You are on page 1of 2

JADUAL: JPU 1a

JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU): FORMAT PENTAKSIRAN

UJIAN

PKSR 2 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4

MATA PELAJARAN :

BIL 1 2 3 4 5 6

PERKARA Jenis Instrumen Jenis Item Bilangan Soalan Jumlah Markah Pemberatan Tempoh Ujian

BAHAGIAN A Ujian Objektif Aneka Pilihan 20 soalan 20 markah 33% 20 minit Pengetahuan Kefahaman 60% 40%

BAHAGIAN B Ujian Subjektif Gabungan/Padanan/Isi Tempat Kosong 7 soalan 40 markah 67% 40 minit Aplikasi 40% Kemahiran 60 %

Wajaran Konstruk

Cakupan Konteks

Semua Bidang Tahun 4 Rendah 5 Sederhana 3 Tinggi 2 Keseluruhan R:S:T=5:3:2

Semua Bidang Tahun 4 Rendah 5 Sederhana 3 Tinggi 2

Aras Kesukaran: Rendah Sederhana Tinggi R S T

10

Alatan Tambahan

Tiada

Tiada

JADUAL: JPU 1b

JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU): CAKUPAN KONTEKS


UJIAN : PKSR 2 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 CATATAN Soalan Bahagian A

MATA PELAJARAN :

SKOP: TOPIK/SUBTOPIK 1. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI a. Keselamatan dan Organisasi Bengkel b. Kreativiti dan Reka Cipta i. Pengenalan Kreativiti ii. Kajian Reka Bentuk dan Kefungsian Produk iii. Pendokumentasian

2. REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK a. Mereka Bentuk dan menghasilkan Projek gabungan Kayu dengan bahan Kitar Semula Bukan Logam

Soalan Bahagian A

3. ELEKTRIK DAN ELEKRONIK a. Penghasilan Projek Elektrik

Soalan Bahagian A Soalan Bahagian B

4. BAIK PULIH DAN PENYELENGGARAAN a. Penyelenggaraan Alat Tangan

Soalan Bahagian A

5. TANAMAN HIASAN a. Pengenalan b. Pemilihan Biji Benih c. Penanaman d. Penjagaan

Soalan Bahagian A Soalan Bahagian B

6. PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN a. Barang Jualan b. Merancang dan menyediakan Jualan c. Mempromosi Jualan d. Mengurus Jualan e. Merekod Jualan

Soalan Bahagian A Soalan Bahagian B