You are on page 1of 4

SolidWorks XII.

Uvaanje datotek

XII. Uvaanje datotek /Uporaba FeatureWorks

To poglavje vas vodi preko uvaanja vmesne podloge in logotipa podjetja ter prikazuje slede e: Uvaanje IGES datotek Uporaba FeatureWorks, da prepozna uvoene modele Uvaanje DXF gatotek Kopiranje skice iz risbe za uporabo v zna ilkah Izvaanje SolidWorks modela v format STL

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks XII. Uvaanje datotek

1.1

Uvaanje IGES datotek

Iz formata IGES lahko uvozite povrine ter jih uporabite za izdelavo polnega telesa, e te tvorijo zaprt volumen. Kliknite File, Open ali Open okno Open. v orodni vrstici Standard. Prikae se pogovorno

V spisku Files of type kliknite IGES Files (*.igs, *.iges). Da nastavite opcije uvoza, kliknite Options. V pogovornem oknu Import Options kliknite General. Izberite Surface/solid entities in Try forming solid(s) ter kliknite OK. e sta izbrani ti dve opciji, program SolidWorks skua zdruiti povrine v polno telo. Pojdite v mapo mapa instalacije\samples\tutorial\importexport, izberite gasket.igs ter kliknite Open. Ko SolidWorks zaklju i z zdruevanjem povrin, izgine pogovorno okno in uvoeno telo se pojavi v grafi nem oknu. e se pojavi sporo ilo, ki vas sprauje, e elite nadaljevati s prepoznavanjem modela (feature recognition) kliknite No. V konstrukcijskem drevesu se prikae zna ilka Imported1. Dimenzij ali skic uvoenih modelov ne morete spreminjati.

1.2

Vstavljanje DXF datoteke

DXF ali DWG datoteko lahko vstavite neposredno v SolidWorks datoteko. V tej lekciji boste vstavili datoteko, ki vsebuje logotip izmiljenega podjetja. Kos gasket (tesnilo) mora biti e vedno odprt. Kliknite Hidden Lines Removed .

Izberite pogled Front . V grafi nem oknu izberite sprednjo ploskev tesnila. Kliknite Insert, DXF/DWG. V pogovornem oknu pojdite v mapo mapa_instalacije\samples\tutorial\importexport, izberite rainbow.dxf in kliknite Open. V pogovornem oknu DXF/DWG Import - Drawing Layer Mapping sprejmite vse
ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks XII. Uvaanje datotek

privzete opcije in kliknite Next. V pogovornem oknu DXF/DWG Import - Document Settings izberite: Import this sheet to a 2D sketch, da uvozite vse podatke v 2D skico. Add constraints, da dodate vse navidezne relacije in omejitve v skico. Merge points, da zdruite to ke, ki so po uvozu, znotraj dolo ene razdalje. Kliknite Finish. Kliknite Rebuild .

Na kosu se ustvari nova skica, ki vsebuje logotip. Sedaj postavite uvoene elemente na pravo mesto. V konstrukcijskem drevesu desno kliknite Sketch1 in izberite Edit Sketch. Dodajte kote od spodnjega levega kota logotipa do robov tesnila, kot je prikazano. e se zdi, da se skica ni premaknila, kliknite Rebuild . . Kliknite Exit Sketch

Sedaj uvoeno skico e ekstrudirajte, da dokon ate kos. Kliknite Isometric . Izberite Sketch1 v konstrukcijskem drevesu. Kliknite Extruded Cut ali Insert, Cut, Extrude. V PropertyManagerju pod Direction1 storite slede e: Izberite Blind kot End Condition. Nastavite Depth Kliknite OK . na 1mm.

Sedaj e spremenite barvo logotipa. Izberite Cut-Extrude1 v konstrukcijskem drevesu. Kliknite Edit Color v orodni vrstici Standard. V PropertyManagerju pod Favorite izberite eleno barvo iz barvne palete in kliknite OK Kliknite Shaded With Edges . .

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks XII. Uvaanje datotek

1.3

Izvaanje STL datoteke

SolidWorks kos lahko shranite kot STL datoteko. STL format je namenjen za stroje za hitro prototipiranje (rapid prototyping). Kliknite File, Save As. V pogovornem oknu Save As v spisku Save as type izberite STL (*.stl) in nato kliknite Options, da nastavite opcije izvoza. Pojavi se pogovorno okno Export Options, na jezi ku File Format je izbran STL. Pod Resolution izberite: Fine, da kreirate finely tesselated??? STL datoteko. Show STL info before file saving, da se prikae pogovorno okno z numeri nimi podatki o STL datoteki, ko shranite datoteklo. Kliknite OK. Nasvet: Eksperimentirajte z nastavitvami za Resolution, da dolo ite najboljo nastavitev za va stroj za hitro prototipiranje. Kliknite Save, da shranite datoteko s privzetim imenom gasket.STL. Pojavi se pogovorno okno, ki prikazuje tevilo trikotnikov (Triangles), velikost datoteke (File Size) in format zapisa (File Format).

1.4

Prepoznavanje zna ilk z uporabo modula FeatureWorks

Program FeaturesWorks prepozna zna ilke uvoenih teles v dokumentu kosa. Prepoznane zna ilke so enake, kot tiste ki jih izdelate z uporabo programa SolidWorks. Sedaj lahko spreminjate definicije zna ilk ali spreminjate njihove parametre. Za zna ilke, ki so izdelane na podlagi skic lahko tudi le te spreminjate , da spremenite geometrijo telesa. Opomba: e nimate v vaem sistemu name enega programa FeatureWorks, nadaljujte pri poglavju Uvaanje DXF datotek. e se FeatureWorks ne pojavi menujski vrstici, kliknite Tools, Add-Ins ter ozna ite FeatureWorks in kliknite OK.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si