You are on page 1of 9

SolidWorks XIII.

COSMOSXpress

XIII-3. Primeri

Za to vajo predvidevamo, da ste uspeno opravili dve prejnji vaji. Analizirali bomo tiri slede e primere: Anchor Plate (Obealo) Spider (Kri) Link ( len) Faucet (Pipa)

Anchor Plate (Obealo)


Model najdete na lokaciji: <mapa_instalacije>\samples\tutorial\cosmosxpress\aw_anchor_plate.sldprt) Dokument najprej shranimo pod drugim imenom: aw_anchor_plate-test.sldprt

Model izgleda kot model na sliki spodaj: Obealo je podprto na povrinah vseh tirih izvrtin, obremenjeno pa s silo, ki jo povzro a palica v valjastem delu. Izdelano je iz polimera Nylon 6/10. elimo najti najve jo silo, ki jo zdri obealo, pri emer naj bo najmanji faktor varnosti 3.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks XIII. COSMOSXpress

Reitev
Dolo ite Ibs merski sistem Opredelite material. Nylon 6/10 najdete pod skupino Plastics. Podpore dolo ite na tirih luknjah, tako kot kae slika. Podpore na vseh tirih luknjah naj predstavljajo samo eno podporo. Velikost sile je 350 lbs, deluje pa na povrini kot je prikazano. Sila deluje normalno na ravnino Front, smer sile pa je proti povrini.Za velikost lahko uporabite katerokoli drugo zmerno vrednost.

Opomba: Ker je izra un po metodi kon nih elementov aproksimativna metoda z veliko numeri nega ra unanja, lahko pri uporabi zelo majhnih ali zelo velikih obremenitev pride do zmanjanja natan nosti zaradi vpliva natan nosti ra unalnika. Opravite analizo modela, uporabite privzete nastavitve Po kon ani analizi vam COSMOSXpress poda najmanji faktor varnosti. Poimenujmo ta faktor m. Po teoriji linearne mehanike se bo obealo poruilo, ko bo sila enaka m*F. Na za etku smo podali kot podatek, da mora biti varnostni faktor 3, torej je najve ja dopustna sila, pri kateri bo plo a e na varni strani, enaka m*F/3. Dejansko na mestu, ki je na sliki spodaj obarvan svetlo zeleno, naseda ro aj, ki z neko silo deluje na obealo. Zato bi bilo bolje, e bi postavili vpraanje, s kolikno najve jo silo lahko delujemo na ro aj. Vendar COSMOSXpress na to vpraanje ne more odgovoriti pravilno, ker ne podpira analize sestavov. Ko izoliramo dolo en del iz sestava, je teko popolnoma definirati silo in podpore, ki se pojavijo na modelu zaradi nekega drugega dela. To teavo lahko preprosto reimo s COSMOSWorks, ki podpira analizo sestavov in bi tako lahko podali silo na ro aj in ga analizirali skupaj z obealom.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks XIII. COSMOSXpress

Spider (kri)

Del, ki je prikazan na sliki, je izdelan iz materiala AlloySteel. Sila deluje aksialno na povrino osrednje izvrtine. Dolo iti je potrebno najve jo silo glede na razli ne tipe podprtja in sicer: a) vse tri zunanje luknje so fiksno podprte, b) dve izmed lukenj so fiksno podprte in c) samo ena izmed zunanjih lukenj je fiksno podprta. Faktor varnosti naj bo 2.

Reitev
Model najdete na lokaciji: <mapa_instalacije>\samples\tutorial\cosmosxpress\aw_spider.sldprt.

Najprej opredelite material iz baze materialov Solidworks. Za podpore najprej izberite vse tri zunanje luknje.Podpore na vseh treh luknjah lahko predstavljajo eno samo podporo, lahko pa definirate tri razli ne podpore, za vsako luknjo eno.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks XIII. COSMOSXpress

Velikost sile je npr. 500 lbs. Pri opredelitvi sile uporabite Plane1 kot referen no ravnino (v splonem, e ni referen ne ravnine, jo morate sami ustvariti). Uporabite Flip direction, da spremenite usmerjenost sile, ki naj bo takna kot na sliki. Analizirajte model z uporabo privzetih nastavitev Po kon ani analizi vam COSMOSXpress poda najmanji faktor varnosti. Poimenujmo ta faktor m. Po teoriji linearne mehanike se bo model poruil, ko bo sila enaka m*F. eleni faktor varnosti je 2, torej je najve ja sila, pri kateri bo model e na varni strani, enaka m*F/2. Vrnite se na jezi ek Restraint in izbriite eno izmed podpor. Na jezi kih Analyze in Results se pojavi klicaj . Kliknite Update, da dobite nove rezultate. Izra unajte najve jo silo za ta primer in postopek ponovite za primer, ko je podprta samo ena zunanja izvrtina. Rezultati bi naj izgledali kot na slikah spodaj:

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks XIII. COSMOSXpress

Napetost se pove uje z manjanjem tevila podpor. COSMOSXpress pri akuje, da se bo model poruil, ko bo podprta le ena luknja.

Link ( len)
Link ( len) je majhna komponenta kartue za brizgalni tiskalnik, kot je prikazano na sliki. Pri sestavljanju kartue je potrebno roke lena raziriti. Razmere pri sestavljanju bomo simulirali tako, da bomo aplicirali sile pravokotno na povrini rok. Potrebno je tudi ugotoviti, kakna je najve ja sila, ki jo lahko apliciramo na eno roko lena, e odstranimo rebro.

len je izdelan iz plastike z naslednjimi karakteristikami: Lastnost EX (Modul elasti nosti) NUXY (Poissonovo tevilo) SIGYLD (Meja te enja) DENS (Gostota) Vrednost 9.0e4 Kgf/cm2 0.3 2.5e3 Kgf/cm2 0.0014 Kg/cm3

Reitev
Model najdete na lokaciji: <mapa_instalacije>\samples\tutorial\cosmosxpress\aw_link.sldprt Najprej vnesite nove podatke za material, ki ga bomo nastavili za na model. Elasti ni modul (EX) in pa Poissonovo tevilo (NUXY) sta potrebna za dokon anje analize. Meja te enja (SIGYLD) ni potrebna za izra un napetosti, je pa potrebna za izra un faktorja varnosti. Gostota (Dens) je potrebna za izra un vztrajnostnih lastnosti v kon nem poro ilu.
ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks XIII. COSMOSXpress

Pri dolo itvi podpor izberite valjasto povrino kot je prikazano na sliki spodaj.

Sile aplicirajte na notranji povrini rok. Sile na obeh rokah lahko predstavljajo eno obremenitev, lahko pa definirate po eno obremenitev za vsako stran posebej. Vendar pazite, COSMOSXpress dodeli velikost sile, ki jo opredelite, na vsako povrino posebej, tako da e izberete dve povrini naenkrat in vpiete vrednost sile 2 lbs, je model obremenjen s skupno silo velikosti 4 lbs. Pazite tudi na smer sile (uporabite opcijo Normal to each selected face = pravokotno na vsako od izbranih ploskev). Da bi videli simbole obremenitve, uporabite opcijo Show symbol. Analizirajte model z uporabo privzetih nastavitev Po kon ani analizi vam COSMOSXpress poda najmanji faktor varnosti pri sili F. Poimenujmo ta faktor m. Po teoriji linearne mehanike se bo model poruil, ko bo sila enaka m*F. Glede na eleni faktor varnosti 2, je najve ja dopustna sila enaka m*F/2. Za preu evanje vpliva odstranitve rebra zapustite COSMOSXpress (prej e shranite podatke) in odstranite rebro (prikrijete (suppress) Boss-Extrude1). Opomba: COSMOSWorks prepre i ukaze, ki spremenijo geometrijo modela. spreminjati model, morate torej najprej zapreti COSMOSXpress. e ho ete

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks XIII. COSMOSXpress

Ponovno zaenite COSMOSXpress. Na jezi kih Analyze in Result se pojavita klicaja , ker rezultati ne ustrezajo trenutni geometriji modela. Kliknite Update, da dobite pravilne rezultate za novo geometrijo. Ko kon a ra unanje, vam COSMOSWorks poda nov faktor varnosti. Na podlagi tega podatka izra unajte najve jo dopustno silo za model brez rebra.

Faucet (Pipa)
Pipa je del sestava, ki je prikazan spodaj. Dolo iti moramo velikost sile, ki deluje vodoravno od spredaj ali pa od strani na pipo in povzro i plasti no deformacijo pipe.

Model pipe je na lokaciji: <mapa_instalacije>\samples\tutorial\cosmosxpress\aw_faucet.sldprt

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks XIII. COSMOSXpress

Reitev
Opredelite material pipe. Pipa je iz bakra (copper), ki ga v SolidWorks bazi materialov najdete v skupini Copper and its Alloys (baker in njegove zlitine).

Podprti naj bosta valjasti povrini, kot je prikazano na sliki.

Sila deluje na zaokroen del pipe. Uporabite ravnino Top kot referen no ravnino za silo. Pazite tudi na usmerjenost sile (proti pipi). Velikost sile naj bo npr. 100 lbs.

Analizirajte model z uporabo privzetih nastavitev Po kon ani analizi vam COSMOSXpress poda najmanji faktor varnosti pri obremenitvi s silo F. Poimenujmo ta faktor m. Po teoriji linearne mehanike se bo model plasti no deformiral, ko bo sila enaka m*F. Glede na faktor varnosti 3, je najve ja dopustna sila enaka m*F/3. Slika spodaj kae kriti na obmo ja pri faktorju varnosti 3.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si

SolidWorks XIII. COSMOSXpress

Za preu evanje efekta spremembe usmerjenosti sile pojdite nazaj na jezi ek Load in obrnite smer sile (Flip direction). Na jezi kih Analyze in Result se pojavita klicaja . Kliknite Next in Update, da dobite rezultate za novo obremenitev. Na podlagi novodobljenega faktorja varnosti izra unajte najve jo dopustno silo za ta obremenitveni primer. Sedaj preu ite e primer, ko sila deluje od strani. Kot referen no ravnino za smer sile uporabite ravnino Right (sila bo pravokotna na to ravnino).

Zaenite analizo in izra unajte najve jo dopustno silo e za ta primer.

ib-CADdy d.o.o. Dunajska 106 1000 Ljubljana

tel.: (01) 566 12 55 faks.: (01) 568 22 25 e-mail: info@ib-caddy.si

www.solidworks.com www.ib-caddy.si