Вы находитесь на странице: 1из 3

RAVENOVE PROGRESIVNE MATRICE (RPM)

Ravenove progresivne matrice (RPM) predstavljaju neverbalni test intelektualnih sposobnosti i diskurzivnog miljenja, sastavljen iz perceptivnog, figurativnog materijala organizovanog u nekoliko serija u okviru kojih su zadaci poreani prema teini, od jednostavnih ka sloenim. Ispitivanje se vri u vizuelnom modalitetu. Neverbalne sposobnosti koje se procenjuju: sposobnosti razumevanja sloenih odnosa meu stimulusima, sposobnosti pronalaenja znaenja meu stimulusima, sposobnosti percepcije i miljenja. U okviru RPM, set A zasnovan je na dopunjavanju kontinuiranih struktura i povezan je sa vizuoperceptivnim sposobnostima. U setu B zahteva se otkrivanje analogije izmeu elemenata. U setu C zadaci su koncipirani sa ciljem pronalaenja promena u strukturi stimulusa. Set D se zasniva na permutaciji elemenata, a set E na rastavljanju elemenata na njihove sastavne delove. Standardna verzija testa sastoji se iz 60 zadataka grupisanih u pet serija (A-E), sa po 12 zadataka u svakoj seriji. U svakom zadatku postoji grupa crtea koje objedinjuje jedan princip i kojima nedostaje jedan u nizu ponuenih crtea kao moguih odgovora. Svaka serija ima poseban princip i zadaci su gradirani po teini. Osobe sa mentalnom retardacijom i veoma stare osobe obino mogu uspeno da ree samo A i B seriju, ali ne i ostale. Verzija progresivnih matrica u boji (engl. Coloured Progressive Matrices) je pojednostavljena forma testa sa 36 zadataka podeljenih u tri serije, sa po 12 zadataka u svakoj seriji. Podloga za crtee je obojena da bi se lake odrala panja. Ova verzija je laka za primenu kod dece do oko 11 godina, starijih osoba i u neke druge svrhe. Uputstvo za primenu: Ispitaniku se objasni princip prezentovanja materijala koji ima dva dela, grupu crtea koji ine jednu celinu ili jedan princip gde jedan od crtea nedostaje. Zadatak ispitanika je da u grupi od 6 ili 8 crtea otkrije specifine odnose meu figurama prikazanim na slici, pri emu treba da od svih ponuenih figura izabere onu koja se prema odreenom odnosu uklapa meu prikazanim figurama na slici. Komentar: Test-retest pouzdanost je dobra, osim za decu ispod 11 godina. Ovaj test veina autora smatra najistijom mada ne idealnom merom opteg faktora inteligencije (g-faktor po Spirmanu). Kod suspektnog unilateralnog vizuospacijalnog neglekta, ponueni odgovori mogu da se postave/ prezentuju vertikalno. Skorovanje: Skorovi na RPM se izraavaju u percentilima. Na uspeh znaajno utie edukacija, ivotno doba i socioekonomski status. Uticaj pola nije dokazan. Za starije ivotno doba nema pouzdanih normi, pa te rezultate treba uzeti sa rezervom.
Percentili 100 95 90 85 16-25 59 55 54 52 26-35 60 54 52 51 36-45 58 52 50 47 46-55 60 51 48 45 56-65 59 48 45 42 65+ 47 44 38 36

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

51 49 48 47 46 45 44 42 41 39 38 36 33 31 28 20

49 48 46 45 44 43 41 40 39 37 36 34 31 28 24 19

46 44 42 41 40 38 37 35 33 31 29 27 24 21 19 15

44 42 40 38 37 35 33 31 29 26 24 22 20 18 15 12

40 38 36 34 32 30 29 27 26 24 22 20 18 16 14 11

35 30 29 24 21 20 19 19 18 17 17 16 14 13 12 10

Konverzija sirovih skorova u percentile prema Burke (1985)

Percentili deca 95 90 75 50 25 10 5

11 50 47 41 35 26 16 14

11.5 51 49 43 37 29 18 15

12 51 49 45 39 32 22 16

12.5 52 50 46 41 34 25 17

13 52 50 47 43 35 27 19

13.5 53 51 48 44 37 28 21

14 53 52 48 44 38 28 23

Rang 95 percentila i vie intelektualno superiorni Iznad 75-95 intelektualno iznadproseni 25-75 percentila intelektualno proseni Ispod 25 percentila intelektualno ispodproseni Ispod 5 percentila intelektualni deficit

Norme za odrasle 58-60 poena 44-57 poena 31-43 poena 17-30 poena 4-16 poena

Norme za decu od 11 god. 52 i vie 45-51 28-44 12-27 0-11

Tumaenje rezultata prema kulturnom-obrazovnom nivou:


I grupa - kulturni nivo analfabet (M21, SD20) superiorni 42 i vie II grupa - kulturni nivo osnovna kola superiorni 50 i vie III grupa kulturni nivo srednje obrazovanje superiorni 55 i vie IV grupa - kulturni nivo - via i visoka kola superiorni 57 i vie

normalni 28-41 intelektualno tupi 21-27 20 i manje - intelektualni deficit

normalni 30-49 intelektualno tupi 24-29 23 i manje - intelektualni deficit

normalni 35-54 intelektualno tupi 28-34 27 i manje intelektualni deficit

normalni 38-56 intelektualno tupi - 37 i manje

Rezultati (npr. pad skora pri retestu) nemaju lokalizacioni znaaj u pogledu diskriminacije funkcija desne i leve hemisfere, budui da test moe da se reava i neverbalnom (vizuelnom) i verbalnom strategijom. RPM nisu pogodan test-instrument za otkrivanje modanog oteenja, ali su dobar indikator stepena teine dijagnostiki ve ustanovljenog modanog oteenja. Kod nekih pacijenata sa modanim oteenjem i kod psihijatrijskih pacijenata moe se zapaziti tendencija biranja odgovora prema mestu na kojem se oni nalaze u testu. Ponekad se analizom greaka mogu otkriti tendencije ka perseveraciji, konfuziji ili konkretnom miljenju.
Klju - tani odgovori na RPM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A 4 5 1 2 6 3 6 2 1 3 4 5 B 2 6 1 2 1 3 5 6 4 3 4 5 C 8 2 3 8 7 4 5 1 7 6 1 2 D 3 4 3 7 8 6 5 4 1 2 5 6 E 7 6 8 2 1 5 1 6 3 2 4 5