You are on page 1of 1

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM


Tổ4- Nhóm 2- CĐQTKD K31

A_ Thời gian- Địa diểm thảo luận:


-Thời gian bắt đầu: 20h30 ngày 28/10/2009.
-Thời gian kết thúc: 21h00 ngày 28/10/2009.
-Địa điểm: P111 nhà A2- ĐH Hồng Đức.

B_ Thành viên nhóm:


a- Thành viên tham gia:
1. Lương Ngọc Duyên
2. Lã Thị Phương Thuỳ (tổ trưởng)
3. Lê Thị Thuý
4. Nguyễn Thị Trang
5. Bùi Như Trang
6. Phạm Tân Trang
7. Lê Thị Quỳnh Trang
8. Lê Xuân Tùng
9. Lê Đăng Toán
b- Thành viên vắng mặt:
1. ...............................................
2. ...............................................

C_ Nội dung thảo luận:


I_ Câu hỏi: