You are on page 1of 17

SolidWorks VIII.

Delo s sestavi

VIII-2.Napredne tehnike oblikovanja


Predstavljajte si, da elite ustvariti sestav te aja tako, da boste z lahkoto ustvarjali podobne sestave. Potrebujete u inkovit na in, da izdelate dva ujemajo a se kosa te aja, ter ep, ki se prilagaja velikosti te aja. Nekaj analiz in na rtovanja vam lahko pomaga razviti koncept, ki je fleksibilen, u inkovit in dobro definiran. Potem lahko spreminjate njegovo velikost kakor elite, kljub temu pa bo sestav te aja e vedno zadostil svojemu namenu. To poglavje obravnava: Analizo sestava, ki dolo a najbolji pristop Uporaba predlog skic Prikrivanje zna ilk za izdelavo konfiguracij Izdelava novega kosa v povezavi z sestavo V tem poglavju se predpostavlja, da znate uporabljati osnovne funkcije sestavov, kot so vrtenje in premikanje komponent ter dodajanje relacij. (Ta podro ja so pokrita v poglavjih Osnove sestavov in Relacije sestavov).

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks VIII. Delo s sestavi

1.1

Analiza sestava

Uspeni kupci programskega paketa SolidWorks trdijo, da je klju do u inkovite uporabe programa planiranje. Z izvedbo analize lahko na rtujete bolje, bolj fleksibilno ter bolj funkcionalne modele. Preden za nete ustvarjati sestav premislite naslednje: Dolo ite odvisnosti med komponentami. To vam pomaga dolo ite najbolji pristop: Pri uporabi konstrukcijskega procesa bottom-up gradite kose neodvisno ter jih kasneje zdruite v sestav. Pri uporabi konstrukcijskega drevesa top-down za nete z nekaterimi narejenimi kosi, ter na podlagi teh gradite nove kose, ki so relacijsko povezani s sestavom (in the context of the assembly). Na ta na in krmilite nekatere dimenzije ostalih komponent. Identificirajte zna ilke, ki gradijo individualne kose. Razumite relacije med zna ilkami. Uporabljajte vzorce in prednosti simetrije, kjer je le mogo e. Premiljeno dolo ite zaporedje po katerem gradite kos ter ves as imejte v mislih izdelovalni proces, ki ga boste uporabili za kon no izdelavo.

1.2

Odvisnosti v sestavu

1.2.1 Dela te aja


Oba kosa sta enaka: velikost in debelina telesa, valj v katerega vstavimo ep, ter namestitev izvrtin za vijake. Edina razlika med kosoma so razlike v zarezah kjer prideta zdruena. Copy. Lahko naredite en kos, ter naredite njegovo kopijo ter jo prilagoditi tako kot je potrebno. Vendar e boste eleli narediti sestav v druga nih dimenzijah, boste morali popravljati oba kosa. To ni najbolji pristop, ker dopu a tudi napake, saj sta kosa neodvisna en od drugega. Derive. Izdelate osnoven model iz elementov, ki so skupni, ter iz tega izpeljete dva kosa (uporaba Insert, Base Part ali Insert, Mirror Part). Da naredite spremembe na kosu, spremenite le osnoven kos, izpeljani pa se avtomatsko spremenijo. V nekaterih okoli inah je to obnaanje uporabno, vendar ima v tem primeru tudi slabosti. Nimate dostopa do dimenzij originalnega kosa, kadar popravljate izpeljan kos, zato ne morate na te dimenzije vezati relacij, kadar ustvarjate od teh odvisne zna ilke. Configure. Metoda, ki jo bomo uporabljali v tem primeru je ustvariti dve konfiguraciji istega modela. Ta je najbolja pot, da zagotovite da se kosa ujemata, saj je za ustvarjanje kosa uporabljen skupen dokument. Dokument vsebuje vse zna ilke, ki so uporabljene v vseh konfiguracijah. Konfiguracije tvorite z prikrivanjem (suppress) izbranih objektov, da jih odstranite iz aktivne konfiguracije.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks VIII. Delo s sestavi

ep
e ho ete ustvariti ep, ki popolnoma ustreza izdelanemu te aju, morate natan no poznati njegove dimenzije. e izdelate ep v povezavi s sestavo (in context of the assembly), lahko ugodite tem zahtevam za katerokoli velikost te aja.

1.2.2 Sklep
Za ta sestav je smiselno uporabiti kombinacijo konstrukcijskih metodologij. Prvo izdelajte glavni kos te aja vklju no s konfiguracijami ter jih dodajte v sestav (bottom-up design). Potem nariite ep v povezavi z sestavo (top-down design), sklicujo se na glavni kos te aja.

1.3

Analiza posameznih delov

Sedaj ko razumete odvisnosti v sestavu, poglejmo posamezne kose.

1.3.1 Skupne zna ilke v glavnem kosu te aja


Osnova je plo at pravokotnik z valjem vzdol enega robu. Premer valja je odvisen od debeline osnove. Vsak kos ima tiri izvrtine. Postavitev lukenj je simetri na z ozirom na srednjo to ko daljega robu. Kadar se spremeni velikost te aja elimo, da med izvrtinami ostane ustrezen razmak.

1.3.2 Razli ne zna ilke v glavnem kosu te aja


Izrezi vzdol valja so zna ilke, po katerih razlikujemo oba kosa. En kos ima tri zareze, drugi pa samo dve. Postavitev je simetri na z ozirom na sredino vzdolnega robu. Vsak izrez je lahko malo ve ji, kot pa ustrezen jezi ek, da se te aj ne zatakne ko ga sestavimo.

1.3.3

ep

ep je odvisen od te aja, ki dolo a njegovo dolino in premer. Zaokroena glava epa mora ustrezati zunanjemu premeru valja.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks VIII. Delo s sestavi

1.4

Konstrukcijsko zaporedje

Izdelajte va konstrukcijski na rt vklju ujo dolo itve uporabe zna ilk ter zaporedjem, v katerem jih boste ustvarjali. Base feature (osnova) izdelajte kot tanko zna ilko(thin feature). Ker je kos simetri en, ga ekstrudirajte z uporabo srednje ravnine(mid-plane), kot ravnino simetrije za zrcaljenje drugih zna ilk. Barrel (valj)- potegnite kroen profil vzdol daljega robu osnove. Nato izdelajte luknjo koncentri no z valjem. Countersink holes (ugreznjene izvrtine)- uporabite Hole Wizard ( arovnik za izvrtine) za izdelavo kompleksne oblike izvrtine, nato uporabite ena be in zrcaljenje da pozicionirate nekaj kopij. Cuts for tabs (izrezi za jezi ke) izdelajte predlogo skice, ki se sklicuje na osnoven model. Uporabite skico za izdelavo dveh razli nih izrezov za tistega s tremi in tistega z dvema jezi koma. Configurations (konfiguracije)- definirajte dve konfiguraciji uporabljeni v sestavu s prikrivanjem(suppress) zna ilk. Assembly (sestav)-vstavite in sestavite te aj (en kos vsake konfiguracije) Pin ( ep)- izdelajte nov kos kar v sestavu. Za skico uporabite referen no geometrijo sestava. Pin head (glava epa) za skico uporabite geometrijo valja, nato jo ekstrudirajte. Nato dodajte zna ilko Dome, da dodate okroglino ravni povrini epa.

1.5

Zaklju ek

Mogo e izgleda na rtovanje preprostega izdelka dolgotrajno, vendar je vredno izvedbe, e vam pomaga poiskati najbolji pristop gradnje modelov e pred na rtovanjem. S popolno analizo predno za nete lahko izdelate fleksibilen model. Kadar spremenite katerikoli parameter, se ostali samodejno osveijo. Za ve primerov, ki prikazujejo namen in vrednotenje izdelka glejte SolidWorks Design Portfolio s klikom na Help, Design Portfolio.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks VIII. Delo s sestavi

1.6

Izdelava osnovnega kosa te aja


Odprite nov kos in odprite skico na ravnini Front. Nariite navpi no rto navzgor oz ozhodi a ter ji kotirajte dolino na 60mm. Kliknite Extruded Boss/Base Pod Direction1 storite slede e: o Nastavite End Condition na Mid Plane. o Nastavite Depth na 120mm. ali Insert, Base, Extrude da ekstrudirate skico.

V PropertyManagerju storite slede e:

Pod Thin Feature storite slede e: o Pustite Type kot One-Direction o Nastavite Direction 1 Thickness Kliknite OK . na 5mm.

Odprite skico na ozki navpi ni ploskvi. Na vrhnji rob nariite krog s sredi em na prednjem vogalu. Dodajte relacijo Coincident med krogom in zadnjim vogalom, da popolnoma definirate skico. Zaprite skico. Kliknite Sweept Boss/Base Sweep. ali Insert, Boss,

V PropertyManagerju strorite slede e: Izberite krog kot Profile Izberite okno Path daljih robov modela. Kliknite OK . .

ter kliknite enega od

Sedaj izreite luknjo ez valj. Odprite skico na ozki ploskvi. Skicirajte in kotirajte krog, kot je prikazano ter dodajte kocentri no relacijo med zunanjim robom valja in krogom. Kliknite Extruded Cut
ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

ali Insert, Cut, Extrude.


tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks VIII. Delo s sestavi

V PropertyManagerju nastavite pod Direction 1 End Condition na Through All in kliknite OK . Shranite kos kot Hinge.sldprt.

1.7

Dodajanje izvrtin

V tem odseku boste dodali izvrtine za vijake. Da dolo ite pozicijo za vsako izvrtino, je ena dimenzija fiksna, druga pa je krmiljena z ena bo. Kliknite veliko ploskev modela, potem kliknite Hole Wizard Features ali kliknite Insert, Features, Hole Wizard. v orodni vrstici

V pogovornem oknu Hole Definition izberite jezi ek Countersink ter nastavite naslednje vrednosti: Standard na Ansi Metric Size na M8 End Condition & Depth na Through All Kliknite Next, nato kliknite na ve jo ploskev modela, da dodate srednjico za drugo izvrtino. Kliknite Select ter potegnite to ke na priblino lokacijo, kot je prikazano. Kliknite Finish.

Razirite CSK for M8 Flat Head Machine Screw1 v konstrukcijskem drevesu. Desno kliknite na poddefinirano skico (ozna ena s simbolom (-) pred imenom) ter izberite Edit Sketch. Kotirajte to ke na rob te aja, kot je prikazano na sliki. Ne zapirajte skice. Sedaj dodajte ena bo, da krmilite lokacijo to k. Kliknite Equations v orodni vrstici Tools ali Tools, Equations ter kliknite Add. e je potrebno po istite privzeti tekst v pogovornem oknu New Equation. Izberite koto 30mm ter natipkajte = Dvokliknite veliko ravno povrino modela, da se vam prikaejo dimenzije ter izberite dimenzijo 60mm. Natipkajte /2, da dokon ate ena bo ter kliknite OK, da zaprete pogovorno okno New
ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks VIII. Delo s sestavi

Equation. To nastavi razdaljo med to ko in spodnjim robom na polovico viine(60mm) te aja. Dodajte ena bo, ki bo nadzorovala pozicijo druge to ke. V pogovornem oknu Equations kliknite Add e je potrebno v pogovornem oknu New Equation po istite privzeti tekst. Izberite dimenzijo 40mm potem natipkajte = Izberite koto 120mm osnove (velike povrine). Da dokon ate ena bo napiite /3 ter kliknite OK, da zaprete pogovrno okno New Equation. Razdalja med to ko ter stranskim robom znaa tretino doline(120mm) te aja. Da zaprete pogovorno okno Equations, kliknite OK, ter zaprite skico. Sedaj zrcalite izvrtine. Kliknite Mirror Miror. v orodni vrstici Features ali kliknite Insert, Pattern/Mirror,

V PropertyManagerju storite slede e: Za Mirror Face/Plane konstrukcijskega drevesa. izberite ravnino Front iz

Za Features to Mirror izberite luknji (CSK for M8 Flat Head Machine Screw1) iz konstrukcijskega drevesa ali v grafi nem oknu. Kliknite OK. Luknji se zrcalita preko srednje ploskve te aja. Shranite model.

1.8

Izdelava predloge skice za izrez

Predloga skice razdeli dolino te aja na pet enakih delov. Uporaba ena b in zrcaljenje zagotavljajo, da tudi ob spremembi doline te aja izrezi ostanejo enaki. Odprite skico na ve ji ploskvi modela ter jo poimenujte layout for cuts. Kliknite spodnji rob okrogline ter kliknite Offset Entities . V PropertyManagerju: Nastavite Offset Distance na 1mm.

e je potrebno, ozna ite Reverse, da je vzporednica


ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks VIII. Delo s sestavi

pod izbranim robom. roba. e je potrebno odzna ite Select chain, da se tvori samo vzporednica izbranega .

Kliknite OK

Izberite robove prikazane na sliki ter kliknite Convert Entities skico kot rte. , da se robovi kopirajo v

Kliknite Extend Entities v orodni vrstici Sketch ali kliknite Tools, Sketch Tools, Extend. Potem kliknite preslikane robove. Vsaka od navpi nih rt se podalja tako, da se dotakne najblije rte, v tem primeru vodoravne rte (vzporedne robu velike povrine). Nariite vodoravno rto, da poveete obe navpi ni rti. Nariite dve navpi ni rti kot je prikazano ter jih kotirajte. Ko riete rte, pazite, da se ne dodajo relacije z izvrtinami. Dimenzije v tem trenutku niso pomembne, ker bodo vodene z ena bami. Dodajte ena be. Kliknite jezi ek FeatureManager izberite Add Equations. , desno kliknite mapo Equations ter

Dodajte ena bo, da nastavite dolino na petino doline te aja: "D2@layout for cuts" = "D1@Base-ExtrudeThin" / 5 "D3@layout for cuts" = "D1@Base-ExtrudeThin" / 5 Rezultat, ki se prikae v pogovornem oknu, bi moral za obe ena bi znaati 24mm. Da zaprete pogovorno okno Equations, kliknite OK. Nariite navpi no srednjico preko sredi a te aja. Izberite obe nazadnje narisani navpi ni rti ter srednjico in
ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks VIII. Delo s sestavi

kliknite Mirror Entities Zaprite skico. Shranite kos.

, da zrcalite rti.

Skica je dokon ana ter mora biti popolnoma definirana.

1.9

Rezanje te aja (3 izrezi)

Da izdelate prvi set izrezov, se sklicujte na skico layout for cuts. Ker je vsaka zareza malo ira od ustreznega jezi ka uporabite Offset od predloge skice. Na veliki ploskvi modela odprite skico. Kliknite spodnjo rto v predlogi skice (layout for cuts) ter izberite Convert Entities . V pogovornem oknu Resolve Ambiguity kliknite closed contour in kliknite OK. Tako kopirate celotno zunanjo konturo v aktivno skico. Kliknite eno od navpi nih rt blizu roba, kliknite Offset Entities V PropertyManagerju storite slede e: Nastavite Offset Distance na 1mm.

e je potrebno, izberite Reverse, da se vzporednica tvori na strani blie sredini. Prepri ajte se, da ni ozna eno Select chain. Kliknite OK .

Postopek ponovite za navpi no rto blije nasprotnemu robu kosa. Kliknite eno od navpi nih rt blije sredi u kosa ter izdelajte vzporednico proti zunanjosti kosa (tako razirite sredinski izrez). Ponovite e za preostalo navpi no rto. Kliknite Trim Entities ter odreite vodoravni rti, kot je prikazano (ostanejo trije pravokotniki). Kliknite Extruded Cut Extrude. ali Insert, Cut,

Nastavite End Condition na Through All za Direction 1 in Direction 2.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks VIII. Delo s sestavi

10

Kliknite OK Shranite kos.

Preimenujte zna ilko rezanja na 3Cuts.

1.10 Rezanje te aja (2 izreza)


Uporabite iste metode za izdelavo izrezov za drugo polovico te aja. Prikrijte izdelavo zna ilke 3Cuts z uporabo Rollback bar. Tega premaknite tako, da bo tik pod skico layout for cuts. Odprite skico na veliki povrini. Kliknite spodnjo rto v predlogi skice (layout for cuts) ter izberite Convert Entities .V pogovornem oknu Resolve Ambiguity kliknite closed contour in kliknite OK. Kliknite eno navpi nih rt blije robu, kliknite Offset Entities V PropertyManagerju storite slede e: Nastavite Offset Distance na 1mm. .

Vzporednica naj se tvori proti zunanjosti te aja. Prepri ajte se, da ni ozna eno Select chain. Kliknite OK .

Ponovite za navpi no rto blizu nasprotnega robu. Kliknite eno od navpi nih rt blije sredini ter ustvarite vzporednice proti sredini kosa. Ponovite za preostalo navpi no rto. Kliknite Trim Entities . Poreite tri odseke pri robovih ter dva na sredini (ostaneta dva pravokotnika).

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks VIII. Delo s sestavi

11

Izreite kot v prejnem primeru. Preimenujte zna ilko v 2Cuts. V konstrukcijskem drevesu desno kliknite skico layout for cuts ter izberite Hide.

1.11 Izdelava konfiguracij


Izdelajte dve konfiguraciji te aja s prikrivanjem (suppress) izbranih zna ilk. Odkrijte vse zna ilke s potegom Rollback bar-a na dno konstrukcijskega drevesa. Kos ima celoten valj odstranjen z obema izrezoma. To je privzeta konfiguracija, ki vsebuje vse zna ilke.

1.11.1 Konfiguracija zunanjega izreza (Outer cuts)


Kliknite jezi ek ConfigurationManager ConfigurationManager. na vrhu okna, da spremenite pogled na

Desno-kliknite ime kosa na vrhu drevesa ConfigurationManager ter izberite Add Configuration. V okno vnesite ime konfiguracije (Configuration Name) npr. OuterCuts in kliknite OK. Kliknite na jezi ek FeatureManager , da ponovno zamenjate pogled na konstrukcijsko drevo. Ime konfiguracije je poleg imena kosa na vrhu drevesa: Hinge (OuterCuts). Kliknite zna ilko 2Cuts ter izberite Supress Edit, Suppress, This Configuration. v orodni vrstici Features ali kliknite

V trenutni konfiguraciji se zna ilka 2Cuts prikrije in je v konstrukcijskem drevesu prikazana s sivo barvo.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks VIII. Delo s sestavi

12

1.11.2 Konfiguracija notranjega izreza (InnerCuts)


Kliknite jezi ek ConfigurationManager na vrhu okna. Desno-kliknite ime kosa na vrhu drevesa ConfigurationManager ter izberite Add Configuration. V okno Configuration Name vpiite ime InnerCuts ter kliknite OK. Zopet preklopite na konstrukcijsko drevo. Ime konfiguracije se pojavi ob imenu kosa:Hinge (InnerCuts). Kliknite zna ilko 3Cuts ter kliknite Supress Kliknite zna ilko 2Cuts ter kliknite Unsuppress kliknite Edit, Unsuppress, This Configuration. . Sedaj sta oba izreza prikrita. v orodni vrstici Feature ali

V trenutni konfiguraciji ostane zna ilka 3Cuts prikrita (in prikazana s sivo), zna ilka 2Cuts pa je aktivna. Shranite kos.

1.12 Vstavljanje in sestavljanje kosov v sestav


Za nete lahko izdelovati sestav. Odprite nov sestav. Pojavi se Insert Component PropertyManager. Ker je odprt model te aja, se na seznamu Open documents v okencu Part/Assembly to Insert pojavi Hinge. Kliknite View, Origins da se vam pokaejo izhodi a. Pomaknite se s kazalcem v grafi no okno, tako da se Hinge postavi v izhodi e sestava. (Kazalec se spremeni v , ko sta izhodi i kosa in sestava poravnani).

Ko sta izhodi i poravnani kliknite, da postavite kos. V konstrukcijskem drevesu desno-kliknite komponento Hinge<1> ter izberite Properties. Pod Referenced configuration lahko vidite, da sta izbrana Use named configuration in InnerCuts, ker je InnerCuts trenutno aktivna konfiguracija kosa. Kliknite OK, da ustvarite sestav. Drite Ctrl, ter potegnite Hinge ali iz grafi nega okna ali pa konstrukcijskega drevesa ter ga spustite desno poleg prve kopije, da ustvarite novo kopijo Hinge<2>. Uporabite Move Component in Rotate Component

da obrnete drugi del te aja tako, da sta elna dela


ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks VIII. Delo s sestavi

13

usmerjena en proti drugem. Da spremenite poimenovano konfiguracijo, desno kliknite na drugi model, ter izberite Properties. Kliknite Use named configuration ter izberite OuterCuts in kliknite OK. Izdelajte relacijo Coincident med ozkima prednjima ploskvama komponente. Izdelajte relacijo Concentric med cilindri nima ploskvama valja.

Te aj lahko odpirate in zapirate z uporabo Move Component Hinge<1> fiksiran. Shranite sestav kot Hinge.sldasm.

. Kot vidite, je

1.13 Izdelava novega kosa v sestavu


Dodajte ep. ep se sklicuje na notranji premer valja ter na celotno dolino te aja. Kadar uporabite sklic na nek element prvega kosa (valjasti del te aja) da ustvarite element drugega kosa ( ep), ustvarite referenco v povezavi s sestavom. e spreminjate referen ni model, se sklicujo i model spreminja tako, da se sklada s spremembami. Kliknite Insert, Component, New Part. Vnesite ime za novo komponento, npr. Pin.sldprt in kliknite Save.
ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks VIII. Delo s sestavi

14

Kazalec se spremeni v

Kliknite ozko ploskev modela na elu modela. Novi kos bo postavljen na tej ploskvi, s svojo lokacijo popolnoma definirano z relacijo InPlace. Ta relacija je relacija Coincident, ki se ustvari, ko ustvarite nek kos znotraj sestava. Skica se samodejno odpre na izbrani poskvi. V orodni vrstici Assembly je izbran Edit Component in komponenta Pin je v konstrukcijskem drevesu prikazana v roza barvi, saj jo spreminjate znotraj sestava. Kliknite notranji kroni rob valja ter mu naredite vzporednico(offset) proti notranjosti za 0,25 mm. Zapustite skico.

V konstrukcijskem drevesu razirite komponento pin, ozna ite ravnino Right (znotraj komponente pin) ter odprite skico. Kliknite enega od dolgih robov ter kliknite Convert Entities zna ilko Sweep. , da boste ustvarili vodilno krivuljo za

Zapustite skico.

Kliknite Swept Boss/Base

ali Insert, Base, Sweep.

uporabite krog (Sketch1), za Path Kot Profile pa rto (Sketch2). Kliknite OK, da izdelate ep. Kos, ki ga urejate je v konstrukcijskemu drevesu roza, tudi statusna vrstica v spodnjem desnem kotu nakazuje, da e vedno urejate kos.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks VIII. Delo s sestavi

15

1.14 Izdelava glave na epu


Sklicujte se na premer valja, da epu dodate zaklju no glavo.

Na plo atem koncu epa odprite skico ter kjerkoli nariite krog. Ozna ite krog in zunanji rob valja ter dodajte relacijo Coradial.

Kliknite Extruded Boss/Base na Blind , Depth

. Nastavite End Condition .

na 3mm in kliknite OK

Da dodate zaokroitev na glavo epa, kliknite Dome v orodni vrstici Features ali kliknite Insert, Features, Dome. Izberite plo ato ploskev epa za Faces to Dome in nastavite Distance na 3mm. Preglejte predogled okrogline. Kliknite OK .

Desno-kliknite grafi no okno in izberite Edit Assembly: Hinge. Ali pa lahko tudi kliknete Edit Component Shranite sestav. v orodni vrstici Assembly da se vrnete v urejanje kosa.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks VIII. Delo s sestavi

16

1.15 Kontrola koliizje (Collision Detection)


Uporabite opcijo Collision Detection v Move Components PropertyManagerju, da preverite, e se katere izmed komponent v sestavu lahko dotaknejo pri premikanju. Kliknite Move Component .

V PropertyManagerju pod Options izberite Collision Detection. Izberite All Components in Stop at collision. Pod Advanced Options izberite Highlight faces. Premikajte Hinge<2>. Opazite lahko, da s to komponento ne morete iti preko navpi ne stranice komponente Hinge<1> in da se povrini poudarijo, ko pridejo v stik. Preu ite e druge monosti dotika. Kliknite OK .

1.16 Spreminjanje barve komponent


Za laje pregledovanje lahko komponentam spreminjate barvo. V konstrukcijskem drevesu ali grafi nem oknu kliknite eno od komponent ter kliknite Edit Color . Iz palete izberite barvo.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks VIII. Delo s sestavi

17

1.17 Urejanje komponent te aja


Naredite lahko isti sestav te aja v razli nih velikostih. V konstrukcijskem drevesu FeatureManager razirite komponento, ki uporablja konfiguracijo InnerCuts. Dvokliknite zna ilko Base-Extrude-Thin, da prikaete njene dimenzije. Dvokliknite katerokoli dimenzijo. Prikae se pogovorno okno Modify. Spremenite dimenzijo, prepri ajte se da je izbrana opcija All configurations, da se bodo spremenile vse konfiguracije. Da zaprete pogovorno okno Modify, kliknite .

e elite ponovite zadnje tri korake, da spremenite e kakno dimenzijo. Kliknite Rebuild ali Edit, Rebuild. ).

Vse komponente v sestavu se samodejno obnovijo. ( e se pojavi sporo ilo, da ima pin rebuild errors, ponovno kliknite Rebuild

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si