Вы находитесь на странице: 1из 18

( )

( ) ,
: ,
.
. + 3 8097 556 16 07
E-mail: fatalabi@gmail.com
www.yorubaorganization.com

. ( )

:
.
: , , , , , ,
,
.

Osa Irosun :
D'ifa fun Ori,
Ti nlo ree gba igba iwa lowo Olodumare,
Won ni ki won sakaale, ebo ni sise,
O gbebo, o rubo,
Ko pe, ko pe jina,
E wa ba ni wowo ire gbogbo,
Nje mo yan're Aje.
Mo yan t'aya.
Mo yan t'aya tan.
Mo yan t'omo.
Emi yan t'aiku.
Mo fi pelu e o.
:
()
(ire aje)
(ire aya/oko)
, / (ire aya/oko)
(ire omo)
(ire aiku).

(),

. ( )

()
. ,
.
/ .
,
(atunwa), kl run ( )
() Ipin () (),
, jl mpin - (), Ajagumale ( )
, Eleri Ipin, .
jl-mpin ,
, .
, jl-mpin,
: Aln ,

. Olore - ,
, . Sngbmi, Mgbmit,
Saraga - Ejufiri ,
.
- ()
. kl run ( )
, kl y ( ).
()
. Ase ( ),
, ipin
() ,
. .
"" . ""
", , ".
" ".
, (),
, ( ),
,
, ( ),
().
,
. .
, (), , ,
.
,
() .

. ( )

. ,
Ogb fn:
Aj t gb'ay
Arn gnnginn gba'y
j n kt kt r'hun r 'rgbn l run
D fn rnml
Baba ntrun b w'y
D fn m nyn
Wn ma pn s r mta ly
wn t wn w 'ay
wn t wn sn wn w s'y
wn t wn y w w'ran l'y
Wn b w h'w ire
Wn b w h'w ibi
Wn b w e ke'bi-ke're
s mg-mg k r ohun r e rgbn l o
Awo gbnnrgn, df fn gbnnrgn
t kl Ay l s kl run
nl s'd Oldmar l br r
tir t Oldmar fi d r mta
ti ohun mta sl ay lkan oo
n a k d Akni mta sl-ay
K wn m fi ap gn ara wn
Ntor b aga b fi'ga gb'ga, kan t
Oldmar n: un f fi m b'n m ar'y ti r ni
:
Aj t gb'ay
Arn gnnginn gba'y
j n kt kt r'hun r 'rgbn l run:

,

,
,

. ( )

,
, ,
s mg-mg k r ohun r e rgbn l o
Awo gbnnrgn,
gbnnrgn

Oldmar
?
,
,
-
: -
.
(ipin),
. ipin
() : knlyn, knlgb ynm
.
tr Orire (Ogb) :
Ata wr wr k soje
Df fn Or-ynnyn-tn
l sl mwnm
b ni wn n k w e
gbb, rb
Nj b mo b lw
Or mi, w ni
tr Orgbm, Or mi, w ni
Bmo b lya rere
Or mi, w ni
tr Orgbm, Or mi, w ni
Bmo b lk rere
Or mi, w ni
tr Orgbm, Or mi, w ni
B mo b bm rere
Or mi, w ni
tr Orgbm, Or mi, w ni
B mo b nre gbogbo lde jly
Or mi, w ni
tr Orgbm, Or mi, w ni

. ( )

:
Ata wr wr k soje ( )
,

mwnm
tr Orgbm, -


tr Orgbm, -


tr Orgbm, -


tr Orgbm, -
tr Orire (Ogb) ,
.
. ,
, , .
, -
,
:
Krngbn lawo knrgbn
Jgd lawo Jgd
Erin kk n albrn m ranko
Df fn rnml
Nj t baba l r onk Or ly
Nj t a b brn gd
B a b lw kan sk
B a b j, n If o eun eun
If n: un k, Or ni
Or l y-un, k ef

. ( )

B b brn gd
B a b lya rere sk
B a b j, n If o eun eun
If n: un k, Or ni
Or l y-un, k ef
B b brn gd
B a b bm rere sk
B a b j, n If o eun eun
If n: un k, Or ni
Or l y-un, k ef
B b brn gd
B a b nre gbogbo sk
B a b j, n If o eun eun
If n: un k, Or ni
Or l y-un, k ef
Nj Or mi gb m
Or mi l m
Gbm tt nran
Gbm a tt gbeni k f
Or n gbe ni k ef
:
Krngbn lawo knrgbn ( )
Jgd lawo Jgd ( )
-
,


,

:
,

,

:
,

. ( )

,

:
,

,

:
,
,
,


- ,
Ko si Orisa ti da nigbe leyin Ori eni, :
, .
, -
. : Or, pl, Att nran
Att gbe ni ks. K ss t d'n gb lyn or eni, :
, .
.
, - ,
, .
, (atunwa) ,

.
(),
. ,
,
. ()
; se (),
,
(). ,
, .
,
,
.

. ( )

, ,
. ,
.
Iye or rn mi ni m nye,
Ona t Or l ni m nto...
:
, ,
, .
( Osa Ogbe).

ipin () :
knlyn, knlgb ynm. tr-rt (Otura-rete)
:
gbn s'awo m w
r b'lgbr ma m
D fn Aluks Ay
A b fn Aludndn run
Aluks ay e gb o
tt l yn d
M e gbgb o
tt l yn d
:
- ,

Aluks Ay
Aludndn run
Aluks Ay,


knlyn
, : ,
, ,
.

. ( )

10

knlgb ,
. Irunmole (),
Onbod ( ).
knlyn knlgb .
,
.
ynm ,
. Aynm
.
. Aynm , , , , ,
.
Ogb-Gbrd (Ogb-br), ;
A knl a yn d
A d'y tn oj kn ni
A k tn d yn
fi b a b tn ay w
D fn d
T e tuk l'trun
Wn n k rb
gb'b, r'b
:
,

,

d ( /)


.
,
.

. ( )

11, knlyn,
knlgb ynm. ,
, , ,
, , ,
, .
()
.


jl-mpin

enentr.
, ,
,
. ,
, (w-pl).
, , , ,
w-pl.
: w-pl ni ynm,
. ,
(w-pl)
. ,
, w-pl ,
.
, w-pl
. ,
, . Orun rere ( )
, Or-in ( ).

.
.
, , .
k par :
ka tt awo nu
D fn nu
N'j t nl r e'k pa Or
b ni wn n k w e
yin gbn o
yin m'rn
yin m 'p nu n e'k pa Or ni

. ( )

12

:
k tr, Awo nu

, ()?
wnrn ogb :
Wn n k'md tj ohn
md k tj ohn
:
,
,
, ,
.
- . rt Mj :
w t
mi t
t di mj a di dodo
D fn Baba a l'r ire m l's ire
w t
mi t
t di mj a di dodo
D fn Baba a l's ire m l'r ire
If j n l'r ire
K n s l's ire
:
t
t
t (rt Mj),
/ ,
,

. ( )

13

t
t
t (rt Mj),
/ ,
,

, ,


,
.
(suuru),
. din-Gnd
:
kik igi asn m phd
Di fn Ire
Tii sm Oniwn
b ni wn n k w e
gbb, o rb
n b f ire e ni
E p k na sr si o
Bn b le llej
Ire y kj
:
( )
( )
Oniwn


,


,

, ,
, .
. .

. ( )

14

- , ,
. -
. knrn-fn
:
Kr tete
Kr tete
D fn w nkan oo
T e br lyn or
w nkn l ro
Or kan k bur
T fi dl If
w nkn l ro
:
Kr tete ( )
Kr tete


, ,
, . tr
'Rt :
y t Babalwo Agbe
Df f'gbe
y t Babalwo lk
Df f'lk
y t Babalwo kk
Df f'kk
T e m khn wn lnje lnje
B nyn b le l lej
Ibi ni wn k b ara wn
Df fun y Tl
Ti wn n k rb
K or-in r m ba t'de j

. ( )

15

:y Tl

,
.
.
,
,
. ,
, , ,
. ,
, . ,
, .
, ()
, . s Ogb
:

Pankr wnjn-wnjn awo in igb


mi m'gb s lu'gb l'j
D fn Or
Or b l'gbr un nkan oo grogro
Im w d, im b'r d
Krkr, Or mi k s d'lni
nu w d, nu b'r d
Krkr, Or mi k s d'lni
Et w d, et b'r d
Krkr, Or mi k s d'lni
Ap w d, b'r d
Krkr, Or mi k s d'lni
Gbogbo ara w d, gbogbo ara w b'r dr
Krkr, Or mi k s d'lni
:


. ( )

16

,

,

,

,

,
. ,
: s , y
, ow .

knlyn, knlgb ynm
wr Bogb lk. , -
, .
Kt f .
,
.
, - Ar Abd Janpapa.
dn run ,
, :
, , , , , , ,
, . dn run ,
. ,
. dn run
Od Ar ( ) Od j ( )
, .
, .

().
,
,
. .

- , , , . .

.

. ( )

17


() .

: IwjOr, tr pk.
Iwj-Or ,
.
,
. ,
.
,
iwj or.
tr - ,
() . "
", "C".
- pk.
.
(). pk
(). pk
.

,
().
" " ,
. ,
, ori inu " ". Or-in -
, pr-in ( ),
or peere ( ).
//

ORK OR
( )
tn awo gb s awo bar b a k b fi tn k a fi s we s ara k
m. Df fn Awun t nlo r we or ol l'd. w l'w, w n ire
gbogbo. As. As. As.

. ( )

18

:
, Egba, Ibara,

. ,
.
. .
ORK OR
( )
mi m j ln o, o, Mo for bal fOlorn. Ire gbogbo maa waba mi, Or mi
dami daiye. Ng k m. Ire gbogbo ni tm. Imole ni ti maks. Ase.
:
, (
). . ,
. . .
ORK OR
( )
Or san mi. Or san mi. Or san igede. Or san igede. Or otan san mi ki
nni owo lowo. Or tan san mi ki nbimo le mio. Or oto san mi ki nni aya.
Or oto san mi ki nkole mole. Or san mi o. Or san mi o. Or san mi o.
Oloma ajiki, w ni mope. Ase.
: , . .
. , .
. .

Aboru Aboye.
21/06/2010
www.yorubaorganization.com