Вы находитесь на странице: 1из 36

lllri1ll

282
Vl/

U63 - G/!6-
..__
-
2 7
___ -
...

01.04.2012.

282
57. 58. ( 115)
32. 1, 16. 08.02.2006.
, :

1. 1 11
11.

.
JI

,

IV.

V. 1 11
01. 2012.
Vl. 953-5836
26.06.2008. .
VH.
1 11 , -
.CENOVNIK RADOV
NA REDOVNOM ODRZA V ANJU PUTEV
bez PDV-a
Sifra Jed. Jedinicna
1 s POZICIJE
mere cena poz.
1.
POSLOVI OVLASCENJA IZ PUTEV
1.1. Poslovi na utvrdivanju stetnih radnji na trupu puta
i uzurpacijj zemJjjsta u za5tjtnom pojasu puta,
jdentjfikacjjj prekrsjoca, vodenju upravnog pos-
tupka i evidencijj.
Cena obuhvata: rad gradevjnskog jnzenjera i
putnickog vozila to 70 % u voinjj 30% ceni
za cekanje. h 2.094,41
1.2. Pos1ovj na omedavanju putnog zem1jjsta
1.2.1. Identifikacija 7.emljista, ohe1ezavanje gra-
njca ugradjvanje betonskjh belega. racun 0,00
\ .2.2. Obnavljanje omedavanja putnog zemljista ,
obelezavanje ugradjvanje betonskih belega. racun 0,00
2.
2.1. pregled javnjh puteva objekata . km 83,78
2.2. Sezonskj pregledi javnih puteva, dva puta
godisnje. km 363,60
2.3. Vanrednj pregledi javnih puteva. paus. 0,00
2.4. pregledj javnjh puteva . paus. 0,00
2.5. Vikend subotom, nedeljom pra-
znikom (jskljucuje se perjod zimske
Ekipu sacjnjavaju: dva radnjka putara
sa poluteretnim kamionom putarcem.
2.5.1. Tehnjcar h 694,81
2.5.2. Radnjk putar ( za jednog h 518,27
2.5.3. putarac - efektjvan rad h 1.692,88
2.5.4. Kamjon putarac - dezurstvo h 540,00
Sifra Jedo
PI S POZICIJE
pozo mere
ODRZAVANJETRUPAPUTA
3ol o Rucno kresanje hankine
bankine u sloju od d=IO cm
sa materijala njz kosjnu
m2 99,24
3020 bankjne jspod odbojne
ogradeo
Cena u sloj u od d=IO cm
sa materijala kosjnu
m2 138,94
3030
Cena obuhvata: kresanje u sloju do 10 cm
grejderom 90 % rucnjm doterivanjem 10% sa raza-
materijala nasjpao m2 24,16
3.40 jlj agregata na
bankjnama sloju od d=IO cm sa valjanjem
Cena sljunka
ili kan1enog agregata, sa prevozom na
30 km, rucno razastiranje materjjala valjanje
valjkomo
3.4010 m2 227,27
3.4020 agregat m2 254,77
3050 Masinsko razastiranje sljunka ili kamenog agregata
u sloju od d=IO cm sa
Cena sUunka prirodne
ili kamenog agregata sa prevozom na 30
km, grejderom 90 % uz rucnu
popravku 1 % valjanje
3o5ol o Sljunak prjrodne m2 151,62
305020 kamenj agregat m2 179,12
3060 trave
3o6olo Sa samohodnom motomom kosacjcom m2 3,63
306020 Na povrsinama kosacicom prikljuce-
traktoro m2 2.52
306.30 Rucno na oko smerokaza,
ograda na Cistom prostoru gde pristup
moguco m2 5,90
Utovar trave kamion prevoz na na
5 kmo m2 3,29
Secenje gustog preko 50 koml m20
308010 Rucno sa slaganjem stranuo m2 50,00
308.20 sa slaganjem stranuo m2 21,62
308030 sa utovarom i prevozom 1 kmo m2 26,56
3090 drveca
obuhvata: iznad kresa-
grana, rezanje i grana pogo-
dnu i
30901 0 od 10-20 cm komo 471,40
309020 od 20-30 cm komo 10215,71
30903 Precnik nd 10-50 cm knmo 3. 175,74
Sifra Jed. Jedinicna
PI S POZICIJE
mere cena
poz.
3.10. Masinsko secenje drveea sa vadenjem panjeva
rovokopacem.
Cena obuhvata: rad radnika sa motomom tcstcrom
na secenju stabala sa kresanjem grana i vadenje
panjeva rovokopaeem sa ostavljanjem na stranu.
Precnik od 10-20 cm kom. 547,94
Precnik od cm kom. 1.054,60
Precnik od cm kom. 2.294,21
Kresanje grana drvoreda koje smetaju saobracaju
i drugim objektima sa slaganjem na stranu.
Precnika do l cm kom. 56,57
Precnjka 1 - 20 cm kom.
Precnika 20 - 30 cm kom. 129,01
1 .4. Precnika preko 30 cm kom. 258,03
3. 12. Rucno ciscenje nanosa osulina sa koJovoza sa od-
vozom materijala kolicima na 20 m. m3 1.429,08
3.13. Rucno ciscenje nanosa osulina sa kolovoza sa ru-
cnim utovarom i odvozom materijaJa na deponiju.
3.13.1. Sa prevozom na 1 km 1.558,86
Sa prevozom na 2 km m3 1.589,87
Sa prevozom na km m3
3.13.4. Sa prevozom na 5 km m3
Sa prevozom na km m3 1.753,01
3.14. Masinsko cis6enje nanosa i osulina sa kolovoza .
Cena obuhvata: ma5insko prikupljanje nanosa i
osulina sa odbacivanjem na stranu ili utovarom i
prevozom materijala na deponiju.
Sa odbacivanjem materjjala na stranu m3 214,46
3. 14.2. Sa prevozom materijala na m3 341,11
3.14.3. Sa prevozom materijala na 2 km m3 372,13
Sa prevozom materijala na 3 km m3
Sa prevozom materijala na km m3 535,26
3.15. Masinsko planiranje kosina useka i nasipa
Cena obuhvata:fino planiranje kosina grejderom
90% sa rucnjm doterivanjem %. m2 36,66
16. Humuziranje i zatravljivanje kosina useka i nasipa
u sloju od d=20 cm.
Cena obuhvata: ma5jnski iskop i utovar humusa sa
prevozom na 5 km, razastiranje humusa rucno ili
masjnski , nabavku semena trave i rucno zasejavanje.
3.16. 1. Sa rucnim razastjranjem m2
3.16.2. Sa razastiranjem grejderom 90 % rucno 1 % m2 122,02
3. 17. Izrada popleta na kosinama useka nasjpa vjsjne
30 cm.
Cena obuhvata: nabavku kolja i pruca rad radnj-
ka na jzradi popleta. m1 528,20
3.18. lskop jama u zemlj i II i kategorije za sadnju
sadnica.
Dimenzij a cm kom. 239,30
3.18.2. Djmenzjj a cm kom. 278,37
1.1 R.J. Dimenzija cm kom. 14,16
Sadnja sadnica u vec iskopanejame zatrpavanjem.
Dimenzija cm kom. 95,27
3.19.2. Dimenzija cm kom. 65,50
Sifra Jed. Jedinicna
1 s POZICIJE
poz. mere cena
3.19.3. Dimenzija cm kom. 8,04
3.20. drvoreda precnika do 1 cm.
Ceno obuhvata:nabavku ga5enog kreca i vode i rad
na premazivanju u visini od 1,5 m
od osnove kre&>m srednje gustine. kom. 48,00
3.21. Kavanje kamenitih kosina u zaseku sa odbaciva-
njem obrusenog materjjata njz kosjnu.
Cena obuhvata:rad radnika na uklanjanju manjih
stenskih uz upotrbu pijuka,
rucno prikupljanje odbacivanje obrusenog mate-
rijala sa kolovoza niz kosinu. m3 2.505,37
3.22. Kavanje kamenitih kosina u useku sa utovarom
prevozom obrusenog materijala na deponiju.
Cena obuhvata:rad radnjka na manjih
stenskih uz upotrbu pjjuka,
rucno prjkupljanje i utovar obrusenog materijaJa
u kamion prevoz na deponiju.
3.22. 1. Sa prevozom materijala na km m3 2.867,39
3.22.2. Sa prevozom materijala na 2 km m3 2.901,51
3.22.3. Sa prevozom materijata na 3 km m3 2.932,04
3.23. Popravka mreze na kosinama use-
ka i zaseka.
Cena obuhvata:rad na odsecanju ostece-
nih delova postojeee rnreze, i pricvrsCi-
vanju novih delova mreie za tlo.Nabavka zieane
mreze placa se racunu. m2 495,97
3.24. Postavljanje nove zjcane mreze na kosina-
ma useka i zaseka.
Cena obuhvata:prevoz materijala na 30 km od
punkta do mesta ugradivanja rad radnika na pre-
nosu, razvlacenju, zatezanju ziea-
ne mreze za tlo sa izradom postavljanjem tegova.
Nabavka zicane mreze se racunu. m2 41 1,03
3.25. Popravka pesackih staza od armiranog betona
d=7 cm na manjim mostovima raspo-
nado 10 m.
Cena i odvoz ostecenih delova
na 20 m, nabavku ugradjvanje betona
dvostrane oplate armature. Prevoz svih materija-
od proizvodaca do punkta od punkta do mesta
ugradivanja, proseeno na 30 km, obuhvacen
cenom. rn2 2.261 ,90
3.26. Popravka kegli i od lomljenog kamena
d=30 cm na sloju peska d=l cm sa zal ivanj em
spojnjca cementnjm malterom 1:3.
Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena,
peska i maltera sa prevozom na 30 km rad radni-
ka na ugradivanju. m2 2.429,81
3.27. lzrada kaldrme od lomljenog kamena d=25 cm na
sloju peska d=l cm sa zalivanjem spojnica
mentnjm malterom 1 :3.
Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena ,
peska maltera sa prevozom na 30 km i rad radni-
ka na ugradjvanju. rn2 2.074,06
Sifra Jed. Jedinicna
S POZICIJE
poz. mere cena
3.28. Popravka krila zjdova od lomljenog kamena u
cementnom malteru 1 :3.
Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena ,
maltera sa prevozom na 30 k:m, rusenje starog zida
iskop temelja sa rucnom popravkom ,
odvoz zemlje kolicima 10 m i zidanje zida. m3 10.696,48
3.29. Popravka lcrila i zidova objektima
betonom
Cena obuhvata: rusenje starog betona. iskop teme-
mainskj sa rucnom popravkom, odvoz suta i
zemlje kolicima na 10 m, spravljanje betona
prevoz automclalicom na 30 km i ugradj-
vanje u dvostranoj oplati. m3 14.589,44
3.30. lzrada novih betonskih krila i zidova .
Cena obuhvata: iskop temelja ma5inski sa rucnom
popravkom, odvoz zemlje koJjcima na 1 m, sprav-
ljanje betona, prevoz na
30 km i ugradivanje u dvostranoj
oplati.
3.30. 1. Od betona m3 13. 139,25
3.30.2. Od betona m3 13.638,08
3.31. Izrada radi kosjne obale od podlo-
kavanja.
Cena obuhvata: izradu zicanih sanduka na mestu
ugradivanja, prikupljanje kamena ili
u Zicane sanduke i zatvaranje sanduka
zicom . Nabavka Zieanog pletiva i zi-
posebno se naplacuje. m3 4.375,68
3.32. j)i obale
Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena kru-
pnoce 30-50 cm, prevoz kamena na 30 km i rucno
ugradivanje. m3 2.648,13
3.33. Popravka drvenih objekata tvrdom gradom .
Cena obuhvata: nabavku borove rezane grade
1 k\ase i gvoZdurije sa prevozom na 30 km ugra-
divanjc. m3 35.632,88
3.34. Kaldrmisanje pristupnih puteva lomljenim kame-
nom d=30 cm na sloju sljunka d= 15 cm .
Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena i
sa prevozom na 30 krn i ra.d radnika na
ugradivanju. m2 1.782,37
3.35. Rad tehnickog na obilasku deonica i teku-
cim poslovima odriavanja .
3.35. 1. Oiplomirani inienjer h 1.180,28
3.35.2. lnzenjer h 871,34
3.35.3. Tehnicar h 694,81
3.35.4. Radnik puta h 518,27
3.35.5. Deonicni putar h 518,27
Sifra Jed. Jedinicna
I S POZICIJE
poz. mere cena
4. ODRZA V ANJE SISTEMA ZA ODVODNJA V ANJE POVRSINE KOLOVOZA 1
TRUPAPUTA
4.1 . Rucno putnih jarkova u sloju do d= 1 cm
sa planiranjem dnajarka.
Cena obuhvata: planiranje dnajar-
ka odstranjivanje suvisnog materijala odbacjva-
njem na stranu ili utovarom u kolica odvozom do
20m.
4.1.1. Sa odbacivanjem materjjala na stranu. ml 99,24
4.1.2. Sa odvozom materijala na 20 m. ml 145,89
4.2. Rucno ciscenje rigola i bermi od nanosa u sloju do
d= IO cm.
Cena obuhvata: ciseenje rigole ili berme sa ukla-
njanjem materijala odbacivanjem na stranu ili
utovarom u kolica i odvozom do 20 m.
4.2. 1. Sa odbacivanjem materijala na stranu. ml
4.2.2. Sa odvozom materijala na 20 m. m1 126,04
ciscenje bermi od nanosa u sloju do
d= lO cm sa prebacivanjem materijala na stranu ili
utovarom i prevozom na deponiju.
Sa odbacivanjem materijala na stranu. ml 22,44
Sa prevozom na 1 km. m1 47,67
Sa prevozom na2 km. m1 50,77
Sa prevozom na km. ml
4.3.5. Sa prevozom na 5 km. m1 58,32
4.4. Rucni iskop odvodnih jarkova i korekcija .
Cena obuhvata: iskop zemlje prema t ipu jarka,
prebacivanje na bankinu ili utovar u kolica i odvoz
na deponjju.
4.4.1. Sa prebacjvanjem do m 1.801,24
4.4.2. Sa odvozom zemlje na 1 m 2.098,97
Sa odvozom zemlje na 20 m
4.5. Masinski iskop odvodnih jarkova korekcija
Cena obuhvata: iskop zemlje rovokopacem 80 %
sa rucnim doterivanjem 20 %, prebacivanj e zem-
lje na bankinu ili utovar u vozjJo prevoz na depo-
niju.
4.5.1. Sa odbacivanjem zemlje na bankinu 458,60
4.5.2. Sa prevozom zemlje do 1 km 601,94
Sa prevozom zemlje do 2 km 640,70
4.5.4. Sa prevozom zem1je do 3 km 675,40
4.5.5. Sa prevozom zemlje do 5 km 735,00
4.6. Rucno ciscenje nanosa jz cevastjh i plocastih pro-
pusta.
Cena obuhvata: odstranjivanje svih nanosa i otpa-
daka iz propusta sa utovarom u kolica i odvozom
do 20 m. 2.887,94
4.7. Masjnsko ciscenje glava i sahtj propusta .
Cena obuhvata: iskop rovokopacem 70 % i rucno
sa odbacivanjem materijala na stranu jJi
i .
4.7.1. Sa odbacivanjem na stranu 898,79
4.7.2. Sa prevozom na 1 km. 1.025,06
4.7.3. Sa prevozom na 2 km. 1.056,07
Sifra Jed. Jedinicna
I S POZICIJE
cena poz. mere
4.7.4. Sa prevozom na km. 1
4.7.5. Sa prevozom na 5 km. 1.1 1,52
4.8. Popravka ostecenih betonskih rigola presvlaee-
njem sitnozrnim asfalt betonom za d=1 cm.
Cena obuhvata: pripremu povrsine ras-
padnutog betona, cjscenje prskanje podloge
emulzijom , nabavku asfalta., rucno razastiranje
asfalta i valjanje Prevoz agregata
od izvorista do asfaltne baze, kao i prevoz asfaltne
mase od asfaltne baze do mesta ugradivanja pose-
bno se obracunava. m2 251,96
4.9. lzrada rigola od asfalt betona d=5 cm , na podlozi
od sljunka d=l5 cm.
Cena obuhvata: nabavku sljunka sa prevozom na
km, nabavku asfalta, rucno razastiranje sljunka
i asfalta sa prskanjem podloge emulzijom i valja-
nje vibrovaljkom. Prevoz agregata od izvorista do
asfaltne baze, prevoz asfaltne mase od asfaltne
ze do mesta ugradivanja, kao i izrada rigolskog
ivicnjaka 15/30 cm posebno se obracunavaju. m1 1.314,94
4.10. lzrada rigolskog ivicnjaka 1 cm od betona
na mesta.
Cena spravljanje betona, prevoz betona
automesalicom na km i
rom dvostranoj oplati. ml
4.11. lzrada betonske rjgole sa rusenjem stare rigole.
Cena stare rjgole, spravljenje
betona prevoz betona na
km i oplatj za ri-
gole. m1
4.12. lzrada nove betonske rigole cm.
Cena obuhvata: spravljanje betona prevoz
betona na km per-
vj bratorom oplati za rigole. m1
4. 13. lzrada traka 25/20 cm od betona na
licu mesta.
Cena obuhvata: spravljanje betona prevoz
betona automesalicom na km per-
u dvostranoj oplati . m1
4.14. Polaganje montaznih sivih ivicnjaka na podlogu
od betona sa fugovanjem cementnim mal-
terom 1:2 .
Cena spravljanje, prevoz i rucno ugradi-
vanje betona u podlogu i polaganje ivicnjaka sa
fugovanjem.Nabavka i prevoz ivicnajka nisu obu-
hvaeeni cenom.
4.14.1. Ivicnjak 12/18 cm ml 621,79
4.14.2. Ivicnjak 18/24 cm ml 932,79
4.14.3. lvjcnjak 20/24 m1 947,62
4.14.4. Ivicnjak 24/24 cm m1 1.028,39
4.15. odvodnjhjarkova montai.nim beton-
skim kanaletama na peska d=10 cm sa fugo-
vanj em cementnjm malterom 1 :2 .
Cena nabavku peska i cementnog malte-
ra 1 :2 sa prevozom na 30 km i polaganje kanaleta
Sifra Jed.
1 s POZICIJE
poz.
na podlogu od peska sa Nabavka i
prevoz kanaleta obuhvaceni 671,35
4.16. odvodnih j arkova
sloj u d=15
obuhvata: nabavku i prevoz sljunka na 30 km
spravljanje prevoz betona
na 30 km, ugradivanje sljunka u podlogu
i betona u oplatu. 1.958,18
4.17. Ciscenj e i ispiranje .
Cena obuhvata: rad radnika na ciscenju nanosa u
revizionoj sahti i to 0,80 na 20 drenafe i rad
autocisteme za vodu 8 prevozu
vode i ispiranju drenaze. 333,36
4.18. filte-rskih slojeva u
obuhvata: iskop 80 %i rucni iskop
20% starih filterskih slojeva sa u
ili na stranu,
ili tucanika sa 30 i izradu
ispune. 3.667,23
Sjfra Jed. Jedjnjcna
1 s POZICIJE
cena poz. mere
5. REDOVNO ODRZAVANJE KOLOVOZA
5.1. Rucno zalivanje i testerastih pukoti-
na na kolovjzu do 15 mm dubjne do 5 cm
hladnom bjtumenskom masom .
Cena obuhvata: mase peska
za posjpanje, prevoz materijala, kompresora rad-
njka, jzduvavanje pukotjna komprjmovanjm vaz-
duhom, zaJjvanje masom, posjpanje
suvjm peskom i regu1jsanje saobracaja. ml 142,45
5.2. Rucno zaJjvanje pravolinijskih testerastih pukotj-
na na kolovjzu sjrjne od mm do 15 mm dublne
preko 5 cm vrucom bjtumenskom masom "Fugjzol"
uz prethodno popunjavanje krecnjackjm
agregatom 0-4 mm.
Cena obuhvata: nabavku mase , drob-
ljenog agregata, peska za posjpanje pJjna za za-
grevanje bltumenske mase, prevoz materjjala,
kompresora radnjka, jzduvavanje pukotjna kom-
primovanim vazdt1hom, clrnhljenim
agregatom, zaJjvanje masom , posj-
panje suvjm peskom regulisanje saobraeaja. m1 173,40
5.3. Rucno zaJjvanje pravolinjjskih i testerastjh pukotina
na kolovizu sjrjne preko 15 mm dublne preko 5
vrueom bltumenskom masom "Fugjzol" uz prethod-
no popunjavanje kreenjackim agrega-
tom 0-4 mm.
Cena obuhvata: nabavku mase, drob-
ljenog agregata, peska za posjpanje pJjna za za-
grevanje mase, prevoz materijala,
kompresora radnjka, izduvavanje pukotjna kom-
primovanim vazduhom, popunjavanje
agregatom, zalivanje bitumenskom masom , posj-
panje s11 vim peskom i reguJjsanje saobracaja. ml 211,23
5.4. Masjnsko zalivanje pravolinjjskjh testerastih puko-
t jna na kolovizu preko 15 mm dublne preko
5 cm vrueom bltumenskom masom "Fugjzol" uz
prethodno popunjavanje krecnjackim
agregatom 0-4 mm.
Cena obuhvata: nabavku mase, drob-
ljenog agregata,peska za posipanje i plina za za-
grevanje bltumenske mase, prevoz materijala,
kompresora radruka, za fugovanje,izduva-
nje pukotina komprjmovanjm vazduhom, popunja-
vanje agregatom, zalivanje pukotina ma-
sjnom za fugovanje, posipanje suvim peskom
regulisanje saobracaja. ml 181 ,71
5.5. Rucno zaJjvanje pravolinijskih testerastih pukotjna
na kolovjzu mostova sirine do 15 mm polimer
menskom masom .
Cena obuhvata: nabavku mase, peska za posj-
panje pJjna za zagrevanje mase, prevoz materj-
kompresora radnjka,obostrano opsecanje jvj-
pukotina sekacem na pjkameru, jzduvavanje
pukotjna komprimovanjm vazduhom, zagrevanje
mase, zaljvanje pukotjna masom , posjpa-
nje suvjm peskom reguJjsanj e saobracaja. m1 204,68
Sjfra Jed.
PI S POZICIJE
poz. mere cena
5.6. Popravka "IZOTON hidroizolacije na
mostovima.
5.6.1. oSteeenog asfaltnog zastora sa kolovo-
za d=6 cm
Uklanjanje asfalta pored ivicnjaka i slivnika
tj pomocu pikamera, na drugjm , u
zavisnosti velicjne osteeenja, pikamerima ili uto-
sa ravnim nozem. Nije dozvoljeno go-
milanje suta na mostu.
Cena obuhvata: rad kompresora radnjka na jsko-
pu ostecenog asfalta i prevoz suta kolicima na 50 m
izvan mosta. m2 227,38
5.6.2. Skidanje stare hjdroizolacije na betonskoj kolovo-
znoj ploci mosta. Sa povrsina na kojjmaje ostala
hidroizolacija posle skjdanja asfalta, potpu-
no uklanjanje iste ostrjm celicnim struskama. Povr-
sinu dobro izduvatj kompresorom, sut uklonjti sa
most.a.
Cena obuhvata: rad radni ka na skidanju
lacije i rad kompresora na izduvavanju. m2 176,74
5.6.3. stare izolacije na eelicnoj kolovoznoj plo-
ci mosta. Sa na kojimaje ost.ala hidroizo-
lacija posle asfaJta, potpuno ukla-
njanje iste ostrjm razmek-
savanje i lakse skjdanje ostatka hjdroizolavije, mo-
ze se koristitj razredivac, nafta i\j wajt spjrjt.Po
uklanjanju hidrojzolacije izvrsiti
cetkama i odmascivanje suvjm krpama.
Cena obuhvata: rad radnika na hjdroizo-
lacije, ciscenju i odmascjvanju i utrosak m2 222,47
5.6.4. Popravka hjdrojzo\acije na betonskoj kolovoznoj
plocj do 2 m2. Tehno\ogija jzvodenja:
nanosenje cetkama osnovnog premaza hla-
dnom postupku u 250-300 gr/ m2. Materijal
za osnovnj premazje bituJjt (proizvodi "Gr-
mec") odgovarajucj materijal drugih projzvoda-
kojj odgovara standardu JUS.U.M3.240.Radovj
se jzvode suvom vremenu sa temperaturom iz-
nad 1 na potpuno suvoj kolovoznoj
nje osnovnog premaza, u zavjsnosti od temperatu-
re vazduha traje i do 1 casova.
Preko osusenog osnovnog premaza nanosj se hi-
drojzolacija od polimer bitumenske mase (JUS.U.
se zagreva indirektno preko ulja u
sa duplim dnom do max.
temperature 1 80 do 190 Zagrejana masa se jzJj-
va na povrsjnu rasporeduje u oko 4 mm,
odnosno 5 kg/m2. Kada se jzolacjona masa ohladj
na oko 1 posjpa se kamena sitnez krupnoce
2-4 mm bez prasinastih kolicjnj 5-8kg/m2
koja se valja utiskuje u jzolacjonu masu
valj kom. Tako obradena povrsina se ostavlja da se
hladj u toku 24 zasticena od svakog
saobracaja. Posle toga se moze pristupiti izradi as-
faltnog zastora.
Cena obuhvata: nabavku materijala, prevoz mate-
rijala rad radnika na jyadj hidrojzolacije. m2 1.386,10
Sifra Jed. Jedinicna
S POZICIJE
poz. mere cena
5.6.5. Popravka hidroizolacije na betonskoj kolovoznoj
plocj preko 2 m2. Tehnologija jzvodenja:
osnovni premaz hladnom nanosj se
cetkama u kolicjni 250 do 300 za
osnovni premazje (proizvodi "Grmec ")
ili odgovarajucj materijal drugih proizvodaca koji
odgovara standardu JUS.U.M3.240.Radovj se
izvode suvom vremenu sa temperaturom iznad
10 i na potpuno kolovoznoj ploci.
osnovnog premaza, zavisnosti od
traje i do 1 casova.
Preko osnovnog premaza polaie se sta-
klena tkanjna-voal,a zatim se nanosi hidroizolaci-
od polimer mase (JUS.U.M3.244)
kolicjni na nacin opisan kod popravke
cije na betonskoj kolovoznoj plocj povrsi. do 2 m2.
Cena materijala, prevoz mate-
rjjala i radnika rad radnoka na jzradj hjdroizolacjje. m2 1.521,92
5.6.6. Popravka hidroizolacije na eelicnoj kolovoznoj
ploci.Tehnologija izvodenja:osnovni premaz
hladnom nanosi secetkama kolicini od
200 do 250 gr J m2.Materijal za osnovnj premaz
(proizvodj "Grmec") ili
materjjal proizvodaca koj i odgovara
standardu JUS.U.M3.340.Radovi se izvode
vom sa jznad 1 na
potpuno suvoj kolovoznoj ploci. Susenje osnovnog
premaza, zavjsnostj od tra-
i do 1 casova.
Preko osusenog osnovnog premaza nanosj se hj-
droizolacjja od poljmer mase (JUS.U.
koljcjnj na nacin opjsan kod popravke
hidroizolacije na betonskoj kolovoznoj plocj povr-
$jne do 2 m2.
Cena obuhvata: nabavku materjjala, prevoz mate-
rijala i radnika rad radnika na jzradj hidrojzolacije. m2 1.385,71
5.7. Popravka mrezastjh na kolovozu jedno-
strukom povrsjnskom obradom.
Cena obuhvata: nabavku
kamene sjtnezi krupnoce zrna do 6 mm, prevoz
emulzije i kamene sitnezi na ciscenje povrsi-
ne, prskanje emulzijom, rucno razastjra-
nje kamene sitnezi valjanje vjbrovaljkom. Pre-
voz kamene sjtnezi od projzvodaca do punkta pose-
bno se rn2 227,70
5.8. Popravka "oznojene" povrsine kolovoza
peskom
Cena obuhvata: peska jlj zagreva-
nje na asfaltnoj bazi, prevoz peska na trasu, rucno
razastiranje i valjanje Prevoz mate-
rjjala od proizvodaca do asfaltne baze posebno se
m2 39,64
5.9. Opsecanje ivjca kompre-
sorom pneumarskim pistolj em sa prebavciva-
njem raskopanog materijala na jzduva-
vanjem kompresorom. ml 65,01
Sjfra Jed. Jedinicna
PI S POZICIJE
cena poz. mere
5.10. Rucno opsecanje jvica udarnih rupa i ulegnuca se-
kacem sa prebavcjvanjem raskopanog materijala
nn bnnkinu i ciscenjem rupe metlom. ml 92,91
5. 1. Rusenje ispucalog asfaltnog kolovoza d=6-8 cm
pneumatskim pistoljem, sa prebacivanjem rasko-
panog materijala na bankinu, izduvavanjem rupe
kompresorom i ciscenjem metlom. Za debljine ve-
od 8 cm manjeod 6 cm obracunava se
rascu: cena pozicije 17 cm odgovarajuca deblj ina. m2 338,69
5.12. Rucno rusenje ispucalog asfaltnog kolovoza d=6-8
cm krampom, sa prebacivanjem raskopanog mate-
na bankinu i ciscenjem rupe metlom. Za de-
bljine vece od 8 cm ili manje od 6 cm obracunava
se obrascu: cena pozicije 17 cm odgovarajuca
debljina. m2 443,05
5. 13. Skidanje ispucalog asfalta kao pripremu za krplje-
nje udarnih rupa i skidanje izdignutog grebena ko-
lotraga glodalicom za asfalt "Wirtgen"-IOOO.Obra-
cun za d=1 cm/m2.
Cena obuhvata: prevoz g\odalice prosecnu da-
ljinu od 40 km, rad glodalice, autocisterne za vodu,
kompresora na opsecanju ivica jzduvavanju rupa,
prevoz s!Unutog materijala do 1 km , radnika na
ispomocj oko glodanja na obezbedenju saobracaja.
5.13.1. Na skidanju grabena kolotraga m2 21,63
5.13.2. Na skidanju asfalta kao pripremu za krp\jenje udar-
nih rupa gde se odmah ugraduje asfalt d=l cm m2 39,83
5.14. Rucno krpljenje udarnih rupa kolotraga gotovom
asfaltnom masom 5-10 cm. Ugradivanje
asfaltne mase izvrsitj u pripremljenu udarnu rupu.
Pre ugradivanja jzvrsiti dodatno Ciscenje, prskanje
emulzijom premazivanje opsecenih ivica
skom emulzijom u kolici nj od 0,2 - 0,5 kg/m2. Udarnu
rupu popuniti asfaltnom masom, dati potrebno
nadvisenje valjatj do potrebne tako da
povrsina okrpljenog dela bude u ravni postojece
kolovozne povrsjne.
Cena obuhvata: proizvodnju asfaltne mase, prevoz
asfaltne mase , mehanizacije i radnika od asfaltne
baze do mesta ugradivanja i ugradivanje asfaltne
agregata od proizvodaca do asfal-
tne baze posebno se obracunava. Ucinak garniture
na ugradivanju asfaltaje 2,5 t/h .
5. 14.1. Asfalt betonom od eruptjvnog agregata 9.674,30
5.14.2. Asfalt betonom od krecnjackog agregata 9.139,65
5.14.3. Binderom od eruptivnog agregata t 9.108,68
5.14.4. Bjnderom od eruptivnog i krecnjackog agregata t 8.948,66
5.14.5. Binderom od krecnjackog agregata 8.708,63
5.1 4.6. Bjtuminiziranim nosecim slojem od krecnjackog
agregata 8.681,75
5. 14.7. Bituminiziranim nosecjm sloj em od prirodnog
sljunka uz dodatak krecnjackog agregata. 8.584,30
5.15. Ma5insko krpljenje udarnih rupa, kolotraga drugih
ostecenja na kolovozu gotovom asfaltnom masom
d=5-IO cm. Ugradivanje mase izvr-
siti finiserom u vec pripremljenu udarnu rupu ili
Sifra Jed. Jedinicna
PI S POZICIJE
mere cena poz.
ostecenje. Pre ugradivanja izvrsiti dodatno ciscenje ,
prskanje emulzijom i premazivanje opsecenih ivica
bitumenskom emulzij om u kolicini od 0,2- 0,5 kg/m2.
Cena obuhvata: proizvodnju asfaltne mase,
prevoz mehanizacije i radnika od asfaltne baze
do mesta ugradivanja i ugradivanje asfaltne ma-
se. Transport agregata i gotove asfaltne mase
posebno se obracunava. Ucinak garniture na
ugradivanju asfalta l t na dan.
5.15.1. Asfalt betonom od eruptivnog agregata 8.306,02
5.15.2. Asfalt betonom od krecnjackog agregata 7.771,37
5.1 5.3. Binderom od eruptivnog agregata 7.740,40
5.15.4. Binderom od eruptivnog i krecnjackog agregata 7.580,38
5.15.5. Binderom od krecnjackog agregata 7.340,35
5.1 5.6. Bituminiziranim nosecim slojem od krecnjackog
agregata 7.313,47
5.15.7. Bituminiziranim nosecim slojem od prirodnog sljunka
uz dodatak krecnjackog agregata. 7.216,02
5.16. Krpljenje udamih rupa hladnom asfaltnom masom
bez opsecanja ivica rupa sa valjanjem.
Cena obuhvata: prevoz asfaltne mase, mehanizaci-
i radnika od deponije do mesta ugradivanja ,
ugradivanje asfaltne mase u prethodno ociscenu i
emulzijom preprskanu udamu rupu i valjanje vi-
brovaljkom. Nabavku hladne asfaltne mase sa
transportom od proizvodaca do deponije posebno
obracunati. 3.523,72
5.17. Opravka asfaltnih zastora tvrdo livenim asfaltom.
Cena obuhvata: proizvodnju i ugradivanje tvrdo
livenog asfalta sa prevozom mehanizacije i rad.nika
do mesta ugradivanja. Prevoz i t u m e n tarifi
prevoznika prosecno na 200 km, filera na 1 km i
kamene sitnezi za posipanje na 1 km . Prevoz
eruptivnog agregata od proizvodaca do mesta ugra-
divanja obracunati cenovniku za masovni trans-
port i to 0,728 t toni asfaltne mase. 14.690,68
5.18. Presvlacenje manjih <.l t:uni<.:a kuluvuza fini!krom
(duzine 250 m celoj sirini kolovoza ili 500 m u
112 kolovoza) .
Cena obuhvata: proizvodnju asfaltne mase, prevoz
mehanizacije i radnika od asfaltne baze do mesta
ugradivanja, ugradivanje finiserom i valjanje gar-
niturom valjaka. Pre presvlacenja obavezno se vr-
si rucno krpljenje kolovoza i to se posebno napla-
cuje. Transport agregata od proizvodaca do asfal-
tne baze, kao i transport asfaltne mase od baze do
mesta ugradivanja posebno se naplacuje.
5.18. 1. Asfalt betonom od eruptivnog agregata 7.320,75
5.1 8.2. Asfalt betonom od krecnjackog agregata 6.786,11
5.18.3. Binderom od eruptivnog i krecnjackog agregata 6.595,12
5.1 8.4. Binderom od krecnjackog agregata 6.355,09
5.18.5. Bituminiziranim nosecim slojem od prirodnog
sljunka sa dodatkom krecnjackog agregata 6.210,76
5.18.6. Bituminiziranim nosecim slojem od krecnjackog
agregata 6.328,21
Sifra Jedo
I S POZICIJE
pozo mere
50190 kolovoza d=5 cm
asfalta grejderom sa rijaeem,
materijala grejderom, utovar materijala
utovarivacem i prevoz 2 kmo
501901. preko 50 m2 m2 115,60
5019020 do 50 m2 m2 159,15
50200 podloge kolovoza d==25 cm .
podloge grejderom sa rijacem,
utovar materijala utovarjvacem prevoz materjjala
2 kmo
5.20010 ostecenju preko 50 m2 m2 143,16
502002. Povrsjne ostecenju do 50 m2 m2 164,10
5.210 Izrada posteljjce
posteljjce grejderom uz
rucnu popravku i valjanje m2 66,75
50220 lzrada tampona od sljunka prirodne mesavine
Cena obuhvata: sljunka sa na
30 km, razastiranje grejderom uz popravku
valjanje uz vodomo m3 1.523,28
5023. Izrada od 0-60 mm
obuhvata: kamene drobine sa trans-
portom na 30 km, razastiranje grejderom uz
popravku i valjanje uz polivanje vodomo lo798,28
5.240 Cjs6enje kolovoza od
obuhvata: rad radnika pro-
secne 2 cm, sa utovarom u koljca odvo-
zom na20 mo m2 32,95
Sjfra
poz.
OPIS POZICIJE
Jed.
mere
6. REDOVNO ODRZA V ANJE KOLOVOZA
6.1. Odr:Zavanje spojnica kod betonskih kolovoza.
Cena obuhvata: nabavku i transport mase za zali-
vanje spojnjca vrucem postupku, nabavku plina
za zagrevanje mase, rad kompresora radnjka na
izduvavanju spojnjca rad radnjka na zagrevanju
mase, zalivanju spojnica reguJjsanju saobracaja. ml
7. REDOVNO ODRZA V ANJE 1 KOLOVOZA
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
Rucno krpljenje udarnih rupa prjrodnim s1junkom.
Cena obuhvata: nabavku prirodnog sljunka sa pre-
vozom na 30 km, isecanje ivica rupe, raskopavanje
zastora, ciscenj e i popunjavanje rupe i valjanje vibro-
valjkom.
Sa valjanjem
Bez valjanja
7.2. Rucno krpljenje udarnih rupa kamenom drobjnom
0-30 mm.
7.2.1.
7.2.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
Cena obuhvata: nabavku kamene droblne 0-30 mm
sa prevozom na 30 km, isecanje rupe, raskopa-
vanje zastora, ciseenje i popunjavanje rupe i valjanje

Sa valjanjem
Bez valjanja
Rucno krpljenje udarnih rupa brdskom droblnom
iz sipara ili sljunkom sa sprudista.
Cena obuhvata: ma5insko prikupljanje materijala
i utovar u kamion, prevoz na 30 km, isecanje ivica
rupe, raskopavanje zastora, ciscenje i popunjava-
nje rupe i valjanje
Sa valjanjem
Bez valjanja
7.4. Ravnanje poprecnog profila makadamskog ili tu-
canickog zastora radi obezbedenja odvodnjavanja.
Cena obuhvata: guranje i ravnanje materijala grejde-
rom i sabljanje valjkom uz potrebno kva5enje.
Nabori i rupe popunjavaju se rucno i posebno napla-
cuju.
7.5. Profilisanje poprecnog profila makadamskog ili
tucanickog zastora uz dodavanje novog materijala
brdske drobine ili sljunka sa sprudista .
7.6.
Cena obuhvata: masinsko prikupljanje materijala i uto-
var u kamion , riljanje starog zastora, razastiranje i
planiranje novog materijala grejderom i sabljanje
valjkom uz potrebno kvasenje. Prevoz materijala od
izvorista do mesta ugradivanja posebno obracunati.
Obnova tucanickog zastora
Cena obuhvata: nabavku kamenog
agregata 0-60 mm , riljanje starog zastora, razastiranje i
planiranje kamenog agregata grej derom
i sabijanje valjkom uz potrcbno kvascnjc. Prcvoz dro-
agregata od projzvodaca do mesta ugradivanja
posebno obracunati.
m3m3
m3
m2

m3
Jedjnjcna
cena
163,04
2.524,01
2.483,87
2.799,01
2.758,87
2.113,22
2.073,08
56,89
404,63
1.151,32
Sifra Jed. Jedinicna
PI S POZICIJE
poz.
8. ODRZA V ANJE SAOBRACAJNE SIGNALIZACIJE 1 OPREME NA PUTU
8.1. izvaljenog kolobrana, i
stuba i stuba saobracajnog znaka.
Cena obuhvata:prevoz radnjka od punkta do
rada, otkop oko stuba, obrada postojece sto-
stuba polozaj, zatrpa-
vanje oko stuba i rasplanjranje
viska 634,39
8.2. izvaljenog
Cena obuhvata:prevoz radnika od punkta do
rada, otkop oko
u polo:laj, zatrpavanje
j anje oko rasplanjranje vjska
190,32
8.3. Ispravljanje jskrjvljenog kolobrana stuba saobra-
cajnog znaka.
Cena obuhvata:prevoz radnika od punkta do
rada,postavljanje stuba u polo:laj i ucvr-
scjvanje stuba oko jstog. 317,19
8.4. Ispravljanje iskrjvJjenog
Cena obuhvata:prevoz radnika od punkta do
rada,postavljanje u normalan polo:Zaj i
ucvrscivanje oko jstog. 95,16
8.5. Prjcvrscjvanje olabavljenog znaka za stub
Cena obuhvata:prevoz radnjka od punkta do
rada prjcvrscjvanje znaka za stub seJnj. 101,50
8.6. ostecenog znaka sa stuba ili rama.
Cena obuhvata:prevoz radnjka od punkta do
rada, znaka sa u vozilo isto-
na deponjju.
8.6.1. Znak do 120 120
precnika do 90 161,47
8.6.2. Znak do 487,02
8.6.3. Znak do 311 ,80
8.6.4. Znak do 466,79
8.7. Postavljanje stuba ilj saobracajnog znaka sa
od 5 .
obuhvata:prevoz stuba ili radnika od
punkta do rada,jskop rupe za stopu,posta-
vljanje stuba sa stope od betona
zatrpavanje ostatka rupe sa
planjranje ostatka na bankini ili odba-
cjvanje niz kosinu nasipa. Nabavka stuba ili
sa od proizvodaea do punkta nije obu-
hvaeena
8.7.1. Stub za znake do
90xl20 i precnika do 90 944,53
8.7.2. za znak do 1 3.011,49
8.7.3. za znak do 1.895,12
8.7.4. za znak do na tri stuba 2.602,04
Sifra Jed.
PIS POZICIJE
poz. mere
8.8. ili rama sa bet.
stopom.
8.8. 1. Stub za znake do 120xl20x120 cm,
cm i do 90 cm. kom. 237,86
8.8.2. Ram za znak do cm kom. 909,41
8.8.3. Ram za znak dimenzija do cm kom. 483,28
8.8.4. Ram za znak dimenzija do cm tri stuba kom. 651,23
8.9. saobracajnog znaka .
Cena znaka i radnika od
do mesta rada, postavljanje i pricvrscivanje znaka
na stub selni i zasecanjem matica da se
ne Jako odvrtale. Nabavka znaka sa prevozom
od proizvodaca do cenom.
8.9. 1. dimenzija do cm, 90xl20 cm,
i precnika do 90 cm. kom. 227,09
8.9.2. Znak dimenzija do cm kom. 683,19
8.9.3. dimenzija do cm kom. 442,17
8.9.4. Znak dimenzija do cm kom. 661,95
8.10. Postavljanje plasticnog ili metalnog smerokaza na

Cena prevoz smerokaza i radnjka od
do mesta rada, rucnj jskop rupe, postavlja-
nje smerokaza , zatrpavanje rupe i nabljanje ze-
mlje oko smerokaza sa planjranjem vjska zemlje
bankini. Nabavka smerokaza sa prevozom od
proizvodaca do nije cenom. kom. 194,82
8.11. Postavljanje Jjmenog kolometarskog iJj
metarskog sa dvostranom oznakom .
Cena prevoz betonske cevi precnika
150 mm za Jimenog i radnika od
kta do mesta rada, pobljanje betonske cevi i name-
stanje poloi.aj . Nabavka ma-
terijala sa prevozom od proizvodaca do ni-
cenom. kom. 377,39
8.12. Postavljanje belege.
Cena prevoz belege i radnika od
do mesta rada, iskop rupe, postavljanje belege u
odgovarajucj poloiaj, zatrpavanje i
zemlje oko belege.Nabavka belege sa prevozom
od proizvodaea do njje obuhvacena cenom. kom. 378,47
8.13. Postavljanje saobracajnog ogledala na nepregle-
dnim krivinama.
se ponudi projzvodaca. kom. 0,00
8.14. Zamena smerokazne prizme na ogra-
di za vozila .
Cena prevoz prizme radnjka od punkta
do mesta rada, odvijanje starog zavrtnja, postavlja-
nje prizme pritezanjenovog zavrtnja . Nabavka
prizme sa prevozom od proizvodaca do
nije obuhvacena cenom. kom. 47,50
8.15. smerozne prizme u tunelu.
Cena obuhvata: prevoz prizmi i radnjka od punkta
do mesta rada, rupa predvidenom od-
i visini i nosaca
prizme rupe. prizme sa prevo-
Sifra Jed. Jedinicna
I S POZICIJE
poz. mere
zom od proizvodaca do punkta nije obuhvacena
cenom. kom. 203,56
8.16. i ivicnil1 na
kolovozu gde se nazjru postojece (jnjje.
Cena obuhvata: prevoz razredjvaca i perli,
masine za obelezavanje i radnika od punkta do
mesta pripremu obele:Zavanje
Jjnije. sloja nanesene prema to-
me koljcina materijala u zavjsnosti od sirine lini-
priznaje se prema uputstvu za rad proizvodaca
nabavna cena materjjala jedinicj mere
priznaje se racunu koji ispostavio proizvodac
za isporucenu robu. ml 5,43
8.17. Obele:Zavanje sredisnih i ivicnih linjja na novom
kolovozu i starom kolovozu gde su potpuno jzbrisane
postojece linije potrebno uraditj premeravanje
tackanje pre obelezavanja.
Cena obuhvata: prevoz razredivaca i perli,
za obele:Zavanje i radnika od punkta do
mesta obelezavanja, tai;-
kanje i linije. sloja nanesene
prema tome kolicina materijala u zavisnosti od sirine
linije, priznaje se prema uputstvu za rad proizvodaca
nabavna cena materjjala j edinici mere
priznaje se racunu koji ispostavio proizvodac
za isporucenu robu. ml 7,25
8.18. Obele:Zavanje poprecnih linjja drugih oznaka na
kolovozu.
Cena obuhvata: prevoz razredivaca , perli,
i radnjka od punkta do mesta obelezavanja,
pripremu linjja i oznaka uz upotre-
bu mobllnog kompresora sloja nanesene
prema tome koJjcjna materjjala , priznaje se prema
uputstvu za rad proizvodaca nabavna cena mate-
rijala jed.mere prjznaje se racunu koji ispostavjo
proizvodac za isporucenu robu. m2 252,06
8.19. Demonta:Za ostecene sigurnosne ograde za vozila
Cena obuhvata: plasta i odstojnika., sa
autogenim rezanjem zavrtnjeva, utroskom oksigena i
disugasa, vadenje stubova, utovar u vozilo i prevoz na
deponiju. ml 236,68
8.20. Opravka sigurnosne ograde za vozil a sa zamenom
plasta.
Cena obuhvata: prevoz novog plasta od punkta do
mesta rada, demontazu ostecenog sa autogenim
rezanjem zavrtnjeva, utroskom oksigena i djsugasa,
utovarom u vozi lo i prevozom na deponiju, postavljanje
i prjcvrscjvanje stubova u prvobitan polo:Zaj mon-
tazu novog Nabavka plasta sa prevozom od
proizvodaca do punkta nije obuhvacena cenom. ml 259,52
8.21. Rucno postavljanje stuba sjgurnosne ograde za vozila.
Cena obuhvata: prevoz stuba od punkta do mesta
ugradjvanja postavljanje stuba. Nabavka stuba sa
prevozom od proizvodaca do punkta nije obuhvacena
cenom. kom. 696,87
Sjfra Jed. Jedjnicna
1 s POZICIJE
cena
poz. mere
8.22. Rucno postavljanje odstojnika sigumosne ograde
za vozila.
Cena obuhvata: prevoz odstojnjka od punkta do
mesta ugradivanja i
odstojnika sa prevozom od proizvodaea do punkta
nije obuhvacena cenom. kom. 107,21
8.23. Rucno postavljanje kape na odstojnik sigumosne
ograde za vozila.
Cena obuhvata: prevoz kape od punkta do mesta
ugradjvanja i montaiu kape. Nabavka kape sa
prevozom od proizvodaca do punkta njje obuhvacena
cenom. kom. 155,62
8.24. Rucna montafa pla.Sta sjgumosne ograde za vozj la.
Cena obuhvata: prevoz plasta od punkta do mesta
ugradjvanja montazu plasta. Nabavka pla5ta sa
prevozom od proizvodaca do punkta njje obuhvacena
cenom. ml 104,79
8.25. Rucna montaia celicne trake na sigumosnoj ogradj
za vozjla.
Cena obuhvata: prevoz trake od punkta do mesta
ugradjvanja montaiu trake. Nabavka trake sa
prevozom od proizvodaca do punkta njje obuhvacena
cenom. ml 29,70
8.26. Rucno postavljanje kompletno nove sigumosne
ograde za vozila sa stubovima na 4 m na manjjm
potezjma.
Cena obuhvata: prevoz delova nove ograde od
punkta do mesta postavljanja, pobljanje stubova
montazu odstojnika plasta, ukljucujucj sve utova-
re jstovare.Nabavka ograde sa prevozom od proiz-
vodaca do punkta njje obuhvacena cenom. ml 374,41
8.27. Rucno postavljanje kompletno nove s jgumosne
ograde za vozila sa stubovima na 2 m na manjjm
potezjma.
Cena obuhvata: prevoz delova nove ograde od
punkta do mesta postavljanja, pobljanjt: stubuva i
montazu odstoj nika pla.Sta, ukljucujuci sve utova-
re jstovare.Nabavka ograde sa prevozom od proiz-
vodaea do punkta nije obuhvaeena cenom. ml 614,34
8.28. Ma.Sjnsko postavljanje kompletno nove jednostra-
ne distantne ograde ( tipa "RAL" sa stubo-
vima na 2 m na vecim potezima.
Cena obuhvata: prevoz delova nove ograde od
punkta do mesta postavljanja, pobljanje stubova
makarom, montaiu odstojnjka, kape,pla.Sta trake
kompresorom za zavrtanje zavrtnjeva, ukljucuju-
ci i sve utovare i istovare.Nabavka ograde sa pre-
vozom od proizvodaca do punkta nije obuhvacena
cenom. ml 375,90
8.29. Masinsko postavljanje kompletno nove jednostra-
ne distantne ograde ( JDO) tipa "RAL" sa stubo-
vima na 4 m na vccim potczima.
Cena obuhvata: prevoz delova nove ograde od
punkta do mesta postavljanja, pobljanje stubova
makarom. montaiu odstojnika, kape,pla.Sta i trake
Sjfra Jed. Jedjnjcna
PI S POZICIJE
poz. mere
kompresorom za zavrtanje zavrtnjeva, ukljucuju-
sve utovare jstovare.Nabavka ograde sa pre-
vozom od proizvodaca do punkta njje obuhvaeena
cenom. ml 229,73
8.30. Postavljanje metalne ograde na propustu.
Cena obuhvata: prevoz ograde od punkta do mesta
postavlj anja, postavljanje ograde, busenje rupa
ograde, postavljanje zatezanje zavrtnjeva,
zavarjvanje stubova rukohvata, obrada zastjta
vara mjnjjum bojom. Nabavka ograde sa prevo-
zom od projzvodaca do punkta nije obuhvacena
cenom. ml 822,06
8.31 . Cjseenje pranje kolobrana, kilometarskog stuba ,
saobracajnog znaka smerokaza.
Cena obuhvata: cjscenje od pra5ine rucno
pranje cetkom prikljuckom za pranje specj-
jalnom vozilu.
8.31.1. Rucno i pranje kom. 59,04
8.31.2. Masjnsko i pranje h 5.310,67
8.32. ciseenje pranje sjgurnosne ograde za
vozila.
Cena obuhvata: ograde od prasjne
prikljuckom za na specjjalnom vozlu. h 5.310,67
8.33. Masinsko cjs6enje i ceonih i vjdnih povrsi-
na objektjma.
Cena obuhvata: cjscenje povrsina od i prasi-
ne i pranje prjkljuckom za pranje na specjjalnom
vozilu. h 5.310,67
8.34. Kreeenje kolobrana sa tra-
ke.
Cena obuhvata: nabavku kreca i cme sprav-
\janje krecnog rastvora , dva puta jzvla-
cme kom. 111,45
8.35. Farbanje kilometarskog ili polukilometarskog stu-
masnom bojom sa brojeva.
obuhvata: uljane i razredivaca
i rad farbanju brojeva. kom. 369,13
8.36. belega, i
objekata, parapeta ograda mostovjma.
Cena obuhvata: kreca, spravljanje kree-
rastvora i dva puta, uz
povrsjne od m2 37,69
8.37. metalne ograde na mostu,
ograde za vozila osta\jh ograda mas-
bojom.
obuhvata: minijuma, razredjvaca ,
uljanj e i smirgl papjra, cjscenje od
rde i nanosenje osnovne i dva puta uljane
j e.Ukoliko se radj vecim povrsinama, koje treba
ocistiti i ofarbat j, posao se ustupa
specijalizovanom preduzecu , koje pozivu
investitora, dalo najpovoljnjju ponudu. m2 784,23
8.38. Farbanje ceone povrsine obj ekata i tunela mas-
nom bojom.
Sifra Jed. Jedinicna
1 s POZICIJE
cena poz. mere
Cena obuhvata: nabavku uljane i razredjvaca,
dva puta bojenje , UZ prethodno ciscenje povrsine,
od i m2 308,76
POMOCNE ANALIZE
9. maltera.
9.1. Cena obuhvata: di.akjranog cementa
peska i vode, prevoz materijala na 30 km,
utovar,jstovar i prenos cementa do mesta spravlja-
nja i rucno spravljanje na licu mesta.
9.1.1. Razmere 1:1 m3 14.109,11
9.1.2. Razmere 1:2 m3 10.595,97
9.1 .3. Razmere 1:3 m3 8.818,95
9.2. Proizvodnja betona
Cema obuhvata: nabavku granulisanog sljunka,
dzakiranog cementa vode, prevoz materj-
jala 30 km, utovar i jstovar cementa rad
tonske baze kapacjteta 15 m3/h, i
radnj ka spravljanju
9.2.1. Beton 15 rn3 5.290,54
9.2.2. Beton 20 m3 5.790,75
9.2.3. Beton 30 m3 6.289,58
9.3. ugradivanje betona konstrukcija ma\ih pre-
seka do 12 m3 betona na m2 ili 1 konstrukcije
sa kvasenjem i prevozom betona autome-
salicom na 30 km.
9.3.1. Nearmirane konstrukcjje m3 5.524,17
9.3.2. Armjrane konstrukcjje m3 5.702,82
9.4. Rucno ugradivanje betona konstrukcjja srednjih
preseka od 12 m3 do 0,30 m3 na m2 ili
m 1 konstrukcije sa kvasenjem betona prevozom
betona automesalicom na 30 km.
9.4.1. Nearrnirane konstrukcjje m3 4.195,25
9.4.2. Armirane konstrukcije m3 4.357,35
9.5. Ma$jnsko ugradivanje betona u nearmirane ar-
mirane konstrukcjje preseka do 0,30 m3 betona
na m2 ili m1 konstrukcije sa kvasenjem betona
prevozom betona automesalicom na 30 km. m3 4.119,17
9.6. Masinsko ugradjvanje betona u nearmjrane i ar-
mirane preseka preko 0,30 m3 betona
m2 iJj m1 konstrukcije sa kva5enjem betona
prevozom betona automesaljcom na 30 km. m3 3.545,52
9.7. lzrada dvostrane oplate od dasaka 48 mm za
tonske potpome zjdove objekte .
Cena obuhvata: prevoz materijala od do
mesta rada, nabavku drvene grade, eksera klanfi
rad radnjka na jzradj, montafj demont. oplate. m2 904,83
9.8. lzrada oplate za od dasaka 24 mm .
Cena obuhvata: prevoz materjjaJa od do
mesta rada, nabavku drvene grade eksera rad radnj-
kn nn izrndi, montaii i demont. oplate. m1 213,18
9.9. Proizvodnja asfalt ne mase.
Cena obuhvata: nabavku bitumena,kamenog agre-
gata, prirodnog sljunka i filera, transport
Sifra Jed. Jedinicna
1 s POZICIJE
mere poz.
prevoznika na prosecnu daljinu od 200km,
fi lera 1 k:m i rad asfaltne baze od 80 t, utova-
rivaca i radnika na spravljanju asfaltne mase. Pre-
voz agregata i sljunka od izvorista do asfaltne
ze posebno se obracunava cenovniku za masov-
ni transport.
9.9.1. Proizvodnja asfaltne mase za krpljenje udarnih r upa
9.9. 1.1. Asfa1t beton od eruptivnog agregata 6.948,67
9.9. 1.2. Asfalt beton od krecnjackog agregata 6.414,02
9.9.1.3. Vezni sloj - od eruptivnog agregata 6.383,05
9.9.1.4. Vezni s\oj- od 60% eruptivnog i 40%
krecnjackog agregata 6.223,03
9.9.1.5. Vezni s\oj - od krecnjackog agregata 5.983,00
9.9.1.6. Noseci sloj od krecnjackog agr. t 5.956,12
9.9. 1.7. Noseci sloj od sljunka sa doda-
tkom 30 % krecnjackog agregata. t 5.858,67
9.9.2. Proizvodnaj asfaltne mase za presvlacenje kolovoza.
9.9.2.1. Asfalt beton od eruptivnog agregata 6.396,81
9.9.2.2. Asfalt beton od krecnjackog agregata 5.862,17
9.9.2.3. Vezni sloj - od eruptivnog agregata t 5.831,20
9.9.2.4. Vezni sloj- od 60% eruptivnog i 40%
krecnjackog agregata 5.671,18
9.9.2.5. Vezni sloj- od krecnjackog agregata 5.431,1 5
9.9.2.6. Noseci sloj od krecnjackog agr. 5.404,27
9.9.2.7. Noseci sloj od slj unka sa doda-
tkom 30 % krecnjackog agregata. 5.286,82
9.10. Proizvodnja tvrdo livenog asfalta .
Cena obuhvata: nabavku 25, erupti-
vnog kamenog agregata , filera i loz ulja za zagre-
vanje mase. Transport bitumenapo tarifi prevoznika
na prosecnu daljinu od 200 km, fi lera na 1 k:m,
rad koherice i radnika na spravljanju mase.Prevoz erup-
tivnog agregata od proizvodaca do mesta ugradivanja
obracunati cenovniku za masovnj transport i to
0,728 t toni asfaltne mase. 10.387,77
9.11. Rucna popravka asfaltnog zastora tvrdo livenim
asfaltom bez rusenja i opsecanja.
obuhvata: prevoz koherice radnika do mes-
ta ugradivanja, nabavku i transport na 1 km krecnja-
cke kamene sitnezi za posjpanje rad radnika na ugra-
djvanj u livenog asgalta. 4.302,91
9.12. Ma.Sinsko presvlacenje asfaltom manjih deonica
kolovoza duzine do 250 m celoj siri ni ili duzine
do 500 najednoj po1ovjni sirine kolovoza .
Cena obuhvata: prevoz radnika i mehanizacije od
asfaltne baze do mesta ugradivanja, nabavku polu-
emulzije, rad mehanizacije i radnika na
ugradivanju asfalta. Prevoz asfalta posebno se
obracunava. Ucinak garniture na ugradivanju as-
faltaje 45 t/h.
Obja.Snjenje : prevoz 2h, ugradjvanje 6h,
6hx60tlh=360t, 360t/8h=45t/h , prevoz 25 %,
ugradivanje 75 %. 923,94
9.13. Ma.Sinsko krpljenje udarnih rupa i kolotraga finiser-
rom u vec pripremljenu udarnu rupu sa valjanjem
ugradenog asfalta .
Sifra Jed. Jedjnjcna
l s POZICIJE
cena poz.
Cena obuhvata: prevoz radnika i
od asfaltne baze do ugradjvanja, na-
bavku polustabllne rad finisera,
radnjka na ugradjvanju asfalta. Ucjnak garniture na
ugradivanju asfaltaje 100 t na dan. 1.357,35
9.14. Rucno krpljenje udarnih rupa kolotraga u vec
udamu rupu sa ugradenog
asfalta.
Cena obuhvata: prevoz radnjka asfalta
od asfaltne baze do ugradjvanja, na-
bavku polustabllne rad rad-
njka na ugradjvanju asfalta. Ucjnak garnjture na
ugradivanju asfalta 2,5 tlh. 2.725,63
9.15. Rucno ugradjvanje asfalta u rigole .
Cena obuhvata: prevoz radnjka od
asfaltne baze do ugradivanja, nabavku polu-
rad radnika na ciseenju podloge,
prskanju podloge i razastjranju asfalta
valjanje Prevoz asfalta posebno se
ekipe asfalta
5 tlh. 1.803,21
9.16. Rucno ugradivanje asfalta u pesacke staze.
Cena obuhvata: prevoz radnjka i od
asfaltne baze do ugradivanja, nabavku polu-
emulzije, rad kompresora, spric za
za emulziju, radnjka na ugradjvanju as-
falta. Prevoz asfalta posebno se obracunava. Ucj -
nak garniture na ugradivanju asfaltaje 6 tlh. 1.696,95
9. 17. Rucno secenje, jspravljanje, savjjanje, postavlja-
nje i vezjvanje jednostavne i srednje slozene ar-
mature.
Cena obuhvata: nabavka armature i zice za vezi-
vanje sa u kamjon i na 30 km,
jstovar jz kamiona sa prenosom na 20 m i rad rad-
nika na ugradivanju.
9.17.1. Presekn do 12 mm kg 124,86
9.17.2. Preseka preko 12 kg 101,02
9.18. Izrada snopova vrbovog pruca za pletere .
Cena obuhvata: odabjranje, secenje cjscenje
zdravog pruca do i 2,0-3,0 duzine,
slaganje u snop preenika 30 i vezivanje snopa
na dva 396,97
9.19. Proizvodnja vrbovjh kolaca duzine 0,75 m .
Cena obuhvata: secenje vrbovog kolja
cm na kraju, glave za-
siljavanje na kraju slaganje u 19,85
9.20. Prevoz u bura-

Cena obuhvata: utovar buradi u od 1 t na
skladistu prodavca, prevoz na 1 do skladista
izvodaca radova i istovar, utovar u kamion od 10 t ,
prevoz na 30 do ugradj vanja i istovar . kg 4,32
Sifra Jed.
IS POZICIJE
poz. mere cena
9.21. Prevoz za izolacjju mase za zalivanje
spojnica u buradima.
Cena obuhvata: utovar buradi u poluteretni kamion
od 2 t na skladistu prodavca, prevoz na 1 km do
skladita radova jstovar sa unosenjem u
do 1 m , jznosenje jz skladjsta, utovar u
poluteretnj kamjon od 2t , prevoz na 30 km do
mesta ugradjvanja i istovar. kg 4,22
9.22. Ugradivanje stuba L=l900 mm, tefjne 15,7 kgjedno-
strane djstantne ograde tipa "RAL".
Cena obuhvata: prevoz radnjka stuba od
punkta do mesta ugradjvanja pobljanje stubova
makarom. kom. 462,34
9.23. Montafa plasta L=4300 mm, tez. 44 kg 11 kglm 1.
jednostrane distantne ograde (JDO) tipa "RAL".
Cena obuhvata : prevoz radnika i plasta od punkta
do mesta ugradjvanja i montafu zavrtnjeva kom-
presorom. m1 66,58
9.24. Montazajednostranog odstojnika tefine 4,8 kg
jednostrane distantne ograde (JDO) tipa "RAL".
Cena obuhvata : prevoz radnjka odstojnika od
punkta do mesta ugradivanja i montafu zavrtnjeva
kompresorom. kom. 67,47
9.25. Montaza kape tezine 0,9 kg jednostrane distantne
ograde tipa "RAL".
Cena obuhvata : prevoz radnika i kape od punkta
do mesta ugradjvanja i montaiu zavrtnjeva
kompresorom. kom. 54,85
9.26. Montaia trake L=4140 mm, tezine 11,4 kg
ili 2,85 kglm 1 jednostrane distantne ograde (JDO)
tipa "RAL".
Cena obuhvata : prevoz radnika i trake od punkta
do mesta ugradivanja i montazu zavrtnjeva
kompresorom. ml 16,99
Red.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
CENOVNIK PREVOZA RASUTIH MATERIJALA
VOZILOM OD 10 TONA
bez PDV-
POZICIJA
Prevoz na 0,2 km
Prevoz na 0,3 km
Prevoz na 0,4 km
Prevoz na 0,5 km
Prevoz na 0,6 km
Prevoz na 0,7 km
Prevoz na 0,8 km
Prevoz na 0,9 km
Prevoz na 1 km
Prevoz na 2 km
Prevoz na km
Prevoz na 4 km
Prevoz na 5 km
Prevoz na 6 km
Prevoz na 7 km
Prevoz na 8 km
Prevoz na 9 km
Prevoz na 1 km
Prevoz na 15 km
Prevoz na 20 km
Prevoz na 25 km
Prevoz na 30 km
Prevoz na 35 km
Prevoz na 40 km
Prevoz na 45 km
Prevoz na 50 km
Prevoz na 5 5 km
Prevoz na 60 km
Prevoz na 65 km
Prevoz na 70 km
Prevoz na 7 5 km
Prevoz na 80 km
Prevoz na 85 km
Prevoz na 90 km
Prevoz na 95 km
Prevoz na 1 km
Prevoz na 11 km
Prevoz na 120 km
Prevoz na 130 km
Prevoz na 140 km
Prevoz na 150 km
Din 1 t
52,17
54,66
56,34
57,55
58,47
59,20
59,79
60,28
61 ,28
81,95
100,46
117,14
132,25
146,01
158,61
170, 17
180,84
190,71
238,27
275,39
305,24
329,79
378,42
427,04
475,67
524,30
572,93
621,56
670, 19
718,82
767,45
816,08
864,71
913,34
961,96
1.010,59
1.107,85
1.205,1 1
1.302,37
1.399,63
1.496,88
PREVOZA RASUTIH
VOZILOM OD 25 TONA
bezPDV-a
Red. br.
POZICIJA Din /t
Prevoz na 1 km 1
2 Prevoz na 1 5 km
Prevoz na 20 km
4 Prevoz na 25 km 251,72
5 Prevoz na km 277,15
6 Prevoz na 5 km
7 Prevoz na 40 km
8 Prevoz na 45 km
9 Prevoz na 50 km 422,25
Prevoz na 5 5 km
1 1 Prevoz na 60 km 494,80
12 Prevoz na 65 km ,08
13 Prevoz na 70 km 567,35
14 Prevoz na 75 km 603,63
Prevoz na 80 km 639,90
16 Prevoz na 85 km 676,18
Prevoz na 90 km
18 Prevoz na 95 km 748,73
Prevoz na 1 km 785,00
20 Prevoz na 11 km 857,55
21 Prevoz na 120 km 930,10
22 Prevoz na 130 km 1.002,65
Prevoz na 140 km 1.075,20
24 Prevoz na 150 km 1.147,75
25 Prevoz na 160 km
26 Prevoz na 70 km
27 Prevoz na 180 km 1.365,40
28 Prevoz na 190 km 1.437,95
29 200 km 1.510,50
30 Prevoz na 21 km 1.583,05
31 Prevoz na 220 km 1.655,60
32 Prevoz na km 1.728,1 5
Prevoz na 240 km 1.800,70
34 Prevoz na 250 km 1.873,25
35 Prevoz na 260 km 1.945,80
36 Prevoz na 270 km
37 Prevoz na 280 km 2.090,90
38 Prevoz na 290 km 2.163,45
39 Prevoz na km 2.236,00
40 Prevoz na km 2.308,55
Prevoz na km 2.38J,IO
42 Prevoz 330 km 2.453,65
43 Prevoz na 340 km 2.526,20
44 Prevoz na 350 km 2.598,75
45 Prevoz na 360 km
46 Prevoz na 370 km 2.743,85
47 Prevoz na 3 80 km 2.816,40
48 Prevoz na 90 km 2.888,95
49 Prevoz na 400 km 2.961,50
BRUTO SATNINE RADNE SNAGE
N aziv radnika
BRENERISTA
DEONICNI PUT AR
DIPLOMIRANI INZENJER
ELEKTRICAR
INZENJER

bez PDV-
RUKOV ASF AL BAZE
POMOCNIK RUKOV BETONSKE BAZE
RADNIK 1 GRUPE
RADN1K GRUPE
RADNIK GRUPE
RADNIK IV GRUPE
PUTAR
RADNIK v GRUPE
RADNIK VI GRUPE
RADNIK VII GRUPE
VIII GRUPE
ASF AL BAZE
RUKOV BETONSKE BAZE
RUKOVAOCI
RUKOV SREDNJIH
RUKOV

VOZAC DO 16 TONA
VOZAC PUTNICKOG
VOZAC SA PRIKOLICOM
Din /h
309,84
246,80
562,04
309,84
414,92
309,84
383,40
383,40
204,77
236,29
257,31
278,32
246,80
288,83
309,84
330,86
383,40
414,92
414,92
288,83
309,84
330,86
330,86
309,84
288,83
330,86
BRUTO SATNINE RADNE SNAGE
bez PDV-
sa faktorom F=2,1
N aziv radnika
BRENERISTA
DEONJCNI PUT AR
DIPLOMIRANI INZENJER
ELEKTRICAR
INZENJER

POMOCNIK RUKOVAOCA BAZE
POMOCNIK RUKOV BETONSKE BAZE
RADNIK 1 URUl'c
RADNlK 11 GRUPE
RADNIK GRUPE
RADNIK IV GRUPE
PUTAR
RADNIK v GRUPE
RADNIK Vl GRUPE
RADNIK VII GRUPE
RADNIK GRUPE
RUKOV ASF AL BAZE
RUKOV BAZE
MASINA
RUKOV AOCI SREDNJIH MASINA
RUKOV AOCI MASINA

VOZAC DO 16 TONA
VOZAC PUTNJCKOG AUTOMOBILA
VOZAC KAMIONA SA PRIKOLICOM
Din/h
650,67
51&,27
1.1&0,2&
650,67
871,34
650,67
805,14
805,14
430,01
496,21
540,34
584,47
518,27
606,54
650,67
694,81
805,14
871,34
871,34
606,54
650,67
694,81
694,8\
650,67
606,54
694,81
CENOVNIK SREDSTAVA RADA CASU
bez PDV-a
Red.
Efektivni rad Cekanje
broj
SREDSTV RADA
din/h
ASF AL TNA BAZA 80 TONA 81.652,86 10.880,97
2 FINISER SREONJI 5.410,10 3.077,19
AUTOCISTERTNA ZA GORIVO 6000 ARA 3.479,83 1.067,01
4 AUTOCISTERNA ZA VOOU 8 TONA 3.769,31 1.274,68
5 AUTOOIZALICA 20 TONA 5.848,97 1.709,46
6 AUTOOIZALICA 40 TONA 8.944,69 2.937,05
7 AUTOMIKSER ZA BETON 12 TONA 5.067,52 1.866,84
8 BAZA 5.512,37 2.477,51
9 BULOOZER TG-110 3.765,80 1.378,06
10 BULOOZER TG-220 6.210,20 1.860,24
11 GLOOALICA ZA ASFALT "WIRTGEN" IOOO 6.866,43 4.145,10
12 GLOOALICA ZA ASFALT "WIRTGEN" 2000 20.442,97 9.819,15
13 GREJDER MG-145 4.666,64 1.567,80
]4 1 TONA - F 1921 2.748,60 837,77
15 KIPER 15 TONA - F 2628 3.780,02 1.090,98
16 KAMION 8 TONA - FAP 1417 2.340,13 868,07
17 SA UREf>AJEM ZA PRANJE 4.195,50 1.256, 78
18 SA UREf>AJEM ZA SMECE 4.332,60 1.310,49
19 ZA LIVENI ASFALT 8 TONA 1.590,84 948,46
20 ANA MASINA - UTOV ARIV I BAGER 3.379,29 1.227,74
21 KOMPRESOR DO 5 1.847,22 728,97
22 ZA POBJJANJE STUBOVA 5.139,99 2. 187,23
23 MASINA ZA ISPISIV ANJE LINIJA 1.849,59 1.064,87
24 MASINA ZA OPSECANJE ASFALTA 579,53 458,67
25 ZA ZALIV ANJE FUGA 915,47 681,00
26 MERCEOES BENZ U-400 ( SPECIJALNA MASINA) 4.727,95 1.309,48
27 MESALICA ZA BETON 250 L 351,09 69,90
28 MOBILNI KOMPRESOR ZA MONT AZu ZA VRTNJEV 1.126,92 532,07
29 MOTORNA TESTERA 92,71 23,19
30 TOR 127,89 34,78
31 VALJAK BW- 20 R 3.508,53 1.659,24
32 POLUPRIKOLICA 25 TONA 425,45 189,69
33 - PUT ARAC 1.692,88 619,99
34 POLUTERETNI Z - 83 - 1 2.157,67 645,29
35 PRIKLJUCAK - KOSACICA ZA TRA VU 89,96 78,92
36 ZA BUSENJE ZEMLJE 149,22 132,99
37 ZA PRANJE 86,51 75,70
38 PRIKOLICA NISKONOSECA 25 TONA 812,78 284,58
39 TERENSKO VOZILO- LADA NIV 1.524,55 496,30
40 PUTNICKO VOZILO- YUGO 55 1.130,73 408,73
41 ROVOKOPAC - 600 - 3.570,64 1.462,25
42 SAMOHODNA KOSACICA 541,48 356,73
43 SPRIC ZA EMULZIJU 577,85 418,96
44 TEGLJAC -FAP 2635 4.700,35 1.179,06
45 TRAKTOR DO 60 KW 560 2.039,79 580,96
46 UTOV ARIV ULT - 160 4.904,52 \.560,99
47 JEZ "DYNAPAC 25 PD 4.374,53 1.828,81
48 PLOCA 19-48 552,84 400,85
49 VALJAK BW- 160- AD 2.846,61 1.250,04
50 V ALJAK BW- 76 802,73 597,29
51 V ALJAK DVV - 11 3.341, 12 1.249,11
VNE CENE GRADEVINSKIH
bez PDV-
NAZIV MATERIJALA CENA
ZA ZALIVANJE PUKOTINA "FUGIZOL" 117,00 dinlkg
MASA ZA ZALIY ANJE SPOJNIOCA " FUGIZOL" 117,00 dinlkg
U 107,00 din/kg
" U 130,00 dinlkg
BITUMEN - SREDNJI TRANSPORT 200 km 1,02 dinlkg
POLIMER- MODIFIKOY AN 50/90 79,25 dinlkg
60 67,74 dinlkg
85/45 70,28 dinlkg
ZA IZOLACIJU 80/100 dinlkg
EMULZIJA - 60 75,50 dinlkg
EMULZIJA- TRANSPORT NA 100 dinlkg
MASA "FIMIZOL" 107,00 dinlkg
CEMENT 35 DZAIORAN 6,60 din/kg
35 6.600,00 din/t
5 RINFUZ 6,00 dinlkg
CEMENT 35 RINFUZ 6.000,00 din/t
24 - Il KLASA 14.300,00
48 - II KLASA 15.300,00
DISUGAS ( acetilen ) 344,00 din/kg
DRVENO KOLJE DUZINE dinlkom.
DRVO OGREVNO 6,00 dinlkg
DISK ZA SECENJE ASFALTA 25.000,00 dinlkom.
EKSERI 80,00 dinlkg
EKSPLOZIV - AMONAL 105,00 din/kg
KAMENI AGREGAT 1-3 1,145 dinlkg
AGREGAT 1-3 1.145,00 din/t
AGREGAT 2-16 1,145 din/kg
AGREGAT 2-16 1.145,00 din/t
FlLER- TRANSPORT NA 100 dinlkg
FILER 2 PUT MLEVEN 2,50 dinlkg
FILER 2 PUT MLEYEN RINFUZ 2,00 dinlkg
FIRNAJS 185,00 dinlkg
GASENI KREC dtakiran 6,25 dinlkg
GVOZDE BETONSKO DO 70,00 din!kg
GVOZDE BETONSKO PREKO 70,00 dinlkg
GVOZDURIJ A-ZA VRTNJEVI,EKSERl,OKOVI 85,00 dinlkg
HLADNA MASA ZA ZALIV ANJE PUKOTINA 120,00 dinlkg
HLADNA BIT. MASA ZA ZALIV ANJE SPOJNICA 120,00 dinlkg
DROBINA -30 720,00
DROBINA -60 720,00 din/m3
1 -3 795,00 din/m3
KAMENA SITNEZ 2 -4 0,53 dinlkg
68,00 dinlkom.
dinlkg
ZA ZAGREVANJE 30.000,00 din/kom.
KLANFE 85,00 dinlkg
AGREGAT - 2 0,71 dinlkg
KAMENI AGREGAT 2 710,00 din/t
AGREGAT 4 0,57 dinlkg
NAZIV MATERIJALA CENA
AGREGAT 4 570,00 din/t
AGREGA 2 - 1 0,51 din/kg
AGREGAT2- l6MM 510,00
AGREGA 2 - 0,53 din/kg
AGREGAT 2 - 530,00 din/t
AGREGAT 4 - 0,49 dinlkg
AGREGAT 4- 490,00 din/t
KRECNJACKI KAMENI AGREGAT 7- 0,49 din/kg
AGREGAT 7- 490,00 din/t
KAMENI AGREGAT 8- 0,49 din!kg
AGREGAT 8 - 1 490,00 din/t
LOZULJE 83,92 din/lit
LOMLJENI 1.020,00 din/m3
MINIUM 200,00 din/kg
MONOBLOK BURGIJA 1600 4.800,00 din/kom.
MONOBLOK BURGIJA 2400 5.100,00 din/kom.
MONOBLOK BURGIJA 01-800 4.200,00 din/kom.
NAFTA l 14,77 din/1
OBLAGRADA 6.200,00 din/m3
OKSIGEN 65,00 dinlkg
PENJALICE 12 346,00 din/kom.
PESAK 390,00 din/m3
PLIN ZA ZAGREV ANJE 43,00 din/1
MASA ZA FUGE 103,00 din/kg
POLIMER MASA U ABLAMA 58,00 din/kg
PRIRODNI SLJUNAK 0,33 din/kg
PRIRODNI SLJUNAK 333,00 din/t
RAZREDIVAC 135,00 dinlkg
REZANA GRAf>A- GREDICE 15.500,00 din/m3
REZANA GRADA- LETVE 18.100,00 din/m3
REZANA GRADA BOROV - 1 20.000,00 din/m3
SADNICA ( 2-3 GOD.) 800,00 din!kom.
MESANE TRA VE 280,00 dinlkg
SLJlJNAK CtRAN\ Jl.ISANI 770,00 din/m3
SLJUNAK PRIRODNE VlNE 500,00 din/m3
SLJUNAK RESET ANI- 450,00 din/m3
SMIRGL PAPIR 0,05 din/cm2
SPOJNI MATERIJAL -4 798,00 din/m3
SPOROGORECI ST APIN 22,00 din/m
ST - VOAL 108,00 din/m2
STRUGANA GRADA 14.300,00 din/m3
52,00 din/m2
ULJE ZA PRENOS TOPLOTE
231' 10
din/1
TUCANIK 3 - 6 720,00 din/m3
ULJANA 220,00 din/kg
VODA 48,00 din/m3
PRUCE din/kom.
ZICA PALJENA 75,00 dinlkg
ZICANO 85,00 din/m2
CELICNA PLOCA NA RAONIKU 46.00 dinlh
VNE CENE GORIV
bezPDV-
Naziv goriva Jed. mere Cena
BENZINMB95 lit 117,90
ELEKTRICNA ENERGIJ 7,00
EVRODIZEL lit 122,46
ULJE lit 105,59

kg 66,70
GORIVO - TRANSPORT NA 200 lit 1,02
ULJE SUPER) lit 237,50
NAFTAD2 lit 114,77
ULJE (GALAKS TERM) lit 231,10
TOV ( HIPOL) kg 280,90
ULJA MOTORNA lit 237,50
ULJE ZA LOZENJE LAKO) lit 83,92
ULJE ZA LOZENJE 50 % + 50 % lit 75,31
VNE CENE 1 GUSENICA
bezPDV-
R.br. Oznaka gume/gusenice Jed.cena
1 10.00 20 18.646,00
2 11 20 19.524,00
12.00 20 22.918,00
4 769,00
5 14.00 24 35.965,00
6 14.00 28 20.004,00
7 14.5 20 21.052,00
8 15 R 22.5 34.361,00
9 20.5 25 55.055,00
10 4.00 12 1.912,00
11 6.00 16 4.206,00
12 6.00 9 3.939,00
13 7.5 16 4.958,00
14 7.5 16 R 8.442,00
15 7.5 15 8.963,00
16 8.25 15 (puna) 25.283,00
17 9.00 20 18.266,00
18 12 15 (puna) za "Wirtgen" 12.585,00
19 145 13 2.245,00
20 165 13 2.627,00
21 23.5-25/20 68.467,00
22 Gusenice 370.156,00
23 Gusenice za "Wirtgen"2000 206.825,00
24 Nozevi za "Wirgen" 510,00
25 225 70 R 12.980,00
26 31.243,00
27 16,9 30 26.044,00
28 13 R 22,5 29.514,00
29 205/75R 17,5TL 15.268,00
30 6 16 3.297,00
VNE CENE SREDSTA V RADA
bez PDV-
Red.
SREDSTV RADA
Cena
bro dinara
ASFALTNA BAZA OD 80 TONA 75.159.000,00
2 ASFALTNI FINISER SREONJI 18.455.710,00
ZA GORIVO OD 6000 4.008.480,00
4 AUTOCISTERNA ZA VOOU OD 8 TONA 4.175.500,00
5 AUTODIZALICA 20 TONA 9.186.100,00
6 AUTODIZALICA 40 TONA 20.877.500,00
7 AUTOMIKSER ZA BETON OD 12 TONA 7.5 15.900,00
8 BAZA 15.031.800,00
9 BULDOZER TG-120 7.807.000,00
10 BULOOZER TG-160 9.562.000,00
11 BULOOZER TG-220 11.767.000,00
12 GLOOALICA ZA ASFALT "WIRTGEN"1000 13.495.216,00
13 GLODALICA ZA ASF AL "WIRTGEN" 2000 33.738.040,00
14 GREJDER MG-145 9.186. 100,00
15 OD 1 TONA - F 1921 3.833.500,00
16 OD 15 TONA - F 2628 6.265.350,00
17 8TONA -FAP 1417 4.124.500,00
18 SA UREDAJEM ZA PRANJE 4.091.990,00
19 SA UREDAJEM ZA SME]E 4.342.520,00
20 KOHERICA ZA LIVEN1 ASFALT OD 8 TONA 3.215.135,00
21 KOMBINOV ANA MA[INA - UTOV ARIV 1 BAGER 6.480.376,00
22 KOMPRESOR DO 5 M3/MIN ( sa 2 pikamera i 2 creva) 1.344.511
23 ZA POBIJANJE STUBOV 6.076.187,60
24 ZA ISPISIV ANJE LJNIJA 3.402.000,00
25 ZA OPSECANJE ASF AL 459.305,00
26 ZA ZALIV ANJE FUGA 2.260.000,00
27 ZA BETON 250 L 250.530,00
28 MOBILNI KOMPRESOR ZA MONT AZU ZA VRT. 709.835,00
29 MOTORNA TESTERA 66.808,00
30 100.212,00
31 V ALJAK BW- 20 R 6.680.800,00
32 POLUPRIKOLICA OD 25 TONA 1.821.770,00
33 DO PUT ARAC 1.742.020,00
34 KAMION DO Z- 83 - 1 1.985.033,00
35 KOSACICA ZA TRA VU 167.020,00
36 PRIKLJUCAK ZA BUSENJE ZEMLJE 167.020,00
37 ZA PRANJE 167.020,00
38 PRIKOLICA NISKONOSECA DO 25 TONA 1.670.200,00
39 PUTNICKO TERENSKO VOZILO - LADA NIV 626.325,00
40 PUTNICKO VOZILO - YUGO 55 380.350,00
41 ROVOKOPAC TOCKAS BGH- 600 8.550.000,00
42 SAMOHODNA KOSACA 66.808,00
43 SPRIC MASINA ZA 450.000,00
44 TEGLJAC -FAP 2635 6.825.500,00
45 TRAKTOR 60 KW IMT 560 939.488,00
46 SPECIJALNA MASINA MERCEDES BENZ U-400 8.351.000,00
47 UTOV ARIV UL - 160 , kasika V=2,3 9.126.000,00
48 JEZ "DYNAPAC 25 PD 6.263.250,00
49 - PLOCA 19 1 48 258.881,00
50 VALJAK BW- 160 6.012.720,00
51 V ALJAK BW- 76 1.052.226,00
52 VIBRO V ALJAK OVV - 11 4.593.050,00

Вам также может понравиться