Вы находитесь на странице: 1из 14

List of Books

A.A.N.S Sr. no. Name 1 Rasashastra-The mercurial system 2 Bhaisjya Kalpana Vigynam 3 Rasa Tantra Sara va Siddha prayoga samgraha part I & II 4 Bhasma Vigyan 5 Qualitative inorganic Analysis 6 Text book of mineralogy 7 Modern inorganic Chemistry 9 Rasa Yoga Sagar part- I & II 10 Gada Nigraha ( vidhyotini tikka) part 1to 3 11 Chikitsa Pradeep 12 Bhaisjya Kalpana 13 Rasashastra (English) 14 Rasatarangini 15 Sharangadhar Samhita (English) 16 Rasasastra (English) 17 Abhidhana Ratnamala 18 Ayurvediya Rasayana Sara 19 Brihad Rasaraj Sunder (Hindi) 20 Paka Darpan 21 Poisonous Plants in Ayurved 22 Prarambhika Rasa Sastra 23 Rasaratnasamuccaya with Ratnaprabh hindi 24 Rasadhyaya Hindi 25 Ras Bhasmon Ki Seven Vidhi 26 Rasajalanidhi (English) 27 Rasamrita 28 Rasamanjari (Hindi Vyakhya) 29 Rasa Prakash Sudhakar (Hindi Vyakhya) 30 Rasendra Cudamani 31 Rasendra Mangala with Hindi English Commentary 32 Rasa Paddhati Rasa Kamdhenu Prathamopakarana 33 pada and Caturtha Cikitsa pada with Hindi Commentary 34 Rasa Cintamani 35 Rasahrdaya Tantra 36 Rasa Cikitsa 37 AFI--part 1,2&3 (English) 38 Rasa Darpan 39 Rasa Bhaisjya Kalpana Vijnana 40 Rasayan Sara Rasendra Sara Sangraha Text with 41 English Translation 42 Rasendra Sara Sangraha Author P. Himsagara Chandra murthy Dr. Prabhakar Rao Krishna-Gopal Kaleda (Hindi) A.I. Vogel Dr. Ratley G.D. Parkes Hariprappan Sharma Sodhal-Indradev Tripathi Subha G. Hiremath Damodar Joshi Sadananda Prof. Shrikant murthy Dr. K.R.C. Reddy P.V. Sharma Dr. Shailaja Srivastav Dr. Indradev Tripathi Dr. L.B. Singh Siddhinandan Misra Dr. Indradev Tripathi Dr. Indradev Tripathi Pandit veni Prasad Vaiday Bhudeb Mookherjee Dr. Damodar Joshi Siddhinandan Misra Siddhinandan Misra Siddhinandan Misra Nagarjuna Siddhinandan Misra Vd.Santosh Kumar Sharma & Guljar Sharma Siddhinandan Misra Daulat Rama Sharma Prabhakar Chatopadhyay Govt. of India Prof. Bhajan Das Swami Vaidya Santosh Kumar Khandal Vaidya Shyam Sunderacharya Dr. P. Suresh & Dr. VinayKumari Dhannapuneni Indradev Tripathi total copies 10 10 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 10 10 3 2 2 2 2 2 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

43 44 45 46 47 48 49

Rasendra Cintamani Rasaratnakar with Hindi Commentary Vaidya Ratnam hindi Commentary Vaidya Sahachar Baisajya Ratanavali Bharata Bhaisajya Ratnakar Illustrations on Ayurvedic Surgery and Pharmaceutics 50 Ocean of Ayurvedic Pharmaceutics 51 Pakadarpan 52 Rasa ratna sammuchaya Sarangadhara Samhita Hindi 'Jivan' 53 Vyakhya 54 Sarangadhara Samhita Vaidyaka Paribhasa PradeepText with 55 English Commentary 56 Yogaratnakara 57 Ayurvediya Anusandhana Paddhati 58 kasyapa Samhita 59 Salakya Vijnana 60 Recent Advances in Ksarasutra Cakradatta Text with English Translation. 61 A Treatise on Principles and Practies of Ayurvedic Medicine 62 kasyapa Samhita Text with Englihsh Translation and Commentary 63 Kesha Soundarya Yogah 64 Selected Ayurvedic Formulation 65 Some Cordiotonoc Herbs 66 Rasasastra (Hindi) 67 Rasasastra (Hindi) General 1 Medical Doctionary 2 Sanskrit English Dictionary 3 Pharmacy Dictionary

Siddhinandan Misra Nityanath Dr. Indradev Tripathi ` Vd. Nagindas Chaganalal Shah Dr. kanjiv lochan Dr. K. Ramachandra Redd Maharaja Nala Datatreya Kulkarni Shailaja Shrivastava Adhamalla Teeka Dr. P. Suresh & Dr. K.R.C. Reddy Laxmipati Sastri P.V. Sharma Pt. Shri Hemraj Sharma Dr. Ravindra Chandra Dr. Maretha Bhaskar Rao Dr. G.S. Lavekar DR. P.V. Sharma Prof. P.V.Tewari Raghavendra Udupa, Dr. Nayana S.Tones & Prathima Dr. K.Nishteshwer. DR. A. Anil Kumar Dr. P.V.N.R. Prasad Vaidya Vilas M. Nanal (General) C.B. Jha Siddhinandan Misra

2 2 2 2 5 1 2 2 2 3 1 5 2 5 1 1 2 2 1 1 1 10 10 5 2 5

Apte

AAGS Dept
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Title of the Book No. of Copy Arogya Kalpadruma Arka Prakasha Arya Bhishak Ashtanga Hridaya Ashtanga Samgraha Ayurveda Kalpadruma Ayurveda Prakasha Publication No. of Copy 1 1 1 1 1 1 1

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Ayurveda Samgraha Bhaishajya Ratnavali Brihat Bhaishajya Ratnakara Bhava Prakasha Brihat Nighantu Ratnakara Charaka Samhita Chakra Datta Gada Nigraha Kupi Pakva Rasayana Nighantu Ratnakara Rasa Chandanshu Rasa Raja Sundara Rasaratna Samuchaya [Rasatantra Sara Va Siddha Prayoga Sangraha Part 1,2,] Rasa Tarangini Rasa Yoga Sagara Rasa Yoga Ratnakara Rasa Yoga Samgraha Rasendra Sara Samgraha Rasa Pradipika Sahasrayoga Sarvaroga Chikitsa Ratnam Sarvayoga Chikitsa Ratnam Sharangadhara Samhita Siddha Bhaishajya Manimala Sidha Yoga Samgraha Sushruta Samhita Vaidya Chintamani Vaidyaka Shabda Sindu Vaidyaka Chikitsa Sara Vidya Jiwan Vasava Rajeeyam Yoga Ratnakara Yoga Tarangini Yoga Chintamani Kashyapasamhita Bhelasamhita Vishwanathachikitsa Vrindachikitsa Ayurvedachintamani Abhinavachintamani Ayurveda-Ratnakara Yogaratnasangraha Rasamrita Dravyagunanighantu Rasamanijari Banagasena Ayurvedic Formulary of India (Part-I) Ayurveda Sara Samgraha] Ayurvedic Pharmacopoeia of India A Report of Medicinal Plants of Kachchh CCRAS, New Delhi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

A Review of work on indian medicinal plants by R.N.chopra Aatyayik Chikitsha by Vishwanatha Dwivedi Amarkosha comm.. bt Bhanuji Dixit Ausadhivigyanshastra by vishwanath Dwivedi Aushadh guna karma vigyan(ayurvedic pharmacology )by v. dwivedi Aushadhagunadharma vivechana Ayurved ki vanaspati va unaka vargikaran by vishvanath dwivedi Ayurved pharmacopoeia(vajppey samhita) by vd.Rameswardayal vajpeyee Ayurvedic Pharmacology & Therapeuticuses by V.M.Gogate Ayurvediya Aushadha Sevanvidhi (hindi) Ayurvediya pathyapathya vigyan by Acharya niranjandev ayurvedalankar Ayurvedokta aushadhaniruktamala with sanskrit and english translation by vd. J. L. shastri Bhavaprakash composed by vd. Bhvmishra,commentory by Dr. K.C.Chunekar Bhavapraksh Nighantu with hindi commentory by V.Diwedi Bihar ki vanaspatiya by Thakar balvantsigh Bruhatrayi ni vanaspatiyo (gujarati) by bapalal Vaidya Classical uses of Medicinal Plants text with English translation by P.V.Sharma Dictionary of Ethanomedicine by S.k.Jain Dravyaguna shastra (Gujarati) by Bapalal Vaidya Dravyaguna vigyan ( Vol. 1-3) by G.Pnadey Dravyaguna Vigyan (Vol.1-5) by P.V.Sharma Dravyaguna vigyan (vol.1-5)by J.L.N. Shastri Dravyagunahastamalka by Banwarilal Mishra Dravyagunakosh by Dr. P.V.Sharma Dravyagunasangrah (Chkrapanikrit) with sanskrit hindi cometory by Dr. Umapathi Mishra Experimental cultivation of Saffron Flora of Gujrat (Vol.1 & 2) by G.L. shah Flora of Saurastra (Vol.1,2,3) by shah & pathak Gavo me ausadhi ratna(3 vol.)

1 Baidyanath publications Nirnay sagar Press, Mumbai baidyanath bhavan, patna kaleda prakashan ,krishna gopal G.A.U. university press ,jamnagar SPARC ,Mumbai Baidyanath publications 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 Chaukhambha Sanskrit series Varansi shri vaidyanath ayurved bhavan,kolkatta 30 1 1 1 1 1 1 5 40 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1

Gujarat Grantha Nirman Board Chaukhambha publication Chaukhambha pub. Chakhambha publication Chaukhambha Prakashan Chaukhambha publication CCRAS, New Delhi

kaleda prakashan ,krishna gopal Glossary of medicinal Plants of Bruhatrayi by Singh Chaukhambha & chunekar Publication Guggulu- a study for cultivation CCRAS, New Delhi History of Indian Medicine by P.V. Sharma Chaukhambha publications Jangalni Jadibutti Pravin

92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

Kasturi Mrig kriyatmak ausadhi parichaya by viswanath dwivedi Kucchhani jadibutti by jaykrishnaindraji Madanvinod nighantu by shri nandkishor Shahstri Matrica Medica by udaychand dutta with a glossary of indian plants by george king Namrupgynam with sanskrit english cometory by Dr. P.v. sharma Nighantu ratnakar comm. By shrikrishna shastri Nighantu Sangraha by Raghunathji Indraji(Kato bhatt) Nighantu sesa by Nemchanracharya Suri Nighnatu Adarsha(Vol.1 & 2) by Bapalal Vaidya Pharmacological investigations of certain Medicinal Plants & compound formulations Plants of Bhavprakash by K.C.Chunekar

prakashan,rajkot CCRAS, New Delhi Pravin prakashan,rajkot "

5 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1

Chaukhambha publication

----do-----CCRAS, New Delhi Rastriya Ayurved Vidyapeeth I.C.M.R. ,new delhi

104. Poisnous plants of india byR.N.chopra vol. 1-2 105. Priyanighantu By Dr. P.V.Sharma with english translation 106. Sandigdha Nirnay Vanoushadha Shastra by Pt.Bhagiratha Swami 107. Sandigdha Vanoushadhi Darshika by bAcharya Raghuvir Prashad trivedi 108. Shaligaram aushdihi sabadsagar by Lalashaligaram Vaishya 109. shodhal nighantu 110. Siddhamantra by Kesava comm.. by Bopadev 111. Some controversial drugs in Indian system of Medicine by Bapalal Vaidya 112. system of nomenclature in ayurveda by G. pandey 113. Tulsi by Acharya Brahmadatta Sharma 114. unani dravyagunavigyan by dr.baljitsingh 115. vanoushadhi darshika by Thakar balvantsingh 116. vanspati parichaya by shri Annubhai vaidya 117. Vanspatick anushandhandarshika By K.C.Chunekar 118. Vanspatishastra by Jay krishna indraji 119. Vrikshaayurved(an ancient treatise on plant life)by Dr.shrikrishna `jugnu'

Baidyanath publications, Nagpur " Chaukhambha Publication Baidyanath publications

1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1

Ayuved research institute,fort,mumbai Pravin Prakashan, rajkot

1 1

Sharir
No. 1. 2. 3. 4. Book name Ayurved Darshan Tatwa Vimarsha Padartha Vignan Padartha Vignan Padartha Vignan Authers name Prof.O.P Upadhyah Yogesh Chandra Mishra (Eng.) Yogesh Chandra Mishra (Hindi) Ramraksha Pathak (hindi) Requried quantity 20 4 4 4

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Padartha Vignan Padartha Vignan Padartha Vignan Ayurveda Ke Mulbhoot Sidhanta Evam Uski Upadeyata (Vol I, II ) Basic Principle Of Ayurveda Fundamental Principle of Ayurveda Swathvritta Swathvritta Swathvritta Swathvritta Interoduction to Swathvritta PSM PSM Vaiyaktik Swathvritta Vignan Ayurvediya Kriya sharer Ayurvediya Kriya Sharir Ayurvediya Kriya Sharir Ayurvediya Sharir Kriya Vignan Ayurvediya Sharir Kriya Vignan Ayurvediya Sharir Kriya Vignan Sharir Kriya Vignan (Dosh Dhatu Mala Vignan) Ayurvediya Sharir Kriya Vignan Abhinav Kriya sharer A text Book of Sharir Kriya Vignan (Vol. I, II) Human Physiology Ayurvediya Rachana Sharir Ayurvediya Rachana Sharir Ayurvediya Rachana Sharir (Vol I, II, II ) Ayurvediya Rachana Sharir Sharir Rachana Vignan Principle of anatomy and physiology Text book of practical Physiology Ayurvediya Rogvignan Evam Vikruti Vignan (I , II) Ayurvediya Rogvignan Evam Vikruti Vignan Ayurvediya Rogvignan Evam Vikruti Vignan Ayurvediya Rogvignan Evam Vikruti Vignan Ayurvediya Rogvignan Evam Vikruti Vignan Ayurvediya Nidan Chikitsa ke Siddhanant Vol I , II

Tarachand Sharma (Hindi) Bhaskar Sathaye (Eng.) Dilip Pandya (Guj.) Lakshmidhar Dwivedi (Hindi) Bhagwan Dash C. Dwarkanatha Dhranekar (Hindi) Ramharsha Singh (Hindi) Ranade Dr. Mangalagowri Rao (Eng.) (Eng.) K. Park Mahajan (Guj.) Ranjitrai Desai (Hindi) Ramsundar Rao(Eng.) Shivcharan Dhyani( Eng., Hindi) Shivkumar Gaud (hindi) Tarachand Sharma (Hindi) P.V. Sharma Vd. Ra. U. Padmavar (Hindi) K.K. Pandey(Hindi) Dilip Pandya (Guj.) Dr. Subhash Ranade C. C. Chattergee Ramsun der Rao (Eng.) Dr. D.G. Thatte. Tarachanda Sharma (Hindi) K.Pandey Dr. Giridhar M Kanthi Tortora (Latest addition ) G.K. Pal Radha Vallabha Sati.(Hindi) Achal (Hindi) Dr. P. S Byadgi (Eng) Dayal parmar Rekha Jain Pro. R H Singh

4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 2

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Panchakarma Clinical Panchakarma Introduction to Kayachikitsa Ayurvediya Panchakarma Vignan Panchakarma Treatment in Ayurveda Ayurveda and Panchakarma Kayachikitsa Part I to IV Kayachikitsa Part I, II Nidanchikitsa Hastamulak Vol I to IV Madhavnidan (Madhukosh tikka) Astanghridayam Panchakarma (Illustrated) Pricipals and Practice of Panchakarma Kerelian Panchakarma

Bhawan Dash Dr. P. yadaiah C. Dwarkanath H.S. Kasture T. L. Devraj S.X. Joshi Vidyadhar Shukla Shridhar Kasutrey (Hindi) Ranjitray Desai (Hindi) Kashinath sashtri (Hindi) Dr. G Shrinivas Acharya Dr. Vasanta C Patil T. L. Devraj

1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2

Pharmaceutical Chemistry & Quality Control Department.


Sr. No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Name of Book Indian Pharmacopoeia 2007- Vol.-1&2 with amendments by Controller of Publications, Delhi. HPTLC for the Analysis of Medicinal Plants, Eike Reich & Anne Schibli-Thieme, ISBN 3-13-141601-7. Anchrom- Mumbai Instrumental Methods of Chemical Analysis Gurdeep R. Chatwal, Sham K. Anand, Himalaya Publishing House Vogels Textbook of Quantitative Chemical Analysis, ELBS, Low Priced Edition, Latest Edition Quality Control of Herbal Drugs, By Dr. P.K.Mukharjee, Business Horizons Official Methods of Analysis, Association of Official Agricultural Chemists, William H., Washington Indian Herbal Pharmacopoeia, Revised New Edition, IDMA, Mumbai Phyto chemical techniques by N. Raaman, New India publisher agency Pharmaceutical chemistry inorganic volume 1 and 2 by G R Chatwal, Himalaya Publisher, New Delhi GMP For Botanicals : Regulatory & Quality Issues On Phytomedicines, Pulok K.,Mukherjee & Robert Ve, Business Horizons, New Delhi. QA Manual by D.H.Shah, Business Horizons, New Delhi. Quality Control of Herbal Drugs: An Approach to Evaluation of Botanicals, Business Horizons, New Delhi. Laboratory handbook for the fractionation of natural extracts by Peter J Houghton and Amala Raman Publisher Chapman & Hall Standardization of some medicinal plants by Pulok Mukerjee HPTLC by P D Sethi, ISBN 8123904398,CBS Publisher Plant Analysis qualitative and Quantitative By G.Dragendorff and Henry greenish, Publisher Kessinger, Handbook of Thin-Layer Chromatography J. Sherman and B. Fried, Eds., Marcel Dekker, New York, NY, 1991. Thin-Layer Chromatography Reagents and Detection Methods, Vol. 1a: Physical and Chemical Detection Methods: Fundamentals, Reagents I H. H. Qty. require 01 02 10 10 03 01 04 02 05 03 04 03 02 02 03 02 02 02

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Jork, W. Funk, W. Fischer, and H. Wimmer, VHC, Weinheim, Germany, 1990. Thin-Layer Chromatography: Techniques of Chemistry, Vol. XIV, 2nd ed. J. G. Kirchner and E. S. Perry, Eds., John Wiley and Sons, 1978. Organic Chemistry of Natural Products, Vol.-1 , Gurdeep R. Chatwal, Himalya Publishing House. Organic Chemistry of Natural Products, Vol.-2 , Gurdeep R. Chatwal, Edited by M.Arora, Himalya Publishing House. Analytical Chromatography, Gurdeep R. Chatwal, Himalya Publishing House. Spectroscopy ( Atomic & Molecular), Chatwal & Ananad, , Himalya Publishing House. Analytical Chemistry, Gurdeep R. Chatwal, Himalya Publishing House. Experiments in Chemistry, D.V. Jhagirdar, Himalya Publishing House. University Physics 1 ,Part 1 & 2, By J.C.Upadhayay, Himalya Publishing House. Quality Assurance & Quality Management in Pharmaceutical Industry, Y.Anjaneyulu & R Marayya, Pharma Book Syndicate, Hyderabad Quality Assurance Practises for Health, Inhorn St., Laboratories American Public Health Association (1978) Quality Control Hand Book, Juran J.D, F.M. Gyana, McGraw Hill Book Company, New York Modern Thin-Layer Chromatography, By Practical Programmed Learning, Anchrom Mumbai Techniques and applications of TLC, Joseph C. Touchstone & Joseph Sherma, Anchrom Mumbai Techniques and Application of Thin-Layer Chromatography ,By Joseph Sherma, Anchrom Mumbai Thin-Layer Chromatography(A modern Practical Approach) By Peter Wall, Anchrom Mumbai Handbook of Thin Layer Chromatography (2nd Edition, Vol-71) ,Joseph Sherma and Bernard Fried Instrumental Methods of Analysis, By Willard Latest Edition, CBS Publishers, Delhi Identification of drugs in Pharma formulations by Thin Layer Chromatography, Sethi P.D. , CBS Publisher, Delhi

03 05 05 08 04 04 05 02 03 02 02 02 02 02 02 02 02 02

Ph. Technology Dept.


Sr No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Book Name Encyclopedia of Common Natural Ingredients used in Food, Drug and Cosmetics Hand Book of Pharmaceutical Additives With CDRom Hand Book of Pharmaceutical Excipients With CDRom Pharmaceutical Production and Management Handbook of Pharmaceutical additives With CD Rom Text Book of Pharmaceutical Formulations Text Book of Physical Pharmaceutices Essentials of Physical Pharmacy Controlled Drug Delivery -- Concept & Advances Lab Manual of Physical Pharmacy Author Name Leungs (Khan) Ash Rowe, Sheskey & Weller C.V.S. Subramanyam Micheal & Irene B. M Mithal C.V.S. Subramanyam C.V.S. Subramanyam Vyas & Khar C.V.S. Subramanyam Total Quantity 4 2 2 5 2 20 10 10 10 10

11 Pharmaceutics The Science of Dosage Form Design M. E. Aulton 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Tutorial Pharmacy Industrial Pharmacy Unit Operations of Chemical Engineering Pharmaceutical Engineering Pharmaceutical Engineering Pharmaceutical Engineering ( 2 Vol set) Remington's Pharmacy ( 2 Vol set) Bently's Text book of Pharmaceutics American Pharmacy Modern Pharmaceutics Biopharmaceutics & Pharmacokinetics Physical Pharmaceutics Novel Drug Delivery Micro encapsulation Sustain & controlled drug delivery Pharmaceutical Dosage Forms ( 3 Vol set) Hand Book of Herbal Cosmetics Cosmetic Technology Pharmaceutical Cosmetics Hand Book of Cosmetics Pharmaceutics ( 2 Vol set) Physical Pharmacy Physical Pharmaceutics Forensic Pharmacy Forensic Pharmacy Drug And Cosmetics Act Pharmacetical Management Patent Act Good Manufacturing Practices Patent Manual Pharmacovigilance Pharmaceutical Dosage Forms: "Tablets" 3 Volume set Pharmaceutical Preformulation Pharmaceutical Preformulation and Formulation, 2nd edition --Augsburger L. Augsburger, Larry L. Augsburger Carstensen Gibson Cartor Lachmann & Liberhann Mccabe Sambamurthy C.V.S. Subramanyam G. K. Jani -Rawling Sprowls & Beal Banker DM Brahmanker Shetten & ridgway N. K. Jain Deasy Robbinson Libbermman, Lechmann H. Handa Sanju Nanda, Arun Nanda, Roop K Khar B. M Mithal B. M Mithal G. K. Jani Alfred Martin Subramanium B. M Mithal N. K. Jain --

5 24 22 7 22 24 22 10 7 6 3 5 26 12 22 22 22 4 12 12 12 24 11 24 42 22 7 22 6 7 6 6 1 2 2

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulations, 2nd edition 6-Volume Set Handbook of Preformulation: Chemical, Biological and Botanical Drugs Oral Controlled Release Formulation Design and Drug Delivery: Theory to Practice Transdermal Drug Delivery 2nd edition GMP Compliance, Productivity, and Quality: Achieving Synergy in Healthcare Manufacturing An Introduction to Pharmacovigilance Textbook of Pharmacovigilance Good Pharmacovigilance Practice Guide Intellectual Property Rights & Copyright Pharmaceutical Dosage form Design Introduction to Pharmaceutics (Set of 2)

Niazi Niazi Wen Guy and Hadgraft Bhatt Vinay Patrick Waller (Willey) SK Gupta Cliniversity S V Satarkar David Jons A.K. Gupta

2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 15

Books for Pharmacology & D.C.H


Sr. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Book Name Conceptual pharmacology Lippincotts illustrated Reviews Of pharmacology Essentials of Medical pharmacology(Latest Ed.) Pharmacology & pharmacotherapeutics Quintersence of medical pharmacology Color atlas of pharmacology Basic & Clinical pharmacology Goodman & Gilmans the pharmacological bases of therapeutics Essentials of pharmacotherapeutics Synopsis pharmacology Harrisons internal medicines Dispensing pharmacy Health education & Community Pharmacy Clinical and Hospital Pharmacy Classification of drugs with Drugs of Choice (Latest Ed) Screening Methods in Pharmacology Pharmacological Perspectives of some Toxic Chemicals and their Antidotes Principles of Pharmacology Author Name P. Jagdish Prasad ----------K.D. Tripathi R.S. Satoskar & S.D. Bhandarkar Sujit K. Chaudhari ----------Beutram G. Katzurg ---------F.S.K. Barar Meulyn Gomes ---------R.M. Mehta P.C. Dandiya P C Dandiya Vikas Seth Aditya Medical Publishers N. S. Parmar, Shiv Prakash Narosa publication S. J. S. Flora, James A. Romano, Steven I. Baskin, K. Sekhar H. L. Sharma and K. K. Sharma No. Of Copy 5 6 20 20 10 5 5 3 5 5 3 20 20 10 25 5 2 5

19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 32.

Basics In Pharmacology For Dental Students Screening Methods In Pharmacology (2 Vol. Set) Derasari and Gandhis Elements of Pharmacology Cooper and Gunns Dispensing for Pharmaceutical students Pharmacology & Therapeutics Practicals in Pharmacolgy Retail Pharmacy Management A Text book of Hospital Pharmacy Pharmaceutics -1 (Unit Operations) Pharmaceutics 2 (Dispensing Pharmacy) Basics of Pharmacology (With Practicals) Tabers Cyclopedic Medical Dictionary PharmaPathway Pharmacy Pathfinder for GATE and other Recruitment Examination (vol 1 & 2)

Panwar Arvind Singh. Robert A. Turner R.K. Goyal S.J. Carter B.S. Shah Prakashan B.S. Shah Prakashan B.S. Shah Prakashan B.S. Shah Prakashan B.S. Shah Prakashan B.S. Shah Prakashan B.S. Shah Prakashan F.A. Davis company Nirali Prakashan B.S. Shah Prakashan

10 2 10 5 5 5 5 10 5 5 5 4 3 5

Pharmacognosy Department
1 2 A text book of Pharmacognosy - I Essentials of Pharmaognosy Dr. Mamta Shah Dr. S H Ansari Nirav & Roopal Prakashan Birla publication Pvt. Ltd. 1/9185, Street no. 5 West Rohtas nagar Shahdara Delhi 110032 Ph no 22323254 Atul Prakashan, Under Farnandis Bridge, Gandhi Road, Ahmedabad 380001 Ph: 2535 6178, 2658 9493 10 3

A Text Book of Pharmacognosy - II

Dr.K N Patel

10

Mr. C N Prajapati Miss R P Sharma 4 Some Important Medicinal Plants of the Western Ghats, India A Profile

Flora Similensis 1984

A text book of Pharmacognosy for First year diploma students

P K Warrier, V P K Nambiar, Medicinal And P M Ganapathy Aromatic Plants Program in Asia (MAPPA), IDRC/SARO, 208, Jor Bagh, New Delhi 110 003 Col.Sir Henry Collett International Book Distributors, 9/3, Rajpur Road, Dehradun 248 001 S B Gokhle Nirali Prakashan C K Kokate A P Purohit

A Handbook of Medicinal Plants A complete source book - 2003 Pharmacognosy & Phytochemistry Part 1&2 Cultivation of Medicinal Plants Practical Pharmacognosy Dec. 2005 Hand book of Indian Medicinal Plants Glossary of Indian Medicinal plants with active Principles old version Second Supplement to Glossary of Indian Medicinal Plants with active Principles Part II & all others Production Technology of Medicinal Plant& Aromatic Crops 1993

Prajapati/Purohit/Sharma/K umar

8 9 10 11 12

Dr.Vinod D Rangari C K Kokate S B Gokhle S B Gokhle C K Kokate Dr. M C Joshi

Agrobios(India), Agrohouse, B/h Nasarani Cinema, Chopasani road, Jodhpur 342 002 Career Publication Nasik- Pune Nirali Publicatioin Nirali Publication Scientific Pub. (INDIA) P.O.BOX 91 Jodhpur Rajasthan {CSIR} New Delhi 110012 National Institute of Science Communication Information Resource [CSIR] New Delhi 110012 Natural Remedies PVT Ltd, 5-B, Veerasandra Industrial area, 19th KM stone, Hosur road, Banglore 561 229 PH:7832265/7833092 International Book Distributors Dehradun P Blakistons son & co. Publication Anamaya Publishers F154/2 Lado Sarai New Delhi 110030 Kumar Modia (P) Ltd. C-6 GIDC Housing Zone , Sector 26, Gandhinagar 382044 CSIR&ICMR C S I R -1953 National Institute of Science Communication, New Delhi Vivek Vohra Shahdra , Delhi Brishen Sinh Mahendra pal singh 23-A, Connaught place Dehra Dun-248001, 1988

1 set 4 4 4 2

13

L V Asolkar K K Kakkar O J Chakre

14

Dr A A Farooqi, Dr M M Khan, Dr M Vasndhara

15

Pharmaceutical Botany

Youngken

16 17

A selection Of Prime Ayurvedic Plant drugs Botany in Forestry & Environment Illustrated Manual Of Herbal Drugs Of Ayurveda Pharmaceutical Codex Vol. 1 The Treatise of Indian Medicinal Plants Vo. I - V A dictionary of the Economic Products of INDIA VOL. 1 A Sketch of the flora of British India

Sukh Dev Ashok Kumar IFS

2 3

18 19 20

Y K Sarin B Mukherji Asima Chatterjee, S C Pakrashi Watt G. J.D.hooker

2 2 2set

21 22

2 2

23 24

Supplements of Cultivation And Utilization Of Medicinal Plants The Wealth of INDIA Raw materials Vol. 1A 1985 VOL. 2B 1988 VOL. 3C 1992 VOL. Ca-Ci 1992 4 D-E 4 F-G 1999 5 H- K 1997 6 L-M 1998 7 N-Pe 1997 8 Ph-R 1998 9 Rh-So 1999 10 Sp-W 1998 11 X-Z 1998

S S Handa 1996 CSIR, New Delhi, United Book Traders, Jodhpur

R R L Jammu

2 1+1

25

Flora of Upper Gangetic J F Duthie Plain and of the adjacent Siwalik & Sub-Himalayan Tracts Vol. I & II Plant Galls & Galls Maker Method of Plant Tissue Culture Dictionary of Indian Folf Medicine & Ethanobotany Ayurvedic Narcotic Medicinal plants Production Technology of Medicinal & Aromatic Crops E P Felt 2001 U Kumar

26 27

M/SBishen Singh Mahendra Pal Singh, 23-A, Connaught Place, Dehra Dun 248 001 Updesh purohit for Agrobiosis Jodhpur Agrobiosis India B/H Nasarooni cinema chopasani road Jodhpur Deep Publication A3/27A DPA flats Paschim vihar New Delhi 011-5584726 Shri Satyaguru Publications A division of Indian Book Centre New Delhi Natural RamadiesPvt ltd 5 b , Veearsandra industrial area 19th Km Stone Hosure road Banglore 080-7832265 Nirav & Roopal Prakashan Brishen Sinh Mahendra pal singh 23-A, Connaught place Dehra Dun-248001, 1999 Indian council of Agriculture research New Delhi

1 3

28

Dr. S K Jain

29

Dr.C R Karnick

30

Dr. A A Farooqi Dr. M M Khan

Dr. M Vasundhara 31 32 A Text Book of Pharmacognosy - III Flora of British India Vol 1 to 7 Dr. Mamta Shah J.D.Hooker 10 1 Set

33

Hand book of Agriculture

34

Preservation of fruits & vegetable products

R P Srivastava

35

The botany of Bihar and Orissa Part I- VI

H H Haines

36

Supplement to the botany of Bihar of Orissa

Mooney H

37 38

Flora of Assam Vol. I -V Practical Nursery production

Kanjilal & bor Saini /Kaushik/ Godera

Brishen Sinh Mahendra pal singh 23-A, Connaught place Dehra Dun-248001, 1982 Brishen Sinh Mahendra pal singh 23-A, Connaught place Dehra Dun-248001, 1988 International book Distributors, booksellers & publishers 9/3,Rajpur Road 1st floor Dehradun-248001 Omsons publication New Delhi-110027 Agrobios(India) B/h Nasrani cinema, chopasani road, Jodhpur-342002 Ph.0291-642319 Rastogi publications Shivaji Road,Meerut250002,India Pravin pustak bhardar Labh.Chember, Opp.Municipal Corp, Dhebar road, Rajkot. A publication of the national science council of Srilanka, Colombo. Medicinal Planti unit ICMR, New Delhi 2008 Krishi Anusandhan Bhavan, Pusa, New Delhi-110012

1 Set

1 Set 1

39 40

Plant pathology Vanaspati Sharstra Gujarati volume Medicinal plants Indigenous exotic used in ceylon part IIII Review of Indian Medicinal Plants All volumes Handbook of Horticulter

P.D.Sharma Jay Krishana Indraji

1 1

41

DMA Jayaweera

01 Set 01 Set 1

42 43

A.K.Gupta Madhu Sharma Indian council of Agriculture research New Delhi