You are on page 1of 15

Maina za pranje rublja

Zahvaljujemo vam na poverenju koje ste nam ukazali kupovinom nae maine za pranje rublja. elimo vam mnogo zadovoljstva tokom njene upotrebe.

Maina za pranje rublja je predviena za upotrebu u domainstvu. Zadovoljava sve zahteve za savremenu negu rublja, ekonomina je u potronji vode, elektrine energije i sredstava za pranje.

Pre prve upotrebe.......................................... 48


tednja elektrine energije

Pranje ............................................................. 55
Kontrolna sijalica Dugme za izbor programa Dugme za izbor temperature Dugme za isklop centrifuge Dugme - pumpa stop Dugme - dodatno ispiranje Dugme - vii nivo vode Dugme - pola programa Dugme - hladno pranje Dugme - ukljuenje/iskljuenje maine Priprema maine na pranje Posle pranja Tabela programa - hladna voda Tabela programa - topla/hladna voda

Vana upozorenja ......................................... 48 Otklanjanje transportne blokade ................ 49 Nametanje i prikljuivanje ......................... 50
Prikljuenje na dovod vode Odvod vode Prikljuenje na elektrinu mreu

Vrata maine za pranje rublja..................... 51


Smer otvaranja vrata

Priprema rublja............................................. 52
Vrsta rublja Postojanost boja Prljavo rublje Stavljanje rublja u mainu

Sredstva za pranje i njihovo doziranje ....... 53


Doziranje sredstava za pranje Sredstva za mekanje i tirkanje Tekua sredstva za pranje

ienje i odravanje .................................... 58


Kuite maine Unutranjost bubnja Dozirna posuda Mreica u dovodnoj cevi Zaptivna guma na vratima Filter

Otklanjanje smetnji....................................... 60
Uputstva za upotrebu 47

Pre prve upotrebe


Uputstva za upotrebu slue korisniku maine. Cela ih paljivo proitajte jer ete samo tako upoznati mainu i znati je pravilno i bezbedno koristiti. Uputstva za upotrebu obuhvataju vie modela maina za pranje koji se meusobno razlikuju. Imajte u vidu samo opise za dugmad i prekidae koji pripadaju modelu vae maine. Kada aparat ne budete vie koristili i postane vam smetnja, pobrinite se da ne bude na teret okoline. Predajte ga ovlaenim sakupljaima "istroenih" kuanskih aparata. Ako rublje nije jako prljavo preskoite pretpranje. Rublje koje ste obino prali na 95C moete korienjem sredstava za pranje sa TAED (aktivator sredstva za beljenje) i koncentrisanih sredstava za pranje (SUPER...ULTRA i sl.) da perete na temperaturi 60C. Koliinu i vrstu sredstava za pranje prilagodite koliini i stupnju prljavtine rublja kao i tvrdoi vode. U unutranjosti i na grejaima maine vremenom, zavisno od tvrdoe vode, nastaju obloge kazanskog kamena koje poveavaju potronju elektrine energije za grejanje vode. Povremeno ih otklonite pomou odgovarajuih sredstava.

tednja elektrine energije


Pravilna primena i potovanje naih saveta obezbeuje ekonominu potronju elektrine energije. Pranje je najekonominije kada u mainu stavite onoliko rublja koliko je u tabeli programa navedeno za pojedini program pranja.

Vana upozorenja
Pre prve upotrebe maine obavezno najpre odstranite transportnu blokadu, jer ukljuenje blokirane maine moe da izazove teka oteenja. Garancija za popravku tih oteenja ne vai. Pre ukljuenja maine proverite da li je odstranjena transportna blokada. Mainu ne nametajte u prostoriji u kojoj temperatura moe da se spusti ispod 0C. Mogu da se zbog smrzavanja otete delovi (na prim. pucanje cevi). Maina za pranje mora da stoji stabilno na vrstoj podlozi.(Maina nametena na neravnu podlogu vibrira u toku ceenja.) Uvaavajte uputstva za pravilno nametanje i prikljuivanje maine na vodovodnu i elektrinu mreu. Tako ete izbei eventualnu nezgodu i mainu zatiti od oteenja. Za prikljuenje aparata na vodu morate da upotrebite novu prikljunu cev. Staru prikljunu cev ne smete ponovno da upotrebite. Maina nije predviena za ugradnju u niz pod kuhinjsku radnu plou, jer zbog bezbednosti nije dozvoljeno koritenje maine bez gornjeg poklopca. Takoe nije dozvoljeno ukloniti pokrov pozadi maine i dno maine. Prilikom postavljanja maine morate da obezbedite dovoljnu ventilaciju. Kraj odvodne cevi ne sme da bude uronjen u ispumpanu vodu (opasnost da maina povue vodu natrag). Vrata maine tokom rada ne moete otvoriti. To moete uiniti priblino 2 minuta nakon zavrenog pranja. U toku pranja staklo na vratima maine se zagreje. Pazite na decu da se ne opeku! Upotrebljavajte samo sredstva za mainsko pranje i negu rublja. Ne odgovaramo za eventualna oteenja i bojenje zaptivnih i plastinih delova, koje je posledica nepravilne upotrebe sredstava za beljenje i bojenje rublja. Sredstva za otklanjanje obloga kamenca obino sadre kiseline. Zato upotrebljavajte samo ona koja sadre i sredstva za zatitu od korozije. Prilikom upotrebe potujte uputstva proizvoaa. Otklanjanje kamenca zavrite sa nekoliko ispiranja da sigurno odstranite sve ostatke kiseline koji bi mogli da nagrizu sastavne delove maine. Za pranje ne smete da upotrebljavate sredstva koja sadre elemente za taljenje jer se mogu otetiti odreeni delovi maine i stvoriti otrovni gasovi. Postoji i opasnost zapaljivanja ili eksplozije. Posle zavrenog pranja zatvorite vodovodnu slavinu.

48

Uputstva za upotrebu

Pre ponovnog transporta mainu morate obavezno da deblokirate. Dovoljno je da stavite samo gornju ipku. Radi lakeg stavljanja skinite gornji poklopac. Pre toga mainu obavezno isklopite iz elektrine mree. Natpisna tabilca sa osnovnim podacima o maini nametena je iznad otvora za umetanje rublja, ispod okvira vrata. Napomena za probu maina za pranje rublja Prilikom proba prema standardu IEC 456 sa standardnim punjenjem A, maksimalno punjenje iznosi 5 kg.

Ova je oprema oznaena u skladu s evropskom smernicom 2002/96/EG o otpadnoj elektrinoj i elektronskoj opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za sabiranje i rukovanje otpadnom elektrinom i elektronskom opremom, koji su na snazi u celokupnoj Evropskoj Uniji.

Otklanjanje transportne blokade


Grupa elemenata za pranje blokirana je dvema metalnim ipkama, koje mainu tite u toku transporta (crte 1). Odvrnite vijake na zadnjoj strani maine (crte 2). Skinite metalne kope, okrenite ih za 180 i pomou njih izvucite ipke (crte 3). Ispali delovi mogu da ostanu na dnu, jer ne ometaju funkcionisanje maine (4 gumene i 4 kartonske cevice). Otvore zatvorite priloenim plastinim epovima (crte 4).

Blokadu sauvajte za eventualni kasniji transport.

Uputstva za upotrebu

49

Nametanje i prikljuivanje
Ako podloga na koju ste mainu namestili nije ravna, mainu uravnajte regulacionim noicama. Odvrnite matice noica. Okretanjem noica uravnajte mainu (crte 5). Matice ponovo zavrnite (crte 5.1). VANO! Najvia dozvoljena temperatura tople vode je 60C. toplu hladnu

6.1

5.1

Najvea dozvoljena visina maine je 850 mm. VANO! Podloga na kojoj maina stoji mora da bude suva, inae maina moe prilikom ceenja da klizi.

Odvod vode
Kraj odvodne cevi moete da namestite, na primer, u umivaonik ili kadu za kupanje, odnosno da ga namestite direktno u odtok prenika najmanje 4 cm (crte 7).

Prikljuenje na dovod vode


Kolenasti prikljuak dovodne cevi zavrnut je na nastavak na zadnjoj strani maine. U maticu na drugom kraju dovodne cevi stavite gumeni zaptivak sa mreicom (filterom) i cev zavrnite na vodovodnu slavinu. Mreica (filter) zadrava tvrde estice u vodi (na prim. pesak) da ne dou u mainu i otete je. Za nesmetan rad maine pritisak vode u vodovodnoj instalaciji mora da bude izmeu 0,5 8,0 bara. Ako je pritisak vii, morate ugraditi redukcioni ventil. Minimalan pritisak vode utvrdiete kad izmerite koliinu vode koja kroz sasvim otvorenu slavinu istee za 15 sekundi. Tom prilikom mora istei 3 litara vode.

Prikljuenje na hladnu vodu


Na slobodan kraj dovodne cevi stavite priloeni zaptivak sa filterom i zavrnite cev na vodovodnu slavinu (crte 6).

Prikljuenje na toplu/hladnu vodu


Maine za pranje rublja, izraene za prikljuenje na toplu/hladnu vodu, imaju dve dovodne cevi. Nastavak i dovodna cev za toplu vodu oznaeni su crvenom bojom. U slobodne krajeve dovodnih cevi stavite priloene zaptivke sa filterom, zatim crveno oznaenu cev zavrnite na prikljuak za toplu vodu, a drugu na hladnu vodu (crte 6.1).

Zidni sifonski izljev mora da bude pravilno ugraen, da moe da se isti. U sluaju nametanja u umivaonik, proverite da li voda otie dovoljno brzo da ne bi dolo do poplave ili pak da maina ne povue izbaenu vodu natrag. Kroz otvor u plastinom kolenu provucite vrpcu i privrstite cev da ne padne na pod (crte 8). Kraj odvodne cevi sme da bude dignut od poda najvie 100 cm i najmanje 60 cm. Ako je cev postavljena vie maina nee ispumpati svu vodu. (crte 7)

Prikljuenje na elektrinu mreu


Mainu za pranje rublja prikljuite na elektrinu mreu prikljunim kablom (gajtanom). Zidni utika mora da bude sa kontakt uzemljenjem (sigurnosni utika). Fiksno prikljuenje mora da izvri strunjak. Propisan nazivni napon i frekvencija, kao i ostali podaci, navedeni su na natpisnoj tablici maine.

50

Uputstva za upotrebu

Uzemljenje elektrine instalacije i prikljuenje maine mora da bude izvedeno po vaeim standardima i propisima.

UPOZORENJE Ako je prikljuni kabal oteen, mora ga, da bi izbegli opasnost, promeniti proizvoa ili njegov serviser ili slino osposobljeno lice. Aparat mora da bude tako nameten, da je utikaa na dohvatu ruke.

Vrata maine za pranje rublja


Vrata na maini moete da otvorite priblino 2 minuta posle zavrenog pranja. Ruicu na vratima povucite sebi i vrata e se otvoriti (crte 9). Prilikom zatvaranja vrata pritisnite ih na ruici prema maini da kljocnu (crte 10). (Ako vrata nisu pravilno zatvorena maina nee raditi)

10

VANO! Vodite rauna da prilikom zatvaranja vrata rublje ne stisnete izmeu stakla i gume na vratima. Ako elite da vrata otvorite nakon ukljuivanja maine, morate je najpre iskljuiti i saekati oko dva minuta. Prilikom otvaranja vrata pazite na vodu u bubnju, jer se moe na viem nivou izliti iz maine. U toku rada maine vrata ne pokuavajte da otvorite. Kada maina nakon ukljuivanja ne radi, vrata ponovo pritisnite na ruici prema maini. Nepravilno zatvorena vrata najei su uzrok da maina ne radi.

Smer otvaranja vrata


Kod nekih modela aparata mogue je promeniti smer otvaranja vrata. Taj zahvat ovlaenom servisu naruuje i plaa kupac.

Uputstva za upotrebu

51

Priprema rublja
Pre pranja rublje sortirajte prema vrsti,prljavtini i postojanosti boja.

Stavljanje rublja u mainu


Najvee dozvoljene koliine suvog rublja za pranje navedene su u tabeli pranja. Ako je rublje previe natrpano smanjuje se uinak pranja i poveava zguvanost rublja. Pregledajte i ispraznite ljepove. Kljuevi, metalni novac, etoni, ukosnice i slini predmeti mogu da zaepe odvode iz maine. Zatvorite patente i skinite metalne beljeve koji mogu da otete rublje i unutranjost bubnja (crte 11).

Vrsta rublja
Tekstilni proizvodi imaju etiketu na kojoj je navedena vrsta tkanine i simbolima oznaena temperatura i nain pranja. Pomou tih oznaka moete da izaberete najpovoljniji program pranja i izbegnete oteenja rublja. Ako posebno osetljivo rublje (enske arape, osetljivo donje rublje i sl.) perete zajedno sa ostalim rubljem, stavite ga u posebnu vreicu ili navlaku za jastuk.
PRANJE belo rublje - neosetljivo areno rublje - neosetljivo oplemenjeno i osetljivo rublje runo pranje pranje nije dozvoljeno HEMIJSKO IENJE hemijsko ienje hemijsko ienje nije dozvoljeno SUENJE dozvoljeno suenje u maini za suenje rublja via temperatura suenja (neosetljivo rublje) nia temperatura suenja (osetljivo rublje) suenje u maini za suenje rublja nije dozvoljeno PEGLANJE peglanje: do 200C- do 150C do 110C peglanje zabranjeno.

11

Pre stavljanja u mainu natrpano rublje malo rastresite. Najbolji uinak pranja ostvariete meanjem veih i manjih komada rublja.

Postojanost boja
Prema postojanosti boja izaberite odgovarajuu temperaturu pranja. Proverite postojanost boja novih arenih tekstilnih proizvoda - prvi put ih operite posebno.

Prljavo rublje
Jako prljavo rublje perite u manjoj koliini od uobiajene ili sa vie sredstva za pranje. Preporuujemo da stare mrlje ili jako prljava mesta pre pranja premaete nekim od specijalnih sredstava za pranje. Prilikom pranja manje prljavog rublja moete utedeti elektrinu struju (bez pretpranja, program tednje, nia temperatura pranja).

52

Uputstva za upotrebu

Sredstva za pranje i njihovo doziranje


Upotrebljavajte samo sredstva za mainsko pranje rublja. Za pranje osetljivog rublja i vune preporuujemo korienje specijalnih sredstava za pranje. Moete upotrebljavati sredstva u vidu praka ili tena sredstva. Dozirajte ih prema uputstvu njihovog proizvoaa. Na ambalai je navedeno doziranje sredstava za pranje za 4,5 do 5,0 kg normalno prljavog rublja i prema tvrdoi vode.
Stupanj tvrdoe Tvrdoa vode (meka) (srednja) (tvrda) (vrlo tvrda) Stupnjevi tvrdoe dH( 0-7 7-14 14-21 >21 m 0-1,3 1,3-2,5 2,5-3,8 >3,8 fH(F) 0-12 12-25 25-37 >37 p.p.m. 0-120 120-250 250-370 >370

Premalo sredstva za pranje izaziva: sivilo rublja, pojavu masnih grudvica, taloenje vodenog kamenca u maini i na rublju. Previe sredstva za pranje rublja izaziva: jaku penu, nedovoljno muljanje i time manji uinak pranja, loije ispiranje. Preporuujemo da koliinu praka za ve smanjujete ili poveujete postepeno, i pri tome pazite na ve.

Sredstva za mekanje i tirkanje


Prilikom doziranja uvaavajte uputstva proizvoaa, mada moete sredstvo za mekanje ili tirkanje da dozirate u pregradu najvie do oznaene visine, inae e istei ve na poetku pranja i nee biti efekta na rublje. Prilikom upotrebe gustih tenih sredstava preporuujemo da ih pre razredite sa malo vode i onda ih nalijete u pregradu dozirne posude. Tako ete spreiti zaepljenje protoka u pregradi dozirne posude. Kad istite dozirnu posudu ili kad tenost ne otie iz pregrade, skinite ep sa oznakom visine doziranja i otvor oistite etkom u toploj vodi ili pod mlazom vode (crte 13).

Za vrlo tvrdu vodu preporuujemo korienje sredstava za mekanje vode. U tom sluaju sredstvo za pranje dozirajte po tabeli za stupanj tvrdoe 1 i odgovarajuu koliinu sredstva za mekanje vode (potujte uputstva proizvoaa).

Doziranje sredstava za pranje


Dozirna posuda ima tri pregrade (crte 12). Doziranje u odgovarajuu pregradu vidi se u tabeli pranja.
Pregrade slue za doziranje praka. Pregrada slui za dozirnje tenih omekivaa i sredstava za tirkanje

Sredstva za pranje i negu rublja dozirajte pre poetka pranja. Sredstvo za pranje naspite u istu i suvu dozirnu posudu da ga voda lake spere. Ako izaberete program pranja bez pretpranja, sredstvo za pranje moete da dozirate direktno u bubanj. To je svrsishodno kada: dozirate vie sredstva za pranje (vrlo tvrda voda), upotrebljavate praak koji se teko ispere iz dozirne posude, je pritisak vode nizak, koristite kincentrisana sredstva za pranje uz koja je obino priloena dozirna vreica ili posudica za stavljanje u rublje.

12

13

Sredstvo za mekanje i tirkanje nikada ne dozirajte zajedno jer nastaju grudvice koje zaepljuju odvod.

Uputstva za upotrebu

53

Tekua sredstva za pranje


(Vai samo za neke modele) Ako je uz mainu za pranje priloena i ploica za pregradu, u srednju pregradu moete da nalijete i teno sredstvo za pranje. Prilikom korienja praka za pranje ploica za zatvaranje je podignuta, a prilikom korienja tenog sredstva ploicu za pregradu gurnite nadole. Savetujemo da teno sredstvo za pranje koristite samo za programe pranja bez pretpranja.

1. Sredstva za pranje u prahu 2. Tekua sredstve za pranje

54

Uputstva za upotrebu

Pranje
Pre pranja najpre izaberite program pranja i pripremite mainu na pranje. U eonu plou aparata ugraeni su elementi za izbor programa pranja, kontrolna sijalica i dozirna posuda.

Dugme za izbor temperature


Dugme okrenite u smeru kazaljke sata (dugme B). Za pranje moete da izaberete temperaturu po elji do 95C Programe A i B moete da koristite i kao programe tednje, ako izaberete niu temperaturu od 95C. Utedeete do 40 procenata elektrine struje. Kada dugme namestite na poziciju pahuljice iskljuiete grejae i tako moete da izaberete hladno pranje na svim programima. Imajte u vidu da program traje koliko i sa grejanjem vode.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU VAE ZA RAZLIITE MODELE MAINA ZA PRANJE. OPISANE SU I FUNKCIJE DUGMADI KOJE VAA MAINA NEMA.

Kontrolna sijalica
Kontrolna sijalica gori kada je maina ukljuena.

Dugme za izbor programa


Dugme okrenite u smeru kazaljki sata dok je maina iskljuena. Programi pranja razdeljeni su u tri grupe i oznaeni slovima (dugme A ).

Dugme za isklop centrifuge


Ukljuivanjem dugmeta - isklop centrifuge: potpuno isklapate ceenje na programima za osetljivo rublje i vunu; programi za neosetljivo rublje odvijaju se bez ceenja tokom ispiranja i krae je zadnje ceenje (2 minuta).

Programi za neosetljivo rublje (A-F) Programi su vrlo intenzivni i zavravaju se 6minutnim ceenjem. Programi za osetljivo rublje (G-L) Programi se odvijaju blagim muljanjem zavravaju kratkim ceenjem (dva minuta). i

Dugme - pumpa stop


Ako elite da rublje ostane u zadnjoj vodi ispiranja, dugme moete da upotrebite za sve programe, osim programa za vunu. Kada dugme isklopite program pranja e se zavriti ceenjem.

Program za vunu (M) Program je pored vune podesan i za pranje vrlo osetljivih proizvoda. Pranje se odvija na visokom nivou vode sa posebno blagim muljanjem. Program se zavrava ceenjem od dva minuta.

Uputstva za upotrebu

55

Dugme - dodatno ispiranje


Programi pranja su tako koncipirani da u procesu pranja i ispiranja omoguavaju optimalnu potronju vode. Dodatno ispiranje rublja preporuujemo svakome, ko je preosetljiv i na minimalne estice deterljenta na rublju. Dugme uklopite na poetku pranja ili pre ispiranja.

Priprema maine na pranje


Pregledajte rublje i u mainu stavite primernu koliinu. Zatvorite vrata maine (pritisnite ih prema maini). U odgovarajue pregrade dozirajte deterljente. Proverite dovod i odvod vode. Podesite eljeni program pranja. Uklopite dugmad po elji ako ih maina ima. Izaberite temperaturu pranja ako maina to omoguuje. Ukljuite mainu.

Dugme - vii nivo vode


Pranje na programima za neosetljivo rublje odvija se na niskom nivou vode, a koliina vode automatski se prolagoava koliini rublja u maini. To omoguava efikasno i ekonomino pranje za svako punjenje maine. Prilikom pranja vrlo prljavog rublja, pritiskom na to dugme moete da povisite nivo vode u pretpranju i glavnom pranju. Na programima za osetljivo rublje i vunu nivo vode se ne moe menjati.

Posle pranja
Isklopite mainu (gasi se kontrolna sijalica) Proverite je li zavren program pranja i voda ispumpana iz maine, da otvaranjem vrata ne nastane poplava. Ako je voda u maini, odaberite odgovarajui program ispumpavanja ili ceenja. Oko dva minuta posle zavrenog pranja moete otvoriti vrata maine. Izvadite rublje iz bubnja. Okretanjem bubnja uverite se je li prazan. Pregledajte zaptivnu gumu na vratima i otklonite eventualne predmete (dugmad, kope i sl.) (crte 14). Vrata ostavite otkrinuta da se osui unutranjost. Isklopite dugmad funkcija ako ste ih ukljuivali. Zatvorite vodovodnu slavinu. Pregledajte posudu za doziranje i po potrebi oistite i obriite.

Dugme - pola programa


Dugme koristite kad elite da operete manju koliinu rublja (do 2,5 kg). Tako ete utedeti elektrinu energiju i vodu. Smanjiete i koliinu deterljenta. Maina za pranje bez dugmeta za temperaturu Pola programa moete da koristite samo za programe pranja neosetljivog rublja 95C. Na drugim programima e, u sluaju upotrebe dugmeta - pola programa, temperatura pranja biti via nego to je za te programe oznaena. Maina za pranje sa dugmetom za temperaturu Program - pola programa moete da koristite na svim programima za neosetljivo rublje. Na programima za osetljivo rublje i vunu dugme ne deluje.

14

Dugme - hladno pranje


Ukljuivanjem dugmeta - hladno pranje iskljuujete grejae maine; tako moete da izaberete hladno pranje na svim programima. Imajte u vidu da program traje koliko i sa grejanjem vode.

Dugme - ukljuenje/iskljuenje maine


Nakon to ste izabrali odgovarajui program pranja i pripremili mainu na pranje, mainu ukljuite pritiskom na dugme - ukljuenje/iskljuenje.

56

Uputstva za upotrebu

Tabela programa - hladna voda


Dozirna posuda -detergenti Koliina suvog rublja (kg)

Tabela programa - topla/hladna voda


Program
Vrsta rublja, tkanine NEOSETLJIVO RUBLJE (pamuk, lan) Belo/areno Temperatura pranja (C) Dozirna posuda -detergenti Koliina suvog rublja (kg)

Program

Temperatura pranja (C)

Vrsta rublja, tkanine

NEOSETLJIVO RUBLJE (pamuk, lan)

Belo/areno

areno Ispiranje Mekanje, ceenje

5,0
areno

5,0

Ispiranje

Mekanje, ceenje

OSETLJIVO RUBLJE (oplemenjen pamuk, meavina pamuka i sintetike, sintetska vlakna).

OSETLJIVO RUBLJE (oplemenjen pamuk, meavina pamuka i sintetike, sintetska vlakna).

Oplemenjeno

2,5 1,5 2,5

Oplemenjeno Oplemenjeno, osetljivo Ispiranje Mekanje, kratko ceenje VUNA (vuna obraena protiv skupljanja, meavina vune i sintetike, svila) Vuna

2,5 1,5 2,5

Oplemenjeno, osetljivo

Ispiranje Mekanje, kratko ceenje

VUNA (vuna obraena protiv skupljanja, meavina vune i sintetike, svila)

Vuna

Legenda: Voda:

hladna

topla

topla/ hladna

Maina bez dugmeta za temperaturu (Temperatura pranja odreena je izborom programa). Maina sa dugmetom za temperaturu (Preporuljiva temperatura pranja).

Programi za testiranje prema EN 60456. Broj ugraenih dugmadi zavisi od modela maine za pranje.

Uputstva za upotrebu

57

ienje i odravanje
Upozorenje: - Prije ienja isknjuite mainu iz elektrine mree. - Opasnost da se opeete, ako je u maini vrua voda. Priekajte da se ohladi.

Mreica u dovodnoj cevi


Mreicu u dovodnoj cevi istite vie puta. Zatvorite vodovodnu slavinu i odvrnite dovodnu cev. Zaptivak i mreicu operite pod mlazom vode, ponovo ih namestite i zavrnite dovodnu cev na slavinu (crte 16).

Kuite maine
istite mekom krpom i blagim sredstvom za ienje. Ne upotrebljavajte grube i agresivne deterljente jer mogu da otete povrinu.

16

Unutranjost bubnja
U unutranjosti bubnja, na zaptivau vrata i na opranom rublju mogu da se pojave valjuci masnoe, kao posledica nepravilnog pranja. Pre sledeeg pranja oistite mainu, tako da ukljuite program belo/obojano rublje 60C i operete bez rublja, doziranjem polovine koliine praka za pranje, ili jo bonje, tekuim sredstvom za pranje.

Zaptivna guma na vratima


Preporuujemo da zaptivnu gumu na vratima posle zavrenog pranja obriete jer ete joj tako produiti vek trajanja.

Dozirna posuda
Posle pranja dozirnu posudu pregledajte i ako su u njoj ostaci praka oistite. Iz maine je jaim trzajem izvucite, oistite odgovarajuom etkom u toploj vodi i obriite (crte 15). Prema potrebi oistite i unutranjost kuita dozirnog suda, ukoliko unutra naete ostatke prakova za pranje.

15

58

Uputstva za upotrebu

Filter
Filter se nalazi pod poklopiem u donjem delu maine. Kod pravilne upotrebe maine filter ne treba istiti. Morate ga otvoriti i oistiti samo kad vei predmeti (dugmad, kljuevi ukosnice i sl.) zaepe odvod vode. (Rublje je loe isprano, nije dobro isceeno, pumpa ne ispumpa vodu iz bubnja). Vano je da pre ienja ispustite vodu iz maine. Odvodnu cev spustite to nie na pod).

17

18

Poklopi skinite pomou novia ili etona koji stavite u urez na poklopiu (crte 17). Levak koji je priloen aparatu, umetnite u donje utore, te ga blagim okretanjem u smeru kazaljki asovnika uvrstite izmeu poklopca filtera i kuita. Ispod filtera stavite posudu u koju e kada izvadite filter istei neto vode. Filter izvadite odvrtanjem suprotno smeru kazaljki sata (3540). Odstranite predmete i filter operite pod mlazom vode (crte 18). Filter postavite nazad u obrnutom vrsnom redu i dobro ga prirafite. Pre pranja preporuujemo da proverite dali dobro zaptiva.

Uputstva za upotrebu

59

Otklanjanje smetnji
U toku upotrebe aparata mogu da se pojave i smetnje u radu. Navodimo neke koje su najee posledica nepravilne upotrebe, pa moete da ih otklonite sami.

Smetnja
Maina ne radi (kontrolna sijalica ne gori).

Proverite:
da li je napon u utikai odnosno osigura ispravan, da li je utika pravilno u utikai. da li je maina ukljuena, da li je u rezervoaru voda da li je mreica u filteru rezervoara ista. da li su vrata pravilno zatvorena (pritisnite ih prema maini). da li maina stoji ravno na sve etiri noice, da li su skinute transportne blokade, da li je maina pravilno napunjena (da li se pere samo jedan vei komad rublja). da li je filter dobro zavrnut da li u filteru nema veih predmeta koji mogu da zaepe odvod. da li je zidni sifonski izljev zapuen (oistite ga). tvrdou vode i smanjite koliinu deterzenta. da li ste izabrali odgovarajui program pranja za jako prljavo rublje dozirajte veu koliinu deterzenta ili stavite manju koliinu rublja na pranje. da li niste stavili previe rublja ili dozirali previe deterzenta, da li u filteru nema veih predmeta koji bi mogli da zaepe odvod. da li je zidni sifonski izljev zapuen (oistite ga).

Voda ne tee u mainu.

Maina se pomera u toku pranja.

Voda curi iz maine (maina puta). Rublje nije dobro isceeno.

Deterzent se tokom pranja jako peni. Rublje je loe oprano (mrlje, masne grudvice).

Rublje je nedovoljno isprano.

Ako i pored uvaavanja gornjih preporuka, smetnje niste uspelida otklonite, pozovite ovlaten servis. Otklanjanje kvara odnosno reklamacije, koji su nastali zbog napravilnog prikljuenja ili upotrebe aparata, nije predmet reklamacije. Trokove popravka snosi korisnik.

PRIDRAVAMO PRAVO NA PROMENE, KOJE NE UTIU NA FUNKCIONALNOST APARATA. UPUTSTVA ZA UPOTREBU NE MOGU BITI PREDMET REKLAMACIJE.

60

Uputstva za upotrebu

Uputstva za upotrebu

57