You are on page 1of 9

SolidWorks IV.

Osnove izdelovanja dokumentacije

IV.

Osnove izdelovanja dokumentacije


Odpiranje predloge dokumentacije ter spreminjanje formata lista Vstavljanje standardnih pogledov modela Vstavljanje modela in referen nih oznak Ustvarjanje dodatnega dokumenta Uporaba izbranih pogledov Tiskanje dokumentacije

V tem poglavju bomo izdelali dokumentacijo iz modelov izdelanih v prejnih poglavjih. To poglavje vsebuje:

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

1.1

Odpiranje predloge dokumenta [drawing template]

Najprej odprite predlogo dokumenta.

Kliknite New v orodni vrstici Standard. Kliknite Drawing in nato OK. Odpre se nov dokument in pojavi se Model View PropertyManager.

1.2

Priprava glave za dokument

S spremembo dolo enega teksta v dokumentu si boste prilagodili obliko dokumenta. Ker bomo to storili pred dodajanjem pogledov, najprej zaprite Model View PropertyManager. Kliknite Cancel v PropertyManagerju.

Desno-kliknite kjerkoli v dokumentu in izberite Edit Sheet Format. Kliknite Zoom to Area , pribliajte glavo dokumenta v spodnjem desnem kotu, ter , da izklopite funkcijo. ponovno pritisnite Zoom to Area

Dvojno kliknite napis <COMPANY NAME> v glavi dokumenta. Ta text se pojavi v oken ku za urejanje. Spremenite tekst v ime vaega podjetja. Kliknite zunaj podro ja teksta, da potrdite spremembo. Ponovno kliknite tekst. V PropertyManagerju v okencu Text Format kliknite Font in spremenite pisavo, velikost ali stil in nato kliknite OK. Opomba: Pisavo lahko spremenite z uporabo orodne vrstice Formatting. e ta orodna vrstica ni vidna, kliknite View, Toolbars, Font. Ta orodna vrstica se pojavi tudi, e dvakrat kliknete na tekst. Kliknite zunaj podro ja teksta, da potrdite spremembo.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

Desno-kliknite v grafi no podro je ter izberite Edit Sheet, da zaklju ite urejanje glave dokumenta.

1.3

Shranjevanje sprememb v glavi dokumenta

Sedaj boste shranili spremembe v glavi dokumenta. To ni isto kot shranjevanje dokumenta samega. Da prepiete standarden A-Landscape format s pravkar spremenjenim, kliknite File, Save Sheet Format. V okencu, ki se pojavi pojdite v direktorij instalacijski_direktorij\data\ Poi ite in kliknite na a-landscape.slddrt, nato kliknite Save. Kliknite Yes, da prepiete stari format. Kadar boste izbrali ta format za vae dokumente, vam ne bo ve potrebno ponovno popravljati dokumenta. Opomba: Kadar ne elite prepisati starega formata, kliknite File, Save Sheet Format in pojdite v mapo, v katero elite shraniti format. Vpiite ime predloge in pritisnite Save.

1.4

Nastavljanje opcij izpisa

Sedaj boste nastavili privzeto pisavo, slog oznak, kot, pu ic ter ostalih predmetov izpisa. V tem poglavju uporabite opcije, ki so podane spodaj, kasneje pa lahko nastavite opcije tako, da bodo ustrezale standardom vaega podjetja. Kliknite Tools, Options. Na jezi ku Document Properties izberite Detailing. V podro ju Dimensioning standard v okvir ku Trailing zeroes izberite Remove. S tem ne bodo prikazane ni le na zadnjih decimalnih mestih. Izberite Annotations Font. Pod Annotation type izberite Dimension. Pojavi se pogovorno okno Choose font. V okvir ku Height kliknite Points ter izberite ali vpiite 12. Kliknite OK. e enkrat kliknite OK, da zaprete pogovorno okno.

1.5

Izdelava dokumentacije
Odprite Tutor1.sldprt, e e ni odprt. Vrnite se v okno drawing. Kliknite Model View v orodni vrstici Drawing ali kliknite Insert, Drawing View, Model. Mikin kazalec se spremeni v
ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

V PropertyManager storite slede e: Pod Part/Assembly to Insert izberite Tutor1. Kliknite Next .

Pod Orientation: Izberite *Front s seznama View Orientation. Izberite Preview, da prikaete predogled v grafi nem oknu. Pod Display Style kliknite Hidden Lines Removed Pod Scale izberite Use custom scale in vpiite 1:4. Z mikinim kazalcem se premaknite v grafi no okno. Kazalec se spremeni v pojavi se predogled pogleda Tutor1.sldprt s prednje strani (Front). , .

Kliknite v grafi nem oknu, da bi postavili pogled s sprednje strani kot Drawing View 1, kot je prikazano na sliki spodaj. S kazalcem se premaknite gor in kliknite, da bi postavili pogled Drawing View 2, nato pa se premaknite na stran in kliknite, da bi postavili pogled Drawing View 3.

Kliknite OK

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

1.6

Premikanje pogledov

Poglede premikate s dranjem mikinega gumba in vle enjem, ko se mikin kazalec spremeni tako, da vsebuje simbol . Le-ta se pojavi, ko je kazalec na obrobi pogleda, na robu modela ipd. Pogled lahko premikate le v njegovih dovoljenih smereh.

Izberite Drawing View2 ter ga pomikajte gor in dol. Izberite Drawing View3 ter ga pomikajte levo in desno. Drawing View2 in Drawing View3 sta poravnana z Drawing View1, kar pomeni, da ju lahko premikamo samo v smereh, ki ohranjajo poravnanost. Izberite Drawing View1. Premaknete ga lahko v katerokoli eleno smer, hkrati pa mu sledita e ostala dva pogleda. Pomaknite poglede na dokumentu v priblino tak poloaj, kot je prikazan spodaj.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

1.7

Dodajanje kot

Dokumenti vsebujejo 2D poglede modela. Lahko izberete, da se prikaejo dimenzije, ki ste jih uporabili pri risanju modela, v vseh pogledih. Brez da bi imeli karkoli izbrano, kliknite Insert, Model Items. Pojavi se Model Items PropertyManager. Izberete lahko kateri tipi kot, oznak ali referen ne gometrije se iz modela prenesejo v dokument. Pod Import from izberite Entire Model, da bi prenesli vse kote modela. Pod Dimensions: Kliknite Marked for drawing ozna ene za dokument. , da prenesete le tiste kote, ki so v modelu

Izberite Eliminate Duplicates, da se oznake ne podvajajo v razli nih pogledih. Pod Import into drawing views izberite Import items into all views. Kliknite OK .

Dimenzije so prenesene v dokument ter prikazane tam, kjer so elementi, ki jih ozna ujejo najbolje vidni. Vsaka kota je prikazana samo enkrat ker je ozna ena funkcija Eliminate duplicate model dimensions Primite in razporedite kote priblino tako kot so na sliki. Nasvet: Izberite pogled, pritisnite Zoom to Selection celotnega zaslona. Kliknite Zoom to Fit , da bi videli ozna en pogled preko

, da bi videli celoten dokument.

Kliknite Save

ter shranite pod ime Tutor1. Privzeta kon nica je .slddrw.

1.8

Prilagajanje dimenzij

Kadar popravljate dimenizije v dokumetu se popravijo tudi v modelu in obratno. V Drawing View2 dvojno-kliknite dimenzijo za globino (25) izbokline. Prikae se pogovorno okno Modify. Spremenite vrednost iz 25mm na 40mm in kliknite Rebuild v pogovornem oknu. Kos se ponovno zgradi z uporabo novih dimenzij. Popravljena sta dokument in model.
ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

Kliknite

Shranite dokument. Program vas obvesti, da je bil model spremenjen in vas vpraa, e ga elite shraniti. Kliknite Yes, da shranite tako dokument kot model. Sedaj preverite model. Kliknite Window in izberite Tutor1.sldprt. Dvojno-kliknite Extrude2 v konstrukcijskem drevesu, da se vam prikaejo dimenzije. Globina izbokline je sedaj 40mm. Kliknite kjerkoli v grafi nem oknu, da izklopite prikaz dimenzij.

Sedaj ponovno izgradite sestav, ki vsebuje spremenjen model. Odprite Tutor.sldasm e e ni odprt. e se pojavi sporo ilo, ki vas sprauje, e elite ponovno izgraditi (Rebuild) sestav, kliknite Yes. Sestav se izgradi z uporabo novih dimenzij. Shranite sestav in zaprite Tutor.sldasm. Vrnite se v okno drawing

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

1.9

Ustvarjanje dodatnega dokumenta

Izdelali boste e dokumentacijo sestava. Za vstavljanje sestava v dokument uporabite ukaz Browse. e je PropertyManager e odprt, kliknite OK , da ga zaprete.

Desno-kliknite na kateremkoli mestu dokumenta, kjer ni pogleda in izberite Add Sheet. Doda se nov dokument enake velikosti kot e obstoje i. Kliknite Standard 3 View v orodni vrstici Drawing.

V PropertyManagerju kliknite Browse ter poi ite sestav Tutor.sldasm in kliknite Open. Standardni pogledi se pojavijo na sestavni risbi. e je potrebno razporedite poglede, kot na sliki

1.10 Dodajanje pogledov


V dokument lahko dodate e ve pogledov, da prikaete model v razli nih orientacijah. Dodali boste standarden izometri en pogeld sestava. Kliknite Model View v orodni vrstici Drawing.

V PropertyManagerju storite slede e: Pod Part/Assembly to Insert izberite Tutor. Kliknite Next . Pod Orientation izberite *Isometric. Pod Display style izberite Shaded with Edges Pod Scale izberite Use sheet scale. Kazalec se spremeni v . .

Kliknite v grafi nem oknu, da postavite pogled Kliknite Close Dialog .

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks IV. Osnove izdelovanja dokumentacije

1.11 Tiskanje dokumentacije


Izberite File, Print. Prikae se pogovorno okno Print. Nastavite Print range na All, da natisnete tako dokumentacijo sestava kot kosa. Kliknite Page Setup. Prikae se pogovorno okno Page Setup, kjer lahko spremenite nastavitve tiskalnika kot npr. lo ljivost, skala, velikost papirja ipd. Pod Resolution and Scale mora biti nastavljeno Scale to fit. Kliknite OK, da zaprete pogovorno okno Page Setup. Ponovno kliknite OK, da zaprete pogovorno okno Print ter natisnete dokumentacijo. Kliknite Save v orodni vrstici Standard.

e vas sistem opozori, da je bil model, na katerega se sklicuje dokumentacija, spremenjen, ter vas vpraa e elite shraniti spremembe, kliknite Yes. Zaprite risbo.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si