You are on page 1of 259

D reapta credin

n scrierile Sfinilor P rini


SFNTUL TH EO D O R STUDITUL SFNTUL IOAN GUR DE AUR SFNTUL AMFILOHIE DE ICONIUM

Voi. 1

T rad u cere d in lim ba greac veche de Pr. M arcel H anche

Bucureti, 2006

SFNTUL THEODOR STUDITUL

Introducere
Sensul acestui scurt Cuvnt nainte nu este acela de a face un studiu asupra nvturii Sfntului T eo d o r Studi tul sau asupra im pactului su duhovnicesc, nici asupra lo cului su n Bizanul perioadei iconoclaste, ci doar de a puncta cteva m inim e elem ente de natur istoric i cul tural, necesare nespecialistului n bizantinologie sau is torie bisericeasc spre a nelege anum ite detalii din scri sorile cuviosului. Sfntul Teodor, ca fiu al unui funcionar im perial, a dobndit de m ic o educaie solid n tiinele profane. Ins evlavia m am ei i influena unchiului Platon care va fi i viitorul su duhovnic - l ndreapt spre m onahism . In noul context aprofundeaz m ult nvtura patristic, ndrgindu-1 ndeosebi pe Sfntul V asile cel M are. Dup Sinodul al V lI-lea Ecum enic este hirotonit preot de Sfn tul Tarasie, patriarhul C onstantinopolului (aflat pe scaun ntre 784-806). n urma m bolnvirii egum enului Platon, cam pe la anul 794, este ales egum en al m onahilor de la Sakkudion, m utai mai apoi n tim pul m prtesei Irina n m nstirea Studion din Constantinopol, din pricina dese lor escapade ale arabilor n inuturile Bitiniei (dup 798). 5

D REA PTA C R E D IN N SCRIERILE SFIN ILO R PRINI

Pe cnd Sfntul era egum en la Sakkudion, mpratul C onstantin al V l-lea, fiul m prtesei Irina, i nchide forat soia M aria (o nepoat a Sfntului Filaret cel m ilos tiv) ntr-o m nstire i se cstorete n chip abuziv i adulter cu amanta sa, Teodota, rud a Sfntului Teodor i dam de com panie n suita Irinei. Cstoria este svrit de preotul iconom Io sif de la Sfnta Sofia (septem brie, 795). Patriarhul Tarasie, pentru a evita o posibil redeclanare a persecuiei iconoclaste, accept starea de fapt, aplicnd, oarecum forat de m prejurri, iconom ia . M o nahii de la Sakkudion sancioneaz abrupt aceste inadver tene i ies din com uniune cu patriarhul, postndu-se n acelai tim p adversativ i frontal fa de fapta mpratului i de actul necugetat al iconom ului Io sif (prim vara lui 796). m pratul ncearc s ctige acordul m onahilor, ns n urm a refuzului lor hotrt, Teodor, Iosif - fratele su i Platon sunt arestai. Teodor i Iosif mai apoi, m p reu n cu m onahii, sunt trim ii n surghiun la Tesalonic. P o p u laia capitalei, dar i provincia, fuseser deja insti gate m potriva adulterului imperial de drzenia m onahi lor. T eodor i Io sif rm n n Tesalonic pn n toam na lui 797 cn d Irina preia conducerea im periului, dup ce l de tronase pe C onstantin i i scosese ochii. Sfntul Tarasie l caterisete pe iconom ul Io sif i reintr n com uniune cu T eodor i Platon. In 802 logoftul N ichifor uzurp tronul i devine m prat (802-811) iar la m oartea lui Tarasie este ales n scaun Sfntul N ichifor (806-815), ridicat ns din starea de m irean la treapta de patriarh foarte repede i oa recum contrar canoanelor, fapt pentru care monahii de la Studion se m potrivesc i se separ de patriarh. n 806 un sinod local, condus de patriarh, l reprim ete la slujire pe iconom ul Io sif i, din aceast cauz, Sfntul Teodor pro6

SF N TU L THEO DO R STU D ITU L

te s te a z m p o triv a p a tria rh u lu i. n 8 0 8 e a re s ta t m p re u n c u fra te le s u Io s if, a c u m a rh ie p is c o p d e T e s a lo n ic . n ia n u a rie , 8 0 9 m p ra tu l i p a tria rh u l c o n v o a c s in o d u l a d u lte r in c a re c o n d a m n p e to i c e i c a r e n u s u n t d e a c o rd c u ic o n o m ia a p lic a t p re o tu lu i Io s if. T e o d o r i I o s if s u n t e x ila i i in u i la a s p r u r e g im n n c h is o a r e . D e a ic i s c rie o s e rie d e s c ris o ri c e se p re o c u p c u p ro b le m a a d u l te ru lu i im p e ria l, a s in o d u lu i c a re l-a a c c e p ta t i a n e c a n o n ic it ii ic o n o m u lu i Io s if. n 8 1 1 b a s ile u l N ic h ifo r m o a re i la tro n v in e M ih a il I R a n g a b e (8 1 1 -8 1 3 ). S f n tu l T e o d o r s e m p a c c u p a tria rh u l, ia r p re o tu l I o s if e s te c a te ris it d e fin itiv . n 8 1 3 m p r a t d e v in e L e o n V A rm e a n u l, a d e p t a l ic o n o c la s m u lu i ( p n n 8 2 0 ). n to a m n a lu i 8 1 4 a r e lo c la p a la t o c o n fru n ta re d e s c h is n tre ic o n o d u li i ic o n o c la ti la c a r e ia p a r te n s u i m p r a tu l. O r to d o c ii s u s in S in o d u l a l V l l - le a E c u m e n ic i i d o v e d e s c b a s ile u lu i c n u in tr n c o m p e te n a s a a s e o c u p a d e d o g m e le B is e ric ii. m p r a tu l s e s im te le z a t ia r n p r im v a r a lu i 8 1 5 r e n c e p e p r ig o a n a i c o n o c l a s t . S f n t u l N i c h i f o r e s t e e x il a t, c l u g r i i d e la S tu d io n a lu n g a i, ia r T e o d o r, n s o it d e u c e n ic u l N ic o la e , e s te r e in u t n tr-o f o r t r e a , d u p c a re e s u rg h iu n it n d o u n c h is o r i (B o n ita , n tr e 8 1 6 -8 1 9 , i S m y m a , n tre 8 1 9 -8 2 0 ) u n d e e s te c h in u it c u a s p r e to rtu ri. D e a ic i s c rie ia r i s c r i s o ri d e i e ra s u p r a v e g h e a t c u s tric te e . n 8 2 1 , o d a t c u d o m n ia lu i M ih a il II ( 8 2 0 -8 2 9 ), c a re o p ris e p e rs e c u ia , se r e n to a rc e n c a p ita l , d a r d in p r ic in a p o z iie i e c h iv o c e a b a s ile u lu i f a d e h o t r r ile S in o d u lu i a l V T I-le a E c u m e n ic s tu d iii i re c o n s titu ie c o m u n ita te a u n d e v a l n g N ic o m id ia i m a i a p o i n in s u le le P rin k ip o u n d e S f n tu l m a i fu s e s e e x ila t n 8 0 9 . A ic i s e s v r e te d in v ia , n 8 2 6 . D u p c u m e le s n e d e n e le s d in a c e a s t s u m a r p re z e n ta re , p u n c te le d e g re u ta te n ju r u l c ro ra a u g ra v ita t 7

DREAPTA C R E D IN N SCRIERILE SFIN ILO R PRINI

scrierile cuviosului sunt problem a adulterin i cea icono clast. Aceste dou puncte eseniale sunt abordate i dez voltate pn la consecine nebnuite, din. toate unghiurile de vedere: dogm atic, canonic, ascetic i chiar cultural, so cial, politic. Scrisorile sunt gritoare n acest sens. Ele re iau la scar mic problem ele dezbtute pe larg n scrierile apologetice i dogm atice. Varietatea persoanelor cror li se adreseaz, m odul de exprim are care traverseaz toate spectrele, de la form ularea precis i concis, adesea t ioas, [xn la poezie i revrsare de printe iubitor, adn cim ea soluiilor date la problem ele ivite aduc n prim plan un chip mai puin obinuit al cuviosului, acela al unui adevrat Avv, cu nim ic mai prejos n ce privete fineea duhovniceasc fa de m arii Prini din Pateric, dar ade sea dublat de o erudiie vrednic de admirat. N u trebuie uitat c pentru dum nezeietii Prini teolo gia era i odul unei curiri extreme a m inii, nu o art reto ric i silogistic. Sfntul Teodor este teolog pentru c este un vas plin de D uhul Sfnt. A desea Sfntul este pre zentat ca zelot i intransigent, mai ales n problem e dogm atice i canonice, dar din citirea scrisorilor se va ve dea c nu exist nici urm de fanatism n credina sa. A crivia sa, n perfect continuitate cu linia patristic, i lim pezim ea cugetului sunt nendoielnic roade ale Duhului Sfnt i sem n al unei m aturiti duhovniceti de o anver gur poate puin atins n istoria Bisericii. Ni s-au pstrat peste 550 de scrisori ale sale. Dei epis tole, unele sunt scrise n frazare lung i ntortocheat, sem n al educaiei retorice primite, chiar dac Sfntul este adeptul lucrurilor spuse direct i far ocoli. Altele sunt extrem de scurte i lim pezi. Aici am tradus doar cteva legate de problem a ereticilor i a dreptei credine. N dj 8

SF N TU L THEO DO R STUD1TUL

duim ca, prin harul lui Dumnezeu, bogia duhovniceasc aflat in toate scrisorile sale s intre n atenia iubitoriloi de scrieri patristice i s fie redat n lim ba rom n de c tre noi sau i mai bine de ctre alii mai nzestrai pen tru acest lucru. Ca anexe la aceste scrisori am tradus cteva giuvaeruri patristice referitoare la aceeai problem a ereziei.

SCRISOAREA 11

Lui Anastasie, Episcopul Knosiei


C e s-a ntm plat cu tine, o, preasfinite printe, i pen tru ce m m ai sileti atta, dup ntia i a doua rugm in te, ca s prim eti cuvnt de folos de la mine, cel nenvat i ptim a? Eu m ai degrab, cel i cu rnduiala n urma ta, i ntunecat cu vieuirea, am trebuin s fiu lum inat de tine nu n cele ce in de treapta de episcop (cci e vai de nedestoinicia m ea), ci n cele ce in de treapta m onahi ceasc, adic de egum enie: cum anum e, crm uind cu ra iune turm a ncredinat mie nevrednicului, voi afla m i lostiv pe D um nezeu n ziua nfricoat a judecii mele. D ar aceasta o ptim eti, de bun seam , din multa ta sm e rit cugetare. Cci nicidecum nu bnuiesc eu pe arhieria ta c pune la ncercare lipsa mea de iscusin. Aadar, eu m tem de cele ce in de treapta m ea, o, sfinite cap, i cu adevrat mi vine am eeala [cnd cuget] la crm uirea su fleteasc, cum anum e s scap teafar din marea cea ne legtoare, pururea nvlurit i m ult tulburat, aceast m i c i cuvnttoare corbioar ncredinat mie [i s o duc] la lim anul m ntuirii. Cci pentru aceasta e trebuin i de vieuire curat, i de cunotin ndestulat, ca [prin ele], crm ind cu veghere i tiin ca printr-o strmtoare, s m pzesc necufundat de apele pcatului i pe mine, i pe cei ce urm eaz mie. 10

SFNTUL TH EO D O R STUDITUL

Aadar, aceasta e aprarea mea, a ticlosului1. Dar, fi indc a lsa porunca cuvioiei tale nu e nicidecum Iar primejdie, chiar dac e peste puterea m ea, nu am fost ne asculttor. De altfel, am prim it i porunc de la printele meu [duhovnicesc], Increzndu-m deci n bunul ndemn al am ndurora, aceasta, preadum nezeiescule printe, i voi spune, spre a-i aminti, [nu spre a te nva], c mult mai mare i mai covritoare este corabia desvririi tale fa de luntria mea (adic nlim ea de episcop fa dc vrednicia egumeniei); i e atta [deosebire ntre ele] pen tru c ai fost nvrednicit s crm uieti m ai muli, care nu vor toi de bun voie, nici nu sunt toi de o voie, nici de aceeai fire i vrednicie, ci i brbai i femei, i monahi i cstorii, i stpnitori i supui, i cstorii i necs torii, i robi i liberi, i orfani i vduve, i bogai i s raci, i puternici i ostenitori, i datornici i mprum uttori, i care petrec n huzur i omori de foame, i avui i fr m brcm inte, i m brcai n haine moi i m br cai n haine aspre. Cci acestea i mai m ulte dect aces tea nu se arat n vieuirea noastr, dar a ta e plin [de ele]. i nici tot poporul tu nu e urm rit de o singur gri j, nici nu tii feele i num ele tuturor, nici nu cunoti ocupaia vieii fiecruia, ci m ult se deosebesc unii de alii. Unii se ostenesc cu pm ntul, alii cu navigatul, alii cu pstoritul, alii nu fac nim ic, alii fac [una sau alta], i multe sunt raiunile [m otivele, scopurile] lucrrii vzute a fiecruia. Pentru toate acestea mult i felurit e osteneala - pe ct socot, e de neneles - mare sudoarea, alergarea, tria, grija, efortul trupului, durerea sufletului, mprtierea minii.
1 Sfntul explic de ce refuzase de dou ori s i trimit rspuns.

D REAPTA C R E D IN N SCRIERILE SFINILOR PRINI

Aadar, dup cum cel ce crm uiete corabia n cum pli t furtun 1 i vifor al mrii este pe de-a-ntregul veghetor i nu se m ic de ici-colo, avnd ochiul neadorm it (cci nu m ic prim ejdie aduce faptul de a cdea, fie i puin, n negrij i lips de iscusin), aa cu mult mai m ult crm a ciul sufletelor dator este ca mai cu srguin i mai cu de-am nuntul s tie lucrarea de a sta n frunte, ca s nu fie potopit n adncul pierzaniei. De aceea, pe ct mi pa re. preasfm ite, a strigat m arele Apostol: Cine e slab i eu s nu fiu slab? Cine se poticnete i eu s nu ard? (II Cor. 11, 29). i iari: Cu iudeii m -am fcut ca un iudeu, cu cei de sub lege, ca unul sub lege, cu cei frdelege, ca unul frdelege, dei eu nu sunt frdelege n legea lui Hristos. T uturor m -am fcut toate, ca pe toi s-i dobn d esc (I Cor. 9, 20-21). Iat, aa sunt canoanele i hota rele episcopiei, dup el i dup cum nii dum nezeietii Prini ai notri spun desluit. n rest, citind i cunoscnd bine cele ale sfinilor i avnd n m ini cuvintele de Dum nezeu predanisite, ce mai caui ceva asem ntor de la m ine ticlosul? Eu cred c episcopul este un supraveghe tor i rspunztor de rezolvarea ntru toate a treburilor ce lor crm uii [de el], nger netcut, vestitor al ndreptrilor lui D um nezeu, ochi neadorm it, care privete de sus cile fiecruia dintre cei adui sub oblduirea lui, chip [imita ie] a lui Hristos la care lund am inte cei ce i urm eaz, i rnduiesc evanghelicete viaa l o r - , lum intor pururea strlucitor, cunoscut celor ce sunt luptai noaptea de neti in i pcat, adptor cu cuvntul nvturii pentru cei nsetai de cele m ntuitoare, pream are iconom, care va cntri drept viaa fiecruia n vrem ea rspltirii.
1 Literal: mare furtun.

12

SF N TU L THEO DO R STUD1TUL

A a d a r, n u e s te c e v a m a i m a re n c e p riv e te a p ro p ie - ' re a d e D u m n e z e u i d ra g o s te a , n ic i m a i b in e r s p l tit d e - & c t a s e m e n e a v re d n ic ie (d u p c u m z ic e n s u i H ris to s c tre v e rh o v n ic u l A p o s to l: d a c M iu b e ti, P e tre , m a i m u lt d e c t a c e tia , p s to re te o ile M e le ), d a r n ic i m a i p r im e jd i o s i m a i p ie rz to r p e n tr u c e i c e o m b r i e a z n c h ip n e v re d n ic . n s e u tiu b in e , p r e a b u n u le n tre p rin i, c _ J p u r u r e a i p u i s u fle tu l t u , c a u n b u n p s to r, p e n tr u o ile ta le , p rim e jd u in d u -te m a i d in a in te p e n tru fie c a re n p a rte , n e fiin d c l tin a t d e fric i o m e n e ti, n e b t n d n re tra g e re n c e p riv e te c u v n tu l a d e v ru lu i, d in p ric in a m p o triv irii c e lo r p o rn ii n c o n tr , s lu jin d v o ia s in g u ru lu i m p ra t. P e l n g a c e s te a , m u s tr c u n d r z n e a l , c e a rt c u m p re u n p tim ire , m p a c p e c e i d e s p rii, d e s p rin d c u b u n j u d e c a t c e e a c e e n e c u r a t d e c e e a c e e c u v io s , c e e a c e e s n to s d e c e e a c e e b o ln a v , c a n u c u m v a c e e a c e e a p ro a p e [ d e t i n e ] s s e m o l i p s e a s c d e p r o p r i a [ t a ] s l b i c i u n e 1; n to a rc e p e c e l n e la t, n t re te p e c e l n e p u tin c io s , le a g [r n ile ] c e lu i z d ro b it. C c i c u a d e v r a t m u lt e s te lu c r u l t u : s u p ra v e g h e re a e g u m e n ilo r, ju d e c a re a c h ilio ilo r2, h i ro to n ia p re o ilo r i d ia c o n ilo r, g rija v ie u irii tu tu ro r a c e s to ra , p u r ta r e a d e g rij f a d e v d u v e i o rfa n i, r z b u n a r e a c e lo r a s u p rii, lu p ta p e n tr u c e i n e d re p t ii i p s tra re a s u p e r io r it ii [fa d e c e ila li] 3. i c n d n im ic n u v a t m s a u
1 D a c e p is c o p u l n u se ra p o rte a z c u m tr e b u ie la to a te c te f a c e , el i in f lu e n e a z i p e c e i d in j u r c u a titu d in e a s a n e d u h o v n ic e a s c i i tra g e n s l b ic iu n e i p e a lii p r in p r o p r ia s l b ic iu n e i n e o r n d u ia l . litig ii b is e r ic e ti, d a c e x is ta u , le r e z o lv a e p is c o p u l. 3 n t r u to a te e p is c o p u l tr e b u ie s fie m a i b u n d e c t c e ila li, n u n s e n u l c tr e b u ie s se lu p te p e n tr u a c e a s ta , ci n s e n s u l c , p r in m o d u l d u h o v n ic e s c n c a re r e z o lv p r o b le m e le , s e d is tin g e d e la s in e , f r s o c a u te , n r a p o r t c u c e ila li. I n to a te a c e s te a c te le fa c e , e p is c o p u l , 2 P r o b a b il v ie u ito r i c a r e n u d e p in d e a u d e u n e g u m e n i a le c r o r

13

D REA PTA C R E D IN N SCRIERILE SFIN ILOR PRINI

oprete cinstirea lui D um nezeu, se cuvine ca i noi s ne supunem la toat crm uirea i stpnirea i s fim priete noi, dac e cu putin, cu toi prin ntm pinare i mai nainte drnicia cea cu cuget iubitor i grabnic deschis ctre ceilali^ D ar s fie departe de Fericirea ta a fi de j aco rd cu cele ce in de partea potrivnic a pstorilor celor 5 ri, cum ar fi cei ce pstoresc turm a pentru ctig ruinos, j cei ce socotesc o asem enea vrednicie ca un prilej de a tri j viaa aceasta i ca o odihn a trupului i ca o desftare de pofte, ca o agonisire a bogiei curgtoare i ca o dobnI dire a attor i attor iugre de pm nt, a mulime de turm e de dobitoace i slugi, i care de aceea se nal ome nete, iar nu dum nezeiete, prin nlim ea ederii n frunj te: ca s ridice sprnceana m potriva celor mai de jo s i s ad cu sem eie n frunte, m potriva celor mai de cinste [dect ei]. i m i ngdui s griesc i despre cei ce se lupt pen| tru lucrurile pieritoare, dar care nu stau m potriv pentru > v dogm ele dreptei c red in e1 sau, ceea ce e m ult mai ru de^ ct acestea, despre cei care despoaie i iau cu japca cele ale celor aflai sub ei i din aceasta adun putere i bog ie. Cci dac cei a cror m n ar fi trebuit s se ntind spre cei nevoiai, nu se dau ct de puin n lturi n a-i ne cji pe acetia, cu cine se vor asem na? O are cu Petru i Ioan i cu cei ce urm eaz lor? Oare cu cei care, zice [Scriptura], nu aveau argint i aur, ci harul
nu se mnjete cu nici un pcat omenesc, chiar dac are contact cu cele mai dure realiti cotidiene. 1 Sfntul vrea s spun c unii episcopi se luptau prea mult pentru probleme administrative sau pentru propria agoniseal i faim socia l, lsnd n umbr partea mult mai important a luptei pentru dreap ta credin.

14

SFNTUL TH EO D O R STUDITUL

dum nezeiescului Duh ( c / Fapte 3, 6)? Sau cu Simon m a gul i Iuda trdtorul i Ghezi cel iubitor de argint i cu ceilali bogai ai veacului acestuia? Eu zic c cu aceia care caut ca s le fie bine numai n viaa aceasta i care slujesc crnii i care i lipesc inima de aur, i pe acesta l dau cu dobnd sau l m part - pentru a-1 spori - celor ce au trebuin, i care se ntresc n voile proprii i se folo sesc ptim a de cele nepotrivite [cu treapta lor] sau de cele care le sunt la ndem n. Acetia i au toat grija n a sem na m ulte i a aduna attea de pe urm a sditului i a dobndi roade i a-i spori i nmuli cirezile sau turmele, pndind, ca nite lucrtori de pmnt, vrem ile prielnice i ocupndu-se de cele trebuitoare pentru vnzarea i cum prarea acestora i acelora, vieuind ca nite negutori, iar nu ca nite episcopi i preoi. [Cci n loc de acestea ar fi trebuit] s-i ntraripeze sufletul num ai spre un singur lucru: s rpeasc ntreaga [lor] turm din lume i s-o dea lui D um nezeu i s-o m ntuiasc din m oartea pcatului, i abia atunci, n al doilea rnd, s se ngrijeasc, prin iconomi i epitropi, de cele necesare vieii de acum. Dar vai m ie c am grit acestea pentru mine, descriind din propriile patim i cele ce nu sunt n alii. Iar tu, ntru lot cinstite printe, fiind curat de unele ca acestea, tiu bine c alungi cu sfinitele tale rugciuni pe lupii cei neleg tori din staulul pecetluit de Hristos i le mi pe acestea [oile cuvnttoare] i le conduci n inuturile virtuii, hrnindu-le i ngrndu-le cu iarba nvturii tale celei pli ne de grij i cu apa credinei tale curate, i aduci de fie care dat jertfe primite lui Dum nezeu prin slujbele1 tale nelegtoare i curate. ns, alergnd naintea ta, m rog
1 E vorba de rugciunile i slujbele svrite de episcop n parti cular i n Biseric.

15

DREAPTA C R E D IN N SCRIERILE SFIN ILO R PRINI

i cer [s m pom eneti ] i pe m ine, cel cu totul m pti m it i m ult pctos, n rugciunile tale pstoreti. i iart-m dac te-a fcut s rzi lipsa m ea de nvtur. Fi indc nu de bunvoie, ci silit de sfinita i duhovniceasca ta dragoste, ba m ai degrab porunc, m -am apucat de aceasta, nu grind spre vreun oarecare folos al tu, ci spre artarea, precum s-a spus, a ascultrii nefam ice de tine. Fii sntos n D om nul, ntru toate, preacuvioase prin te. rugndu-te pentru noi singuri, pctoii.

16

4-e
C^~<

ItoWOMiE
, c| C T'^ts U t -Ittu;

SCRISOAREA 24

Lui Teoctist magistrul


C Preanalta ta excelen se ostenete pentru noi din covritoarea iubire de Dum nezeu, ne-au dovedit i cu vintele [trimise] prin preaevlaviosul egum en, ne-au artat i acum rspunsurile i rezolvrile [date] prin fratele nos tru la [problem ele] trim ise [de noi]. i Dum nezeu, Cel Ce toate le rnduiete cu m sur i cntrire, chiar nezicnd noi, va da rspltire iubirii tale pentru asem enea lucrare bun n ceea ce privete folosul de obte. i ce iconom ie trebuie fcut, o, stpne, mai mare de ct am fcut noi? C pn acum am stat retrai, pstrnd 1 tcerea, i eu, i arhiepiscopul (fiindc este vreme i a : gri, i a tcea), m eteugind n tot chipul ca s nu ias la j artare pricina [aceasta]1. ns Cel Ce ju d ec a judecat i Cel Ce zice nu a minit [cnd a spus] c nu este ceva as cuns care s nu ias la iveal \cf. Mt. 10, 26). Cci i fr s alegem noi, aa e firea lucrurilor, nct nu mult vreme poate ceva s se arate altceva dect este. i acum, folosindu-ne de iconomie, acestea dou zicem: sau s n ceteze de la slujirea celor sfinte cel depus [caterisit] i
1 Sfntul i arhiepiscopul drept credincios nu sancionaser de la n ceput neregulile, ci ateptau cu rbdare, pentru a nu se face tulburri nainte de vreme i ateptau semn care s le vesteasc vremea potrivit pentru mrturisire. Un prea mare zelotism nu duce la nimic bun.

17

D REA PTA C R E D IN N SC RIER ILE SFIN ILO R PRINI

atunci vom avea prtie cu preasfntul patriarh lucru care este folositor pentru toi , sau, dac nu este suferit [un asem enea fapt], noi ne retragem ca i mai nainte, l snd D om nului rzbunarea pentru o asem enea problem . i ceea ce e m ai m are dect aceasta i tu o tii bine e faptul c nu-i vorba aici de un fel de iconomie, ci de un __prilej de nelegiuire i clcare a dum nezeietilor canoane. Cci definiia iconom iei, precum tii, este a nu anula nicidecum ceva din cele statornicite, nici m car cnd se ngduie puin pogorm nt la vrem ea cuvenit i pentru i un anum it m otiv, ca nu cum va de aici s nu se realizeze ceea ce se caut de fapt, prin aceea c n realitate se co boar tacheta i se pgubesc astfel cele mai desvrite. i aceasta am nvat-o, pe de-o parte, de la apostoli, prin Pavel, care s-a curit i l-a tiat m prejur pe Tim otei, iar pe de alta, de la Prini, prin m arele V asile, care a acceptat d aru l lui V alens i a tcut pn la o' vrerrie nct s nu-L num easc pe faTH m nezeu pe Duhul Sfnt. ns rici PavePnu fam as n starea de nazireu, n c V asile nu a m ai acceptat darul lui Valens i nu a mai ncetat s-L propovduiasc D um nezeu pe Duhul. Dim potriv, am n doi au artat c aleg m ai bine m oartea n fiecare caz1. D intotdeauna cel ce a fcut iconom ie n acest m od nu a alunecat din bine. Cci mai degrab a apucat i a slbit puin [binele], precum face crm aciul care slbete puin crm a din pricina furtunii care i sufl mpotriv. Iar cel

1 Deci, iconomia este o coborre temporar la slbiciunea celuilal pentru a-1 ridica la starea normal, nu pentru a rmne i legiui slbi ciunea celuilalt ca norm. La fel a fcut Domnul Hristos: noi numim iconomie ceea ce a fcut El prin ntrupare pentru mntuirea noastr; S-a cobort la neputina noastr, dar ne-a ridicat sus, la cer, i ne-a artat unde i cum trebuie s vieuim. Iar norma este vieuirea veni c cu Hristos cel nviat.

18

SFNTUL TH EO D O R STUD1TUL

ce s-a purtat n alt chip a greit inta, svrind n loc de iconom ie clcare [de lege]. Iar exem plele sunt multe i am .trecut cu. vederea a le scrie pentru lungim ea cuvntu lui. i dac D om nia ta zice c, n cazul canonului aposto lilor, n ceea ce privete pe cei care hirotonesc sau sunt hirotonii pe b an i1, Gur de A ur ar fi fcut un oarecare pogorm nt cnd i-a caterisit pe cei ase episcopi, chiar dac pare altfel, de fapt nim ic nu a schim bat cnd pe aceia, nstrinndu-i de toat preoia, le-a ngduit m prtirea la altar. Dar s lsm [pe seam a lui] i schim barea canonului, i pogorm ntul. [Iar] cei ce vor s-i ur m eze [Sfanului Ioan] nimeni nu i va opri. Cci gur a lui Dum nezeu este i acesta i m preun locuitor cu apostolii, pe care i m uli pn acum l pom enesc [ca prta cu apostolii] i nim eni nu gndete altfel despre acesta. Dar aici nu stau aa lucrurile. Cci cel care a cununat pe adul ter, ca i cum nu ar fi fcut nim ic nelalocul lui, slujete iari cele sfinte i nu intr oriunde, ci n nsi biserica soborniceasc2, punndu-se ca un bun exem plu naintea preoilor. Ce avem noi de-a face cu pgneasc bigamie a lui Valentinian? i cine, cununndu-1 pe el, dei era cunu nat o dat, pentru acest fapt este num it sus i tare sfnt, iar nu nelegiuit? i cine dintre insuflaii Prini a predat n scris aa ceva, cum c V alentinian a fcut lucru cuvios lundu-i dou femei i socotind necesar ca de acum s se fac acest lucru?3 Deci i m uli alii, fiindc vor ca pentru
1 Conform canonului 29 apostolic, care spune c cei prini n ast fel de situaii sunt lipsii de orice mprtire cu Biserica. Sfntul Ioan Gur de Aur, spune demnitarul, ar fi clcat acest canon prin fap tul c i-a lsat totui s se mprteasc. 2 Aa e numit aici Sfnta Sofia. 3 Valentinian I fusese mprat n Apus ntre anii 364-375 i a avut dou femei, dup ce dduse o lege prin care celor ce vor le era ng

19

D REA PTA C R E D IN N SCRIERILE SFINILOR P RIN I

ei legea s fie nu dum nezeiasc, ci om eneasc, i putnd ti pus n discuie, au fcut i poate vor face ei [legea] p n n v eac.1 D ar B iserica lui D um nezeu a rm as nernit, chiar dac a fost atacat cu m ulte sgei i porile iadului nu au putut s-o biruiasc. N ici nu ngduie s fa c sau s spun ceva n afara hotrrilor fopoi] i legilor ae zate [n Ea], ch iar dac m uli pstori, de m ulte ori, au fo s t f r de minte. Fiindc au adunat sinoade m ari i nu m eroase i le-au num it ale B isericii lui D um nezeu i p reau c se ngrijeau pentru canoane, cnd de fapt erau m icai m potriva canoanelor. i [atunci] ce e de mirare dac i acum cinci sau poate zece episcopi adunai m pre un au absolvit pe cel caterisit de canoane pentru dou pricini, dezlegndu-1 ca s slujeasc cele sfinte? Prin ur mare, stpne, sin o d nu nseam n a se aduna p u r i sim plu ierarhi i preoi, chiar dac sunt m uli (cci mai bun este, zice [Scriptura], unul care fa c e voia lu i D um nezeu dect m ii care o calc), ci [a se aduna] n numele D om nului prin cercetarea i pzirea canoanelor, i a lega i dezlega nu la ntm plare, ci aa cum cere adev ru l i canonul i regula acriviei. Sau s dovedeasc cei ce s-au adunat c au fcut aceasta i atunci i noi sun tem laolalt cu ei , sau, dac nu dovedesc, s scoat [din treapt] pe cel nevrednic, ca s nu le fie lor i generaiilor de dup ei spre osnd. Cci cuvntul lui Dum nezeu, prin firea lui, nu se poate lega i puterea nicidecum nu a fo s t dat ierarhilor ca s p oa t fa c e vreo clcare de canon, ci n u m ai ca s urm eze cele dogm atisite i s
duit s-i ia dou soii. (Casiodor, Istoria bisericeasc tripartit , VIII, XI. Ed. IBMBOR, Bucureti, 1998, p. 332.) 1 Dac legea e dumnezeiasc, omul trebuie s se supun, nu s fac el legea. Dac, n schimb, e omeneasc, poate el s o modifice dup propriul plac.

20

SFNTUL TH EO D O R STUD ITUL

calce p e urm ele celor care le-au p rim it naintea lor (nu tiu dect c ceva necanonic este i trecerea cu vederea fa canoanelor]). i, referitor la acest fapt, exist un ca non al Sfntului V asile1, cu privire la preotul care a ju ra t m potriva adevrului, care spune s se ndestuleze a adu ce daruri [Sfnta Liturghie] numai n biserica lui i nicide cum n alta. i, iari, [un canon] al Sinodului din Cartagina2, referitor la cei ce hirotonesc pe cei plecai din mnsti rile lor, zice c nu trebuie ca unii ca acetia s slujeasc cele sfinte n alt biseric aflat n afara episcopiei de care fiecare ine, iar cei hirotonii astfel s fie caterisii. Deci, dac n aceste simple chestiuni i care nici nu par celor muli c sunt ceva pctos, judecile i ndreptrile lui Dum nezeu nu rmn nerzbunate, cu ct mai mult n pro blema de fa? Nu este cu putin, nu este, o, stpne, nici Biserica de la noi, nici alta s fa c ceva n afara legilor i canoanelor aezate [n E a ]. Fiindc dac s-ar fa c e aceas ta, deart e Evanghelia, zadarnice canoanele, i fiecare ar fa ce dup p lacu l arhieriei sale i i s-ar ngdui s fa c mpreun cu cei ce sunt cu el precum i-ar prea de cuvi in: s f ie el un nou evanghelist, un alt apostol, un alt legiuitor. Dar nicidecum nu [e aa]. Cci avem porunc de la nsui Apostolul: dac cineva dogm atizeaz sau poru n cete s fa cem ceva n afar de ceea ce am prim it, n afa r de ceea ce canoanele sinoadelor soborniceti i locale [au hotrt] n [diferite] vremi, s nu f ie p rim it acela, nici s fie socotit n ceata aleas a sfinilor. i suntem gata a gri acest lucru greu, pe care [Apostolul] nsui l-a spus. Aadar noi, cei ce suntem afar de lume3, nimic altceva nu
1 Canonul 17. 2 Canonul 80. 3 Monahii.
21

D REA PTA C R E D IN N SC R IER ILE SFINILOR PRINI

suntem datori dect s cutm i s facem unele ca acestea. i de la noi i vou v vine nlarea i rvna.1 Iar dac prin acestea avem via, e bine.2 D ar dac nu, de fo lo s ne este s fim i f r cas, i f r mas, i a pribegi sub cer cu tot n ecazu l i strm torarea. S ne ajute deci, dup putere, sufletul tu iubitor de Dum nezeu i rvnitor de cele dum nezeieti.

1 M onahii trebuie s fie model pentru cei din lume. 2 Dac, mrturisind dogmele i canoanele Bisericii, suntem lsai nc n via i ne putem mprti i de cele ale lumii, e bine, dac nu, s preferm prigoana.

22

SCRISOAREA 25

Patriarhului N ichifor
Folosindu-ne ca de un oarecare prilej de smerita noastr scrisoare i sfiindu-ne de trimisul Fericirii tale, ne-am nfi at pe noi nine, smeriii, verhovniciei tale Preasfinite, du p cum era [de altfel] necesar. Cci ne-a vestit deja Ioan, cel mpreun rob i ucenic al nostru, c, fiind nvrednicit el de cinstita ta nchinare, a auzit de la tine oarecare lucruri strine i vrednice de dezaprobare: Suntei rupi [n oaxiorai] de Biseric, zici tu. ,Deci pentru acestea, o Preafericite, nu era firesc ca sufletul nostru s se ntristeze mult? Cum nu am n fiat sfiniei tale aprarea noastr?1 i cum nu am fi ntrit acuzarea [noastr] prin tcere? Eu, mai nainte de aprare, aduc cu sfial acel lucru [sfiniei tale]: c nu trebuie la n tmplare a ne deschide urechea oricui vrea s griasc ceva mpotriva cuiva, nici nu trebuie, fr s judecm , s lum hotrri n legtur cu o persoan clevetit. Cci nu judec legea voastrj>e om., zice [Scriptura], dac nu l ascult mai nti i nu cunoate ce face (cf. In 7, 51). Deci,"auzind Feri cirea ta acest lucru greu i vrednic de plns n legtur cu prostimea noastr (cci ce ru este m ai m are dect despr irea de Biseric i dect fa p tu l ca arhipstorul s piard oaia sa, adic p e cel mpreun pstor cu el? Cci n1 Sfntul Teodor era acuzat c nu-i prezentase naintea patriarhu lui justificarea pentru care nu fusese de acord cu anumite hotrri ale aceluia n legtur cu iconomul Iosif.

DREAPTA C R ED IN N SC RIER ILE SFIN ILO R PRINI

drznesc s zic c avem i noi, pctoii, de la Dumnezeu, chiar dac n chip nevrednic, ungerea i numele de pstor), ar fi trebuit s ne sufere, s ne judece, s ne mustre, fie n particular, fie n public, dup nvtura dat de Domnul, ntre tine i mine singur, sau m preun cu nc doi i apoi, dup o astfel de struin, precum nsui zice, s-i fie fost ie ca un pgn i vame (c f Mt 18, 15-17). Dar noi, pn acum, nici printr-un trimis, nici fa ctre fa nu am auzit aa ceva, nici nu am fost mustrai de sfntul tu suflet. i s neleag desvrirea ta c a aduce n acest chip hotrrea ta, de vrem e ce nu e drept [cum ai procedat], a produs ntris tare fiilor ti. D ar s ne aruncm n m iezul aprrii noastre, dnd rspuns i lui D um nezeu, Cel Ce toate le vede, i arhieriei tale. Nu suntem ru pi [ nocrxicrTai] de Biserica lui D um nezeu, o, sfin te cap, nici n-am suferi aceasta. D ar chiar dac n alt f e l [suntem rupi], [adic] p rin m ulte p ca te, ns suntem ortodoci i hrnii de soborniceas ca B iseric, lepdn d toat erezia i prim in d tot sinodul so b o rn icesc i local acceptat [de Biseric], dar i decre tele canonice prom u lgate de ele. C ci nu este ortodox desvrit, ci [doar] p e ju m tate, cel cruia i se p a re c ine dreapta credin, dar nu se in e drept de dum nezeietile canoane. D ar i pe Fericirea ta, cnd a fost aleas, am prim it-o, socotind-ne supus ei. i de atunci i pn acum o jiom enim la liturghie [eu rfj p v o r aycoyia ], dup cum se cuvine, i m artor e D um nezeu c, n chiar ziua cnd ar cuta s se m prteasc cu noi, noi ne m prtim cu ea, nejudecnd nimic [n legtur cu ea], fiindc de la nceput ne-a fost i dorit.1
1 Dei Sfntul Teodor a luat poziie contra unei practici necanoni ce, totui nu a fcut schism n Biseric.

24

SFNTUL TH EO D O R STUDITUL

[ns] pentru ce este m urm ur? Pentru iconom ul pe car re caterisit -nsusi- adevrul, -- l-a - ------------'-y .' ,7 care a czut sub osnda ' M m ultor canoane. Fiindc i nainte de adulterul tiut de tbi, nu numai c a liturghisit i s-a m prtit i a stat la mas cu m pratul de mai nainte1, care fcuse adulter cu , felurite persoane, dar facndu-se prta cu el, de aici s-a re fcut rvnitor al destrblrii pe fa, dispreuind pe Dum- / nezeu i dumnezeietile judeci. i ca s fie mai limpede ceea ce spun, s primeasc - dac poruncete [sfinia ta] nu spre nvtur - s nu fie! , ci num ai spre aducere aminte nsi sfinita slujb tainic ce se face la legtura cununiei [ rrjv car tt) v <jTcpaviKi)v a vvcpeiav ie p v /j.vcrraycoyiav\ i s neleag ct este aici m nia Duhu lui Sfnt n astfel de situaii potrivnice. Cci, desigur, cte preotul face la artare, acestea i Dum nezeu fgduiete s le ntreasc, dup m arele D ionisie2. ns de aceea ne rugm desvririi tale ca cel caterisit de canoane i care a fost oprit de ctre patriarhul dinaintea sfiniei tale3 pe timp de nou ani s fie oprit a sluji cele sfinte, de vreme ce a intrat [iari n preoie] m potriva raiunii [canoane lor] Cci noi am deschis acum sm erita noastr .gurJjjpdc^am fost nvinovii. Pentru c atunci cnd s-a fcut acea mica cfunare - c nu tiu cum s-i mai spun , eram ieit din nchisoare. i cnd i-am vzut pe acetia adunai laolalt care i mai nainte au fost de acord cu adulterul i au m briat pe cel ce a svrit cununia adulter m i-am adus am inte de acel prorocesc [cuvnt] c cel nelept va tcea n acea vrem e, fiindc este vreme rea
1 mpratul Constantin al Vl-lea (780-797), care era cunoscut pentru destrblrile sale. 2 Loc neidenitificat. 3 Sfntul Tarasie fusese patriarh naintea Sfntului Nichifor, ntre anii 784-806.

25

D R EA PTA C R E D IN N SC RIER ILE SFINILOR PRINI

(A m os 5, 13). D ar fiindc acelai1 zice: Am tcut. Oare voi tcea pururea? (Is 42, 14), de aceea la vreme potrivi t, fiindc sunt clevetit, am dat la iveal cele nfiate. Cci eu m -am pzit pe m ine n tot chipul n aceti doi ani ca s nu scot la iveal subiectul, zicnd n sine-mi c de oarece nu am vrednicia episcopiei spre a putea m ustra, m i e de-ajuns p zirea proprie de a nu avea parte de m p rt irea cu acela i cu cei care ntru cunotin liturg h isesc m preun cu acela, pn cn d se va lua din m ij loc p ia tra de poticn ire. A adar, aceasta te ndem nm i te rugm, s nu se ru ineze sfntul tu suflet a opri pe [acel] brbat [de la cele sfinte] ca s nu fie blam at nevinovata ta cuvioie, nici s se p n g reasc dum nezeiescul altar prin liturghia unuia caterisit, nici s existe pricini binecuvntate pentru schis me. Fiindc, s cunoasc Fericirea ta n chip nem incinos i lim pede c, dac nu se va face aceasta prin acordul i al sufletului iubitor de D um nezeu al prea evlavioilor i bu n ilor biruitori m prai ai notri cci sunt rvnitori [ai credinei] , pe de-o parte, ne va avea pe noi stnd m po triv pentru porunca [Dom nului] lucru cunoscut lui D um nezeu , iar pe de alta, va fi schism mare - D um ne zeu e m artor i aleii Lui ngeri n Biserica noastr. n s ai m il, bunule pstor, ajut, tiutorule vindector, turm a ta, oile tale, bisericile tale, cu felurita ta nelepciu n e , cu cuvintele priceperii tale, cu leacurile vindecrii tale nct, oprind o singur oaie doar de la slujirea celor sfin te, s dobndeti pe toate [celelalte], i nu pentru ria uneia s Se vatm e B iserica pe Care a ctigat-o Domnul i D um nezeul nostru cu sngele Su.
______

1 Eroare doar formal de autor, cci Acelai Autor - Duhul Sfnt - a grit prin amndoi prorocii.

26

SCRISOAREA 30

Patriarhului Nichifor
Nu era necesar s-i nsem nez prin scrisoare curierului Fericirii tale cele care au fost vestite mai nainte prin viu grai, dac n-ar fi fost nevoie de amndou acestea din partea noastr, a smeriilor. ns ca nu cum va adunarea episcopilor care s-a fcut ieri cu porunca ta, nvnd alt ceva dect cele grite de noi n ea, s tulbure sfinitele ta le auzuri, am socotit potrivit s spunem pe scurt ntreaga alctuire a aprrii noastre1. Deci, noi, o Preafericite, sun tem ortodoci ntru toate, lepdnd toat erezia i p ri m ind tot sinodul acceptat [de Biseric], f ie ecum enic, fie local i, desigur, innd cu trie sfintele i canonicele decrete [ 8iaTV7U(b<7ig]promulgate de ele. Cci nu nva n chip desvrit drept cuvntul adevrului cel cru ia i se p a re c are dreapta credin, dar nu se ine n chip drept de dum nezeietile canoane. D ar suntem de acord i cu insuflatele iconom ii f cu te de sfin i la vre mea potrivit i de aceea i noi, sm eriii, ne adresm acum sfiniei tale n legtur cu caterisirea iconom ului, nu ca unii care inem acrivia, ci ca unii care suntem de acord i inem foarte m ult iconomia. Cci, cnd ne-am ntors din surghiun, fiind rupt legtura adulter i iconom ul fi1 Sfntul Teodor se prezentase cu o zi nainte n faa Sinodului din Constantinopol pentru a-i justifica ortodoxia i ascultarea de Biseric.

27

D REA PTA C R E D IN N SC R IER IL E SFINILOR PRINI

iaci oprit de la slujirea celor sfinte, n problem a aceasta am -prim it cu acest cuvnt pe preacuviosul patriarh1 care a 1dst nainte de sfinia ta: S nu ai parte cu noi nici n veacur de acum , nici n cel viitor dac n chip indiferent2 t uvioia ta l m prteti pe cel care a fcut adulter. i spunnd el c: ,.M -am folosit de iconom ie i l m prt esc pn la o vrem e, apoi, spunnd astfel lim pede c: . S. mi se taie m inile dac am fost la cununia adulter sau dac eu i-am cununat cu adevrat, pe baza acestora iioi am fost n com uniune cu el pn la m oartea sa.3 i pe sfinia ta iari am prim it-o n vrednicia arhieriei, dup cum o i pom enim la liturghie n fiecare zi. i ntru nimic nu e vreo nedum erire [n ceea ce te privete] dect numai pentru iconom, care, caterisit fiind n multe chipuri de sfintele canoane i mai cu seam dup afurisirea de nou .n i. el iari slujete cele sfinte i nu oriunde (cci atunci ; r fi putut fi suferit acest lucru, de vrem e ce noi nu aveam prtie Cu el n fapt), ci, ca s spun de-a dreptul, n nsui izvorul preoiei noastre [e v a v r fj 7njyfj rfjg KaO rj/ig lepcoavvijg ], intrnd i liturghisind pururea m preun cu tine, cel cu vieuirea curat. A adar, ceea ce e drept i cu vios i fr poticnire pentru popoarele lui Dum nezeu i mai ales pentru tagm a noastr [preoeasc] este ca cel care a intrat n chip nevrednic n ea s fie scos de la sluji rea, celor sfinte, noi pom enindu-te pe sfinia ta i avnd prtie cu tot ierarhul i preotul care nu sunt pe fa osndii, dup T eolog4. i dac, din pricina pcatelor
1 E vorba de Sfntul Tarasie. " Fr pocina cuvenit. ' Acest episod este dovada faptului c Sfntul Teodor acceptase iconomia fcut de patriarh i c nu era fanatic. 4 Sf. Grigorie Teologul, Cuvntarea 40, 26, PG 36, 396.

28

SFNTUL T H E O D O R STUD ITUL

noastre, aceasta1 nu se face nicidecum, totui [i spunem] i nu din fric ne este cuvntul, ci din mil pentru popor , pentru ca s nu fie ceva necanonic i n afara legii asupra smereniei noastre naintea sfiniei tale2. Fiindc noi vom lsa n seam a puterii lui D um nezeu ceea ce se i ntm pl prin ngduina Lui, dar m rturisim sfiniei tale naintea lui Hristos i n auzurile sfinilor ngeri c m are schism se face n B iserica noastr. i chiar dac ne folosim de autoritate3, oam eni fiin d, totui, chiar nevrnd, suntem i crm uii i ne supunem n chip nelegtor autoritii sfintelor i dum nezeietilor canoane. ns ne rugm cuvioiei tale, pleac urechea ta i ascult glasul nostru ca un doctor iscusit, ca un bun pstor, ca [mai bine] s opreti o oaie de la lucrarea celor sfinte i s le do bndeti pe toate [celelalte] nepoticnite, dect prin ria uneia s se vatme Biserica noastr pe Care a ctigat-o Domnul i Dumnezeul nostru cu sngele Su. Iar cei ce vor, n-au de ct s flecreac despre flecreli i cei crcotai s nvinuiasc pe nedrept. Noi, ns, suntem gata spre toat aprarea, spre tot rspunsul la nvinuirea ce vrea s ne osndeasc. Suntem prieteni i ludtori ai ti i mai ales ai preaevlavioilor i bunilor biruitori stpni ai notri4. Iar dac noi sun tem astfel, pentru ce este tulburare? Pentru ce se ntmpl ce se ntmpl, dei sunt potrivnice poruncilor lui Dumnezeu? Druiete-ne sfnta ta rugciune.
1 Scoaterea celui vinovat din treapta preoiei. 2 Cuviosul se socotete dator s atenioneze pe episcopul su asu pra neornduielilor necanonice. 3 Stpnirea asupra altora este dictat de faptul c suntem sub au toritatea sfintelor canoane. Deci, n Biseric nu poate episcopul s dispun dup bunul plac de credincioi i cler. 4 mpraii dreptcredincioi.

29

*&

Ut

{ fc C t* .A K S \K s\

. ? \ ; ' ' ? v' ' \ ""r ^ '

SCRISOAREA 36

Lui Euprepian i celor [aflai] dim preun cu el


Cu bun ndejde sunt, copii iubii, pentru petrecerea voastr panic i dup rnduiala lui Dumnezeu. De aceea voi m uta cuvntul la ceea ce ne apas. Care este acest lucru? C nd dm la iveal dogm ele lor cele rele i artm pri cinile pentru care ne-au dat anatem ei pe noi m preun cu ceilali, se dovedesc n tot chipul c nu sunt simpli eretici, ci apostai ai Evangheliei lui D um nezeu i anatem atizatori ai sfinilor i dezlegtori ai canoanelor. M ai nti: c sunt potrivnici ai V echiului i Noului Le gm nt. S nu faci adulter (Deut. 5, 17), [zice] Legea. S n u iei num ele lui D um nezeu n deert (cf. Deut. 5, 11). O singur lege s fie pentru iudeu i prozelit ( cf. N um . 9, 14). Iar Evanghelia, adic H ristos, ai auzit c zice: S -a spus celor de demult: s nu faci adulter. Eu ns v spun: nici s nu privii fem eie spre a o pofti ( cf. Mt. 5, 27-28). i: C el ce dezleag una din aceste porunci m ici acesta m ic se va chem a n m pria cerurilor (c f Mt. 5, 19), adic va fi azvrlit n foc, dup cum tlcuiesc Prinii. Iar ei (o, nfricoat auzire!), adulterul cel lep dat de L ege i de har, chiar pn la privirea poftitoare, i dezlegarea nu a unei m ici, ci a celei dinti i mai m ari po runci n treapta fptuitoare, i pe lng acestea luarea nu30

SFNTUL TH EO D O R STUDITUL

melui lui D um nezeu nu n deert, ci luarea numelui lui D um nezeu pentru o asem enea fapt nelegiuit i rea 1 m refer la cstoria adulter - i m prtirea cu Sfintele Taine i cununia vrjm a lui Dum nezeu a diavolului lu crtor de adulter i a slujitorului lui2, [deci toate acestea] ei le-au num it iconom ia lui D um nezeu i bun i m ntui toare pentru B iseric. S ne astupm urechile ca s nu au zim hula, o, frailor. i ndreptirea lor este c n Cazul m prailor, zic ei, trebuie s se treac cu vederea legile evanghelice. Iat alt nainte m ergtoare a lui antihrist. U nde este atunci faptul c e o singur lege [pentru toi]? Unde faptul c judecata este aspr pentru cei m ndri? U n de faptul c D um nezeu nu caut la faa om ului? i cine este atunci cel ce face legea i n ceea ce-1 privete pe m prat? Iar dac ne lum dup faptul c cineva e conduc tor sau supus, atunci nici pentru supui nu sunt legile evanghelice. Cci dac sunt pentru acela, sunt i pentru aceia nct s rm n rnduii sub o singur lege i ascul ttori i supui unui singur Legiuitor. Iar dac nu sunt pentru acela [mprat] cnd vrea [s nu fie], poate nimeni nu ar vrea s le pzeasc, i atunci se ntm pl acestea do u: fie mpratul e dum nezeu (cci numai ceea ce e dum nezeiesc nu e sub lege), fie e anarhie i nesupunere. Cci unde legea nu e aceeai, cum e pace, m pratul vrnd
1 Luau numele lui Dumnezeu ca acopermnt pentru adulter. Deci era ceva mai greu dect a-1 lua n deert. A-l lua n deert nseamn a face pe Dumnezeu prta la un lucru deert. Ei ns l luau pe Dum nezeu prta nu la oarecare fapt, ci la pcat pe fa. 2 Iconomul Iosif este numit slujitor al diavolului. Ereticii temeluiau cstoria adulter a mpratului pe chemarea numelui Iui Dumne zeu i mprtirea cu Sfintele Taine i slujba cununiei. Ca i cum acestea ar fi pecetluit adulterul.

31

DREAPTA C R E D IN IN SC RIER ILE SFIN ILO R PRINI

ceva, adic s fac adulter, s fie n erezie, iar cei supui s ib m na lui s nu poat face adulter m preun cu el, s n u fie nici eretici m preun cu el, nici s calce ce & fost predat de H ristos i apostoli? i cum nu se arat de aici c antihristul e la ui? Cci nu vor cuteza s spun adulterii: Frdelegea pe care mpratul o face, nu o face, nici po runcete s o ngduie poporul. i iat, a intrat cu totul antihristul n cugetul lor. Cci m prat fiind i acela [anti hristul], numai aceasta va cuta: s se fac ceea ce vrea i z.ice e l1 i nim ic diferit fa de [mpraii] dinaintea lui .[nu va face] dect c va vrea i va dori nu atta ct ar vrea i acum [m pratul], [ci mai m ult]2. Aceeai autoritate [a m pratului] a fost prom ulgat de ierarhi n chip sinodal3. i cum nu ar m rturisi cineva priceput i necertre c aa
1 El s fie legea, el s fie dumnezeu. El singur s fie n afara legii. 2 n principiu, orice mprat care uzurp autoritatea lui Dumne zeu, indiferent de situaie, face n esen acelai lucru: se pune pe sine n locul Lui. Antihristul doar va cumula n sine toate dezvoltrile af late n potena acestor pretenii. De pild, mpratul bizantin cerea clcarea unei porunci a lui Dumnezeu pentru amorul propriu. Desigur nu avea n minte ca s i se nchine oamenii ca lui Dumnezeu (lucru care l va cere antihristul), dar faptul c ntr-o anumit chestiune pune n discuie autoritatea lui Dumnezeu - deci se pune pe sine mai pre sus de El , conine n mod limpede posibilitatea dezvoltrii pn la faza cnd se va pune explicit pe sine n locul lui Dumnezeu. La fel e cel care calc contient i de bun voie (nu din neputin) orice po runc a lui Dumnezeu. El se pune pe sine mai presus de Dumnezeu, ntr-un astfel de om a intrat duhul antihristului i la artarea lui un astfel de om se va lepda i pe fa de Hristos. Deci pregtirea pentru prigoana ce va s fie n vremea antihristului nu se poate face dect dac inem n amnunt toate poruncile i dogmele Bisericii. 3 Prin faptul c sinodul eretic a fost de acord cu adulterul mpratu lui potrivnic de altfel lui Dumnezeu - , arat c implicit a fost de acord n chip sinodal i cu faptul c mpratul este mai presus de Dumnezeu.

32

SFNTUL TH EO D O R STUDITUL

stau lucrurile? i ce va fi mai ru dect aceast erezie p- ] n la artarea lui antihrist? M ie mi pare c nu este nicide cum [alta mai rea], ci chiar aceasta, nceput acum, va n^j ceta abia n vrem ea de atunci. i ci cad n aceasta [de acum], chiar dac vor tri atunci, vor cdea i atunci, iar ci, luptndu-se [acum ] prin puterea lui Dumnezeu, stau tari, n acele zile l-ar birui p e antihrist p rin m oar tea m preun cu Hristos. D ar o, stare jalnic a omului! Cum nc de acum I-au ntors spatele? O, cum artm [acum] ce vom fi [atunci]! De aceea puini sunt cei care se vor m potrivi [atunci]. De aceea Ilie i Enoh (nu tim dac i T eolouul si Evanghelistul") vor fi povuitori ai ne putinei om eneti i ntistttori i cei ce vor conduce lupta pentru biruina m rturisirii lui Hristos. De aceea se vor scurta zilele acelei nevoi care va fi nim icit prin ar tarea lui H ristos. Cei ce pricepei, m potrivii-vl Nu l tgduii p e H ristos nc de acum. Cci cele de acum sunt doar nceputul celor de atunci. In ceea ce privete al doilea lucru nu e nevoie de m ul t limpezire, fiind clar din primul. Aadar, dnd anatemei pe cei ce nu prim esc ca pe o sfnt iconom ie nsoirea adulter i adulterul m pratului i frdelegea oricui aflat n ea i care este de acord cu ea, ce altceva au fcut dect au dat anatem ei pe sfini i n primul rnd pe naintem ergtor? i, ca s spunem adevrul, chiar dac e nfrico tor, i pe nsui Stpnul sfinilor. Cci Cel Care a oprit acestea1 e lim pede c nici nu prim ete, nici nu este de acord, ci a am eninat foarte, cu judecat aspr, [chiar] i numai faptul ca cineva s fie de acord cu adulterul, nu [numai] al cutrui sau al cutrui, ci al oricui ar fi: mprat,
1 E vorba de Dumnezeu Care oprete i interzice orice pcat.

33

DREAPTA C R E D IN A IN SC RIER ILE SFIN ILOR PRINI

puternic, mic i m are. Cci o singur lege va fi, zice, i am prim it o singur Evanghelie ( cf. Gal. 1, 8-9). i El nu Se va clinti din aceast Evanghelie indiferent des pre cine ar fi vorba, fie i nger din cer. i [aceast] asigu rare s-i fie ndestultoare. Nu cum va e mpratul mai m are dect ngerul? N u cumva este stpnitorul n lumea aceasta1 mai m are dect toi diavolii care stpnesc i pe oam eni n chip lum esc, iar nu dum nezeiesc? i ce [zice] A postolul? A natem a s fie! ngerii nu ndrznesc s clin teasc [Evanghelia]; i num ai dac nu o clintesc, rm n [n starea lor], fr s fie dai anatem ei precum diavolul i m ulim ea lui apostat. i cum [atunci] omul, cu totul n trup fiind, dac o clatin i o nnoiete i mai cu seam cu astfel de nnoiri nu va fi nstrinat de Dum nezeu? i Cel C are nu prim ete cele pe care [El nsui] le-a oprit (cci, [dup ei], ar putea fi acceptat [de ctre Dumnezeu] m otivul, de vrem e ce s-a fcut doar o concesie), Acesta, dup cei adulteri, m ai bine zis dup antihriti, este deja dat anatem ei. Iar dac Stpnului I-au fcut aa precum iudeii I-au spus c scoate dem onii cu Beelzebul - , ce s spunem despre robii i slujitorii Lui? Cci fie, [socotindu-i pe sfini] ca pe unii ce nu se supun legilor stpneti [ale lui H ristos], au dogm atizat prin iconom iile lor c n soirea adulter i prtia cu adulterul sunt egale i de aceeai cinste, punndu-le n aceeai treapt cu iconom ia [lui H ristos] i de aceea au dat anatem ei pe sfini ca ne legiuii i clctori ai poruncilor (i pentru aceasta desigur pot fi dai anatem ei2) fie, m rturisind c sfinii sunt p1 m pratul e numit stpnitor n lumea aceasta. 2 E limpede c, socotind pe sfini clctori de porunc, singuri sunt vrednici de anatem.

34

SF NTUL TH EO D O R STUDITUL

zitori ai legii, s-au dat anatem ei pe ei nii, iar nu pe sfini, arogndu-i ei, ticloii, num ele sfinilor n ceea ce privete aa num ita de ei iconom ie a nsoirii adultere. i de aceea, iari, au dat anatem ei p e sfini, ca p e unii ca re nu sunt sfini. Fiindc sfini sunt, dup ei [dup ere- . tici], cei care au fcut i fac iconom ii n ceea ce privete nsoirea adulter i prtia cu adulterul. Iar cei care nu primesc iconom ia lor adulterin i care nu iconom isesc pe urmele ei, acetia sunt, [dup ei], strini de D um nezeu i nelegiuii i clctori ai poruncilor i dai anatem ei de c tre ei [de ctre eretici]. i de aici nelege cci ce alt dovad a necuviinelor lor ai m ai vrea s vezi? i minuneaz-te tu, cel cu capul pe um eri, privind i cercetnd n deaproape adncul cel mare al necredinei [lo r]1 n Dum nezeu. Cci nici ereziile nu in la artare ntreaga lor necucemicie, ci unele fiind cu totul departe de Evanghelie, altele mai aproape, introduc unele ziceri [proprii], nespunnd [totui] s nu ne lum dup cele insuflate n Evan ghelie, ci, din contr, par c fac cu totul pe dos, fiind de acord cu ele, dar nelegndu-le ntr-un fel sau altul i aducnd [totui] neclaritatea [numai] n ceea ce privete cuvintele dum nezeieti2. i pen tru c s-au deprtat de~\ cugetarea dreapt, s-au num it erezii. n acest caz ns e vorba de lepdarea pe fa a credinei, cci ei au alunecat nu n ceea ce privete nelesul [sensul], ci au zis: Aa a
___________________________

1 A0eux reprezint totala lips de cinstire dat lui Dumnezeu. E faptul de a fi ateu, de a respinge cu desvrire prezena dumnezeiasc. 2 Ereziile, n general, nu renun sau nu se mpotrivesc pe fa cu vintelor evanghelice, ci se arat foarte de acord cu ele, numai c le interpreteaz dup voia lor, nu n duhul Bisericii soborniceti. Ceea ce fcuse sinodul care acceptase adulterul ca pe o iconomie era pur i simplu o lepdare fi a Evangheliei, numind pcatul virtute.

35

DREA PTA C R E D IN N SC RIER ILE SFIN ILOR PRINI

s m s H ristos, ns chiar dac legea poruncete acestea i n cazul m prailor, totui s se lase deoparte Evanghe lia.. Ia aminte cum nceputului i urm eaz n chip firesc sfritul. De la ntruparea lui H ristos au nceput ereziile s fie n afara E vangheliei1. Apoi, fiind alungat diavolul prin sporirea cte puin a harului, a introdus pe ascuns [sm inteli] pornind chiar de la Evanghelie i a nscut ere zii pn la iconom ahi, introducnd m om eala chiar din S criptur i din cele ce sunt n ea. i cnd a sim it c oa m enii l ascult bine, fiind aproape i vrem ea sfritului .[lum ii], a nceput de acum, ca la nceput, s aprind uci derea m potriva Evangheliei nsi ca s-l ntm pine de-a dreptul pe antihrist, n care va i locui i prin care se va .2 descoperi toat am reala i apostazia lui [a diavolului] i pe care [pe antihrist] l va nim ici D om nul cu artarea Lui, care va fi degrab. D espre cel de-al treilea lucru ce s mai spunem ? Fi indc cei care au cutezat cu capul descoperit s calce
1 La nceput nu existau erezii, cci nsi Evanghelia delimita de o ice erezie. Ereziile, la nceputul cretinismului, se mpotriveau pe fa Evangheliei. Dar apoi diavolul s-a nelepit i nu s-a mai opus pe fa Evangheliei, ci a nceput s strmbe nelesurile Scripturilor. Dar cnd. se apropie vremea sfritului, atunci iari va exista o opoziie direct fa de Evanghelie. 2 Prin antihrist se va descoperi toat rutatea diavoleasc. Diavo lul i va da pe fa adevrata identitate. Atunci va fi pe fa mpotri vi rea fa de Evanghelie. Ereziile sunt nainte mergtoare ale lui anti hrist, ca unele care se leapd n ascuns de Evanghelie. Antihristul o va face pe fa. Fapta adulter a mpratului i iconomahia erau m potriviri pe fa la Evanghelie, soldate cu moartea cretinilor, aa cum nu mai fusese n istoria Bisericii. Aceast ucidere a cretinilor po fa, provocat de puterea imperial, era foarte asemntoare ca paradigm cu ceea ce se descrie n Apocalips.

36

SFNTUL TH EO D O R STUD ITUL

Evanghelia i s dea anatem ei pe cei ce au ales s nu o calce, ce grij mai au pentru canoane? C ci i acestea [ canoaneleJ su n t p e c e tlu ite de D u h u l S f n t i prin dezlegarea lo r su n t dezlegate fn im icite] toate cele care in de m n tu irea noastr. Cci [dezlegate fiind canoa-~7 . nele], nicidecum nu mai este preoie, je rtf i celelalte! leacuri ale sufletetilor noastre boli. Iar eu ce s spui\3 de canoane i pentru ce s m ai fac vreo diferen [fa de ce am spus pn acum ]? A celai lucru e de spus i n cazul lor ca i pentru E vanghelia lui H ristos. Cci El nsui a dat cheile m priei cerurilor m arelui Petru, zicnd: Pe care l dezlegi i pe care l legi va fi aa sau aa (c f Mt. 16, 19). i iari [a zis] tutu ro r apostolilor: Luai Duh Sfnt. C rora vei ierta pcatele, iertate sunt i crora le vei ine, inute sunt (In. 20, 22-23). i dup acetia a trecut puterea la cei de dup ei, num ai ' dac vor face la fel [ca apostolii]. i de aceea V asile i sfinii de o stare egal cu el au prim it canoanele aposto- " lice i le-au urm at, nefcnd nici o nnoire, ba le-au i sporit dup trebuin. A a d a r, aceti noi apostoli m in ^ \ cinoi declar p e fa c nicidecum dup hotarele 1 aezate de sfin i, ci prin p ro p ria p u te re i ju d eca t , n j afara celor p o ru n cite de ei [de sfini], fie c a r e dintre i ierarhi lu creaz: dezleag n cele care nu este dezle- \ gare la sfin i i leag n cele n care nu este legare la ei [la sfini]. i vedei c acestea se svresc n fie c a I re zi- i au fost profanate cele sfinte i sinodul cel adul ter [propovduiete] calea pcatului i pe ascuns, i pe fa. Este caterisit cel nevrednic de caterisire i este h i rotonit cel b n u it [de pcate] i este n gduit cel czut sub canoanele ce l caterisesc, slujind cele sfinte n chip vinovat. i aceste arm e de aprare sunt din porunc 37

D R E A PTA C R E D IN N SCRIERILE SFIN IL O R PRINI

o m en easc i nu din hotrre dum nezeiasc i canoni c 1. i vai m ie p en tru ticloia [aceasta], c toate sunt de p ln s. i cine, av n d inim sim itoare, nu se ndure reaz i nu suspin? i ce m inte, priv in d de sus acestea i p u n n d u -le cap la cap, nu va m rturisi c apostazia [n care se gsesc] ereziile este [apostazia] fa de H ris tos? i unde s le sp u n toate cte le am n m inte i care d ep esc m sura scriso rii? C ele spuse pot fi foarte bine vzute dintr-odat, cci nu sunt lucruri subiri, nici greu de priceput. [i le-am spus astfel] pe de o parte, fiindc nici eu nu sunt n stare s griesc nalt, ci sunt foarte nensem nat i mic la cuvnt i p u in cunosctor, avnd acestea prin rugciunea printelui de obte i al vostru , iar pe de alta, i pentru c unu dintre voi nu pot s priceap n chip mai dogm atic erezia i, n plus, fiindc i cuvntul adevrului este sim plu i erezia este pe fa i nedogm atic i uor de priceput pen tru un copil. Cci celui cruia i-a grit Dumnezeu, scurt a fost cuvntul3. A cetia ns nu um bl dup [cuvntul ade vrului], ci i pe cei ce um bl i dau anatemei. S v dea D om nul har ntru toate, copii iubii.
1 Ierarhii ce fuseser de acord cu adulterul motivau c fac aceste abateri ca s apere Biserica i s nu Se piard. Dar Biserica nu poate f fi aprat cu armele pcatului, cci Ea este aprat de Hristos cu arme divino-umane. La fel, orice ncercri omeneti de conciliere ecu m enic nu duc la unitate adevrat, cci sunt n afara dumnezeietilor canoane i a conlucrrii harului. 2 E vorba de Sfntul Platon, duhovnicul obtii de la Sakkudion i al Sfntului Teodor. 3 Dumnezeu griete omului pe scurt, dar cuvintele Sale au o adn cime nesfrit. Omul e chemat s descopere potenele infinite din acest cuvnt. Un singur cuvnt era de ajuns celor sinceri spre a se mntui.

38

4,

p s C'

o.

*-A A

e i t !

pO*V'

V f V

'

( / V'Arfi)v\te

%1

r f t 4 ' i t tcr-ajy

c,- v i o - o \ W

EPISTOLA 39

Egum enului Teofil


Voiam mai degrab s scriu sfiniei tale, ns nu am avut bun prilej, fiind pzit cu strnicie. Dar fiindc a bir nevoit bunul D um nezeu s-mi druiasc i chipul, i per soana [prin care s-i scriu], mi mplinesc i eu, smeritul, dorirea mea i te salut i te m briez, printele meu du hovnicesc i cu adevrat preaiubit. Cci, chiar dac stpnitorii veacului acestuia ne-au desprit trupete, ns nu au destrm at i dragostea [op.dvoi^ i relaia \<7%ecrig\ noastr, a unuia cu altul, i care are ca [temelie] pe Dum nezeu, ci mai degrab au ntrit-o2. Cci sunt convins c i cuvioia ta dorete de nevrednicia noastr i [mai sunt convins] c rm ne neclintit n m potrivirea [evcrxacng\ ortodox i plcut lui D um nezeu, [mpotrivire] de care tu ai dat dovad naintea lui D um nezeu i a oam enilor i la nceput, i la sfrit, ca unul care ai ales m preun cu noi, smeriii, prigoana pentru dreapta credin. i, chiar
1 Mai exact: felul nostru comun de a cugeta. 2 Suferinele pentru Dumnezeu i dreapta credin ntresc mintea fiecruia n har i mrturisire. Deoarece baza relaiilor dintre ei era dreapta cugetare despre Dumnezeu i dragostea ctre EI, nseamn c cu ct relaia lor cu El se ntrea prin suferine, pe att i relaia dintre ei se ntrea. i atunci desprirea trupeasc se face pricin de inten sificare a simirii reciproce. Aceasta este baza relaiilor ntre credin cioi i n Biseric.

39

D REA PTA C R E D IN A N SC R IER IL E SFIN ILO R P RINI

dac cei puternici nu au vrut, totui au fcut n aa fel ca s nu-i trim it pe m uli n surghiun i s-i nchid, ca de aici s conving lum ea c num ai noi ne ngrdim i sun tem deosebii de ei i c nu mai sunt alii care se m potri vesc. [lo r]1. D ar chiar i aa, m uli la num r, n vremea stpnirii lor- , fie din fric, fie din iconom ie [dumneze iasc] s-au ascuns, nct l putem asculta pe dum nezeies cul David, strignd: Ii voi num ra pe ei i se vor nmuli mai m ult dect nisipul (Ps. 138, 18). Cci nu este ceva mic i ascuns necucernicia lor, ci ceva foarte m are i lim pede pentru cei ce au minte. Iconom ia lui H ristos, prea sfinia ta, au ntors-o pe dos, dup capul lor, dogm atisind, prin adulter i nsoirea adulter , ca iconom ie m ntuitoa re pentru B iseric, [tocmai] clcarea Evangheliei, [arun cnd] sub anatem pe cei care nu primesc aa [cum zic ei]. Aii nim icit Evanghelia prin dezlegarea [nerespectarea] unei singure porunci, spunnd pe fa c dezlegarea este iconom ie a lui Dum nezeu. Cci, precum s-a scris, cel care plinete toat legea, dar greete ntr-o singur [po runc]:, s-a fcut vinovat de toate (Iac. 2, 10). A cetia ns pentru o greeal sau mai bine zis pentru greelile celui adulter i a celui ce a unit prin adulter4 i ale celor ce au fost de acord cu adulterul i ale tuturor celor ce au vreo prtie cu cel adulter (cci nu sunt desprii unii de alii:
' Interesant stratagem: Prin trimiterea n surghiun a puinor oa meni, dorea s se arate c acetia sunt rzvrtii n mod real i c nu pentru dreapta credin au fost ocri, cci iat c muli de aceeai credin cu ei nu au fost exilai. Deci, de fapt nu credina lor ar fi fost problema, ci ticloia lor. . A mprailor eretici. 3 E vorba de acceptarea sinodal a adulterului mpratului bizantin. 4 Preotul Iosif care a acceptat s svreasc o asemenea cununie nelegiuit.

40

SF NTUL TH EO D O R STU D ITU L

cei ce au fcut [adulterul] i cei ce sunt de acord cu e l1 ) nu zic c sunt vinovai, ci iconomi ai lui Dum nezeu, i c m incinos este cel ce-i arat a fi vinovai. Dar se nstri neaz i sfinii de [aceti] iconom i ai lui Dum nezeu, cci nici un sfnt nu a clcat legea lui Dum nezeu, nici, clcndu-o, nu se poate numi sfnt. Iar ei, expunnd pe fa, ca pe o lege de neclcat a lui D um nezeu, dogma [lor, ce const] n clcarea de lege i dnd anatem ei pe cei care nu sunt de acord cu ei n aceasta (i e lim pede c sfinii din cer i de pe pm nt nu sunt de acord cu adulterul), au artat pe fa c, prin dezlegarea unei singure porunci a Evangheliei, au ntors pe dos nu num ai ntreaga E vanghe lie prin aceea c au hotrt n sinod iconom ia m ntui toare pentru Biseric i au pus ca s fie i s se numeasc lege de neclcat o iconomie bazat pe clcarea a toat po runca i [nsi] clcarea acesteia [a poruncii lui Dum ne zeu] , ci c au dat anatemei i pe sfinii care nu sunt de acord cu ei, fiindc nici Dumnezeu nu este. i, pe scurt, ce s mai spunem multe, ct nici epistola nu poate ncpea? Cumplit cacodoxie2 a fost dogmatizat n Biserica noastr nsi erezia adulterin care, m preun cu schimbarea Evangheliei, a dezlegat i dumnezeietile canoane prin dezvinovirea celui ce a unit prin adulter3 [i] care a fost caterisit de ele. Cci dac Evanghelia au nesocotit-o, greu ~[se vor pom i] s se ngrijeasc de sfintele canoane. Deci, m preun cu salutarea mea ctre tine, pe acestea am socotit necesar s le am intesc prinim ii tale ca, tiind c este erezie, s fugi de erezie, adic de eretici, nct nici s te m prteti cu ei, nici s-i pom eneti la dum neze1 Sunt ia fel de vinovai. 2 Rea credin. J n sensul c a oficiat cstorie adulter.

41

D R E A P T A C R E D I N N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

ia sc a litu rghie, n p re a sf n ta 1 ta m nstire. Fiindc cele m a i m ari am eninri spuse de sfin i zac asupra celor ce se nvoiesc2, ch iar num ai s -ip rim ea sc la m as3. i dar c ar zice cu v io ia ta cum de nu am spus aceasta m ai na| in te de robie, b a c i noi i-am p o m en it pe cei din B izan, \ a c e e a s tie c [atunci] nu fusese sinod, nici era pronunr~ a t an atem a i d o g m a cea rea4. i m ai nainte de acestea I nu era sigur dac trebuia s ne deprtm cu totu l de cei | f r d e le g e sau n u m ai s fu g im de m prtirea p e fa I] cu ei, dar s -i p o m en im [totui], prin tr-o iconom ie cuve| nit, p n la o vrem e. D ar cn d necredina eretic a ie| it lim pede p e fa i a f o s t dat la artare p rin sinod, | treb u ie de acum s -i ari p e fa evlavia ta, m preun |i cu to i ortodocii, p rin fa p tu l de a nu te m prti cu cei | ru credincioi, n ici s p o m en eti p e vreunul din cei | a fla i n sin odu l cel adulter sau care cuget la f e l cu el j\ [cu sin odu l adulter]. i este drept, cuvioase printe, ca j n tru to ate s fii iu b ito r de D u m n ezeu , p recum i este nuj m e le , i s iu b eti i n aceasta pe D um nezeu. Cci Gur \ d e A u r nu n u m ai p e eretici i dovedete cu m are i pu I tern ic g la s ca dum ani ai lui D um nezeu, ci i p e cei ce se m prtesc cu unii ca acetia .5 i dac n ici tria ta nu e ste n siguran, atunci cine se v a m ai m ntui? i dac cel care, prin p u te re a lui D um nezeu, ca unul ce e sfan, a a v u t n d rz n ea l n ain te de [a se arta] erezia desvrit,
n sensul de curat de orice erezie. 2 Fac pogorm inte. 3 n sensul c le sunt prieteni, cci poi primi n cas un eretic ca s-l ajui: de pild, s-l hrneti, dac e nfometat. 4 n sensul c adulterul nu era ratificat sinodal cum fcuser mai pe urm la acel fals sinod. 5 D espre pro ro cii m incinoi, PG 59, 557-558.
1 E v a y e o x c c T i .

42

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

dar acum , dup [artarea] ereziei [pe fa], se retrage, cum v a cuteza altul s m rie ceva? i dac tagm a m ona h iceasc nu le socoate pe toate gunoaie, m refer la m nstiri i toate din ju ru l lo r1, cum va dispreui m ireanul pe fem eie i pe copii i celelalte? D e aceea i aduc aminte, ca un fr a te pream ic i copil [a l tuj, s nu t cem ', ca s nu ne fa cem strigare a Sodom ei; s nu crum < ele de jo s, ca s nu pierdem cele de sus; s nu punem p iatr de poticn ire B isericii lu i Dum nezeu, Care [poate] f i lim ita t [opi^o/xevTjJ chiar i la trei ortodoci, dup sfin i , ca s nu fim osndii de hotrrea D om nului. i nu pentru m ine spuri acestea, eu, ticlosul cci m ie, chiar dac e n d rzn e lucru a zice, a m uri pen tru adevr m i este c tig i bucurie i via , de vrem e ce m ntresc prin sfin tele v o astre rugciuni , ci pentru dragostea dintre noi, cea d in tru nceput i duhovniceasc, i pentru folosul de obte. C ci dac Fiul lui D um nezeu, Dom nul i Stpnul tuturor, S-a dat pe Sine pentru toi je rtf lui D um nezeu i T atlui, ce i datorm i ct nu trebuie s rbdm i s p tim im p en tru El noi, m onahii, care ne-am rstignit prin le p d area [de lum e] i care cu adevrat, iar nu n chin nefo lositor, n e-am lepdat [de lum e]? Fiindc nu num ai din n fiarea din afar trebuie ju d ec atc lucrurile (cci muli se ascu n d sub m asc, nefiind [de fapt] ceea ce se trat a fi), ci din fapte se fac lim pezi nfirile. A adar, dac m onahi sunt unii n vrem urile de acum , s arate prin fap te. Ia r fa p ta m onahului este ca nici din ntm piare s nu sufere nnoirea E vangheliei, ca nu cumva, punnd
1 M uli monahi nu voiau s intre n conflict cu ereticii, j . ntn c astfel trebuiau s lase m nstirile i s plece n surghiun. 2 U neori i tcerea este vinovat: atunci cnd ar trebui s mrturi sim dreapta credin i nu o facem.

43

D R E A P T A C R E D IN N S C R I E R IL E SF IN IL O R P R IN I

naintea m irenilor pilda sa, s le dea m otiv pen tru erezie si p en tru m prtirea cu ereticii, spre a lor pierzanie. A d n c a s m e rit c u g e ta re a sfin ie i ta le , c a u n a c e a a c c e p ta t s u b ie c tu l [a c e sta d e d isc u ie ], m -a f c u t s v o rb e sc m u lt n d e e rt. Ia r tu , p rin te , ro a g -te i p re a ro a g -te p e n tru m in e , c e l stric a t i p c to s , c m a i c u s e a m te d o re s c p e tin e . Ia r c e l c e e s te n te m n ia t m p r e u n c u m in e 1 a s e m e n e a te s a lu t i a re n e v o ie d e r u g c iu n ile ta le .

1 Sfntul N icolae Studitul, ucenicul cuviosului Teodor, care l-a i urm at n surghiunul su.

44

SCRISOA REA 40

F iului N aucratie
Ia r i a lt te m n i p e n tr u tin e , fiu le iu b it, n s p e n tr u e re tic ii c e i c u n u m e r u , a lt c o lu m n [c a re v a d a m rtu r i e m p o t r i v a l o r ] 1, p e c n d p e n t r u t i n e , a d u g i r e i d e lu p te , i d e la u d e c e re ti. D e a c e e a , p e n tru ei m i v in e s l c rim e z i s s u s p in 2, ia r p e n tru tin e , s m b u c u r i s m u lu m e s c . O a re n u m a i c e rc a t te fa c i p e tin e p rin s c h im b a re a te m n ie i, p re c u m a u ru l tre c u t p rin fo c, p rin to p ire ? D e c i, s te a fli, o s fin ite fiu le , i s te a r i S t p n u lu i H risto s n tru to a te c u ra t i n e v in o v a t, v a s c u a d e v ra t d e b u n t r e b u i n , p o t r i v i t p e n t r u t o t l u c r u l b u n ( cf. I I T i m . 2 , 2 1 ; 3 , 1 7 ). S u fe r , d a r, c u m r im e d e su fle t c o n d iiile n e o b i n u ite d in c e a d e -a d o u a te m n i a ta (c c i e u so c o te s c c n u in e d e a trib u iile e g u m e n u lu i, n ic i d e a le p r e o tu lu i, fiin d c n ic i u n s lu jito r a l lu i D u m n e z e u i a l c e te i m o n a h ic e ti n u a r tre b u i s s lu je a s c tre b u rilo r o st e ti, d a r n i c i s a i b p r t i e c u c e l c e s l u j e t e n a c e s t c h i p 3), n s a ra t -m i c u m te a fli [n te m n i ]! C c i m i p a r e c
1 A luzie la obiceiul ca faptele faim oase ale regilor s fie nscrise pe colum ne spre a rmne posteritii. 2 N u osndea pe eretici, ci plngea pentru ei. 3 Preotul i monahul nu trebuie s aib legtur cu oastea, dar nici s adm it prtia cu alt preot sau m onah care ar face acest com pro mis. (Probabil c a doua ntem niare a lui N aucratie avea legtur cu un astfel de refuz al acestuia fa de vreo propunere imperial.)

45

D R E A P T A C R E D I N N S C R I E R IL E SFIN IL O R P RJNI

e s t e m a i d e o s e b i t d e c t p r i m a . n s f ie c e aa, f ie alt f e l, tu, f iu l m eu, sta i cu trie, p u rt n d cu uurin ntris trile, prin bucuria ndejdilor, i agonisindu-i deprta rea d e ele1, p rin aflarea n eptim irii [care se dobnde te ] ctn d i f iin d legat de D um nezeu, singurul Care te p riv e te , dispreu in d ca p e o necurie i spulbernd ca p e p leav de fie c a re dat gndurile care su n t vrte [n inim a ta] de ctre sem ntoru l de neghine2. I a r c e le p e n tr u c a re a i c u ta t r s p u n s d e la m in e , a n u m e d e s p re e re z ii i b o te z u ri, n tre c n tin d e re a sc riso rii [d e fa ]. i, n p lu s , e s te d e p ris o s s m a i e x p lic m a c e s te a p e c a re d e D u m n e z e u p u rt to ru l E p ifa n ie le -a c e rc e ta t i le -a lim p e z it n sc ris, c a n ic i u n u l d in tre P rin i. U it -te n s f n ta lu i c a rte , n le g tu r c u e le , i a c o lo v e i g s i re z o lv r ile p e c a r e d o r e ti s le tii. S -i d e a c a r te a n m in i b u n u l E u p r e p ia n . I a r d e s p r e c e i b o te z a i i v o i r s p u n d e m a i p e sc u rt. n tre i se m p a rte p ro b le m a . C c i m a rc io n iii, ta sc o rd i u r g h e n i i , m a n i h e i i i c e i d in a c e e a i c a te g o r ie c u e i, p n la m e lc h is e d ie n i, a d ic 2 5 d e e re z ii, se b o te a z [d e c tre B ise ric ]. S e u n g c u S f n tu l M ir q u a rto d e c im a n ii, n o v a ie n ii, a rie n ii, m a c e d o n ie n ii, a p o lin a ri tii, a d ic c in c i e re z ii. Ia r c e i c a re n u se b o te z , n ic i n u se u n g , ci n u m a i [tre b u ie ] s d e a a n a te m e i e re z ia lo r i o ric a re a lt e re z ie , s u n t m e le tie n ii, n e sto rie n ii, e u tih ie n ii i c e i d in a c e e a i
-3

1 D e ntristri. 2 D eci problem a nvingerii ntem nirii este tot una cu a gnduri lo r de la diavol. N eptim irea (lipsa unei legri ptim ae de cele mate riale) este necesar, ca om ul s nu mai fie legat trupete de condiiile exterioare i s aib astfel putere s lupte cu gndurile. 3 E vorba de una din lucrrile Panarion i A ncoratus ale Sfintei E pifanii, care trateaz despre erezii.

46

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

c a t e g o r i e c u a c e t i a , p n l a e r e z i a d e a c u m 1 , p e care n u - i e n u m r a c u m , d i n p r i c i n a m u l i m i i d e d i v i z i u n i a [ er e zi ei ] a c e fa lilo r i a lu n g im ii sc riso rii2. I a r d a c s p u i c n u f a c e d if e r e n e c a n o n u l ', ci i c h ip h o t r t s p u n e c c e i h i r o to n i i s a u b o t e z a i .d e e r e i ici n u p o t s fie n ic i c le ric i, n ic i c re d in c io i, a c e e a s o c o te te -o , c a p o s to lic e s c u l c a n o n p e a c e ia i-a n u m it e re tic i c a re n u s u n t b o te z a i s a u n u b o te a z n n u m e le T a t lu i i al F iu lu i i a l S f a n u l u i D u h . i a c e a s t a s u n t e m n v a i d i n dumne z e ie s c u l g la s a l m a re lu i V a s ile .4 C c i n u m e te e re z ii p e c e le ru p te c u to tu l i n s tr in a te n c e p riv e te n s s i c re d in a [c r e tin ] , ia r s c h is m e , p e c e i c e s - a u 'd e o s e b it u n ii d e a lii p e n tr u o a re c a re p ric in i b is e ric e ti i c h e s tiu n i c a re s-a r p u te a re z o lv a ; a d u n ri l tu ra ln ic e [n u m e te ] a d u n ri le f c u te d e c tre p re o i s a u e p is c o p i n e s u p u i i de c tre n o ro a d e le c e le n e n v a te . P e n tru p rim a c a te g o rie el n su i a d u c e u n e x e m p lu i z ic e c tre S f n tu l A m filo h ie : P e n tru c e tre b u ie o s n d it b o te z u l p e p u z ie n ilo r i a l c e lo r c e b o te a z n .{ n u m e le ] T a t l u i i a l F i u l u i i a l lu i M o n t a n s a u P r i s c i ll a ? 'F i i n d c c e i b o te z a i n c e le n e p re d a n is ite n o u n u a u fo st [d e fa p t] b o te z a i . D e c i, p e a c e tia i p e c e i c a e i, c a n o n u l i P ; rin ii, p r e c u m z ic e d u m n e z e ie s c u l V a s ile , i-a u n u m it e re tic i D in c e a d e -a d o u a c a te g o rie , S f n tu l V a sile ad u ce ia r i c a e x e m p lu p e c a ta ri, c a re su n t d in tre c e i sc h ism a tic i. I a r d a c a i s p u n e : i c u m s u n t n u m ii e re tic i i a c e tia , i
1 Iconomahii. 2 Probabil c, fiind Sfntul n nchisoare, nu avea destul matei al spre a trimite scrisori lungi i de aceea era constrns s scrie n m suri mate rialului disponibil i s se restrng la chestiunile cele mai importante. 3 Cf. canoanele 46, 47, 68 apostolice. 4 Cf. canonul 1 al Sf. V asile cel Mare.

47

D R E A P T A C R E D IN N S C R I E R IL E S F IN IL O R P RIN I

t o i c e i d i n c a t e g o r i a l o r ? 1, a c e a s t a o s p u n e m i o g n d im : C e i d in t i s u n t n c h ip p ro p riu e re tic i, d in p ric in c n e c in s te s c n s i p a rte a v ita l a c re d in e i n o a s tre tre im ic e , ia r cei d in c a te g o ria a d o u a [su n t n u m ii a a ], p rin a b u z d e l i m b a j i c a u n i i c e s - a u d e s p r i n s d i n p r i m i i 2 [d)< ; e i c t c o v rep co T co v J ia p iY f ie v o i] , d a r t o tu i e i m r t u r i s i n d d e o p o tr i v, i c c re d , i c b o te a z n T re im e , i p ro p rie ta te a s p e c ific fie c ru i ip o sta s , ia r n u c e ste u n s in g u r [ip o sta s] al c e l.o r.T re i, c h ia r d a c n a lte le s u n t e re tic i. Ia r c a e x e m p lu p e n tru a tre ia c a te g o rie , n su i S f n tu l i a r i a d u c e pe c e l c a r e , f i i n d d o v e d i t p e n t r u v r e o g r e e a l , s - a r u p t [ , -/rscrzsOr]] d e l i t u r g h i e i n u s - a s u p u s c a n o a n e lo r, ci i-a a d ju d e c a t s ie i c o n d u c e re a i litu rg h ia . i d u p c u m cei d in a d o u a c a te g o rie su n t o m o n im i3 c u cei d in t i, a a i c e i d in a tre ia s u n t o m o n im i c u c e i d in a d o u a . D e p ild , c e i v e c h i i n u m e s c p e m e le tie n i s c h is m a tic i, c a u n ii c a re s -a u d e sp rit [d e B ise ric ], m p re u n c u s c h i s m a t i c u l M e l e t i e , d e i e i n u s u n t r u - c r e d i n c i o i [ kccrcoSo^oi]4. C c i d n d a n a t e m e i p r o p r i a s c h i s m , p r e c u m z ic e , su n t p rim ii n B is e ric a so b o rn ic e a s c . D ar ntreaga erezie se aseam n cu un lan m pletit de diavol, inndu-se o [erezie] de alta, toate atrnnd ca de un capt de o singur necinstire i necredin n D um nezeu, chiar dac ele se deosebesc p rin num e i tim p, i loc, i cantitate, i calitate, i pu tere, i lucrare. F iindc nici u n u l i acelai trup nu este num ai un sin
1 Cu alte cuvinte: Dac Sfntul Vasile a spus c unii sunt schis m atici, de ce totui sunt numii eretici. " Totui nu ntotdeauna schism aticii sunt provenii din eretici printr-un fel de ndulcire a ereziei. ' Li se d acelai nume, prin abuz de limbaj. Au credina dogm atic adevrat.

48

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

g u r mdular, ci m ulte; i diferite su n t lucrrile i p u teri le, i nsuirile, i aezrile, i cinstirile acestora, unele n raport cu altele. D e s p r e c e le la lte n tre b ri a le ta le : L a p r i m a , d esp re p re o tu l ortodox, d a r care pom enete, din f r ic a de prigoan , p e episcopu l eretic, i s - a r s p u n s m a i n a i n t e 1 , d a r [ i r s p u n d ] i a r i : dac nu va liturghisi m preun cu un eretic i nu se va m prti cu unii ca acetia, trebuie p rim it unul ca acesta cnd e vorba de m ncat m preun i de psalm odiere i de binecuvnta rea bucatelor (i aceasta prin iconom ie), dar nu la dum nezeiasca m prtanie. i , c t t i m p i n e e r e z i a , t r e b u i e s se c e rc e te z e n e a p ra t; ia r c p e n tru c e i p rim ii a r a ju n g e m r t u r i s i r e a , n u*y t i u d e c t c a c e a s t a e s t e n c h i p l i m p e d e u n v i c l e u g . C c i t u [ t r e b u i e ] s t i i C [ n u m a i ] n v re m e a n c a re n u e ste e re z ia d e z l n u it i [n u m a i] n le g tu r c u c ei c a re n u su n t o s n d ii n c h ip lim p e d e s u n te m n v a i d e P rin i s n u c e rc e t m .3 D a r u n a s e m e n e a p re o t c a re s n u fie a m e s te c a t i c a re s n u a ib p rt ie c u e re tic ii, ra r se g s e te a c u m . A d o u a , despre iubitorul de H ristos care cheam [un p r e o t ortodox] n casa lui de rugciune ca s f a c p riv e g h ere i dac trebuie [p reo tu l] s liturghiseasc n ea i m preun cu cine trebuie. E l i m p e d e c p o a t e s d e a a s c u lta r e i s m e a r g , i s c n te m p r e u n c u e i, d a c o rto 1 Probabil scrisoarea 49. 2 C t tim p ine erezia, trebuie ca cel suspect s fie cercetat n leg tur cu dogmele credinei i cu starea lui canonic, nu doar s i se cear mrturisirea formal. 3 Prin urmare, n vrem e de m anifestare fi a ereziei i n ceea ce privete persoanele care n chip lim pede pactizeaz cu erezia, e clar c trebuie fcut o cercetare.

49

D R E A P T A C R E D IN N S C R I E R IL E S F IN IL O R P R IN I

I S

f I

; c !

j | \ |

d o c i s u n t c e l ce-1 c h e a m i p sa lii, i d a c a m n d o i [ g a z d a i p s a lii] s e p z e s c d e p rt ia c u e re tic ii. i tre b u ie s litu rg h ise a s c n c a s a d e ru g c iu n e , d a c m rtu ri s e te c e l c e o a re c n u m a i litu rg h is e te v re u n e re tic n e a . C c i s -a s p u s m a i n a in te c e ste n e c e s a r s se n tre b e n tr u to a te d in p ric in a d e z l n u irii e re z ie i. A t r e i a : dac un [preot] ortodox prim ete de la cineva o biseric i este obiceiul ca n fie c a re an, o dat sau de dou ori, s se strng p oporu l n ea i s se pom eneasc la litur g h ie vreun eretic, [ce s fa c ]? A p s a l m o d i a a c o l o , d a c e n e a p r a t tre b u in , a r p u te a fi ie rta t, d a r a litu rg h isi n u . D a r d a c s e p o a te n tre ru p e o b ic e iu l, s e p o a te i litu rg h isi. A p a t r a : d ac este o biseric n care cel ce liturghise te l p o m en ete p e vreun eretic, ia r un [p re o t] ortodox are a lta r sfin it p e p n z de in sau p e vreo p la c d e lem n1, se cu vin e ca a cesta [an tim isu l] s f i e p u s n aceea i biseri c, nefin d d e f a p re o tu l care po m en ete [p e eretic], i [p re o tu l] o rto d o x s litu rgh iseasc p e el [p e antim is]? N u se c u v in e , ci m a i d e g ra b , d a c e n e a p ra t tre b u in , [s s e litu rg h ise a s c ] n tr-o c a s d e o b te , n tr-u n o a re c a re lo c m a i c u ra t, a n u m e a le s. A c i n c e a : d a c p e drum s e ntm pl ca un ortodox s f i e p o ftit la m as de unul sfinit2 sau de un m irean i ar f i vrem ea p sa lm o d iei, cum trebuie s p ro c ed e ze ? A m s p u s , i ia r i s p u n : c t tim p in e e re z ia i n u e ste d e p u s p rin tr-u n s in o d o rto d o x , tre b u ie n e a p ra t s c e rc e t m i n c ee a c e p riv e te d u m n e z e ia s c a m p rt a n ie , i n c e e a c e p riv e te s im p la m a s n c o m u n , i n ic i o v r e m e n u e ste
1 A ltarul sfinit este sfanul antimis, care, n acea vreme, putea s fi fost o pnz sfinit, avnd sfintele m oate, sau o plac de lemn sfinit, avnd introduse n ea sfinte moate. 2 C ineva din catalogul preoesc sau clugresc.

50

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

n e p o triv it i n e p rie ln ic p e n ru a c e a s ta . D a r d a c a p ri m e ti p u r i s im p lu p in e d e la c in e v a i e ti in v ita t d e el la m a s i p rim e ti g z d u ire , n u tre b u ie c e rc e ta t d a c n u e s te tiu t d e m a i n a in te c se a fl n e re z ie sa u r u ta te . D a r n c e le la lte c a z u r i1 tre b u ie n e a p ra t n tre b a t. A a s e a : dac un ortodox, n cltorie, afl o biseric a p roape d e ora sau sat, trebuie ca el s se roage icoio sau s i rmn, [ ncercnd] s evite s f ie oaspete m i renilor? P o a t e s s e i r o a g e , s i r m n d a c e s t , : m n stire . D a r i n c a s a u n u i m ire a n s a u a u n u ia sfin ii, p r e c u m s -a sp u s , la fe l p o a te r m n e i g z d u i, d a c v re u n c e a s d e n e v o i e l o b l i g , i p o a t e , f r s c e r c e t e z e , s ia c e le sp re tre b u in , n a fa r d e c a z u l, p re c u m a m sp u s. c n d c e l ce-1 p r im e te e s te c u n o s c u t d e m a i n a in te d e cel p rim it c e ste n e c re d in c io s sa u n e le g iu it. D a r e n e c e sa r [s z ic ] c n u e b in e s p rim e a s c o r ic u m c e le s p u s e m a i n a i n t e , c i s c e r c e t e z e i s g z d u i a s c la u n o r t o d o x i, d a c e n e v o ie , d e la el s -i ia m e rin d e le d e d ru m . C c i a a p o r u n c e te D o m n u l p rin sfin ii L u i. P r e o tu lu i i e g u m e n u lu i le -a i r s p u n s b in e : s fie o p rii d e la litu rg h is ire c e i h iro to n ii a c u m d e c tre a rh ie re u l a fla t d e c u r n d n b ise ric , d a r c a re z ic e n a c e la i tim p c n c h ip r u s-a f c u t s in o d u F i c p ie rim \ F i in d c p e n tru ce, m rtu ris in d [d re a p ta c re d in ], n u fu g e d e p ie rz a n ie , d e s p rin d u -s e d e e re z ie , c a s r m n e p is c o p n a in te a lu i D u m n e z e u ? Ia r a c u m s u n t p r im ite [v a la b ile ] h ir o to n iile lu i! 3 D a r d e c e , f iin d lim p e d e e re z ia [Iu i],
1 D ac avem oarecare tire sau bnuial c persoana respectiv este n erezie sau pcate. 2 Posibil s se refere la Sinodul al V lI-lea Ecumenic. 3 Sfntul se mir cum de pot fi primite hirotoniile iui, dai fiind condiiile descrise.

51

D R E A P T A C R E D IN N S C R I E R IL E S F IN IL O R P R IN I

e g u m e n u l a m a i a d u s l a o h i r o t o n i e e r e t i c p e f r a i ? Aardar, dac cel ce i-a hirotonit s-ar f i ndreptat, puteau den.dat s lucreze cele sfinte, dar ct tim p este n erezie, prin fa p tu l c pom en ete un eretic la liturghie, chiar da c ar spune c are cuget sntos, cei p e care i-a hiroto n it nu su n t cu adevrat liturghisitori ai lu i Dumnezeu. Iar dac du h u l rvnei lui D um nezeu s-a aprins n egu m en i se srguiete s-i agoniseasc cununa mrturi sirii, n ici s liturghiseasc n biserica n care se afl scau n u l lu i [an tim is sfinit] [a l episcopului care p o m e nete p e eretic], nici s-l pom en easc p e e l la liturghie ca episcop. i fe r ic it este acesta, fcn du -se pild de m ntuire i m u ltor altora. D a r f i i n d p u s j e r t f e l n i c [ a n t i m is ] n a c e e a i b ise ric , n u e n ic i o p ie d ic s se litu rg h i s e a s c a c o lo .1 i c e e a c e a m u ita t s n s e m n e z m a i su s, v o i p o m e n i a ic i. i fiin d c S f n tu l V a s ile z ic e d e s p re c e i c a re s u n t n a d u n rile l tu ra ln ic e c a d e s e a i c e i d in tre a p ta [c le ric a l ] c a re s-a u a b tu t m p re u n c u c e i n e s u p u i, d a c se c ie sc , su n t p rim ii n a c e e a i r n d u ia l [tre a p t ] [d e m a i n a in te ], s n u c re a d e v la v ia ta c c u v n tu l s e m p o triv e te c a n o n u lu i a p o s to lic , c a re z ic e : d a c u n c le ric se v a ru g a c u u n c le ric c a te ris it, s fie c a te ri sit i e l , ci s in s e a m a c , p re c u m a fo st d e o s e b it d e c tre P rin i c a ltc e v a a r fi e re z iile fa d e s c h is m e , a a a fo s t d e o s e b i t - d e s i g u r d u p o c u g e t a r e a n a l o a g c a l tu l e s te c a n o n u l c a re d e p u n e n c h ip d e n e o c o lit p e c e l c e s -a ru g a t c u c e l c a te ris it [p re o tu l e re tic ], fa d e c a n o n u l re fe rito r la c el a fla t n a d u n rile l tu ra ln ic e . F iin d c u n u l tie c n c h ip m r tu r is it [p e d e p lin c o n tie n t i p e fa ] s -a ru g a t c u c e l c a te risit, i n m o d fire sc e ste n d a t c a te
1 Alt antim is presupune com uniunea cu alt episcop ortodox.

52

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

risit, c a u n u l c a re n u a lu a t a m in te la c a n o n i s - a p u r ta t fa d e e l in d ife re n t, p e c n d c e l la lt n u a c re z u t c e ste c a te ris it c n d s-a d e p rta t m p re u n c u m u lim e a [d e B i se ric ] i d e a c e e a , d a c se c ie te , e ste p rim it n a c e e a i r n d u ia l . Ia r fa p tu l c s-a a d u g a t a c e s t a d e s e a n c u v n tu l S fa n u lu i, a ra t c e ste c u p u tin c a c e l c a re s-a c i t s n u f i e p r i m i t n a c e e a i r n d u i a l [ t r e a p t ] 1. D e c i i a c e s t c u v n t [al S fa n u lu i V a s ile ] tre b u ie p rim it, i c a n o n u l a p o s to lic tre b u ie in u t n e a p ra t i fa r d isc u ie . Ia r c H ris to fo r c e l c u n u m e m in c in o s 2 s-a n to rs ia r i la v o m it tu r a s a , n u m - a m m in u n a t d e f e l, tiin d n e s ta to r n ic ia lu i. Ia r c C lid o n ie a r b d a t p e n tr u a d e v r n c h is o a r e i b t i d e la n e c r e d in c io i n u m a i o s in g u r z i, m - a m u i m it fo a rte . A a c , d a c p n a c u m r m n e sta to rn ic , p rin p u te r e a lu i D u m n e z e u , s n u -i fie g r e u n ic i ie , n ic i a lto r f r a i s - i n ti n d e i m n a , o r i c e a r fi. Ia r d e sp re c e le s p u s e m a i n a in te , a d ic d e sp re c e i b o te z a i i c e i u n i c u S f n tu l M ir i c e i c a re d a u a n a te m e i e re z ia , n u i-a m sc ris d u p c u m a o rd o n a t i a n u m ra t d u m n e z e ie s c u l E p ifa n ie e re z iile , c i d u p c u m a m a fla t n tr-o n s e m n a re a u n u i b rb a t iu b ito r d e o ste n e a l , d in tre c e i v e c h i i c a re a f c u t o c e rc e ta re i le -a a fla t d in c rile B ise ric ii d in B iz a n . F ra te le G rig o rie te sa lu t c u c ld u r .
9

1 Faptul c cel care s-a cit a fost prim it adesea n rnduiala dina inte, arat c adesea nu a fost primit, cci altfel ar fl formulat totdea una, nu adesea . 2 H ristofor nseam n purttor de H ristos, dar avea num e m inci nos, ca unul ce cu fapta se lepda de Hristos.

53

SC RISO A REA 49

F iului N aucratie
N im ic d in c e le c e m i sp u i i m i p o v e ste ti d e fie c a re d a t , fiu l m e u p re a d o rit, n u e ste d e p ris o s i n t m p l to r, c i b in e v e n it i c u v iin c io s i a d u c n d fo lo s su fle tu lu i, d u p c u m i c e le d e a c u m . Ia r e u , l u d n d b u n a ta r v n [x o e-U T O v o v ], a te p t i u n lim b a j m a i e le v a t d in p a r te a ta , p e c a r e m a i c u s e a m l v e i n f r u m u s e a d a c v e i p u te a s s t r u i n n d e l e t n i c i r e a c u g r a m a t i c a . Cci cel ce vrea s sprijin easc ortodoxia i s se m potriveasc celor ru credin cioi trebuie s aib i experien i p u tere n cu v n t 1 [ T - r f e e v ^ o y c p S - o v a j - i e c o t ; K o d nexpcxc, p . e x e x e i v ] . P e n tru c , d e v re m e c e a c e ia c a re p a r c d e in c e v a m a re p rin tiin a d e a ic i se u m fl n v o rb e , g d il n d a u z u rile c a re a te a p t g d ila re a , p re a b in e e ste c a i c ei c u c u g e t d r e p t s l v ito r s n u fie lip s ii d e p u te r e a c u v n tu lu i i s p r ic e a p a ta c u rile lo r iu i i d is tru g to a re . A a v a fi n t ri t iu b ir e a n o a s tr , fiu le . D a r n ic id e c u m n u v r e a u s m c o m p o r t n a lt c h ip c u tin e i c u o ric a re a ltu l d e c t sp re fo lo s u l [v o stru ]. A i s p u s c a u a d o r m it fra ii F ilip i F ilo n . E b in e , b in e c a m n d o i [s -a u s v rit] c u s f r it b u n , n u n n e le su l
1 Cel ce apr credina trebuie s fie un tritor desvrit al orto doxiei, dar s aib i abilitatea de a o prezenta dup norm e nalte ce lor ce vor acest lucru.

54

S F N T U L I 1IE ODOR STU D 1T U L

c c e le m a i n a in te d e s f r it le -a r fi fo s t v r e d n ic e d e o c a r (c c i c u m a r fi a c e a s ta c e lo r c e s -a u le p d a t n lu m d e tru p i s n g e i s -a u s u p u s ju g u lu i u o r al a sc u lt rii? ), ci n n e le s u l c a u a v u t p a rte d e c e a m a i n a lt fe ric ire . fi in d p r ig o n ii p e n tr u D o m n u l, n e c jii i s tr m to ra i. i, n p lu s d e a s ta , n im e n i n u i-a g r it d e r u d e c t c e i c e a u le p d a t E v a n g h e lia : a d u lte r ii c e i c u n u m e r u . i lu i P ilo n i- a r m a s l a u d a p n a c u m p r i e t e n ((p iA ,o v ), i a r m u . t e l e is p r v i a le b u n u lu i F ilip tu n s u i le-a i n u m ra m a i n a in te . I a r e u , p e l n g c e l e s p u s e , m m i n u n e z i d e s i m p l i t a te a i s m e r e n ia lu i, d e n e m n i e r e a i lip s a d e p o m e n ir e a r u lu i, d e m p re u n a p tim ire [c u a p ro a p e le ] i d e iu b ire a d e fra i, d e b u n a a s c u lta r e i c u r a ju l s u , i, p e s c u rt s p u s , d e n e p tim ir e a lu i d in c a r e s e n a te i b u n a s tr p u n g e r e [a in im ii], i u r a d e lu m e , i iu b ire a d e D u m n e z e u , i lip sa d e n d r z n ire [fa d e a p ro a p e le ]. S p u n e tu , d u p c u m ai u rz it i m a i n a in te , m u lta l c rim a re a b rb a tu lu i [a c e lu ia ], iu b ir e a lu i d e a u r m a p r in te lu i [ d u h o v n ic e s c ] , d r z e n ia lu i n p rim e jd ii i r v n a f r n ic i o c rtire i p r o s p e i m e a n e n c e ta t a v irtu ilo r m u lt n flo ritu lu i s u su fle t. B i n e s e i n e i G a i a n c e l s t a t o r n i c i t a r e , c a r e a s t r l > tu t a p r o a p e to a te in u tu r ile u n d e s u n t fra ii m p r tia i. M u l u m i t f i e S t p n u l u i D u m n e z e u c s u n t s n t o i . I a r c i n e c a z u r i n u c a d , c i m a i m u l t s e m b r b t e a z [ n e le ],, s l a v lu i H ris to s , C e lu i C e -i n t re te . Ia r c a u fo s t a lu n g a i,.n e iin d n v re d n ic ii d e a d p o stire d in p a rte a o a re c ro r m o n a h i, m ai c u s e a m d in p a rte a c e lo r d e d o i b a n i c a re a u fo st d e a o rd c u a c e a s ta , n u m m in u n e z . S -a sc ris: i d u m a n ii o m u lu i s u n t c a s n ic ii lu i (M t. 1 0 , 3 6 ). N u c e i m ic i la su fle t s-a u le p d a t d e H risto s D u m n e z e u l n o stru , C a re a sp u s a c e ste c u v in te ? i z ic e i f iu l tu n e tu lu i: I n tr u a le S a le a v e n it ?i ai S i n u L - a u p r i m i t ( I n . 1 , 1 1 ) . Aadar, ce diferen este 55

D R E A P T A C R E D IN N S C R I E R IL E SF IN IL O R P R IN I

Iac unii nu L-au prim it p e H ristos Izbvitorul lumii, iar ilii nu i-au p rim it p e cei ce au rbdat pentru E l i pentru Evanghelia Lui prigoane i temnie? N i c i u n a , d e c t r s t i g i r e a i m o a r t e a . S n u li s e s o c o t e a s c l e g t u r a f r d e l e g i i , ;i, p r e c u m a i z is , s n u s u f e r e b t i l e c e l o r s u p u i lo r ; i j e n t r u c n u li s - a a p r i n s l u m i n a a d e v r u l u i , c i u m b l n n u n e r ic u l n e tiin e i, e i i-a u le p d a t p e fra ii n o tr i c a n u c u m / a s li s e f a c a u z i t , a d i c r e a m i n t i t , c u v n t u l s f n t a l a d e ;ir u l u i i d r e p t i i . D a r n u v a r m n e s f a t u l a c e s t a a l lo r , c i u v n tu l lu i D u m n e z e u , p e c a re e i l-a u c lc a t n p ic io a re , v a ii g r i t i v a f i n t r i t n v e a c . C c i c e r u l i p m n t u l v o r re c e , d a r c u v in ie le M e le n u v o r tre c e (M t. 2 4 , 3 5 ). i c in e :s te d e s to in ic s s e m p o t r i v e a s c a c e s to r [ c u v in te ] d e c t tia n u l S a ta n a i p r o r o c ii lu i c a r e a u n t rit, c a i c o n o m ie m n u ito a r e p e n tru B ise ric , a d u lte ru l, fiin d ei c u a d e v ra t d e e ri la c u g e t i c u to tu l u r i. n le g tu r c u n tre b rile ta le , fe lu rit v a fi r s p u n s u l. \ i n tre b a t p e n tru c e d u m n e z e ie s c u l C h irii a f c u t ic o n o n ie c a s n u se d e sp a rt d e c ei d in R s rit c a re p o m e n e a u n d ip tic e p e T e o d o r al M o p s u e s tie i, a c e s ta fiin d e re tic , ia c [a c e ia ] in e a u n tre g i d o g m e le c e le m a i d re p te i c e le n a i im p o rta n te a le d re p te i c re d in e ? C c i a a a sc ris i c el e a p o m e n it a c e s te a , cel n tru sfin i E v lo g h ie , a rh ie p is c o p i i A l e x a n d r i e i , n c u v n t u l l u i D espre iconomie, d e c a r e ic -a m i fo lo sit n lu c ra re a sc ris d e n o i c u m u lt o ste l e a l i i n t i t u l a t : D espre universala iconomie. A a d a r , d e z le g a re a a d a t-o n su i c e l c e a i isto ris it-o (i n u a p u s [re z o lv a re a ] n a lt p a rte , i e d e s tu l s n u m a i c u m a lta ; ia r d in p r ic in a lim p e z im ii e i, i c e le in u te d e n o i u rm e z e a c e e a i g n d ire ). U n e le d in tre ic o n o m ii s-a u f c u t d e c tre P rin i p e n ru o v r e m e , a lte le , p e n tru to td e a u n a . 56

\
S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

P e n tru to td e a u n a e ste c n d S f n tu l A ta n a s ie s-a fo lo s it, p e n tru c e i d in Ita lia , d e te rm e n u l p e r s o a n e n lo c d e ip o s ta s u ri .1 P e n tru o v re m e e ste c a z u l A p o s to lu lu i c u t ie r e a m p r e j u r {c f F a p t e 1 6 , 3 ) , a l M a r e l u i V a s i l e c u D u h u l S f n t i c e a d e a c u m a d u m n e z e ie s c u lu i C h irii. A c e s te a se fa c p n la o v re m e , n e a v n d n im ic v re d n ic d e n v in u ire , n ic i n u su n t c u c e v a n a fa ra le g ii, ci c o b o a r ta c h e ta m a i jo s i n u in d e a c riv ia c e a p e ste m s u r . C c i a c e a s ta e ste ic o n o m ia p e n tru o v re m e . F iin d c n ic i d o c to ru l n u e ste n sta re s -l iz b v e a s c m a i d e g ra b p e c e l n e p u tin c io s d in b o a l , n ic i c a lu l n e n f r n a t n u p o a te fi p u s c u u u rin n fr u , n ic i le m n u l ta r e n u p o a te fi u o r t ia t, d a c c e l c u m u lt e x p e r ie n * n a s e m e n e a lu c ru ri n u se fo lo s e te c te p u in d e flu ie r tu ri i lin g u iri, d e m n g ie ri i c h e m ri b l n d e . A a a u f c u t sfin ii p rin ic o n o m ii, d u p c u m i m a re le C h irii n a c e st c a z . C c i p e b u n d re p ta te a r b d a t p u in n c e tin e a la r s r ite n ilo r d e c t, n e p r im in d u - 1 [e i] p e c e l c u a d e v ra t e re tic , s p rim e a s c a p le c a re c tre c e e a c e e ra e re tic .2 C c i c e a ltc e v a e ra a c e a s t a c c e p ta re a lo r p e j u m ta te , o d a t c e c re d in a e ra p ro p o v d u it n c h ip o rto d o x , i p rin a c e a s ta ei d d e a u a n a te m e i c h ia r p e c e l p o m e n i t d e e i ? Fiindc tot cel ce este ortodox ntru toate, d p o ten ia l [ e v Svva/ieiJ anatem ei p e orice eretic, chiar dac nu prin cuvnt 3 . A p o i , c n d a u a j u n s d e s v r i i l a m in te , a tu n c i S f n tu l s -a u n it c u e i n tru to tu l.
1 Despre sinoadele din Ariminium n Italia i Seleucia n Isauria. 2 Sf. Chirii nu-1 prim ea n com uniune pe Teodor de M opsuestia. Orientalii, dei dreptcredincioi n dogme, l pomeneau. Sfanul a preferat com uniunea cu ei n aceste condiii dect s le cear s-l scoat din diptice pe T eodor i ei s cad n erezie dogmatic. 3 Cuvntul este doar actualizarea unei potene.

57

D R E A P T A C R E D I N N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

O a r e n u i n o i n e a r t m f c n d a c e la i lu c ru ? C n d u n ii c a re s u n t n tr-u n c u g e t c u n o i se d e o s e b e s c n c e v a d e n o i ia r fa p tu l d e a re n u n a la a c riv ie n u a d u c e m u lt n trista re , i n o i, d e b u n s e a m , p r i m i m p r t ia c u e i, c a n u c u m v a d in c a u z a a c e v a m ic c e v a m ic c a re m a i p e u rm s-a r p u te a n d re p ta s n im ic im to tu l. D a r a c e s t lu c ru in e d e c e i n e is c u sii, n u d e ic o n o m ii ta in e lo r lu i D u m n e z e u .1 U n a s e m e n e a fa p t e s te a fa c e p e n tru o v r e m e ic o n o m ie n c u v n t i p u rta re n c e e a c e p riv e te ju d e c a ta i a d e v ru l i le g e a , d a r n ic id e c u m n c e p riv e te f r d e le g e a i m in c iu n a . S n u c a te g u r a a d u lte rii n a c e s t c a z , n ic i s fie d e a c o rd c u o c l u z c e c o n d u c e p e te re n p o v m it, n ic i c u u n c rm a c i c a re d u c e la c u fu n d a re , n ic i c u u n d o c to r c a re p r o d u c e b o li. C u u n u l c a a c e s ta s - a u a s e m n a t e i: f c n d a d u lte r c u c e l a d u lte r, n so in d u -s e c u c el c e a b in e c u v n ta t a d u lte ru l, o s n d in d p e D u m n e z e u m p re u n c u c e l c e a o s n d it p e D u m n e z e u , d e z le g n d E v a n g h e lia c u c el c e a d e z le g a t E v a n g h e lia n c h ip c in e sc , c a s-o s p u n e m m a i d e - a b in e le a . D a r u n d e s a u c u m l-a p rim it d u m n e z e ie s c u l C h irii p e e re tic u l D io s c o r a l A le x a n d rie i, p r e c u m z ic a d u lt e r ii c a r e s u n t n tu n e c a i f a d e l u m i n i i o s n d e s c p e sfin i? N ic i n u s-a a u z it, n ic i n u e a d e v ra t m in c iu n a lo r, f iin d c e l [D io s c o r] a tr it d u p d u m n e z e ie s c u l C h irii. P rin u rm a re , c u m n s u i S f n tu l l-a p rim it p e c el c u n o sc u t c a e re tic [a b ia ] d u p a d o rm ire a S f n tu lu i, n v re m e a s in o
1 F aptul de a nu face iconom ie cnd ea ar putea fi fcut n folosul B isericii ine de o m inte ngust i neduhovniceasc. Cel duhovnicesc i care ptrunde tainele lui Dumnezeu totdeauna va ti cnd i cum se poate face iconomie. 2 Uneori e preferabil s nu fie spus abrupt i dintr-o dat adevrul, pentru a-1 putea face pe cellalt s-l primeasc. Dar cnd e vorba de lu cruri unanim recunoscute ca pcat, atunci nu trebuie fcute pogorminte.

58

S F N T U L T H E O D O R ST U D IT l JL

d u lu i t lh r e s c d in E f e s , c a re a a v u t lo c d u p al tre lea s f n t S in o d [ E c u m e n ic ] , d e v r e m e c e el [C h irii] e ra a ti.n c i d in c o lo d e lu m e a a c e a s ta ? A a g r ie sc m in c iu n i i b a s m e , c a s v n e z e su fle te le c e u m b l n sim p lita te . D e a c e e a , fii n d e m n a tic i i c u n o s c to r i n tr u to a te , c a s fu g it! d e a r p e i d e u c i g a i i a s e m e n e a a r p e l u i [ e r e t i c i i ] , d i n p i c i n a c ro ra p ie r c e i m a i m u li d in n e a m n n e a m . I a r d e s p r e c e l e l a l t e n t r e b r i (dac episcopul nu s-a aflat n sinodul adulter i l num ete aduntur m inci noas, dar l pom en ete p e m itropolitul su care s-a aflat n a cel sinod, dac deci trebuie s ne m prt im de la un p re o t al [acelui] episcop ortodox) am rspun v i n alte [di], n scrisorile ctre Evod, c: P entru iconom ie, trebuie [s ne m prtim ], num ai el1 s nu liturghiseasc m preun cu ereticii. Cci nu e nimic, de vrem e ce l pom en ete p e episco p u l ortodox, chiar dac acela, de fric , l pom ent te p e m itropolitul su eretic. D a c p re o tu l u n u i a stfe l d e [e p is c o p ] e ste c h e m a t la p r i v e g h e r e , t r e b u i e s m e r g e m , ia r b i s e r ic a d a l lu i tre b u ie a c c e p ta t i tre b u ie n g d u it c a el [p re o tu l ; s v in , s litu rg h ise a sc n e a sa u s p o m e n e a s c v re u n m o r t, d e s ig u r o r to d o x ; i e s te ie rta t i n im ic n u -1 o p r e te p e [p re o tu l] c a re a p rim it [b is e ric a d e la a c e l e p is c o p ] s litu rg h ise a s c n ea. D a r dac [preotul] pom en ete vreun episcop eretic, chiar dac [preotul] are vieuire fericit, , eh iar dac e ortodox, trebuie s ne deprtm de dum neze iasca m prtanie; dar cnd e vorba de masa de >bte de vrem e ce doar acolo / la liturghie], din fn c ,
1 Acel preot.

59

D R E A P T A t R E D IN N S C R I E R IL E SF IN IL O R P R IN I

l pom en ete [p e episcopul eretic] , a r p u tea f i ac ceptat [a c e lp re o t] s binecuvinteze i s cnte cu noi, dar num ai dac nu a slujit, n ici nu a avu t contient p rt ie nici cu eretic, nici cu episcopul su, nici cu vreun altu l [d e acest fel]. D ac cineva m nnc n chip nepstor1 cu cel ce a bin ecu vn tat adulterul2, sau cu alt eretic, s ne p zim s nu m ncm m preun cu unii ca acetia, chiar dac ei f resc ortodoxia. C c i n u p z e s c p o ru n c A p o s to lu lu i, c a re z ic e n ic i s m n c m c u u n ii c a a c e t i a {cf. I C o r . 5 , 1 1 ) . D a r n u t r e b u i e m a i m u l t i s c o d it i c e rc e ta t d a c c in e v a a m n c a t c u cel c a re a m n c a t m p re u n c u u n e re tic i a ltu l c u a c e sta , c c i a tu n c i, d a c m e rg e m a a c u n l n u ire a , tre b u ie s n e d e sp r im d e to i. Ia r a c e s t lu c ru e s te a l c e lo r c e - i iu b e s c v o ia p ro p rie , ia r n u al sfin ilo r. P n la a c e s ta [la c e l c e m n n c c u e re tic ii] r m i i n u tre c e m a i d e p a rte . N u c u m v a d in n e tiin [sfin ii] n u a u c e rc e ta t i n u n e - a u v e s tit n o u a c e s te a ? N ic id e c u m . D e a c e e a n u te lu p ta s tre c i d in c o lo d e h o ta re le p e c a re le -a u p u s P rin ii n o tri. Ia r d e la c e l c u c a re n u m n c m , n ic i d a ru l n u tre b u ie p rim it, d a c , n v a t o d a t s a u d e d o u o ri, el r m n e in d ife re n t i n u se la s n d u p le c a t d e n o i. N u tiu d e c t c d e ia p a z n ic ii d e te m n i [d a ru rile ] s e p r im e s c n u c a b in e c u v n t ri, ci c a tre b u in e [n e c e sit i] s a u d in p ric in a ic o r o m ie i.3 Ia r [d a ru rile ] d e Ia c e ila li c a re
1 Fr a face o clar distincie. 2 Iconom ul Iosif. 3 A dic se pot primi ca necesiti, din cauza situaiei de for maior n care se afl cel ntemniat. E vorba de cazuri cnd temnicerul eretic i aduce celui ntem niat hrana necesar.

60

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

a le a rg s m n n c e c u e re tic ii n c h ip n e p s to r n u tiu s se p rim e a s c i s se m n n c e m p re u n c u ei d e c t n v re o situ a ie a n u m e . D a r a d a u n o ra c a a c e tia i te m n ic e rilo r m n c a re i b u tu r n u tre b u ie ju d e c a t, c c i o ric ru i o m tre b u ie s-i d m . n b ise ric a d o m n u lu i G rig o ra , fiu l n o stru , n u n d r z n e s c a s p u n e s litu rg h ise a s c p re o tu l n o stru , p e n tru c a fo st sfin it d u p s in o d u l a d u lte r i a fo s t c o n s a c ra t p rin [o rd in u l] c e lu i d in t i a d u lte rin 1 d e c tre c i n e v a c a re slu je te i a slu jit m p re u n c u c e l c e a s v r it c s to ria a d u lte r .

1 Probabil se refer la cel care a prezidat sinodul ce a fost de acord cu adulterul mpratului. 61

SCR ISO A R EA 53

C iteu lu i tefan i celor m preun cu el


A m p rim it s c ris o rile iu b irii ta le d e D u m n e z e u r v n ito a re , s c ris e , d u p titlu , d e c tre u n u l s in g u r, d a r d u p n e le s , d e d ife rite p e rs o a n e . D a r fie c d e u n u , fie c d e m a i m u li s u n t n tre b a t, d a to r su n t, p e c t e ste lip sa m e a d e n v tu r , s d a u n a p o i r sp u n s v re d n ic . M a i n t i, a c e e a c s u n t s tr in d e la u d e le c u c a re a m fo s t n c n ta t d e lim b a ta c e a m u lt l u d to a re , fiin d p c to s i a v n d v ie u ire n e n d re p ta t . D a r d a c to tu i e ste c e v a , e d a ru l lu i D u m n e z e u , p e d e -o p a rte , d ru it p rin ru g c i u n e a p r i n t e l u i c e m - a n s c u t n D u h 1, i a r p e d e a l t a , p s tra t m a i a p o i n tre g p rin ru g c iu n ile v o a stre , a le c e lo r c e iu b ii d re a p ta c re d in . n a l d o ile a r n d , n u tiu c u m v o i s p u n e p e fa r s p u n s u l, d e v re m e c e n u a fo st p u s n tre b a re a c u b u n ju d e c a t . P re s u p u n , d e s ig u r, c p ro b le m a e ste n le g tu r c u n g r d ire a 2 fa d e p a tria rh u l T a ra s ie . A a d a r, e u i m a i n a in te n u m -a m p u rta t in d ife re n t fa d e p ro b le m a p u s [ a c u m ] n d is c u ie , m u lte n g h iin d n m in e i c t n d la s f r i t u l l u c r u r i l o r 3 . i de bun seam c i p e cei ce s-au
1 Sfanul Platon, egum enul de Ia Sakkudion. 2 D elim itarea preventiv fa de cineva pn se clarific o anume situaie. 3 N u luase am inte la tulburarea m om entan a situaiei, ci ncerca s vad sfritul ei i s atepte potolirea apelor.

62

SFNTUL TH EO D O R ST U D IT l L

m potrivit pen tru bine i care au p tim it mult vrem:: i am n laud i i prim esc, dar nu ntru toate, p r e c u n i i v re a u s d o v e d e s c . D o r e s c s -i a m d e o v o ie c u m in e (i c u m n u [ a v r e a ] ? ) p e a s t f e l d e o a m e n i c a r e - a u aratat c u ra jo i p e n tru d re a p ta c re d in , n s [v re a u s-i a m ] m p re u n c u c u v n tu l [ra iu n e a ] a d e v ru lu i1 i a p u te rii c u v e n ite i a c c e p ta te [d e B is e ric ].2 D e c i s p u n a c u m : C e e s te c e e a c e a a d u s o s e b ire a v o a s tr fa d e T a ra sie ? C re d in a ? D a r c t d e o r t o d o x p e f a i u r m t o r s f i n t e l o r s i n o a d e i d e u n c u g e t c u c e ila li p a tria rh i, lu p t n d u -s e m a i Jin a i n t e m #a i a l e s p e n t r u c r e d i n , [ a f o s t a c e s n ta]! P rim ire a c e lo r c e s-a u n to rs d in e re z i e? N u d e e l a fo st f c u t a c u m p r im a d a t . C c i S fin ii P rin i a u p rim it n tre i c h ip u ri [p e c e i c e se n to rc e a u d in e r e z ie ] : f ie p r i n r e b o te z a r e , p r e c u m c a z u l p e p u z ie n ilo r , fie p rin u n g e r e a m iru lu i, p r e c u m p e a rie n i, fie p rin a n a te m a tiz a re a p ro p rie i c re d in e , p r e c u m p e n e s to rie n i.4
9

1 Literal: pe baza criteriului adevrului. 2 A dic i vrea nu numai cu dreapt credin dogmatic, ci i pzi tori ai canoanelor; mai cu seam ateapt de la ei smerenie i dragos te, far de care dreapta credin nu e m ntuitoare; i vrea.de o voin cu sine, pe baza criteriului adevrului, nu a unor resentimente copil reti. A devratele relaii ntre m dularele Bisericii nu pot fi dect m a ture i bine chibzuite, nu dictate de rvn necontrolat, chiar duc obiectul rvnei este bun. 3 Sfntul Tarasie prim ise fr rebotezare pe cei ce renunaser la iconoclasm. 4 A ceast difereniere nu se refer la faptul c Biserica recunoa >te validitatea Tainelor unor eretici, iar a altora nu o recunoate. Nici o Tain a vreunui eretic nu este valid. Esena Tainei Sfntului Bo ez este, de pild, unirea fiinial cu Biserica. Forma este important, dar nu mai m ult dect coninutul ei. Sfinii adesea au fcut pogorm inte temporare n ceea ce privete ,,form a unor Taine, dar niciodat n

63

D R E A P I A C R E D IN N S C R I E R IL E SF IN IL O R P R IN I

H iro to n ia p e b a n i, c a re n c h ip n e c e sa r c a d e su b [o s n d a ] c a te risirii D a , c u io tu l a d e v r a t! 1 i a c u m [u n ii] p s to ri s -a u a r ta t lu p i c u m p lii, a u fo st r s tu rn a te a lta re , a u fo st n e c in s tite d u m n e z e ie ti m o a te , a u fo s t a rs e c ri sfin te . D a r c e e m a i m u lt? P e l n g c e le la lte lu c ru ri v re d n ic e d e to a t c in s tir e a , n s i ic o a n a lu i H r is to s a fo s t b a tjo c o r it i c l c a t n p ic io a re . i c in e a r s p u n e p e sc u rt c e le c e a u tre b u in d e o lu n g isto ris ire ? D a r c e [v ~ a m a i d e s p rit d e e l]? [D e s ig u r] fa p tu l c n t i st t to ru l, n a in t n d m a i re p e d e [d e c t se c u v in e ] d in s t a r e a l u m e a s c l a v r e d n i c i a a r h i -y e re a s c , n u a r fi c a u n u l c a re a lu p ta t d e s tu l p e n tru D u h u l. D in tr-o p a rte p o tic n e lile , d in tr-a lta c e le c a re d e ja tu l b u ra u [d e ra n ja u ], [to a te a c e s te a ] a u d a t p ric in [m p o triv a lu i]. D e c i v o i tii [a c e s te a ] f iin d c a v e i a c e s te [p o tic n iri]
ceea ce privete coninutul lor. Unii arieni, de pild, botezau formal n num ele Sfintei Treim i prin ntreit afundare, dar Treim ea lor nu era D um nezeul nostru. Faptul c sfinii acceptau botezul lor se re fer la aceea c acceptau ca form a Tainei acelora s prim easc adev ratul i singurul m ntuitor coninut ortodox, iar nicidecum nu se refe r la validitatea Tainelor ariene. D ac acceptm c o Tain eretic e valid, atunci toate Tainele lor sunt valide i, n acest caz, e absurd ideea sfinilor c nu trebuie s ne m prtim cu ereticii, i astfel ea poate fi privit ca o eroare istoric a Bisericii. Iar dac aa stau lucru rile, atunci Scriptura minte i B iserica nu mai e stlpul i temelia adevrului (I Tim. 3, 15), i atunci nici noi nu mai avem ndejdea neclintit a m ntuirii. 1 N u n sennl c Sfntul Tarasie ar fi hirotonit pe bani, ci n sensul c hirotonia pe bani era o realitate n acea epoc, i patriarhul, n opinia zeloilor, nu avusese o atitudine tranant fa de cei hirotonii astfel. 2 i imputau Sfanului Tarasie faptul c prea repede a trecut prin treptele ierarhice i c acest lucru nu a fost prielnic ca el s fie ntrit n viaa duhovniceasc i n capacitatea de a crmui ca patriarh Biserica.

64

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

f a d e e l, n o i n s , f i i n d c a m a u z i t d e la e l, n c e e a c e i p riv e te p e c e i h iro to n ii c u b a n i, [c a z is] c a e i s n u se a p ro p ie d e m p rt a n ie ; i c h ia r d a c n a s c u n s u l lu i n u a r fi g n d it a s tfe l, a m s o c o tit d e fo lo s , p e n tr u b in e le p c ii, n e l e g e r e a c u e l \o fio vo ia Tipog a v r o v ]1. F i i n d c z i c e i T e o lo g u l2: c t e c u p u tin , tre b u ie s n e p le c m sp re a c e a s t a 3 . i unde e bnuial c ntristm , m ai bun e acordul dect ncpnarea.4 n s n i c i n o i n u v t r a g e m n jo s d e la c o n tiin a v o a s tr , n ic i v o i n u n e c e re i o d is c e rn e re c a re n u n e e lim p e d e , fiin d c i p e rso a n a , i tim p u l, i e x p e rie n a fa c s se sc h im b e situ a ia c e lo r c e n u a u a ju n s la fe l n a c e le a i lu c ru ri5. D a r d a c s e r e v in e la d u m n e z e ie s c u l G h e rm a n i se c a u t d e a c o lo h iro to n ia ? C e e a tu n c i c u c e i tre i e re tic i c a re a u fo st n tre tim p 6? N u e ste n im e n i c a re s n u fi fo st h iro to n it d e ei s a u d e c e i h i r o to n ii d e e i, h ir o to n ia c o b o r n d p r i n s u c c e s iu n e p n la T a ra sie . C i d in c e i p re o ii, d e la R s rit i d e la A p u s i d e la M ia z n o a p te i d e la m a re n u a u v e n it n tre tim p i n u s -a u u n it p rin m p rt ire c u B is e r ic a d e la n o i? i c i, a c u m a u fo st h iro to n ii sa u a u h iro to n it f r b a n i, c h ia r d a c a u fo s t e re tic i? T o a te a c e s te a le c u n o a te s in g u r D u m n e z e u i n u le n t re te [s ta b ile te ] o m u l i d e a c e e a tre b u ie s fim c u lu a re a m in te fa d e to i c e i c a te ris ii, n s , fiin d c su n te m o a m e n i, v ro g , s p riv im b in e lu c ru
1 Pentru binele Bisericii a ales s fie de acord cu el i n com uniu ne cu el. 2 Sfntul Grigorie Teologul. 3 Spre buna nelegere. 4 Cuvntarea 6 (Despre pace), 20, PG 35, 748. 5 A dic nu se pot judeca dou situaii identic. Cci, dei asem n toare, diferite sunt contextele i persoanele implicate n ele. 6 E vorba de patriarhii eretici A nastasie, Constantin i N ichita (Teofan M rturisitorul, Chronografia, cap. 362 i cap. 462).

65

D R E A P T A C R E D I N N S C R I E R IL E SF IN IL O R P R IN I

rile , c a o a m e n i. F iin d c o m u l c a t la fa , ia r D u m n e z e u l a i n i m , s se cear num ai m rturisirea prin gu r, desi g u r c n d nu se m in te p e fa . C o n f o r m a c e s t e i [ m r t u r i s i r i p r i n g u r ] a p r i m i t i T a r a s i e h i r o t o n i a 1, p e n t r u c a r e i z e lo ii d e a tu n c i i c e i c e in e a u c u s c u m p ta te [c re d in a ] [ocKpif3ig\ s - a u a d u n a t m p r e u n c u T a r a s i e i a u f o s t d e a c o r d c u e l, c h ia r d a c d u p S i n o d s - a u d e s p r it d e g r a b , d in c a u z a a c c e p t rii h iro to n ie i p e b a n i, c a re s-a f c u t n c a z u l a c e lo ra , i p e n tr u a lte c te v a p ric in i. i d a c i v o u v p a r c a a s ta u lu c ru rile , s tre c e m i la u rm to a re le . C c i a c e s te a i d e c tre T a ra sie p n a c u m v o r fi s p u s e . i c a re e c o n c lu z ia ? T re b u ie s n e m p r t im d in [m n a ] o ric ru i p re o t c a re n u e n v in u it, d u p T e o lo g i G u r d e A u r. C c i u n u l z ic e : o ric a re s -i fie v re d n ic d e c re z a re n c e e a c e p riv e te c u r ire a 2, n u m a i s fie c a re v a d in c e i a c c e p ta i [d e B ise ric ] i n e o s n d ii p e fa , d a r n ic i d in tre c e i s tr in i d e c re d in 3. Ia r c e l la lt [z ic e ]: In te re s e a z -te c u d e - a m n u n tu l, c e rc e te a z c u g rij . C c i n u e s te f r p r im e jd ie m p rt ire a f r c e rc e ta re , fiin d c fa d e m a ri lu c ru ri e p rim e jd u ire a 4. S c e r c e t m , d a r, i s n e g r ijim c u d e - a m n u n tu l d e la c in e s u n te m d a to ri s n e m p rt im : d a c m rtu rise te d re a p ta c re d in , d a c n u a fo st h iro to n it p e b a n i, d a c n u
1 Sfntul Tarasie acceptase ca adevrate m rturiile verbale ale ce lor hirotonii pe bani, far s mai cerceteze situaia n meandrele ei, unde nu avea acces, pentru a nu provoca valuri prea mari. 2 n sensul c prin oricare preot care este nc n B iseric harul curete. 3 C uvnt la Sfntul Botez, PG 36, 396. Deci s nu aib preotul p cate grele tiute de toi i pentru care nu a fcut pocin, nici s fie strin de dreapta credin. 4 O m ilia XI, Com entariul la Epistola ctre Evrei, PG 63, 96.

66

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

e s te a d e v r a t a lt c e v a d i n c e l e b n u it e c u p r iv ir e la v i ia lu i i d in a lu n e c r ile d e s p r e c a re s -a a u z it [n le g tu r c u e i] .f a r d a c are hirotonia dat de cutare, f ie eretic , fie Hirotonit p e bani,1 dar el nici eretic nu este, nici hiroto nit cu bun tiin de unul care ia bani, adic de un s imoniac, ci m rturisete to t adevrul i pzete i credin a, i canoanele netirbite, i leapd i p e cei care le tirbesc p e amndou, nu avem nici o pricin de nde prtare fa de el. C c i n e o s n d i t e s t e u n u l c a a c e s t a , d u p s f in ii a r ta i m a i n a in te i, p r in e i. d u p to i2. D e c i a s tfe l i n o i n e m p rt im i v s f tu im i p e - oi s fa c e i a c e la i lu c ru , d a c v o m fi a s c u lta i. F iin d c d; c se c e rc e te a z p re a m u lt, p e d e -o p a rte , se a lu n g , p re c u m s-a a r ta t, p o r u n c ile P rin ilo r, ia r p e d e a lta , n c e te ; z m a re le d a r a l p re o ie i p rin c a re a v e m n u m e le d e c re tin ; i c d e m ia r n s lu jire a p g n e a s c ( c e e a c e e n e la lo c u l lu i); i n a c e s t c a z i c e i c e in c u s c u m p ta te [c re d in a ] n u p o t s g s e a s c n ic i n A p u s , n ic i n R s r it c e e a c e c a u t , fi in d c to i s u n t c a te ris ii p rin m p re u n a litu rg h is ire a u n o ra c u a lii. F i i n d c e lim p e d e c n v r e m e a lu i T a r a s ie , c u n t is t t to r u l r o m a n i l o r a u s lu jit m p r e u n i a p o c r is ia ii3 trim ii d e a c o lo , i a c e ia p o a te a u slu jit m p re u n c u jc i d i n R s r i t , i d e a i c i r u i n a t e s u n t t o a t e c e l e a l e p r e o u i4 .
1 E lim pede c acest lucru este valabil pentru cazul n care cel hi rotonit nu tie c episcopul ce l-a hirotonit, este, pe ascuns, eretic sau simoniac, dar pe fa, ortodox. ' 2 Dac sfinii au artat ceva, toi ceilali trebuie s fie de-acorc cu cele ale lor, dac exist acelai Duh Sfnt n toi 3 A m basadori eclesiastici ai Bisericii din Rom a la C onstantinom l. 4 D ac apocrisiarii au slujit i cu papa i cu patriarhul iar unu nu ar mai fi fost n har, rezult n chip firesc c i cellalt s-a lipsit, avnd prtie cu un schismatic prin intermediu! apocrisiai ilor.

67

D R E A P T A C R E D IN N S C R I E R IL E S F IN IL O R P R IN I

L u c ru c a re , k p d n d u -1 c u to tu l, v o m p rim i s s t m n m s u ra sfin ilo r s p u s m a i n a in te . [A c e a sta ] fiin d c s-a u n t m p la t i se n t m p l m u lte a s e m e n e a c d e ri n B ise ric i n im e n i d in i re sfin i n u s -a a fla t c e rc e t n d u -le n a c e s t c h ip (fiin d c n ic i n u se p o a te ), n ic i n e -a p re d a t c a n o i s p z im [a a c e v a ]. A a sta u lu c ru rile a ce stea . Ia r n le g tu r c u fa p tu l d a c m a i d e fo lo s e ste p e n tru n o i m p o t r i v i r e a [varacng\ v o a s t r d e c t s i n o d u l c a r e a ra tific a t a d u lte ru l, m - a m m in u n a t c n d a m a u z it. C c i a t t e ste m a i c in s tit , c t e ste g la s u l D o m n u lu i fa d e c e l a p o s to le s c .1 i n u z ic n u m a i c T a ra s ie n u a p ro p o v d u it s fie h iro to n ii p e b a n i, ci i c a m rtu ris it c a u n ii c a a c e tia s n u iie a c c e p ta i p e fa . D a r n c e l la lt c a z , p rin a c c e p ta re a c e lu i c e a c u n u n a t n c h ip a d u lte r, a u h o t r t sin o d a l o d o g m m p o triv a E v a n g h e lie i i a M e rg to ru lu i n a in te i a c a n o a n e lo r, n t rin d f r d e le g e a c a ic o n o m ie i d n d a n a te m e i i iz g o n in d i p e ie ra rh ii i p re o ii c a re v o ia u s a ib a u to rita te c a n o a n e le i p e c e i c a re n u c u g e t a c e l a i lu c r u [ c u a d u lte r u l a c c e p t a t d e e i], p r e c u m tii. I a r a c e s t lu c ru c a re in e d e e re z ia ic o n o m a h , c h ia r d a c v in e n al d o ile a r n d , n s n u e ste m a i m ic n o c h ii c e lo r c e p riv e s c d re p t c re d in c io s . P rin a le c ro r2 ru g c iu n i s in D o m n u l d e p a rte r u l b le s te m u lu i i s a d u c p a c e a a su p ra B is e ric ii L u i p r e c u m la n c e p u t3. D a r p e n tr u c lu c ru rile
1 Probabil se refer la Hristos care a spus lui Petru c se leapd, n vrem e ce acesta susinea sus i tare c nu e adevrat i c el nu se va lepda. E lim pede c spusa M ntuitorului are neclintit ntietate fa dc aparenta statornicie a Apostolului. 2 A le celor dreptcredincioi. Sunt eseniale pentru lume rugciuni le fcute de ortodoci. 3 N u se refen'i la pacea din afar, care nu a existat n Biserica pri m ar, ci la pacea dinluntru, adic la unitatea credinei i la legtura dragostei.
68

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

s u n t a t t d e c o n fu z e , d u p c u m a i s c ris , [e fire s c ] c a [n tr-o a stfe l d e situ a ie ] i c u n o a te re a , i d e z le g a re a u n e i fa p te le g a te n c h ip n e le g iu it s fie a p ro a p e c u n e p u tin d e re z o lv a t.1 F ii s n to s i r o a g - te p e n tr u s m e r e n ia n o a s tr c u to i a i ti. D o m n u l s te p z e a s c p e tin e , n t iu le n tre p r ie te n i i p re a ta re n tre z e lo i.

1 R edarea mot-a-mot a textului grecesc n limba romn este foar te grea; de aceea am preferat o variant care s exprime nelesul fra zei greceti.

69

SCRISO A REA 56

L ui A n ton ie, egum enul de la S fn tul P etru , i celor m preun cu el


P r im in d d e la sfin ia v o a s tr p rin te a s c e p is to le le sc ri se n o u d in m u lta s tr n g e re i n e c a z al in im ii, c e tre b u ie s m a i i s p u n e m c t a m su sp in a t, fiin d m i c a i d e m ilo s tiv ir e f r e a s c , c h ia r d a c s u n te m n e v r e d n ic i? i, d in a c e e a i p tim ire c a v o i, v s u s in e m i p r iv im la o s te n e a la v o a s tr . C c i n u a lto r a le e s te c u n o s c u t d u r e r e a d e c t c e lo r c a re , p tim in d c e le a se m n to a re , a u p a rte d e a c e le a i n trist ri. n s d e v r e m e c e a fu g it d ra g o s te a , d u p c u v n tu l D o m n u lu i p c a te le n o a s tre a t t a u n m u lit n n e a m u l a c e s ta f r d e le g e a , n c t c e i c a re s u n t d a to ri a ri s ip i [d in c a le ] p o tic n e lile i lu c ru rile t io a se , to c m a i a c e tia s u n t v z u i c fa c c e le a s e m e n e a , b a p o a te i m a i g ro a z n ic e d e c t fa c st p n irile c e le d in a fa r . T e m n ie , iz g o n iri, o c ri, p rig o a n e i n e c a z u ri s-a u f c u t i se fa c d e c t r e c e i c e i n B i s e r i c i l e l u i D u m n e z e u 1. i n i c i d e c u m n u e ra n g d u it c a v o i s p tim ii u n e le c a a c e s te a d in p a rte a p s to r ilo r lu i D u m n e z e u , n u n u m a i d a c v -a i fi m p o triv it [ lo r] p e n tr u p o r u n c a lu i D u m n e z e u , d a r n ic i d a c a i fi fo s t ro b ii d e p c a te o m e n e ti. Ia r v o i, [d in c o n tr ], v lu p ta i p e n tr u a d e v r , v o i c a r e t r e b u i a s fii l u d a i i f e
1 Episcopii eretici i prigoneau pe cei drept credincioi mai mult dect puterea im perial.

70

S F N T U L T H K O D O R S T U D I I UL

ric ii. i a c e s te a s e fa c a s u p r a c e lo r m p o d o b ii c u la t d u i n a m o n a h i c e a s c . 1 D i n f a p te l e lo r i v e i c u n o a ^ e p e e i ,, a z i s D o m n u l ( cf. M t 7 , 1 6 ) . N i c i d e c u m n u s - a p o m e n it a a c e v a la sfin i; d im p o tr iv , e i m a i d e g r a b s-a i a r ta t p tim in d , n v a i d e g la s u l a p o s to iic e s c , c a re z ic : d e s p re D o m n u l: C a r e o c r t, n u a o c a r t, p tim in d , n u a a m e n in a t, c i a d a t c u b l n d e e c e lu i c e L - a b a tjo c o r it i d u m n e z e i e s c u l o b r a z ( cf. I P t . 2 , 2 3 ) . D e aici se f a c c u noscui p sto rii lui H ristos, i de acolo episcopii strini. D a r d e c e tre b u ie o a m e n ii s p tim e a s c c h in u ire a ce s e . f a c e n s m e r i t a n o a s t r g e n e r a i e , p e c a r e [ c h i n u i r e |, f a c n d u -o c a p e o la u d , s u n t n la i, s o c o tin d f r d e le g e a c a le g e i m u t n d n c h ip p o tr iv n ic [lu i D u m n e z e u ] n t i e ta te a d u m n e z e ie tilo r p o r u n c i2? A a d a r , c e le p e c a re le -a u f c u t i le fa c a c e ia s u n t st rn ite , s a u m a i b in e [sp u s ] s u n t n g d u i t e , d e c t r e n e m i t a m i c u l J u d e c t o r , C a r e n u ie v a tre c e c u v e d e r e a n c h ip n e c e rc e ta t i n e r s p l tit n z iu a ju d e c ii. V o i n s , p re a c in s tii fra i i p re a e v la v io i p rin i b u c u r a i- v i v v e s e lii c v e s te p u s d e o p a r te la u d a F e ri c irii d u m n e z e ie ti i a i p r im it c u c in s te c e le a le n e c in s ti rii lu i H ris to s , lu n d n s c h im b u l m ic ilo r o s te n e li i lu p te c e le fo a rte m a ri i v e n ic e . i fiin d c , d u p c u m a m i sc ris m a i n a in te , c u t u n v o ire a p re a b u n u lu i D u m n e z e u a fo st n d e p rta t cel p rin c a re s -a f c u t d e z b in a re a n b ise ric a n o a str , m p r te te [ a c u m ] p a c e a p r i n a c o r d u l i a c c e p t a r e a i b u n v o i n a i.
3

1 Variant: i acestea se fac de ctre cei mpodobii cu fgduin m onahiceasc . 2 n sensul c poruncile dumnezeieti nu mai ocup primul oc n ierarhia valoric a omului. 3 Iconom ul Iosif.

71

D R E A P T A C R E D IN A N S C R I E R IL E S F IN IL O R P R IN I

i a d u g a , i p r i n r u g m i n i l e b u n i l o r b i r u i t o r i i i u b it o r i le H r is to s m p r a i a i n o tri i, a s e m e n e a , i p r in c o n lu r a r e a i a p r a r e a p r e a s f n t u l u i n o s t r u p a t r i a r h 1. C c i d e ic u m a a tre b u ie n u m it. S p rim e a s c i c u v io ia v o a str e le d in p a r te a n o a s tr , a s m e r iilo r , i, c u m u lt i a te n t e ic e ta re , v a v - d e a i c e le h o t r te i s ta b ilite d e P rin i n situ a iile c n d a u c z u t p ric in ile b ise ric e ti d e p o tic n e a , c a a s t f e l i m B i s e r i c a l u i H r i s t o s c e a d e l a v o i s m n ir e a s c n in im ile tu tu ro r p a c e a lu i D u m n e z e u . C c i ia c h u v o m fa c e a c e a s ta , n u v a fi s o c o tit lu c ru c u v io s n a in te a lu i D u m n e z e u , n ic i n e v a fi n o u b ir u in , c i p o a e. c u t n d o d re p ta te m a i p riso sito a re , n im ic im i b in e le )e c a r e l- a m d u s la c a p t p rin o s te n e lile d e m a i n a in te . P rim ii, d a r, v ru g m , i a c c e p ta i c u to tu l p e p re a ;l a n u l n o s t r u p a tr i a r h i a v e i p r t i e , n c e l e n c a r e n u ' s t g j i o v e d i t .p e f a n e l e g i u i r e a , i c u e p i s c o p u l v o s t r u , c e rt n d p e n tru D o m n u l c e le n t m p la te n tre tim p , fiin d c
1 Sfntul Nichi for M rturisitorul. 2 O rmnere ncrncenat n rezistena pentru dreapta credin, ilunci cnd pricinile pentru care s-a nscut aceasta nu mai exist, deot nu dragoste de Biseric, ci m ndrie. Scopul m potrivirii nu treniie s fie dorina de a iei noi n fa, ci dragostea pentru Biseric i idcvrul Ei. Dac n schimb, pier pricinile de poticnire, cu cea mai nare bucurie trebuie s acceptm unirea, uitnd i trecnd peste toate liedicile dinainte. In caz contrar, rezistena nu va fi un lucru dup oia lui D um nezeu, Care vrea pacea n Biserica Sa. Zelotism ul fanaic, chiar pentru dreapta credin, este la fel de prim ejdios ca i clcaea adevrului. Cci chiar dac par fundamentate pe m otive opuse de apt, n esen, nu sunt dcct o dorin de a ne impune voia proprie. J A nu se nelege c n unele lucruri putem avea prtie cu episopul eretic sau filoeretic, iar n altele, nu. Ideea Sfanului, prezent i n alte scrisori, este c, dac pricinile pentru care nu vrem s fim n om uniune cu episcopul sunt nc neclare, trebuie s acceptm comuiunea pn cnd se lim pezete starea de confuzie.
"I

72

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

E l e ste c e rc e t to ru l i r sp l tito ru l fa p te lo r i al c u v in te lo r. C c i p e n tr u a c e s t lu c ru , f o lo s in d u - n e d e r u g m in te , l-a m m b o ld it i p e p re a s f n tu l n o stru p a tria rh s sc rie , c a s fii e lib e ra i i v o i d in te m n ie , f c n d v o i a e z m n t d e p a c e u n ii c u a lii. i, d a c e s te c e v a n e c la r, s s e r e z o l v e [a c o lo , la v o i] c t d e re p e d e c u p u tin , sa u , d a c e x is t c e v a d e n e t m d u it, p rin v e n ire a v o a s tr i a p re a c in s ti tu lu i e p is c o p a ic i, n p r e z e n a p a tria rh u lu i e c u m e n ic n su i, s s e t m d u ia s c b o lile i s c o n lu c r e z e to a te la o la lt s p re d e s f ta re a p c ii i s in c e rita te a u n irii d e c u g e t.

73

SCRISOA REA 77

P atricien ei Irina
ie se c u v in e c n ta re c u a d e v ra t n u n u m a i d in p a rte a m e a a p c to s u lu i, c i a p ro a p e d in p a rte a a to a t B ise ric a lu i D u m n e z e u . P e n tru c e ? F iin d c n c u tre m u ru l d e a c u m a l n e c re d in e i, c n d p re o ii c a d , a rh ie re ii se p ie rd , m o n a h ii s u n t n im ic ii, st p n ito rii s u n t z d ru n c in a i, c e i st p n ii p ie r, b rb a ii se te m , fe m e ile se n fric o e a z , sin g u r tu n tre fe m e i te -a i a r ta t n e c z u t , n e c l tin a t , n e tu lb u ra t , fa r te a m , n e c lin tit , n e z d ru n c in a t . D e u n d e a c e a s ta ? F iin d c ai a v u t c a s a su fle tu lu i t u n te m e ia t p e p ia tra n e le g to a re , [c a s ] b in e n c h e g a t i fru m o s lu c ra t , d in c e le m a i d in a in te m u lte i fe lu rite fa p te b u n e , c a re su n t c a n i te p ie tre d u h o v n ic e ti, c a re , p rin p u te re a lu i D u m n e z e u , a u a r ta t fa r t rie v n tu rile d r c e ti i fu rtu n ile lo v i tu rilo r. B in e c u v n ta t e ti tu n tre fe m e i, fe ric it e ti n tre fe m e ile st p n ito rilo r, sl v it n tre c e le m rita te ! C u a d e v r a t a i rid ic a t c o r n d e m n tu ir e B is e ric ii lu i D u m n e z e u , a i v e s e lit p e n g e ri, ai ru in a t p e d ra c i, ai b iru it p e c ei r u c re d in c io i, a i lo v it p e n e l to rii p o p o a re lo r, a i n t rit p e c e i c l tin a i, ai r n it p e c e i d e l s to ri, a i s tr p u n s p e c ei iu b ito r i d e tru p ; i, m r tu r is in d p e H r is to s p r in s f n ta L u i ic o a n , te -a i n u m r a t m p r e u n c u m rtu ris ito rii L u i. B i n e , su fle t c u c u g e t d e b rb a t! B in e , in im c u m in te d e m u c e n ic ! B in e , m a ic n a in te a c re ia m n c h in ! C c i, c a u n a c e a i f c u t i fa c i v o ia lu i H ris to s , s u n t n e v re d n ic s -i 74

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

s p u n m u lte . A a te - a s l v it D u m n e z e u i te -a n la t i n c t e v a m a i n l a , d a c r m n e m p n ia s f r i t n p re a fru m o a s a n o a s tr m rtu risire . i c a re e ste c tig u l d e p e u r m a e i? m p r ia c e ru rilo r n c a re v e i str lu c i c i s o a re le m p r e u n c u to i sfin ii. O s a lu t c u c e le c u v e n ite p e m p r e u n lu p t to a re ;! ta i c u a d e v r a t m l d i [a ta ].

SC R ISO A REA 100 (FR TITLU)

N n trebuii s stea la vedere com oara dreptei credin e. C ci a fost' vtm at de je fu ito rii necredinei chiar i nevrind tu. D a r p o a t e a c e a s t a s - a r n d u i t d e D u m n e z e u s p r e m b o g ir e a o rto d o x e i n B is e ric a lu i D u m n e z e u . A s tf e l i e s te s la v a , o p r e a b u n u le n tre p r in ii m e i i p re a p u te m ic e i p re a d o rit n tre c e i d re p t c u g e t to ri. n tris t to a r e s u n t c t.le c e a u v e n it a s u p r - i ( c c i c u m n u a r fi? ): n im ic ire a c s o i, lip s ire a d e p rie te n i, d e s p rire a d e c o p ii i, m a i m u lt d e c t c e le la lte n u p u in e c a re a d u c d u re re , a i a v u t i c in s te ;i f e e i t a l e 1. D a r n d r z n e t e , o , n t r u t o t n e le p tu le , c c i te-a i f c u t c u n o s c u t c a a p r to r al d re p te i c re d in e , m a ro n v re d n ic ia p m n te a s c , d a r m a i m a re n v re d n ic ia c e rra s c , v e stit n slu jirile lu m e ti, d a r m a i v e s tit ri c o n te m p la ia m o n a h i c e a s c . T e a m p u r u r e a n a in te a o c h ilo r m e i, te m b r i e z c u s r u t r i l e in ii iii m e l e , m r o g c a u n p c t o s s fii s n to s c u tru p u l i s i te la i c u to tu l p u rta t n m n a lu i D u m n e z e u . A c e la i :u c r u n u n c e t a s - l f a c i i tu , s t p n u l m e u , p e n tr u c o p ilu l t u 2. S a lu t -1 p e K a lo g e r o s i p e d o m n u l m e u , p e o m u l lu i D u m n e z e u , m re fe r la s p ta r.

1 Destinatarul era i o persoan cu nalt poziie social n imperiu. " Sfntul Teodor, n smerenia sa, se socotea copil al celui cruia i scrisese.

76

SCRISOAREA 142

U nei egum ene


C u n o s c u t n e e s te c in s tita ta c u v iin d in p o v e s tir e a lu i Ip a tie , d u h o v n ic e s c u l n o s tru fiu , ia r n u d in v e d e re a fa c tre fa . D a r a c u m i m a i m u lt n i s -a f c u t c u n o s c u t d u m n e z e ia s c a ta e v la v ie d in m p o triv ire a [ e v c t a m ] c e a d u p D u m n e z e u 1, a l e g n d t u s c a z i i d i n m n s t i r e , i d e la c rm u ire a s u ro rilo r i s su fe ri te m n ia la c a re a i fo st o s n d it d e c t s c a z i d in c re d in a n H risto s. C c i c u a d e v ra t c d e re d e la H ris to s e ste t g d u ire a sfin te i L u i ic o a n e , p e c a re n o ii iu d e i, c e r n d u -o d e la c e i c e n u se la s n d u p le c a i, i n c h i d n te m n ie , i c io m g e s c , i s u g r u m , i n e c je s c , i is p ite s c , i a lu n g n s u r g h iu n , i p u n n la n u ri, is c o d in d o ric e a lt r u [ m p o tr iv a lo r]. D e a c e e a , o , b u n m a ic , a u z in d [n o i] d e o a s e m e n e a fr u m o a s m r tu ris ire a ta, a m s o c o tit c u d r e p ta te s te c e r c e t m p rin s c r is o a r e a d e fa , g r in d u -i c e le s p r e p a c e : S fie c u tin e H ris to s p e C a re L -a i d o rit i p e n tru C a re p tim e ti. F ii b u c u ro a s , m p u te m ic e te -te , n t re te -te n tru H ris to s C e l C e -i d p u te re n u n u m a i n c e le n c a r e te a fli a c u m , c i i n c te v a n g d u i s v in s p re n c e rc a re a c re d in e i ta le c e le i n e fa a m ic e . S n u sp u i: S - a u m p o tm o lit ie ra rh i, p re o i, e g u m e n i, ia r e u , o fe m e ie , a v n d fire n e p u tin c io a s , c e v o i f a c e ? C u m v o i s u f e r i ? . Nicidecum , m aic!
1 E vorba de strnirea neclintit n dreapta credin.

77

D R E A P T A C R E D I N N S C R IE R IL E S F IN IL O R P RINI

F ieca re dintre n oi a luat p u te re de la D um nezeu i b rb a t i fem eie, i tnr i btrn ca s se lupte pn la s n g e pen tru dum nezeiasca lege i pen tru credina noastr ortodox. i n u n e v a f i d e a j u n s s p r e a p r a r e a n o a s tr c d e re a a p ro a p e lu i. C i i c te n u a u fo st n v re m u rile d e m u c e n ic ie p e n tru H risto s d e m a i n a in te ? i p u in i i p u in e , c a s n u le z ic p e n u m e u n a c te u n a , s u n t c e le c a re a u d o b n d it c u n u n a lu p te i. A a d a r, lo r a s e m n n d u -te , ro g u -te , sta i i tu c u b rb ie ! C c i p e n tru H r is to s , z ic e , m ijlo c im c a i c u m D u m n e z e u v -a r ru g a p rin n o i (II C o r. 5 , 2 0 ). D -n e i tu n sc h im b u l c u v n tu lu i ru g c iu n ile ta le c a i n o i s m e riii s n t m p in m n u r m a ta p e sfin ii n o tri P rin i c a re s -a u n c u n u n a t.

SCRISOAREA 144

Lui Serghie, ipatul i vrul prim ar


C e le p e c a r e m i le - a i s c r is , p r e a d o r i t u l e i p r e a c in s t it ii le , le - a m tiu t, d a r a m p r im it b u n a ta v o in c ai a v u t b u n a n d r z n ire s n e sc rii n a c e s te z ile i p rin c u v n t s n e m n g i d i n m u l t a t a s u f e r i n i m i l o s t i v i r e fa d e n o i sm e riii. Ia r e u p c to s u l, l s n d c e le a le m e le (c c i, p -in h a r u l lu i H r is to s , n ic i n u s u n t n tr is t to a r e c h ia r d .ic p a r i a sta d in p ric in a n d e jd ii [ce se n a te] d e p e u r n a lo r), m n to r c la n e c a z u r ile ta le . C u m a u v e n i t a a u n a p e s t e a lta n e c a z u r i l e ta le : lin a fa r , d in u n tr u , d e la p r o p r ii c o p ii, d e la c a r e m a i c u s a m a r fi tr e b u it s v in s p o r ir e a i g rija c a s e i i sp rijin ii i a j u t o r u l i o r i c e a l t c e v a m a i i n e d e c e i c a r e i i u b e s c :>rin ii? V a i d e tic lo ia m e a , d e c e fe l d e n e c a z u ri e n c o n ju r a t v ia a ta ! C r e d e - m , b u n u le v r, s - a u a tin s d e s u lle tu l m e u c e l e a le t a le c a d e [ s u f le tu l] f e r ic i tu l u i n o s t r u I tt tr u p e s c . C c i s - a r fi m h n i t i o r ic a r e a ltu l p e n tr u g r e u t ile ta le . A a d a r, n u d e z n d jd u i, c i m a i d e g ra b s u fe r , ra b d c u b u n m u lu m ire . C c i tie b u n u l D u m n e z e ii s i c o n o m i s e a s c c e le d e f o lo s p e n tr u n o i i p r i n c e le p o ti iv n i c e i n e c j i c i o a s e , dar m ai presu s de orice lucru s fu g i de prtia cu erezia lupttoare m potriva lui Hi istos, cci m prtirea de ea nnegrete . / pierde su fletu l. A a d a r, p e c t p o i, a i g rij d e tin e , fiin d c c e le la lte , c h ia r d a c le p ie r d e m , n u e m a r e lu c ru (c c i, c h ia r d. c 79

D R E A P T A C R E D IN N S C R I E R IL E SFIN IL O R P R IN I

iu v rem , toi ie vom lsa pe toate, m utndu-ne goi, preum n e-am n; eut, la Ju d ecto ru l), dar dac ne pgubim n credin, es >e cea m ai m are i singura dintre prim ej dii. C ci cu aceasta [cu credina] vom iei din [viaa iceasta] i ea singur se va nfia lng noi mpreun ii fa p te le n ziua ju d ec ii p en tru venicie. F ericit e eg u m en a dac i-a svrit alergarea ei. i iari salut-i pe ai notri, p e n tru care i cer pururea, ca un p cto s, m ntuirea.

80

SCRISOAREA 156

Patricienei Irina
i d a c i s c r ie m , i d a c n u , a v e m c a f a p t p o m e n i r e a fa r u ita re a D o m n ie i ta le n u n u m a i p e n tru b in e fa c e re a p e c a re a i a r ta t-o o d in io a r c tre s m e re n ia n o a str , c i i p e n tr u c h ip u l m rtu ris irii lu i H r is to s , s o c o tin d u - te n o i n r n d u l c e l o r s u r g h i u n i i i c i i c o l o [n:epicopi(jp.evoi] d i n p r ic in a lu i H r is to s i c a r e s e lu p t [ p e n tr u E l]. N u c u m v a i a c e a s ta [e ste m rtu ris ito a re ], [a r z ic e u n ii], d e v r e m e c e n u a fo st p rig o n it , n ic i n u e ste fa r c a s , n ic i fa r c e ta te , n ic i n u e ste s u rg h iu n it , n ic i p re g tit p u ru re a p e n tru p ri m e jd ii? B a d a , c u a d e v ra t; i d e a c e e a e ti fe ric it , c a ta e ste m p r ia c e ru rilo r. C in e d in tre m rtu ris ito ri n u tie c tu a i m rtu ris it m p r e u n c u e i? U n d e n u s -a a u z it c i o so ie d e s e n a to r e ste n tre m u c e n ic i? S -a u m in u n a t d e ti n e c e te le m o n a h ilo r, te -a u l u d a t a d u n rile m ire n ilo r. D a r c e z ic d e a c e ste a ? n s e i c e te le n g e rilo r i a le sfin ilo r s -a u v e s e lit p e n tru tin e . i s n u c re z i c lin g u e a l e ste c u v n tu l. Ia a m in te , d a r, o , m u c e n i a lu i H ris to s , c u m e ti c in s tit , c u m e ti n la t . C o m p a r - m i lu tu l i a u ru l. T o t a t ta i c u m u lt m a i m u lt e ste v re d n ic ia c e re a s c d a t a c u m ie d e D u m n e z e u fa d e v re d n ic ia p m n te a s c p e c a re ai l s a t-o : e ti n u m it m u c e n ic a l lu i H ris to s , m rtu risito r al a d e v ru lu i. D e a c e e a , i a m in te s c s n u te s c h i m b i n i c i d e c u m d in s t a t o r n i c i a [ m p o t r i v i r e a ] [evcrracrig] t a , n t r i n d u - t e p e 81

D R E A P T A C R E D IN N S C R I E R IL E S F IN IL O R P RIN I

s t n c a n e c lin tit a o rto d o x ie i, n ic i s te n fric o e z i d e g ra b i s te n d o ie ti d in p ric in a c d e rii u n o ra , fie m ire n i, fie m o n a h i, i c a re p a r c su n t c e v a , d e i n u su n t n ic id e c u m . C c i u n ii c a a c e tia s u n t fra i m in c in o i, a p o sto li m in c in o i, a v n d n f ia re a d re p te i c re d in e , d a r t g d u i n d p u t e r e a e i ( I I T i m . 3 , 5 ) . M u li p ru i nelepi i ar h ierei la artare i p ru i sfini, [care au trit] n vremu rile d e dem ult, au f o s t osndii1. D a r p u in i nelepi ade vrai, care au vieuit n fr ic a lu i D um nezeu, au lum inat ca lu m in tori n lu m e fiin d c nceputul nelepciunii este a te nfricoa de D um nezeu i m ult vrem e nu p reau c su n t vrednici. F i i n d c o m u l c a u t l a f a , d a r D u m n e z e u l a i n i m s e u i t . Te ro g nc, astup-i gura cu crbu n ele dum nezeietii dragoste, tind toat m ptim irea [fa de lum e]. C ci aa vei tia m preun i ata cu rile viitoare. C ci cu adevrat nu va rm ne nechinuit nim en i, f i e p rin cuvnt, f i e p rin fa p t 2 . C ci te va pizm u i diavolul, p rim in d lovitur m ortal din p ricin a ta. C i fe m e ia , v a z ic e , se rid ic a s u p ra m e a i a c e a s ta n c fiin d c s to rit i n m u lt sla v lu m e a sc . i v a s p u n e a stfe l [d e v o rb e ]: N u su f r. V o i p o m i n c m p o triv a e i m u lte le m e le m e te u g iri, p e b rb a t, p e c o p il, to t s n g e le 3, p e c e le la lte so ii d e s e n a to ri, c u n o s c u ii, slu g ile , slu jn ic e le , a v e re a , p e l n g a c e ste a la c rim ile d e ja le , ru g m in ile , f g d u in e le . i d a c i d e a ic i s u n t ru in a t, tre c la a lt fe l [d e isp itire ]: a d u c a m e n in rile m p r te ti, p iz m a c e lo r d e a c e e a i v re d n ic ie c u e a , c a re v o r z ic e : H u o !

1 Se refer la ereziarhi i nelai, care au fost osndii de sinoa dele ecum enice i nu numai. 2 T oi m rturisitorii lui Hristos n istorie vor trebui s sufere fie luntric, fie i n afar. 3 T oate rudeniile de snge.

82

S F N T U L TI EO DO R STUD1TI L

S in g u r a c e e a e s te m a i p r e s u s d e to i? C in e m a i e i a st.i? , n c i o c r i , l u a r e p e s t e p i c i o r , d i s p r e u i r i , b a t j o c u r i , - u n e o ri i s c u ip r i i, d e c e n u , p lm u ir i, p e d e p s e i m o a r te . Ia am inte, sor n H ristos, s nu te dai [n mna lui/f A c e s t e a s u n t n s e m n e [ a r i y/ioc za] a l e l u i H r i s t o s , a c e s s e a c u n u n i c e r e ti, c a r e te f a c n o u m u c e n i . C c i n u s u n i i a c e l e a 1 c u t r u p a s e m n t o r , d e b u n n e a m , p r e a f e r i c i t e , ia te d in b r b a t c u s a b ia D u h u lu i2? A s tfe l, c u v n tu l [a c e s ta ] s -i f ie p r ile j s p r e a te p r e g ti, s o r i m a i c 3, s n u te m o m e a s c is p itito ru l d ia v o l c u c e v a , n c t s n t re ti i s m n t u i e t i p e m u l i c u p i l d a t a 4 i [ a a ] s d n u i e ^ ti v e n ic n m p r ia lu i D u m n e z e u . R o a g - te p e n tr u m in e . O m b r i e z n D o m n u l p e m d ia i m p r e u n lu p t to a re a ta 5.

1 Se refer la sfintele m ucenie din vechime. 2 n sensul de pline de brbie i fr afeciuni ptimae fa brbaii lor. 3 Exist opt scrisori ale Sfntului Teodor ctre patriciana Irina. unele din ele, pentru drzenia i statornicia ei n mrturisirea . drep credine, o num ete direct m aic duhovniceasc a sa. 4 A ceasta este important s avem azi: pilde vii de mrturisire a Hristos. D oar ele dau putere spre urmare i contemporanilor. i asl de pilde, fie i puine, tim c vor fi ntotdeauna, cci Biserica nu pieri pn la sfritul veacurilor. 5 E vorba de fata patricienei, educat n dreapl i credin de mic;

le
in

ci ui ol a

83

SCR ISO A R EA 223

Fiului N aucratie
R e a e v e s te a s c r is o r ilo r ta le , o , fiu le ! C a tin g n d u - s e e le s m e r i t u l m e u s u f l e t , c u a d e v r a t m - a n d u r e r a t i m i - a c h e m a t la c rim a in im ii, fa c n d u -m i p u in f r s o m n n o a p te a n c a re a m p rim it n m n e p is to la . A s ta , p e d e -o p a r te , p e n tr u to i c e i c e a u c z u t, ia r p e d e a lta , n d e o s e b i, p e n tr u [c d e ri a ] lu i F lu b u te s ; p e n tr u e i, f iin d c a u f c u t a c u m c e le a s e m n t o a r e c u c e le d in a in te , ia r p e n tr u e l, fi in d c e ra c u n o s c u t c a u n u l d in tre c e i c e s ta u c u t rie . A a d a r, m m in u n a m n c d e s ta to rn ic ia lo r, c , n e m rtu ri s in d ei n n t ia lo r n fr n g e re c e a p e n tru a d u lte r i n s o ire a a d u lte r s -a u c o m p o rta t e x a c t p e d o s n situ a ia d e fa , i c u g e ta m n s in e -m i c p o a te i ei a u c in n ei n ii i m b u c u ra m e u , s m e ritu l, p e n tru d re a p ta lo r u m b la r e 1. n s , p r e c u m s e p a r e , z id i n d u - i c a s a lo r p e lo c u r i p u tre d e , c n d e ro z ia a lo v it a s u p ra lo r c a o fu rtu n , a u c z u t c u c d e r e p r e a c u m p l i t , n u m in d iari iconom ie lepda rea adevrului. A ceiai au f o s t i m ai nainte poticnire p en tru B iserica lui D um nezeu i acum la f e l sunt prin c e le .c e le-au f cu t, chem ndu-i p e toi la pierzanie. i cei m ai m uli su n t gata spre m prtirea cu rul, cu1 Se minuna pentru faptul c, cednd cnd a fost vorba de cazul adulterului m prtesc, au ncercat s nu cedeze n lupta cu ereticii iconom ahi.

84

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

tnd n nevoi s afle oarecare dezvinovire p rin care, f r necaz i suprare, s duc lupta pentru dreapta credin 1. A u a v u t p r t i e [ c u e r e t i c i i ] p e b a z a t g d u i r i i lu i H ris to s , a N s c to a r e i d e D u m n e z e u , a tu tu r o r s fin i lo r. C c i a c e s t lu c r u n s e a m n le p d a re a c u to tu l a ic o a n e i. V a i c e n e c a z ! V a i c e n e la re ! V a i m ie , c u m , n c e p n d b i n e , s - a u n t o r s l a c e l e d i n u r m ? Vai mie, asupra ctor oam eni de rn d i dintre cei m ari va veni nim ici rea: i p e ste mireni, i p este clerici, i p este monahi. n s p la g a c e a v e c h e , r u l c e l d in l u n tru l s n u lu i, Io sif, c e l n u m it m a i d e m u lt c u n u n to r a l n so irii a d u lte re , ia r a c u m b a tjo c o rito r a l lu i H ris to s , n s u i s -a f c u t c l u z ito r c e lo r c a re i-a a v u t m a i n a in te n g rij . C e [ s p u n e m ] fa d e a c e s t e a ? Vom renuna, vom cdea, vom ocoli suferina pentru m rturisirea lui H ristos i pen tru m potrivirea noastr statornic [evcrracng/? N icidecum , frailor, nicidecum ! Cci dac necredincioii cad, drepii vor f i nfricotori [pentru ceilali], de vrem e ce cderea aproapelui este cea m ai m are siguran pen tru cel ce st . S stm , dar, n D om n u l cu m ai m ult trie, v rog, nenfricondu-ne de nim ic din partea celor potrivnici. O a r e m r t u r i sire a n o a s tr st n c e i c z u i, n c t p rin s ta to rn ic ia a c e s 1 Lupta pentru dreapta credin ne duce n multe nevoi i neca zuri, foame, frig, srcie, dureri, dezndejdi etc. Ele trebuie rbdate i nu gsite pretexte pentru a ne mplini iubirea de sine prin renunarea la m rturisirea credinei. 2 Cel ce a czut a czut pentru c nu i-a pus ndejdea cu totul n Dumnezeu, ci i n ceva omenesc. Prin cderea lor li se ntrete i mai mult celor credincioi convingerea c trebuie s lepede orice ndejde n ceva creat i s se lege cu toat fiina doar de Dumnezeu spre a nu c dea i ei la rndul lor. n acest fel rugciunea lor devine i mai fierbinte i smerenia i mai adnc. Iar acestea sunt condiiile ca harul s poat veni i s-l ntreasc pe om n mrturisire, chiar pn la moarte.

85

D R E A P T A C R E D I N N S C R I E R IL E SF IN IL O R P RIN I

t o r a s f i m n t r i i , i a r p r i n c d e r e a l o r s f i m c l t i n a i 1? S n u fie ! N o i [ n u n e b a z m ] n ic i p e a c e tia , n ic i p e a lii. H ris to s e te m e lia n o a s tr n tru C a re st m , n tru C a re n e l u d m , z ic n d c u P a v e l: C in e n e v a d e sp ri d e d ra g o s te a lu i D u m n e z e u ? N e c a z u l s a u s tr m to ra re a , s a u fo a m e a , s a u p rig o a n a , s a u g o l ta te a , sa u p rim e jd ia , sa u sa b ia ? C c i i n tru to a te a c e s te a p re a b iru im p rin C e l C e n e -a iu b i t p e n o i ( R o m . 8 , 3 5 , 3 7 ) . A stfel, cel care nu e gata de btaie, [acela] nu se lupt p en tru H ristos, nu p o a te s f i e cretin. N u n z a d a r s u n t l u p t e l e m u c e n i c i l o r , c h i n u r i le, n e v o in e le . N u c u m v a n u s u n t d e u n tru p c u n o i? N u c u m v a n u s -a u o s te n it fiin d a ru n c a i s u b a t te a p e d e p s iri? N u c u m v a n u a u fo st n g re u ia i n c t n ic i n u m a i n d jd u i a u n v i a , p r e c u m z i c e A p o s t o l u l ( cf. I I C o r . 1 , 8 ) ? D a r p rin fric a d e p e d e p s e le v e n ic e i p rin d o rire a r sp l tirilo r c e re ti, c a n ite n e le p i, a u a le s m a i d e g ra b m o a rte a tru p u lu i d e c t p e c e a v e n ic . A u r b d a t, n u s -a u n fric o a t, n u a u fo s t lo v ii d e g ro a z . i z u g r v in d u - i n m in te p e c e l e v i i t o a r e c a p r e z e n t e , s-au d edat cu bucurie la chi nuri, socotin d m u lta p tim ire ca dar. C c i n o u n e - a fo s t d r u it p e n tr u H r is to s n u n u m a i a c re d e n E l, c i i a s u fe ri p e n tru E l (F lp . 1, 2 9 ). i n a lt p a rte : C c i p rin m u lt c e rc a re a n e c a z u lu i e ste p ris o s u l lo r d e h a r (II C o r. 8 , 2 ). A a s-a u b u c u ra t, a a s-a u v e se lit c n d a u p tim it p e n tr u H ris to s to i sfin ii. S g u s t m i n o i, iu b iilo r, d in d r a g o s te a lu i H ris to s , s u m b l m p e u r m e le sfin ilo r, s n im ic im m p tim irile f a d e v e a c u l a c e s t a . N u a v e m a i c i c e t a t e s t t t o a r e ( cf.
1 M rturisirea nu se fundam enteaz pe com portam entul celorlali, ci pe credina n H ristos. Deci nu m ajoritatea stabilete crm a n ce privete dogm a B isericii, ci cei care se in de adevr, fie ei i puini care sunt insuflai de D uhul Adevrului.

86

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

E v r. 13, 1 4 ). Ie ru s a lim u l c e l d e su s e ste p a tria i c e ta e a n o a s t r . O, brbai p u tern ici cu D uhul, o, f i i ai lui Du nnezeu (cci nu ale m ele sm eritului i pctosului si ut aceste cuvinte), s nu plecm genunchii, chiar dac ioi s-ar schim ba ceea ce s nu f ie ci noi, ca unii ntrii odinioar de Dum nezeu, i acum s luptm de unii sin guri. C u n o i e s t e D u m n e z e u , t o i s f i n i i c e i d i n v e a c , c u . n o i e R s r i t u l i A p u s u l 1. M i c p a r t e e s t e c e a c a r e ;- a r u p t p e s in e d e B is e r ic a d e s u b c e r, i a c e a s ta d in fri ; , d in p ric in a c e lo r tre c to a re , d in p ric in a tru p u lu i p e c a re p u in m a i p e u r m l v o m p r e d a f o c u lu i v e n ic , m p r e u n c u s u fle tu l, d a c n u n e in e m d e a d e v r. F ie i s f im is p itii, i s f im lo v ii i n c d e m u lt e o ri , i la sf rit s i m u rim . O a re n u e ste b u c u rie n e g r it d a c a v e m p a rte d e m p r ia c e ru rilo r i d a c d e a ic i n i se d f a im n e m u r i t o a r e ? S a u d i m p o t r i v , f u g in d d e c le s p u s e m a i n a in te , d e a ic i s fim lu a i n r s p n n ru sf rit i s s u fe rim ru in e a fa r d e sf rit? D a , og u -v , fiii m e i, p e c a re i-a m n s c u t n tru D o m n u l, p e c a re i-a s p o rit H ris to s p rin o ste n e li i c h in u ri n u n u m a i a s c e t i c e , c i i [ p r i n o s t e n e l i ] d e l u p t 2 . /sm p l i n i i b i u u r i a m e a , c a s c u g e t a i a c e l a i l u c r u , a v n d a c e e a i cl a g o ste , fiin d d e u n su fle t, c u g e t n d u n a , n im ic [fa c i d] d in c e a rt s a u sla v d e a rt , ci s o c o tin d u -v p rin s m e ri ta c u g e ta re u n ii p e a lii m a i d e c in s te d e c t p e v o i n i v (F lp . 2 , 2 -3 ). A p o s to lic e ti s u n t p o r u n c ile , c h ia r (ia c su n t a m in tite d e m in e , sm e ritu l. R u g a i-v i p e n r u m in e , v ro g , c a , p e n tru v o i, s m i se d e a t rie , p u tc e, c u v n t (c h ia r d a c e u s u n t n e v r e d n ic d e h a ru l d u m n e /.e 1 Celelalte scaune patriarhale nu erau n erezie. 2 Fiii si crescuser duhovnicete nu numai n mnstire, ci ^ n prigoana pentru adevr.

87

D R E A P T / C R E D IN N S C R I E R IL E SFIN IL OR P RIN I

i e s e ) , n c t c u o i n i m , n t r - u n D u h 1, s f i e s l v i t D u m n e z e u n tr u p u l i d u h u l n o s tru . T rim ite -1 p c b u n u l D io n is ie la a rh ie p is c o p . S a lu t -i p e a v v a P e tru , p e a v v a Ig n a tie i p e a v v a T ito e i a ra t -le s c ris o a re a . n c p re g te te -te m p r e u n c u c e ila li, i m a i c u s e a m c u c e i a m in tii m a i n a in te , c a , a lu n e c n d c e i d e a p r o a p e a i v o t r i , s n u i n g d u i i [ l n g v o i] , d a c s u n te i c le v e tii d c a c e ia . S v d e a D o m n u l p u te re , t rie , m in te , o c h i, p ric e p e re c a v o i s fa c e i o ric e e b in e s p re la u d a i s la v a lu i H ris to s , s p re la u d a m e a , sp re fa im a v o a s tr v e n ic . V a sa lu t p e a m n d o i c e i c e s u n t m p re u n c u m in e . H r is to s s f e c u v o i! A m in .

1 ntr-o mim 1" se refer la lucrarea omeneasc, ntr-un Duh la cea dum nezeiasc. U nitatea este rezultatul conlucrrii dintre om i D um nezeu.

SCRISOAREA 244
i

U nei egum ene


M i- a v e stit fra te le c a v z u t c in s tita ta fa i c e ste s n to a s d u p d u h , in n d n d e jd e a p rin r b d a re . i a m s l v it p e b u n u l n o s tru D u m n e z e u , C e l C e i a ra t p u te r e a S a i n fire a c e a n e p u tin c io a s . C c i c u a d e v ra t fe ric it e ti tu n tre m o n a h ii, d a r i n tre to a te fe m e ile , c n z ile le a c e ste a n c a re n u n u m a i fe m e ile c a n o n ic e 1 i c e le c u sc h im , a s e m e n e a v o u , a u fo st b iru ite , ci m a i tre b u ie p u in i to i m o n a h ii i e g u m e n ii d in B iz a n [ v o r fi la fe l], t u , m p r e u n c u c e l e l a l t e p a t r u , a i ales m ai bine s p ti m eti pen tru H ristos dect s te m prteti cu m prt ania eretic ce desparte de H ristos. Cci cel ce se m prtete cu ea este strin de m otenirea lu i H ristos, precum Iuda, i p rta cu cei care L -au luat p e D om n u l ca s f i e rstignit. C ci prigon itori i rstignitori a i lui H ristos sunt cei ce defaim i dispreuiesc icoana lui Hristos, asem enea i a N sctoarei de D um nezeu i a fiecru ia dintre sfini. I a a m i n t e , r o a b a l u i H r i s t o s , s n u -L ru in e z i p e C e l C e te -a c h e m a t la m rtu ris ire a L u i. S m n s f n t e ti (i la s d e o p a rte p e c e a d u p tru p , c c i i a c e a s ta e ste a s e m e n e a [c e le i d u p d u h ]), d in c e a a T e c le i, n t ia m u c e n i , a F e v r o n ie i, E u g e n ie i, M a tr o a n e i i
1 Femei afierosite lui Dumnezeu.

89

D R E A P T A C R E D I N N S C R I E R IL E S F IN IL O R P RIN I

c e lo r a s e m e n e a [lo r]. i a m z is M a tr o a n a 1 p e n tru c i n z ile le e i, fiin d e re z ie i u n e le m o n a h ii s t ru in d n le p d a r e a m p r t a n ie i [e re tic e ], d u p c u m [fa c e i] v o i a c u m , r z b u n to rii e re tic i, c u p rin i d e n e b u n ie , c u m n siln ic le -a u d e s c h is g u rile i le -a u v rs a t [p e g t] m p rt a n ia lo r. D a r e a n u a fo s t d e a c o rd c u m n a [c e a siln ic ] i d e a c e e a s e v e d e c a su fe rit m u lte isp ite p e n tru H risto s. D a r s n u n e a b a te m n ic id e c u m . C c i H ris to s e ste a ju to ru l n o s tr u , c h ia r d a c e i [e re tic ii] n e is p ite s c p n la s n g e . R o a g -te p e n tru n o i, c a i n o i, p c to ii, p e n tru D o m n u l, s n u fim d e sp rii d e H risto s.

1 E prznuit pe 9 noiem brie.

90

SCRISOA REA 294

Lui M acarie egum enul


C e f a c i , d u m n e z e i e s c u l e p r i n t e , s m e r i n d u - t e p e ti ie , c el n a lt n v irtu te , i n l n d u -m p rin c in stite le ta le u v i n te p e m i n e , c e l a f la t la p m n t p r i n r u ta t e i m p r e ;u r a t d e m i i d e p a ti m i n f i e c a r e z i? E u , r o b u l i c o p ilu l ( tu , d o r e s c m a i d e g r a b s f i u n v a t d e c t s p o t f i n st i r e s n v p e a ltu l. Ia r o m u l c e l b u n s c o a te c e le b u n e d in o m o a r a b u n a in im ii. A s e m e n e a e ti i tu i c n d e ti p ri v it, i c n d e ti c itit. D e c i, n le g tu r c u p r o b le m a lu i D e m e tr ia d is i a u c e n ic ilo r s i, d e v r e m e c e a u p le c a t d e ia e l, c a s c u n o ti d in r o a d e c o p a c u l i s f g d u i e ti a c e lo ra p o c in a , [ m i p a re ] lu c ru n t rito r i p e n tr u m in e , c e l tic lo s , i p e r.tru c ei c e se lu p t c u n o i n c h ip v z u t i n e v z u t, c a u n u ! ce a m fo st n v re d n ic it s v in n u rm a tu tu ro r m rtu risito rilo r d e a c u m a i l u i H r i s t o s . C ci m rturisitor este tot cel c a rm as neclintit. I a r d e s p r e c e l e l a l t e d o u p r o b l e m e i a m i se a ra t : D ac un p re o t a subscris1 la necredina [ ereticJ, da tor este s se pociasc i s pln g cu cldur ca s -i f ie iertat necredina, dar s liturghiseasc, nicidecm t
1 A sem nat un docum ent n care se arat de acord cu civ ia. A ceasta e o treapt mai puin grav de prtio cu erezia. Cea nai grav este m prtirea concret din potir cu ere icii.

91

D R E A P T A ,'R E D I N N S C R I E R IL E S F IN IL O R P RIN I

. h ia r dac nu pom en ete n ici un necredincios ci s se opreasc de la lucrarea sfinit p n va da D om nul i y / rn du i vrem ea unui sin od ortodox n care fieca re va iiia cele vrednice dup ju d eca ta lu i D um nezeu. Iar eu te fZituiesc, dac a avu t p a rte prin m prtanie de prtia cu cei necredincioi, s se in departe de Sfintele rain e pn la finul sau doi ani. Cci s-a scris c nu p u ei bea p a h a ru l D om nului i p a h a ru l dracilor, nici nu . m tei s v n prtii de m asa D om nului i de masa lracilor. A c e la i lu c ru i n c e e a c e p riv e te b ise ric ile . C e n v o re e s te n tre te m p lu l lu i D u m n e z e u i id o lii? D e c i, d a c s-a p o r u n c i t d e S f n t u l S i n o d 1 c n u t r e b u i e s i n t r m n lis e ric ile e re tic ilo r, n u tiu d e c t c , d a c s-a d a t d e c tre t p n ire n c h ip d e s v r it o b ise ric o rto d o c ilo r, s n u n a i litu r g h is e a s c a c o lo e re tic u l. C c i a tu n c i in tr i litu rilu s e te o rto d o x u l, n e fiin d n ic i o o s n d p e n tru c e le p e re c u te m a i n a in te . A a c u g e t, p r in te le m e u , e u , c e l s m e rit, p r iv in d la p ille le d u m n e z e ie tilo r P rin i, c h ia r d a c d e s v r ire a ta a r m te a s v a d i s a ra te o c h ilo r m e i c e le m a i b u n e . C a m u l c e e ti n p u te r e i lu p i p e n tr u D u m n e z e u , s fii p it [ n v i a ] n c , p e n t r u m i n e , t u , c e l c e e t i [ d e D u m n e e u ] a s c u lta t n tre P rin i; a s e m e n e a i ro a g -te p e n tru n e re d n ic ia m e a . L Jna in e d e d ra g o s te , ia r c e a la lt fa -o p e n r u p o r u n c a d a t i.

1 E yorba de Sinodul din Constantinopol care, sub preedenia i Cntului Nichifoi a elaborat 48 de canoane pstrate n culegerile caonice bisericeti apud arhid. Prof. dr. Ioan Floca, Canoanele Biseriii Ortodoxe, Sibi i. 1992, p. 450). Canonul 46 vorbete de intrarea n Hsericile ereticilo r

92

SCRISOAREA 308

Fiului Ignatie
C e le p e c a re le -a i sc ris, fiu le iu b it, le -a m tiu t i m b u c u r, fiin d c a u d g la s u l t u , ia r n u p e n tru c tu p rim e ti c e le d in p a rte a m e a . D e a ltfe l, [c e le a le m e le ] s u n t i n v e c h ite , i d e n im ic . D a r d a c z ic i c te fo lo s e ti d e c u v in te le m e le , s c rie -m i, i p r im e te [la r n d u l t u ], i n u v a fi n ic i u n re fu z d in p a rte a m e a . A flu c d u c i v ia str m to ra t n p rig o a n a d e a c u m , d u p c u m i c ei d e u n o b ic e i c u tin e c a re su n t a s c u n i [c u tin e ], n s n d e jd e a s u u re z e [s tr m to ra re a v o a s tr ]. i n e c e le a le ta le c u t rie , m p re u n c u b u n u l E u s e b iu p e c a r e l i s a lu t. m prtania [rcoivcovia] de la eretici nu e simpl p i ne, ci otrav [(pp/iaicov]1 care vatm nu trupul, ci nne grete i ntunec sufletul. I a r [ a o l u a ] i a o a r u n c a p e a s c u n s e u n u p o t s s p u n , c i c e i c e o fa c d in p ric in a fric ii, d e sp re c a re se p o a te s p u n e a c e l lu c ru c m u lte d in tre c p e te n ii a u c re z u t n E l, d a r n u m rtu ris e a u , d in p ric in a fa ris e ilo r, c a s n u fie d a i a fa r d in sin a g o g . C c i a u iu b it s la v a o a m e n ilo r m a i m u lt d e c t s la v a lu i D u m n e z e u (In . 1 2 , 4 2 -4 3 ). P e n t r u c e l o r t o d o x s u n t r u g c i u n i l e s f i n t e i s l u j b e [w p o vpyia\. D a r d e c e s e m a i i a l a d e s c u s u t a c e s t l u c r u d a c e s t e
1 < Pap/xaKO Vare mai m ulte nelesuri: drog, medicament, otrav, butur vrjit. Am ales sensul potrivit cu contextul.

93

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

f c u t i d e c tre e re tic i? 1 F iin d c e i n u c u g e t c a c e l c a re le - a f c u t p e e le , n ic i n u c re d p r e c u m in d ic n s e i c u v in te le [ r u g c iu n ilo r], d e i to a t m is ta g o g ia 2 l s l v e te p e H ris to s c S - a f c u t c u a d e v r a t o m . D a r e i [d e fa p t] t g d u ie s c [a c e s t lu c ru ], c h ia r d a c z ic [c o n tra riu l]3, p e n tru c c u g e t c E l n u p o a te fi n c h ip u it p e ic o a n . E c a i c u m a r z ic e c in e v a : C r e d n T a t l i n F iu l i n D u h u l S f n t , d a r e l c u g e t c T a t l i F iu l i D u h u l S f n t s u n t u n s in g u r ip o s ta s , a v n d tre i n u m e , lu c r u c e in e d e d o g m a lu i S a b e lie , c e l c u c u g e t d e e rt. A a d a r, c u m ? S s p u n e m o a re c u n u l c a a c e s ta c re d e n T r e i m e ? N icidecum , chiar dac el o zice. D eci aa i aici, nu crede precu m zice, chiar dac ortodox este mista gogia, ci fieca re griete la ntmplare, ba m ai degrab aduce ocar, cci i bate jo c de slujb [ Xei Tovpyiaj 4 F iin d c i v r jito rii i d e s c n t to rii s e fo lo s e s c d e c n t ri d u m n e z e ie ti n lu c r u r ile lo r d r c e ti.5
1 Ereticii i im propriau formulele ortodoxe de rugciune, dar nu credeau n coninutul lor. Este ceea ce se face azi. M uli mrturisesc dogm ele Sfinilor, dar nu tot atia le accept n chip real coninutul. De pild, un protestant poate foarte sim plu s rosteasc rugciuni or todoxe, chiar dac nu crede n ele; i nici nu are cum s cread, cci dac ar crede, s-ar lepda de erezia lui i s-ar uni cu B iserica Ortodo x. D eci, im portant este acordul luntric m rturisit pe fa, prin vie uire i contiin dogm atic cu textul pe care l rostim. 2 A ici se refer fie doar la Sfntul B otez, fie la ntregul complex de T aine de iniiere n cretinism . 3 Ereticii iconom ahi afirm au c H ristos S-a ntrupat, dar tgduiau posibilitatea zugrvirii pe icoan, ceea ce e absurd. 4 E reticul care rostete rugciuni ortodoxe le batjocorete, cci nu crede n ele. D ar i ortodoxul care nu le ia n serios este mai ru dect un eretic. 5 A a vrjitorii se folosesc de rugciunea Tatl nostru, ndeamn oam enii s m earg la biseric etc. Fac m ulte forme ale evlaviei, dar ; n alt duh.

94

SF N T U L T H E O D O R ST U D IT U I

D e c t s p le c e d e n e b o te z a t d a c n u s -l b o te z e s fie e x is t v r e u n u l, d e u (c u ta re ) n n u m e le D u h . i c u a d ev ra n e v o ie , s e n g d u ie d e m u lt s -a f c u t i a

a i c i n e l u m i n a t , e m a i d e f o l o s c a ( el s e g s e te v re u n [p re o t] o rto d o x c i rc b o te z a t d e u n m o n a h , sa u , d a c u i n m ir e a n , c a re s 2 ic : S e b o te a z T a t lu i i a l F iu lu i i a l S f n tu lu i t e s t e b o t e z a t . C c i , d a c e n e a p n t i s c h im b a r e a le g ii, p r e c u m [ i] n a i fo s t p rim it [a c e s t lu c r u ] .1

1 Legea e ca preotul s boteze pe cel nebotezat. Iar excepia este ca botezul s fie fcut de un m irean sau clugr nesfinit. De remar ;at este c schim barea de lege se face n cadrul trupului Bisericii. Ad c un mirean eretic nu va putea niciodat s boteze n chip real un nebotezat. Tocm ai asta precizeaz i Sf. Teodor: dac nu se gse un preot ortodox, atunci poate fi nlocuit de un mirean ortodox, care nseamn nesfrit mai mult dect un preot eretic.

95

SCRISOA REA 340

Fiului T aleleu
B in e a i f c u t c m i-a i s c r is , fiu le iu b it. C c i a i a r ta t o r in a c e a s ta c r e d in a i d r a g o s te a ta . D a r p e n tr u c e m i ; n i la u d e d e c a re n u a m p a r te n ic id e c u m ? N u tii c s u n t p c to s i s im p lu n c u v n t? D a r d ra g o s te a e s te fo a re h o a , a tr ib u in d c e lo r d o rii, d in p a rte a p rie te n ilo r, c e le :e n u e x is t . A a d a r , l s n d la o p a r te la u d e le , m a i d e g ra i ro a g a -te , fiu le , s m n t re s c n D o m n u l i s m iz b v e s c n to t c h ip u l d e c e l r u . N e p u tin a ta tr u p e a s c s o d u c i c u m u lu m ir i c tre J u m n e z e u i n u te n tr is ta p e n tr u c h ip u l n c a r e a ^ v e n it. t i e D o m n u l s a d e a c e l e d e f o l o s f i e c r u i a , n s e u fflu t i u ie u n d e i- a v e n it 1. H u la s f ie d is p r e u it i [ a tu n c f e a ] v a re c e m a i re p e d e , d a r d a c n fric o e a z , m a i d e g ra b v a a m n e , d e c a r e s fii iz b v it c u p u te r e a lu i D u m n e z e u .2
1 B oala e spre pocin, dar felul ei ine de specificul i folosul icrsoanei creia i- o ngduie D um nezeu. Ea ine cont de felul pcateor ce trebuie tm duite. 2 Propoziia n legtur cu hula se poate referi fie la boal, fie la rigoana despre c: re se vorbete n continuare. Dac se refer la boa.1. atunci, n general, boala aduce crtire i hulirea proniei dumneze eti. D ac cel bolnav dispreuiete aceste gnduri, ele pleac ndat, iar dac se las nvluit de ele, l vor vlgui i luntric i atunci boala i pierde caracterul m ntuitor i devine pricin de pierzanie. Dac ns se refer la prigoan, atunci ea indic hulirea adus de prigoniori, de care nu trebuie s in seama ortodocii.

96

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

C h ia r d a c se fa c e m u lt a s u p rire d in p a rte a p rig o n ito ri lo r, n s p r e m iu l e s te c e re s c . A a d a r , d a c m p r e u n p ti m i m , v o m f i i s l v i i m p r e u n . C ci nu e vrem e de dul ce ptim ire, ci de m ucenicie. n p ro b le m a c u p re o tu l c a re p a re o rto d o x , d a r c a re m n n c c u e p i s c o p u l 1, d u p c u m a m z is , d a c n c e t e a z d e la o a s tf e l d e m n c a re m p r e u n , p r im in d i e p itim ia o p r i rii d e a s lu ji c e le s f in te p n la o v r e m e , i d a c n u m a i c a d e n a c e e a i g r e e a l , a re v in d e c a re c a s s lu je a s c [la v re m e a p o triv it ] lu i D u m n e z e u . D a r d a c e s te in d ife re n t, n u fi* v a f i i z b v i r e b r b a t u l u i p r o p r i a b o g i e n c t p r i n d a re a e i [c a m ilo s te n ie ] s s c a p e i d e p rt ia e re tic , i d e a lt fa p t p c to a s ; c n u s e d n s c h im b b in e le c a s s e p r im e a s c r u l, d u p c u m n u s e d lu m in a i s s e p r i m e a s c n t u n e r i c u l . D ac ar da cineva toi banii lu m ii i are p rt ie cu erezia, nu este prieten al lui D um nezeu, ci vrjma. D ar ce zic de prtie2? Chiar dac ar fa c e com prom is cu ereticii n m ncare i butur i p rie te nie, ste vinovat. H otrrea este a lu i Gur de A u r3, ns m te i a fiec ru i sfnt.4 i cum este[ fa p t ] f r de voie, iar nu lucru [de voie], ca cel ce p a re c cuget or todox s se m prteasc deopotriv cu erezia? F r v o ie e s te c n d c in e v a c a s c c u s ila g u ra u n u i o rto d o x i i to a rn m p rt a n ie e re tic , c e e a c e a u f c u t e re tic ii d e o d in io a r i fa c , p r e c u m a m a fla t, c e i c e lu p t a c u m m p o triv a lu i H ris to s . I a r a s e m p rt i d e la s in e e s te d e b u n v o ie . Ia r d a c o fa c e fiin d c s e te m e (c c i a c e a s ta e n tre b a re a ), n ic i a a n u v a a v e a a p ra re . C c i a u z im : N u v
1 Probabil e vorba de un episcop eretic sau filoeretic. 2 Se refer la prtia n Sfintele Taine sau rugciune. 3 D espre prorocii m incinoi , PG 59, 558. 4 Este vorba aici de consensus patrum n ceea ce privete erezia.

97

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

f ie f r ic d e c e i c e u c id tr u p u l, c i d e D u m n e z e u C a r e le tr i m i t e p e a m n d o u n g h e e n a f o c u l u i v e n i c (q /T M t 1 0 , 2 8 ) . Cu adevrat, lum ea ntreag nu este vrednic de un sin g u r su flet care se p zete p e sin e neprta de prtia [m prtan ia] eretic i de orice ru. I a r c e i c e s e m p rt e s c d e a m n d o u [d e e re z ie i d e p c a t m o ra l] s u n t d e a c e e a i c in s te c u ia r b a , c u le m n e le i tr e s tia p e c a re le v a a rd 6 fo c u l c e rc rii ju d e c ii i p e f p tu ito rii lo r i v a p z i a rz n d n v e n ic ie , fa r s s e to p e a s c .

* Vv

SCRISOA REA 381

Teodor, ctre friile m prtiate pretutindeni


[CUVNT] CATEHETIC

H a ru l i p a c e a s v i se n m u le a s c (I P t 1, 2 ). C u c i d re p t e s te d in a p o s to le tile g l s u iri a g r i c e lo r p rig o n ii p e n tru H ris to s . B in e c u v n ta t e s te D u m n e z e u i T a l D o m n u l u i n o s t r u I i s u s H r i s t o s (c f E f . 1 , 3 ) , C e l C e d e s c h i s n o u , s m e r i i l o r , u a d e i s u n t e m p z i i Cu s t r n i c ie c a s n e u n im c u v o i, iu b iii n o tr i fra i, p r in tr - o v o r b ire p rin s c ris o a re . C u a d e v ra t c u v n tu l lu i D u m n e z e u n u s e l e a g \cf. I I T i m . 2 , 9 ) , c h i a r d a c c e l o r p u t e r n i c i l i s e p a re c l le a g . C u a d e v r a t s u n te m d a to ri a n e b u c u r a m u lt c v e d e m c h ia r n tr u n o i, p c to ii. m p lin ir ile .d u m n e z e ie tilo r m a i n a in te v e s tiri. V e n ii s s p u n e m , fra ilo r, m p re u n c u A p o s to lu l: C in e n e v a d e s p ri d e d ra g o s te a lu i D u m n e z e u ? N e c a z u l s a u s tr m to r a r e a , s a u f o a m e a , s a u p rig o a n a , s a u g o l ta te a , s a u p rim e jd ia , s a u s a b ia ? (R o n . 8 , 3 5 ). O a rfe n u m a i p e n tr u s in e a s p u s a c e s te a i n u i p e n tru n o i, c a i n o i s a v e m fa d e D u m n e z e u o a s e m e n e a a e z a r e ? A a n c t s n u n e d e z n d jd u im n n e c a z u r ile n c a re s u n te m , c i s iu b im a s u fe ri c u b u c u rie i c e le la lte p tim iri r m a s e . C c i b u c u rie n e g r it e s te a p tim i p e n tru i m p r e u n c u H r is to s , d u p c u m a u d o v e d it to i s f in ii p n la T a d e u , m u c e n ic u l n o s tr u , i p n la o r ic a r e a lt m r tu r is ito r lu a t d in v ia a a c e a s ta n u r m a lu i [a lu i T a 99

D R E A P T A C R E D I N N S C R IE R IL E SFIN IL O R P R IN I

le u ], fie d in te m n i , fie d in a lt lo c d e s u rg h iu n ire , p e n tru m n a [lo r] r v n a i p e n tru fa p ta v re d n ic d e u rm a t. S ne facem, i noi, fr a ii m ei, ntr-un astfel de chip n ucenici, prin a f i p u ru rea p reg tii s fim luai, s m rturisim , s fim biciuii, s murim. A cest lucru n sea m n a f i m u cen ici n fie c a re zi, aceasta este a m uri > n fie c a re zi. D in acest lucru vin curirea sufletului, n strin area de p a tim i, apropierea de D um nezeu, ura lu nii, aducerea n m inte a ceru lu i i a buntilor pu se deoparte n veac, iar nu a celor ntristtoare1. Cci o iistfel de p reg tire nu d rgaz m in ii s iubeasc ndul cirile i s se reverse n chip p tim a ici i acolo, ci m ai degrab ncordeaz inima, adu ce strpungere, ca ochii s verse lacrim i, dorete ieirea din trup ca dintr-o tem ni apstoare. S l u m , d a r , a m i n t e , f r a i l o r , c u m s u n e m . D a c s u n te m a a , f o a rte b in e , d a r d a c s u n te m a ltfe l, : n e m b o ld im , s n e c u r im . S fu g im d e d ia v o l b a la u r u l c e lj lip s it d e b l n d e e d e s g e ile a p r in s e a le p o f te i a m a re i d e m o a rte . [A c e s te s g e i] n u s u n t p l c e re , c i d u re re , n u n d u lc ire , c i a m re a l , n u d u lc e p tim ire , c i v r j m ie , ro b ie , s tric c iu n e , tic lo ie , s c h im b a re a d e p rin d e rii c e le i d u p fire . C c i d a c [p o fta ] e b u n i d u lc e , c u m p e c e i c a r e i p r in d e n d a t i a r a t n e b u n i, d o b ito c e ti, p lin i d e r u in e , ro b i, d e z n d jd u ii, s l b n o g ii, v in o v a i d e n o a r te a v e n ic ? E a fa rm e c , s c o n d u -i d in s in e i s c h im u m d u -i, d a r c u e a n u s e n t m p l c i c u f a r m e c e le n c a c u l n d r c iilo r c a re n u p ric e p c e e c u e i d e c t d u p tre z ire 2.
1 M intea unui astfel de om se gndete la cer i la cele de acolo, nu la chinurile i necazurile pe care le suport aici pentru Hristos. \cestea din urm i se par nesem nificative n raport cu prim ele. 2 i pofta produce o ieire a om ului din sine, din hotarele firii, a sem enea cazului dem onizailor, dar ea o face ct tim p om ul e conti ent, nu incontient ca ndrciii.

100

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

A a d a r, s lu m d e a c u m a m in te , iu b iilo r, la lo c u rile u n d e n e a d p o s tim , la p e tr e c e r e a n o a s tr , u n d e i c u c in e o d u c e m . i d a c e v t m to r a c e l lo c , tre b u ie s c h im b a t, d a c p e tre c e re a e c u c e l c a re a d u c e s m in te a l , tre b u ie n d e p rta t, d a r d a c n u e c u n ic i u n u l [d in c e i r i], tre b u ie p rim it, fiin d c b le s te m a t e s te c e l c e a d e d e u n u l s in g u r c t v r e m e n ic i o J ie a p r a t n e v o ie n u s t d e fa . T re b u ie s fim c u lu a re a m in te i n c e p riv e te c e le la l te m n c a re a , b u tu r a , s o m n u l, m u n c a , f iin d c to a te [a c e s te ] r e g u li p o t s s u p u n tr u p u l p r in p o r u n c i i n u l s lb tic e s c s s e s c o a le a s u p ra s u fle tu lu i. [T ru p u l] e m g a r. D a c l r s fe i p e s te m s u r , s e fa c e n e s u p u s i c o b o a r m in te a c e [v re a s ] s e s u ie [la c e le n a lte ]. D in c e le a le n o a s t r e v f a c e m c u n o s c u t e i c e l e a le v o a s t r e 1, d e v re m e c e to i o a m e n ii a u lu a t d e o p o tr iv d e la D u m n e z e u fr ie le s t p n irii d e s in e s p re a s e s tru n i p e e i n i i, c h ia r d a c n e c o n te n it e s te r z b o i n tre s u fle t i tru p , c a re s e m p o triv e s c [u n u l a ltu ia ]. G n d u l d e s p re a c e s t lu c ru s in c o n t d e a c e s te a . D a r c e e c u c e le u rm to a re ? [S in e i] c re d in a n e a b tu t , n e s c h im b a t , d u p c u m v -a m p re d a t-o i a m lu a t [i n o i] d e la s fin i, b a m a i d e g r a b i n o i, i s f in ii d e la U n u l i A c e la i D u h . H ris to s n u e s te H ris to s d a c n u S e z u g r v e te . C c i a s p u n e H ris to s n s e a m n [p rin a c e a s ta ] a c u g e ta ta in a n tr u p r ii L u i. C c i n u s -a r p u te a s p u n e H r is to s i [n a c e la i tim p ] s fie c u g e ta t C u v n tu l g o l d e tru p . D a c tru p e s te C u v n tu l, e lim p e d e c n c e p riv e te t r u p u l s e i c i r c u m s c r i e , i a r p r i n n u m e l e Hristos s e i n t r o d u c e i s e n e le g e d e o d a t i n s u ire a d e a fi c irc u m s c ris .
1 Pentru c Sfntul fcuse experiena acestei lupte ascetice, i pu tea povui i pe ucenici.

101

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

n c t c e i c e n u z ic c E l s e z u g r v e te , a d ic s e n c h ip u ie n ic o a n , II s o c o te s c f r tru p i s u n t d e p a rte d e c u rte a lu i H r is to s , c h ia r d a c a r fi P e tru s a u P a v e l, d u p c u m n s u i P e t r u i P a v e l a u h o t r t s p r e a s i g u r a r e a n o a s t r (cf. G a l. 1 , 8 ). F iin d c n ic i u n u l d in tr e a p o s to li s a u d in tre s fin ii d e d u p e i n u a s p u s c H r is to s n u s e c irc u m s c rie d u p tr u p s n u fie ! , d u p c u m z ic c e i r u -c re d in c io i, p u n n d n a in te [s c r ie r i] fa ls e . S in e m a c e a s t c re d in c u ra t , o , fra ilo r, s m rtu ri s im a c e a s t b u n m rtu ris ire , n e l s n d u -n e n ic id e c u m a b tu i. T g d u ito ri a i lu i H ris to s s u n t c e i c e n u in a a . M u c e n ic i a i lu i H r is to s , m p re u n c u c e i 4 0 [d in S e v a s tia ], m p r e u n c u c e a ta d e n e v o ito ri c e a d in v e a c , s u n t c e i c e s e in s ta to r n ic i [n c r e d in a d r e a p t ] . V a i! P e n tr u a n u g u s ta n c h ip n e le g iu it d in c rn u rile d e p o rc a fo s t m u c e n ic ia M a c a b e ilo r , ia r tu n u [v re i s fii] m u c e n ic c a r e s u fe r p e n tr u a n u t g d u i p e H r is to s , C e l C e [p o a te fi] z u g r v it? Io a n , n a in te m e rg to ru l, fiin d lo v it p e n tru m u s tra re a a d e v r u lu i n c e-1 p riv e te p e Iro d , a d a t o rd in u l d e n c e p e r e a l u p te i m u c e n i c i l o r , i a r t u n u v r e i s fii n tr e m u c e n ic i, m u rin d p e n tru H ris to s ? N im e n i s n u v a m g e a s c c u v o r b e d e a rte , d in p ric in a c ro ra v in e m n ia lu i D u m n e z e u p e s t e f i i i n e a s c u l t r i i ( cf. E f . 5 , 6 ) . M u c e n i c n c h i p d e p lin i n e n d o ie ln ic e s te c e l c e m r tu r is e te , i p e a t t e s te , p e c t s e i n m u le s c p tim irile . S n u v c la tin e t ria p r ig o a n e i. n c n u n e -a m lu p ta t p re c u m m rtu ris ito rii d in a in te , n c n u a m fo s t a r i n d e a ju n s c u fo c u l n c e rc rii c e le i m a i a s p re . n c e s te a m e s te c tu r d e p lu m b , n c e s te p a t a p c a tu lu i. C in e e ti tu , c e l c e c a lc i n a d n c u rile ju d e c ilo r c e lo r d e n e p r ic e p u t? C e le c a r e s -a u p o r u n c it ie , a c e s te a c u g e t - le . D u m n e z e u a ic o n o m is it c a s m n a f g d u it lu i

SF N T U L T1IH OD OR ST U D IT I L

A v r a a m p r i n b i n e c u v n t a r e a l u i D u m n e z e u s m o t e n e is c p m n tu l s f n t, d u p c e m a i n a in te a ro b it s u b m ; n a W i !F a m o n 4 3 0 d e a n i . C r e t i n i s m u l a f o s t m i m u l t de d o u iS U te d e a n i n p r i g o a n c u m p l i t , d c l a n c e p u t u l p op o v d u irii a p o s to lilo r p n la C o n s ta n tin , n t iu l m p ra t a l c r e tin ilo r . C e i d e d u p a c e e a a u p e tr e c u t m u lt tim p n d e l s a r e [ i u u r t a t e ] , n a f a r d e v r e m e a l u i I u l i a n a p o s ta tu l. M a r e le P a v d l tr e iz e c i i c in c i d e a n i a fo s t p r ig o n it i m u r e a n f l e c a r e z i , i a r t u a i s l b i t n c i n c i a n i ? Cle m e n t 1 , c e l m u l t n e v o i t o r , a f o s t m u c e n i c 2 8 d e s a n i , i t u te - a i d e l s a t n p u in i [ a n i]? C n d v o i a v e a tim p s s p u n c e le a le c e lo r la li m u c e n ic i? N u a i a u z it d e r b d a r e a lu i Io v ? O a re n u c in c is p re z e c e a n i a fo s t c h in u it d in p ric in a c e lu i r u c a re l a s u p re a i a c e lo rla lte n e c a z u ri v e n ite a s u p r a l u i , i a c e s t e a n e t i i n d s f l f c u t c e v a d i n cele r e l e , b a m a i d e g r a b d o a r c e l e f o a r t e b u n e ? i c a r e a fost p r i c i n a s p u s l u i d e D u m n e z e u ? C a s t e a r i d r e p t , zice ( I o v 4 0 , 8 ) . A a i acum, pron ia [lui D um nezeu] oarecum i cerne p e cei de azi, nct neghina s f ie aruncat i grul s rm n curat. N u a u z i c e z i c e l u i I e r e m i a ? P u n e - i p e e i n t o p i t o a r e i i a a m i n t e d a c s u n t c e r c a i , dup c u m E u m - a m f c u t c e r c a t p e n t r u e i ( cf. Z a h . 1 1 , 1 3 ) . S r b d m n c , o , o s ta i a d e v ra i ai lu i H ris to s ! Z ile le tr e c c a u m b r a , c h ia r d a c p r ig o n ito r ii p a r c r m n . D a c M -a u p rig o n it p e M in e , z ic e , i p e v o i v v o r p r i g o n i. D a c a u p z it c u v n tu l M e u , i p e a l v o s tr u l v o r p z i. D a r to a te a c e s te a v i le v o r fa c e d in p r ic in a n u m e lu i M e u , c n u - L c u n o s c p e C e l C e M - a t r i m i s ( I n , 1 5 , 2 )). C c i c u a d e v ra t n u a u c u n o s c u t c D u m n e z e u i T a t l a
1 P r z n u i t l a 2 3 ia n u a r ie .

2 De fapt, Zaharia sau, n ultim instan, Duhul Sfnt .Care a g it prin amndoi.

103

D R E A P T A < R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

trim is p e F iu l S u U n u l N s c u t, n s c u t d in fe m e ie , n s c u t : u b L e g e , c a p e c e i d e s u b L e g e s -i r s c u m p e re , c a lu m e a s f i e a g o n i s i t T a t l u i S u ( cf. G a l . 4 , 4 - 5 ) . C c i a l t fe l n u a r fi t g d u it c E l [ p o a te fi] z u g r v it. C c i n im e n i ; a s c u t d in fe m e ie n u e s te c u n e p u tin d e z u g r v it n ic o a n d e c t d a c a r fi a v o rto n . D e c i, n a c e s t c h ip s n e c r n d u im p e n o i n in e , fra ilo r, i a a s n e m n g ie m c u c u v in te le M n tu ito ru lu i n o s tru Iis u s H ris to s , a te p t n d r s p l tire a . D a r tii c in e e L e o n tie : n e a m d e fa m e n i, n u n u m a i lip it d e c in s te d u p c u m a z is c a r e v a d in tr e p u r t to r ii d e i H im n e z e u , c i i t g d u ito r a l lu i H r is to s .1 i n u i e s te < Je a j u n s n u m a i a c e a s t a , c i i i c h i n u i e c u s l b t i c i e p e (" a ii n o tr i. C e l m a i n a in te u c e n ic , a c u m e s te t g d u ito r a re in e c re d in a iu d a ic . C e l c e a fo s t n tre fra ii c e i m a i d e fru n te e s te m p o triv a fra ilo r m a i m u lt d e c t to i c e i c a r e i c h in u ie . C e l c a r e n u n u m e a s im p lu ic o a n a , c i [i s p u n e a ] s f n ta ic o a n a lu i H r is to s , a N s c to a r e i d e D u m n e z e u s a u a v r e u n u ia d in tre s fin i, a c u m le a rd e , le c u r , h u lin d c a o f ia r n n e b u n it . P e n tr u a c e e a e s te iu b it s t p n d to r u lu i i c r m u ie te m n s tir ile n o a s tr e i to a te le ia c e t i c l o s u l s p r e o c a r a l u i H r i s t o s . D a r v a i m i e ! C c i a le i ie le s u n t b a tjo c o ririle " a c e lu ia . A s e m e n e a e s te c e lu i c e 1 a n s c u t d u p tru p , fiin d c i a c e la , n v re m u rile d e m a i a in te , a f o s t p r g a n e c r e d in e i, p r e c u m a f o s t i a lu i I rm ie . C c i a m n d o i s -a u d a t d ia v o lilo r, i D u m n e z e u n u
1 Eunucii au ju c at un rol adesea nefast n disputele teologice din lizan. Literal: com ediile. Leontie lua n rs m anifestrile ortodoxe ale c redinei. Sfntul T eodor i deplnge orbirea i nesim irea n care a ajuns, dar l socotete nc fiu al su i se ndurereaz pentru el. i 1 ,cc ale sale pcatcie aceluia.

104

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

a m e s te c c io a ra c u p o ru m b e lu l, c i c e le a s e m n to a re c u c e le a s e m e n e a lo r. A a s ta u lu c ru rile c u a c e ia . i s le d e a lo r D o m n u l c u n o tin a a d e v ru lu i, lo r c a re s u n t p r in i n la d e d i a v o l s p r e a f a c e v o i a a c e l u i a ( cf. I I T i m . 2 , 2 5 - 2 6 ) . Ia r p e v o i, m p re u n c u c e i p e c a re a p o s ta tu l i p e d e p s e te , H ris to s s v n t r e a s c , s v d e a p u te r e , s v d e a t rie a r b d a c t v re m e s u n te i n c n f o m e ta i, n s e ta i, g o i, p e d e p s ii, n tu lb u r ri, c h in u ii, b a tjo c o rii, p rig o n ii, h u lii, fi in d c a g u n o iu l lu m ii, le p d tu ra tu tu ro r, d u p m a re le P a v e l (I C o r. 4 , 1 3 ), m p r e u n c u c a re f ie s a v e i p a rte . F ra ilo r, ru g a i-v p e n tru n o i, p c to ii, c a s n e m n tu im , n v r e d n ic in d u - n e fie m c a r d e tr e a p ta c e a d e p e u r m n tre to i c e i c e s u n t s ta to rn ic i [n c re d in ]. V m b r i e a z F ra te le N ic o la e c a re e s te m p re u n c u m in e . H a ru l c u v o i c u to i. A m in .

SCRISO A REA 382

T eodor, ctre friile m prtiate p retu tin d en i 1


C U V N T C A TEH ETIC

B u c u r a i- v d o r iii m e i fra i i p r in i, c v e s tir e a c e a b u n [c e v -o d a u ] e s te d e b u c u rie . Ia r i a m fo s t n v re d n i c ii n o i n e v re d n ic ii s m rtu ris im m rtu ris ire a c e a b u n ; ia r i a m fo s t s u p u i la c h in u ri a m n d o i p e n tru n u m e le D o m n u lu i. C c i i f ra te le N ic o la e s -a lu p ta t n c h ip fo a rte f r u m o s i c re d in c io s . A m v z u t n o i, s m e riii, s n g e le d e e r ta t p e p m n t ,d in c r n u r ile n o a s tr e , a m p r iv it r n ile , s c u r s u r ile i c e le c a re u rm e a z a c e s to r [c h in u ri]. N u s u n t a c e s te a [p rile j] d e b u c u r ie ? N u s u n t a c e s te a p rile j d e v e s e lie s u f le te a s c ? n s c in e s u n t e u tic lo s u l, c e l m a i n e tr e b n ic d e c t to i o a m e n ii, c a s fiu r n d u it c u v o i, m rtu r is ito r ii c e i v re d n ic i a i lu i H ris to s ? Ia r p ric in a p e n tru c a re s -a n t m p la t e c a te h e z a d e d in a in te 2, p e c a re , p rim in d u -o n m n c e l c a re m a re n s t p n ire , a trim is -o s tra te g u lu i i i s - a p o r u n c it s v in la n o i c o m itu l c u rii. A c e s ta , v e n in d m p re u n c u c p e te n ii i o s ta i, p e n e p u s m a s , i n c o n ju r n d c s u a n c a re e r a m n o i, d in tr-o d a t c u s tri
1 F iind prigonii, clugrii din Studion, care scpaser de nchi soare, se uneau civa laolalt i vieuiau n locuri retrase. 2 E vorba de scrisoarea 381.

106

SF N T U L T H E O D O R S T U D IT l IL

g te , c a i c n d a fli p r a d a la v n to a re , a u d r m a t f o a r te re p e d e c u t rn c o a p e u ia , a p o i n e -a s c o s , n e -a c e rc e ta t i n ^ e -a a r t a t c a te h e z a . A m m r tu r is it c n o i a n v a lc tu it- o , d u p c u m a v ru t D u m n e z e u . D a r e l n u m a i u n a c u ta : s v e n im la v o ia m p ra tu lu i. I-a m s p u s c e e a c e a c e ru t a d e v r u l ( S n u fie ! N o i n u n e le p d m d e D u m n e z e u l n o s tr u ) i c e le la lte c te tr e b u ia s le r s p u n d e m lo r c a re n e a s c u lta u . P e n tr u a c e s te a n e - a c io m g it a s p ru . i fra te le n u a s u f e r it d e p e u r m a c h in u r i l o r n im ic c u m p lit d e a c e s t fe l, n d a t d u p c e a n c e ta t i s -a o p r it [b ta ia ]. D a r m ie , s m e ritu lu i i p u tre z itu lu i, fiin d c u p rin s d e frig u ri p u te r n i c e i d e c h in u ri c u a n e v o ie d e s u fe rit, rn i-a r fi tre b u it n u m a i p u in i a fi ie it p n i d in v ia . D a r b u n u l D u m n e z e u , m ilu in d u -m c te p u in , m -a m ilu it, lu c r n d m p re u n i fra te le n c e le c e a v e a m n e v o ie , c h ia r d a c n c r n ile r m n i n u a u p r im it t m d u ire a d e s v r it . A a s ta u lu c r u r ile i v - a m p o v e s tit p tim ir e a , tiin d c d o rii s a fla i p e n tru a v n d u r e r a m p r e u n c u n o i. i c a re [e re z u lta tu l]? F iin d c s -a u n t m p la t u n e le c a a c e s te a i a m e n in a re a e s te m a i n fric o to a re , i s tr ju ire a m a i p u t e r n i c 1. C c i b i c i u i r i [ n e - a u f o s t f g d u i t e ] d e p a z n ic i i d e g a rd ia n u l c e s t l n g n o i c a s n u n e v ic r i m c n u a v e m c u i s c r i e . Aadar, s ne ghem uim i s tcem, lsndu-ne nduplecai de fr ic a oam enilor i nu a lui D um nezeu? N icidecum ! Ci p n ne deschide D om nul ua nu vom nceta s plinim ceea ce e de trebuin dup dorina noastr, tem ndu-ne i trem urnd de osn da dat pen tru tcere. D a c s e v a d a d e o p a r t e , z i c e , n u v a b in e v o i s u f le tu l M e u n tr u e l ( A v a c . 2 , 4 ) . i ia 1 n senm c deveniser mai vigileni, ca nu cumva s mai p.iat trim ite vreo epistol.

107

D R E A P T A < R E D IN i A N S C R IE R IL E SFIN IL O R P R IN I

i a i A p o s to lu l z ic e : N o i n u s u n te m a i d rii d e o p a r te s p re p ie rz a n ie , c i a i c re d in e i s p re d o b n d ire a s u fle tu lu i (E v r. 0 . 3 9 ). D e a c e c a i e p is to la d e f a e s te c tre to i fra ii m p r tia i i c a re p e tr e c p r ig o a n a n n e c a z u r i, d a r m a i a le s tr e v o i m r tu r is ito r ii lu i H r is to s . S a s u f e r im , fra ii m e i iu b ii, n t r in d u - n e m a i m u lt i ia i m u lt, ia r n u n f r ic o n d u - n e n p tim ir i. C r n u r i s u n t. S n u le c r u m . F iin d c h in u ii p e n tr u H r is to s , s n e v e s e l i m . '. C e l c e p r i s o s e t e n c h i n u r i m a i m u l t s s e b u c u r e , c a u n u l c a re i n m u le te r s p l tirile . C e l la n a s u fe ri o s te n e lile b t ilo r to c m a i d e a c e e a s s c u tu re d e la s in e fri c a , g n d in d u -s e la c h in u rile v e n ic e . C c i lo v itu rile lo r f a d e a c e le a [d in v e n ic ie ] s u n t v is , s g e i d e p ru n c i. D a , ro g , c a d n a in te a v o a s tr . S n e n d u lc im n d u re rile c e le p e n tr u H r is to s , c h ia r d a c e le s u n t d u r e r o a s e p e n tru t u p . S p riv im s u s , la c e le v iito a r e i c a re r m n , n u la c e le d e fa i c a r e tre c . S d o r im a n e a m e s te c a s n g e le n o s tr u c u s n g e le m u c e n ic ilo r, p a rte a n o a s tr c u p a rte a m rtu ris ito rilo r, c a s d n u im m p re u n c u e i n v e a c . C in e e s te p r ic e p u t, c in e e s te n e le p t, c in e e n e g u to r b u n t a s d e a s n g e i s ia D u h , s d is p r e u ia s c tru p u l i s a ib p a r e d e m p r ia lu i D u m n e z e u ? C e l c e iu b e te s u fle tu l s u l v a p ie r d e , a s p u s D o m n u l, i c e l c e u r te s u fle tu l s u n v e a c u l a c e s ta l v a p s tra n v ia a v e n ic ( I n . 1 2 , 25 ). S l u m n u r e c h i c u v i n t e l e L u i ! S u r m m L u i! U n d e s u n t E u , z ic e , a c o lo v a fi i s lu jito r u l M e u ( I n . . 12, 2 6 ). i u n d e e A c e l a ? P e c r u c e ; i n o i s m e r i i i [to t] a c o lo [s f im ] , c a n i te u c e n ic i a i L u i. V r o g s -m i s u fe rii c u v n tu l d e m n g ie r e , c h ia r d a c e p is to la e n p u in e [c u v in te ]. S tii c n o i, p c to ii, ne b u c u r m i n u d e z n d j d u i m , a t t a v r e m e c t v o i s t a i in tru D o m n u l.

108

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

V m b r i e a z N ic o la e , c e l n c h is m p re u n c u m in e , o s te n ito r i lu p t to r m p re u n c u m in e i fra te p re a a d e v ra t a l v o s tru . m b r i a i-v u n ii p e a lii c u s ru ta re s f n t : lu p t to rii, p e c e i m p r e u n lu p t to ri; c e i p rig o n ii, p e c e i p rig o n ii; v o i to i, p e n o i, c a re v s u n te m p r ie te n i n tr u c re d in . D a c c in e v a n u -L m rtu ris e te p e D o m n u l Iis u s H ris to s c p o a te fi z u g r v it d u p tru p , s fie a n a te m a d e la T r e im e . H a r u l D o m n u lu i n o s tr u I is u s H r is to s c u v o i. A m in .

S C R IS O A R E A 3 8 4

F iu lu i N aucratie
O b i n u ia i n to td e a u n a s f a c i o lu n g in tr o d u c e r e la e p is to l , a d u c n d m u lte la u d e n o u , n e v re d n ic ilo r, c a re n u e r a u a d e v ra te , c i s e m n e a le d ra g o s te i ta le p rie te n e ti [ f a d e n o i]. D a r e u [i-a m s c ris to td e a u n a n c u v in te ] p u in e . P e n tr u c e [a m f c u t] a c e a s ta ? C a s fii ta r e 1 n D o m n u l, f r a te le m e u , p u r u r e a fa c n d u -te m a i a p rin s p rin d ra g o s te a lu i H r is to s s p r e a s u f e r i c e le p e n tr u E l, ia r n u s p re a te o p r i n c e v a d in la ita te [ u u r ta te ] . i n c s -i fie i e l u m i n a r e i c l d u r d u h o v n i c e a s c [e^acpiq], n c t s c n i m p r e u n c u S fa n u l D a v id : n c e c h ip d o re te c e r b u l iz v o a r e le a p e lo r , a a d o r e te s u f le tu l m e u s p r e T in e , D u m n e z e u le (P s . 4 1 , 1 ). A c e a s ta o c n t c in e v a n c h ip lu c r to r 2, d a c a re in im a c u r it s a u i-o c u r e te . C c i u n d e e c u r ire , d u p c u m z ic e T e o lo g u l, e lu m in a re 3. C t d e f e r ic it e s u fle tu l a c e s ta c a re d o r e te fo a rte a p tim i to a te p e n tr u H ris to s i s o c o te te u r c iu n e to a t lu c ra re a c r n ii. R o a g - te , fra te , c a e u , c e l c e s u n t p lin d e m iro s u l p a ti m ilo r , s m u m p lu d e m ir o s u l a c e s te i b u n e m ire s m e . A c e s ta e s te r s p u n s u l la p rim a n tre b a re .
1 Literal: sntos. 2 n m od real i adevrat, nu doar cu buzele sau cu mintea, ci cu toat fiina. 3 Sf. G rigorie de N azianz, C uvntarea 39, 8, PG 36, 344.

110

S F N T U L T H R O D O R ST U D IT U L

A l d o ile a , e n le g tu r c u A n a to lie : c t d e n tris t to a e m i e s te c d e r e a lu i! n s [ n lo c u l e i] a m p r im it t m d u i re a ta . A a d a r , p o a r t n c d e g r ij d e d r a g o s te a fr e a s c iS f d e e l . * I n a l tr e ile a r n d , [i r s p u n d ] la c h e s tiu n ile p e c a e m i le -a i p u s n a in te . D a c u n o rto d o x c le v e tit [d e e re tic i] c n u se m p r t e te [ la e i], i f a c e s e m n u l c r u c ii1 [s p u n n d a c e lo r a ] c m v o i m p r t i i n u e s t e i s c o d it m a i in a m n u n t n n im ic a ltc e v a d e c tr e e r e tic i, ia r e l a r e in c u g e tu l h ii, p e a s c u n s , c m m p r t e s c d e la u n o r to d o x , a a c e v a n u e s te ic o n o m ie , c i tr d a re a a d e v ru lu i. E p itim ia [ p e n tr u u n u l c a a c e s ta ] e s te ju m ta te fa d e [c e a d a t ] c e lu i c a re a re p r t ie to ta l c u e re z ia . I a r c t e s te o a s e m e n e a [ e p itim ie ] , f iin d d e ja n tr e b a t m ii n a in te i r s p u n z n d , e d e p ris o s a s p u n e d e d o u a o ri a c e le a i lu c ru ri. D a c c in e v a , s p r e a - i n c r e d in a p e n e c r e d in c io i, i a s c u n d e p r e o i a o r to d o x 2 n a in te a o c h ilo r lo r , d a r m .- l p o m e n e t e p e v r e u n e r e t i c , n i c i n u s e m p r t e t e d e ta i n e le lu i, i a c e s t a s a ib c a e p itim ie u n a n d e p r ta r e d e la S fin te le T a in e , c a u n u l c e e s te tr d to r a l a d e v ru lu i. . D a c c in e v a s e ju r c n u se n c h in d u m n e z e ie ti lo r ic o a n e , n ic i n u p rim e te v re u n m o n a h o rto d o x , d a r, d u p ju r m n t, c u n o s c n d u - i g re e a la , se p o c ie te i se n c h i n n a s c u n s , g re a c d e re [a s u fe rit]. C c i d e ja .s - a f c u t t g d u ito r a l lu i H ris to s i a l N s c to a re i d e D u m n e z e u i a l s fin ilo r. T r e i a n i s s e o p r e a s c d e la S fin te le T a in e , | i a c e a s ta ] c u m u lt iu b ire d e o a m e n i.
*

1 Probabil n sensul c fgduiete solemn, lund ca martor al f gduinei lui semnul crucii. . 2 Literal: preoia conform dogmei ortodoxiei.

111

D R E A P T A C R E D IN A N S C R IE R IL E S FIN IL O R P R IN I

D a c c in e v a s e te m e s s e a tin g d e ic o a n a lu i H ris io s s a u d e a u n u ia d in tre s fin i, u n a n s s e o p re a s c d e la m p rt a n ie . D a c u n p r e o t l p o m e n e t e p e u n e r e tic n p u b lic , c la r, f i in d c h e m a t n p a r ti c u la r d e c tr e u n o r t o d o x n tr - o c a s d e r u g c iu n e , e v it s -l p o m e n e a s c p e e re tic , c e l c e .in e c u a c r iv ie [ o r to d o x ia ] tr e b u ie s s e r o a g e n tr - o a s e m e n e a c a s d e ru g c iu n e ? N ic id e c u m . D a c c in e v a p o a te s p rim e a s c , d u p c a z , n c e p ri c e te e p itim ia s a o o a re c a re u u r a r e a e p itim ie i? n c a z u l m p rt a n ie i, n ic id e c u m , d a r n c a z u l a l t o r [ e p i t i m i i j, n u e d e l e p d a t [ g n d u l ] . i n i c i n c e p riv e te m ilo s ie n iile 1 n u a r p u te a s s c a d c e v a d in [c a n o n u l] c e i e s te r n d u it. C c i c e l c e d e p itim ie tie s c e rc e te z e , d e b u n se a m , i p e rs o a n a , i v re m e a , i c e le d in a fa r , p e n tru a s c d e a [c e v a d in e p itim ie ]. C c i c a n o a n e le c a re a u a c e a s t p o s ib ilita te c o n in p rin d e fi n iie a s e m e n e a [ u u r r i s a u a d u g ir i a le e p itim ie i] , d u p c u m a s p u s n s u i m a re le V a s ile . C c i, d n d e p is c o p u lu i, p u te re a d e a a d u g a s a u a s c d e a [la e p itim ie ], n u n c h ip n e c e s a r , a d ic a b s o lu t, i-a p u s c a n o n u l, c i n m s u r a n c a r e [c a n o n u l] i p e r m ite [ lu c r u l a c e s ta ] .2 A a n c t c e l c e d [a d a o s s a u s c d e re e p itim ie i] s ia a m in te c u m d . C c i i e u , s m e ritu l, n u c a u n u l c e d a u h o t r r i,.c i f r s s ile s c , a d ic n c h ip s f tu ito r c u m
1 f ra z a poate fi neleas i astfel: D ar nici prin milostenii nu poate s scad ceva din [canonul] ce i este rnduit [n ce privete oprirea de la m prtanie]. 2 Episcopul nu are puterea de a aduga sau scdea epitimia dect nunai n msura n care i unde i perm it canoanele. Puterea episcopului este ngrdit de conformitatea hotrrilor sale cu hotrrile canonice.

112

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

a d e s e o ri a m s p u s r s p u n d la n tr e b r ile c e le p u s e d e tin e s a u d e a ltu l. n re s t, ro a g -te p e n tru s m e re n ia m e a , a ju t n d d u p p u te re c e lo r c e s e n e v o ie s c n c e le d e la S tu d io n , o ri d e c te o ri p o i n tru D o m n u l. F r a te le N ic o la e te s a lu t .

S C R IS O A R E A 3 8 6

F iului T aleleu
C e le p e c a r e m i le - a i n s e m n a t p r in e p is to l , le - a m tiu t, f iu le , ia r c e le p e c a r e i le r s p u n d , a c e s te a s u n t: S rte f e r im d e to t f r a te le c a r e u m b l f a r r n d u ia l , d u p c u m p o ru n c e te s fin itu l A p o s to l (II T e s . 3 , 6 ). A a d a r, c u m z ic e G r ig o r ie a l a d e lf ie n ilo r , n c h ip ir a io n a l, c v o i - a i n to rs d e la e l, c n d e l n s u i, n u p u r i s im p lu f r r n d u ia l , c i c u to tu l s -a a b tu t c u ic o n o m a h ii, s u b s c riin d la e r e z ie , m n c n d i b n d i p e tr e c n d m p r e u n c u e i? I a r d a c a r z i c e c s e p o c i e t e i i n e u n c a n o n , s arate aceasta p rin m rturisire scris, d n d anatem ei p e eretici, m preun cu erezia, i n em aiavn d nicidecum legtu r cu ei. D a r p n nu fa c e aceasta, s v lepdai de el, v o i care v tem ei de D om nul. C c i e s t e v i c l e a n c n d s e p r e fa c e c s e n to a rc e , r n in d u -v p e a s c u n s i m p r tiin d p e a s c u n s c u v in te v t m to a r e , c a i c u m a r fi, fa r n d o ia l , d in p a r te a p o tr iv n ic ilo r .1 D e a c e e a , tu , c a u n u l c a r e e ti m a i n e d e s v r it n r a p o r t c u d ia le c tic a lu i, a i f o s t n e d u m e r it n c e p r iv e te u n e le [ a r g u m e n te a le lu i]. D a r fiin d c a i c e ru t d e z le g a re a [n e d u m e ririlo r], p rim e te -o c u p ric e p e re .
1 M i m e a z d r e a p t a c r e d i n , i a r a f i r m a i i l e e r e tic e , p e c a r e le c r e d e n a d n c u l s u , le p u n e p e s e a m a e r e t i c i l o r .

j 1
/v

\ |

i \

114

S F N T U L TU tiO D O R STUD1TU

F a p t u l c G u r d e A u r , n c u v n t a r e a d e l a u d l a Sfn tu l R o m a n , a s p u s c H r is to s a l n o s tru a u S e c irc u m s c rie ^ z i d u r i 1* n u t r e b u i e p r i m i t d o a r a a p u r i s i m p lu , c i t r e b u i e c u n o s c u t c u c i n e d i s c u t a c n d ;i s p u s , f i i n d c n d i s c u i i t r e b u i e i n u t c o n t i d e t i m p , i d e p e r s o a n , i de fe lu l [ d is c u ie i] . D e tim p , p e n tr u c n u a c e le a i lu c i u ri s -a u le g iu it c e lo r d e d e m u lt fa d e c e i d in h a r. D e p e r s o a n , f i i n d c a l a e c e a e r e t i c i a l t a c e a a o r t o d o x u l u i . De fe l, f iin d c n u a c e la i lu c r u e s te a d is c u ta d o g m a tic : a n tin d e c u v n tu l n c h ip m a i s im p lu . P r in u rm a re , c u a v o rb it G u r d e A u r? O a re u n u i o rto d o x c a re p u n e la v e d e re ic o a n a lu i H r is to s ? N ic id e c u m , c i u n u i" p g n c a re d e s c rie C a u z a m a i p r e s u s d e to a te , p o r n in d d e la c e le m a i d e p e u r m d in lu c ru rile c a re e x is t , p r e c u m z ic e d u m n e z e ie s c u l D io n is ie , i c a re z ic e c E a n u e s te c u n im ic m a i p r e s u s d e f o r m e l e c u m u l t e n f i r i i f a r ! d e D u m n e z e u , p l s m u ite d e e l. P r in u r m a r e , b in e i a b s o lu t f ir e s c a z is p r in te le c H r is to s a l n o s tr u n u S e c ir c u m s c r ie p e z i d u r i . D a r t r e b u i e s s e a u d i c e e a c e e d u p : p r i n firea d u m n e z e i r i i , f i i n d c d u m n e z e i i a c e l u i a s u n t f i x a i pe z id u ri i s u n t lim ita i la a c e l lo c i n u a u a ltc e v a d e n a tu r c u g e t to a re n a fa r d e c e e a c e v d c e i c e p riv e s c . O c h i a u i n u v d , u r e c h i a u i n u a u d , m i n i a u i n u p i p i e , p i c io a re a u i n u u m b l , n a s i n u m iro s . [A a ] s u n t o s n d ii d e P ro ro c (P s . 1 3 4 , 1 6 -1 7 ). Ia r H ris to s u l n o s tru e s te n u
1

Laud la Sfntul Roman,

P G 5 0 , 6 1 6 . T e x t u l c ita t n u e e x a c t,

d a r n e l e s u l lu i, lu a t n c o n t e x t , e s te n a c o r d t o t a l c u S f n tu l s c r is p e z i d u r i ? D u m n e z e i r e a

Teoc or. v de
Iar

I a t c e s p u n e te x t u l S f n tu lu i I o a n : N u c u m v a D u m n e z e u e c i r c u m

n e c irc u m s c ris

N u c u m v a se

S t p n u l n o s t r u c u o c h ii? N e v z u t e s te i f a r f o r m p r in f iin . d u p o m e n i t a t e e s te z u g r v i t i v z u t .

115

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

m m a i c u a d e v a r a t i n c h ip p r o p r iu o m d u p p a rte a v .u t f iiiid c S - a f c u t a s e m e n e a n o u n tr u to tu l, n tr u p a t i n s u fle it i d e o s ta re c u n o i i a re to a te c e le la lte : te s u n t s e m n e a le firii o m e n e ti, n a f a r n u m a i d e p c a t -, c i e s te ? i D u m n e z e u p r i n f i r e i a d e v r a t. i A c e la i e s te a m n d o u . C a i c u m a r z ic e , d u p c u m s p u n e c n d v a a c e la i G u ra d e A u r: jo s s e o s te n e te i s u s l a c la m s tih iile , jo s f l m n z e te i s u s d p lo i, jo s s e n fric o e a z s i s u s tu n , jo s s t n a in te a ju d e c ii i d e s u s to a te le v e ie . I n a c e s t f e l s - a s p u s d e e l c tr e p g n c H r is to s a l o s tru m i s e c irc u m c id e p e z id u r i . i n u a s o c o tit s se o lo s e a s c d e u n lim b a j e x a c t n a f ir m a ia s a , c c i a b ia ic u m n e lu p t e re z ia . i e lim p e d e c S f n tu l a tiu t n e g r e it c c e l c a r e s e o s te n e te i fl m n z e te , s e n fric o s a z i s t la ju d e c a t [p o a te fi] c ir c u m s c ris p r in tr s iu r ile tr u p u lu i, fie p e z id u ri, fie n c u lo ri p e p la n e t . i n lu c ru rile c la re n u s e fo lo s e a e l d e c u v n t d e l m u rire , c i d a c a z i s c u n n g e r n e t r u p e s c s e [ p o a t e ] v e d e a n ic o a n , n u s e [p o a te ] p r iv i n ic o a n H r is to s c e l n tru p a t? E s te p ro s te s c s a c c e p t m a a c e v a n le g tu r u S f n tu l. P rin u rm a r e , d a c e i l a u c a m rtu rie a d o g m e i lo r re le , d e c e l le a p d p e a c e la i S fa n , n e p ri m in d s fie z u g r v it n g e ru l n ic o a n , n ic i c a re v a d in p u rt to rii d e D u m n e z e u , d e v re m e c e ia r i z ic e u n d e v a 7 u r d e A u r : ,,C e e a c e a i f c u t c u n u m e le , a c e a s ta a i a c u t i c u ic o a n a a c e lu ia (a d ic a S f n tu lu i M e le tie ). C c i m u li a u n tip rit a c e a s f n t ic o a n i p e in e le , i p e p a h a re , i p e c u p e , i p e z id u rile c a m e re lo r, i n to t lo c u l 2 ; n s e i n u s u f e r s a s c u lte d e e l.
1 .A

1 Text n e i d e n t i fic a t. 2 Laud la Sfntul M eletie al A ntiohiei, PG 50, 516.

116

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

D e s p r e is to ria S fa n u lu i P a n g ra tie , c n u e c la r d e c in e a fo s t s c ris , c e a re a fa c e ? A p ro a p e to a te s c rie rile d e s p re m u c e n i c i e s u n t f r a u t o r . D a r s u n t n t e m e i a t e [f/3aia\l i d in e le a u lu a t p rile j d a s c lii [B is e ric ii] s a lc tu ia s c la u d e m u c e n ic ilo r. S fa n u l P a n g r a tie e c in s tit n S ic ilia , n tr-o fo a rte m a re b is e r ic n c a re s e z ic e c s e fa c i m i n u n i. A a d a r , c e l c e n u p r im e te is to r ia [ v ie ii lu i] e lim p e d e c a le p d a t m p re u n c u e a i p e m u c e n ic . A c e s te a [ s u n t s p u s e ] n p u in e [ c u v in te ] . I a r tu , fiu le , fii s n to s i m n tu ie te - te i s ta i d e p a r te d e G r ig o r ie , c a s n u te p ia r d d in n e lu a re a ta a m in te .

1 n s e n s u l d e a d e v r a t e i d e m n e d e l u a t n s e a m .

117

SCRISOA REA 393

Sfinilor m ei prini duhovniceti, care sunt alungai pentru D om nul, T eodor, cel m ai m ic preot i egum en al celor din Studion, bucurati-v n D om nul
7 9

A p rim i s c ris o a re d e la u n s in g u r o rto d o x n a c e s te c u m p lite z ile , c n d n u s e m a i a d u n m u li la o la lt , e s te u n lu c ru s tr in v re m ii [a c e s te ia ], p re c u m e s te u n tra n d a fir c u m u lte p e ta le n [m ijlo c u l] ie rn ii. i [a c e s t lu c ru ] a f c u t m a i c u s e a m b u c u r ie s m e re n ie i m e le , n c t c h ia r d in n c e p u tu l s c ris o rii a s lta t d u h u l m e u i, n c h ip fire s c , a l u d a t p e D o m n u l, C a re i n a c e a s t p rig o a n a h a b ic 1 i-a p s tr a t a t ia c a re n u a u p le c a t g e n u n c h iu l lu i B a a l. C c i m i p a re c c e i c a re a c u m n u i-a u p le c a t [g e n u n c h iu l] s u n t e g a li la n u m r c u c e i d e a tu n c i i d in tre e i s u n t n u n u m a i c e i c a r e a u m r tu r is it p e fa , c i i c e i c a re a u s c p a t ic i i a c o lo , n p u s tie t i i m u n i, i p e te ri, i c r p t u r i a l e p m n t u l u i , c a s g r i e s c a p o s t o l e t e (cf. E v r 1 1 , 3 8 ). D a r i n tre a g a v o a s tr c e a t 2 o n fru m u s e e a z m u n
1 A l u z i e l a p r i g o a n a lu i A h a b c o n t r a i s r a e l i i l o r d in v r e m e a S f n t u l u i P r o r o c I lie . 2 n t r e a g a v o a s t r c e a t s e r e f e r f ie la g r u p u l c e l o r d e la S t u d i o n c a r e e r a u a l u n g a i , f ie la c e a t a t u t u r o r m r t u r i s i t o r i l o r d i n a c e a v re m e .

118

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT t /L

te le c e l c u tr e i p i s c u r i 1, c a u n u l c e a r e s la v n tr e it s tr lu c ito a re . A a d a r , m u lu m ir i lu i D u m n e z e u , C a re v m b o g e te c u to i c e i c a r e c h e a m n u m e le ; L u i.X a u d s f n ta V o a s tr a lu n g a r e , c n t lo c u ir e a v o a s t r d in .m u n te , c le i, c h ia r d a c e s te c u p tim ire i n e c a z , e s te n s in d u m n e z e ito a r e . M o is e n m u n te le S in a i a v o r b it c u D u m n e z e u , Ilie n m u n te le H o re b s -a n v re d n ic it s -L v a d p e D u m n e z e u , p e c t a p u tu t; n s u i Iis u s , C o n d u c to ru l C e l p re a d u m n e z e ie s c , S -a s u it n m u n te s S e ro a g e c a u n o m . C e n s e a m n a s ta ? M ie m i p a re c u n s im b o l, o v e d e re a u rc u u lu i s u fle tu lu i. C c i d u p c u m m u n te le e s te m a i rid ic a t d e c t c m p ia d e la p o a le le lu i i d e c t v a le a , n a c e e a i m s u r m in te a c e lu i c e s e ro a g se s u ie c tre D u m n e z e u p rin [m ijlo c ire a ] u n u i lo c n a lt. V e d e i, o , d e tre i o ri d o r i ilo r, c e f e l e s te p e tr e c e r e a v o a s tr ? A d u c e i- v a m in te i d e n o i p c to ii i p m n te n ii d e a ic i, c a [a s tfe l] fim u n ii i n o i c u v o i, v u ltu rii D o m n u lu i c a re z b u ra i la n l im e . n s a ic i s n e o p r im , c h ia r d a c d o r u l s e p o r n e te s g r ia s c m a i m u lte . D a r p e n tr u c e a i v e n it la a t ta m s u r d e s m e re n ie n c t s a fla i d e la m in e , c e l n e n v a t, r s p u n s u rile r tr e b r ilo r p u s e n a in te ? V o i, c u h a r u l lu i H r is to s , tii c e e a c e t r e b u i e c h i a r d e l a v o i n i v , i a r d a c n u , 'd e l a c e i c a r e s u n t m a i p re s u s d e n o i i n v re d n ic ie , i n c u v n t. C c i s u n t fo a rte m u li, p r e c u m a a r ta t c u v n tu l, c a re s u n t d a to ri s n v e e p e a lii.2 D a r , c a s n u p a r to tu i c v n tr is te z i c n u v d a u a s c u lta re , m v o i s u p u n e p o ru n c ii. In s
1 P o a t e e v o r b a d e u n m u n t e n u m i t a s t f e l , u n d e e i a u f u g it, sa u p o a t e e o m e t a f o r a S f i n t e i T r e im i, s a u s e r e f e r la c e i tr e i m u n i a m in tii m a i d e p a r t e c a r e a u f o s t m a r to r i a i n t l n i r i i o m e n e s c u l.ii cu d u m n e z e ie s c u l. 2 S e r e f e r la m u l i m e a c e l o r f u g ii d i n f a a p r i g o a n e i , d e s p r e c a r e s -a v o rb it la n c e p u tu l s c ris o rii.

'?

119

D R E A P T A C R E D I N N S C R IE R IL E S FIN IL O R P R IN I

m a i n t i,;a c e e a a m s v s p u n , c e re z ia a c e a s ta , c h ia r I a c u n o r a d e m a i n a in te li s - a r ta t a ltf e l, b a i u n o r a *le a c u m li s e a r a t c u m v a d o a r p e j u m t a t e r e a i n u f o a r ie c u m p l i t , m i e , c e l u i n e p u t i n c i o s , m i s e p a r e c n u e n i m ic a ltc e v a d e c t t g d u ir e a lu i H ris to s . C c i d a c a rh e ti p u l s e m a n i f e s t \Kcpaiverai] n i c o a n , p r e c u m z i c e n t r u t o t n e l e p t u l D i o n i s i e 1, i d a c c in s te a i c o a n e i s e u r c !a p r o to tip , p r e c u m z ic e m a r e le V a s ile 2, ia r a c u m ic o a n a iu i.H r is to s a fo s t s o c o tit d e n im ic , a fo s t t g d u it , a fo s t c lc a t n p ic io a re d e c tre lu p t to rii c o n tra lu i H ris to s , e lo g ic c , n ic o a n a L u i i p rin ic o a n , H ris to s a fo s t t g d u it, fo s t n e c in s tit, a f o s t le p d a t n c h ip iu d a ic . i n a lt iei n u e c u p u t i n a n t o a r c e r a i o n a m e n t u l [r 0O)prj/ia\. De a c e e a e v r e m e d e j a l e i p l n g e r e , d e a c e e a i s u n t a t t ia c a r e s e i n n e c l i n t i i [ vi ar/j.e voi]3, n u n u m a i b r b a i , c i i fe m e i, d e v r e m e c e e s te t g d u it H r is to s i c u g n d u l, i c u f a p t a [ oyi/c g t e tcai K paypanK > g\, l u c r u c a r e n u s -a v z u t la e re z iile d e d e m u lt. C u g n d u l, p e n tr u c cei n e c r e d i n c i o i a r a t c n u p o a t e f i z u g r v i t H r i s t o s n c e e a c e p riv e te tr s tu rile tru p u lu i; c u fa p ta , p e n tru c c iis tru g o r ic e s f n t ic o a n a lu i H r is to s , a N s c to a r e i d e 1 )u m n e z e u , a n g e rilo r, a o ric ru i s f n t i s f n t , d in o ric e b i s e r i c i d e la o r i c e [ l o c d e ] s f n t j e r t f a 4 , d n d u - l e f o tu lu i, b a tjo c o r in d u - le , lu n d n r s m a r e a ta in a d re p te i c re d in e , n u m in d u r c iu n e p e H r is to s C e l z u g r v it m p re u n c u M a ic a i s lu jito rii [S i], A c u g e ta i a g r i i a fa c e r c e s t lu c ru e s te a L iu d e ilo r s i p g n ilo r. C c i a ra b ii i s c iii, f o lo s in d u - s e d e e le , n u s -a u a r ta t f c n d n im ic d e a c e s t
1 D espre numiri le dum nezeieti IV, 4. 2 D espre Sfntul D uh 18,45. E vorba de opozanii ortodoci ai ereziei. 4 Se poate referi la paraclise particulare, sau la sim ple locuri de i ichinafe aflate pe drum uri sau n diferite locuri.

120

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

fe l. A a d a r , c u m n u s u n t a c e s te a t g d u ir e a ic o n o m ie i lu i H ris to s ? D a r [s re v e n im ] c u c u v n tu l la n tre b rile p u s e . 1. U n ii s -a u p le c a t [e re z ie i] d e b u n v o ie , fa r s - i s i le a s c c in e v a [s a u c e v a ]. 2 . A lii n u rm a b t ilo r. 3 . A lii n u m a i p rin a m e n in a re . 4 . A lii fa r a m e n in a re i c h in u ri, c i d o a r d in fric . 5 . A lii c a s n u c a d d in a le lo r .1 6 . U n ii d in n e tiin . [D e c i] c u m tr e b u ie p r im ii a c e tia d a c s e n to r c ? E lim pede c dac arat toate roadele vrednice de pocin. i care su n t aceste [roade]? D eprtarea de Sfintele Taine m preunat cu pln gerea i rugciunea ostenitoare. P e n t r u c e i d i n p r i m a c a t e g o r i e , t i m p u l e d e tre i a n i, p e n tru c e i d in a d o u a , d o i a n i, p e n tru c e i d in a f tre ia , a p a tra i a c in c e a , c a i c e i d in p rim a , ia r p e n tr u c e i d in a a s e a , u n a n . D a r d u p p lin ir e a [tim p u lu i d e p o c in ], c a re tre b u ie s fie s ta tu tu l lo r? D a c e d in c a ta lo g u l p re o e s c i n u a s u b s c ris [e re -j l z ie i]2 i n ic i n u s e m a i m p rt e te d e m p rt a n ia n e -j j c re d in c io ilo r, s fie [re s ta b ilit] n ta g m a c le ric a l n c a re ] j a f o s t r n d u it. D a r d a c a s u b s c r is , s fie o p rit d e la lu ji-j < re a c e lo r s fin te p n la u n s in o d o rto d o x , m p rt in d u -s e | j n s [ p n a tu n c i] c u S fin te le T a in e . E s te n g d u it, la v r e m e d e n e c e s ita te , fie d in f r ic , fie d e f o a m e , fie fa r tr e b u in n e a p r a t , fie s ilii, c a c e i c e se m rtu ris e s c o rto d o c i s m n n c e m p re u n c u c e i n tru to tu l n e c r e d in c io i s a u c u a lii c a r e a u p r t ie [c u e i]?
1 F u n c i i , p o z iii, a v e r i , e tc . 2 A s u b s c r ie s e r e f e r la a s e m n a u n a c t c o n c r e t d e a c o r d c u e r e z ia .

121

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

S u b n ic i o fo rm , n ic id e c u m , d e c t d a c e s te u n c a z e x tr e m i n u n c h ip in d ife re n t, c i n u m a i d a c e v re o n e a p r a t tr e b u in , [ d a r i a tu n c i] o d a t s a u d e d o u o ri. E s te n g d u it a m n c a d in r m ie le m n c rii a c e s to ra n c a z d e n e c e s ita te , s a u i fa r n e c e s ita te , d e s ig u r d a c s - a f c u t m a i n a in te s e m n u l c r u c ii p e e le ? D a c [r m ie le ] s u n t d e la u n p re o t, n ic id e c u m , d e c t n c a z d e n e a p ra t tre b u in . T re b u ie s in tr m n c a s a lo r d e ru g c iu n e p e n tru ru g c iu n e i tr e b u ie s s v r im S f n ta J e r tf n e a c u a n tim i s u l n o s t r u \jie r iS ia g rpan:e^ag\ 1 ? N ic id e c u m , n fie c a re d in c e le d o u s itu a ii. T r e b u ie s -i s a lu t m i s -i s ru t m [m b r i m ]? N ic id e c u m , d u p c u m z ic e m a r e le V a s ile .2 C c i D o m n u l a o p rit m b r i a re a p n g rit . D e c i [d a c se f a c e ] , a c e a s t a s f i e a c c i d e n t a l [/c a r <yvp,pa<ri v ] 3 , d a r d e
1 L ite ra l: c u p ro p ria n o a s tr m a s . 2 Asceticon

magnurn, ntrebarea 124 ,

P G 31, 1165.

3 G e n e r a t d e o c i r c u m s t a n n e p r e v z u t , p e n t r u u n a n u m i t f o lo s . D a r m b r i a r e a n u t r e b u i e s f ie s e m n u l c o m u n i u n i i l u n t r i c e . S a lu t a r e a , c a r e s p e c t f a d e c h i p u l lu i D u m n e z e u n o m , e b i n e v e n i t , d a r n u c a s e m n a l p r t i e i n D u h . S f. I r i n e u d d o u e x e m p l e n a c e s t s e n s : i s u n t c a r e a u a u z i t d e la e l [ d e la P o l i c a r p ] c I o a n , u c e n ic u l D o m n u l u i , m e r g n d n E f e s s s e s p e l e i v z n d p e C e r i n t n u n tr u , a ie it d in b a ie f r s s e s p e le i a d u g n d : S fu g im c a n u c u m v a s s e s u r p e i b a i a d e v r e m e c e e s te n u n t r u C e r in t, v r j m a u l a d e v r u l u i . i n s u i P o l i c a r p , c n d a v e n i t o d a t M a r c i o n n a i n t e a lu i i i-a z is : C u n o a te - n e , a r s p u n s : C u n o s c , c u n o s c p e c e l n t i n s c u t a l S a t a n e i . A t t a e v l a v i e a v e a u a p o s t o l i i i u c e n i c i i l o r c a n ic i m c a r p rin c u v n t s n u a ib p r t ie fic a u a d e v ru l s-a n to rs

{KOiva>vev\ c u [7 tapax,apcr< 70)\ , d u p c u m i


fiin d

c a r e v a d i n c e i c e f a ls i P a v e l a z is : P e o m u l

e r e t i c , d u p n t i a i a d o u a m u s t r a r e , la s -1 , t i i n d c u n u l c a a c e s ta 1 0 - 1 1 ) ( Adversus

\_eKozpe<pcd\ i p c t u i e t e , haereses, I I I , 5 ).

s ie i o s n d i t o r (T it 3,

122

SF N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

[ m b r i a r e a ] c a [ s e m n ] a l d r a g o s t e i i p r i e t e n i e i t r e b u i e u g i t , c a s s e p l i n e a s c p r i n a c e a s t a : N u t r e b u i e s a l i n ai Ie c re ^ n c iQ ii . S u n t u n ii, d in m n s tiri, c a re n u a u c o n s im it n ic i n c u v n t , n i c i n f a p t [ c u e r e t i c i i ] , c i a u s c p a t p r i n f u g , i d u p r e t r a g e r e a n e c r e d i n c i o i l o r i a r i s - a u n t o r s [ n m n s tire ]. A u f c u t b in e ? D a c n b i s e r i c s - a s l u j i t L i t u r g h i a d e c t r e n e c re d i n c i o i [ e r e t i c i ] o s i n g u r d a t , s i n t r e , s v r i n d n ea n u m a i r u g c i u n i l e , d a r d a c s - a f c u t a d e s e o r i , s s e retra g d in e a d e p a rte . S u n t u n ii m ire n i, s a u i m o n a h i, c a re d e te s t fo a rte i d e p l n g n e c r e d i n a [d<JEj3eid\ [ e r e z i a ] , d a r d i n c a u z a a m e n i n r i l o r n e c r e d i n c i o i l o r se a p r o p i e d e m p r t a n i a l o r , c r e z n d c e a e s t e v t m t o a r e 1 . E i n e c e r s fac om r u g c i u n i p e n t r u e i . E s t e n g d u i t s le d m m p r t i rea S fin te lo r T a in e ? R u g c i u n e e s t e n g d u i t s f a c e m , d a r a - i mprii n u , indiferent ce ar zice sau ar fa ce. D a c e i2 p u n c ru c i p e d ru m u ri, tre b u ie s n e n c h in a m ? N u e s te o p rit. T r e b u ie s l itu r g h is im c u p r e s c u r ile u n o r a c a a c e i ia ? N ic id e c u m . A a d a r , a c e s te a , d u p c u m n i le -a a d u s . D o m n u l n m in te , le -a m s p u s , n u p u n n d u - le c a le g e (fiin d c n u s u n te m ie ra rh i, c c i a l lo r e s te a d a n o rm e n m o d c a n o n ic ), C c c a s fa ^ > d e v r e m e c e s u n te m n a c e e a i ta g m c u v o i . i a m f c u t a c e a s ta , f iin d s ilii d e v o i, d in p r ic in a in C e rtitu d i1 m p r t a n ia e re tic n u m to a re . 2 N u e c la r d a c e v o rb a a n te r io r , s a u d e e r e tic i.

in d ife re n t ,

cum se
m ir e n i

c re d e , ci

e v t am intit

de categoria de

m onahi

123

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

a ii c e io r c a re s u n t d a to ri s le d e a c a n o rm e n m o d ie ra r h i c 1. I a r v o i, p r e a s f m i p r in i, ie r ta i- n e d a c e s te c e v a n e p l c u t v o u Fn c e le s p u s e . F iin d c i d o c to ru l in e c o n t i d e c a lita te a s u fle tu lu i, i a tru p u lu i, i a p e rs o a n e i, i d e s p e c if ic u l m o m e n tu lu i, i d e p a tim , i d e d e p rin d e re l u n tric , i d e p u te re , i d e s l b ic iu n e , i a a t m d u ie te i o b l o j e t e '; f o l o s i n d u - s e d e a d u g i r i i l i p s i r i . A c e s t e a n u se p o t c u p r i n d e n m o d c a n o n i c p e s c u r t , d u p c u m i n i i s fin ii n o tri P rin i n e -a u h o t r t.

1 A dic prin reunirea unui sinod.

124

S C R IS O A R E A 42 5

L ogoftului P antoleon
V ir tu te a a lto ra n i s -a f c u t c u n o s c u t d in a u z ite , d a r a ta , p r e a c in s titu l m e u s t p n , [n i s - a f c u t c u n o s c u t ] m a i n t i p r in v e d e r e ia r a c u m a ju n g e , d in a u z ite , p n la c a p tu l p m n tu lu i n c a r e n e a f l m 1. i c a r e e m o tiv u l? F i in d c a n d r z n it d u h o v n ic e a s c a ta g u r s g r ia s c n e le p c iu n e a lu i D u m n e z e u , c u v in te le a d e v ru lu i s p re fo lo su l i m n tu ire a i a s u fle tu lu i t u , i a o ric re i B is e ric i d e -a n o a s tr . i fe ric it e ti i b in e c u v n ta t e n u m e le t u i te la u d to i c e i d re p t c re d in c io i c a re a u d [d e tin e ]. i c u n u n d e h a ru ri e s te p e c in s titu l t u c re te t i la n d e a u r p e s f in itu l t u g t, fiu le a l a s c u lt r ii, o d r a s l a lu m in ii, o d o r a l d r e p te i c re d in e . A c e s te a z ic e D o m n u l: D e s c h id e g u ra ta i o v o i u m p le p e e a , fiin d c a i a s c u lta t g la s u l M e u (cf. P s . 8 0 , 9 ) . Cci p o ru n c a D om n u lu i ese a nu tcea n vrem ea prim ejdu irii credinei. C c i z i c e : G r i e t e i n u t c e a 2 i: D a c s e v a d a d e o p a r te n u v a b in e v o i s u fle tu l M e u n tr u e l ( A v a c . 2 , 4 ) i: D a c a c e tia v o r t c e a , p i e t r e l e v o r s t r i g a ( L c . 1 9 , 4 0 ) . A a nct atunci cnd e vorba despre credin, nu trebuie a spune: Cine sunt eu? Preot? Nicidecum . C petenie? N ici aceasta.
1 S f a n u l e r a n s u r g h i u n , n t r - o n c h i s o a r e d e p r ta t .

2 Text neidentificat.

125

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

O sta? D a r unde? A gricu ltor? N ici m car acest lucru. S ra c sunt, care se p reocu p n u m ai de hrana cea de f ie care zi. N ici un cu vn t i grij nu am pen tru chestiunea p u s n discuie. V a i ! P i e t r e l e s t r i g , i t u t a c i i e t i f r d e g r ij ? F ire a c e a n e s im ito a re L -a a s c u lta t p e D u m n e z e u , i tu te d a tin i? C e e a c e n u a fo s t n s u fle it, n ic i i s -a c e ru t s o c o te a l la ju d e c a t , te m n d u -s e c a d e o p o ru n c , g l s u ie te , ia r tu c e l c e v a s d a i s e a m a n a in te a lu i D u m n e z e u n c e a s u l c e r c e t r ii c h ia r i p e n tr u u n c u v n t d e e rt, d e i v e i fi n tre b a t s p re a d a s o c o te a l , s p u i c a u n u l f r d e m in te : C e tr e a b a m e u c u a c e s t lu c ru ? A c e s te a , o , s t p n e , z ic e P a v e l, le -a m n f i a t d in p ric in a v o a s tr , n c e m p r iv e te p e m in e i p e A p o llo , c a s n v a i a n u c u g e ta , n c e n e p riv e te , m a i p re s u s d e c e e a c e s -a s c ris { c f I C o r . 4 , 6 ) . A a n ct chiar i sracul e lipsit de ori ce a p ra re n ziua ju d e c ii i va f i osndit ca un u l care acu m nu griete, cruia i osnda i va f i sigur, f ie i n u m a i p en tru a cest lucru [ca s nu m ai vorbim ] de vreu n u l din cei de su s p n la cel ce p oart coroana. C c i c e i p u te r n ic i v o r fi c e r c e ta i c a n i te p u te r n ic i, z ic e [ S c rip tu ra ], i ju d e c a t a s p r v a fi c e lo r s u s p u i. A a d a r , g r ie te , d o m n u l m e u , g r ie te ! D e a c e e a i e u , tic lo s u l, e m n d u - m d e ju d e c a t , v o i g r i. G r ie te c h ia r i la lir e c h ile c e a s c u lt c e le d u m n e z e ie ti a le d re p t c r e d in c io s u lu i n o s tru m p ra t, d e v re m e c e e ti d in tre c e i s u s p u i. N ic i o e r e z ie d in c e le c a r e a u tu lb u ra t i a u ie it d in B is e r ic n u e s te m a i c u m p lit d e c t a c e a s t e re z ie i c o n o m a h . P e H r i s t o s L - a t g d u i t , n f a l s c a r m n 1,
1 E r e z i a i c o n o m a h , c a r e n e g a r e p r e z e n t a r e a f e e i o m e n e t i a lu i H r i s t o s , e s t e a s e m n a t c u c e i c a r e a u r n i t f a a Iu i H r i s t o s , p r in l o v itu r i d e p a lm e i p u m n i.

126

SF N T U L T H E O D O R ST U D IT U

tu r b n d [ c o n tr a L u i] c u f a p ta i c u c u v n tu l.1 A n u fi c ir c u m s c r i s H r i s t o s , n c e p r i v e t e c a r a c t e r i s t i c i l e t r u p u l ai, e e t e o p r o s t i e c a r e n i m i c e t e ' ' f a p t u l c C u v n t u l S - a fcut t r u p ( c c i d a c e t r u p , d e s i g u r c s e i c i r c u m s c r i e , fiind c , a b in e v e s ti o n lu c , in e d e c u g e tu l m a n ih e ic ); ia r e a c s e r z u i e t e , s e s f a r m , s e s u r p , s e a r d e c u - f o c tont d u m n e z e i a s c a b i s e r i c i t o t v a s u l c e l s f i n i t n c a r e [si.nt z u g r v ite ] tr s tu r ile lu i H r is to s , a le N s c to a r e i d e D u m n e z e u s a u a s fin ilo r, n o i c re tin ii p ie rim S n t m p in m fa a lu i H ris to s n tr u m rtu ris ire . S s r u t m p e H r i s t o s , p e C a r e [ s t i i c ] l t g d u i m dac le p d m s f n ta L u i ic o a n .

1 C u f a p t a , le p d n d i n e c i n s t i n d c o n c r e t s f i n t e l e ic o a n e , c u c u v n tu l, l u p t n d la n iv e l u l m e n t a l i n c e r c n d s a n ih ile z e n v l i r a B i s e r i c i i d e s p r e c in s tir e a i c o a n e l o r .

127

S C R IS O A R E A 4 4 7 1

Fiului A ntim
L e g e a lu i D u m n e z e u , d u p c u m i fric a i c u tre m u ra r e a f a d e E l, z ic e : T e -a m p u s s tr je r c a s e i lu i Is ra e l ( le z . 3 , 1 7 ). S lr je ru l p u s s v e s te a s c m -a s ilit, fra te , s -i v e s te s c ia r i, la r n d u l m e u , p r in s c r is o a r e , s a b ia lu i D u m n e z e u c a re v in e a s u p ra ta , s a b ie n fric o a t , s a b ie d e fo c , s a b ie c a re a ru n c n g h e e n a fo c u lu i, n v e a c u ri n e s f r ite , n u tr u p u l, c i s u fle tu l. i p l n g n tim p c e -i s c riu , e u tic lo s u l, i s u s p in c u a m a r, fiin d c d e s p re fiu l i u c e n ic u l m e u e v o rb a . D a r c e s fa c ? D a c n u i v e s te s c , a z i s D u m n e z e u c s n g e l e t u l c e r e d i n m i n i l e m e l e (cf. le z . 3 1 8 ), lu c ru c a re n u n s e a m n n im ic a ltc e v a d e c t c v o i a v e a p a rte d e a c e e a i o s n d a p e d e p s e i.
1 S c r is o a r e a a c e a s ta n u e s te le g a t n m o d d ir e c t d e p r o b le m a m r tu r i s i r i d r e p te i c r e d in e , d a r a m p u s - o l n g c e le d e a c e s t f e l p e n tr u a s u r p r i n d e r a p o r ta r e a r e a l a s f a n u lu i la c e l c z u t n v r e u n p c a t. n c e le la lte s c r is o r i, a tu n c i c n d e n tr e b a t, n ir u ie d e s tu l d e la p id a r d u r a ta e p itim iilo r p e n t r u d if e r ite c a te g o r ii d e p c to i, d e i n u u it s p r e c iz e z e c to tu l tr e b u i e p r iv it n u a n a t n f u n c ie d e p e r s o a n a re s p e c tiv . A c e a s ta a r p u te a c r e a i d e e a u n e i n ip o r t r i r ig o r is te i o a r e c u m e x te r io a r e la c e i n c a u z . U n o m p lin d e D u h u l S f a n c u m e r a S f n tu l T e o d o r c u a n e v o ie a r fi c z u t n c u r s a a c e a s ta . S c r is o a r e a d e f a ( c a r e n u e d e c t u n a lu a t la n t m p la r e , a s e m e n e a e i e x is t n d m u lte a lte le ) d m r tu r ie d e m p r e u n a p t im i r e a S f n tu lu i c u c e l c z u t. S ta r e a a c e lu ia e r a tr it d ir e c t i n e m ijlo c i t d e S f n tu l p rin h a r u l c e a d s ta c u m b e l u g a r e n el.

128

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

O , fra te , p e n tru c e a i n c h is o c h iu l in im ii ta le ? P e n tru c e a i d is p re u it p e D u m n e z e u , d e a C ru i p riv ire s e c la tin to a te i n u r a b d s s t e a ? A i l e p d a t o d i n i o a r l u p ta a s c e tic , te - a i d u s n lo c u r i p e c a re n u le c e r c e te a z D o m n u l, a i s f r m a t p e c e te a c u r ie i, i-a i s tric a t s u fle tu l i tru p u l, te - a i f c u t r o b a l p c a t u lu i 1. A p o i, t r z iu , te - a i n to r s la n o i , l a n c e p u t u l p r i g o a n e i , m rturisindu-te, lund canon, f g d u in d s reiei alergarea dup ncetarea prigoan ei. P e n tru a c e a s ta a i fo s t p rim it n r n d u ia l i d e c tre ic o n o m i a i fo s t p r im it i d e c tre f r a te le D io n is ie i a i a le s s u rg h iu n u l c e l b u n , m u t n d u -te c u p e tre c e re a d in lo c u ri re le n lo c u r i b u n e , p e s te c a re s u n t o c h ii D o m n u lu i, i f e r i c i r e a c u p r i v i r e l a p r i g o n i r e ( cf. M t 5 , 1 0 ) n c o n j o a r c a p u l t u . i c t d e b in e a m e rs c h e m a re a ta d in n o u , c u r i re a , g rija d e v ie u ire a n g e re a s c ! A a d a r, c e s -a n t m p la t ia r i? C e te -a s c o s d e la D u m n e z e u i te -a p re d a t d ia v o lu lu i? V a i d e tic lo ia m e a ! T e - a i n to r s ia r la n o r o iu l p c a tu lu i, s tr ic n d i f iin d s tric a t d e [o ] fe m e ie , b a m a i d e g ra b d e [m a i m u lte ] fe m e i. D o a m n e m ilu ie te ! C ru , D u m n e z e u le ! T e -a l s a t n g e ru l t u p z ito r i te -a p rim it s a ta n a . [M a i] tr ie ti o a re , v re d n ic u le d e ja le ? i c u m p o a te tr i c e l n g h iit d e u c ig a u l d e o a m e n i? O a re [m a i] v e z i lu m in a ? D a r c u m p o a te v e d e a c e l n tu n e c a t d e p c a t? O a re te [m a i] ro g i lu i D u m n e z e u ? D a r c u m s e p o a te a p r o p ia d e D o m n u l c e l c e ro b e te d ia v o lu lu i? U n d e e s te b u n u l t u n c e p u t, c ld u ra , s tr p u n g e re a , s u p u n e re a , la c rim a , r u g c iu n e a n tra rip a t s p re D u m n e z e u , v ie u ire a c e re a s c ? S -a u d u s to a te ! A u p ie rit! O , s u s p in ri a m a rn ic e a le m e le p e n tru lip s a ta d e m in te ! D a c a i fi a n im a l lip s it d e m in te , n u a i v e n i la ju d e c a t , d a r fiin d c e ti p l s m u it d e D u m
1 P r o b a b i l a c e s t A n t i m c z u s e n d e s f r n a r e .

129

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

n e z e u , v e i n v ia i v e i fi ju d e c a t, i a c e s t lu c ru e v re d n ic d e m il . H a i, fiu l m e u p ie r d u t, h a i, n to a rc e -te la D o m n u l, c f iin d fo a rte iu b ito r d e o a m e n i, ia r i te p rim e te , ia r i te f a c e s n to s , ia r i i d h a in d e n u n t , ia r i ju n g h ie v i e lu l c e l g r a s i, b u c u r n d u - S e , v a c h e m a m p r e u n i p u te r ile d e s u s p e n tr u a fla re a ta . A a d a r, s n u r m i n e n d u p le c a t fiu l m e u , fiu l m e u , c i la s -te c h e m a t d in n o u , n to a r c e - te , lip e te -te d e b u n u l t u fra te D io n is ie , m a i n a in te s te p rin d s a b ia m o rii v e n ic e .

S C R IS O A R E A 452

Lui N ichita egum enul 1


N u c r e d c e n e p o tr iv it s fin ie i ta le p rin te ti s c r is o a r e a a c e a s t a , n u n u m a i p e n t r u c p l i n e t e c e l e a l e d r a g e ste i, c i i fiin d c d e z v lu ie c e v a n tr is t to r c a re s -a a c iu a t n s u f le tu l n o s tr u s m e r it. i, d a c p o r u n c e ti, ia a m in te la c e le s p u s e . D u p n to a r c e r e a d e la n tr e v e d e r e a c u s fin ii v o tri p rin i d in A k r ita , in - a m n t ln it c u fra te le n o s tr u A ta iia s e , p o v e s tin d u -i fie c a re d in c e le d is c u ta te n tru D o m n u l i s p u n n d u - i c i [ e g u m e n u l ] d i n M i d i e h i a l s u s i n e [ie [e g u m e n u l] [d in m n s tir e a ] lu i M a x im in n s c h im b a r e a lu i c e a p r e a f r u m o a s , a d ic n a p r a r e a [c re d in e i] i n m r tu r is ir e a [e i]. D a r e l a d e z m in it i e u a m c e r u t p r ic in a d e z m in ir ii. I a r a c e la a z is : n c e e a c e p r iv e te p r o b le m a a p r rii [c re d in e i] [a p o lo g e tic a ] fa p t c a re e l2 l-a s e m n a t, ia r e u l- a m c itit z ic e s n e m p r t im [ (-le ta X a p e v ] , d a r s n u a v e m p r t i e [ K o iv c o v ija c a ] [ c u e r e tic ii] i s e x is te ic o n o m ie [n a c e a s t p riv in ] p rin s l b ire a a c riv ie i, c c i a c e a s ta n u e s te c d e re d e la a d e v r . C e n s e a m n a c e s te a , p re a c in s tite p rin te ? N u m rtu ri s e te [a c e la ], p re c u m s p u n e n T y p o s , c c ru n d u -m i
1 S f. N i c h i t a a f o s t e g u m e n n m n s t i r e a d i n M i d i c h i a i e p i z n u i t l a 3 a p r ilie . 2 E g u m e n u l d in m n s t i r e a lu i M a x im i n .

131

D R E A PT A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R rN I

b tr n e e a , m i-a m p ie rd u t s u fle tu l, a v n d p rt ie p e b a z a t g d u ir ii ic o a n e i lu i H ris to s i a N s c to a re i d e D u m n e z e u i a le tu tu r o r s f in ilo r ; c c i a c e a s ta n s e a m n e re z ia ic o n o m a h i p rin a c e s t fa p t m -a m p ie rd u t m p re u n c u c e i n e c re d in c io i, a p o i i p n la s f r it a m r m a s n e p ri g o n it n m n s tir e a m e a , a g it n d lu m e a n u rm a n o a s tr ? [ F c n d ] a s tf e l, [ d e f a p t e l] n u s e m r tu r is e te i n u p l n g e , c i a r a t d o a r a c e le b ig u ie li c u m m i-a s p u s c e l c e m i-a e x p lic a t , d e v re m e c e i-a a d u s c a a p r to r a l c a u z e i s a le p e u n o a re c a re p rin te D ia n io n , c a re a r fi f c u t a c e la i lu c r u i p e . c a r e , z ic e e l, l-a p r im it S f n tu l V a s ile ; a p o i [m a i a d u c e c a e x e m p lu ] i p e ta t l lu i G rig o rie T e o lo g u l. O , d re a p t : m n ie i a s fa n u lu i n o s tr u a rh ie re u , i a n tre g ii p lin t i a m rtu ris ito rilo r! C c i d a c a c e l lu c ru [m p rt i re a ] n u e s te p rt ie , n ic i c d e re [d in d re a p ta c re d in ], c e f o lo s ..s - a d o b n d it d e p e u r m a lu p te lo r c u a c e ia [ c u e r e tic ii] i a v r s r i l o r d e s n g e i a n e c a z u r i l o r ? i p e n t r u c e a m a i f o s t c a n o n i s i t i e l n s u i ? i d e c e i m a i l a s m n s t i r e a ? i d e c e e s t e o p r i t d e l a s l u j i r e a c e l o r s f i n t e ? O , i a r i z i c , d u m n e z e ia s c m n ie ! F iin d c in e a d e v ru l n tru n e d re p ta t e , i s e p a r e c i P r i n i i p t i m e s c l a f e l c u e l . D a r h a i s v e d e m c u v n tu l lu i f r lo g ic . M - a m m p r t it, d a r n u a m a v u t p r t ie . Z ic e u n d e v a c e l c u g la s m a re i n tr e t e o l o g i 1: M - a m m p r t it [ p .e x e ^ a ( 3 o v ] d e c h ip i n u - a m . p z i t . S e m p r t e t e [ j- ie x c x > ta p .( 3 a v e i] d e s l b i c i u n e a n e a c a i c h ip u l s -l m n tu ia s c , i tru p u l s -l fa c n e m u r ito r . I a t , d a r , s e f a c e p r ta [k o iv c o v e ] c u a d o u a p r t ie | K O iv a m a v ] i c a r e e m u lt m a i u im ito a r e d e c t p r im a . Ia t ' m - a m m p r t i t e s t e n e l e s c a a a v e a p r t i e . C c i m p r t i r e [ n e x a X rix jn c ;] i p r t i e [K o iv c o v to r] e s t e a c e la i
1 S f. G r i g o r i e T e o l o g u l ,

Cuvnt la teofanie, PG

36, 325.

132

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

lu c ru , u n a tr g n d u - i n u m e le d e la a a v e a p a rte m p r e u n d e c e v a {jietxecT9ai\, i a r u n a d e l a a f a c e p r t a i p e c e i c e m c e v a m p r e u n . D a r i in s u f la tu l A p o s to l [z ic e ]: p a h a r u l b in e c u v n t rii, p e c a re l b in e c u v n t m , n u e s te p rt ia \icoi vcovid\ d e s n g e l e l u i H r i s t o s ? P i n e a p e c a r e o f r n g C m n u e s te p rt ia c u tru p u l D o m n u lu i? F iin d c o p in e , u n tru p s u n te m c e i m u li; c c i to i d in tr-o s in g u r p in e n e m p r t i m {jiT%o/j.v\ ( I C o r . 1 0 , 1 6 - 1 7 ) . I a t , a a r t a t i a i c i l u m i n a l u m i i 1 c p r t i a [KOivcc>via\ e s t e p a r t i c i p a r e [pefo^rj], i n u e s t e c i n e v a n t r e g l a m i n t e c a r e s n u s p u n c p a r t i c i p a r e a \jiTO%rj\ e s t e m p r t i r e \jierkrfi/ng\. A a dar, dup cum dumnezeiasca pine cu care se mprtesc [ uetexofie vogj ortodocii i fa ce p e toi cei ce se mprt esc [fj.T6%oi>g] de ea un singur trup, tot aa i pinea ereticeasc i fa ce prtai [ jcoivajvovgf unii cu alii p e cei ce se mprtesc lfiT%o vrag] de ea i i nfieaz un sin gur trup potrivnic lui Hristos. D e c i c e l g r i t o r n d e e r t d e g e a b a g r ie te n d e e rt. I a r d a c to tu i m in te a c e lu i c e s -a m p r t it n u a fo s t d e a c o r d c u f a p ta [m p rt irii], a c e s t lu c ru e s te i m a i m u lt o le p d a re , fiin d c d e v re m e c e tia c fa c e u n lu c ru s tr in [d e c re d in ] a p c tu it n tru c u n o tin , n e te m n d u - s e d e D u m n e z e u , C a re u c id e i s u fle tu l i tru p u l p r in a z v rlire a n g h e e n , c i [n fric o n d u -s e ] d e c e l c a re b a t e t r u p u l d o a r p e l u m e a a s t a {cf. M t . 1 0 , 2 8 ) . P e n t r u c e s u n t p u s e la o la lt c e le c a re n u s e p o t m p c a ? 2 D e c e i c re d e a ju t to ri p e s fin ii c a re s u n t [d e fa p t] m p o triv ito ri fa d e e l ? 3 D eja i numai acordul sau dezacordul [luntric] n ce
1 A a e n u m i t S f. P a v e l . 2 C e fo lo s d e m p rt ire , d a c m in te a n u e d e a c o rd c u e a . 3 A a i a z i n e f u n d a m e n t m d e c i z i i l e f i l o e r e t i c e p e a f i r m a i i a le s f i n i l o r s c o a s e d in c o n t e x t , i n u i n e m s e a m a d e f a p tu l e l e m e n t a r c s f in i i c i t a i a u a c i o n a t e x a c t c o n t r a r n c a z u r i s im ila r e . D e p i l d , a z i

133

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

ea ce p rivete mrturisirea i lepdarea [de credin] se so cotete [SoyfiaTi^erai] de ei [de sfini] ca mplinire a fa p tei i la ei nu ine ca dovad frnicia c num ai se atinge de je r tfa [cu gura, iar cu m intea petrece nedesprit de H ristos] i nu [zic] [jertf] idoleasc, ci nici cnd e vorba de je r tfa propriu-zis [a lui Hristos, svrit de eretici]. i e x e m p le le s u n t n e p o tr iv ite 1. A a d a r, c e a ltc e v a d e c t a c e a s ta a fo s t n p rig o a n a d i n a in te ? S f n tu l p a tr ia r h a fo s t d a t jo s , a fo s t e x ila t, a fo s t n d e p r ta t n tr - u n in u t d e la m a r g in e a [im p e riu lu i]2. n lo c u l lu i p e s c a u n a f o s t u n lu p t to r m p o triv a lu i H ris to s , u n s in o d d e n e le g iu ii, a n a te m a tiz a re a S f n tu lu i S in o d d e la N ic e e a 3, p r o c la m a r e a u n e i c re d in e o d in io a r a n tih ris tic e , n d e p r ta r e a s f in ilo r e p is c o p i i e g u m e n i, a m o n a h ilo r i m o n a h iilo r. V a lu ri d e s n g e , m o ri n e a te p ta te , n c a rc e r ri, fo a m e te , ja fu ri. i c e e a c e e m a i n fric o to r i d e v z u t, i d e a u z it: c in s tita ic o a n a lu i H ris to s o c r t , c lc a t n p ic io a r e ; [la fe l] a N s c to a r e i d e D u m n e z e u i a le tu tu r o r s fin ilo r. B is e ric ile i a lta re le , ru in a te , c e le s fin te , p r o f a n a t e i p r e d a t e f o c u l u i . A a s t n d l u c r u r i l e , oare nu to t c e l ce are prtie, adic se m prtete de pin ea o trvitoare4 [ iofioog pxogj se leapd de H ristos, f i i n d d e p a r te [d e E l] i n e c u v io s , a f a r n u m a i d a c i- a r e v e n it
e f o a r t e u z i t a t S f . M a x i m M r t u r i s i t o r u l p e n t r u a s u s in e h o l i s m u l ti i n i f i c i u n i t a t e a r e l i g i i l o r , f r s s e i n s e a m a c S f. M a x i m n i c i o d a t n u a g n d it a a c e v a , d o v a d fiin d to c m a i p o z iia sa in tra n s i g e n t f a d e o ric e e re z ie . 1 n s e n s u l c n - a u fo s t c e rc e ta te n d e s tu l to r sp re a se v e d e a ra iu n e a lo r. 2 S f n t u l N ic h if o r f u s e s e e x ila t n in s u la P r o c o n is n tr - o m n s tir e a S f n tu lu i m a r e m u c e n ic T e o d o r u n d e i- a p e tr e c u t u ltim ii 13 a n i d e v ia . 3 C e l d in 7 8 7 . 4 D e n u m ir e d a t m p rt a n ie i e re tic e .

134

SF N T U L T H E O D O R S T U D IT 'JL

c u m v a p r in p o c in ? A a s e in e a d e v ru l i p e n tru el a u fo s t u c i i m u c e n ic ii i a u s u f e r it to a te c e i c e .s - a u in u i d e e l. i d a c c in e v a u m b l d u p d r e p t a r u l a c e s t a , /:ic e A p o s to l u l , p a c e i m i l p e s t e e l i p e s t e I s r a e lu l lu i D u m n e z e u ( G a l. 6 , 1 6 ). C c i c a z u l lu D ia n io n i a l a t l u i T e o l o g u l u i i d a c m a i e s t e v r e u n a l t u l a s e m n a t ;> r e ra v r e o f a r s a u n e i s c r is o r i m e te u g ite , s c r is n :h ip m in c in o s d e e re tic i, ia r s fin ii a c e ia a u s u b s c ris e i [s c ris o r ii] d in s im p lita te f a d e s o f is m e le d in e a , ia r n u d in o a r e c a r e f r ic s n u fie ! F iin d c d e n d a t c e a u c u n o s c u t v ic le u g u l, a u re v e n it i a u a p ra t c u b u n n d r z n ire [c re d in a d re a p t ]. A c e s te a , p rin te s fin te , d a c s u n t le g e p e n tru tin e [n a in te a lu i D u m n e z e u i a o a m e n ilo r], tra n s m ite - i- le b r b a tu lu i c a , c u n o s c n d a d e v r u l, s le p e d e a c e l n e d re p t n s c ris i s f ie r n d u it m p r e u n c u c e i d r e p t c r e d in c io i; i, d e v re m e c e e s te i b tr n i c a n o n is it, d e a c e e a s la s e i v e stita -i m n s tir e . Ia r d a c n u , f a g d u ie te -n e c n u a i n i c i o p r t ie n c e v a c u b r b a tu l [a c e la ], d a c n u s e c ie te .

S C R IS O A R E A 466

Lui Iacov m onahul


D e i z b a v n ic i a m fo s t i n o i n a -i n to a r c e s c ris o rile , 1r a te p r e a c in s tite , tim p u l f iin d a t t d e n e p r ie ln ic , n s i ] l im c u m s u ri e g a le a le d ra g o s te i, n e c jin d u -n e , p e < Je-o p a r te , p e n tr u la u d e le p e c a r e le - a i n s c o c it m p o tr iv a i o a s tr 1 c a u n ii c a re n u s u n te m v re d n ic i d e la u d , d a r 1 u c u r n d u - n e , p e d e a lta , p e n tr u n f o c a ta r v n a v ie u irii t ile p lin d e [a d n c ] lu a re a m in te 2, c a re s e p z e te p e s in e d e p a rte d e c e i d e s tr b la i p rin in d ife re n a lo r, d e s p re a re [in d ife re n ] i e s te n tr e a g a c u v n ta re . E u n u s u n t d e p re re , p re a iu b ite , c p e rs o a n a p e c a re ta a i n s e m n a t - o [ n s c r i s o a r e ] a a f a c e i v o r b e t e . C c i i u m , c e l rid ic a t n tre a p t p re o e a s c , s -a r p u rta c u r v n 1 i d e c e le p m n te ti? i c u m , c e l c e s - a lu p ta t p r in m r tu r is ir e , i n g d u ie p e c e i n e ra v n ito ri i fa r v ia s f n t 3 ? C c i tu z ic i c e l s p u n e c n u e o p r it d e f e l a e d e a n e p is c o p ia n c a re c e l c e o in e e s te n e c re d in c io s i c a fi h r n it d e n e -e p is c o p ii c a re fa c p o g o r m in te , n u s e m p o triv e te d e lo c c u c a n o n u l d re p te i c re d in e . i c u m
1 n a c o r d c u t r a d i i a p a t r i s t i c , S f n t u l s o c o t e te l a u d e l e a d r e s a t e I ii c a v t m r i . 2 L i t e r a l : a c r iv ic . E v o r b a d e c a z u l u n u i m r tu r is ito r n u m it m a i d e p a rte p rin te , c a r e a c c e p t a s e s l o c u i a s c n tr - o e p i s c o p i e , u n d e e p i s c o p u l f a c e a p o s jo r m in te d e la c a n o a n e i a v e a p r t i e c u e r e tic ii.

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

n u s e m p o triv e te a c e s t lu c ru a d e v ru lu i, c n d S f n tu l D a v id p s a lm o d ia z : u n td e le m n u l p c to s u lu i s n u u n g c a p u l m e u ( P s . 1 4 0 , 5 ) , iar S fn tu l A tanasie poru n cete ca nu num ai s nu avem nici o p rt ie cu ereticii, dar n ici [m car] cu cei ce au prtie cu cei necredincioi?1 i cum nu e p rt ie [ Koivcovia], dac trebuie s ezi ntr-un asem enea loc i s f i i h rnit de asem enea [oa meni]. E f i r e s c c a , c h i a r i n c a z u l n c a r e c i n e v a n u a d e a c o lo , n s se h r n e te d e a c o lo , n s i d a re a i lu a re a [d e h ra n ] s p r o d u c p rt ia . C c i z ic e A p o s to lu l: tii i v o i, filip e n ilo r, c a tu n c i c n d a m ie it d in M a c e d o n ia , n ic i o B is e ric n u a a v u t p rt ie c u m in e n d a re i lu a re d e c t n u m a i v o i, fiin d c i n T e s a lo n ic , o d a t i d e d o u o r i m i - a i t r i m i s s p r e t r e b u i n (c f F l p . 4 , 1 5 - 1 6 ) . A a d a r, d a c a lu a o d a t i d e d o u o ri, lu m in a lu m ii2 a n u m it-o p r t ie , c in e , a v n d b u n c u g e ta re , n u a r fu g i d e a l u a n t o t d e a u n a c a d e u n l u c r u p o t r i v n i c l u m i n i i ? i tre buie ca sfinia ta, cu blndee i sm erit cugetare, s-i aduci am inte p rin telu i i, dac se las nduplecat, am ctigat p e printe, ia r dac nu, s nu renunm la sigu rana noastr3. I a r d e s p re b o te z u l c o p iilo r d e c tr e u n ii, ia r n u d e c tre a lii, o n tre a g e p is to l , p e c a re a m s c ris -o n s u i c e lu i c e te -a n v in o v it d e s p re a c e la i lu c ru , a m trim i s -o i d o m n ie i ta le , i s o c o te s c d e p r is o s s m a i tr n c n e s c a d o u a o a r d e s p r e a c e la i lu c r u . D e c i* a s t f e l c u g e t e u s m e r itu l i i v d i p e s f in i c u g e t n d , d a r f ie c a r e s fa c p r e c u m i p a re .
1Epistola ctre monahi, PG 26, 1188. 2 Sfntul Pavel.
3 L a s ig u ra n a d a t d e c re d in a n o a s tr , n c t s r m n e m n e p r ta i c u e r e t i c i s a u f ilo e r e tic i.

137

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

i, d e s ig u r, c e l c e e s te h r n it s - i p rim e a s c h ra n a d e la c e l c u c u g e ta re d re a p t 1 i c a re a fo s t c a n o n is it2. n s s n u m a i fa c a c e s te a 3 p n c n d [a c e l e p is c o p ] in e e p is c o p ia , c h ia r d a c n u s lu je te c e le p re o e ti, n ic i n u s e m p r t e te c u S fin te le T a in e . Ia r p o c in a a d e v ra t c o n s t n a l s a e p is c o p ia [u n d e lo c u ie te a c u m ] i a s ta d e p a rte , d u p c u m a ii f c u t u n ii, d e la c a r e a lu a e s te n e v t m to r i m p re u n c u c a re e s te p rim it i a m n c a 4. A ltc e v a s -i s p u n n u a m d e c t c te n d e m n s te ro g i p e n tr u s m e re n ia m e a c a n u n u m a i s g r ie s c d re p t, c i s i u m b lu d re p t p r in f p tu ire .

1 C a r e c u g e t c e le a le d r e p te i c re d in e . 2 A d ic a f c u t p o c in i s-a u n it c u B is e r ic a d re p ts l v ito a re . 3 S n u m a i p r i m e a s c h r a n i s n u m a i a i b p r t i e c u e p i s c o p u l r e s p e c t i v . S f n t u l T e o d o r a r a t c n u e d e s t u l n u m a i s n u s lu je ti i s n u te m p r t e t i c u f l l o e r e t i c i i , c i t r e b u i e p r s i t o r i c e f o r m c o n t i e n t d e p r t i e c u e i i t r e b u i e a l e a s m a i b i n e p r i g o a n a i n e c a z u l n lu m e a a c e a s t a . 4 P o c i n a a d e v r a t c o n s t n a c e e a c a a c e l p r i n t e s s e d e p r t e z e d i n a c e a e p i s c o p i e i s m e a r g la o r t o d o c i i c u c a r e p o a t e lo c u i f a r v t m a re .

138

S C R IS O A R E A 481

E gum enei Ignon


A m p r im it e v la v ia ta , s o r n tru D o m n u l, i p e n tru d a ru r ile p e c a r e le -a i tr im is , i p e n tr u d is p o z iia [iu b ito a re ] c u c a re p rim e ti c e le d in p a rte a n o a s tr . D a r n o i n u s u n te m a s tfe l. C c i, c a u n ii c a re n u s u n te m n d e s tu la i n c e le b u n e n ic i p e n tru n o i n in e , c u m s m p rt im i a lio ra n v t u r a c e a c u c h i p b u n ? i f i e c a , d u p c r e d i n a ta, s v ie u ie ti n c h ip c u v iin c io s lu i D u m n e z e u , p e tr e c n d u - i n c h i p n e p r i h n i t v i e u i r e a c e a n f e c i o r i e , d a r s n u ie i n c h ip u u r a tic 1 tr e a p ta d e n t is t t to a r e . C c i tii c lu c ru l [a c e s ta ] a c r m u i s u f le te le c e le f c u te d u p c h ip u l lu i D u m n e z e u a re m u lt r s p l tire , n s e s te i p rim e jd io s c e lo r c e n u ia u a m in te . A a d a r, c a o c rm u ito a re n D e m n u l, c o n d u i c l u z e te b in e tu r m a ta , p u n n d u - te p e tin e n a in te a e i m o d e l a l o r ic r e i b u n t i, c a s te n v r e d n i c e ti a z ic e : Ia t e u i p r u n c ii p e c a re m i i-a d a t D u m n e z e u (Is . 8 , 1 8 ). C c i D u m n e z e u i- a p r e d a t s u fle te le . n c re d in n d u -i-le n c h ip o s e b it2 i L u i ire b u ie s i le a d u c i
1 L i te r a l: n e o s n d i t . S n u c r e z i c n u v e i fi o s n d i t dac a nu d u c i b i n e c r m u i r e a a lto r a . 2 D ac

A i' 7roTayfjg

s e r e f e r la n t i s t t a t o a r e , a tu n c i s e n s u l a r s p e c ia l . ( n tr e n t is t t to r ^ i cei

p u t e a fi: p r i n t r - o n c r e d i n a r e

c o n d u i s e p r o d u c e o l e g t u r ta i n i c d e r e s p o n s a b i l i t a t e r e c i p r o c .) I a r d a c s e r e f e r la c e le c r m u i t e , f r a z a p o a t e fi tr a d u s : C c i I )u m -

139

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

c i p e o je rtfa b in e p r im it . i d a c [fa c i] a c e a s ta , m u lt i \ a fj r s p la ta n c e ru ri. n v a -le , p u n e -le n c u g e t p o ru n c ile m n tu ito a re , s -L d o re a s c n u m a i p e H ris to s , ia r n u t u p u l i s n g e le ; s fie n e a g o n is ito a r e i s n u a ib n im ic a i lo r; s fie n e m p tim ite , ia r n u s fie a p ro p ia te d e ru d e r ii; s l u c r e z e c u r v n , ia r n u s f ie z b a v n i c e la n e v o in 1. C c i d a c v o r f a c e a a , le v a n t m p in a M ir e le H r is to s p u in -m a i t rz iu p e c e le p u rt to a re d e c a n d e le i v a fi n t m p in a t [ i E l] c u b u c u r ie , le v a m b r i a i v a fi m b r i a t c u s f n t c u v iin , le v a d e s c h id e c m a ra d e n u n t e e a c e re a s c i u e fa c u t d e m n , v a d a lo r m p r ia c e r u r ilo r , d e s f ta r e a ra iu lu i, b u tu r a n e m u ririi, n d u lc irile v ie ii v e n ic e , le v a m b r c a c u h a in e n c h ip d e lu m in , le v a m p o d o b i c u p o d o a b e le n e s tric c iu n ii, c u c u n u n i d e n u n t , le v a u m p le d e n e c e r c a te b u n t i n v e c ii v e c ilo r . P e n tru a c e e a i tu , i a c e le a o s te n ii-v , s rg u ii-v c u r v n z i d e z i s lu c ra i m n tu ir e a v o a s tr , n s u fle ii-v p r in n d e jd i, s tin g e i p rin d ra g o s te a d u m n e z e ia s c fo c u l b g a t d e v r jm a n s u fle te , i o r ic e a ltc e v a e s te m p o v r to r n n e v o in n d u lc ii-1 c u n l r ile c itir ilo r i c n t r i l o r d u m n e z e i e t i , p zin d u -v n em prtite de erezie, ch ia r dac treb u ie pen tru aceasta s p tim ii ceva, f ie ,si p n la m oarte , nicidecum ren u n n d la credin. ( T ic i n i m i c n u e s t e m a i d e p r e d e c t d r a g o s t e a lu i H r i s to s , p re c u m a u d o v e d it p n a c u m fe c io a re le lu i H ris to s c e l e d i n v e a c , .I e i s u n t i a c u m p r i g o n i t e i s c o a s e d i n m n s tir i, d in p r ic in a lu i H r is to s s a u a m p r t ir ii p in ii c r e t i c e t i 1.
i ezeu i-a predat sufletele, prin lepdarea [lor de lume], i Lui trebuie i le aduci ea pe o jertf bine prim it . 1 Pentru c nu \ oiau s se m prteasc cu ereticii.

140

S F N T U L T H b O D O R S T U D IT U L

A c e s te a , c a u n a c e e ti s o r i fiic d u p H ris to s , le -a m s c ris ie i c e lo r c e s u n t m p r e u n c u tin e , c a s tii c d e o b te n e e s te S t p n u l n o u , a m n d u ro ra , i c d o r i m c a t o i s s e m n t u i a s c , d e v r e m e c e suntem a i unui singur trup al lui H ristos i de la e l1 ne numim ntreolalt fra i. C c i n H r i s t o s I i s u s n u e n i c i b r b a t , n i c i f e m e i e , c i to a te i n tru to i H ris to s , C a re s n e m n tu ia s c i p e n o i, i p e v o i.

1 E l p o a te d e s e m n a f i e tr u p u l lu i H r i s t o s c a r e e B i s e r i c a , f i e p e H r is to s .

141

S C R IS O A R E A 4 8 4

Strategului T eodot
i n tris ta re a i b u c u r ia c e lu i c u a d e v ra t p rie te n tre c e a s u p r a c e lu i c e -1 iu b e te , d e v re m e c e o s in g u r le g tu r s e v e d e n a m n d o i, d u p r a iu n e a lu i c tr e c e v a 1. D e c i, f iin d c n i s -a v e s tit a c u m d e c tre p re a e v la v io a s a d o a m n e g u m e n n tr is ta r e a p e n tr u m p r t ir e a c u e te ro d o c ii a d o r itu lu i n o s tr u s t p n , c u a d e v r a t s -a a tin s i d e n o i, s m e r iii, p tim ir e a i n e -a p ro d u s d u re re n in im , c u g e t n d n o i la n h ita re a c e a p o triv n ic . O , n e n o ro c ire ! C e e s te a c e a s t d e p rta re fa r d e v o ie [d e d re a p ta c re d in ]? C e e s te p rt ia s ilit c a re a m e n in c u p rim e jd u ire a tru p e a s c , d a c [o m u l] n u v re a s s e m p r t e a s c d e b u n v o ie d in p in e a e te ro d o x ? D e b u n v o ie , o , c u g e te p re a c re tin e s c , e s te je r tf it tru p u l i s n g e le D o m n u lu i n o s tru I is u s H r is to s . C c i z ic e m a r e le A p o s to l d e s p re E l: C a re n c h ip u l lu i D u m n e z e u fiin d , n u r p ir e a s o c o tit a fi d e o p o tr iv c u D u m n e z e u , c i S -a g o lit p e S in e , c h ip d e ro b lu n d , f a c n d u - S e n tr u a s e m n a r e a o a m e n ilo r. i fiin d a fla t la n f i a re c a u n o m , S -a s m e rit p e S in e , fa c n d u -S e a s c u lt to r p n la m o a rte , i n c m o a rte a c ru c ii (F lp . 2 , 6 -8 ). D e c i, fiin d c d e b u n v o ie S -a je r tf it, d e b u
1 R e l a i a i n e d e c a t e g o r i a lu i c t r e c e v a [x o rzpoq n iia a ris to te lic .
t i]

d u p d e fi

142

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT l L

n v o ie S -a i d a t c e lo r c e v o r, ia r n u c e i o r c e n u v o r. C c i i n s u i D o m n u l, n E v a n g h e lii, z ic e c tr e a p o s to li: ,.N u v s e i- i v o i s v d u c e i ? ( I n . 6 , 6 7 ) . [ A s t a o s p u n e ] c lin p r ic in a c e lo r c a re d e ja p le c a s e r d e la E l i c a re p re a i; c s u n t u c e n ic i. i r s p u n s u l d in p a r te a m a re lu i P e tru e s te a c e s ta : L a c in e n e v o m d u c e ? T u a i c u v in te le v ie ii v e n ic e . i n o i a m c re z u t i a m c u n o s c u t c T u e ti H ris io s , F iu l D u m n e z e u lu i c e lu i V iu (In . 6 , 6 8 -6 9 ). i ia r i m a r e le P e tr u , n E p is to la s a [z ic e ]: T r e b u ie d e b u n v o ie s -o p s to r ii, ia r n u c u s ila (I P t. 5 , 2 ). S c u n o a s c , d a r, d e a c u m c e i c e tra g n c h ip s ilit s p re p r t ia c u e i p e c e i c e n u v o r d e b u n v o ie , c fa c a c e a s ta n c h ip p g n e s c , o f e rin d n u tr u p u l lu i H ris to s c e l je r tf it d e v o ie , c i p e c e l c o n tra r, a v n d n e le s u l [s e m n ific a ia ] d e je r tf id o le a s c , d u p [a s e m n a re a ] fa r d e v o ie a c e lu i je r tf it n lib a iile lo r iu b ite d e d i a v o l i 1. i c u v n tu l e s te a d e v r a t i d o v e d ir e a lim p e d e , d a r n im e n i n u a u d e . D a r c ru , D o a m n e , c ru , i n u d a m o te n ire a T a s p re o c a r d e s v r it , d u p c u m a z is u n d e v a u n u l d in p r o r o c i (c f I o i l 2 , 1 7 ) . D e c e p t i m i m n o i , o , d e t r e i o r i d o r i t u l e i n tr u to t c in s tite ? i v o i s p u n e c h ia r d a c c u v n tu l e s te o a re c u m m a i a s p ru p e n tru p rie te n ia n o a s tr : S n e l s m a b tu i n c d e m p re ju r ri? S n e n f r ic o m d e s t p n ire m a i m u lt d e c t s e c a d e ? D a r [a tu n c i] u n d e e g la s u l D o m n u lu i c a re a lu n g fric a o m e n e a s c i m a i d e g ra b o a re n v e d e re d o a r p e c e a fa d e D u m n e z e u , d e v re m e c e E l a re to a t s t p n ir e a i p u te r e a s a r u n c e n g h e e n a fo c u lu i i s u f l e t u l i t r u p u l ( cf. M t . 1 0 , 2 8 ) ? V a i , c e c d e r e ! L e a p a d n f r ic o a r e a f a d e o r ic e p e r s o a n i m a i c u s e a m fa d e c e a f r n u m e d e c re tin . D a r h a id e ia r i, p rie te n e i
1 n j e r t f e l e i d o l a tr e j e r t f a e r a s a c r i f i c a t f a r v o i a e i i d e n u p u t e a o f e r i o p r t i e r e a l , p e r s o n a l c u a d e p i i a c e lu i c u lt.

ai cea

143

D R E A P T A i R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

u o m n u le b u n , s fim c h e m a i d in n o u , s n e c im , c c i ; p r o a p e e s te D o m n u l d e c e i c e - L c a u t p e E l. i n u v re a c d e re a n o a s tr p e n tru c e v a d in c e le p c tu ite , c i d o re te a p e n o i, c e i c z u i, s n e r id ic e i p e c e i g re ii s n e n r (o a r c i a s ta o ri d e c te o r i s - a r n t m p la p r in v r e o c d e r e I a r d e v o ie . D a r , p o a te a r z ic e s c u m p u l t u s u fle t: C e l c e a r u n c s i t m d u ia s c 1. i e s te [d e b u n s e a m ] u n ie i d e e p itim ie [i p e n tru s u fle tu l t u ]. C c i n im ic c a re e s te n g rijit n u r m n e n e t m d u it, n ic i n u e s te g re u p e n tru n o i [s d m ] c u v n t d e v in d e c a re .

1 n s e n s u l c : .,D a c tu , s f in t e , m - a i c e r t a t , tu i v i n d e c - m

144

t
S C R IS O A R E A 4 8 9

Fiului G rigorie
M - a m b u c u ra t p e n tr u s c ris o a r e a ta , fiu le iu b it, i c f r u m o s e s t e d r u m u l c e l o r d i n c e t a t e 1, i c a i p r i m i t s n ta te m p re u n c u fra te le Z o s im a p rin s c u rg e re a d e s n g e 2, i c c e le la lte v i s -a u n t m p la t d u p s c o p u l v o s tru . Ia r n le g tu r c u a firm a iile p rim ito ru lu i d e s tr in i3, d e c e a i m a i c u ta t d e s lu ire la n o i, d e v re m e c e i-a i r s p u n s h o t r t d u p n v tu ra p u rt to rilo r d e D u m n e z e u P rin i? N i m ic m a i m u lt d e c t c e le n f i a te d e tin e [c o n tra a c e lu ia ] n u a v e m s s p u n e m . P e c t se p a re , v o rb e s c la n t m p la re i n u s u n t iu b ito ri d e n v tu r c e i c e n tre a b n c o d a t . D a r f iin d c s - a s c ris : f ii g a ta s p r e a p r a r e n a in te a o ric u i v c e re c u v n t p e n tru n d e jd e a c a re e s te n tru v o i ( i cf. I P t . 3 , 1 5 ) , r s p u n d e m i n o i a c e s t e a . S c h im a m o n a h ilo r e s te f g d u in a fe c io rie i i ta in a d e s v r i r i i m o n a h i c e t i [ T ^ l o o < n q p . o v a x i K 'n ] , d u p g l a su l d u m n e z e ie s c u lu i i n tru to t n e le p tu lu i D io n is ie 4 . i
1 S fa n u l se b u c u ra c h ia r i d e r e a liz rile c iv iliz a ie i c n d e le a ju ta u s p o r i r i i d u h o v n ic e ti. A i c i e v o r b a d e u n d r u m c o n s t r u i t s a u r e n o v a t n c e t a t e a d e u n d e i s c r i s e a c e s t G r i g o r i e . 2 M e t o d f o l o s i t n m e d i c i n a m e d ie v a l . 3 P r o b a b i l c e l c a r e c o n d u c e a b o l n i a u n d e s - a u t m d u i t c e i d o i, G r ig o r ie i Z o s im a . 4

Cf.

S f . D io n is ie A r e o p a g i t u l ,

Ierarhia Bisericeasc,

c a p . V I , II

n v o l u m u l

Opere complete ,

e d . P a id e ia , B u c u re ti, 1996, p a g . 9 5 .

145

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

d a c z ic u n ii: D e u n d e a f o s t p r e d a t le p d a re a [d e lu m e ] i a te fa c e m o n a h ? , n im ic a ltc e v a n u tre b u ie s p u s d e c t: D e u n d e a f o s t p r e d a t a s e fa c e c in e v a c re tin ? . C c i C e l C e a le g iu it p rim a , p r in p r e d a n ia a p o s to lic , a d a t-o i p e a d o u a 1, d n d l a i v e a l a s e T a i n e : m a i n t i , c e a n l e g t u r c u lu m in a r e a 2 , a d o u a , litu r g h ia [o ro v a ^ iq ], a d ic m p rt i r e a [K otvoovta], a t r e i a , s l u j b a [ T e X e x f i ] m i r u l u i , a p a t r a , d e s v r ir ile p r e o e ti [T e X e u b o E u ; ie p a x iK c u ], a c in c e a , d e s v r ire a m o n a h ic e a s c , a a s e a , c e a n le g tu r c u c e i a d o r m i i n c h i p s f n t [ l e p c b < ; K e K 0 t f a . r i j x e v 0 T .]. A a d a r , c e p u te m s p u n e n a c e a s t c h e s tiu n e ? C e l c e n u e s te d e a c o rd c u u n a d in c e le s p u s e [m a i s u s ] e lim p e d e c s e n d o ie te i n le g tu r c u c e le la lte , [z ic n d ] c n u s u n t p r e d a te d e D u m n e z e u i, p r in n im ic ir e a u n e ia , n c h ip n e c e s a r n im i c e te m p re u n i p e c e le la lte . i n ic i lu m in a re a , n ic i li tu r g h ia , n ic i d u m n e z e ie s c u l m ir, n ic i d e s v r ire a p re o e a s c , n ic i s lu jb a c e lo r a d o r m ii n c h ip s f n t n u a r e x is ta d a c n u a r s ta l n g e le d e s v r ir e a m o n a h ic e a s c , i a tu n c i c u g e t m p r e c u m p g n ii, fiin d fa r d e D u m n e z e u n l u m e i n e a v n d n d e j d e 4 (cf E f . 2 , 1 2 ) . U n u l c a a c e s t a e s te c e l c e a in tr o d u s n tre b a re a : D e u n d e s -a p rim it c a o m u l s s e fa c m o n a h ? . i n u m a i s p u n c to i c e i m a ri d in tr e P rin ii p u rt to ri d e D u m n e z e u a u fo s t i m o n a h i i
1 D e c i m o n a h i s m u l e s t e o T a i n c a r e n - a e x i s t a t la n c e p u t . A s ta n s e a m n c B i s e r i c a p o a t e d a d i n S i n e i a l t e T a in e . T o a t e T a in e le n u s u n t d e c t d i v e r s i f i c a r e a , r s f r n g e r e a u n i c e i t a in e a B is e r i c i i . 2 S f n ta T a in a B o te z u lu i. 3 C e le a se T a in e s u n t p re lu a te d in D io n is ie A re o p a g itu l. 4 D a c p u n e m la n d o i a l u n a d i n e l e , a t e n t m l a t a i n a B is e r i c ii c a r e s e e x p r i m p r i n e a . i a t e n t n d la n s i t a i n a B i s e r i c i i , e li m p e d e c d i s t r u g e m i c e l e l a l t e p r i n c a r e e a s e m a n if e s t .

Ierarhia bisericeasc

a S f.

146

SF N T U L T H E O D O R S T U D IT U 1.

a u c i n s t i t m o n a h i c e a s c a v i a c a p e u n a c e e s t e ngereas c ; a le lo r s u n t i c r ile tip ic o n a le 1 p e n tr u s fin ita v ie u re f f l f B p a $ h a l } . i d a c c i n e v a a r e m i n t e , l v a a f l a d e s i g u r i p ^ in s u i- d u m n e z e ie s c u l D io n is ie c u m c , d u p c e te le n g e r e t i i t r e p t e l e p r e o e t i , a m p r i t n t r e i t a g m e i p e c e i c e n u s u n t p re o i: n t ia e s te ta g m a in tro d u c to a re a c e lo r c a r e n c s u n t m o ii, a d ic a c a te S iu m e n ilo r2, a d o u a , a c e l o r l u m i n a i i a t r e i a , a c e l o r d e s v r i i n chip m o n a h i c e s c 3 . I a r a s e l u p t a [ n c u v i n t e I c u c e l e l i m p i zi [tu tu ro r] in e d e c e i n e s im ito r i s a u d e c e i n e b o te z a i. A d o u a p r o b l e m e s t e n l e g t u r cu c o p i i i i sp u ne c : S f n t u l V a s i l e , n c a n o a n e n g d u i e c a c e i care a j u n g l a v r s t a l e g i u i t , d a c n u p o t r b d a j u g u l vieii n f e c i o r i e , s s e l e p e d e d i n c i n u l c l u g r e s c 4 . N u aa [ t r e b u i e n e l e s ] , c i , l e g i u i n d el t o a t e p e n t r u t o i p r i n d u m n e z e ie s c u l D u h i n c h ip m n tu ito r p e n tr u lu m e , n u s e p o a t e g n d i c e x i s t c e v a m a i b u n , c h i a r da u n ii fa r m in te n c e a rc s le g iu ia s c c e v a m a i b u n . n p riv in a c e lo r c e v in la c lu g rie d in p rim a v rs t , e l n s u i a l e g i u i t a e z m n t u l t u t e l e i p e n t r u n a i . B a i c a r te a 5
1 E vorba de crile despre regulile monahale a Sfinilor Pahomie, Ioan Casian, Sava, Vasile cel Mare etc. 2 Aceasta arat c i catehumenii sunt oarecum n Biseric, au o oa recare prtie cu comuniunea sfinilor. De pild. Sfnta Perpetua s-a rugat pentru fratele ei care murise catehumen i acesta a fost izbvit de chinuri {cf. Actele martirice, M artiriul Sf. Perpetua i Felicitas , cap. VII-VIII, Ed. IBMBOR, Bucureti, 1997, pp. 119-121). 3 Cf. Sf. Dionisie Areopagitul, idem, cap. VI, I, pag. 94. 4 A se vedea canonul 18 al Sf. Vasile cel Marc. 5 Se refer probabil la tiina profan, n sensul n care i btrfmii notri vorbesc de omul cultivat n cunoaterea profan ca om cu carte.

147

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

a r a t 'c 'f a p t u l d e a v o r b i p r i n c u v n t n u e s u f i c i e n t 1. D a r d e v re m e c e d u p a ju n g e r e a la m a tu rita te a ra iu n ii, a d ic d e la 1 6 a n i i m a i s u s , li s e p o t d a i la u d e i p e d e p s e , p re c u m n s u i z ic e , d e s p re e i a p o ru n c it c tre b u ie s fie p rim ii i s s e u n e a s c c u fr ia p rin d e s v r ire a m o n a h ic e a s c . i d e a tu n c i, p e n tru c e i c a re v o r] s se s c h im b e c tre v ia a lu m e a s c , d in p ric in a m e i r e le n to a r c e r i, a p o r u n c it s n u le m a i fie u d e s o h i s d u p p e r i o a d a d e p u b e r t a t e d i n c a r e a u i e i*t 2 . D a r n a i n a in te d e v rs ta s p u s m a i s u s , d a c n u a le g v ie u ir e a n f e c io r ie s a u , i d a c o a le g , n s n u v o r s in tre m v ie u ir e a m o n a h ic e a s c , s s e c e r c e te z e i s fie trim i i n v ia a lu m e a s c c a s n u s e a p rin d o c rile a s u p ra s fin ite i v ie u iri p e n tru e e c u rile [u n o ra ]. i fiin d c a c e s te a n u s e p e tre c c u o ric in e , d u p c u m a fo s t p o ru n c it* c i c u c e i t e - i t u n d d i n c o p i l r i e , s a u c h i a r d a c n v rs ta le g iu it , n s n u d u p le g e i n u n c h ip p o triv it, d e a c e e a c e le d e s u s [s e c o b o a r ] jo s i p re o tu l i p ro ro o u l i - a u i e i t d i n m i n i ( cf. I s . 2 8 , 7 ) , p r e c u m e s c r i s , i p re a s l v ita p re d a n ie i le g iu ire a c e a b u n n s in e se fa c iu p e n tru d ra g o s te a d e D u m n e z e u , c i p e n tru iu b ire a d e a r g in t3, n u p e n tr u m n tu ir e , c i p e n tr u iu b ire a d e c tig . >i la a c e s te a e u tic lo s u l n u a m c e r s p u n d e d e c t s u s

1 Faptul c un copil vorbete nu nseamn c se i poate pune pre pe alegerea lui. Prezena cuvntrii logice nu nseamn i mauritatea raiunii, cea din urm fiind necesar pentru a alege viaa in feciorie.' 2 Deci dac cineva s-a fcut monah dup 16 ani - adic dup do bndirea maturitii raiunii , el nu se mai poate ntoarce n lume. 3 Unii prini ii tundeau pe copii de mici ca astfel s nu mai aib )arte la motenire i ei s fac cu ea ce vor sau s o dea ntreag altor opii preferai sau amantelor.

148

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

p i n i m n t r i s t e z i m i p l n g p c a t e l e m e l e 1. I a r t u s fii m n tu it, fiu le iu b it.

1 Atitudinea monahului sau cretinului autentic fa de neregulile din societate: el le ia asupra sa ca ale sale i plnge pentru ele ca pen tru pcatele sale, sau se socotete i pe sine vinovat de situaiile pc toase prin pcatele svrite de el. El nelege c pcatul nu e doar o realitate personal, ci se rsfrnge asupra universului ntreg i i spo rete stricciunea. Toi suntem vinovai pentru cum arat lumea, dar nu tim ct fiecare. Fiecare s ncerce s-i asume pentru sine ntrea ga vinovie, desigur n msura n care i este dat de sus o astfel de nelegere profund a realitii.

149

SCRISOAREA 500

L ui Isih ie protonotarul
F r u m o a s e s te e p is to la p re a b u n e i v re d n ic ie i ta le , c a u iia c a r e s c o a te d in c o m o a r a b u n a in im ii ta le i c a u n a c a re s tr lu c e te p rin fru m u s e e a d ra g o s te i, ia r n ic id e c u m c a u n a c e n e -a c in s tit p e n o i, c e i n e c io p lii, c u c u v in te d e la u d . C c i c n d a m f o s t e u , p r e c u m z ic i, s fe n ic c a re a r d e i lu m in e a z , p r in c a re s t p n u l m e u , fiin d lu m in a t, s -a v e s e lit, s a u iz v o r c a re iz v o r te lim p e z im i d in c a re iu b ire a ta a s c o s c u v n t d e m n tu ire , ia r n u , d im p o triv , m a i d e g r a b s -a n tu n e c a t m a i m u lt d e c t fu n in g in e a n f i a r e a n o a s tr d in p r ic in a n e tre b n ic ie i v ie u irii n o a s tre c a s g r im d u p p ro ro c i (P l n g e ri 4 , 8 ) i c u v n tu l a s l b it, n e a v n d p u te r e a c e a d in lu c ra re s p re n t rire a c e lu i c e a s c u lt ? i a c e s te a le s p u n n u g r in d d e r u n c h is o a re a d i n S m i r n a (s nu fie , cci augusta [nchisoare]1 m i este p a z a m rturisirii m ele auguste), c i n v i n o v i n d u - m p e m in e n s u m i c n u v ie u ie s c n c h ip v re d n ic n tr-n s a [n n c h is o a r e ]. n s , l s n d a c e s te a , d e v re m e c e e v o rb a d e le g m in te le d r a g o s te i [d in tre n o i], m i v o i p o tr iv i c u v n tu l la c e e a c e n e m b o ld e te .
1 Era vorba de o nchisoare imperial. 2 Se referea la problema urgent pe care i-o punea protonotarul.

150

S F N T U L T H E O D O R STU D ITSJL

N e -a s c ris b u n ta te a ta c s p re a g r i p e s c u rt - a re d o u f iic e d ru ite d e D u m n e z e u i p e c e a d in t i, m a i n a iw fe e d e n a t e r e , a f g d u i t - o l u i D u m n e z e u p r i n a f i e r o s i r e a n v i a a m o n a h i c e a s c i a r p e a d o u a a l s a t - o s l o b o d 1. A c u m n s , p rin tr-o o a re c a re n e a p ra t s c h im b a re d e s itu a ie , i- a n to r s s fa tu l c a s fa c to c m a i p e d o s , n c r p e c e a f g d u it [lu i D u m n e z e u ] s o d e a lu m ii, a d ic s o d e a u n u i b rb a t b u n , d im p re u n c u to a te c e le c u v e n ite u n e i f e te a ju n s e la v r s ta [ m r iti u lu i] , ia r p e c e a a f la t n s lo b o z e n ie , f iin d t n r i n e a v n d v r s ta p o triv it , s o o fe re lu i D u m n e z e u . D a r a c e a s t s itu a ie i p a re c n u p re a m e r g e i e s te c u te a m c a n u c u m v a s fie p o tr iv n ic v o ii lu i D u m n e z e u . v T r e b u ia , o p r e a c in s tite s t p n e , p e a lii s -i n tre b i d e s p re a c e a s t s itu a ie i d e la e i c a d e la u n ii c e s u n t m a i d e s v r ii n c u n o tin d e c t n im ic n ic ia n o a s tr - s ie i d e z le g a r e a [ p r o b le m e i] , ia r n u s p r im e ti r s p u n s u l d j la n o i, c e i d e s p r ii p r in lo c d e a t ta d e p r ta r e [d e tin e ]. D a r fiin d c a i ju d e c a t n fe lu l n c a re a i c re z u t d e c u v iin , a c e s t lu c ru tre b u ie c e r c e ta t m p re u n c u p re a iu b ito ru i d e D u m n e z e u a r h ie p is c o p i fra te a l n o s tr u , c a u n lu c ru c e e n e fire s c i [o a re c u m ] n a fa ra d re p te i ju d e c i i a p ild e lo r c e le d in v e a c . O d in io a r , A n a c e a v e s tit , fa g d u in d u -i p e S a m u e l m a i n a in te d e n a te re , n u a s c h im b a t p e c e l f g d u it, d e i a v e a i a li c o p ii, c i p e a c e s ta l-a a d u s lu i D u m n e z e u . F e ric ita N o n a , a s e m e n e a , fa g d u in d u -1 p e G rig o rie T e o lo g u l, a d a t lu i D u m n e z e u f g d u in e i. D a r i S f n tu l E f tim ie , f iin d d a t lu i D u m n e z e u d e p rin ii s i n a in te d e n a te re , n u a fo s t s c h im b a t c u a ltu l d u p n a te re . i c e i
1 n sensul c nu a fagduit-o nici pentru cstorie, nici p en tr u monahism.

151

.D R E A P T A C R E D IN N SCR1H RILE S F IN IL O R P R IN I

c a re a u a r ta t lu m ii c e v a m in u n a t [a u f c u t c a ] d in a c e a s ta i c o p iii lo r s le fe r ic ii. D e c i, c u m , p r e a n e le p te , f c n d n o i a ltfe l d e c t a c e s te [p ild e ], v o m fi fa r v in i n u , n a i d e g ra b , s e v a a tin g e d e n o i fe ric itu l P e tr a , c a re z ic e u id e v a c a s n u -i r m n n e fa c u t c e e a c e e ra n p u te re a ta ? C c i d e c e a i p u s n i n i m a t a a c e s t l u c r u ? i m i n g d ii m a i d e p a r t e a v o r b i m a i c u d e f i m a r e , c c i v o r b e s c u u ia .p e c a re l c u n o s c . D a c a fo s t a fie ro s it lu i D u m n e z u p rin tr-o f g d u in d e m a i n a in te , n u e s te f r p ri m e jd ie a o s c h im b a ia r i s p re n tre b u in a re c o m u n . i n tre b u in a re c o m u n e s te v ie u ire a n c s to rie . i d u p c.im c e l c e s e f g d u ie te s s e c lu g r e a s c i c a r e s - a a le z a t n a c e a s t s ta re e s te o s n d it d a c s e s u s tra g e i se c i s t o r e t e , a a . i c e l c a r e a a l e s m a i d i n a i n t e s a d u c l u i D u m n e z e u p e fiic s a u p e fiu , ia r m a i a p o i s e s c h im b , a re a c e e a i O s n d . la rt -n e , d a r a a c u g e t m i d o rim o d ih n a ta i c a f g d u i n t a s t r e a c n f a p t . n s s n u s e c a l c e o p o r u n c d in p r ic in a a lte i p o r u n c i, n ic i s s e s v r e a s c c e e a c e e m n tu ito r p e n tr u u n a d in fiic e p r in p g u b ir e a c e le ila lte , p re c u m a u h o t r t p rin ii p u rt to ri d e D u m n e z e u . Ia r a treia p ro b lem 7 a cuvntului tu spu n e c sunt u n ii m on ah i care p a r c se in de dreapta credin i au r b d a t m ulte p rig o n iri pen tru adevr, dar care petrec m preu n i m nnc m preun cu ereticii i cu cei ce f a c pog o r m in te [ereticilor] i su n t de p rere c acest lu cru este in dijeren t i c de un oarecare p rin te li s-a / g iu it s p zeasc [doar] acestea trei: s nu f i e binecu vn tai de eretici, s nu cnte m preun cu m ai m arii lor s i s se deprteze de m prtirea p in ii lor.
1 Primul punct al scrisorii se referea la ncrederea i lauda adus cuviosului Teodor, iar al doilea la problema cu mritiul fiicei.

152 J

S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L

In legtur cu cele rnduite de S fin ii P rini trebuie spus c n ici a petrece, nici a m nca, n ici a cnta m pre un, n ici a avea vreo prtie cu ei nu am prim it, ci Vai! se rostete asupra celor care au prtie cu ei, f ie i doar la m ncare sau butur sau [sim pl] relaie. A a nct nvtor strin i n afara propovdu irii [evanghelice] este cel ce zice acelea, oricine ar f i ntre oameni.

SC R ISO A R EA 531

F iului D orotei
A m c u n o s c u t, f iu le iu b it, i d in e p is to la ta b in e s c ris , c r e d in c io ia i d r a g o s te a ta f a d e n o i s m e riii, lu c ru c a re e s te s e m n a l a d e v ra te i s u p u n e ri, c h ia r d a c n o i s u n te m p c to i i d e n im ic . P e n tr u a c e e a s fii p z it p e m a i d e p a r te , c a s fii b in e p l c u t D o m n u lu i i s lu m in e z i p rin v ir tu te n fr ia ta , i, d e s ig u r, n u n u m a i a c o lo , c i i n m u lte a lte [ fr ii]. C c i b in e le , p r in f ir e a lu i, n u s e p o a te a s c u n d e , c i p e c e l c a r e l lu c r e a z , c h ia r d a c p a r e c s e a s c u n d e , l f a c e a r ta t [ tu tu r o r ] , n u m in d u -1 c e ta te a lu i D u m n e z e u , d u p c u m e s c r i s (cf. M t . 5 , 1 4 ) . A t t d e s p r e a c e a s ta . I a r d e s p re s u b ie c tu l d e s p re c a re a i n s e m n a t, a d ic d e s p r e a f a c e p o m e n i r e [ r c o i e v j i ,v " n |J i r \ v ] p e n t r u c u t a r e , e t i d a to r a ti d a c n v re m e a m o rii c h ia r d a c m a i n a in te a a v u t m p r t ir e c u e re z ia , d in p r ic in a fric ii o m e n e ti a m r tu r is it p e f a a c e a s ta i d a c a lu a t v re o e p itim ie . Ia r d a c n a c e s t c h ip s - a m p rt it d e m p rt a n ia o rto d o x i s - a u n it c u a c e a s ta 1, n c h ip f ir e s c e s te r n d u it la p o m e n ir ile o r to d o c ilo r , b u n u l n o s tr u D u m n e z e u , p e n tr u m u lta iu b ire d e o a m e n i, p rim in d u -1 , c h ia r i n c e a s u l c e l d e p e u r m , p e c e l c e s e c ie te i ju d e c n d u -1 p e e l a ic i. A a n c t, d a c a s tf e l s ta u lu c r u r ile , n u r e f u z a s fa c i litu rg h ii
1 Prin mprtanie omul a intrat n trupul Bisericii.

j I 1

154

SF N T U L T H E O D O R S T U D IT l L

[ 7 t o i e t c r 0 a i .eiTO'Dpylac;] p e n t r u e l c t r e D u m n e z e u . D a r d a c n im ic d in a c e s te a n u s -a n t m p la t, c i e ra n p r t ie c u e re z ia i n u a a ju n s s s e m p rt e a s c d e tru p u i i s n g e l e D o m n u l u i ( cci ereticeasc e p in ea aceea, i nu trup a l lu i H ristos), n u t r e b u i e s s e n d r z n e a s c a f a c e l i t u r g h i e [ e i i e v o " o v a , i v ] p e n t r u e l ( cci cele dum neze ieti nu su n t de joac), c a n u c u m v a c e l c e i . f a c e c e r e r e p e n tr u u n u l c a a c e s ta s a u d : C e r e i i n u p r im ii., p e r tr u c c e re i r u (Ia c . 4 , 3 ). A ltc e v a s -i s p u n n u a m , d u p c t m i e s te c u n o s c u t m ie a d e v ru l. C c i n ic i;o m p r t i r e n u e s t e n t r e l u m i n i n t u n e r i c , nici este rnduit cu ortodocii cel ce nu are p rt ie cu ortodoxia, chiar da c este n ultim ul ceas. C c i u n d e v a i i a f l a t , a c o l o v i f i ju d e c a t i c e fe l d e m e rin d e a p rim it p e n tru v ia a v e n ic , c u a c e e a v a fi i n u m ra t. n r e s t, r o a g - te p e n tr u m in e . T e m b r i e a z d o m n u l a r h ie p is c o p i fra ii t i. P e fra ii d im p r e u n c u tin e i s a lu t c a p e c o p ii i m e i, i a r p e d o a m n a T e c l a , c a p e o fiie fi n H ris to s ;

SCRISOAREA 534

L ui Sim eon m onahul


n tr e b a r e a p u s d e c in s tita ta [fa ] a r fi tr e b u it s p rin e a s c lim p e z ir e d e la tin e n s u i. C c i.n u e ti d in tr e c e i n e in iia i [n e b o te z a i n d r e a p ta c re d in ], c i d in tre c e i c a re p o t s -i f o lo s e a s c i p e a lii.1 F iin d c c e fe l d e m p rt ire s te , z ic e A p o s to lu l, n tr e n tu n e r ic i lu m in , s a u c e p a r te u e c e l c r e d i n c i o s c u c e l n e c r e d i n c i o s ? (c f I I C o r . 6 , i 4 -1 5 ). A a d a r, d a c p a h a ru l b in e c u v n t rii e s te m p rt i re a ; d e s n g e le lu i H r is to s i p in e a p e c a r e o f r n g e m e s te m p r t i r e a d e t r u p u l l u i H r i s t o s , e limpede c pah aru l ereicesc i pinea [ereticeasc] este mprtire de potrivniut. i d a c a c e s t e a a s t f e l l e m r t u r i s i m , e c l a r c i n c a z u l :e lo r a d o irn ii, c u c a re m p r t a n ie [a u m u rit], d e a c e e a a u ii p a r t e . I a r n o i , n c a z u l u n o r a c a a c e t i a , t r e b u i e s n e p z im s n u fa c e m p o m e n ire la S f n ta L itu rg h ie [rn v x v a c p o p a v 7 to u :i< T 0 a i] s p r e o s n d a [ n o a s tr ] , c a s n u a u d m c e re i i n u p rim ii, p e n tru c c e re i r u (Ia c . 4 , 3 ) .
.1 Probabil monahul ntrebase dac pot fi pomenii la Sfnta Litur ghie eretici adormii. Sfntul spune c aceast chestiune ar trebui s i'ie limpede oricrui cretin i c ea este problem neclar doar pentru mul nebotezat. E limpede c toate neclaritile lumii contemporane, n ceea ce privete ecumenismul i dreapta credin, deriv din faptul nu ne asumm contient ortodoxia. Doar cel neiniiat n chip conHient.are ndoieli de acest gen. 2 Nn cerem cu dreapt credin, adic dup voia lui Dumnezeu.

156

SCRISOA REA 553

Ctre soia unui sptar al crei num e e M ahara


C e fru m o a s e e p is to la n o b le e i ta le , p e d e -o p a rte , d ic ta t n lim b a in u tu lu i t u , p e d e a lta , r e v r s n d u - s e d e m u ltu l h a r a l s m e rite i c u g e t ri i, c e e a c e e u im ito r, a v n d u n m o d d e a s p u n e lu c ru rile n e o b i n u it, c a i c u m a r a v e a c e v a d ru it d e D u m n e z e u p e d in u n tru . n s d e u n d e , fi in d n o i p c to i, e s te a t t d e m a re c re d in a ta i re v rs a re a ta e v la v io a s fa d e n o i? O ri [p o a te fa c i a c e a s ta ] p e n tr u c a s n e f ie c u n o s c u t i n o u c a r e i c e f e l d e e v la v ie a i, a tr g n d la e a m p re u n c u tin e , c a p e o m n c a re p u s p e o m a s d u m n e z e ia s c , i p e d o m n u l i c a p u l t u [s o u l], d a r i p e d o a m n e le s u ro ri? P rin u rm a re , n a c e s t fe l e s te d u m n e z e ie s c d e n c n t to a re e p is to la v o a s tr i p u n e n v a lo a re i m a i fru m o s tr s tu rile d re p te i v o a s tre c re d in e . D a r e u n u s u n t d e s to in ic n a v s p u n e s v d ru ii c u to tu l s m e re n ie i m e le .1 n s n u n o u , c i lu i D u m n e z e u d a i- v c u to tu l. D e a c e e a s u n te m d a to ri i s n e b u c u r m d e v ia a v o a s tr b u n , i s n e ru g m p e n tru c a s [a v e i p a rte d e ] c e le s fin te , i s v m p r im , [n s ] d o a r c e e a c e a v e m , i s v o f e r im c u v n tu l n o s tr u s ra c . P e a c e s ta d n d u -i-1 a c u m , te n tr e b ,
1 P r o b a b i l n s c r i s o a r e a c e a d o a m n s p u n e a c s e d r u i e n t r u to tu l

c l u z irii c u v io s u lu i T e o d o r.

157

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

p e n tr u c e m o tiv c a u t d o m n ia ta c a e u s -i a r t d e s p re d u m n e z e ia s c a m p r t a n ie i p e n tru c e te m p rt e ti [a a d e ] ra r, [d o a r] la c iv a a n i? C c i a c e s t lu c ru tre b u ie s a ib u n o a re c a re m o tiv . F iin d c p ro b le m a n u c o n s t p u r i s im p lu n a te m p r t i r a r s a u n f ie c a r e z i, c i tr e b u ie s n e m p rt im c u c o n tiin c u ra t . C c i c e l c e m n n c i b e a c u n e v r e d n ic ie , z ic e , o s n d lu i i m n n c i b e a , n e d e o s e b in d tru p u l D o m n u lu i (I C o r. 1 1 , 2 9 ) . P rin urm are, dac n acest m o d cercetezi cele ale tale i eti cu evlavie [trezvie], ateptn d vrem ea [curi rii contiinei], bin e fa c i, f ie c [te m prteti] m ai des, f i e m a i rar; i h otar n acest lucru nu este altu l dect apropierea cu inim curat, p e c t i este cu pu tin om ului. D a r d a c c i n e v a , d i n p r i c i n a u n e i g r e e l i , a r e o [s ta re ] c e l o p r e te d e la m p r t a n ie , e lim p e d e c a c e la a tu n ci se [poate] m prti cn d m plinete canonul p e n tru ea. I a r [la n tre b a re a ] d a c tre b u ie s s e c e rc e te z e ia r i d in p r ic in a e re z ie i, [r s p u n s u l e s te ]: a c e s t lu c ru e a b s o lu t n e c e s a r . 1 C ci a te m prti de la un eretic sau de la / t u n u l n vin u it p e fa pen tru vieuirea sa, ne nstrineaz I de D u m n ezeu i n e f a c e fa m ilia ri diavolului.2 A a d a r, c e rc e te a z [b in e ], o , fe ric ito , i s s e p o triv e a s c c e rc e ta re a ta n tr-u n o a re c a re fe l c u c e le s p u s e [m a i n a in te ] i n a c e s t c h ip a p r o p ie - te d e [S fin te le ] T a in e . i s fie y tiu t tu tu r o r c a c u m e r e z ia c a re s t p n e te n B is e ric a i n o a s t r e s te c e a a a d u lte r ilo r . [ O ^ d e - a r fi c r u a te d e e a i c in s titu l t u s u f le t m p r e u n c u s u r o r ile i c a p u l t u !
1 D o a m n a n tr e b a s e d a c tr e b u ie c a o m u l s c e rc e te z e n le g tu r e i m p o r t a n t , n e g a l m s u r , i v i e u i r e a p r e o t u l u i , i c r e -

c u p r e o tu l u n d e se m p rt e te .

{i

2 D eci

{ d i n a l u i d o g m a t i c , i n i c i u n u l d i n a c e s t e l u c r u r i n u e s te in d i f e r e n t.

158

S F N T U rf J H E O D O R S T U D IT l L

i m i - a i s p u s c t e - a i t e m u t s - i s p u i p r e o t u l u i t u nu-I p o m e n e a s c p e e r e z i a r h l a l i t u r g h i e . Ce s-i spun acum de spre acest lucru nu vd, dect c ntinare are mprtania din singurul fa p t c l pom enete [pe ereziarh], chiar dac ortodox ar f i cel ce fa c e Sfnta Liturghie . Ia r D o m n u l, C e l C e v c o n d u c e p e v o i n a t ta m s u r a d re p te i c re d in e , n s u i s v p z e a s c i s v p s tre z e n e v t m a i i n tre g i i c u tru p u l, i c u s u fle tu l, s p re to t lu c r u l b u n i s p r e to a t n d e s tu la r e a n v ia , m r e f e r i la c s n ic ia v o a s tr , i la p re a e v la v io a s e le s u ro ri, ru g n d u v to i p e n tr u n e v r e d n ic ia n o a s tr .

SFNTUL IO AN GUR DE AUR

C uvnt despre prorocii m incinoi i d asclii m incinoi i lipsiii de D um nezeu eretici i despre sem nele sfritulu i veacu lu i acestuia
( A f o s t r o s t i t p e c n d u r m a s i a s d i n tr u p )

( P G 5 9 , 5 5 3 -5 6 8 )

D u re ro s e s te c u v n tu l fiin d c e i u ltim u l, d u p c u m m i s -a a ra ta t , n s i p lin d e m u lt b u c u rie . D u re ro s , p e n tru c n u v o i m a i g r i c tre v o i; p lin d e m u lt b u c u rie , p e n tru c m i s t d e fa v re m e a s m d e z le g i s f iu m p r e u n c u H r is to s ; i, d u p c u m a z is D o m n u l, n u v o i m a i g r i c u v o i (In . 1 4 , 3 0 ). D a r a c u m v o i g r i n c n tru d u re re a in im ii d e s p re p ro ro c ii m in c in o i i d e s p re d a s c lii m in c in o i, i d e s p re lip s iii d e D u m n e z e u e r e tic i, d e s p r e c a r e A p o s to lu l a z is : ,,O a m e n i i r i i a m g i to r i v o r n a i n t a s p r e m a i r u , n e l n d i f iin d n e la i (II T im . 3 , 1 3 ). D e s p r e a c e tia a d e s e o ri v -a m p o m e n it. C c i m u lte c u v n t ri a m f c u t, c u h a r u l lu i H r is to s , d u p c u m i tii, iu b ito r ilo r d e D u m n e z e u . i a p ro a p e n fle c a re c u v n ta re a m p o m e n it d e s p re

1.

160

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

a c e tia , d a c v a m in tii n u m a i c e le s p u s e ie ri. i tiu c v a m in tii, i m a i c u s e a m c e i iu b ito ri d e o s te n e a l i iu b ito ri d e S c rip tu ri i iu b ito r i d e H ris to s . C c i iu b ito ru l d e S c rip tu ri c u d re p ta te a fo s t n u m it iu b ito r d e H ris to s , d u p c e e a c e s -a s p u s d e D o m n u l, c : C e l c e M iu b e te p z e te c u v in te le M e le . C e l c e M iu b e t e i u b i t v a f i d e T a t l M e u ( cf. I n . 1 4 , 2 1 ) . C e l c e M iu b e te n L e g e v a c u g e ta z iu a i n o a p te a , a d ic n E v a n g h e l i e i n c e l e l a l t e S c r i p t u r i ( cf. P s 1 , 2 ) . C c i u n u l c a a c e s ta a re n e c u rm a t p o m e n ire a lu i D u m n e z e u n in im a lu i. A te p t n d u - L d in c e r u r i, p u r u r e a p n d e te c e a s u l v e n irii L u i. in n d to td e a u n a n m in ile s a le s fin ite le c ri, n u v a u ita d e a c e le n fric o a te c ri d e s p re c a re s -a s c ris : a e z u t p e s c a u n u l d e ju d e c a t i c rile s - a u d e s c h is (D a n . 7 , 1 0 ). Ia a m in te c t c tig e s te d in c e rc e ta re a S c rip tu rilo r, d u p c u m a d e s e a a i a u z it. C e n s e a m n c e e a c e z ic e m ? C d u m n e z e ia s c a S c rip tu r n im ic n u a l s a t d e o p a rte , n im ic n u a tre c u t s u b t c e re d in c e le d e fo lo s n o u , c i p re tu tin d e n i s trig i p r in p ro ro c i, i p rin a p o s to li, v e s tin d m a i d in a in te i n t r in d m a i d in a in te p e f ie c a re , d u p c u m o m a ic iu b ito a r e d e fii, iu b in d u - i c o p iii, le m rtu ris e te m a i d in a in te . i n e a d u c e a m in te d e c e le tre c u te i d e c e le d e fa i d e c e le v iito a r e , n im ic tr e c n d c u v e d e re a , p re c u m s -a s p u s m a i n a in te , d in c e le fo lo s ito a re n o u . i a c e s t lu c ru n u l g r ie te n a s c u n s , n ic i c u g la s m ic , c i n to t lo c u l s tr ig c u o s te n e a l i p u te r e i p r in L e g e , i p r in p ro ro c i, i p r in a p o s to li; i p r in n s u i S t p n u l. C c i p r in I s a ia p r o r o c u l z ic e : S tr ig c u t rie i n u c r u a , c a o tr m b i n a l g la s u l t u ( Is . 5 8 , 1 ). i ia r i z ic e : P e m u n te n a lt s u ie -te , c e l c e b in e v e s te ti S io n u lu i (Is. 4 0 , 9 ); i n c o n tin u a r e z ic e : n la i- v , n u v te m e i (Is . 4 0 , 9 ). i ia r i D a v id z ic e : O s te n it- a m s tr ig n d ,

161

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S FIN IL O R P R IN I

a m o r it- a g tle ju l m e u (P s . 6 8 , 3 ). Ia r Io a n , c u v n t to ru l d e D u m n e z e u , z ic e n s o b o r n ic e a s c a E p is to l : L u a i a m in te la v o i n iv (II In . 8 ). I a r P a v e l c e [z ic e ]? L u a i a m in te c u m u m b la i (E f. 5 , 1 5 ). I a r D o m n u l [z ic e ]: E u p e f a a m g r it lu m ii i p e a s c u n s n im ic n u a m g r it (In . 1 8 , 2 0 ). i n a lt p a rte z ic e E v a n g h e lis tu l d e s p re E l c a s ta t i a s tr ig a t, z ic n d : D a c n s e te a z c in e v a , s v in la M in e i s b e a (In . 7 , 3 7 ). V e z i c t lu p t , c t s rg u in , c u m s tr ig p e f a i n im e n i n u p r ic e p e ? i ia r i fe ric itu l P a v e l z ic e : L u a i a m in te la c in i, lu a i a m in te la lu c r to rii c e i r i. L u a i a m in te la t ie re a m p re ju r. L u a i a m in te c u m u m b la i, c z ile le re le s u n t (F lp . 3 , 2 ; E f. 5 , 1 5 -1 6 ). i I o a n [z ic e ]: L u a i a m in te la v o i n iv c a s n u p ie r d e i c e a i lu c ra t, c m u li n e l to ri a u ie it n lu m e (II In . 7 -8 ). i m u lte s u n t c e le a s e m n to a re n d u m n e z e ie tile S c rip tu ri a le V e c h iu lu i i N o u lu i L e g m n t, c a re s trig i n e tre z e s c d in l n c e z e a la n o a s tr . Ia r n o i fa c e m d im p o triv , p re c u m a z is Is a ia p ro ro c u l, c c u u re c h ile lo r g re u a u a u z it i a u n c h is o c h ii lo r (Is . 6 , 1 0 ) O , c te i c e fe l d e s c rie ri a u z im , d a r n u p ric e p e m ! D e a c e e a i fa r d e a p r a r e v o m fi n z iu a c e rc e t rii, c n d v a v e n i C e l C e lu m in e a z c e le a s c u n s e a le n tu n e ric u lu i i v a a r ta s fa tu rile in im ilo r, c n d v a e d e a p e s c a u n u l d e ju d e c a t i c r ile p e c a r e a c u m , a u z in d u - le , le lu m n r s i n u le p r im im , s e v o r d e s c h id e . C c i f ie c a re d in tre n o i a fo s t n e la t n c a le a s a , l s n d c a le a d re a p t , i n e -a m f c u t p re c u m la n c e p u t, c n d n u m e rg e a i c u n o i, D o a m n e . i c u a d e v ra t c u n o i s - a p lin it p r o r o c ia lu i D a v id , c a r e z ic e : A m e s te c a tu - s - a u n tru n e a m u ri i a u n v a t lu c ru rile lo r (P s . 1 0 5 , 3 5 ). D e a c e e a s u n te m s m e rii n to t p m n tu l d in p r ic in a p c a te lo r n o a s tr e i la n o i a a ju n s s f r itu l v e a c u rilo r, p r e c u m s - a s c r i s (cf. I C o r . 1 0 , 1 1 ) . i p s t o r i i s u n t l u p i , i o i l e

162

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

z d ro b ite , i fo a m e te a e la u i, n u fo a m e te a p , c i fo a m e te d e a a u z i c u v n tu l lu i D n im e n i d in c e i c e n d jd u ie s c n D o m n u l ia s c . N u v d e s c u ra ja i, c i p riv ii d e m a i C e l C e a z i s : C u v o i s u n t ( M t . 28, 20).

de um s n

p i n e i sete de n e z e u . A a o a r, n u d e z n d jd u a in te p u r u r e a la

A a d a r, n d r z n ii! C c i n u v a n im ic i D o m n u l c u fo a m e te s u fle te le d re p ilo r. D e s p re a c e a s t fo a m e z c e D o m n u l p rin p ro ro c : i v a fi n z ile le a c e le a c v o i a d u g a f o a m e t e p e p m n t ; n u f o a m e t e d e p i n e , n i c i s e t e de a p , c i fo a m e te d e a a u z i c u v n tu l lu i D u m n e z e u . i v o r a le rg a d e la R s rit la A p u s c u t n d c u v n tu l D o m n u l u i (c f A m . 8 , 1 1 - 1 2 ) . V e z i c n u d e s p r e p i n e v o r b e i e? C c i D u m n e z e u n u d e s p re p in e a v o rb it. O , fo a m e te c u m p lit i s tr ic to a r e i v t m to a r e d e s u fle t! O , f o a m e t e c a r e a d u c i p e d e a p s a v e n i c ! A c e a s t f o a m e t e e s t e d t to a re d e to t lu c ru l r u . A c e a s t fo a m e te e s te p ric in a a to t r u l. A c e a s t f o a m e te v z n d u - o m a i d in a in te p r o r o c u l D a v id v e n in d , L -a r u g a t p e D u m n e z e u , z ic n d : D u m n e z e u l m e u , s n u t a c i d e c t r e m i n e ( P s . 2 7 , 1 ) . . ' i d e s p r e c r e d in c io ii s r g u ito r i a p r o r o c it, z ic n d : C a s iz b v e a s c d i n m o a r t e s u f l e t e l e l o r i s - i h r n e a s c p e e i n foa m e t e ( P s . 3 2 , 1 9 ) . i n a l t p a r t e z i c e : , , i n z i l e d e foa m e te v o r fi s tu r a i (P s . 3 6 , 1 9 ). i ia r i: M ilo s tiv i n d u r a t D o m n u l ; h r a n a d a t c e l o r c e s e t e m d e E l (Ps. 1 1 0 , 4 - 5 ) . A c e s t e a l e - a z i s D a v i d d e s p r e c e i c e c e r c e t e a z S c rip tu rile : c n u v o r fl m n z i. S c e r c e t m S c rip tu rile , fra ilo r, c a s n u fl m n z im d e f o a m e t e a u c i g t o a r e d e s u f l e t c a r e v a v e n i . S c e r c e t m , ca s n u f i m n e l a i i p u r t a i d e o r i c e v n t (cf. E f . 4, 14). )e a c e e a z i c e D o m n u l c t r e c e i f a r d e g r i j : , , V n e l a i , ne n e l e g n d S c r i p t u r i l e (cf. M t . 2 2 , 2 9 ) . C c i c u a d e v r a t u n i i c a a c e t i a s u n t n e l a i . C c i d e u n d e a v e n i t f o a m e t e a ce

2.

163

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

u c id e s u fle tu l? N u d in n e c e r c e ta r e a S c rip tu rilo r? O , d e c te b u n t i n e - a m lip s it le p d n d d u m n e z e ie tile S c rip tu ri! ( a c i p o ru n c a S t p n u lu i e s te . C e rc e te a z c u o s te n e a l , c e r c e te a z i c a u t i v e i a fla m u lt b o g ie n e a s e m n a t i c o m o a r a s c u n s a n a rin ; v e i n e le g e d u m n e z e ia s c a S c rip t u r . C e r c e te a z i v e i a f la i, a f l n d , v in d e to a te c te a i i c u m p r a rin a a c e e a c u n o a te re a c e a b u n a S fin te lo r S c rip tu ri n c a re s -a a s c u n s F iu l, n e le p c iu n e a c e a a d e v r a t a T a t lu i; p c E l a f l n d u - L , f e r ic it v e i fi, p r e c u m s - a s c ris ( : . f e r ic it e o m u l c a r e a a f la t n e le p c iu n e ( P ild e 3 , 1 3 ) .1 Cerceteaz, iubite, f ie c eti bogat sau srac, f ie rob, fie li ber., f ie brbat, f ie fem eie. C e r c e t a i S c r i p t u r i l e . C c i d u m n e z e ia s c a S c rip tu r e s te c m a r a to t b in e le . D a r s n e n to a r c e m la s u b ie c tu l c e n e s t n a in te ; c c i d e s p r e s f r itu l lu m ii e c u v n tu l i d e s p re p r o r o c ii m in c io i i d a s c lii m in c in o i i d e s p re e re tic ii c e i fa r d e D u m n e z e u , c a re c a n i te u v o a ie p o to p e s c p re tu tin d e n i i n a l p e m u l i . i d e u n d e s - a n t m p l a t a c e a s t a ? E lim p e d e c din necunoaterea i din lipsa de cercare a n>isttitorilor . C ci unde e lipsa de cercare a pstori lor, acolo e p ierza n ia oilor. A a d a r , c e s s p u n m a i n t i ? D e s p re s f r itu l n o s tru ? S a u v o i d a n v ile a g d o g m e le c e le s p u r c a te a le e r e tic ilo r c e lo r fa r d e D u m n e z e u ? D a c a r fi fo s t v re m e , a fi d o b o r t i a fi d a t p e fa d o g m e le lo r c e le s p u rc a te i fa p te le c e le n e le g iu ite . n s m a re e s te lu p
, 1 S c o p u l c itir i i S c r i p t u r i l o r e s t e n t l n i r e a c u H r i s t o s c e l v iu , n u c u n o a t e r e a l o r t e o r e t i c i s a v a n t . D e a c e e a , c e r c e t a r e a t r e b u i e f c u t c u m u lt f r ic a i c u t r e m u r , i c u m a r e c r e d i n i s m e r e n i e . 2 V i n a e r e z i i l o r o p o a r t c e i p u i s c r m u ia s c i s n v e e p o p o r u l

iu i D u m n e z e u i t a r e n u a u n d e s t u l a t c u n o a te r e a n v t u r ii B is e r i c ii, d a r n ic i e x p e r i e n a d u h o v n i c e a s c n e c e s a r , d o b n d i t n u r m a l u p te i c u p a t i m i l e i a a g o n is ir ii h a r u lu i D u h u l u i S f n t n tr u s im ir e .

164

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

ta i m u lt c u v n tu l c a s d e z g o lim i s d o b o r m n e c u ra t e l e d o g m e a l e a c e s t o r a . D ar pen tru acum e de neapra t trebuin s-i nfim din Sfintele Scripturi p e ace tia, ca dum ani ai lui H ristos i lu pi fa de turm a Lui, care pretu tin den i su n t alungai i scoi dintre oile lui H ristos.1 D e a c e e a , p e d r e p t a t e i l u p i a u f o s t n u m i i d e p ro ro c i i d e n s u i S t p n u l i d e fe ric iii a p o s to li. i n u n u m a i lu p i, c i i c iu m a i i n e c in s tito r i i p o triv n ic i i v r jm a i i u n e ltito ri i h u lito ri i f a rn ic i i fu ri i t lh a ri i s p u rc a i i p ro ro c i m in c in o i i d a s c li m in c in o i i c l u z ito ri o rb i i n e l to ri i v ic le n i i a n tih ri ti i p ie tre d e p o tic n e a l i fii a i ^ e lu i v ic le a n i n e g h in e i lip s ii d e D u m n e z e u i lu p t to ri m p o triv a D u h u lu i i h u lito ri a i D u h u lu i h a r u lu i. A c e s to r a n u li s e v a ie r ta n ic i n v e a c u l d e a c u m , n ic i n c e l v iito r. D in p r ic in a lo r, c a le a a d e v r u lu i v a fi h u lit . P e l n g a c e s te a , s u n t i c o p ii a i d ia v o lu lu i v ic le a n , d u p c u m z ic e d e D u m n e z e u c u v n t to ru l [Io a n ]: a r ta i s u n t c o p iii d ia v o lu lu i (I In . 3 , 1 0 ). A a d a r, tre b u ie m a i n t i s n e o c u p m c u a c e tia i a b ia d u p a c e e a s g r im d e s p re s f r itu l lu m ii. D e c i, p e n tru c la n o i a a ju n s s f r itu l v e a c u rilo r, p r e c u m z ic e A p o s to lu l (c f. I C o r. 1 0 , 1 1 ), i s -a u rid ic a t v re m u ri g re le i s -a n m u lit f r d e le g e a i d ra g o s te a m u lto ra s -a r c it i m u li s u n t c e i c a re n e a l i m a i m u li c e i n e la i2, h a i, d a r, s d e s f u r m s fin ite le c ri n c a re , a fl n d
1 A z i e r e tic ii i s c h i s m a t i c i s u n t f r a i a i n o tr i n t r u H r i s to s . A c e s t l u c r u n s n u t r e b u i e s d u c la u r s a u d i s p r e s a u i r o n i e f a d e v r e u n o m s a u f p tu r , c i d o a r la c o n t i i n a c a c e l a n u e d i n tr u p u l B i s e r i c i i i, p r i n u r m a r e , n u p o a t e a v e a a c c e s l a e x p e r i e n a e c le s ia l , o r i c t d e m o r a l a r v ie u i. 2 S u n t n i r a t e u n e l e d i n s e m n e l e v r e m u r i l o r d e la s f r itu l lu m ii, p r e c i z a t e n c u v n t r i l e e s h a t o l o g i c e d e l a e v a n g h e l i t i i s in o p tic i.

165

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

c a le a a d e v r u lu i, s p im , a le r g n d s u s , la m u n ii c e i s fin i, a d ic la p r o r o c i i a p o s to li, c a s n u n e r t c im i s fim p u rta i d e o ric e v n t a l n v tu rii, p rin a m g ire a o a m e n ilo r i p rin v ic le u g u l d e a d u c e n n e la re (E f. 4 , 1 4 ). S n u r m n e m jo s , c i s n e n l m c u s fin ii u c e n ic i p e m u n te le fe ric it i s a s c u lt m p e P s to ru l n o s tru z i c n d : L u a i a m in te s n u fii n e la i. L u a i a m in te s n u v n e l e c i n e v a . P r e t u t i n d e n i l u a i a m i n t e ( cf. L c . 2 1 , 8 ) . i I o a n c e le a s e m n to a r e z ic e : C a s n u p ie r d e i c e a i lu c r a t (II In . 8 ). i P a v e l: L u a i a m in te la c in i. L u a i a m in te c u m u m b la i (F ilip . 3 , 2 ; E f. 5 , 1 5 ). I a r lu a i a m in te i lu a i a m in te n u a fo s t s p u s p e n tru n im ic a lt c e v a d e c t p e n tru c a n o i s fim n s ig u ra n n c e p riv e te p ie le a d e o a ie a c e lo r c e n e a l i s n u fim f r b g a re d e s e a m fa d e lu p u l f a rn ic ilo r i a l c e lo r c e a m g e s c . i c u a d e v ra t n c h ip n e c e s a r s -a s p u s p re tu tin d e n i n S c r ip tu r i lu a i a m in te i v e d e i i fii tre ji i fii c u lu a r e - a m in te n u n u m a i la v o i n iv , c i i la to a t tu rm a ( cf. F a p t . 2 0 , 2 8 ) . C c i n i m i c d i n c e l e f o l o s i t o a r e n o u n u a tr e c u t s u b t c e re d u m n e z e ia s c a S c rip tu r . 3 . I a r m ie m i v in e s l c rim e z c n d a u d p e u n ii d in B is e ric a n o a s tr z ic n d c n u s u n t s p u s e a c e s te a n d u m n e z e ie tile S c rip tu ri; i a c e a s ta n u n u m a i d e c tre m ire n i, c i i d e c tre c e i c e p a r p s to ri i c a re in lo c u rile [s c a u n e le ] a p o s to lilo r i p r o r o c ilo r , n s n u i v ie u ir e a [a c e lo ra ]. C tr e e i e s te v r e m e p o tr iv it a z ic e : V a i v o u c l u z ito ri o rb i i n e n v a i i n e n t rii; n fru m u s e to ri a i h a in e lo r i n u a i c r ilo r , c a re le p d a i c u v n tu l lu i D u m n e z e u i s lu jii p n te c e lu i; a l c ro r d u m n e z e u e p n te c e le i s la v a n tru ru in e . V o i fo lo s ii p n la c a p t la p te le i l n a i c a rn e a tu r m e i, d a r n u v g rijii d e o i? C u m , d a r, v e i s c p a , fiin d f r d e g r ij fa d e o a s e m e n e a m n tu ire ? .

166

SF N T U L IO A N G U R D E A U R

E u , d e v re m e c e m i-a m p re g tit c u v n tu l, v o i a d u c e c u p r is o s in n a in te a v o a s tr m r tu r ii, d o v e d in d d in S fii te le S e rip tu ri i d in E v a n g h e lii, i d in p r o ro c i, i d in a p o s to li , .d a c H r i s t o s d r u ie te , c u m s s e f r n g g u r a c e lo r c e g r ie s c n e d re p t i i c u m s s e lu m in e z e in im a c e lo r c e d o e s c c u v n tu l. i d e u n d e s n c e p e m d e c t d e la C e l C a r e a z is : E u s u n t n c e p u tu l i s f r itu l (A p o c . 2 2 , 1 3 ). S - i n t re a s c fie c a re m in te a s a , le p d n d to a t g rija c e a lu m e a s c . D o m n u l a z is : L u a i a m in te s n u fii n e la i. C c i m u li v o r v e n i n tru n u m e le M e u , z ic n d E u s u n t H ris to s , i- p e m u li i v o r n e la ( M t. 2 4 , 4 - 5 ) . i ia r i: ,.P z ii-v d e p ro ro c ii m in c in o i, c a re v in la v o i n .p ie le d e o a i e , d a r p e d i n u n t r u s u n t l u p i r p i t o r i . D i n r o a d e l e l o r i v e i c u n o a te (M t. 7 , 1 5 -1 6 ), a d ic d in c u v in te , d in p ro r o c ia m in c in o a s , d in f rn ic ia lo r, d in r e a u a lo r c re d in , d in h u la lo r i v e i c u n o a te . C c i n u p o a te p o m u l r u s fa c ro a d e b u n e . C c i to t p o m u l d in ro d u l s u se c u n o a te (cf. M t . 7 , 1 6 - 2 0 ) . A a i voi i vei cunoate p e unii ca acetia din roadele lor. i, cunoscndu-i, s nu i p rim ii n cas, nu v p leca i lor, nu-i nvrednicii de cuvnt, nu aruncai m rgritarele voastre naintea lor. n s pzii-v de frm n ttu ra lor, adic de erezia lor1. N im eni dintre voi s nu se vatm e sau s asculte cu nepsare. C c i D u m n e z e u e C e l C e g r ie te : A s c u lta i, p s to r i, g r a i u r i l e A r h i p s t o r u l u i ; a s c u l t a i c u m i d e s c o p e r ?i i b ir u ie p e lu p ii c e i a s c u n i; a s c u lta i i lu a i a m in te la v o i n i v i l a t o a t tu r m a . L u a i a m in te la c in i, lu a i a m in te la fu ri. C c i c e l c e n u in tr p e u n s ta u lu l o ilo r, c i s a re
1 D o g m e l e e r e ti c e n u s u n t s im p le e n u n u r i , c i p u te r i, c a r e , o d a t a c c e p t a t e , s e d e z v o l t i t r a n s f o r m n c e t n c e t o m u l, f a r c a a c e s t a s - i d e a s e a m a . D e a c e e a in t e r z i c e a u s f in ii o r i c e p r t ie , f ie j-i b a n a l , c u e r e t i c i i , m a i a le s p e n t r u c e i n e n t r i i n d r e a p t a c r e d in

167

. D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E SFIN IL O R P R IN I

p r i n a l t p a r t e , e s t e f u r i t l h a r ( cf. I n . 1 0 ) . i i a r i z i c e d e s p r e e i: C e l c e n u e s te c u M in e m p o tr iv a M e a e s te ( M t. 1 2 , 3 0 ) . i ia r i a z is c tr e e i: V o i d in ta t l v o s tr u , d ia v o lu l, s u n te i (In . 8 , 4 4 ). V a i v o u , c n c u ia i m p i ia c e ru rilo r; c c i n ic i v o i n u in tra i, n ic i p e c e i c e in tr n u -i l s a i s in tr e (M t. 2 3 , 1 3 ). i n a lt p a rte ia r i [z ic e ]: V o i n u s u n te i d in tre o ile M e le (In . 1 0 , 2 6 ). V e z i c u m p r e tu tin d e n i S t p n u l d n v ile a g i i p u n e n v z u l t u t u r o r p e :- n e c i n s t i t o r i , c a n o i s n u f i m n e l a i ? O , p o g o ru m n t n e g r it! O , b u n ta te n e a s e m n a t ! C e v o m r s p l ti D o m n u l u i p e n t r u t o a t e a c e s t e a ? C e a p r a r e v o m a v e a n a in te a A rh ip s to ru lu i? O , p s t o r i l o r i m p r e u n p s t o r il o r ! Ia t ^ p u i n e [ m r tu rii] d in c e le m u lte . O , c u m p re tu tin d e n i a s ig u r n d u -n e S t p n u l, s trig p rin n e p r ih n ite le E v a n g h e lii: lu a i a m in te , fii tre ji, fii c u lu a re a m in te , s rg u ii-v , lu p ta i-v ! i r u n u m a i p r in E v a n g h e lii s trig , c i i p rin p u rt to rii d e 1 k im n e z e u p ro ro c i, i p rin d e D u m n e z e u c u v n t to rii r c o n ic i c e le a s e m n to a re le g r ie te . C c i p rin to i g r ie te p r e c u m v r e a . i m a r to r m i e P a v e l, c a re z ic e : H r is to s , C a re g r ie te n tru m in e (II C o r. 1 3 , 3 ). A a d a r, h a i s -i a d u c e m n a in te p e c u v n t to rii d e D u m n e z e u i s a u z im d e la e i c e n e p o r u n c e s c d e s p r e e r e tic i. S p u n e , fe ric ite P e tre , p e c a re te -a fe ric it D o m n u l D u m n e z e u l n o s tr u Iis u s H ris to s ; s p u n e -tie d e s p re c e i c a re n a l i c re v o r n e la tu r m a lu i H ris to s , p e c a re i- a d a t-o i i-a n c re d in a t-o A rh ip s to ru l i E p is c o p u l s u fle te lo r n o a s tre ; s p u n e c te i-a d a t D u h u l S f n t i n t re te tu r m a ta ; a r a t - n e p e lu p ii c e i a s c u n i, p re c u m n v to r u l t u , H ris to s D o m n u l. P e tru a s p u s : A c e a s ta s c u n o a te i m a i n t i, c v o r v e n i n z ile le d in u rm b a tjo c o rito ri, u m bi n d d u p p o f t e l e l o r ( I I P t . 3 , 3 ) . i i a r i z i c e : i n 168

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

tre v o i v o r fi d a s c li m in c in o i c a re v o r s tre c u ra e re s u rile p ie rz a n ie i, t g d u in d p e S t p n u l C a re i-a r s c u m p ra t. i M u li v o r u r m a d e s tr b l r ilo r lo r, a c r o r ju d e c a t n u z b o v e t e i p i e r z a n i a l o r n u d o r m i t e a z ( cf. I I P t . 2 , 1 - 3 ) ; ,',c o p i i a i b l e s t e m u l u i , c a r e a u l e p d a t c a l e a d r e a p t (cf. I I P t. 2 , 1 4 -1 5 ). A c e s te a le -a g r it P e tru , P e tru , c e l c u a d e v ra t fe ric it; P e tru , p ia tra c re d in e i, p e c a re [p ia tr ] H ris to s a z id it B i s e ric a ; P e tru , c e l c a re in e c h e ile c e ru rilo r; P e tru , c e l c e a c lc a t v a lu rile c u p ic io ru l, iu b ito ru l c e l c a ld a l S t p n u lu i H r is to s , c e l c e l-a z v r lit [la p m n t] n R o m a p e m a g u l S im o n , [c c i se c u v e n e a ] c a v e rh o v n ic u l i n t is t t to ru l [a p o s to lilo r s -l a z v rle ] p e c e l d in t i t lh a r i u c e n ic u l d ia v o lu lu i n e re z ii. I o a n a z is : A r ta i s u n t c o p iii d ia v o lu lu i (I In . 3 , 1 0 ). V e z i c u m p rin to i a c e tia H ris to s g r ie te ? C c i i n E v a n g h e lii c e le a s e m n to a r e a g r it c tr e e i: V o i s u n te i d in ta t l v o s tru , d ia v o lu l (In . 8 , 4 4 ). tiu p e m u li c a re g r ie s c c i p e a c e ia i-a f c u t D u m n e z e u ( c c i fa r D u m n e z e u , z ic e i, n im ic n u s - a f c u t ), d a r e i n u n e le g n ic i c e le c e le z ic , n ic i c e le d e s p r e c a re a d u c n t r ir e . C D u m n e z e u i-a z id it, s u n t d e a c o rd i e u ; n s i-a z id it s p re fa p te b u n e , c a s u m b l m n tr u e le i s n e fa c e m c o p ii a i lu i D u m n e z e u p r in d re a p ta c r e d in .1 D a r s n e n to a rc e m la s u b ie c tu l c e n e s t n a in te . Io a n z ic e : i a c u m m u li a n tih ri ti s u n t (I In . 2 , 1 8 ). i ia r i: L u a i a m in te la v o i n iv c a s n u p ie rd e i c e le c e a i lu c ra t, c m u li n e l to r i a u ie it n lu m e (II In . 7 -8 ). I u b iilo r , n u d a i c r e z a r e o r ic r u i d u h , c i c e r c a i d u h u r ile
1 Z i d i r e a lu i D u m n e z e u a r e o a n u m e f i n a l i t a t e s p r e c a r e s e m i c , n a f a r a a c e s t e i f i n a lit i e a d e v i n e i n s t r u m e n t n m n a d ia v o lu l u i.

4.

169

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

d a c s u n t d e la D u m n e z e u . C m u li p r o r o c i m in c in o i a u v e n it n lu m e (I I n . 4 , 1 ). i ia r i z ic e : D a c v in e c in e v a la v o i i n u p o a r t c u s in e a c e a s t n v tu r , n u l p ri m ii n c a s i n u -i s p u n e i B u c u r -te . C c i c e l c e -i s p u n e b u c u r - te s e f a c e p r ta la f a p te le lu i c e le r e le (II In . 1 0 -1 1 ). i ia r i: T o t c e l c e n c a lc i n u r m n e n n v tu r a lu i H r i s t o s n u l a r e p e D u m n e z e u ( I I Iri. 9 ). A c e s te a n e n d e a m n Io a n , Io a n , fiu l tu n e tu lu i, c e l iu b it m a i m u lt d e c t to i s f in ii, c e l c e a n t r it B is e r ic a d e la o m a r g in e la c e a la lt a lu m ii i a s f r m a t g u rile e re tic ilo r c u te o lo g ia . I a c o v a z is : C e l c a r e s e a r a t c e s te p r ie te n a l lo r [a l * e r e t i c i l o r ] v r j m a a l l u i D u m n e z e u e s t e ( cf. I a c . 4 , 4 ) . A u zii to i care m n cai m preun cu ereticii hotrre du reroas: su n tei vrjm ai a i lu i H ristos. C ci n ici cel ce este p rieten cu vrjm aii m pratului nu p o a te sg. f ie p rie te n a l m pratului; i nu se nvrednicete de viai ci p ie r e m preun cu vrjm aii i sufer i m ai rele. I u d a a l lu i I a c o v a z is : S - a u s tr e c u r a t [p rin tre v o i] u n ii o a m e n i n s e m n a i m a i d in a in te s p re a c e a s t ju d e c a t , n e c in s tito r i, c a re a u s c h im b a t h a ru l D u m n e z e u lu i n o s tru n d e s tr b la re , t g d u in d p e s in g u ru l S t p n i D o m n (Iu - J d a 4 ). i ia r i z ic e : n v r e m u r ile d in u rm v o r fi b a tjo c o r ito r i, u m b l n d d u p p o f te le lo r c e le lip s ite d e c re d in (Iu d a 1 8 ). A c e tia s u n t c e i c e s e p s to re s c p e e i n i i f r d e fric , n o ri f r d e a p , p u rta i d e o ric e v n t, s te le r t c ito a r e , c r o r a le e s te p u s d e o p a r te b e z n a n tu n e ric u lu i n v e c i ( I u d a 1 2 -1 3 ). A c e s te a i m a i m u lte d e c t a c e s te a n e n d e a m n b u n u l Iu d a . V in o m a i, d e p a r te P a v e le , v a s u le a l a le g e rii, s p u n e -n e i tu , d u p h a ru l c e l d a t ie d e la D u m n e z e u ; s p u n e -n e d e s p re v e a c u l r u d e a c u m ; a ra t -n e lu p ii a s c u n i, d -i n v i-

170

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

le a g i la a r ta re p e fu rii s fin te i tu rm e a lu i D u m n e z e u . P a v e l a z is : tiu c v o r in tra , d u p p le c a re a m e a , iu p i u m p lii n tr e v o i, c a r e n u v o r c r u a t u r m a ( F a p t. 2 0 , 2 9 ). V e z ff p r e tu tin d e n i p e te o lo g i c o n g l s u in d c u n v to r u l n c e -i p r iv e te p e lip s iii d e D u m n e z e u e r e tic i i n u m im lu -i c in i i lu p i? A ijd e r e a i n a lt p a rte z ic e P a v e l: L u a i a m in te la c in i, lu a i a m in te la lu c r to r ii c e i r i, lu a i a m in te la t ie r e a m p r e ju r (F ilip . 3 , 2 ). L u a i a m in te c a s n u v d u c c in e v a c u filo s o fia i r t c ire a d e a r t (C o l. 2 , 8 ). L u a i a m in te c u d e -a m n u n tu l c u m u m b ia i, c ^ i l e l ' e s u n t r e l e (cf. E f . 5 , 1 5 - 1 6 ) . C i n e v a p u t e a a d u c e c a a p r a r e lip s a d e g r ij , c n d a u d e a t te a p o r u n c i? i n a lt p a r te ia r i [z ic e ]: N u l p r im ii p e o m u l e re tic d u p n t ia i a d o u a m u s tra re (T it 3 , 1 0 ). i ia r i: N u v l s a i p u r t a i d e f e l u r i t e i s t r i n e n v t u r i ( E v r . 1 3 , 9 ;. i ia r i: O a m e n ii e re tic i v o r n a in ta s p re m a i r u , n e l n d i f iin d n e la i (II T im . 3 , 1 3 ). i n a lt p a rte : P e n tr u c e i p n g r ii i n e c r e d in c io i n im ic n u e c u r ( T it 1, 1 5 ). A u zii iari cei ce fa c e i agape m preun cu ei [cu ere ticii]: cum vei scpa de mnia ce va s vin peste voi, i care v pn grii m preun cu acetia p rin m ncare i butur laolalt? Cum ndrznii s v ;apropiai de dum nezeietile i nfricoatele Taine ale lui H risfos? Sau nu a i auzit p e fe ric itu l P avel strign d c nu pu tei bea,pah aru l D om nului i p a h a ru l dem onilor; nu p u te i avea p a rte de masa D om nului i de m asa dem oniloi (I Cor. 10, 21)? Ieii din m ijlocul lor i nu v atingei de ce e n ecu ra t (II Cor. 6, 17). O a r e v n t r i s t m ? S a u n e o s te n im n d e e rt i g r im n v z d u h ? n s p e n tru c e i c e v o r i s e s rg u ie s c s a u d i s fa c c u v n tu l, n u v o z b o v i,' n u m v o i d e p r ta d e c u v in te le lu i P a v e l, c i ia r i le v o i s p u n e p e a c e s te a . A s c u lta i: N u v n ju g a i la a l ju g

171

1
D REA PTA 'R E D IN N S C R IE R IL E SFIN IL O R P R IN I

u c e i n e c re d in c io i. C c i c e p rt ie e s te n tre lu m in i n t u n e r i c ( I I C lo r. 6 , 1 4 )? U n d e s u n t g u r ile n d r z n e e a r e z ic : N u s e s p u n a c e s te a n d u m n e z e ie tile S c rip u r i ? , e i, a l c r o r d u m n e z e u e s te p n te c e le i s la v a lo r n ru r u in e a lo r, c a r e c u g e t c e le p m n te ti. A c e s te a n d e a m n i n v a P a v e l, v a s u l a le g e rii, n g r d ire a B is e ri c ii, c e l m u lt lu p t to r i c u ra jo s ; P a v e l, lira c e a d e D u m n e z e u g r ito a r e , p r o p o v d u ito r u l lu i H ris to s , a lc tu ito ru l d o g m e lo r , tr m b ia C u v n tu lu i, r ito ru l d re p te i c re d in e , n r e a ja n e a m u rilo r. i fe ric iii te o lo g i a u g r it a c e s te a i n a i m u lte d e c t a c e s te a d e s p r e c e i lip s ii d e D u m n e z e u i n e c re d in c io i. I a r p ro ro c ii, c e i c e a u fo s t o d in io a r , a u g r it c e le a s e m n to a re (c c i e s te d e tre b u in a -i a d u c e i p e a c e tia n n ijlo c ) . A z is p r o r o c u l D a v id : N u e s te n g u r a lo r a d e v r (P s . 5 , 9 ). i ia r i z ic e : D o a m n e , n u p e c e i c e T e u r s c a m u r t i p e n tru v r jm a ii T i m -a m to p it? C u u r d e s v r it a m u r t p e e i i m i s -a u f c u t d u m a n i (P s . 1 3 8 , 2 1 -2 2 ). i S o lo m o n z ic e c c e i r u c re d in c io i f rn i c e s c d r e a p t a c r e d i n 1. i i a r i z ic e : F i u le , s n u te n e le b rb a ii n e c re d in c io i, n ic i s u m b li n c a le c u e i cf. P i I d e . 1 , 1 0 ) . I a r I s a i a p r o r o c u C b a m a i d e g r a b D o m n u l p r in p r o r o c , z ic e : A m n s c u t fii i i-a m n la t i e i Vi- a u l e p d a t ( I s . 1 , 2). i i a r i : N u e s t e b u c u r i e p e n t r u c e i n e c in s tito ri, z ic e D o m n u l (Is . 4 8 , 2 2 ). A ad to i p r o r o c ii? v o r s a s c u lte v a c re d e n ic i tre c e m n c u v

5.

a r, a ju n g a c e s te a D a r d e a ju n s s u . C ci cel ce n u d ac sunt m ai m in te le p ro ro c u lu i

, s a u m a i a d u c n m ijlo c i p e n t i a c e s te a p e n tru c e i c e ia a m in te la c e le s p u s e n u u lte . D a r n c p u in s p e D a v id i s v e d e m c u m d

' N e id e n tific a t

172

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

n v ile a g i a r a t p e f a v ic le u g u l a s c u n s n e i. E l z ic e : N u e s te n g u ra lo r a d e v r. In im a lo r, d e a rt (P s . 5 , 9 ) i c e le u rm to a re . Ia a m in te la p r ic e p e r e a p ro ro c u lu i, e u m d p e fa i d e s c o p e r c u g la s d e b iru in p e c e i r u c re d i n c i o i , c a n u c u m v a s f i m i n o i n e l a i . A scu ltai or todocilor i nu fa c e i pogorm in te ereticilor. A scu ltai psto rilo r i nfiorai-v i s nu tcei, ci propovdu ii cuvntul. N u dai loc diavolului, nu dai vnat lupilor. U rm a i fe ric itu lu i A p o s to l P e tru c a re , p e c n d n R o m a d e tre i o ri b le s te m a tu l S im o n h u le a i s p u n e a c e l e s te p u te re a lu i D u m n e z e u , n u a t c u t n ic i p e n tr u u n c e a s , n ic i n u a z b o v it, c i l-a m u s tra t i l-a d o v e d it m in c in o s i t lh a r i p o tr iv n ic lu i D u m n e z e u i, a ru n c n d u -1 [jo s ], l-a p r e d a t p ie rz a n ie i. A s e m e n e a i p e fiu l a c e s tu ia , b a m a i d e g ra b a l d ia v o lu lu i, p e M o n ta n c e l p n g rit i n e c u ra t i fa r d e D u m n e z e u , d im p re u n c u c e le d o u a d u lte rin e , c u m a re r v n l- a m u s tr a t A p o s to lu l1 i, d o v e d in d u -1 p o tr iv n ic lu i D u m n e z e u i h ris to s m in c in o s i p r o r o c m in c in o s , l-a f c u t s ta c i i-a n c h is p n g r ita lu i g u r c u n u m e le lu i H ris to s , n e m a ir b d n d , n ic i m a i s u fe rin d h u la a c e s tu ia . Prin urm are, aa fa c e i i voi, pstorilor, i nu f i i p r tai fa p te lo r necurate ale ntunericului, ci m ai degrab m ustrai-le p e fa , dup cum i apostolii i dum nezeies cu l p rin te D avid au avu t m ulte necazuri din p ricin a lor i m ulte lupte, m u strn d i certnd, dndu-i n vileag i rugndu-se lui D um nezeu m potriva lor i z i c n d : P n c n d p c to ii, D o a m n e , p n c n d p c to ii s e v o r f li? (P s . 9 3 , 3 ). R is ip e te -i n tru p u te re a T a (P s . 5 8 , 1 3 ). D lo r, D o a m n e , d u p fa p te le lo r, c n u a u p ric e p u t s p re
1 I n f o r m a i a n u e a d e v r a t c c i M o n t a n n u a f o s t n i c i s u c c e s o r u l,

n i c i f iu l l u i S im o n M a g u l . n p lu s M o n t a n a t r i t p e la s f r i t u l s e c o lu lu i II. P r o b a b i l s f n t u l s e r e f e r la a li e r e t i c i d e n a t u r h a r i s m a t i c .

173

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

fa p te le T a le , D o a m n e (P s . 2 7 , 5 , 7 ). D o a m n e , n tru c e ta te a T a c h ip u l lo r d e n im ic l-a i f c u t (P s . 7 2 , 2 0 ). i ia r i s e r o a g D a v id , s trig n d i z ic n d , a d u c n d m ijlo c iri S t p n u lu i c a , p o g o r n d u - S e E l p r in S in e , s -i m p lin e a s c c e r e r e a : D o a m n e , p le a c c e r u r ile i T e c o b o a r (P s^ 1 4 3 , 5 ). D o a m n e , n u z b o v i (P s . 3 9 , 2 4 ). D e g ra b s n e n t m p in e p e n o i n d u r rile T a le , D o a m n e (P s . 7 8 , 8 ). i c e [a f c u t] iu b ito ru l d e o a m e n i D u m n e z e u , C e l C e v re a c a to i o a m e n ii s s e m n tu ia s c i la c u n o tin a a d e v ru lu i s v in , d e v r e m e c e a p ro a p e e s te E l d e to i c e i c e -L c h e a m n t r u a d e v r ( cf. P s . 1 4 4 , 1 8 ) ? N u a o p r i t a u z u l , n ic i a tr e c u t c u v e d e r e a r u g c iu n e a s fin ilo r, c i a p le c a t c e ru rile i S -a p o g o r t i p e to a te le -a ic o n o m is it s p re m n tu ir e a n e a m u lu i n o s tru i p e to a te le -a a r ta t, fa c n d u -le i n v n d u -le . A p o i, v r n d s n v e e , n c t c e i c e v o r s ta n fr u n te a B is e r ic ilo r n a c e s t c h ip s -i a lu n g e p e e r e tic i, a f c u t u n b ic i d in f r n g h ii i, in tr n d , i-a s c o s a fa r p e to i d in te m p lu i i-a d a t la o p a r te i i-a a lu n g a t, z i c n d : C a s a M e a c a s d e r u g c iu n e e s te , d a r v o i a i fa c u t - o p e t e r d e t l h a r i ( M t . 2 1 , 1 3 ) . A scu ltai ntistttorilor B isericilor! C ci vou v-a artat ceea ce e bun, ca s u rm ai p a ilo r Si, lun d am in te cu de-am nuntul din toate p rile i alu n gn d lu pii i p zin d turm a. A p o i , s c ^ n d u -i p e to i a f a r i e lim p e d e c e v o rb a d e c e i c e c u g e ta u c e le p o triv n ic e i s p u n n d u -le m a i d in a in te s f r itu l i p u s tiire a i n im ic ire a lo r c a re v a u rm a s fie n n e a m i n n e a m a s u p r a c e lo r c e c u g e t c e le p o triv n ic e , le -a s p u s : Ia t , s e la s c a s a v o a s tr p u s tie (M t. 2 3 , 3 8 ). I a a m in te c u m v o r b e le s - a u f c u t fa p t ! C c i v r jm a ii i u n e ltito rii B is e ric ii, a d ic e re tic ii, n fie c a re n e a m s u n t p r e d a i p ie rz a n ie i, d u p c u v n tu l D o m n u lu i p e c a re l-a s p u s c o ric e s a d p e c a re n u l-a s d it T a t l M e u v a fi s c o s d in r d c in (M t. 1 5 , 1 3 ). A c e a s ta s -a i n t m p la t.

174

SF N T U L IO A N G U R D E A U R

E l C e l d in t i a f c u t i a a r ta t a c e a s ta . Ia r d u p n la e a L u i l a c e r u r i , f e r i c i i i a p o s t o l i s - a u r n d u i t n l i n i e d e ii^ i e o o n tm .lo r . D u p a c e tia , c o n f o r m d u m n e z e ie tilo r in i ^ t u i . l e a c e s t o r a , i d a s c l i i B i s e r i c i i , i s f i n t e l e c o b o a r e c a r e s - a u f c u t n [ d i f e r i t e ] v r e m i , d e z r d c i n n d u -i p e c e i c e a u r m a s n e p o c i i 1, i - a u p r e d a t p i e r z a n i e i , d u p c u m s - a s c ris : P ie r d e - v e i p e to i c e i c e g r ie s c m in c iu n a ( P s . 5 , 6 ) . A a d a r , n u s - a u d u s i n u a u p i e r i t t o i d i n p ric i n a f r d e l e g i i l o r ? C c i u n d e s u n t c e i c e o d i n i o a r r z b o i a u B i s e r i c a , m p r a i i p u t e r n i c i i n e l e p i ? N u s - a u ri s ip it i a u p ie rit i s -a u f c u t d e n im ic ? 6. U n d e e m n d r i a i c u t e z a n a i u d e i l o r ? U n d e Sim on m a g u l, c e l d in t i n e re z ie , u c e n ic u l i n a in te m e rg to ru l lu i A n tih r is t? U n d e o d r a s la lu i c e a re a , M o n ta n , u r m a u l n e b u n ie i i d e s tr b l r ii lu i, c p e te n ia r u t ilo r, m p r e u n c u c e le d o u a d u lte rin e , i c e le n u m ite d e a c e tia ta iu e , c a r e s u n t v r e d n ic e m a i b in e a le tr e c e c u to tu l s u b t c e r e , f i i n d u r c i u n e i n e c u r i e , d e s p r e c a r e A p o s t o l u l a zis: C c i c e l e c e s e f a c d e e i n a s c u n s , r u i n e e s t e i a le g r i ( E f . 5 , 1 2 )? U n d e e M a r c io n , u n d e V a le n t, u i.d e M a n i , u n d e V a s i l i d e , u n d e N e r o , u n d e I u l i a n , u n d e Arie, u n d e N e to r ie , u n d e to i c e i c e s -a u m p o triv it a d e v ru lu i, d e s p r e c a r e B is e r ic a a s trig a t: n c o n ju r a tii- m - a u c in i m u l i ( P s . 2 1 , 1 7 ) ? N u a u p i e r i t t o i ? C ci au f o s t risipii din p ricin a hulei lor i au f o s t alungai ca nite lupi. / 'i
1 D e z r d c i n a r e a n s e a m n d e s p r i r e a p l a n t e i d e s o lu l d in c a r e se h r n e te . C e l n e p o c i t a l e g e s s e d e s p a r t d e p u t e r i l e d e v ia d t t o a r e a f l a t e n B is e r i c . A n a t e m a n u e s te d e c t c o n f i r m a r e a d in p a r t e a B is e r ic ii a a l e g e r i i f c u t e d e a c e l a . N u B is e r i c a a d u c e p i e r z a n i a a s u p r a o m u l u i , c i E a d o a r l l a s n p i e r z a n i a p e c a r e s in g u r i- o a l e g e i n c a re se n c p n e a z s r m n . 2 A c e s t i n d i c i u a r a t c a c e s t c u v n t e s te a l c t u i t p r o b a b il n tr e S i n o a d e l e I I I i I V E c u m e n ic e , s a u p o a te i m a i t r z iu .

175

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

iceasta] p e n trv c au gsit ca lupttori m potriva lor i zboinici curajoi, i pstori adevrai p e fericiii brbai are atunci stteau n fruntea Bisericilor. n s mult deo wbire vd ntr pstorii de atunci i cei de acum. Aceia I rau rzboinici, acetia dau bir cu fu g iii A ceia se tnpoiobeau cu cri i dogme, acetia cu haine i lucruri de ninic. A cetia las oile ca nite sim briai i fu g , aceia i pu fieau sufletul lor pentru oi, urm nd Pstorului cel bun. O, fe ric ii a c e i b r b a i a c r o r n u m e s u n t n c a r te a v ie ii! D e e i i- a u n f r ic o a t d e m o n ii i s -a u c u tr e m u r a t e re tic ii, i s -a a s n p a t g u r a c e lo r c e g r ie s c n e d r e p t i (P s . 6 2 ,1 0 ) . A a d a r , v o i g r i i e u c c ie a s e m e n e a lu i D a v id , c a re , n d u re r n d u -s e , z ic e a : U n d e s u n t m ile le T a le c e le d in tr u n c e p u t, D o a m n e ? ( P s ..8 8 , 4 8 ). V o i z ic e i e u c u la c rim i: u n d e e s te a c e a fe ric it c e a t a e p is c o p ilo r i d a s c lilo r c a re a u lu m in a tic a n i te lu m in to ri n lu m e , in n d c u v n tu l v ie ii? i c e l l e o p re te a -i a d u c e p e a c e tia n m ijlo c , c h ia r d a c s u n t p u p j. n r a p o r t c u c e i m u l i ? Cci i num ai a-i p om en i p e ei e ^ ti \ sfinire a sufletului. U n d e e s t e E v o d , b u n a m i r e a s m a B i - ; s e r i c i i 1, u r m a u l i u r m t o r u l s f i n i l o r a p o s t o l i ? U n d e I g n a ri e , l c a u l l u i D u m n e z e u ? U n d e D i o n i s i e , z b u r t o r u l c e r u iu i? U n d e Ip o lit, c e l p r e a d u lc e i p r e a d o r it? U n d e V a s ile c e l iV la re , c e l u i c e i t r e b u i e p u in s f i e d e o p o tr i v c u a p o s t o li i ? U n d e A ta n a s ie c e l s f n t i la c o m u l d e v irtu i? U n d e G ri g o rie , a l d o ile a te o lo g i n e b iru itu l o s ta a l lu i H ris to s , i c e l le u n n u m e c u a c e s t a 2 ? U n d e E f r e m c e l m a r e , m n g i e r e a c e lo r d e z n d jd u ii, c l u z ire a tin e rilo r, p o v u ito ru l c e lo r c e s e p o c ie s c , s a b ia c e a m p o tr iv a e re tic ilo r, n c p to ru l3 D u h u lu i, v a s u l v irtu ilo r?
1 E v o d n s e a m n c e l c u b u n m ire a s m . 2 C e l d e u n n u m e c u a c e s t a - c u G r i g o r i e - s e r e f e r p r o b a b i l la Sf. G r i g o r i e d e N y s s a .

3 L iteral': v a su l d e p rim ire .

176

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

V e z i c t d is ta n i c t d e o s e b ire n tre a c e i fe ric ii i s fin i b r b a i, i c e i d e a c u m ? tiu i a li d a s c li p u r t to r i d e D u m n e z e u , d a r a ju n g e p e n tr u a c u m . A c e ia , d u p c u m s* s p u s m a i n a in te , i- a u p u s s u f le tu l p e n tr u o i. A c e tia , l s n d o ile , a u fu g it. A c e ia e ra u p u te r n ic i i n c u v n t, i n fa p t . A c e tia s u n t [ta ri] n b a n i i a g o n is e li, i c a i, i m g a ri, i p m n tu ri, i tu rm e , i b u c ta ri, i m e s e s tr lu c ite . M u lt v o r b r ie fa c e i d e s p r e a c e s te a n f ie c a r e z i i n o a p te . Ia r d e s p re tu rm a c e a c u v n t to a re , d e s p re c a re v o r d a s e a m a n z iu a c e a m a re a ju d e c ii, n ic i u n c u v n t. Ia r d a c c in e v a i n tr e a b d e s p re c ri, i r s p u n d , z ic n d : S u n t s ra c i n u a m b a n i s d o b n d e s c c ri . D a r m a i a p o i v in n u c a n i te s ra c i, c i p u r t n d h a in e s tr lu c ite , a ft* * id c u e i p u n g i g r o a s e i c e r b i c e a s e m e n e a t a u r i l o r p u i lz g ln g r a t, tr g n d d u p e i m u lim e d e u c e n ic i, b a m a i d i |; r a b d e b u c ta r i. R u i n e e s te i a z ic e a c e s te a , d a r e i # p fo n c a u a g o n is it a c e a s t b o g ie p r is o s ito a r e p e n tr u c a u s lu g i c e tr e b u ie n tr e in u te 1. O , a d n c u l ru in ii! O , re a b o g ie ! O , a m a r iu b ir e d e a rg in t! O , p n te c e n e s tu l! D e a ic i s e is c m a i d e p a r te s m in te li, u o te li, o c ri, b a tjo c o riri, tu lb u r ri. A p o i, n v in o v ii fiin d , r s p u n d : N u n e d re p t e s c p e n im e n i, c i s u n t s t p n [n u m a i] p e s te b u n u ri l e m e l e . i aa, dac vreunul din ereticii cei f r de D um nezeu, cugetnd n chip ru, griete cele strm be, nu este nim eni care s-i griasc m potriv i nim eni s duc rzboi cu el. A tunci toi sunt sraci, toi tac, toi fug. O iu b ir e d e a rg in t, r d c in a a tu tu r o r re le lo r! C u a c e a s t b o g ie v re i s v m n tu ii? n s m a i u o r e s te c m ile i s in tre p r in u re c h ile a c u lu i d e c t b o g a tu lu i n m p r ia lu i
1 T r a d u c e r e m a i l i b e r a f r a z e i p e n t r u a r e d a n e le s u l t e x t u l u i c a r e n g r e a c e s te f o r m u l a t g r e o i .

177

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

D u m n e z e u ( M t . 1 9 , 2 4 ) . D esftndu-v, mbtndu-v, um flndu-v n pen e, vrei s biruii ereziile? D a r vai vou, celo r care v desftai i v trufii i v n fru m u seai cu au r i haine pestrie! Cum vei arta altora srcia cea fru m o a s a lu i H ristos, Care a srcit p e n tru noi, C are a p o ru n cit ucenicilor S i s nu aib [b a n i de] aram n cingtori? Cu adevrat v rtcii, n en elegn d Scripturile. N u auzii p e D om nul zicnd: fericii su n t cei s ra ci; i, iari: vai vou, bogai lo r ; i: nu v adunai com ori p e p m n t. Bogia voastr s-a nm ulit, dar cuvntul vostru a lipsit. H aine le voastre s-au f c u t m ncare moliilor. Pentru ele vei da rspuns arhipstorului H ristos. Cci nu suntei n n etiin c fie c a re dintre n oi va da lui D um nezeu rs p u n s p en tru sine. I a r v o i , a r h i e r e i i i p r e o i i i d i a c o n i i , f ie c a r e d u p c t i s - a n c r e d in a t, [v e i d a r s p u n s ] i p e n tr u v o i n iv , i p e n tr u o i. n s v e d e i, n u a s c u n d e i ta la n ii. L u a i a m in te la v o i n iv i la to a t tu rm a . V e d e i s n u lip s e a s c v r e o o a ie d in tu r m . C c i tii a c e a s ta c d a c o s in g u r o a ie lip s e te , fiin d v n a t d in n e g rija v o a s tr , a i p ie r d u t to a t v ia a v o a s tr . C c i s n g e le e i d in m in ile v o a s tre l v a c e re J u d e c to ru l.

A a d a r, fii tre ji, p ro p o v d u ii c u v n tu l, le p d a i to a t g r ija lu m e a s c , lu a i a m in te c u d e -a m n u n tu l c u m u m b la i. L u a i a m in te la c in i. I a r i z ic i n u n c e te z a z ic e : L u a i a m in te ! . L u a i a m in te la fu ri, lu a i a m in te c m u li n e l t o r i a u i e i t n l u m e . P r i v e g h e a i i f ii t r e j i , v o ii, c r o r a v - a fo s t n c r e d in a t h a ris m a d e a s t p n i; d e te p ta i-v i a te p ta i c u tr e z v ie c e a s u l n fric o a te i v e n iri a S t p n u lu i, c n d v a v e n i s fa c s o c o te a l c u v o i, c ro ra v -a n c r e d in a t ta la n ii. A c e s te a , d a r , s le in e i n m in te , iu b iilo r : P s to r ii tu r m a lu i D u m n e z e u c e a d a t v o u , d u p c u m

7.

178

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

z ic e A p o s to lu l, n u d e s il , c i d e b u n v o ie , n u s p re c tig r u in o s , c i e u r v n , n u c a u n ii c a r e s t p n ii o m o te n :re , c i t |* * $ d e f a c n d u - v t u r m e i . i c n d S e v a a r t a A r h i p s t o r i i ! , v e i l u a c u n u n a c e a n e v e t e j i t a s l a v e i ( cf. I P t . 5 , 2 - 4 ) . A a d a r , ia r i v o i s p u n e a c e s te a : A s c u lta i, p re o i a i D o m n u lu i, m p ra i a i p m n tu lu i i to a te p o p o a re le , c rm u ito rii i to i ju d e c to r ii p m n tu lu i; tin e rii i fe c io a re le , b tr n ii m p r e u n c u c e i m a i tin e ri. B g a i n u re c h i to i c e i c e lo c u ii lu m e a , c e i m ic i i c e i m a ri, b rb a t s a u fe m e ie , d e o p o triv b o g a tu l i s ra c u l. V ro g , lu a i a m in te l a c e l e s p u s e . Cci vreau s v art i s v ncredinez din Sfintele S cripturi c nu toi cei nu m ii cretini su n t cretini, ci cei num ii doar cu num ele cretini se am g esc la cuget, [avnd] num ai cu sim pla denumire. Cu vorba m uli su n t cretini, dar cu fe lu l de vieuire, p u in i i rari; l a n f i a r e s u n t c r e t i n i i u c e n i c i a i l u i H r i s t o s , d a r c u v ia a tr d to ri; c u v o rb a s u n t d re p tc re d in c io i i m ilo s tiv i, d a r c u v ia a n e c re d in c io i i n e m ilo s tiv i; c u n u m e le c re tin i, c u fa p te le p g n i, p re c u m a sp u s. m a i n a in te p ro ro c u l D a v id c s -a u a m e s te c a t c u p g n ii i a u n v a t fa p te le lo r (P s . 1 0 5 , 3 5 ). i c u a d e v ra t s -a m p lin it c u n o i p r o r o c ia a c e a s ta . C e fe l d e c r e tin i s u n t c e i c a r e ia u a m in te la b a s m e le iu d a ic e ti i e lin e ti, ia g e n e a lo g ii, v r jito r ii, a s tr o lo g ii, f a r m e c e , f ila c te r ii, la in e r i d e z ile i ; n i, p r e z ic e r i i v is e , g la s u r i a le p s r ilo r ; c a r e a p r in d Iu n in i la iz v o a re i s e s c a ld i in s e a m a d e c in e le ie s e n c a le i m n n c c e le je rtfite id o lilo r i p s ri c a re n c n u s u n t m o a rte , i [b e a u ] s n g e d e v n a t i d e s u g ru m a te i m u lte a lte le a s e m e n e a a c e s to r a ? C u m s e v o r a f la c re tin i c e i c e fa c u n e le c a a c e s te a ? C u c e n d r z n e a l c u te a z s se n u m e a s c c r e t i n i ? C u m n d r z n e s c s s e a p r o p i e de d u m nez e ie tile T a in e , e i, c a r e s u n t m a i r i d e c t p g n ii? A se u l179

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

ta i ia r i: C e fe l d e c re tin i s u n t c e i c a re ia u a s u p r - i n f i a re a ! p g n ilo r , s u le m e n ir e a fe e lo r, a c la m a iile , d a n s u r ile , b t ile d in p a lm e , m b r c a r e a f e m e ilo r n [h a in e d e ] b r b a i? C e lo r c a re fa c u n e le c a a c e s te a n u le e s te n ic i u n fo lo s fc s e n u m e s c c re tin i. C c i d u p c u m t n ra s a u f e c io a r a ! c t tim p i p z e te f e c io ria , p e d r e p t i n c h ip b in e c u v n ta t e n u m it i e s te fe c io a r , d a r d a c e s te a m g it d e c in e v a i s e s tric , i p ie rd e i fe c io ria , i n u m a i e s te fe c io a r , a a i c e l n u m it c re tin , d a c i c a lc le g m in te le [d e la b o te z ] i c a lc n p ic io a re f g d u in e le i le a p d c u v n tu l E v a n g h e lie i i fa p tu ie te c e le a le p g n ilo r, n u a re n ic i u n fo lo s c e s te n u m it c re tin , d u p c u m s -a s p u s m a i n a in te . A a d a r , p r ic e p e i to i, iu b iilo r , c p r in p u in e c u v in te n e - a m le p d a t d e to a te a c e le a [a le lu m ii] a tu n c i c n d a m z is - M ile p d d e S a ta n a i d e to a te lu c r u r ile lu i . n e le g e c e a i z is : d e to a te lu c r u r ile lu i . I a a m in te c u c in e a i f c u t le g m n t: n u c u n g e r, n u c u m p ra t p m n te s c , n u c u s t p n ito r a l v e a c u lu i a c e s tu ia , c i c u m p ra tu l c e lo r c a re m p r e s c i S t p n ito ru l c e lo r c e s t p n e s c . C u E l a i f c u t le g m in te i L u i I-a i m rtu ris it i c u E l te -a i u n it n f a a a m u li m a r to r i. D e a tu n c i e ti i tu n m n a L u i, i c u v in te le ta le . D e a tu n c i a te a p t -L s v in d in c e ru ri, p u r t n d n s c ris u l t u : c u v in te le [s p u s e ] d in g u ra ta n p re z e n a n g e rilo r i a o a m e n ilo r. Ia a m in te , fra te , i p z e te -te p e frn a i d e p a rte d e lu c ru rile p g n e ti. A s c u lt p e A p o s to lu l, c a re z ic e : A c e a s ta z ic i m rtu ris e s c n D o m n u l : d e ' a c u m s n u m a i u m b l a i d u p c u m u m b l c e l e l a l t e n e a m u r i n d e e r t c iu n e a m in tii lo r, n tu n e c a ti fiin d la c u li 5 * g e t ( E f . '4 , 1 7 - 1 8 ) . D a r v o i n u a a L - a i n v a t p e H r i s tois (Ef.f4, 20). L u a i a m i n t e l a c e l e s p u s e , i u b i i l o r , i n u v a m e s t e c a t* i c u c e i c e f a c u n e l e c a a c e s t e a . C c i m u l > i

180

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

s u n t u c e n ic i a i p ie r z a n ie i i n c s e v o r n m u li. V e d e i c z ile le r e le s u n t i v r e m e a 1 i r n d u ie te m a i d in a in te s lu jito r ii s i.

8. i n u t e m i n u n a d a c p s t o r i i s e f a c l u p i . C c i , g r in d c tre e p is c o p i i p re o i, A p o s to lu l P a v e l a z is c : d in tre v o i s e v o r rid ic a b rb a i c a re v o r g r i c e le s tr m b e ; a a n c t n im e n i s n u v a m g e a s c , a v n d p e d in a fa r n f i a r e n g e r e a s c , i a r p e d i n u n t r u d i a v o l e a s c ( cf. F a p t . 2 0 , 3 0 ). D e a c e e a a z is Iis u s : L u a i a m in te s n u v n e l e c i n e v a . i eu, iari, v voi spu n e cele asem ntoa re: vedei s nu v nele careva, n ici din cei dinuntru [B isericii], nici din cei din afar, n ici episcop, n ici preot, nici diacon, nici cite, sau oricare a r g r i cele strm be. E i vor veni la voi n haine de oi, da r p e dinluntru vor f i lupi r p ito ri Au nfiarea dreptei credine, dar tg duiesc pu terea ei. D a r v o i , i u b i i l o r , s n u f i i n e l a i , c i , d u p c u m L -a i p rim it p e D o m n u l n o s tru Iis u s H ris to s , n tru E l s u m b la i. i D u m n e z e u l p c ii v a fi c u v o i. i d e s p re a c e s te a a ic i v o i n c h e ia c u v n tu l. D a r d u p c e v o i g r i p u in e d e s p re s e m n e le s f r itu lu i [v e a c u lu i], v o i n c e ta c u to tu l. C n d n c e p s v o r b e s c d e s p re s f r itu l [v e a c u lu i], fric v in e a s u p r a m e a i m i ie s d in s in e - m i. T o a te c e le a le D o m n u lu i s u n t m in u n a te , m a ri i n fric o a te i s l v ite . D a r p lin ir e a s f r itu lu i i ta in a c e le i d e a d o u a L u i v e n iri, m a i p r e s u s d e c u v n t i d e m in te i d e n e le g e re c o v r e te o ric e p o v e s tire [a a c e lo r lu c ru ri] i u im e te to t a u z u l. M a r e r v n i m u lt d o rire a u a v u t u c e n ic ii s a u d
1 E vorba de oportunitatea istoric. O anum e epoc i formeaz dinainte slujitorii n duhul su. Cnd ei sunt pe deplin ctigai, atunci acest duh se poate manifesta nestingherit i n afar.

181

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

d e la n v to r s e m n e le d e s p re s f r itu l [v e a c u lu i]. C c i a d e s e o r i a i a u z i E v a n g h e lia z ic n d : e z n d Iis u s p e m u n t e l e M s l i n i l o r , s - a u a p r o p i a t d e E l u c e n i c i i L u i^ a p a r te , i I - a u z is : S p u n e - n e c a r e e s te s e m n u l v e n ir ii T a le i a l s f r i t u l u i v e a c u l u i ( cf. M t . 2 4 , 3 ) . I a a m i n t e l a n e le p c iu n e a i p r ic e p e r e a u c e n ic ilo r. C n d a v ru t s n tre b e c e v a m a r e , n u to i s - a u a p r o p ia t c e E l, c i [ c iv a ], d e o p a r te , i I - a u z is : S p u n e - n e , S t p n e ; s p u n e -n e , B u n u le ; s p u n e - n e , C u n o s c to r u le d e in im i; s p u n e -n e , C e l C e tii c e le d e p e u rm i c e le d in tru n c e p u t. S p u n e -n e , C e l C e tii to a te m a i n a in te d e fa c e re a lo r. S p u n e -n e , F c to ru le a l v e a c u r ilo r ; s p u n e - n e , P r in te a l v e a c u lu i c e v a s fie ; s p u n e - n e , c a re e s te s e m n u l v e n ir ii T a le i a l s f r itu lu i v e a c u lu i, c n d v a s v ii s ju d e c i v iii i m o rii a to a t lu m e a , c n d v e i n im ic i to a t c rm u ire a i s t p n ia i p u te r e a , c n d s e v a p le c a ie to t g e n u n c h iu l c e lo r c e re ti i p m n te ti i a l c e lo r d e d e s u b t; s p u n e -n e c a re e s e m n u l v e n ir ii T a le , c a i n o i s n v m to a te n e a m u rile u im ito a r e a T a v e n ir e . I a r D o m n u l le - a s p u s : V e d e i s n u fii a m g ii; c c i m u li v o r v e n i n n u m e le M e u , z ic n d : E u s u n t H r is to s . V e d e i s n u v a m g e a s c c in e v a . C c i v re m e a e a p r o a p e ( cf. M t . 2 4 ) . [ D e s p r e ] c e e a c e n o i a c u m v e d e m c u o c h ii n o tri, a s p u s a tu n c i c v re m e a e a p ro a p e . A c u m a v e n it i n o i to i v e d e m . V e z i c t e s rg u in a S t p n u lu i p e n tr u d a s c lii m in c in o i i p e n tru e re tic i n a - i d e z b r c a i a n e a r ta v ic le u g u l a s c u n s n e i? D e a c e e a , c n d u c e n ic ii a u n tre b a t, m a i n a in te d e s e m n e le [s f r itu lu i] i- a r ta t p e a c e tia c a lu p i a i tu rm e i i m e rg to ri n a in te a lu i A n tih ris t. A p o i a s p u s m a i d in a in te c e le c e v o r u rm a : r z b o a ie i r z m e rie , n e a m p e s te n e a m i m p r ie p e s te m p r ie ; p e a c e s te a p riv in d u -le a c u m , n u p ric e p e m , v z n d p e a lo c u ri r z b o a ie i f o a m e te i [a r t ri] n fric o a

182

SF N T U L IO A N G U R D E A U R

te i s e m n e d in c e r i c e le la lte d e c a r e a g r it. P e c e le m a i .m u lt e v z n d u - l e , [ t o t] n u p r i c e p e m . ,,A t u n c i , z i c e , s e m ^ r p o tic n i m u li i s e v o r v in d e u n ii p e a lii . i u n d e iiu e s te a c u m v n z a r e ? N u a p r o a p e to i s iin t p o tr i\ n ic i u n ii a lto r a i se u r s c u n ii p e a lii? i a c e a s ta s-a m p lin it, d u p c u m v e d e m . N u to i s e m p o tr iv e s c u n ii a lto r a : n e a m c o n tr a n e a m , m p r ie c o n tr a m p r ie ,, c rm u ito ri m p o triv a c e lo r a s e m e n e a lo r, e p is c o p i m p o triv a e p is c o p ilo r, p re o i m p o triv a p re o ilo r, d ia c o n i m p o tr iv a d ia c o n ilo r , c ite i m p o t r i v a c ie ilo .r , m ir e n i m p o triv a m ire n ilo r? C c i d in p r ic in a n m u lirii 1 r d e l e g i i s e v a r c i d r a g o s t e a m u l t o r a ' ( M t . 2 4 ,, 1 2 ) D e a c e e a a z is m a i d in a in te S t p n u l: C e rc e ta i S c r ip tu r ile i S n u fii a m g ii . i ia r i a lt s e m n n e -a p u s n a in te , z ic n d : i s e v a v e s ti a c e a s t E v a n g h e lic n to a t lu m e a , s p re m r tu r ie tu tu ro r n e a m u r ilo r (M t. 2 4 , 1 4 ) 1 . i a t u n c i a t e a p t s f r i t u l , a t e a p t 1, s v e z i u r c iu n e a p u s tiir ii, p e fiu l p ie rz a n ie i, d in p ric in a c ru ia v a fi n e c a z m u lt i m a r e , c u m n u a m a i f o s t d e la n c e p u tu l lu m ii. i ia r i z ic e : S e v o r r id ic a h r is to i m in c in o i i p r o r o c i m in c in o i i v o r d a s e m n e i m im ih i n c t, d a c e c u p u t i n , s n e l e i p e c e i a l e i . Ia am in te cum sus i j o s 2 [vorbete] de p ro ro c ii m in cin oi i de das clii m in cin oi i de a postolii m in cin oi ai lu i /Anti hrist, f i u l p ierza n iei, care, f iin d p re g tii m a i din ain te p rin du h u rile n ecu rate i f iin d lu cra i [p o sed a i/ de ele, se f a c nainte m ergtori ai lu i A n tih rist i ai p o 1 Sem nele care urm eaz se gsesc n capii olul 24.de la Mat i. Dc aceea, nu vom mai da trim iterea exact pentru fiecare, mai a es c unele form ulri nu sunt riguros exacte, dei nu altereaz nicidecum nelesul textului. 2 n sensul c accentueaz aceast idee.

183

DREAPTA CREDIN N SCRIERILE SFINILOR PRINI

, f ; trivn icu lu i1. i am gesc p rin dogm ele lor i pregtesc un popor~destoinic pen tru a p r im i p e f iu l p ierza n iei2.

D e a c e e a d u m n e z e ia s c a S c rip tu r , fra ilo r, s trig n sus i n j o s c m u l i n e l t o r i a u i e i t n l u m e . D e a c e e a i S t p n u l a a d u g a t : I a t , v - a m s p u s m a i d i n a i n t e . i tre b u ie c a n o i s n e le g e m s e n s u l fie c ru i c u v n t. Ia t v -a m s p u s m a i d in a in te , a d ic d e a c u m n u m a i a v e i s c u z. Iat, v-am sp u s m ai dinainte. D a c e i v o r n e l a p e c a r e v a d i n v o i , [ a c e l a ] v a f i f a r i e r t a r e . Iat, v-am spus m ai dinainte. N i m e n i n u a r e s c u z b i n e c u v n t a t . Iat, v-am sp u s m i dinainte toate. V e d e i s n u f i i a m g i i . V e d e i s n u p r i m i i u n a l t h r i s t o s m i n c i n o s n l o c u l M e u , a l c e l u i a d e v r a t. ,,C c i m u li v o r v e n i n n u m e le M e u , z ic n d : E u su n t H r i s t o s , i p e m u l i v o r a m g i i [ v o r z i c e ] : V r e m e a e a p r o a p e . A a d a r , n u m e r g e i d u p e i. L u a i a m in te c t c u v n t e s te n S fin te le S c rip tu ri d e s p re u n e le c a a c e s te a . D e a c e e a , a d e s e a v -a m p o m e n it d e 1 i p s i i i d e D u m n e z e u e r e t i c i i v r o g i a c u m , s nu le f a cei vreun p o g o r m n t n vreun lucru, n ici n mnc ruri, sau n butur, sau n prieten ie, sau p rin legturi cu ei, sau prin dragoste, sau p rin m pciuire. Cci cel n ela t m acestea i care fa c e p ogorm n t fa de ei se f a c e p e sine strin de B iserica soborniceasc. I a r u c e n i c u l c e l a d e v ra t i lip s it d e v ic le u g a l lu i D u m n e z e u s tri g c u n d r z n i r e : D a c c i n e v a v b i n e v e s t e t e a l t c e v a d e c t a i p r i m i t , s f i e a n a t e m a ( G a l . 1 , 9 ) . i p s l m u i e t e c e le a le liii D a v id : D o a m n e , n u p e c e i c e te u r s c a m u r t
1 V enirea lui A ntihrist este precedat de lucrarea puternic a du hurilor rutii n lume. 2 i pregtirea religioas sincretist face parte din recuzita ce pre gtete .venirea lui Antihrist.

9,

184

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

i a s u p ra v r jm a ilo r T i m -a m to p it? C u u r d e s v r it i - a m u r t p e e i ( P s . 1 3 8 , 2 1 - 2 2 ) . n fricoai-v i trem um i, c e ic a r e fa c e i agape cu ei i ndreptai-v, ca s nu pierii p rin necredina lor. S e p o t r i v e t e i a i c i : I a t v -a m s p u s m a i d in a in te . D a r s n e n to a r c e m la s u b ie c tu l [n o s tru ] i s c o n ti n u m c e le d e s p re s f r itu l [lu m ii]. i c a s s p u n p e s c u rt: s -a u m p lin it s e m n e le s p u s e m a i n a in te . M a i d e p a rte tre b u ie s fim g a ta i p re g tii i s n u is c o d im m a i m u lt c e le s c ris e . M u li n e n v a i i n e n t rii1 s -a u f c u t s tr m b to ri a i d u m n e z e ie tilo r S c rip tu ri. I a a m in te i tu , s n u te n e r e z i n e i . M ult rutate, m ult viclenie, m ulte p o tic neli s-au revrsat p e pm nt. Vezi s nu f i i i tu nelat. Nu te p leca nici la dreapta, nici la stnga, ci m ergi p e calea m prteasc. A i m uli credincioi, iubitule. i da c nu i a i p e pm nt, ns i a i n cer. Srguiete-te s f i i p u ru rea m preun cu eu A i acolo adunrilengerilor, ai p e patriarh i, p e proroci, p e apostoli, p e evanghelitu A i p e m ucenici, p e cuvioii m rturisitori i p e cei care au p e tre c u t n vieuire m onahiceasc m ulim e m are , ale cror num e su n t n cartea vieii2. P e acetia dorete-i, p e acetia urm eaz-i, de acetia nu te despri, p o m enirea acestora ine-o ziua i noaptea n inim a ta; avnd pu ru rea n m inile tale crile acestora, citete-le, ca s afli m ult fo lo s. F i i n e g u t o r a l c u v n t u l u i d r e p t i i , c a s p o i m u s tra p e c e i c e s e m p o triv e s c n c u v n t i [s p o i] c e r ta p e g r ito rii d e b a s m e i s n c h iz i g u ra e r e tic i
1 N envaii sunt cei netiutori, iar cei nentrii sunt cei care chiar dac ar fi tiutori, ns nu au i puterea Duhului care s-i apere de nelare. 2 Puterea Ortodoxiei nu const n num rul de credincioi, ci n co m uniunea vie cu sfinii.

185

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

l o r i s p o v u i e t i i s n t o r c i p e c e i c z u i . Cerceteaz du m n ezeietile S criptu ri ca, atu n ci cnd vezi nestatornic cie i tulburare [confuzie], s nu cazi, ci s scapi:, dum n ezeiasca Scriptur. Ia am inte, s nu f i ngmfat^ n ici s f i cltin at din m intea ta. C n d v e z i m u l i n e p r i c e r p u i, n u te u im i. T r e b u ie c a a c e s te a s fie . C n d v e z i m u li p r o r o c i m in c in o i, a d u -i a m in te d e S t p n u l, C a re z ic e : S e v o r s c u la h ris to i m in c in o i i p ro ro c i m in c i n o i . C n d v e z i a m g ito ri p r in c u v n t, a d u -i a m in te d e p r o r o c u l c a re z ic e : V a i c e lo r c e s c riu v ic le u g (Is . 1 0 , 1 ). C n d v e z i p e c e i e v la v io i i c r e d in c io i i n e le p i n e c in s tii, ia r p e c e i tic lo i i s e m e i i v n z to ri i d e s f r n a i c s u n t s c o i n fa , a d u - i a m in te d e A p o s to lu l, c a r e z ic e : o a m e n ii v ic le n i i v r jito r i v o r n a in ta s p re m a i r u , n e l n d i f iin d n e la i (II T im . 3 , 1 3 ). C n d v e z i S f n ta S c rip tu r p ro fa n a t d e c e i c e p a r c re tin i i p e c e i c a r e g r ie s c c u v n tu l lu i D u m n e z e u u r i, a d u - i a m in te d e D o m n u l, C a r e z ic e : D a c lu m e a v u r te , s tii c p e M in e m a i n a in te d e v o i M -a u r t (In . 1 5 , 1 8 ). D a c p e M in e M -a u p rig o n it, i p e v o i v v o r p rig o n i (In . 1 5 , 2 0 ) . C n d v e z i p o p o a r e a le r g n d la g r ir ile d e b a s m e i la d e s c h is n c ri i g e n e a lo g ii i v r jito rii i la n v tu r a d e m o n ilo r la n tr e b a r e a d u h u r ilo r n e c u ra te , s n u te tu lb u r i, n ic i s c a z i. C h ia r d a c v e z i d in tre c e i c e p a r p s t o r i c f a c a c e s t e a , n u d e z n d j d u i , c i , lcrim nd J , a d u - i a m in te d e A p o s to lu l, c a re z ic e : n v re m u rile d in u rm u n ii s e v o r le p d a d e c re d in , lu n d a m in te la d u h u rile n e l c i u n i i i l a n v t u r i l e d r a c i l o r n e c u r a i (c f I T i m . 4 , 1 ). i ia r i z ic e : V a fi o v r e m e c n d n u v o r s u fe ri n v tu r a s n to a s , c i d u p p o fte le lo r i v o r a tra g e n v 1 E esenial ndurerarea pentru nelarea lor, iar nu osndire la rece.

186

S F N T U L IO A N G U R DE A U R

to ri s le r s fe e a u z u l i i v o r n to a r c e a u z u l d e la a d e S ^ i c tr e b a s m e s e v o r a b a te (II T im . 4 , 3 -4 ). ; ? f f t . Ii?C n d v e z i p r n z u r i c o s t i s i t o a r e i m e s e , i d e s f a t i r t c ire , i tu lb u ra re , i g la s u ri fa r d e r n d u ia l , a d ti- a m in te d e D o m n u l, C a r e z ic e : V a i v o u c e lo r s m p '9 tu i, c v e i f l m n z i. V a i v o u c e lo r c e r d e i a c u m , c v e i p l n g e (L c . 6 , 2 5 ) . C n d v e z i p e c e i c e d n u ie s c i jo a c i z ic c n t rile d r a c ilo r , s u s p in i, l c rim n d , a d u -i a m in te d e D a v id , c a re z ic e : N u a u c u n o s c u t, n ic i a u p r i c e p u t; n n tu n e r ic u m b l (P s . 8 1 , 5 ) i d e p ro ro c u l ls a ia , c a re z ic e : V a i c e lo r c e s e s c o a l d im in e a a i s e d e d a u la s ic h e r , c a re r m n s e a ra c u c h ita re i p s a lte rio n , i tim p a n e , i f lu ie r e , i c a r e b e a u v in . E i n u v d lu c r r ile lu i D u m n e z e u i n u n e l e g l u c r r i l e m i n i l o r L u i ( cf. I s 5 , 1 1 -1 2 ). i s im p lu s p u s , v z n d to a t s m in te a la c a re s e fa c e , a d u - i a m in te d e S t p n u l, C a re z ic e : V a i lu m ii, d in p ric in a s m in te lilo r. C c i e c u n e p u tin s n u v in a s m in te lile , d a r v a i d e c e l p r in c a re v in (M t. 1 8 , 7 ). D a r c e s p u n c e i g re i la in im , c a r e c a u t m in c iu n a ? N u e r u , s p u n e i, a te n la ; c c i c u c e v a t m c h ita r a i c e le la lte in s tru m e n te ? . O , c e a d e p e u rm n e b u n ie ! O , c u g e t v i c l e a n a .1 d i a v o l u l u i ! N e a m r u i a d u l t e r , a c e s t e a r s p l t i i D o m n u lu i? S t p n u l C e l n e p rih n it p re tu tin d e n i a p o i u n c it c a n ic id e c u m s n u s e n a le c re tin u l, i tu s p u i: c u c e v a t m a c e s te a ? V a i c e lo r c e n u m e s c a m a ru l d u ic e . V a i c e lo r c e s o c o te s c n tu n e ric u l lu m in . S -n e s p u n n e n v a ii, d in c a re S f n t S c rip tu r p o t s n e n f i e z e c c re tin u l tre b u ie s fa c a c e s te m s c ri? C a re c a rte a s fin ilo r, c a re e v a n g h e lie a n v a t c a a s tfe l d e lu c ru ri n e c u v e n ite s f a c c r e tin ii? I a t , s o b o r n ic e a s c a i a p o s to lic e ; is c a B i s e r i c d e l a r s r i t u r i l e s o a r e l u i p n l a a p u s u r i i cl e l a m a r g in ile lu m ii s trig i n v a i n d e a m n p rin le i e i 187

D R E A P T A C R E D IN n S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

p ro ro c i i a p o s to li i p rin n s u i S t p n u l, i n im e n i n u a a f la n ic id e c u m c s e n g d u ie c re tin u lu i s fa c a c e s te m s c r i. C i m p r a i s u n t i p u te r n ic i, i n e le p i, i d e n e a m b u n , i s l v ii, i le g iu ito ri, i ro b i, i lib e ri, i s ra c i, i b o g a i, i b tr n i, i tin e ri? C in e d in tre to i a c e tia p o a te s fa ra te s a u s n f i e z e d e s p re a c e s te a c s -a n g d u it c r e tin u lu i s c n te la c h ita r s a u s d a n s e z e , s a u s fa c a ltc e v a d e a c e s t fe l d in c e le p e c a re le -a m s p u s m a i n a in te ? N im e n i n u p o a te s n f i e z e . N im e n i s n u v a m g e a s c . A c e s te a n u in d e c re tin i. A c e s te a s u n t s tr in e 4 e s o b o r n ic e a s c a B is e r ic . T o a te a c e s te a le fa c p g n ii lu m ii. N im e n i, fra ii m e i, s n u v a m g e a s c . C i p e tr e c e i n a c e s te a a i c z u t d in h a r. H r is to s n u v e s te d e n ic i u n fo lo s . S n e n to a rc e m ia r i la c e a d in t i i b u n a m r tu r is ir e la c a r e a m fo s t c h e m a i n a in te a m u lto r m a r to r i: n g e r i i o a m e n i i Z id ito r u l tu tu ro r. C c i E l in e n c e r n s c ris u l m rtu ris irii n o a s tre , c a s r s p l te a s c fie c ru ia d u p c u m a f c u t i a p z it m r tu r is ir e a : C c i a le f ie c r u ia d in tr e n o i s u n t s c r is e a ic i: i le g m in te le , i le p d a re a d e d ia v o l, i u n ire a c u H ris to s , i lu c r rile , i fa p te le n o a s tre , i c u v in te le , i c u g e te le , i n l rile , i c e le d e b a tjo c u r . i H ris to s v in e , a v n d to a te s c ris e . A a d a r, c e v re i? S -L m in i? n s n u e s te c u p u tin . C c i n m n a L u i e ti i tu , i c u v in te le ta le . V re i s te a s c u n z i? n s n u e s te c u p u tin , fiin d c n m r i a |L u i s u n t m a r g i n i l e p m n t u l u i i n u e s t e z i d i r e n e a r ta t n a in te a L u i. T o a te s u n t g o a le i d e s p u ia te n a i n t e a |o c h i l o r L u i ( E v r . 4 , 1 3 ) i n u s e a s c u n d d e la f a a L u i D a c te s u i la c e r , a c o lo e s te . D a c te c o b o ri n a d n c ; a c o l o e d e f a (cf. P s . 1 3 8 , 8 ) . C c i s - a s c r i s : T o a te c te a v ru t a f c u t D o m n u l n c e r i p e p m n t, n m ri fi n to a te a d n c u rile (P s . 1 3 4 , 6 ). : !

188

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

A a d a r , c e v o m fa c e , fra ilo r? S tr m ta r i s u n te m d in to a te p rile ! C c i E l c u n o a te c e le a s c u n s e a le in im ii i i riM c h ii. A fu g i n u e c u p u tin . C c i n u e s te c e l c e s c a p tH n m in ile L u i. A n e a s c u n d e e c u n e p u tin . C c i in e ro tu n d u l p m n tu lu i i p e c e i c e lo c u ie s c p e e l c a p e l c u s te . A n e m p o triv i n u e c u p u tin , p re c u m s -a s c ris , c c i: T u e ti n f r ic o a t i c in e s e v a m p o triv i ie ? (P s . 7 5 , 7 ). C c i E l s t p n e te c e le c e re ti i c e le p m n te ti i c e le d e d e s u b t; E l v a n im ic i to a t c rm u ire a i s t p n ia i p u te re a (I C o r. 1 5 , 2 4 ). N u e c u p u tin a p ra re , n ic i s c u z , n ic r p l n u ire . D e a c e e a , d e la m a rg in ile p m n tu lu i p n la m a rg in i, d u m n e z e ia s c a S c rip tu r s trig i n d e a m n , i m u s tr , i p o v u ie te , i m rtu ris e te , i a m e n in . D e a c e e a z ic e S t p n u l: C e l c e s e le a p d d e M in e i n u p r im e te c u v in te le M e le n u E u l ju d e c ; c u v n tu l p e c a re l - a m g r i t l v a j u d e c a n z i u a c e a d e a p o i (c f I n . 1 2 , 4 8 ) . i ia r i z ic e : D a c n u v e n e a m i n u le g r ia m , p c a t n u a v e a u ; d a r a c u m n u a u d e z v in o v ire p e n tru p c a tu l lo r (In . 1 5 , 2 2 ). A i a u z it c n im e n i n u a re d e z v in o v ire ? C u a d e v ra t, fra ilo r, s tr m ta r i s u n te m d in to a te p rile ! D a r c in e v a c u a d e v ra t v a r s p u n d e : Ia t , n d e a ju n s te - a i a tin s d e n o i p rin c u v n t i n e -a i a r ta t c e le n tris t to a re i n e -a i p o m e n it p e d e p s e le i n e -a i d e s c ris c h i n u irile i n e -a i lo v it i n e -a i n f r ic o a t n c h ip p ris o s ito r. i tiu c u a d e v ra t c a a e s te . i tiu c fie c a re d in tre n o i v a d a r s p u n s p e n tru s in e lu i D u m n e z e u i fie c a re v a s e c e r a c e e a c e a s e m n a t, i f ie c a r e v a p u r ta p o v a r a lu i. D a r d u p c e n e -a i v e s tit i n e -a i a d u s n m ijlo c a c e s te a i n e a -i lo v it i n e -a i n fric o a t, a ra t -n e m a i d e p a rte i c h ip u l m n tu irii, d -n e i t m d u ire a r n ii. D u p c u m a i g r it c e le n f r ic o a te , s p u n e i c e le f c to a r e d e b u c u rie . Ia t , v re a u s m m n tu ie s c . C e s fa c ? C u m s m m n tu ie s c ?

11.

189

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

D e c e fe l d e v ie u ir e s m fo lo s e s c ? L a c in e s sc a p ? C c i a m p c tu it m u lte i c u fa p ta , i c u c u v n tu l, d e v o ie i f r d e v o ie , n o a p te a i z iu a i n to t c e a s u l. A a d a r ,* e g s f a c ? C u m s m m n t u i e s c ? L a c in e s s c a p ? . i is p s la c in e s s c a p i. F e r ic itu l D a v id a a r ta t la c in e tre b u ie s s c p m , z ic n d : D u m n e z e u e s te s c p a re a n o a s tr i p u te r e a (P s . 4 5 , 1 ). A c e a s ta a a r ta t-o i Io a n , c e l m a i m a re d e c t to i p r o r o c ii, z ic n d : I a t M ie lu l lu i D u m n e z e u , C e l C e r id ic p c a tu l lu m ii (In . 1 , 2 9 ). A c e a s ta a v e s tit-o i n g e r u l, z ic n d : C c i E l v a m n tu i p e p o p o ru l S u d e p c a te le lo r ( M t. 1 , 2 1 ) . i ia r i p r o r o c u l D a v id z ic e : D o a m n e la T in e a m s c p a t ( P s . 1 4 2 , 9 ). S c a p i tu la A c e s ta , C a re a z is : N u a m v e n it s c h e m p e c e i d re p i, c i p e c e i p c to i ( M t. 9 , 1 3 ); C a r e a z is : N u a u tr e b u in c e i s n to i d e d o c to r, c i c e i b o ln a v i (M c . 2 , 1 7 ); C a re a z is : P o c ii- v , c s - a a p r o p ia t m p r ia c e r u r ilo r (M t. 3 , 2 ) ; C a r e a s p u s : V e n ii la M in e to i c e i o s te n ii i m p o v ra i i E u v v o i o d ih n i (M t. 1 1 , 2 8 ); C a re a sp u s : S t p n ie a re F iu l o m u lu i p e p m n t s ie rte p c a te le (M t. 9 , 6 ); C a re a s p u s : P e c e l c e v in e la M in e n u -1 s c o t a f a r (In . 6 , 3 7 ); C a re a z is p r in p ro ro c : V iu s u n t E u c n u v r e a u m o a r te a p c to s u lu i, c i s s e n to a r c i s fie v i u (cf. I e z . 3 3 , 1 1 ) ; C a r e a z i s c v a f a c e r z b u n a r e c e lo r c e s trig s p re E l n o a p te a i z iu a (L c . 1 8 , 8 ); C a re a z is : B u c u r ie s e f a c e n c e r p e n tr u u n p c to s c a re s e p o c ie te (L c . 1 5 , 7 ). L a A c e s ta s c a p , p o c in d u -te i l c ri m n d . P o c ie te - te , i n u te n d o i! P o c ie te - te , i n u te m o le i, n ic i n u d e z n d jd u i, a v n d le a c u l m n tu irii! n c e r s e fa c e b u c u r ie d a c te p o c ie ti, i tu e ti d e l s to r? n g e r ii s a lt , i tu d o rm i? P e n tru tin e a v e n it d e fa d o c to r u l s u fle te lo r, i tu a s c u n z i r a n a ? E l s trig : n to a rc e i- v la M in e , fiii o a m e n ilo r, v e n ii la M in e , i tu n u te

190

SFNTUL IOAN GUR DE AUR

i s rg u ie ti? E l n s u i s trig : N u a m v e n it s -i c h e m p e c e i In e p i, c i p e c e i p c t o i l a p o c i n . O , n e a s e m n a t iu K W i ^ t t e 'o a m e n i a S t p n u l u i ! N u a m v e n i t s - i c h e m p e ?i j e i d r e p i , z i c e , c i p e c e i p c t o i . n d r z n e t e , d a r , p c to s u le , i n u d e z n d jd u i. C c i p e tin e a v e n it s te c h e m e P s to ru l c e l b u n . P e n tr u tin e a p le c a t c e ru rile i S -a p o g o r t, z ic n d : V e n ii la M in e to i c e i m p o v ra i. C c i n u a m v e n it s - i c h e m p e c e i d r e p i, c i p e c e ijp c to . i . I a a m in te , n u te u m fla n p e n e p e n tru c u v n tu l fja c e s ta ], a u z in d d e n e g r ita L u i iu b ir e d e o a m e n i. C c i n u a g r it n u m a i d e s im p la c h e m a re , c i a a d u g a t: la p o c in . C c i n u a m v e n it , z ic e , s - i c h e m p e c e i d r e p i, c i p e c e i p c to i la p o c in ; n u la r s e te , c i la la c rim i;rn u la c u v in te d e r u in e , c i la a d a s la v ; n u la o s p e e i m e s e i b e ii, c i la p o s t i p r iv e g h e r e i la c rim i; n u la d n u ir i i a c o m p a n ie r i d e c h ita r i c n t ri, c i la p l n s i n e c a z i s tr m to ra re , z ic n d : F e ric ii c e i c e p l n g i je le s c , i e lim p e d e c e v o r b a d e p c a te le lo r. A a d a r, n c e p e te p o c ie ti. P u n e n u m a i n c e p u t, i D u m n e z e u l c e lo r c e s e p o c ie s c v a lu c ra m p re u n c u tin e i te v a n t ri i v e i a fla h a r m u lt i v a fi n tin e m a i d u lc e c a m ie re a i fa g u re le . M u lte s u n t c ile v ie ii, d u p c u m s -a s c ris , i m u lte c h ip u rile m n t u i r ii . P r i n c a r e c h ip v r e i, m n t u i e t e - t e ,|n u m a i m n tu ie te - te . D a c a a i, f a m ilo s te n ie ; d a c n u a i, D u m n e z e u n u c a u t . N u a i p in e , n u a i h a in . P le a c g e n u n c h ii, b a te -i p ie p tu l, v a rs la c rim i, s u s p in , p l n g e , n tin d e m in i le ta le la c e r, rid ic o c h iu l t u c tre S t p n u l, p o s te te , p riv e g h e a z . A c e s te a le p o a te fa c e to t o m u l i n u p o a te s t g d u ia s c . A c e s te a s r g u ie te - te s le a d u c i lu i D u m n e z e u to td e a u n a . n s i a c e s te a tre b u ie f c u te c u lu a re a m in te i ju d e c a t , c a s n u a le rg i fa r fo lo s i i s te o s te n e ti n d e e rt. 191

'}

.D REA PTA C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

a r, lu c r n d a c e s te v irtu i i a d u c n d lu i D u m n e z e u p o c i n , f i i cu l u a r e a m i n t e i c e r c e t e a z c a n u cumVa s a i v r j m i e m p o t r i v a c u i v a i s c o p u l t u s f i e d e e r t, c i:.d u p c u m a z is A p o s to l u l P a v e l: c u f r ic i c u t r e m u r s l u c r m m n t u i r e a n o a s t r ( cf. F i l i p . 2 , 1 2 ) i s p z im p o r u n c a lu i H r is to s , c a r e z ic e : D a c ie r ta i o a m e n i l o r g r e e l i l e lor, i T a t l v o s t r u c e l c e r e s c v a i e r t a g r e e l i l e v o a s t r e (c f M t . 6 , 1 4 ) . A a d a r , d a c t e r o g i l u i D u m n e z e u c u to a t in im a i n u ie i lu c ru rile n d e r d e re , n ic i nu t e s e i h e e t i , p z e t e p o r u n c a a c e a s t a i i a r t d a c a i c e v a m p o triv a c u iv a . V re i s i s e ie rte p c a te le ta le ? Ia r t i tu 6 e l e ale a p r o a p e l u i . I a r d a c t u n u i e r i g r e e l i l e f r a t e l u i , n i c i a l e t a l e nu l e v a i e r t a S t p n u l . C c i a z i s : D a c n u ie rta i o a m e n ilo r g r e e lile lo r, n ic i T a t l v o s tru c e l c e r e s c n u v a i e r t a a l e v o a s t r e (c f M t . 6 , 1 5 ) . i t i m to i c n u m in te ; c c i e s te n e m in c in o s i c re d in c io s n to a te c u v i n t e l e L u i . F i i , d a r , g a t a , a t e p t n d u - L n f i e c a r e z i pe c e l c e - i c e r e s u f l e t u l t u 1 . N u a z i t e p o c i e t i , i a r m i ne u i i ; r u a z i p l n g i , i a r m i n e d n u i e t i ; n u a z i p o s t e t i , ia r m in e ie i b e a t, fiin d p u r ta t d e m u li; n u a z i p riv e g h e z i, ia r m in e te to l n e ti; c i g r ije te - te d e m n tu ir e a ta , ca s f i i n c u n u n a t . N u v i c l e n i v i r t u t e a 2 , n u f i n e s e r i o s c u o s te n e a la , c a s n u te lip s e ti d e c u n u n i. U r te to a t b u c u r ia lu m ii a c e s te ia i s la v a e i. i s p u n e m p r e u n c u D a vid: U r t - a m i m -am s c r b i t d e n e d r e p t a t e , d a r l e g e a T a a m iu b it? (P s . 1 1 8 , 1 6 3 ) i d e la to a t c a le a c e a re a a m o p r it p ic io a re le m e le (P s . 1 1 8 , 1 0 1 ). J u ra tu -m -a m i a m s t r u i t s a p z e s c p o r u n c i l e T a l e (cf P s . 1 1 8 , 6 0 ) .
1 S e r e f e r f ie la n g e r u l t r i m i s s ia s u f le tu l o m u l u i , f ie la n s u i D o m n u l H r is t o s . 2 L i t e r a l : n u f a d u l t e r f a d e v i r t u t e . E s te e x a c t s i t u a i a d e s c r i s n c a r e o m u l d e b u n v o i e t r e c e d e la v i r t u t e la p c a t i in v e r s .

12 . A I' ad

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

A a d a r, s rg u ie te -te p u ru re a s fii g a ta , c a a tu n c i c n d v in e c e l c e -i c e re s u fle tu l, s te a fle p re g tit p rin p o c in . i e u m p u n c h e z a c n u te v a d e s p r i d e c e i m n tttii. P z e te p u r u r e a p o r u n c a D o m n u lu i: P r iv e g h e a i i v ru g a i c a s n u in tra i n is p it (M t. 2 6 , 4 1 ). i ia r i z ic e : F ii g a ta , c n c e a s u l n c a r e n u g n d ii, v in e F iu l o m u lu i (M t. 2 4 , 4 4 ). A s c u lt i p e A p o s to lu l, c a r e z ic e : ru g a i-v n e n c e ta t (I T e s . 5 , 1 7 ). n e le g e i c e n s e a m n n e n c e ta t . A d ic to td e a u n a , n to a t v re m e a : i n o a p te a , i z iu a , i s e a r a , i d im in e a a , i la a m ia z , i n to t c e a s u l, i c n d lu c r e z i, i c n d e ti p e c a le , i c n d m e r g i c u tu rm e le , i c n d a ri, i c n d te c u lc i, i c n d te s c o li. N u a te p ta d u m in ic a s a u v r e u n p ra z n ic , s a u v re u n lo c d e o s e b it. C c i D u m n e z e ire a n u e s te c irc u m s c ris u n u i lo c . C c i n m n a L u i s u n t m a rg i n ile p m n tu lu i (P s . 9 4 , 4 ). D e a c e e a i P ro ro c u l D a v id , r u g n d u - s e n fie c a re z i i n o a p te , n u a te p ta z iu a , n ic i u n lo c d e o s e b it, c i z ic e a , l c rim n d i n d e m n n d u - i s u fle tu l: n to t lo c u l s t p n ir ii L u i b in e c u v in te a z s u f le te a l m e u p e D o m n u l (P s . 1 0 2 , 2 2 ). i tu , iu b ite , n m a te p ta c e a s s a u z i, s a u lo c d e o s e b it, c i, p r e c u m s - a s p u s m a i n a in te , r o a g - te n to t lo c u l: i n c a s a ta , i n b is e r ic , i o r iu n d e te a fli. R o a g - te n to t lo c u l s t p n ir ii lu i D u m n e z e u . B g a i n u re c h i, to i c e i c e lo c u ii lu m e a , d e o p o triv b o g a tu l i s ra c u l, b r b a tu l s a u fe m e ia , c e i c s to rii, tin e rii i fe c io a re le , b tr n ii i tin e rii, m p r a ii p m n tu lu i i to i ju d e c to r ii p m n tu lu i, a s c u lta i c e s -a s c ris : V re m e a s -a s c u rta t n c t i c e i c e a u fe m e i s fie c a c e i c e n u a u (I C o r. 7 , 2 9 ). S le p d m n e c re d in a i p o fte le lu m e ti i s v ie u im c u m in te n tre a g i c u d re p ta te i c u d re a p t c re d in n v e a c u l d e a c u m , a te p t n d n c e l v iito r fe ric ita n d e jd e i a r ta re a s la v e i m a re lu i D u m n e z e u i M n tu ito r a l n o s t r u I i s u s H r i s t o s ( cf. T i t 2 , 1 2 - 1 3 ) .

193

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

A d u c e i- v to td e a u n a a m in te d e m in e , f r a ilo r , i in e i p r e d a n iile p e c a r e le - a i p r im it d e la fe ric iii b r b a i p r o r o c i i a p o s to li i d e la S t p n u l tu tu ro r. P ild d e re a p it m ir e i m r im e d e s u f l e t a v e i p e p r o r o c i: d e r b d a r e , p e Io v -, d e n tre a g n e le p c iu n e p e Io s if, d e b u n ju d e c a t [d is c e rn m n t ] p e D a n i i l , d e ,d r a g o s t e p e D o m n u l n o s t r u I i s u s H r i s to s , C a r e S - a d a t p e S in e p e n tr u n o i, d e p o c in l a v e i p e d u m n e z e ie s c u l p r in te D a v id . C c i a c e s ta n i s -a f c u t p ild d e p o c in , n d e m n n d u - n e i r u g n d u - n e i z ic n d u -n e : V e n ii, fiilo r, a s c u lta i- m i v v o i a r ta c h ip d e p o c in . F iin d c i e u m - a m p o tic n it o d in io a r , n s p rin p o c in m - a m s c u la t. i c u n o s c iu b ire a d e o a m e n i a S t p n u lu i. tiu c u m e u a d e v r a t p e c e i c e s e p o c ie s c , i p r im e te c u b ra e le d e s c h is e . C c i e c u n e p u tin c a S t p n u l m e u s m in t . F i in d c L - a m a u z it z ic n d : C e le c e ie s p r in b u z e le M e le n u le v o i n e s o c o ti (P s . 8 8 , 3 4 ). C e ru l i p m n tu l v o r tre c e , d a r c u v in te le M e le n u v o r tre c e (M c . 1 3 , 3 1 ). O d a t M -a m ju ra t n tru c e l s f n t a l M e u : V iu s u n t E u , c n u v re a u m o a rte a p c to s u lu i (c P s . 8 8 , 3 5 ; Ie z . 3 3 , 1 1 ). A i a u z it c S - a ju ra t m p o triv a S a Iu b ito ru l d e o a m e n i!? D e a c e e a v n d e m n p e to i: V e n ii fiilo r, a s c u lta i-m . i c t a v e m v re m e , s n e g r b im m a i n a in te d e a v e n i z iu a c e a m a re a D o m n u lu i. S n t m p in m fa a L u i n tr u m r tu r is ir e (P s . 9 4 , 2 ). V e n ii s a n e n c h in m i s c d e m n a in te a D o m n u lu i, C e lu i C e n e -a f c u t p e n o i (cf. P s . 9 4 , 6 ) . C E l n e - a f c u t , E l S e n d u r d e n o i i n e b in e c u v in te a z , i a ra t fa a S a s p re n o i i n e m i l u i e t e (c f P s . 6 6 , 1 ) . E l e s t e D u m n e z e u l c e l o r c e s e p o c ie s c (O d e 1 2 , 1 3 ), E l n e p rim e te p e n o i, c e i c e n e p o c im , E l n e v a i p s to r i 1. L u i f ie -I s la v a i p u te re a i to a t m u lu m ir e a , T a t lu i i F iu lu i i S f n tu lu i D u h , a c u m i p u r u ri i n v e c ii v e c ilo r. A m in .
1 A i c i s e t e r m i n d i s c u r s u l p u s n g u r a p r o r o c u l u i D a v id .

194

S F N T U L IO A N G U R D E AUR

O m ilie la cuvntul apostolesc care zice: s tii c n zilele din urm vor fi vrem uri grele (II T im . 3 , 1 )
I
(PG 56, 271-280) m v

'

.? '

1 . N e p u tin c io s s u n t i s ra c i n e c e rc a t n c u v in te le n v tu rii. D a r c n d v d a d u n a re a v o a s tr , u it de: n e p u tin , n u c y n o s c s r c ia , n u tiu d e lip s a d e c e r c a r e ..C c i a s tf e l e s te tir a n ia d r a g o s te i v o a s t r e 1. D e a c e e a i p u ri n a in te a v o a s tr m a s a s r c ie i [m e le ], m a i c u r v n d e c t c e i c e s u n t n b u n s ta re . P ric in a a c e s te i m rin im ii s u n te ti v o i, c a re d e te p ta i p rin r v n a a s c u lt rii [v o a s tre ] p e c e i c z u i d in n o u , f a c n d u - i s c a te g u ra la a s c u lta r e i a t m n d n - i d e lim b a c e lu i c e g r ie te . A a i p u ii d e r n d u n ic a , c n d v d c z b o a r s p r e e i m a m a [ lo r ] , s e n tin d d in c u ib i, a t m n d u - i g tu rile [d e p lis c u l m a m e i], n a c e s t c h ip p r i m e s c h ra n a d e la a c e e a . A a i v o i, c t n d c u m u lt s rg u in la c e l c e g r ie te , p r im ii c u v n tu l d a t v o u d in lim b a [n o a s tr ] i, m a i n a in te c a v o rb e le s s a r d in g u ra n o a s tr , m in te a [v o a s tr ] s r p e a s c c e le g r ite . C in e , d a r, n u n e -a r fe ric i i p e v o i, i p e n o i p e n tru a c e s te a c g r im n u re c h ile c e lo r c a re a u d ? D e o b te e s te o s te n e a la , d e o b te i c u n u n a . D e o b te c tig u l, d e o b te i p la ta . D e
f'y

1 S e p o a t e n e l e g e c e v o r b a i d e d r a g o s t e a S f n tu lu i f a d e i a l o r f a d e e l. i 2 P r e d i c a e s t e o m p r e u n l u c r a r e a a s c u l t t o r i l o r cu- c e l c a r e

ci,

pre

d ic , a m b e l e p r i f iin d p t r u n s e d e h a r. A m n d o u c r e s c n a c e a s t

Dr e a p t a c r e d in n s c r ie r il e s f in il o r p r in i

a c e e a l H ris t o s a fe ric it p e u c e n ic i, z ic n d : F e ric ii s u n t o c h ii v o tri c v d i u r e c h ile v o a s tre c a u d (M t. 1 3 , 1 6 ). D a i-m i m ie a g r i a c e s te c u v in te i c tre v o i, fiin d c i a r ta i a c e e a i s rg u in 1: F e ric ii s u n t o c h ii v o tri c v d i u re c h ile v o a s tre c a u d . C u re c h ile v o a s tre a u d , e lim p e d e , d a r c i o c h ii v d p r e c u m a u v z u t a tu n c i u c e n ic ii, a c e s t lu c ru v o i n c e rc a s -l d o v e d e s c , c a n u n u m a i p e ju m ta te , c i n tr e a g s fie fe ric ire a v o a s tr . A a c la r, c e a u v z u t a tu n c i u c e n ic ii? M o r i n v ia i, o rb i v z n d ' ia r i, le p ro i c u r ii, d e m o n i a lu n g a i, c h io p i u m b l n d , to t p c a tu l firii n d r e p ta t. A c e s te a le v e d e i i v o i a c u m , c h ia r d a c n u c u o c h ii tru p u lu i, c i c u a i c re d in e i. C c i d e a c e s t fe l s u n t p r iv ir ile c r e d in e i: v d c e le n e a r ta te i n e le g c e le n e f a p tu ite n c .T 5 e u n d e e lim p e d e a c e a s ta c c re d in a e s te v e d e re i d o v e d ire a c e lo r c e n u s e v d ? |A s c u l t p e P a v e l, c a r e g r ie t e : C r e d i n a e s te f i in a re a lu c r u r ilo r n d jd u ite , d o v e d ire a c e lo r c e n u se v d (E v r. 1 1 , 1 ). i e m in u n a t c a c e ti o c h i a i tru p u lu i p r iv e s c f c e le c e s e v d , d a r c e le c e n u s e v d , n u le p ri v e s c . D a r o c h ii c re d in e i, c u to tu l d im p o triv : n u p riv e s c c e le . c e s e v d , c i p r iv e s c c e le c e n u s e v d . i c n u p r i v e s c c e le c e s e v d , d a r p riv e s c c e le c e n u s e v d , a a r ta P a v e l, z ic n d a a : C c i u u r ta te a n e c a z u lu i d e a c u m n e lu c r e a z , d in c o v r ir e n c o v r ir e , v e n ic g re u ta te d e s la v ,' n e p r iv in d n o i la c e le c e s e V d , c i la c e le c e n u s e v d (I C o r. 4 , 1 8 ). i c u m a r p riv i c in e v a c e le c e n u s e v d ? C & m a ltfe l d e c t c u o c h i c re d in e i? A a i n a lt p a r te z ic e : P r in c r e d in n e le g e m c s - a u n to c m it v e a m p r e u n : o s t e n e a l , i i m p o r t a n t n u e s t e n z e s t r a r e a v r e u n e i a d in tr e p r i , c i f p tu i c e i s e s u d e a z o r g a n i c u n u l c u a ltu l i d e v i n u n d u h . 1 n s e n s u l c i e u p o t s s p u n d e s p r e v o i a c e l e a i c u v i n t e , d e v r e m e c e a v e i a c e e a i r v n c a i a p o s t o l i i .

196
I

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

c u rile (E v r. 1 1 , 3 ). C u m ? C c i n u m v z u t. C c e le v z u te s -a u f c u t d in c e le n e v z u te (E v r. 1 1 ,3 ) . V re i s v a d u c i a lt m rtu rie c c e le c e n u s e v d se v d c u o c h ii c r e d in e i? S c r iin d u - le o d in io a r g a la te n ilo r , P a v e l a z is : C r o r a v -a fo s t m a i n a in te z u g r v it n a in te a o c h ilo r Iis u s H ris to s r s tig n it (G a l. 3 , 1 ) 2 . C e z ic i, o , f e r ic ite P a v e le ? n G a la tia L -a u v z u t g a la te n ii p e E l r s tig n it? N u to i m r tu r is im c p a tim a [S a ] a fo s t n P a le s tin a , n m ijlo c u l Iu d e ii? A a d a r, c u m L - a u v z u t r s tig n it g a la te n ii? C u o c h ii c re d in e i, n u c u o c h ii tr u p u lu i. A i v z u t c u m o c h ii c re d in e i p riv e s c c e le c e n u se v d ? D e la a t ta d e p r ta r e i d u p a t ta v re m e L - a u v z u t p e H r is to s r s tig n it. A a i v o i v e d e i p e m o ri n v ia i. A a l-a i v z u t p e le p r o s u l c u r it. A a a i v z u t p e s l b n o g u l r id ic a t i l-a i j v z u t m a i b in e d e c t iu d e ii c a r e e r a u d e fa . C c i a c e ia , f iin d d e fa , n u a u p r im it m in u n e a , d a r v o i, n e f iin d d e f a , a i p rim it c re d in a . A a n c t p e d re p t a m s p u s c tre v o i c fe ric ii s u n t o c h ii v o tri c v d . I a r d a c v re i, i d in a lt p a r te [p o i] s a fli c o c h ii c r e d in e i p riv e s c c e le c e n u s e v a d i tre c p e l n g c e le c e se v d . C ci n alt chip nu ar p u tea s vad cele ce nu se vd, dac nu dispreuiete cele sp u se.1 A s c u l t p e P a v e l z ic n d d e s p re A v ra a m c p rin o c h ii c re d in e i a v z u t p e fiu l s u n s c u t, Is a a c , i a a a p r im it f g d u in a . C c i c e z ic e ? i n e s l b in d n c re d in , n u a lu a t a m in te la tru p u l s u m o rt (R o m . 4 , 1 9 ). M a re e p u te re a c re d in e i! C c i p e c t g n d u rile o a m e n ilo r s u n t fric o a s e i s la b e , p e a t t c re 1 C r e d in a p r e s u p u n e a c c e s u l la u n a l t p l a n a l re a lit ii m u lt m a i

c o m p l e x , u n p la n u n d e t im p u l i s p a iu l n u i m a i f a c lu c r a r e a . A c e s t a e p l a n u l v e n ic ie i, u n d e o m u l a ju n g e d o a r p r i n c o n lu c r a r e a c u h a r u l.

197

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

d in a e ta re i p u te r n ic . N u a lu a t a m in te la tru p u l s u m o r t. V e z i c u m a l s a t c e le v z u te ? C u m n u s - a u ita t la b tr n e e , d e i e a e r a n a in te a o c h ilo r lu i? n s s - a u ita t o u o c h ii c re d in e i, n u c u c e i a i tru p u lu i. D e a c e e a ' n u a v z u t b tr n e e a , n ic i n e r o d ir e a 1 S a r r e i. N u a lu a t a m in te la m o a r te a p n te c e lu i S a rre i. A ic i n i s e a ra t n c h ip ta in ic s te r p ic iu n e a . C c i n d o it e ra n e p u tin a : u n a d e la v rs t , u n a d in s l b ic iu n e a firii. C c i n u n u m a i tru p u l n u e ra b u n s p re n a te re a d e p ru n c i d in p ric in a v rs te i, c i i n s u i p n te c e le e ra m o rt, i a te lie ru l firii n u e ra b u n d in a in te d e b tr n e e d in p r ic in a s te rp ic iu n ii. A i v z u t c te p ie d ic i? B tr n e e a b r b a tu lu i, b tr n e e a fe m e ii, s te rp ic iu n e a , c e a m a i r e a d e c t b tr n e e a . C c i i a c e a s ta m a i c u s e a m e ra p ie d ic a n a te rii d e p ru n c i. D a r a tre c u t p e l n g to a te a c e s te a i i-a r id ic a t o c h ii c re d in e i la c e ru ri, a v n d c a d o v e d ire a c e lo r f g d u ite p u te re a C e lu i C e a f g d u it. D e a c e e a n u s -a n d o it n f g d u in a lu i D u m n e z e u p rin n e c re d in , c i s -a m p u te rn ic it p rin c re d in (R o m . 4 , 2 0 ). C c i c a u n to ia g ta r e e c r e d in a i lim a n s ig u r, s c p n d s u fle tu l d e r t c ir e a g n d u r ilo r 2 i o d ih n in d u -1 n m u lt lin i te . F e ric ii s u n t o c h ii v o tri c v d . D a r tre b u ie s n e n to a r c e m ia r i la c u v n tu l d in a in te . P riv e a u i iu d e ii c e le c e s e f c e a u a tu n c i. n s [H ris to s ] n u fe ric e te a c e a s t p r i v ire d in a fa r . C c i a c e a s ta , p r in e a n s i, n u v e d e m in u n ile , c i c e a d in u n tr u . A c e ia v e d e a u p e o r b i z ic e a u : A c e s ta e s te ? N u e s te a c e s ta . S -i c h e m m p e p rin ii lu i (cf. I n . 9 ) . A u z i p e c e i n d o i e l n i c i ? V e z i c n u l e a j u n g e p r iv ir e a tru p u lu i p e n tr u a v e d e a m in u n e a ? C e i c a re e ra u d e f a i v e d e a u , z ic e a u : A c e s ta e s te ? N u e s te a c e s ta . Ia r
1 L ite r a l: s ta re a d e m o a rte . 2 S a u : d e g n d u rile r t c irii .

198

I
S F N T U L IOAN G U R D E A U R I

n o i , n e f i i n d d e f a , n u z i c e m : A c e s t a < jp te ? N u e s t e a c e s t a . , c i E l n s u i e s t e . A i vzut cum cu^nimic nu vatm fa p tu l c nu eti de fa cnd su n t ochii credinei i e nim ic nu folosete starea de fa cnd nu sunt ochii credinei? C c i c u c e i - a f o l o s i t p e a c e i a f a p t u l d e a v e d e a ? C u n im ic . C c i n o i a m v z u t m a i lim p e d e d e c t a c e ia . A a d a r , d e v r e m e c e o c h ii v o t r i p r i v e s c |c u V e d e r e a i u re c h ile a u d c u a u z u l p e c a re le -a fe ric it H ris to s , h a i s v p u n n a in te m rg rita re le S c rip tu rilo r. C c i, d u p c u m H ris to s n u le -a d e z le g a t iu d e ilo r n tre b rile ? p e n tru c n u e ra u e u lu a re a m in te , a a i v o u , fiin d c lu a i a m in te , tre b u ie s v a d u c n m ijlo c [la v e d e re ] c e le a s c u n s e . C c i i u c e n i c i i a u v e n i t l a E l i s - a u m i n u n a t , z i c n$ d : P e n t r u c e le g r ie ti n p ild e ? ( M t. 1 3 , 1 0 ). I a r E l a z is : F iin d c v z n d , n u v d (M t. 1 3 , 1 3 ). D e c i, d e v re m e c e v o i, n e p riv in d , v e d e i, e d e n e a p ra t tre b u in s n u g r ie s c c tr e v o i n p ild e . i [a m a i z is ]: F iin d c a u z in d , n u a u d (M t. 1 3 , 1 3 ). A a d a r, fiin d c v o i n u a i a u z i a tu n c i, d a r a u z i i a c u m n u m a i p u i n d e c t a i fi a u z i t ,a tu n c i e d e n e a p r a t tr e b u in s n u v lip s e s c d e m a s a a c e a s ta . C c i i H r is to s n u i-a f e r ic it p e a c e tia m a i p u in , d e c t p e a c e i a . y ,A i v z u t , [ i] z i c e [ l u i T o m a ] , i a i c r e z u t . D a r f e r i c i i c e i n u v d i c r e d (c f I n . 2 0 , 2 9 ) . A a d a r , s n u f i i z b a v n ic i la v ir tu te f iin d c n u a ti tr it n v r e m u r ile a c e le a , . | - c i n c e a d e a c u m . C c i d a c a i v re a , n u l a i fi p g u b it. D u p c u m i m u li d in tr e c e i d e a tu n c i, fiin d c n u a u v ru t, n u s -a u fo lo s it. ..
1 N u c o n d i i i l e is t o r i c e s u n t e s e n i a le n p r i m i r e a c r e d in e i, ci d i s p o z i i a l u n t r i c a o m u lu i. n o r ic e c o n d iii c e l c e a r e d is p o z iie b u n v a p r i m i c r e d i n a a d e v r a t , p r i n p u r t a r e a d e g r i j f a lu i D u m n e z e u . D o v a d a e t r i m i t e r e a n g e r u l u i la s u ta u l C o m e l i u (c /s F a p te 10).

199

'

DREAPTA CREDIN N SCRIERILE SFINILOR PRINI


-

a d a r, c e e s te c e e a c e s -a c itit a s t z i? A c e a s ta s tii c n z ile le d in u rm v o r fi v re m u ri g r e le ( I I T im . 3 , 1 ). L u i T im o te i i s c r ie ia r i P a v e l. n f r ic o a t e a m e n in a re a . D a r s n e r id ic m [p rin e le c u g e tu l d in m o ia l ]! C c i n e g r ie te n c h ip ta in ic d e s p re a c e s te v re m i i d e s p re c e le d e d u p a c e s te a , i d e s p re c e le d in a p ro p ie re a s f r itu lu i [lu m ii]. A c e a s ta s tii c n z ile le d in u rm v o r fi v re m u ri g re le . S c u rt c u v n tu l i m a r e p u te r e a [n e le s u l]! C c i d u p c u m a ro m a te le i a ra t b u n a m ire s m n u p rin m u li m e a [lo r]f c i p r in fire a [lo r], a a i d u m n e z e ie tile S c rip tu r i n e d a u t o t f o l o s u l n u p r i n m u l i m e a c u v i n t e l o r , c i p r i n p u te r e a c e lo r c e le c o n in 1. A a i fire a t m ie i, p r in s in e e s te b in e m iro s ito a re . C n d o a ru n c i n fo c , a tu n c i i a ra t to a t b u n a m ire a s m 2 d in e a . L a fe l i d u m n e z e ia s c a S c rip tu r ^ n e a n s i a re [m iro s ] fo a rte p l c u t. Ia r c n d e s te p r i m i t d e s u f le tu l n o s tr u , c z n d n e l c p e o c u ife | c u j a r a p rin s ], u m p le to a t c a s a d e b u n m ir e a s m .3 A c e a s ta s tii c n z ile le d in u rm v o r fi V re m u ri g re le . D e s p re s f r itu l [lu m ii] v o rb e te . A a d a r, c e a u [ a c e s te a ] d e - a f a c e c u tin e , o , f e r ic ite P a v e le ? C e , c u T i m o te i? C e , c u c e i c a r e le a s c u lta u a tu n c i? C c i p u in m a i
1 n o r i c e c a r t e e c o n i n u t d u h u l c e l u i c a r e a s c r i s - o i a c e l a e s te

3. A

% * . .

e s e n i a l . D u p c u m s u f l e t u l s e m a n i f e s t i n te g r a l p r i n c e l e m a i m ic i m d u l a r e d i p t r u p , d e i e l n u s e v e d e , a a i d u h u l u n e i c r i r z b a t e (.lin o r i c e p r o p o z i i e i c u v n t al e i. D u h u l S c r i p t u r i l o r e s te D u h u l S f n t ; i p e h t r u c e s t e n e s f r i t , c e l c e a r e o d i s p o z i i e c o r e s p u n z to are; p t r u n d e , p r in o r i c e c u v in e l a l S c r i p t u r i i , n a d n c u r i l e a c e s tu i D u h i se. c i i r e te , s e lu m i n e a z , p e m s u r a c a p a c it i i s a le . ? L ite r a li p l c e re . 3' D e c i e l e s e n i a l c a s u f l e t u l n o s t r u s f i e a p r in s d e h a r i r v n j c n t r u c a e l e s - i a r a t e n t r e a g a p u t e r e i a r o m .

200

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

t rz iu u r m a u s m o a r i s fie r p ii d in tre o a m e n ii v i c le n i i r i c a re i a s u p r e a u . D a r e u n u p r iv e s c n u m a i la e e le d e fa , z ic e [P a v e l], c i v d m a i n a in te c e le v iito a re . N u m re s tr n g d o a r la tu rm a d e a c u m , c i m fr m n t i m te m i p e n tru c e a d in v iito r .1 N o i a b ia d e p u rt m g rij d e o a m e n ii c a re s u n t m p re u n c u n o i, ia r a c e la a ra t s r g u in p e n tr u c e i n c n e n s c u i.2 L a fe l i p s to r u l c e l b u n , n u s p u n e m a i d in a in te n u m a i c n d v e d e lu p ii c se re p e d a s u p ra tu rm e i i s u n t a p ro a p e d e o i, c i i a r a t c t s u n t n c d e p a r t e . A a i Pavel, ca un bun pstor, eznd n in u tu l nalt a l vredniciei p ro ro ceti i p rivin d de sus m ai dinainte cu ochi proroceti fia re le care trec p e jo s, griete m ai dinainte i d m ai dinainte m rturie de cei care la sfritul [lu m ii] se vor p o rn i i se vor ntinde asupra turmei, ca s-i pregteasc p e cei nenscui nc a f i treji i s ngrdeasc cu zid toat turm a p rin pro ro cie? C c i i u n t a t i u b i t o r , c o n s t r u i n d c a s p e n t r u c o p i i i lu i, a d e s e a o z id e te m a r e i lu m in o a s , s le fie d e fo lo s
1 Biserica est o unic realitate n toate veacurile i cel ce este n Biseric are contiina acestei legturi organice cu toi membrii Bise ricii din toate veacurile. El sufer i se bucur i cu cei din trecut i cu cei din prezent, i cu cei din viitor. Particip prin Duhul Sfnt la suferinele i bucuriile lor. Modelul este Domnul, Care S-a rugat i pentru cei ce nu se nscuser nc. n aceast rugciune pentru ntrea ga Biseric din toate vremurile, ba chiar pentru ntreaga lume, i ur meaz toi sfinii, cum, de pild, facea Sf. Siluan. 2 Aceasta lrgire a contiinei, n adevrata ei dimensiune comunional i ontologic (fiindc este i una care se lrgete, ns prin imaginaie i prin cuget cultivat n acest sens prin mijloace omeneti, cum se ntmpl n mistica asiatic sau eretic) nu se poate face dect n Biseric prin Duhul Sfnt. 3 Pentru aceea au fost date i prorociile sfinilor despre sfritul lumii, ca tot cretinul s se pregteasc n mod corespunztor pentru a nu pieri.

201

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

n u n u m a i a c e lo ra , c i i n e p o ilo r, i c e lo r d e d u p a c e ia . A a i m p ra tu l n c o n jo a r c e ta te a lu i iu b it c u z id d in a f a r i l fa c e p e a c e s ta s ig u r i ta r e i n d e s tu l to r d e [re z is te n t] c a s s lu je a s c n u n u m a i c e lo r d in v re m e a sa , c i s fie d e fo lo s i tu tu ro r c e lo r d e d u p a c e e a . i l fa c e b u n n u n u m a i p e n tr u u n e ltirile [v r jm a ilo r] d in v re m e a lu i, c i ijp e n tr u a ta c u rile c a re v o r fi m a i t rz iu . A a a f c u t i P a v e l. i fiin d c z id a l B is e r ic ilo r s u n t s c ris o rile a p o s to le ti, p r in e le s u n t p u i n s ig u ra n n u n u m a i c e i d e a tu n c i, c i i c e i c e v o r f i m a i p e u r m 1 . i aa de tare i de nesfr m a t a g tit aceast ngrdire i a ncercuit cu ea ntrea g a lu m e cu toat p a za , nct i p e cei de atunci, i p e cei de du p aceia, i p e cei de acum , i p e cei ce vor f i pn la venirea lu i H risto s s i scape de orice asalt a l vrj m ailor. D e a c e s t f e l s u n t s u f l e t e l e s f i n i l o r : i u b i t o a r e , p lin e d e g rij , a s c u n z n d n d r a g o s te a lo r b u n v o ire p r in te a s c , fiin d m a i p re s u s d e iu b ire a fire a s c i c o v r in d d u r e r ile a c e le a . C c i e le [s u f le te le s fin ilo r] s u n t a le D u h u lu i i a le d u m n e z e ie s c u lu i h a r .2
1 La fel i insuflatele scrieri ale Prinilor, nu au fost scrise doar pentru vremea lor, ci i pentru cei ce vor veni. De aceea sfinii de mai trziu au gsit ntotdeauna la cei dinaintea lor suficiente texte prin care s combat ereziile din vremea lor, chiar dac ele nu existaser n fapt pe vremea sfinilor celor dinti. A cest lucru este un alt semn al unicitii trupului Bisericii i a faptului c Acelai Duh Sfnt i poart de grij n cele mai mici amnunte. 2 Prorocia Sfntului Pavel indic vremuri cumplite, dar Sfntul Ioan arat c n spatele ei st infinita dragoste a Apostolului pentru cei din vremurile din urm. Dac nu i-ar fi iubit cu adevrat, le-ar fi ndulcit auzurile, spunndu-le c o s fie totul frumos i s nu aib nici o grij. La fel i Domnul, le-a spus din timp apostolilor c o s fie omort i c n lume vor avea necazuri i c vor bea paharul pti-

202

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

i ' V r e i s v a r t i d in a lt p a r te c s fin ii n u s e n g rije s c n u m a i d e c e le a le lo r, n ic i n u s e te m n u m a i p e n tru c id in v r e m e a lo r, c i i p e n tr u c e i c e v o r fi d iip a c e e a ? S - a u a p r o p ia t , z ic e , d e E l u c e n ic ii, p e c n d e d e a p e m u n te , fiin d e i o a m e n i d e a c u m m b tr n ii i u rm n d s p l e c e d u p p u i n v r e m e d i n a c e a s t v i a 1. A .a d a r , c e l n >t r e a b ? PAe n t r u c e s e f r m n t ? P e n t r u c e s e t e m ? P e n t r u c in e p u n n v to ru lu i n tre b a re a ? O a re p e n tru c e i c a re e ra u n v ia , s a u p e n tr u c e i d in a c e le tim p u ri? N ic id e c u m . C i to a te a c e le a tre c n d u -le c u v e d e re a , c e i s p u n ? C a re e s te s e m n u l v e n irii T a le i a l s f r itu lu i v e a c u lu i? (M t. 2 4 , 3 ). A i v z u t p e a c e ia n tr e b n d d e s p re s f r itu l v e a c u lu i i g r ijin d u - s e d e o a m e n ii c a r e v o r fi [n a c e le v r e m u r i ] ? Cci apostolii nu se uitau la cele ale lor, ci toi, ndeobte i fieca re n parte, la cele ale altora. A a d a r P e tru , v e rh o v n ic u l c e te i, g u ra tu tu ro r a p o s to li lo r, c a p u l a c e le i fr ii, n t is t t to ru l n tr e g ii lu m i, te m e lia B is e r ic ii, iu b ito r u l c e l c a ld a l lu i H r is to s (c c i i z ic e : P e tr e , M i u b e ti m a i m u lt d e c t a c e t i a ? . D e a c e e a i g r ie s c la u d e c a s a fla i c l iu b e a c u a d e v ra t p e H ris to s . C c i p u rta re a d e g rij p e n tru ro b i e s te c e l m a i m a re s e m n I :

4.

mirii Cnd Petru a vrut s ndulceasc perspectiva viitorului, Hristos l-a n u m it satan. De asemenea, El ne-a avertizat despre nfricoatele vremuri dinaintea sfritului i ne-a spus s ne pregtim din timp pentru a putea rezista ispitelor. O eludare edulcorat a acestor pr oro cii ne va pune n situaia Sfntului Petru care s-a lepdat pentru c nu a luat n serios avertismentul Mntuitorului. Dac s-ar fi smerit la Ci n i ar fi cerut iertare, poate nu mai era lsal s se Lepede, dup cum nu au fost lsai ceilali, chiar dac au fugit. f 1 Indiciu asupra vrstei apostolilor. Desigur nu erau aa de naintai n vrst, ci trecuser de tineree i erau acum n partea a doua a vieii. i acest lucru nu e valabil pentru toi (de pild, pentfu Sfntul Ioan Evanghelistul), ci pentru civa dintre ei, cum erau Petru i Andrei.

203

' j .

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

a l d ra g o s te i p e n tr u S t p n . i n u e u s p u n a c e s te a , c i n s u i S t p n u l c e l iu b it. D a c M iu b e ti , z ic e , p s to r e te o ile M e le . A a d a r, c a s a fl m c [c in e v a ] l iu b e te p e P s to r , s n e u it m d a c c u a d e v r a t a d e n fru n te c a u n p s to r, d a c c u a d e v ra t p o a rt d e g rij c a u n p s to r, d a c c u a d e v r a t iu b e te o ile , d a c c u a d e v ra t e s te iu b ito r fa d e tu r m . C c i a c e s t s e m n a z is [H ris to s ] c e s te a l a c e lu ia [c a re l iu b e te ]); a a d a r, a c e s t P e tru a a ru n c a t to a te c te a v e a , m re a ja , to a te c e le d in c o ra b ie i a l s a t m a re a , m e te u g u l, c a s a . C c i n u n e u it m c a l s a t a c e s te a p u in e , c i c [a l s a t] to a te c te a v e a . i [d e a c e e a ] i l u d m (r v n a . C c i i c e a c a re a a ru n c a t d o i d in a ri n u a p u s m u lim e d e b a n i, c i a a r ta t m a re b o g ie n v o ia c e a lib e r ^ d u p c u m i a c e s ta n m u lt s r c ie a d a t o m a r e b o g ie d e r v n . C e e a c e p e n tr u a ltu l e ra a r in a i s lu g ile , i c a s e le , i a u ru l, i p e n tru e l e ra m re a ja i m a re a , i m e te u g u l, i c o ra b ia . A a d a r, s n u n e u it m c a l s a t p u i n e ,5 c i c a s l s a t t o a t e . Cci acest lucru este cutat, 7 nu dac am lsat p u in e sau m ulte, ci dac am adus din p a r tea noastr nim ic m ai pu in dec t ne este p u terea . A a d a r, to a te !l s n d u -le : i p a trie , i c a s , i p rie te n i, i ru d e n ii, i n s i tr a iu l s i g u r 1. C c i i p e p o p o r u l iu d a ic l- a p o r n it la lu p t c o n tr a s a p rin a c e s t fe l d e tra i. C c i d e ja , z ic e , iu d e ii s -a u n e le s c d a c c in e v a m rtu ris e te c E l e H r is to s ,j s fie d a t a f a r d in s in a g o g (In . 9 , 2 2 ). D e a ic i e lim p e d e c n u s e n d o ia , n ic i n u s e te m e a p e n tru m p r ia c e ru rilo r, c i e ra fo a rte n c re d in a t i d in d o v a d a fa p te lo r, i d in v o rb a M n tu ito ru lu i d e m a i n a in te d e d o
1 Viaa care pare sigur pentru ziua de mine, datorit mijloacelor tic existen agonisite azi. Aici intr tot ceea ce face pe om s se-sim t n siguran: bani pui deoparte, asigurri medicale i financiare, relaii, cunotine, statut social, pensie, salariu, etc.

204

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

v a d a fa p te lo r c o v a m o te n i s ig u r. C c i, z ic n d c n o i a m l s a t to a te i a m u rm a t ie . C e v a fi c u n o i? (M t. 1 9 , 2 7 ), a r s p u n s lo r H ris to s c v e i e d e a p e d o u s p r e z e c e s c a u n e , ju d e c n d c e le d o u s p r e z e c e s e m in ii a le lu i I s r a e l (M t. 1 9 , 2 8 ). A c e s te a le -a m s p u s m a i d in a in te 1 c a , a tu n c i c n d l v o i a r t c s e f r m n t p e n tr u c e i m p r e u n r o b i c u e l, s n u s p u i c s e te m e a p e n tr u s in e . C c i c u m s -a r fi te m u t, c n d e l u rm a s fie n c u n u n a t, g r in d lim p e d e d e s p re c u n u n i p re m ii? A a d a r, a c e s t P e tru , c e l c e a l s a t to a te , c e l c e a fo s t p lin d e n c re d in a re p e n tru m p r ia c e ru rilo r c n d s -a a p ro p ia t o d a t u n o a re c a re b o g a t i i-a s p u s lu i H ris to s : C e v o i fa c e c a s m o te n e s c v ia a v e n ic ? 2, ia r H r is to s i-a r s p u n s : D a c v r e i s fii d e s v r it, d u -te , v in d e lu c ru rile ta le i d -le s ra c ilo r i v in o , u rm e a z M ie . n tris t n d u -s e a c e la p e n tru a c e s t [r s p u n s ] i H ris to s , a s p u s u c e n ic ilo r: L u a i a m in te c t d e g re u v o r in tra b o g a ii n m p r ia c e ru rilo r. A m in , A m in z ic v o u , c m a i u o r e s te s in tre c m ila p r in u re c h ile a c u lu i d e c t b o g a tu l n m p r ia lu i D u m n e z e u P e tru , n e a g o n is ito ru l, c e l p lin d e n c re d in a re p e n tru m p r ia c e ru rilo r, c a re n u se te m e a p e n tru m n tu ire a sa , c e l c e p r im is e n c h ip lim p e d e n c r e d in a r e d e s p re c in s te a p u s lu i d e o p a r te a c o lo , a u z in d a c e s te a , a z is : C in e p o a te s s e m n tu ia s c ? 3. P e n tru c e te te m i, o , fe ric ite P e tre ?
1 Literal: le-am pregtit. 2 Citatele care urmeaz sunt din Evanghelia dup Matei, cap. 19, unde e relatat ntlnirea Mntuitorului cu tnrul bogat. 3 Evangheliile nu precizeaz c Petru a spus acestea, ci ucenicii, ba Sfntul Luca pomenete chiar de cei care erau de fa i ascultau (Lc. 18, 26). Petru a pus ntrebarea n legtur cu ei, apostolii, care lsaser toate, i atunci a primit ncredinarea c va edea pe unul din cele dou sprezece tronuri. Totui trebuie s remarcm faptul c i Iuda a primit atunci acea ncredinare, fiindc i el era dintre cei doisprezece, dar el a

205

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

P e n tr u c e te f r m n i? P e n tru c e tre m u ri? P e to a te le -a i a r u n c a t, p e to a te le -a i l s a t. P e n tru c e i b o g a i a fo s t c u v n tu l [lu i H ris to s ]. C e e a c e s -a s p u s e o s n d ire a a c e lo ra . D a r tu p e tre c i n s r c ie i n e a g o n is e a l . D a r e u n u p r i v e s c la c e le a le m e le , z ic e [P e tru ], c i c a u t i fo lo s u l a l to r a . D e a c e e a , a v n d n c r e d in a r e p e n tr u c e le a le s a le , p e n tr u a lii a a d u g a t n tr e b a r e a , z ic n d : C in e p o a te s s e m n tu ia s c ? .

5. A i v z u t p u r t a r e a d e g r i j a a p o s t o l i l o r ? C u m s u n t u n s in g u r tru p ? A i v z u t c u m i p e n tr u c e i c e e ra u a tu n c i, i p e n tru c e i c e v o r tr i d u p a c e e a s -a te m u t P e tru ? A a i P a v e l. D e a c e e a z ic e a : S tii c n z ile le d in u rm v o r f i v r e m u r i g r e le . i n a lt p a r te fa c e ia r i a c e a s ta . C c i d e w e m e c e u r m a s s e d e s p a rt d e A s ia i s fie d u s la R o m a i d e a c o lo s p le c e la c e r c c i m o a rte a s fin i lo r n u e s te m o a rte , c i m u ta re d e la p m n t la c e r, d e la c e le m a i r e le Ia c e le m a i b u n e , d e la c e i m p r e u n r o b i la S t p n u l, d e la o a m e n i la n g e ri; a a d a r, d e v re m e c e u r m a s s e d u c la D u m n e z e u , S t p n u l tu tu ro r, i-a r n d u it n c h ip b u n to a te a le s a le . C c i c t tim p a fo s t m p re u n c u u c e n ic ii, le -a d a t n v tu r c u to a t a m n u n im e a i [d e a c e e a ] z ic e : C u r a t s u n t d e s n g e le tu tu r o r (F a p t. 2 0 , 2 6 ), [a d ic ]: d e n im ic n u i-a m lip s it d in c e le tre b u in c io a s e p e n tr u m n tu ire . A a d a r, c e ? D e v re m e c e i-a a s ig u ra t c e le a le s a le , d e v r e m e c e n u u rm a s fie n v in o v it d e S t p n u l p e n tr u c e i d in tim p u l lu i, o a r e e ra c u n e p u r ta r e d e g r ij p e n tr u s u fle te le d e d u p a c e e a ? 1 N ic id e c u m . C i, c a i
nimicit-o prin lepdarea total de Hristos. Fgduinele lui Dumnezeu in cont totdeauna de starea celui crora au fost fgduite. 1 Hristos S-a rstignit pentru toi oamenii. Sfinii, pe ct se apro pie de msura lui Hristos, i ei ncep s se simt responsabili fa de

206

SFNTUL IOAN GUR DE AI SR

i*

c u m a r fi a v u t d e d a t s o c o te a l i p e n tr u a c e ia , a a le g r ia l o r i a c e l e [ c u v in t e ] c u t o a t a m n u n i m e a 1. | j ii s c i t i m i a r i c h i a r a c e l e c u v in t e . L u a i a m i n t e , z ic e , la v o i n iv i la to a t tu r m a ( F a p t| 2 0 , 2 8 ). A i v z u t c u m e r a l e g a t c u g r i j a f a d e e i ? C cifieca re din tre noi se ngrijete de cele ale sale, dar cel ce st n fru n te, de ale tuturor. D e a c e e a z i c e d e s p | e n v t o r i : E i p r iv e g h e a z p e n tru s u fle te le v o a s tre , c a u n ii c e v o r d a s e a m a (E v r. 1 3 , 1 7 ). C u a d e v ra t n fric o a t ju d e c a t e s te a d a s o c o te a l p e n tr u a t ta p o p o r. D a r c e e a c e a m s p u s [ d e ja ] , c h e m n d u - i, le z ic e : L u a i a m in te la v o i n iv i la to a t tu rm a n tru c a re D u h u l S f n t v -a p u s p s to ri i e p is c o p i . C e s -a n t m p la t? P e n tru lc e n d e m n i? N u c u m v a a i v z u t m a i d in a in te c e v a n fric o to r? N u c u m v a a i v z u t m a i d in a in te c e v a c u m p lit? N u c u m v a
__ _ _

Adamul ntreg. Prin urmare, prorociile nu sunt dect form a de m ani festare a dragostei pentru cei din viitor, dup cum sftuirea este pen tru cei din vrem ea n care sfntul triete pe pmnt* Dar dac sunt urmare a acestei dragoste dum nezeieti, ele nu sunt stMine de partici parea celui ce prorocete la cele prorocite. H ristos a jlns pentru Ie rusalim dei urm a s fie drm at abia dup patruzeci d ean i. Prorocia nu este doar o rostire-avertism ent intelectual, ci o m preun ptim ire a prorocului cu cei crora le prorocete. A ceasta este diferena funda mental ntre prorocii fali i adevrai. Cei care prorocesc din insuflare drceasc nu pot m preun ptimi duhovnicetef cci dracul nu poate fac b acest lucru. Cnd sfinii proroceau, de pild, despre sfri tul lumii, cel mai adesea vrsau lacrimi am are pentru cei din acele vremuri (a se vedea, ca exem plu, V iaa Sfanului Lavrentie al C em igovului, Cuvintele Sfntului Efrem irul despre sfritul lumii, Sfn tul Siluan, care se ruga cu lacrimi pentru cei nenscui). 1 A m nunim ea prorociilor sunt i dovada belugului de dragoste. Sfinii sim t c vor da socoteal i pentru cei din viitor. Ba cei ajuni la msuri m ari se simt responsabili, asem enea lui H ristos, pentru om enirea ntreag, ct va fi existnd vreodat. !

207

DREAPTA CREDIN N SCRIERILE SFINILOR PRINI


' I

v re o p rim e jd ie ? N u c u m v a v re u n n e c a z ? N u c u m v a v re u n r z b o i? S p u n e ! C c i a i s ta t m a i s u s d e c t n o i. i n u v e z i n u m a i c e le d e a c u m , c i v e z i m a i d in a in te i c e le v iito a re . S p u n e , d a r, p e n tr u c e v e s te ti i n d e m n i a c e s te a ? tiu , z ic e , c d u p p le c a re a m e a v o r in tra lu p i c u m p lii n tu r m . A i v z u t c e e a c e a m s p u s , c u m n u n u m a i p e n tru v re m u r ile d e l tu n c i s e fr m n t i s e te m e , c i i p e n tru c e le d e d u p p le c a re a lu i ? C c i iVor i n t r a l u p i c u m p l i i , z i c e . N u s i m p l u l u p i , c i lu p i c u m p lii c a re n u v o r c ru a tu rm a . n d o it e s te r z b o iu l: lip s a lu i P a v e l i in tra re a lu p ilo r. D a s c lu l n u e d e fa ia r c e i c e s tr ic s ta u g a ta [s p ra d e ]. i ia a m in te la 1u c r a r e a ; c e a r e a a f i a r e l o r i l a u n e l t i r e a o a m e n i l o r v i c le n i. A u . p n d it lip s a d a s c lu lu i i a tu n c i s -a u re p e z it a s u p r a t u r m e i . A a d a r , c u m ? F r crm uitor ne lai i d o a r spur% m ai dinainte cele nfricotoare i nu te gn d eti la nici o m ngiere? D a r dac fa c i aceasta, m ai degrab vei sp o ri groaza i vei arunca la p m n t cuge tele, i vei slbi nervii, i vei paraliza m inile celor ce ascult. D e aceea m ai nti le-a p o m en it de D uhul: n tru care D u h u l S f n t v-a p u s p e voi p sto ri i episcopi. C h iar dac P a vel nu va f i de fa , zice, ns M n g ie to r uVeste . A i v z u t c u m a n t r a r i p a t s u f l e t u l l o r , p o m e n in d u - le d e D a s c lu l c e l d u m n e z e ie s c p r in C a r e i e l, c n d e d e f a , e s t e t a r e 1 ? A adar, pen tru ce i-a (iruncat in fr ic ? IC a, iari, s alunge [d e la ei] uurtatea [i delsarea]. C ci cel care sftu iete trebuie s le fa c p e am ndou : n ici s lase p e asculttor s f i e ncreztor, ca s nu devin m a i uuratic, nici, iari, num ai s-l n fric o e ze, ca s nu cad n groaz. Aadar, pom en in d de
l i tria A postolului, cnd era cu ei, venea tot de la Duhul Sfnt.

208

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

M ngietorul, a alun gat groaza. Ia r zicnd de lupi, a alun gat uurtatea1. L u p i c u m p lii c a re n u v o r c ru a tu rm a . L u a i a m in te la v o i n iv . N ic id e c u m n u m - a m r e tr a s . , z ic e , A d u c e i- v a m in te d e m in e 2. C c i c u a d e v ra t, p e n tru a p rin d e c u ra j, d e s tu l e s te a n e a m in ti d e P a v e l. i n u z ic e s im p lu : a m in ti i - v d e m in e , c i a m i n t i i - v d e i s p r v i l e [ m e l e ] ( cf F a p t. 2 0 , 3 1 s q ). C c i n u v o rb e te s im p lu d e a m in tire a lu i, c i a a d u g a t: d e c e l p e c a re l-a i a s c u lta t , p e n tr u c a , a m in tin d u - i [d e e l] , s fie r v n ito r i [ a s e m e n e a lu i]. A d u c e i-v a m in te d e m in e c tr e i a n i, n o a p te a i z iu a , n u a m n c e ta t, c u to a te a c e le la c rim i i t n g u iri, s v p o v u i e s c p e f i e c a r e d i n t r e v o i n p a r t e (c f F a p t . 2 0 , 3 1 ) . N u v re a u p u r i s im p lu s v a d u c e i a m in te [d o a r] d e m in e , c i i d e tim p , i d e p o v u ire , i d e s rg u in , i d e la c rim i, i d e to a te a c e le t n g u iri . C c i, d u p c u m n c a z u l c e lo r b o ln a v i, c e i n m s u r s se o c u p e d e e i - d u p c e a u n tin s m u lte i lu n g i c u v in te , i n u a u p u tu t s -i n d u p le c e s ia h ra n a i le a c u rile p e n tru c e i b o ln a v i l c rim e a z , n c t m a i m u lt s -i p l e c e [ p r i n a c e a s t a ] , a a i P a v e l f a c e c u u c e n i c i i . C nd vedea cu vn tu l n v tu rii slbind, aducea n grijirea iscat din lacrim i2 '.
1 i atitudinea apocaliptic nesntoas i lipsit de discernm nt e periculoas, dar i ncrederea uuratic n ajutorul dum nezeiesc. A m ndou trdeaz ncrederea n sine i legarea de lumea acesta. 2 Prin faptul c se retrage i pleac din viaa aceasta, Sfntul Pa vel le spune c de fapt el va fi cu ei prin pilda lsat lor spre urmare i, desigur, prin prezena lui duhovniceasc. 3 Lacrim ile fac pe preot m preun ptim itor cu turm a lui. Este un aspect esenial, ns foarte vag amintit astzi.

209

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

C in e n u a r fi d e v e n it s im ito r v z n d u -1 p e P a v e l l c rim n d i t n g u in d u -s e ? N u m a i d a c a r fi fo s t m a i n e s i m i t o r d e c t p i e t r e l e , [ n u a r f i s i m i t ] 1. A i v z u t c u m i j a c o lo a s p u s m a i d in a in te c e le v iito a re ? i a ic i fa c e a c e r | la i lu c r u , z ic n d : A c e a s ta s tii c n z ile le d in u rm v o r fi v re m u ri g re le . i p e n tr u c e i z ic e lu i T im o te i, n lo c s z ic : S v a ^ d c e i c e v o r tr i d u p a c e a s ta c v o r fi v r e m u r i g re le , n s tu s tii [c a f c u t a c e a s ta ] c a s a fli c i u c e n ic u l s e n g r ije te , a s e m e n e a d a s c lu lu i, d e c e i c e v o r fi. C c i d a c n u s - a r fi n g r ijit, d e g e a b a a r fi p u s a s u p r a lu i g rija . A a fa c e i H ris to s . C n d s -a u a p ro p ia t u c e n ic ii, v r n d e i s a f le c e le d e s p r e s f r itu l [ lu m ii] , z ic e c tr e e i: V e i a u z i d e r z b o a i e , d e i a c e i a n u u r m a u s a u d . C ci unul este tru p u l credincioilor. i p r e c u m c e i c e t r i a u a t u n c i a u a u z it d e s p re c e le m a i d e p e u rm [v re m u ri], a a i n o i a f l m d e s p r e c e l e c e s - a u p e t r e c u t a t u n c i 3 . Cci, dup
1 P r i n l a c r i m s e t r a n s m i t e c u p u t e r e s t a r e a l u n t r i c a c e lu i c e p l n g e . D e f a p t , l a c r i m a e s t e s e m n u l i n t e n s i t i t r i r i i s a l e , i n t e n s ita te c a r e i n f l u e n e a z p e c e i c a r e o v d . P r e z e n a l a c r im ii d c o n i n u t c u v i n t e l o r i g e s t u r i l o r s a u , p u r i s i m p l u , p r e z e n e i c u iv a . A b s e n a lo r f a c e c u v n t u l s a u g e s t u l , s a u p r e z e n a m a i p u i n s e s iz a b il . 2 T o t c e s - a s p u s c t r e u n ii m e m b r i a i B i s e r i c i i e s t e d e f a p t s p r e c r e te r e a i fo lo s u l B is e r ic ii n tre g i, c h ia r d a c n u se s e s iz e a z a c e st lu c r u la p r im a v e d e re . 3 n B i s e r i c , p r i n D u h u l S n t, c r e d i n c i o i i p o t t r i e x p e r i e n e v i i to a r e i tr e c u te c a p e u n e le p re z e n te . D e s ig u r a c e s t lu c ru se fa c e d o a r p r i n h a r u l D u h u l u i S f n t . n a c e s t m o d c e i p l i n i d e h a r s i m t p tim ir ile lu i H r i s t o s i p a r t i c i p l a n e c a z u r i l e B i s e r i c i i d i n v i i t o r i d i n v r e m e a lo r . M u l i s f i n i a u p r u t a p o c a l i p t i c i n p r o r o c i i l e lo r , t o c m a i p e n tr u c t r i a u c u i n t e n s i t a t e d u r e r i l e v i i t o a r e a l e c e l o r c e v o r fi n a c e le c u m p l i t e v r e m u r i . A c e s t lu c r u e s te p o s i b i l p e n t r u c t o i s u n t e m u n s i n g u r t r u p n B i s e r i c . i e f ir e s c , c c i m n a n u s im te d u r e r e a d e c t a

6.

210

I
S F N T U L IO A N G U R D E A U R ?

cum am spus, suntem un singur trup - i noi, i aceia legai cu trie laolalt unii de alii, chiar dac avem cea d e p e 'u rm p o ziie n rnduiala m dularelor1. i p e tru p u l acesta n u -l desparte timpul, nici locul. Cci suntem legai rttreollt unii de alii nu cu nfurtori de ten doane, ci suntem nfurai din toate p rile cu lanurile dragostei. D e aceea i acelora li s-a g r it despre noi , i noi auzim cele ale acelora.1 I i v re d n ic d e c e rc e ta re e s te i a c e l lu c ru : P e n tru c e p re tu tin d e n i z ic e c c e le n tris t to a re s e v o r a d u n a la s f r itu l v ie ii a c e s te ia ? C c i i n a lt p a r te z ic e : n z ile le d in u r m , u n ii s e v o r le p d a d e c r e d in (I T in i. 4 , 1 ). i a ic i ia r i z ic e : n z ile le d in u rm , v o r fi v re m u ri g r e le ( I I T im . 3 , 1 ). i H r is to s , g r in d m a i d in a in te c e le n c o n u n u i a lt m d u l a r a f l a t n a c e l a i t r u p , i a r n u a u n u i a a f l a t n tr u p

sfr-

in . P r o r o c i a e s t e n t l n i r e a d i n t r e o a n u m i t c a p a c i t a t e d u h o v n i c e a s c a o m u lu i, d o b n d i t p r i n h a r , i e v e n i m e n t e v i i t o a r e . D a r a c e e a i c a p a c i t a t e p o a t e fi o r i e n t a t s p r e t r e c u t , a a c u m , d e p i l d ; s - a n t m p l a t n c a z u l lu i M o i s e c n d a r e l a t a t c a p i t o l e l e d in C a r t e a F a c e r ii. A a d a r , a d e v r a t a c e r c e t a r e a t r e c u t u l u i a r e n e v o ie d e a c e e a i c a p a c i t a t e d u h o v n i c e a s c . n l i p s a e i, s t u d i u l e v e n i m e n t e l o r tr e c u tu lu i, n u e s t e d e c t s i m p l i s t o r i e i e v e n t u a l a n a l i z is to r ic , a j u t a t d e a lte r a m u r i a le tiin e i, d a r n n ic i u n c a z n e l e g e r e a s e n s u r i l o r e v e n i m e n t e l o r i c u n o a t e r e a l o r n e m i j l o c i t . A c e s t lu c r u n u - l p o a t e a v e a d e c t c i n e v a n z e s t r a t c u c e s t d a r p r o r o c e s c , c a r e l p u n e n l e g t u r v ie i d i r e c t cu D um nezeu. c e s te n t r u p u l B is e r ic ii. 2 S e n s u l p r o r o c i i l o r i a l c u g e t r i i la c e le p e t r e c u t e n is t o r ie n u e s te c u n o a t e r e a i n t e l e c t u a l i n m u l i r e a t i i n e i , c i n t r i r e a c o n t i in e i e c l e s i a l e i s i m i r e a c r e s c n d a u n it ii t r u p u l u i B is e r ic ii. A c e s t a e i u n u l d i n r o s t u r i l e s l u j b e l o r c a r e s e to t r e p e t d e - a l u n g u l a n i l o r i s e n s u l c i t i r i i S f i n i l o r P r i n i i a i s t o r i e i B i s e r i c i i . |p r i n t o a t e n o i d e v e n im d i n c e n c e m a i le g a i c u to i o r to d o c i i d i n n tr e a g a is to r ie . | 1 D e c i, i m p o r t a n t n u e s t e a t t c e f a c e f i e c a r e n B is e r ic , c i f a p tu l

211

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

g l s u ir e c u a c e s te a , a z is : C c i la s f r itu l lu m ii v e i a u z i d e r z b o a ie i d e z v o n u ri d e r z b o a ie , i d e fo a m e te , i d e c i u m a (c f L c . 2 1 , 9 - 1 1 ) . A a d a r , p e n t r u c e v a f l a s f r i tu l lu m ii [a t ta ] m r im e i a d u n a r e d e n e c a z u r i? U n ii z ic c z id ire a [f p tu ra ], fiin d b o ln a v i s tr m to ra t , d u p c u m u n tru p m b tr n it a tra g e a s u p ra s a m u lte b o li, a a i a c e a s ta , m b tr n in d , a tra g e m u lte n e c a z u ri. n s tru p u l a ju n g e la b tr n e e d u p le g e a i s l b ic iu n e a firii, p e c n d c iu m a i r z b o a ie le , i c u tre m u re le n u s u n t d in p ric in a b t r n e i i z i d i r i i . C ci nu fiin d c aceste zidiri m btrnesc, de aceea su n t aceste boli cci foa m etea i ciuma, i cutrem urele su n t p e alocuri , ci fiin d c voia oam enilor st s se strice. C c i t o a t e a c e s t e a s u n t m i j l o a c e d e p e d e p s ir e a p c a te lo r i le a c u ri a le b o lilo r o m e n e ti. C c i i b o lile o m e n e ti a tu n c i s e n tin d m a i m u lt. i p e n tr u c e s e n tin d a tu n c i m a i m u lt? , a r z ic e [c a re v a ]. M ie m i p a re c , d e o a re c e j u d e c a ta n t rz ie i n v in u irile v o r v e n i [m a i t r z iu ] i J u d e c to r u l n c n u e d e fa , c e i d in v iito r s u n t m a i d e l s to r i n a fi c o n tie n i c v o r d a s e a m a . D e c i, a c e la i lu c r u l s p u n e H ris to s i d e s p re s lu jito ru l c e l v i c l e a n , c d e a c e e a s - a f c u t m a i d e l s t o r ( cf. M t . 2 4 , 4 8 s q ) 1; C c i n t r z ie S t p n u l m e u , z ic e s lu jito ru l, i d e a c e e a i- lo v it p e c e i m p re u n ro b i i a m p r tia t a v e re a s t p n e a s c . D e aceea i H ristos, ucenicilor care s-au adunat i au vru t s afle ziua sfritului, nu le-a spus, tocm ai ca s n e fa c m jje n oi necontenit g a ta de lupt din pricina nelim pezim ii celor viitoare i ca fie c a re pu ru rea s atepte viito ru l i s vieuiasc n ndejdile venirii lu i H ristos i aa s f i e m ai srguitor. D e a c e e a , c i n e v a n d e a m n , z i 1 D in

faptul
'

c S t p n u l n t r z ia .

212

S F N T U L IO A N G U R D E A U R

n d : N u n t rz ia s te n to rc i la D o m n u l, n ic i n u a m n a i d e z i , c a n u c u m v a s a j u n g i s p l e c i [ d e a i c i ] (c f S i r . , 7 ). C c i n e lim p e d e e s f r itu l, z ic e , i d e a c e e a e n e lim e d e c a s te s rg u ie ti p u ru re a . D e a c e e a , a a v in e z iu a D o m n u lu i, c a u n fu r n n o a p te . N u c a s fu re , c i c a s n e fa c s n e p z im m a i c u t rie . C c i c e l c e v e d e m a i d in a in te fu ru l p e tre c e n p riv e g h e re i, a p r in z n d s f e n ic u l, e s te tr e a z p u ru re a . D e c i, a a i v o i, a p r in z n d lu m in a c r e d in e i i a d re p te i v ie u ir i, in e i n e c o n te n it lu m in a te c a n d e le le , p riv e g h in d . C c i n tru c t n u tim c n d v in e M ire le , tre b u ie s fim to td e a u n a p r e g tii c a , a tu n c i c n d v in e , s n e g s e a s c tre ji. A m v r u t s p r e lu n g e s c c u v n tu l, d a r i a c e s te a a b ia m - a l s a t s le s p u n s l b ic iu n e a tr u p u lu i, d in p r ic in a c r e ia a m fo s t s m u ls d e la v o i n a c e a s t n d e lu n g a t v re m e . C ci pen tru m ine vrem ea e ndelungat nu p rin num rul zilelor, ci prin m sura i dispoziia sufletului. C c i p e n tr u c e i c e s e iu b e s c , i p u in u l tim p d e d e s p rire s e a ra t lu n g i n e m s u ra t. D e a c e e a i P a v e l, p u in fiin d d e s p r it d e te s a lo n ic e n i, a z is : N o i f r a ilo r , r m n n d o rfa n i d e v o i p u in v re m e , c u fa a , n u c u in im a , n e -a m s rg u it s v e d e m fa a v o a s tr (I T e s . 2 , 1 7 ). I a r d a c P a v e l, c a r e tia s f ilo s o f e z e m a i m u lt d e c t to i, n u a r b d a t p u in v re m e , c u m v o m s u fe ri n o i a t te a z ile ? D a r c a i a c e la , n e fiin d n c n s n to it i a v n d r m ie le n e p u tin e i, a m a le rg a t la v o i, s o c o tin d c e l m a i m a re le a c n t l n ir e a c u d r a g o s te a v o a s tr . C c i p e n tr u m in e , a m m p r t i d e d ra g o s te a v o a s tr e s te m a i d e fo lo s d e c t m in ile d o c to rilo r i m a i d e a ju to r d e c t o ric e m n g ie re c e v in e d e a c o lo . D e c a re d ra g o s te [d u h o v n ic e a s c ] fie c a n e c u r m a t s n e d e s fa t m , c u ru g c iu n ile i m ijlo c irile tu tu ro r

c z 5 p

7.

213

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

s f i n i l o r , s p r e s l a v a D o m n u l u i n o s t r u l i s u s H r i s t o s 1, p r i n C a re i c u C a re T a t lu i fie -I s la v a , c in s te a i p u te re a , m p re u n i D u h u lu i S f n t, a c u m i p u ru re a i n v e c ii v e c i lo r. A m in .

1 D e s f ta r e a c u d r a g o s te a d u h o v n ic e a s c tre b u ie s fie o rie n ta t n u s p r e s l a v a i m u l u m i r e a n o a s t r , c i a lu i H r is t o s , i a r d e la E l v in e i s p r e n o i.

214

' SFNTUL AMFILOHIE DE ICONIUM j


f

i
n

i
m p otriva apotactiilor sau ghem eliilor1

" :

I '' 1 . ...n ic i n u c u g e t [e i c e v a ] c e re s c . n s n ic i c u g e t o m e n e s c n u a u , n ic i n u n d r z n e s c s v in l a lu m in s a u s d is c u te c u u n o m p r ic e p u t s a u s in tre n c e ta te d e c r e t i n i , d u p c u m n t i s t t t o r i i a l t o r e r e z i i , care ncearc s rtceasc p e unii p rin filo so fia i nelarea deart. C ci din pricin a sam avolniciei ce o au, ncearc s tra g i Scripturile spre voile lor i de acolo s-i nele p e cei m ai sim pli. Cci Scripturile se aseam n ajutoarelor m edicale: tm duiesc dac su n t fo lo site nchip bun sau om oar dac sunt date n chip ru sau f r pricepere. D e a c e e a , n c h i p f i r e s c s e n u m e s c v u l p i m i c i {cf. C n t . 2 , 1 5 ). D e c i, s e p o a te a fla c re s tu l e re z iilo r a ^ i [o a re c a re ] r a iu n e i lo g ic i b ir u ie s c p e u n ii m a i s im p li p r in s ilo g is m e i s o fis m e . C c i s o c o te s c c i n le g tu r c u a c e s te a s - a r u g a t P ro ro c u l, z ic n d : I z b v i- m - v a d in tre v r j m a ii m e i c e i ta ri (P s . 1 7 , 1 7 ). D a r v u lp ie m ic i, a d ic
__________________________________
1 T ra d u c e re d u p e d iia B E P E S

g
v o i. 7 1 , A t e n a | 1 9 9 2 . S c r ie r e a

a c e a s ta s - a p s tr a t tr u n c h ia t a a n c t a c o lo u n d e s u n t p u n c te

de

sus

p e n s i e s e i n d i c c o r u p e r e a s a u in e x i s t e n a a c e le i p r i d in m a n u s c r i s .

215

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

a c e s te e re z ii, c e a n u m e a u c a re s p o a t n e la ? N u p r ic e p e r e , p u p u te r e , n u t r ie d e s u s in e r e p e fa a d o g m e i lo r, n u d r e p t a t e n c e t i c a r e s p o a t n e l a p e c e i < u c r e d i n a m p r i t . U n s i n g u r l u c r u n u m a i a u : v i c l e n i a va c e s t o r f i a re . C c i c n d in tr n v ie , a d ic n p o p o r , n u in tr p e fa , c i p e a s c u n s , c a n i te f u ri, d u p c u m [in tr ] i f ia r e le a c e s te a , a d ic y u lp ile . C n d v d p e lu c r to ru l v ie i o c u p a t n a lt p a r te ,tin tr f r c r u a r e n o s te n e li s tr in e , p e c a te le i n im ic e s c . i a a i n e le g e i c u v n tu l S c rip tu rii, n u m in d u - i n u n u m a i v u lp i m ic i , c i i [v u lp i] m ic i c a re n i m i c e s c v i i . ( C n t . 2 , 1 5 ) . C c i n i c i u n b r b a t t a r e i s t a to rn ic n c re d in i n te m e ia t p e s t n c , a d ic p e H ris to s , n u a f o s t a m g it d e e i, c i d o a r v r e u n u l, a s e m e n e a p le v e i i c a r e e p u r t a t d e o r i c e v n t (c f E f . 4 , 1 4 ) , s - a d e s p r i t d e B is e ric . D e s p re u n ii c a a c e tia i D o m n u l z ic e n E v a n g h e lii: C e lu i c a r e v a s m in ti p e u n u l d in c e i m ic i c a re c r e d n M in e , m a i d e fo lo s i- a r fi s - i a t rn e o p ia tr d e m o a r la g t (M t. 1 8 , 6 ), i c e le u rm to a re . C c i e lim p e d e c c e l m a re i s ta to rn ic n c r e d in i c a re s e in e d e c a p u l B is e ric ii, a d ic d e H ris to s , n u p o a te s s e s m in te a s c . D e s p re , a c e tia n c h ip lim p e d e a g r it i A p o s to lu l P a v e l, c n d z ic e :r D in tr e a c e tia s u n t c e i c e in tr n c a s e i r o b e s c f e m e iu ti p lin e d e p c a te , d u s e d e fe lu rite p o fte , p u r u r e a n v n d i n ic io d a t p u t n d s a ju n g la c u n o a te r e a a d e v m lu i ( I I T im . 3 , 6 ). P r in c u v n tu l c e i c e in tr 1 a in d ic a t g a u r a a r p e lu i c a r e a a m g it- o p e c e a d in t i fe m e ie . it a d a t la iv e a l i v ic le n ia , i c ru z im e a m o d u ri lo r lo r [d e a lu c ra ], i s l b ic iu n e a p ro p o v d u iii lo r, i p u i e z i c i u n e a c e l o r a m g i i . C c i n u a p o m e n i t d e b r b a t d e c t n u m a i d e fe m e iu ti u o r d e d u s n a m g ire . D e a c e e a
1 E 'o S v v o v x e q n u n s e a m n p r o p r i u z i s a i n t r a , c i a s e m b r c a

s a u a s e s t r e c u r a u n d e v a , a s e t r n c h i p l u n e c o s n t r - o g a u r .

216

S F N T U L A M F IL O H IE D E IC O N IU M

i p ro p o v d u ire a lo r a a m g it a e m u ie ra tic . i s e p o t v e d e a n m e u ' t i a m g i t e c a r e a u u r m a t v ie u ie s c m p re u n c u e i fa r m e a z a c e s to r a r u in e e s te a le

c e l n e a m , a d ic p e c e l c a re a d u n rile lo r m a i m u lte fe u n o r b r b a i s tr in i i c a rie d e o s e b ire . Ia r c e le c e u r i g r i ( cf. E f . 5 , 1 2 ) .

C ine e nceptorul [i nvtorul] acestor erezii?


2 . n cep to ru l [i nvtorul] tuturor ereziilor este diavolul. C c i , d u p c u m H r i s t o s e s t e n c e p t o r u l B i s e r i c ii s o b o r n ic e ti i S -a d a t p e S in e p e n tr u E a c a s o s fin e a s c i s o n f i e z e S ie i B is e ric , n e a v n d p a t s a u z b r c i t u r s a u c e v a d e a c e s t f e l {cf. E f . 2 5 , 2 7 ) , a a i d i a v o lu l, fiin d g a ta s a m g e a s c i s m p r tie , s -a f c u t n c e p to ru l tu tu ro r e re z iilo r. C c i n u m a i c e a fo s t n v a t n e a m u l o a m e n ilo r s s e n c h in e lu i D u m n e z e u , i d ia v o lu l a f c u t m u li d u m n e z e i c u n u m e m in c in o s . D a r c e z ic m u li? A n d u m n e z e it to a t z id ire a c a s -l r t c e a s c p e tic lo s u l o m d e la a d e v ra tu l D u m n e z e u . C c i s e p u te a u v e d e a a s e m n ri a le a n im a le lo r i f ia re lo r, i t r to a re lo r, i p s r ilo r la c a re s e n c h in a u [o a m e n ii], b a n c i a p r o a p e t o a t m a t e r i a e r a c i n s t i t c a d u m n e z e u {cf. R o m . 1 , 2 3 ). i d e a c e e a D o m n u l a p rim it ic o n o m ia n tru p rii p e n t r u n e a m u l o a m e n i l o r : ca s nim iceasc rtcirea cea cu m uli dum nezei i s-i ntoarc p rin baia naterii din nou la nchinarea adevratului D um nezeu i s adune toat om enirea m prtiat n B iseric p e Care a nu m it-o trupul Su i s se p lin easc cuvntul Su c va f i o turm i un p s to r ( I n . 1 0 , 1 6 ) . D ar iari dia volul cel pizm a nu nceteaz cu rutatea sa i cu ve-

217

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

ehea sa m eteu gire s-i am geasc p e cei nentriL C ci du p cum m a i nainte i-a rtcit p e oam eni de la a d ev ra tu l D um nezeu, num indu-i p e idoli dumnezei, aa i acum , n u m in d m ulte biserici, sau m ai degrab, dac trebu ie spus adevrul, ridicn d idoli de biserici1, [i tra g e] p rin lepdarea de H ristos p e cei ce se n cred n el, ca, du p cum odinioar i-a desprit [pe oam eni] de D u m n ezeu p rin cei n u m ii dum nezei, aa i acum s-i atrag de la B iserica adevrat p rin cele num ite de ei biserici. C c i e s t e o b i c e i u l d i a v o l u l u i s n e l e p r i n m a r i f g d u in e . C c i a p r o p iin d u - s e d e c e l d in t i o m , a d ic d e f e m e ie , i- a z is : D a c m n c a i d in le m n u l c u n o tin e i, v e i fi c a n i te d u m n e z e i , fa g d u in d u -i s -i fa c d u m n e z e i, a d ic n e m u r ito r i, i [a a ] le - a lu a t n s i v ia a lo r. D a r v ic le u g u l lu i s -a f c u t m a i m a re . C c i a r t n d u -S e M n tu ito r u l, i m u li c r e z n d n E l, a r id ic a t v ic le a n u l p rig o n ire m p o triv a c re tin ilo r i p e c a re n u a m a i p u tu t s -i i n p r in n e l c iu n e a id o la trie i, p e a c e tia i-a s ilit s d e v i n a p o s ta i p rin tira n ie . i s e p u te a v e d e a u n lu c ru n fric o to r: m p r a i n n e b u n ii m p o tr iv a c re tin ilo r, le g i p lin e d e n e le g iu ire , ju d e c to r i r z b u n to ri a i n e c re d in e i. C c i m a i p r e s u s d e o ric e u c id e re i o r ic e v r jito rie n v in u ire a e ra d r e a p ta c r e d in 2 i n u m a i c r e tin ii lo c u ia u n te m n ie , e r a u n c o v o ia i, e r a u lo v ii, e r a u p r jii, e r a u s c rije lii, e r a u d a i fia re lo r. i to a te a c e s te a v e n in d a s u p ra lo r d in p a r t e a v i c l e a n u l u i i a s l u j i t o r i l o r l u i ca s tgduiasc B iserica lu i D u m n ezeu 3, e i a u s u f e r i t t o a t e c u m r i m e d e
1 A d i c f a l s e b i s e r i c i . I d o l i i e r a u f a l i d u m n e z e i. A a i b is e r ic ile n a f a r a c e l e i u n a i d r e p t s l v i t o a r e s u n t f a ls e b is e r ic i. 2 C r e t i n i i , n p r i m e l e v e a c u r i, e r a u u c i i d o a r p e n tr u c e r a u c re tin i. 3 S c o p u l o r i c r e i p r i g o a n e a s u p r a c r e d i n e i , d in c o lo d e o r i c e p r e sup use m o tiv e p o litic e , s o c ia le , e c o n o m ic e , c u l tu r a le , r a s i a l e e tc ., e s t e r u p e r e a d e B i s e r i c i d e c i d e H r i s t o s , C a r e e c a p u l E i.

218

I
SF N T U L A M F IL O H IE DE IC O N IU M

s u fle t i r v n , p e n tru d ra g o s te a c tre M n tu ito ru l i a u m u rit c u b u c u rie c u m o a rte a c e a tre c to a re , lu n d n s c h im b v ia ta v e n ic .

3. A c e s te a n v n d u -le d ia v o lu l i n e le g n d c s ilu i r e a lu i e s te n f r n t , i- a m u ta t to a te u n e ltir ile .s p re a lt c h ip d e n e la re i ia r i s -a fo lo s it d e o f g d u in b u n i d e 0 n f i a re s m e rit , i d e o re lig io z ita te p lin d e e v la v ie . C c i fiin d p r o p o v d u it n f r n a r e a i le p d a re a [ d e l u m e ] 1, c in e n u a r f i f o s t n e la t c u u u r i n d e .a c e s t v ic le u g ? A tiu t c g r e u i e s te c r e tin u lu i s .a u d : L e a p d -te d e D u m n e z e u ! T g d u ie te -L p e M n tu ito ru l, f u g i d i n B i s e r i c , l e a p d s n g e l e l u i H r i s t o s '* p r i n c a r e a i f o s t r s c u m p r a t! . D a c a r fi s p u s a c e s te a , c irie s - r fi s u p u s lu i? D a r a c u m , f g d u in d ia r i c e le m a ri, p r in v e c h e a [lu i] m e to d , l s c o a te p e o m d in a d e v r a tu l r a i, d in B is e r ic a lu i H r is to s . C c i c u a d e v r a t r a i e s te ^ B is e r ic a lu i H ris to s n tr u C a re e s te i le m n u l v ie ii, i le m n u l c u n o tin e i, i iz v o ru l c a re v in e d in p m n t i a d a p ra iu l, d in c a re [iz v o r] s e i re v a rs c e le p a tru r u ri; a re i m u lt fe lu r i m e d e r o a d e . C c i d e a c e e a e r a i, f i i n d c a r e |m u l t e f e lu r i d e r o a d e .2 C c i r a iu l n u a r e d o a r u n s in g u r fe l [d e r o a d e ] , c u m z ic a p o s ta ii, c i f ie c a r e p e m s u r a c r e d in e i i s r g u in e i , c r e t e i a d u c e r o a d . N um ai s rm nin raiul lui Hristos, p r e c u m s - a s c r i s : S d i i n c a s a D o m n u l u i , n c u r ile D u m n e z e u lu i n o s tru v o r n flo ri (P s . 9 1 , 1 3 ). I a r d a c v a fi i v r e m e d e m u c e n ic ie , [a tu n c i] s n e d m tru p u l, s le p d m v ia a c e a tre c to a re , s a tre c e m c u
1 E n c r a t i i i [ n f r n a ii ] i a p o ta c tiii [c e i c a r e s - a u le p d a t ( d e l u m e ) ] e r a u s e c t e d e f a c t u r g n o s t i c c e i m a s c a u s t r i c c i u n e a g n d i r i i i a c r e d i n e i s u b n f i a r e a u n e i a s c e z e f a ls n e l e s e . 2 L e m n u l v i e i i e c r u c e a . I z v o r u l e H r i s to s , d in C rei s e r e v a r s p a tru E v a n g h e lii. R o a d e le sunt f e lu r ite le h a ris m e a le D u h u lu i a d a s t n B is e r ic .

cel ce

219

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

v e d e re a n e a m u l, s d is p re u im b u n u rile . T o a te s se d u c , s r m n n n o i c re d in a , n d e jd e a , d ra g o s te a , d u p c u m z i c e A p o s t o l u l {cf I C o r . 1 3 , 1 3 ) . i n a l t l o c z i c e : S u n t n c re d in a t c n ic i v ia a , n ic i m o a rte a , n ic i c e le d e a c u m , n ic i c e le ^ v iito a re , n ic i v re o a lt z id ire n u v a p u te a s n e d e s p a r t d e d r a g o s t e a l u i H r i s t o s {c f R o m . 8 , 3 8 - 3 9 ) , C a r e e s te n s i d ra g o s te a . A s p u s D o m n u l n o s tr u lis u s H r is to s : ,iC e l c e m n n c tr u p u l M e u i b e a s n g e le M e u r m n e n tru M in e i E u n tr u E l (In . 6 , 5 6 ). i p e n tru m u lta L u i d r a g o s te fa d e n o i a d a t c a p r e p e n tr u n o i n s u i s n g e le S u . C c i c u s n g e s c u m p a i f o s t c u m p r a i , z i c e P e t r u A p o s t o l u l {cf. I P t . 1 , 1 8 - 1 9 ) . A a d a r, c e l c e t g d u ie te s n g e le lu i H ris to s a o c r t v e n ir e a L u i i a n e c in s tit p r e u l d a t p e n tr u e l. i c e a p r a r e v o r a v e a c e i c a re t g d u ie s c s n g e le lu i D u m n e z e u i fu g d in B is e ric ? 1 C c i d a c , d u p c u m a m s p u s m a i n a in te , a p o s to lii i m u c e n ic ii a u p tim it a t te a p e n tru s n g e le lu i H r is to s i s -a u s v r it n a c e a s t m rtu ris ire , d e c e fe L d e p e d e a p s s u n t v r e d n ic i a c e tia c a r e fa r b t i, fa r s a b ie , fa r o ric e p rim e jd ie t g d u ie s c p re u l d a t p e n t r u e i ? S nu socoteasc cei ce tgduiesc acest [snge] ^ c du ceva ce in e de un cretin, cci toate tainele creti n ilo r atrn de a cest [snge]. C hiar dac le nunteti bi serici, scripturi, cateheze, botez, altar, chiar i trup [a l lu i H ristos], f r snge nu su n t nimic. Cci trupul f r s n g e e *mort i nim eni nu adu ce ceva m ort la altar (cf. Lev. 17,,10). C c i s e p o a t e a f l a c p r e t u t i n d e n i n V e c h i u l T e s ta m e n t s n g e le e c e l a d u s , i a p ro a p e to a te s e c u r p r i n s n g e , d u p L e g e {c f l e . 3 0 , 1 0 ) . C u a t t m a i m u l t s n g e le lu i H ris to s n e v a c u r a c o n tiin a n o a s tr d e fa p 1 n a f a r a B i s e r i c i i n u e x i s t m p r t a n i e a d e v r a t .

4.

i
: >

220

S F N T U L A M F IL O H IE D E IC O N IU M

t e l e c e l e r e l e , z i c e A p o s t o l u l ( cf. E v r . 9 , 1 4 ) . i i a r i : A v n d , d a r, fra ilo r, n d r z n ire la in tra re a s fin te lo r, p rin s n g e le l u i H ris to s , p e c a le a c e a n o u i v ie , p e c a re a n n o i t - o (c f E v r . 1 0 , 1 9 - 2 0 ) . i-a artat pretu tin den i p u terea tainei cretinilor c nu se p o a te nici scpa de p cat, n ici de nsui diavolul, n ici a se intra p e intrarea sfintelor, p e calea cea nou i vie, p e care a nnoit-o, da c nu p o ri p ecetea c eti cunoscut de m prat1. C c i d a c o s ta ii, tre c n d p r in r z b o a ie i lu p t n d p e n tr u s c p a r e a l o r , p s t r e a z n s e m n u l [ x o < r 6 n |3 o A ,o v ] 2 , i p r i n a c e s ta a ra t d ra g o s te a fa d e m p ra t, s o c o tin d a c e a s ta c , d a c l p ie rd , n u v o r m a i p u te a s v a d fa a m p r a tu lu i, c e v o r fa c e c e i c a r e p ie r d n u u n s e m n n e n s u f le it, c i s u n t d e s p u ia i d e n s u i s n g e le lu i H r is to s ? 3 5 . D a r d a c c in e v a v a c e rc e ta c u d e -a m n u n tu l, [v a v e d e a ] c c e i n e la i d e a c e s te e re z ii s u n t v re d n ic i d e m u lte t n g u iri4 i m a i v re d n ic i d e m il d e c t o ric e o m n e la t. C c i a t t d e m u lt a a v u t p u te r e a s u p ra lo r v ic le a n u l i a n tu n e c a t in im a lo r c e a n e p ric e p u t , c a e i n u c u n o s c c e e a c e p tim e s c . C c i a r tre b u i s s u s p in e i s l c rim e z e c s -a u lip s it d e a t te a i a s tfe l d e b u n t i i d e n s i
1 T o a te c e le la lte fo rm e e x te rio a re n u d e fin e s c B is e ric a f r p e c e t e a D u h u l u i S f n t. D u p c u m S f n t e v i a a B is e r ic ii . 2 E s t e v o r b a p r o b a b i l d e i n s ig n e le m i l i t a r e , c a r e c o n s t i t u i a u r e p e r e im p o rta n te p e n tru id e n tita te a s o ld a tu lu i. P ie rd e re a lo r d u c e a la o n s e m n a t tir b ir e a p r e s t i g i u l u i i a r e s p e c t u l u i d e s in e . 3 n r z b o a ie o s ta ii p r im e a u d in p a r te a m p r a tu lu i o in s ig n s a u u n s e m n d e re c u n o a te re , p r in c a re c o n f ir m a u c s e lu p t p e n tr u m p r a t i c s l u j e s c lu i. D a c p i e r d e a u n l u p t a c e s t s e m n , a r t a u c n u a u lu p t a p e n t r u m p r a t , c c i a r fi t r e b u i t m a i d e g r a b s m o a r p e n tru e l d e c t s -i s c a p e v ia a tr d n d c a u z a m p ra tu lu i. 4 A d e v r a ta a titu d in e f a d e e r e tic i: s p l n g e m p e n tr u n e l a r e a lo r. s n g e l e e v i a a tr u p u l u i , a a D u h u l

221

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

v ia a . D a r e i p tim e s c d im p o triv : s e n u m e s c p e e i d re p i i m a i p r e s u s d e c t to i o a m e n ii. D a r c e z ic d e c t o a m e n ii, c i m a i s fin i d e c t n s u i s n g e le lu i H ris to s . C c i n u m a i c e r i a p u c d ia v o lu l p e c a r e v a d in tr e e i i l s c o a te d in B is e r ic , c l i v e z i d in a c e l c e a s p e u n u l c a a G e s ta g r i n d f a r c r u a r e n e d r e p t a t e s p r e n l i m e , nem aicunosc n d de acum n ici p e p reo tu l care l-a botezat, n ici p e M a ica sa duhovniceasc, B iserica Ce l-a n scut i l-a h rn it , n ici a ltaru l de unde s-a h rn it i s-a adpat de copil, n ici darurile cele sfinte adu se ca jertf. C i ndat cea d in t i p ro co p sea l i m are isprav este socotit de ei tgdu irea i hulirea m potriva Tainelor. C c i u n u l c a a c e s ta n c e p e s s p u n , s a u m a i d e g r a b d ia v o lu l g r ie te n e l: C e e s te B is e r ic a ? C e e b o te z u l? A c e la e s te s n g e le lu i H r is to s ? S n u f ie c a a c e la s in tr e n g u r a m e a ! . T ic lo s u le ! D a c i p z e a i in im a c u to a t s tr ju ire a , d a c te r u g a i c u o s te n e a l p n la u ltim a s u f la r e , r m n e a c u tin e s t r a j a 1. D a c n u d d e a i i n t r a r e d i a v o l u l u i n i n i m a t a , n u a i fi f o s t r o b it s p re v o ia a c e lu ia . L a a c e a s t p ro c o p s e a l te - a a d u s n fr n a re a i le p d a re a [lu m ii] , i n im ic a lt c e v a n u te - a n v a t d e c t s te le p e z i d e c e le s in g u re s fin te 2 . S n g e le lu i H r is to s e s te n e c u r a t, i tu e ti c u ra t? E u s o c o te a m c tu te ii d e a lt le p d a re , d e s p re c a re D o m n u l a z is : D a c c in e v a n u s e le a p d d e to a te lu c ru rile lu i, n u e s te u c e n ic a l M e u (L c . 1 4 , 3 3 ) i: D a c v re i s fii d e s v r it, d u -te , v in d e lu c ru rile ta le i d -le s ra c ilo r (M t. 1 9 , 2 1 ) i c e le u rm to a re . i n u a a d u g a t: D a c c in e v a n u se le a p d d e B is e ric a M e a s a u d e T a in e le M e le , n u e s te u c e 1 S t r a j a e h a r u l D u h u l u i S n t c a r e l p z e t e p e o m u l d i n B i s e r i c s n u i n t r e i a r i d i a v o l u l n e l. 2 D o a r c e l e a l e B i s e r i c i i s u n t s i n g u r e T a i n e s f in te , r e s t u l s u n t d o a r fo rm e .

222

J
S F N T U L A M F IL O H IE D E IC O N IU M f .

n ic a l M e u . C c i e lim p e d e c p rin ic o n o m ia a ritra p rii S a le n e - a n v a t m a i n t i s n e le p d m d e d ia v o l i d e id o lii sfcui, i d s l o a t n e l c i u n e a l u i i s ne unimknumai cu E l 1 __ 7 _ singmr p rin Biserica L u i i prin Taine . T u t e - a i l e p d a t c u c e a d in t i le p d a re , s a u c u a d o u a ? C e a d in t i e s te d e p r ta r e a d e id o li, a d o u a e s te d is p r e u ir e a a v e rilo r i tr e c e re a c u v e d e re a a to a t p l c e re a tru p e a s c .

6. A a d a r , s v e d e m c e a n u m e n u m e t i t u l e p d a r e d e a v e ri. i c in e e s te a t t d e r o b it p a tim ii iu b irii d e a r g in t p r e c u m e r e tic ii? C c i n u n u m a i b a n ii c e le c a d n m n i in c u to a t p a z a , c i i d e a i a lto ra c a d e a i lo r s e g rije s c i fa c v is tie r ii [u n d e p z e s c b a n ii] i a d u n d o b n z i i s u r p lu s u ri i d a u a lto ra b a n i c u m p ru m u t d e r e i i d o b n d e s c [p rin a c e a s ta ] n e le g iu ir i n u m a i c a s r i s p o re a s c p a tim a l c o m ie i. C c i n im e n i n u a a u z it v re o d a t c a e re ti c u l s - i v n d to a te a le s a le i s le d e a s ra c ilo r i s s e fa c f p tu ito r a l a c e s te i p o ru n c i. A a d a r , n u m a i d e c e le s in g u re s fin te te -a i le p d a t, n u m a i a c e a s ta a i fo s t n v a t d e n fr n a re a ta i d e le p d a re a ta , a n u m e a n u m a i c u n o a te p e p re o tu l t u c a re te h r n e te p u ru re a p rin h r a n a c e a ta in ic i s f n t . [A c e a s ta ] n u e n ic i o m a re p ro c o p s e a l . C c i d a c a c e a s ta o n u m e ti p r o c o p s e a l , la a c e a s ta a ju n g i c e i n e b u n i. C c i i a c e ia , c n d s u n t in u i d e p a tim a a c e a s ta , n u i c u n o s c p e c e i c e i-a u n s c u t, n ic i n u - i c u n o s c f r a t e l e , n i c i n u - i a d u c a m i n t e :d e b i n e f a c e r ile [p r im ite ] , c i i d a c c in e v a v o ie te s -i a ju te , e lu a t d e e i d r e p t v r jm a i lu p t to r [ m p o triv a lo r], i, n tre b a i d e c e i a i lo r d e p ric in a n tris t rii, n u a u n im ic s s p u n , c i g r ie s c lu c r u r i n e p o tr iv ite i lip s ite d e j u d e c a t . A a d a r, e
1 C u H r is to s n u n e p u t e m u n i a b s tr a c t s a u d o a r d e s u n ii s in g u r i, c i u n ir e a c u E l p r e s u p u n e in te g r a r e a , c a m d u la r e c o n tie n te , n B i'eri c.

223

. D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

lim p e d e c s u n t in u i d e p a tim a n e b u n ie i i a p o s ta ii d in B is e r ic , fc c i e i o c r s c p e to i i s e in d e p a r te d e e i i l lu m e s c p e ta t l c a re i-a n s c u t a d u lte rin , ia r p e M a ic o s o c o t e s c d e s f r n a t 1, n e p z i n d e i p o r u n c a lu i D u m n e z e u , c a r e z ic e :: C e l c e g r ie te d e r u p e ta t l s a u p e m a m a s a c u m o a rte s m o a r (le . 2 1 , 1 6 ). D a r, d e z v in o v in d u - s e , d e p u n s e a m v a z ic e : P e p r in ii tr u p e ti i o c r s c e u . N ic i a c e a s ta n u fa c i b in e . C c i L e g e a z ic e a c e a s ta i D o m n u l n o s tr u Iis u s H r is to s p e c e tlu ie te a c e a s ta . C c i o c r t f iin d d e iu d e i, c n d l- a u n v in o v it z ic n d u -I: D e c e u c e n ic ii T i c a lc p re d a n ia b tr n ilo r i m n n c o u .m in ile n e s p la te ? (M t. 1 5 , 2 ), D o m n u l n o s tr u r s p u n d e la a c e a s ta : D e c e i v o i c lc a i p o r u n c a lu i D u m n e z e u p e n tr u p r e d a n ia v o a s tr ? C c i D u m n e z e u a z is : C in s te e fp e ta t l t u i p e m a m a ta , i c e l c e g r ie te d e r u p e ta t l s a u p e m a m a s a c u m o a r te s m o a r (M t. 1 5 , 3 -4 ). V e Z i c u m p rin c u v n tu l S u a p e c e tlu it p o ru n c a , s a u m a i d e g r a b le g e a firii? i s e p o t s p u n e m u lte d e s p re c in s tire a i fric a d e p rin i, n s a ju n g e d e s p re a c e a s ta m rtu ria i a V e c h iu lu i, i a N o u lu i L e g m n t. D a r s v e d e m d a c n tr - a d e v r i c in s te s c p e p rin ii d u h o v n ic e ti. C in e e s te ta t l d u h o v n ic e s c ? D e s ig u r, d u p D u m n e z e u , p r e o tu l c a re te - a b o te z a t. C c i s -a s c ris : n H ris to s Iis u s p rin E v a n g h e lie v -a m n s c u t (I C o r. 4 , 1 5 ) i: la ta e u i p r u n c ii p e c a r e m i i- a i d a t tu , D u m n e z e u le ( E v r. 2 , 1 3 ). i c tre c e i c z u i z ic e : C o p iii m e i; p e n tru c a r e ia r i s u f r d u r e r ile n a te r ii p n c n d H ris to s ia c h ip n - v o i .(G a l. 4 , 1 9 ). A c e s t lu c r u i n o i n e r u g m c a s s e n m p le lc u e i [c u e re tic ii]. i, d e s ig u r, M a ic i D o ic e s te B is e ric a . A a d a r, i r e c u n o a te e re tic u l p e a c e tia , c u - ' i

7.

1 T a t l 6 p r e o t u l s a u n a u l, i a r M a i c a e B is e r ic a .

S F N T U L A M F IL O H IE D E IC O N IU M

n o a te fo lo s u l d e la e i c p rin a c e tia a s c p a t d e tira n ia d ia v o lu lu i, c p rin e i a fo s t n u m it c re tin ? D a r c e z ic c re t i n ? P e n s u i H r i s t o s L - a m b r c a t ; c c i z i c e S c r i p t u r a : C i n H ris to s v - a i b o te z a t n H r is to s v -a i m b r c a t ( G a l . 3 , 2 7 ) . N um ai dac nu cum va a i f o s t iari dezbr cat de arpe.1 A a d a r , c e z i c i l a a c e s t e a ? i r e c u n o t i p e a c e tia , s a u te -a i i le p d a t d e e i? i c e v e i fa c e ? C c i d a c p e c e i c a re te -a u n s c u t d u p tru p , i-a i n e c in s tit ia r p e c e i c a re te -a u re n s c u t p rin b a ia n a te rii d in n o u , i-a i t g d u it, d e u n d e a i v ia ? n s c u a d e v r a t te -a i d u s n a r d e p r ta t i a i c h e ltu it p a r te a d e a v e r e p r in te a s c d a t ie , i te h r n e ti c u ro c o v e , i p a ti p o r c ii c e lu i d in t i c e t e a n . C c i a c e la n u a re o i, f iin d c u n u l e s te P s to ru l c e l b u n i u n a t u r m a L u i . i ce este averea p e care a ip ie rd u t-o? E lim pede i prealim pede: credina i darul p e care l-ai lu a t p rin botez. C ci dup cum botezat fiin d n H ris tos, L -a i m brcat p e H ristos, aa deprtndu-te de B ise ric, L -a i dezbrcat p e H ristos. i e a s n u s o c o t e t i c s o fis m e s u n t c e le s p u s e , c n d a c e l fiu s -a n to rs , ta t l n u a p o ru n c it n im ic a ltc e v a s i s e d e a d e c t h a in a c e a d in t i i in e lu l. U r m e a z a c e s tu ia , fra te ! R id ic - te d in c u g e te le p m n te ti, p re c u m a c e la d in p m n t! V in o -i n s in e ! P re c u m a c e la , s p u n e i tu : C u m a r g a ii ta t lu i m e u s e n d e s tu le a z d e p in e , ia r e u p ie r a ic i d e fo a m e ? (L c . 1 5 , 1 7 ). N u a m p in e c a re s p o a t n t ri in im a o m u lu i d e c t n u m a i h r a n a p o rc ilo r, r o c o v e le . i c e s u n t a c e s te a d e c t s c rie rile c e le d r c e ti2, d u p c u m v o m a r ta n a lt c u v n t? G n d e te -te d e u n d e a i c z u t, c u m te -a i r t c it fiin d m o m it d e a rp e le c a re f g d u ie te lu c ru ri m a ri c a s te lip
1 T e r m e n i i f o lo s ii p e n t r u m b r c a r e i d e z b r c a r e s u n t: e v e S tto c o i e e S 'o c c o . A se v e d e a n o t a 2 . 2 A a s u n t n u m i t e c r i l e e r e tic ilo r .

8.

225

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

s e a s c d e b u n t ile c a r e d e ja le a i. C c i n tr u n c e p u t n e - a n v a t C u v n tu l a a l-a a m g it p e o m u l c e l d in t i, a d ic p e fe m e ie , s p u n n d u -i: V e i fi c a n i te d u m n e z e i (F a c . 3 , 5 ). i p e tin e , c u a c e la i v ic le u g , [fo lo s in d i-s e ] d e n u m e le n fr n rii i a l le p d rii [d e lu m e ], te - a d u s d in c a s a p rin te a s c n a r d e p rta t , n c a re n u e ra u o i, c i n u m a i p o r c i. i d a c p z e a i p o r u n c a S t p n u lu i, c a r e i z ic e : V r j m i e v o i p u n e n t r e t i n e i a r p e {cf. F a c . 3 , 1 5 ) , n u a i fi a s c u lta t d e s f a tu l a c e lu ia . D a r D u m n e z e u , iu b ito r d e o a m e n i f iin d , n u tie s in m in te r u l; n u m a i s te n to rc i, c c i e s te g a ta , p e n tr u b u n ta te a S a , i s te n t m p in e , d u p c u m i p e a c e l a . C ci tie c eti mort, negustnd tu atta vrem e p in e; i m b r i n d u - t e , v a s r u t a g r u m a z u l t u , p e c a r e l-a f c u t ta r e d e c e rb ic e d ia v o lu l, i te v a h r n i ia r i c u v ie lu l c e l n g r a t, c u T a in e le lu i H ris to s . i v a fi p e n tr u tin e b u c u r ie m a r e , i v a z ic e T a t l: T r e b u ie s n e b u c u r m i S n e v e s e lim c f iu l m e u m o rt e r a i a n v ia t, p ie r d u t e ra i s -a a fla t . i n e v e i a fla i p e n o i to i b u c u r n d u -n e m p re u n c u T a t l i v e s e lin d u -n e m p re u n p e n tr u m n tu ir e a ta . C c i d in p a r te a n o a s tr n u e s te n ic i o p iz m u ir e 1. D a c a s c u li d e s f a tu l n o s tr u , a c e s te a le v e i a f la c s e p e tre c c u tin e i d in p a rte a T a t lu i n o s tru d e o b te , i d in p a r te a f r a te lu i [ t u ] .2 D a r d a c v e i n c e p e , d in p r ic in a fe m e iu tilo r a m g ite m p r e u n c u tin e , s c a u i d e z v in o v iri n tr u p c a te , [z ic n d ]: D u p a t ta v re m e s m n to rc n B is e ric ? D a r a tu n c i v o i a u z i d in p a rte a fe m e iu tilo r c a re v ie u ie s c c u m in e : D e z le g to r u le ! 3 - c c i d u p m u lte [ a lte le ] a c e s t lu c r u v a fi g r it d e e le .
1 A l u z i e l a p i z m a f r a t e l u i c a r e r m s e s e n c a s a ta t lu i. 2 P o c in a e s te u n a c t p r o f u n d e c le s ia l, n u d o a r o m p c a r e p e v e r tic a l c u D u m n e z e u . 3 n s e n s u l c n u s e m a i i n e d e c u v n t u l c u c a r e a p o r n i t m p r e u n c u t o v a r i i d e e r e z i e p e c a l e a r t c i r i i . E i s p i t a d i a v o l u l u i c a r e i s p u -

226

S F N T U L A M F IL O H IE D E IC O N IU M

9. [ S t i i ] c a c e a s t a e s t e o m e t e u g i r e m a i a m a r a d i a v o lu lu i, c n u n u m a i la n c e p u t i p u n e o m u lu i p ie d ic , c i i d u p c d e re n u i n g d u ie a c e s tu ia s s e n to a rc la D u m n e z e u i s fie v in d e c a t. i c e d e z le g a re e s te ? C e n c lc a re ? S p u n e - m i ? Cu adevrat este dezlegare cnd cineva leapd credina i tainele ei, predanisite n Bisericalui D um ne zeu, i se ndeprteaz ctre necredin. A c e s t e a t r e b u i a s le s p u i la n c e p u t, c n d e r a i n c a s a T a t lu i, c n d d ia v o lu l i lu c r to rii a c e s tu ia te n d u p le c a u s te d e s p a ri d e b o g ia p rin te a s c a v ie ii a d e v ra te , a tu n c i tr e b u ia s s p u i: N u s u n t d e z le g to r, n u s u n t c lc to r, n im e n i n u m V a d e s p ri d e d ra g o s te a lu i H ris to s . E l a s u fe rit a t te a p e n tru m in e , n e fiin d u -m i c u n im ic d a to r, c a p e m in e , c e l p l s m u it [d e E l], s m r s c u m p e re d in p c a t c u s n g e le S u . C u rii v o i fu g i d in B is e ric , t g d u in d p re u l d a t p e n tru m in e ? i e l d u p c u m i e s te o b ic e iu l a c e lu ia i lu c r to r ilo r s i s t r u ia s te n d u p le c e p rin tr-o f g d u in b u n i p rin d e n u m iri c in s tite , s rg u in d u -s e s te d e s p a r t d e c r e d in p rin m a s c a n fr n r ii i a le p d rii s a u a a lte i d e n u m ir i c in s tite . A tu n c i tre b u ia s s p u i: m i e s te n g d u it m ie , c a re s u n t c re tin i r m n n B is e ric , i p z e s c ta in e le , [m i e s te n g d u it] s m le p d d e a v e ri, s m le p d d e r u ta te , s m le p d d e lu m e a n tre a g , a d ic d e c u g e te le lu m e ti; ia r d a c tre b u ie , [e n g d u it] i s m n fr n e z d e b u c a te , i d e to a t p l c e re a tru p e a s c , i c a s n u le s p u n p e r n d [p o t, d a c v re a u ], s p z e s c i fe c io ria , i c u r ia . m i e s te n g d u it m ie , c a re s u n t c re tin i c a re m i p z e s c c re d in a , s z id e s c d e a s u p ra to a te a c e s te a . D a r d a c le p d te m e lia c re d in e i, c a re e s te Iis u s , u n d e v o i z id i d e a s u p r a v ie u ir e a ? 1 1
n e o m u l u i c t r e b u i e s f ie o m d e c u v n t. E x a c t a a l - a .a m g i t i p e I r o d c n d i - a t i a t c a p u l lu i I o a n . 1 N e v o i n a a s c e t i c e s t e c a o z id ir e c a r e n s t r e b u i e f c u t p e t e

m e l i a d r e p t e i c r e d in e . F r te m e l i e , c n d v in i s p i t e l e , s e c la t i n to tu l.

227

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

A c e s te a le a u d n f ie c a r e z i n B is e r ic a lu i H r is to s , p r o p o v d u ite d e p r in ii c a re m - a u i lu m in a t. C tr e v o i [c a re m is p itii] v o i z ic e : D e p r ta i- v d e la m in e to i c e i c e lu c ra i f r d e le g e a (P s . 6 , 8 ). D a c c in e v a v b in e v e s te te a ltc e v a d e c t a i p r im it, s fie a n a te m a (G a l. 1 , 9 ). D a c a i f fo s t a tu n c i tre a z , d a c a i fi fo s t a tu n c i d e te p ta t, n u a i fi fo s t a tra s d e n c e p to ru l e re z iilo r, n u te -a i fi f c u t a d e v r a t /d e z le g to r . D a r n ic i d a c te n to rc i n B is e ric , a u te s ile te c in e v a s m n n c i i s b e i h ra n tru p e a s c , n ic i s t e |n s o r i s a u s te m r ii, c i, d a c a a i p a r e , n u m n c a n ic i p in e , n ic i c e v a d in c e le c e i n g r a tru p u l. S u m ai de tru pu l i sngele lu i H ristos sa nu te lipseti, n ici s te^scrbeti de f p tu rile lu i D um nezeu.
; "jf

C de la Sim on m agul sunt aceste erezii

10 . F ie c a re d in tre o a m e n i a re s t p n ire [a s u p ra sa ] s se le p e d e , p e d e o p a r te , d e r u i, p e d e a lta , s s e a p ro p ie d e b in e , i n tr-a t t s p r im e a s c d in b in e p u te re i h a r, c t v o ie te e l [o m u l]. A a d a r, c u m v a fi a f la t v a s u l, a a e s te d a t i lia ru l c e lu i c e c e re , d u p c u m z ic e S c rip tu ra d e s p r e c e i d u h o v n ic e ti i s fin i c C e l d u h o v n ic e s c to a te le ju d e c , d a t e i n u e s te ju d e c a t d e n im e n i (I C o r. 2 , 1 5 ). i e m a re lu c r u l a c e s ta c a lu a t d e la D u m n e z e u a t ta p u te r e [a u to rita te ] n c t s ju d e c e to a te , e l n e f iin d ju d e c a t d e n im e n i, c i fi in d d e ja m a i n a lt d e c t to a t fire a o m e n e a s c i lu n d d e
D a r e v a l a b i l i i n v e r s : d a c a m t e m e l i e i n u c o n s t r u i e s c c u m t r e b u ie , t o t p g u b i t r m n .

228

S F N T U L A M F IL O H IE D E IC O N IU M

la D u m n e z e u m a i n a in te d e n v ie re p u te re a d e a ju d e c a , n s a c e l lu c r u i u im e te m a i m u lt p e c e i c e -1 a u d , a n u m e c e s te o n a in ta re i m a i p re s u s d e a c e a s t m s u r . C c i a z ic e : c e l c e s e lip e te d e D o m n u l e s te u n D u h [c u E l] (I C o r. 6 , 1 7 ) - i n u a z is : e s te d u h o v n ic e s c s a u e s te s f n t , c i e s te u n D u h - in d ic lim p e d e c u n u l c a a c e s ta s -a a m e s te c a t c u D u m n e z e ire a . U n a s -a f c u t c u D u m n e z e u i n u m a i p o a te s f ie d e s p r it [ d e E l]. n a c e la i c h ip 1 i c e l n e c re d in c io s i tru p e s c , la m s u ra sa , p e c t s e d p e s in e p l c e rilo r tru p e ti i n e c re d in e i, p e a t t a fl n s in e n m u lin d u -s e n e le g iu ire a . i s e p o a te g s i i a c e s t lu c ru n S c r ip tu r . C e lo r tr u p e ti le z ic e : N u a m p u tu t s v g r ie s c c a u n o r a d u h o v n ic e ti, c i c a u n o r a tru p e ti (I C o r. 3 , 1 ). P e c e i c z u i n c e a m a i d e p e u r m r u ta te i n u m e te tru p e ti fiin d c D u h u l S f n t n u m a i a re s t p n ire a s u p ra lo r n ic id e c t. C c i a a z ic e la F a c e re : N u v a r m n e D u h u l M e u n o a m e n ii a c e tia , fiin d c e i s u n t tru p u ri (F a c . 6 , 3 ). i tre b u ia d e s p re a c e s t lu c ru s d m m a i m u lte m rtu rii a le S c rip tu rilo r, d a r a m s o c o tit d e p ris o s o d a t c e a u fo s t d a te la iv e a l c e le d o u c a te g o rii: a c e lu i c re d in c io s i a c e lu i n e c re d in c io s . C c i v e i a fla c a u a ju n s la c e a d in t i m s u r a d re p te i c re d in e s fin ii p ro ro c i i a p o s to li, i m u c e n ic i, i m u li fii a i B is e ric ii lu i H ris to s , ia r n c e a d e - d o u a c a te g o rie v e i a f la n S c r ip tu r i p e m u li a lii, n u m ii lu c r to ri a i f r d e le g ii i fii a i d ia v o lu lu i , i c u m u lte i fe lu rite n u m e . i u n u l d in tre e i e s te S im o n , n c e p to ru l a c e s to r e re z ii, p e c a re l v o m d o v e d i c a p r im it n in im a lu i to a t r u ta te a d ia v o lu lu i2 .
1 L i t e r a l : p r in a c e e a i r a i u n e . 2 R e f e r i r i l e l a S im o n s e g s e s c n c a p . 8 d i n F a p te le A p o s t o l i l o r i n u v o m m a i in d i c a d e f i e c a r e d a t l o c u l e x a c t a l c ita t u l u i f o l o s i t d e S f n t u l A m f ilo h ie .

229

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

11. C c i a c e s ta , a p ro p iin d u -s e d e F ilip A p o s to lu l, c a re p r o p o v d u ia n S a m a ria , i fiin d n v a t d e e l c u v n tu l a d e v ru lu i, i le p d n d u -s e d e d ia v o l, i u n in d u -s e c u D u m n e z e u , a fo s t n v re d n ic it i d e b o te z . E l a r m a s l n g A p o s to l i, v z n d s e m n e le i m in u n ile s v r ite p r in e l, s e u im e a . C c i n u a a s c u lta t [d o a r] n c h ip s im p lu p ro p o v d u ire a , c i S c rip tu ra a ra t c p n la o v re m e a r m a s [l n g F ilip ] c a s s e n c re d in e z e i p rin o c h i, i p rin a u z . i a c e s te a le - a lu c ra t iu b ire a d e o a m e n i a lu i D u m n e z e u c a s -l c tig e p e e l. i d a c a r fi v ru t, a r fi a v u t m p r t ir e c u A c e s ta , d a r n lo c u l L u i e l a c u g e ta t c e le p o triv n ic e . C c i, a r t n d S f n tu l F ilip a p o s to lilo r d in Ie ru s a lim c S a m a ria a p r im it c u v n tu l lu i D u m n e z e u i c e v r e m e a s le f ie d a i i p r e o i, p o g o r n d u - s e S fin ii P e tr u i I o a n d in Ie ru s a lim i p u n n d u - i m i n i l e 1, a u p r i m i t D u h S f n t c e i c a r e e r a u v re d n ic i d e a c e s t h a r2. i v z n d S im o n c p rin p u n e re a
1 L ite ra l: f c n d h ir o te s ii . 2 S e p a r e c S f n tu l A m filo h ie n e le g e a c e a p u n e re a m in ilo r ca h i r o t o n i e n t r e a p t p r e o e a s c , i e a n u a f o s t a c o r d a t t u t u r o r . D e a l t f e l , d a c a r f i f o s t a c o r d a t t u t u r o r , e r a d e p r i s o s c a S im o n , o d a t c e e r a b o t e z a t c a i c e i l a l i o a m e n i , s m a i v i n c u b a n i la a p o s to li p e n tru a p rim i D u h u l S f n t. T o tu i S im o n n u c e re d a ru l D u h u lu i ( c a r e p r o b a b il l- a r fi p r im it d a c r m n e a n s m e re n ie ), ci p u te r e a d e a d a i e l l a r n d u l s u d a r u l D u h u l u i . D m c t e v a t l c u i r i a l e a lto r P r in i r e f e r ito r la a c e s t e p is o d . F ilip a b o te z a t p e c e i c e i- a n v a t n S a m a r i a . A p o s t o l i i P e t r u i I o a n c o b o r n d u - s e d in I e r u s a l i m la e i l e - a u d a t h a r u l D u h u l u i . D a c c e l c e i - a b o t e z a t a r f i f o s t u n u l d i n tr e a p o s t o l i a r f i a v u t p u t e r e a s d e a D u h u l . D a r e l i b o t e a z d o a r c a u c e n i c . I a r a p o s t o l i i d e s v r e s c h a r u l c c i l o r li s - a d a t p u t e r e a u n e i a s e m e n e a d r u ir i ( S f I s id o r P e lu s io tu l, E p is to la 4 5 0 ). S im o n a c e s ta n u i - a p r i c e p u t p e a p o s t o l i . i e l, d e o p o t r i v c u a lii, a f o s t b o t e z a t m p r e u n c u m u l i d e c t r e F i l i p . i to i , n a f a r d e e l, a t e p t a u v e n i r e a m r i i l o r a p o s t o l i , i a u l u a t p r i n p u n e r e a m i n i l o r l o r D u h S f n t. F i in d c F ilip f iin d d ia c o n n u a v e a p u te r e a s - i p u n m in ile p rin c a re s e d d e a D u h S f n t ( S f E p i f a n i e a l C i p r u l u i , P a n a r i o n , c a p C o n tr a

230

S F N T U L A M F IL O H IE D E IC O N IU M

m in ilo r a p o s to lilo r s e d D u h u l S f n t, c u g e t n d la iu b ire a d e s t p n e , a a d u s d a r u r i a p o s to lilo r, z ic n d : D a i-m i i m ie ,p u te r e a a c e a $ ta c a p e c e l c a re m i v o i p u n e m in ile s p r im e a s c D u h S f a n . D a r P e tr u a z is c tr e e l: A r g in tu l t u c u tin e s p re p ie r z a n ie , c a i s o c o tit c d a ru l lu i D u m n e z e u s e d o b n d e te p r in b a n i , i c e le la lte u rm to a re [c te s e s p u n n S c rip tu r ]. I A c e s ta e s te S im o n c a r e m a i n a in te s - a le p d a t, d e d ia v o l i d e n g e r ii lu i, i d e to a te lu c r u r ile lu i. A c e s ta e s te c e l c a r e a p r im it d e la A p o s to lu l F ilip b o te z u l. P n a ic i e ra d e l u d a t, d a r d u p a c e s te a e v r e d n ic d e m il . C c i, d e p r t n d u - s e d e s c o p i fiin d ju d e c a t n e v re d n ic d e u ri a s e m e n e a h a r i d e h iro to n ie , a n c e p u t s .s e r z b o ia s c c u a p o s to lii, n e m a ic u n o s c n d u - i p e lu c r to ri, n e m a ic u n o s c n d p e c e l c e l-a n s c u t, c i u it n d d e to p . C e l c e p u in m a i n a i n t e e r a u c e n i c a c u m e v r jm a . C e .a i p i t , o m u le ? C in e te -a s lb tic it a a ? C in e te - a p o in it s p re fu rie o a r b ? D e c e te - a i d a t c u to tu l p e s in e i c e lu i r u n c t i
s i m o n i e n i l o r ). A lii z i c c d e a c e e a n u a p o g o r t F il ip p e D u h u l, d e o a r e c e f i i n d n u m a i d i a c o n , c e l m a i d e s e a m d i n t r e c e i d in

jurul

lu i

te f a n , n u a v e a to t u i v r e d n i c i a d e p r e o t s a u e p i s c o p d u p c u m a v e a u u c e n i c i i D o i n n u l u i ( A m m o n i u s p r e o tu l) . i p e n t r u c e a c e tia f iin d b o t e z a i n u a u lu a t D u h S f n t ? F ie F ilip n u l e - a d a t^ p e n tr u c , p o a te , i c i n s t e a p e a p o s t o l i , f ie p e n t r u c n u a v e a o a s e m e n e a h a r is m ( c c i e r a d i n t r e c e i a p te ) , c e e a c e m a i d e g r a b t r e b u i e s p u s . D e a c e e a m i p a r e c a c e s t F i lip e r a d i n t r e c e i a p te , a l d o i l e a d u p te f a n . D e a c e e a i b o t e a z . D a r D u h u l n u l- a d a t c e l o r b o t e z a i , c c i n u a v e a p u t e r e . F i i n d c a c e s t d a r e r a n u m a i a l c e l o r d o i s p r e z e c e . i ia a m in te . A c e i a n u a u p l e c a t [ d in S a m a r i a ] , i s - a i c o n o m i s i t c a c e t i a n c D u h S f n t. C c i a u l u a t p u t e r e a s f a c m i n u n i d a r n u lii] s i a s [ d in I e r u s a lim ] , A c e i a e r a u l ip s ii d e h a r f i i n d c n u

[aposto luaser i s d e a c
fa c

D u h u l a l t o r a . A a d a r a c e s t lu c r u e r a c e v a c e i n e a n .c h i p d e o s e b i t d e a p o s t o l i . D e a c e e a i v e d e m p e c e i m a i d e s e a m , n u p e a lii, a c e s t l u c r u . ( S f I o a n G u r d e A u r , O m ilii la F a p t e , X V I I I , 3 .)

231

f ;

D R E A P T A C R E D I N N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

s - a , m p i e t r i t t o a t i n i m a i n u m a i p r i m e t i n d e m n u l a p o s to lilo r , c i te s o c o te ti m a i d r e p t d e c t a p o s to lii? i n u a n c e ta t p n la m o a r te s s e lu p te c u a p o s to lii i n u s -a d at n l t u r i s m e a r g d i n S a m a r i a p n l a R o m a i a c o l o s lu c r e z e m p r e u n c u d ia v o lu l i s s e lu p te c u H r is to s 1. m a r ta t p r in fa p te p e n c e p to ru l e re z iilo r. i a ju n g e a c a c e i? a m g ii s fie c o n v in i p rin a c e a s ta a i c u i u c e n ic i s u n t, a i c u i r v n ito ri s u n t, a c u i lu c ra re o u rm e a z , d in p r ic in a c u i s e lu p t c u H ris to s . D a r, c a s -i ru in m m a i m u lt,.f i v o m c o n v in g e c p n i a z i in n v tu r a a c e l u i a . i 'l u n d a c e s t l u c r u c h i a r d e l a a c e i a , l e v o m d o v e d i c h ia r d in d o v e z ile lo r. 1 2 . Cci, dup cum B iserica soborniceasc i aposto li ceac p strea z ntreag gen ealogia lu i H ristos, aa i ereziile p strea z succesiunea de la Sim on.2 C c i s - a s c r i s n c a r t e a c i n s t i t l a e i , p e c a r e o n u m e s c F aptele lui P e tr u , c u n o a r e c a r e G h e m e l o s s - a f c u t u c e n i c a d e v r a t al l u i S i m o n . E l a r m a s l n g [ S i m o n ] p n l a r u i n a r e a cea d e p e u r m i l a m o a r t e a a c e s t u i a . i n u m e l e a c e s t u i a p n a c u m s e p u n e a s u p ra e r e z ie i p s e u d o a p o ta c tiilo r3, cci e i s e s u p r a n u m e s c g h e m e l i i . A c e s t G h e m e l , d u p c d e r e a im o a r te a a m a r a lu i S im o n C c i m o a r te a p c t o i l o r e s t e rea ( P s . 3 3 , 2 0 ) , n e a f l n d l o c n R o m a s v a t m e s a u s a m g e a s c p e c in e v a , d u p c u m m rtu ri sete s c r i e r e a c c i n i c i n u e s t e o a s e m e n e # e r e z i e n e a
1 D a t e l e c u p l e c a r e a la R o m a n u le m a i i a S f a n u l d i n S c r ip t u r , c i d e l a P r i n i i a n t e r i o r i i d e la i s to r ic ii b i s e r i c e t i

(c f

E u s e b iu d e C e-

s;ueea, Istpria Bisericeasc cureti, 1 9 8 7 , p p . 7 8 - 8 1 ) .

II, X I I I - X I V , P S B 13, E d . I B M B O R , B u

2 "n s e n s u l c B i s e r i c a s o b o r n i c e a s c e s t e o d r a s l a f i r e a s c a lu i H r i s t o s , ia r e r e z i i l e c o n t i n u s u c c e s i u n e a lu i S im o n . 1 P s e u d o a p o t a c t i i n s e a m n c e i c a r e s e l e a p d n c h i p f a ls d e

S F N T U L A M F IL O H IE D E IC O N IU M

[n R o m a ] a v e n it n p r ile a e e s te a i, a f l n d u n n e a m s im p lu i u o r [la m in te ], i n e is c u s it [n a d e o s e b i] a m g ir e a ,, a n c e p u t s - i n v e e i s h ir o to n e a s c , i s lu c r e z e n c h ip r u to a te ta in e le c re tin ilo r, i s -a n u m it p e s in e a p o ta c tit. i e ra n c e p to r d e e re z ie , tr g n d u - i e re z ia d e la S im o n i n e p rim in d e l b o te z d e la c a re v a , n ic i fiin d n u m it n ic id e c u m c r e tin , d e c t n u m a i c a a fo s t u c e n ic a l lu i S i m o n s i n g u r i s - a f o l o s i t d e c e l e a l e a c e l u i a . A cest nce p u t l-a avut erezia- D a r , t r e c n d t i m p u l i u n i i f i i n d a m g ii, d in p r ic in a f a p tu lu i c n t is t t to r ii B is e r ic ilo r lu i H r is to s e r a u a lu n g a i d e c e i c e p r ig o n e a u a tu n c i B is e r ic a 1 i f iin d e i o s in g u r e re z ie , p r e a u c s u n t a s c u n i2 , i ia r i d ia v o lu l, n c e p to r u l lo r, a v n d u - i p e e i o d a t p e n tr u to td e a u n a n m n a s a i a s c u lt to r i n tr u to tu l, i-a m p r it n d o u 3, a s tfe l: U n ii d in tre e i, a v n d a n im a le , a u fo s t u r i d e c e i c e n u a v e a u , c c i c e i c e n u a v e a u i le p d a u p e a c e tia c a n e c u ra i i n e c u v io i n r a p o r t c u o a s e m e n e a le p d a re 4, i n u m a i e i s in g u ri a u m o te n it n u m e le lu i G h e m e l, n c e p to ru l p ie rz a n ie i lo r. D a r i p e e i ia r i i-a m p r it d ia v o lu l. C c i o d a t c e -i s t p n e a , s e fo lo s e a d e e i c a d e o ju c r ie . C c i, a fl n d u -i p e u n ii d in tre e i p u r t n d h a in e a s p re [d e s a c ], i-a d e s p rit d e c e i c e p u rta u h a in e d e l n , c a d e u n ii n e c u c e m ic i. D a r n ic i a ic i n u s - a o p r it
1 D e vreme ce episcopii erau alungai, poporul rmnea adesea f r un reper care s disceam cele bune i adesea se rtcea asculthdu-i pe alii. 2 Nu erau serios luai n seam ca dumani, cci atunci prigoana mare era din partea pgnilor. 3 Anumite erezii par adesea c se mpotrivesc una alteia, dar izvo rul lor este tot diavolul. 4 Cei ce nu aveau animale i socoteau pe cei ce aveau ca nedemni de a face parte din elita celor care trebuie s se lepede cu totul de lume.

233

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

d ia v o lu l c u a m g ir e a m p o triv a lo r; c c i ia r i i-a d e s p r it p e c e i c e e ra u m b r c a i c u le p d a re a c e a c u n u m e m in c in o s . D a r p n a c u m a v u s e s e d ia v o lu l o a re c a re p ru te p r ic in i p r in c a re i-a d e s p rit, c c i p r u t p ric in a a n im a le lo r s a u a h a in e lo r a s p r e li s - a f c u t d e s p r e n ie . D a r a c u m n u m a i e ra n ic i o p ru t p r ic in d e d e s p re n ie , c c i to i e r a u la fe l. C c i to i p u r ta u n u n u m e le lu i H r is to s , c i a lu i S im o n i G h e m e l, i a c e i a p o ta c tii to i e ra u u rm a i a i lu i S im o n i G h e m e l. i c a re e d e s p rire a ? C a re e p ric i n a ? S p u n e i-n e , c a s tim . V -a i le p d a t d e H ris to s i d e to a t ta in a L u i, a p o i i v o i n tre v o i, d e v re m e c e n -a i m a i g s it d e c in e s v le p d a i. O d a t lip s ii d e to a te b u n t ile , v - a i le p d a t u n ii d e a lii. C c i, u r n d u - s e u n ii p e a lii i d e s p r in d u - s e u n ii d e a lii, e i s o c o te s c c s e d e s p a r t c a d e n i te v r jm a i, fa p t p e c a re e i l n u m e s c le p d a re .

13. D a r c e r c e t m i c e a l a l t g r u p a r e p e c a r e a c e t i a a u le p d a t-o c a p e u n a re a . C e n u m e n o u le -a u s c o rn it c e i d e s p r in i d in tr-o a s e m e n e a le p d a r e ? D e b u n s e a m c i a c e ia i-a u g s it c u u u rin u n n u m e . S -a u n u m it e n c r a tii [ n f r n a i] , f iin d c s - a u p u s n lin ie d e b ta ie c o n tra a c e lo ra . C c i f iin d d e s p r ii u n ii d e a lii, d u c r z b o i n e m p c a t m p o triv a a c e lo ra , c a n o i s v e d e m n fr n a re a a c e s to ra i d e la c e s e n fr n e a z e i.1 D a r a f g d u i n fr n a r e a s a u le p d a re a c u v o rb a n u e n im ic m in u n a t, n ic i a d u c to r d e o s te n e a l . n s n u se c a u t n u m a i v o rb a , c i i fa p ta , c c i z ic e D o m n u l n E v a n g h e lii: P e n tru c e M c h e m a i D o a m n e , D o a m n e i n u fa c e i c e v s p u n ? (L c .
1 Textul Sfntului Am filohie nu este prea clar. Encratiii, dup Sfinii Epifanie i Irineu, sunt adepi ai lui Taian ucenicul mai apoi apostat al Sf. Iustin Martirul i Filosoful. Apotactiii, dup Sfnta Epifanie, sunt o derivaie din encratii i catari. ntre apotactii i encratii existau puncte de discordie.

234

SFNTUL AMFILOHIE DE ICONIUM

|
x *

6 , 4 6 ). i I s a ia P r o r o c u l: A c e s t p o p o r M a c irts te tc c u b u z e le , d a r c u in im a s e in e d e p a r te d e M i n e |D a r n z a d a r M c i n s t e s c , i c e l e u r m t o a r e (c f I s . 2, 1 3 ) . C c i D o m n u l a a d u n a t to t n e le s u l S c rip tu rii V e c h iu lu i i N o u lu i L e g m n t n d o u p o r u n c i: I u b e t e |p e D o m n u l D u m n e z e u l t u d in to a t in im a ta i d in to a t p u te r e a ta , i d in to t c u g e tu l t u , i p e a p r o a p e le t u c a p e tin e n s u i (M t. 2 2 , 3 7 -3 9 ). A a d a r, p z e s c a c e tia p o ru n c ile a c e s te a ? In s , d e b u n s e a m , n im e n i d in c e i n e le p i n u v a c re d e f g d u in e lo r [ta le ] d a c n u v a v e d e a n tin e r o a d e le p m n tu lu i. C c i tu e ti g a ta s f g d u ie ti lu c ru ri m a ri i p rin a c e s te a s n e li p e c e i n e n t rii. D a r i m a i s u s a m a r ta t a c e a s ta c n s u i S im o n , d e s p rin d u -s e d e a p o s to li, s -a n u m it p e s in e p u te r e a lu i D u m n e z e u . Ia a m in te c u m i-a a fla t u n n u m e s c u rt c a re s p o a t s u im e a s c p e c e i p ru n c i [l m in te ]. i u c e n ic u l a c e s tu ia , G h e m e l, v e s tin d le p d a r e a , a p r o d u s a p o s t a z i e [ d e s p r ir e ] . A a d a r , c ia c u rm e z i i tu d a s c lilo r t i, f g d u ie ti a c e s te a c u c u v n tu l, d a r le t g d u ie ti c u fa p ta . C c i z ic i: Iu b e s c p e D u m n e z e u , iu b e s c i p e a p ro a p e le , i s u n t n fr n a t . M a i n t i, d a c v r o ia i s te n f r n e z i, n u a i fi s p u s a c e a s ta . C c i p rin a c e a s ta te - a i fi f o lo s it i p e tin e , i p e a p ro a p e le . F iin d c a fl m n S c rip tu ri c [u n ii] p c to i a u fo s t fe ric ii c u c e i d r e p i i [u n ii] d r e p i a u f o s t o s n d ii c u f c e i p c to i (E c c l. 9 , 2 ). i s e p u te a u s p u n e m u lte d e s p re a c e s te a , d a r n e v o m a tin g e d o a r d e c e n e s t n a in te . | d a a u p P e c in e l n u m e ti a p ro a p e ? P e c in e iu b e ti? S ig u r, u p c u v n tu l D o m n u lu i, o ric e o m e s te a p ro a p e le t u . C c i c e s t lu c ru l a ra t E v a n g h e lia . A a d a r, d a c :a i fi iu b it p e p r o a p e le t u , n u a i fi f u g it d in B is e r ic l s n d u - i p e to i, rm n d fa ris e u lu i i b o lin d d e tru fia a c e lu ia , o s n d in d u -i e to i p r in c u v n tu l t u i n u m a i p e tin e s o c o tin d u -te

14 .

235

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

d re p t; C c i i a c e la , s u in d u -s e la te m p lu , a c e s te a s e ru g a : ,, i m u l u m e s c , D u m n e z e u le , c n u s u n t c a c e il a l i o a m e n i, r p ito ri, n e d re p i, a d u lte ri i c a a c e s t v a m e ; p o s te s c d e d o u o ri p e s p t m n , d a u z e c iu ia l d in to a te c te a g o n i s e s c ; ( L c jjl8 , 1 1 -1 2 ). C u n im ic d in a c e s te a n u m in e a , n s c h ia r d a c a i s e p r e a c s p u n e a d e v ru l, a fo s t o s n d it. N u p e n tr u c p o s te a s a u d d e a z e c iu ia l d in a le s a le , c i fiin d c o s n d e a p rin c u v n tu l s u to a t o m e n ire a . Ia r v a m e u l c e l p c to s , b t n d u - i p ie p tu l - iz v o ru l g n d u rilo r , n u i n u m r a is p r v ile n g m f r ii1 c a fa ris e u l, c i n ic i o c h ii n d r z n in d a -i r id ic a la c e r, z ic e a : D u m n e z e u le , m ilo s tiv fii m ie p c to s u lu i . F a d e a c e s te a D o m n u l a s p u s : A m in , z ic v o u , c v a m e u l s -a c o b o r t n d re p t it f a d e a c e l fa r is e u . i,c a s n u s o c o te a s c c in e v a c E l a s p u s a c e s te a d e s p r e a c e le d o u p e r s o a n e , a a d u g a t, z ic n d : T o t c e l c e s e n a l p e s in e v a fi s m e rit ia r c e l c e s e s m e re te p e s in e va f i n l a t ( L c . 1 8 , 1 4 ) . V e z i c u m l - a n d r e p t i t p e v a m e m r tu r is ir e a p c a te lo r i c u m l-a o s n d it p e fa ris e u e n u m e ra re a is p r v ilo r? n s d a c a r c e rc e ta c in e v a c u d e -a jn n u n tu l* [ a r v e d e a ] c c e i c e in c e a s o c o tit [ d e e i] n f r n a r e s u n t m a i n e c r e d in c io i d e c t a c e l fa ris e u . C c i a c e la c h ia r d a c i d is p r e u ia p e o a m e n i, n s v e n e a la te m p lu i d d e a lu i? D u m n e z e u n c h i n a r e m p r e u n c u t o t p o p o r u l . D a r p e a c e tia a t ta i-a u m f la t d ia v o lu l [d e m n d rie ], c s - a u r id ic a t m p o tr iv a B is e ric ii n s i a lu i H ris to s . i c e a p r a r e v o r a v e a n z iu a ju d e c ii? C c i, d e b u n s e a m , le v a z ic e D o m n u l: E u a m m n c a t c u v a m e ii i c u p c to ii, i, e z n d la m a s c u e i, n u m - a m f c u t p c to s , ia r v o i v -a i s c r b it d e to t p o p o r u l M e u c a d e n i te p c to i. N i m e n i n u e ra d e o p o tr iv c u v o i n tr u d re p ta te ; p e n im e n i
1 Literal: isprvile pntecelui .

236

S F N T U L A M F IL O H IE D E IC O N IU M

n - a i a f la t d e o c in s te c u v o i; a i in tr a t n in im ile tu tu r o r , a i c itit g n d u r ile tu tu ro r. tii c D u m n e z e u e s te C e l C e c e a r c in im ile , n u ju d e c to r u l p n te c e lu i. C h ia r d e -a r fi p o p o ru l M e u p c to s , d a r l-a i o s n d it i n u M i-a i l s a t M ie j u d e c a ta , c i i-a i o s n d it p e to i m a i n a in te d e v re m e . P e n tr u c e a i o s n d it B is e r ic a M e a ? D e c e p c a t O n v in u ii? A lta ru l c u c e v -a n e d re p t it? D a r v o i l-a i le p d a t p e a c e s ta , n s c e v o r fa c e ? C c i n e c u c e m ic ia lo r a a ju n s la n s u i J u d e c to ru l. N u n u m a i c s -a u rid ic a t m p o triv a a to t p o p o r u l , c i i m p o t r i v a z i d i r i i S t p n u l u i 1. C c i e i z ic c a c e a [z id ire ] e p c to a s . P n c n d s e in e a u p e e i n i i [n B i s e ric ], p n c n d p s tra u c e e a c e e d a t d e h a ru l c e r m n e n B is e r ic a lu i H r is to s , c e le s f in te e r a u s fin te i i s f in e a u p r in m p rt ire . D a r c n d i-a r u p t [d e B is e ric ] i a m p ie tr it i n im a l o r . .. i n s e le c e le s f in te [ a le lo r a u d e v e n it] n e c u r a te ... d r a g o s te a lo r. C c i a c e a s ta a z is ... p e a p r o a p e le t u c a p e tin e n s u i . C u v n tu l: p e a p ro a p e le t u n u ... l-a i o s n d it. A c e a s ta e s te ... ta ... e s te n fr n a re a , n c h ip r u ... te n u m e s c p e tin e m a i ta re la c e r b ic e d e c t d ia v o lii... n B is e ric a lu i H ris to s i p rin S fin te le L u i T a in e u n ii a s u p rii d e d u h u r ile re le i c a re s u n t fii a i B is e ric ii, c a re a u a c e a s t h a ris m s -i c e rte p e d ia v o li. i d a c e i v d c d u h u l c e l n e c u ra t s e n c p n e a z s ia s , n u fa c n im ic a ltc e v a d e c t ro s te s c n u m e le c e l s f n t i n fric o a t a l lu i H ris to s i a a a lu n g p e d ia v o lu l c e l a m a rn ic . D ra c ii, a u z in d d e n u m e le lu i H ris to s , s e n f r ic o e a z i, n e s u f e r in d n f r ic o a r e a ta i n e i, s e d e p rte a z . 1 5 . i e re tic ii h u le s c a c e s t lu c ru n c h ip d ife rit. n s fi in d c n im e n i, c h ia r p n a z i, n u s -a g s it [s re p re z in te ] n
1 Se refer la altarul Bisericii, adic, n fapt, la Sfnta Liturghie. Ereticii s-au lipsit tocmai de Sfnta mprtanie.

237

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

o c h ii lo r a p ro a p e le n b is e ric ile d in lu m e , n u a u n ic i p re o t a l lu i D u m n e z e u c a r e s litu r g h is e a s c la a lta r, n ic i m o n a h c a r e s s e fi le p d a t d e a v e ri, d u p le g ile b is e ric e ti, i s p e tr e a c n p o s t i p riv e g h e re , n ic i fe c io a r n e le a p t c a re s p z e a s c m p re u n c u fe c io ria i u n td e le m n u l, a d i c u n g e r e a b o te z u lu i.1 C i e i s o c o te s c p e c e i ro b ii m p re u n c u e i d e d ia v o l c a a p ro a p e le . D a r tu ia a m in te , c h ia r d a c e i p z e s c a c e a s ta , c a d in fa p te s -i n c re d in m p e e i c d ia v o lu l n u i p s tr e a z c o n tiin a , n ic i n u - i c ru u c e n ic ii lu i, c i n m u lte c h ip u r i i n m u lte ta b e r e i m p a rte . C c i n u m a i c e - i d e s p a r te p e u n ii d e B is e r ic a lu i H r is to s p r e c u m lu p u l, d e s p r in d o ile d e s ta u l, le m ru n e te d u p a c e e a c u s rg i n u le c ru , c c i n u a re m il - , a a i d ia v o lu l, c n d i d e s p a rte p e u n ii d e B is e ric , i m p a rte p e a c e tia f a r c r u a r e i n c h ip fe lu rit, c a n u c n d v a s s e tre z e a s c i s s e n to a r c h s ta u lu l lu i H r is to s .2 C c i s e p o t v e d e a c e i n u m ii e n c ra tii c s u n t m p rii i d e s p rii u n ii d e a l ii... n e le g n d c u v n tu l e v a n g h e lic ... c to a t c a s a c a re s e m p a r t e n s i n e n u v a d i n u i (cf. M t . 1 2 , 2 5 ) . . . . C e i r i s i p i i n a f a r a B i s e r ic i i n a t te a g r u p r i ... r m ia d r a g o s te i n tr u n o i, u n d e a z is : C u n o s c u t n I u d e e a e s te D u m n e z e u , n Is ra e l m a re e n u m e le L u i i lo c a u l L u i n S io n (P s. 7 5 , 1 -2 ). I a r S io n e s te n s u i m u n te le n c a re s -a z id it c e ta te a . C c i te v a b in e c u v n ta D o m n u l d in S io n i v e i v e d e a b u n t ile Ie ru s a lim u lu i (P s . 1 2 7 , 5 ). i c u to a te c M o is e a d e s e a a s c ris a c e le a i lu c ru ri, a n u m e s n u s e a d u c je r tf a n a lt p a rte [d e c t n Ie ru s a lim ] , n s I e r o b o a m , f iu l lu i N a b a t, lip s it d e c in s te i n e te m n d u - s e d e D u m n e z e u i u it n d le g e a i p ro ro c ii, a d e s p r it p o p o r u l d e Ie ru s a lim i, n v n d u -i a p o s ta z ia , le -a
1 Ereticii, prin ruperea de Biseric, nu au preoie i taine. 2 E ilustrativ azi fenomenul frmirii n multe secte.

238

S F N T U L A M F IL O H IE D E IC O N IU M

le g iu it s n u s e s u ie la Ie ru s a lim , n ic i s a d u c a c o lo n c h in a re a p e c a re a r n d u it-o le g e a , n ic i s a s c u lte S e ri p tu r a ,m ie i s p r i v e a s c l a c a s a lu i D u m n e z e u , c u g e t n d e l a c e a s ta c , d a c p o p o r u l v a m e rg e la Ie ru s a lim i v a a u z i p o ru n c ile lu i D u m n e z e u , s e v a a d u g a c a s e i lu i D u m n e z e u i v a c in s ti p e m p r a tu l c e le g iu it, ia r p e e l l v a le p d a . A a d a r , c e - a f c u t d in p r ic in a iu b ir ii d e fa c r m u i i a a m g irii d e a rte ? C a s p a r c e l c rm u ie te p o p o ru l, a p u s d o u ju n in c i d e a u r p e m u n i, z ic n d : ^ A c e tia s u n t d u m n e z e ii t i, Is ra e le , c a re te -a u s c o s d in p m n tu l E g ip t u l u i . A c e s t o r a s t e n c h i n i . N u t e s u i l a I e r u s a l i m (c f III R g . 1 3 , 2 7 -2 8 ). i, le g iu in d a c e s te a p o p o ru lu i, l-a d e s p rit d e D u m n e z e u i d e Ie ru s a lim .

16 . V e z i c e f a c e s l a v a d e a r t , c e l u c r e a z n g m f a r e a i m n d ria ? S -a rid ic a t m p o triv a m p ra tu lu i le g iu it, a fo s t s ilu it m a i d e p a rte d e p a tim a iu b irii d e s in e i [n c e le d i n u r m ] L - a n e c i n s t i t p e n s u i D u m n e z e u . : i ce [ a a d u g a t] la a c e s te a ? S -a n u m it p e s in e i p e p o p o r s a m a r in e n i. I a r s a m a r in e a n , n lim b a e v r e ilo r , n s e a m n p z ito r a l le g ii. P rin u rm a re , n c h ip a d e v ra t i-a a d u g a t n u m e le d e s a m a rin e a n , s a u a m in it? D a c e ra i p z ito r a l le g ii, a i fi p z it le g e a , te - a i fi s u it la te m p lu l lu i D u m n e z e u i a c o lo a i fi a d u s p r g a i z e c iu ie lile , i to a te ru g c iu n ile , d u p c u m a p o ru n c it D u m n e z e u p rin M o is e , i [a a ] a i fi fo s t c u a d e v ra t p z ito r a l le g ii. D a r tu , d im p o triv , a i d e s p r it d e D u m n e z e u p e p o p o r u l S u , a i n la t id o li, i te n u m e ti p z ito r a l le g ii. C u a d e v r a t p z ito r i a ifle g ii s u n t c e i c e r m n n Ie ru s a lim i p z e s c p o ru n c ile le g ii i a le p ro ro c ilo r. n s n u i-a f o s t d e a ju n s n u m a i c ia a d u g a t u n n u m e m in c in o s , c i i n e c u ra t a n u m it p e p o p o ru l lu i D u m n e z e u c a re a r m a s n Ie ru s a lim i l-a u r t pe* a c e s ta c u t rie , e l n s u i fiin d [d e fa p t] u r t i n e c u r a t. i n u s -a a tin s
239

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

d e c in e v a ^ d in p o p o r u l lu i D u m n e z e u , n ic i n u s - a f o lo s it d e v r e u n v a s 1d e c a r e m a i n a in te s - a f o lo s it p o p o r u l lu i D u m n e z e u . D a r c e z ic c i u r a p e iu d e i? D e la to t c re tin u l, c h ia r p n a z i, s e n to rc i n u s e fo lo s e s c n ic i d e v re u n p a h a r , n ic i d e v re o fa rfu rie d e -a lo r, c i s p u n c i v a s e le lo r s u n t p n g rite d e o a m e n i. i c a s c u n o a s c fie c a re d in tr e n o i c t d e m u lt a u c z u t, fe m e ia s a m a rin e a n c i-a z is la n c e p u t c h ia r lu i H ris to s c e a e p o triv n ic Ie r u s a li m u lu i. P rin ii n o tri n m u n te le a c e s ta s -a u n c h in a t; i c u m z ic e i v o i c n Ie ru s a lim e s te lo c u l u n d e tre b u ie s n e n c h i n m ? ( cf. I n . 4 , 2 0 ) . I a r d e s p r e a p , c n d i - a z i s : ,,D - m i s b e a u d in g le a t , I - a s p u s : C u m , T u c e r i s b e i d e l a m i n e c a r e s u n t f e m e i e s a m a r i n e a n c ? (cf. I n . 4 , 9 ). V e z i c n u v ro ia s -i d e a c a s n u -i p n g re a s c g le a ta , p r e c u m s o c o te a a c e e a ? S u n t lim p e z i lu c ru rile .

17 , C in e n u v a c u n o a te p e s a m a rin n ii d e la n o i? A c e tia , s - a u d e s p rit d e Ie ru s a lim , a d ic d e B is e ric a lu i H ris to s , a u le g iu it c a s n u m a i a d u c lu i D u m n e z e u ru g c iu n e , i p r g n Ie ru s a lim , n ic i s a s c u lte S c rip tu rile s a u n v tu rile d a te n b is e ric i p s to r ilo r d e c tre D u h u l S f n t, c i s s e d e s p a rt i s s e fa c c u to tu l s tr in i d e p o p o r u l lu i D u m n e z e u , a d u g n d u - i lo ru i, n c h ip m in c i n o s , n u m e c u v io a s e . C c i d u p c u m a c e la , d u p to a t n e c in s tir e a s -a n u m it p e s in e p z ito r a l le g ii, a a a c e tia , t g d u in d c r e d in a p e c a re a u p r im it- o n B is e ric , s - a u n u m it p e s in e e n c r a tii s a u a p o ta c tii. T re b u ie s fie n u m ii c lc to r i f iin d c a u c lc a t le g m in te le fa d e D u m n e z e u . iJ n d e i v o m p u n e p e f ie c a r e ? A u f o s t b o te z a i n B is e r ic d e c tr e p r e o ii lu i D u m n e z e u , a u fo s t h r n ii d u p b o te z c u s f a n u l tru p i c in s titu l s n g e a l lu i H ris to s . A a d a r, p s tre a z ? a c e s te p re d a n ii? D a c c in e v a t g d u ie te u n a d in tre a c e s te a , le -a t g d u it p e to a te . A a d a r, p s tre a z e i
240 I

S F N T U L A M F IL O H IE D E 1C O N IU M

c e le tre i: b o te z u l, tru p u l, s n g e le ? U n s in g u r p r e o t i-a p r e d a t tr e im e a ta in e lo r . N u p o i u n a s - o ii, a lta s o la i d e o p a rte . D a c a ltu l e ra c e l c a re te - a b o te z a t i a ltu l c e l c a re i- d a t tru p u l, i a ltu l s n g e le , a i fi p u tu t s p u n e : D o i m i-a u d a t c u a d e v ra t, d a r a l tre ile a m -a b a tjo c o rit . A c u m n s a i p rim it to a te T a in e le d e la u n s in g u r p re o t. D a c l n u m e ti p re o t a l lu i H ris to s , p s tre a z T a in e le c a s n u d e v ii c lc to r. I a r d a c n u -1 n u m e ti p re o t, te n u m e ti c a te h u m e n i s tr in d e n u m e le lu i H ris to s , c c i n u a i f o s t b o t e z a t n a l t p a r t e . i dup cum cei care hulesc p e F iu l lu i D um nezeu necinstesc p e n su i Tatl i p e D u h u l Sfnt, i cei care nu cred n D u h u l S fn t nu cred nici n P reasfntul Tat i n P reasfn tu l L u i Fiu, Iisus H ristos, aa stau lucrurile i cu treim ea Tainelor. D ac cineva leapd una dintre ele, a lepdat treim ea . A a dar, lepdn d Tainele lu i H ristos i desprindu-te de B iseric cu dreptate, trebuie s f i i n u m it clctor. i , c a s te c o n v in g c e ti m a i n e c re d in c io s c h ia r d e c t c e i c a re a u c z u t n p rig o a n e , [ia t ]: a c e ia , n e s u fe rin d a d e s e a b t ile , a u f o s t s ilii, d in p r ic in a s l b ic iu n ii tru p u lu i, s s e le p e d e a d e s e o r i, f c n d u - s e v r e d n ic i d e ja le i d e m u lte t n g u iri. D a r, c in d u -s e a d e s e a , s -a u n d u re ra t to a t v ia a lo r c a , m p c n d u - s e D u m n e z e u c n d v a c u e i, s - i n v r e d n ic e a s c ia r i d e in tr a r e a c e lo r s f i n t e 1. D a r p e tin e a t ta te -a n tu n e c a t d ia v o lu l, c n u m a i c a u i m p rt a n ia d e c e le s fin te , c i g r ie ti c e le p o tr iv n ic e , c a s n u m a i in tre d e a c u m n g u ra ta c e a h u lito a re n fric o a tu l i s f n tu l s n g e a l lu i H ris to s .

18. A a d a r , i a a m i n t e c d i n t o a t e p r i l e a i f o s t d o v e d i t n u n u m a i c n n o ie ti S a m a ria , c i i c lc a re a d e le g e . i
1 Mai concret, s se nvredniceasc de Sfnta mprtanie.

241

D R E A P T A C R E D IN N S C R IE R IL E S F IN IL O R P R IN I

d u p c u m s a m a rin e a n u l p rin n f i a re a d in a fa r s -a d e s p rit, d a r e ra m u s tra t d e t ie re a m p re ju r c a fo s t iu d e u , a a i tu , c h ia r d a c te -a i d e s p rit d e B is e ric s a u a i n n o it c lc a r e a d e le g e , n s e ti m u s tra t d e p e c e te a [b o te z u lu i]; c c i a i p r im it b o te z u l n B is e ric a lu i H ris to s . D a r d e u n d e a i a t ta a s e m n a r e c u S a m a ria ? B in e , te -a i d e s p rit; b in e , a i le g iu it c e lo r a tr a i d e tin e s n u m a i c a lc e n c a s a lu i D u m n e z e u , n ic i s m a i a s c u lte d e p re o ii c a re te -a u b o te z a t i c a r e te - a u f c u t c re tin . D a r d e u n d e a i lu a t i p z ir e a v a s e lo r? D in c a re p re d a n ie ? O a re a p o s to lii, v e s tin d c u v n tu l lu i D u m n e z e u i n c o n ju r n d lu m e a , a u p u r ta t [c u e i] o a le i f a r f u rii [c a s s e fe re a s c ] d e to i p g n ii i d e to i c e i n n e b u n ii d u p id o la tr ie ? [ N ic id e c u m , c i] , a v n d u - L c u e i p e H ris to s , c u n o te a u c n u e n ic i u n id o l n lu m e , e i to a te s u n t c u r a te c e lo r c u ra i i s e s fin e s c p rin c u v n tu l lu i D um nezeu i p r i n r u g c i u n e , i , a d e s e o r i i n t r n d n c a s a u n u i p g n , d a c p u te a u s -l n d u p le c e p e s t p n u l c a s e i s c r e a d n D u m n e z e u , n d a t f c e a u d in c a s b is e ric . A c e a s ta s -a n t m p la t i n o ra u l n o s tru c n d a v e n it S f n tu l A p o s to l P a v e l n c a s a Iu i O n is ifo r. N u l-a n tre b a t A p o s to lu l c a re s u n t v a s e le c u ra te i c a re c e le n e c u ra te , c i n s i c a s a , c u m a m z is m a i n a in te , a fa c u t-o b is e ric . i c a s - i c o n v in g e m c d in p r ic in a s la v e i d e a rte i a n g m f r ii s e in d e p a r te d e v a s e i c n tr - a t t li s - a n tu n e c a t in i m a lo r c e a n e p r ic e p u t c c i, z ic n d c s u n t n e le p i, [d e f a p t ] a u n n e b u n i t (c f R o m . 1 , 2 1 - 2 2 ) , [ i a t ] : e i v d , d e b u n s e a m , c a lb in e le c a re p ro d u c fa g u re le u m b l p e s te to t, n u n u m a i p e ie rb u ri i flo ri, c i i p e c rn u rile i s n g e le a n im a le lo r d e c u r n d u c is e . B a m a i c u s e a m se p o t v e d e a i n v r e m e a c u le s u lu i v iilo r c u m s e a e a z p e s tru g u ri i tr a g d u lc e a a s tr u g u r ilo r i d u p to a te a c e s te a s u n t a tra s e c tr e lu c r a r e a lo r i o s v r e s c n c h ip n e le p t, d u p n e -

242

*
S F N T U L A M F IL O H IE DE I C O N I U M ' ' . .

le p c iu n e a d a t lo r d e Z id ito r . D a r e i n u - i v d m ic i p e c r e s c to rii d e a lb in e c v a r s v in d in c e l b u n a lb in e lo r n f a g u r i ^ c i,1 f i i n d c a c e a s t a [ m i e r e a ] e d u l c e , o m n n c c u p l c e i f e , ' f i i n d l a c o m i l a p n t e c e i , f c n d d i n e [ u n f e l d e ] v i n , n c u r a j e a z b e i a l o r . 2 D a c t e - a i d e p r t a .d e v a s e p e n tr u c u r ie , a r fi tr e b u it m a i d e g r a b s te d e p r te z i,d e m ie re i n u d e fa rfu rie s a u p a h a r , c a re n u p o t s fi d e a n ic i o p l c e re . D e b u n s e a m c a i a u z it n S c rip tu ra c m ie re a e n e c u r a t ; i l a a l t a r , z i c e l e g e a , n u v a f i a d u s {cf. L c v 2 , 1 1 ). I a r U le i, p e n tr u c e p r ic in m n n c i? N u - v e z i s a u n u a u z i c c e i c a r e s e o c u p c u a c e a s t n e g u to r ie l p u n n b u r d u f u r i d in p ie le n o u i a a , v r e m e d e m u lte z ile , g o lin d b u rd u fu rile i s to rc n d u -le c u t rie , v n d u le iu l? i n u a u z i c c e i c e z d ro b e s c m s lin e le u n g p re s a c u u n tu r d e p o rc i a s tfe l s c o t u le iu l a a n c t i u n s o a re a p r e lin s d in u n e lte le c a re z d ro b e s c m s lin e le s e a e a z p e u le i? D a r, d e s ig u r, tu e ti c u ra t, tu c a re te s c r b e ti d e o a le i d e c e le la lte v a s e , d a r m n n c i u le iu l c u p l c e re f r s f a c i d e o s e b ire ; ia r u n d e n u s e a d a u g p l c e re a , a d ic la fa rfu rii i p a h a re , d e a c e s te a te s c rb e ti, p e c n d u n d e e d u lc e a i g r s im e , p e a c e s te a le m n n c i c u p l c e re . i
A- '

19. D a r s z i c e m c t o t c e l c e i m i t c u r v r a i S a m a r i a s e p z e te d e v a s e le c u c a m e i c u c e le la lte lu c ru ri p e c a re D u m n e z e u le - a f c u t c a s s e m p r t e a s c d e e le c e i c r e d in c io i i c a r e a u c u n o s c u t a d e v ru l. D a r a tu n c i p e n tru c e p ric in te ii d e p a rte i te s c rb e ti d e a c e s te [lu c ru ri f c u te d e D u m n e z e u ] i l h u le ti p e F c to ru l [lo r]? C c i a c e s t


1 Pentru ca albinele s aib hran n perioadele mai dillcile.. 2 Encratiii nu consumau vin i cam e, socotindu-le necurate, dar foloseau m ierea. Sfntul Ie arat c la o privire riguroas i n miere ajung elem ente din cam e i struguri. I

243

. DREAPTA CREDIN N SCRIERILE SFINILOR PRINI

lu c r u n u e n u m a i d o g m s a m a rin e a n , c i e a in e i d e u r ta i n e c u r a ta e re z ie a m a n ih e ilo r. C c i n v tu ra a c e lo ra s e in e d e p a r te d e c e le n s u fle ite . I a r tu d in c a r e S c rip tu r le - a i a f la t? C in e te - a n v a t a c e a s ta ? N u a i a u z it S c rip tu ra z ic n d : o m u l c e l d in t i a n s c u t d o i fii: p e C a in i p e A b e l. A b e l p s t o r e a o ile ; i a f o s t c s - a r id ic a t n . i n im a lo r s a d u c d a ru ri iu i D u m n e z e u ; i C a in , a d u c n d s e m in e , n u a f o s t p r im it, d in p r ic in a r u t ii fe lu lu i s u d e tra i, ia r A b e l, lu n d d in o ile c e le n t i n s c u te i d in g r s im e , le - a a d u s lu i D u m n e z e u . i a c u ta t, z ic e , la A b e l i la d a r u r ile lu i, 'K d a r la C a in i la je r tf e le lu i n u a lu a t a m in te . Ia a m in te c u m p e c e le n t i n s c u te i g r s im ile D u m n e z e u le -a n u m ite d a r u r i, d in p r ic in c le - a p r im it p e e le d in to a t in im a , ia r s e m in e le lu i C a in , d in p ric in c n u e ra u d in p r g , le -a n u m it je r tf e , c a s te c o n v in g p e tin e , e re tic u l n e c r e d in c io s , c a i s e m in e le a u o o a re c a re p u te re d e v ia lu c ru c e i l- a m a r ta t m a i lim p e d e n a lt p a rte , i c D u m n e z e u , p r im in d c rn u rile , a tre c u t c u v e d e r e a s e m in e le . D e b u n s e a m c i p e N o e l le p e z i i l d e s p a r i d e n f r n a r e a ta i d e le p d a r e a ta , d e v r e m e c e , d u p c e a s a lv a t p r in d r e p ta te a s a s m n a fie c re i s p e c ii d e l p o to p , c n d a ie it d in c o ra b ie , n u a f c u t n ic i u n a lt lu c ru d e c t a z id it m a i n t i je r tf e ln ic lu i D u m n e z e u ; i a m iro s i t D o m n u l m i r o s d e b u n m i r e a s m i a fgduit d r e p t u lu i c a s |n u m a i a d u c p o to p p e p m n t. A i v z u t j e r t f a p rim it , i v z u t c u m L -a m b l n z it p e D u m n e z e u n c t a t ta v re m e c t tin e v e a c u l a c e s ta s n u m a i a d u c o a s e 9 m e n e a m n i e a s u p r a lu m ii? i D u m n e z e u [ a z is ] c tr e e l: ,,A m d a t v o u to a te c a p e le g u m e d e ia rb , d a r c a m e n s n g e le s u fle tu lu i n u v e i m n c a . C c i i s n g e le v o s tru l v o i. c e r e d e la to a te fia r e le i d in m n a o m u lu i i a fra te lu i v o i c e re s u fle tu l o m u lu i (F a c . 9 , 3 -5 ). A n g d u it c a rn e a , d a r a. o p rit s n g e le d e s u g ru m a te .

'

'

SF N TU L A M FILOHIE DE ICONIUM

2 0 . i a c e s t lu c ru l p e c e tlu ie te i N o u l L e g m n t c a s n u s o c o te ti c a ltu l e s te le g iu ito ru l V e c h iu lu i L e g m n t, i a ltu l a l C e lu i N o u . C c i tr e b u ie s lu m a m in te la [c e le p e tre c u te ] c u a p o s to lii a d u n a i n Ie ru s a lim i c u S fin ii P a v e l i B a m a b a , c a re a u c o b o r t n A n tio h ia S iri e i i a u n t rit p e fra i s p z e a s c d o g m e le i p o ru n c ile a p o s to lilo r. A tu n c i, fiin d d e fa u n ii c re d in c io i d in t ie r e a m p re ju r, n v a u p e p ro z e lii, z ic n d : D a c n u v t ia i m p re ju r d u p o b ic e iu l lu i M o is e , n u p u te i s v m n tu ii. i fa c n d u -s e m p o triv ire i c e rc e ta re n u p u in e u e i, a u r n d u it c a P a v e l i B a m a b a , i a lii d in tr e e i s s e s u ie la a p o s to li i la p re o i n Ie ru s a lim p e n tru n tre b a re a a c e a s ta (F a p te 1 5 , 1 -2 ). A a d a r, s u in d u -s e i p o v e s tin d n to a rc e re a p g n ilo r i p ro p ire a B is e ric ilo r, le -a u s p u s i d e s p re n tre b a re a a c e a s ta . I a r a p o s to lii, a d u n n d u -s e la o la lt , le -a u trim is lo r a a : A p o s to lii i p re o ii, i fra ii, fra ilo r d in tre p g n i, c e lo r d in A n tio h ia i C ilic ia , i S i ria , s a lu ta re . F iin d c a m a u z it c u n ii d in tre n o i v - a u tu l b u ra t, r v in d u -v s u fle te le c u c e le p e c a re n u le -a m p o ru n c it, p ru tu -s -a n o u , c e lo r c e s u n te m n tr-u n c u g e t, s trim ite m la v o i b rb a i a le i m p re u n c u iu b iii n o tri B a m a b a i P a v e l, c a r e s u n t o a m e n i c e i-a u p r e d a t s u fle te le p e n tru n u m e le D o m n u lu i n o s tru Iis u s H ris to s . A a d a r , a m tr im is p e I u d a i p e S ila , c a r e v v o r v e s ti i e i, p rin c u v n t, a c e s te a . C c i s -a p ru t D u h u lu i S f n t i n o u s n u m a i a d u g m a s u p ra v o a s tr n ic i o g re u ta te m a i m u lt n a f a r d e a c e s te a c e s u n t d e tre b u in : s v fe rii d e je r tf e le id o le ti, d e s n g e i s u g r u m a te , i d e d e s fr n a r e . D e a c e s t e a p z i n d u - v , b i n e f a c e i . F i i s n t o i (c f F a p te 1 5 , 2 3 -2 9 ). A c e a s ta e s te e p is to la a p o s to lilo r, s c ris d e D u h u l S fa n p rin E v a n g h e lis tu l L u c a . C c i d e o a re c e tia D u h u l S f n t c u n ii, v e n in d n a t ta n e b u riie , n u s e

245

DREA PTA C R ED IN N SCRIERILE SFINILO R PRINI

v o r d a n l tu ri s n v in o v e a s c n c h ip m in c in o s p e a p o s to li c e e a c e s - a i n t m p la t , fiin d e i a d u n a i la o la lt , a u s c r is e p is to la a c e a s ta , n e d e z le g n d n u n ta n ic i o p r in d m n c a r e a d e c a m e i b u tu l d e v in , c i, p r e c u m s - a s c ris m a i n a in te , [s p u n n d ] c a to t c re tin u l s s e fe re a s c d e je r tf e le id o le ti i d e s n g e , i d e s u g ru m a t, i d e d e s fr n a re . M a i s u s a i fo s t n v a t d e D u m n e z e u n s u i c a s m n n c i o r ic e c a m e c a p e o le g u m d e ia rb , a ic i a i a fla t d e la a p o s to li d e c e tr e b u ie s te fe re ti.

21. P e n t r u c e c u t e z i s h u l e t i f p t u r i l e l u i D u m n e z e u i p rin e le s n e c in s te ti p e F c to r? C c i d a c D u m n e z e u to a te le - a f c u t n tr u n e le p c iu n e i le -a l u d a t, z ic n d c s u n t b u n e f o a r te , i a p r im it d a r u r ile i r o a d e le a d u s e L u i, i a b in e c u v n ta t p e c e i c a re le -a u a d u s , i le -a n g d u it s le m n n c e , tu p e n tr u c e e ti f r d e m in te i o b ra z n ic ? C c i d e b u n s e a m c d u p c u m o s n d e ti p e o a m e n ii c a re s e m p rt e s c d e c rn u ri, a a l h u le ti i p e n s u i F c to r u l. P e n tr u c e a [m a i] f c u t a c e s te a [f p tu rile ]? P o a te c i d e E l te s c rb e ti i l ju d e c i c a s tr in d e d re p ta te , d e v re m e c e a p rim it je r tf e . D e s ig u r c te v e i u ita c u d is p re i la S f n tu l A v r a a m , d e v re m e c e a a d u s je r tf e lu i D u m n e z e u i, p r i m i n d n g e r i, n u i- a o s p ta t p e a c e tia c u le g u m e , c i, lu n d u n v ie l d in c ire a d , a p o ru n c it c a a c e s ta s fie [d a t lo r] c u u n t i la p te . i a a a c in s tit p e n g e ri i n u n u m a i p e n g e r i, c i i p e n s u i H ris to s . A c e s t lu c ru i e s te v re d n ic d e m in u n a r e c m a i n a in te d e ic o n o m ia n tru p rii a s fin it f p tu rile S a le i s -a m p rt it d e a c e s te a c a s n u c u g e te c in e v a c a ltc e v a c u g e t T a t l i a ltc e v a F iu l, d u p c u m a u n lu c it e re z iile m a n ih e ilo r i m a rc io n iilo r, i c a s s e fa c v d it s p u s a c F iu l lu i D u m n e z e u a v e n it la A v ra a m . A tu n c i, e z n d e l s u b c o rt, la a m ia z , i p n d in d p e c e i c e tr e c e a u , c a n u c u m v a s -l tr e a c c u v e d e r e a v r e u n s tr in ,
246

V
SFNTUL AMFILOHIE DE ICONIUM i

4 ; a v z u t v e n in d tr e i b r b a i i i- a n t m p in a t i n u le - a z is : D o m n ilo r, d a c a m a fla t h a r n a in te a v o a s tr , c i d a c a m ja lla t h a r n a in te a T a , n u tre c e p e l n g ro b u l T u (F a c . 1 j8 , 3 ) . V e z i c u m p n d e a c e l c e m n c a c r n u r i i p r i n c r n u ri o s p ta p e c l to ri? A i v z u t in im c u ra t , c u m a c u n o s c u t c in e e S t p n u l i c in e ro b ii? C u a d e v ra t fe ric ii s u n t c e i c u ra i c u in im a , c a c e tia v o r v e d e a p e D u m n e z e u (M t. 5 , 8 ). D e a c e e a , d u p p u in tim p n s u i S t p n u l, tr im i n d p e n g e r i n S o d o m a i G o m o r a , i |a z is : N u v o i a s c u n d e d e la A v ra a m , ro b u l M e u , c e le c e le v o i fa c e (F a c . 1 8 , 1 7 ). C a re p r ie te n d e s c o p e r p rie te n u lu i a s tfe l ta i n e le , d u p c u m D u m n e z e u a d e s c o p e r it lu i A v ra a m ? i s o c o te s c c p n a z i n u s - a f c u t d e D u m n e z e u fa a c e v a c e lo r n u m ii e n c r a tii s a u a p o ta c tii c e s -a f c u t lu ifA v ra a m , c e lu i c e c a m e m n c a i c u f e m e ie v ie u ia . D a r c e .v o r z ic e i d e s p re Is a a c , c a re a m n c a t ie z ii p re g tii d e R e b e c a , fe m e ia l u i, i a d u i d e I a c o v , f i u l lu i, i, d u p c e f a 'm n c a t d i n m n c ru r i i a b u t d in v in , a b in e c u v n ta t p e Ia c o v , z i c n d : S -i d e a D u m n e z e u d in ro u a c e ru lu i i d in g r s i m e a p m n tu lu i i s - i s lu je a s c n e a m u r ile ,f i s s e n c h i n e i e c p e t e n i i l e , i s f i i d o m n a l f r a t e l u i t u '{cf. F a c . 2 7 , 2 8 -2 9 ). i n u a c z u t n ic i u n c u v n t d in b in e c u v n ta re , c i a v e n it a s u p ra lu i Ia c o v to a t b in e c u v n ta re a p rin te a s c . D a r c e [ v o r z ic e ] i d e s p r e n s u i I a c o v i d e s p re to i s fin ii, m r e f e r la M o is e i A a r o n , i la c e a ta tu tu r o r s fin ilo r d in le g e , c a re a u b in e p l c u t lu i D u m n e z e u , c u m to i a u m n c a t c a m e i a u m u lu m it F c to ru lu i? i n s u i S f n tu l S a m u e l, c e l d a t la tre i a n i n c a s a D o m n u lu i i c re s c u t n S f n ta S f in te lo r , s - a m p r t it d e f p tu r ile lu i D u m n e z e u i, u n g n d u -1 p e S a u l re g e , i-a n g d u it a c e s tu ia i-la to t p o p o ru l s m n n c e [ c a m e ] . i u n p r o r o c [ a z is ] d e s p r e e i: M o is e i A a r o n n t r e p r e o i i L u i i S a m u e l n t r e c e i .p e c h e a m n u -

DREAPTA CRED IN N SCRIERILE SFINILOR PRINI

m e le L u i; c h e m a t- a u p e D o m n u l i E l i-a a u z it; n s t lp d e n o r g r ia c tre e i (P s . 9 8 , 6 -7 ). i s e p o a te s p u n e a c e a s ta d e s p r e to i s fin ii, c u m to i s -a u m p r t it c u m u lu m ir e d e f p tu r ile lu i D u m n e z e u i a u s l v it p e F c to r. D a r c a s n u -i fa c e m ! p e c e i c e c ite s c m a i m o le ii p rin m u lim e a c u v in te lo r, n e -a fo s t d e a ju n s s a r t m c i D u m n e z e u a p ri m it d e la s fin i je r tf e i le - a n g d u it s [le ] m n n c e c u m u lu m ire i e v la v ie . 2 2 . i c h ia r d a c v re u n u l d in tre s fin i s -a fe rit, p e n tru s c u rt v re m e , d e m n c ru ri, n u s -a fe rit d e e le c a d e c e v a n e c u ra t. C a c i c e fe l d e p la t e s te d in a te fe ri d e c e v a n e c u r a t? C i ^ fie c a re d in tr e c e i e v la v io i [ s - a fe r it] d e c e le d u lc i i n g d u ite , c u m a r fi c c in e v a s -a a b in u t d e la fe m e ie , d e L D u m n e z e u a n g d u it a n e m p rt i d e fe m e ie ; n s p e n tru c u n u n ile c u r ie i c u r in d u -i, i-a fe rit p e c e i m a i b u n i d e fe m e ie , c c i n im e n i, fe rin d u -s e d e a d u lte r s a u d e s f r u ,;n u a fo s t n c u n u n a t. C c i d a c a r fi f c u t a c e s te a , i le g e a lu i D u m n e z e u , i a o a m e n ilo r l- a r fi o s n d it. i, ia r i, c in e v a se fe re te d e b u c a te le p e c a re D u m n e z e u le -a z id it s p re m p rt ire c e lo r c re d in c io i i c a re c u n o s c a d e v ru l; d a r, d e s ig u r, c e l c e s e fe re te d e a c e s te a n u se fe r e te c a d e u n e le n e c u ra te , ia r d a c n u , p la t n u a re . C c i n im e n i, f e r in d u - s e d e je r tf e le id o le ti, c n d n u a fo s t n ic i o s il :a s u p r a lu i, n u a fo s t l u d a t, n ic i n u a a te p ta t p la t p e n tru a c e a s ta , d a r [a re p la t ] c e l c a re n a c e s te s fin te z ile d e p o s t s e f e r e te p n i d e p in e i a p . n a c e la i le i a u s ta t:lu c r u r ile i n c a z u l o r ic r u ia d in tre s fin ii b r b a i c a re s -a fe rit d e n u n t s a u m n c ru ri, s a u v in . C c i n ic i riu s e ^ p o a te a f la n S c r ip tu r ile lu i D u m n e z e u c a v r e u n u l d in tre s fin i s se fe re a s c d e to a te c a n u c u m v a s d e a p r ile j 1 e r e tic ilo r . D a r e i, c h ia r d a c la u d p e c u ta r e s f a n p e n tm c u r ie , l o s n d e s c p e n tr u m n c ru r i. i ia 248

SFNTUL AM FILOHIE DE ICONIUM

r i, d a c a fl p e v r e u n u l fe r in d u - s e d e v in , s e s c r b e s c d e a c e s ta , p e n tr u n u n t . i n u v e i a fla n ic id e c u m p e v re u n u l d in s fin i c a re s fie n a c o rd n tru to tu l c u d o g m e le lo r. D a r i e i a u a s e l u d a c u c e v a p e n tr u n f r n a r e a d e la m n c ru ri. C c i, d u p c u m n o i a m a r ta t c s fin ii p a tr i a rh i a u a d u s lu i D u m n e z e u d in f p tu r ile S a le , a a i e i l a u p e Is a v , c a re n u a a d u s n ic i je r tf e lu i D u m n e z e u , n ic i n u a g u s ta t c a m e , n ic i a b u t v in , c i a m n c a t fie rtu r d e lin te i a a i-a d a t d r e p tu r ile d e n t i n s c u t. i m r tu r i s e te a c e a s ta i A p o s to lu l, z ic n d : n ic i d e s f r n a t s a u n e c u ra t c a Is a v , c a re p e n tm o s in g u r m n c a re i-a d a t d re p tu l d e n t i n s c u t. C c i tii c i d u p a c e e a , v r n d s m o te n e a s c b in e c u v n ta re a , a fo s t le p d a t, c c i n u a a fla t lo c p e n tm p o c in (E v r. 1 2 , 1 6 -1 7 ). I a r d e s fr n a re a n u m it a ic i [A p o s to lu l] l c o m ia p n te c e lu i. 2 3 . i a c e s te a s u n t d in V e c h iu l T e s ta m e n t; d a r le v o m a r ta i d in E v a n g h e lii c H ris to s i a p o s to lii s -a u m p rt it d e m n c ru r i i n u a u o p r it p e c e i c e m n c a u . M a i n t i, D o m n u l a fo s t n s c u t d e c tre p u ru re a F e c io a ra M a r ia i a f o s t t ia t m p r e ju r a o p ta z i, d u p le g e a lu i M o is e , i a f o s t c re s c u t d e Io s if i d e S f n ta F e c io a r M a ria , i a g r it n te m p lu c te a s p u s i L e g e a , i a fo s t n e l p n c n d a m p li n it tr e iz e c i d e a n i; c c i n ic i n u e r a c u p u tin c a E l s n u S e s u ie n fie c a re a n la p r a z n ic s m n n c e P a te le , c a re e ra m ie lu l i c e le la lte [s p u s e d e L e g e ]. i m rtu ris e te n s u i D o m n u l, z ic n d : N u a m v e n it s d e z le g L e g e a , c i s - o p li n e s c (M t. 5 , 1 7 ). i, p lin in d - o , H r is to s a v e n it la b o te z i a p o s tit p a tru z e c i d e z ile i n o p i ia r m a i p e u rm a fl m n z it c a s n c re d in e z e p e fie c a re c a lu a t a s u p r a S a o m u l n tre g , ia r n u p r in p re re , n ic i p rin n lu c ire a v e n it p e p m n t. S -a fe rit d e to a te , d in p r ic in a p o s tu lu i, c a s n e n v e e s p o s tim ; d a r S -a fe rit n u c a d e c e v a n e c u ra t, p r e c u m a m s p u s m a i n a

249

D REA PTA C R ED IN N SCRIERILE SFINILOR PRINI

in te ; c c i d u p p u in v re m e s e a f la m p rt in d u -s e [d e m n c ru ri]. C c i p rin fo a m e a a r ta t c a p u rta t tru p , c a re a v e a tr e b u in d e h ra n ; c c i a d e s e o r i fiin d c h e m a t d e v a m e i i d e p c to i, i d e S im o n f a r is e u l, m n c a c e le ,p u s e L u i n a in te i t m d u ia p e c e i b o ln a v i a i lo r. i c a s -i n d u p le c e p e to i c n im ic n u a tre c u t c u v e d e re a d in c e le n g d u ite n L e g e , E l n s u i m rtu ris e te i n u a r fi m in it A d e v r u l; c c i z ic e , o c r n d a s tfe l c e r b ic ia p o p o ru lu i: A v e n it I o a n n ic i m n c n d , n ic i b n d , i z ic e i: A re d ia v o l (M t. 1 1 , 1 8 ). A p o i d e s p re S in e : A v e n it F iu l O m u lu i, m n c n d i b n d , i z ic e i: I a t o m m n c c io s i b u to r d e v in , p r ie te n a l v a m e ilo r i a l p c to ilo r (M t. 1 1 , 1 9 ). C in e v a m a i c u te z a s s e lu p te c u D u m n e z e u i s s te a m p o triv a a d e v ru lu i? i n a lt p a r te z ic e n s u i D o m n u l: N u c e le c e in tr s p u rc p e o m , c i c e l e c e i e s d i n i n i m , a c e s t e a s p u r c p e o m ( cf. M t . 1 5 , 1 1 ). i, tr im i n d p e u c e n ic i la p ro p o v d u ire , le -a p o ru n c it: M n c a i c e le p u s e v o u n a in te i t m d u ii p e b o ln a v ii l o r ( cf. L c . 1 0 , 8 - 9 ) . i n u a z i s l o r s i s c o d e a s c d a c e c u ra t b lid u l i p a h a ru l, c i p u r i s im p lu m n c a i c e le p u s e n a in te . Ia r m u lim ile c a re I-a u u rm a t, c u m le -a s tu ra t? M r e f e r la c e i c in c i m ii i la c e i p a tr u m ii. C u m ? m p r e u n c u p in ile le - a d a t n p lu s i p e ti. C c i a p o r u n c it c a m u lim ile s a d i, b in e c u v n t n d p in ile i p e tii, a d a t u c e n ic ilo r i a r u c e n i c i i , m u l i m i l o r (cf. M t . 1 4 ; 1 5 ) . A v r e a s - l n t r e b p e e r e tic : D a c e r a i d e fa , lu a i b in e c u v n ta r e a lu i H ris to s , s a u , d in p ric in a p e tilo r, le p d a i b in e c u v n ta re a ? . D e b u n s e a m , c i d e H r is to s te -a i fi s c r b it fiin d c a p u s n a in te p o p o r u lu i s p r e m n c a r e i m p r t ir e [f p tu ri] n s u f le ite . D a r c e i c e p u r u r e a s ta u m p o tr iv a lu i H ris to s v o r c u te z a s s p u n c d in p e ti n u a p ris o s it. M a i n t i, c in e e ti tu c e l c e r s p u n z i lu i D u m n e z e u ? N u c u m v a v a z ic e f p tu r a c tre F c to r : P e n tr u c e m - a i f c u t a a ? (R o m . 9 , 2 0 ). N u te n -

250

SFNTUL AMFILOH1E DE ICONIUM

| fiic o e z i d e ta in ? N u te u im e ti p e n tru lu c ru l c e l n e o b i n u it c d in c in c i p in i i d o i p e ti s -a s tu r a t a t ta m u lim e ? i la f e l s - a n t m p l a t i c u a p t e p i n i i d o i p e t i . |D a r , c a s s e fr n g to a t g u ra n e ru in a t , M a rc u e v a n g h e lis tu l a s p u s c a p r i s o s i t i d i n p e t i (cf. M c . 6 , 4 3 ) . A a d a r , n u n c e t e z i a c u m a te lu a la h a r c u D o m n u l? S a u r m i n n e r u in a r e a [ta ]?

24 . U n d e a i a f l a t s f u g i d e o u c a d e o n e l c i u n e ? P e c in e a i c u n o s c u t v r e o d a t c , m n c n d o u , a fo s t o s n d it s a u a p ie r it? S a u u n d e a o p r it D u m n e z e u n S c rip tu ri a s e m n c a o u ? D a r tu te te m i d e o u m a i p re su sE d e o ric e d e s fr n a re i a d u lte r, i c u p l c e re p e tre c i d e o s e b i c u fe m e i s tr in e , n e s o c o tin d [a c e a s ta ] v t m a re , d a r te p z e ti d e o u c a d e s p u rc c iu n e . D a r p o a te i d in m u lta ta in d ife re n n u -L n e l e g i p e n s u i D o m n u l , C a r e z i c e c T o t .c e l c e e u i t s p r e a p o f t i , c h i a r d i n n t m p l a r e , [ f a c e u n l u c r u r u ] ( cf. M t. 5 , 2 8 ). Ia r tu , v ie u in d p u ru re a la o la lt c u J fe m e i] s tr i n e , c u m v e i s c p a d e o s n d a lu i D u m n e z e u ? F u g i d e fe m e ie c a d e f a a a r p e l u i , p r e c u m z i c e S c r i p t u r a (c f I s . S i r . 2 1 , 2 ) . i: C in e v a p u n e f o c n s n u l lu i i n u - i v a a r d e h a in e le ? S a u c in e v a u m b la p e s te c rb u n i i n u i v a a rd e p ic io a re le ( P i l d e 6 , 2 7 - 2 8 ) . i a d a u g , z i c n d a a : C e l C e i n t r la f e m e ie s tr in n u v a fi n e p e d e p s it d e re le (P ild e : 6 , 2 9 ), i c e le la lte . C c i, fie c e s te fe c io a r , fie m r ita t , e s te s tr in d e t i n e . i a i f o s t n v a t d e a c e s t e a s f u g i , n u d e o u . D ar s p r e s u p u n e m c a c e s te a [o u le ] te v a t m , c e e a c e e s te [to tu i] c u n e p u tin . n a c e la i tim p tu v n e z i fe m e iu ti tic lo a s e le i z ic i: N u m v a t m . D a r c h ia r d a c e ra i n e tr u p e s e i n u p u rta i tru p , i c u a d e v ra t n u a i fi p tim it [n im ic v t m to r d e p e u r m a lo r], n s [fie i n u m a i] p e n tru c a i s m in ti p e m u li, a i c d e a s u b p e d e a p s a lu i D u m n e z e u , C a re z ic e lim p e d e c m a i d e fo lo s e s te s fie a t rn a t o p ia tr d e m o a r la g tu l lu i i s s e n e c e n m a re d e c t s s m in te a s c p e u n u l d i n t r e a c e t i a m i c i (cf. M t . 1 8 , 6 ) . |

T
D REAPTA CRED IN N SCRIERILE SFINILOR PRINI

D a r n o i v o m a r ta c D o m n u l p rim e te o u l i l n u m e te b u n . C c r i a c e s ta e s te f p tu ra L u i. C c i, n v n d p e u c e n ic i, z ic e : D a c fiu l v a c e r e ta t lu i s u p in e , n u c u m v a i v a d a p ia tr ? i d a c i c e r e p e te , n u c u m v a i v a d a a rp e ? i d a c i c e re o u , n u c u m v a i v a d a s c o rp io n ? (M t. 7 , 9 - 1 0 ; L c r 1 1 , 1 1 - 1 2 ) . i n d a t a d a u g : ,A a d a r , d a c v o i, r i fiin d , tii s d a i d a ru ri b u n e fiilo r v o tri (L c . 1 1 , 1 3 ), i c e le u rm to a re . V e z i c u m p in e a i o u l, i p e te le le -a n u m it b u n e , d e v re m e c e s u n t f p tu ri a le b u n u lu i D u m n e z e u ? I a r tu te n t r i: p r in m n d r ia ta s a r i c Z id ito ru l e s te u n f c to r a l c e lo r re le , n s n im e n i n u e s te b u n , d u p E v a n g h e lie , d e c t u n u l D u m n e z e u (M t. 1 0 , 1 8 ). i, fiin d b u n , p e to a te le -a f c u t b u n e fa r p iz m u ire . i d e s tu le e ra u i a c e s te a s -i n d u p le c e p e ;to i o a m e n ii c F c to r u l tu tu r o r a f c u t to a te s p r e n tr e b u in a r e i fo lo s o a m e n ilo r i c a s fin it f p tu rile S a le , d u p c u m a d o v e d it c u v n tu l [n o s tru ]. 2 5 . D a r v o m n v a m a i m u lte p e fiii B is e r ic ii i i v o m m u s tra p u ru re a p e c e i p o triv n ic i i c a re le g iu ie s c m p o triv a lu i D u m n e z e u . l v o m c o n v in g e p e fie c a re c D o m n u l n o s tr u I is u s H ris to s a m n c a t c a m e p n la p a tim i n to a t ic o rio m ia n tru p rii L u i n u S -a s c rb it n ic id e c u m d e a c e s te a , n ic iin u a o p r it a s e m n c a . C c i c e z ic e E v a n g h e lia ? : n c e a d in t i [z i] a a z im e lo r , c n d je r tf e a u P a tile , a u v e n it l a E l. u c e n i c i i L u i, z ic n d : R a b i , u n d e v r e i s - i p r e g t i m s m n n c i P a t i l e ? ( cf. M t . 2 6 , 1 7 ) . D a r c i n e d i n t r e o a m e n i, m i c u s e a m d in tre c re d in c io i, n u tie c e e ra a c e s t P a ti? C c i a a r ta t i p rin v re m e , i p rin a z im e m ie lu l je r t fit, p e c a r e l-a a r ta t L e g e a ; c c i tr e b u ia s fie p lin it L e g e a p r in a c e t P a te i s ia n c e p u t N o u l L e g m n t p r in M ie lu l c e l a d e v r a t. i f iin d trim i i a p o s to lii, a u p r e g tit P a te le c e l d in L e g e , d e s p r e c a r e D o m n u l, f iin d c u u c e n ic ii, a z is : C u d o r a m d o rit s m n n c a c e s t P a te c u v o i m a i n a in te

; |
'

252

SFNTUL AM FILOHIE DE ICONIUM

s p tim e s c (L c . 2 2 , 1 5 ), fiin d c n v re m e a tre c u t a ic o n o m ie i S a le n tru p a m n c a t P a te le n fie c a re a n . C c i n ic i n u e ra c u p u tin a n u s e g riji d e a c e s ta ; c c i s -a s c ris la L u c a : A c e s ta s e s u ia la Ie ru s a lim , d u p o b ic e iu l s rb to rii (L c . 2 , 4 2 ). n s n u l-a m n c a t p e a c e s ta c u a t ta d o r d in p ric in c e ra n c d e p a rte d e P a te le S u . D a r c n d s -a n m u lit h a ru l n e a m u lu i o a m e n ilo r i u rm a s s e d e a p e S in e p e n tru v ia a lu m ii, c u m u lt d o r a m n c a t P a te le m p r e u n c u u c e n ic i L u i. D e c i, s - a a r ta t i p r in a c e a s ta c D o m n u l n o s tru Iis u s H ris to s i u c e n ic ii L u i s -a u m p rt it d e f p tu rile L u i p n la p tim ire a S a . B a m a i m u lt, n s u i D o m n u l, p rin b u n ta te a i ic o n o m ia S a , a s fin it z id irile S a le . i a c e s te a p n la p a tim . 2 6 . D a r c u m [s ta u lu c ru rile ] d u p n v ie re ? C a s n u fie c a r e v a n e c r e d in c io s f a d e ic o n o m ia [L u i], n ic i s s o c o te a s c c u m c fa r tru p a lo c u it D o m n u l n n e a m u l o a m e n i lo r, d u p c e a n v ia t d in m o ri, S - a a r ta t u c e n ic ilo r L u i i le -a a r ta t s e m n e le c u ie lo r i lo v itu r a n c o a s t , p e c a r e a p r im it- o d e la o s ta c u s u lia . i ia r i d u p a c e a s ta S -a a r ta t u c e n ic ilo r la m a r e a T ib e ria d e i. C c i a a z ic e S f n tu l Io a n e v a n g h e lis tu l: E ra u m p re u n P e tr u i T o m a , c e l n u m it G e a m n u l, i N a ta n a il, c e l d in C a n a G a lile e i d e s p re c a re D o m n u l a m rtu ris it: Ia t c u a d e v ra t is ra e lit n tru c a re n u e s te v ic le u g (In . 1, 4 8 ) , e r a u i fiii lu i Z e v e d e u , Io a n i Ia c o v , i a li d o i d in u c e n ic ii L u i. L e z ic e S im o n P e tru : M d u c s p r in d p e te . E i i z ic : V e n im i n o i c u tin e . A a d a r , a u ie it i s -a u s u it n d a t n c o ra b ie i n a c e a n o a p te n u a u p rin s n im ic . D a r fa c n d u -s e d im in e a , a s ta Iis u s la m a l. U c e n ic i n u l-a u c u n o s c u t c e s te Iis u s . A z is lo r Iis u s : F iilo r, n u a v e i c e v a d e m n c a re ? E i I-a u r s p u n s : N u . L e - a z is Iis u s : A r u n c a i m r e a ja n p a r te a d r e a p t a c o r b ie i i v e i a fla . D e c i, a u a r u n c a t i n u p u te a u s o m a i

253

D REAPTA CREDIN N SCRIERILE SFINILOR PRINI

tr a g d e m u lim e a p e tilo r . A z is u c e n ic u l a c e la p e c a r e l iu b e a Iis u s , a d ic n s u i Io a n : D o m n u l e s te . D e c i S im o n P e tru , a u z in d c e s te D o m n u l, a lu a t h a in a i s -a n c in s , c c i e ra g o l, i s -a a ru n c a t n m a re . Ia r c e ila li u c e n ic i a u v e n it n c o r b io a r , c c i n u e r a u d e p a rte d e p m n t, c i c a la d o u s u te d e c o i, tr g n d m r e a ja c u p e ti. A a d a r, c n d a u ie it p e p m n t, a u v z u t ja r i p e te p u s d e a s u p ra i p in e . A z is I is u s c tr e e i: A d u c e i d in p e tii p e c a r e i- a i p r in s a c u m . S - a s u it S im o n P e tr u i a tra s m r e a ja la p m n t, p li n d e 1 5 3 d e p e ti m a ri. i a t ia fiin d , n u s e r u p e a m re a ja . A z is lo r Iis u s : V e n ii d e p r n z ii. D a r n im e n i d in tre u c e n ic i n u n d r z n e a s -l n tr e b e C in e e ti? , tiin d c e s te D o m n u l. A v e n it I is u s i a lu a t p in e , i le - a d a t, a s e m e n e a i p e te . i, d u p c e a u p r n z it, le - a p o r u n c it lu i P e tr u i c e l o r l a l i a p o s t o l i c u m s p s t o r e a s c o m e n i r e a ( cf. I n . 2 1 ) . V e z i b u n ta te a lu i D u m n e z e u ? V e z i iu b ire a d e o a m e n i a S t p n u lu i? N u a o s n d it p e a p o s to li, n ic i n u i-a n v in o v it, n ic i n u i- a lo v it, z ic n d u - le : P e n tr u c e a i l s a t p r o p o v d u ir e a i v - a i n to r s la v n a r e a p e tilo r ? . C i i c e r c e te a z i i m n g ie , i lu c r e a z m p r e u n c u e i la v n a r e , i le fa c e p r n z , g tin d u -le p in e i p e te , c a i p rin a c e a s ta s a r a te c E l e s te F c to r u l p m n tu lu i i a l m rii. D a r c e z ic e i fe ric itu l L u c a e v a n g h e lis tu l d u p n v ie r e ? C c i m a i n t i, z ic e , s fin te le fe m e i a u v z u t m o r m n tu l d e s c h is i a u a u z it d e la n g e ri: C e c u ta i p e C e l V iu c u c e i m o r i? N u e s te a ic i c i, p r e c u m a z is , a n v ia t d in m o r i (L c . 2 4 , 5 -6 ). A c e s te a a fl n d u -le d e la n g e ri, a u v e s tit c e lo r u n s p re z e c e u c e n ic i c s -a s c u la t D o m n u l d in m o r i. I a r S f n tu l P e tr u , a u z in d , a a le r g a t la m o r m n t i, a p le c n d u - s e , a v z u t g iu lg iu rile z c n d i s -a d u s d e a c o lo m ir n d u - s e n s in e . i d o i d in tr e e i m e r g e a u n tr - u n s a t. A c e lo r a a r t n d u - li- S e D o m n u l i m u s tr n d n e c r e d in a lo r,

27.

254

1
SFNTUL A M FILO HIE DE ICONIUM f

i - a n v a t c H r i s t o s D o m n u l t r e b u i a s p t i m e a s c i s n v i e . i n t o r c n d u - s e e i n I e r u s a l i m i p o v e s t i n d celor u p p e iz e c e u c e n ic i c u m li s - a a r ta t D o m n u l p e c a le , p e c n d u c e n i c i i e r a u n c t u l b u r a i i v o r b e a u d e s p r e aceasta,, n s u i , D o m n u l a s t a t n m i j l o c u l l o r , z i c n d f P a c e vou. E u s u n t , n u v t e m e i . i n f r i c o a i f i i n d e i * i trem urnd, li s e p r e a c v d d u h . i le - a z is : P e n tr u c e is iin te i tu lb u ra i i p e n tr u c e s e s u ie g n d u ri n in im ile v o a s tre ? P riv ii m in ile M e le i p ic io a re le M e le c E u n s u m i s u n t. P ip ii-M i v e d e i c d u h u l n u a re c a m e i o a s e / c u m M v e d e i p e M i n e a v n d . i z i c n d a c e a s t a , l e - a a r t a t m inile i p ic io a re le . i n c n e c re z n d e i d e b u c u rie i m in u n n d u - s e , l e - a z i s : A v e i a i c i c e v a d e m n c a r e ? I a r Ci l - a u d a t o b u c a t d e p e t e f r i p t i d i n t r - u n f a g u r e i d e m iere. i lu n d , n a in te a lo r a m n c a t c a s -i c o n v in g i p rin m n c a r e c E l n s u i e s t e C e l c a r e i n a i n t e d e p a t i m a fost i a p e t r e c u t m p r e u n c u e i (c f L c . 2 4 ) . ? 2 8 . C in e m a i c u te a z s s e lu p te c u D u m n e z e u ? C in e v a fi c o b o r t la a t ta n e c re d in n c t s n u c re a d a c e s to r a ? D a c d e p r e t u t i n d e n i s - a d o v e d i t i p r i n V e c h i u l , i p rin N o u l T e s ta m e n t c s fin ite s u n t f p tu rile lu i D u m n e z e u , c c i , f i e a u f o s t a d u s e l u i D u m n e z e u , S i e S ^ a i m p r t it d in e le H r is to s c e l n tru p a t, n s e a m n c n tru to tu l s u n t s fin ite f p tu rile S a le . A a d a r, s n c e te z e e re ti c ii a -L m a i n d r e p ta p e D u m n e z e u . C c i a s p u n e : A c e a s ta a f c u t- o b in e , d a r a c e a s ta a g r e it f a c n d u - o n u in e d e u n o m c e a r e m i n t e , c i d e u n n e b u n i l u p t t o r m p o t r i v a lu i D u m n e z e u . f S v e d e m , d a r, d a c e i se fe re s c d e to a te c e le n s u fle i te , d u p n v tu ra n e c u ra ilo r m a n ih e i. C c i n c e p to rii a c e lo ra , le g iu in d o d a t , d in p r ic in a n e c re d in e i c e s l lu ie te n tr u e i, s s e f e r e a s c d e c e le n s u f le ite , a u n u m it

255

ia

DREAPTA CREDIN N SCRIERILE SFINILOR PRINI

n s u f le ite i c e le c e o d r s le s c d in p m n t. i a u e x tra s m rtu rii d in S c rip tu ri. C c i, d u p c u m z ic e la D a n iil: B i n e c u v n ta i fia re i d o b ito a c e , i to a te p s rile c e ru lu i p e D o m n u l (D a n . 3 , 8 0 - 8 1 ) , la fe l z ic e : B in e c u v n ta i to a te c e le o d r s lite d in p m n t p e D o m n u l ( D a n . 3 , 7 6 ) . i, a r m n d n e c r e d in e i lo r, s -a u s f r m a t d e s t n c a n e l rii. C c i n i c i |n u e c u p u t in c a a c e i a c a r e z ic a c e s t e a s m a i t r i a s c n t r u p 1. i a r t r e b u i c a i u r m t o r i i a c e l o r a s u r m e z e d a s c lilo r [lo r]. C s e m in e le a u o p u te re v ita l i tru p u ri, a c e a s ta i n o i s p u n e m . D a r a te fe ri d e c e le n s u f le ite , a c e a s ta tu i-a i le g iu it- o p e n tr u tin e . i d e v r e m e c e te -a i m p o triv it r n d u ie lii D o m n u lu i, p z e te m rtu ris ire a L u i, f e r in d u - te d e c e le n s u f le ite i d e tr u p u r ile s tr in e .2 C c i z ic e D o m n u l n E v a n g h e lii d e s p re s e m in e : D a c m o a re , a & u c e r o a d m u lt (In . 1 2 , 2 4 ). i e lim p e d e c c e l v iu m o a re . D a r tu te -a i p z it o d a t p e n tru to td e a u n a s m n n c i c e le c e a u p u te r e v ita l . i A p o s to lu l P a v e l [z ic e ]: C e e a c e tu s e m e n i n u v in e la v ia d a c n u m o a re ; i c e e a c e s e m e n i tu , n u s e m e n i tru p u l c a re v a fi, c i g r u n te le g o l, fie d e g r u , fie d e a ltc e v a d in c e le la lte ; d a r D u m n e z e u i d tru p p re c u m v re a (I C o r. 1 5 , 3 6 -3 8 ). S - a d c |v e d i t i d e s p r e s e m i n e c u m m o r i v i n l a v i a , i c D u n in e z e u le d tru p p r e c u m v re a . A i n V e c h iu l L e g m n t c D u m n e z e u c u a d e v ra t a p rim it je r tf e d e la c e i d re p i if c s fin ii to i a u m n c a t c u m u lu m ire c a m e i c e le la lte fa p tu ri. A i fo s t n c re d in a t p rin S fin te le E v a n g h e l i i c . ..
: Sfntul arat n continuare c ar trebui s nu mai m nnce nimic i astfel nuivor mai putea tri. 2 Dac ereticul ar fi riguros n concepiile sale i ar lua n serios cu vintele lui Hristos, ar trebui s nu mai mnnce nici roadele pmntului, de vreme ce Domnul a mrturisit c i acestea conin o putere vital. 1

256

SF N TU L AMFILOH1E D E ICONIUM

E p istola sinodal a episcopului A m filoh ie de Iconiu1


1 . i m a i n a in te d e a p rim i s c ris o rile d in p a r te a d ra g o s te i v o a s tre , z v o n irile n e -a u v e s tit i c u r ia c re d in e i v o a s tre , i n d e lu n g a ta v o a s tr s ta re n p rim e jd ii, i r b d a r e a n p tim irile c e le p e n tr u H ris to s , i s ta to rn ic ia v o a s tr n d ra g o s te a c tre D u m n e z e u i n n d e jd e a v iito a re . i fi in d c p rin s c ris o ri n e -a m m p rt it d e e v la v ia v o a s tr , c u n o a te m c u a d e v r a t c h ip u l B is e ric ii s o b o rn ic e ti i r v n a b u n ilo r p s to ri, i s rg u in a n e z b a v n ic c e s e c u v i n e [s o a ib ] a d e v r a ii c r e tin i. C c i fa p tu l c n ic i lu n g i m e a d ru m u lu i n u a fo s t lu a t n s e a m , n ic i n tre b rile n u s -a u p u s s e p a ra t, c i c n tre b a re a s -a f c u t n c o m u n , p rin s c ris o ri, n e -a d a t fo a rte b u n e n d e jd i c , s c riin d u -n e v o i n c o m u n [n a c o r d u n ii c u a lii], i r s p u n s u r ile d e la n o i le v e i p rim i to t n c o m u n [n a c o r d u n ii c u a lii]. i n o i a m p r im it u n ita te a v o a s tr d e c u g e t [o fio v o ia ] d in s c ris o ri c a p e u n fe l d e n c e p u t a l u n e i m a i d e s v r ite u n it i d e c u g e t. i v o i n e -a i ru g a t c , n tre b u rile c e v p riv e s c , s -l p r im im p rta i d e fa la s in o d u l n o s tru , b a m a i d e g ra b s -l a v e m n t is t t to r, i p e p re a m in u n a tu l i v re d n ic u l d e to a t c in s te a e p is c o p V a s ile . D a r, fiin d c o n e p u tin c o v r ito a re a tr u p u lu i l-a o p r it p e a c e la s a ju n g , in e d e d e s v r ita v o a s tr d ra g o s te s n u tre c e i c u v e d e re a n ic i s c ris o rile m ic im ii n o a s tre 2 . D a r a m lu c ra t c u is c u s in n c t s f n ta v o a s tr B is e ric s n u r m n lip s it d e
1 Traducere dup ediia BEPES voi. 71, Atena, 1992. 2 n com paraie cu Sfanul Vasile cel M are, Sfntul A m filohie se vede mic.

257

D REA PTA C R ED IN N SCRIERILE SFINILOR PRINI

g r a iu l a c e lu ia , c i, a v n d n o i s c r ie r e a lu i s p e c ia l r e fe rito a re la a c e s t s u b ie c t, [n a c e s t c h ip ] l a v e m i p e a c e la o s te n ito r i m p r e u n g r i t o r c u n o i p r i n s c r i s o a r e a [ c tr e v o i ] 1. 2 . A a d a r , c a re e r s p u n s u l la n tr e b a r e ? F a c e m c u n o s c u t c S f n tu l S in o d a l P rin ilo r d e la N ic e e a e s te c u a d e v r a t s in o d s o b o rn ic e s c i a p o s to le s c , i p z im n e m i c a t c r e d in a e x p u s a c o lo d e P rin i i m ro g c a e a s r m n p e n tr u to td e a u n a n e ru p t n b u c i. M a i d e n e o c o lit [ d e c t a lte le ] li s - a p r u t a tu n c i P r in ilo r s v o r b e a s c m a i p e la r g d e s p r e s la v a U n u ia N s c u t, f iin d c a tu n c i a v e a u d e t ia t n g r a b n o u o d r s lita e re z ie a lu i A rie , n i m ic in d c e le d in t i s e m in e a le e i, m a i n a in te c a s n p d e a s c d e s v r it s p in ii. i fiin d c s -a tre c u t s u b t c e re a c o lo c e rc e ta re a d e s p re D u h u l, d e a c e e a n u a u a d u g a t n i m ic m a i p e la rg . D a r c e lo r c a re c ite s c c u p ric e p e re , le e d e a ju n s i n v tu ra d e s p re D u h u l, c e s e a fl n a c e a c re d in . D u p c u m [a u d o g m a tis it] s c re d e m n T a t l i n F i u l, a a a u d o g m a tis it s c re d e m i n D u h u l, n e in tro d u c n d v r e o a lt fire n d u m n e z e ia s c a i fe ric ita T re im e , n ic i t in d c e v a d in c e le a le T re im ii c n d [a u f c u t] e x p u n e re a d e c r e d in . i f iin d c S a ta n a , a p u c n d d e c u r n d s c la ti n e B is e ric ile , a p u s n u n ii n d o ia l c u p riv ire la D u h u l, e d e n e a p r a t tre b u in s a le rg m d in n o u la iz v o ru l c re d in e i d in c a r e i P r in ii d e la N ic e e a , s c o n d , a u a lc tu it e x p u n e re a d e c re d in . 3 . d a n ia dup to a te A a d a r, c a re e s te d e s v r ire a c re d in e i n D o m n u lu i p e c a r e a r n d u it-o s fin ilo r n v ie re a d in m o ri, p o ru n c in d u -le : M e rg n e a m u r ile , b o te z n d u -le n n u m e le T a t lu o a s tre ? P re S i u c e n ic i n d n v a i i i a l F iu lu i

1 A a se cuvine s avem i noi scrierile sfinilor, ca ajuttoare i sftuitoare n tot ce facem .

258

!
SFNTUL AM FILOHIE DE ICO NIUM a

i a l S f n tu lu i D u h . E lim p e d e c a m p r im it p o ru n c a n u n u m a i s b o te z m a s tf e l, c i i s n v m a s tf e l,. n c t p r in a c e a s t p o r u n c s e n c u ie i b o a la lu i S a b e lie , d e v r e m e c e n e -a u f o s t p re d a n is ite n c h ip c u ra t tre i ip o s t s u ri, i s e ru p i g u rile a n o m e ilo r i a rie n ilo r, i p n e u m a to m h ilo r, d e v re m e c e , p e d e o p a rte , s u n t a r ta te tre i p e rs o a n e i ip o s ta s u ri, ia r p e d e a lta , e m r tu r is it o s in g u r fire i d u m n e z e i re . P rin u rm a re , n e a p ra t a a tre b u ie s b o te z m , d u p c u m a m fo s t n v a i, i a a s c re d e m , d u p c u rm a m fo s t b o te z a i, i a a s s l v im , d u p c u m a m c r e z u t! Is c o d in d n o i m u lte c u m in te a i n to r c n d u - n e n to a te p rile c u g n d u rile , n u a m p u tu t c u g e ta n im ic [in te rm e d ia r] n tre Z id ito r i z id ire , n c t d a c d e s p r im p e D u h u l d e D u m n e z e ire , n e a p r a t tr e b u ie s -L n u m r m m p r e u n c u z id irile . I a r d a c n d r z n im s -L n u m im z id ire , c u m e c u p u tin a fi a m e s te c a t n b o te z ? N o i n v in u im a t t p o lite is m u l , c t i a te is m u l .1 i n u v e s tim n ic i tre i o b r ii, n ic i tre i d u m n e z e i, n ic i tre i firi d e o s e b ite , c i, c u n o s c n d u -L p e T a t l c a o b r ie a tu tu ro r, n u lip s im [d e D u m n e z e ire ] p e v re u n u l d in c e le tre i ip o s t s u ri, a d u c n d n c a z u l f ie c r e ia [m rtu rii] n c u v i in a te d in d u m n e z e ie tile S c rip tu ri. I

4. In s , fiin d c i lu n g im e a e p is to le i n l tu r g r ire a m a i d e ta lia t d e s p re a c e s te a , a m s o c o tit b a d ra g o s te a v o a s tr s s e n d e s tu le z e c u e s e n ia lu l e x p iin e ri n o a s tr e [ d e c r e d in ] i s a d a u g e r e s tu l d e la s in e i c i z ic e : .,D n e le p tu lu i p ric in i m a i n e le p t v a fi (P ild e 9 , 9 ) - i a m s o c o tit c a c e s te a n u m a i e d e tr e b u in le s c rie . L a a c e s t e a e d e a j u n s s a d u g m o s c u r t r u g m i n t e . Cci

'

1 Term enii au aici un neles puin special. Politeism se refer la faptul de a accepta c cele trei Persoane sunt entiti distincte, asem e nea indivizilor unei specii i deci nu au firea n comun; iar ateism in dic faptul c cel puin una din cele trei persoane n-ar fi Dumnezeu.

259

'#*

' t
DREAPTA CREDIN N SCRIERILE SFINILOR PRINI

v rugm s rm n ei f i i a i p cii, ca s m plinii poru n ca apostoleasc : s f i i ntr-un suflet, cugetnd una i fiin d p rta i la p tim irile cele p en tru H risto s (Filip. 2, 2; 3, 10). N u d a i celui viclean [prilej] s despart cele u n ite n chip bun, nici nu v fa c e i m ai u or de p rin s pen tru lupi, ntrind, p rin dezbinarea [ voastrJ, rug ciu n ile acelora. C ci am aflat cte lupte ai rbdat p e n tru ortodoxie. A adar, biru in d am eninrile i nevoile din p a rtea celo r potrivnici, nu dai n ici un p rile j dezbi nrii, cat nu cum va, fu ri n d u -se cte p u in ura, dac afl loc, s v p u n nainte m ari prpstii. n s i n s l a v o s lo v ii tre b u ie s s l v ii m p re u n c u T a t l i c u F iu l p e D u h u l i s tii a c e a s ta c c e i c a re p c tu ie s c c u p c a tu l d e n e ie rta t a l h u lirii D u h u lu i d e g e a b a s e in d e p a rte d e m p r t ir e a c u a rie n ii. C c i v o r fi o s n d ii m p re u n c u a c e ia 1 i n e r u g m c a v o i s p z ii n e t ia t tru p u l B is e ri c ii, f r h r ie li, n c t s p e tre c e m n p a c e v re m e a r m a s n v e a c u l d e a c u m i s n e n f i m n c h ip s l v it n z iu a ju d e c ii n a in te a d iv a n u lu i lu i H r is to s 2.

/j J

1 D a c J f u g i n d d e o e r e z i e , c d e m n a lta , n u a m r e z o l v a t n im ic ; s c o p u l d i a v o l u l u i a f o s t a tin s : d e s p r i r e a d e B is e r ic . 2 E s t e a b s o l u t e s e n i a l lu p ta p e n t r u a p s t r a u n i t a t e a B i s e r ic ii n d r e a p ta c re d in .

t
I'

260

C uprins
S F N T U L T H E O D O R S T U D IT U L I n t r o d u c e r e ....................................................................................... 5 S c r i s o a r e a 1 1 . L u i A n a s t a s i e , E p i s c o p u l K n o s i e i ............... 1 0 S c r i s o a r e a 2 4 . L u i T e o c t i s t m a g i s t r u l .................................... 1 7 S c r i s o a r e a 2 5 . P a t r i a r h u l u i N i c h i f o r .......................................2 3 S c r i s o a r e a 3 0 . P a t r i a r h u l u i N i c h i f o r ...................................... 2 7 S c r is o a r e a 3 6 . L u i E u p r e p ia n i c e lo r [a fla i] d i m p r e u n c u e l .......................................................... ......... 3 0 E p i s t o l a 3 9 . E g u m e n u l u i T e o f i l ..............................................3 9 S c r i s o a r e a 4 0 . F i u l u i N a u c r a t i e ............................................... 4 5 S c r i s o a r e a 4 9 . F i u l u i N a u c r a t i e ............................................... 5 4 S c ris o a re a 5 3 . C ite u lu i te fa n i c e lo r m p r e u n c u e l ........................................................................ 6 2 S c ris o a re a 5 6 . L u i A n to n ie , e g u m e n u l d e la S f n t u l P e t r u , i c e l o r m p r e u n c u e l . . . . . ........................ 7 0 S c r i s o a r e a 7 7 . P a t r i c i e n e i I r i n a ................................................ 7 4 S c r i s o a r e a 1 0 0 ( f r t i t l u ) ................................................ .......7 6 S c r i s o a r e a 1 4 2 . U n e i e g u m e n e ........................................ . . . . . 7 7 S c r i s o a r e a 1 4 4 . L u i S e r g h i e , i p a t u l i v r u l p r i m a r ........... 7 9 S c r i s o a r e a 1 5 6 . P a t r i c i e n e i I r i n .............................................. 8 1 S c r i s o a r e a 2 2 3 . F i u l u i N a u c r a t i e ............................................. 8 4 S c r i s o a r e a 2 4 4 . U n e i e g u m e n e ...................... .. ............. .......... 8 9 S c r i s o a r e a 2 9 4 . L u i M a c a r i e e g u m e n u l ................................. 9 1 S c r i s o a r e a 3 0 8 . F i u l u i I g n a t i e ................................................... 9 3 S c r i s o a r e a 3 4 0 . F i u l u i T a l e l e u ................................................. 9 6 S c ris o a re a 3 8 1 . T e o d o r, c tre fr iile m p r tia te p r e t u t i n d e n i . [ C u v n t ] c a t e h e t i c ............ ................ . . . . . . . 9 9 S c ris o a re a 3 8 2 . T e o d o r, c tre fr iile m p r tia te p r e t u t i n d e n i . C u v n t c a t e h e t i c ...................... . .............. 1 0 6

261

S c r i s o a r e a 3 8 4 . F i u l u i N a u c r a t i e ......... ................................. 1 1 0 S c r i s o a r e a 3 8 6 . F i u l u i T a l e l e u .............................................. 1 1 4 S c ris o a re a 3 9 3 . S fin ilo r m e i p rin i d u h o v n ic e ti, c a r e s u n t a lu n g a i p e n tru D o m n u l, T e o d o r, c e l m a i m ic p r e o t i e g u m e n a l c e lo r d in S tu d io n , b u c u r a i - v n D o m n u l ........................................................ 1 1 8 S c r i s o a r e a 4 2 5 . L o g o f t u l u i P a n t o l e o n .............................. 1 2 5 S c r i s o a r e a 4 4 7 . F i u l u i A n t i m ................. ............................... 1 2 8 S c r i s o a r e a 4 5 2 . L u i N i c h i t a e g u m e n u l ................................ 1 3 1 S c r i s o a r e a 4 6 6 . L u i I a c o v m o n a h u l ......................................1 3 6 S c r i s o a r e a 4 8 1 . E g u m e n e i I g n o n ........................................... 1 3 9 - S c r i s o a r e a 4 8 4 . S t r a t e g u l u i T e o d o t ...................................... 1 4 2 - S c r i s o a r e a 4 8 9 . F i u l u i G r i g o r i e ............................................. 1 4 5 S c r i s o a r e a 5 0 0 . L u i I s i h i e p r o t o n o t a r u l ..... ......................... 1 5 0 S c r i s o a r e a 5 3 1 . F i u l u i D o r o t e i ...............................................1 5 4 S c r i s o a r e a 5 3 4 . L u i S i m e o n m o n a h u l ................................. 1 5 6 - S c ris o a re a 5 5 3 . C tre s o ia u n u i s p ta r a l c re i n u m e e M a h a r a .................................................................................. 1 5 7 S F N T U L IO A N G U R D E A U R C u v n t d e s p re p r o r o c ii m in c in o i i d a s c lii m in c in o i i lip s iii d e D u m n e z e u e re tic i i d e s p re s e m n e le s f r i t u l u i v e a c u l u i a c e s t u i a . . . ...... . ................................... 1 6 0 O m ilie la c u v n tu l a p o s to le s c c a r e z ic e : A c e a s ta s tii c n z ile le d in u rm v o r fi v r e m u r i g r e l e ( I I T i m . 3 , 1 ) ............................................. 1 9 5 S F N T U L A M F IL O H IE m p o t r i v a a p o t a c t i i l o r s a u g h e m e l i i l o r ............................. 2 1 5 C i n e e n c e p t o r u l [ i n v t o r u l ] a c e s t o r e r e z i i ? ....... . 2 1 7 C d e l a S i m o n m a g u l s u n t a c e s t e e r e z i i ............................ 2 2 8 E p is to la s in o d a l a e p is c o p u lu i A m f ilo h ie d e I c o n iu ...2 5 7

262