
A.18.
B. 19.
C. 20.
D. 21.
Cu 84: Hn hp X gm 2 anken kh phn ng va vi dung dch cha 48 gam brom. Mt khc t chy
hon ton hn hp X d ng ht 24,64 lt O2 (ktc). C{ng thc phkn t ca 2 anken l:
A. C2H4 v C3H6. B. C2H4 v C4H8.
D. A v B u ng.
C. C3H6 v C4H8.
Cu 85: t chy mt s mol nh nhau ca 3 hirocacbon K, L, M ta thu c lng CO2 nh nhau v ti l
s mol nc v CO2 i vi s mol ca K, L, M tng ng l 0,5 ; 1 ; 1,5. CTPT ca K, L, M (vit theo th t
tng ng) l:
A. C2H4, C2H6, C3H4. B. C3H8, C3H4, C2H4. C. C3H4, C3H6, C3H8. D. C2H2, C2H4, C2H6.

BI TP V ANKAIEN -TECPEN - ANKIN


Cu 1: S ng phn thuc loi ankaien ng vi cng thc phn t C5H8 l
A. 4.
B. 5.
C. 6.

D. 7.

Cu 2: C5H8 c bao nhiu ng phan ankaien lin hp ?


A. 2.
B. 3.

D. 5.

C. 4.

Cu 3: Trong cc hirocacbon sau: propen, but-1-en, but-2-en, penta-1,4- ien, penta-1,3- ien hirocacbon
cho c hin tng ng phn cis - trans ?
A. propen, but-1-en.
B. penta-1,4-dien, but-1-en.
C. propen, but-2-en.
D. but-2-en, penta-1,3- ien.
Cu 4: Cng thc phn t ca buta-1,3-ien (ivinyl) v isopren (2-metylbuta-1,3-ien) ln lt l
A. C4H6 v C5H10.
B. C4H4 v C5H8.
C. C4H6 v C5H8.
D. C4H8 v C5H10.
Cu 5: Hp cht no trong s cc cht sau c 9 lin kt xch ma v 2 lin kt ?
A. Buta-1,3-ien. B. Penta-1,3- ien.
C. Stiren.
D. Vinyl axetilen.
Cu 6: Hp cht no trong s cc cht sau c 7 lin kt xch ma v 3 lin kt ?
A. Buta-1,3-ien. B. Tuloen.
C. Stiren.
D. Vinyl axetilen.
Cu 7: Cho phn ng gia buta-1,3-ien v HBr -80oC (ti l mol 1:1), sn phm chnh ca phn ng l
A. CH3CHBrCH=CH2. B. CH3CH=CHCH2Br. C. CH2BrCH2CH=CH2.D. CH3CH=CBrCH3.
Cu 8: Cho phn ng gia buta-1,3-ien v HBr 40oC (ti l mol 1:1), sn phm chnh ca phn ng l
A. CH3CHBrCH=CH2. B. CH3CH=CHCH2Br. C. CH2BrCH2CH=CH2.D. CH3CH=CBrCH3.
Cu 9: 1 mol buta-1,3-ien c th phn ng ti a vi bao nhiu mol brom ?
A. 1 mol.
B. 1,5 mol.
C. 2 mol.
D. 0,5 mol.
-6-

Caotrangxitin2@gmail.com
Cu 10: Isopren tham gia phn ng vi dung dch Br2 theo ti l mol 1:1 to ra ti a bao nhiu sn phm ?
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Cu11:Isopren tham gia phn ng vi dung dch HBr theo ti l mol 1:1 to ra ti a bao nhiu sn phm cng ?
A. 8.
B. 5.
C. 7.
D. 6.
Cu 12: Cht no sau y khng phi l sn phm cng gia dung dch brom v isopren (theo ti l mol 1:1) ?
A. CH2BrC(CH3)BrCH=CH2.
B. CH2BrC(CH3)=CHCH2Br.
C. CH2BrCH=CHCH2CH2Br.
D. CH2=C(CH3)CHBrCH2Br.
Cu 13: Ankaien A + brom (dd) CH3C(CH3)BrCH=CHCH2Br. Vy A l
A. 2-metylpenta-1,3-ien.
B. 2-metylpenta-2,4-ien.
C. 4-metylpenta-1,3-ien.
D. 2-metylbuta-1,3-ien.
Cu 14: Ankaien B + Cl2 CH2ClC(CH3)=CH-CH2Cl-CH3. Vy A l
A. 2-metylpenta-1,3-ien.
B. 4-metylpenta-2,4-ien.
C. 2-metylpenta-1,4-ien.
D. 4-metylpenta-2,3-ien.
Cu 15: Cho 1 Ankaien A + brom(dd) 1,4-ibrom-2-metylbut-2-en. Vy A l
A. 2-metylbuta-1,3-ien.
C. 3-metylbuta-1,3-ien.
B. 2-metylpenta-1,3-ien.
D. 3-metylpenta-1,3-ien.
Cu 16: Trng hp ivinyl to ra cao su Buna c cu to l ?
A. (-C2H-CH-CH-CH2-)n.
B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.
C. (-CH2-CH-CH=CH2-)n.
D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.
Cu 17: ng trng hp ivinyl v stiren thu c cao su buna-S c cng thc cu to l
A. (-CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.
B. (-C2H-CH-CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.
C. (-CH2-CH-CH=CH2- CH(C6H5)-CH2-)n.
D. (-CH2-CH2-CH2-CH2- CH(C6H5)-CH2-)n .
Cu 18: ng trng hp ivinyl v acrylonitrin (vinyl xianua) thu c cao su buna-N c cng thc cu to l
A. (-C2H-CH-CH-CH2-CH(CN)-CH2-)n.
B. (-CH2-CH2-CH2-CH2- CH(CN)-CH2-)n.
C. (-CH2-CH-CH=CH2- CH(CN)-CH2-)n.
D. (-CH2-CH=CH-CH2-CH(CN)-CH2-)n .
Cu 19: Trng hp isopren to ra cao su isopren c cu to l
A. (-C2H-C(CH3)-CH-CH2-)n .
C. (-CH2-C(CH3)-CH=CH2-)n .
B. (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n.
D. (-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-)n .
Cu 20: Tn gi ca nhm hirocacbon kh{ng no c cng thc chung l (C5H8)n (n 2) l
A. ankaien.
B. cao su.
C. anlen.
D. tecpen.
Cu 21: Caroten (licopen) l sc t mu ca c rt v c chua chn, c{ng thc phn t ca caroten l
A. C15H25.
B. C40H56.
C. C10H16.
D. C30H50.
Cu 22: Oximen c trong tinh du l hng qu, limonen c trong tinh du chanh. Chng c c ng cng thc
phn t l :
A. C15H25.
B. C40H56.
C. C10H16.
D. C30H50.
Cu 23: C4H6 c bao nhiu ng phn mch h ?
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Cu 24: C bao nhiu ankin ng vi cng thc phn t C5H8 ?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4
Cu 25: Ankin C4H6 c bao nhiu ng phn cho phn ng th kim loi (phn ng vi dung dch cha
AgNO3/NH3)
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Cu 26: C bao nhiu ng phkn ankin C5H8 tc dng c vi dung dch AgNO3/NH3 to kt ta
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Cu 27: Ankin C6H10 c bao nhiu ng phkn phn ng vi dung dch AgNO3/NH3 ?
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Cu 28: Trong phn t ankin X, hiro chim 11,111% khi lng. C bao nhiu ankin ph hp
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4
Cu 29: Cho ankin X c cng thc cu to sau: H3C-CC-CH(CH3)-CH3
Tn ca X l
A. 4-metylpent-2-in.
B. 2-metylpent-3-in.
C. 4-metylpent-3-in.
D. 2-metylpent-4-in.
A. A l cht no di y
Cu 30: Cho phn ng : C2H2 + H2O
A. CH2=CHOH.
B. CH3CHO.
C. CH3COOH.
D. C2H5OH.
-7-

Caotrangxitin2@gmail.com

Cu 31: Cho s phn ng sau:


CH3-CCH + AgNO3/ NH3 X + NH4NO3
X c cng thc cu to l?
A. CH3-CAgCAg.
B. CH3-CCAg.
C. AgCH2-CCAg.
D. A, B, C u c th ng.
Cu 32: Trong s cc hirocacbon mch h sau: C4H10, C4H6, C4H8, C3H4, nhng hirocacbon no c th to
kt ta vi dung dch AgNO3/NH3 ?
A. C4H10 ,C4H8.
B. C4H6, C3H4.
C. Chi c C4H6.
D. Chi c C3H4.
Cu 33: Hn hp A gm hiro v cc hirocacbon no, cha no. Cho A vo bunh c niken xc tc, un nng
bunh mt thi gian ta thu c hn hp B. Pht biu no sau y sai ?
A. t chy hon ton hn hp A cho s mol CO2 v s mol nc lu{n bng s mol CO2 v s mol nc khi
t chy hon ton hn hp B.
B. S mol oxi tiu tn t hon ton hn hp A lu{n bng s mol oxi tiu tn khi t hon ton hn hp B.
C. S mol A - S mol B = S mol H2 tham gia phn ng.
D. Khi lng phkn t trung bunh ca hn hp A bng khi lng phkn t trung bunh ca hn hp B.
Cu 34: Cht no trong 4 cht di ky c th tham gia c 4 phn ng: Phn ng chy trong oxi, phn ng
cng brom, phn ng cng hiro (xc tc Ni, to), phn ng th vi dd AgNO3 /NH3
A. etan.
B. etilen.
C. axetilen.
D. xiclopropan.
Cu 35: Kt lun no sau y sai ?
A. Ankin c s ng phkn t hn anken tng ng.
B. Ankin tng t anken u c ng phn hnh hc.
C. Hai ankin u dy kh{ng c ng phkn.
D. Butin c 2 ng phkn v tr nhm chc.
Cu 37: Cho dy chuyn ho sau: CH4 A B C Cao su buna. Cng thc phn t ca B l
A. C4H6.
B. C2H5OH.
C. C4H4.
D. C4H10.
Cu 39: Cht no sau y khng iu ch trc tip c axetilen ?
A. Ag2C2.
B. CH4.
C. Al4C3.
D. CaC2.
Cu 40: lm sch etilen c ln axetilen ta cho hn hp i qua dd no sau y ?
A. dd brom d.
B. dd KMnO4 d.
C. dd AgNO3 /NH3 d. D. cc cch trn u ng.
Cu 41: nhn bit cc bnh ring bit ng cc kh khng mu sau y: SO2, C2H2, NH3 ta c th dng
ho cht no sau y ?
C. Qu tm m. D. Dung dch NaOH
A. Dung dch AgNO3/NH3.B. Dung dch Ca(OH)2
Cu 42: X l mt hirocacbon kh ( ktc), mch h. Hiro ho hon ton X thu c hirocacbon no Y
c khi lng phn t gp 1,074 ln khi lng phn t X. Cng thc phn t X l
A. C2H2.
B. C3H4.
C. C4H6.
D. C3H6.
Cu 43: Cht hu c X c c{ng thc phn t C6H6 mch thng. Bit 1 mol X tc dng vi AgNO3 d trong NH3
to ra 292 gam kt ta. CTCT ca X c th l
A. CH CCCCH2CH3.
C. CHCCH2CH=C=CH2.
B. CHCCH2CCCH3.
D. CHCCH2CH2CCH.
Cu 44: Mt hirocacbon A mch thng c CTPT C 6H6. Khi cho A tc dng vi dung dch AgNO3/NH3 d
thu c hp cht hu c B c MB - MA=214 vC. Xc nh CTCT ca A ?
A. CHCCH2CH2CCH.
B. CH3C CCH2CCH.
C. CHCCH(CH3)CCH.
D. CH3CH2CCCCH.
Cu 45: A l hirocacbon mch h, th kh (kt), bit A 1 mol A tc dng c ti a 2 mol Br2 trong dung
dch to ra hp cht B (trong B brom chim 80 % v khi lng. Vy A c c{ng thc phkn t l
A. C5H8.
B. C2H2.
C. C4H6.
D. C3H4.
Cu 46: 4 gam mt ankin X c th lm mt mu ti a 100 ml dung dch Br2 2M. CTPT X l
A. C5H8 .
B. C2H2.
C. C3H4.
D. C4H6.
Cu 47: X l mt hirocacbon khng no mch h, 1 mol X c th lm mt mu ti a 2 mol brom trong nc.
X c %khi lng H trong phn t l 10%. CTPT X l
A. C2H2.
B. C3H4.
C. C2H4.
D. C4H6.
Cu 48: X l hn hp gm 2 hirocacbon mch h (thuc dy ng ng ankin, anken, ankan). Cho 0,3 mol X
lm mt mu va 0,5 mol brom. Pht biu no di y ng
A. X c th gm 2 ankan.
B. X c th gm2 anken.
C. X c th gm1 ankan v 1 anken.
D. X c th gm1 anken v mt ankin.
Cu 49: Hn hp X gm 1 ankin th kh v hiro c ti khi hi so vi CH 4 l 0,425. Nung nng hn hp X
vi xc tc Ni phn ng hon ton thu c hn hp kh Y c ti khi hi so vi CH 4 l 0,8. Cho Y i qua
bnh ng dung dch brom d, khi lng bunh tng ln bao nhiu gam ?
A. 8.
B. 16.
C. 0.
D. Khng tnh c.
-8-

Caotrangxitin2@gmail.com
Cu 50: Hn hp A gm C2H2 v H2 c dA/H2 = 5,8. Dn A (ktc) qua bt Ni nung nng cho n khi cc phn
ng xy ra hon ton ta c hn hp B. Phn trm th tch mi kh trong hn hp A v dB/H2 l
A. 40% H2; 60% C2H2; 29.
B. 40% H2; 60% C2H2 ; 14,5.
C. 60% H2; 40% C2H2 ; 29.
D. 60% H2; 40% C2H2 ; 14,5.
Cu 51: Mt hn hp gm etilen v axetilen c th tch 6,72 lt (ktc). Cho hn hp qua dung dch brom
d phn ng xy ra hon ton, lng brom phn ng l 64 gam. Phn % v th tch etilen v axetilen ln
lt l
A. 66% v 34%.
B. 65,66% v 34,34%.
D. Kt qu khc.
C. 66,67% v 33,33%.
Cu 52: Cho 10 lt hn hp kh CH 4 v C2H2 tc dng vi 10 lt H 2 (Ni, to). Sau khi phn ng xy ra hon
ton thu c 16 lt hn hp kh (cc kh u o c ng iu kin nhit p sut). Th tch ca CH 4 v C2H2
trc phn ng l
C. 8 lt v 2 lt.
D. 2,5 lt v 7,5 lt.
A. 2 lt v 8 lt.
B. 3 lt v 7 lt.
Cu 53: Cho 28,2 gam hn hp X gm 3 ankin ng ng k tip qua mt lng d H 2 (to, Ni) phn ng
xy ra hon ton. Sau phn ng th tch th tch kh H2 gim 26,88 lt (ktc). CTPT ca 3 ankin l
A. C2H2, C3H4, C4H6.
B. C3H4, C4H6, C5H8.
D. C A, B u ng.
C. C4H6, C5H8, C6H10.
Cu 54: Hn hp X gm propin v mt ankin A c ti l mol 1:1. Ly 0,3 mol X tc dng vi dung dch
AgNO3/NH3 d thu c 46,2 gam kt ta. A l
A. But-1-in.
C. Axetilen.
D. Pent-1-in.
B. But-2-in.
Cu 55: Trong bunh kn cha hirocacbon X v hiro. Nung nng bunh n khi phn ng hon ton thu
c kh Y duy nht. cng nhit , p sut trong bnh trc khi nung nng gp 3 ln p sut trong bunh
sau khi nung. t chy mt lng Y thu c 8,8 gam CO2 v 5,4 gam nc. Cng thc phn t ca X l
A. C2H2.
B. C2H4.
C. C4H6.
D. C3H4.
Cu 56: t chy hon ton mt ankin X th kh thu c H 2O v CO2 c tng khi lng l 23 gam. Nu
cho sn phm chy i qua dung dich Ca(OH)2 d, c 40 gam kt ta. Cng thc phn t ca X l
A. C3H4.
B. C2H2.
C. C4H6.
D. C5H8.
Cu 57: t chy hon ton 5,4 gam mt hirocacbon A ri cho sn phm chy i qua bnh 1 ng dd H 2SO4
c, d; bnh 2 ng dung dch Ba(OH) 2 d thy khi lng bnh 1 tng 5,4 gam; bnh 2 tng 17,6 gam. A l
cht no trong nhng cht sau ? (A khng tc dng vi dd AgNO3/NH3)
A. But-1-in.
B. But-2-in.
C. Buta-1,3-ien.
D. B hoc C.
Cu 58: Hn hp X gm C2H2 v H2 ly c ng s mol. Ly mt lng hn hp X cho i qua cht xc tc
thch hp, un nng c hn hp Y gm 4 cht. Dn Y qua bnh ng nc brom thy khi lung bnh
tng 10,8 gam v thot ra 4,48 lt kh Z (ktc) c ti khi so vi H2 l 8. Th tch O2 (ktc) cn t chy hon
ton hn hp Y l
A. 33,6 lt.
B. 22,4 lt.
C. 16,8 lt.
D. 44,8 lt.
Cu 59: Cho 17,92 lt hn hp X gm 3 hirocacbon kh l ankan, anken v ankin ly theo ti l mol 1:1:2 li
qua bnh ng dd AgNO3/NH3 ly d thu c 96 gam kt ta v hn hp kh Y cn li. t chy hon ton
hn hp Y thu c 13,44 lt CO2. Bit th tch o ktc. Khi lng ca X l
A. 19,2 gam.
B. 1,92 gam.
C. 3,84 gam.
D. 38,4 gam.
Cu 60: Mt hn hp gm 2 ankin khi t chy cho ra 13,2 gam CO 2 v 3,6 gam H2O. Tnh khi lng brom
c th cng vo hn hp trn
A. 16 gam.
B. 24 gam.
C. 32 gam.
D. 4 gam.
Cu 61: Cho canxi cacbua k thut (chi cha 80% CaC 2 nguyn cht) vo nc d, thu thu c 3,36 lt kh
(ktc). Khi lng canxi cacbua k thut dng l
A. 9,6 gam.
B. 4,8 gam
C. 4,6 gam.
D. 12 gam
Cu 62: C 20 gam mt mu CaC2 (c ln tp cht tr) tc dng vi nc thu c 7,4 lt kh axetilen
(20oC, 740mmHg). Cho rng phn ng xy ra hon ton. tinh khit ca mu CaC2 l
A. 64%.
D. 48%.
B. 96%.
C. 84%.
Cu 63: Cho hn hp X gm CH4, C2H4 v C2H2. Ly 8,6 gam X tc dng ht vi dung dch brom (d) thu khi
lng brom phn ng l 48 gam. Mt khc, nu cho 13,44 lt ( ktc) hn hp kh X tc dng vi lng d
dung dch AgNO3 trong NH3, thu c 36 gam kt ta. Phn trm th tch ca CH4 c trong X l
A. 40%.
B. 20%.
C. 25%.
D. 50%.
-9-

Caotrangxitin2@gmail.com
Cu 64: Hn hp kh X gm anken M v ankin N c c ng s nguyn t cacbon trong phn t. Hn hp X c
khi lng 12,4 gam v th tch 6,72 lt ( ktc). S mol, cng thc phn t ca M v N ln lt l
A. 0,1 mol C2H4 v 0,2 mol C2H2.
B. 0,1 mol C3H6 v 0,2 mol C3H4.
C. 0,2 mol C2H4 v 0,1 mol C2H2.
D. 0,2 mol C3H6 v 0,1 mol C3H4.
Cu 65: Trong mt bunh kn cha hirocacbon A th kh (kt) v O 2 (d). Bt tia la in t chy ht A
a hn hp v iu kin ban u trong % th tch ca CO 2 v hi nc ln lt l 30% v 20%. Cng
thc phn t ca A v % th tch ca hirocacbon A trong hn hp l
A. C3H4 v 10%.
B. C3H4 v 90%.
C. C3H8 v 20%.
D. C4H6 v 30%.
Cu 66: t chy hon ton 1 lt hn hp kh gm C 2H2 v hirocacbon X sinh ra 2 lt kh CO 2 v 2 lt hi
H2O (cc th tch kh v hi o trong cng iu kin nhit v p sut). Cng thc phn t ca X l
A. C2H4.
B. CH4.
C. C2H6.
D. C3H8.
Cu 67: Hn hp X c ti khi so vi H2 l 21 gm propan, propen v propin. Khi t chy hon ton 0,1 mol X,
tng khi lng ca CO2 v H2O thu c l
A. 18,60 gam.
B. 18,96 gam.
C. 20,40 gam.
D. 16,80 gam.
Cu 68: Cho s chuyn ha : CH4 C2H2 C2H3Cl PVC. tng hp 250 kg PVC theo s trn thu cn
V m3 kh thin nhin ( ktc). Gi tr ca V l (bit CH 4 chim 80% th tch kh thin nhin v hiu sut ca
c qu trnh l 50%)
A. 224,0.
B. 448,0.
C. 286,7.
D. 358,4.
Cu 69: un nng hn hp kh gm 0,06 mol C 2H2 v 0,04 mol H2 vi xc tc Ni, sau mt thi gian thu c
hn hp kh Y. Dn ton b hn hp Y li t t qua bnh ng dung dch brom (d) thu cn li 0,448 lt hn
hp kh Z ( ktc) c ti khi so vi O2 l 0,5. Khi lng bnh dung dch brom tng l
A. 1,20 gam.
B. 1,04 gam.
C. 1,64 gam.
D. 1,32 gam.
Cu 70: t chy hon ton m gam hirocacbon th kh, mch h, nng hn kh{ng kh thu c 7,04 gam
CO2. Sc m gam hirocacbon ny vo nc brom d n khi phn ng hon ton, thy c 25,6 gam brom
phn ng. Gi tr ca m l
A. 2 gam.
B. 4 gam.
C. 10 gam
D. 2,08 gam
Cu 71: t chy hon ton m gam hirocacbon th kh, mch h thu c 7,04 gam CO2. Sc m gam
hirocacbon ny vo nc brom d n khi phn ng hon ton, thy c 25,6 gam brom phn ng. Gi tr
ca m l :
A. 2 gam.
B. 4 gam.
C. 2,08 gam.
D. A hoc C.
Cu 72: Dn V lt ( ktc) hh X gm axetilen v hiro i qua ng s ng bt niken nung nng, thu c kh
Y. Dn Y vo lng d AgNO3 trong dd NH3 thu c 12 gam kt ta. Kh i ra khi dung dch phn ng va
vi 16 gam brom v cn li kh Z. t chy hon ton kh Z c 2,24 lt kh CO 2 (ktc) v 4,5 gam H2O.
Gi tr ca V bng
A. 11,2.
B. 13,44.
C. 5,60.
D. 8,96.
Cu 73: Cho 4,48 lt hn hp X (ktc) gm 2 hirocacbon mch h li t t qua bnh cha 1,4lt dung dch Br 2
0,5M. Sau khi p hon ton, s mol Br2 gim i mt na v m bnh tng thm 6,7gam. CTPT ca 2hirocacbon
l
A. C3H4 v C4H8.
B. C2H2 v C3H8.
C. C2H2 v C4H8.
D. C2H2 v C4H6.
Cu 74: Dn 1,68 lt hn hp kh X gm hai hirocacbon vo bnh ng dd brom (d). Sau khi phn ng
hon ton, c 4 gam brom phn ng v cn li 1,12 lt kh. Nu t chy hon ton 1,68 lt X thu sinh ra 2,8
lt kh CO2 (ktc). CTPT ca hai hirocacbon l
A. CH4 v C2H4.
B. CH4 v C3H4.
C. CH4 v C3H6.
D. C2H6 v C3H6.
Cu 75: t chy hon ton hn hp M gm mt ankan X v mt ankin Y, thu c s mol CO 2 bng s
mol H2O. Thnh phn % v s mol ca X v Y trong hn hp M ln lt l
A. 35% v 65%.
B. 75% v 25%.
C. 20% v 80%.
D. 50% v 50%.
Cu 76: t chy hon ton 20,0 ml hn hp X gm C3H6, CH4, CO (th tch CO gp hai ln th tch CH 4),
thu c 24,0 ml CO2 (cc kh o cng iu kin to, p). Ti khi ca X so vi kh hiro l
A. 25,8.
B. 12,9.
C. 22,2.
D. 11,1.
Cu 77: Mt hn hp X gm 1 ankan A v 1 ankin B c cng s nguyn t cacbon. Trn X vi H 2 c
hn hp Y. Khi cho Y qua Pt nung nng thu thu c kh Z c ti khi i vi CO2 bng 1 (phn ng cng H2
hon ton). Bit rng VX = 6,72 lt v V= 4,48 lt. CTPT v s mol A, B trong hn hp X l (Cc th tch kh
o kc)
A. 0,1 mol C2H6 v 0,2 mol C2H2.
B. 0,1 mol C3H8 v 0,2 mol C3H4.
C. 0,2 mol C2H6 v 0,1 mol C2H2.
D. 0,2 mol C3H8 v 0,1 mol C3H4.
- 10 -

Caotrangxitin2@gmail.com
Cu 78: Mt hn hp X gm C2H2, C3H6, CH4. t chy hon ton 11t hn hp X thu c 12,6 gam H 2O.
Nu cho 11,2 lt hn hp X (ktc) qua dung dch brom d thy c 100 gam brom phn ng. Thnh phn %
th tch ca X ln lt l
A. 50%; 25% ; 25%.
B. 25% ; 25; 50%.
C.16% ; 32; 52%.
D. 33,33%; 33,33; 33,33%.
Cu 79: Dn 4,032 lt (ktc) hn hp kh A gm C 2H2, C2H4, CH4 ln lt qua bnh 1 cha dung dc AgNO 3
trong NH3 ri qua bnh 2 cha dung dch Br2 d trong CCl4. bnh 1 c 7,2 gam kt ta. Khi lng bnh 2
tng thm 1,68 gam. Th tch (ktc) hn hp A ln lt l:
A. 0,672 lt; 1,344 lt; 2,016 lt.
B. 0,672 lt; 0,672 lt; 2,688 lt.
C. 2,016; 0,896 lt; 1,12 lt.
D. 1,344 lt; 2,016 lt; 0,672 lt.
Cu 80: X, Y, Z l 3 hirocacbon th kh trong iu kin thng, khi phn hu mi cht X, Y, Z u to ra C
v H2, th tch H2 lun gp 3 ln th tch hirocacbon b phn hu v X, Y, Z khng phi l ng phn. CTPT
ca 3 cht l
A. C2H6 ,C3H6 C4H6.
B. C2H2 ,C3H4 C4H6.
C. CH4 ,C2H4 C3H4.
D. CH4 ,C2H6 C3H8.
Cu 81: Hn hp X gm 0,1 mol C2H2; 0,15 mol C2H4 ; 0,2 mol C2H6 v 0,3 mol H2. un nng X vi bt Ni xc
tc 1 thi gian c hn hp Y. t chy hon ton hn hp Y c s gam CO2 v H2O ln lt l
A. 39,6 v 23,4.
B. 3,96 v 3,35.
C. 39,6 v 46,8.
D. 39,6 v 11,6.
Cu 82: Hn hp ban u gm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan v H2 vi p sut 4 atm. un nng bnh vi Ni xc
tc thc hin phn ng cng sau a bnh v nhit ban u c hn hp Y, p sut hn hp Y l 3
atm. T khi hn hp X v Y so vi H2 ln lt l 24 v x. Gi tr ca x l
A. 18.
B. 34.
C. 24.
D. 32.
Cu 83: Hn hp A gm H2, C3H8, C3H4. Cho t t 12 lt A qua bt Ni xc tc. Sau phn ng c 6 lt kh duy
nht (cc kh o cng iu kin). Ti khi hi ca A so vi H2 l
A. 11.
B. 22.
C. 26.
D. 13.
Cu 84: un nng hn hp X gm 0,1 mol C3H4 ; 0,2 mol C2H4 ; 0,35 mol H2 vi bt Ni xc tc c hn hp
Y. Dn ton b Y qua bnh ng dung dch KMnO 4 d, thy thot ra 6,72 l hn hp kh Z (ktc) c ti khi
so vi H2 l 12. Bnh ng dung dch KMnO4 tng s gam l:
A. 17,2.
B. 9,6.
C. 7,2.
D. 3,1.
Cu 85: t chy m gam hn hp C2H6, C3H4, C3H8, C4H10 c 35,2 gam CO2 v 21,6 gam H2O. Gi tr ca m
l
A. 14,4.
B. 10,8.
C. 12.
D. 56,8.
Cu 86: t chy 1 hirocacbon A c 22,4 lt kh CO2 (ktc) v 27 gam H2O. Th tch O2 (ktc) (l) tham
gia phn ng l:
A. 24,8.
B. 45,3.
C. 39,2.
D. 51,2.
Cu 87: Mt hn hp X gm 1 ankin v H2 c V = 8,96 lt (kc) v mX = 4,6 gam. Cho hn hp X i qua Ni
nung nng, phn ng hon ton cho ra hn hp kh Y, c ti khi ankin l dYX= 2. S mol H2 phn ng; khi
lng; CTPT ca
A. 0,16 mol; 3,6 gam; C2H2.
B. 0,3 mol; 4 gam; C3H4.
C. 0,2 mol; 4 gam; C2H2.
D. 0,3 mol; 2 gam; C3H4.
Cu 88: t chy mt hirocacbon M thu c s mol nc bng s mol CO2 v s mol CO2 nh hn hoc
bng 5 ln s mol M. Xc nh CTPT v CTCT ca M bit rng M cho kt ta vi dung dch AgNO3/NH3.
A. C4H6 v CH3CH2C CH.
B. C4H6 v CH2=C=CHCH3.
C. C3H4 v CH3C v CH.
D. C4H6 v CH3CCCH3.

- 11 -

Caotrangxitin2@gmail.com

BI TP V ANKEN

1C
11C
21A
31B
41A
51D
61C
71B
81B

2C
12B
22C
32D
42B
52A
62B
72A
82B

3B
13A
23C
33C
43C
53A
63D
73A
83B

4C
14D
24B
34D
44D
54C
64A
74B
84D

5D
15C
25D
35A
45D
55A
65C
75C
85D

6D
16A
26A
36A
46A
56D
66C
76C

7C
17A
27D
37B
47B
57C
67D
77A

8C
18B
28B
38C
48AB
58C
68A
78C

9D
19C
29A
39B
49A
59A
69A
79A

10D
20C
30D
40B
50D
60A
70A
80D

9C
19B
29A
39C
49C
59A
69D
79A

10A
20D
30B
40C
50D
60C
70A
80A

BI TP V ANKAIEN -TECPEN - ANKIN


1D
11C
21B
31B
41C
51C
61D
71D
81A

2B
12C
22C
32B
42C
52C
62B
72A
82D

3D
13C
23D
33D
43D
53D
63D
73C
83A

4C
14A
24C
34C
44A
54A
64D
74C
84D

5A
15A
25C
35B
45D
55A
65B
75D
85C

6D
16B
26B
36C
46C
56C
66C
76B
86C

- 12 -

7A
17A
27B
37C
47B
57D
67A
77D
87B

8B
18D
28B
38C
48D
58A
68B
78A
88A