You are on page 1of 6

SolidWorks III.

Osnove sestavov

III.

Osnove sestavov
Dodajanje kosov v sestav Premikanje in vrtenje kosov v sestavu Dolo anje sestavnih relacij, ki zdruujejo kose v sestavu

V tem poglavju se boste nau ili sestavljati preproste sestave. To poglavje vsebuje naslednje:

Definicija sestava
Sestav[assembly] je sklop dveh ali ve kosov, ki jih imenujemo tudi komponente, v enem SolidWorks dokumentu. Komponente pozicioniramo in orientiramo s pomo jo relacij [mates] med njimi. V tem poglavju boste izdelali nov kos, ter ga povezali v sestav s kosom, ki ste ga izdelali v 40-minutnem te aju. Za ve informacij o sestavih glej Ravnanje s sestavi v tem poglavju.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks III. Osnove sestavov

1.1

Izdelovanje osnove

Za izdelavo osnove lahko uporabite iste principe, kot ste se jih nau ili v poglavju 3. Kliknite New v orodni vrstici Standard, da odprete nov kos. Kliknite Extruded Boss/Base in izberite ravnino Front. Odpre se skica na ravnini Front. Nariite pravokotnik iz izhodi a. Kliknite Smart Dimension 120 mm x120 mm. ter kotirajte pravokotnik na dimenzijo

Kliknite Exit Sketch v orodni vrstici Sketch. Pojavi se Extrude PropertyManager in predogled ekstrudirane osnove. Pod Direction 1: postavite End Condition na Blind nastavite Depth Kliknite na 90mm.

, da ustvarite osnovo. v orodni vrstici View.

Kliknite Hidden Lines Visible

Kliknite Fillet ter zaokroite tiri robove prikazane na sliki na radij 10mm. Kliknite Shell . Pojavi se Shell PropertyManager.

Izberite elno ploskev, da jo odstranite, Thickness nastavite na 4mm. Shranite kos kot Tutor2. (kon nica .sldprt je dodana imenu.)

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks III. Osnove sestavov

1.2

Izdelava robu na kosu

V tem odseku, boste uporabili orodja Convert Entities in Offset Entities, da boste izdelali geometrijo skice. Nato boste z izrezom naredili tak rob, da se bo kos prilegal tistemu iz prejnega poglavja. Nasvet: Uporabite Selection Filter, da boste laje ozna evali ploskve. Za ve informacij glejte poglavje Ve o osnovnem delovanju. Kliknite Zoom to Area ali View, Modify, Zoom to Area ter ozna ite, da boste videli vogal, kot je prikazano. Ponovno kliknite Zoom to Area , da izklopite orodje. Izberite tanko steno sprednje ploskve ter kliknite Sketch , da odprete skicirko. Robovi ozna ene ploskve so poudarjeni.. Kliknite Convert Entities v orodni vrstici Sketch ali kliknite Tools, Sketch Tools, Convert Entities. Zunanji robovi izbrane stranice se projecirajo (kopirajo) na risalno ravnino kot rte in kroni loki. Ponovno kliknite elno ploskev. Kliknite Offset Entities v orodni vrstici Sketch ali kliknite Tools, Sketch Tools, Offset Entities. Nastavite Offset Distance na 2mm. Predogled prikazuje vzporednico na zunanji strani povrine. Ozna ite Reverse da spremenite smer Offset-a. Kliknite OK . Dodana je serija rt, ki so vzporedne z zunanjim robom na oddaljenosti 2mm. Ta dimenzija se ohrani, etudi se zunanji rob spremeni. Kliknite Extruded Cut ali Insert, Cut, Extrude. na 30mm in kliknite OK in tako smo dobili . eljeni rob. Pod Direction 1, nastavite Depth Material med dvema rtama se

izree

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks III. Osnove sestavov

1.3

Spreminjanje barve kosa

Barvo kosa ali njegovih zna ilk je mono spreminjati. Kliknite zgornjo ikono Tutor2 v konstrukcijskem drevesu[FeatureManager]. Kliknite Shaded With Edges . Kliknite Edit Color v orodni vrstici Standard. Pojavi se Color and Optics PropertyManager. Pod Favorite izberite eleno barvo ter jo potrdite z OK. Shranite kos.

1.4 Izdelava sestava


Sedaj lahko modelirana kosa sestavimo. e nimate odprtega Tutor1.sldprt, kliknite Open odprite. v orodni vrstici Standard ter ga

Pritisnite New v orodni vrstici Standard. Kliknite Assembly in OK. Odpre se nov sestav, pojavi se Insert Component PropertyManager. Pod Part/Assembly to Insert izberite Tutor1.V grafi nem oknu se prikae predogled kosa Tutor1, mikin kazalec se spremeni v .

Kliknite Keep Visible v PropertyManagerju, da boste lahko vstavili ve komponent, brez da bi ponovno odpirali PropertyManager. Kliknite kjerkoli v grafi nem oknu, da bi postavili Tutor1. V PropertyManagerju pod Part/Assembly to Insert izberite Tutor2. Kliknite v grafi nem oknu, da postavite Tutor2 poleg Tutor1. Kliknite OK . .

Kliknite Zoom to Fit

Shranite sestav kot Tutor. (Imenu je dodana kon nica .sldasm). e se vam pojavi sporo ilo o shranjevanju referen nih dokumentov, kliknite Yes.
ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks III. Osnove sestavov

1.5

Dodajanje relacij med komponentami (sestavljanje)

V tem odstavku boste definirali relacije med komponentami v sestavu in tako namestili komponente na ustrezno mesto v sestavu.. Kliknite Mate v orodni vrstici Assembly ali kliknite Insert, Mate. pojavi se Mate PropertyManager. Kliknite zgornji rob kosa Tutor1 ter zunanji rob zarezanega robu kosa Tutor2. Prikae se orodna vrstica Mate in predogled sestava po dodani relaciji (komponente se premaknejo). Ozna eni robovi se izpiejo na seznamu Entities to Mate pod Mate Selections v PropertyManagerju.

V orodni vrstici Mate, ki se je pojavila, storite slede e: Izberite Coincident (sovpadajo ) Kliknite Add/Finish Mate . , kot tip relacije.

V PropertyManagerju se pod Mates pojavi relacija Coincident. Pozicija komponente Tutor2 v sestavu e ni popolnoma definirana, kar nakazuje predznak (-) v konstrukcijskem drevesu. Tutor2 lahko e vedno premikamo v smereh, ki niso omejene z relacijami v sestavu. Preverite prostostne stopnje s premikanjem komponent. V grafi nem oknu kliknite kos Tutor2 in drite levi mikin gumb pritisnjen. Vlecite komponento z ene na drugo stran in ter opazujte prostostne stopnje komponente, nato sprostite levo tipko.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks III. Osnove sestavov

1.6

Ustvarjanje dodatnih relacij


Ozna ite desno ploskev ene komponente, in nato e ustrezno ploskev druge komponente. V orodni vrstici Mate, ki se pojavi, kliknite Coincident in nato Add/Finish Mate

.V PropertyManagerju se pod Mates pojavi nova relacija Coincident.

Ponovite zadnja dva koraka, le da tokrat izberite zgornji ploskvi obeh komponent, da bi dodali relacijo Coincident.

Kliknite OK Shranite sestav.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si