You are on page 1of 4

ILMU PELITA HIDUP Bismillahirrahmannirrahim, Terima kasih peneraju acara, panel juri teguh saksama dan seluruh warga

dewan erkarisma! Assalamualaikum dan salam ceria uat semua! Ha"atilah, se uah pidat# cetusan minda kurniaan Allah!! ILMU PELITA HIDUP! Hadirin sekalian, ILMUse agai PELITA HIDUP #lehlah ditakri$kan se agai prakarsa mem uda"akan pemahaman te#ri dan praktikaliti dalam segenap aspek kehidupan kerana di"akini ilmu mampu menghijrahkan manusia dari gelita kejahilan kepada caha"a ke enaran! Maka, marilah sama%sama kita menilai p#tensi ilmu dalam menerangi kehidupan manusia! Hadirin sekalian, Ha"atilah pragmatik pertama, pem uda"aan ilmu meningkatkan darjat manusia! &ita sedar ahawa ilmu manusia cuma setitis er anding ilmu Tuhan "ang selautan! 'amun e(an"a darjat manusia, apa ila erilmu pasti dipandang mulia! Men"edari hakikat ini, maka )alsa$ah Pendidikan &e angsaan memacu pelaksanaan Pelan Pem angunan Pendidikan Mala"sia *+,-%*+*. "ang mem$#kuskan kepada usaha mem angunkan m#dal insan erilmu menerusi pr#ses pendidikan erkualiti! 'atijahn"a, menurut lap#ran agensi Pr#gram Pem angunan PBB /U'DP0 *+,,, kadar literasi rak"at kita mencecah 1*!23, kadar pengangguran menurun -!,3 dan indeks ke #lehpasaran graduan pula mencatatkan 44!53! Angka%angka keja"aan ini mem uktikan ahawa dengan menguasai ilmu erguna, untung nasi rak"at dapat di ela sekaligus tara$ hidup mereka mampu dijana! Hadirin sekalian, Pragmatik kedua, pener#kaan ilmu mampu menjana minda angsa! Dek kerana uda"a ilmulah, rak"at 6epun tidak pernah malu menggunakan kaedah &anji

dan &atagana, maka kita juga mampu melakar keja"aan negara dengan mengangkat ahasa Mela"u se agai ahasa wasilah ilmu! Bahkan, kerajaan turut erk# ar%k# ar memperkasakan gerakan uda"a mem aca! Hasiln"a, peningkatan purata 7 uah uku setahun dalam &ajian Pr#$il Mem aca 8ak"at Mala"sia *++4%*+,,mem uktikan ahawa kita "akin angsa Mala"sia akan erja"a sekiran"a ilmu dik#ngsi ersama, ertitik%t#lak dari uda"a mem aca! Benarlah ahawa, nadi ilmu amalan mem aca "ang mem uka minda angsa! Hadirin sekalian, Pragmatik ketiga, pem uda"aan ilmu memantapkan kemandirian angsa! Hika"at Mela"u pernah menukilkan kepintaran Tun Perak menangkis serangan 9iam ke atas Melaka dan kecerdikan Hang 'adim men"elamatkan 9ingapura dari serangan t#dak! Bukti jelas ahawa kemandirian sese uah angsa an"ak ergantung kepada ke ijaksanaan g#l#ngan ilmuann"a! Lantaran itulah, sistem pendidikan kita kini ditrans$#rmasikan! 'amakan sahaja, dari pelancaran pr#gram i%Think dan Permata Pintar: pemerkasaan pendidikan teknikal dan ;#kasi#nal: sehinggalah pr#gram Brain <ain di peringkat IPT, semuan"a ertujuan untuk melahirkan g#l#ngan ilmuan erpemikiran kritis dan kreati$ sekaligus mem eri sum angan ermakna kepada kesejahteraan negara! Hadirin sekalian, Pragmatik keempat, ketinggian ilmu cerminan udi dan sahsiah angsa terpuji! I nu &haldun dalam tamsiln"a al%Mu=addimah menegaskan ahawa al%insan madani i al%ta a>, manusia sentiasa mem ina tamadun dengan ilmu dan sahsiahn"a! Bahkan pepatah Mela"u turut menggesa agar kita mengikut resmi padi, semakin erisi, semakin tunduk! Lantaran itulah, m#dal insan erilmu dan erakhlak kini ukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan! Menerusi sistem pendidikan, su jek 9i;ik dan &ewarganegaraan kita perkasakan, pendidikan agama dan m#ral kita mantapkan ahkan kempen udi ahasa kita ja"akan! Hal ini kerana kita sedar ahawa apalah gunan"a ketinggian akal $ikir manusia tanpa keluhuran udi ahasa! Maka hadirin sekalian, angunlah, siapapun diri anda! Han"a melalui pem uda"aan ilmu

dalam kehidupan seharian, kita mampu meningkatkan marta at diri, keluarga, mas"arakat dan negara! 9esungguhn"a enarlah kalam pencipta, kalimah i=ra> men"emarakkan uda"a ilmu lantaran ilmu adalah caha"a, pelita hidup manusia! ?akinilah ahawa, ILMUitu PELITA HIDUP! Disediakan #leh @ Usta( 'a(mi ! 6aa$ar A En! Harmi ! M#hd 6amil Disampaikan #leh @ 9dr! I(an Hakimi /9& A ang Leman, &a #ng0 6#han Pertandingan Pidat# 9ek#lah 8endah &arni;al Anugerah 9eri Asrama Ter ilang *+,* Peringkat 'egeri 9arawak '#ta@ Tahniah kepada adik I(an Hakimi atas keja"aan cemerlang memper#leh keputusan .A dalam UP98 *+,* "ang diumumkan aru% aru ini! 9em#ga terus suksesB

4! Budi Bahasa Amalan Mulia &alau udang di uat gulai,Daging rusa dimasak kari:&alau wang jadi pemakai,Budi ahasa pengiring diri! Assalamualaikum w! !t! 9alam 9ejahtera, 9alam 9atu Mala"sia!9emarak kasih, sekalung udi uat Tuan Pengerusi Majlis, arisan panel hakim "angari$ lagi erkarisma, penjaga masa "ang setia, Di$%di$ Teh#rmat, seterusn"a para hadirinpencetus re;#lusi minda "ang sa"a muliakan!Berdirin"a sa"a di sini ukan kerana ingin er#m#ng k#s#ng apatah lagi ermimpi,tetapi untuk mem awa anda semua ersama%sama men"elami maudu pidat# "ang er un"iCBudi Bahasa Amalan Mulia! Hadirin sekalian,9e elum kaki meng#rak langkah le ih jauh, i(inkan sa"a mende$inisikan terle ihdahulu tajuk pidat# sa"a! Menurut &amus Dewan Edisi &etiga udi ahasa ditakri$kanse agai adat s#pan santun! Amalan ermaksud per uatan ke iasaan! Manakala muliadiertikan se agai murni, luhur atau terh#rmat!9ecara k#n#t#sin"a C Budi Bahasa Amalan Mulia juga mem awa maksud adat s#pansantun "ang diamalkan dapat men"emaikan nilai%nilai murni dalam diri! 9esungguhn"a udi ahasa itu menunjukkan jati diri sesuatu angsa! Persis mutiara kata %?ang kurik itu kundi!?ang merah itu saga,?ang aik itu udi,?ang indah itu ahasa!Demikianlah indahn"a pantun Mela"u "ang menggam arkan etapa ersungguh%sungguhn"a nenek m#"ang kita menjaga ada dan pergaulan terutaman"a dalam aspek udi ahasa! Hadirin "ang dih#rmati sekalian,Menelusuri indikat#r sa"a "ang pertama D

amalan er udi ahasa amat dituntut darisudut uda"a,perada an dan agama! Amalan nilai%nilai murni ini dapat mem entuk insan"ang seim ang dari segi jasmani, em#si, r#hani dan intelek! Ingatlah $alsa$ah hidup "ang ertunjangkan nilai%nilai murni akan mencerminkan suasana kehidupan "ang harm#ni diMala"siaMeninjau dari sk#p "ang le ih luas , amalan er udi ahasa dapat melahirkanmas"arakat "ang le ih ertamadun dan memiliki tahap tatasusila "ang tinggi! Bagimerealisasikann"a su jek pendidikan m#ral dan Pendididkan Islam memainkan perananpenting dalam menerapkan nilai%nilai murni kepada murid%murid seawal mereka di angkupersek#lahan!Bak kata perpatah melentur uluh iarlah dari re ungn"a!Hadirin "ang dimuliakan,Indikat#r sa"a "ang kedua D EBahasa melam angkan angsaF! 6usteru penggunaan ahasa "ang s#pan dan sesuai perlu diterapkan dalam apa jua keadaan dan masa agar angsa dan agama kita dapat dinilai se agai "ang ter aik! &ita hendaklah mem uda"akan udi ahasa sama ada di tempat kerja, di sek#lah, rumah hatta di jalanan sekalipun! &ita juga perlu sentiasa mempamerkan imej diri "ang p#siti$ dalam segala tindakan sama adadari segi cara er$ikir, melahirkan perasaan, pertuturan dan perlakuan! Han"a dengan carainilah kita dapat mem entuk satu nilai "ang mantap dan erkesan! 6ika suasana ini dapatdiwujudkan,maka kemesraan akan wujud,saling h#rmat%mengh#rmati antara satu samalain,tanpa memperkecilkan dan meremehkan pandangan #rang lain! CCTidak mela"u hilang di duniaF&ata %kata keramat Laksamana Hang Tuah ini mungkin han"atinggal ret#rik semata%mata sekiran"a angsa Mela"u tidak menjaga keunggulan ataupunintegriti angsa dan ahasan"a Hadirin warga dewan "ang dimuliakan,9e elum sa"a menamatkan ait% ait icara sa"a, i(inkan sa"a menghadiahkanserangkap pantun,9edap makan kacang kelisa,Buah peria pahit dan maung,Budi ahasa mengga ungkan etnik angsa,9atu Mala"sia sama ernaung!6usteru, gunakanlah ahasa "ang santun, uktikan ahawa kita merupakanmas"arakat "ang ertamadun ,ka"a dengan udi ahasa dan memiliki minda kelas pertama!Inilah sikap dan pemikiran "ang amat diperlukan untuk mencapai Gawasan *+*+!9ecara k#nklusin"a, Budi Bahasa Amalan Mulia jelas menunjukkan ahawa amalan er udi ahasa itu menjadi nadi penggerak "ang amat penting untuk men(ahirkan identiti dirikita!9ekian , terima kasih!