Вы находитесь на странице: 1из 1902

, Royallib.ru: http://royallib.

r
: http://royallib.ru/author/ermishin_oleg.html
: http://royallib.ru/book/ermishin_oleg/aforizmi.html
!

( ).

20
.

, , ,

, .
: !
.

, .
, , .

, . .

, ; , ; ,
.
, .

, ,
!

, , ,

, ; , ;

, ,
! .

. ,
, .

, ,
, .

, .
.

, ,
, .

, . , .
.

. ,

, , ,

(VIII VII . ..)


( 705 681 . ..)

,
, . ,
, .

, .

,
, .
, ,
, .

, , ,
, , , .
.

, , ,

, , .
, , .
, .

, , ,


(. 640

. 547 . ..)

,
.[1 - O , 411]

, .[2 - , I, 35]

[] , .

[] , ? . ? .[

? , .[5 -

, , : .[6 -
[] ,

.[7 - . ,

, .[8 - . ,

, , ,

( ) ( ) , : -,


(. 635

. 560 . ..)


.[11 - . . I, 86]

, .[12 - . I, 32]
![13 - , I, 63]
, .[14 - , I, 63]
, .[15 - , I, 59]
.[16 - ]
, .[17 - , I, 59]

[] , , : ,

: , ,

, [] , :

.[21 - ]

, - : ! ,

( ) .

(. 650 . 580 . ..)


(- )
, ,

, , : , .[26 - ,
, , [ :] , ,

[] . ( )

, .[29 - .
, , .
.
.
, : .

, .
, , , , , .
.
.
.

(. 625 . 540 . ..)


( )

, .[30 - , I
, ,

[] , , .[32

; ,

, ,

. ,

(VI . ..)
(- )

, .[36 -
, , , .[37 : ,

.[38 -

: .[39 - . I, 92]
, .[40 - . I, 93]
.[41 - . I, 93]

, , , ,

, , .[43 -
, .
, .
.
, .
.
.


(VI. ..)

.
.[44 - ]
,

.[45 -

: .[46 - , I, 70]
.[47 - , I, 70]
.[48 - , I, 70]
,

.[49 - , I, 70]

, ![50 - , I, 73]
, .
.
, .
, , .
.
.
, .
.
, .
.

, , ,
.
, .

(VI . ..)
,

, , : .[51 - , III, 120

, [ ], ,

, .[53 - ,
( ), ,

: , .[55 -

[], ; : ,
, .
, ,

, .

.
, .
, , .
: , .

(. 448

. 405 . ..)

-,

:
, .[57 - . 5 . , VI, 2,

, .[58 -
, , .[59 - . , 196]

. -, ,
.


(. 500

. 428 . ..)

. (: .)[61 - ()
: .[62 - , IV]

, , - , [] ( )
, , [] : ,

, , [] ,
, , : , .[66 -
[ .] : . : ,

- , ; :

, , :

(. 455 . 360 . ..)


,

.[69 - () , VI, 12]

,
.[71 - ]

.[72 - , ()]

[ :] , .[73 [] , .[74 - ()]


.[75 - , VI, 12]

: .[76 - , VI, 12]


,

, .[78 - , VI, 12]

, [] .[79 - .

, , , .[80 -
.[81 - . ]

, , .[82 - , 29

: , ,

: .[84 - . , XXXI
.[85 - , 3]

, , [] :

, , [] : .[87 -

, , [] : .[

, , [] : .[89

, , [] : :

- , ; ( ) : ,

, [] : ,

- , :

- . , :

. ( ) , : , !,
, .
.
, .

, .

, .
, .

,
, , , .
, .
, . ,

, .
, .

, , ;


(2- . IV . ..)
,

[] , ,


(. 435

366 . ..)

,
.[97 - . , II, 1, 13]
, .

, , [] :
, ,

- , . :
, , [] :

( ) , , [) :

[] , ; :

, [ ]: ,

[] , :

; , .

,
.
, .

, : ,

, , , ,

, , ,
, , .

(384 322 . ..)

, , ,

[ ] ,

( ) . ( )
, , ,

, ,
,

, , ,

, : , ,
( ) [] , .[114 , ? ( )

. ( )

, ( ) , ( )

. ,

, , .[118 -
,

.[119 - I, 2, 981]

.[120 - I, 2, 981b]

, .[121 - I, 2, 9

, ,
[] ,

( ) .[123 - , I, 2, 981b]

, .[12
.[125 - , I, 2, 982b]
.[126 - , III, 6, 1003]

( ) , .[127 - , I, 10
, ( ) , ( )?

, , , ,
, - , . ( )

, .[131 - , II, 2, 1

- ( ),

. ( ) ,

( ) ( ); , .
, ,

, .[136 - , IV,

( ) , .[137 -

( ), ( ) .

, , ,
.[140 - , VII, 8, 7, 1150]

, , ( ) , ,

.[142 -

, ( ) , .[

, , , :
,

: ,

, , ( ) :

, ,

.[149 - , VIII, 13,

, , ,

: , .[151 -

( ) , ,
,

. ( ) ( ) ,

( ), [] ( ) .[155 - , IX, 10, 11


( ) .[156 - , X, 6, 1177]

, , , .[157 -

,
( ) , .[160 - , X, 10, 1181b]
.[161 - , X, 10, 1181b]
.[162 - , III, 8, 432]

[ ] ( ) .[164 - , III, 10]


.[165 - , II, 2, 53b]
.[166 - , I, 1, 9, 1253]

, ( ) , ( ) , .[16

.[169 - , I, 2, 4, 1253b]

.[170 - , I, 11, 8, 1260]

, ,

( ) ,
.[173 - , II, 3, 7, 1265b]

, ( )

: , ?

.[176 - , II, 8, 7, 1
.[177 - , III, 1, 2, 1274b]

, , .[178 - , II

( ) . ( ) ( )
,

, ( )

, .[182 -

[ ] , .[183 -

.[184 - , V, 3, 2, 13
.[185 - , V, 4, 1, 1304b]

[] [ ] ( ), ( )

( ), .[187 - , V, 5, 8

( ) ,


, , .[190 - ,

[ ] ( ) , ( )
, , ,

[ ]: ,

, .[194 - , V, 8,

, .[195 - , V, 9, 1, 1313a

[] . ( ) ( ) (
( ) , .[197 - , V,

( ) [] ( ) ,

.[199 - , VI, I, 6,

( ), .[200 -

( ) ( ) .[201 - , VII, 13, 13, 1

, , ,
, .[203 - , VII, 13, 16, 1334]

,
.[205 - , VII, 15, 10, 1336b]
- , .[206 -

, .[207 , .[208 - , VIII, 4, 6, 1339]

, .[209 - , VIII, 6, 1, 1340b

, ; , ( )
, ,

.[212 - , 9, 1451b]

, - -.[213 - ,
, .[214 - , 17, 1455]

; , , , .[215 -

, , , .[216 -

( ) ( ) , ( )

, .[218 -

, ,

( ) , ( ). -
.[221 - , I, 4, 1360]
, .[222 - , I, 5, 1360b]
, .[223 - , I, 5,
( ) .[224 - , I, 5, 1361b]

, , ( ) [ ]
(] , .[226 - , I, 6, 1363]
, .[227 - , I, 7, 1364b]
,
, .[229 - , I, 7, 1365]
( ) , , , ,

, ,

, ;

, , , ,
.[234 - , I, 10, 1369]

: ,

, .[236 - I, 11, 1370b]

( ) :

, .[238 - , I, 11,

[] , , , .[239 -

( ) , ( ) , ,

, , , .

( )
, .[243 - , II, 4, 1381b]
, .[244 - , II, 4, 1381b]

( ), [].

[ ]
, , .[247

, ,
.[250 - , II, 6, 1384]

( ) .[251 - , II, 6, 1
[] ( ),

, ,

( )

, .[255 - , II, 1

, , , .[256 -

( ) , , .[25

( ) , . ,

, : ,

( ) , :
.[261 - , II, 12, 1389b]
[] , , : ,

[] ,

, .[264 - , II, 13, 1389


[] , , .[265 - , 11,

, .[266 -

[] , ,
, , :
.[269 - , II, 13, 1390]

, , .[271 -
.[272 - , II, 16,
.[273 - , II, 20, 1394]

( ) , ( ),

, .[275 -

, :

,
,

.[278 - ,

, , .[279 ( ) .[280 - , III, 8, 1408b]


.[281 -

, ,

, , , .[283 -

.[284 - , V, 20]

, .[285 - , V, 31]

, [] , :

[] , ; :

[] , - ; :
.

, , ,
.

, , , ;
.

, , ; ,
.
, .

,
.
, .
, .

, , , :
, .

, , , , , .
, , .

, ( )
, , ,
.
, , - ,
, , , .

, .

, - .

, .
, .
, .
, , , , .

, .

, , .

, , , ,

,
.
.
, .
.
, .
.

, .

, .
.
, ! !

, ; , ,

, ,

, .
,

, .
, , ,
, , ,

- ,

; , , ,

, , , .

, ,
.

, , ,
.

, .

.
, .
, , , .

, , , .

, , , ,

;
,

, .

, .
.
.

, , , .
.

(. 445 . 385 . ..)


-

. .
.
.
, .
, .
.
, , , .

.
.
, , , , .
, .

(2- VII . ..)


-

. .

(. 287 212 . ..), ,
, .

(II . ..)
-
, - .
.

(VI . ..)

, , , , ,
, .
, , , .


( IV .

. 240 . ..)

-
.[290 - , 66, 5]

, , ,
.[292 - , IV, 48]

[] ,

( ) , ,
.
, , .

, .
, .
: .

, , , -

( VI V . ..)
-,

, ,

, .[296 - , .

, .[297 -
,

.[298 - , . 10]

.[299 - , . 12]
, .[300 - , . 18]
, [] , , ,

, , , , , , .[302
, .[303 - , .

( ) , , ,
.[305 - , . 40]
, .[306 - , . 44]
, : .[307 -
, .[308 - , . 49]
, .[309 -

, .[310 - ,

, :

. , , ,
.[313 - , . 54]
- .[314 - , . 60]

; ,

.[316 - ,

, , .[317 -
.[318 - , . 91]
, , .[319 - , . 99]
.[320 - , . 99 .]
, .[321 - , . 101]
; ,

, .[323 - , . 110]
, ,

.[324 -

. (.. .)[325 - ,
.[326 - , . 123]

, , , .[327 - ,
, .[328 - ]

, , : .[329 - , IX

[] ,
.

, , , , ,

, , ,

, , .
.
, .

, ,


(. 485

. 425 . .)

()

, , . (
, .[332 - , I, 8]
.[333 - , I,8]
.[334 - , I,32]

.[335 - , I,52]

, .
.[337 - , I,91]
[] , , .

[ ] , ,
, .[340 - , II, 3]

[ ]
, , , .

, [344 - , III, 52]


.[345 - , III, 53]

( ), , .

, ,

. ( )
,

.[349 - , VII, 10]

( ) , .[350 - , VII, 16]


, .[351 - , VII, 49]

, ,
, , ( ) .[353 - ,
, .[354 - , VII, 210]
, .[355 - , VIII, 140]

, ,
; .

, , ; , ,
, .

, -
, .

(VIII VII . ..)


.
, !
.
, .
, .

(390 322 . ..)


, ,

, ( ) , ,

, ?[357 -

[ :] ,

, .[

, ,
, , - ,

, ( ) .[362 -
[ , , ,
, .[364 - , . 4]

( )
(. 460 . 370 . ..)
, ( )

, , , ,
.[366 - , I, 6]
;

, .[368 - , II, 1]
, , .[369 - , II,
.[370 - , II, 5]

, , - , , .[3
.[372 - , II, 21]

, , , ,
( ) , . - ,

, , ,

, ,
, :

, , , .[379 -

, . ,

( ),

( ) ,

, , .[383 -
, .[384 - , 1]

.[385 - , I, 7]

.[386 - , I, 7]
, .
.

, , , ,

,
,

; .
().

, ; , ;

, , ,
, , .
, , , , ,

, , .
.
, .

( 12 7 . ..)

; .
: , .
, .
, .
.
.

.
.
.
, .
, .
.
.
.

(483 375 . ..)

-, , , (
; ( ) , ( ); ,

, , .[38

.[389 - .

, .[390 - . , III, 2, 1405b]

,
, .
: ,

(I . ..)

[] . ,

, , ,
.[394 - , 27]
[ ] .[395 - , 119]
.[396 - , 224]
, , .[397 - , 227]

.[398 - ,

- ,

, .[400 -

( ) , .[401 -
.[402 - , 249]

, .[403 - , 2


(. 470/460

. 380/370 . ..)

-, , ()
, .[404 - . 33b]

[] , .[
, , .[406 - . 51]
.[407 - . 296]
, .[408 - . 297]

, .[4

, .
.[411 - . 321]
, , , .[412 - . 324]
, .[413 - . 334]

- , , , .[414 -
, .[415 - . 362]
, , .[416 - . 366]
, .[417 - . 374]
, .[418 - . 393]
, ( ) .[419 - . 398]

, , , .[420 - .
.[421 - . 427]

, , . , ,

.[423 -

( ) ( ) .[424 -

, ,
, .[427 - . 477]
, , .[428 - . 478]
, .[429 - . 495]
, .[430 - . 572]
,

.[431 - .

, .

, ,
, , ,

.
.
, .
.
, .

, , ,
, .

, , .
.
, .
.
, .
, , .

, .

: ,
, .
.

.
, , .
, .
, , , .
.

: ,
, .
, .

, , ,
.

, , : ,
, .
.
, .
.
, , .
,

, , , , ,
, , .
; .
, , .
, .
, .
.
, .

, ,

, .

, , ,
.
.
, .
.
, , .
, .
.

, , ,
.

, , .
, .
, .
, - , .
, , ,
, , , , , , .
, , .

, ,
, .

, .

, .

(II .)
-,

, , ,
: . ,
- , , . ,

- , ,

- : ,
[] ( ) . ( ) ,

[ :] ( ) , .[439 - .

, . - y

- , , ,

, , : ,
- : , ?
, .

(. 410 . 320 . ..)


-, , ( )

[] , , , ,
[] , , , .[445 -
[] , , ,

, ,

[] ( ), [], , :

- ,

, : ,

, , , [] : ,

- , : ! [] :

[] , : .[453 -

, , [] , ,

-, , , [

: , ?[456 -

[] ; , , :

, , : ,
, . ,

-, , , :

, , , [] :
, , :

.[462 - , VI, 63]

, , , :

[] ; ,
, :

, : .[466 -

.[467 - .

, , .

- , ,
, [] , ,
:

, ? ,

, ,

[] : ,
( ) . , ?

!
, : , , ,
.
, , .
; ; ; ,
, ; , .
, .

,
, , .

.
, : , .


(. 90 21 . ..)

- , .

()
(40 120 . ..)
, ()
[ :] ( ), ,
, .[476 - ,
, .[477 - , 1]
, .[478 - , 2]
.[479 - , 5]

, ,
( ) , ,

, ,

( ) , , ,

- ,

, , ;

, , ,


(. 60

. 5 . ..)

.[485 - , 12, 69]

.[486 - , 19, 129]


.[487 - ,
.[488 - , I, 3]

.[489 - , II]

.[490 - (), XI, 2]

( ) . ( .)[491 -

(. 480 406 . ..)


-
, .[492 - , ]
, ?


! ,

.
, ,

.
.
.
.
, .
, .
.


(. 336 264 . ..)
, , ,

, .[493 - ,

, .[494 - .
.[495 - . , V,14, 95]
[] . !


(. 490 422 . ..)

!
, .


(436 338 . ..)

, ,
, .[497 - , 14]

, ,

, , ,

, .[501 - ,
, , .[502 - , 29]

, , .[503 -
, - , .[504 - , 33]

, ,
, .[506 - , 34]

- , ,

, .[508 -
.[509 - ,41]

[ :] , , ,

, ,
.[512 - , 46]
, .[513 - , 95]

: , .[514 -

, .[515 -

, -, ( ) [:] ,

- , ,
.
, .

, ,

: ,

, ,

, , ,
, .
,

: .
, , .

, , - , , , ,
, .


(. 396 314 . ..)
,

, , , ,

, .

(. 570 478 . ..)


, , ( )
, ( )
,
.[518 - ]
,
[] ( );

, .[520 -

.[521 - , I, 11, 28]


, .[522 - ,
( ), . ,

(. 430 354 . ..)


, ,

, .[524 -

,
, ,

, [ ], , , ,
, , .[528 - , VI, 2, 26]

, , .[52

( ) ( ) , , - ,

, , ,

( ) .[532 - , VII, 5, 65]


,

, , .

, .[535 - , V

. , ,

(314 393 .)

.[537 - , 28]

.[538 - , 50]

[ ] , , .[539 -
.[540 - , 8]
, .[541 -

(. 120 . 190 .)
, , ()

, .

, . ( )
, .[544 - , 63]

( ) , :
.[546 - , XV, 2]

, , .[547 -

: ( ) ( ), , ,

, , ,

, . ( .)
.[551 - , 30]
,

, .

, , .[553 -
, , .[554 - , , 3]
( ) .[555 - , 11]
?

? .[556 -

, . ,
, .[558 - , , 18]
,
,

, ,

, , ;
, , , ,
.
,

,
.
.
.

(. 342

. 297 . ..)

,
.[559 - , . 4]
, , .[560 - , . 139]
, , .[561 - , . 145]
, .[562 - , . 167]
, .[563 - , . 182 [104, . 316]]
, .[564 - , . 293]
.[565 - , . 297]
, .[566 - , . 311]
.[567 - , . 347]
, .[568 - , . 350]
( ) , .[569 - , . 381]

, - : , ,
, !

.
, .
.
.
.
, .
.

, , , ,
.
, .
, , , ,

, , . ,
, .
.
, ,
.
,
, .
.
.

.
, , .
, , .

.
.
.
, .
.

: , .
.
, .
, .
.
, .
, .
, .
, .

, .

, , ,
, .
, .
.

, . ,
, .
, .

, .
.
.
.
.
, , .

, , ,
, .
, .
.

, .
.

.
.

, .
, ,
, , , .
.

, .
.
.
.
, .
, .
.

.
.
, .

, . ,

, . ,
.

, .
.

()
(. 180 100 . ..)
-

, , ,

(. 660 . 585 . ..)


()

, , [] : ,

, , .[572 -
, , .

, .
?

. .
, .
.
.

(. 490 429 ..)

,
, , .[573 - ,

, , .[574 -

, , , , : ,

, []

, [] , -

, .

(. 518 442 438 . ..)


-

(VI . ..)

, , , ,
.[578 - . , 162]
, , , , .[579 ( ) .[580 - . . 44]

, [] , , . ( ) ["

( ) : , ,

, ; ,

, .[584 - , VIII, 10]


.[585 - , VIII, 10]

, , .[586 -
, .[587 - , VIII, 18]

[] , , , .[588 -
[] :

, [] ,

, .[59

, , .[591 - .
, , , ,

,
( ) , .[594 - , 8]

, , ;

, .[597 - .

, ,

, , .[599 -
, .

: , ,
, .
, .

: .
, .

, , .
, .

, : ? , :
, .
, , .
, .
, , .
, .
, .
, .
, .
, , .
.
- .
, : , .
; : .
, , .
; .

! , ,
, .
, , .
!

, .
, .

, ,
.
,

, ? :
, , .
, .
, .

(427 347 . ..)


,
, .[600 - , 449]
, .[601 - , 473]
,

.[602 -

[ ] ( ) . ( )

( ) ,
, .[605 - , 527b]
,

, .[6

, ,

, ,

[] ( )
[ ] :

.[611 -

, ,

, ( )

( ): ,

, , - .

, , , ; ,

, ( ) .[618 - , VIII, 56

[] - ,

.[620 - , VIII, 569]

- , ,

, , , ,
, .[623 - , X, 595]

[ , :] .[624 -
- , ,

,
( ) , ;

( ) , , ,
,

.[631 - , IV, 715d]

.[632 - , V, 731]
, .[633 - , V, 743]
,

.[634 - , VII, 803]

( ) - ( ). - ( ).
.[636 - , VII, 86d]
, .[637 - , X, 902]

[ - ]
-.[639 - , XI, 934d]
, ; ,
, ( ) ,

, , ( ) .[642 - , 49]

. ( )

. ( )
[ :]

( ) , ( ), ,

.[646 - (, ,

, , ; ,

.[648 - , 416]
.[649 - , 416]
, .[650 - , 180b]
, ,

, , , ,

.[653 - , 205]

( ) ,

, . ( )

, ,

, , .[657 -
, , , ;
, .[659 - , 351]

( ) [], .[660 - ,

( ) . .[661 -
.[662 - , 204d]
[]

.[663 - , 37b]

, , , .

, .[66

, , , , , ( ) , ( )

, , .[6

, , .[

( ) , ? ( )

[ . ( ) , , ,

: ,

, , .

, , ,

( ) , , ,
, , [] .[675 - , 255d]
( ) .[676 . ,

, , :
, , ( ) : , - .[679
[ :]

, ![680 - , VI, 26]

, , , , -,
, .

, ,
.

; ,

, .

.
.

, , ,

, , - .
, .

: .

: , ,

, , ,

, ,
.
, .
, .
.

.
, , .
.
.

,
, .
.

:
.

,
.
; , , , .
.

(. 46

. 127 .)

, , ()

, .[683 - ,

. ,
, ,

, ,

.[686

, , - .

, , ,

, . ( ) ,
, ?[690 - , II, 3]
, ; , ,

. ( ) ,

: ,

, ,

, .[695 - , V, 6, 1

[ ], , ( ) : , .[696 ,

.[698 - , 2]

, , :

.[700 -

, , ;

, , ,

, , , ,

[ :] ,

( ), , ,

[ :]

, ,

, ,

, ,
[] , , , .[710

, .[711 -

( ) ,
[, :]

( ) ,

. ( )

, ,

, .[717 -

[] ,

, , ; ( ) ,
, .[720 - , 1]
[]

.[722 - , 4]
, .[723 -

.[724 - , 8]

, , , ,
, .[726 - ]
, .[727 - ]
, .[728 - ]

, :
.[731 - , 9]
. ( )

,
, : ,
( ), , ,

; -

, , , , ,

[] ,

, ?
, , , ,
, , , ,

- . ,

, .[744 - , 23]

, : .[745 -

, , ,

, , ,

, , ,

[ ] , , .[751 -

, ( ) ,
, ( ) .[753 - , 12]

,
, .[755 - , 16]
, .[756 - , 21]

, ,
.[758 - , 36]

:
, .[760 - A , 31]

, .

, , [ ] ,

, , ,

, ( ) .[764 -

( ) , .
?
( ) , .

( ) .

( ) , .[765 - , 64]
.[766 - , 64]

, , ,

, , .[768 -
, , ( ),

, , , ,
.[771 - , 24]
, .[772 - , 15]

( ) [] , . ( ) ,

( ) , ,
, .[776 - , 1]

,
, [ ]

, , .[779 -

, , .[7

( ) ( ) ( )
.[782 - , 31]

, , ( ),

, , ,

, ,

, .[786 - [

, , , . (, ,

, ,

, , , .[

, , .
, , , .[791 -

( ) ,

,
,

, ,

, ,

- :

( ) .

, ,

, , .[801 -
, , , ,

,
, ,

.[804 -

, , ( ) ,
, ,
, , .[807 - , 18]
, , ,

( ) , ( ) [] ,
, ,

, .[811 , , . ( .)[812 - ,
.[813 - , 30]

[],
,

( ) ,

, , ,

, , .[818 -

, ( ) , .[819 - , 21]
.[820 - , 8]

, ,

, .[822 -
( ) .[823 - , 22]

( ): ,
( ) .[825 - , 5]
, , , .[826 - , 18]

, , , ( ).
[I], ,
.[829 - , 35]
!, ! .[830
, .[831 - , 46]
.[832 - , 9]

, ( ) , ,

, , ,

[] , ,

, , .[836 -
, , :
, .

, , .

,
, .

, ,

, , , ,

, , , .
, .

: ,

, ,
.

, ,

,
, , .
,

, ,
.

, , ,

, ,

, , , ,
.

, ,

, , ,

, , ; ,

, , ,

, , ;
, ,
, , ,

;
; .
,

. ,
,

, ,

, ;

, ,
,

, , ,

, ,

, , , , , .
.
, .

, : ,
, , , ,
, , .
, .

, , ,

, .
.

(. 200 . 120 . ..)

, ()

, , , ,

, ,

, .[840 -
.[841 - , VIII, 38, 3]

[ ] ,

, . ( )

(2- . V . ..)
, ,
.[844 - . , V]
.[845 - -. , IV, 1]

.[846 - .

, : ,

(480 410 . ..)


, , , ()

.[8

, , ,
.[850 - ]

() .[851 - , III

[] , :
, .
, .


(2- . II .

. III .)

, ,

[] ,

, -.[855 -
! , .


(. 556 . 468 . ..)
, - , , ,
, ,

.[857 - . ,

.[858 - . , I, 331]
.[859 - , I, 77]
,

.[860 - ." ", 346

[ :] , , ,

, , ,

, ,

, , , ,

(470 399 . ..)


, ,

, .[865 - .

[] , ,

[] , ,

[ :] , , :

, , ( )

, , ,

- , ; -

( ) , .[872 - .

( ) , , , ( )

[ :] ( )
, , , :

( ) , , , ,

, , , , - .[87

, , ( )

[] , , , , .[879 -

- , , ,

.[881 - , 91]

[ :] . , . (

, [] ; :

[] , : ,

: , ,
[ -] .[886 - , V, 19]

[] ( ), , .[887 - , II

, , , [] : ,

[] , , ,

( ) [],

[] : , :

, [] ,

- , , :
.[894 - . , III, 14, 1415b]

, , ,
: .
, .
, .
, !
, .

.
, .
.
, .
, .
, .
.

, , ,
, .

, ,

, .

, .

, , , .
, . , ,

, ; ,
, .
, , .

, ,

, .

, ,

(. 496 406 . ..)


-
- .[896 - ]
, ![897 - ]

, , , .[898

, , , , ( )
, .
.
.
.
, , .
, , .
, .
.
.

, .

(2- VI . ..)
-
,
, .
, , .

, ,
- ,
.

, ,
, ,
.

( IV 1- III . ..)

()
(372 287 . ..)
, , (- )

, - , :

, .[901 - , 4, 16]

[ :] : , -, ?,

[ :] , : -
[ :] , , .[904

, .[905 - .

, , ,
, , , .
, .
, ; , .
, .
, .
.

, .

, , ,
.
, , .

, .

()
(. 178 . 248 .)
,

, , , , .[906 -

, -

, .
, .[909 - , I, 37]
, ,

! (

: ,

. ( )

, .[912 -

, .[913 -

[], ,

(. 460 . 400 . ..)

( ) , ,

, , ,

, ,
.[918 - , I, 84, 4]

( ) , .

,
.[921 - , I, 136, 4]

, ,

, ,

, .[924 - , I, 143, 6]

.[925 - , II, 13,2]

, , ,

, .[927 -

.[9

,
[]

.[930 - , 11, 41, 1]

.[931 - , II, 43, 3]

, .[932 - , II, 43, 4]

, (

, ,

,
,

.[936 - , II, 63, 2]

.[937 - , II, 87, 4]


.[938 - , III, 11, 1]

, ,
( ) .[940 - , III, 56, 2]
, .[941 - , III, 82, 2]

, .[942 -

, . (

, , ,

( ) , ( ) ( )

,
.[947 - , V, 103, 1]

, , ,
, . (

, .[950 - , VII, 77, 7]


[ ],
.

, ,

(. 280 . 204 . ..)


, , , ()

, .

[] , .[953 - . npupo
- [], [], .

[] : ,

()
(VI . ..)
,

, , , ,

, .[957 -

- , , , .[95
, .[959 - , XXII, 110]

, ,

, , :
, .[962 - , 10]
.

.
, ,

.
.
, , .
.

, . : ,

, : , .
, .

-,

,
, .

, , .
, , , .
.

(341 270 . ..)


, -

, , , .[96

, ,
, , , .[966 -

, - , -

, , ; ,

.[970 - ]

, , , .[971 -
, , ,

, .[973 - ]

, , .[974 -

, , , , ,

: ,

.[977 - , 30]

, .[97

, ,

, .[980 -

, ,

, .[983 -

, .[984 - , . 6

, , ,
, .[986 - ,
![987 - , . 86]
.[988 - , X, 118]

, ,

( ) , ,

, .[991 -

, , ,

, . (
, , .

: , ,

, , , ,

, ,
.

, , , ,

; , , ,

, .
.

(2- . VI 1- . V . ..)

, .[994 - ]
, , .[995 - ]
- : -, .[996 - ]
, .[997 - ]
, .[998 - . 29]
- , .[999 - . 27]

.[1000 - . , , 47

(. 525

456 .)

.[1001 - , . 234]

, .[1002 - , . 230]
: .
,
.
.
.
, ,
,
, .
, ,
.

, .

, , , .
, ?
.
, .
.

(. 390

314 . ..)

, ,
, .


( VI V . ..)
, ,
, .[1003 - . , VI, 16]

(. 440

390 . ..)

.[1004 -


(. 480 411 . ..)

.[1005 - . , VI,
.[1006 - , III, 8, 18]


(. 300 245 . ..)
, -
, .[1007 - ]


(III . ..)
-

, .[1008 -

(314 241 . ..)


-
, ,


(I . ..)
-,

, .[1010 - . ,

( ) ,

(I . ..)
-
, ,

.[1012 - . , 9, 6]

( )
(106 48 . ..)

( ) ,


(. 160

.230 .)

-, .[1014 - ]


( V

1- . IV . ..)


, ;

, . . , .[1016 -

, , , ; ,

( IV III . ..)
,

, , .[1018 - ]

. ( I,


(III

II ..)

.[1020 -


(. 490

430 ..)

, , -
[, ] , ,

(. 400

. 330 .)

( ) , ( ).

(V . ..)
-

( ) , .


(214 219 . ..)
,
[ -] .[1025 - , V, 19]

, , ,

(331 . 231 . ..)


-
,

.[1027 - . , CVII]

[ ] : ,

.[1029 - .

(IV III . ..)


-

, , , .[1030 -

( ) , .

(. V . ..)
,
, .[1032 - , III, 29, 2]


(? 206 . ..)

, :

[] ; - : ?

(. 390

. 324 . ..)

, .[1035 - , 64

, .[1036 -

(III . ..)
. (- )

- , , ; [] : ,


(IV . ..)

-,

, - .[1038 - .


(. 540

. 480 .)

,
.[1039 - , . 3]

(204 270 .)
,

, ; , . -


(. 135

51 . ..)

-, -

.[1041 - .

, .[1042 - . , 90
, .

(. 470 400 . ..)

, .[1044 - , IV, 20,


.[1045 - . , 126]


(. 64

23 . ..)

.[1046 - , 1, 2, 3]


( 110 . 40 . ..)
-
, .[1047 - , V, . 2, 29]

( )

(. 435 . 380 . ..)

, .[1049 - .

( V . ..)
,
( ) .[1050 - . , I, 338]

( ) , .[1051

( ) - .

(. 490 . 430 . ..)


, ,

, , , . (

.[1054 - . , VIII, 563]

, ?[1055 - . , VII, 4, 2, 1146


, .[1056 - . , III, 689d]

, .[1057 - . , 1, 287
.[1058 - ]
. (,

II
(. 422 . 353 . ..)
,

.[1060 - .
, .[1061 -

, ;

, []

, - , ,

[] ,

: , , .

, ,

II
(V . ..)
, 427-402 . ..

, .[1068 - .

, , :
, ,

(?

. 370 . ..)

, : -

III
(400 338 . ..)
II,
, .[1072 - . , 20]

, ,

- , , , :
[] , , ,

, ,

- ,

(?

401 ..)

, .[1079 - . , II,

I
(. 507

480 . ..)

- , , :

[], -

[ ] - : -

[ ] : . : ,
[] , , .[1084 -


(IX VIII . ..)

, , [ ] :

(?

395 . ..)

[] ,

( ) ( ) , .[1

( ) , [ ] .

(. 510 . 470 . ..): .

, ,

()
,

, [ ], , ,

(V . ..)
, 480-459 . ..
, .

; ,

- . , . ,

- , , .

, , :
- , ,
- ( ) [ ] :
[], , ( ) : ,

, , : , , .[1101 - .

, : , ,
, , , :

(. 450 404 . ..)


, , ,

[] , : : ,

, [] ,
, , [] :

(. 540

467 . ..)

, [] , -

(. 380 318 . ..)


,

, :

, , , .[1110 -

- [], , ( ) , , ,

(. 360 . 275 . ..)


,

[] , []

(. 419 353 . ..)


, [] ,
, , : ,

, , [] .

(? 414 . ..)

[] , ,

(. 435

380 . ..)

- , , ; ,

( VI . ..)
()

, [, ] ,

[] ;


(IV . ..)

[ ] .[1120 - .
. , ,

, . -

(. 527

. 460 . ..)

, , , .[1123 -

[]

( ) , ,

: , ?[11
[] , - ,

, , .

(397 317 . ..)


[] - ( ). , ,

[],
, ,


, []

; : ,


(?

354 . ..)

, .[1137 - .


, , ; ,

I ()
(. 432

367 . ..)

() 406 . ..

, , .[1139 -

[ ] , ,

[ ] : , ,

, , [ ] : ,

[ ]

( ) ;

II ()
(IV . ..)
, 367-357 . 346-344 .
, , ,

( )
(356 323 . ..)
,
, , , .[1146 -

, ,

, , , .[1149 - .
, .[1150 - . , 14]

[] 10 000 ,
, . (

. :

, , :

[] 50 , , ,

[] , ,
, .[1157 - . , VII,

I
(. IV . ..)
, 306-301 . ..
, .[1158 - . , 17]
[] . : ,

[] :
, , ,

, , , :


(. V . ..)
413-399 . ..

, , [ ] :

(319 273 . ..)


,

- , ,

- , , , ,

, . (

, , [ ] ( )

II
(. 382 336 . ..)
356 . .., ,

, ,
[] , ,

, ,

( IV . ..)

, :

, , , , ,

I
(V . ..)
, 465-424 . ..

, , ( ) [ ]


(101 177 .)

, , , ,


(I . ..)

[ ] [ ] , ( ) ( )


(V . ..)

(, ) ,

, .

(I .)
-

, , ,


, , , , :

, .[1180 -

, ,

(. 410

364 . ..)

[ ] , . ,


(IX . ..)

, , :

, -

( IV . III . ..)

( ) [] :

(. 418 362 . ..)


, , , [] :
( ) ,
, ( ) , ( )

, [] , :

[ ], , ,
, . (


(. 330

. 400 .)

[ ] , .[1192 -

[ ] , .[1193 -

, . ( ).[1194 - , XXV, 4
, ,

, , , ,


(. 124

170 .)

, ,

, :

.[1198 - , , I, 15]
, .[1199 - , V, 10]
,

.[1200 - ]

[] , , , .[1201 -
, ,
( ) , : , ( ),

- ,
, ,

, , ,

, , , ,
, .

, , ,
,

: , .

, ,
.

, , , ,
, .
.
.
, .


(. 480

524 .)

, ? , ? ( ).[1
( ) , .[1207 - , II, 5]

, , ,
.[1209 - , III, 7]

, , ,
,

.[1211 -

.[1212 -
( ),

,
.[1215 - , V, 6]


(85 43 . ..)

, .[1216 - .

[ , :] , , ?

, .[1218 - . , I,

( ) , .[1219 -

, ,

, - ;
( ) ,

[ :] , , ,

[ ] - , ( ) , ,


(1- I . ..)
,

, .[1225 - , IV, 4]

, , . (
.


( IV . V .)

.[1227 - , I, 1]

( ) , ( ) .[1228 -

; ( )

( ) .[1230 -

, .[1231 - , III,

( ) , .[1232 -

, ,

, .[1234 -
;

, ;

, .[1237 -
, .


(20 ..

. 31 . ..)

[] , , ,

, ,

, ( ) , ,

. , .[1241 -

[ :] , .[1243 - , II,

, ,
, .[1245 - , II, 31, 3]

, .

( ) , , .[1247 -

, , ( )
.[1249 - , II, 42, 3]
[ ] ,

, , ,
.


(70 19 . ..)

[] , :
.
.

, ,
.

.
, .
.
, , ,
!
.
.
.
.
.
, .
, .
.
.

, ?
.
.
, .
?
( ), .

, .
.
.
, .
, .
.
, .
.
, .
.
.
- !
, .

.
.
.
.
, , !
.
.
, !
.

, , , ,
.
.
.
.
, .
, .


(9 79 .)

[ ] [ ], :
,

[], ;

[],

, , : , , . (

. ( ).[1258 - .
.


(12 69 .)

.


(. 157 86 ..)
, ,

, [ ]

[ ] ,

(129 199 .)
,
.

, ,
.


(II . ..)

- , .
.
( ).
.
, .
.
.
, .


(65 8 . ..)

.
, ?
, , ?
, .
.
?
.

, .
, .
, .

, ,
, , , .
, .
.
.
.
, . !
, .
, ,
, ,
!
.
?
, .
.
.
, .

, .
, , ?
, , !
- .
.
.
.
.
, .
, .
, .
.
.
, , .
.
.
.
.
!
, .
, .

, .
.
, ,
.
, .

, ,

, , ,
, .
,
, ;

:
, ! !
, .
, .
.
.
, .
.
.
, .
.

, .
.
, ? ?
, ?
- .
, .
.
.
,

, .
,

.
.
.
.
, , .
, .
, .
, .

.
.
!
. .
.
.
, , .
, .
, .
, , , , .
, .

, .
, .
.
, .
, .
.
.
.

, , .
, .
, .
, .
, .
.
.
.
, , , .
.
,

.
, .
, , , .

, , ,

, ,

, , ,
.
.
.

, .
.
, - .
, , .
, .
.
, .
.
?
, .
! .
.
, .
, ?
, , .
.
, .
, :
, , , .
.

, , .
, , .
.
, , .
, .
, .
, .
, .


, IV . ..
, , .[1261 - , I, 8]

, , .[1262 - , I, 33
, .

, .[1263 - , II, 2
; , , .[1264 - , II, 21]
, .[1265 - , III, 9]
, , .[1266 - , III, 20]
, , , .[1267 - , III, 26]
, .[1268 - , I, 4]
, ( )

.[1269 - , I, 10]

, .[1270 - , I, 14]
( ) , .[1271 - , I, 17]
( ) , ( ) .[1272 - , I, 25]
.[1273 - , I, 40]

: , , ,
.[1275 - , III, 1]
, .[1276 - , III, 19]
, .[1277 - , III, 25]
, , .[1278 - , IV, 37]
.[1279 - , IV, 40]

()
(234 149 . ..)
, , , , ,
.
,
[1280 - . , XV, 18, 20]

, .[1281 - , . 20
: - ,
, .[1283 -

[ :]
,

: , ,

, ,

.[128

, .[1287 - . , XXXIV, 3, 5]

[] , .[1288 - .

( ), , , ,
[ .]

.[1291 - .
, .[1292 - .
, .[1293
.[1294 - . , 4]

, , .[
.[1296 - . , 8]
.[1297 - . , 9]
,

.[1298 - . , 12]

, , .[1299 - .
, .[1300 - . , 32, 5]

[ :] , , .[1301 - .

, [,

. ( .)[1303 - . 0

[] ,

, : ,

, , ,

[] , ,
[] ,

.
, .
, .
, .
, .
.
, , , .
, , ,
, , , .
.
, .
, .
, .
- , , .
, , .


(. 87

. 54 . ..)


, , .
.
.


(. 35

. 96 .)

,
( ) .[1310 - , I, 1]

, -, ,

, , .[1312 -

( ) . ( ) ,

, , .[1315 - ,
, .[1316 - , I, 4]

[ ] , :

, , ,
.[1319 - , I, 8]
.[1320 - , I, 10]

[] ( ) , .[132

[], .[1322 -

, .[1323 - , I, 11]

, .[1325 -

, . , ,

[ ] , .[1327 -
, .[1328 - , II, 3]

, ; .[1329 -

, .[1330 - , I
, .[1331 - , II, 5]

, .[1332 - ,

, , .[1333 -
, , , .[1334 - , II, 15, 38]

, .[1335 -

, .[1336 -

, ;

, , .[1338 -
.[1339 - , V, 2]

, : , .[1340 -

, , .[1341 - ,
,

.[1342 - , V,

.[1343 -

, . ( )

, , .[1345 -
( ) .[1346 - , VIII, 3]
, .[1347 - , VIII, 5, 6]

. ( ) .[1349 -
,
, .[1351 - , X, 1]
, .[1352 - , X, 1, 31]
, .[1353 - , X, 2]
[ :] , .[1354 - , X, 2, 10]

. ( ) ,

, . .[1356
, ?[1357 - , , 3]
, .[1358 - . X,

( ) , ( ), ,

, ,

, ,

, .[1362 -

, .[1363 -

, .[1364 - ,
, .[1365 - , XI, 3]
.[1366 - , XI, 3]
.[1367 - , XI, 3]
, .[1368 - , XII, 3]

, , , .[1369 -

.[1371 - , XII, 10, 51]

, .[1372 - , XII, 1
, .[1373 - , XII, 11]

, .[1374 -
, , , .
, .

, , , ,
.

, ,
-

, -.

, , ; , ,

, .
.

.
, .
- .
, .
.

, , , .

, .
.
.
, , .

, , .

, .

, .
, , , .
.

, , , .
, .
.
.


(. 375

404 .)

, ,
, .
, , , .
.
, .
.


(. 175 . 235 .)

( ) ,
, , ,

, :

( ) ,

, , .[1379 - pac, IV, 1


, ,

, ,
.[1382 - pac, VIII, 11]

. ( ).[1383 - , XIII,

, , . -


(I .)

.[1385 - , VII, 4, 18]

, , . ( )

, , , . (
.[1388 - , IX, 9, 12]

, ,
.
.
.
, .
?
, .
.

(105 43 ..)

, .
.
,
, .
.


(39 65 .)

, .
- , , .
.
.
.
.
, .
, .
, .
.
.


(99 55 . ..)
-

, , ,

, ,
.
.
.
, .
.
, .

, -, , ,
, , .
.
!
, ,

, , .
, .
.

, ,

.
.
.

( )
(. 230

160 . ..)


(. 180

102 . ..)

, , , .

. ,
, , , .
.
, .
, .

, , , ,
, , .
,
,
, .


(IV

V . ..)

,
.[1391 - , II, 13]
, .[1392 - , VII, 4, 4]
.
.
.

(I . ..)

.
, .
, , .
.

: , ,


(121 180 .)
161 ., , -

, ,

, ,
.[1396 - , II, 5]
;

.[1397 - , II

, , -

, , .[1399 -
, . . ,

? . ( ) : , , ,
- ,

, ! ! , , -
, .[1404 - , V, 18]

( ) , ,
-
, .

. ( )

, ! , ,

, , , ,
, , , , , .[1410 - , VI, 44]
, , .[1411 - , VII, 3]

, , , .[1412 - , VII,

, , .

: , , , .[1414 -

, , ,

, .

, .

, .[1420 -

( ) .[1421 - ,

, ,
,

, . , , -
, .[1425 - , VIII, 4]

. ,

, , ?

. , .[1428 - , VIII, 59]

, . , ? ,

; , , .[1430 -
- , : ,

, ?

, , ,
.

, ,

, , ,

(- , ), (
, , .

, , ,

, ?

, . ,

,
, .

, , ,
, .
.

- ;

, , , .

-, . -, ,

, , ,
, .
.

, , ;

, ,
, , .

, ,
, .

- , , .
, ,

, . , ?
, .
, .


(116 27 . ..)

, :

,
.[1440 - , . 122]
[ :] ,
( )
.[1441 - , . 126]
, , .[1442 - , IX, 1]
, : .[1443 - ]

[..


(. 40

. 104 .)

, .[1445 - , I,
: , .
.
, .
, .
, , .
.
, , ,

, ; ,
, .
, , , .
.
, .
.


(. 270 201 . ..)

, .
, .


(. 100

25 . ..)

, : ,
.
.
.
.


(43 . ..

. 18 . ..)

(.. ),
, , .
, .

; : ,

. , ,
.
, .
.

.
, , .
.
, .
, .

.
, .

,
.
.
.
.
.

, ,
.

, , ,
.

. ,
.
, , .
.
.
.

, ,
, .
, , .
, .
.
.
.
, ,

, , . ,
, , .
, ; , .
, .

, ,

, . ,

? ! ,

.
, ,

,
.

, ,
, , , .
, , ,
?

! , ,

: ,

,
.
.

,
, .

.
, () .
, -.
.
, ?
, .
, .
.
, , .
.

. , ,

, , , .
.
, .
, .
.
, , .
, .
, .
.

, .
- .
.
, .
.
.
.
, .
.
, ,
.
.
; ,
.
.
.
, .
, .
, .
, .
, .

, , .
, ,
, .
.
: .
, .
.
.


(63 .. 14 ..)
30 . ..

, .[1447 - . , 91, 2

, , ,

, , , .

. ( ).[1450 - . , 2

[] , ,

[] ( ) , ,

[ ] ,

[ :] , -
(. , 51, 3)

[ , :] ,

, .[1455 - . , 28,


(220 130 . ..)

, .


(34 62 .)
-
:

!
, , .
.
.
, .


(? 66 . ..)

, .[1456 - , 2]

[] [.. ].[1457 -
[ :] , .[1458 - , 15]

.[1459 - , 41]

[ :] .[1460 - , 42]
, .[1461 - , 43]
.[1462 - , 45]
, .[1463 - , 45]
.[1464 - , 45]
.[1465 - , 45]
, , , .[1466
, .[1467 - , 58]

, .[14
.[1469 - , 83]

( ) , .[1470 -
, .[1471 - , 111]
.[1472 - ]
, , .

.
.
.
, , ?
.

, .
.
, : .
, .
, .
.
- , .
, .
, .

, ,
, , .
.
, .
?
, ?

, , ,

, ,

, .

, ,
.

,
, .
.
.
, ?
, .

; , ,
, .
.
.
.
.
, .

, , , ,

, .

.
, , .
.
, .

.
.
, .
, .
, , .


(. 250

. 184 . ..)

, .
, .
.
.
, , .
, .
, .
, , .
.
, , .
.
.

, .
, .
, .
.
?
.
.
- , .
, .
.
, .

, .
, .
.
.
.
.
, , .
.

, .
, , .
.

, .
.
, .
, .
.
, .
, .
, .
.
.
.
, .
, .
.
.
.

()
(62

. 113 .)

, ,

, ,
, , .[1474 - , 7]
.[1475 - , 45]

[1476 - , 58]

, , ,

: ?, :
.[1479 - , I, 9, 6]
( ) , .[1480 - , I, 9, 7]
, , ,
( ), .[1482 - , I, 13, 6]

, .

[] [ ] ,

, : , .[1485 - , I, 20,
, , , , ,

, - ,

- , , : -,

, , .[1489 -

, . ( ) !

. : ,

, - ,
, .[1493 - , III, 13, 4]
, .[1494 - , IV, 12, 7]

, , , .[1496 -

( ) ( ) .[1497 - ,

, , , .[1498 - .

, , ,
, .[1500 - , V, 8, 7]

, , , ;

, . , ,

, , ,
, , .[1504 - , VII, 9, 2]
, .[1505 - , VII, 9, 16]

, .[1507 -


, .[1509 - , VIII, 14, 3]

, .[1510 - , VIII, 14, 10]


,

, ; ,
.[1513 - , VIII, 18, 11]

, .[1514 - , VII

, -

, , .[1516 -

, ,

, ,

, ; ,
, .[1520 - , IX, 9, 1]

, ; ,

, , , ,
.[1523 - , IX, 36, 4]

, , , ,

, . , ,
.
.
,

-.

, , , ,

,
.
, ,
, .
.
, .
, .
, .
, , , , .
, .
,

, .

, ,

;
.
.
.

, ,
.
, , . , ,

, , ,

, ,

, , ,
.
, .
, .

,
, ; .
, .
.
, .
.
: , .

, .

, .
, .
, , :
.
.

, .

, , -,
, .
,

, , , ,

, ,

, , ,

, ,
, , , .
.

()
(. 23

79 .)

, ,
, ,

. , ,
.[1528 - , VII, 77]
.[1529 - , VII, 131]
[] .[1530 - , VII]

, .[1532 - , VI

, , , .[1533 -
, .[1534 - , XVIII, 31]
.[1535 - , XVIII, 35]
, .[1536 - , XVIII, 43]

, .[1537 -

, .[1538 -

[ ] , ,
, .
; , , !
, .

, ,
.
.
.

.
.
.
.


(. 50

. 15 . ..)

.
, , .
.
.
, .
.
, , : .
, , .
.
.


(I . ..)
,

.[1540 - , 8]

, .[1541 - , 28]
.[1542 - , 390]
, .[1543 - , 406]

, .[1544 - , 427]
.[1545 - , 507]
.[1546 - , 595]
.[1547 - , 612]
.[1548 - , 606]

.[1549 - , 627]

.[1550 - , 645]
,

.[1551 - ]

, , .[1552 - ]
.[1553 - ]
, .[1554 - ]
.[1555 - ]
,

.[1556 - ]

.[1557 - ]
.[1558 - ]
.[1559 - ]

, .[1560 - ,
, .[1561 - ]
.[1562 - ]
, .[1563 - ]

.[1564 - ]

.[1565 - ]
, .[1566 - ]
.[1567 - ]
, .[1568 - ]
.[1569 - ]
.[1570 - ]
.[1571 - ]
, , ,

.[1572 - ]

, .[1573 - ]
.[1574 - ]
, .[1575 - ]
.[1576 - ]
, .[1577 - ]
, .[1578 - ]
, .[1579 - ]
, .[1580 - ]
, ; .[1581 - ]
.[1582 - ]
.[1583 - ]

.[1584 - ]
, ; .[1585 - ]
( ) .[1586 - ]
( ) , .[1587 - ]
.[1588 - ]

.[1589 - ]

.[1590 - ]
, .[1591 - ]
, , .[1592 - ]
.[1593 - ]
, , .[1594 - ]
.[1595 - ]
.[1596 - ]
, , , .[1597 - ]
, .[1598 - ]
, , .[1599 - ]
, .[1600 - ]
.[1601 - ]
, .[1602 - ]
, , .[1603 - ]

, .[1604 - ]
, .[1605 - ]
, .[1606 - ]
, .[1607 - ]
.[1608 - ]
.[1609 - ]
.[1610 - ]
, .[1611 - ]
,

.[1612 - ]

, , .[1613 - ]
, .[1614 - ]
.[1615 - ]
, .[1616 - ]
.[1617 - ]
.[1618 - ]
, , .[1619 - ]
, .[1620 - ]
.[1621 - ]
, .[1622 - ]
, .[1623 - ]

.[1624 - ]

, .[1625 - , 336]
, .[1626 - ]
, .[1627 - ]
, ( ) .[1628 - ]
( ) .[1629 - ]
, .[1630 - ]
, .[1631 - ]
.[1632 - ]
.[1633 - ]
, .[1634 - ]

.[1635 - ]

, .[1636 - ]
.[1637 - ]
.[1638 - ]
.[1639 - ]
, .[1640 - ]
, ,

.[1641 - ]

.[1642 - ]
.[1643 - ]

.[1644 - ]
, , .[1645 - ]
, , .[1646 - ]

.[1647 - ]

, .[1648 - ]
.[1649 - ]
, .[1650 - ]
, , , .[1651 - ]
, ,

.[1652 - ]

.[1653 - ]
,

.[1654 - ]

.[1655 - ]
, .[1656 - ]
, .[1657 - ]
.[1658 - ]
, .[1659 - ]
, .[1660 - ]
, , .[1661 - ]
: , .[1662 - ]
, .[1663 - ]

, .[1664 - ]

.[1665 - ]
.[1666 - ]
, .[1667 - ]
, [] .[1668 - ]
, .[1669 - ]
, ( ) .[1670 - ]
.[1671 - ]
, .
, - , , .
, , .
.
, .
.
, .

: , .
: , .
, .
, .

, ?
.
, .
, .
.

.
.
.
, .
.
.
, .
-, .
, .
, , .
.
.
.
.

, .
, .
, .
, .

.
, .
.
.
.
, .

, .
, .
.
, .
, .
, .
, .
, , .

, .
.

, ,

.
.

.
, .
, .
,

.
, .
.
.
.
,

, .
.
, .
, .
.
, .

, .
.
.
, .
, , , , .
.

, .
.
, , .
: .
, .
.
, .
.
, .
.
.
.
, .

.
.
.
, ,

, .
,

, .
.
, .
, , , .
, .
, .
.
, .

.
.
, .

, , , .
, .
, .
, , , .

.
, , , .
, .
, .
, .
.
, , , .
:
, .
, .
, .
, .
.

.
, .
, .
, !
.
, , .

, .


(86 . 35 . ..)
,

, .[1672 - , I,

, .[1673 - , I
, ( )

.[1674 - , IV, 69, 18]

, , ,

.[1675 -

( ) ,
, . ( ).[1677 - , 5, 4]
, , .[1678 -

( ) , ,
( ) , ,

, , .[168

.[1682 - , 31, 2]

, , . ( .)[1683 -

: [
.[1685 - , 51, 27]
, .[1686 - , 52, 15]

; , ,
, . , ,
.[1689 - , 58, 15]
( ) .[1690 - , 58, 19]
, , , ,
, (?) , ,
.[1693 - , I, 6, 6]
[] .[1694 - , II, 11, 4]
, .[1695 - , 2, 3]
[] , .[1696 - , 6, 1]

, .[1697 -

, , , ,

, - , .[1699 -

, ,
,

.[1701 -

, ;
, .[1703 - , 85, 40]
.[1704 - , 85, 49]

[], , .[1705 -

, , ,
, .
.
.

, , , , ,
.
.
.
.

, ().

, .
, .
, .
.
.

, ?

, , .

, , ,
, .
.

, ,

, , .
, .
, .


(. 70

. 140 .)

( ) [] ,

[] . ( )

, .[1708 - , 2

[] : ,

[] , [],

( ) : , ,

, ,

, . ( ) -

.
, .
, .
, .

()
(. 4 . ..

. 65 . ..)

, , -,

: ; , ,
. , ,

, ,
, .[1717 - , II, 2]

. ? ( ) ,

, .[1719 -
, ( ) .[1720 -

, , .[1721 -

, - ,
.[1724 - , IV, 1]

, , , ,

, , , ,

( ) .[1727 - , IV, 21]

( ) , .[1728 -

, .[1729 -

: - ?
.

, .

, .[1732 - , 2, 3]
.[1733 - , 3, 4]

? . ( ) .[1734 -

, . ( ,

: .[1736 -

[] , : ,

.[1738 - , 1,
-, .[1739 - , 1, 3]
,

.[1740 -

, .[1741 - , I, 9]

( ) , .[1742 - , I,
, , .[1743 -

( ) [], !

: , ; ( )
. .

[] ( ) ( ) - ,

, , ,

, , ;

, . ( )

- , .[1751 -

[ ] , : , .[17

, . ( ) , -,

( )

( ) , , ( )
, .[1756 - , II, 10]

( ) , , .[1758 -

: ,
. ( ) ,

, , , .[1761 - ,

, .
, .[1763 - , II, 12]

, ; :

( ) , ?[1766 - , II, 13]

, ?

. ,

, ; ,
.[1770 - , II, 20]
, ; , .[1771

, [] ;
, .[1773 - , II, 21]

, .[1774 - , I

, , ? ,

, ; ,
,

, .[1778 -

.[1779 - , 11, 24]


.[1780 - , II, 26]

, , ,

( ) , ( ); -

, ,

, , , .[1784 - , II, 28
, .[1785 - , II, 28]
.[1786 - , II, 29]

- [ ] , , ( )
?

. ? .[1788 - , II, 30]

, , ,

[] , , :

, , ,

.[1792 - , II, 32

, , .

, : ,

, .
,

.[1796 - ,

, , : ,

: , , .

- : - . ,

, , , .[1800 -

, - , .[1801 -
, .[1802 - , III, 5]
, ; , , .[1803 -

, , , ,

, .

;
.[1808 - , III, 9]

- , ,
, .[1811 - , III, 12]

, . ? , ,

, , ;
. ( )
-

; .[

, , , , ( )
, [] .[1818 - III, 27]

, .[1819 - , III, 2

, , , .[1820 - ,

, , - .

, ,
, .[1824 - , III, 31]

, ,

, . , .[1826 -

: , , , ,
.[1828 - , III, 33]
, - ![1829 - , III, 33]
, , ,

, , -

, .[1831 - , III, 36]


, : , ,
( ) ,

- - , .

. . ( )
, ( ) , , ( ) .[1836 - , III,


!.[1838 - , III, 43]

, ? : ,

, , , :

, ![1841 -

? , , , .[1842 - , I, ,

, [] : ,

, ; , ,
: ,

, : ,

.[1847 - , III, , 17]

, ;

, ,

, , .[1850 -
[] - , :

, .

, , ,
, ,

, !
[1856 - , 3]

: , , .[1857
, , .[1858 - , 4]

, .[1859 - , 4]

, .[1860 - , 4]

- , ?

: , .

, ; , .[1863 -

, , ![186
( ) ,

.[1865 -

.[1866 -

( ) , .[1867 -

- ,

- : ( )
; ![1870 - , 9, 1]

.[1871 - , 10, 1]

, , , , .[187
( ) , ( )

- , [ ] ,

, . ,

[], , ,

, , , ,

( ) , , ( )
, ( ) ( ) ( )

, .[1880 -

, , , : ,
.[1882 - , 5]

, ,

- , ,

-, , ,

, , ,

, .[1887 -

.[1888 - , 1, 1]

; ,
, . , ,
, .[1891 - , 1, 4]

. ,
, .[1893 - , 2, 3]
, , , ,

.[1894 -

, .[1895 -

, , .[1896 , , ( ) ,

, .[1898 -

, , ,

, . ? ,

, .[1901 -

, .[1902 - , 4, 8]
, .[1903 - , 4, 8]
.[1904 - , 5, 2]

, , , ,

, . ,

, .[1907 - , 5, 6]
.[1908 - , 5, 7]

, . ( ) .[19

, .[1910 -
, .[1911 - , 6,
, .[1912 - , 6, 5]

, , ,
, . [ : , .][1914 - , 7, 8]

? , :

.[1916 - , 8,

, , ![1917 -

, . ( ) ,

, , , .[1919 -
( ) ( ) .[1920 - , 10, 5]

, , , .[19

, : -
-, .

, ; ,
, , .[1925 -
( ) ,

, .[1927 -
, , .

, .[1929 - , 12

, ,

( ) , . ( )

. , ,

, , .[1933 - , 13
, . ( ,

, ( ) . ( )

, .[1936 - , 14, 10]

, , . ; ,

( ) , . ( )

? ( ) ? ! ( )
, .[1940 - , 19,

, , .[1941 -
, .[1942 - , 19, 11]

, .[1943 - , 19,

[ ] , . ( ) , , ,

, , , -.[1945 -

, .[1946 -

, .[1947 - ,

, , , , ;

, , , ,

, . ( ) ,
? ( )

, ,

, ( ) , .[1953 -
, .[1954 - ,
,

, ,

, .

, , , .[1959 - , 25

, , ,

! , .
, , , ,
, , ?

, .[1964 - , 29
: .[1965 -

, . ( ) ,

.[1967 - , 29, 10]

-, , , . ,

, .
,

.[1970 -

, , .

.[1972 - , 31, 11]

, ,

- , . ( ) [] ( )

, , ,
, ! ( )

-, ( )

, .[1977 - , 53,
, .[1978 - , 33, 10]
,

; :

, .[1980 - , 35, 1]

, , ,

, , ,

.[1983 -
, .[1984
, .[1985 - , 39, 6]
:

( ) , .[1987 -

, , ,

, ,

, , ?[1990 -
,

.[1991 -

, , .[1992 -

, .[19

, , . ( ).[

. .[1995 -

. ( ) , .[1996 -
, .[1997 - , 46, 3]

, , .[1998 .[1999 - , 47, 17]


.[2000 - , 47, 18]
, ,

- ?
, , ?[2003 -

, ,

.[2005 -

, , , . , ,

, , .[200

, , ,
: ( ) , ( ) , ,

, , , .

, , ,

[ ] , , , : .[2013 -

( ). ,

- ,
, .[2016 - , 59, 13]

[ ], , ( ) .
, .[2018 - , 61, 1]

, , , .[2019 -

.[2020 - , 62, 3]

, .

. , ,

. , , ![2023 -

, , .[2024 -

, ; , ! ( )

[ :] , , .[2026 - , 6

, .[2027 - , 64, 3]

? , .

? ; , , .[2029
.[2030 - , 66, 9]
,

, ; . ( )

, ; , ! ( )

[ :] , , .[2034 - , 6
, .[2035 - , 64, 3]
? , .

? ; , , .[2037
.[2038 - , 66, 9]
,

, ; . ( )

, ,

, ,

; .
, , , , .
; ,

, , , , .[2046 -

, .[2047 - , 76, 3]

? .[2048 - , 76,

: , ? ,
, ,

( ) , . ,

: , , , .[2052 -

.[2053 -

, , , .[2054 - , 78, 6]

, .[2055 - , 78

?[2056 -
. ( ) ,
.[2058 - , 79, 13]

, .
, ,

.[2060 -

, .[2061 -

( ),
.[2063 - , 83, 3]
, .[2064 - , 83,
, .

? ,

, [ ] . , ,

, , .[2068 - ,
, , .[2069 - , 84, 11]
?

.[

, , . ( ) , ( )
( ) , .[2072 - , 88, 45]

[ ] , ( ) , ( )

( ) , ( ) ( ).

[] , ( ) ![2075 -

( ), ( ) ; , , .[2076 -
, ,
:

. ( ) []

. ;
, , .[2080 - , 91, 7]
, .[2081 - , 91, 9]

: , .[2082 - , 91,
, .[2083 - , 91, 21]

.[2084 - , 92, 6]

, .[2085 - , 92, 31]

? ( ) ! -

-, , [] , ?
, .[2088 -

. ( )
, - .[2090 - ,

, .[2091

, , .[2093 -
( ) .[2094 - , 95, 30]

.[2096 - , 95, 33]

( ) .[2097 - , 95, 52]

[ ]: , ! ( )

, , .[

, . ( )

, ![2101 - , 98, 1]

, , , .[2102 - , 98

[] , .[2103 -
,

[] ;
, .[2106 - , 99, 16]

, ,
( ) [ ] ,

.[2108 - , 9

, , ,

, .[2110 -

, . , .[2111 -

, , .[2112 -

, , .[2114 -

[ ] , ,

, , .

, , , .[2117 -

.[21

, , ; , .[2119
.

, - ,

, , , .[2121

, ( ) , .[2122 -
.[2123 - , 108, 2]
, . ( )

, , -,
, .[2126 - , 108, 16]

( ) , , : -

[ ]: ; ( ) [] ,
, , .[2129 - , 108, 23]
.[2130 - , 108, 28]

, .

. , ? ,
.[2133 - , 115, 2]

[] , :
, .[2135 - , 115, 17]

, , , . ( )
, ,

, , .[2138 .[2139 - , 119, 15]


,

. , , ;

, ,

, , .[2143 -

.[2144 -

; .[21

[], , ,

, .[

, , ,

.[2149 - ]

, ;
.[2151 - ]

, ; ( ) , ,
, .[2153 - ]

, , ( ) , , ,
, ,

( ) , .[2156 -
[.. ], , . (

[ ]: , , .[2158 -

, .[2159 -
: .[2160 - , 12, 2]
,

.[2

, .[2162 -
, , , .
.
.
, .

.
, .
, .
.
.
, ,

.
. .
, , .
, , .
, .
,

, .

, .

, , , : ,

, ,
, !

, , .
, .
, .

.
, .
, , .
.
, : .
.
: , , .
, .
, .
.
.
, .
!
, , , .
, - .
, , ,

, , ,
.
.
.

, .
, , .
.
, .
, .
, , , .
.
.

, , , , ;
, , , .
.
, .
, .
, .
, .

.
.
.

. ,
, , .
.
.

, ,
.


.
.
.
.
, .
.
, .

, .
, - , .

: , , , ,

, .
,
.
.

, .
, .
- , .
, .
, , .
, , .

, ; , ;
, .
, .
, , , .
, .

-, . :
.

, .
.
, .

, .
.
, .
, , , .

, .
.
, .
.
.
, .
, .
, :

.
.
.
.
.

.
.

. , ,

, ,

, ; ,
, .
, .
, .
.
, .
, ,

, .
.

, ,

, .
, .
, , .
, .
, , .

, , , ,

. .

.
, .

, . ,
, .
, , .
.
, .
, , , .

? .
.
- . .
.
, .
.
, .
.
.
, .
, , .
, , , .

, .
.
, .
, , .
, , , .
,
.
.

.
, .
, .

, ,
, - ?
.
.
.
,

, , , .
, .

,
.
.
.
, , .

, , ,

.
, , .
, .
.
, , .
.
.
.
, .

()
(. 55 ..

40 . ..)

, , ()
.[2163 - (), I, 1, 14]
, .[2164 - II, 2, 10]

, .

, .[2166 - , II, 13, 1

[ ] , .[2167 -
.[2168 - , X, 2, 6]
, .[2169 - ]
. ( ) .[2170 , .[2171 - (), 6, 9]
, .
.
, .
, .


(. 40

. 96 .)

,
.


(. 55 . 120 .)
,

[], , ,
. ( ).[2173 - , I, 1]

[] ,

, .[2175 - , II, 7
, .[2176 - , II, 88]
.[2177 - , III, 6]

, , ,

.[2179 - , III, 2


, .[2181 - , III, 66]
.[2182 - . III, 67]

( ).

.[2184 - , I
, , ;

, []

. ( )
- .[2188 - , IV, 64]

, [], ( ),

, ( ) , - . ( ) ,
.[2191 - , XI, 26]

, , ,

[ ] ( ) [] ,

[ , :] ,
.[2195 - , XIII, 12]

[ , , ] ,

,
,
( ) .[2199 - , XV, 53]

.[2200 - , XVI

[ ] ( ) ( ) .[2201 - (
( ) , .[2202 - , 19]
,

.[2203 - , 27]

, .[22

( ) , ;

[ :] ,

; , , , ;

, , ,

, ;

, .[2210 - ,

( ) ; ,

[] , , ,

, .[2213 -

, .[2214 -

( ) , .[2
.[2216 - , 30]

, , . ( .)[2217 -

, ,

.[2219 - , 33]

, .[2220 -

, , ,

( ) , ,
, .[2223 - , I, 2]
; ,

( ) , ,

, .[2226 - ,

, , ,

[ ] , ,

, , .[2229 -
( ) ,
.[2231 - , I, 33]

.[2230 - , I, 32]

, :

, , . (

, ( ) , .

[] , , ,

[ :] .[2236 - , I, 50
, .[2237 - , I, 55]

, .[2238

, .[223

( ) .[2241 -
, ,

, .[2242 -

, ,

: , ,
, .[2245 - , II, 29]
, .[2246 - , II,
, .[2247 - , II, 47]

, .[2248 -

- , .[2249 -

, , .[225
, , .[2251 - , II, 83]

.[2252 - , II, 84]

.[2253 - , II, 92]


, .[2254 - , III, 20]

, ,

.[2255 - , III, 40]

, , .

[] , , ,

, ;
,

; ,

.[2260 -

.[2261 - , IV, 14]


, .[2262 - , IV, 34]

, . ( .)[2263 -
, .[2264 - , IV, 42]
.[2265 - , IV, 42]
.[2266 - , IV, 50]

, .[2267 -

, .[2268 -
[ :] . [2269 - , IV, 74]

, ,
.

.
.
.
.
, , , , .


, .
, .
.
, .
, .
, , .
.
.
, .
, .
.
.
.
.

, .
.

, .
.
, .
.
.
, ?
, .


(. 195 159 . ..)

, .

.
.
.
, .
, .

, , , .
, .
.
.

, , .

, .
, .
, .
.
, , .
.

, , ,

, .
.
.
.
.
, .

, .
.
.
, , .
.


(50 19 . ..)

.
, .
, .
: .

, .
.
?


(59 17 . ..)

[] , , , .

, .[2272 - ,
.[2273 - , I, 10, 4]
.[2274 - , I, 14, 3]
.[2275 - , I, 19, 2]

( ) .[2276 -
, , .[2277 - , II, 10, 11]

, , ,
, .[2279 - , III, 65, 11]
, .[2280 - , IV, 2,
, .[2281 - , V, 49, 6]
.[2282 - , V, 51, 8]
.[2283 - , VI, 23, 4]

, , , ,

, , .[2285 - , VIII, 24,


, .[2286 -

[ :] ,

, .[2288 - , XXI
, ;

, .[2290 - , XXII. 5, 2]

, ,

.[2292 - , XXII, 22, 14]


.[2293 - , XXIII, 3, 14]
.[2294 - , XXIV, 18, 2]

, ,

: ,
.[2297 - , XXVII, 23, 2]
.[2298 - , XXVII, 44, 10]
.[2299 - , XXVII, 45, 6]
, , .[2300 - , XXVIII, 25, 14]

( ) : ( ) , .[2301 .[2302 - , XXVIII, 28, 1]

, .[2303 - , XXVIII, 4
.[2304 - , XXVIII, 44, 3]

.[2305 - ,
, .[2306 - , XXX, 21, 6]
, .[2307 - , XXX, 30, 7]

, .[2308 - , XXX, 30, 18


( ) , .[2309 - , XXX, 30, 19]

, , , .[2310 - , X
, .[2311 - , XXX, 42, 15]

,
, ,

, ,

, .[23

, , , ; ,

[] ,

.[2318 - , XXXV, 2

, ,

, ( ) ,

, , .[2321 -
.[2322 - , XLIV, 22, 14]

, , ,
, , .[2324 .[2325 - , XLV, 32, 8]
.
.
, .
, .

, -
, .

.
.
, .

.
, .
.
, .

, , ,
, .
, , .
!
.
.
.
.
, .
, .
.
, ; .

.
-.
.

( )
(53 117 .)
98 .
.[2326 - , VI, 2, 2]

, .[2327 -

.
, , ( )

, []

[] , .[2330 -


(. 170 228 .)


(275 203 . ..)

.
, ; .

(. 15 ..

65 ..)

,
, .[2331 - ]
.
.
; .
, .

, , : -, ,
, .
, .
.
, .
.


(II . ..)

( )
(II .)
,

[] .[2332 - , II]

, : ,

.
, , , .
, ( ).

, .


(III

II . ..)

, .
, .
, .
, , .
.
.
, .
, , .
, .


(106 43 . ..)
, ,

( ) , , ,

, .[2334 -

.[2335 -

, ( ) , , .[233

, , ( ) .[2337 - , III, 23, 35

, , ( ) ( )

, ( ) ; ( )

( ) , .[2340 - , VI,

, . ,

. ( ) , , [
( ) ( ) , . (

, -, ,

, , ; , , . ,

[ :]

: , ,

, , -

, . ( ) -

.[2351 -
.[2352 - , 4, 18]

, .[2353 - ,

, , .[2355 -

, ![2356 -
( )

: ,

, ,
, .[2361 - , 19, 69]

, [] , , .[2362

( ) , ( ) - ,

, , . ( )

.[2365 - , 21, 79]


( ) ,

, , , , .[2367 - ,

, , , ( ): ,
, ,

.[2370 - , I, 18, 4

, , , ( ) , ,

( ) : , . ( )
[ ]

, .[2373 -

[] .[2374 - , III, 3, 8]

, , ( ) ,

( ) , , , [

.[2377 -

. . ,
.[2379 - , I, 1, 1]

, ,

( ) ; , , ,

, ? ,

, [] . ?

, , ,

, ( ) .[2384 -
, .[2385 , , , [] ,
, . ( .)[2387 -
.[2388 - , 1, 40, 110]
. ( .)[2389 - , II, 29, 73]

[ :] ( )
.[2391 - , II, 60, 152]
, .[2392 - , II, 66, 167]
.[2393 - , III, 4, 9]

, :

, .

, , , ,
,

.[2397 - , III,

! ,

[] , , .[2399 - (
, [], , ,

, - , .[2401 -

( ) , .[2402 - , 7, 2
( ), .

.[2404 - , 11
, , .[2405 - , 14, 47]

[ ] ,

[ ] , , , ,

. ( ) ,
, , .

, , ,

, , ,
He .[2412 - , 18, 65]

( ) , , ,
, - ;
( ) .[2414 - , I, 11, 35]
-

( ) - , ,

; .[2417 -

, ( ) . ( ).[2419 -
, .[2420 - , II, 5,

, , , ,
;

, , ,
, , .[2424 - ,

( ) .[2425 - , III,
.[2426 - , 111, 12, 49]
, .[2427 -

, , , ,

( )

, -
, ,
.[2433 - , III, 25]

, .[2
[ ]

[] ( ) , , ,

( ) , [] ,

, ,

[ , :] , .[2439 -


, .[2441 - , 70, 234]

, , , ,

- ,

( ) ,

, .[2445 -

, ,
.[2447 - , IX, 6, 3]

, , .[2448 - ,
, , .[2449 - , X, 8, 4]

, , .[2450 - , X, 14, 1]
.[2451 - , XII, 41, 2]
, [] , ,

, , - , ;

- , ,

, [.. ]: ,

[ :] , , , ;
( ). , .

, -
, , .[2459

, , .[24

- , .[2463 -
, .[2464 - , VI, 3, 2]

,
( ) .[2466 - ,

, - ,
, .[2468 - , VI, 6, 2]

.[2469 - ,

, , , , ,

, , .[2471 -

, , ,

, .[2473 -

( ) . ( .)[2474 -

, ,

- , ,

, .[2477 -

.[2478 - , 1, 8, 21]

[] , [2479

, , .[2480 -
, .[2481 - , 12, 35]

( ) ( ) , .[248
, , , .[2483 - , 20, 42]

, .[

[] , ,

, ;
,

, , , , .[2488 -

, ,

( ) , , -

, , ,

.[2492 -

[] :

- , , ,

( ) - , ,

, .[2496 -
.

[], , , .[2498 -

,
,

, .[2
, !

, : ,

, .[2503 - , I, 36, 86]


,

, .[

, ,

? ? ( )

[ ] . ,
.[2509 - , II,

- ,
, ; . (
- ,

, , , .[251

, ( ) .[2514 -
, ,

, ,

, ,
.[2518 - , III, 22, 52]
.[2519 - , IV, 10, 24]

, , , .

: , ,
, ,
!

.[2524 -

, , , .[2525 -
, .[2526 - , V, 16, 46]

, , ( ) .[2527 -
, .[2528 - , V, 37, 108]
.[2529 - , V,

, : , ,
, . [2531 - , V, 41, 119]

, [ ]

, . :

( ) ,

, , , , , :

, , , , :
, .

, , ()
.
.
.

. , (
, .
, .
.
.
.

,
, , .

, ,
, .
, .
.

. ,
.
.
, .
.
, .
, .
.
.
.
.
, .
.
, .
, , .
.

, , .
.
.
, , .
.
.
, .

, -, ,
, .
, .
- ( ) .
.
, , ?
( ).


, , .
.
, .
, , .
, ,

, , -, ,
! !
, , ,
!
, , .
.
, , , .

, .

.
, ,
, .
, .
.
.

, , , ,
, .
?

.
: .
, .
, .
: , .
.
.
.
, , .

, .

, ,
, , .
.
.
, .
, .
.
.
.
.

.
, .
-
, .
, , .
.
.
.
, .
, .
, .
, .
, , , .
, , ?

, .

.
, .
.
,

( ).

-, , , ?

, , ,

, , , , .

.
.
.

, ,
.
, , , .
, - .
, .

, ,
, .

, ,

, .
, , .
, , .
.

, .
, .

, .
, ,

, .
.

, ,
, .
, .
, .
, , , .
!
, .
.

, ,
, , , .
, .
, .
.

, .
, ,

, ,

,
, .
, , .
.
.
.
.
.
.
, .

:
.
.
, .
.

, , ,

, , ,

, .
.
.
, .

- , ,
.
, , , .
.

, .
, .
.
.
,

, , .

-,
.
.
, ,

, , ,

, , .
.
.
.
, .
, .
.
.
; ,
.
.

, ,
.
, .

, ,
, .

, .

, , , ,
, , , -
, .

, ,

.
, .
, .
, .
.
, .
.
: ,

, .

,
.
.

.
, .
, .
, .
.
.
, .
.
.
, .
, .
, , .
.

, .
, , .
, ?
.
, .
, .
, .

, .

, , , .
.
.
, .

! ,

; ,

, !

""; ,
.
.
, .
.

, ,
, .
, , .

,
.
, , .

, - ,
.
, .
,

,
, ?
, ,
.
.
, , .
, .
, , , .
, .
.

, .
, .
.

.
.
, , , .

, ;
, .
.
.
, !
.
, .
.

, , , , ; ,
, , .
.

, .
, .
.

, ,
, , .

.
.
, .
.
,

, , .
.
.

, , ,

, ,
.
, , .
, , .

,
- ,

.
.

.
, .

, ;
, .
.
, .
.
.

.
.
.
, .
.
.
, .
.
.


(239 169 . ..)

, .
, , .

: , , ,

(. 50

. 140 .)

-, (),

, , .
-

, , , -

, . , , , :

, ,

, .[2542 - . , IV, 41]

, .[2543 - . ,
,

, : ,

, .[2545 - ]
( ). , ,

, ,
,

.
, .

, ,
- , , ,
, .
, , .
, .
, .
.

, , ,

- ,
, , .
, .
: , .
.
, , , ,

, .
.
.
: , .
, .
, .

, . , ,
, , .


(. 60

. 127 .)

-
.
.
.
, .
.
, .
, .
, .
, .
, , - .

, , ,
.
.

,
, , .


(100 44 . ..)
, ,

, .[2548 -

.[2549 -

( ) , .[2550 -
, .[2551 - , I,
( ) , .[2552 -

( ) , .[2553 - , I
[ :] , .[2554 ,

.[2555 - . ,

, , .

, , . ( ).[2557 - .
[ :] ,

, , [] :

, . : ![

, ,
[ :] , .[2562 - .

[] , : , ![2563 - .

[] ,

, ,
, , ,

.[2567 - .
.
.
.
.
.

, : , ,
.
, .
.
.
, , ,

()
(170

. 80 ..)

, ![2568 - , . 5(
.[2569 - , . 301]


(I . ..)

; - ,


( IV .)
,

, ![2571 - .


(37

100 .)

, , , , , .[2
.[2573 - , IV, 3, 4]

,
, .[2575 - ,

( )
(I . ..)
,

, , : .[2
, .[2578 - , XI, 1]


(. 168 102 ..)

, , ,


(I . ..)

.[2580 - , . 1]


(III .)

, , .[2581 -


(I .)
, ,

, .[2582 -

( )
(II .)
,

, :

( ) . ( )


(IV .)

, , ,

(II

III .)

, .[2586 -
, .[2587 - , IX, 4]

( ) ( ) .[2588 - (
,

.[2589 - , 23]

( ) .[2590 -

.
.[2591 - . , 22, 1]
.
,

.[2592 - .

, XL, 46, 12]

, .[2593 - . , I, 18, 5]
, , .
, .

, .[2594 - ,
, .[2595 - . , 47, 5]
.

.[2596 - . , ,

, .[2597 - .
, .[2598 - . , VI, 3, 28]

.[2599 - . , V, 11, 41]

.[2600 - . , IV, 2]
, .[2601 - . ]
, .[2602 - . , 1, 3]
( ) ( ) : ! , [ ]

( )
(214 275 .)
270 .

, , , . (

( )
(76 138 .)
117 .

, , [] - ; ,

[ ] , ,

( )
(51 96 .)
81 .

, , .[2607 - .

, , , .[2608


(37 68 .)
54 .

[] - ,
- : , !

, . ( ) [] ( )
! ( ).[2612 - . , 49, 1]


(208 235 .)
222 .

, . ( ).[2613 - , X, 18

( )
(42 .. 37 ..)
14 .
.[2614 - . , I, 73]
, .[2615 - . , 59, 2]

[] , ,
, , [] ,
( ), : ,


(39 81 ..)
79 .

[ ] ,


(331 363 .)
361 ., ,

? ( ) ?

, , ,

- ,

, ( ) .[2623 - , 423b]

, ,


(I .)
,

[ ] , [] :


(1- . II . ..)
,


(? 59 ..)

, , .[2627 -


(I . ..)

(.. ).[2628 - .

( ())
(95 46 ..)
,
( ) .[2629 - . [], 58]

.[2630 - .

, ( ) ,
- , [], :

( )
(. 117

. 56 ..)

, ;
,

[]

( )
143 . ..

[ ], . :

( )
146 . ..

[ ] , ,


(1- . I .)
,

,
[] , ,

, . ( ).[2638 -

( ())
(108 48 ..)

, .[2639 - .

[, ,] ,

[] , , ,

, [] , , ,

, . (, .)[2643 - .

, , , , ,

( )
(138 78 ..)
, 82

79 .

( ) ,

( )
(. 235 . 183 ..)
, II

, , , ,

, [ ] , ,

( )
(. 185 . 129 ..)
, III

, , .[2649 -

, , , .[2650 - .

[], ( ) , ,

- ( ) [ ] . ,

( )
(IV . ..)
;

[] ,


(III . ..)
,

, ,

[] ,


(82 48 ..)

. ( ) - ( )


(I . ..)
,

[] , .[2657 -

, , , ,

, ( ) , [

, ( ) , .[2660 -

, , , .[2661 -

, .[2662 -
.[2663 - , 12, 46]

, ( )

(160 104 ..)


;

, , ! ( ).[2

, ,

, , , . ( ,


(75 .. 5 ..)

[] , ; , .[2667 -

( )
127 . ..

, ,


(. 33 37 . ..)

, ; ,


(? 212 .)
, ;

, ,

, ,

.[2672 - . , 1, 10, 32]

, .
,


.[2673 - , 1, 1, 4]
: , ,

, .[2675 -

, ,

- , .[2677 - , 1, 3,

, ; ,
.[2679 - , 1, 3, 37]

, ,
.[2681 - , 1, 5, 25]
, .[2682 - , 1, 16, 2]
.[2683 - , 10, 4, 9]

, , , .[2684 -

, ,

.[2685 - , 22, 5

.[2686 - , 22, 5, 10]


, .[2687 - , 22, 6, 9]

[ ]

. [.. , ,
.[2690 - , 43, 16, 1]
- .[2691 - , 47, 2, 1]
.[2692 - , 47, 10, 3]

.[2693 - , 47, 1
.[2694 - , 48, 19, 18]


.[2696 - , 50, 2, 2]
, .[2697 - , 50, 16, 12]

, , .[2698 - , 50, 16

, .[2699 - , 50, 16, 226]

.[2700 - , 50, 17, 47]


.[2701 - , 50, 17, 106]

, ; , .[2702 -
, , .[2703 - , 50, 17, 144]
.[2704 - , 50, 17, 185]

, .[2705
.[2706 - , 87, 56, 16]
.[2707 - , 1, 14, 9]

.[2708 -


, .
,
, .


, [] .

, .


, . . .
( ) .
, .
, . , .


, , .
, , . ,
,

- ? ,
, , , , .

, , ,
, ; , .
, !
, ,

, , .
, , , .
, ,

, ,

, , ,
, , , , .
, ,

, , , ,

:
, . ,
, , . , ,
. ,

, , , ,

, .

, . ,

, .

. , .
, .

; , ; ,

, ; , . ,

,
, ; ,
, . , .
,

. ,

, .

, , .

. , ,
, .

, . :
, .

, .

.
, ? , ?

, ,

, , .
, .
, .
, .

, , .
, , , , ,

, .
, ? , ?
, , , ,

, , ,
, .
, ,
.

, .

, .

, .
. ,
, .
.

, , , , , , , ,
,

?
, , .
, . .
, , .

, ,
.
, .
, .
, , ,

, , ,

, , . ,

, , , ,

, .
.
, ,

, : , .
, , .
, , , .

, . ,
, : ,
, .

.
,

, . , .

;
; .
.

, ,
, , .

, ; ,
, , ?

, ; , , .

, .

, , , . ,
, .
, , , ; , , ,
, .

, , , ,
, , , , ,

. , , .
, ,

. .

, ; ,

, , ;

, , , ,
.
; .
.

, , ,
, .

, ; , ; ,
, .

. .

, ,

, , , , ,

, .

, , ,

, , .
. , .

, ? ,

, . .
,

. ?

, ,

: , ,

, ,

, ; ,
He , .
, , .
: , ,
.
,

, ,

, ; , ; ,

, ; , ; ,

, .

, , ,

: , .

, ! ,
, .

, ; ,
, ,
, :

, , .
, , .
, , .

. ,

, , ,

, , : .
, .
, ;
.

, ,

: ,

. , ,

, ;

, , ;
, , , .

, , ,
- , - , -

, , , :

, ,
, .
, .
, ; , .
, .

; ,
,

, ,

, . .
, .
: , .

. ?

, . ,

, , , , ,
, , ,

,
: .
, , ,

, ,
: .
, ; , .
,

, .

, ; ,

, .
?
, .

- ( )
(IV-III . ..)

, . ,

. ,
.
.

, , , .

, ,

, ,
, , .
, .
, .
.
, , , , .
; .

, ; , ,

, ; ,
.
, .
, , , .

, , ,
, .

, , ,
,

, .

. .
, .
.
.
, , , .
.
.
.

, .

, , , , ,
, .
, , , .
( ) .

, .
, .
, .
.

(-)
(. 551-479 . ..)
, -

, ,

. ,
, , .
.

,
,

, ,

, ,
, , .

. .
.
. .
, , ! !

, .

, . ,

, ,
.

. , ,
. .
, .
, .
, ,

, , , . , , ,

, , .

, .

, , ,

, . ,

, , ,
.
, . ,
, : .
, , , .

. ,
, , , , .

: , , . , ,
.

, ,
, ,

.
, , , .

: ,
.
, : , ,

.
, .
, .
;

, .
, .

, , , . , ,

. - .

, ?

, .

- .

? .
, .
, ,

. .

, , ,
, , , .

, ,
, . , ?
.
, .
, .
, .

, . ,
, , .

. ,

, .

-, ,

He , . , ,

, .

, .
.

, , .

, ,

: , ? :
. .

, . ,
: ,
.

; ,
, .
; , ,
, .
: ,

, .
, .

, , , ,
, .
, .

, ,

, ,

, , , ,

, . , ,
, , .
. .
. .
, , , , .

, ? ,
.
, .
.
.
, .
, .

, ;
, ?

. , , ,

-
(. 313

. 238 . ..)

,
, , .
, ,

; ,

, . ,
. ,
, .
.

, ;
.

.
, .

, ,
, !

, .
, , .

, ,

, ,
, .

, : ,

, , ,

, ;

, .

, .

, , , ,

, , ,
.

, ,
, .


: .[2709 - ., 1, 3]
, .[2710 - ., 1, 12]
.[2711 - ., 1, 27]
, , .[2712 - ., 1, 28]

, .[2713 - .

, ,
: .[2715 - ., 2, 18]
, ; .[2716

, , , ,

; ,
, .[2719 - ., 3, 19]
.[2720 - ., 3, 19]
, .[2721 - ., 9, 6]
.[2722 - ., 20, 3]
.[2723 - ., 20, 4]
, , .[2724 - ., 20, 7]
, .[2725 - ., 20, 8]
.[2726 - ., 20, 12]
.[2727 - ., 20, 13]
.[2728 - ., 20, 14]
.[2729 - ., 20, 15]
.[2730 - ., 20, 16]
( ) , .[2731 - ., 20, 17]

, , .[2732 , .[2733 - ., 19, 18]


, .[2734 - ., 23, 19]

, ,

, , .[2736 - ., 8, 3

, .[2737 - ., 23, 23]


, , ![2738 - ., 27, 19]
, , ![2739 - ., 27, 25]

, , : ,

; ? ? ,


, . , .[2741 - ,
, ?[2742 - , 2, 10]
, , .[2743 - , 5, 7]

, , ?[2744 -
, ! .[2745 - , 13, 5]
, , .

, , ; , , .[2746 - , 14, 1
? .

, ? ,

, : ,
, ;
.[2750 - ., 118, 19]
.[2751 - ., 125, 5]

, , .[2752 - ., 136, 5]

.[2753 - ., 1, 7]

.[2754 - ., 1, 7]
, .[2755 - ., 1, 32]

, ,
.[2757 - ., 3, 7]

, , , ,

, .[2759 - ., 3,
.[2760 - ., 3, 29]
.[2761 - ., 3, 30]

: .

, .
, .[2764 - ., 5, 3]
, , , .[2765 - ., 6, 6]

, ; ,

, ; , .[276
: , .[2768 - ., 9,

, .
, .[2770 - ., 10, 12]

, ; , .[2771 - .,
,

.[2772 - ., 10, 19]

.[2773 - ., 10, 23]


, .[2774 - ., 10, 26]
, .[2775 - .,
, .[2776 - .,

; .[2777 - .,

, ; .[2778 - ., 11, 1

, .[2779 - ., 11, 2

, ; , .[2780 , .[2781 - ., 11, 27]


, ; ,
,

.[2783 -

, .[2784 - ., 1
,

.[2785 - ., 12, 20]

, .[2786 - ., 1
, .[2787 - ., 12, 24]

, .[2788 - ., 12, 25]

, ; , .[278
, .[2790 - ., 13, 4]

.[2791 - ., 13, 10]

, .[2792 - ., 13, 11]


, , ,

.[2793

, .[2794 - .,
, , .[2795 - ., 13, 20]

, .[2796 - ., 13, 23]


, .[2797 - ., 14, 1]

; .[2798 - ., 14, 3]

, [2799 - .,
, .[2800 - ., 14, 10]
.[2801 - ., 14, 13]
, .[2802 - ., 14, 15]
, .[2803 - ., 14, 16]

; , , .[2804 -

, .[2805 - ., 14, 20

, ; , .[2806 - .,
, .[2807 - ., 14, 23]

, .[2808 - ., 14, 24]

, .[2809 - ., 14,
,

.[2810 - ., 14, 30]

, .[2811 - ., 15, 1]

.[2812 - ., 15, 4]

, .[2813 - ., 15, 15]

, , , .[2814 -
, .[2815 - ., 15, 18]
.[2816 - ., 15, 23]
, .[2817 - ., 15, 24]
.[2818 - ., 15, 33]
, .[2819 - ., 16, 2]
, .[2820 - ., 16, 18]
.[2821 - ., 16, 22]

, .[2822 - ., 16,
, , , , .[2823
, .[2824 - ., 17, 5]

; , .[2825 -
, .[2826 - ., 17, 10]

, , .[2827 -
, .[2828 - ., 17, 13]

; , .[2829 - ., 17

? .[2830 - ., 1

, .[2831 - ., 17, 20]


, , .[2832 - ., 17, 22]
, .[2833 - ., 17, 27]
, , .[2834 - ., 17, 28]
, .[2835 - ., 18, 2]

; .[2836 - ., 1
.[2837 - ., 18, 9]

, .[2838 - ., 18, 1
, .[2839 - ., 18, 13]
, .[2840 - ., 18, 21]
, ; , ,

; , .[2842 - ., 19, 6

, .[2843 - ., 19,

, .[2844 - ., 19, 13]


; .[2845 - ., 20, 3]

, .[2846 - .,
, .[2847 - ., 20, 13]
, , ; , .[2848 - ., 20, 14]

, .[2849 - ., 20, 1

, .[2850 -

, .[2851 - ., 20, 25]


, .[2852 - ., 21, 3]

, .[2853 - .,
, .[2854 - ., 21,
, ,

.[2855 -

.[2856 - ., 21, 15
( ), .[2857 - ., 21, 17]
, .[2858 - ., 21, 19]
, .[2859 - ., 21, 23]
, .[2860 - ., 21, 31]

, .[2861 - ., 22,

, ; , .[2862 - .
.[2863 - ., 22, 24]
, .[2864 - ., 22, 28]

.[2865 - ., 23
, .[2866 - ., 23, 9]
.[2867 - ., 23, 12]

: ; , .[2
.[2869 - ., 23, 27]
? ? ? ? ?

( ) : , ; , . ,

, ; .[2871 - ., 24, 16]


, , , .[2872
.[2873 - ., 24, 20]
: , .[2874 - ., 24, 29]

, .[2875 - ., 25,

.[2876 .[2877 - ., 25, 15]

, .[2878
, , .[2879 - ., 25, 28]
, .[2880 - ., 26,

, .[2881 - ., 2

, , .[2882 -

, .[2883 - ., 26,

, ? , .[2884 , , , .[2885 - ., 26, 17]


, , ,

.[2887 - .,

, .[2888 - ., 26, 22]

, .[2889 -

, ; , .[2890 - .

; , .[2891 - ., 27, 1]
, , , .[2892 - ., 27, 2]
, ; .[2893 - ., 27, 3]
, ; ?[2894 - ., 27, 4]
, .[2895 - ., 27, 5]
, .[2896 - ., 27, 10]

, .[2897 - ., 27,

.[2898 - ., 27, 15]

, .[2899 - ., 27, 17]


, .[2900 - ., 27, 19]

( ) .[2901 - ., 27, 20]


,

, , .[

, .[2903 - .
, .[2904 - ., 28, 2]

, , ,
.[2906 - ., 28, 27]
, , .[2907 - ., 29, 5]
, .[2908 - ., 29, 11]

? , .
, .[2910 - ., 29, 22]

, :
, , .[2911


, , ,

![2912 - ., 1, 2]

, . , ,

: ; ,
, : , ; ,

, , :
, , .[2917 - ., 1, 15]

; , .[2918 - ., 1, 1
, ,
, .
, ; , ;
, ; , ;
, ; , ;

, ; ,
, ; , ;
, ; , ;
, ; , .[2920 - ., 3, 1 8]

, ; , !

: , ,

, : ;

, , , ;

, , ,
.

, ; :
,

.[2927 - .,

, .[29
, .[2930 - ., 5, 4]
, , .[2931 - ., 5, 6]
, .[2932 - ., 5, 8]

, ; , .

, , ;
, .[2935 - ., 6, 7]

, , ,
, .[2937 - ., 7, 5]
, , .[2938 - ., 7, 7]
; .[2939 - ., 7, 8]

, .[2940 - .
, .[2941 - ., 7, 14]

, ;
, ,

, .[2944 - ., 7, 28]

, ?[2945 - ., 8, 1]

: , ,

, , :

, .

, , ,

, , ; , ,
,

. ,

, , ,
.[2956 - ., 9, 18]
,

.[2957 - ., 10, 2]

, ;
.[2959 - ., 10, 15]
, .[2960 - ., 10, 19]
, , , .[2961 - ., 11,
.[2962 - ., 12, 11]


, , ; , , ;

.[296

, .

: , : ,
.

: .[2966 - ., 5, 7 8]

, : ! !, .[2967 - ., 6, 14]
,

.[2968 - ., 31, 29]

, ( ),
, .[2970 - ., 6, 6]
, .[2971 - ., 8, 7]
, .[2972 - , 2, 13]
.[2973 - ., 7, 6]

,
.[2975 - . ., 2, 5]

, .[2976 - . ., 14, 27]

, .[2977 - . ., 17, 11]

, .[2978 - ., 3, 29

, .[2979 -
: ,

: ,

, . ,
, .[2984 - ., 6, 1]

, .
.

, , ;
, ; , .[2988 , .[2989 - ., 7, 11]

, .[2990 - ., 7, 1

, , .[2991 - ., 8, 4]
, .[2992 - ., 8, 20]

, .[2993 - .,

, .
, ; ,
, .[2996 - ., 10, 2]

, .[2997 -
? ?[2998 - ., 18, 7]

, .[2999 - ., 19,

, : , .[3000 - ., 19
.[3001 - ., 19, 16]
, ; ?[3002 - ., 19, 17]

; .[
; .[3004 - ., 20, 24]

? ,

, .

.[3007 - ., 21, 29]

, ;
, .[3009 - ., 22, 7]
, .[3010 - ., 22, 12]

, .[3011 - ., 22, 1

, , ,

,
, , .[3014 - ., 23, 19]

, , ,
.[3016 - ., 27, 16]

, , .

, , , :

.
;

, .[3021 - ., 31, 29]

, . ?
, .[3023 - ., 37, 17]
, .[3024 - ., 37, 20]

, .[3025 - ., 40, 2


, .[3026 - ., 5, 3]
, .[3027 - ., 5, 4]
, .[3028 - ., 5, 7]
[3029 - ., 5, 8]
[3030 - ., 5, 9]
, .[3031 - ., 5, 10]

, , .[303

: , , , , , .[3033 - ., 5
, : , .

: . ,
, .[3035 - ., 5, 42]

, ,

[ ]

, ? ?[3038 - .
, , ,

; , , .[3039 - .,

, , ,

, , , , ,

, , ; ,

; , ,

, , ; ,
, , , ?[3043 - ., 6, 23]

. ( ) .[3044 - ., 6, 24

, :
, .

, ; , .[
, ?

( ) ! , ,

, ; , ; , ;

, , ,
, , .
, : ! ! .[3052 - ., 7, 21]

.[3053 - ., 8, 22]
: , ;

, , : , ?
( ) .[3055 - ., 9, 17]
, .[3056 - ., 9, 37]
, .[3057 - ., 10, 8]
.[3058 - ., 10, 10]
, , , .[3059 - ., 10, 16]
.[3060 - ., 12, 34]

, ; , , .[3061 - ., 13,

, .[3062 - ., 13, 57

, , ; , ,
; , .[3064 - ., 15,

, , ?
, , .[3066 - ., 18, 20]

: ? , ,

, .[3068 -
, .[3069 - ., 19, 30]
, .[3070 - ., 20, 16]
, .[3071 - ., 22, 21]

, , , .[30

, ; , .[3073 - ., 23, 12]

, , ,
, .[3074 - ., 24, 38 39]
, .[3075 - ., 26, 41]
, , .[3076 - ., 26, 52]


, .[3077 - ., 2, 27]

, ;

, , ,
, , , , .[3080 - ., 4,
, ! .[3081 - ., 9, 24]
, .[3082 - ., 9, 40]
,


, : ! ![3084 - ., 4, 23]
.[3085 - ., 4, 24]
, .[3086 - ., 6, 26]
, , .[3087 - ., 6, 31]

, ; , ; ,

, .[3089 - ., 6, 38]

,
, .[3091 - ., 7, 47]
, ( )?[3092 - ., 9, 25]
, , .[3093 - ., 11, 47]

, , , , .
, .[3095 - ., 14, 24]

. , , ,
: , .
: ! , , ,
, , .

, , ; , , :

, , :

, .[3099 - ., 16, 10]


.[3100 - ., 17, 21]
, .[3101 - ., 19, 40]
, , .[3102 - ., 20, 38]


, .[3103 - ., 3, 8]

, , .[3104 , .[3105 - ., 8, 32]

, , .[3106 - ., 8, 34]

, , , ; ,
,
: , .[3108 - ., 12, 47]
, .[3109 - ., 15, 13]

, , , , ,

.[3111 -
, .[3112 - ., 20, 35]

, , ;

, : ; , . ,
, , .[3115 - .,

. , , .[3116 -

, .[3117 - 1 ., 3, 17]
.[3118 - 1 ., 4, 1]

,
, , , .[3120 - 2 ., 3, 8]


, , .[3121 - 1 ., 4, 8]
: , .[3122 - 1 .,

, , ;

: , , ; ,

, [], , , ,
, .[3125 - ., 2, 14 15]

, , ,
, .[3127 - ., 4, 15]

, , .[3128 - ., 5,
, .[3129 - ., 5, 20]
, , , , , .[3130 - ., 7, 19]

. , , ; , ,
, , .[3131 - ., 8, 24 25]
, ?[3132 - ., 8, 31]
.[3133 - ., 12, 15]
, ; , : , ,
, .[3135 - ., 12, 21]
.[3136 - ., 14, 1]

, , ? ,
.[3138 - 1 ., 3, 19]
, ; ,
, .[3140 - 1 ., 8, 1]
, -, , .[3141 - 1
, , :
, ;

( ) , . ,
, ,

, , ,

, ,

, , ? ,

, , , , ,
, , , ,

, ; , , ,

, , ,

: , , , .[3146 - 1 ., 13

: , .[3147 - 1 .,
.[3148 - 1 ., 15, 33]
, .[3149 - 2 ., 3, 6]
, .[3150 - 2 ., 3, 17]

, .[3151 - 2 ., 4,

, .[3153 - ., 6, 2]

: . , .[3154 - ., 6, 7]

, , , , , , , ,
.[3156 - ., 1, 15]
.[3157 - ., 11, 1]
, .[3158 - ., 13, 14]

.
; , ; , !

, , .[3159 - ., 3, 15 16
, . , .[3160 - ., 3, 19]

, .[3161 -
, .[3162 - , 16]

, , , ; ,
, .[3164 - , 15]

, ,
, .[3166 - ,100]

, .[3167 - ,
, .[3168 - ]
.[3169 - ( ), 85]

, .[3170 - ( ), 59]

, .[3171 -
?

.[3

, , .[3173 - , 4,3]
, .[3174 - , 8]

, . ,
, .[3176 - , 10]

, , ,

: , , :

, ( ) : , !
, .[3180 - , 33]
; .[3181 - , 45]
, .[3182 - , 54]

, .
, .[3184 - .

: ,
, ( )

; ,

.[3186 -

, .[3187 - ( ), 65]

, : ,
.[3189 - , 121]

.[3190 - ( ), 38]

;
, : , ,

.[3192

.[3193

? : ,
, .[3195

, ,

, , .[3197 - , 62
, .[3198 - , 716]

, , . ( )
: , , .
: ?

: .[3200 -

, ,
: , ,

; : ,

. .[3203 - , 1

. , .[3204 - , 15]

[ ] .[3205 -

.[3206 -

: , .[
: . :

, , ,

( ): ( ) ,
, .[3211 - (), 26]
, , .[3212 - (), 31]
? , ,
,

.[3214 - ( ), 76]

, .[3215 - , 66]

, .[3216 - , 112]
, .[3217 - , 112]
.[3218 - , 112]
: : , .
: .[3219 - , 113]
: , .
: .
: .[3220 - , 113]

, , .[3221 , ?

? [

[] , , , .[3223 -
, .[3224 - , 2, 5]
.[3225 - , 2, 5]
.[3226 - , 2, 6]

, , , .[3227 -
, .[3228 - , 3, 10]

.[3229 - , 3, 13]

.[3230 -

, , , .[3231 - , 4,
:
, ,

, ;

, , , ;
;

.[3232 - , 5, 12]

, , , .[3
:
, , ;
, , ;
, ;
,

.[3234 - , 5, 14]

[.. ]: , ,

, , . ,
, .[3237 - , 22 ]

, , .[3238 -

. :
, , .[3240 - , 38]

? , :
: , , , !

: , , !

, .[3243 - , 97

, - : , ,
, .[3245 - , 104]
, .[3246 - . , 8]
, ,

, . :

, .[3249 - Coma,
, .[3250 - Coma, 48]

, ,
, .[3252 - Coma, 49]
, .[3253 - Coma]

: , .[3254 - (), 5

[ ],

, , . ( )

, ,

, ,

, , , , ,

, , . (- .)[3260

: , ,
, ,

, .[3263 - Xa

, ; , ; ( )
: . :

. ( )
, , .[3267 - , 122]

. :

- [ ]

. ( )
, :
, . :

: , . ,

, . [ ] :

, .[3274 -

, , , .[327
: , .
,

[., 101, 12].

, .[3278 - , 32, 3]

? ?[3279 - (

, : ( )
:

, .

? , :
, ,

.
, ;

, ;

, , , .[3286 - (
, , ,

? . ? .[3288 -


, .

, (

, , ,

, , , ( ),
, .

: (

( ): ,
, ( ).

, , ():

, (
, , .
( ) .


(354 430 .)
,

, .[3289 - , I, 7, 11]
, .[3290 - , I, 9, 15]

: , , , , ;
, ?[3292 - , II, 4, 9]
, .
[ , :]

, , , ( ) , ,

, ; []

[ , . :] ,

[ . ] ,

. , .[3300 - ,
[], . ,

? , , , -,

[], , .

? , , ;

, .

( ) , .[3308 -

.[3309 - , I, 6]

,
.[3311 - , 14, 28]
, .[3312 - , I, ]

, , , .[3313 -

, ,

, ,

[ ] ( ) : ,
, ,

, , .[3318 -
[] , ,

.[3319 -

, .[3320 - , XI, 6]

- ; .[3321 -

, .[3322 - , X

, , , . ( )

( ); .[3325 -
, .
, : ,
, , ,

, , , ; ,

, , []

, , , , ,
( ) .[3331 - , 1]

, ( ),
, .[3333 - , 15, 2, 2]

, ( ) , . ( )

, ( ) ,
, , , .[3336 - , 11]

. ,
, ,

.[3338 -

, , , .[3339 - , 43, 7]
, , .[3340 - , 247, 2]

. ( ) .[3341 -

.[3342 - , I, 4, 10]

( )

.[3343 - , I, 9,

, .[3344 -
.[3345 - , 7, 8]

, , .[3346 -

. ( ) , -

[ ], .[3348 -
.[3349 - , 74]

.
.[3351 - , 113]

, , ,


(. 250 356 .)

, .[3353 -

, , , ; , ,

, , ,

, . ( ) [] , ,

, , .[3357 -

; ,


(. 330 379 .)

: ,
, ( )

.[3360

, , ( ) ( )

, , , ;

, , .

( ) . , ,
, .[3365 - , 2]
.[3366 - Meros, 260]

, ,
:

. , , ; ,

, , ; ,
, : .
, .

, .
: , .

, , ,
, .
, .
, .
, .

, . ,

( )
(. 329 390 .)
,

[

:] , , ,

, , , ,
.[3369 - 3]

, , ,

, , -
, .[3372 - 3]

; ; ,
, , , ,

( ) ,

, .[3376 - 12 ( )]

, ,

: ? :

, ?[3379 -

, . []

, ;
; ( ).
; .[3383 - 37]
.[3384 - 37]

, , , , ; :
[]

, .[3386 - 38 (

, , ,

, []; ,

, , [], , ,
, , .[3390 - 43]

, , ,
, .[3392 - 43]
.[3393 - 45 ( )]
,

, .
.

, ; , , ,
, .
, .

.
.
.
.
, ,

: .
, .
.
.
: .
.
, .
, .
, , .
, , .


(333 394 .)
,

, .[3395 - , 25]

[] , ,

, ( ) .[3397 -

.[3398 - ,

, ,
.[3400 - , 21]


(. 342 420 .)
,

- ,
.[3402 - , ]
.[3403 - . ]
.[3404 - 20 ( )]

. ?

, , , .[3406

[ ( ):] .[3407 -

, . ,

( ) ( ) , , ,
. .[3410 - 24 (
[ :] , (

, .[

, ,

, .[3414 - 24 (

( ). ,

, , .[3416 -

, .[3417 -
, , ( )

: , .[3419 -
.[3420 - 54 ( )]

[ , :] .[3421 -

( ), 107 , ( ) ,
, .[3423 - 52 ( )]
, , .

, ;

.[3427 - 53 ( )

, .[3428 - 53 ( )]
( ), , ,
( ) , .[3430 - 57 ( ), 6]

, .[3431 -

, ,

, , , . ( )
, -, ,

, : ; ( ) ,
, ; , .[3436 - 60 ( )]

, , , , [] ,
, ( ) , ,

, ; ,
.[3440 - 66 ( )]

.[3441 - 66 (
, .[3442 - 66 ( )]

, ; ,

, !

, .[3445 - 83 (
, .[3446 - ]

, .[3447 - ]

, ; , .[3448 -

. ,

, , - ,
, .[3451 - , I]

. ( ) .[3452 -

, .[3453 - ,

, . ,

. [] ,

( ) , , .

, , ,
, .[3458 - , I, 13]

, .[3459 - , I,

, , [

: , . , ,

, , ,

[ ], , ,
.[3464 - , III, 2]

. , ; ,
, , ,

, , , .

, , ,
, - .


(. 675

753 .)

,
, , ,
, ,

, .

, , ; , .
: , ,

; ,
, , , .

, , : ,
, , ;
, , , .
.
.

,
, .
, , .

, ?

, ,

, ,
.
, .
.
, .
, .
, .
, , , .
, .

.
, .
.
, , , .
, .
.
, .
.
, .

, .
,

, , ,
.

, , ,
.
, ,
, .
: , , , .
, .


(. 350 407 .)
,
,
, ?

, , , .[
, .[3468 - ,

, . : ;

; . ?

, , , ,

, ,

, .

, .[3474 - ,
?

.[3475 -

, ;

, ,

( ) , .[3477 -
, .[3478 - , VIII, 3,

, ( )? ,

( ) , .[3480 - , XXXI

.[3481 - , XL, 3, 286

, : ,

, .[3483 - , XLVI, 3, 324

? , , ,

; ( ) ,

, .[3486 -

, .[3487 -

[] , ,

? ( ) , , ,

, , ,
, []. ( )

? ,

, : ?[3493 -

, .[3495 - , VIII, 2, 338]


: ,

.[3496 -

? ; ( ) , . ( )
, , .[3498 - , I,
, ( ) .[3499 - , II, 5, 40]
[] , .[3500 - , II, 5, 40]

[ ] ; .[3501 -

? , : , , ,
, .[3503 - , V, 3, 74]
?

. ?

.[3

, , : ,
, ?[3506

, , .

,

; , ,

. ,

, ( ) , , ,
, , .[3511 -

, , ,

, , ,

, ? ( ) , [

, , ,

, .

, .[3520 -

, , , , , ,

[] , .[3522 -

, , , , , ( )
.[3524 - ]
, .
, .
, , .

, , . :

, , ,
, ? .

, , , ,

, .
, .
, , .
, .
.

, ,
, : .

, .


(. 200

258 .)

,

, ,

.[3525 -

- , .

, .[3527 -
, , .[3528 - ]

, , ,
, .[3530 - ]

[ ] . ,

[] , ,
, .[3534 - ]

;
, .[3536 - ]
? [] ? ( ) (

, ,

[] , ; ( ) []

( ) , ( ) , ( ) ,
, ( ).

, , ?

( ), ( ) , ,
.[3544 - , 73, 21, 2]


(? 215 .)
,

, , .

, .[3546 - (

; .[3547 -
.[3548 - , I, 6]

, , .

( ) .[3550 - , II, 2]

( ). ,

( ) [] , .[35
, .[3553 - , III, 4]

- ,

, ; ,
, .[3556 - , V, 1]

[] ,
( ) ( ) , ,
.[3559 - , VII, 7]
;

-.

: .[3561 - ,
( ) .[3562 - ,
, .[3563 - , VII, 7]
.[3564 - , VII, 7]

, .[3565 - , VII, 16

(. 250

. 330 .)

, ,

, . ( )

[] , ( )
, .[3569 - ,

, ,

[] , , .[3571 -

. ( ) :

, ,

, , ,

, , ,

, [] ,

, , .[3578 -

, , .
, .[3580 -
[] , , , ( ).

. ,


(. 580 662 .)
,
,

( ) .[3584 - , I, 75]
, .[3585 - , II, 72]

, .

, .[3587 -

.[3588 - , I
, .[3589 - , III, 90]

, : , ., ,

, ,
, , . ( ) ,

, .[3593 -

, .[3594 -
, ,

, , , ? ( )

(. 185 . 254 .)

.[3597 - , 8]
.[3598 - , 12]

, , , ( ),
, ; ( )

, , , ,

, , ,

, ?

[ : :] , []
, , , (

, ; ,

, .[3608 -

, , , ( ) ,

, , , ,


(. 160 220 .)
,

, , .[36

: , ,
[] ;

, ; ,
, , ![3615 - , 17, 6]
, .[3616 - , 18, 4]

, ;

.[3618 - , 2]

, ,

, , ,

[] , .

, [3623 -
.[3624 - , 19]

, , !

[], , : ,

, , , .
, ,

( ) , .[3629 -

( ) .[3630 - , 6]
, ;

, (1 . 6, 10).

, , .

. , ;

( ) , ,

, . .[3636 -

, ;

, , . ,

, .[3
, , , , ,

, . , ,

.[3642 - , 60]

( ) , ,
, ?
?

? ( )

( ) [ ], , ,

, , .

: , ; , .[3

, , ,

, , : , ( )

, , ; , .[36

, . ,

(2- . III IV .)
(),

, .[3653 - 36]

()
(. 295 373 .)
, ,

( ) , .[3654 - , 5

(-)
(. 210 270 .)

[ - ] ( ) ,

.[3656 - .
.[3657 - . , 14]


(. 130

200 .)

. ( -
[] , , , .[3659 - .

( )
(V .)
-

[ ] .[3660 - , 12


(II .)

: , : []
.[3662 - , II, 10]
? . , ? . ( )

( )
(. 100 . 165 .)
;

, , , ,
.[3665 - , 40]

[] , ; ,

: , .[3

: ? : ,
: , , :


(. 1141 . 1209 .)


, , .
, .
.
, .
, ,
, .
.
, .
, .
, ?
,
, , .
- .
.

O
(1494 1556 .)
-
,
,
, , ,
.
, ,
.


(.735

804 .)

, ,

, , .

- -
(600 661 .)

, .


(. 860 941 .)

,
, , .
, ,
.

.
.

,
, .
,
.
,


, .
, , ,
.
,
:

.
,
.
, ,
, , .
,
, .
,

, , , .

,
.
,
.

, ; .
; , .
, , .
, , , .
, ,
.
; .
.
.


(. 940

1020 1030 .)


,
, :

, .
,

;
, .
.
,
.
,
!
, ,
, .
,
, !
,
!
, ,
.
,
.
, .
,
, .

,
.
.
.
- ,
, .
,
.
.
.
, ,
.
,
.

--
(973 1057 1058 .)
, ,
,
, .
:
.

, .
,
.
; .
- .
:
.

.
, .
, ,
, , .
,
, .
: , !
: ! .

.

.
, ,
.
:
?
, :
, .
!
, .
, ,
, .
, ,
, .
, ,
, .
, ,
, !

-- ( -)
(1226 1286 .)
,
, , ,

, , . , , ,
.
, , .

, , .

, , .

- ?

, , , ,

. , , ,

, , , .
, , .

, , ,

, ,
, .
, .
, .

, , - .
, , , . .
. .
, .

, , ,


(1004 1072 .)
, ,

,
, .
,
, .
, ,
, .
, .
-, .
,
.
, , ,
.
, ,
.


(1414 1492 .)
-
.
,
, .
.
.

, .
, ! .
,
.
,
.
.
.
,
.
,
, ?
, .

, .
,
.

,
, .
, .

.
, ,
, .
.
,
.
,
.

,
.

-
(1054 1128 .)
,
,

, .

, , , .

-
(. 1191 .)

,
.
,
.
.
, ,
.
, , ,
, , !
, !


(1207 1273 .)
,
,
,
, .


, .
, .
.
- .
!
,
,

.

, .
.
.


(1483 1530 .)
,

, .

: .
, .
.
,
, .
, ,
- .
, :
, , , .

, ,
, ,

. ?
, , .
, .
,
, ,
, ,
.
: .
, .
, ,
, , .
:
, , !

()
(. 980

1037 .)

,
, ,
, . ,

, .

.
, ,
.
, .

, , ,

,
, , .

, ,
,
.

-
(.990 1022 .)

, ,

, , , , ,
, , , .

( )
(1135 1204 .)
,
-

, ; ,
, .
, .
.

-
(XII .)

, ,
:
,

.
.
:
, .
,
, :
,
.

, ,
.
, , , , .

, , - ,
, .
,
, .
,
,
, ,
.
, :
,
.

,
.
, , .
.

, , ,
, !
:
, .
, .
, , ,
.
, , ,
?

.
- .
, .

, .
- ,
.
, , ,
.
, , .
- , .
,
, .

, .

, , , .

, : -,
, ;
.
, .
, , , , , .
- ,

, , ,
.
,


, , .
, .
, .
.
, .

,
,
.

, .

.
:
.

, ,
.

, ,

, , , ,
, , .
, , ,
.
, ,
:

.
, .

, , ,
,
.


(1441 1501 .)
,
.

. .
,
, .
, .
.
,
, .

,
.

, .

,
.
, .
, ?
.
,
, .
, .


(. 1048 1122 .)
,

, .
, , :
,
.
,
.
,
, !
.
. .
, .
.
,
.
? .
. ,
!

, :
, , .

.
,
, , .
, , :
?
,
, , .

.

.
-
!
,
.
, ,
, !
:
, ,

, , .

.

, , , .
: .
, , , ?
? .
.
,
, .
,
, , .


, ,
!


.

, !
,
,

, !
!
, .
,
.

, .
,
, , !
,
,

, ?

,
,
.
,
,
,
,

,
.
!
!

, .
, , !
,
.
, ,
,
,
: ?
,
, .
!
!

, ,
, ,
- ,
?
, .
: ,
.
,
, .
, ,

,
.
, .
, !
.
.
, !
, .
.
.
, , .
!
!
.

, .
,
, .
,
!
, ,
, .
,
, .
;
?

!
.
.
, !
!
! .
.
,
?
!
.
:
!

?
?
?
, .
.
,
!
, , , .
.
.
, , !
,
, .
,
.

, ,
, ,
, , !
,
,

, !
, ,
.

.
, : !
: !

:
!
, , ,
.
,
, .
, , -, .
.
.
- , !
- , :
!
,
, , !
, ,
, .
, :
, , !
!
,
,
, , .
.
, .
.

.
,
.
.
, .

- .
,
.

, ,
, , .
,
, .
, :
,
,
.
.
! .
, , ,
, .
,
.
,
, .
, ,
, .

!
, , ,
?

!
,
, .
,
, .

( )
( 1203 1210

1292 .)

,

,
, .

, , ,
,

.

,
.
,

, ; , ,

,
.
,
.

: ,
, , ,

, , ,

, ,

, ,
, :
, .
, .
.
, , .
,
, .
,
?
,
!

,
.
,
, , .
,
.
, , ,
.
,
.
, ,
.
,
.

: , .
, .

, ,
, ,
, .
: ; ,
, , , , .
,
.
,
, .
, .
.
?

.
, ,
.
, , , .
,
.

. ,

, ,
.
, ,
.
, , .

, , .
,
.
.
,
.
, ,


.
,
, !.
, , .

: ?

, ,

, ,
, .
:
.
, .
,
.
,
.
, ,

,
,
.
, .
, .
, , .
, , , , ,
, ,

, ,
, .

, .
. , .
, ,

.
, ,

- (-)
(1021 1098 .)
,
-
, , .

- , ,

, , -,
, .
,

, , , .
, , .

, ,
, .
, .
, , .
, .
, , , .
, .
.

, , .

, .

, - , .
, .
, .
.
, .
:

, .

, .
, .
,
.

? , ,

, .

: , ,
, , .

--
(XII .)
- -
, .
, .
, , ,
.

: .


(. 1325 1389 1390 .)

, , ;
, , .
. .
: .
?
, .
, !
, ?
, , ,
. !

, : ,

I
(. 836 886 .)
,

, ,

, ,
,

, , .

, , , , , , ,

, , ,

, ,

I
(483 565 .)
,
, .
, ,
, , :
, .
.
.

, .

, .

, ,

.
, .


(1658 1725 .)
,

, , ,

, , , .


(. 1172 . 1216 .)

, .
, !
,
.
, .
, .
, .
,
.

, , .
.
!
, ?
:
.
.

,
,
.
, , ,

,
.
, ,
.
, ,
.
,
.
,
.
,

!
,
.
,
,
,
.
, .
,

, .
, .

(VII .)
, ,
-
.
, .
, .
.

,
,
,
,
!
, - .
, .

(VII . V VI .)

.
,
,

, !

,

.
.
, .

, .


(1644 1720 1721 .)

, ,
.

(IX

.)

, .
, [ ] .
, [ ].


(1253 1325 .)

.
.
:

(. 788 820 .)
,
,
.
, , .

(XVIII .)


(XI .)
,
, .


(1020 1077 .)

, , ?

, ,

, []


(1130 1200 .)

, , ? ,

, .

, ,


(XII

XIII .)


, , .

,
, .
,

, .
, .

: , ;
,

, , ,
, .
, .
, .

IV
(1530 1584 .)
,

, .
, - !
- , ?

, ,

, ? :
, .
, , ?
, ,


(? 1540 .)

, ,

, ,
,

,
, , .

, ,
, !

:
,
;
.


(XVI .)

- XVI .

, .
, ,
, .


(1079 1142 .)
,

, ,
, , .
.

, ; , ,
,

, .

K-X ( )
(1283 1350 .)

, , , ,

, , , ,
-, ,


(. 978

. 1016 .)


, , !

, .
.

-, - . ,

-, , . ,

- , , , -,

. .

, , .

, , .

, .
, .

, . ,


(1572 1631 .)

, , , ,
,


(1551 1623 .)
-
.


(1478 1535 .)
-

, ,

, , .

, - ,
, .
, .
, , .

,
, .


( 1591 .)

, , ,


(1340 1400 .)
,

.
.
.
,
.
, .
:


, ,
.
,

.
,
.
,
.


(1564 1616 .)
, ,

() , ,
.
, .
.
, .
,
, ,
. , -- ,
.

, , .
.

, .

; , , ,

.
, ,

, , .
.
.
.
.
, .
, , .

.
.
.
.
.
, .
, .

, .
.
, , .
.
.
, .
.
, ; , .
.

, . ,
,
, !
- ?
, , , .

:
, , .
.
.

, ,

, .

, .

, .
, , .
.
.
.

, ,
, .
.
.
.

, :
, .
.
, , .
.
, .

,
.
, .
,
,
, ,
.
,
,
,
.
, .
.
, ; .
.
.
, , , .
.
, , .
, , , .
, .

: , .

, .

, ;
,
,
, ,
.
,
.
,

, .
, , ?
, .
.
, .
.
.
.
, , .
, .
, .

, ,
, .

, ,
: , , - .
, .

, .

, .
, .
, ,
.
, , .
: .
, , .
,
.
.
.

.
, , .
.
, .

: , , .
, , .

, .

, - !
; .
, .
.
.

, , , .
.
.
.
, ,
, .
,
, .
, , .
, .
,
,

.
.
.

, .
.
,

, .

.
, .
, .
, .
- , .
,

.
, ? , .
.

, , ,

; ;
; .

,
! .
, . ,

, , ,

, . ,
, .
, , .
, .

, .
:

, .

: , ,

, .
,

, .

, , .
; .

, .

, : .


(1575 1624 .)

, , ;
, , ,

, .

, , .


(. 1458 1521 .)
-
, ,
.
, ,
.
,
,
,
.
,
, .
,
, .
, ,
.

.
,
, !
,

.
:
.

,
!

-,
.

.
, , ,
, ,
,
.
,
:
,
?

,
, ,
.
,
,
:
.
,
.
,
,

.
, ,
, .
,
!

,
.
, ,

.

,
, ,
.
- ,
.
,
.

( ):
,
, ,
,
, .

,
( ,
!)
,
,
, ,

!
,
?
,
: , , .

.
,
,
,
, , !
,
, .


(1488 1523 .)
, ,
-,
! , : !


(1471 1528 .)
,

,
, .


(1483 1546 .)

, .

, , ,

, ,

, ,
.

, .

, ,

: .

, , ; , , ,
, , .


(1401 1464 .)
,
, -, ,
.
,
,

, .
, .

, ,

( )
(1493 1541 .)
,


(1494 1576 .)
-
,

.
,
.
,
.

.

.
:
!
,
!
,

.
,
.
:
, .
, ,
.
:
,
,
.
!
, .

,

,
?

, ,

( )
(1562 1635 .)


, :

,
, .
:
.
,
.

.

, ,

.
.

,
.
, ,
,
,
, .
, , ,
.
, ,
.
,

,

, .
, .
.
. .

, ,
,
.
, ,
.

.

, , , ,

!
, ,
, .
:

.

, .
, .
,
.

, ,
, .

, , , ,
,
.
, ,
, .
,
, , .
,
.
,
!
,
.

,
,
.
:
, ;
,
.
,
.
, ,
,
.
, , ,
.
,
,
,
,
.

, .

.

, , ,

.
,
, ;
.
.
.
, , ,

, .
,
,
.
,
.
, ,
.
, .
- , .

.
.
.

, .
! ,
,
,

.

,
.
, .


.

.
:
, .
, .
, :
, .
, ,
, .

.
, ,
.
,
, .
, ,
.
.
,
, .
.
.

.
.

, ,
,
.
.
,
.

.
,
,
,
.
, ,
,
.
, ,
,
,
,
, .

.

,

.

,
,
.

!
, ,
.

, ,
.
, : , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
,
.
, ,

.
;
;
.

.


(1534 1611 .)

, , .


(. 1465 1541 .)

, , .

, ; , ,
, .

, ;
, .
, .

, , ,
, , .

, , ,


(1547 1616 .)

, .

, .

, - .
.
.
,

, , .

,
, .
.
, ,

.
.
,

:
, .
, , , .
, , .
.

, ,
.

, ,

, ,

, ,
, .

, , ,

, .
, ,

, .
.
.
, , , .
.

:
, .
.
, .
.
, , .
, .
, ,
, , , .
, ; , .

.
, ,
: ,
, , , .

, , ,
.
, .
.
, , .

, , ,
, .
, .
, ,

, , .
, .


(1265 1321 .)
,

.
:
,
, .

,
, .
, .
, .

; , , ,
,

.

! ;
, .


(1404 1472 .)
, ,

, ,


(1474 1533 .)
,

: , , , .


(1313 1375 .)
,

, ,
, , .
, .

, .
, .
, , .

, .

, , .

, ,
, .


(1548 1600 .)

, , .
.
.
, .
, .
, .
, .
, , .

, , , , ,
.
, ,

, ,

, ,
, .
, .

, .

, ,


(1475 1564 .)
, ,
,

, , .
,
, ,
.
, ,
.
: , .

, -
,

, , , .

, ,
:
, ,
, ,
.

, , , ,
.


(1405 1407 1457 .)
, ,

, , , ,

, , , , ,


(1528 1588 .)

, , , .


( 1510 1520 1586 .)
,
-
, .


(1483 1540 .)
,
-,

, , ,

; , .

, , , ,

, , ,

, .

, , ,

, . , ,

, ;


(1530 1590 .)


(1568 1639 .)
, ,

, .
.

, , , ;


(1452 1519 .)
, , ,

, ,

, ,

, , , , .
, , .

, , ,

, ,
, .
, .
, .
, , .

, , ,

, ,

, ;
, .

, , ,

, , ,

, , ,
.

, ,

, .

, , , .

, -
.
.

. , ,

, .

,
, .
, .
, .

, , , .
,
, .
, .
.
,

, . ,

, .

. ,
, .
.

, , .
, , .

, , . , ,
, .
, .
, , , , .


.
: , ; , , ; ,
, .

, ,
.
.
.
. .

, , ,
, .


(1469 1527 .)
,
,
.

, , ,

, ,

, , ,

, ,
, , , .
, , .

, .
, .
.

, , , ,
.

, , ,

, ,
, , .

, , , ,
, .

, ,

: -, , -, .

, , ,
.

, , ,

: ; , ;

, ,
, , ,
, , .
, , ,


(1529 1597 .)

.

.
.


(1304 1374 .)
,

, .

; :

. .

,
, , .
, .
.

, ,

, :
, .
, , , .
, ,
, .
. .

- ,
, .
, , .

, .

, .

, ? ,
, , .


(1395 1470 .)
,

, , ,
- , , , ,

, , ,

, ,

, , , , -


(1462 1525 .)

, .
, .

, ,
, , , ,

, , ,

, , ;


(1544 1595 .)

; .

, , ,
,
.
, .

, .

, , , ,


(1433 1499 .)
-

, ,

, . ;

. ,
, .
, , , ,

: , .


(1517 1590 .)
,

, , .

( )
(1469 1536 .)
,
, .
.
.
: ,
.
, ,
.
.

, .
, , .
.
, .
, .

- ,
, ,
, :

, .
,

, , ,

,
, .
.
, , .
, .

, , ,

, .
,

, ,
,

, .
, .

, ,

,
, .

, , ,
, .

, : .
.

,
, , .
, , .
, , ? , .

: ,

, ,

, , ,

, , ; ,

, .


(. 1530 1593 .)
,

, - .


(1473 1543 .)
,

, .

(-)
(1503 1572 .)
,
,

, , , , ;

, , ,
- ,

,
.
, -

, ,

()
(. XVI . XVII .)
,
,

; ,

'
(1552 1630 .)

, ,

.


(1530 1596 .)
,

, , ,

, , , ,


( . 1540 .)

, ,
- ?!

, ,
.

, , , , , ,


(1492 1549 .)
,

, .

, , , ,

, , , .
, .
, , ,
, , .

, ,
, .
, .

,
.

, ,
, ,

, .
, , .
, .
, , , .
, , , .
, , .
.
- - , , , .
, , .

-
.


(1533 1592 .)
-,

, , .

, ,
, .
, ,

, , , ,
.

, , ,
, ,

.
, .
, .

, , , .

, ,

, .
, , , .
, , .

, : , ,

, ,

, ,
: , .
, .

. ,

, .

, , ,

, ,
, , ; ,
, .
, .

, ,
, ,
, .
.
, .

; , ,
, , .

,
, , , , .
.
.
, , .
, .
, , .

, .

, .

, , , ,

. .
, , ,

, - ,
: , ;
.
, , .

, , ,

, , ;
.
, .

, , ,
, .

, , ,
, .
, , , , .

, , .

,
,
.

,
- , , , -
.
.

, .
, , , ,
, , .
.

, , .

, .
-, , .
.
.

; ,

,
.

, : ,
,
.
, , , .

, ; ,
.

: ,
, .
, .
.
, ,

, , , -,

, , , -
.
, , .

, : , :

, ,

, , ,

,
, , ;

.
, , .

;
, , .

, ,
.

, ; ,
.

, ,
, .

, , ,
, , , .
,

, ,

, : , ,
, , .
-


(1494 1553 .)
-,
,
.


, .

, .
, , .
.

, , , .
, .
, .

()
(1515 1572 .)
-,

; , ,


(1524 1585 .)

? ,
? , ,
, ,
?
, .
. ,
.
, , ,

.
,

,
.
,
,
!

,
, , .
, .
, ,
, !
!
,

.
, , , ,
.
,
,
, .
,
.
,
, .
, ,
, .
,
,
.
,
?

.
! !
,

, !
:

.
, .
, ,
.
, ,
,
, .
:
, ,
.
, ,
, .
,
.
:
- , , .
.
.
, , .
, ,
,
- .
- ,
,
.
.
, .
, !

, , , ,
, !

,
, !
, , .
,
,

, .


(1541 1603 .)

; -

, , ,

16-17


(1577 1640 .)

;

.
.
.
, .

, .

, , , .

, ,

, .

, ,
.
.
, .

; ;

, , .
.

, .
.
, ,

, .
, , , .
,

, !
,
, .

, ,
, .
,
.
, .
?
.
.
.
.
, , .
, , .

, , ,

; , .

.
, .

. .
, -, -.


(1605 1682 .)
, , , ,

, , .

.
, .
, ,

, , .

. ,
,

, ,
.

, ,
, .

, ,

,
, , .
, , .
, , , ,
, .

,
.

, .

.
, ,

, ,

, ,

, , ,
, .


(1561 1626 .)
, ,

, , ,

, , .

, .

, ,

.
, , .
, .
.
, .
.

, .
.
.
,

.
.
.
: , .
, .
.
, ,

.
.

, .
, , .
.
, , .
, .

, .
: , .

; ,

, , ,
.
, .
, .
, , .
.
.

, , .
; .

.
: ,

, .
; .
.

, .

,
, , .
, , , - .
, .

, .
,
.
.
.

: , .

, .
, .
, .

.
, , .
, .
.
, , .

.
: .
, , .
, .

, .

, , , .
, .

, , .

, , .

, .

, , , .
.
,

, .

; , ,

: ,

, , .
.
, .
, .

, , ,
, .
, , .
: .
.
, .

, , ,
.

: ,
, , , , .
,

, .

, , , ,

, ,

, ; ,
.
,

.
.

, .

.
, .
, .
.

, .
, , .
.
, .

, , ,
, , .
, , .
, , .

! , ,
; .
.
, .
, .

: ,

, ,
, .
, .
, .
, .

, .
, .
,

, , , , ?
?
? . ?

, :
,

: ,

, , .

,
, ;
,
, .

, , , ;

: ,

, , , ,
, .

. , ,

, ,

, ,

, - ;

, ,
, .

, , , ,
.


(1633 1695 .)
,
.
,

, .
, .

, ,

, , , ,

, , .

,
, .

- ,

,
, .
, ,

, , ,

, , ,
, , , .

. ,
, .
, .
, .
, .

, ,

, , , ,
, , ,

, , .
, , , .
; ,
, .

, , , ,

, ,

, , ,
. . .

, ,
, .
, , , .
, .
, .

, ,

, .

: ,
, , .
, ,

, , ,

, , , .

, , .

, .

, ,
, .
, .

, , , ,

, , ,
, .
,

.
,

, , ,
, .
, .

, ,

, : ,
, .
, , .
, , , .

, , .
, , .
, , , .
, , .
, , .
, , .

. .

, ,

, ,
, ?
, ,

, .

, , , .


(1593 1633 .)

, .
.
.

.
, .
, .
.
, .
, - , .
, , .


(1588 1679 .)

, ,

, .

: -, ; -
,

.
, .


(1573 1637 .)

, ,

, , , , ;
, , , .

, , ,
, .
, .
,

, , ,
, , .
, .
.

,
, , , .

,
.

, .


(1631 1700 .)
,

.
.
, , .
.


(1606 1668 .)

.


(1580 1627 .)

, .


(1608 1674 .)

! , ,

, .

, ,

, , , ,
, , .

, ,

, ,


(1643 1727 .)
, , ,

, , .
, .
.
, , , ,
.


(1644 1718 .)
.
,

,
.

, , .

, .
, , .


(1627 1705 .)

.
, .
, .
.


(1608 1661 .)
,
,

.
, .

- , , .
, , .
, .

, .
.
.
.
, .
.

, , .
, , .
, , .
, , .
, , .
, , .
.
.


(1571 1630 .)

, , , ,

, ,


(1646 1716 .)
-,
, , , -

, ,

() , ,

, .. ,

- ,
, .
, .

, ,
.

, , ,
.
.
, , ,

, , ,

,
, ,
, , .

()
(1618 1669 .)
,

, ,

, , ; ,

, , ,

, ; , , ,

, ,

( )
(1583 1645 .)
,

()
(1632 1677 .)
-

, ,

, .

, .
.
, .

, - , ,

, , - ,
, .
, , .

- , ,

, ,

, ,

, ,

, ,
, .

,
, , .

,
, .

, , ,

, ,
.

,
, .

, ,
, , ,
, .
.
, , .

- , ,

, , ,
, ; ,

, ,

, , ,

, ,

, , .
.
.
, .
.
, , .
, , .


(1606 1669 .)
, ,
.

--
(1601 1658 .)

. ,

, ,

, .

, .

. . , ,

, , . .

. .

, . ,
, , .
.

, , , .

, . ,

, , , , , .
, .

- . ,

, .

, . , ,

;
, .

. ,
, .
, .

, ,

, .

. . ,

. , .

.
, .
, ,

, , .
,

. ,

. , , .

, ,

, .

. .
, .

. ,

. ,

: . :
. , .
. , .

, , ,

- .

.
, , .
, , .
, .
, .
, .

: , , .

, : , ,

.
, .
. , , .

, .

, , ,

, . ,

;
.

. ,
.

, .

, .

, . ,

, .

, . ,

,
. , .

. , , ,

, . ,

. . ,

, ; ;

, .

. , ;
, : .

. , .

. ,

. ,

, . ,

; , ,

, ,
:

. . .

, , , ,

! ,
. , ,

, ; , . ,
,

, , : ,
,

. .
. ,

. .
.
.

, , .

. , .

, ,

, .

, ,
, .

: ,
, , .
: ,

. , , , . ,

, . , .

. , ;

. . ,
, , .
, .
, , .

. ,
.

, , ,

. ,
,

; .

: ,

. ,

, . ,

. , , .

. .

, . :
. ;

: , ,
. , , ,

, .

. ,

, . .
, , .
, : ,
.
, ; .
,

, .

, ;
.
.
.

, , .

, ,
,

, .
, , .

. !

, .
, .
, , ,

, , ;
.
, , .
, .


(1600 1681 .)

, , ,
, ,

, , ,
, .

, , ,
, .

, ! , ,

: , .

--
(1580 1645 .)

! :
.
,
.


!
.

--
(1583-1641 .)
, ,
,
,
;
,

;
,

.
:
, ,

.
,
;

.
,
:
,
.
,

, ,
, .


(1598 1680 .)
,

,


(1514 1564 .)
,


(1564 1642 .)

-
, ,

, .

, , - .

, , ,

, ,

: ,
.
, ,

-
(XVI

XVII .)

: ;
: -; .
: , ; , ;
: ; ; ; ; .

: ; .
:

: .

: ; ; ; ,
: ; , .

: , , .
: , .


(XVII .)

, , , , .

. . ,

. ,

, ,

, .

. .
.
, .

. , .
, , . ,

, ,

, , ,

, .

, , , .

, . ,

, ,

, ,

, , ,
, .
, : , .

, , , ,

, , ,

, .

, , , , .

, . .
.

, , ?

. .

, .

. . .
.

. .

. .

, ,

, . ,

. ,

. ,
, .

, , , . ,
. , .
. ,

, . ,
.

, , .

, , , .

, .

, , .
, , , . , , ,

, .

. ,

. , , .

, ,

, ,

. ,

-
(XVII .)

: , ; , ; ,
: ; ;


(1608 1678 .)

;
- .

, ,

, ,

,
.

-
(1627 1704 .)
,
,
.
, , , .


(1636 1711 .)
,
!
, .
,
,
,
, , !
, .
.
, .
, .
, .
, ,
,

.
.

.
.
, .

-
(1618 1693 .)
,
: , .


(1592 1655 .)
-,

, , ,


(1596 1650 .)
, ,

,

, , ,
, , .

- , ,

, ,

, , ,

, , ,
,

, ,

, ,
, , , ,

, ,

, , , ,
,

, , , .

, ,

, , .
, .

.
.

( )

, , .

,
, , .
.
, .


(1606 1684 .)
,

, .

, .

, .
:
- ;
-
.

.
, .

.
,
.
:
, , .
,
.
, ,
, ,
, :
, .
:
, .
, ,
.
,
, .

!
, ,
, , !
:
, , .
, .
,
.
,
.
,
, , ,
.
,

.
, , , .
,
, :
.
,
, .
.
, .
, .
, .
, .
, .
, .


,
,
?
, .
, .
, .
, , ,
.

, .
,

. , ,
.
, ,

;
.
.
,
, , !
.
.
, !
, ,
: .
.
:
.
.
, ,
,
.
,
.
, .
.
, .
, ,
.

, , , , ,
,
!
, .

, ,
, , , .
;
!
.
,
.
:
, .
,
.
, , ,
.
:
, .
.
,
, .
.
, .
,
!
, .
, .
,
, .
!
, .

, .

?
.


(1645 1696 .)
,

, , , ,
, .
, , , ; ,

,
, .
, , ,

, :

, , .
, .
, .
, .
.

, ,

, .
, ; ,
.
, .

, ; ,
, , , .
,

,
, , .

, ,

, :
, , ,

; , , ,

,
,

, .

: , , .
, , .
: , .
, ,

, ,

, ,

, ,
, , ,
, ,
, , , .
, .

, , ,
, .
.

, .
, ,
, , .

, , ,

: ,

, ,

, , ,

, ; ,
, , , .
, , .

, : ,
, , , .
.
,

, .
, , .
.

, , , , ; ,

, ;

, , ,
, , .

, , ,

,
, .
, , .

.
, , , .
, .

, , ,
, , ,
, .

, , ,
;

, , ,

, :
;

,
.

, .
.
,

. .

, .
, .

, -

, , ,

,
, .
, , ,

, :
- .
, .
.

, ,
, .
; .

- ;

, ,
, , ,

, ,

, ,

, , ,

, :

, ,

; , :

, ,

;
, , , .
,

, , ,
, ; , ;

,
, , , , .
, , .

, , , ,

, , , , , ;
, .

,
, .

, ;

, , , ,

, , ,
;

, .

, , , : , ,
, .

, ,
. , , .
.

: .

. , .

, ,

- , .

, , :

, , ;

: -

, .
, , .

, , ,

, : ,

, , ,

, ,

, , ,

, , : ,

, , ,
,

, ,
: ,
.

, , ,

: ;

, ,

; ,
.

? ,

, ,
, , ,
, .

, , , .
, .
, ; -

, , ,

, ;

,
, , , ,

- :

, , .
, ; , ;
, ,

, , ,
, ?

, , ,
, ,
, .
. ,

, .

, , ,

,
, ;

, ,

, :

, , ,

, ,
, ,

,
: , ,
, ,
,

, : ,

, , ,

, ; ,

: ,

, : ,

, ,
.

, :

, . ,
, , ; , .
, .

, , ,
, , .

, , , ;
, :
, , ;

. ,

, , .
, , , , ,

, ,

, , , ; ,
, ,

,
, .


(1616 1706 .)

,

,

, , , .
: , .

, , ,
.
, .
, , .

, , , ;

; , ,

, - .
, .

, , ,

, , .
, .

, , .
.
, ; ,

: , ,

, , , .

, , .

, , ,

: .
,


(1613 1680 .)
-
; - ,
, .

: , ,
, .
, .

, , ,

, ,

, ,
, .

, ,
, , .

, , , , ,

, .

, ,

, ,

, , ,
, .

, , ,
.

, , .

, ,
, .
.
, .
, , .
, , , .

,
, .

, ,

,
, .
, .

, ,
, .

, ;
, .
, .

, ,
, .

, ,
, .
, : , .

, .

: .
, .
, - .

, .
: , .

,
, , .
, , .

, , ,
, .
, , , .
, .
, .
- ,
, , .

, , ,

, :

, ,

, , , , ,

, .
, .
.

, , .
, , .

; ,
.

, .

, ,

, -

: , ,

, ,

, ,
, , .
, .

. .

: , .
.
, , , .

, ,

; ,

, .
, , .

,
, !
, .
, !

, ,
, .
.

, ;
, , .

, ,
, , .
, , .

, : ,
.

, .
, , .
, , - .

, .
, , , .
, .

, .
, - .
, .
, , , .
, .
, .
,

, , : ,

:
, , , .
, , .
, , , .

,
, .
, .

, ;
,
, .

, ,
, .
, .
, .
.
,

, ,

, ,
, , , .
, .
, .
, .
, .

, ,
.
, .

, ,

, .
, .

, ; ,

,
, .

, , ;
, .
, , .

, , ,
, , , .
, , , .

, ,

, , ,
, .
, .
, .
, .

, ,
, .
, .

, , .

, , , ; ,
, , .

,
, , , .
, .
, , , .
, .
, .
, .
, .
, .

, , ,
, , , .

, , ,
, , .
, , .

, , ,

, , , , .

, ,
, .

, .
- .
; ,

: ,

, , ,
, .

, ,

, , .
, .
.
.

, :
, .
, .

, -
,

, ,
, , ,

, , .

,
, .

, , ,

, .
, .
, .
, , .

, , ,
.
,

, :
, .
, .
, , .
, .
, : , ,
.
, , , .

, ;
, .
, ,

,
, : , .
, .
, .
, .
, .
, .

: ,
, , , .
, .
, .

, ,
, .
, .
, .
:
.

, .

,
.
, .

,
; .

, ; ,

: ,
.
, , .

; ,

, .

: ,

, ,
, ,
, .

, ,

, ,
, .

,
,

, ,
, .
, .
,
, .

, ,

:
, .

; ,
.

,
, , .

.
.

.
.
, .
, .

, .

, .
, .
, .

, ;

, :
, .
, .
.

, ;

, .

,
, .
, .
, .

, .

,
, .

: ,
.
, .

, ; ,

, , ,


, , .
.
, .
, , , .

, , , ; , ,
, ,

, ,

, ,

, , , ,

, ,
.

, .
, , ,

,
.

, , .
.

, , , , ,
, .
, .

, , ,
, .

,
.
, , , ,
, .
, .
, .

, , ,
.

,
.

, .

, , ,
.
, .

, ,
, , , .

, , ,

, ,
, , .

, .

- ,
, ,
, .
, .

,
: ,

, ,

, ,
, .

, ,
, .

, .

,
, .

, , , ,

; ,

, .

, , ,

, , ,

- , ,
, .

, ; , ,
, .

, ,

, , ,
, , , ,
: , .
, , , .
, .

,
, .
: , .
- , - .

(1621 1695 .)

, , , .
.
, .
, , , : , !
.
.
, , .
- ; .
, .
, .


(1657 1757 .)
,
-

, .

, ;

- ,
,

, .
.
, .
.

, .
.

, , , ,


(1638 1715 .)

;
, .


(1607 1684 .)

, .

(- )
(1622 1673 .)
, ,
,

.
, .
.

, .

, ,
.
, .
, .
,

.
, - !
,
.

.

, ,
,
.

, .
- ,
.
,
.
,

;
,
.
, .
, .
.
, ,
.
, .
, .
?
,

, .
,
, ,
.
,
,
,

, .
.

, .
, .

, ,
.
.
.
,
.

. , -
, .
.

. , , ,

, , ,
.
, .
.

. ,

, .
,
,
.
. !
, .
,
, .
:
, ?
, , .
.

, - ,

.
, .
,
,
, .


(1623 1662 .)
, ,

, :

, :
, ,

, .
, , -, , .
.

, , ,

, ?
, , .

; ,
. ,
- ,

, , , , ,
, -.
, .
: , .
, , .
, .

, , , ,
, ? !

, , . , ,
, .

, : , ; ,

, : , ,

, .

, ; -

, , ,

, , ;

, , ,

, , , . ,
.

, , ,

, , ,

, , ,

,
, .
, , .
, , , .
.
.

; ,

, ,

, ,

, , ,

, ,
, , .

; .

, , .
, .

, ,
, .
, .
, .

, , ,
, .
, !

, ;

, , , .

, , , , , ;

, ;

, . ,
, , .

,
, .
, .
.

, ? ,

: ,
.
, .
.

, - .

, :

, , ,
.
, .
, , .

, ,
!
: .
.
, .

. .

, , ,
, , .

, , .

.
, ? .
, , .

, ,

, , ,
, .

,
, , , ;

, , ,

, , .

, .
, .

, , ,

, , , ,

: , ,

, , ,

, , ,

, ,

, . ,

, . , ,

, , , ,

, , ;
.

,
,

, , , , ,
.

? , ? , , .

,
. .

, ,

, ,

. , :

? ? , !

, : , .
, .

? ? , ,

, . , ,
.
, .

, . ! , .
.
, .

, , - .

, , ,

, .
. ,
, , .

, ,


(1639 1699 .)
, ,

: .
,
, .
,
, !

, ,

,
, .
.
, ,
, ,
.
?
, .
, .

, ;
.
, ?
.
.

, ,
, .

. ,
.
.
,
.
.

, .
.
, , .
: , , , .
.
, .
.

, ?
, .

,
.

, .
, ! ;
, , .


(1626 1696 .)

, .

? ? ? ?

, ,
.

(1614 1703 .)

, ; , .
, , , .
, , .
.


(1607 1701 .)

, , ,


(1651 1715 .)
,
, ,

, .
, .


, .

,
, , , .

, , ,
, .

, , .

, , , ,

.
, ,

: , .
, .


(1592 1670 .)
-,
,

: ,
.

, , ,

- . ,

, .
: - ,
, -,
.

, , , , -
, .
.
, .
, , .
.
, , .
,

: !

, ,
, ,

,
, .
, , .
, .
, .
, ?


(1509 1564 .)
,

, .


(1714 1787 .)
,
XVIII .
,


(1756 1791 .)
,

,
.
.


(1672 1719 .)

, ,
, , .
, .

, .


, , .

, ,
.
- ; , .
.
, .

, ,

, , , ,
, .
,

, , ,

, ? ,
.

, .

,
;

, ;

, ,
, .

, , ,

,
, , , .

, , ,
,

, ,

, , ,
, .

, ;
, .
, .
, .

, , ,
, .

, ,

, ,

,
,

, ,
, , ,


, .
, , ,

:
, .

, .

, , ,

, , .
, , , ,

, ,

, ,

, , ,

, , .

, ;
, .
, ,

, ,

, , ,
.
, , :

, .

. ,

, , . ,
.

, , , , ,
, .
, , .

, , .
;

- , , -
, .

, .

; , , ,


(1729 1797 .)
,
,
, .

; .

,
.

,
,
.
.

, .

.
, .

, , , ,
, .

, .

, ;
, , .

, ,
, , .

, , ,

, , ,

, , .
.
, , ,

.
, .
.
.
-, .

, , ,

, .
,

, , .
.
. .
, .
.

, ,
, , .
.
.
, .
: , .

, , ;

.
.
.
, .
, ,

, (
, , .
,
: .

; , ,
, .
, .
, .

,
, .

, ,

, ; ,

,
, , ,

, , .
, .
,

, , , .

, , - , , .
, .

, , !

.
, , ,
, .
.

,
, .

, ;
.

, , ,
, .

, , .
, , .

, .

.
, .
, .
.
, .
, .


(1685 1753 .)

, , , .


(1759 1796 .)


!
,
,
.
!
,
.
,
.


,
.
, ,
, ,
, .
.
,
!

, ,
,
.
,
!
.
,
.
,

- -
!..
.
.

!
,
,
.
, , ,

.


(1757 1827 .)

.
, , .
, .
, ; , .
, .
, .
, , .
. .
, .
.
, , .


(1723 1780 .)

. .


(1728 1774 .)

, ,
, , .

; ,

,
, .
, .
.

? , , , ,

, .
: , .


(. 1660 1731 .)
,

- , .

, , ,

, ,

,
.

!
.
.

, , .

, , .

, ,

: ,

, ,

.
.
, .

, , , , ,


(1709 1784 .)

.
, , , .
, .
.
, .

, ,

, , .
.

! , , ,

, ,

- .
, .
.

. ,

, ,
.
, .
.
, , .
. .

,
: , , , , .

, , .
.

; .
.
, .

, ,
, ?

, ,
, .
, ;

- , ;
, , .
, .

, , ,
, .
, , .

, .

, .

,
, .
.

, .

, .

-
, , .

, ,
,

, , ,
.
, ,
, , , .
.

, , -

, ;
.
.
.

, .

: - .
, .
, .
, .

, ,
, , .
, .
, .
, .
, .
, .
.

.
.
, , .

, ,

, ,

, ; , .

, , ,

, ;
.
- .

, .

; ,

- , .

, , ,
, .

, ,

, .

, , , ,

, ,
.
.

, ; ,

, , ,

, , ,

, , , .

, , .

, , ; ,
, .
, , .
, , , , .
, , , , .
, , .
, .
; , , .
.

, , , .

, , .
, .
, .

, .

, .


, .
.

,
, , .
: .
, , , , ,
, .
.
, .

.
- , .
, , .

, , , ,
, .

; , ,
, .

.
.

, ,

: .

, ,
: .
, .

, ,
, , - .
, , .
.
, .
, ,

, .

, .
, .
, .
, .

, ,

, , .

, , ,
,

, .
, .
, .
.
, .
, .
, .
- , . ( ).

, ; ,
.
, : , .

, .
.

, ,

, , , .

, .
, .

, , ,

. , ,
, ? , .

, .

, .

, , ,
: -,

, , ,
.
, .
, , .
, , .

,
, .
, , , .

, ,

, , , ,

. ,
, .

; ,

: , .


(1702 1751 .)

, ,


(1632 1704 .)

, -

.
.

, ,

, .
, , ,

, , .

- , ,

: ,

, ,

, , ,

, , ,

, :

, ,

, .
, .
, .

, ;
, , .

, , ;

, , ,

. ,

, ,
, , .
, , , .

, ,
.

;
:
.
, .
, .


(1670 1733 .)

, , , ,

, ,

, ,

, ,

,
.
, , .
, .
, ,


(1690 1762 .)

, .
.


(1688 1744 .)

: , ;
, .
, .

-.
; ,

, .

, , , -
.
, , .
.
.
, , , .
,

, , ,
.
, .
: , , .

, , ,

, ,
, .

, ,

, ,

: , .

, ,
, .
, .
: , .

, , ,
, .
, , ,
.
. ( 1737 .)
.
,


(1689 1761 .)
,
-
:

, .

(1667 1745 .)
,

,

, ?

, ,

, ;
, .

, ,
, .

, , ,

,
, ,
, , ,

, ,
, .
, , , .
, , , .

, , - ,
, , .
, .

- ,

, ,

(, , )
,

, ,

, .
,

, , ,
, , .
.

, ,

, ,

, ,

,
.
, , .

- , , :

-, -

, .

.
, ,

, , ,
. .
,
, , ;
, .

, ,
, , .
, .
, .

, , ,
, .

, , ,

, , ,

, , ,
, , .

, ;
, .

. , ,

, .
, , .
.

, , , ,

, , ,
, , .

, ;
,
.

.
, , , ,
, ;

: , ;
: , ; .

, , , , ,
, .

, , , , ,

, ,

, ,

( ) .
, .
, ?

, , ,

, , ;

,
,
.
, ,

, , ,

, , ,
;

, , ,

, .

, , ; ,
.

, , ;
, .
, , , ; , , , .

:
, .

, , , ,

, .

, ,

, , ,

, , ,

XIV, , ,

, ,
.

, , ,
, .

, , ,

, : , ,

, ; , :
,

, .
, .

:
, .

! , ?
.
.
.

, .

, , , ,
, , !


(1723 1790 .)
,

, .
, , .
.

, , , ,

,
, ,

, ,
, .


(1721 1771 .)

, , , , , .
.

()
(1672 1729 .)
,

, .


(1670 1722 .)


(1707 1754 .)
,

, .

, , , ,
, , .

, , . ,
, , .

,
, , .

,
.
, .
, , .

: ,

,
, .
, ,
, , ,

: , ,


(1694 1773 .)

, .
, ,

, -
.

,
, , .

, ,

, , , , , .
, .

, .
, , ,
- , , .

, ,

, , ,
, , .

- , ,

, , ,
, -.

, ; , ,

, ,

, ,

, ,

, .

, , .

,
.

, :

, .

, ,
, , - .

, , ; ,
.
, ,
, , ,

.
, .
.

, , ,
, .

. , .

, ;
,

.
.
, .
, .

, , , , ,

,
, .
.

,
, , ,
, .
.
,
, .
, . , .

, ; ,
.

.
; , , : ,

. ,

,
,

, .

, .
; , .

, .

.
, , ,

; , ,

, ,
, -

,
, ,

, , , .

.
, , .

,
, , .

,
, ,

, , ,

, ; ,
, .
, .

, ;

, .

, , , ,

, : ,
.
,

, ;

, ,

. , .

, , . ,

I ; , ,

: , ,

, ,
, .

, ,

II: , , , ,

, .

, ; ,

, , , ,

, ,

, , ,
.

, :
.
, , ,


(1671 1713 .)
,
. , , .
.

, .

, , ,
.

, , ,
, .
.

, ,

, , , .

, ,

, , ,

, , ,
, , .

!.. , , , ,
.

, . ,


(1703 1758 .)
,
,

, , , -

, ,

, , , .


(1711 1776 .)
,
,

,
,

, ,

, ,

- ,

, ,
,

, , ,
, , ,

, ,
, .


, -
.

, , ,

, , .

, , ,
,
, , .


(1683 1765 .)

, , ; , , .


(1685 1750 .)


(1717 1768 .)

;
, .
, , .
.

, , ,

, : ,
, .
,


(1749 1832 .)

,
, .

. ,

, , :

, .

, , .

, . !
, . , , .

, .
, , , ,
, .

, ;
, , .
, , .
.
, , , ; .

,
, .
.

? ,

, , .
, .
, .
, .
.

: , , ,

, , , . ,

, ; , .

-:
, .
, .

, -, , - ,
, .
.
, .

, :

, , . ,

, , ,
, .

, , , ,

; ,

.
.
, , , , .
; , ,
, , .

, ,

, , ;

, .

.
: .
, .

()
(1741 1796 .)

, , , ,

, , .
.
, , .

, ; ,

, . ,
: , ;

, . ,

; , , ,


(1763 1810 .)
,
-

, ,

, , ; ,
, - , .

, , , ,

,
.
, , !

, .
, .
, .
.


(1724 1804 .)

, , , .

, ,

, ,
.

, ,
! , . ,
, .

, .

. ,

, , ,
, .

.
.

, ,

, , . , ,
, .

,
, , , ?

, ,
- , -.

.
.
, , .

.
, .
, , .
, .
, .
, .

, .
, , .

,
, , , .
, .
, .

, .
, .

, , .
.


(1752 1796 .)
,
, ,

, ,

, .
, - !
- ; ;
, .

! ,

, , ,

; ;

, ,

, ,

, , ,
!

, , , -


(1729 1781 .)
,
, ,

- ,
, ,

, -
.

, ,
- , .
.

, , , ; ,

,
, .
, .

, ;

, , . ,

, , .

. ,

, .

, !

, - , ,
, .
, ,

?
, , ; , .
, .
.
, .

, .
,


, .
, ,
,
,
.
, .
, .
, .
.

, , ,

- .
, .
.

, , ,
.
.
,

, ,


.
,
,
!

,
,

, , ;
,
. , ?
.
.

? , ?..

, , , ,

, ,

; .

, , , ,

, .
, , , , , , , .
, .

, , ,

, . ,
, , .
, , .
, .
, .
, .
, .

, ,

, , .
, , .

, ,
.

, ,

, , , .

,
- , .

- ,


(1742 1799 .)
-,
,
, .
, .

. .
, ,

, ,

, :
, , .
- .

, , ,

, , ,
.

, , ,

, .

, ,
, : .

, .

,
,

, .

, , .
.
, , - .

- - ,
, , .
, , , , .
, .
, , .

; ,

: , ,
.
, .
, .

,
,
, .

; ,
, , , ,
, .
? , ,
, , , , .
, , .

, , , ,
, , .
, , ; ,
, .
, - .

, , .

, , , ,

, ,
, .
, .

, .
, ?
, , -, .

, , , ,

, ;

, ,

,
.

, .
, , .
, .
, ,
: , ,

, ,

, ,
, .

, , ;
, .
.

,
, .
, , .

,
, .

, , ,

.
, , , ?
, ,

, ,
.
, .

, ,
.

, . ,

, ; ,

,
.

, : ,

.
, .
, ,

, , .

, .
.
, .

. ,
,

, ,
, .

, - ,
, , .

, , ,

, . ,
, -, .

, ,


, ,

,
.
, .
, , .

, .

( )

, , , ,
, ?
.
.
, , .
, .
, .
, .
, 100 000 , .

, , .
, .

, ,
, .
, .
: - .

,
, .
,

, ,

? , ? , , ,
, .
.
, .

, ,

, , , ,
, , .

, ,

, , , , ,
, , , ,

, , - . ,

: .

; , ,

, ,

, - ; ,
.

. .

, : ,

, , , ,

. ,
, .

, , ,

, .. , , ,

. .

, , .
, , , ;

;
,

, .

;
;


(1707 1793 .)

, .
, .
.
, , .
, .


(1725 1798 .)
, ,

.

II ( )
(1729 1796 .)

, , , ,

, , , ;
.
.

, ,
. .
, .
: .
.

: , , , ; ,

() ,

, , ;

, , , ,
, .
, .
, , .

, .
, .
, .
.
.
, .
, .

,
.
.
.

: ,
,
, .
.
, .
:

, ,

, .
.

,
, .

, , , .
, , , ,

, , ,
.
, .
,
, , .

;
, .
, .
.


(1742 1791 .)
,

.

: , ; , ; ,
, .

.
.

, ,
.


(1711 1765 .)
-
, ,
,
!

, ,
.

, , ,
, .

, ,
, , .
. ,

, , ,

, ,
, , , .

, ,
.

, , ,

, , ,
, .

, ,
, , , .

, ,

,
.
, , , ,

, ,
,
.
, , , ,
; .
,
,
,

, , .


;
, , !
, .

I
(1672 1725 .)
,

, .
,

(.. ), , ,
, .
.

. ,

. , .

, , ,
, ; .

, , ,

, . ,
, .

, , ,

, -, , ,

, , ,


(1749 1802 .)
,
, , -

, .
, .

[ ] , ,
[ ] , , , !

, , ,

,
, .
, .

. ,

, ,
, .

(1722 1794 .)
,
, ,
, ,

, ,

, , , .
, .
, , , .
, .
, .

, , . ,

.
, .
.


(1730 1800 .)

, .
, .
, . , .

, , , ,

.
, .
.
,

.
.
.
,

, , , .
.
, .
.
, . , .
, .
.
, .

, , , , , , , ,
, .

, .

: .

.
, , , , , .

, . . , :

,
,

. .

.
, .


(1744/1745 1792 .)
,

, ? ,
.
; ?
, .
.

. , ?

, ?
, .

. , .

, . ,
, .
,

!
, , . ,
, .
, , .
, !
, , , ?
, !

! , ,
,

, , , .
, .
.
, .
, .

, , ,
.

, , , .

.
. .
, .
, . ,
. .
, .

, , , ,

,
! !
? .

? ;

, ; ,
.

, : .
, , , .
, ! !

, ,
, .
,
.
, .
.
, , .

, ,


(1706 1790 .)
, , ,
1787
: ,
, , .
.
, .
, , .
: .
,

, .

.
.
.
,

, .
.
, , .

,
, .
, , , .
, .
, .
, .
, .
,

, , , .
.
: .
, .

, ,
, ?
, , .
.
, , , .

; , , , .

, .
? ;

, .

, ,

, .
, .
, .

, , , .

. ,
.
.
, ,

, .
, .
; , .
, .

. ,

, ,
.
, .
, , .
, .
,

, ,

, .
, .

, , , .
, , ; ,
, .
, .

. ,
, , .

, , .

, .
.
, .
, .
, .

, .
, , ?
?

, .
.
, .
, .
, .

, , ,
, .
, , .
- .

- , .
, .
,

.
: , .
, ; , .
;

, .
, , ; , .
.
.
, ; .
. .
, .

, ;
.
, .

, .

(1740 1802 .)


(1647 1706 .)
,
, .

, , , ,
, ,

, ,

, .

, ,

,
, .

, , , ,

-
(1732 1799 .)

, .

!

: - , , ,
, .
.

.
, , .

, ,
-, , .
, .
, , .
:
!
,
.

,
.
, .
.
.

, , , .
.

, ,

, - , :

, ,
, .

, , , ,

, . ,

:
.
, .
.
: , , , ,
! , ,

, .
, !
!.. !..
! ,
, .
?
, , .
,
!

, , .

, .

- .
.

, .
, .
.
, .
, .
.
.
.
,

, ,
, .
, .
.
, , .

, .
, ?
, ,

, , , ,
, .
.
, ,

, ,

-
(1728 1799 .)

, , ; .

--
(1707 1788 .)
,

, .
.
, .
, , .

, , ,
, .

-
(1697 1780 .)

, , .


(1715 1747 .)

, .
.
, , .
.
, , .
.
.
.
, .
, .
!

, .
.
, .
.
, .

.
.
, , .
, .
, , .
, , .

, ,
, .

, , :
, , .
, .
, .
.
, .

, .

, ,

,
, .
, .
, ,

, .
, .
,

.
, .
, .
, .
- .
, ; , .
, , .
.
, .

, , .
: , .
, .
, .
.
; , .
, - .
.

- , .
, : .
, , , .
, .
, .
, .

, , ,
, .
.
.
: , .

, .
, .

, .

.
.
.
, .

, , ,
.
, .

, , .

, , , -
.
.
,

, .
, , .
, .
, , .
, .

, .
, , .

, , ,
,

, ,

, , ,
.
, .
, .

, .

, , :
, .
, , , ?
, .

, .
, .

, , ,
.

, .

, .
, .

, .

, .

, . ,
,

: , .

.
.
, .

,
.
: .
.
, , .
, .
, , .
.
, , , .

, .
.

, ;

, , .
, .
.
.

, , , ,
.
, , .

, :
.
, .
, .
.
, .

, , , ,

, ,

, .

;
, , , ; .
.

, -
, : .
, .
, ,
, .
, !

, , ,

, ,
, .
, , , .
, .
: .
, .
,

, , .

, ,

, , ,
: .

, , ,
, .

, . ,
, , .
; , ,

, ,
, .
.
: , ,
, .

, ,
, , .
, .
, .
, .

, . , , , .

,
, , .

, ,
.
, ,

, ,
.

.
, .
, , .
, , ,

; ,

, , .
, .
.

, .
, .

, .

.
, .
, ,

.
.
, ; .

, , ,
,

, , ;
, , ,
, .

, ,
, , , .
.

, , ,
, , .

: .

, , , , ,

, , ,
, .
, .

, , , .

, :

, , ,
, , ,
.
,

, - , .
,

, ,

, , , ,
? ,

, , .

, .
.
,
.

, , .

- ,

, , , . ,

, -
.

, ,
, .
.

, ,
.
,

, , ,
, .

( )
(1694 1778 .)
-,

.
, .
.

, ,

.
.
, , .

, ; ,

, .
.
.
.
, .

.
, .
, ,
.
, .
, , , , .
.
, .

,
.

, , .
, , .
, .
, .
, , .
.
, .
, .
.
, .

, ,
, .
, .
, .
.

, .
, .

, ,

, , ,
, .

, ,

, :

.
, , , .
, .
, .
, .
.

, ; ,
.
, .
.
, .

, , , ,

, , , , .

, .

.
, , , .
,

. ,

, , ; .
.
, , , ,
.
, .

, , ,
, .
.
.
: , , .
, , .
.
, .
- .

, , .

,
, : , .
, , .
.

, ; , , ,

, .

, :
, .

, ,
, .
: .
: .
, , .
, , .
.
, .
, .

, ,

, , , .
.
.

, , , ,
, .
.
, , .

, ,
, .
, .
, .

, , .
- .
, .
, .

, .

, .
.

. ( .)

, .

, , , ,

, .

, .

, , ,
, .

, , , .
, .

, , ,
, .


.
, , .
, .
, .

, ;

, , .

, ;
, .
.

. ,
, , ,

, ,
, .

, .
, .
, .
, .

, ,

, .
, .

,
, .
.
, .

, . , ,
, .

,
, .

, , ,
, .
, .
: , .

:
, .
, .

, , , , ,
, .
.
, .
, , .

.
.

, , , . ,

, , , ,
;

, :
. ,
, , ,

: .
, !
.
, .
, .
.

, .

, , .

, , ; ,

, , . (

, :
, .
.
, .

, .
, .
, .

, . ,
, , .

, , ,
, ,

1779 .

- .

, , :
, .

. ,
, - ,

, , ,
. .

.
.
.
.

.
.

, ,

, ,

,
.
, .
, :

,
,

, . , ,

; ,
.

, , , ,

, ,

, , .

; .

, ,

, , ,

-
(1715 1771 .)
-

, ,
, :

, , ,
, .
.

, ,
, .

, ,
.

,
, .

, :

, , ,

- , ,

, ,
, .

, .

; , , . ,

, .

, .
, .
.
.
.

. ,

, ,
, .
,
.

, .
.
, , .
, , .
, , .
.
- , ,
, , .
.
.

, . ,
, , .

, ,
.
.

-,

, .
.
.
, .

,
.

, .

,
.
, , , .

, ,

, , , ,
, .

, , .
, , ,
, ,

, , ,

: ,

,
, , .

, , ,
.
, .

, , ,
, , .
? .

, , , .
: , , .

, ;
, .

, , .

, , ,

, ,

; .

, .
, .
, ,

, ; , .

? , ,
, , .
.

. , ,
.

, .
, .

. .

,
.
, , ,
. , : -,

, , ,

, .

: , .

, .

, , , ,

, .

, .
.

, .
, .
: ,

, .

,
, .
.
.
, , .

. , ,

, . ,

, ,

? ,
.

, -
, .

, ,

- .

, , ,

-
(1723 1789 .)

, ,
.

, ,

, , ,

.
, .
, ,

, , ,
, .

, , ;

,
!

, , .
, .

, .


, .
,
, ,
.

, , ,

, ,

,
, .

: -

, ,
, .
, .

. , ,

, , ,

,
, ;

, ,

, , , ,
.

, ;

, , .

, ,

, ;
.

, , , ,

, ,

.
, , .

; ,
, ,

, ,

, ,
, ; , .

, , ,

, ,

, ,

, ,

, ;

, ,

, ,

, ,
, ,

, , ,

, ;

, ,

, ,

, , , ,

, ;

- '
(1717 1783 .)
,

, .
, .

, , , , ,
.
, .
.
.
, .
, .
,

, , ,

(1759 1794 .)

,
.
.


(1713 1784 .)
-,

, , , ,

, .

! , , ,
,

.
, , .
, .

, , , ,
, , .

: .
, .

, ; - -

,
, , , .
,
, .

, .
.

, , ; ,

, ; ,

-
, ,
, , , .
, , ,
, .

;
, , .

,
, ,

, , ,

, .

, , ,

, ;

, , , ,

, .
, ,

, ,
.
, .

, ,

: ,

,
, , .

, , - ,

, ,

? , , ,

. :

, , ; ,

, .
, .
, , ,

, ,

, ,

, ,

: ; ,

.
.
, , .

,
.

, , , ,
, ; ,
, , , .
? .

, ,

, ,
, , !
! , .

, ,

, , ; , , .

; .
, .
, .

, , , .

, ,
, , .
, .

, , , .
, .
, .
, .
, ,

, ,

- , . , ,

, , .
- - ? ;

, ,
.

, , ,
, .

, ; .

, ,
, .
, , .
, .

, , , .

: , ,

, , , ,

, .

, ,

, , , ,

, ,

, ,

- , , ,
, , .
:

-
(1704 1772 .)

: ; , ; ,
;

, , - ,


(1678 1756 .)

, . , ,

- ()
(1715 1780 .)
,

, ,

--
(1743 1794 .)

, .
:
.

-
(1709 1751 .)
,

,
, .
, .

, , ,

, .
, .

, , .
.
, .

(1735 1814 .)

. , .
, : .
, .
, .
, , , ,
; .
: , , , .

; , ,

-
(1709 1785 .)
,

,

-
(1743 1793 .)
,

, : ,
.

, , ,

, .

, ; , ,
.


(1664 1729 .)

, ,

, ,
, .
, ,

, , .


(1749 1791 .)
,
.

: , , ,

, , .

, , .


(1689 1755 .)
, ,

. , ,
, .

, ,

; -
, , .
.

,
, .
, , .
, . ,
: ; :

. ,
.
.
, , .

.
, , .

, ,
.

, , , ,
,

, .

. , .
, .

,
, , .
, , , .
, .

, , , ,
, , .
, , .
, .
, .
, , .

, , ,
, ;

, , .

, ,

, , , ,
;


, , .

, , , , ; ,
.
, ,
- .
,

,
, .

,
, , , .

, , ,
, , .
,

: ,

; , ,

, ; ,

, ;
, .

, , , ,
, , .
.
, .

, , : ,

, ,

, .
, .

, ,

, .
, .
, , .

; .

.
: , .
.
.
.
, , .
, .
. .
, ; , .
- , , .
; , .

, , ,

, . ,

,
, , .
, , .

- , ; : ,

, .
;

, ,


(1753 1801 .)
-
, , .
, .

, , ,
.
: , . :

, ,

,
- , - .

, -.

, , ; ,

: , ,

? , ,
, ; .
: .

, ,
, , ,
,

: , .
; .

, . :

, , , ,
, .

,
, .
? , .
.
,

, . ,

: ,
, ;

, ,
. , .

, ,
.

, ;
,

, ,
, . ( ).
: .

, , , ,
:

, , , ,
.
, ,

, ,

, ;

, , ; ,
, .

: , ,

, .

, :

, ,

, , , ,


(1758 1794 .)
,

, .

, ,
, , , .
, ?

!
.
.

, ,
.

-
(1712 1778 .)

, ! . ,
.

, ;

: ! ;

, , , : !

, , .
; .

, . ,

, ,

.
.
- , - .
, .
, .

, , ,

, ;

, , ,
.
,

, ,
, .

, ;
, .

, .

: ,
, .

.
, .

: ,
, .
;

. , ;
.

, , -
.

, , ,
.

-, , . ,
, .
, .
, , , .

, , ,

, , ,
. , ,

; , ,

, .
, .
.

, , ,
, . ,

, .

, , .
.

, , ,
, , .
.

; , .

;
, .

, ,

, ; ,

, ,

, , ,

, ; .
, .

, , ;
, , , , , .

, . ,

, , .

.
, , .

, ;

, , .

, ;

;
, .

. , ,
,

, , ; ,

, ,

, , ,

,
,

, ,

, .. , ,

, ; ,
, : , .

, , .

, .

, , ; .

; ,

, ,

, ; : ,

, , . ,

, , .

, .

, , ,

, ,

-

, , , ,

, ,

, , :

, , ,


, .

, - .
.

, : ,
, .
, .
.
, .
, - , .
.

, ,

, , ,

:
, ,
: .

, .

, ,

, ,

, , ,

, ,
, .
, , ,
, , .
, , .
, .

, ,

, .

, , ; , ,

; ;
.

, , , , ,

, .
.

, :

; , , .

, .

, ; ,
, , ;

, , , , ,

; , ,

, , ,
, .
.
.
.
, , ,
; ; , ,
.

, ,

, !
, .

, ;
,

, :
.

, .
.
.

, , .

: ;
, .
, , .

, , , , ,

, .

,
, , ,
.

, ,

, .
, .

, ; , ,
, , .
, ; ,

, , , .
, .

, ,
:

, .
; .
, .
: , , , .

.
.
, .
, .

, .

, , . ;

, ; ,
, .
, .
, ,

--
(1727 1781 .)
, ,

, ; ,


(1688 1749 .)

, , , -

-
(1741 1794 .)

-
, , .
,

, .

- ,
, .

, , .
, , .

, .

: , ,

, :

, ;

, , , - ,

, . ,
.

, ,

, .

, .

, .

,
, , . ,
, .

; ,

: ,

, ,

, ;

, ,
, .
, ,

: , ,

, , ,
, .

, :
, : ,
, .
, .

, ;

: , .

; , :
, , ,

, , , .

, , ,
: , , , ; , ,
, , , .

, ,

, , ,

, . ,
, , !
.
, .
, , ,

, ,

, .

, ,

.
:

, , ;
, , .

, ,

, , :

, ,

: ,

. ,
, : , .

, ?
: .

, ,

, , .
.

,
.
, .

, , .

, ;

: ,
,

, ;

, :

; , ,

, : ,
, : .

;
, . ( !).
: .
, ; ,
,

, ,
, ,

, , ,

, .

.
, , .

- * , ,

, .

, .

, ;
, ,

,
, , ,

, * .
, .

, .
, , ,

, ,
, - .

: .
, . .
: , , .

, , , ,
, .

, ; ,
, , .

, , ,

: , , ,

, ' , :

- , , ,

, .

- , ; , ,


(1762 1794 .)

.
, .


(1707 1778 .)
,

.
.
.
.

19


(1802 1890 .)

, ,


(1732 1809 .)


(1791 1872 .)
,
.
,
.
, .

( )
(1802 1850 .)

, ? ,


(1801 1862 .)

, .

, ,
, .
, .
, ,

, .

, .

. - ,

-
(1795 1858 .)

; .
, , ,
, ; ,
, , ,

, , ;

: , ,

, : !
. , :

, .

, ,

, ; ,

, ,

; , .

: ,
, , , .

, , ,
, .
, .
, .
, .

, :
, , , .
,

: ?, :

, , , .
: , ,

, , , ,
, .
, ; , .

, , , ,

, ;
, .
, , .
: , , , .
! .

, ; , ,

, , .

, ,


(1806 1849 .)

, .
, .

-
(1830 1916 .)

! , .

, , , . ,

.
. , ,
, .

, , !
, , , .
, .
.
.
, , .
, , .
, , .
, ; : .
; .

, .
, .

, , , .
.
, .
.
, .
, .
, .
, , .

, .
.
, .
, , .

. , ,
.
.
: , .
, .

.
.
.
, .
, .
, ; .

, ,
.
.
, . ,

.
, .
, .
, .
, .
.
, .
, , .
, , .
, .

, , .

, ; ,
, .
: , .

, , . ,
, , .
: .
, .
, .

, ,

,
, .
: .
; .
.
! , , .
, !

:
, .
, .

, .
, .
, , .
, .
, .
, .
, , .
, .

, . -
; .
, .
, .
.

;
.
.
,
, , .
, .

, .
, , .
, , , , .
, , , .

, , ,
, , .

, , ,
, .
, .
, .
.

, ;
, .

,
, .

, , , ,
, , , .
, ,
, ; , .
, , , .

, ,

, , .

. , ,

. , ,

,
; .

, ,
- , , .
. .

, , ,
, .
, , .
.

, . !

, , ,

- , ,
, .
.

, - , - ,

; ,

! ,

, ,
, , .
.
.
, .
, .
.
.
.
.
.
, .
.
.
, , ,

, , .
, .
, , .

, , ,
, .

, .

, , .

, , , ,
, , .
, , .
, , .

, , ,
, , .
, , .
, .
, , .
: .
,

, .

, ? , ,
, .
, , .

; ,
, .
, .
, ?
, - .
, , .

, .


(1812 1878 .)
, ,
,

: , .

, .

, , ,

[] ,

, - ,

, , ,

, ,

,
, , , ,
? ,

- ()
(1794 1847 .)
, ,
.


(1805 1851 .)
,
.
, , .

(1829 1866 .)
, ,
, .

, ,
.

. , ,

, :

, ; ,

, .

: , , ,

, . ,
,

, ,


(1827 1879 .)

, .

: ,
, .


(1848 1876 .)
,

,
.


(1822 1888 .)
,
, , .

, ,
.

. .
, . , ,
.

, ,

,
, .
, .

, , , ,

,
- , ,
, ,
, .
, .
.
, , ,
, !


(1788 1824 .)
-,

. .
, .
.

, .

.
, ?
, .
, .
, ,

, .
, . ?
.
, , .

.
.
, .

, ,

?
, .

, .

, ;
, , .

, .
, ,

, .


(1823 1871 .)


(1835 1902 .)

, , .

: , ,

, , , , ,
, .

. !
.
, . , , ,

, , . :
, .

: ,
, .
, , .
.
,

. .

; , , , ,
, .

-, , , ,
, .
.
:

, .

, ,

, , !

, - , .
- , , ,
,

, .
, .
, .

,
, , , ,
: .
, ! !

: , ,

, : ,
.
, , .
, , .

.
, .

, ,

:
,

, .
.
. .
, .

,
.
, .

. , .
.

, : , .

, .

, .

.
, , ,

, ? :

, .

- , ,
.

, , .

, .

, . ,
, , .

, , ,

, , , ,
, , .

: .

, : , .
, , .
.
, .
, , .

, ,

, .

, , .
, .
, , .
, , .

.
.

, , .


(1800 1884 .)

, , ,


(1748 1832 .)
,

.

, ,

, , ,
, , .
, .
, .


(1809 1895 .)


(1821 1862 .)
, -,

, . ,

, ;

, .

, , , ;

, ,
, , .
, ,

; ,


(1812 1889 .)

, , .
.
, ?
, ? .

-
(1803 1873 .)

.
.
, , .
,

, , ,
, .

, , .

, , , .

? ,
.

. , ,


(1826 1877 .)

,
,

.
.
, , .

, .

, .

, . ,

, , , .

()
(1770 1850 .)
-

, , , ,

, , .

()
(1825 1895 .)
-

, ,
, .
.
: .


(1792 1871 .)


(1809 1898 .)

, : ,
.

, , :
.


(1756 1836 .)


(1811 1896 .)
-
, :


(1778 1830 .)
,
.
, , .
, .
, , ,
, .
, ; , ,

, , .
, .
, .

, .

, .
, .

;
, .

, .
; , .
, .
, - .
.

: .

, .
, ,

. ,
, , .
, , , .
,

, .

, , .

; .
, , .
, , .

, .

,
, .
,

, , .
, .
.
.

, .
, .

, , -
, .
,

.
, .

, .

, , .

, .
.
, .

, , , , , ,
- .
, .

, .
.

! !
.
, .

, .
, ,
, , , , .
, , .

, , .

, ,

, .
. , .


(1809 1882 .)
,

, , ,

, ,
, .
, .
, , .

, , ,


(1803 1857 .)

: , .
? , .

( )
(1804 1881 .)
,

, ,
, .
. .

, , ; ,
; .
, .
, .
: , .
, .
- , .
.
.
.
,

, .

,
, .
.

.
.
.
, , .

, .

.
.
, , .
- , .
, , .


(1812 1870 .)

, .

, , ,
, ,

, .

, , .
.
.

, , ,
, .
.

, ,

- ,

, .


(1770 1827 .)

, .
.


(1795 1881 .)
, ,, ,
, ,

, ; .
.

.
: .

[ ] , , , ,
, .
.

, , , ,

[ ] ,
, , ,

. , ,

, .

- ,
, .

, .
,

, , .

, ,

-;
.

, ,

. .
( , )
: , .

, .

,
, .
.
, , ,
, , .

, , .
.
.

, ; ,
, ; , .

.
,

.
, ,
.
, .
, .
, ,

, . .

, .

. ,

.
, .
: . .
.

; ,

.
.

.
, .

.
, .
,

; . : ,
, .
; , , .

, , ,

, .
.


(1795 1821 .)


(1780 1832 .)

, , ,
, .

, , ,

: , ,
: , .
, ; , .
, .
, ,

, , ; ,

, ; ,

,
, .

, ,

- , , ,
, , , .

, .
, .

, , ,

, : ,
, , , .
, :

, , ,

, ; . , ; .

, , , ,

, , ,
, ; ,
, .
: , .

, .

, ,
.

, , ,

(1772 1834 .)
,
, , .

: 1)

, .
, , , ..
, , , ,

. , ,
, , , .

, , , . ,
, .

,
,

; .

, ,
: ,
,

, .

.
: .

, ;

.
, , , .

, ;


(1785 1859 .)
, ,
,
, .
; .

, , . !

, , ,

, .

, ,
, .
, .

(1817 1878 .)

, ,


(1775 1834 .)
, ,
, ,

, .
, , ; , , !

:
;

. : .
, , .
, , : , .
.

.
.

, ,
, .

, , , ,

, ,

, .

: .

, , ,

, ,
, .
, , , .

. . .

, .

. .
. .
, , , ,

:
; .

, .
, .
, ; . .

, .
, , .
.

, ,


(1800 1859 .)
, ,

. , .
, , .

,
.

, , , ,
. , .

, ,

, . ,
, ,
, , .
, .

, , ,

, .
, ,
, .

,
, .

, , .

, , .
, , .
, .

, ,
.
, , , ,
, , .

, .

, ,
, , .
, , , ,

, .

,
.

, ,
.
, .

XIV, , , :
, .

.
: ,
, .
II , ,

, , ,


(1806 1873 .)
, , ,

, , , ,
,

, , ,

, ,

,
.
.
, , .

[ ] , .

, , ;

:
, , .

, , ,
; .

, .


(1771 1858 .)

, , .

[ ] , ,
.

, ,


(1819 1890 .)
, ,


(1771 1832 .)

, , , .
.
.

, .
, .
.
, .
, .
, ,

, ,
.

(1771 1845 .)
, ,
,

, .

, ,
, .
, .

, , , ,
, ; ;

,
,

, , .
, , .
, ;

, .
, , , .
, .

, ,
: , .
, , .

- , ,
,

; , ,

; ,

, , ,
; .
, , .
, , .
, , .
.
.
:

, ;
.
, .
, .
, , .


(1850 1894 .)

, .

, , , ,

, .

, .

, :

- , , , ,

, ,
, .
.

, ,

, , , ,

, .

, .

, .
.
, , .
, .

, , ,
.

, .

, , ,
, .
, , .
.


(1800 1886 .)


(1811 1863 .)

, , ,
, , .

, , ,
.
, .
.

, ,

. ,

, , ,


(1809 1892 .)

.
, .
, .
, .


(1820 1893 .)

, ;


(1854 1900 .)

, , .

, .
.
, .

.
.

, , .

, , ,

. . , ,
, , .
, , , .

,
, .

, , ,
, .
.

,
.

, ,

, : .

- .
.

, .
, .

, .


, , .

? ,

, .

.
, .
, - .
, ,
! - .

, .

, , ,

, , ,

, ,
, .

, , .

, ,
, , ,

.
.

. .
, ; , .

. .

, .
, .
.
. .
.
, .
, .
,

. ,

, , .

, , , , , ,

, , ,
, .
,

- . .

, .

, ? ,
, ?

, .

? , .
, , , .

, .
.
, . .
, , .
, .

. ,

. ,

, , . ,

,
, . , .

, .

, . . .

,
, .

, . (

, , .

. , ,

. , , .
, .

, , .
, , ,

, ,

, .

, ,

, ,
, , , , !
, , , .
, .
, , , .

, ,
- , . :
, ?

, , ,

, ,

, .

,
, .

.
, , .
, .
.

. .

, .

: ,

, ,
- .

.
, .
. , , , .
, .

. ,
, :
, .

, , , :
, .
, .
, . .
, , .
, .

- ,
. , , .
, .

.
.
.
, ? .
,

, , .

, , .

. -

, .

,
, .
,

.
, .
,

, ,

. ,
, .
, .
.
, .
, .

, ;

, .

, , ,

. , ,
, .

, . .
, , .
, .

, .

, ,

, .

, , ,

, , ,
, , .

, , .

.
, .
; .
, .
- , . .
, .
, .

, ,
.
.
, .

, . , , ,
, . -

, .
, .
.

, . ,

. .

, .
, .
- ,

, ,

, ,
.
, ,

, .
, .
, , , .

, .
, .
.
, .

, ,

. ,

, .

, , .
. .

. .
, .
, , .

, .
. , .
-, .

. , ,
, .
, .

, ,

, , .

: ,
, .
, .
. .
, .

. ,
. . ,
,

. , .

! . -

, ; ;
.

, .
, . , .

; .

. ,
, .

, ,

, . . (

, .

, .
, .
, .

, .

, .
, .
, .
, . .
, .
: . .
: , - !

. ,

: ,
: . ,
. .

, , ,

,
, , .

. , , , ,
, .
. -, .

, , . ,
.
, .

, .

, ,
.

, : ,
, , .

, , ,

, .
, .

, ,

. ,

, , , ,
, , .
. .

-, - .
.
, .
? .

. ,

, ,

, .

, .

, .

- , ,
, .
.

.
, .

, . ,
, .

, . , ,

. :

. .

. ,
.

, .
.
, , !

, .
,

.
. , .
, .

, .
, .
.
, .

, , ,

, , ,
, . .
. .

, .

. , .
.
.

, .

, .
, .

, - .

, ?

, .

: . , ,

.
, , , . ,
, .

,
. .

, , .

;
.
, .

. ,
, .

, ,

, , .
,
,

. .
, , . , ,


.
- , , ,
.
- - .

, . ,
, - , .
, , .

, ,

, . ,
, , , .

, ,

.
.
,

. , .
.
, .

: .
, , , , , .

. , , .

. , , ,
. ,

. ,

, , , ,
, , .

. .

, , ?

, , .
.

.
, .
.
,

, .

, , ,

- . ,
, , .

,
.

.
.

, .
, .

, , .
, .
, .

, . ,

, .
? , ,
? , , .
, .
,

, , .

,
, .
.

, ,
, .
.

, , ,

. , , ,

. .

. , .

. . .
, : .
.
, .
, ; , .

, .

, .
,

, ,

, . .
. , .

,
, .
, .
. , - .
.
.
, , ,
, , .
, .

, . .
. .

. , ,
, . .
, .

. -
, .

, . :
. .

, .

, - ,
, .
, , .
, ,
, .
, , , .

, .

.
.

, , ,

, ,

.
, ,
, , .
! , .

, .
, .
, .


(1736 1819 .)

, .


(1791 1867 .)
-
, .
, .

(1792 1822 .)

, , .
, .
.

, ,

; ""

, ,
.

,
.
.
.
, - ,

, .

, ,

, ;


(1751 1816 .)

,
, .
, , , .
,

, , ,
, , , .
, .

. ,

.
, .

, ,


(1856 1950 .)

, .

. , .

, , ,

, ,

, , ,

, :
, .

, , .

, , ,

,
, , .
, , .
, .
; ; .
; .
, , .

: ,
, .

, , ; ,

,
.
.
; , , .

: , ,
, .

. , ,
.
.

, , ,
.
, .

.
, ?
, , .
, , .
.
, .
, .

, ,

, , ,

,
, , , .
.

, .

, , , .

: ,
- - .

, ,

,
, .
, !

,
,

, , .

, , .
, , .
, .
-, .
, .

, , , .

, , .

, ; ,

, ,
; .

, -,


, .

, ,

, ,
.
, .
, .
, ; .

, , ,
.

, ,
, , , . ?

: , , ,
, .

, , , ,
, ,
.
.

, , .
, .

, , , ;

, ,

, , ,

.. , .
, , .
, . .

, ,
, , ;

, .

, ,

- , ,
, .
, .

, , , , ,

, ; , .
.
, . , , .
.
, .
, .
,
.

, . ,
, .
, , .
, .

, , ,
, .
, .

; ,
.

, , -

, , , ,

, ,

, ,
.
. , .
.

: ,
, .
, .

; .

, , , ,
.

, .

, , , . ,
, .

, ,
.

,
, .

. ,

, , .
, . .
, , , , ,

, . , , ,
. .
; .
.
; , , ,
, , , .

, ,
, .

, - ,

: ; ,
, .
, , ,
, , .
, , .

, ,

, :
.
.
, , .

,
, .
.
, , . .
, .

, -

,
: , , .
.
, .

, ,
, , , .

, , ,
.

, .

; .
, .
, .
, .

, ,
, , ,
.
.

, , ,
. .

,
: .

, 978301246569987 , . ,
, .
, .
99- .

, , ,

, , , ,
.
, , , , .
, . .

. ? .

,
, .
, .

, .

, .

, ;

, ;
, , ,
, .
; .

, ,

, , , .
, , , .
, .
, , .
, , .
, .

? . ,
? , , , .
, .

, . . ,

,
, ,

, , , ,
.
, .
: . : .

. , ,
, , .

, . ,

: - , ,

, .

, , , ,

, ,
, .

, : ,
. .
; .

, , ,
, , .
, ;

, .

, .

, - .
- , , .
, .
, .
- ,

; ,

, .
,
,

,
, .

: ,

, , ,

, , , ,


, , ,

, .
, , .
, ; , ,

, .
, .

( ) , .

, , , ,

, ,

, , .

, .

,
.
, , ; , ,

; ;
?

, .

,
,

, , .

,
.
, .
. , ,

,
, .

: , ; ,
: , .
.

. , , , ,

, .

, .
, , .

; ,
- , .

, ,

:
.
, .

, , ,

, , , .

; - .

, , ,

, ,
.
, , , .
.
. .
, , ,

- .

: ,

, , ,
: , .

, ,

, ( ,

, , .

, ;


(1809 1894 .)

; ,

( )
(1819 1880 .)

, ?

, ,

() ,

, , .

, , ,
, .
, ,
, .


(1802 1860 .)

, .


(1811 1886 .)


, .


(1823 1849 .)

, ,

- , ,
,
!
, , , .

, , , ,
, , !
, ,
.

, ,
,

. ,

()
(1813 1871 .)

, .

(1812 1882 .)

, , .
.
, , .

, ,
, , , .


(1809 1882 .)
,
,

, , , ,


(1786 1837 .)
,

, , ,
, , !
.
, , : !

- : ,
, .

, ,
,

, .
, .
. , .
, .
, .

, , ,

, ,

, .

, .
, .

, , . ,

, .
, .
, .

, ,

, , , !

, ,

, ; ,
, .

. .

, .
, .

, .

, , . ,

. .

. ,
.

, .
, .
, .

, ;

, .
, .
, .

, .

, ,
, .
, : .
. , .

,
, .
, , .
, .
, .
? . ? .
, .
, .


(1770 1827 .)

.
.

.
, .
, , .


: .
.
, .
. , .


(1815 1898 .)
, ( )

, ,

, ,

, .

.
, .
, , .
,

.
, .

, .


(1819 1892 .)
, ,

, , ,


(1824 1899 .)
,

, .. ,

[ ] ,

, ,


(1813 1883 .)
, ,

; ,

, .


(1786 1826 .)
, ,

, . ,

, , .


(1767 1832 .)

, , , ,
- ? ?
.

; ,
.


(1815 1897 .)

, .


(1808 1871 .)

, , ,

, ,
, , , ,

[ ] , , .

,
, , ,


(1733 1813 .)

.
.
.
,


(1830 1889 .)

, ,

, ,


(1761 1829 .)

! , .


(1777 1855 .)


(1813 1863 .)

,
, : , .
, , ,
- .
, .
, .

- , ,
, , , .
, .
.

, .

, ,

, ,

, , -

, ,
, .

,
, .
, .
, , .
, .
, , , .
, , .
, .
, .
.
, , ,
; , ,

. , .
, .
, . : , , .
, - .

, .

,
, .

, ; ! .
, .
.
, ,
, .
, .
, .
.

, , .
, .

, , , .
, .
,

; , .
. , .
, , .


(1770 1831 .)

,
,

; ,

, ,

, ,

. , ,

, , :

, ..
, , .
, ,

, ,

,
- .

, ,

, ,
, .

, , ,

- , .. , ,

, ,

,

.

, .

: ,

, ,
, , .

. ,

, ;

- , ;

, , ,

, , , , ,

, , ,

, , . , ,

, ,
.

: 1) ; 2)

, , ,

, ,

, , .
.

, , ,
.


, .
, .

. ,

, ,

, , .
.

, ,
, , ,

, .

, ,

, ,
"".

, ,
, , .

, ,

, .

, ,

. , ,
.
.

, .

.
, .
, .

, , ,

, , ,

, .

,
? , :

, - ,

, .

, ,
, .
.
; , , .
.


(1797 1856 .)
, ,

, ; ,

, , ; - ,

.
, .
, . ,
.
.
, , .

, , ,

, ,

, ,
, .
.

! !
, .
, .

,
.

, ,

, .

? ;
, .

,
, .
. , , .
! ! . .
;

, ,

, ; ,

, , , , ,
, . ,
, , ,

, , , , ,

, - , ,
: , .

, , ,

, ,

,
.

, , -

, ,

, ,

, , , : ,
, .

, . (
.

, , ,
, , ,

, , :

, ; , ,

, .
, .

, , ,
; .
.

, - ,

, .
.

, :

, .

, ,
.
, , , .


, .
, .
,

, , , ,

, , , ,
.

, , , , , ,

, , ,
, , ,

, , ,

. , :

. , ,

, ,
, ,

, .

, , ,
, ,

, ,

, ,

, , .

, , , . ,
,

- , ,
, .
, .

, ,
,

; ,

, . ,

- , , ,
, .
, .

, . , ,

, , ,
, .
, .
, . .

: , .

, .

, , ,

, , , , .
, , .

: ,
. , .
, .
, !
, !
, , !
.

, .
, .
, .
.

, , ,
.

,
, .

, , , -,

: , , , .

, ;

! ,

: , :

, , ,

: , ,
, .
: ,

, ! : ,

: ,

: !
,

: ,

. ,
. .

. - , .
. ( ).

, ,

, , , .

, .

: , .

; ,

, , ,
, .
.
.

, , ,

. ,

, .

, , ,
, ; .

, , , .

: -

, .
. ,
, .
. , ,

,
, ; .

; ,

.
, .

,
, . .

, ,
, .

, , , , ,

, ! ,

, ,

, , , , ,
, , , , , , .

. ; ,

, , ,
. .
.
, , , .
.
, , .
, , , .

, , . ,

. ,
, ; .
,

: , .

, , ,

, . .

, .

,
, : .
, .
, , .

, , . .
. : , ,
, , .

, , , ,
.
; , ,

, , ,

, . , , , ,

. ; ,
; ,

. ;
, , .
.

, ;

, , .

, .

, ;

, , , ; ,

, , ,


(1776 1841 .)
,
[ ] ,
.

, , ,

, .
[ ] . [ ]


(1744 1803 .)
, -,

. ,

? ? .
: .

, , , , , , ,

,
, .


, , .
, .


(1812 1875 .)

( ), , , . ,

, , , ,

, .

, ,

[ ] , ,


(1776 1822 .)
,
, , .


(1769 1859 .)
,
, ,

,
.

, ,
.

[ ] , ,
.

, ,

, ,


(1767 1835 .)
, ,
,
, .
, , , .
.
, .
, .

,
, , , .
.
.
-

, , .
.

, ,


(1762 1836 .)

, , , , ,


(1811 1878 .)

, , -.

, .


(1790 1866 .)

; .


, , .

,
, .
, .

. ,

, ,

( )


(1828 1888 .)

( )
(1763 1825 .)
, ,

,
, ,

, , .

, .
.
, ,
, .

, ,
,

, .
, , , .

, , ; ,

, ,
, , .

, .

, ,

, , ,
.

, ,
, .
! ! !

, ,
, , ,

, , ,
, , , .

, ,
, ,
, .
.

, , , ,
, .

, ,
, .

, .

, .
.
, .

, - ,
.
, , - .

, - ,

, .
, ,
.

, ,
, .
, .
.
, , , .
, . .

, .

, .

, ,
, , .

, .

, , , , .


(1796 1840 .)
,

, .


(1791 1813 .)

.
.

, ,

(1780 1831 .)
,
.

, .


(1752 1831 .)

, ;


(1744 1834 .)

, .


(1825 1864 .)

, ,
,

, , , .


(1806 1884 .)
,

, ,

, ,


(1803 1873 .)
, ,

.


(1817 1881 .)
, ,
, ,

. ,

[ ]
,

, , ,

; ,
, , .

[ ] ,


(1813 1865 .)

, . ,


(1818 1883 .)

, ,

.
-

, , ,

, ,

, .

, .

.
,
,

, ,

,
.
.

, ,

.
,

, ,
,

,
, ,

, ,

: ,

, ,
, ,

, ,

, , ,

, , ..

,
, ,

, , ,

, , , ,

, ,

, , , ,

. ,

, ,

, ,
,

, , , ,
, .

,
, ,
,

, , .
,
.
, , ,

, , . - ,

, ,

, , ,
, .
,
.

,
, .

. , -


, , ,

.
, .

,
,
, , .

, ,

, ,

, ;

,
, , .
, .
,

, ,

,
, .

, , ,

, ,

, , , ,
.

:
, .
.

, , ,

, ,

.
, .
, , ?

, ,

, ,

, ,

,
.

, ,
, ,

, ,
.

, ,

. ,

,
, , .

, .

, , ,

: ,

, , ,

,
, , , ,
, ,

,
, , .
, , :
, ;
.
.

, ,

, ,
, , .
, ,
.

, .

, ,
, ,

, .

, ?

, ,
, .

, ; , , ,

. . .

, .

: .
.
, .


(1806 1868 .)

, .


(1809 1847 .)

, .


(1798 1873 .)

,
.
.


(1844 1900 .)

, ,

, :

,
: .

, , , ,
, , .

: .
,

. ,

, , .

. ,

, , ,
, .
, .

, ,
.
, , , , :
.

. ,
, , !
. , .

, .
-

, . ,
, .
, .
,

, , ,
?

, -

, , ! ,

, ,

,
, ,

? ? .
, .
: .

:
.

, , pia fraus (

,
.
.

,
,

,
, .

, ,
? , .


, , .

, ,

: , ,
,

,
.

, ,
, ,

, , ,

- ,
, - . ,

. ,
, ,

, , ,

, , ,
.

, ,

, ,

, :

: ,

, : ,
, .
. ,

, - .

, , ,
, -

, :
, .
, , .

, ,

, , ,

, ,
: ,

? ?

, , , :
.
, , , ,

, , ,

, ,
, , .
: .

, ,

. -,
, , , - .
.
: , , , .
, .
, .
, .
, , ,

( ):

, ; ,

, , utile
, .
, .

, - .

, ,
, .

,
, , , , .
, .
.

. -

. ?

, , .
. .
,
? ? ?
.

, .

: . .

? , ,
? , !

? ? , ? ?

, ,

, , .

, , :

, : ..

. - ,

? ,

, : ,

, ,
. ?
. .
, . ; .

? .

, ;

! ! ?

, , . .

, ;
On ne peut penser et ecrire qu'passis (.).

, !

, , , , :

! . .
, , ?

, .

? ?

? ? ?

. , .

, ? ? ,
? ? ?.. ,
, ,

, ! .

: , , ,

( )
(1772 1801 .)

.

, .

, , .
.

.
, , . .

; .
.

. ,

, , .

.
, ,

.
, , .
, .

, .

, .
.
.
, .
.

, .

,
.


(1796 1835 .)

, , , , , ,


(1795 1886 .)

, .


(1817 1894 .)
-
, .


(1803 1880 .)

, ,

, , , ;

, , ,

, ,


(1788 1866 .)

, , .
, .


(1804 1872 .)

, .

, .

, , ,

, , , , ,
,

, .
, .
, .

, - , .
, ,
.

? , .
.
- , - .

,
, .

, ,

: , .

, ,
, , ,

, .

, ,

. , ,
, .
.

, ,
, , ,

, , ,

, .

, . ,

, ; ,

.
, , ,
, , .

, , , ;

, ,

. , .

, , ; ,
, , .
- , .

, , ,

, , ,

, ,
, .
.
, .


(1762 1814 .)
,

, ,

[ ] , ,
,

[ ] , ,
, .
, :

[ ] ; , ,

[ ] ,

, .
,


, .

, , , ,

[ ] , :
[ ] , , , .

, ,

: , , ,

[ ] , ,

[ ]

; ,

; ; ,


(1819 1898 .)

, .


(1816 1895 .)


(1759 1829 .)
,

, ,

, ,

, ,


(1774 1840 .)

, ,

()
(1813 1863 .)
,
.

.
.

, "".
.
.

, . , ,


(1775 1854 .)

,
[ ] ,

[ ] ;

. ,
,


(1784 1862 .)


(1759 1805 .)
, , ,

.
.
.
, .
.
.
,

, , ,
.
,

, , , ,
, .

.
.
.
, .

, , ;

, ; , , .
; :
.

, - ,
,
, .
, - .

;
,

, .

,
!

, , ,

-, ,

, .

, .

.
, .
, .

,
, .
.
, .
.
.
, !
.
.
.
.

,
: , .

, ,
.

, .

, !

.
, , .
.

, , ,
; .
, ?
, .

, .

, .
.

.
.
.

, ,
, , .
.
.

, .

, :
.
, .
, .
.
.

. .


(1767 1845 .)
,
,
,


(1772 1829 .)
, ,
,

, .

(1776 1861 .)

, ,


(1788 1860 .)

( ) .

, , ,

, , .

. .

, ,

( ) ; ,

, , ,
, .
, ,

, ,

( , ) ,

. , ,

- ,

, ,

, ,
; .

, ;

,
,

, , ?

, , , : 1) ,
; .

, ;

, , ,
;

, ,

- , .
: , ,

- , ,
, .

, , ,
.

,
.
, ,
, .

,
,

, , ,

, , , ,

, .

, ? ,

, , ,

, . ,

, ,

: , , ,

, , .
, ,

, , ,

, ,

, .
, ,
, ;

,
, .

, .

, , ,

, , ,
, .

, ,

, ,
, , ,

, , ..

, , , , ,

. , ,

, .
.

(Primus in orbe Deos fecit timor. Petron. Fragm. 22, . 219).


, .

?
; ,

,
, (

) ,
, ; ,

, -

, ; -
, ,

, ,

, , ,
.
,

, ,

, , ,

, , ,

, ,
,

. ,
.

, , ,

, .
, .

, , , , ,

, -
, ,

, ,

: ,


, .
, ,

, ,

, ,

, ,
.

, .

,
.

, ,

, , ,

, , ,

, ,

, ,

. ,
,

, ,
, , , , .

, , , ,
; .
.

, ,
, ; , ,

, , ,

. :
, .

, .
, , "".
, : , :

, ,

, , : -
,

, , , ,

, .

, , ,
, , ,

, :
: .
, .
, , .
.

. ,

.
, .
, ; .
, , .

.
, :
- , ,
, , , .

, , ,

, , , ,
, .
, :

- , ,

.
.


(1787 1841 .)

, .

( )
(1806 1856 .)

. , ,

, , , ,

, . ,

, , ,

, , , ,
,


(1808 1874 .)
, ,

[ ]
, ,


(1810 1856 .)

!
, .
, .

, ,

. () ,
, .

, ,

. ,

, .
, .


(1754 1837 .)

, , , ,

, -,

, . ,

[ ] , , , , ,

, , ,

, , ,

, ;

, ,

, ,
,


(1845 1890 .)

; , ,


(1741 1802 .)

, , .
.

, .


(1820 1895 .)

,
, .
,

, , .
.

, ,

- - , ,
-

, ,
, ,
, .

, , -

! .

-,
,
- , .
, , , .

, ,

, , , ,
, ,
, ,

, ,

.

, ,

, . ,
,

, ,

, ,

,
.
, .

, ,

, ,

, , ,
,

, .

, , ..
, .

, , ,

, .

, .

, ,

, .. , -,

, ,

,
, . , ,


(1743 1819 .)
,

: ;
, .

, ,

. ,
[ ] ; ;

(-)
(1805 1836 .)
,

, ,
.

[ ] , , ;
, . [ ]

: ,


(1848 1893 .)

, .


(1805 1875 .)

- !
, !

, : -
.
.
,


(1813 1855 .)
,

, , ,

[?] ,
. .
, ,

, , , :

: , ,
, , , .
.

, .

, ;

, , ,

? , , , ,

: ,

, ,

, , ; :

, ,

: , .. . , .
?

, . !

: , .

, .

! ,
-

?

, ? , ,

( )
(?

1833 .)

, .
, .

()
(1767 1849 .)
,

, ,

, , ,


(1746 1828 .)

, , ; ,


(1832 1899 .)

, , ,


(1749 1803 .)
,
, .


(1806 1842 .)

.


(1720 1806 .)

, .


(1801 1852 .)
,
, .


(1809 1850 .)


(1804 1895 .)


(1775 1833 .)
,

, .


(1798 1837 .)
,
- .

,
,

, ,

- ;

, , ,

, ,
, .
, , .

(1805 1872 .)
,

, ,
.
,

, ,


(1785 1873 .)
,

;


(1831 1861 .)

, , .


(1782 1840 .)
,
, .

(1776 1837 .)

, ;


(1789 1854 .)
,

; , ,


(1813 1876 .)
, ,

, : , ; ,


(1811 1876 .)
,
, ; , .

()
(1778 1827 .)
,

, , :
, .

, , , ,


(1724 1805 .)


(XIX .)

, , , ,


(1853 1895 .)
,
, , , .

.
, ,

, , ,

(1853 1890 .)

(1808 1854 .)

,
.


(1799 1857 .)

: ,


(1822 1846 .)
,
,

, , ,

[ ] : , !

[ ] , ,

[ ] ,


(1750 1812 .)
,
-

, ,


(1812 1887 .)

( )


(1798 1855 .)

, .

.
.
.
, , .


(1756 1830 .)
, ,
-

, :

; []
, ,
.
, [ ]. .
,
, ,


(1755 1826 .)
,
,

, , , .
,

,
, .


(1814 1894 .)

, ,


(1817 1860 .)
,
, (individo).

, .

: ,

, ,

[ ] .

[ ] ,
[ ] ,
. ,


(1791 1859 .)

, , . ,
, ,

, .


(1765 1812 .)


(1814 1876 .)
, ,
,
, ?

. , ,

, ,

.
: ,

, , , ,

, , ,


(1800 1844 .)

, , ,
?


(1798 1844 .)

.
, ,
!
, , ,

, ,
, !


(1787 1855 .)

, !
?
; .


(1811 1848 .)
, ,

.
, ,

, .

, , .

, , .

, , ,
: , .

. ,

,
, .
,
, , .

:
.
- ;

, ,
: .

, ,

, .

,
.

-, , .

. , , ,

, .

; - ,
, , -,
, , ,
.
, .
, , .
, .

, ,
.
, .

, , , ,

, ,
, ,

, ,
.

, ,

, ,

,
, , .
, ,

, , , .

, , ,
, .
.

,
.

,
,

:
, , .
, .
, , .
, .
, : .

, .
, .

, ,
.
.

, , .

, .

, , ,

, ,

, , ,

, , ,
, .
, .
-

-. :

, .

, , ,
.

,
, .

, ,

. , , ,

, , ,

, ,

; , ,

, :
, .

, ,

, ..

, ,

, ,

, ;
, , , .

, ,
, , ,

, ,

,
, .
, , , ,

, ,

, ,

, ,

: .
.
, .

, ;
, ,

! . , ,

; , ,
, ,

, , .
.

, ,
.

.

, .
.

, , , ,

, .

, , ,
.

, ,
, , .

, , , .,
.
; , .
, , .
, , , .

. ,

,
, .
, ,


, ,

, .

.
,

, ,
, ,

, ,

()
(1797 1837 .)

, , , .

, .

: ,

, ; , , , .
, .
.

, , ,
, , .
,
, , ?


(1831 1891 .)

,
,

,
, .


(1800 1854 .)

. ,


(1805 1827 .)

, , .


(1780 1847 .)

, ,


(1792 1878 .)
,
, .

. ?

, - : ,
; .
, : , , :

: , . -
.
: , :

. , , ,
.
, .

: , ,

. , ,

, ,

. ,
, , .
, , .

, :
, .

, . ,
, .


(1831 1894 .)

; ,


(1812 1870 .)

. , , , ,

, : ,
, , .

, ; , ,


; , ,

? ,
,

,
, .
; , ,
.
: , , ,

, , ;
, .
. .
, ,

,
, , , , ,
, , , , , , .
, , .

, . ,

, ,
, , .

, , ,
, , , ,

, , .

: , .

, .
.

, , ,


, ,
.
, , .

, ,

, , .

, , ,

, ,

, . ,

, ,
, .

, , ,

, , . ,
, ,

. ,
; , .

, ;
, ,

; ,
.

, , ; ,

, , -

, , , ,

, , : ,

, .

, , ,
, , , ,
,

, ,

, , , .
.

, ,

,
, , , ,

, .
, , , .

, , , ;

, ;
, ,

-, -

, , . ,
.
, , .

, ; ,
.
, , , .


(1804 1857 .)

.
, .


(1786 1880 .)
,
.
, . , ,
; .
.

, !
, , .
.
, , .
.
, , .
,
, .
, !


(1809 1852 .)

: , , .

.
,
,

: , : , ,
, .

,
, .

, :
, , .

? ?

, , , ,
, .
, .

, , , - ,
,

, ,

, : ,
- , .

, , .

, ,
.
.
, ,

, .
, .

, : ,

. , , ,

(1813 1889 .)

[ ] ,

[ ] , , :

[ ] :


(1812 1891 .)

, :

; .

. ,

, , , ,
,

, : , .

: ,

, , ,
, .
, . .

. ?
,
: , ,

, , .


(1795 1829 .)
,
,
, ,
.
?
! ,
?
! .
, ,

!
, .
, .
!
,
, .
,
,
!

, .
,
.
, .

, .
,

.
:
, .


, ,
!


(1784 1839 .)

.
, .

! , -


(1801 1872 .)
, ,

, .
, .
;

- , ,

, ,

,
.

, ,


(1743 1816 .)

, .
.
, , .
,
.
,
.
:
.
,

,
, ?

- , ,
.
.


(1836 1861 .)

,
, ,

, , ,

,
, , ,

, ,

, , ,

, ,

, ,
.
, ,
,
, , .

; .

, ,

, , ,

, .

, , ,


(1821 1881 .)
,
.
.

, - ,
.
, , .

: ,
- , , -.

, , .

, , : , , ,
, . .

, ,

, , , .
, , , .

,
, , ,

, , .
, .

: , ,

, , ,
, ,
, .

, ,

, .

? :
, .
, , .
, .
.

,
.

, ,

.
, .

, , , ,

, ,
,

, , .

, . -,
, , .
, .
, . .
, .

. , , ,
, !
, .
, ,
.
.

, , ,
, , , .

, ,

, ,

, ,
, , , .
,
, , .

, ,
, .

, ,
.
.
. ?

, , .
.

,
, , , .

, , , ,
.
, .
.

- ,

, , ,
.
, .
, , .
, , .
, !

! ! ,

, ,
, , .
, .
.
, !
. . .

, , ,

, , ;

, .

, , , ,
, , .

, .

, ().

,
, .
?

, .
, , .
, .
,

:
.
, .
, , .
, - .
, . , ,
, . -, ,

, , ,


(1783 1852 .)
,
,
.
.
, ;

, .
,
.
, .

, ;

, .

, .


(1806 1858 .)

, - ,

, ,
.


(1766 1826 .)
,
.
, , .
: , .
, .
,
; , , .

; ,
, .
, .
.


(1837 1887 .)

, ,

, , , -;
! , ,

, .
;


(1796 1844 .)
,
, ,
.
,
.

,
.

, .
, .
, , , .
, ?
;
.
,
.
,
!
,
.
.


(1797 1846 .)
,

, .


(1792 1869 .)

.
.

, .


(1814 1841 .)
,
. !
.
,
.

:
,
.
!
.
,

.
.
, .
,
.

,
, , , .
,
, .

, .
,

, :


(1831 1895 .)

-
- .
.
.
, .

: , ,

.

, .


(1792 1856 .)
-
. , .

, , ,
, .


(. 1771 1815 .)
, ,

, , ,

, ,


(1834 1907 .)
,
, ,

, ,
.

, .

, .
, .
, .
, .

, .
.
, ,


(1845 1916 .)
, , ,
1908
.
, .
, , .


(1838 1888 .)

, .

, , ,

-
(1846 1888 .)
,
, .


(1776 1831 .)

, , ,


(1821 1877 .)


.
, .
: ,

, , , .
,
.
,
.
,
.

(1824 1861 .)

: !


(1744 1818 .)
, ,
,

: ; ,
.

;
, .

, ,

, ,

,
, .
.
, ;

, ,


(1813 1877 .)
, ,

, , ,
. .
, ,

, ,
; .


(1803 1869 .)
, ,

, , , .

, , ? ,

( ),
, .

, . .
,


(1823 1886 .)

, ,

, : ,


(1793 1826 .)

()
(1821 1866 .)
,

. , ,

, ,

, , ; ,

, ,

[ ] , , ,

, , .


(1810 1881 .)
,
.

. , ,
,

, ,

, .
.

, , , ,

, ,
, .
, , .

, , .

,
, ,


(1840 1868 .)
, , -, ,
.

, , , ,
,

.
, . ,

, .
.

, ,

,
, - .

, -,
.

, , ,
,

, ,

- , ,

, ,

, ,
, .
, .

, ,
, ,

, ,

, , , ,

, , .

, , ,
, .
.

, ,

, ,

, , ,

, ;

, , ,
.
, .

,
, , ,
.

, , ,

, .

; ; ,
- , .


(1821 1881 .)

, , ,
.
, .


(1773 1805 .)
,
-,

, .

[ ] , ,

. , , ,
, .


(1804 1838 .)

, .:
,

,
!

, .

, , , , , , ,
, , .
: .

, , ;
, .
.
.
, .

.
.
,

! , , , , ,
, .
.

, ,
.

,
, .
, , .

, , .
.
.
, , , .
.

,
, ; .
!
.

: ,

, . :
, .
, ?
, .

, , , , -
, !
, .

, ; , ,
, .

, , - , ,

,
, , , ,
: , .
, , !
.
: .

; ,

, , ,

:
, ,

! , ,
, , .
, ?
, ,
,

,
, .
, ; .
, , ?

: .

, : , ; ,
, .

, ,
, .
.
.

. .

, ,
,

, ,

, .

, , ,
, , , !
.
!
!
.
, , .
, , .
- !
!
.
, .
- , , .
, !

, , ,
.
.
, .
.
.

, .
!
.
?
,

, .

, , ! ,
, .
, .
, !

, , , ,
.
, .

;
, , , .

, ; ,
: , .
.
.
, , .


.
.

, ,
; .

: ,
, ; : ,
, , ! !
,

: ?

, !
, .
!
, .
!
.

: ,
,

, .

, .
, ,

; ,
: - .

: , - ,
, ; ,
, !
: .
, , .
, , .
, , .

, ;
-,

, . ,
, , .
.
, , , .

: , ,

;
.

, , .
.
, !

, : , , ;
!

; ,
!
, .
: , .
.
, , .
.
; .
.

: , .

,
.
, .
.

, .

,
, .
.
, .
, : ?
, .
, .
, .
, ,

, .
.
.
.

, ,

, . :

, , ,
.
.
.

- , -
, , .
, ?
.
.
, .
, .
.
!

; ,

; .

, , . , , . :

:
.

, , ? ,
: .

,
! ,
.
.

, ;
.
, , .

, : , ,

, ,
.

, , : ) , )
, , .
!
.
, .

,
.
, .
!
; .
.

,
.

: , ,

, ; , ,

,
! ,

, ,

!
, , .
, , , .
, , , .
, .
, .

, , ,
? , .
?

, ?
: , .
.

.
, ?!
, ?

, :
, .

, ,


(1799 1837 .)
,
,

, !
!
.
,
.

, ,
,
, !

, ;
, ,
, ?
.

, .

.
,
.

, -
.
,
.
, .
.

, ,
.

- -.
,
.
! ! , ?

.
, .
, .
.
, , ,
.
, , .

, ,

: ,

, , ,

:
.
; :
, .
.
;
.
.

, .

, ,
,
.
. - . ? ,

, , , .
!
.

; ?
.

:
, .
, , , .
, ,

, ; . .


(1829 1894 .)
, ,
,

, .

, .
, , , ,

-
(1826 1889 .)
, ,

, , , .

,
, ,

,
. .
: .

, ,
.

, ,


.
: , !
- : , , - .
, .

, ; ,

, .
, , ?
, , , .
: .
, , ,

(1834 1866 .)
, ,

. . .

[ ] , ,

, ,


(1820 1871 .)

; ;


(1805 1873 .)
,
, ,

, ,

, -

,
, ,

, . ,


(1821 1882 .)

, , ,


(1813 1840 .)
, ,

[ ] , , ! ,

[ ] , (

[ ] , , ,
.


(1828 1910 .)

.
, , .
.
, .
, .
.

, .
; .
.
.
.


, .
, -.
, , . , ,

, ,
, .

, .
: , , ,
, .

, , , ,
, , .

, , ,
, . .
, , , .

, , ,

, , .

, , ,

, , , , ,

, . ,
,

.
, .

, .

, .
, ,

, .
.
, , , .
, .
, .
, , , .
, , , ,
.

,
, .
, .
, .
-

-.

, ,
, , .
. .
, - . , .

, ,

,
, .
, .

,
.

. ,

, ,
, , .
.

.
.

, .

, .

, ,
.

, , , , ,
, ,
, .

, ,
, .
, .

. ,

. , : , ,

,
.
, , ,

, , ,
, , ,
, , .

, .
.

. ,


(1818 1883 .)

, ,
,

, , ,

, ? ;
, - :

.
,


, , ,

, -, ,

: , ; ,
, !
: .
, . .

, , .
, .

: , ,

. , .
, .

: , . ,
.
, ,

! ! ,

, ,
, , .

.
.

! , !
!
, .

: , , .

, .

, , , :

, , ,
, ,

? .

, , ,
:

; .

. ,

, ,

- , .

: , ,

, .
, .


(1803 1873 .)

,
,

!
.
, ,
.
,
!
, .
, .
, .
,


(1824 1870 .)

, , ,
.

, ,
; , .

, , , ,
, , , , .

, ,

, ,

, , , ,
;

,
, , .

, ,

, , ,
.

, ,
.
, .

, , ,

, , ; , ,
,

, ,
.

, .

, , ,

,
.
; ,

.
, .

()
(1820 1892 .)

, .
,
.

( )
(1783 1867 .)

,

(1733 1807 .)

;
-, .


(1804 1860 .)
, ,
;

, ,

, ,


(1794 1856 .)
,

, , :

, , ; ,
, , .
, , .

, , ,


(1840 1893 .)

, , ,
.

, .

.
.

, ,

,
, , .

, , , , .

, ,
.


(1828 1889 .)
, ,
, ,

, ,

,
, .

; .
?

, , : , !

, , , .

, , ;
;

, .
.
, ; .

, , ,
, .

, ,
, ,

, ,

: , .

, ,

, ,

, ,
, .
, , .
.

, ,
, .
.

, , .

, ,

, , :
,

, ,

; -
, .

, ;
.

, .

, , .

, , ,
, .

,
, , , .

, , ,

, , , :

. ?
.

. , ,
, , .
, ,
,

, , .

, ,

; ,

, , , :
?
: , , .

, , , ,


(1860 1904 .)
,

, .

, .

, .
, !
.
. .
: , , , .
.
, .
.
: ; .

, .
, .
, .

, ;
, , , .

- ,
, , .
, .
, .
, , .
, : !
.

, .
, .

. .

, .
, .
, .
.


(1824 1891 .)

, ,
, ,

, .

,
.

, .

, ;

,
, , ,

, , ,
, , ,

, , , .
, .

; , ,
.

, .
, .

, - ,
, .


(1788 1863 .)

, , .

. ! ,


(1826 1874 .)
,

- ,

[ ] , , , .

, , ,

, , ,


(1773 1817 .)


(1793 1857 .)
,


(1838 1918 .)

.
, .

; .

, , .
, .
.
, , .
: .
, .


(1842 1914? .)

, , ,
, , !

- .
, : .

, ,
.
, , .
.
: -, , -, .

, ,
, . , .
- .
, , .
,

, - .
, .
: , , .

: ,
: .
: .
:

, .

: .
: , , .

: , ,

: , ,
: - .
: .
: , .
: , .

: ,
: , .
: .

: ,
: .

: ,
: .
: , .

: , , , .

: ,

: , , ,
: .
: .
: , , .

: , ,

: , ,
: .

: , .
: , .
: .
: .

: ,

: , ,
: , , , .
: , , .

: , , -

: ,
: , .

: , .

: , ,

: , , .

: , , ,

: , ,

: , , , , ,
: .
: .
: .
: , , .
: .
: .
: , .
: , , .

: , ,

: , . :
: , .
: .

: ; ,
: , .

: .
: , .
: .
: , .
: , , ,
: , .
: .

: .
: , , , , .

: , ,

: , ,
: .
: .

:
: , , .

: , , ,
: , .
: , , .


(1813 1887 .)

, ,
, , , .

, , ,
, , ,

: , ,

, .

, ,

, .
, .

, , ,

,
, , .

,
, .

, , ,

, , .
, , , .

, , . ,

, , ,

,
, .

. ,

, ,
.

-
(1811 1896 .)

; ,

,
,


(1831 1881 .)
,

, . .
. , .


(1822 1885 .)

, 18-
; , , .
( )
, .


(1800 1860 .)


(1824 1896 .)

, , :


(1743 1826 .)
, , ,

; , .

,
.
.

, , ; ,

: ;
, .

, ,

, ,
, .
, , .
, .

, , ,
, .

, , .

: ,
, , , , .
, , .
, , , .

: , ,


(1830 1886 .)

, ;

, .

. , .


(1817 1895 .)

, ,

, ,
, .
, , , .


(1808 1889 .)

, ,


(1833 1899 .)
, ,
,

, , .

, , -,
, , .

, .

; ,
.
, , , .
, , .
.

, .

.
, .

.

, , ,
.

, , .

()
(1783 1859 .)
,

,
; .

,
, .

, ,
, .
, .
, .

: , ,


(1789 1851 .)

, .

, .

, , , .
, , .
, .
, .
, .

, , , , .

, , -
.
, .
, ,
, .


(1809 1865 .)
,

1861

1865 .

, .
, .
, .

, ,

, ;

, . , .
- , ,

. ;

, .
.
.
, , .
, , .
.

: , , ,
, ,
, , .
, , .


(1807 1882 .)
, ,
,
, , , .
.
, ,

- ,
; .
, .

, ,

, ! ;

. . . .
, , .


(1876 1916 .)

, .

, , ; : , ,

! ,

, ,


(1819 1891 .)
, ,

, , ,
,

, .

, , , ,

; .

, .
, ;

, .

, , ,

, ,


(1796 1859 .)
,

; .


(1819 1891 .)
-
, .

. ;
, .


(1797 1871 .)
,

, ;


(1799 1888 .)
,


(1810 1860 .)
,
,

: , ; : ,

()
(1737 1809 .)
,
, ,
,
, .

, ,

, , ,
- , ,
, , .

, : ,

, .

. , ,

, ,

,
[] ,

, , .

, , , .

, .
,

, ;

. ,
,

, ,


(1809 1849 .)
, ,
- , , .
?
! .

. , , ,


(1802 1870 .)

, ,
.
, .


(1745 1813 .)


(1818 1883 .)

, ,


(1835 1910 .)

.

.
: ,

, . . ,
.
, ;
, .

, . ,
, .

, , , .

, , . , ,
; .
, .

,
, .

- -.

, .
, , ,

, , ,

, . ?

, :
.
- .

, , ; ,
, .

, , .

,
- ,

, . ,

. ;

, .

. , .
. .
, , .

. : ,
: ,

. , -
, .

. , ,

, , , .
, , !
, , .

. , ,

. :

.
, - : .
, .
.
, , ,
, , .

, , , ,

, .

, , .
, .
, .
, ?
, .

, ,
, , .
, .
- , ,

, ,
, , , .
, , , .

, ; -

, .
.

, ; , ;
, ; , .

, ,

, , , . ,
, ,
, ,
, .
;

, : ,
, .

, , ,

, , :
, .
, .

, , ,

, : ,

, .

, , -,

. ,

!
, .
- ,

, ,

, , ;
, , .
, , .

, , , , .

, ,
, .
, ,

, .
, .

; ,

: , .
, .
969 . , , ,
. , .

, ; ,

: ,
, .
, .
.
;

, .
, , .
, .

, ,
, .

, , , , ,
, . , .

. ,

, , ,

, , ,
, , !

, , ,

, .

,
, .
, .
, , .
, .
, .
, .
, , .

, , ,
, .
, .
, .
.

, ; ,
, ,

, .

, .
, ,

, ,

, ;

. :

; , : -
, , .
.
, .

: ,

1. ,

, ,
: .
.

,
, ; .

, ,
:

: , .

,
.
, .

, , ,
, .

, ,

, .

, . , .
, , ; ; ,

- ,

- ? .
, , .
: , , .
, .
. ( .)

? , ,

. .

, . ,
.
, - , .

, ,

;
: , .
, , ,

, ,

, : ,

, , ,
, -, , .

,
, .
, , : , .
, - ? ,
,

; ,

,
, ,

! , ,

, , , ,

, .

; , ,

, .
, , , .

,
, .
, .
, , .

. ,

. , ,

, , ; , ; ,
, ?

, ! ,
.

. , , , ,
, , , .
.
.

, , .
.

. .
, ,

, .

, ,

, -
, , , ,
, .

, ,
.
, .

, .
.
, .

.
.


(1825 1878 .)

.


(1817 1862 .)

, ,
, ,

, . ,
.

, .

, , :

, , , ,

,
, .
: .
, :
, !

,
, .
.
.

, ,
, .
, , .

.
: - .
, .
, !
, .
, .
, .
, , .

, .
, .
; .
.
;

, !
.
, !
! ?

, , ?
. .
? ?

.
, .
, ,

, .

, ,
, .
, .


(1819 1892 .)

, , .
, .
.
, ?
,

, . !


(1782 1852 .)

, ; ,

, , , .


(1820 1890 .)

, .


(1811 1884 .)

.
, .
, .
.


(1810 1850 .)
,
, ,


(1853 1937 .)

, .

, .

- -, .

,
, , .
, , .

, :
, , , .
, , .

, , ,


, .

, ,
, .

, , ,
, .
, , , .
, .

, ; ,

, ;
, , ?

, .
, .

, : !

- , .
, , .
, .
, , , - - .

, ,
, , .
, ,

()
(1809 1894 .)

,
, , .
, , .

. ,
.
, .
.

, .
, .
.
, .
.
, , , .
.
.
, .

, , , ,
, , , .

, ,


(1772 1882 .)
,

, ,

()
(1780 1842 .)
, ,

, , , .

, .
, , .
, ,

, , .

: .
, .
.

, ,
, , .

( )
(1818 1885 .)

.
, .

, , ,
, .

, , ,
, , .
, , -.
, , .
: , .

, ,

; -
: , , ,
, .
, .
, .

, .
, .
.
, .
, , .
, - , .
: .
: , .
: , , .
: - , .

: ; ,
: .

: , , .
: , .
: , , .
: , , .
, .
, , .
,

, .
; , , .
, .


(1794 1865 .)

, .


(1803 1882 .)
, ,
,
, .
,

, .

, . , ,
, , .

. .
, .
, , .
;

.
, .
.
, .
; , .
.

, .

, .
.
, , .

, ,


.
, .

, ,

, ,

.
, , .
.

, , -, ,
.
, ,

, . , ,
.
, .
, .

, , ,

,
,

, .

, ,
.
, ; , .
.
, .

, . ,

, .

,
,

, ,

, ,

; ,

.
, .
, .

, ,
.

,
.
, , .

: , .
.
, .
.

. .
.
, .
, , .
.
, .

, .

, ,
, .
.
, ; .
.
.
, - .

, .
, .
.
, !
, .

, , ,
, , .
, .
, .
; .
.
.
.
- .
- , .
, .
, - , .
.
.
, .

, , , .
, , , .
, , , .
, .
.
. , , .
, .
, .
, .
, .
.

.
, .
.
.
.
.
, , .
.

, , , .
.
, .
, .

, , ,
, , .
, , .

, .

, , .
, .
, .
? , .
, .
.
.

; , ;


(1854 1905 .)


, , .
, .
: .

: , , ,
: , , .

: , .
, , .
.
, .
, .

- . !

? ,

, ,
, .

-
(1776 1847 .)

, , .

, ,


(1799 1850 .)

,
.
, : , .
, , .
.
, .
.
, .

.
, .
, .
: .

, ,

, :

, .
, .

: , .

, .

, .
, , , , .

: , ,
, , .
.

, , ,

, , .

, ,
.
.
.
, , .

, , .

, ; ;

.
.
, : !

, , ,

, ,
, .

, ,
, .
, , .
.

, .

, .

,
, .
.
, .
.

, .
, .
, .
.
, .
, .
, , : .
,

. , . ,

.
.
, .
, , .
, .
.

, , , , ,
, .
, , .

, , ,
.
.
.

, .

.
. , .
, .
.
, .

.
.

, .
.
, .
.

, ,
, ?
, .

,
,

, .

, ,
,

, .

, ,
.
.
, .
; , .
, , .

, , ,
, .
.

, , .

, , ,

, , .
,
.

, , ,

, :
, , .

, .

, .
, .
.

, .
, ,

. ,

: -

, , ,

, , , ,

, .
!
, , .
, , .
.

, ,

, ,

, , .
, , .

-
(1780 1857 .)
-

.
,
!
,
!

,

.
,
,

,
.
, ?

, .
, .

-
(1803 1869 .)
, ,

, , , .
, .

, , .


(1844 1923 .)

, , ,
, .
.

, .

; , .

, ,

. ,

- ,
.
, .

, , , , .

: ,
.
: !
:
, .

, .
, .


(1811 1882 .)

, , , .

-
(1805 1881 .)

, .


(1821 1867 .)

, .

, - ,

, .

! .

, ,

--
(1831 1892 .)

--
(1754 1840 .)
,
,
, .
,

, ; , ;

, ,

, .
.
.
, .
.
, , .
;

, , , ,
, .

,
, .

-
(1748 1824 .)

,
, .
, .


(1765 1824 .)
,
,

, .

, ,
, , .
, : , , , , .
, , .
.

, , ,
; .
: .
, , .
, .
, .

, , ;
;

, .
, , .
:

, .

, , .
.
: , .
.
, .
, : .
, , .
.
, .
.
.
.

, .

, , .

, , ,
, , , .
; .
, .
, .

.
, , .

, ,

.
, .
: .
, , .
.
;
, , .
.

, ; , ; ,
,
, , .
, .
.

, .

, , , ,
, .
,

; .
.
.

, , , .
.
.
.
.
: .
, .
, .


(1815 1882 .)
,

-
(1737 1815 .)

, , .

- ,


(1844 1896 .)

, .


(1828 1905 .)
,

, ,
, .

-
(1790 1870 .)

, .

(1797 1863 .)

; . ,
.
.

, .

--
(1787 1874 .)
,

, , ,
, , .
, .
,


(1830 1870 .)
, .

, .
, .

, ,

.
, , .
, .

. .

. :

, ;

, .

, .
: .

, , , ,
, .
.
, , .

, , . ,

. ,


(1822 1896 .)

, ,
: , !
, .
, , .

, ,

; .

, , .
, , .
.
,

.
.
, .
.
,

, ; ,
,


(1811 1872 .)

,
.
, , .
, , .
, , ,


(1818 1893 .)

: .


(1858 1915 .)

: , ,
, .
: , .
, ,

, .
, , .

, ,

, .

.
: .
, .

-
(1802 1885 .)

, .

.
.
. .

: . ,
, .
. .
, .
.

,
.

; .

, ;

. , ,

. , .

, , , , .
, , .
, .
.

, ; ,
.
.
, : , , .

! .

,
, ; , .
, : , .

, ,

.
, , ,

, , ,
. , .

, . -
, , ,

, , ,

, ,

; ,
,

, .
, .
, .

. , ,
.
, .
, .

. , .

, .

, .
, .

, . ,

, .

,
;

, , , , .
,
. ,

, .

.
: .
, .
.
, .

, .

, , , ,

, : , , . ,
, , .

.
! ! ! . .
: .

, ; ,
.
,

, ,

.
.

, ,
: , , .

, , .
, , .
, , ,

, .
, .
.

: , , ,
.

, , ; ,

,
, , .
, .
, .
.
, .
, .
.

,
, .
,

-
(1854 1888 .)


. ,

. , -,

, ; ,
, ; ,
,
, .
:

. , ,
.
, ,
, ,

; ,

-
(1748 1825 .)

, , .


(1821 1892 .)

,
: , .
, , , .
, , , ,
, .

- . , .

? : , ,
: , .
: , , .
: , , , .
: .
: , , ,

: .
: ,

: .
: , , .
: .

: ,
: .

: .
: .
: .
: , .
: , , , .
: , .
: , .
: .
: .
: .
: , .
.
: , - X.!
: ? .
( ).
: - X.? , !
: .
: !
: .
: .
: , , , .
: .

: .
:

: , .
: , .
: , , .
: - - .
: , .

: , ,
: , .
: , , .
: .
: .
: , .
: , ,

: , , .
: , .
: , : , .
: -, .
: , ,
: , , .

: , .
: .
: , .
: .
: .
: , .
: .
: , , .
: .
: ,

: , .
: , .
.
, .
.

, ,

--
(1798 1863 .)
,

,

, , , , , ,

, .

, ,
, , -, .
, !

- , , ,
, , .
, .
, , .
.

- , ,

, , ,
.
, .
, .
.


(1840 1897 .)

, , , .
, .

, ,
.

, , :
, .
! - .

()
(1802 1870 .)

, , ;
: !
.
, .
; , ,

.
, : ,
, .
, .

, .
: .

, , .
, .

, .

, , .

, .

. ,
, !
, .
.

, , , .

, , , ,
.
.
, .
.

: , .
, , , , , .

, , ,
, .

()
(1824 1895 .)
,

, , , , , - ,
, , , ,
, , .
, , .
.

, .

, ,

-
(1804 1874 .)
,
,


(1804 1885 .)

, , .
, , .
, .

, .

, .
, .
.
, .
.
.

; - .

.
.
, .
.
.


(1806 1881 .)
,

. ,

, ,


(1754 1824 .)
-
, .
.
, .
.
, .
, , .
, .
, .
, .
, .
.
, ,

, , ,
, , .
.

.
.

, .
.
. ( .)
; .
, .
, .
, .

, .

.
, .
, , .

, .
, .
, ,

, .
, .

, , .
, .
.

. , ,

- ,
, , , .

, , , .
, , , , .

, , ,

-
(1748 1836 .)
-

: , , ,


(1840 1902 .)

, :
.
, .

, .

, ,

,
.

-
(1808 1890 .)

: , , ,
, .
, , , .
.
.
, .
, .
- .
? .

, , ;
: .
.
, .
, -.

, . , - .

, ,

, .


(1767 1830 .)

.
;

, .
, ""
, , , .


(1798 1857 .)
,

,
,

, ,


(1792 1867 .)
,

.


(1819 1877 .)


(1840 1892 .)

,

-
(1772 1825 .)

,
.


(1769 1832 .)
,

: .


(1790 1857 .)
, ,

.

-
(1811 1883 .)
, ,
,

; , ,

-
(1744 1829 .)
,

, .

, , .


(1790 1869 .)
,
, , ,

, , .

, ,

, :
, .
.

, ,
.
.
, , .
.
, .
.

-
(1782 1854 .)

, , ?
, .

-
(1749 1827 .)
,
, , , , ,


(1764 1830 .)

.
, .
, ,

, , ,
, .
;
, .

, : ,
, .
.
, .

, .
.
, : , .
.

-
(1755 1813 .)

.


(1797 1871 .)
,

, .
.

-
(1750 1803 .)
, ,
, ,

.
,

. ,

, : ,

. .
, .

,
.

, , ,

, .

--
(1810 1883 .)
,
-


(1803 1870 .)

, .
, .
, , .

, ,

, .

(1798 1874 .)

, , ,
, .

, .

, .

. , ,


(1850 1893 .)

, , ,

,
: , .

, . , ? ,
,

, , , .

, , ; , .

, - , , .
: ,

: ;
?

: ,

, , .

, , , .


(1810 1857 .)
,
- , :

, ,

, , ,
, , ,
, .
.

, . ,

, , ,

,
!
.
, .
: .

, ;

I ()
(1769 1821 .)
,
,
1804 1814, 1815 .
.

, , ,

, , ,
, , .
.
, : .
, ; ,
, .
,

, , , , .
, .
, , .

, , .
, .

, , .
; .
.
.
.
, .
, .
; .

, . , ,
.
;

.
.
.
.
, .
.

.
.
!
, ;

. , ,
, .
, .
.
.
- .
, .

-
(1738 1810 .)

, .

( )
(1808 1855 .)

(1780 1844 .)

-
(1782 1871 .)

, .


(1820 1889 .)

! , , . ,

; .


(1822 1895 .)
-,

, ,

,
.

.
, .

- ( )
(1753 1835 .)

, , ; , , .

-
(1809 1865 .)
, ,

, ,

, , ,


(1792 1887 .)

-
(1823 1892 .)
, ,

- .
.

. , ,
, , .

, .

, ,
, ,

, , .

, ,

,
, .

, .
! , .
.

, -

, ,

(1864 1910 .)

.
. , .
, .
, .
.
, . , .

.
. ,

, .
, .

, , ,

. ,
.
.
, .
?

, .

, , .
, , , .

: . :
, , , , .
, . ; ,
, .
, .
, .
, .
, , ,
, .
, !
- - , .
: !
.
, .
, .
: .

. , , ,
.

, ,
, .

, , ,

. .

, .
: .
, .
, .

,
, ,

, .

.
. , .
, , , .
, , , .
, , , , .
- , : .
.
! , .
, , , .
, .

, . .
, .

, !
, .
, !
.

, , ,
, , , , , .
, .
.

, .

: , .

.
, .
- , .
; , , ?
, .
, .
: , .
.

. , .
, .

, ,
: .
, .
. ?

. ,

: .

, . , .
, , .
, , .

. , , ,
: , .
. , , , !
, , .
.
: .
, .
.
, .
, .

, - .

.
: , . .


, .
. , .
.
, ,

, ,

, .
? , .
, , .
, .

, ,
, .
, , .
.

, : .

.
.
1870 - . , !

, .


(1740 1814 .)
,

.

, , ,

, ,

, ,

, .

, , , ,
, , , ,

-, ,
, , .
, , . .
. .

, , ,

, ,

, , ,

; , .
, ,

. , .

, , ,
.
, , , ,

, , ,

, ,

, , ,

, ,

, , ,

, , ,

-
(1755 1832 .)

( )

(1804 1876 .)

, , , .
, , !
, .

, ,
,

; .
, ;

, , ,
, .
.
, ;

, , .
, .
, .
, .
.

, ,

, ;

,
,
, .
, , .
, .
.
, .


(1799 1874 .)

, , ,
, :
,

, .

-
(1770 1846 .)
-
.
, .

, , ,

- -
(1760 1825 .)

,
, .

, ,

, ,

, , ,

, , ,

[ ] ,

[ ] ,

- -
(1804 1869 .)
,
.

: , ,
.

, .
, .

, , ,
, .
, , , .

-- -
(1737 1814 .)

, , ,
,

--
(1766 1817 .)
,
, .
.

, . ,
.

. ( ).

.
, .

, , .

, , ,
.

. .

, .
. ( ).

,
, , .
, .

, ,
.
, , .
.
, .
, .
, , .
, , .

, ; :

. ,

;
, , .

(- )
(1783 1842 .)

, , ,
,

- ,

, .

, , .


.
.
,

,
, , , .
,
, .

, , , .
.
, .

, , ,

, ,
, .
, ,

, .
, ; ,
, .
,

, .

, . -

, :

, , .

, ,
, .

, . ,

, , , .
.

- ,
, .
.

, , , .
, .

, ,

, , ,

, , ,
, , .
, .

, ,

, , ;
.

, ,
.
, .
.

- : , .

- , ;

, , ,
.
, .

, , .

, .

, ,

.
, .

, ;

, .( - .
.
, .

; , ,

, ,
, .
.

- (-)
(1754 1838 .)
,

, .

, , ,
:

, .
, .
, .

, ,
, .
, , , .

, .

, .
, .


(1805 1859 .)
,
, ,

, ,

, .

.
.


(1828 1893 .)
, ,


: , ,

; ;
.

, ,


(1821 1880 .)

, . .
,

, ,

, , .
, .
, ,

.
, .
, .

- , ,
, .
.
.

. , . ,

, ,
, .

. ,

, , .

, .

.
, .
, .
, , .

, , ,
, :
, , , .
.
, .


(1844 1924 .)

.
, .
, .

, : ,

; . .

, , ,

, . ,
, .
.

, : ,
, .

: , ,

, . ,

, ,

. , , ,
, .
, .
. , .

. .
, .
, , ,
, .
, .
, .

, ,

, , ,
.

; .
.

, ,

: , .
, .

, , , ,
.

.
. , .

, , ,

; , ,
, , , .

, .

.
? .
, .
.


(1820 1876 .)

, ,

, , , ,


(1772 1837 .)
,

[ ] , , ,
1. , , -
2. [ ].
3. [ ].
4. [ ].
5. , [ ].
6. [ ].

7. , , [
8. [ ].

9. , , ,
10. , , [ ].

11. , , ,

12. , ,

13. ,
14. .

15. [ ] , , [ ].

, ; ,

!!! ! !!! ,

--
(1741 1803 .)

, ,

, .

-
(1768 1848 .)
,
.
, ; .
, .
,

, .
, .
,

, , ,

, ,


(1815 1896 .)

.
, .


(1807 1873 .)

. ,


(1821 1881 .)
,
.
. ,
.
, .
, ,

; , ,

, .

, , , , , ,

: .

, , , ,

, .
.
. ,
, .

, ,
. .

, .

; , .

, .

, .


(1741 1801 .)
,
, , ,
, , .

, , ,


(1746 1827 .)

,
, . .

-
(1790 1870 .)

, , ,
, , .


(1771 1848 .)

, .


(1797 1866 .)
,
.

20


(1870 1937 .)

, .
, .


(1859 1919 .)

: , , , .


(1889 1951 .)

, , .
.

, .
, . .
.

: ,
.
. ,
, , .
, .
, .

, , .

.
.

, ; ,
, .
?
, , .

, , , , ,

, .
.
, , , .

, .

; ,

, .

.
.
.


(1905 1994 .)

: .
, .
. .
.

,
, .
, . .
.
. , ?
, . , .
, , .
, ,
, , .

, ? ?
, , .
, , .
, .
: .
, , -, !
, .


(1883 1924 .)

; , .

, , :
? - .
; ,
, , ,

, ,
, .

; ,
. , .
. .

, ,
, .
, .

. .
.
, , . .


(1874 1936 .)

. .
- .

, .

.
. .
: , .
, .
, .

, , ,
, .
, !

, , , !
, .
, .

, , ,

.
, .
. .

. ,
, ;

, ;

, .

: ,
.
, ?
,
.

, .

, ,

. ?

, ,
. . ?
, , !

, , .

, .

, , .

, ,
, ,

, , , .

-, : , !

, , ,
, , .

, ,
, .

, .

. , ,
, . .
, .
, , .
. .
, .
, , , .

, , . ,

,
, , , .
.

, ,

, .
, , ,
.
.

? ,

, .

- , , .

. , .
.
, .
.

, , . -
.

. , ,
. , .

, ,
, .
: !
: .

, .

. , ,
. .
.
, .
.

, ,
: ! .

, , ,
, , .
. , .

. , , .
, .

, , . ,
, .
, , .
,
;

, . ,

.
, .
, .
,

, .

, , ,
, .
, .

, . ,

, , .

, .
, , .

Omne animal tristi[3672 - () (.. ) ().].

, , .
, , , .
: , !

. ,
, .
. (

,
, , !
.

,
!

- .

, , , , .
.

. ,

,
. ( 1909 .)
.

, ,

; .

, .

,
, .
, .

, .

. ,
! , .

, ,
.

, . ,
, .
. .
, .
, , .

, .

,
.

: , , ,

, , .

, .
, !
, .
, ;

, , , ,
, .

,
, .
, ,

, . .
.

, .

, , . , ,
, , .
, , .
.
, !
. ?

.
,

. ,

, .
, .
, !
.
, .
, ,
, .
, .
: .

,
. -

, .

? , ,
,

, , , .
, .

, , ,

, , .
, .
.
, ,

, .
, .

: , . ,
, ; .


(1880 1942 .)


(1856 1939 .)
- ,


. , - ,
.
.


(1881 1942 .)

, , ,

, , .
, ,

, , ,

, ,
, .
, , .

.
.

, , .

, ,
.

, , ,

, ! ,

.
.

! ,
.


(1862 1931 .)

, , .

, .

, , ,

.
, .

; .


(1899 1986 .)

, .
. -
, .
, , .

. , .

?
. .
- .


(1898 1958 .)
,

: , .

, , ,

, , .
.
, .
, , .
, .

, :
: .
, ,

.
, .
. .
, .
, .
, .
, , ?
: , , , .
, , .


(. 1912 .)


, .


(1852 1928 .)

: , ; ,
, .
,

( )
(1887 1969 .)

, .


(1865 1945 .)

, , .


(1879 1964 .)
,

, ,

, , ? ,

-
(1857 1941 .)
,

![3674 - .]


(1860 1937 .)

, , ,
, .

, ,

, .
, .


(1872 1956 .)

- , ,
, , .
, .

, - .

, . ,
.

: , , ,
,

, .
.

, -

, ,

, , , :

: - , ;

, ,
, .
- .

, ,
( ) , ,
, , - .
.
, , , ,

, : ,

- .

, , , .
, .

, , ,

, , , , ,
, .

, .

, , ?
.

, ,
. , .

, - , :

. ,

. :

. ,

. ,

. , ,

, , , ,
. , .

, ,

, , ,
, .

: , ,

.
. .
, , , .

. ,

, , ,
. .

- .


(1899 1973 .)


, , , .

, , , .


(1894 1987 .)

, , .

, , , ; ,

; ,


(1875 1955 .)

, .


(1889 1944 .)


(1859 1927 .)

. , .
- , .
.
.

, , ,

, , ,


(1868 1952 .)

, , , ,
- .
, .
, .
.

- .
, . , .
, . .

(1860 1954 .)

, ,
: .
.

. : , , . :
.
, , , : ,

, ,

, ,
,
, ,

. .

, -, ,

, ,

, , . , ,

, .

, , , .
, ; .

, .


(1865 1936 .)

, .
, .

, ,
.
, ,
, ,
, ,
, !
,
,
:
.
:
, !
, ,
!


(. 1917 .)
-,

.
, , , .
.


(1903 1974 .)

, .
.
, , .
, , , , .
, .

, ,

, .
,
.
.
, .

, , .

.
- .
, , , , ,

, ,
, .

.
. .

, ,

, ,
, , ,

, .

. ,
.
: ,

, ,

.
,
. , ,

, , ,
, , .

, ,

, , .

,
.

, - -? ,

(, , )

, ,
, , , .
, .
, , .
.

, .

, ; ,

,
, ,

,
,

: , ,

, ;

.
,

, ,

,
, ,
. Le pouvoir est essentiellement stupide.

, ,

: , (, ,

, .

, ,
,

, ,

, , , ,

, ,
,
;

. ,

, , .

, , ;

, ;

, - ,
.

, ,
, ,


(1898 1973 .)

, .
, .
, ,

. , , .

, . .
, , , .


(1908 1999 .)

, .

, . : ; :
, .

:
, , .

, ,
. .
- , , -,


(1890 1976 .)
,

. ,
. .
.
, , - .
, , .

, , ,
!
- .
. .

- , , .
, , .
, .
.

, , , .

,
.
.

! ,
.

- . , ,
, ,
- , .
, .
, .
, .
- !

, .
,

, , . -, .
, .
, .
, , - ,
.
.
.
.
!
, , .

.
, .
, , , . !
!
.(. 1943 .)
(. 1930 .)

, ,
: , .

, , , .
, , .
, , .
.

. , ,

, , .

: , .
, .

, , ,
, .

C.
(1898 1963 .)

, 60 .

, ,

, ,

, .

, . ,

. .

; -

.
, .

; .


(1903 1990 .)

,
, .
, , , ,

, ; .
, .
.
.
, .

, , .
; .


(1912 1987 .)

, , .
, .
, .

, , -
,

, .

, , .

. : ,
.

()
(1870 1916 .)

.
, , , .

, , ,

: ,

. ,
. ( .)

, . ,
, , .
, .


(1919 1999 .)

, .
. , , .

"". ,

, ,
.
- .
.

, ! , ,

. ,

.
.
.


(1874 1965 .)

.
.

; .

, , ,
, , .
, .
, .

, .

, ,
, .

, , ,

: , , ,

, .


(1907 1973 .)
, ,
,

, , ,
, .
.
, , .
, .
.
.

, ,

,
, - ,

.
, .

, .
, , , - ; ,

, ,

, , ,

, ,
,

, .

, , ,

,
, .

, ,
, , .

, , -

, , : ) , )

, -

, , ,
, ,

, .

, .

, , .

, ;

,
.

- ( ) : , ,
, : .

, , ,
, ,

.
, .

, , ,

, , , ,

, ,

- , ,

, ,

, ,

- ,

, ,
:

, ,

, ,

, , .. .
, , :

, ,
,

( )

, . . , ,

, ,
: .

, .

, , , , , ,
, .
, , .

, , , .

, -
; .
,

, ,

, , ;

, , , .

: , , . , ,

,
, .
, .

? , , -

, , ,
, ; , .
.
,
, .

-,

, ,

, , ; ,

, , .

, .
, .

, .


(1903 1950 .)

, .

- , , ,
, .
, ,

, ,

, , , .
, , , .
,
, .
.

; , ,

, .
: .

, , ,
.
, , , , ,
, , ,

, , ,
, , ,

, : ! ,

, , - ,
, .

, .

, ,

( )

, ,
, .
, , .

, , , ,

, ,
,

, .

, , .

, ,
, , .

( ) ,
, ,
.
, .

, ,

: , ..?
, .

, .

, . ,
.

-, -, - .

, ; , .
, .
, .
.

.
.
, .


(1909 1993 .)

, .

, .
: .

, .
, .

, ,

,
, .

.
, , .
, .
, 46 , .
, .
.
.


(1872 1970 .)
,
,
, , , .

, .

, XVII ,

, , , .

, .

? , . ,
, .
, .
, .

- , ,
.
.
, , .

, ; ,
, - ,

, , ,

, , ;

, ,
, . , .

. ,
, ,

, .

, ,

: .
, .
, ,

.
, .
,
, , ,

, .
,

.
.
, , , , .
, , .
, ,

, : , .
.

, , ,

, , , ,

, .
.

, .

, ,

. -

,
.
, .
, .

: , , ,

, ,
, , , , .

, - , .

: , .
.

: ,

, , .

, , , ,

- ,
, , : .

, , .

, , ,

, ;

, , ,
( )

: .

, , , ,
, . ,

: , , ,
.
, .
,

, , , ,

.
, . ,


, ; , .

- , , .
, , , .

. , , ,

, ,

, ;

, . ,

, ,
,

,
.

, , , ,
, : .

, , .

, , .
, , ,

, ,
! .
?

.
?
.
, ?

!

,

, ,
, ,

. .


(. 1937 .)

-: , ,
, .
, .
, .
, .

, , .
,

. .

, , , ,
, : , , ,

,
, , ,


(1894 1963 .)


, ,

, .

, ,
.
, .

, . -

,
, .

, , , ,
.
.

. , ,

, ,

XV

, , ,
, .

, -

, .

, ,
, .
.
, , .

, , ,

, . , ,

, .

,
.

, ,

: , .

: , .
, , .
, , .
.
, .

. ,

, , . ,

, ,
; .

, , .
, :

, .

, , , ,

,
, , .

, , ,

, , .

: .

, .

, .

. .

. ,
, , .

, , - ,

( ) ,

, , : ,

, ,

, , ,
, .
.

.
,
, .

, - .
, .

, , ,

, ,


(1874 1965 .)
,
,
? , ,

, , .
, - .

, .
. ,

, , .

, ,
, .

. ,

, .

.
.
, .
, : ,

, .

, .

, .
, .

, .

, .

, ,
.

, , ;
,

, .
.
.
, .
.

: ,
, .
.

, .
, .

, .

, :
, ,
,
;

.
, .

, .

, , , ,

;
, .

, , ,

. , ,

, , ,

, ;

. , ,

1933, 1935 ,

, ,

. ,
, .

, ;
.

. .

.
, .
;

. ,
.

; .

, , ,
, .

(1946)

, , ,

, ,
, , , ,

. , .
,

, . ,

, .

. ,

, ,

, , . ,

,
, . (1939)

, , ,

, -
, .

, . , ,
: , .
. , .

.
.
,

. .

, . .
, , .
, , ?!
, .
, ,

, ,
, :

. ( , 1940.)
. . (1940)

, . :

, ,

, , . ,

: , , ,
( ):
, !
:
, , . - .
:
, .
:
, .


(1874 1936 .)

, , ; .
, .

; , ,

.
, , .

, , , .

, . ,
,

, ; .
, .

, , -

, , - .
- , .

, : ,
: ,

, ,

. ,
.

,
, , ,

, .

, - , ,

; ,
; .
, !

, , .

.
.

, . ,

, , .
: - , .
.

: ; ,
, ,

,
, , , .
, .
, , .

, , .
.
, , , .

, .

, , ,

, .
,

: , .
,

, .
. , .

, , ,
, .
,

, , .

, .

, ,
.
- , .
;

, , .


, , ,

, , ,

. ,

,
, , ,

( ) , ,
, , ; ,

, , :
, .

,
, .
, .
, , .

, ,
,

, .

, ,

, ,

, , , .

, - ,

.
, , ,

, : ,
.
.

, .

. , ,
; .
; .
, .
.
, .

, ?
, , .
.

, , , ,

, , ,
, , , . ,
, .

, . ,

. .

, , ,

(
. . , ,

, , ,
:

, .
. , .
, , ,

, ;

, , ;
, .
, . , .
: , .

. .
: , .

. ,

. , .

, .

, , .
, ,

.
- , .
.

, , ,
, , .
; , .
.

, , .

, ; ,

, .
, .

, , ,

, .
,

, ; ,

, .

, , ,

,
;


(1903 1969 .)
,

, .
, .

, ,


(1838 1917 .)

, , .

.
, , : ,
, .


(1900 2002 .)

-
, .
-.
, .
.

, , , .

, ,
, , .
, , .
, ,
.
, "" .

(1877 1962 .)

, .
-, , . ,
, , .


(1898 1979 .)

, .

;
, . - .

, , .
, , .

, . ,

- - , ,
. .

, .

, .

, :

, ,

, .
, .

, ,
.
, .
, ; ,
: , .


(1833 1911 .)

.
.

,
,

, .

,
.


(1901 1992 .)

, , ,

, .

, .(1843 1916 .)
: , .


(1913 1989 .)

. , , .
, .

: , , ,
, ,

,
, .

, ,
, .
. .

, .

, .

, .
.
, .

, ;


(. 1936 .)

. ?
, .
.
.
, , .
, , .
.

, .

.
.

. ,

, .
, .
. .
.


(1898 1970 .)

.
.
, .
, .

, , .
, .
, .
, , .
, .

, , .
- , .

, , .
, .
, .
, ,

,
. .

, .
.

, , , ,

; . .

.
. - . .

, . :
. .

. .


(1886 1944 .)


(. 1938 .)

, .
.
, .
, .
, .
, , .

. .


(1890 1935 .)
-

, . ,

, .

.
, .

, .

. , , ,

: ,

. , .
: , - . , , !

, .

, ;

, 2500 !

, ,

, .

, , , ,
, .
.

, ;

, .

, ,


(1884 1958 .)

, .
, , - , .
, .
, , .
, .
, .
.
, .
, , ,
.
, , , .
.

,
.
, , .

, ,

, . .

, ,

, ,

. ,


(1911 1991 .)

? , , .

, .
.
- , .

, .

, , ,


(1889 1969 .)

.
.

- .

,
, .

; , ,

, , ,

.
.

, .


(1921 1987 .)

, , , .

. ,

, , .

. , ,

, , , ,
, .
, , .
, , .
. , .

, . ,


(1874 1928 .)

, , .
- .
, !

in abstract

, ,

-
.

: ,


(1880 1936 .)

, , ,
.

, ,

, . .

, , ,
, .

, .

, . .

, , .
.


(. 1926 .)

: , .
, , .
, .
.
,
,

, .

()
(. 1921 .)

,
. ,

,
, , !

, -, . , ,

, ,

, , , ,

,
, , ,

, ,

, ,


(1885 1962 .)

.
, , :

, , . ,

, .
, .

, .


(1915 1981 .)
,

, .[3675 -
, .


(1889 1964 .)

. ,

, ,
, , .

, , ,
.

, , .

, ,


(1861 1941 .)

, .
. , , ,
, , .
.
, , .
, , , .

-
, ,
, .
, .


(1925 1964 .)

: , , ,

, ,

, .

, , ,
.
, .
, .
.


(1900 1983 .)

, .


(1888 1963 .)

.
: .
, .
, .
: , ,
.
, .

.
, , , .
, .
.
- , .
, .

. .
, !
, .
.

, - .

, , ; ,
. , .
.

, .

- , ,

; ;

, ,
: 1,5 .
: ! ! , .

.
, .
, .

, .

, .

, ,
: .
: .
, .
.

, ?
,

, .
, , .

,
.

, .

, .
, .
.
, .
, .
, .
, , .


(1904 1989 .)

, ,

, , ,

, .
. .
, .
, .
,

, .
.
.


(1886 1978 .)

, , , .

- ,


(1881 1973 .)

.
.

, , .

. , ,
, .
, .


(1864 1936 .)
,

; .
, .

, .


(. 1940 .)

, .


(1891 1937 .)


(1866 1952 .)

, , ,


(1884 1920 .)

, , , , .

, .


(1920 1993 .)


(1911 1980 .)

.
.

XX .


(1919 1990 .)

, .

, ,
, .
, , .

: , .

, ,

, , ,

,
, .

, , ,
, , .
, .
, , .

, ,

: ,
.
.

. - , ,
50:50 .
.

50 , , .
, - , .
, .
,

, .

.

,
, .

, , , ,

, , .
, , , , 15 .
: , , .
, , , ?
, ; , .
,

.
, .

, .

, ? :

, , , , ,
.
, .

, , , ,

; ,
, .
, , .
.

. ,
, .
.
, .
, .
.
.
,

, ,

, .
, .
, .

, ,

, , , ,

, ,
, .
, ; , ; , .
: , , .

, , .

, , , .
, , , , .
.

, .

, , ,

, .
.

, .
, .


(1872 1945 .)

.
, .

, .

, ,


(. 1920 .)

, - , ,

, , , ,

, .
.
!
.
, .

, .

, , ,

. ,

-?
, .
? , .
: ;

: !

, , .
, .

, , . .
, .
!
, .
, .
, .

, ? !
, ,
, !
, , !
, , .

, ; , , ,
.
, .
, .

, .

- , .
, .

, ,
, .

, , ,
, .

; ,
: .
.

- , , ? - ,

.
.
.
.
, ?
, - .
, .
.
, .
, .
: , .
, .
- . , .
, .
, .
, .
, .
; .
, , , .
, .

: , .
, .

: , ; ,
, .
. .
, .

, .
, , .
.
.
, .
, .
, .
.
, .
. .
, , .
, .
. , .
1-.

, .
, . - .
.
, .
.

, .
, , , .

; , ,
.

, , , ,
, - .

, ! ,
. .
, .
,

, .
, , .
, .
. .

, .
, .
, .

, ,
: ,

: ,
.
, , .
, .
: , , .
.
, , .
.
: , .
: .
: !

, , : ,
. .
.
!

.
: , .
, , .
, .

, .

, -

,
.
: , , .
, : .
, .
, , .
, , .
,

, , , ,
,

. ,

: , - , -
.
.

, .
.
, , , .
.
?
.
, , .

, ,
, , .

, ?

, ,
,

, --

, .
.
, .

: , , ,
, ; ,
.
,

: .

.
.
.

, , ,

, - .
, .
.


(. 1898 .)

.
.
, .
, .
, .
.
.
, .
, .
, .

, .
, .
, .
,

, .
, .
, , .
, .
.
, .
.
, , .
, .
.
, .


(. 1932 .)

, ?

! , .
, . , .
- ,

, , .
.

, ; ,
, .
, . , ?
, , .
, .
, .
, .
, ,

, , .
. . , , .
.
.

-, .

, .

, .

, .
, , .
. .
.
, .
.
, .
.
,

-.

, .
, .
, ; .
.
, ; , .

, , .

.
,

, , .
, , . , ,

, , . ,
, , .
.
. .
.
,

.
, .
, .
.
, .
,

; .

, .

, .

.
: , .

, .
, , .
, .
, .
, .
. .
, .
.
,

,
:

.
.

, .
, .
,

, - .


(. 1935 .)

: ?

.
.
.
,

: ,
.
, .
, , .
, .
.
.
.
, .
- , .

, .
, .
, .
.
, .

. .

, , .
, .
.
, .
, .
.
. .
, .
, .
, .
, .
, , .
, .

.
. .

, .
, , , , .

, .
. ,
, .
, .
: .

, .


(1873 1944 .)

, , .
. .

; .

.
, , !
.
,

,
!

, .

? , .
, .
.

, ,

,
, .
, .
.
, .

, ,

, : ,

- - ( , , ) ,
, , .
,

. ,
, .

, , , .
.
, , ?

, . ,

. .

, ,

, : ,

: ,

- , :
, , .
, .
, .

, .

, , ,
.

; , ,
, , , ,
, .
- , - .
: .
.

, , .

.
, , .
, , , .

, , ,
, , , .

,
.
, .
?
, , ,

: ,
,

, - .
, . , .
, , ,

! , .

, . ,

, .
.
, .
.

: .
.
, ,

, ;
. ? .
.
-, : , .
.
,
.
, , , , .

( ) ,
.

, ,
.
-

, .

. . :

,
: !

, .

, .

,
, : , .
, , .
, - .
, .

: , ?
.
, .

, - .

, .
, .

, ;
,

, .
: ?
,

, ,

, .


(1886 1981 .)

; .

, .
, .
, .
, , .
,

, , : , .
.
, ,
, .
, .
.
, .

, .

, , .
, .
, , , .
.

, .
, .
, , ;

, .

, ; ,

,
, .

, ( ,
.
, , .

, .
, , .
, .

,
, .
, .
: .
, .

, .
, .
?
, .
.
: , .
, .
, .

.
, !
, !

.
, .
.
,

: , , , .
, .
, .


. , .
, .
.
.
.
,

, .

. , .
.
. .
? ?
.
, .
.
:

, , .
, , .
.
.
.

.
.
.
. .
.

, ,

, .
, , .
, , , , - .
, .

, , , ,
, .
: !
.

.
. , .
, , .
.

, .
.
.
, .
.
.
, .
, !
, , , .
.
.
, .

, .

, .
, .
, .
.
, .
.

, .
, .
.
, , , .
.
, , ?
, .
, , .
, ,

, .
,

, . .
, .
.
, .
, , .
, , .
- .
, .
,

: , .
. .
, .
, .
, , .
- .
.
.
, , .
-.
: !
.
: , .

.
, , .
.
, .
-. .
.

. .
, , .
, .
.
.
.
.

, .

.
, ;

, .

.
, , .
.
, , .
, .
. , .
.
. .
, , .
, -, .

.
- .
, .
.
.
, .
, : !
.
, .
.
, ?
.
,

, .
, .
, .
, .
, .
, , ?
, , .

.
.


(. 1921 .)
-
. .
- , - .
.
. .
.

, ,
.
, , .

. ,
.
, .

: ; , ;
: .
, .

(1909 -1966 .)

, , ?
X , , , .
.
, !
, , .
. , .
.
, . ?
, .

.
, - .
, , .
, , , .
, . -
, .
.
,
.

, , .
, .

, ,
.
.
, .
.
? - ,

, , ,
: , !
. .
? , .
, - - .
, .
: , .

, , ,
.
? .
. ?
.
.

. .

,
: , , .
: .
, , .
, , !
.
.
!
.
.
.
, . .
.
-.
: , .
, .
!
, .

, ,
, - .
: , !

, .

, .
.
.
.
.
. .
.
.
, - .
.
.
.
.
.
, , , .
, .

: ?
?
?
, .
! , .
?
, .
, .
, .
, , .
.
.
, , . .
, .
?
E = mc2, .
, .
, .
: , .
, .

.
.
?
! .
, , .

, . . .
, .
, .
- , .
.

( ) :
, , .
.
- .
, , . ?
, , .
. .
X . .
.
: , .

: ,
. ?
.
.
. .
, .

, 1001
, .
.
.
, .

, "", - , ,
. . ?
, .
.
.
, !
.
. , .

.
, . .
, , .
, .

.
.
, .
! !
. .

,
.
.
, .
: .
.

, , .
.
. .

.
. , ,
.
. .
.
,

, .
, .
.
.
.
, .
, . .
, .
!
, , .
, , .
, , .
: , , .
!

, : ,
. - .

, . , ,
, .

.
: , !
.
, .
.

, ,
,
, ,

.
.
, .
, , .

,
. . . .
, , .

.
? ! , .
, , , .
!
.
.
, ?
.

, -,
. .
.
, , .
, .
, , .
, , .
, .
.
. .
- .
.

. .
, .
, .

, . !
.
.
, , .
.
.
.
X

. .

: .
. .
.
.
, .
, .
? .

? . .
, .
.
? , -.
: .
.
, .
, , , .
! .

, . ?

. ,

,
, . .
, .
, .
, .
. !
.
. - .

?
, .
, .
, .
, .

, , ,
.
.
, .
. .
.
, .

, - ,
, .
, , , .
, .
, !
, .
: ?
: !

: , !
, !

, , -. :
.
, !

,
.
, , !
?
. .

,
? , .
, .
. .
.
, .
, .
, .

,
.

, - - .
.
.
?
, .
, .
.
: !
.
, .

, .
, .
.
: .
: , , .
, .
.

; , ,

.
.
.

.
? .
.
.
, .

, .

.
, .
, .
. .
.

, , , , ,
: .
, .

.
.
, .
,

, ?
!

. .
?
.
.
.
: .
, , , ?
, .
, , .
.
, .
, ,
, , .
. .
, , .

, .
.

, .

, .

, .
-, : .
, .
.
, ! :

, - .

, , .
, .
, .
, .
, .
, .
. . .
? .
. .
; , .
? 2711-.

- , .
.
, ?
, .
: , : . ,

.
. .
, , .
, .
, .
.
,

, , .

: , .
!
. .
. . .
, .
: .

, .
!
, , .
, .
, ?
, .
, .

, .

, .
. .
, .
.

: ,
, , .
, .
. , .
, .
, .
- ?
: .
? .

, .
.

, .
.
. .
; , , .
!
, .

, , ,
: .
.
.
, .
.
, .
.
,
, , .

, .
.

, .
. .
.
.
.
. .

.
, .
- .

, ,

, .
, .
, .
, .

, - ?

, . .
.

.
? .
? ?
.
, .

.
, , .
-.
.
, .
? .
, -.
.

, ; ,
, .
, , , .
, .
.
.

. .
.
, , .
, .
, .
.
, .
.
. , .
, .

.
, , , .

; , ,
, , !
.
, , , .
!
!
, .
, .

, - .
, - ?
.
. ?
: .
.
. .
, .
, , .
.
, , , .
, , , .

, ,

: , , -

, ,

, -
? .
!
.

,
, .
.
, , .
.
.
, .
, , !
-.

, ?

. !
, , , .
.
, .
, ?
, . .
homo , .
, ! , .
: .

. ,

, .
.
.
!
. .
, ?
.

:
! .

.
, .
, .
.
.
. , .
.
.
, , .

, .
- .
, , .
, .
.
, .
. .

,
.
.
, .
.
. , .
- .
.
.
, : , ?
, .
.
.

, , .
.
, .

( )
(1847 1912 .)

, , ,

, .
, .
. , .
, .
.
, .

, ,


(1899 1980 .)

, ,
, ; .
, . , .
.

: .

, .
, : , .
. .
, .


(. 1948 .)

- .
.
. .
. .
.
, .
: , .
, .
. .
. .
, !

, .


(. 1957 .)

.
: , .
.
, : ?
.
: ! . : !

.
?
.
.
.
, .
.
.
.


(. 1933 .)

, .
.

, .
, .
.
: . , .
.
, : ?
, , .
, !
.
. , ?
: !
.
, !

, .
.
, .
, ! , ?
, .
.
.
.
. !
, .
.
, .
, , , .


(1887 1972 .)

,
.
, , ; .

, ?
, ; ?
. , , .

, ,
,

, ,
.
.

. .

, ! ,
,

, ,

, , .
.
,

, .
, .

: 24
- -, -

, ;

:
; !

, . -
, ,

: , .

, , .
; : !

, , -:
, .
, .
,

, , ,
. , ,
.

, , ,
.


(. 1928 .)

- !

. !

!
.
, .
.
? .
, , ,

, .
, . , .
- .

, ?
, .
.
, .
! .
, .
.

, ;
.

.
, : .

, .
.
: , .
, - .

: , .

, .
.
, , .
, .

, , , ,
, .
, , , .
: , , .
, .
: , ; , .
: , .


(1881 1925 .)
,

Notre Dame de Paris,

, ; , , ,
:
- ,

, .

, , . ,


(1871 1919 .)

, ,

; ,
, .

, , ,

, ; ,
, .
.
.

, ,
,
: , ,

, .
, .


(1867 1942 .)
, ,
- ,
!

, ,
.
.
, , .
.
,
!
! ,
,
, ,

, , , ,
.

!
,
,
, !

, ,

!
.
, . .
, .
.
. . . .
. ,
.
,
, , .
,
,
,
: .

: , .
, , , .

, , ,

, , ,

- .


(1874 1948 .)

, , ,

, .
, , , .
- .
.
.

, ,
.

, , ,

, ,

; ,
, .
, .
.
, , .. .
.
.
, .
, .
- , , ,
.
. .

.
. , ,
, .

. , ,

, .

, .

, , ,
, .

, ,

, .

, ,
, .
, , .
, .

, .
,

, .
, .

.
.
, .
.

. , !

, , , .

, , , ,

, , ,

- .
, .
- ,

, ,
,

, ,

, , .
, , .

, ,

. .

, ,


(1857 1927 .)
, ,

,
, .
, .


(1880 1921 .)

, .

, .

, , ,

,
, , .
, , .
.

,
, ,
.
,
, ,
,

! !
, :
,
,
!
: , !
!
! !
. .
.
,
!
, ,
,
,


!
!
.
. ,
,
, , ,
, !..
.
: .
, , , .
,
, ,
, .

.
, , .

, .

, ;


(1873 1924 .)
,

, .

, .

, , , .

, ,
, , , , .
.
,
,
,
, , ?

.

.
, , ,
, ,
,
.
, !

: !
, ; , !
:
!
: ,
!
,
!
, .
,
.

!
,
,
.
: ,


, , !
:
, !
, ,
, !
:

,
,

.

, , .
.

,
, .
, ,
!
, , .


(1871 1944 .)
,

,
, .

, , ,

, ; ,

, ,
, .
.


(1883 1922 .)

, , , .

()
(1867 1945 .)

, ; ,

, , ,


(1863 1945 .)
, , ,
,

; ;
, , , ,
, .

,
.

-
,
, ,

, , ,

, , - .

. ,

(-)
(1877 1932 .)
, ,
,
, .
,
,
,

,
,
,
,
,

, ,
, ,


,
.
, , ,

.

.
,
:
!
: !.

:
.
, ,
,,
!
,
, .
- ,
, ,.
.
,
,
.

.
,

, :

:
, ,
:
!
,
.
.
, .
,

,
,
.
:

,
,

.
, :
.


,
.

:

.

, ,
, .
. .
.
,
,
, ,
, .
, ,

, , ,

( )
(1868 1936 .)
,

; .
, , - .

, ,
- : ,
!
: .
!
:

, , .

, .
, .

? , , ..
,
,

!
, ,

, ,
, ,

, , .

, .

, , !
, , !
.
.

.
,
.

, .
.
, .

( )
(1880 1932 .)

, , .

, . , .
.
, , .

, , .
, ,

, ,

.
, .
, .

: , .

, ,
;
, ,
,
, :
, .
, .

! .

, .
, ,

. , ,
. ,


(1886 1921 .)

,
!
,

.
,
,

.
, , ,
.
,
.
,
,
.
, , ,
, .
,
, .

- ( )
(1888 1957 .)
-
, .

, , , .

, .
: - .

.
.
,

, .
, ! ( .)
.

. ,

, .
, .
, , , .

.
, .
, .
.
.

,
, - .

, , ,
- , .
, .
, , .

, - .
, , .
( -.)
, .

.
,

,
. .
, .
. .
, .
, .
, .
, .
, .
, .
, .
.
, , .
,

, , .
,

.
,

, .

, .
, , .

:
.
, .

, .
, , , .
,

, .

, .
.
.
.

, .
, .
, .
, .

, . ,
,

, .
, .


(1895 1925 .)

,

,
,


.
.
.
,

, .
.
,
.
, !

, ,
, .
,

.
, ,
,

,

.
.
.
,
, , .
, ,
, .
,
, , .
, , ,
, ?
! .


(1866 1949 .)
, ,

.
.


(1841 1911 .)

,

,

.

: ,
, , , , .

, ;
.

. : ,

, , . ,
, .
, , , , ,

, ; , .

, ; ,
, , ,

, .

: , ; ,

: , ,

- , .

, , .

, ,

, ,

, . , .
, .

, ,

, , , ,
, , .
.
.

, ,

, , , ; , ,

, .

;
.

, ,

, , , ,

.
, , .

, , ,

, , ,

, ,

, .

, ,

, , ,
, .
, .
.
, .

,
, ,

, , .

, . , ,
- , .

, , ,
, , .

, , , .
, .

, , ,
XX

.
? , .

: ,

, ,

, ,

- - .

, , , ,
, .
.
, .
, : .

: ,
, .

, , , ,

, ,

, , ,
, :
, .
. . ,
, , .
, .
, , .

, :
, , , .

,
, .

, :

, , ,
.
, , .
, .
: .
.
.
, . ,

.
.
, , , .

, ,
, .
, .

, .

.
: .

, ? .
.

, ,
.

50 , :
, .

, : ,
, .


, , , ,

, , , .

, .

, , .
100 .

. , .
, .
, .

,
.

, .

, , , .
, .
I .

, , , .
.

, ,

; ?

, , ; , , ,

, .
, .
, , .

, .
, , , .

: , .

, , ,

, , .

, , , .

, ,

, .

, , .
, .
, ; .
, .
, : .


(1844 1927 .)

.
, .


(1853 1921 .)

, , , .
, .
, .

, ,


(1892 1963 .)
-,

, .
.
.
, , .
, !

. .

, ,
, .
- - .
.
, .
. .
, .
. , .
.
, - .
.
, , .

, .

. .
.
.
, , .
. , ,

, .
.
, .
, - .
.
, .
, .
, .

,
.
.
, , , .
. .
.
, .
.
. .
, .
. .
, .

.
.
. , .
, .
, .
, .
, .
. .
.

, ,
, , .
- .
, . .
, , , .

:
, .
. .
.
,

, .

. .
, .
, .
.
, , .

, .
, : , .

, ,
, .

, , , ,
.
- : .
: , .
, .

, ,

, .
.
, .

, .

, ,
, .
: , , .
.
, .

, .

100 , , 100 , ,
, .
, .
, .
.
.
.
- .
, .
: .
.
, , , , .
.

, .
,

: .
, .
.
. .
, ..
, .
: .
, , .
, .
.
. .
: .
, .
.
, .
.
.
, , .

, .
, .
, , .
, .
? , . .
.
, : .
, , .


(1870 1938 .)

.
, , .
.

()
(1870 1924 .)

.
, .
, .

.
, . , .
.


(1893 1930 .)

,
, ,

.
.
, .

.
, .
.

.

, ,
, .

,
.

, - ?
, , , , ,
?

,
, ,

, .
.
.
, .

, .
.
, .
, ,


(1874 1940 .)


(1866 1941 .)
,

,
.
, .


(1899 1977 .)
, , ,
,

, .
, .

- ,
.
.


(1849 1936 .)
,
,
.
1904 .
.

, , , ,

, ,

, .

.
, , .

- .

.
, , .

. .

. , ,


(1885 1931 .)


(1848 1915 .)
,
, .


(1874 1947 .)
,

, ; ; - ,

. -

( );


(1856 1919 .)
, ,

, .

, , .

. .[3677 - ( ).]

. fatum. .[3678 - (3 19

<> , ?

. . , ,

? . . .
. ( ), ().
.

. . .[367

. .

, , - . ,

, .
,

, .

, , .

. , .

, .
, . ,

, . ?![3684 - (20 . 1912 .)


.
? , , ,
, .

, : (

. .

. . , .[3


(1862 1946 .)

.

.
, , .

.
, .
: .

, ,

( )
(1887 1941 .)

, .

, ,, , ,


, ;
;
,

, ,

, ,
, ,
,
, .


(1829 1905 .)
,
,

, .


(1872 1915 .)


(1862 1911 .)
,
-
,


(1882 1971 .)


(1918 1970 .)

,
.

; , .

, , , , .

. , , . ,

. , ,
. .
, .
, , , , , , .
.

. .

- , .

, .
, .
. .

.
, !

, .
, .

, , ,
, ,

, ,
,

. ,

, .

, , ,

, . ,
.


(1852 1923 .)
,

, , , ,


(1882 1937 .)
,

, , .

, , ,
, , .

, ,

, ; , .


(1877 1950 .)


(1873 1938 .)

.


(1866 1938 .)

. ,

, , ,

.
, , .

, : ,

: . .
,


(1882 1917 .)

, .
.
.


(1907 1986 .)
, ,

.
, .


(. 1929 .)

, , , .

, ,

.
, .

, .
.
,

.
- .
: , .
, , .
: , .
.
, , , , .


(1920 1992 .)
-,
-
, , , ,

, ,

, ,
, .

: . , . ,
, , ?

, ,

, .
, .


(. 1935 .)
, ,
, , !
, , ?

, , ,

. . ,

, ,
, , .

, ,

. , ,
, , : .

, : .

: ,
, .
.

. .

. , , ,

. ,
: , , .
- . .


(1848 -1899 .)


(. 1932 .)

, .


(1903 1968 .)

; .

. ,
. , .


(1896 1996 .)

, , .
. ?
, .
, . :

, , , .

, .

, . ,
. .
; , .

. , , ,
, .


(1882 1942 .)

, ,

. , , !

, , ,

, , , ,
: , .
: , .

, , .
, , ?
, .


(1889 1945 .)
-
: , ,

- .
, !

, .
, .

, ,

, , . ,
, .
.
, .
, , .


(1910 1970 .)
,
.

, ,


(1927 1996 .)

,
, , .
.


(. 1924 .)

, .


(. 1933 .)

! - !
.

. ,
, .
, .
, , .
, , , .

, , , .
, !
, , .
, .

, ,

, ,
.
, , .

, , ,
, .

, 43%
, : .

, , : , ,
, , .
, , , , .
, .

, .

, , .
.

, -
, .
, .

, ,
, , .
. ?


(. 1914 .)

: , , .
: , .
, , ?

, .

, , .

, ,
, .


(1856 1915 .)

: .

, ,

, - ,
, .

,
, ,

, ,

, ,

, - .
, .

, , . :


(. 1925 .)

, .
, .
.


(1856 1924 .)
28-
.

, , .
, , .
, .
, - .


(1915 1977 .)

, , ,

, ,

, ,

, ,

, ,


(1910 1993 .)

, .

, .

, , ,

, .

, , ,

, , .

, .
, , . ,


(1914 1963 .)


(1874 1964 .)

, .


(1867 1936 .)
-
.
.
, .
, .

, , .

, , ,
, .
, ,

: , ,

, , , , ,


(1883 1931 .)

, ;

, .

, .

, ,
; .
, , .
, .
, .

, ,

,
.


(1842 1910 .)
,

. .
: , , ,

, ,

, ; ,

, ,
, .
, , .

, .
, ,

, , , , .

. , , ,

.
(. 1939 .)

, .

,
, , , .
, .
, , .
, .
: , , , .

, .

, .

, , , .

, ,
, .

. , .

- , ,


(1871 1945 .)
,

, ,
- , .

,
, , .

, ,
, .

, , ,

, .

,
-


(1864 1930 .)

, .
, , , .
, .
, -
, , , .
, .

: .


(1859 1952 .)

, ,
.

, - , ,


(1940 1993 .)
-
-: , , , ,
- , .
.
, ,


(. 1933 .)

, .
.
, .
,

.
, .
.
.
, ,

, .


(1888 1955 .)

, .


(1917 1963 .)

, .

, ,
.

, , ,
, .
.
, .
, .


(1929 1968 .)

, .


(. 1923 .)

, .
.

.
, .
.
- 90 .


(. 1946 .)

, .

- -.
, , .

, , , .

, , .

: ,

, ,
. .

.
.

. , ,
: .

, , ,
: .

, ; ,


(1905? 1974 .)

: ,
.
: , .

, , ,
;

: , , ,

, ,

: , , ,
: , , , , .
: .

: , ,
, .
.
.

, .

: .
: ,

: .
, , .
: , .

.
: .

: .
: .
, .

: , ,

: , ,
: .
.
: .
: , .
: .
, , .
, .

, .

.
: , , , .
: , , .
; .
, .


(1912 1989 .)

- .

, ,
, .


(1878 1937 .)

: , : ?
, .
, .

- .

, ?
, , , .

, ,

, , .

, ,

, .

, .

, , ,
, . .


(1895 1977 .)

.
, , , .

. , ,
, .
. -.
, .
, . - .

,
, .


(1880 1956 .)
,

, , ,
, .
- .
, ,
, .

. ,
, .
, ,
, ,

, , , - .
.

, ,
-

-,

- , , ,
- , , .

- ,

; ,

, ,
, .

, ,

, !.. , ,

: , , ,
, .

: , .
, .

, ,

, .

-, ; ,

, . -, ; -,

, ,
: -! -! : ! !

, , ,
; -

, .

- ,

,
, .
.
, , .
, - - .
, ,

-. , .

,
,

, .

, -, ,
. ,

, , ,
, , , .

.
. .
. .
.
, . .

, ,

, ,

, , ,

, ,

, - ; ,


, , .

, -

, , ,

, .

, .

.
,

: .
.
. .
,

, .

: .

. , ,

: , , , , ,
.

, ,
.
: , , .

: ,

: , , ,

: , ,

: , , , , ,
: .
: , - - .
: , , .
: , .
: , .
: , , -, , .

: , ,
: , , , .

: , , ,
: , , , .


(1876 1933 .)

, , ,

.
,

, ;

, .
, , .
; , .

, , ,

, , , .
, - .
, .


(1926 1962 .)

, .

, .
, , , .


(1882 1958 .)

, .
: , .
.
, .
, .

, .

, .
.
,

, ,

, : , ,
, .

; , .


(1880 1966 .)

, . .
, .


(1902 1971 .)

.
, , .
, .
, , , .

, , ; -

, ,

, , , .

'
(1858 1932 .)

, .

, , .
.
, .
, , .

;
.
, ,

'
(. 1947 .)

- , , ,
, , , .
.
, .

.
.

, ,
.

. , ,

, , , ,

: , .


(. 1927 .)

, .

. ,

- , . ,
, .
, : !

, , .
.

. .
, . ! .
, .
, ;

! ,

35 , .

, .

: , , ,
. , , .
, . .
, , , .

, , ;
: , .
, : .
, , .
. - .
, , .
, . .

? , , ,

, : 65- ,
, ,

, ,

, , ,

, 50 , ,

, 40 40 . --
, ,

, ,

, .
. - .

. ,
: , .

, : ,
; , .
35 , .
: , - , .

, . ,
: ,
, .
.

? - .

. .

: , -

, ,


(1893 1967 .)

, .
, ,

-,
, .
, ; ,
. ( :

. .
-: .
: , .

, .
, , , .
, , , , .

, , .
, , .
: , .

,
.
,

, .
, .
.
, .

, .
.
,

, .

, .


(1885 1972 .)
,

, .

: , ,

, .
, .

, ,

, ,
, , , .

, ,


(1879 1935 .)

, .

, .
- .
, -.
, .
, , .
, .

, , ,

, , -
, .

, ,

, ,
: , .

, .

, , , .
, ,

, , .
, .
: , !
: .
: -.
, , . .
.

, ,

, , ,
, .
, .

, ,
, .
-

, .

, .

. ,

,
, .


(1875 1950 .)

, , .
.
;

, , .
, .
.

, ;

, ,

, , ;

, .

, , ,

, ;

: , . :

, , ,
,

,
, .
,

, ,
, ;

, , ,

, ,

,
: .

, ,
.

, , ,

, ,
, ,

.
, , ,


(1858 1919 .)

,
, .
, , .
, .


(1863 1952 .)

, ,
.

, , :
, .
, , , .

, . ,

, .

. , ;
, ; .
.

, ,

,
, ,

-, ,

, .

, .

, , .

, ;
, .
, .
, .


(p. 1920 .)
,

, ,

, ; , .

: .

;
; .
, - ,

;
, , ,
, ;

; ; ,
.
: .


(1865 1946 .)

, ,

, .

, .

: -, , -,
.

: , , !

- , , ;

: , , ,

, ,

, , , ,
, .

, .

, .

;
: , .
, , , .
, , .
,

, .


(. 1934 .)

, , .

, , .
, .
, , , .


(1900 1959 .)

, .
, , , .
, .

, , .
, ! , .
, , , .


(. 1942 .)
,

, ,
, ,


(1893 1961 .)


: .


(. 1916 .)
-
, ,

, ,


(1892 1980 .)

, .
, .
, .
: , .
: .
, , , .
, .

, .

- .

, , . , .
.
- , .

, ?


(1880 1946 .)
,

, .
.

, .
:

, .

.
, ?
, .

- . .
? .
,
, , .
, !
?


(1896 1940 .)

.
,

, .
, .
, .


(1897 1962 .)

. .
, .
. , .


(. 1937 .)

, .

(1863 1947 .)

- , , .

. , .

, .

, ,

,
.

, .

, , , , , ,

? ,


(1900 1980 .)
, ,
. , .
, .

, ,

, , ,


(1874 1963 .)

; , ,

, , ,
, , ,

, , ,
, , ; , , .
, .
, .
, .
, , .


(1868 1930 .)

, , .
; .
.
, , ,

, .

, ,

, ,
, .
, .
, , .
,
, , .
, .
, .

, , ,
, .
, .
, : , ,

, ; .
, .
.

, .

.
, , .

: , .
- .

-, ; , ,

, ; .

: , ,
: .

, ,


(1859 1915 .)
,

, .
, , ; , .
, , .
; .
, , , , ,

, : ,

, , ;
, .

, , , .
? , , , .

; ,
. ,

, , ,
, .
, .
; .

, , ,
.
. .
. , .
, , .
;

,
, .
, .
, .
, .
,

, .

, ,

.
, .
, : .
, - .

, , , .
: ,

: .
: ,
: , , .
: , .
: ; ?
: - .
: , , .

: , , ,
: , , - .
: , .
: , .

: , .
: .
: , , , , .
: , .
: , , , .
: , .
: , .
: , .
: , .
: , - .
: - .
: .


(1899 1961 .)

, .

, ,
.

, : ,
; , .

. .

.
, , , .
, , , .
, .
, .

, ,

, .


(1863 1935 .)

: , .
: , , .


(1899 1980 .)

, , .

, , ,

, .
.
, , . .

, , .

, .
, .
, .

, :
, .
,

. , ,


(. 1903 .)

, , , .
:

, 500 . , ,
- , , .
. .

, ,
! , .

, , ,


(1889 1977 .)
,

- . , ,
-.
.


(1866 1944 .)

! . !

, ,


(1879 1955 .)

, ( ),

.
,

, .

,
, , .

, - - . ,

, ,
, .
.
, .
, , ,

, ,

: .

, - , ;

- , , , ,
.
. .
. , .

, ,
; ,
, .

, ,
, .


(. 1924 .)

(- )
(1868 1951 .)
,
, , , .
, .

, . , .
.
, , .
, . .
.
.
, .

, .
, ; , .
,

: .
.
.
, .
.

, .

. ;
: , .
.
, .
, , , .


(1910 1987 .)

, , .
, , .

, ,
, .


(1897 1982 .)
,

.

. .

, ,


(1894 1973 .)


(1856 1941 .)

- .

(1905 1983 .)

.
, .


(1899 1974 .)

, .
, , .
, .
, .

, ,
, .
, .

, .
, ; .
, !
, .
.
: , , , .
, , .

, , .
, , .
: , .
.
, , .
, . .
, , , .

, , . : ,
, - ,
, , .

, ;
. , .

: ,
, .


(1873 1935 .)
,

, .
.

, ,
.

,
, , .

, ,
, , ,
, .
: , ,

, .

, , .


(. 1934 .)

, .
, .
, .
: .
, .


(1876 1972 .)

.
- , , .
. .
, , .
, .
, .
, .


(1915 1980 .)
,

, , , ,
, ,

, , , .
, , .
.

, , , ,
, .
, , .

, , , ,

. , , , ,

, .


(1897 1962 .)
,

.
, .

, ,
.
.
, ,

, , .

, .
, , , .


(1884 1962 .)

, .

-
(. 1933 .)

, , .
, , .


(1859 1941 .)

, ,
, .
, ,

.
, .
,


(1866 1947 .)

. .
, .
.
.
.
, , , .
, , , .
, .
.
. , .
, , , .
. , .
, .

, , ,
.
, .
, .
.

, , .
.

,
, .
,

- .

, -
, , , .

,
, ? , .


(. 1907 .)

; , ?

, .


(1871 1945 .)
,

, .
, .

, .
, .
: , .

, .


, .
, , ; , , .
, , , , .
.
, , .
, .
. .
. .
, . , .
, , .
, .
, .

, , , .

, ,

.
, .

, .

.
, , .
, , .
, , .

, , , ,
.
, .

. ,
.

, , ,
, .
.
: ! . .
. .
, .
.

, . , ,

.
, .
: , .
.

, .
: ; .
.
, .

,
, , .
, .
, .
, , .

. .
, .
.
.
. .
, , , .

, , .
, .
, .
, .

, .

.
- , , .
.
.
. .

, . - .


(1909 1943 .)
,

, , ,

,
.
.

, .


(. 1914 .)

, .

, ,
, .
.


(1885 1957 .)
, ,

, , , .
.

, ,
, .
, , ,

, .

, , ,
, , .
, , . - .

, , , , ,

. , .

. .

. - .

, . ,
.

, . , .
, , .

-
(. 1930 .)

24 .


(1890 1970 .)
, ,

. .

, ,
, , .
. .

, .
, .

, ,
.


(. 1913 .)

"" , "" , .
.
, . .

, ,

: !, ,

: , , .
,

, ,

, , .
, , , .

-, ,
, .
, , , ?

, . .
.
, , .


(1894 1969 .)

. .

: ,

, , , ,
, , .
,

, .

, ; ,
, , .
, .
, .


(1925 1995 .)

, .
, .

, .
, .
, . , ,

, -
.
.
,

.
, .


(. 1930 .)

, , .
.

, .

-, .
.

(1883 1947 .)
,

, . (
, , . ,
: , . .
, .
, .
. .
, .

: .

: , .


(. 1918 .)


(1858 1917 .)

.
, ,

, , .
, .


(1885 1983 .)

, . .
,

, , , , , . ,
, .
, .

- .

. .
: , .

- , , - ,


(1869 1951 .)

, , .
, .

, ; , .

. - .

, ,
? , .
, .

-
(1884 1978 .)

, .


(1882 1944 .)

. , .

.
. .
- , , ,
, .
, .

, -.

, ,

, !

.
-

, .

.
-

.
, , , .


(1888 1979 .)

, .
.
, .

, , , ,
.
, ; .
, .

, - ,

. , . ,
, .

(1912 1994 .)

, .


(1913 1960 .)

,
.
, .

, .

.
.
, .

, .

: ,
.

, . ,

.
, ,

, , , , ,

, .
, .
. .


(1858 1922 .)

, , - !
, .
,
, ,

, .

, :

- ,
: , .
!
, .
, .

, , . ,


(1841 1929 .)

, .

, ,

, .
, .
.
, .

, .


(1868 1955 .)

, , , .
,

.
, , .
. (

.)

, , .
.

, .
. .
.
, . , .
.

, .

, .

, .

, .
, .


(1889 1963 .)

. .
,

. , ,

, .
,

; .
.
.
, , .

.
, .

, .
, , .

, , , ,
.
.

, . ,

, .
.
,

, .
. .
. .
, .
? .
.
.

, , ,

: , .
, .
.

, .

, .
, , .
:

, .

( )
(1873 1954 .)

.
, , : .
.

, .

, , .
, .
, . , .

, .

, , , .

: , ,
, .
, .
, .

, .

- ,
,
! , ,

, .

, . ,


(1858 1929 .)

,
, , .
, , ,
, .

, , , ,
, .

, .

:
, , .
.
, .

-
(. 1908 .)
,


, .

, : ,


, "", .

, ,

, ,
, , , .

, ,
, , , , .

(1924 1998 .)

. , .
, .


(1901 1976 .)

, , , , .
.
: .
, .
.

, .

, .
, .
, .

.
.
, .
, .

, .

, , , .


(1882 1973 .)

, .

, .

-
(. 1960 .)

. , .
, .

, , .

, ,

: , ,

: , . : , ,
I

-:

-
(1908 1961 .)

, , , ;

- , ,


(1896 1975 .)

.
, .
.
.
.
, , .

, ,
, , .

, , , . , ,
, , .
, ,

, .

, .
: . : .
, .

, , .

.
, .

, ; :
, , , .
, , , .

, ,

, .
, .
, .

- , .

, , ,
.
; .
.
. .
.

, , . , ,

, , .
.

, .

.
, .


(1885 1970 .)

,
.

, .
, , ,
.
, ; , .

: ,
.


(. 1928 .)

, , ,

: ,


(1885 1967 .)

.
.
. , , .


, .

, , .
.

, . ,
,
.
, , .

, , . .

, , , ,
, ; ?
, ?

, ,
, .

, .
, .
, .
,

, .

, . .

, ,
, , , .

. : ,
. , .
, , ; , ,
.

, ,

, ,

.
, , .
, .

. ,
.

.
.

, .

, . , , !

, .

.
, , .
, .
. .
: .

: , , ,

, .

:
, .


(1905 1950 .)

.
, .

,
, .


(1894 1974 .)

, .

, , .
, ?
, .

, ;
.

, .

, , , .
. .
.
- , ?
.
, .


(1915 1963 .)

, , , ,


,
, .

, .

, .

, ; , .

, , ,
, .

, .


(1871 1922 .)

! , .

,
- , .
.

, , : ,

, : , :

, , ,

, ,
,
, .
, .
.
, .
.
, .
.

, ,
.

, , , ,


(1880 ? .)

. , .

, , , ,
, .
, , .
, .
.
, ,

, , .
, , !

, ,

, , , ,
,

, ,

, .
;

.
, .
, -.
, .
.

; ,

, - , .
, .

, ,

, - .
, , .
. .
, , . .
, :
, .

, ,

, ,
.
.

, - , ,
, , .

, .

, .

, , ,

, , ,
.

, ,
, .
.
, .
.

, , ,
. .

, :
, , - .

.
: .
, .

-, , ,

, ;
.

, , .
.
, , .
, .

: .
, !
, .
, .
, ,
, .

.
.

, , : ,
, .

,
, .
. ,

, .

(1864 1936 .)

, .
, , , .
, , .
,

. ,
,

. .

, , , .

, , , .
.
, .
, .

X. , , , .
.

, : , , ,
, , , .

(. 1913 .)

.
, , , ;

, ,

.
.
, , , .
- ; .
, .
, .


(1866 1944 .)

,
, - .
, .

. ,
, .
, , , :
.
.

.
,

, ,

, . .
, - - ?
, .

,
, .
, .
, .
, .
- , -.
.
.

, , , ,
.
, .
, .
, , .

, ,
.
.

, .

, , .


(1894 1977 .)
,

, ,
.
.
.

, , .

, , , ,
.
, .

, , .

, , .
, , .
, ,

, , ,
, , .
- , , .
, .
, , .
,
, , , .
, .

,
, , ,

- , .

, .
, , .
.
: , .
, .

, , ,
, ,
, , .

: , :
, .

, , .

,
, , .
, .
, .

, .

, ,
:

, , ,
, .
;

, .
.
, , , , .
, , - .

; ,
, , .
, , : ?
, , .
: .

, ,

: ?
, , .
, .
, , .
.
, .
, ; , .
, X. , .

, , ,
, , .

.
.
, , .
, .
, .
, .
.
.

, , ,

, ,

, ;
, ,

?!

.
, .
, :
, , .
, ; , .

, , , ,
, ; .
.
.

, , ,
, , .
, , , , .

, ,
, , : ?

, , , .

; , , .

, ,
, ,

, ,

, ; .

- , ;
; ;

, ,
.

, ; , ;
; .
, , ,

,
, .
, .


(1830 1913 .)

, .

, .


(. 1935 .)

. , .
, .
.
.
.

, , , , .

- ,
, .
, .
, . , .
, -

-.

-
(1905 1980 .)
,
.
, , ,
.

, .
, , .
, .
, .
. .
.
.

, , ,
, .
.
, , , ,

-
(1900 1944 .)

,
, .

, .
, , .


(1913 1979 .)

, .
. , .

. ,

: ,
, , .
. .
, .

, , , .
, , .

, ,
.

, ; , .

, .

, , , ,

: ,
:
, , .

, ,

, , .

,
, .
.

, .
,

. ,

, .
, - .
; .
,

, .
.
, .

, ,
, .

, . ,
, .
: .
.

, , , ,

, , .
, , , .
, , .

, : .
, , .
, , .
.
; !
, .
: .

: , ,
, .
.

,
.

,
, .
- :

: ; ;
, , , .

, , , , , ,
.
, .
.
,

, , ,
, , .
, .
: .
, .


(1903 1989 .)

. . , ,

, , . ,
, , .

(1881 1955 .)
,

- , ,

, ,
.

, ,
.

, ,

,
.

, , ,

, .
, .

, , ,
.

. ,

, - ,

(1926 1984 .)

, .
,

. , .

. , , .

, ,
, .


(1911 1995 .)

, .
:

, : .

.
, .

: , , ,

,
, .
: , .

.
: .
.
.


(1902 1981 .)

, .
, . , ,

, , ,
, .
. .
, .

()
(1883 1971 .)

- . , .
, .
, , . , ,

, .
:
, .

, .

, .
, , .


(1888 1972 .)

, . , .
, ; , .

, ;

, .

, , .

.
, .

, .

: , , ,
, ,

. , .
.
: .
, .
, .

, , .
.

; ,
: , , , ,

.
.
- , .


(1872 1957 .)
,

: , ?

, ,

, .
, .
,


, .
: ,

: , ;
.
, .

, ,
: .
, .

, .
: . ,
.
.
, , , , .
.
, , ,

, .
,

: ,
, , .

,
.
, , .
, .
, .
, .

, .
.
, .


(. 1928 .)

: .

, , , ; , ,
, . .
, .

, . ,

, .
, .
- , , ,
.

XX , . ,
? , ?
. .
.

.
, , .
. .
, .
, .
, .

. .

. .
, .
.

, .

, .
: , .

:
, .
, .

, ;

, .

,
, .

, , ,
: , ,
: , ,

. ,
, .
.

, .
, -, ,
, , ,
, .

, , .

?
. ?
, .
? .
: , ,
, , - .

. ;
. .

- . -
.
.
, , .
; .

. , ,

: .
, , .
: , .
: , .
. .
. .
. .
, , .

: , .
? .
. , , .
, , . , .
, , , ?
, :

,
.
, .
, .

, .
. .
, .

. ,
, , .
, .

: ,
! .
, , , .
, .
, , ,

, , , ,

, , , ,
, .
, , .
, , ,
, .
, - , .

: , .
, , , , .
, . , .

, .

. .
.
, .
, .

,
, . ?
. .
-

, .
, .
, .
- .

, , .

: , .


(1890 1938 .)

, .

, .

. ( .)
, .
, .
: .
: .
: , .
:

- : .

- - ,
, .

, ,
, , , .

- ,
, :

, ,
: .

, .

. -
, .
.
, ,

, .

, .
, ; , .
: .
:

: , :
,

, .

,
, .
, , .

,
, , -,

. .
.
.

, .
.

, , ,

, , , ,
, ;

; ,

. , ,
, , , !

, -

, . ,

, ,
.

, , , , ,

, , , !
,
, , .
, .
, .
- .
; :

, .

, , ,

, ,
, ;
,

. .
. , .

. , :

. : ,
. , , , .
. , . , .

. , :
. , .
. , !
. , . , .

. , , ,
. , .
. ? ? ? . .
. , : .
. !

, , ,

, , .

. . , .
. . .
. , ! .
.
.

. .

. ! !
. -, ? , .
. . .
. :
. , , , .
. , .
. ! ! , .
. .
. - .

. , , .
. ! ?
. , ,


(1921 1990 .)

, .

, , , -


(1892 1927 .)

.
,

, Royallib.ru: http://royallib.r
: http://royallib.ru/comment/ermishin_oleg/aforizmi.html
: http://royallib.ru/author/ermishin_oleg.html

notes

1
O , 411

, I, 35

3
, I, 35 36

4
, I, 36

5
, I, 36

6
. , 2

7
. , 2

8
. , 17

9
. , III, 6, 3

10
. I, 33

11
. . I, 86

12

. I, 32

13
, I, 63

14
, I, 63

15
, I, 59

16

17
, I, 59

18
, 15

19
, I, 58

20
, I, 59

21

22

23
, I, 63

24

25
. , I, 78

26
, I, 77

27
, I, 77

28
, I, 75

29
. , 12

30
, I, 87

31
, I, 87

32

, I, 87

33
, I, 86

34
, I, 86

35
. , I, 1

36
, I, 91

37
, I, 91

38
. I, 92

39
. I, 92

40
. I, 93

41
. I, 93

42

43

44

45

46
, I, 70

47
, I, 70

48
, I, 70

49
, I, 70

50
, I, 73

51
, III, 120

52

, 5

53
, I, 103

54
, I, 104

55
, I, 103

56
, I, 104

57
. 5 . , VI, 2, 2, 1139b

58
. , 18, 1456

59
. , 196

60
. , XIV, 13

61
()

62

, IV

63
, II, 10

64
, II, 10

65
, II, 7

66
, 16

67
, II, 10

68
, II, 11

69
() , VI, 12

70

71

72

, ()

73
()

74
()

75
, VI, 12

76
, VI, 12

77
. ,

78
, VI, 12

79
. , XII, 513

80
. , III, 13, 1284

81
.

82

, 29, 65

83
, 15, 28

84
. , XXXIII

85
, 3

86
, VI, 3

87
, VI, 5

88
, VI, 6

89
, VI, 7

90
, VI, 3

91
, 50, 11

92

, VI, 5

93
13

94

95
, VI, 18

96
. , XXXV, 10, 36

97
. , II, 1, 13

98
, II, 1, 8

99
, II, 68

100
, II, 69

101
, II, 72

102

, II, 75

103
, VI

104
, II, 69

105
. , 19

106
, II, 80

107
. , IX, 20

108
, 27, 4

109
, I, 9, 1193

110
, I, 9, 1193

111
, II, 5, 1200b

112

, II, 7, 1206b

113
, II, 11, 1210b

114
, II, 11, 1211

115
, II, 12, 1211b

116
, II, 15,1212

117
, III, 1, 1229

118
I, 2, 981

119
I, 2, 981

120
I, 2, 981b

121
I, 2, 981b

122

I, 2, 981b

123
, I, 2, 981b

124
, I, 2, 982

125
, I, 2, 982b

126
, III, 6, 1003

127
, I, 10, 1100

128
, I, 10, 1100

129
, II, 1, 1103

130
, II, 1, 1103 1103b

131
, II, 2, 1105

132

, II, 5, 1106b

133
, III, 11, 1116b

134
, IV, 3, 1121b

135
, IV, 11, 1126

136
, IV, 14,1128

137
, IV, 14, 1128

138
, VI, 9, 1142

139
, VII, 1, 1, 1145

140
, VII, 8, 7, 1150

141
, VII, 14, 1153b

142

, VII, 14, 1154

143
, VII, 15, 1154

144
, VII, 14, 1154b

145
, VIII, 7, 6, 1158

146
, VIII, 7, 6, 1158

147
, VIII, 7, 6, 1158

148
, VIII, 9, 8, 1159

149
, VIII, 13, 1161b

150
, VIII, 14, 1162

151
, VIII, 14, 1162

152

, VIII, 16, 1163b

153
, IX, 7, 11671)

154
, IX, 7, 1168

155
, IX, 10, 1171

156
, X, 6, 1177

157
, X, 7, 1177b

158
, X, 7, 1177b

159
, X, 10, 1179b

160
, X, 10, 1181b

161
, X, 10, 1181b

162

1178

, III, 8, 432

163
, I, 1, 281b

164
, III, 10

165
, II, 2, 53b

166
, I, 1, 9, 1253

167
, I, 1, 10, 1253

168
( : I, 1, 9; I, 1, 12, 1253)

169
, I, 2, 4, 1253b

170
, I, 11, 8, 1260

171
, II, 1, 10, 1261b

172

, II, 2, 18, 1263b

173
, II, 3, 7, 1265b

174
, II, 5, 13-14, 1269

175
, II, 6, 7, 1269b

176
, II, 8, 7, 1273b

177
, III, 1, 2, 1274b

178
, III, 10, 6, 1286

179
, IV, 9, 3 4, 1295b

180
, IV, 9, 5, 1295b

181
, IV, 9, 8, 1295b

182

, V, 10, 4, 1297

183
, V, 3, 1, 1303b

184
, V, 3, 2, 1303b

185
, V, 4, 1, 1304b

186
, V, 4, 4, 1305a

187
, V, 5, 8, 1306

188
, V, 7, 9, 1308b

189
, V, 7, 11, 1309

190
, V, 7, 16, 1309

191
, V, 7, 19, 1310

192

, V, 8, 3, 1310b

193
, V, 8, 21, 1312b

194
, V, 8, 21, 1312b

195
, V, 9, 1, 1313a

196
, V, 9, 6, 1313b

197
, V, 9, 16, 1315

198
, V, 9, 16, 1315

199
, VI, I, 6, 1327b

200
, VII, 13, 12, 1333b

201
, VII, 13, 13, 1333b

202

, VII, 13, 15, 1334b

203
, VII, 13, 16, 1334

204
, VII, 14, 8, 1335b

205
, VII, 15, 10, 1336b

206
, VIII, 2, 6, 1338

207
, VIII, 4, 2, 1339

208
, VIII, 4, 6, 1339

209
, VIII, 6, 1, 1340b

210
, 5, 1449

211
, 9, 1451b

212

, 9, 1451b

213
, 10, 1452a

214
, 17, 1455

215
, 24, 1460

216
, 25, 1461b

217
, I, 1, 1354

218
, I, 1, 1355

219
, I, 1, 1355b

220
, I, 2, 1356b

221
, I, 4, 1360

222

, I, 5, 1360b

223
, I, 5, 1361

224
, I, 5, 1361b

225
, I, 6, 1363

226
, I, 6, 1363

227
, I, 7, 1364b

228
, I, 7, 1364b

229
, I, 7, 1365

230
, I, 7, 1365

231
, I, 8, 1366

232

, I, 9, 1367b

233
, I, 9, 1368

234
, I, 10, 1369

235
, I, 10, 1369b

236
I, 11, 1370b

237
I, 11, 1370b

238
, I, 11, 1371

239
, I, 11, 1373

240
I, 13, 1373b

241
, II, 2, 1379b

242

, II, 4, 1381

243
, II, 4, 1381b

244
, II, 4, 1381b

245
, II, 5, 10, 1382b

246
, II, 5, 1383

247
, II, 5, 1383

248
, II, 5, 1383

249
, II, 6, 1384

250
, II, 6, 1384

251
, II, 6, 1384

252

, II, 8, 1385b

253
, II, 8, 1386

254
, II, 8, 1386

255
, II, 10, 1387b

256
, II, 10, 1388

257
, II, 12, 1389

258
, II, 12, 1389

259
, II, 12, 1389

260
, II, 12, 1389b

261
, II, 12, 1389b

262

, II, 13, 1389b

263
, II, 13, 1389b

264
, II, 13, 1389b

265
, 11, 13, 1389b

266
, II, 13, 1390

267
, II, 13, 1390

268
, II, 13, 1390

269
, II, 13, 1390

270
, II, 14, 1390b

271
, II, 16, 1391

272

, II, 16, 1391

273
, II, 20, 1394

274
, II, 21, 1395

275
, II, 22, 1395b

276
, II, 23, 1399

277
, III, 5, 1407b

278
, III, 5, 1407b

279
, III, 8, 1408b

280
, III, 8, 1408b

281
, III, 12, 1413b

282

, III, 18, 1419b

283
, V, 20

284
, V, 20

285
, V, 31

286
, V, 20

287
, V, 17

288
, V, 18

289
, 14

290
, 66, 5

291
, IV, 50

292

, IV, 48

293
, IV, 48

294
. , III, 26, 62

295
, . 4

296
, . 6

297
, . 7

298
, . 10

299
, . 12

300
, . 18

301
, . 20

302

, . 21

303
, . 27

304
, . 30

305
, . 40

306
, . 44

307
, . 45

308
, . 49

309
, . 49

310
, . 51

311
, . 52

312

, . 53

313
, . 54

314
, . 60

315
, . 62

316
, . 79

317
, . 89

318
, . 91

319
, . 99

320
, . 99 .

321
, . 101

322

, . 102

323
, . 110

324
. 111

325
, . 119

326
, . 123

327
, . 126

328

329
, IX. 12

330
, IX, 2 3

331
, I, 32

332

, I, 8

333
, I,8

334
, I,32

335
, I,52

336
, I,87

337
, I,91

338
, I, 138

339
, I, 153

340
, II, 3

341
, II, 78

342

, II, 173

343
, III, 38

344
, III, 52

345
, III, 53

346
, III, 81

347
, III, 134

348
, VII, 10

349
, VII, 10

350
, VII, 16

351
, VII, 49

352

, VII, 152

353
, VII, 152

354
, VII, 210

355
, VIII, 140

356
, 37

357
,

358
, . I

359
, . IVb, 15

360
, , 15

361
, 25

362

, 27

363
, . 1

364
, . 4

365
, I, 1

366
, I, 6

367
, I, 13

368
, II, 1

369
, II, 3

370
, II, 5

371
, II, 6

372

, II, 21

373
, II, 33

374
, II, 38

375
, II, 39

376
, II, 46

377
, II, 49

378
, V, 16

379
, VI, 53

380
, VIII, 6

381

382

383
, 1

384
, 1

385
, I, 7

386
, I, 7

387
-,

388
. , 1

389
. . III, 18, 1419b

390
. , III, 2, 1405b

391
. , 58

392

, 8

393
, 9

394
, 27

395
, 119

396
, 224

397
, 227

398
, 227

399
, 228

400
, 231

401
, 242

402

, 249

403
, 254

404
. 33b

405
. 38

406
. 51

407
. 296

408
. 297

409
. 303

410
. 309

411
. 321

412

. 324

413
. 334

414
. 346

415
. 362

416
. 366

417
. 374

418
. 393

419
. 398

420
. 426

421
. 427

422

. 429

423
. 430

424
. 440

425
. 443

426
. 475

427
. 477

428
. 478

429
. 495

430
. 572

431
. , 7, 10

432

. , 25

433
. ", 27

434
. , 32

435
. , 37

436
. , 39

437
. , 36

438
. , 40

439
. , 28

440
. , 42

441
. , 52

442

. , 45

443
. , 43

444
, VI, 24

445
, VI, 29

446
, VI, 35

447
, VI, 37

448
, VI, 38

449
, VI, 38

450
, VI, 40

451
, VI, 40

452

, VI, 40

453
, VI, 41

454
, VI, 43

455
, VI, 45

456
, VI, 45

457
, VI, 50

458
, VI, 54

459
, VI, 55

460
, VI, 56

461
, VI, 60

462

, VI, 63

463
, VI, 63

464
, VI, 67

465
.

466
.

467
.

468
. , IX, 19

469
. , IX, 34

470
. , 3

471
. , X VIII,13, 8

472

, 12

473
. , 16

474
. , I, 43, 104

475
9 co, 7

476
, , 1

477
, 1

478
, 2

479
, 5

480
, 6

481
, 10

482

, 23

483
, 146

484
, 147

485
, 12, 69

486
, 19, 129

487
, 20, 145

488
, I, 3

489
, II

490
(), XI, 2

491
.

492

493
, , VII, 18

494
. , 38

495
. , V,14, 95

496
VII, 23

497
, 14

498
, 15

499
, 17

500
, 21

501
, 26

502

, 29

503
, 29

504
, 33

505
, 33

506
, 34

507
, 35

508
, 36

509
,41

510
, 23

511
, 24

512

, 46

513
, 95

514
, 172

515
, 173

516
. , I, 1, 1

517
, IV, 10

518

519
, 3, 72

520
, IX, 19

521
, I, 11, 28

522

, IX, 20

523
, IX, 2

524
, I, 6, 6

525
, I, 6, 8

526
, I, 6, 17

527
, I, 6, 27

528
, VI, 2, 26

529
, V, 2, 33

530
, V, 3, 50

531
, V, 5, 41

532

, VII, 5, 65

533
, VII, 5, 76

534
, VII, 5, 80

535
, VII, 7, 82

536
, VIII, 2, 11

537
, 28

538
, 50

539
, 174

540
, 8

541
c ?, 13

542

, 69

543
, 55

544
, 63

545
, 82

546
, XV, 2

547
, 11

548
, 41

549
, 45

550
,

551
, 30

552

, 12

553
, , 10

554
, , 3

555
, 11

556
, 14

557
, , 16

558
, , 18

559
, . 4

560
, . 139

561
, . 145

562

, . 167

563
, . 182 [104, . 316]

564
, . 293

565
, . 297

566
, . 311

567
, . 347

568
, . 350

569
, . 381

570
. , 4

571
, I, 97

572

, I, 97

573
, . , III, 10, 1411

574
. , 13

575
. , 41, 1

576
. , 8

577
. , 41, 4

578
. , 162

579
,

580
. . 44

581
, 1, , 12

582

, VIII, 8

583
, VIII, 9

584
, VIII, 10

585
, VIII, 10

586
, VIII, 14

587
, VIII, 18

588
, VIII, 9

589
, VIII, 10

590
. , 42

591
. , 42

592

. , 42

593
. , 46

594
, 8

595
. , 230b

596
. , 454b

597
. , 456

598
. , , 20, 76

599
, 31

600
, 449

601
, 473

602

, 493a

603
, 525d, 526a

604
, 526

605
, 527b

606
, 527b 527

607
, I, 330

608
, I, 347

609
, III, 401d

610
, IV, 422e

611
, IV, 424

612

423

, VIII, 543

613
, V, 473

614
, VII, 514 515, 517b

615
, VII, 518a

616
, VII, 521b

617
, VIII, 564

618
, VIII, 565d

619
, VIII, 566, 567

620
, VIII, 569

621
, IX, 572b

622

, IX, 576

623
, X, 595

624
, X, 697b

625
, X, 617

626
, X, 613b

627
, X, 618 619

628
, I, 626d

629
, I, 626

630
, I, 628d

631
, IV, 715d

632

, V, 731

633
, V, 743

634
, VII, 803

635
, VII, 803c, 803d

636
, VII, 86d

637
, X, 902

638
. XI, 934a

639
, XI, 934d

640
, 534b, 534c d

641
, 44d

642

, 49

643
, 197b

644
, 215, 216

645
, 247d

646
(, , ), 411b

647
, 415b

648
, 416

649
, 416

650
, 180b

651
, 191d

652

, 183b

653
, 205

654
, 206

655
, 206, 207

656
, 333

657
, 344

658
, 345

659
, 351

660
, 358

661
, 155d

662

, 204d

663
, 37b

664
, 38b

665
, 61b

666
, 62

667
, 64b

668
, 67

669
, 68 d-e

670
, 73e, 76a

671
, 85d

672

, 91

673
, 240d

674
, 245

675
, 255d

676
, 50b

677
, III, 38

678
. III, 38 39

679
, V, 2

680
, VI, 26

681
. , 46

682

, I, 1, 3

683
, I, 1, 5

684
, I, 4, 1

685
, I, 4, 2

686
, I, 4, 3

687
, II, 1, 2

688
, II, 1, 3

689
, II, 1, 4

690
, II, 3

691
, III,

692

, III,

693
, III, 3, 1

694
, V, 1, 2

695
, V, 6, 1

696
, VII,

697
, 4

698
, 2

699
, 2

700
c, 36

701
, 5

702

, 37

703
, 2

704
, 3

705
, 3

706
, 4

707
, 4

708
, 4

709
, 5

710
, 14

711
, 19

712

, 15

713
, 17

714
, 19

715
, 21

716
, 21

717
, 26

718
, 27

719
, 28

720
, 1

721
, 2

722

, 4

723
, 8

724
, 8

725
, 10

726

727

728

729
, 5

730
, 3

731
, 9

732

, 9

733
, 8

734
, 11

735
, 11

736
, 10

737
, II, 3

738
A, II, 5

739
, 6

740
, 10

741
, 11

742

, 14

743
, 16

744
, 23

745
, 2

746
, 23

747
, 2

748
, 2

749
, 2

750
, 3

751
, 6

752

, 11

753
, 12

754
, 15

755
, 16

756
, 21

757
, 5

758
, 36

759
A , 2

760
A , 31

761
A , 52

762

A , 54

763
, 1

764
, 27

765
, 64

766
, 64

767
, 64

768
, 17

769
, 10

770
, 6

771
, 24

772

, 15

773
, 25

774
, 33

775
, 1

776
, 1

777
, 30

778
, 52

779
, 2

780
, 10

781
, 22

782

, 31

783
, 1

784
, 47

785
[], 1

786
[], 1

787
[], 3

788
[], 44 45

789
, 8

790
, 38

791
, 7

792

, 14

793
, 18

794
, 30, 3

795
, 22

796
, 24

797
, 26

798
, 2

799
, 6

800
, 1

801
, 2

802

, 19

803
, 13

804
, 13

805
, 1

806
, 1

807
, 18

808
, 22

809
, 7

810
, 21

811
, 22

812

, 27

813
, 30

814
, 40

815
, 44

816
, 16

817
, 41, 2

818
, 21

819
, 21

820
, 8

821
, 13

822

, 19

823
, 22

824
, 3

825
, 5

826
, 18

827
, 2

828
, 29

829
, 35

830
, 5

831
, 46

832

, 9

833
, 13

834
, 20,2

835
, 20, 2

836
, 1

837
, 5

838
, I, 14, 7

839
, I, 35, 7

840
, VIII, 38, 2

841
, VIII, 38, 3

842

, IX, 12, 10

843
, XI, 28, 9 -10

844
. , V

845
-. , IV, 1

846
. , II. 3,2

847
. , XIV, 8

848
,

849

850

851
, III, 29, 80

852

, IX, 56

853
, 178

854
, 235

855
, I, 190

856
, I, 297

857
. , 23

858
. , I, 331

859
, I, 77

860
." ", 346f; , 18

861
. , III,

862

, II, 16, 1391a

863
, III, 2, 1405b

864
. , I, 22, 60

865
. , I, 2, 39

866
. , I, 3, 2

867
. , I, 3, 7

868
. , I, 7, 4

869
. , II, 1, 9

870
. II, 1, 12

871
. , II, 9, 5

872

. , III, 9, 8

873
. , IV, 7, 9

874
. ( , 3)

875
, 28

876
. , 22-

877
. , 23b

878
. , 31 32

879
, II, 34

880
. , 40d

881
, 91

882

, 118

883
, II, 22

884
, II, 25

885
, II, 30

886
, V, 19

887
, II, 32

888
, II, 33

889
, II, 36

890
, II, 1

891
, II, 35

892

." ", II, 11

893
. , II, 36

894
. , III, 14, 1415b

895
. , XXVIII, 4, 15

896

897

898
. , 25, 3, 1460b

899
. O , 14, 47 (

900
, 2, 7

901
, 4, 16

902

, I

, 14, 13

903
, 17, 5

904
, 28, 6

905
. , 13

906
, I, 10, 2

907
, I, 11

908
, I, 14

909
, I, 37

910
, I, 37

911
, VI, 14

912

, VI, 19

913
, , 10

914
, I

915
, I, 77, 4

916
, I, 78, 3

917
, I, 83, 2

918
, I, 84, 4

919
, I, 120, 5

920
, I, 122, 1

921
, I, 136, 4

922

, I, 140, 1

923
, I, 141, 1

924
, I, 143, 6

925
, II, 13,2

926
, II, 35, 2

927
, II, 40, 1

928
, II, 40, 3

929
, II, 40, 4

930
, 11, 41, 1

931
, II, 43, 3

932

, II, 43, 4

933
, II, 45, 1

934
, II, 45, 2

935
, II, 60, 2

936
, II, 63, 2

937
, II, 87, 4

938
, III, 11, 1

939
, III, 45, 3 4

940
, III, 56, 2

941
, III, 82, 2

942

, III, 82, 7

943
, IV, 40, 2

944
, IV, 61, 5

945
, IV, 62, 4

946
, V, 89

947
, V, 103, 1

948
, VI, 85, 1

949
, VI, 92, 4

950
, VII, 77, 7

951
. , 5

952

, VII, 186

953
. npupo , II, (64, 160

954
, VII, 182

955
, VII, 180

956
, XXII, 110

957
, XXII, 110

958
, XXII, 110

959
, XXII, 110

960
", XXII, 110

961
, XXII, 110

962

, 10

963
, VIII

964
, XVII

965
, XIX, , I, 19, 63

966

967

968

969

970

971

972

973

974
, 14

975
, 16

976
, 27

977
, 30

978
, 34

979
, 40

980
, 65

981
, 74

982

, . 58

983
, . 64

984
, . 69

985
, . 81

986
, . 84

987
, . 86

988
, X, 118

989
, X, 135

990
, X, 137

991
, 22, 14

992

, 29, 10

993
, 1, 18, 61

994

995

996

997

998
. 29

999
. 27

1000
. , , 47

1001
, . 234

1002

, . 230

1003
. , VI, 16

1004
. , VI, 2

1005
. , VI, 19

1006
, III, 8, 18

1007

1008
, 17, 1

1009
IV, 48

1010
. , 10, 5

1011
, 91, 7

1012

. , 9, 6

1013
. , 1, 765

1014

1015

1016

1017

1018

1019
.

1020
. , 5

1021

1022

, III

1023
. , XL 10

1024
. , 483b

1025
, V, 19

1026
. , III, 12, 21

1027
. , CVII

1028
, VII, 173

1029
. , II, 18

1030
, VI, 86

1031
. , 10, 1

1032

, III, 29, 2

1033
, IV, 60

1034
, IV, 60

1035
, 64

1036
, 79

1037
, I, 136

1038
. , VII, 1, 88

1039
, . 3

1040
, 5

1041
. , 78, 28

1042

. , 90, 5

1043
. , 94, 225

1044
, IV, 20, 65

1045
. , 126

1046
, 1, 2, 3

1047
, V, . 2, 29

1048
, V, . 2, 30

1049
. , 1

1050
. , I, 338

1051
. , I, 339

1052

. , II, 359b

1053
, VIII, 63

1054
. , VIII, 563

1055
. , VII, 4, 2, 1146

1056
. , III, 689d

1057
. , 1, 287

1058

1059
. , XIII, 17, 1

1060
. , 1, 17

1061
. , 1, 64

1062

, IX, 27

1063
. , 60, 7

1064
. , 1, 5

1065
. , 1, 7

1066
. , 1, 70

1067
. , 1, 73

1068
. , 58, 1

1069
. , 20

1070
. , 5, 17

1071
. , 14, 5

1072

. , 20

1073
. , 56

1074
. , 19, 1

1075
. , 20, 1

1076
. , 20, 4

1077
. , 32, 1

1078
. , 11

1079
. , II, 6

1080
. , 32

1081
. , 32

1082

. , 51, 6

1083
. , 51, 7

1084
. , 51, 13

1085
. , 52, 1

1086
. , 52, 2

1087
. , 7

1088
. , 8

1089
. , IV, 1, 9

1090
. , 59, 6

1091
. , 25

1092

. , 61, 4

1093
. , 25

1094
. , 36

1095
. , 1

1096
. , 68, 2

1097
. , 69, 1

1098
. , 69, 13

1099
. , 15

1100
. , 3

1101
. , 16

1102

. , 12

1103
. , 4

1104
. , 9

1105
. , 42, 4

1106
. , 42, 5

1107
. , 42, 5

1108
. , 40, 2

1109
. , 283

1110
. , 284

1111
. , 7

1112

. , III, 23

1113
. , 44, 2

1114
. , 5

1115
. , 44, 5

1116
. , 43

1117
. , 5

1118
. , 50, 3

1119
. , 50, 4

1120
. , VIII

1121
. , VIII

1122

. , VIII

1123
. , 18

1124
. , 18

1125
. , 18

1126
. , 11, 12

1127
. , 6

1128
. , 11

1129
. , 18

1130
. , 7

1131
. , 8

1132

. , 16

1133
. , 49, 10

1134
. , 49, 11

1135
. , 49, 16

1136
. , 36

1137
. , 46, 3

1138
. , VIII, 1

1139
. , XXIV, 22, 9

1140
. , 20, 11

1141
. , 20, 5

1142

. , 20, 9

1143
. , 20.2

1144
, 44

1145
. , 21, 1

1146
. , 40

1147
. , 22

1148
. , 4

1149
. , 8

1150
. , 14

1151
. . 26, 11

1152

. , 26, 11

1153
. , 31

1154
. , 39

1155
. , 26, 30

1156
. , 15

1157
. , VII, 2, 6, 2

1158
. , 17

1159
. , 28, 7

1160
. , 28, 15

1161
. , III, 22

1162

. , II, 20

1163
. , 24, 2

1164
. , 8

1165
. , 8

1166
. , 21

1167
. , 14

1168
. , 25, 13

1169
. , 25, 14

1170
. , 25, 27

1171
. , , 50, 187

1172

. , II, 6, 1385

1173
. , 5

1174
. , IX, 2, 6

1175
. , 24

1176
. , III, 37, 89

1177
. , III, 17, 89

1178
. , I, 4

1179
.

1180
. , IV, 2

1181
. , 16

1182

. , 71, 2

1183
. , 3

1184
. , 8

1185
. , 4

1186
. , 70, 22

1187
. , 13

1188
. , 15

1189
. , 46

1190
. , II, 1

1191
. , VII, 1, 6

1192

, XIV, 4, 1

1193
, XXI, 16, 17

1194
, XXV, 4, 7

1195
, XXVII, 7, 4

1196
, XXVIII, 4, 24

1197
, , 20

1198
, , I, 15

1199
, V, 10

1200

1201

1202

, 2

1203
, 16

1204
, 18

1205
, 20

1206
, I, 4

1207
, II, 5

1208
, II, 7

1209
, III, 7

1210
, IV, 2

1211
, IV, 3

1212

, V, 6

1213
, V, 6

1214
, V, 6

1215
, V, 6

1216
. , I, 16, 1

1217
. , I, 16, 1

1218
. , I, 16, 4

1219
. , I, 16, 8

1220
. , I, 1 7, 6

1221

1222

. , 29

1223
. , 28

1224
. , 52

1225
, IV, 4

1226

, IV, 3, 7

1227
, I, 1

1228
, I, 2

1229
, I, 3

1230
, I, 13

1231
, III,

1232

, III, 6

1233
, III, 10

1234
, III, 26

1235
, III, 26

1236
, III, 26

1237
, IV, 31

1238
, I, 5, 2

1239
, I, 12, 7

1240
, I, 17, 6

1241
, I, 17, 7

1242

, I, 18, 1

1243
, II, 11, 1

1244
, II, 28, 2

1245
, II, 31, 3

1246
, II, 32, 1

1247
, II, 33, 3

1248
, II, 36, 2

1249
, II, 42, 3

1250
, II, 53, 3

1251
, II, 92, 5

1252

. , XVII, 9, 2

1253
. , 56

1254
. , 23, 2

1255
. , 23, 3

1256
. , 23, 3

1257
. , 23, 4

1258
. , 24, 1

1259
. , 83, 5

1260
. , 33

1261
, I, 8

1262

, I, 33

1263
, II, 2

1264
, II, 21

1265
, III, 9

1266
, III, 20

1267
, III, 26

1268
, I, 4

1269
, I, 10

1270
, I, 14

1271
, I, 17

1272

, I, 25

1273
, I, 40

1274
, II, 12

1275
, III, 1

1276
, III, 19

1277
, III, 25

1278
, IV, 37

1279
, IV, 40

1280
. , XV, 18, 20

1281
, . 20

1282

, . 17

1283
, . 224

1284
., . 78 79

1285
, . 131

1286
, . 244

1287
. , XXXIV, 3, 5

1288
. , XXXIV, 3, 3

1289
. , XXXIV, 4, 1 17

1290
. , XXXIV, 9, 12

1291
. , 80, 16

1292

. , 80, 18

1293
. , 80, 19

1294
. , 4

1295
. , 8

1296
. , 8

1297
. , 9

1298
. , 12

1299
. , 20

1300
. , 32, 5

1301
. , 1

1302

. , II, 24, 51

1303
. 0 , II, 63, 256

1304
. , 80, 20

1305
. , 80, 10

1306
. , 8

1307
. , 8

1308
. , 15

1309
, I, 1

1310
, I, 1

1311
, I, 1

1312

, I, 3

1313
, I, 3

1314
, I, 4

1315
, I, 4

1316
, I, 4

1317
, I, 5

1318
, I, 5

1319
, I, 8

1320
, I, 10

1321
, I, 10

1322

, I, 11

1323
, I, 11

1324
, II, 2

1325
, II, 2

1326
, II, 3

1327
, II, 3

1328
, II, 3

1329
, II, 3

1330
, II, 3

1331
, II, 5

1332

, II, 13

1333
, II, 13

1334
, II, 15, 38

1335
, II, 18

1336
, II, 18

1337
, II, 18

1338
, IV, 2

1339
, V, 2

1340
, V, 13

1341
, V, 14

1342

, V, 14

1343
, VII,

1344
, VIII, 2

1345
, VIII, 2

1346
, VIII, 3

1347
, VIII, 5, 6

1348
, IX, 3

1349
, X, 1

1350
, X, 1

1351
, X, 1

1352

, X, 1, 31

1353
, X, 2

1354
, X, 2, 10

1355
, X, 3

1356
, X, 3

1357
, , 3

1358
. X, 4

1359
, X, 5

1360
, X, 7

1361
, X, 7

1362

, X, 7, 21

1363
, XI, 2

1364
, XI, 2

1365
, XI, 3

1366
, XI, 3

1367
, XI, 3

1368
, XII, 3

1369
, XII, 9

1370
. XII, 9

1371
, XII, 10, 51

1372

, XII, 11

1373
, XII, 11

1374
. 66

1375
, I, 23

1376
, II, 21

1377
, II, 37

1378
pacc, II, 39

1379
pac, IV, 14

1380
pac, VI, 13

1381
pac, VII, 15

1382

pac, VIII, 11

1383
, XIII, 29

1384
, XIV, 16

1385
, VII, 4, 18

1386
, VII, 8, 20 21

1387
, VIII, 8, 15

1388
, IX, 9, 12

1389
, X, 7, 11

1390
. , 28

1391
, II, 13

1392

, VII, 4, 4

1393
, I, 4

1394
, II, 14

1395
, II, 14

1396
, II, 5

1397
, II, 17

1398
, III, 2

1399
, III, 13

1400
, IV, 17

1401
, IV, 33; IV, 35

1402

, IV, 47

1403
, IV, 49

1404
, V, 18

1405
, V, 23

1406
, VI, 19

1407
, VI, 36

1408
, VI, 18

1409
, VI, 37

1410
, VI, 44

1411
, VII, 3

1412

, VII, 21

1413
, VII, 24

1414
, VII, 33

1415
, VII, 34

1416
, VII, 49

1417
, VII, 56

1418
, VII, 57

1419
, VII, 61

1420
, VII, 67

1421
, VII, 69

1422

, VII, 70

1423
, VII, 71

1424
, VII, 72

1425
, VIII, 4

1426
, VIII, 44

1427
, VIII, 53

1428
, VIII, 59

1429
, IX, 40

1430
, IX, 4

1431
, IX, 42

1432

, IX, 42

1433
, X, 12

1434
, X, 27

1435
, X, 36

1436
, XI, 14

1437
, XII, 4

1438
, XII, 12

1439
, . 83

1440
, . 122

1441
, . 126

1442

, IX, 1

1443

1444

1445
, I,

1446
, 12, 3

1447
. , 91, 2

1448
. , II, 4

1449
. , II, 4

1450
. , 25, 4

1451
. , 25, 4

1452

. , 52, 2

1453
. , II, 4

1454
. , 21, 2

1455
. , 28, 3

1456
, 2

1457
, 3

1458
, 15

1459
, 41

1460
, 42

1461
, 43

1462

, 45

1463
, 45

1464
, 45

1465
, 45

1466
, 46

1467
, 58

1468
, 71

1469
, 83

1470
, 99

1471
, 111

1472

1473
, 2

1474
, 7

1475
, 45

1476
, 58

1477
1, 8, 6

1478
, I, 9, 1 3

1479
, I, 9, 6

1480
, I, 9, 7

1481
, I, 10, 4

1482

, I, 13, 6

1483
, I, 16, 7 9

1484
, I, 20, 1 3

1485
, I, 20, 4

1486
. I, 20, 9

1487
, I, 20, 13

1488
, I, 20, 14 15

1489
, I, 24, 2

1490
, II, 12, 5

1491
, II, 4, 6

1492

, II, 4, 6

1493
, III, 13, 4

1494
, IV, 12, 7

1495
, IV, 14, 7

1496
, IV, 22, 7

1497
, IV, 24, 6

1498
. V, 8, 5

1499
, V, 9, 7

1500
, V, 8, 7

1501
, V, 16, 11

1502

, VI, 2, 8 9

1503
, VI, 16, 3

1504
, VII, 9, 2

1505
, VII, 9, 16

1506
, VII, 17, 10

1507
, VII, 20, 1

1508
, VIII, 14, 2 3

1509
, VIII, 14, 3

1510
, VIII, 14, 10

1511
VIII, 16, 4 5

1512

, VIII, 17, 6

1513
, VIII, 18, 11

1514
, VIII, 19, 2

1515
, VIII, 20, 1

1516
, VIII, 21, 6

1517
, VIII, 22, 1

1518
, VIII, 22, 2

1519
, VIII, 23, 3

1520
, IX, 9, 1

1521
, VIII, 24, 6

1522

, IX, 26, 1 3

1523
, IX, 36, 4

1524
, IX, 32

1525
, IX, 35, 2

1526
, VII, 32

1527
, VII, 33

1528
, VII, 77

1529
, VII, 131

1530
, VII

1531
, VII, 33

1532

, VIII, 103

1533
, XVIII, 26

1534
, XVIII, 31

1535
, XVIII, 35

1536
, XVIII, 43

1537
, XXVIII, 5

1538

1539
. , III, 5, 10

1540
, 8

1541
, 28

1542

, 390

1543
, 406

1544
, 427

1545
, 507

1546
, 595

1547
, 612

1548
, 606

1549
, 627

1550
, 645

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560
,

1561

1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

1576

1577

1578

1579

1580

1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625
, 336

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

1635

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1650

1651

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

1670

1671

1672

, I, 77, 9

1673
, III, 48, 13

1674
, IV, 69, 18

1675
, 1, 7

1676
, 3, 2

1677
, 5, 4

1678
, 7, 2

1679
, 8, 2 3

1680
, 8, 5

1681
, 11, 3

1682

, 31, 2

1683
, 31, 9

1684
, 51, 13

1685
, 51, 27

1686
, 52, 15

1687
, 52, 29

1688
, 54, 1

1689
, 58, 15

1690
, 58, 19

1691
, I, 1, 5

1692

, I, 3, 2

1693
, I, 6, 6

1694
, II, 11, 4

1695
, 2, 3

1696
, 6, 1

1697
, 10, 6

1698
, 10, 7

1699
, 64, 6

1700
, 83, 1

1701
, 85, 15

1702

, 85, 22

1703
, 85, 40

1704
, 85, 49

1705
, 107, 1

1706
, 16, 2

1707
, 19, 2

1708
, 22

1709
, 60

1710
, 38, 3

1711
, 21

1712

, 1, 2

1713
, 24, 1

1714
, I, 2

1715
, I, 10

1716
, I, 13

1717
, II, 2

1718
, II, 18

1719
, II, 18

1720
, II, 22

1721
, II, 23

1722

, III, 16, 2

1723
, III, 16

1724
, IV, 1

1725
, IV, 19

1726
, IV, 21

1727
, IV, 21

1728
, IV, 28

1729
, V, 16

1730
, V, 17

1731
, 2, 1

1732

, 2, 3

1733
, 3, 4

1734
, 9, 4

1735
, 18, 3

1736
, 23, 1

1737
, 23, 5

1738
, 1, 1

1739
, 1, 3

1740
, I, 6

1741
, I, 9

1742

, I, 12

1743
, I, 13

1744
, I, 14

1745
, I, 15

1746
, I, 20

1747
, I, 21

1748
, II, 2

1749
, II, 3

1750
, II, 5

1751
, II, 6

1752

, II, 8

1753
, II, 9

1754
, II, 10

1755
, II, 10

1756
, II, 10

1757
, II, 10

1758
, II, 10

1759
, II, 10

1760
, II, 11

1761
, II, 11

1762

, II, 11

1763
, II, 12

1764
, II, 12

1765
, II, 13

1766
, II, 13

1767
, II, 14

1768
, II, 17

1769
, II, 18

1770
, II, 20

1771
, II, 21

1772

, II, 21

1773
, II, 21

1774
, II, 21

1775
, II, 21

1776
, II, 21

1777
, II, 22

1778
, II, 23

1779
, 11, 24

1780
, II, 26

1781
, II, 26

1782

, II, 27

1783
, II, 28

1784
, II, 28

1785
, II, 28

1786
, II, 29

1787
, II, 29

1788
, II, 30

1789
, II, 31

1790
, II, 31

1791
, II, 31

1792

, II, 32

1793
, II, 32

1794
, II, 33

1795
, II, 33

1796
, II, 34

1797
, II, 33

1798
, II, 34

1799
, II, 34

1800
, II, 36

1801
, III, 5

1802

, III, 5

1803
, III, 5

1804
, III, 7

1805
, III, 8

1806
, III, 8

1807
, III, 9

1808
, III, 9

1809
, III, 11

1810
, III, 12

1811
, III, 12

1812

, III, 12

1813
, III, 13

1814
, III, 16

1815
, III, 24

1816
, III, 25

1817
III, 26

1818
III, 27

1819
, III, 28

1820
, III, 28

1821
, III, 29

1822

, III, 30

1823
, III, 30

1824
, III, 31

1825
, III, 31

1826
, III, 31

1827
, III, 31

1828
, III, 33

1829
, III, 33

1830
, III, 34

1831
, III, 36

1832

, III, 36

1833
, III, 37

1834
, III, 3 7

1835
, III, 39

1836
, III, 41

1837
, III, 43

1838
, III, 43

1839
, III, 43

1840
, III, 43

1841
, I, , 5

1842

, I, , 13

1843
, III, , 6

1844
, III, , 10

1845
, III, , 12

1846
, III, , 16

1847
, III, , 17

1848
, III, 30, 8

1849
, IV, 4, 1

1850
, V, 18, 16

1851
, VI, 32, 11

1852

, VII, 1, 1; VII, 1, 4

1853
, VII, 27, 5

1854
, VII, 30, 5

1855
, VII, 32, 1

1856
, 3

1857
, 4

1858
, 4

1859
, 4

1860
, 4

1861
, 6

1862

, 6

1863
, 1, 4

1864
, 3, 1

1865
, 5, 1

1866
, 7, 8

1867
, 8, 5

1868
, 9, 1

1869
, 9, 1

1870
, 9, 1

1871
, 10, 1

1872

, 10, 5

1873
, 12, 7

1874
, 18, 5

1875
, 18, 6

1876
, 20, 2

1877
, 20, 3

1878
, 20, 5

1879
, 20, 4

1880
, 20, 5

1881
, 15, 2

1882

, 5

1883
, 12

1884
. , 13

1885
, 14

1886
, 16

1887
, 18

1888
, 1, 1

1889
, 1, 2

1890
, 1, 3

1891
, 1, 4

1892

, 2, 2

1893
, 2, 3

1894
, 2, 3

1895
, 3, 2

1896
, 3, 3

1897
, 3, 4

1898
, 3, 6

1899
, 4, 2

1900
, 4, 3

1901
, 4, 4

1902

, 4, 8

1903
, 4, 8

1904
, 5, 2

1905
, 5, 3

1906
, 5, 6

1907
, 5, 6

1908
, 5, 7

1909
, 5, 9

1910
, 6, 11

1911
, 6, 4

1912

, 6, 5

1913
, 7, 8

1914
, 7, 8

1915
, 7, 9

1916
, 8, 4

1917
, 8, 8

1918
, 9, 7

1919
, 9, 9

1920
, 10, 5

1921
, 10, 5

1922

, 11, 3

1923
, 11, 10

1924
, 12, 4

1925
, 12, 5

1926
, 12, 6

1927
, 12, 6

1928
, 12, 8

1929
, 12, 10

1930
, 12, 11

1931
, 13, 4

1932

, 13, 9

1933
, 13, 12

1934
, 13, 16

1935
, 13, 16 17

1936
, 14, 10

1937
, 14, 16

1938
, 18, 3 4

1939
, 19, 6

1940
, 19, 7

1941
, 19, 11

1942

, 19, 11

1943
, 19, 11

1944
, 19, 12

1945
, 20, 6

1946
, 22, 3

1947
, 22, 11

1948
, 22, 17

1949
, 23, 5

1950
, 23, 9, 11

1951
, 24, 1

1952

, 24, 2

1953
, 24, 11

1954
, 24, 12

1955
, 24, 12

1956
, 24, 20 21

1957
, 24, 23

1958
, 24, 25

1959
, 25, 4

1960
, 26, 2

1961
, 26, 10

1962

, 27, 8

1963
, 28, 2

1964
, 29, 8

1965
, 29, 8

1966
, 29, 9

1967
, 29, 10

1968
, 30, 8

1969
, 30, 10

1970
, 30, 17

1971
, 31, 5

1972

, 31, 11

1973
, 32, 2

1974
, 33, 1, 5

1975
, 33, 5

1976
, 33, 8 9

1977
, 53, 10

1978
, 33, 10

1979
, 34, 3

1980
, 35, 1

1981
, 36, 12

1982

, 38, 1

1983
, 39, 4

1984
, 39, 6

1985
, 39, 6

1986
, 40, 4

1987
, 40, 8

1988
, 42, 4

1989
, 42, 7

1990
, 42, 10

1991
, 43, 4

1992

, 44, 1

1993
, 44, 4

1994
, 44, 4

1995
, 45, 6

1996
, 45, 12 13

1997
, 46, 3

1998
, 47, 11

1999
, 47, 17

2000
, 47, 18

2001
, 47, 20

2002

, 49, 2 3

2003
, 52, 11

2004
, 49, 11

2005
, 53, 8

2006
, 54, 5

2007
, 55, 1

2008
, 55, 5

2009
, 56, 4

2010
, 56, 7 8

2011
, 57, 4 5

2012

. 58, 22 23

2013
, 58, 24

2014
, 58, 33

2015
, 59, 5

2016
, 59, 13

2017
, 59, 18

2018
, 61, 1

2019
, 61, 3

2020
, 62, 3

2021
, 63, 2

2022

, 63, 7

2023
, 63, 7

2024
, 63, 11

2025
, 63, 11, 13

2026
, 63, 15

2027
, 64, 3

2028
, 65, 24

2029
, 66, 9

2030
, 66, 9

2031
, 66, 26

2032

, 68, 4

2033
, 63, 11, 13

2034
, 63, 15

2035
, 64, 3

2036
, 65, 24

2037
, 66, 9

2038
, 66, 9

2039
, 66, 26

2040
, 68, 4

2041
, 72, 3

2042

, 73, 3

2043
, 73, 15 16

2044
, 74, 11

2045
, 74, 18

2046
, 75, 4

2047
, 76, 3

2048
, 76, 31

2049
, 76, 35

2050
, 77, 11

2051
, 77, 20

2052

, 77, 20

2053
, 78, 4

2054
, 78, 6

2055
, 78, 13

2056
, 78, 14

2057
, 78, 21

2058
, 79, 13

2059
, 81, 2

2060
, 81, 28

2061
, 81, 32

2062

, 82, 22

2063
, 83, 3

2064
, 83, 14

2065
, 83, 18

2066
, 83, 24

2067
, 83, 25

2068
, 83, 27

2069
, 84, 11

2070
, 88, 12

2071
, 88, 36 37

2072

, 88, 45

2073
, 88, 37

2074
, 89, 3

2075
, 89, 22

2076
, 89, 23

2077
, 90, 34

2078
, 90, 44, 46

2079
, 91, 5

2080
, 91, 7

2081
, 91, 9

2082

, 91, 16

2083
, 91, 21

2084
, 92, 6

2085
, 92, 31

2086
, 93, 3

2087
, 93, 12

2088
, 94, 54

2089
, 94, 62 63

2090
, 94, 67

2091
, 94, 69

2092

, 94, 73

2093
, 95, 2

2094
, 95, 30

2095
, 95, 30-31

2096
, 95, 33

2097
, 95, 52

2098
, 95, 71

2099
, 96, 2

2100
, 97, 13 14

2101
, 98, 1

2102

, 98, 8

2103
, 98, 16

2104
, 99, 3

2105
, 99, 9

2106
, 99, 16

2107
, 99, 22

2108
, 99, 24

2109
, 100, 4

2110
, 101, 7

2111
, 102, 25

2112

, 103, 2

2113
, 104, 10

2114
, 104, 24

2115
, 105, 5

2116
, 105, 6

2117
, 105, 7

2118
, 106, 1

2119
, 106, 12

2120
, 107, 2

2121
, 107, 6

2122

, 107, 12

2123
, 108, 2

2124
, 108, 6

2125
, 108, 8 9, 12

2126
, 108, 16

2127
, 108, 16

2128
, 108, 18

2129
, 108, 23

2130
, 108, 28

2131
, 108, 29

2132

, 112, 4

2133
, 115, 2

2134
, 115, 10

2135
, 115, 17

2136
, 106, 8

2137
, 118, 6

2138
, 119, 9

2139
, 119, 15

2140
, 120, 8

2141
, 120, 22

2142

, 121, 24

2143
, 123, 6

2144

2145
, 9, 1

2146
, 10

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154
, 1, 1

2155
, 4, 1

2156
, 4, 1

2157
, 7, 1

2158
, 9, 7

2159
, 11, 4

2160
, 12, 2

2161
, 17, 2

2162

, 18, 9

2163
(), I, 1, 14

2164
II, 2, 10

2165
, II, 2

2166
, II, 13, 12

2167
, IX, 5

2168
, X, 2, 6

2169

2170

2171
(), 6, 9

2172

, I, 1

2173
, I, 1

2174
, II, 77

2175
, II, 77

2176
, II, 88

2177
, III, 6

2178
, III, 19

2179
, III, 27

2180
, III, 65

2181
, III, 66

2182

. III, 67

2183
, III, 76

2184
, IV, 17

2185
, IV, 18

2186
, IV, 34

2187
, IV, 35

2188
, IV, 64

2189
, VI, 17

2190
, XI, 24

2191
, XI, 26

2192

, XI, 26

2193
, XI, 26

2194
, XII, 64

2195
, XIII, 12

2196
, XIV, 62

2197
, XV, 21

2198
, XV, 21

2199
, XV, 53

2200
, XVI, 3

2201
( ), 15

2202

, 19

2203
, 27

2204
, 30

2205
, 10

2206
, 13

2207
, 23

2208
, 37

2209
, 40

2210
, 41

2211
, 2

2212

, 3

2213
, 9

2214
, 15

2215
, 27

2216
, 30

2217
, 30

2218
, 32

2219
, 33

2220
, 42

2221
, I, 1

2222

, I, 1

2223
, I, 2

2224
, I, 16

2225
, I, 16

2226
, I, 21

2227
, I, 21

2228
, I, 28

2229
, I, 30

2230
, I, 32

2231
, I, 33

2232

, I, 34

2233
, I, 36

2234
, I, 39

2235
, I, 49

2236
, I, 50

2237
, I, 55

2238
, I, 62

2239
, I, 72

2240
, I, 83

2241
, II, 7

2242

, II, 7

2243
, II, 7

2244
, II, 20

2245
, II, 29

2246
, II, 29

2247
, II, 47

2248
, II, 75

2249
, II, 78

2250
, II, 80

2251
, II, 83

2252

, II, 84

2253
, II, 92

2254
, III, 20

2255
, III, 40

2256
, III, 73

2257
, III, 86

2258
, IV, 1

2259
, IV, 5

2260
, IV, 8

2261
, IV, 14

2262

, IV, 34

2263
, IV, 34

2264
, IV, 42

2265
, IV, 42

2266
, IV, 50

2267
, IV, 69

2268
, IV, 70

2269
, IV, 74

2270
, V, 1

2271
, , 1

2272

, , 9

2273
, I, 10, 4

2274
, I, 14, 3

2275
, I, 19, 2

2276
, I, 19, 4

2277
, II, 10, 11

2278
, III, 53, 7

2279
, III, 65, 11

2280
, IV, 2, 11

2281
, V, 49, 6

2282

, V, 51, 8

2283
, VI, 23, 4

2284
, VIII, 21, 7

2285
, VIII, 24, 3

2286
, IX, 1, 10

2287
, IX, 18, 8

2288
, XXI, 4, 1

2289
, XXII, 29, 8

2290
, XXII. 5, 2

2291
, XXII, 8, 3

2292

, XXII, 22, 14

2293
, XXIII, 3, 14

2294
, XXIV, 18, 2

2295
, XXV, 38, 18

2296
, XXXV, 32, 13

2297
, XXVII, 23, 2

2298
, XXVII, 44, 10

2299
, XXVII, 45, 6

2300
, XXVIII, 25, 14

2301
, XXVIII, 27, 11

2302

, XXVIII, 28, 1

2303
, XXVIII, 44, 2

2304
, XXVIII, 44, 3

2305
, XXVIII, 44, 8

2306
, XXX, 21, 6

2307
, XXX, 30, 7

2308
, XXX, 30, 18

2309
, XXX, 30, 19

2310
, XXX, 30, 24

2311
, XXX, 42, 15

2312

, XXX, 42, 18

2313
, XXX, 44, 8

2314
, XXXI, 1, 1

2315
, XXXIII, 12, 9

2316
, XXXIV, 12, 4

2317
, XXXV, 10

2318
, XXXV, 25, 7

2319
, XXXVIII, 50, 8 9

2320
, XLIV, 4, 8

2321
, XLIV, 22, 7

2322

, XLIV, 22, 14

2323
, XLIV, 41, 4

2324
, XL V, 8, 6

2325
, XLV, 32, 8

2326
, VI, 2, 2

2327
, 48, 19, 5

2328
( . , X, 97

2329
. , II, 13, 9

2330
. , II, 13, 9

2331

2332

, II

2333
( ), 2, 5

2334
, 17, 57

2335
, I, 44, 68

2336
, II, 28, 50

2337
, III, 23, 35

2338
, III, 31, 43

2339
, III, 33, 45

2340
, VI,

2341
( ), II, 7, 18

2342

, II, 9, 22

2343
, II, 21, 48

2344
, II, 25, 54 55

2345
, II, 28, 62

2346
, II, 47, 97

2347
, II, 56, 115

2348
, 11, 58, 119

2349
, II, 59, 121

2350
, II, 71, 147

2351
, 4, 16

2352

, 4, 18

2353
, 14, 51

2354
15, 52

2355
15, 54

2356
, 16, 57

2357
, 16, 58

2358
, 16, 59

2359
, 17, 64

2360
, 19, 67

2361
, 19, 69

2362

, 20, 71

2363
, 20, 72

2364
, 20, 73

2365
, 21, 79

2366
, 21, 82

2367
, 22, 85

2368
, 23, 88

2369
, I, 14, 41

2370
, I, 18, 49

2371
, 1, 23, 61

2372

, II, 2, 5

2373
, III, 1, 2

2374
, III, 3, 8

2375
(, ), 50, 186; 50, 188

2376
. 1, 2, 5

2377
, I, 20, 66

2378
, II, 30, 97

2379
, I, 1, 1

2380
, I, 4, 1

2381
, 1, 5, 11

2382

, 1, 9, 21

2383
, 1, 9, 23

2384
, 1, 5, 12

2385
, 1, 21, 57

2386
, 1, 31, 86

2387
, 1, 32, 90

2388
, 1, 40, 110

2389
, II, 29, 73

2390
, II, 37, 93

2391
, II, 60, 152

2392

, II, 66, 167

2393
, III, 4, 9

2394
, III, 6, 14

2395
, III. 27, 69; 28, 7 1

2396
, III, 33, 82

2397
, III, 36, 88

2398
, III, 38, 90

2399
( , ), 2, 4

2400
, 2, 5

2401
, 7, 21

2402

, 7, 24

2403
, 9, 27

2404
, 11, 36

2405
, 14, 47

2406
, 14, 48

2407
, 14, 49

2408
, 17, 60; 18, 64

2409
, 19, 69 70

2410
, 19, 71

2411
, 20, 72

2412

, 18, 65

2413
, 32, 85

2414
, I, 11, 35

2415
, 23, 83

2416
, I, 12, 38

2417
, I, 14, 42

2418
, I, 31, 114

2419
, I, 35, 126

2420
, II, 5, 17

2421
, II, 7, 24

2422

, II, 14, 51

2423
, II, 15, 54

2424
, II, 24, 84

2425
, III, 11, 46

2426
, 111, 12, 49

2427
, II, 6, 24

2428
, II, 9, 36

2429
, II, 46, 194

2430
, II, 54, 217

2431
, II, 58, 236

2432

, II, 59, 238

2433
, III, 25

2434
, III, 45, 178

2435
, III, 47, 182

2436
, 1, 4

2437
, 58, 198

2438
, 59, 200

2439
, 63, 215

2440
, 70, 233

2441
, 70, 234

2442

, II

2443
, III, 2

2444
, II, 1, 1

2445
, II, 20, 4

2446
, IV, 8, 2

2447
, IX, 6, 3

2448
, IX, 9, 2

2449
, X, 8, 4

2450
, X, 14, 1

2451
, XII, 41, 2

2452

, XIV, 13b

2453
, XIV, 20, 3

2454
, II, 6, 1

2455
, II, 14

2456
, IV, 9, 2

2457
, IV, 9, 3

2458
, V, 12, 1

2459
, V, 12, 1

2460
, V, 12, 1

2461
, V, 12, 1

2462

, VI, 1, 3

2463
, VI, 2, 2

2464
, VI, 3, 2

2465
, VI, 3, 3

2466
, VI, 3, 4

2467
, VI, 3, 4

2468
, VI, 6, 2

2469
, VI, 6, 2

2470
, IX, 22, 2

2471
, XV, 6, 1

2472

, XV, 19, 3

2473
, I, 1, 4, 12

2474
, III, 6, 4

2475
, 1, 9, 2

2476
, I, 15, 8

2477

2478
, 1, 8, 21

2479
, 3, 9

2480
, 10, 30

2481
, 12, 35

2482

, 4, 13

2483
, 20, 42

2484
, 7, 15

2485
, 8, 16

2486
, 8, 18

2487
, 3, 8

2488
, 68, 143

2489
, 16, 47

2490
, 20, 56

2491
, 8, 19

2492

, 7, 17

2493
, 10, 28

2494
, IV, 10 11

2495
, 7, 22

2496
, 8, 25

2497
( ), II, 44, 113

2498
, II, 45, 116

2499
, XII, 2, 5

2500
, I, 1, 3

2501
, I, 16, 39

2502

, I, 27, 67

2503
, I, 36, 86

2504
, I, 38, 91

2505
, I, 39, 93

2506
, I, 39, 94

2507
, I, 46, 110

2508
, I, 46, 110 111

2509
, II, 15, 36

2510
, II, 17, 40

2511
, II, 23, 55 56

2512

, II, 26, 62

2513
, III, 1, 1

2514
, III, 10, 21

2515
, III, 12, 27

2516
, III, 16, 34

2517
, III, 20, 48

2518
, III, 22, 52

2519
, IV, 10, 24

2520
, IV, 18, 41

2521
, IV, 23, 50

2522

, IV, 23, 52

2523
, IV, 26, 56

2524
, IV, 34, 72

2525
, IV, 75

2526
, V, 16, 46

2527
, V, 22, 63

2528
, V, 37, 108

2529
, V, 38, 111

2530
, V, 40, 116

2531
, V, 41, 119

2532

. , 4

2533
. , 89, 20

2534
. , VIII, 3

2535
. , II, 3

2536
. , II, 3

2537
, I, 12, 9 11

2538
, II, 19, 22 26

2539
, III, 13, 1

2540
, I, 24, 20

2541
, III, 14, 1

2542

. , IV, 41

2543
. , XI, 36

2544
. , XI, 34

2545

2546

2547

2548
, VI, 30

2549
, 1, 21

2550
. I, 44

2551
, I, 72

2552

, II, 31

2553
, III, 10

2554
. , 11

2555
. , 17

2556
. , 35

2557
. , 50

2558
. , 57

2559
. , 62

2560
. , 63

2561
. , 74, 2

2562

. , 77

2563
. , 79, 2

2564
. . 29, 1

2565
. , 59

2566
. , 42, 49

2567
. , XXIX, 2, 18

2568
, . 5( )

2569
, . 301

2570
, IX, 9

2571
. , I

2572

, III, 8, 5

2573
, IV, 3, 4

2574
, IV, 3, 5

2575
, VI, 5, 4

2576
, I, 1, 18

2577
, I, 3, 9

2578
, XI, 1

2579
. , II, 6, 25

2580
, . 1

2581
, , 1286

2582

. , 10, 1

2583
, 5, 7

2584
, 5, 7

2585
,

2586
, II, 15

2587
, IX, 4

2588
( ), 18

2589
, 23

2590
, 25

2591
. , 22, 1

2592

, XL, 46, 12

2593
. , I, 18, 5

2594
, XVIII, 18, 5

2595
. , 47, 5

2596
. , , 9, 32

2597
. , 25

2598
. , VI, 3, 28

2599
. , V, 11, 41

2600
. , IV, 2

2601
.

2602

. , 1, 3

2603
. , 33, 4

2604
, XXIX, 14, 3

2605
, I, 20, 8

2606
, I, 11, 6

2607
. , 9, 3

2608
. , 67, 2

2609
. , 10, 2

2610
. , 38, 1

2611
. , 47, 3

2612

. , 49, 1

2613
, X, 18, 11

2614
. , I, 73

2615
. , 59, 2

2616
. , 28

2617
. , 32, 2

2618
. , 57, 18

2619
. , 8, 1

2620
, 290b

2621
, 293d

2622

, 295d

2623
, 423b

2624
. , XVIII, 1, 2

2625
. , 3, 1

2626
. , III, 5, 2

2627
. , VIII, 5, 1

2628
. , IV, 7, 2

2629
. [], 58

2630
. , 53

2631
. [], 47

2632

. , II, 32

2633
. , 41

2634
. , 82, 1

2635
, , I, 13, 4

2636
. , IV, , 6

2637
. ,

2638
. , VI, 20

2639
. , 88, 5

2640
. , 50

2641
. , 88, 14

2642

, 88, 13

2643
. , VII, 9, 4

2644
. , II, 2

2645
. , 10, 25

2646
. , 1, 17, 27

2647
. , 75, 1

2648
. , 81, 9

2649
. , 81, 20

2650
. , 81, 23

2651
. , IV, 7, 4

2652

. , 81, 18

2653
. , 15, 52

2654
. , II, 66, 268

2655
. , IV, 3, 2

2656
. , III, 8

2657
[ ], 8, 32

2658

, 9, 37

2659
, 11, 42

2660
, 11, 44

2661
, 11, 45

2662

, 12, 46

2663
, 12, 46

2664
, 13, 52

2665
. , 35, 10

2666
. . 81, 21

2667
. , VI, 29, 5

2668
. , 30, 84

2669
. , III,

2670
, XIII, 8, 5

2671
. , VI, 1

2672

. , 1, 10, 32

2673
, 1, 1, 4

2674
, 1, 1, 10

2675
, 1, 2, 2

2676
, 1, 3, 5

2677
, 1, 3, 22

2678
, 1, 3, 29

2679
, 1, 3, 37

2680
, 1, 5, 4

2681
, 1, 5, 25

2682

, 1, 16, 2

2683
, 10, 4, 9

2684
, 22, 3, 2

2685
, 22, 5, 6

2686
, 22, 5, 10

2687
, 22, 6, 9

2688
, 28, 4, 3

2689
, 42, 8, 24

2690
, 43, 16, 1

2691
, 47, 2, 1

2692

, 47, 10, 3

2693
, 47, 10, 17

2694
, 48, 19, 18

2695
, 48, 19, 26

2696
, 50, 2, 2

2697
, 50, 16, 12

2698
, 50, 16, 83

2699
, 50, 16, 226

2700
, 50, 17, 47

2701
, 50, 17, 106

2702

, 50, 17, 142

2703
, 50, 17, 144

2704
, 50, 17, 185

2705
, 50, 17, 200

2706
, 87, 56, 16

2707
, 1, 14, 9

2708
, 3, 5, 1

2709
., 1, 3

2710
., 1, 12

2711
., 1, 27

2712

., 1, 28

2713
., 2, 3

2714
., 2, 7

2715
., 2, 18

2716
., 2, 24

2717
., 3, 4 5

2718
., 3, 16

2719
., 3, 19

2720
., 3, 19

2721
., 9, 6

2722

., 20, 3

2723
., 20, 4

2724
., 20, 7

2725
., 20, 8

2726
., 20, 12

2727
., 20, 13

2728
., 20, 14

2729
., 20, 15

2730
., 20, 16

2731
., 20, 17

2732

., 23, 2

2733
., 19, 18

2734
., 23, 19

2735
., 35, 33

2736
., 8, 3

2737
., 23, 23

2738
., 27, 19

2739
., 27, 25

2740
2 ., 12, 22 23

2741
, 1, 21

2742

, 2, 10

2743
, 5, 7

2744
, 7, 1

2745
, 13, 5

2746
, 14, 1 2

2747
, 22, 2 3

2748
., 29, 6

2749
., 89, 10

2750
., 118, 19

2751
., 125, 5

2752

., 136, 5

2753
., 1, 7

2754
., 1, 7

2755
., 1, 32

2756
., 2, 10 13

2757
., 3, 7

2758
., 3, 13 18

2759
., 3, 27

2760
., 3, 29

2761
., 3, 30

2762

., 4, 7-8

2763
., 4, 23-26

2764
., 5, 3

2765
., 6, 6

2766
., 8, 10-11

2767
., 9, 8

2768
., 9, 16 17

2769
., 10, 4,5

2770
., 10, 12

2771
., 10, 18

2772

., 10, 19

2773
., 10, 23

2774
., 10, 26

2775
., 11, 3

2776
., 11, 6

2777
., 11, 12

2778
., 11, 13

2779
., 11, 22

2780
., 11, 24

2781
., 11, 27

2782

., 12, 11

2783
., 12, 14

2784
., 12, 16

2785
., 12, 20

2786
., 12, 23

2787
., 12, 24

2788
., 12, 25

2789
., 13, 3

2790
., 13, 4

2791
., 13, 10

2792

., 13, 11

2793
., 13, 12

2794
., 13, 16

2795
., 13, 20

2796
., 13, 23

2797
., 14, 1

2798
., 14, 3

2799
., 14, 8

2800
., 14, 10

2801
., 14, 13

2802

., 14, 15

2803
., 14, 16

2804
., 14, 17

2805
., 14, 20

2806
., 14, 21

2807
., 14, 23

2808
., 14, 24

2809
., 14, 29

2810
., 14, 30

2811
., 15, 1

2812

., 15, 4

2813
., 15, 15

2814
., 15, 17

2815
., 15, 18

2816
., 15, 23

2817
., 15, 24

2818
., 15, 33

2819
., 16, 2

2820
., 16, 18

2821
., 16, 22

2822

., 16, 32

2823
., 17, 1

2824
., 17, 5

2825
., 17, 9

2826
., 17, 10

2827
., 17, 12

2828
., 17, 13

2829
., 17, 14

2830
., 17, 16

2831
., 17, 20

2832

., 17, 22

2833
., 17, 27

2834
., 17, 28

2835
., 18, 2

2836
., 18, 4

2837
., 18, 9

2838
., 18, 12

2839
., 18, 13

2840
., 18, 21

2841
., 18, 25

2842

., 19, 6

2843
., 19, 13

2844
., 19, 13

2845
., 20, 3

2846
., 20, 5

2847
., 20, 13

2848
., 20, 14

2849
., 20, 18

2850
., 20, 20

2851
., 20, 25

2852

., 21, 3

2853
., 21, 5

2854
., 21, 9

2855
., 21, 13

2856
., 21, 15

2857
., 21, 17

2858
., 21, 19

2859
., 21, 23

2860
., 21, 31

2861
., 22, 1

2862

., 22, 3

2863
., 22, 24

2864
., 22, 28

2865
., 23, 6

2866
., 23, 9

2867
., 23, 12

2868
., 23, 22

2869
., 23, 27

2870
., 23, 29 30; 23, 35

2871
., 24, 16

2872

., 24, 17

2873
., 24, 20

2874
., 24, 29

2875
., 25, 11

2876
., 25, 12

2877
., 25, 15

2878
., 25, 17

2879
., 25, 28

2880
., 26, 4

2881
., 26, 5

2882

., 26, 6

2883
., 26, 11

2884
., 26, 12

2885
., 26, 17

2886
., 26, 18 19

2887
., 26, 21

2888
., 26, 22

2889
., 26, 23

2890
., 26, 27

2891
., 27, 1

2892

., 27, 2

2893
., 27, 3

2894
., 27, 4

2895
., 27, 5

2896
., 27, 10

2897
., 27, 14

2898
., 27, 15

2899
., 27, 17

2900
., 27, 19

2901
., 27, 20

2902

., 27, 21

2903
., 27, 22

2904
., 28, 2

2905
., 28, 12

2906
., 28, 27

2907
., 29, 5

2908
., 29, 11

2909
., 29, 20

2910
., 29, 22

2911
., 30, 18 19

2912

., 1, 2

2913
., 1, 4,5,7,9,11

2914
., 1, 8

2915
., 1, 10

2916
., 1, 13

2917
., 1, 15

2918
., 1, 18

2919
., 2, 13, 14

2920
., 3, 1 8

2921
., 2, 16

2922

., 3, 19 21

2923
., 3, 22

2924
., 4, 2 3

2925
., 4, 4

2926
., 4, 9 12

2927
., 12, 12

2928
., 5, 1

2929
., 5, 2

2930
., 5, 4

2931
., 5, 6

2932

., 5, 8

2933
., 5, 9

2934
., 5, 11

2935
., 6, 7

2936
., 6, 12

2937
., 7, 5

2938
., 7, 7

2939
., 7, 8

2940
., 7, 9

2941
., 7, 14

2942

., 7, 20 22

2943
., 7, 26

2944
., 7, 28

2945
., 8, 1

2946
., 8, 5-7

2947
., 8, 11

2948
., 8, 14

2949
., 8, 15

2950
., 8, 17

2951
., 9, 4

2952

., 9, 10

2953
., 9, 11

2954
., 9, 12

2955
., 9, 17

2956
., 9, 18

2957
., 10, 2

2958
., 10, 4

2959
., 10, 15

2960
., 10, 19

2961
., 11, 4

2962

., 12, 11

2963
. ., 8, 6

2964
. ., 8, 7

2965
., 30, 10

2966
., 5, 7 8

2967
., 6, 14

2968
., 31, 29

2969
., 3, 19

2970
., 6, 6

2971
., 8, 7

2972

, 2, 13

2973
., 7, 6

2974
. ., 1, 11, 12

2975
. ., 2, 5

2976
. ., 14, 27

2977
. ., 17, 11

2978
., 3, 29

2979
., 3, 31

2980
., 4, 12, 13

2981
., 4, 23 31

2982

., 4, 33 35

2983
., 5, 12 18

2984
., 6, 1

2985
., 6, 5 7

2986
., 6, 13 15

2987
., 6, 35

2988
., 7, 1, 2

2989
., 7, 11

2990
., 7, 14

2991
., 8, 4

2992

., 8, 20

2993
., 8, 22

2994
., 9, 1, 2

2995
., 9, 12, 13

2996
., 10, 2

2997
., 11, 2

2998
., 18, 7

2999
., 19, 6

3000
., 19, 10

3001
., 19, 16

3002

., 19, 17

3003
., 20, 7

3004
., 20, 24

3005
., 20, 30, 31

3006
., 21, 18

3007
., 21, 29

3008
., 22, 6

3009
., 22, 7

3010
., 22, 12

3011
., 22, 16

3012

., 22, 17

3013
., 22, 26

3014
., 23, 19

3015
., 25, 15

3016
., 27, 16

3017
., 27, 28 30

3018
., 28, 14

3019
., 29, 2, 3

3020
., 30, 22-25

3021
., 31, 29

3022

., 31, 31 34

3023
., 37, 17

3024
., 37, 20

3025
., 40, 20

3026
., 5, 3

3027
., 5, 4

3028
., 5, 7

3029
., 5, 8

3030
., 5, 9

3031
., 5, 10

3032

., 5, 28

3033
., 5, 37

3034
., 5, 38 39

3035
., 5, 42

3036
., 5, 44

3037
., 5, 45

3038
., 5, 46

3039
., 6, 3 4

3040
., 6, 5 6

3041
., 6, 7 8

3042

., 6, 16

3043
., 6, 23

3044
., 6, 24

3045
., 6, 34

3046
., 7, 1 2

3047
., 7, 3; 7, 5

3048
., 7, 6

3049
., 7, 7, 8

3050
., 7, 13, 14

3051
., 7, 15, 16

3052

., 7, 21

3053
., 8, 22

3054
., 9, 12 13

3055
., 9, 17

3056
., 9, 37

3057
., 10, 8

3058
., 10, 10

3059
., 10, 16

3060
., 12, 34

3061
., 13, 12

3062

., 13, 57

3063
., 15, 11

3064
., 15, 14

3065
., 16, 26

3066
., 18, 20

3067
., 18, 1 3

3068
., 19, 24

3069
., 19, 30

3070
., 20, 16

3071
., 22, 21

3072

., 22, 30

3073
., 23, 12

3074
., 24, 38 39

3075
., 26, 41

3076
., 26, 52

3077
., 2, 27

3078
., 3, 24

3079
., 4, 22

3080
., 4, 25

3081
., 9, 24

3082

., 9, 40

3083
., 12, 38

3084
., 4, 23

3085
., 4, 24

3086
., 6, 26

3087
., 6, 31

3088
., 6, 37, 38

3089
., 6, 38

3090
., 6, 45

3091
., 7, 47

3092

., 9, 25

3093
., 11, 47

3094
., 12, 48

3095
., 14, 24

3096
., 15, 7

3097
., 17, 3 4

3098
., 18, 10 14

3099
., 16, 10

3100
., 17, 21

3101
., 19, 40

3102

., 20, 38

3103
., 3, 8

3104
., 3, 17

3105
., 8, 32

3106
., 8, 34

3107
., 12, 24

3108
., 12, 47

3109
., 15, 13

3110
., 17, 24

3111
., 17, 26

3112

., 20, 35

3113
., 1, 19

3114
., 2, 19 20

3115
., 3, 2

3116
., 3, 10

3117
1 ., 3, 17

3118
1 ., 4, 1

3119
1 ., 4, 8

3120
2 ., 3, 8

3121
1 ., 4, 8

3122

1 ., 4, 12

3123
1 ., 4, 18

3124
1 ., 4, 20

3125
., 2, 14 15

3126
., 3, 8

3127
., 4, 15

3128
., 5, 3 4

3129
., 5, 20

3130
., 7, 19

3131
., 8, 24 25

3132

., 8, 31

3133
., 12, 15

3134
., 12, 20

3135
., 12, 21

3136
., 14, 1

3137
1 ., 3, 16

3138
1 ., 3, 19

3139
1 ., 6, 12

3140
1 ., 8, 1

3141
1 ., 8, 2

3142

1 ., 9, 19 20; 9, 22

3143
1 ., 13, 1 3

3144
1 ., 9, 24

3145
1 ., 13, 4 8

3146
1 ., 13, 13

3147
1 ., 14, 20

3148
1 ., 15, 33

3149
2 ., 3, 6

3150
2 ., 3, 17

3151
2 ., 4, 16

3152

2 ., 7, 10

3153
., 6, 2

3154
., 6, 7

3155
., 3, 11

3156
., 1, 15

3157
., 11, 1

3158
., 13, 14

3159
., 3, 15 16

3160
., 3, 19

3161
(), 16

3162

, 16

3163
( ), 9

3164
, 15

3165
, 74 75

3166
,100

3167
, 102

3168

3169
( ), 85

3170
( ), 59

3171
, 59

3172

(), 1, 1 2

3173
, 4,3

3174
, 8

3175
,5, 1

3176
, 10

3177
, 246

3178
, 346

3179
, 28

3180
, 33

3181
, 45

3182

, 54

3183
, 55

3184
. , 9,26

3185
( ), 90, 1

3186
. (), 1, 3

3187
( ), 65

3188
, 63

3189
, 121

3190
( ), 38

3191
, 85

3192

, 85

3193
, 86

3194
, 86

3195
, 87

3196
( ), 50

3197
, 62

3198
, 716

3199
, 72

3200
(), 29

3201
, 29

3202

(), 66

3203
, 15

3204
, 15

3205
, 27

3206
, 29

3207
( ), 23

3208
(), 43

3209
(), 256

3210
, 23

3211
(), 26

3212

(), 31

3213
, 31

3214
( ), 76

3215
, 66

3216
, 112

3217
, 112

3218
, 112

3219
, 113

3220
, 113

3221
( ), 1, 6

3222

, 1, 14 ( )

3223
, 2, 41

3224
, 2, 5

3225
, 2, 5

3226
, 2, 6

3227
, 3, 1

3228
, 3, 10

3229
, 3, 13

3230
, 4, 2

3231
, 4, 10

3232

, 5, 12

3233
( ), 80, 31

3234
, 5, 14

3235
, 5, 18

3236
(), 7

3237
, 22

3238
, 22

3239
, 37

3240
, 38

3241
, 38

3242

, 90

3243
, 97

3244
, 100

3245
, 104

3246
. , 8

3247
(), 2

3248
Coma ( c , ), 9, 11, 15

3249
Coma, 44

3250
Coma, 48

3251
Coma, 48

3252

Coma, 49

3253
Coma

3254
(), 53

3255
, 53

3256
, . 4

3257
(), 7

3258
, 7

3259
, 30

3260
. , 4, 6

3261
, 92

3262

Xy (), 84

3263
Xa (), 9

3264
(), 11

3265
, 153

3266
, 119

3267
, 122

3268
(), 13

3269
, 13

3270
, 13

3271
, 31

3272

, 65

3273
( ), 9, 2

3274
, 22

3275
, 58, 10

3276
, 27, 4

3277
, 80

3278
, 32, 3

3279
( ), 1

3280
, 10, 1

3281
( ), 5, 14

3282

( ), . 5

3283
, . 7

3284

3285
( )

3286
( ), 46

3287
-- ( ), 1, 1, 10

3288
( )

3289
, I, 7, 11

3290
, I, 9, 15

3291
, I, 19, 30

3292

, II, 4, 9

3293
, II, 3, 7

3294
, II, 9, 17

3295
, IV, 14, 22

3296
, VIII, 7, 17

3297
, IX, 9, 19

3298
, IX, 9, 21

3299
, IX, 11, 28

3300
, X, 8, 15

3301
, X, 26, 37

3302

, XI, 12, 14

3303
, XI, 13, 15

3304
, XI, 14, 17

3305
, XI, 14, 17

3306
, XI, 28, 37

3307
, I, 3

3308
, I, 3

3309
, I, 6

3310
, 35

3311
, 14, 28

3312

, I,

3313
, I, 12

3314
, I, 18

3315
, I, 21

3316
, II, 3

3317
, II, 21

3318
, X, 12

3319
, X, 20

3320
, XI, 6

3321
, XI, 9

3322

, XI, 22

3323
, XI, 19

3324
, XIV, 1

3325
, XIV, 11

3326
, XIV, 21

3327
, XIV, 23

3328
, XIV, 23

3329
, XIV, 26

3330
, XXII, 8

3331
, 1

3332

, II, 3

3333
, 15, 2, 2

3334
, 1

3335
, 7

3336
, 11

3337
, I, 1, 2

3338
(229)

3339
, 43, 7

3340
, 247, 2

3341
, I, 3, 9

3342

, I, 4, 10

3343
, I, 9, 24

3344
, . 20

3345
, 7, 8

3346
, , ( ), 8

3347
, 13

3348
, 70

3349
, 74

3350

3351
, 113

3352

, 117

3353
, 85

3354
, 113 114

3355
, 1

3356
, 150

3357
, 5

3358
. , 40

3359
9 ( , )

3360
15 ( )

3361
, 2

3362

, 2

3363
, 9

3364
, 9

3365
, 2

3366
Meros, 260

3367
3 ( )

3368
3

3369
3

3370
3

3371
3

3372

3373
4 (1- )

3374
3

3375
4

3376
12 ( )

3377
14 ( )

3378
23 ( )

3379
27 ( 1-)

3380
28 ( 2-)

3381
28

3382

32

3383
37

3384
37

3385
38 ( )

3386
38 ( )

3387
43 ( )

3388
43

3389
43

3390
43

3391
43

3392

43

3393
45 ( )

3394
45

3395
, 25

3396
, 28

3397
, 32

3398
,

3399
, 18

3400
, 21

3401
,

3402

3403
.

3404
20 ( )

3405
22 ( ), 8

3406
22 ( ), 20

3407
22 ( ), 20

3408
22 ( ), 27

3409
22 ( )

3410
24 ( )

3411
24 ( )

3412

24 ( )

3413
24 ( )

3414
24 ( )

3415
24 ( )

3416
29 ( )

3417
29 ( )

3418
45 ( )

3419
45 ( )

3420
54 ( )

3421
54 ( )

3422

52 ( )

3423
52 ( )

3424
52 ( )

3425
52 ( )

3426
53 ( . )

3427
53 ( )

3428
53 ( )

3429
57 ( ), 5

3430
57 ( ), 6

3431
57 ( ), 12

3432

58 ( )

3433
58 ( )

3434
58 ( )

3435
60 ( )

3436
60 ( )

3437
60 ( )

3438
60 ( )

3439
60 ( )

3440
66 ( )

3441
66 ( )

3442

66 ( )

3443
68 ( )

3444
83 ( )

3445
83 ( )

3446

3447

3448

3449

3450

3451
, I

3452

, I

3453
, I

3454
, I

3455
, II

3456
, II

3457
( ), , 2

3458
, I, 13

3459
, I, 23

3460
, I, 24

3461
, I, 24

3462

, I, 30

3463
, II, 12

3464
, III, 2

3465
, II

3466
, , 5, 401

3467
, 1, 17

3468
, 7, 30

3469
, 11, 458

3470
, 2, 451

3471
, 10, 458

3472

, , 4, 357

3473
, , 2, 366

3474
, , 3, 367

3475
, 2, 429

3476
, III, 4, 39

3477
, III, 4, 40

3478
, VIII, 3, 74

3479
, XXVIII, 3, 212

3480
, XXXII, 3, 238

3481
, XL, 3, 286

3482

, XXXIX, 4, 280

3483
, XLVI, 3, 324

3484
, XLVIII, 3, 336

3485
, XLVIII, 3, 336

3486
, II, 2, 33

3487
, III, 5, 43

3488
, LVI, 3, 306

3489
, III, 5, 44

3490
, III, 6, 45

3491
, LXXII, 4, 394

3492

, LXXIII, 3, 399

3493
, LXXIH, 3, 399

3494
, LXXIII, 3, 400

3495
, VIII, 2, 338

3496
, VIII, 2, 338

3497
, VIII, 1

3498
, I, 8, 26

3499
, II, 5, 40

3500
, II, 5, 40

3501
, II, 6, 42

3502

, V, 3, 73

3503
, V, 3, 74

3504
, V, 4, 75

3505
, XV, 3, 158

3506
, 3, 603

3507
, III, 14, 491

3508
, 41, 564

3509
, II, 5, 989

3510
, V, 1, 1018

3511
, 1, 6, 420

3512

, 5, 857

3513
, XXVIII, 1, 655

3514
, XXVIII, 1, 654

3515
, XXVIII, 4, 658

3516
, I, 1, 701

3517
, V, 3, 740

3518
, V, 5, 742

3519
, V, 6, 745

3520
, V, 2, 670

3521
, 1, 423

3522

, I, 1, 277

3523
, I, 7, 285

3524

3525

3526

3527

3528

3529

3530

3531

3532

3533

3534

3535

3536

3537

3538

3539

3540

3541

3542

3543

3544
, 73, 21, 2

3545
, II, 5

3546
(), I, 4

3547
, I, 6

3548
, I, 6

3549
, II, 2

3550
, II, 2

3551
, II, 8

3552

, II, 18

3553
, III, 4

3554
, IV, 22

3555
, V, 1

3556
, V, 1

3557
, VI, 10

3558
, VI, 12

3559
, VII, 7

3560
, VII, 7

3561
, VII, 7

3562

, VII, 7

3563
, VII, 7

3564
, VII, 7

3565
, VII, 16

3566
, II, 1

3567
, II, 1

3568
, II, 3

3569
, II, 19

3570
, IV, 3

3571
, IV, 26

3572

, V, 20

3573
, V, 20

3574
, V, 20

3575
, VI, 15

3576
, VI, 16

3577
, VI, 17

3578
, VI, 23

3579
, VII, 5

3580
, 13

3581
, 13

3582

, 17

3583
, 18

3584
, I, 75

3585
, II, 72

3586
, III, 14

3587
, III, 37

3588
, III, 84

3589
, III, 90

3590
, IV, 50

3591
, IV, 66

3592

, IV, 82

3593
, IV, 95

3594
, IV, 98

3595
6

3596
, IV, 33

3597
, 8

3598
, 12

3599
, 13

3600
, 30

3601
, II, 4

3602

, II, 4

3603
, III, 18

3604
, III, 5

3605
, III, 3

3606
, 29

3607
, IV, 18

3608
( 124 ( )

3609
( 124 ( )

3610
( 124 ( )

3611
, 3, 2

3612

, 4, 13

3613
, 17, 2

3614
, 17, 3

3615
, 17, 6

3616
, 18, 4

3617
, 50

3618
, 2

3619
, 2

3620
, I, 1

3621
, I, 7

3622

,1, 9

3623
, I, 1

3624
, 19

3625
, 2

3626
, 1

3627
, 4

3628
, 5

3629
, 5

3630
, 6

3631
, 6

3632

,7

3633
, 10

3634
, 15

3635
, 4

3636
, 6

3637
, 5

3638
, 8

3639
O , 10

3640
, 11

3641
, 16

3642

, 60

3643
, 9

3644
, 9

3645
[], 7

3646
[] , 17

3647
[] , 28

3648
[] , 36

3649
[], 39

3650
[], 41

3651
, 6

3652

, 16

3653
36

3654
, 54

3655
, 14, 163

3656
. , , 6

3657
. , 14

3658

3659
. , V,

3660
, 121

3661
, 1, 2

3662

, II, 10

3663
, II, 27

3664
, 1, 13

3665
, 40

3666
,

3667
, 102

3668
, 162

3669
, 171

3670

, , , . (

3671
(.).

3672

() (.. ) ().

3673
, ().

3674
.

3675
1967 .

3676
( <> ).

3677
( ).

3678
(3 1912 .).

3679
( ).

3680
( ).

3681
(1 1912 .).

3682

(1 1912 .).

3683
().

3684
(20 . 1912 .).

3685
().

3686
(1 ).

3687
(9 ).

3688

3689

3690

3691