You are on page 1of 7

SolidWorks Osnove I

I. Osnove
SolidWorks deluje v grafi nem okolju Microsoft Windows. Priro nik SolidWorks predvideva, da ste predhodno e uporabljali Windows okolje ter da poznate njegovo delovanje, kot je zaganjanje programov, pove evanje (zmanjevanje) oken itd. Predno greste na primere v SolidWorks Prvi koraki, preberite poglavje 2, da se seznanite z nekaterimi osnovami vklju ujo : SolidWorks - osnovni koncepti SolidWorks - izrazoslovje Iskanje pomo i v SolidWorks

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si e-mail: info@ib-caddy.si

SolidWorks Osnove I

Risanje s SolidWorks-om
Kot bomo videli na primerih v tem priro niku predstavljajo metode modeliranja, ki jih uporabljamo za risanje kosov [ang.parts] , sestavov [ang.assembly] in dokumentacije [ang.drawing] edinstven pristop v procesu modeliranja. S SolidWorks ustvarjamo 3D modele. 3D modele pa lahko uporabimo za ustvarjanje 2D risb in 3D sestavov.

CAD: 2D risbe narisane iz posameznih rt

SolidWorks: 3D

SolidWorks je dimenzijsko odvisen sistem. Pri modeliranju dolo imo dimenzije in geometrijske odvisnosti med elementi. Sprememba dimenzije spremeni velikost objekta, za etna oblika pa se kljub temu ohrani. Npr. v spodnjem primeru je vlek [ang.boss] vedno polovica viine osnove [ang.base] .

SolidWorks 3D model je sestavljen iz kosov [ang.parts], sestavov [ang.assemblies] in risb [ang.drawings]. Vsaka sprememba, ki jo naredimo v enem modelu vpliva na ostale dokumente, ki se navezujejo na ta model.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si e-mail: info@ib-caddy.si

SolidWorks Osnove I

Najpogosteje najprej ustvarimo skico ter nato iz nje tvorimo ve ino oblik modela. Skica je 2D profil ali prerez. Za tvorbo modela lahko skice ekstrudiramo [ang. extrude] , zavrtimo [ang. revolve] ali vodimo po vodilni poti [ang. sweep] .

Z uporabo oblikovnih funkcij gradimo kose [ang.parts]. Funkcije so oblike (izbolkine [ang. bosses] , izrezi [ang. cuts] , luknje [ang. holes] ) in operacije (zaokroitev[ang. fillet] , posnetje [ang. chamfer] , lupina [ang. shell] , itd.) iz katerih gradimo kose.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si e-mail: info@ib-caddy.si

SolidWorks Osnove I

SolidWorks izrazoslovje
Okno dokumenta

SolidWorks okno sestavljata dve podokni: Levo podokno vsebuje slede e: Konstrukcijsko drevo [ang. FeatureManeger design tree] , nakazuje strukturo kosa, sestava ali risbe. Za ve informacij o Konstrukcijskem drevesu glej poglavje Ve o osnovnem delovanju. Upravitelj lastnosti dokumenta[ang. PropertyManager] je drugi na in skiciranja in druga e medsebojnega vplivanja v dokumentih v SolidWorks. Upravitelj konfiguracij [ang. ConfigurationManager] je orodje za izdelovanje, ozna evanje in ogled kosov in sestavov z ve imi konfiguracijami. Prilagojen izbirnik dodatnih vklju kov[ang. Add-in] . Desno podokno je grafi no podro je [ang.graphic area] , kjer se ustvarja in oblikuje kos, sestav ali risbo.

Osnovno izrazoslovje pri ustvarjanju modela

Seznaniti se je potrebno tudi z osnovnim izrazoslovjem, ki se pojavlja preko cikla ustvarjanja modela.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si e-mail: info@ib-caddy.si

SolidWorks Osnove I

Origin-izhodi e, Vertex-kraji e, Edge-rob, Axis-os, Face-ploskev, Plane-ravnina

Prijemali a [ang. Handles]


Prijemali a omogo ajo dinami no nastavljanje dolo enih lastnosti, ne da bi bilo potrebno zapustiti grafi no podro je. Barvo prijemali nastavimo v Tools, System Options, Colors, v oknu System Color. Barvo aktivnega prijemali a nastavimo pod to ko Highlight, neaktivno pa pod Inactive Entities. V knjigi SolidWorks Prvi koraki, bomo vse parametre nastavljali v PropertyManager z namenom, da se spoznamo s to metodo. Ko se dodobra spoznate s to metodo lahko sami poizkusite uporabo prijemalk.

Orodne vrstice [ang.Toolbars]


Orodne vrstice so blinjica do najbolj pogosto uporabljenih funkcij. Postavitev in vidnost orodne vrstice lahko nastavljamo glede na tip dokumenta (kos, sestav ali risba). SolidWorks si zapomni kje in katera orodja ste postavili v dolo enem tipu dokumenta. Npr. ko odprete sestav, lahko izberete, da se prikae Assembly orodna vrstica.
ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si e-mail: info@ib-caddy.si

SolidWorks Osnove I

Prikazovanje in skrivanje orodnih vrstic


Pritisnite View, Toolbars ali kliknite z desnim gumbom na okvir SolidWorks okna. Prikazan je seznam vseh orodnih vrstic. Orodne vrstice, ki so ozna ene so prikazane, ostale so skrite. Kliknite ime orodne vrstice, da jo prikaete oziroma skrijete.

Prilagajanje vidnosti orodnih vrstic za part, assembly ali drawing dokumente: Odprite part, assembly ali drawing dokument. Kliknite na Tools, Customize ali kliknite z desnim gumbom na rob okna in izberite Customize. Na jezi ku Toolbars ozna ite vsa polja, za katera elite, da so prikazana oz. po istite tista, katera ho ete skriti. Orodne vrstice se dinami no pojavljajo oz. skrivajo. Kliknite OK za potrditev sprememb in zaprtje pogovornega okna; ali pritisnite Cancel za izhod brez sprememb. Lahko pa izberete tudi Reset, da razveljavite spremembe in se vrnete v prejnje nastavitve. Orodne vrstice lahko premikate po elji. Orodne vrstice so lahko tudi plavajo e ali vstavljene v podro je orodij.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si e-mail: info@ib-caddy.si

SolidWorks Osnove I

Iskanje pomo i
e imate teave pri uporabi programa SolidWorks, lahko najdete odgovore na ve na inov: Za Online help [sprotna pomo ] kliknite ali Help

Za What's This? [kaj je to?] pomo , kliknite v standardni orodni vrstici potem kliknite objekt, za katerega elite pomo . What's This? pomo je na voljo tudi za dolo ene objekte v grafi nem podro ju. Za sprotno pomo , katera vas nau i, kako narediti kose, sestave in risbe kliknite Help, Online Tutorial. Tu boste nali tudi informacije o SolidWorks konceptih. Za ideje, kako ustvariti va model, kliknite Help, Design Portfolio. Design Portfolio uporablja primere, da poda ideje v na rtovanju. Za koristne namige, kliknite Help, Tip of the Day ali razirite Task Pane in odprite zavihek SolidWorks Resources. Za pomo , ki se nanaa na aktivno pogovorno okno kliknite tipko Help v pogovornem oknu ali pritisnite tipko F1. Za opis funkcije tipke, nastavite miko na eleno tipko ter po akajte trenutek, nakar se vam prikae opis le te. Kadar se postavite na funkcijsko tipko ali izberete predmet v menuju se v statusni vrstici pojavi grob opis funkcije. Za ve informacij in najnoveje novice o programu in podjetju SolidWorks obi ite njihovo spletno stran http://www.solidworks.com ali kliknite Help, About SolidWorks , Connect.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 www.solidworks.com faks.: (01) 568 22 25 www.ib-caddy.si e-mail: info@ib-caddy.si