You are on page 1of 94

Oktat asi seg edlet

VEM alapjai
lata ADINA haszna a BSc oktat asban

Baksa Attila

Miskolci Egyetem, Mechanikai Tansz ek Miskolc 2009

sz 1. re s az ADINA haszna lata ba Bevezete


1.1. Attekint es

ADINA Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis. A program teh at egy komplex v egeselemes szoftverrendszer, mely a val os agban felmer ul o legt obb zikai probl ema modellez es ere alkalmas.

1.1. abra. Munka az ADINA v egeselemes rendszerrel A v egeselemes modellez esn el szok asos form aban t ort enik a feladatok elemz ese, ahogy ezt az 1.1. abra szeml elteti. A k ovetkez okben a szoftver kezel es et tekintj uk at.

A program ind t asa


Az ADINA alapvet oen k et v altozatban ismeretes: UNIX es Windows verzi ok erhet oek el, melyek kezel es ehez egy t obb e-kev esb e egys eges grakus felhaszn al oi fel ulet l etezik. Ez az AUI ADINA User Interface, melynek ind t asa: UNIX alatt (parancssorb ol): -> -> $ aui8.5 Start Menu Programs ADINA System 8.5 ADINA-AUI Windows alatt:

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba

Az AUI egy komplett pre- es post-processzor alkalmaz as minden ADINA-beli probl ema vizsg alat ahoz (l asd az 1.2. abr at). NEM EGY CAD R E N D S Z E R !!!

A kezel ofelu let

1.2. abra. ADINA grakus kezel ofel ulete (AUI) A 1.1. t abl azatban osszefoglaljuk es r oviden le rjuk a grakus felhaszn al oi fel ulet k ul onb oz o elemeinek a szerep et.

M ert ekegys egek


Az ADINA rendszerben elv art input adatok alapvet oen sz amok, melyek sohasem tartalmaznak m ert ekegys eget. A k ul onb oz o helyen elv art adatok konzisztenci aj ar ol a felhaszn al onak kell gondoskodni. P eld aul, ha a hossz us ag eset eben millim etert (mm), az er on el pedig Newton (N) egys eget haszn altunk, akkor a nyom as, fesz ults eg egys ege MegaPascal lesz (N/mm2 vagy MPa).

Alapvet o modellez esi l ep esek


A program megismer es enek legegyszer ubb m odja, ha v egign ezz uk a v egeselemes anal zis sor an teend o alapvet o l ep eseket, kezdve a modell l etrehoz as at ol eg eszen az eredm enyek

1.1. ATTEKINT ES 1.1. t abl azat. A grakus felhaszn al oi fel ulet elemei
Elem Menu Bar Le r as Minden ADINA-ban haszn alhat o parancs el erhet o rajta kereszt ul, mind a modell el o all t as ahoz, mind a kisz am tott eredm enyek vizsg alat ahoz. Az ikonok gy ujtem enye, melyek a leggyakrabban haszn alt parancsokat tartalmazz ak. Vannak makro ikonok, amelyekhez tetsz oleges AUI parancsot lehet hozz arendelni. Atkapcsol asi lehet os eg a modell el ok esz t o (preprocessing ) es az ut olagos eredm eny elemz es (postprocessing ) k oz ott. Egyfajta attekint est tesz lehet ov e a k esz ul o v egeselemes modellre. Nincs minden megjelen tve benne, ez nem egy t ort eneti fa. Itt l athat ok az Element Groups, Contact Groups, Materials, Properties, Loads, Boundary Conditions es a Constraints elemekhez tartoz o adatok. A modellt jelen ti meg, amelyen eppen dolgozunk. A kin ezete term eszetesen tetsz olegesen testre szabhat o. A programt ol erkez o inform aci o es u t es ere zenetek megjelen szolg al. Altal aban nem sz uks eges ezen kereszt ul parancsokat be rni a programba, mivel ezek a men ub ol, illetve ikonokon kereszt ul elv egezhet ok. De ritka esetekben itt megadhat o b armilyen parancs a megfelel o parancs szintaktik aval. Param eterek adhat ok meg, vagy opci ok v alaszhat ok ezen kereszt ul a modellez es sor an.

Toolbars

Module Bar Tree View

Graphics Window Message Window Command Window

Dialog Box

elemz es eig. A legt obb l ep esn el nincs el ore r ogz tett meghat arozott sorrend, ezek sok esetben tetsz olegesen v alaszthat oak. Azonban van n eh any eset, amikor egy-egy l ep es v egrehajt asa f uggv enye egy kor abban v egrehajtand o l ep esnek. P eld aul anyagjellemz ok, vagy a modell vez erl o param etereinek be all t as aval lehet kezdeni. De mag at ol ertet od oen a h al o deni al asa nem el ozheti meg a geometria l etrehoz as at. A program haszn alata sor an mindenkiben kialakul egy k enyelmes saj at sorrend, amelyben a modell l etrehoz asa megt ort enik. A f obb l ep esek a k ovetkez ok: a modellhez kapcsolt vez erl o param eterek be all t asa (Analysis Control), geometria l etrehoz asa (Geometry), anyagmodell l etrehoz asa, anyagjellemz ok megad as aval (Materials), zikai jellemz ok t ars t asa a modell geometri aj ahoz (Physical Properties), kinematikai t pus u peremfelt etelek el o r asa (Boundary Conditions), terhel esek, er o t pus u peremfelt etelek deni al asa (Loads), v egeselemes h al o l etrehoz asa (Meshing), a szimul aci o v egrehajt asa (Solution), eredm enyek elemz ese (Post-Processing).

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba

1.2.
Ikonok

A grakus felhaszn al oi felu let

H arom k ul onb oz o ikont pust tal alhatunk az AUI-ben: hagyom anyos ezen ikonok az el ore programozott feladatokat hajtj ak v egre, makro ezen ikonokn al a feladatot a felhaszn al o programozhatja tetsz es szerint, leny l o ez tulajdonk eppen egy ikongy ujt o, mely t obb hasonl o feladatot ell at o ikont tartalmaz. Az ikonokat a szoftverben csoportokba rendezhetj uk, melyek a k ovetkez o Toolbarokban tal alhat oak meg: General Toolbar : pl. Open , Save , Clear , Mesh Plot, , stb. , stb. , stb. , stb.

Modeling Toolbar : pl. Define Point Display Toolbar : pl. Wireframe Results Toolbar : pl. Band Plot

, Define Lines

, Iso View 1 , Smooth Plots

, YZ View

, Show Original Mesh

ADINA-M: Testmodellez o parancsok (900 csom opontos verzi oban nem el erhet o).

Dinamikus objektum mozgat as


A General Toolbar -on kiv alaszthat oak az eg er mozgat as aval v egezhet o dinamikus mozgat as (Dynamic Pan) , nagy t as-kicsiny t es (Dynamic Resize) es forgat as (Dynamic vagy (Dynamic Rotate Z ) ikonjai. Rotate XY), Azonban a Pick/kiv alaszt as parancs bekapcsol as aval aktiv alhat oak a k ovetkez o, rajzol ast, megtekint est seg t o funkci ok a billenty uzet haszn alat aval: Ha nem nyomunk meg semmilyen billenty ut, csak a k v ant objektumot kiv alasztva, az eg er 1-es gombj at nyomva tartva mozgathatjuk a k v ant elemet. Nyomva tartva a Ctrl billenty ut, a dinamikus nagy t as-kicsiny t es m uk odik az eg er mozgat asra. Nyomva tartva a Shift billenty ut, a dinamikus forgat as aktiviz al odik (XY tengelyek k or ul). Nyomva tartva az Alt billenty ut, a dinamikus forgat as a Z tengely k or ul m uk odik. N eh any ablakkezel o lefoglalja saj at c elra ezen utols o funkci ot, gy ez nyilv an nem megfelel oen m uk odik minden esetben.

A modul kiv alaszt as/Module Bar


A Module Bar (1.3. abra) teszi lehet ov e, hogy a szoftver k ul onb oz o r eszeit ind tsuk, illetve a hozz ajuk tartoz o param etereket be all tsuk. Az 1.2. t abl azatban ezen lehet os egeket soroljuk fel.

OI FELULET 1.2. A GRAFIKUS FELHASZNAL

1.3. abra. A Module Bar vez erl o elemei 1.2. t abl azat. A Module Bar lehet os egei
Vez erl o elem Program Module Jellemz o m uvelet A modell el o all t as ahoz (preprocessing ) kiv alasztja a megfelel o program modult (ADINA Structures, ADINA CFD, vagy ADINA Thermal), illetve v alaszthat o a leny l o list ab ol a PostProcessing, a kapott eredm enyek elemz es ehez. Minden egyes listaelem v alaszt askor m as-m as men u jelenik meg, amely az adott modulhoz aktu alisan el erhet o parancsokat tartalmazza. Az anal zis t pus at all tjuk be vele. A v alaszthat o elemek f uggnek a be all tott modult ol. A kiv alasztott anal zis t pushoz k ul onb oz o v altoztathat o param eterek tartoznak, melyek be all t as at a listaelemt ol f ugg o dial ogus ablakokon kereszt ul lehet elv egezni. K et moduln al, a Structures es a CFD-n el erhet o el. Ezzel rjuk el o, hogy a folyad ek araml ast gyelembe k v anjuk-e venni. Csak a CFD moduln al el erhet o. Bizonyos vez erl o param eterek be all t asa a folyad ek araml askor. A folyad ek osszenyomhat os ag ara vonatkoz o adatok el o r asa.

Analysis Type Analysis Options

FSI FSI Options Flow Compressibility

A fa n ezet/Tree View
A grakus ablak bal oldal an tal alhat o f aban bizonyos jellemz oket tudhatunk meg a vizsg alt modelr ol. Ezen elem csak a pre-processing l ep esn el erhet o el. A f aban tal alhat o elemekn el k ul onb oz o feladatok erhet ok el, melyek aktiviz al asa a megfelel o elemre val o 3-as eg ergombbal val o kattint assal t ort enik. Ilyen m uveletek p eld aul egy elemcsoport (Element Group) deni al asa, vagy a m ar megl ev o elemcsoportok m odos t asa, t orl ese es kiemel ese. A Tree View-ban megjelen o elemeket r ovid le r asukkal az 1.3. t abl azat tartalmazza. 1.3. t abl azat. A Tree View elemei
Elem neve Element Group Material Cross Section Spring Property Fixity Loading Initial Condition Constraints Contact Group Szerepe A modellben deni alt elemt pusok megjelen t ese. Az itt el erhet o parancsok: Modify..., Delete..., Set Current, Highlight. A modellben deni alt anyagmodellek, melyek innen a f ab ol k ozvetlen ul m odos that ok vagy t or olhet ok. R udkeresztmetszetek felsorol asa, melyek a modellhez kapcsol odnak. Ezek is m odos that ok, vagy t or olhet ok a 3-as eg ergombbal. A modellhez kapcsol od o rug ojellemz ok. Megfog as t pus u peremfelt etelek megjelen t ese, m odos t asa vagy t orl ese. Er o, nyom as, stb. t pus u dinamikai peremfelt etelek megjelen t ese, m odos t asa vagy t orl ese. Kezdeti felt etelek megad asa, m odos t asa, vagy t orl ese. K enyszeregyenletek deni al asa, m odos t asa, vagy t orl ese. Erintkez esi felt etelek el o r asa, m odos t asa, t orl ese, vagy kiemel ese.

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba

A grakus ablak/Graphics Window


A grakus ablakban ep tj uk fel a v egeselemes modellt, illetve az eredm enyeket itt jelen thetj uk meg k ul onb oz o m odokon. Az alapvet o m uveletek a k ovetkez ok: A h att ersz n v altoztathat o tetsz olegesen a men ub ol (Edit Background Color). Minden objektum t orl ese (ideiglenes eltakar t asa) a rajzter uletr ol a Clear lehets eges. ikonnal

A grakus ablakon tetsz oleges sz am u p eld any lehet a modellb ol. A Mesh Plot ikon egy u j h al ot jelen t meg a modellhez. A modellhez deni alt kinematikai peremfelt etelek megjelen t es et a Boundary Plot parancs jelen ti meg. A Load Plot s ere szolg al. parancs az er o t pus u, vagy fesz ults egi peremfelt etelek megjelen t e-

Ezen ut obbi k et parancs, mint kapcsol ok funkcion alnak. Azaz a Boundary Plot es a Load Plot ikonok b armikor ki- es bekapcsolhat ok ig enyt ol f ugg oen.

A Pick/kiv alaszt as ikon a grakus ablakban tal alhat o objektumok kiv alaszt as ara szolg al. Sz amos elem kijel olhet o ablak t pus u kiv alaszt assal is. A kiv alasztott objektumok t or olhet ok az Erase ikon altal.

parancs inform aci o gy ujt esre szolg al a k v ant geometriai, vagy v egesele A Query mes objektumr ol. A Zoom es az Unzoom teszik lehet ov e. parancsok egy adott ter ulet nagy t as at/kicsiny t es et

A grakus ablak tartalm anak ment ese


Az ADINA lehet os eget ad, hogy vektorgrakus, vagy bitmap form aban elments uk az aktu alis grakus ablak tartalm at. A k ovetkez o le-form atumok k esz t es et t amogatja a szoftver: Vektorgrakus abr ak : PostScript (.ps), vagy Adobe Illustrator (.ai). El er ese paranccsal. a Vector Snapshot Bitmap k epek : JPEG (.jpg), vagy bitmap (.bmp). El er ese a Bitmap Snapshot paranccsal. Alap ertelmez es szerint a vektorgrakus abr ak h att ersz ne mindig feh er, m g a bitmap k epekn el a h att ersz n mindig az ADINA-ban be all tott h att ersz n lesz.

O ADATAI/ANALYSIS CONTROL 1.3. A MODELL VEZERL

1.3.

A modell vez erl o adatai/Analysis Control

A v egeselem modell altal anos viselked es et all tjuk be a vez erl o/Analysis Control param etereken kereszt ul, melyek p eld aul a k ovetkez ok: sz oveges fejl ec, id ol ep esek sz ama, elmozdul asok, illetve alakv altoz asok m ert eke (kis/nagy), az egyenletrendszer-megold o t pusa, konvergencia toleranci ak, stb. Altal anosan elmondhat o, hogy ezen adatok a modell k esz t ese sor an b armikor megadhat oak, illetve m odos that oak (term eszetesen a szimul aci o v egrehajt asa el ott). Tov abb a az is megjegyezend o, hogy az alap ertelmezett param eterbe all t as sok egyszer u modell eset eben megfelel o, teh at nem sz uks eges ezeken all tani. A vez erl o adatok a k ovetkez o egyszer u csoportokra bonthat ok: Anal zis t pusa. Szabads agfok el o r asa. Id of uggv enyek, melyek a sz am t asokn al a terhel es el o r as at vez erlik. Id ol ep es, mely alapvet oen a nemline aris sz am t as kulcsadata. Felt etelez esek: kis/nagy elmozdul asok, alakv altoz asok, h om ers ekleti jellemz ok. Megold asi technika, pl. egyenletrendszer megold o, toleranci ak, u jraind t asi adatok, egyens ulyi iter aci ok. A kimeneti adatok mennyis ege, jellege. Az eredm eny t arol asi m odja (.port le). Most csak n eh any fontosabb vez erl o param etert tekint unk at.

Az anal zis t pusa

1.4. abra. Anal zis t pusa A Module Bar seg ts eg evel all thatjuk be a legegyszer ubben a k v ant anal zis t pust, ahogy ez az 1.4. abr an l athat o. A leny l o list ab ol v alasztva k ul onb oz o feladatt pusok megold asa v alik el erhet ov e, megomb megnyom asa ut an, melyek lyekhez tov abbi param eterek be all t asa lehets eges a r ovid attekint es et adja az 1.4. t abl azat. Megadhat o parancssorb ol is, melynek szintaxisa: -> MASTER ANALYSIS=<type>

10

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba 1.4. t abl azat. Anal zis t pusok es be all that o param eterek
Anal zis t pusok Statics Dynamics-Implicit Dynamics-Explicit Frequencies/Modes Mode Superposition Be all that o param eterek Statikai feladatok. Deni alhat o t obb terhel esi l epcs o, vagy automatikus id ol ep es all t as (ATS). Implicit dinamika. Id ointegr al as es automatikus id ol ep es all t as (ATS). Explicit dinamika. Id ointegr al as es automatikus id ol ep es all t as (ATS). Saj atfrekvencia sz am t as be all t asai, pl. darabsz am, meghat aroz asi m odszer, kimeneti fesz ults eg adatok. Be all that o, hogy mely saj atfrekvenci ak, mely saj atvektorok ker uljenek beolvas asra es kisz am t asra, illetve milyen m odszerrel. Be all that o, hogy mely saj atfrekvenci ak, mely saj atvektorok ker uljenek beolvas asra es kisz am t asra, illetve milyen m odszerrel. Be all that o, hogy mely saj atfrekvenci ak, mely saj atvektorok ker uljenek beolvas asra es kisz am t asra, illetve milyen m odszerrel. Kihajl as anal zis. Megold asi m odszer param eterei all that ok. Megadhat o a pont, vagy csom opont, ahol az elmozdul as vez erelve van, illetve megold asi param eterek all that ok.

Modal Stress

Modal Participation F.

Linearized Buckling Collapse Analysis

Szabads agfokok
A teljes modell vonatkoz as aban el o rjuk vele a feladathoz rendelt ismeretlenek sz am at. A szabads agfok megad asa a 1.5. abr an jelzett dial ogusablakon kereszt ul t ort enik az ADINAAUI fel uleten, melyet a men uben a Control Degrees of Freedom... elemmel er unk el.

1.5. abra. Szabads agfokok el o r asa A be all that o adatok: (A) Az 1.5. abr an legfontosabb a Master Degrees of Freedom [IDOF] be all t asa. Az alap ertelmez es szerint minden szabads agfok akt v, azaz mindh arom ir anyban lehets eges elmozdul as es forg as. Ha a modell u gy k v anja, hogy valamely ir anyban a mozg as, fordul as nem lehets eges, akkor azon jellemz o el ol t or olni kell a jel ol on egyzetet, pl. egy s kfesz ults egi, vagy s kalakv altoz asi feladat eset en az X-Translation, YTranslation es Z-Rotation szabads agfokok r ogz tettek, mivel az ilyen modellt Y Z s kban kell k esz teni. (B) Pipe elemt pus eset en sz uks eges lehet gyelemmel lenni az Ovalization/Warping DOF at... param eter be all t as ara. Itt lehets eges In-plane/s kbeli, Out-plane s kra mer oleges, vagy All t pus u deform aci ot el o rni, mely a terhel es f uggv enye.

O ADATAI/ANALYSIS CONTROL 1.3. A MODELL VEZERL

11

(C) H ejmodell eset en a k oz epfel uleten sz uks eges szabads agfok sz amot rhatjuk itt el o (r eszletesebb le r as ert l asd ADINA k ezik onyvet). A szabads agfok megadhat o parancssorb ol is, melynek szintaxisa: -> MASTER IDOF=<...> OVALIZATION=<...> SHELLNDOF=<...>

Id ofu eny ggv


Az ADINA-AUI fel uleten az 1.6. abr an l athat o dial ogus ablak seg ts eg evel adhatjuk meg a modellben haszn alni k v ant id of uggv eny den ci oj at. A men uben a Control Time Function... men uelemmel erhetj uk el. Ennek a vez erl o param eternek a c elja, hogy el o rja a szoftver sz am ara azt, hogy a terhel est milyen m odon k v anjuk a vizsg alt modellen m uk odtetni. Term eszetesen az itt l etrehozott id of uggv enyt k es obb a modell deni al asakor, a terhel esek el o r asa sor an haszn aljuk fel egyszer u sorsz am hivatkoz assal. Egy nemline aris statikai feladat megold asa sok esetben nem lehets eges, ha az alkalmazni k v ant terhel est egyetlen id ol ep es alatt a szerkezetre tessz uk, ez ert az id of uggv eny seg ts eg evel egyenletesen n ovekv o m odon helyezz uk azt a modellre, t obb id ol ep esben.

1.6. abra. Id of uggv eny deni al asa Van egy alap ertelmezett id of uggv eny 1-es azonos t oval, mely egy konstans 1.0 ert ek u f uggv eny. Ez l athat o az 1.6. abr an is. Az id of uggv eny megadhat o parancssorb ol is, melynek szintaxisa: -> TIMEFUNCTION

Id ol ep esek
Az ADINA-AUI fel uleten az 1.7. abr an l athat o dial ogus ablak seg ts eg evel adhatjuk meg a modellben haszn alni k v ant id ol ep esek den ci oj at. A men uben a Control Time Step... men uelemmel erhetj uk el.

12

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba

Ez a vez erl o param eter deni alja az id o/terhel es l ep es n ovekm enyeit az anal zis sor an. Minden sor az 1.7. abr an l athat o t abl azatban tartalmazza az adott m ert ek u l ep eshez tartoz o l ep esek sz am at. Alap ertelmezett id ol ep esk ent 1 l ep es deni alva van 1.0 hossz us aggal. Statikai sz am t asn al, ahol nincsen id ot ol f ugg o hat as gyelembe v eve az anyagmodelln el (pl. k usz as, vagy viszkozit as), ott az id o csak egy dummy v altoz o, mely k ozvetlen ul kapcsol odik az id of uggv enyhez. Azaz az id ol ep esek id obeli hossza nem l enyeges egy line aris statikai feladat megold asakor. Dinamikai, vagy olyan statikai feladatokn al, amikor az anyagmodell szempontj ab ol id of ugg es szerepel, akkor az id o m ar val os v altoz ok ent jelenik meg, mivel a mozg asegyen letet, illetve az anyagi id of ugg est m ar a konkr etan eltelt id o f uggv eny eben kell tekinteni. Ez ert az id ol ep es hossz anak megv alaszt as at ol m ar nem f uggetlen a megold as!

1.7. abra. Id ol ep esek deni al asa Az id ol ep esek megadhat ok parancssorb ol is, melynek szintaxisa: -> TIMESTEP

Modellbeli feltev esek


Az ADINA-AUI az 1.8. abr an felsorolt fel etelez esek be all t as at enged elyezi. Itt most csak a kinematik ara vonatkoz o l enyeges elemeket tekintj uk at.

1.8. abra. ADINA feltev esek Az ADINA-AUI fel uleten az 1.9. abr an l athat o dial ogus ablak seg ts eg evel adhatjuk meg a modellben haszn alni k v ant kinematikai feltev esek param etereit, melyet a Control Analysis Assumptions Kinematics... men uelemmel erhet unk el. A be all that o param eterekn el tekintettel kell arra lenni, hogy nem minden modelln el haszn alhat ok bizonyos adatok. P eld aul

O ADATAI/ANALYSIS CONTROL 1.3. A MODELL VEZERL

13

A Nagy alakv altoz as (large strains) csak h ej, 2-D es 3-D Solid elemt pus eset en m uk odhet, bizonyos anyagmodellek eset eben. (R eszletesebben l asd az ADINA k ezik onyvet.) B Az alap ertelmez es az u n. Updated Lagrangian Jaumann (ULJ) formalizmus. Egy ebk ent v alaszthat o az u n. Updated Lagrangian Hencky (ULH) formalizmus is. C Az Automatic be all t as az Igen -t jelenti, kiv eve, ha Explicit Dynamic a modell t pusa. D A merev kapcsol od as modellez es ehez sz uks eges param eter. E Nyom ast ol f ugg o korrekci os tag be ep t es et enged elyezi ez a kapcsol o, melynek nagy alakv altoz asos nyom assal terhelt h ejszerkezetek vizsg alatakor lehet jelent os szerepe.

1.9. abra. Kinematik ara vonatkoz o feltev esek be all t asa A kinematikai param eterek megadhat ok parancssorb ol is, melynek szintaxisa: -> KINEMATICS

A megold asi folyamat vez erl ese


Az ADINA-AUI fel uletr ol a Control Solution Process... men upont seg ts eg evel jutunk az 1.10. abr an jelzett dial ogusablakhoz, melynek seg ts eg evel sz amos szimul aci os vez erl o adatot be all thatunk.

1.10. abra. A megold asi folyamat vez erl ese

14

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba

(A) A line aris egyenletrendszer megold o t pus at adhatjuk itt meg. Az alap ertelmezett megold o a sparse/ritka-m atrix megold o, mely az esetek t ulnyom o r esz eben rendk v ul hat ekony eszk oz. Azonban a 3D-iterative megold o is hasonl oan gazdas agos egyenletrendszer megold o (kevesebb mem ori at ig enyel es gyors a v egrehajt asi ideje), ha a feladatban nagysz am u magas szabads agi fok u 3D-s v egeselem szerepel. Az iterat v megold o j ol funkcion al nemline aris feladatok eset eben is (ide ertve az erintkez esi feladatokat is). A non-symmetric sparse megold o hat ekonyan dolgozik p eld aul a Mohr-Columb es a Drucker-Prager anyagmodellek eset eben is. (B) Az u jraind tott szimul aci okn al haszn alatos, mely ert ek a legut obbi sz am t askor elmentett id ot jelenti. (C) Egy kor abbi fut as elmentett adatai alapj an sz amol tov abb a szoftver, melyhez l etezni kell a megfelel o .res allom anynak az el oz o fut asb ol. Ekkor a geometria es a legt obb elemhez k ot ott adat nem m odos that o, azonban all that ok a k ovetkez o dolgok: id ol ep es, v egrehajt asi l ep essz am, id of uggv eny, mely vez erli a terhel es eseteket, statikus modell at all t asa dinamikuss a (vagy vissza), konvergencia krit eriumok, automatikus id ol eptet es (ATS), vagy terhel es-elmozdul as vez erl es be all t asa (LDC), terhel esek, megfog asok, anyagjellemz ok, k enyszeregyenletek, csillap t asi t enyez ok. (D) Alap ertelmez es szerint a szingul aris merevs egi m atrix eszlel ese meg all tja a fut ast. Ennek a param eternek a be all t asa term eszetesen k or ultekint est k v an, mivel ez a jelens eg nagy val osz n us eggel valamilyen modellbeli fogyat ekoss agra utal. A megold asi folyamatot vez erl o param eterek megadhat ok parancssorb ol is, melynek szintaxisa: -> MASTER

Eredm enyek kiirat asa


Egy ADINA szimul aci o sor an az output allom any mindig el o all t asra ker ul egy .out leba. A vez erl o adatok seg ts eg evel el o lehet rni, hogy mely inform aci ora van sz uks eg unk a k es obbi vizsg alatokhoz: megadhat o, hogy az input adatokb ol, elemekr ol, csom opontokr ol mit t aroljunk, megadhat o a csom opontok k ore, amelyekben az eredm enyt kinyomtatjuk, megadhat o azon elemek k ore is, amelyekben az eredm enyt kinyomtatjuk, deni alhat ok azok az id ol ep esek is, melyekben k v ancsiak vagyunk az eredm enyekre.

1.4. GEOMETRIA LETREHOZ ASA

15

Alap ertelmez es szerint nem ker ulnek ki rat asra a csom opontokhoz, illetve elemekhez k ot ott input adatok. Ennek el o r asa a Control Printout Volume... men uparancsra ny l o dial ogusablakon all that o be. A ki rat asi folyamatot vez erl o param eterek megadhat ok parancssorb ol is, melyhez a k ovetkez o parancsok tartoznak: -> -> -> PRINTOUT PRINTNODES PRINT-STEPS

Ezekr ol b ovebben l asd az ADINA k ezik onyvet.

A Porthole allom any


Ez a le tartalmazza a szimul aci o eredm eny et (.port kiterjeszt essel), mely felhaszn alhat o a post-processing sor an. Alap ertelmez esben ez az allom any bin aris, de k ul on k er esre lehet os eg van ascii (text) form atum u porthole le-t ell o all tani. Azonban err ol tudni kell, hogy ez legal abb 2-2, 5 nagyobb, mint a bin aris v altozat. M asik megjegyz es az, hogy a sz oveges t pus u eredm enyle b armely platformon egyar ant megnyithat o, m g a bin aris allom any csak bizonyos kompatibilis rendszerekben haszn alhat o egyforma m odon. Az eredm enyle-ba rt inform aci o t pusa es mennyis ege all that o az AUI fel uleten a men ub ol Control Porthole elemei seg ts eg evel. A porthole allom any tartalm at vez erl o param eterek megadhat ok parancssorb ol is, melyhez a k ovetkez o parancsok tartoznak: -> -> -> -> PORTHOLE SAVENODES NODESAVE-STEPS ELEMSAVE-STEPS

Ezekr ol b ovebben l asd az ADINA k ezik onyvet.

1.4.

Geometria l etrehoz asa

Az ADINA-AUI k etf ele t pus u geometri at k ul onb oztet meg. 1. Simple geometry/egyszer u geometria, mely tartalmazza a pontok, vonalak, fel uletek es t erfogatok den ci oj at es ezek egym asra ep ulnek. Azaz egy fel uletet h arom, vagy n egy vonal all t el o, m g egy t erfogatot n egy, ot vagy hat fel ulet hat arolhat. 2. ADINA-M geometry, mely a testmodellez es elemeinek megfelel o primit vekb ol ep ulhet fel. Igy megtal aljuk benne az el, lap es test fogalmakat. A testeket lapok, m g a lapokat elek hat arolj ak. Fontos azonban, hogy az elek es a lapok nem k ul on all o objektumok, hanem a testek r eszek ent vannak ertelmezve. A pontok mindk et geometria t pusn al megtal alhat ok.

16

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba

Az ADINA-M (ADINA Modeler ) egy be ep ul o modulja az AUI-nak. Ha ehhez nincs erv enyes license, akkor ez a men upont nem erhet o el a szoftverben.

FONTOS, hogy m ar a geometria deni al asakor tekintettel legy unk a v egeselemes modell jelleg ere. A 2D-s (tengelyszimmetrikus, s kalakv altoz asi, vagy s kfesz ults egi) feladatokhoz tartoz o geometri anak musz aj a glob alis Y Z s kba ker ulnie. Tov abb a, ha tengelyszimmetrikus a feladat, akkor az osszes elemnek a +Y r esz ebe kell ker ulni a teljes modellnek. Mivel a Z a forg astengely. Geometriai objektumok sz amoz asa. Az AUI egyszer u sz amoz asi konvenci ot haszn al a k ul onb oz o geometriai elemek azonos t as ara: A test, t erfogat, fel ulet, vonal es a pont azonos t o sorsz ama mindig egyedi. Teh at nem lehets eges k et egyforma sorsz am u, azonos csal adba tartoz o objektumot l etrehozni. A lapok es elek sorsz amai mindig lok alis jelleg uek, melyek tartalmaznak m eg egy referencia hivatkoz ast is a megfelel o testre. Teh at lehet 1-es lapja az 1-es testnek es a 2-es testnek is. De amikor p eld aul h al oz asra ker ul sor es ezen elemeket azonos tani kell, akkor mindig el o kell rni azt is, hogy mely test lapj ar ol van eppen sz o.

Koordin atarendszerek
A koordin atarendszerek l etrehoz asa a Geometry Coordinate Systems... men uelem, vagy a Coordinate Systems parancs seg ts eg evel erhet o el. Az alap ertelmez es szerint minden geometriai elem a glob alis Kart eziuszi-rendszerben ker ul deni al asra (ez a Coordinate System 0). Ez a legt obb modell eset eben teljesen kiel eg t o, es nem sz uks eges tov abbi saj at koordin atarendszer l etrehoz asa.

1.11. abra. Koordin atarendszer deni al asa Csak akkor erdemes saj at rendszert l etrehozni, ha abban a geometria le r asa egyszer ubb es gyorsabb. H arom alapvet o koordin atarendszert ismer a szoftver: Kart eziuszi koordin atarendszer hengerkoordin ata koordin atarendszer

1.4. GEOMETRIA LETREHOZ ASA g ombi koordin atarendszer.

17

Mind a h arom rendszer jobbsodr as u es a glob alis rendszerhez k epest adhat o meg. Err ol b ovebben l asd az ADINA k ezik onyvet. A koordin atarendszerek megadhat ok parancssorb ol is, melyhez a k ovetkez o parancs tartozik: -> SYSTEM

Pontok
A pontok l etrehoz asa az els o l ep es az egyszer u geometriai alakzatok deni al asa sor an. Az ADINA-M-ben a pontokat automatikusan hozza l etre a rendszer, a geometriai primit vek deni al asakor. A pontokat el o all thatjuk a glob alis vagy az altalunk deni alt lok alis koordin atarendszerben egyar ant. Pont l etrehoz as ahoz v alasszuk a Geometry Points... men uparancsot, vagy a Toolbar-b ol a ikont. A megny l o t abl azatban meg kell adni, minden sorban egyes evel a deni aland o pontok azonos t o sz am at es a pont koordin at ait. Pont t orl ese. Erre k et lehet os eg van: vagy a Define Points sort; paranccsal el erhet o t abl azatb ol kit or olj uk a k v ant parancs

vagy ezzel egyen ert ek u eredm enyre jutunk, ha a Delete Points k eri, hogy v alasszuk ki a t orlend o pontot a rajzter uleten.

Term eszetesen azok a pontok, melyek m eg m as geometriai elem den ci oj aban szerepelnek nem t or olhet ok.

1.12. abra. Pontok deni al asa A pontok l etrehoz asa megadhat o parancssorb ol is, melyhez a k ovetkez o parancs tartozik: -> COORDINATES POINT

18

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba

Vonalak
Vonalak csak akkor hozhat ok l etre, ha m ar a modell tartalmaz pontokat, melyekre lehet hivatkozni. Ehhez v alasszuk a Geometry Lines Define... men uelemet, vagy a Toolbar-on a ikont. Vonal deni al asa. A felny l o dial ogusablakban az Add gombra kattint as ut an el o kell rni a vonal t pus at, majd megadni a sz uks eges inputot es v eg ul a Save gombot kell v alasztani. Lehet os eg van a pontok egybees es et gyeltetni a szoftverrel, melyhez a Check Coincidence jel ol on egyzetet be kell kapcsolni. Vonal t orl ese. Hasonl oan a pont t orl es ehez itt is k et lehet os eg van. Vagy a Define Lines parancsra megjelen o dial ogus ablakon jel ol uk ki t orlend o vonal sorsz am at, es v alasszuk ut ana a Delete gombot. Vagy a Delete Lines parancsot ind tjuk el es a grakus ablakon v alasszuk ki a t orlend o vonalakat. A parancs lez ar asa az ESC billenty uvel. A vonalakat deni al o pontok nem ker ulnek automatikusan t orl esre. 1.5. t abl azat. L etrehozhat o vonalfajt ak
Vonal t pus Straight Arc Circle Curvilinear Polyline Combined Section Revolved Extruded Transformed Le r as K et pont k oz ott h uzhat o egyenes. K or v, vagy v altoz o sugar u v l etrehoz asa. K or rajzol asa. Interpol aci os g orbe, szakaszonk ent egyenesekkel l etrehozva egy v alasztott lok alis koordin atarendszerben. Pontsorozat altal deni alt poligon, ahol az egyes szakaszok lehetnek egyenesek vagy spline-ok. Kor abban deni alt vonalak kombin aci oj aval all tjuk ezt a vonalt pust el o. Egy m asik vonal egy r esz eb ol hozzuk l etre ezt a vonalt pust. Egy k or v k esz thet o vele, egy pont tengely k or uli forgat as aval. Egy egyenes vonal hozhat o l etre vele, egy pont adott ir anyba val o eltol as aval (extrude ). M as vonalak geometriai transzform aci oj aval all that o el o.

1.13. abra. Vonalak deni al asa

1.4. GEOMETRIA LETREHOZ ASA

19

A vonalak l etrehoz asa megadhat o parancssorb ol is, melyhez a k ovetkez o parancs tartozik: -> LINE <type>

Felu letek
A fel ulet-deni al o dial ogus ablak (1.14. abra) a men ub ol elind that o a Geometry ikonnal. Surfaces Define... paranccsal vagy a Egy geometriai fel ulet csak h arom vagy n egy vonal altal lehet hat arolva, mely a v eg en gy lehet s kbeli vagy nem s kbeli. A fel ulethez mindig tartozik egy lok alis (u, v ) koordin atarendszer, melynek egys egvektorai is megjelen thet ok a Surface/Face Labels paranccsal.

1.14. abra. Fel uletek l etrehoz asa 1.6. t abl azat. L etrehozhat o fel uletfajt ak
Felu pus let t Patch Vertex Grid Revolved Extruded Transformed Le r as H arom, vagy n egy vonal seg ts eg evel hozunk l etre egy fel uletet. H arom, vagy n egy pont seg ts eg evel hozunk l etre egy fel uletet. Egy ponth al o seg ts eg evel deni aljuk a geometri at. Egy fel ulet k esz thet o vele, egy vonal tengely k or uli forgat as aval. Egy fel ulet hozhat o l etre vele, egy vonal adott ir anyba val o eltol as aval (extrude ). M as fel uletek geometriai transzform aci oj aval all that o el o.

Felu orl ese. Hasonl oan a pont, vagy vonal t orl eshez itt is k et lehet os eg van: let t parancsra megjelen o dial ogus ablakon jel olj uk ki vagy a Define Surfaces a t orlend o fel ulet sorsz am at, es v alasszuk ut ana a Delete gombot; vagy a Delete Surfaces parancsot ind tjuk el es a grakus ablakon v alasszuk ki a t orlend o fel uleteket. A parancs lez ar asa az ESC billenty uvel t ort enik. A fel uleteket deni al o vonalak, pontok nem ker ulnek automatikusan t orl esre.

20

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba

A fel uletek l etrehoz asa megadhat o parancssorb ol is, melyhez a k ovetkez o parancs tartozik: -> SURFACE <type>

T erfogatok
A t erfogat-deni al o dial ogus ablak (1.15. abra) a men ub ol elind that o a Geometry Volumes Define... paranccsal, vagy a ikonnal. Egy geometriai t erfogat hat, ot, vagy n egy geometriai fel ulettel lehet hat arolva, mely a v eg en gy topol ogiailag egyenrang u egy kock aval, prizm aval, g ul aval, vagy egy tetra ederrel. A t erfogathoz mindig tartozik egy lok alis (u, v, w) koordin atarendszer, melynek egys egvektorai is megjelen thet ok a Surface/Face Labels paranccsal.

1.15. abra. T erfogati tartom any deni al asa

1.7. t abl azat. L etrehozhat o t erfogat-fajt ak


T erfogat t pus Patch Vertex Revolved Extruded Transformed Le r as Hat, o egy fel ulet seg ts eg evel hozunk l etre egy t erfogatot. t, vagy n Nyolc, hat, ot, vagy n egy sarokpont seg ts eg evel hozunk l etre egy t erfogatot. Egy t erfogat k esz thet o vele, egy fel ulet tengely k or uli forgat as aval. Egy t erfogat hozhat o l etre vele, egy fel ulet adott ir anyba val o eltol as aval (extrude ). M as t erfogatok geometriai transzform aci oj aval all that o el o.

A t erfogatok l etrehoz asa megadhat o parancssorb ol is, melyhez a k ovetkez o parancs tartozik: -> VOLUME <type>

1.5. ANYAGMODELLEK

21

T erfogat t orl ese. Hasonl oan a pont, vonal, vagy fel ulet t orl eshez itt is k et lehet os eg van: vagy a Define Volumes parancsra megjelen o dial ogus ablakon jel olj uk ki a t orlend o t erfogat sorsz am at, es v alasszuk ut ana a Delete gombot; parancsot ind tjuk el es a grakus ablakon v a vagy a Delete Volumes lasszuk ki a t orlend o t erfogatot. A parancs lez ar asa az ESC billenty uvel t ort enik. A t erfogatokat deni al o fel uletek, vonalak, pontok nem ker ulnek automatikusan t orl esre.

1.5.

Anyagmodellek

A szoftverben a haszn alni k v ant anyagmodellt el kell l atni a k v ant param eterekkel. A deni al ashoz a Model Materials Managage Materials... men uelemmel, vagy a ikonparaccsal, illetve k ozvetlen ul is v alaszthatjuk a k v ant anyagmodellt a Materials almen ub ol. A l etrehozott anyagjellemz o t abla a szoftver sz am ara a modellez es k es obbi l ep eseihez egy azonos t o sz ammal van ell atva, melyre a v egeselemek l etrehoz asakor kell hivatkozni. Igy, ha t obb anyagmodellt alkalmazunk egy szimul aci o sor an, akkor ezen anyagt abl ak azonos t o sorsz amait tudni kell. A sz amtalan anyag- es elemt pus kapcsolata erdek eben javasolt a megfelel o ADINA online k ezik onyv tanulm anyoz asa, mivel nem v alaszthat o tetsz oleges anyagmodell minden elemt pushoz.

1.16. abra. Anyagok param etereinek deni al asa

22

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba

Az anyagok deni al asa megadhat o parancssorb ol is, melyhez a k ovetkez o parancs tartozik: -> MATERIALS <type>

1.6.

Fizikai param eterek

Bizonyos elemt pusok alkalmaz asa a puszt an geometriai adatok mellett megk v anja bizonyos zikai jellemz ok el o r as at is. Ilyenek p eld aul a vastags ag, vagy a keresztmetszet (l asd 1.17. abra) jellege (geometri aja).

1.17. abra. Keresztmetszet jellemz oinek deni al asa A keresztmetszet be all t asa megk v anja annak el ozetes deni al as at. Ehhez a Model Element Properties Cross-Sections... men uparanccsal vagy a ikonnal el erhet o dial ogusablakon sz uks eges adatokat el o rni. Az 1.18. abra jelzi az el erhet o keresztmetszet t pusokat. Fontos. A keresztmetszet deni al asa csak a lok alis s t koordin atarendszert hat arozza meg. A r ud hossza menti r tengely ir any at egy kieg esz t o ponttal lehet el o rni. Az r s s kot a r udelem k et v egcsom opontja (1 es 2 csom opont), illetve a kieg esz t o (auxiliary node ) csom opont adja. Az 1.8. t abl azat a k ul onb oz o elemt pusokat sorolja fel melyek haszn alnak bizonyos zikai jellemz oket. A keresztmetszetek l etrehoz asa megadhat o parancssorb ol is, melyhez a k ovetkez o parancs tartozik: -> CROSS-SECTION <type>

1.6. FIZIKAI PARAMETEREK

23

1.18. a bra. Keresztmetszet t pusok

24

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba

1.8. t abl azat. Fizikai jellemz ok osszefoglal asa


Elem t pus Truss Jellemz o keresztmetszet ter ulete (def.: 1.0) Hozz arendel esi m od Model Element Properties Truss... > LINE-ELEMDATA TRUSS > EDGE-ELEMDATA TRUSS Beam keresztmetszet azonos t o (def.: 1) Model Element Properties Beam... > LINE-ELEMDATA BEAM > EDGE-ELEMDATA BEAM Isobeam keresztmetszet azonos t o (def.: 1) Model Element Properties Isobeam... > LINE-ELEMDATA ISOBEAM > EDGE-ELEMDATA ISOBEAM Pipe keresztmetszet azonos t o (def.: 1) Model Element Properties Pipe... > LINE-ELEMDATA PIPE > EDGE-ELEMDATA PIPE Isobeam (axisym.shell) vastags ag (def.: 1.0) Geometry Lines Thickness... > LNTHICKNESS vastags ag (def.: 1.0) Geometry Surfaces Thickness... Geometry Faces Thickness... > SFTHICKNESS > FACE-THICKNESS Plate vastags ag (def.: 1.0) Geometry Surfaces Thickness... Geometry Faces Thickness... > SFTHICKNESS > FACE-THICKNESS Shell vastags ag (def.: 1.0) Geometry Surfaces Thickness... Geometry Faces Thickness... > SFTHICKNESS > FACE-THICKNESS

2-D Solid (plane stress)

1.7. KINEMATIKAI PEREMFELTETELEK

25

1.7.

Kinematikai peremfelt etelek

A megfog asi peremfelt etelek el o r asa a Model Boundary Conditions Apply Fixity... men uelemmel, vagy a Toolbar-on l ev o ikonnal el erhet o dial ogusablakban (1.19. abra) lehets eges.

1.19. abra. Megfog asi peremfelt etel el o r asa Kinematikai peremfelt etelt el o rhatunk geometriai objektumra, vagy csom opontok tetsz oleges halmaz ara, mellyel n eh any, vagy ak ar az osszes szabads agfok at r ogz thetj uk a modell bizonyos r eszeinek. A peremfelt eteli el o r as be all t asa: (A) Kiv alasztjuk, hogy mely geometriai elemre, vagy csom oponti halmazra k v anunk el o r assal elni. (B) Ha sz uks eges, deni aljunk peremfelt etel t pust, a Define... gombbal. K et alap ertelmezett peremfelt etel van az ADINA-ban: az egyik az ALL, mely minden lehets eges szabads agfokot r oz t, illetve a NONE, mely mindent szabadon hagy. (C) Az alkalmazni k v ant peremfelt etel nev et kiv alasztjuk. (D) A r ogz teni k v ant geometriai, vagy v egeselemes csom opont azonos t oj at kell itt el o rni. (E) Ha az alap ertelmezett ALL t pust ol elt er o el o r ast akarunk megadni. A megfog asi peremfelt etelek l etrehoz asa megadhat o parancssorb ol is, melyhez a k ovetkez o parancs tartozik: -> FIXBOUNDARY <geometry type>

26

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba

1.8.

Terhel esek

A terhel esek el o r asa a Model Loading Apply... men uelemmel, vagy a Toolbaron l ev o ikonnal el erhet o dial ogusablakban (1.20. abra) lehets eges. Terhel est megadhatunk tetsz oleges geometriai, vagy v egeselemes objektumra (csom opont, elem el, elem lap) a k ovetkez ok szerint: A A terhel es t pus at kiv alasztjuk. B Ha m ar l etezik deni alt terhel es, akkor annak sorsz am at itt be all tjuk. C A Define... gombbal l etre kell hozni a k v ant terhel est (nagys ag, ir any den ci oja). D Megadjuk, hogy milyen t pus u objektumra k v anunk terhel est el o rni. E A t abl azatban meg kell adni a k v ant adatokat. A t abl azat addig nem akt v, am g nem v alasztunk ki erv enyes Load Number-t, melyhez lehets eges, hogy el osz or deni alni kell egy k v ant terhel est. A t ablazatbeli oszlopok fejl ece automatikusan v altozik a kiv alasztott terhel esi t pus (Load Type), terhel esi hely ( Apply To) f uggv eny eben.

1.20. abra. Terhel esek el o r asa

A fesz ults egi peremfelt etelek l etrehoz asa megadhat o parancssorb ol is, melyhez a k ovetkez o parancs tartozik: -> APPLY-LOAD <geometry type>

1.9.

Kezdeti felt etelek

Az ADINA-ban megadhat o kezdeti felt etelek t pusai: h om ers eklet, h om ers eklet v altoz as; elmozdul as, sebess eg es gyorsul as (elmozdul asi es forg asi);

O ELO ALL 1.10. VEGESELEM HAL ITASA cs otorzul as es cs og orb ul es; cs o bels o nyom as; ny ul asok es fesz ults egek. A konkr et megad asi m odok tekintet eben l asd az ADINA felhaszn al oi k ezik onyvet.

27

1.10.

V egeselem h al o el o all t asa

A v egeselemes h al o deni al asa a geometriai modellen t ort enik (Meshing). A k ovetkez o h al o el o all t asi technik ak haszn alhat ok a szoftverben: 1D-s elemek: Truss, Beam, Pipe, melyeket geometriai vonalakon es eleken deni alhatunk. 2D-s elemek: Shell, Plate, 2-D Solid, 2D Fluid, melyeket geometriai fel uleteken, vagy lapokon deni alhatunk. 3D-s elemek: 3-D Solid, 3-D Fluid, melyeket geometriai t erfogatokon vagy testeken deni alhatunk. A h al oz as egy osszetett t obbl epcs os folyamat, mely az ADINA-ban h arom l ep esre van bontva: 1. Elemcsoportok/halmazok deni al asa (elemt pus & param eterek el o r asa). 2. A geometria objektumokhoz feloszt asi s ur us eg rendel ese (subdivide/seed ). 3. A v egeselemes h al o gener al asa.

1D-s elemcsal ad
Az egydimenzi os elemeknek h arom t pusa van: k et-, h arom- es n egycsom opont u elem (1.21. abra). Ezek alkalmaz asa alapvet oen a l etrehozott elemcsoportt ol f ugg (element group ), p eld aul a Hermitian beam elemcsoportn al csak k etcsom opont u elemek haszn alhat oak.

1.21. abra. Egydimenzi os elemt pusok

2D-s elemcsal ad
A k etdimenzi os elemekn el az 1.22. abr an jelzett t pusok k oz ul lehet v alasztani, melyek alkalmaz asa szint en f ugg a l etrehozott elemcsal adt ol. P eld aul a plate elemcsal adn al csak a 3-node h aromsz ogelem haszn alhat o.

3D-s elemcsal ad
A h aromdimenzi os elemcsal adot a 1.23. abra mutatja be, melyek alkalmaz asa att ol f ugg, hogy milyen t pus u geometria es milyen technik aval ker ul h al oz asra.

28

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba

1.22. abra. K etdimenzi os elemt pusok

1.23. abra. H aromdimenzi os elemt pusok

Elemcsoportok deni al asa


Az 1.24. abr an l athat o az elemcsoportok l etrehoz as at t amogat o dial ogus ablaka az ADINA-AUI-ben. Ennek a parancsnak az elind t asa kezdem enyezhet o a Meshing Element ikon v alaszt as aval. Groups... men uelem, vagy a Toolbar-on l ev o

1.24. abra. Elemcsoport deni al asa Teh at az elemek konkr et l etrehoz asa el ott deni alni kell elemcsoportokat, melyek majd tartalmazni fogj ak a l etrehozand o elemeket. A f o szerepe az elemcsoport l etez es enek az, hogy ez tartalmazza az adott csoportra erv enyes k oz os adatokat, u gymint: anyagmodell param eterek, kinematikai felt etelez esek, numerikus integr aci os szab alyok, k ozel t es rendje, eredm eny ig enyek, stb. A szoftverben el erhet o elemcsoportokat az 1.91.11. t abl azatok sorolj ak fel n eh any jellemz o haszn alati szemponttal. Err ol b ovebb inform aci ot az ADINA k ezik onyvben tal al-

O ELO ALL 1.10. VEGESELEM HAL ITASA hatunk. A elemcsoportok l etrehoz asa megadhat o parancssorb ol is, melyhez a k ovetkez o parancs tartozik: -> EGROUP <type>

29

30

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba 1.9. t abl azat. Elemcsoportok az ADINA-ban

Elemcsoport Truss

Haszn alati ir anyelvek A Truss elemek alkalmazhat ok kis/nagy alakv altoz asos feladatokn al. A k etcsom opontos r udelem (2-node) altal aban a leghat ekonyabb es modellezhet ok vele r udszerkezetek, k abelszerkezetek, line aris rug ok, nemline aris h ezagok. A h arom- es n egycsom opontos elemek (3-node, 4-node) j ol alkalmazhat ok k abel vagy ac el er os t esek, illetve vasbetonszerkezetek modellez es ehez, melyek j ol egy uttm uk odnek, kompatibilisek a magasabb fok u kontinuum, vagy h ej elemekkel.

2-D Solid
> > > > > axisymmetric plane stress plane strain 3D plane stress gen p strain

A k etdimenzi os szil ard elemek (2-D Solid) haszn alhat ok kis elmozdul asok/kis ny ul asok, nagy elmozdul asok/kis ny ul asok, vagy nagy elmozdul asok/nagy ny ul asok modellez esekor. A 3-D plane stress elemek szerepe akkor l enyeges, ha a modellezend o fel ulet (s kalakv altoz asos) nem tehet o az Y Z s kba, ez a modell az altal anos 3D t erben tetsz olegesen elhelyezhet o. A tengelyszimmetrikus (axisymmetric), s kfesz ults egi (plane stress), s kalakv altoz asi (plane strain) es az altal anos tott s kalakv altoz asi (genaralized plane strain) elemek k otelez oen a glob alis Y Z s kban kell, hogy elhelyezkedjenek. Tov abb a a tengelyszimmetrikus elemek csak a s k +Y fel eben helyezhet ok el, Z forg astengellyel. A tengelyszimmetrikus elemek egy radi ant modelleznek a szerkezetb ol. Ez ert a koncentr alt er o megad asakor erre tekintettel kell lenni, hogy ez erre vonatkozzon. A 9-node elem altal aban nagyobb hat ekonys aggal dolgozik, kiv eve a hull amterjed es modellez es et. A vegyes (mixed displ.-pressure) t pus u elem-formalizmus osszenyomhatatlan k ozegekn el es rugalmas-k epl ekeny szimul aci okn al el ony os. Ezen modellekben vagy a 9-node, vagy a 4-node elemeket alkalmazzuk. A 4-node quad es a 3-node trinagular elemek v alaszt asa javasolt, ha a vizsg alatn al a hajl t o hat asok jelent osek.

3-D Solid A h aromdimenzi os elemek haszn alhat ok kis elmozdul asok/kis ny ul asok, nagy elmozdul asok/kis ny ul asok, vagy nagy elmozdul asok/nagy ny ul asok modellez esekor. A 27-node elem haszn alata javasolt a legt obb esetben, kiv eve, ha hull amterjed esi szimul aci ot folytatunk (ekkor a 8-node elem haszn alata indokolt ink abb). A vegyes (mixed displ.-pressure) t pus u elem formalizmus osszenyomhatatlan k ozegekn el es rugalmas-k epl ekeny szimul aci okn al el ony os. Ezen modellekben vagy a 27-node,s vagy a 8-node elemeket alkalmazzuk. A 8-node brick es a 4-node tetrahedral elemek v alaszt asa javasolt, ha a szimul aci oban a hajl t o hat asok jelent os m ert ek uek.

O ELO ALL 1.10. VEGESELEM HAL ITASA 1.10. t abl azat. Elemcsoportok az ADINA-ban (folytat as)
Elemcsoport Beam
> 2-D > 3-D

31

Haszn alati ir anyelvek Euler-Bernoulli-f ele r udmodell. A beam elem egy 2-node Hermitian beam alland o felhaszn al o altal megadott keresztmetszet u r udelem. A r ud viselked ese le rhat o egyr eszt a keresztmetszet es az anyag deni al as aval, m asr eszt pedig nyomat ek-g orb ulet osszetartoz o ert ekp arok megad as aval. A 2-D beam elemeket k otelez oen a glob alis XY , XZ vagy Y Z s kokban kell elhelyezni. A beam elemek haszn alhat ok kis es nagy elmozdul asokn al egyar ant, viszont a kis ny ul asok felt etelezettek ezen elemmodel akalamaz asakor. Minden ADINA-beli keresztmetszet t pus haszn alhat o a rugalmas beam elemekn el, csak arra kell tekintettel lenni, hogy a nemline aris rugalmas-k epl ekeny szimul aci okn al csak a n egysz og es k or keresztmetszetek v alaszthat ok.

Isobeam
> > > > general 3-D plane stress plane strain axisym. shell

Timoshenko-f ele r udmodell. Ezen elemeknek k otelez oen az Y Z s kban kell elhelyezkedni uk, kiv eve a general 3-D t pust. A tengelyszimmetrikus isobeam elemek pedig csak a +Y s kban lehetnek. Csak a t eglalap keresztmetszet haszn alhat o az isobeam elemekkel. Egy radi an ker ul modellez esre a tengelyszimmetrikus isobeam elemt pusn al. Kis, vagy nagy elmozdul asok, de csak kis ny ul asok eset en haszn alhat o. Haszn alatuk els osorban a k ovetkez okben javasolt: g orbe rudak, h ejak merev t ese, nagy alakv altoz asos rudak, tengelyszimmetrikus h ejak tengelyszimmetrikus terhel es eset en.

Plate Ez az elem egy 3-node flat triangular/s kbeli elem, melyet gyakran alkalmaznak v ekony lemezek es h ejak modellez es ehez. Elmozdul asok lehetnek kicsik es nagyok, azonban az alakv altoz asok csak kicsik lehetnek. Csak ritk an alkalmazz ak ezen elemcsal adot. Shell A h ejelemek alkalmazhat ok kis/nagy elmozdul asok valamint kis/nagy alakv altoz asok eset en is. Fontos azonban, hogy a nagy elmozdul asos es nagy alakv altoz asos formalizmus csak bizonyos anyagmodellek eset eben haszn alhat o. A leghat ekonyabb elemt pus ebben a csoportban a 4-node h ejelem, mely j or eszt locking mentes es hat ekonyan dolgozik a v ekony es vastag h ejak eset eben is. Ez az elemcsal ad alkalmas kompozit szerkezetek eset eben is.

32

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba

1.11. t abl azat. Elemcsoportok az ADINA-ban (folytat as)


Elemcsoport Pipe Haszn alati ir anyelvek A pipe elemek haszn alhat ok a 2-node es 4-node v altozatban is, ha nem jelenik meg ovalit as, vagy csavarod as, ellenkez o esetben csak a 4-node cs oelem javasolt. Cs oszerkezetek modellez es ere alkalmas els osorban, ertelmezhet o r aa bels o nyom as es h om ers ekleti el o r as is. Ha nincs jelent os ovalit asi torzul as akkor, line aris es nemline aris viselked es is modellezhet o vele nagy elmozdul asokkal, de kis alakv altoz asokkal. Ha ovalit as is jellemz o a modellre, akkor a 4-node pipe elemn el a kis elmozdul as es alakv altoz as egyar ant felt etelezett. General Az altal anos elemek line arisak, melyek tetsz oleges sz am u csom opontot tartalmazhatnak. Bizonyos speci alis modellez esi ig eny eset en haszn alatosak, amikor egy-egy formalizmus nem erhet o el az ADINA-ban. A felhaszn al o k ozvetlen ul megadhatja az elemhez tartoz o merevs egi m atrixot (vagy dinamikai feladatn al a t omeg, es csillap t asi m atrixokat is). Spring A spring/rug o elem k et csom opontot, vagy egy csom opontot es a f oldet k otheti ossze. Line aris es nemline aris rug o is deni alhat o. Ezen elemek nem kezelhet oek egy utt a t obbi elem deni al as aval. -> 2-D Fluid
> axisymmetric > planar

Meshing Elements Spring...

A 2-D Fluid elemeknek a glob alis Y Z s kban kell fek udni, a tengelyszimmetrikus t pusoknak pedig a +Y s kr eszben. Elmozdul as alap u folyad ek elemek vagy potenci al alap u folyad ek elemek deni alhat ok. Azonban ez ut obbi alkalmaz asa j oval gyakoribb es ink abb aj anlhat o. Ezen elemekr ol b ovebben l asd az ADINA k ezik onyvet.

3-D Fluid Elmozdul as alap u folyad ek elemek vagy potenci al alap u folyad ek elemek deni alhat ok. Azonban ez ut obbi alkalmaz asa j oval gyakoribb es ink abb aj anlhat o. Ezen elemekr ol b ovebben l asd az ADINA k ezik onyvet.

O ELO ALL 1.10. VEGESELEM HAL ITASA

33

Feloszt asi s ur us eg megad asa subdivision/seed


Att ol f ugg oen, hogy milyen t pus u geometri an k v anjuk el o rni a feloszt asi s ur us eget, m as-m as Meshing Mesh Density <geometry type> men uparancsot es Toolbar ikont kell v alasztanunk ( ). Az AUI-ben alkalmazott h al oz asi strat egia alapj at az adja, hogy a modell vonalait, hat arol o eleit feloszt asi s ur us eggel l atjuk el (megadjuk az eleken tal alhat o elemek m eret et). Az alap ertelmezett feloszt as szerint minden egyes el egy r eszre van felosztva. Teh at al tal aban igaz az, hogy enn el nomabb feloszt asi s ur us eg megad asa sz uks eges a geometri ara a h al oz as el ott. H al os ur us eg deni alhat o geometriai pontra, vonalra, fel uletre, t erfogatra, elre, lapra es testre. De glob alisan, az eg esz modellre is el o rhat o h al os ur us eg. Az aktu alisan erv enyes h al oz asi s ur us eg megjelen t odik az eleken, ahogy ezt az 1.25. abra jelzi.

1.25. abra. H al os ur us eg jelz ese H aromf ele m odszer van egy geometria elems ur us eg enek el o r as ahoz, ezeket sorolja fel az 1.12. t abl azat. A feloszt asi s ur us eg deni al asa megadhat o parancssorb ol is, melyhez a k ovetkez o parancs tartozik: -> SUBDIVIDE <geometry type>

34

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba

1.12. t abl azat. Feloszt asi s ur us eg megad asa


Feloszt asi m odszer Use Length Le r as

Az elem el enek a hossz at adjuk meg (elemek m eret et ) a geometriai vonalak, elek ment en. A feloszt asi s ur us eg egyenletes m eret u lesz. Ez a legegyszer ubb m odja a h al os ur us eg geometri ahoz val o hozz arendel es enek. Use Number of Divisions

A feloszt asi sz amot (elemek sz am at ) rendelj uk a geometriai vonalhoz, elhez. Amikor vonalhoz, fel ulethez, t erfogathoz, vagy elhez rendelj uk ezt hozz a, akkor lehet os eg van a feloszt asi hosszt is vez erelni (biasing ). V alaszthatunk az alap ertelmezett End Biasing, vagy a Center Biasing lehet os egek k oz ott. Ez jelenti altal aban a leghat ekonyabb m odj at annak, hogy a h al os ur us eget hozz arendelj uk a modellhez.

Use End-Point Sizes

A h al os ur us eg a geometriai vonalak, vagy elek v egpontjaihoz rendelt s ur us eg ert ekekb ol hat aroz odik meg. Az elemhossz a vonal, vagy el ment en aszerint v altozik, hogy milyen s ur us eg ert ek van hozz arendelve az el v egpontjaihoz. Enn el a m odszern el csak a v egpontokhoz sz uks eges s ur us eg ert ekeket deni alni.

O ELO ALL 1.10. VEGESELEM HAL ITASA

35

H al ogener al as, t orl es


A h al o gener al asa hozza l etre a v egeselemeket a k v ant geometriai t erfogatokon, fel uleteken, vonalakon, vagy testeken, lapokon, eleken. A k esz tend o elemh al o t pusa (truss, beam, 2-D solid, shell, 3-D solid, fluid) att ol f ugg, hogy milyen elemcsoportot jel ol unk be a h al o k esz t esekor. Az 1.13. t abl azat a lehets eges h al oz asi technik akat es elemcsoportokat rendszerezi. 1.13. t abl azat. H al ogener al as
H al ogeometria Mesh Line > GLINE Mesh Edge > GEDGE Elemcsoport lehet os egek Truss Beam Isobeam Pipe 2-D Fluid Interface General Mesh Surface > GSURFACE Mesh Face > GFACE

2-D Solid Plate Shell 2-D Fluid 3-D Fluid Interface General

Mesh Volume > GVOLUME Mesh Body > GBODY

3-D Solid 3-D Fluid General

A h al ogener alisi technik akr ol r eszletesebben l asd az ADINA k ezik onyvet. A v egeselemes h al o t orl ese a Meshing Delete Mesh... men uparanccsal vagy a ikonnal el erhet o dial ogusablak seg ts eg evel lehet. Ezen azt kell megadni, hogy mely t pus u geometri akr ol k v anjuk elt avol tani a h al ot, valamint azt, hogy mely elemcsoporthoz tartoznak a t orlend o elemek, valamint, ha a t pusa szerint a h al o elhez, vagy laphoz tartozik, akkor azt is deni alni kell, hogy melyik testhez val o tartoz asr ol van sz o. Az is megadhat o, hogy a t or olni k v ant elemhez tartoz o csom opontokat is t or olni k v anjuk-e (Delte Corresponting Nodes). A h al o t orl ese megadhat o parancssorb ol is, melyhez a k ovetkez o parancs tartozik: -> EDELETE <geometry type>

36

1. RESZ: Bevezet es az ADINA haszn alat aba

1.11.

A szimul aci o/Solution

Ez l ep es az, amely a grakus k ornyezetben, vagy esetleg k ezzel el o all tott modellhez kisz am tja a numerikus megold ast. Az AUI fel uleten ez k et l ep est jelent, el o all tjuk az input le-t (.dat), majd futtatjuk a szimul aci ot. Ez az adatle az ADINA v egeselemes megold oj anak az input allom any at jelenti, gener al asa a grakus felhaszn al oi fel uletr ol k enyelmesen megtehet o, azonban, ha valamilyen hi anyoss ag, vagy hiba van az AUI adatb azisban, akkor ez a (.dat) le nem ker ul el o all t asra.

1.26. abra. A szimul aci o ind t asa Az 1.26. abr an l athat o dial ogusablak seg ts eg evel all tjuk be a k v ant szimul aci os param etereket (processzorok sz ama, haszn alhat o mem oria, stb.), melynek elind t as ahoz a Solution Datafile/Run... men uelemmel vagy a Toolbar-on l ev o ikon seg ts eg evel jutunk. Ezen a dial oguson csak az adatle l etrehoz asa az els odleges feladat, a szimul aci o v egrehajt as at az B-vel jel olt opci o bekapcsol as aval lehet kezdem enyezni. Ezen lehet os eg azonban sok esetben okozhat neh ezs eget, pl. ADINA-FSI vagy ADINA-TMC modellek vizsg alatakor, vagy viszonylag nagym eret u, hossz u fut asidej u probl em akn al, ekkor jobb csak az input .dat allom any gener al asa es a futtat ast egy k ovetkez o l ep esben, az AUI bez ar asa ut an erdemes elind tani.

Mem oria be all t as


Az 1.26. abr an jelzett dial ogusablak D mez oj eben a szimul aci o sor an haszn alhat o maxim alis mem ori at rjuk el o, ez mag aba foglalja azt a mem oriamennyis eget is, amelyet az egyenletrendszer-megold o haszn alhat. Ha ez a mez o 0 ert eket deni al, akkor az jelzi a szoftvernek, hogy a program szabadon gazd alkodhat a rendelkez esre all o mem ori aval. Az E-vel jel olt sorban a modell mem oriabeli t arol as ahoz biztos thatunk helyet. Ha a sparse/ritkam atrix megold o ker ul felhaszn al asra a szimul aci okor, akkor ehhez a ter ulethez m eg a szoftver fog mem ori at foglalni az in-core megold as erdek eben. FONTOS. Nagym eret u feladatokn al sokkal hasznosabb out-of-core megold ot alkalmazni (mely a val os agos zikai mem ori at c mezi), mint olyan in-core megold oval sz amolni, mely v eg ul a h att ert aron dolgozik, a virtu alis mem ori aban.

1.12. A POST PROCESSING

37

A sz am t asok futtat asa parancsle-b ol az <ADINAHOME>/tools jegyz ekben tal alhat o programmal lehets eges: > adinaN.n <options> <data lename> ahol az N.n a szoftver verzi osz am ara utal, a -h kacsol oval list at kapunk az el erhet o, be all that o opci okr ol.

1.12.

A Post Processing

A szimul aci o v egrehajt asa ut an lehet os eg ny lik az eredm enyek feldolgoz as ara (PostProcessing ). A szoftver ezen r esz enek el er ese a Module Bar seg ts eg evel lehets eges a Post Processing kiv alaszt as aval. Az eredm enyeket a szimul aci o sor an egy porthole (.port) le-ba rja ki a szoftver, melyet el osz or meg kell nyitni az AUI-ben a men ub ol a File Open..., vagy CtrlO billenty ukombin aci oval, vagy a ikon seg ts eg evel. A porthole allom any megnyit asa ut an a deform alt modell jelenik meg kirajzolva az utols o id ol ep esben kapott eredm enyeket. Az eredm enyek vizsg alata, a modell elemz ese egy viszonylag osszetett es hossz u folyamat. Az ADINA ehhez t obbf ele lehet os eggel rendelkezik melyeket r oviden a k ovetkez o felsorol asi adja meg: Deformed Plot . Band Plot. Vector Plot. Cut Surface. Results along a line, azaz egy adott vonal ment en rajzoljuk ki a kapott adatokat. Response at a point, azaz a modell vizsg alata az id oben t ort ent v altoz asok tekintet eben. Ez egyfajta t ort eneti fejl od ese a modellnek. Deni alhat ou n. Resultant Variable. K esz thet unk anim aci okat a sz am t asokr ol. Animation movie. Ezen lehet os egekr ol itt nem runk hosszabban. B ovebb inform aci o erdek eben l asd az ADINA on-line k ezik onyv megfelel o fejezeteit.

1.13.

Felhaszn alt irodalom, dokument aci o

[1] Online dokument aci o, AUI: Commands for ADINA: ARD 08-2, February 2008 [2] Online p eldat ar, ADINA AUI Primer: ARD 08-6, February 2008 [3] ADINA Theory and Modeling Guide: ARD 08-7, February 2008 [4] AUI Help HTML documentation. ADINA men u: Help Index(html)...

sz 2. re zott-nyomott ru d vizsga lata Hu


Feladat az 2.1. abr an v azolt szerkezet v egeselemes modellj enek fel ep t ese. A vizsg alt tart onak az abr an v azolt alland o, t eglalap keresztmetszete van, anyaga ac el (LinearElastic, Isotropic): E = 205 GPa = 0.28

A modell fel ep t esekor h uzott-nyomott r udelem ker ulj on alkalmaz asra!


y F = 800 1000 x y

30

z 20

2.1. abra. A vizsg alt befogott r ud Hat arozzuk meg a t amaszt o ER-t, illetve a r uder oket, a r ud elmozdul asait es a r udban ebred o h uz ofesz ults eget! A feladat v egrehajt as ahoz haszn aland o f obb funkci ok, parancsok, el er es uk a megadott men uhierarchi ab ol:
AUI, ADINA Structures, Statics, No FSI Control Geometry Model Heading Degrees of Freedom... csak x ir any u elmozdul as van Points... 1: 0,0,0; 2: 1,0,0; Lines Define... Straight 1: P1, P2 Materials Elastic Isotropic Add... Youngs modulus: 2.05e11; Poissons Ratio: 0.28 Boundary Conditions Apply Fixity Points, ALL Loading Apply... Define (No.1), Magnitude: Points, Site#: 1 800, ir any: +x

Meshing

Element Groups Add...; Type: TRUSS, Default Section Area: 0.0006 Mesh Density Line... Use Number of Divisions: Create Mesh Line... TRUSS, Line#: 1 Data File/Run... 4

Solution

38

39
AUI, Post-Processing -> Open: Clear (F9) List gyak-??.por Mesh Plot (F10) Extreme Values DISPLACEMENT: 1-Dispacement Boundary Conditions Default Load Plot Use Default megfog asok megjelen t ese

Display

terhel esek megjelen t ese

Element Line Plot Create... Axial Force, Strain, Stress Band Plot Create... DISPLACEMENT. Apply Animate

40

2. RESZ: H uzott-nyomott r ud vizsg alata

DATABASE NEW SAVE=NO PROMPT=NO FEPROGRAM ADINA CONTROL FILEVERSION=V85 * HEADING STRING=Gyak 01. TRUSS problem *--- Database saved 8 September 2009, 13:47:15 ---* * MASTER ANALYSIS=STATIC MODEX=EXECUTE TSTART=0.00000000000000, IDOF=11111 OVALIZAT=NONE FLUIDPOT=AUTOMATIC CYCLICPA=1, IPOSIT=STOP REACTION=YES INITIALS=NO FSINTERA=NO IRINT=DEFAULT, CMASS=NO SHELLNDO=AUTOMATIC AUTOMATI=OFF SOLVER=SPARSE, CONTACT-=CONSTRAINT-FUNCTION TRELEASE=0.00000000000000, RESTART-=NO FRACTURE=NO LOAD-CAS=NO LOAD-PEN=NO MAXSOLME=0, MTOTM=2 RECL=3000 SINGULAR=YES STIFFNES=0.000100000000000000, MAP-OUTP=NONE MAP-FORM=NO NODAL-DE= POROUS-C=NO ADAPTIVE=0, ZOOM-LAB=1 AXIS-CYC=0 PERIODIC=NO VECTOR-S=GEOMETRY EPSI-FIR=NO, STABILIZ=NO STABFACT=1.00000000000000E-10 RESULTS=PORTHOLE, FEFCORR=NO BOLTSTEP=1 EXTEND-S=YES CONVERT-=NO DEGEN=YES, TMC-MODE=NO ENSIGHT-=NO * COORDINATES POINT SYSTEM=0 @CLEAR 1 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 2 1.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 @ * LINE STRAIGHT NAME=1 P1=1 P2=2 * MATERIAL ELASTIC NAME=1 E=2.05000000000000E+11 NU=0.280000000000000, DENSITY=0.00000000000000 ALPHA=0.00000000000000 MDESCRIP=, Elastic - isotropic - steel * FIXBOUNDARY POINTS FIXITY=ALL @CLEAR 1 ALL @ * LOAD FORCE NAME=1 MAGNITUD=800.000000000000 FX=1.00000000000000, FY=0.00000000000000 FZ=0.00000000000000 * APPLY-LOAD BODY=0 @CLEAR 1 FORCE 1 POINT 2 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 @ * EGROUP TRUSS NAME=1 SUBTYPE=GENERAL DISPLACE=DEFAULT MATERIAL=1, INT=DEFAULT GAPS=NO INITIALS=NONE CMASS=DEFAULT, TIME-OFF=0.00000000000000 OPTION=NONE RB-LINE=1 DESCRIPT=, Truss elements with cross section area: 0.0006m, AREA=0.000600000000000000 PRINT=DEFAULT SAVE=DEFAULT, TBIRTH=0.00000000000000 TDEATH=0.00000000000000 TMC-MATE=1 * GLINE NODES=2 NCOINCID=ENDS NCENDS=12 NCTOLERA=1.00000000000000E-05, SUBSTRUC=0 GROUP=1 MIDNODES=CURVED @CLEAR 1 @ *

sz 3. re Hajl tott-ny rt tarto


Feladat az 3.1. abr an v azolt szerkezet v egeselemes modellj enek fel ep t ese. A vizsg alt tart o egy ac elcs o (Linear-Elastic, Isotropic), 50.8 mm-es k uls o atm er ovel, 10 mm-es falvastags aggal. E = 185 GPa = 0.25 A modell fel ep t esekor hajl tott-ny rt r udelem ker ulj on alkalmaz asra!
y 10 1000 x z 30.8 50.8 y

3.1. abra. A vizsg alt befogott r ud Hat arozzuk meg a t amaszt o ER-t, illetve a r uder oket, a r ud elmozdul asait! A feladat v egrehajt as ahoz haszn aland o f obb funkci ok, parancsok, el er es uk a megadott men uhierarchi ab ol:
AUI, ADINA Structures, Statics, No FSI Control Geometry Model Heading Degrees of Freedom... csak x, y ir any u elmozdul as es z ir any u forg as van (ha az alap ertelmezett x y s kon vagyunk) Points... 1: 0,0,0; 2: 1000,0,0; 3: 0,100,0; Lines Define... Straight 1: P1, P2 Materials Elastic Isotropic Add... Youngs modulus: 185E 3; Poissons Ratio: 0.28 Element Properties Cross Sections... Add... Type: Pipe, Diameter D: 50.8; Thickness T: 10 Boundary Conditions Apply Fixity Points, ALL Loading Apply... Type: Distributed Line Load, Define (No.1) , Magnitude: Apply to: Line, Site#: 1 Aux. Point: 3 Element Groups... Add...; Type: BEAM, Cross Section: Mesh Density Line... Use Number of Divisions: Create Mesh Line... BEAM, Line#: 1 Data File/Run... 20 1 10

Meshing

Solution

41

42
DATABASE NEW SAVE=NO PROMPT=NO FEPROGRAM ADINA CONTROL FILEVERSION=V85 * HEADING STRING=Gyak. 02: BEAM - model * MASTER ANALYSIS=STATIC MODEX=EXECUTE TSTART=0.00000000000000, IDOF=1110 OVALIZAT=NONE FLUIDPOT=AUTOMATIC CYCLICPA=1, IPOSIT=STOP REACTION=YES INITIALS=NO FSINTERA=NO IRINT=DEFAULT, CMASS=NO SHELLNDO=AUTOMATIC AUTOMATI=OFF SOLVER=SPARSE, CONTACT-=CONSTRAINT-FUNCTION TRELEASE=0.00000000000000, RESTART-=NO FRACTURE=NO LOAD-CAS=NO LOAD-PEN=NO MAXSOLME=0, MTOTM=2 RECL=3000 SINGULAR=YES STIFFNES=0.000100000000000000, MAP-OUTP=NONE MAP-FORM=NO NODAL-DE= POROUS-C=NO ADAPTIVE=0, ZOOM-LAB=1 AXIS-CYC=0 PERIODIC=NO VECTOR-S=GEOMETRY EPSI-FIR=NO, STABILIZ=NO STABFACT=1.00000000000000E-10 RESULTS=PORTHOLE, FEFCORR=NO BOLTSTEP=1 EXTEND-S=YES CONVERT-=NO DEGEN=YES, TMC-MODE=NO ENSIGHT-=NO * COORDINATES POINT SYSTEM=0 @CLEAR 1 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 2 1000.00000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 3 0.00000000000000 100.000000000000 0.00000000000000 0 @ * LINE STRAIGHT NAME=1 P1=1 P2=2 * MATERIAL ELASTIC NAME=1 E=1.85000000000000E+05 NU=0.250000000000000, DENSITY=0.00000000000000 ALPHA=0.00000000000000 MDESCRIP=, Linear Elastic Material * CROSS-SECTIO PIPE NAME=1 DIAMETER=50.8000000000000, THICKNES=10.0000000000000 SC=0.00000000000000, TC=0.00000000000000 TORFAC=1.00000000000000, SSHEARF=0.00000000000000 TSHEARF=0.00000000000000 SOLID=NO * FIXBOUNDARY POINTS FIXITY=ALL @CLEAR 1 ALL @ * LOAD LINE NAME=1 MAGNITUD=10.0000000000000 * APPLY-LOAD BODY=0 @CLEAR 1 LINE 1 LINE 1 0 1 0.00000000000000 0 -1 3 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 @ * EGROUP BEAM NAME=1 SUBTYPE=THREE-D DISPLACE=DEFAULT MATERIAL=1 RINT=5, SINT=DEFAULT TINT=DEFAULT RESULTS=STRESSES INITIALS=NONE, CMASS=DEFAULT RIGIDEND=NONE MOMENT-C=NO RIGIDITY=1, MULTIPLY=1000000.00000000 RUPTURE=ADINA OPTION=NONE, BOLT-TOL=0.0100000000000000 DESCRIPT=NONE SECTION=1, PRINT=DEFAULT SAVE=DEFAULT TBIRTH=0.00000000000000, TDEATH=0.00000000000000 SPOINT=4 BOLTFORC=0.00000000000000, BOLTNCUR=0 TMC-MATE=1 * SUBDIVIDE LINE NAME=1 MODE=DIVISIONS NDIV=20 RATIO=1.00000000000000, PROGRESS=GEOMETRIC CBIAS=NO * GLINE NODES=2 AUXPOINT=3 NCOINCID=ENDS NCENDS=12, NCTOLERA=1.00000000000000E-05 SUBSTRUC=0 GROUP=1 MIDNODES=CURVED @CLEAR 1 @ *

3. RESZ: Hajl tott-ny rt tart o

sz 4. re csos tarto vizsga lata I. Ra


Feladat az 4.1. abr an v azolt szerkezet v egeselemes modellj enek fel ep t ese. A vizsg alt tart o r udjai 2 -os ac elcs ovek (Linear-Elastic, Isotropic), 10 mm-es falvastags aggal.
y F0

2a

= 30 a = 1000 mm E = 180 GPa = 0.3 F0 = 10 kN A modell fel ep t esekor csak h uzottnyomott r udelem ker ulj on alkalmaz asra! Hat arozzuk meg a t amaszt o er oket, r uder oket, illetve a rudak elmozdul asait es a benn uk ebred o h uz o-, nyom ofesz ults eget!
x

4.1. abra. A vizsg alt r acsos szerkezet A feladat v egrehajt as ahoz haszn aland o f obb funkci ok, parancsok, el er es uk a megadott men uhierarchi ab ol:

43

44
AUI, ADINA Structures, Statics, No FSI Control Geometry Heading

4. RESZ: R acsos tart o vizsg alata I.

Degrees of Freedom... csak x, y ir any u elmozdul as es z ir any u forg as van Points... 1: 0,0,0; 2: 1000,0,0; 3: 0,1732.05,0 Lines Define... Add... Straight 1: P1, P2 Save Add... Straight 2: P2, P3 Save Add... Straight 3: P3, P1 Save Materials Elastic Isotropic Add... Youngs modulus: 180e3; Poissons Ratio: 0.3 Boundary Conditions Define Fixity... Add... 1: NO-XY-TRANS x, y translation-t bejel olni Add... 2: NO-Y-TRANS y translation-t bejel olni Boundary Conditions Apply Fixity Points Point# 1: NO-XY-TRANS Point# 2: NO-Y-TRANS Loading Apply... Define (No.1), Magnitude: Points, Site#: 3 10000, Force Direction x : 0.866, y : 0.5

Model

Meshing

Element Groups... Add...; Type: TRUSS, Default Section Area: 1281.77 Create Mesh Line... TRUSS, Line#: 1 2 3 Data File/Run...

Solution

AUI, Post-Processing -> Open: Clear (F9) Show Deformed Mesh List

gyak-??.por Mesh Plot (F10) Show Original Mesh Scale Displacements

Extreme Values DISPLACEMENT: 1-Dispacement DISPLACEMENT: 2-Dispacement Boundary Conditions Default Load Plot Use Default megfog asok megjelen t ese

Display

terhel esek megjelen t ese

Element Line Plot Create... Axial Force, Strain, Stress Reaction Plot Create... REACTION. Apply Band Plot Create... DISPLACEMENT. Apply Animate

45
DATABASE NEW SAVE=NO PROMPT=NO FEPROGRAM ADINA CONTROL FILEVERSION=V85 * HEADING STRING=Gyak 04: - Truss Problem (racsos tarto) * MASTER ANALYSIS=STATIC MODEX=EXECUTE TSTART=0.00000000000000, IDOF=1110 OVALIZAT=NONE FLUIDPOT=AUTOMATIC CYCLICPA=1, IPOSIT=STOP REACTION=YES INITIALS=NO FSINTERA=NO IRINT=DEFAULT, CMASS=NO SHELLNDO=AUTOMATIC AUTOMATI=OFF SOLVER=SPARSE, CONTACT-=CONSTRAINT-FUNCTION TRELEASE=0.00000000000000, RESTART-=NO FRACTURE=NO LOAD-CAS=NO LOAD-PEN=NO MAXSOLME=0, MTOTM=2 RECL=3000 SINGULAR=YES STIFFNES=0.000100000000000000, MAP-OUTP=NONE MAP-FORM=NO NODAL-DE= POROUS-C=NO ADAPTIVE=0, ZOOM-LAB=1 AXIS-CYC=0 PERIODIC=NO VECTOR-S=GEOMETRY EPSI-FIR=NO, STABILIZ=NO STABFACT=1.00000000000000E-10 RESULTS=PORTHOLE, FEFCORR=NO BOLTSTEP=1 EXTEND-S=YES CONVERT-=NO DEGEN=YES, TMC-MODE=NO ENSIGHT-=NO * COORDINATES POINT SYSTEM=0 @CLEAR 1 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 2 1000.00000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 3 0.00000000000000 1732.05000000000 0.00000000000000 0 @ * LINE STRAIGHT NAME=1 P1=1 P2=2 * LINE STRAIGHT NAME=2 P1=2 P2=3 * LINE STRAIGHT NAME=3 P1=1 P2=3 * MATERIAL ELASTIC NAME=1 E=180000.000000000 NU=0.300000000000000, DENSITY=0.00000000000000 ALPHA=0.00000000000000 MDESCRIP=NONE * FIXITY NAME=NO-XY-TRANS @CLEAR X-TRANSLATION Y-TRANSLATION Z-TRANSLATION X-ROTATION Y-ROTATION OVALIZATION @ * FIXITY NAME=NO-Y-TRANS @CLEAR Y-TRANSLATION Z-TRANSLATION X-ROTATION Y-ROTATION OVALIZATION @ * FIXBOUNDARY POINTS FIXITY=ALL @CLEAR 1 NO-XY-TRANS 2 NO-Y-TRANS @ * LOAD FORCE NAME=1 MAGNITUD=10000.0000000000 FX=0.866000000000000, FY=0.500000000000000 FZ=0.00000000000000 * APPLY-LOAD BODY=0 @CLEAR 1 FORCE 1 POINT 3 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 @ * APPLY-LOAD BODY=0 @CLEAR 1 FORCE 1 POINT 3 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 @ * EGROUP TRUSS NAME=1 SUBTYPE=GENERAL DISPLACE=DEFAULT MATERIAL=1, INT=DEFAULT GAPS=NO INITIALS=NONE CMASS=DEFAULT, TIME-OFF=0.00000000000000 OPTION=NONE RB-LINE=1 DESCRIPT=NONE, AREA=1281.77000000000 PRINT=DEFAULT SAVE=DEFAULT, TBIRTH=0.00000000000000 TDEATH=0.00000000000000 TMC-MATE=1 * GLINE NODES=2 NCOINCID=ENDS NCENDS=12 NCTOLERA=1.00000000000000E-05, SUBSTRUC=0 GROUP=1 MIDNODES=CURVED @CLEAR 1 2 3

46
@ * GLINE NODES=2 NCOINCID=ENDS NCENDS=12 NCTOLERA=1.00000000000000E-05, SUBSTRUC=0 GROUP=1 MIDNODES=CURVED ****

4. RESZ: R acsos tart o vizsg alata I.

sz 5. re csos tarto vizsga lata II. Ra


Feladat az 5.1. abr an v azolt szerkezet v egeselemes modellj enek fel ep t ese. A vizsg alt tart o v zszintes r udjai 4 6 mm keresztmetszet u ac elrudak, m g a t obbi r ud 3 mm atm er oj u ac elhuzal (Linear-Elastic, Isotropic) (E = 100 GPa, = 0.2). A modell fel ep t esekor csak h uzott-nyomott r udelem ker ulj on alkalmaz asra!
y

30 40


120 40

80

40

40

5.1. abra. A vizsg alt r acsos szerkezet Hat arozzuk meg a t amaszt o er oket, r uder oket, illetve a rudak elmozdul asait es a benn uk ebred o h uz o-, nyom ofesz ults eget! A feladat v egrehajt as ahoz haszn aland o f obb funkci ok, parancsok, el er es uk a megadott men uhierarchi ab ol:

47

48
AUI, ADINA Structures, Statics, No FSI Control Geometry Heading

5. RESZ: R acsos tart o vizsg alata II.

Degrees of Freedom... csak x, y ir any u elmozdul as es z ir any u forg as van Points... 1: 0,0,0; 2: 40,0,0; 3: 80,0,0; 4: 120,0,0; 5: 160,0,0; 6: 40,30,0; 7: 80,30,0; 8: 120,30,0; Lines Define... Add... Straight 1: P1, P2 Save Add... Straight 2: P2, P3 Save Add... Straight 3: P3, P4 Save Add... Straight 4: P4, P5 Save Add... Straight 5: P6, P7 Save Add... Straight 6: P7, P8 Save Add... Straight 7: P1, P6 Save Add... Straight 8: P2, P6 Save Add... Straight 9: P3, P7 Save Add... Straight 10: P4, P8 Save Add... Straight 11: P5, P8 Save Add... Straight 12: P3, P6 Save Add... Straight 13: P3, P8 Save Materials Elastic Isotropic Add... Youngs modulus: 100e3; Poissons Ratio: 0.2 Boundary Conditions Define Fixity... Add... 1: NO-XY-TRANS x, y translation-t bejel olni Add... 2: NO-Y-TRANS y translation-t bejel olni Boundary Conditions Apply Fixity Points Point# 1: NO-XY-TRANS Point# 5: NO-Y-TRANS Loading Apply... Define (No.1), Magnitude: Points, Site#: 2 Loading Apply... Define (No.2), Magnitude: Points, Site#: 3 Element Groups... Add... (No.1); Type: Add... (No.2); Type: 120, Force Direction x : 0, y : 1

Model

80, Force Direction x : 0, y : 1

Meshing

TRUSS, Default Section Area: 24 TRUSS, Default Section Area: 7.069 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Create Mesh Line... TRUSS, Element Group - No.1 Line#: TRUSS, Element Group - No.2 Line#: Data File/Run...

Solution

AUI, Post-Processing -> Open: Clear (F9) Show Deformed Mesh List

gyak-??.por Mesh Plot (F10) Show Original Mesh Scale Displacements

Extreme Values DISPLACEMENT: 1-Dispacement DISPLACEMENT: 2-Dispacement Boundary Conditions Default Load Plot Use Default megfog asok megjelen t ese

Display

terhel esek megjelen t ese

Element Line Plot Create... Axial Force, Strain, Stress Reaction Plot Create... REACTION. Apply Band Plot Create... DISPLACEMENT. Apply Animate Value List Zone Zone Name: EG1 Variables Zone Name: EG2 Variables Zone Name: EG1 Variables Zone Name: EG2 Variables to to to to List: List: List: List: Force, FORCE-R Force, FORCE-R Stress, EFFECTIVE_STRESS Stress, EFFECTIVE_STRESS

List

49
DATABASE NEW SAVE=NO PROMPT=NO FEPROGRAM ADINA CONTROL FILEVERSION=V85 * HEADING STRING=Gyak 05 - Racsos tarto, Truss problem * MASTER ANALYSIS=STATIC MODEX=EXECUTE TSTART=0.00000000000000, IDOF=1110 OVALIZAT=NONE FLUIDPOT=AUTOMATIC CYCLICPA=1, IPOSIT=STOP REACTION=YES INITIALS=NO FSINTERA=NO IRINT=DEFAULT, CMASS=NO SHELLNDO=AUTOMATIC AUTOMATI=OFF SOLVER=SPARSE, CONTACT-=CONSTRAINT-FUNCTION TRELEASE=0.00000000000000, RESTART-=NO FRACTURE=NO LOAD-CAS=NO LOAD-PEN=NO MAXSOLME=0, MTOTM=2 RECL=3000 SINGULAR=YES STIFFNES=0.000100000000000000, MAP-OUTP=NONE MAP-FORM=NO NODAL-DE= POROUS-C=NO ADAPTIVE=0, ZOOM-LAB=1 AXIS-CYC=0 PERIODIC=NO VECTOR-S=GEOMETRY EPSI-FIR=NO, STABILIZ=NO STABFACT=1.00000000000000E-10 RESULTS=PORTHOLE, FEFCORR=NO BOLTSTEP=1 EXTEND-S=YES CONVERT-=NO DEGEN=YES, TMC-MODE=NO ENSIGHT-=NO *--- Database saved 17 September 2009, 13:24:12 ---* * COORDINATES POINT SYSTEM=0 @CLEAR 1 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 2 40.0000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 3 80.0000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 4 120.000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 5 160.000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 6 40.0000000000000 30.0000000000000 0.00000000000000 0 7 80.0000000000000 30.0000000000000 0.00000000000000 0 8 120.000000000000 30.0000000000000 0.00000000000000 0 @ * LINE STRAIGHT NAME=1 P1=1 P2=2 * LINE STRAIGHT NAME=2 P1=2 P2=3 * LINE STRAIGHT NAME=3 P1=3 P2=4 * LINE STRAIGHT NAME=4 P1=4 P2=5 * LINE STRAIGHT NAME=5 P1=6 P2=7 * LINE STRAIGHT NAME=6 P1=7 P2=8 * LINE STRAIGHT NAME=7 P1=1 P2=6 * LINE STRAIGHT NAME=8 P1=2 P2=6 * LINE STRAIGHT NAME=9 P1=3 P2=7 * LINE STRAIGHT NAME=10 P1=4 P2=8 * LINE STRAIGHT NAME=11 P1=5 P2=8 * LINE STRAIGHT NAME=12 P1=3 P2=6 * LINE STRAIGHT NAME=13 P1=3 P2=8 * MATERIAL ELASTIC NAME=1 E=100000.000000000 NU=0.200000000000000, DENSITY=0.00000000000000 ALPHA=0.00000000000000 MDESCRIP=NONE * FIXITY NAME=NO-XY-TRANS @CLEAR X-TRANSLATION Y-TRANSLATION Z-TRANSLATION X-ROTATION Y-ROTATION OVALIZATION @ * FIXITY NAME=NO-Y-TRANS @CLEAR Y-TRANSLATION Z-TRANSLATION X-ROTATION Y-ROTATION OVALIZATION @ * FIXBOUNDARY POINTS FIXITY=ALL @CLEAR 1 NO-XY-TRANS 5 NO-Y-TRANS @ * LOAD FORCE NAME=1 MAGNITUD=120.000000000000 FX=0.00000000000000,

50
FY=-1.00000000000000 FZ=0.00000000000000 * LOAD FORCE NAME=2 MAGNITUD=80.0000000000000 FX=0.00000000000000, FY=-1.00000000000000 FZ=0.00000000000000 * APPLY-LOAD BODY=0 @CLEAR 1 FORCE 1 POINT 2 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 2 FORCE 2 POINT 3 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 @ * EGROUP TRUSS NAME=1 SUBTYPE=GENERAL DISPLACE=DEFAULT MATERIAL=1, INT=DEFAULT GAPS=NO INITIALS=NONE CMASS=DEFAULT, TIME-OFF=0.00000000000000 OPTION=NONE RB-LINE=1 DESCRIPT=, horizontal truss AREA=24.0000000000000 PRINT=DEFAULT SAVE=DEFAULT, TBIRTH=0.00000000000000 TDEATH=0.00000000000000 TMC-MATE=1 * EGROUP TRUSS NAME=2 SUBTYPE=GENERAL DISPLACE=DEFAULT MATERIAL=1, INT=DEFAULT GAPS=NO INITIALS=NONE CMASS=DEFAULT, TIME-OFF=0.00000000000000 OPTION=NONE RB-LINE=1 DESCRIPT=, Vertical truss AREA=7.06900000000000 PRINT=DEFAULT SAVE=DEFAULT, TBIRTH=0.00000000000000 TDEATH=0.00000000000000 TMC-MATE=1 * GLINE NODES=2 NCOINCID=ENDS NCENDS=12 NCTOLERA=1.00000000000000E-05, SUBSTRUC=0 GROUP=1 MIDNODES=CURVED @CLEAR 1 2 3 4 5 6 @ * GLINE NODES=2 NCOINCID=ENDS NCENDS=12 NCTOLERA=1.00000000000000E-05, SUBSTRUC=0 GROUP=2 MIDNODES=CURVED @CLEAR 7 8 9 10 11 12 13 @ * GLINE NODES=2 NCOINCID=ENDS NCENDS=12 NCTOLERA=1.00000000000000E-05, SUBSTRUC=0 GROUP=2 MIDNODES=CURVED

5. RESZ: R acsos tart o vizsg alata II.

sz 6. re szerkezet I. S kbeli tarto


Adott a k ovetkez o C - allv any feladat:
z

0.8
y

6.1. abra. C allv any Az allv any anyaga altal anos ac el (Linear-Elastic, Isotropic). E = 110 GPa Az allv anyzat alland o vastags aga: b = 100 mm. A megoszl o terhel es intenzit asa a jelzett vonalon: p = 10 N . mm = 0.2

Hat arozzuk meg a fenti abr an jelzett peremfelt etelek mellett a C allv any vesz elyes hely et (helyeit), tov abb a azon helyeken a maxim alis fesz ults egek ert ek et! A feladat v egrehajt as ahoz haszn aland o f obb funkci ok, parancsok, el er es uk a megadott men uhierarchi ab ol:

51

0.2

0.8

52

6. RESZ: S kbeli tart oszerkezet I.

P13

P12

P11

P10 PRESCRIBED PRESSURE TIME 1.000 10.00

S4 S3

P8

P9 Z

P6 S1 P5

P7

P4

S2

B P1

B B

B P2

B B

B P3

U U 2 3 - -

6.2. abra. C allv any VEM modellje


AUI, ADINA Structures, Statics, No FSI Control Geometry Heading Degrees of Freedom... csak y , z ir any u elmozdul as es x ir any u forg as van Points... 1: 0,0,0; 2: 0,1000,0; 3: 0,3000,0; 4: 0,3000,800; 5: 0,1000,800; 6: 0,1000,1000; 7: 0,2000,1000; 8: 0,2000,1200; 9: 0,3000,1200; 10: 0,3000,2000; 11: 0,2000,2000; 12: 0,1000,2000; 13: 0,0,2000; Surfaces Define... Add... Vertex 1: P1, P2, Add... Vertex 2: P2, P3, Add... Vertex 3: P6, P7, Add... Vertex 4: P8, P9, P12, P13 Save P4, P5 Save P11, P12 Save P10, P11 Save

Model

Materials Elastic Isotropic Add... Youngs modulus: 110e3; Poissons Ratio: 0.2 Boundary Conditions Define Fixity... Add... 1: NO-YZ-TRANS y , z translation-t bejel olni Boundary Conditions Apply Fixity Points Lines# 1: NO-YZ-TRANS Lines# 5: NO-YZ-TRANS Loading Apply... Define (No.1), Magnitude: Line, Site#: 13 10, Pressure

Meshing

Element Groups... Add... (No.1); Type: 2D-Solid, Element Sub-Type: Plane Stress, Default Element Thickness: 100 Mesh Density Surface Method: Use Length, Element Edge Length: Surface: 1,2,3,4 Create Mesh Surface... 2-D Solid, Element Group - No.1 Surface#: Data File/Run... 200

Solution

1 2 3 4

53
AUI, Post-Processing -> Open: Clear (F9) Show Deformed Mesh List gyak-??.por Mesh Plot (F10) Show Original Mesh Scale Displacements

Value List DISPLACEMENT: 1 Dispacement DISPLACEMENT_MAGNITUDE Boundary Conditions Default Load Plot Use Default Band Plot Create... Displacement, Stress, stb. Animate megfog asok megjelen t ese

Display

terhel esek megjelen t ese

DISP MAG 32.93

Z X Y

DISPLACEMENT MAGNITUDE TIME 1.000 9.333 8.667 8.000 7.333 6.667 6.000 5.333 4.667 4.000 3.333 2.667 2.000 1.333 0.667 0.000

MAXIMUM 9.896 NODE 546 MINIMUM 0.000 NODE 1

PRESCRIBED PRESSURE TIME 1.000 10.00

6.3. abra. C allv any abs. elmozdul as

54
DATABASE NEW SAVE=NO PROMPT=NO FEPROGRAM ADINA CONTROL FILEVERSION=V85 * HEADING STRING=Gyak-06a: Plane stress problem (SF) simple * MASTER ANALYSIS=STATIC MODEX=EXECUTE TSTART=0.00000000000000, IDOF=100011 OVALIZAT=NONE FLUIDPOT=AUTOMATIC CYCLICPA=1, IPOSIT=STOP REACTION=YES INITIALS=NO FSINTERA=NO IRINT=DEFAULT, CMASS=NO SHELLNDO=AUTOMATIC AUTOMATI=OFF SOLVER=SPARSE, CONTACT-=CONSTRAINT-FUNCTION TRELEASE=0.00000000000000, RESTART-=NO FRACTURE=NO LOAD-CAS=NO LOAD-PEN=NO MAXSOLME=0, MTOTM=2 RECL=3000 SINGULAR=YES STIFFNES=0.000100000000000000, MAP-OUTP=NONE MAP-FORM=NO NODAL-DE= POROUS-C=NO ADAPTIVE=0, ZOOM-LAB=1 AXIS-CYC=0 PERIODIC=NO VECTOR-S=GEOMETRY EPSI-FIR=NO, STABILIZ=NO STABFACT=1.00000000000000E-10 RESULTS=PORTHOLE, FEFCORR=NO BOLTSTEP=1 EXTEND-S=YES CONVERT-=NO DEGEN=YES, TMC-MODE=NO ENSIGHT-=NO * COORDINATES POINT SYSTEM=0 @CLEAR 1 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 2 0.00000000000000 1000.00000000000 0.00000000000000 0 3 0.00000000000000 3000.00000000000 0.00000000000000 0 4 0.00000000000000 3000.00000000000 800.000000000000 0 5 0.00000000000000 1000.00000000000 800.000000000000 0 6 0.00000000000000 1000.00000000000 1000.00000000000 0 7 0.00000000000000 2000.00000000000 1000.00000000000 0 8 0.00000000000000 2000.00000000000 1200.00000000000 0 9 0.00000000000000 3000.00000000000 1200.00000000000 0 10 0.00000000000000 3000.00000000000 2000.00000000000 0 11 0.00000000000000 2000.00000000000 2000.00000000000 0 12 0.00000000000000 1000.00000000000 2000.00000000000 0 13 0.00000000000000 0.00000000000000 2000.00000000000 0 @ * SURFACE VERTEX NAME=1 P1=1 P2=2 P3=12 P4=13 * SURFACE VERTEX NAME=2 P1=2 P2=3 P3=4 P4=5 * SURFACE VERTEX NAME=3 P1=6 P2=7 P3=11 P4=12 * SURFACE VERTEX NAME=4 P1=8 P2=9 P3=10 P4=11 * MATERIAL ELASTIC NAME=1 E=110000.000000000 NU=0.200000000000000, DENSITY=0.00000000000000 ALPHA=0.00000000000000 MDESCRIP=NONE * FIXITY NAME=YZ-TRANS @CLEAR X-TRANSLATION Y-TRANSLATION Z-TRANSLATION Y-ROTATION Z-ROTATION OVALIZATION @ * FIXBOUNDARY LINES FIXITY=ALL @CLEAR 1 YZ-TRANS 5 YZ-TRANS @ * LOAD PRESSURE NAME=1 MAGNITUD=10.0000000000000 BETA=0.00000000000000, LINE=0 * APPLY-LOAD BODY=0 @CLEAR 1 PRESSURE 1 LINE 13 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 @ * EGROUP TWODSOLID NAME=1 SUBTYPE=STRESS2 DISPLACE=DEFAULT, STRAINS=DEFAULT MATERIAL=1 INT=DEFAULT RESULTS=STRESSES, DEGEN=YES FORMULAT=0 STRESSRE=GLOBAL INITIALS=NONE FRACTUR=NO, CMASS=DEFAULT STRAIN-F=0 UL-FORMU=DEFAULT PNTGPS=0 NODGPS=0, LVUS1=0 LVUS2=0 SED=NO RUPTURE=ADINA INCOMPAT=DEFAULT, TIME-OFF=0.00000000000000 POROUS=NO WTMC=1.00000000000000, OPTION=NONE DESCRIPT=NONE THICKNES=100.000000000000, PRINT=DEFAULT SAVE=DEFAULT TBIRTH=0.00000000000000, TDEATH=0.00000000000000 TMC-MATE=1 * SUBDIVIDE SURFACE NAME=1 MODE=LENGTH SIZE=200.000000000000 @CLEAR 1 2 3

6. RESZ: S kbeli tart oszerkezet I.

55
4 @ * GSURFACE NODES=9 PATTERN=AUTOMATIC NCOINCID=BOUNDARIES NCEDGE=1234, NCVERTEX=1234 NCTOLERA=1.00000000000000E-05 SUBSTRUC=0 GROUP=1, PREFSHAP=AUTOMATIC MESHING=MAPPED SMOOTHIN=NO DEGENERA=NO, COLLAPSE=NO MIDNODES=CURVED METHOD=ADVFRONT FLIP=NO @CLEAR 1 2 3 4 @

DISP MAG 32.93 EFFECTIVE STRESS RST CALC TIME 1.000 315.0 292.5 270.0 247.5 225.0 202.5 180.0 157.5 135.0 112.5 90.0 67.5 45.0 22.5 0.0

Z X Y

MAXIMUM 307.3 EG 1, EL 25, IPT 11 (235.4) MINIMUM 0.005188 EG 1, EL 88, IPT 11 (0.05509)

PRESCRIBED PRESSURE TIME 1.000 10.00

6.4. abra. C allv any reduk alt fesz ults eg eloszl asa

sz 7. re szerkezet II. S kbeli tarto


Adott a k ovetkez o C - allv any feladat:
z

3 0.2

0.5 0.4

0.8 0.8
y

0.6

0.4

0.6

7.1. a bra. C allv any Az allv any anyaga altal anos ac el (Linear-Elastic, Isotropic). E = 110 GPa Az allv anyzat alland o vastags aga: b = 100 mm. A megoszl o terhel es intenzit asa a jelzett vonalon: p = 10 N . mm = 0.2

Hat arozzuk meg a fenti abr an jelzett peremfelt etelek mellett a C allv any vesz elyes hely et (helyeit), tov abb a azon helyeken a maxim alis fesz ults egek ert ek et! A feladat v egrehajt as ahoz haszn aland o f obb funkci ok, parancsok, el er es uk a megadott men uhierarchi ab ol:

56

0.2

57

P13

P12 S8 P22 P21

P11 S6 P23 P15 P14

P10

S7 S9 P16

P18

S5 PRESCRIBED PRESSURE TIME 1.000 10.00 P9

P17

S4 P19 S3 P6 S1 P5 P4 P7 Z X P20 P8

S2

B P1

B B

B P2

B B

B P3

U U 2 3 - -

7.2. abra. C allv any VEM modellje


AUI, ADINA Structures, Statics, No FSI Control Geometry Heading Degrees of Freedom... csak y , z ir any u elmozdul as es x ir any u forg as van Coordinate System... Add... Type: Cylindrical, Origin (0,2500,1600) Points... 1: 0,0,0; 2: 0,1000,0; 3: 0,3000,0; 4: 0,3000,800; 5: 0,1000,800; 6: 0,1000,1000; 7: 0,2000,1000; 8: 0,2000,1200; 9: 0,3000,1200; 10: 0,3000,2000; 11: 0,2000,2000; 12: 0,1000,2000; 13: 0,0,2000; 14: 200,45,0, HKR(1);15: 200,135,0, HKR(1); 16: 200,225,0, HKR(1);17: 200,315,0,HRK(1); 18: 0,2500,1600;19: 0,1000,1200;20: 0,1800,1200; 21: 0,1800,1800;22: 0,1000,1800;23: 0,2000,1800; Lines Define... Add... Arc 1: P1=14, Add... Arc 1: P1=15, Add... Arc 1: P1=16, Add... Arc 1: P1=17, P2=15, P2=16, P2=17, P2=14, Center=18 Center=18 Center=18 Center=18 Save Save Save Save

Surfaces Define... Add... Vertex 1: P1, P2, P12, P13 Save Add... Vertex 2: P2, P3, P4, P5 Save Add... Vertex 3: P6, P7, P8, P19 Save Add... Vertex 4: P8, P9, P17, P16 Save Add... Vertex 5: P9, P10, P14, P17 Save Add... Vertex 6: P10, P11, P15, P14 Save Add... Vertex 7: P11, P8, P16, P15 Save Add... Vertex 8: P11, P12, P22, P23 Save Add... Vertex 9: P20, P8, P23, P21 Save Materials Elastic Isotropic Add... Youngs modulus: 110e3; Poissons Ratio: 0.2 Boundary Conditions Define Fixity... Add... 1: NO-YZ-TRANS y , z translation-t bejel olni Boundary Conditions Apply Fixity Points Lines# 5: NO-YZ-TRANS Lines# 9: NO-YZ-TRANS Loading Apply... Define (No.1), Magnitude: Line, Site#: 17 10, Pressure

Model

58
Meshing

7. RESZ: S kbeli tart oszerkezet II.


Element Groups... Add... (No.1); Type: 2D-Solid, Element Sub-Type: Plane Stress, Default Element Thickness: 100 Mesh Density Surface Method: Use Length, Element Edge Length: Surface: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Create Mesh Surface... 2-D Solid, Element Group - No.1 Surface#: Data File/Run... 200

Solution

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUI, Post-Processing -> Open: Clear (F9) Show Deformed Mesh List

gyak-??.por Mesh Plot (F10) Show Original Mesh Scale Displacements

Value List DISPLACEMENT: 1 Dispacement DISPLACEMENT_MAGNITUDE Boundary Conditions Default Load Plot Use Default Band Plot Create... Displacement, Stress, stb. Animate megfog asok megjelen t ese

Display

terhel esek megjelen t ese

DISP MAG 32.93

Z X DISPLACEMENT MAGNITUDE TIME 1.000 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 Y

MAXIMUM 15.64 NODE 493 MINIMUM 0.000 NODE 67

PRESCRIBED PRESSURE TIME 1.000 10.00

7.3. abra. C allv any abs. elmozdul as

59
DATABASE NEW SAVE=NO PROMPT=NO FEPROGRAM ADINA CONTROL FILEVERSION=V85 * FEPROGRAM PROGRAM=ADINA * HEADING STRING=Gyak 06b - Plane stress SF * MASTER ANALYSIS=STATIC MODEX=EXECUTE TSTART=0.00000000000000, IDOF=100011 OVALIZAT=NONE FLUIDPOT=AUTOMATIC CYCLICPA=1, IPOSIT=STOP REACTION=YES INITIALS=NO FSINTERA=NO IRINT=DEFAULT, CMASS=NO SHELLNDO=AUTOMATIC AUTOMATI=OFF SOLVER=SPARSE, CONTACT-=CONSTRAINT-FUNCTION TRELEASE=0.00000000000000, RESTART-=NO FRACTURE=NO LOAD-CAS=NO LOAD-PEN=NO MAXSOLME=0, MTOTM=2 RECL=3000 SINGULAR=YES STIFFNES=0.000100000000000000, MAP-OUTP=NONE MAP-FORM=NO NODAL-DE= POROUS-C=NO ADAPTIVE=0, ZOOM-LAB=1 AXIS-CYC=0 PERIODIC=NO VECTOR-S=GEOMETRY EPSI-FIR=NO, STABILIZ=NO STABFACT=1.00000000000000E-10 RESULTS=PORTHOLE, FEFCORR=NO BOLTSTEP=1 EXTEND-S=YES CONVERT-=NO DEGEN=YES, TMC-MODE=NO ENSIGHT-=NO * SYSTEM NAME=1 TYPE=CYLINDRICAL MODE=1 XORIGIN=0.00000000000000, YORIGIN=2500.00000000000 ZORIGIN=1600.00000000000, AX=1.00000000000000 AY=0.00000000000000 AZ=0.00000000000000, BX=0.00000000000000 BY=1.00000000000000 BZ=0.00000000000000, MOVE=NO * COORDINATES POINT SYSTEM=0 @CLEAR 1 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 2 0.00000000000000 1000.00000000000 0.00000000000000 0 3 0.00000000000000 3000.00000000000 0.00000000000000 0 4 0.00000000000000 3000.00000000000 800.000000000000 0 5 0.00000000000000 1000.00000000000 800.000000000000 0 6 0.00000000000000 1000.00000000000 1000.00000000000 0 7 0.00000000000000 2000.00000000000 1000.00000000000 0 8 0.00000000000000 2000.00000000000 1200.00000000000 0 9 0.00000000000000 3000.00000000000 1200.00000000000 0 10 0.00000000000000 3000.00000000000 2000.00000000000 0 11 0.00000000000000 2000.00000000000 2000.00000000000 0 12 0.00000000000000 1000.00000000000 2000.00000000000 0 13 0.00000000000000 0.00000000000000 2000.00000000000 0 14 200.000000000000 45.0000000000000 0.00000000000000 1 15 200.000000000000 135.000000000000 0.00000000000000 1 16 200.000000000000 225.000000000000 0.00000000000000 1 17 200.000000000000 315.000000000000 0.00000000000000 1 18 0.00000000000000 2500.00000000000 1600.00000000000 0 19 0.00000000000000 1000.00000000000 1200.00000000000 0 20 0.00000000000000 1800.00000000000 1200.00000000000 0 21 0.00000000000000 1800.00000000000 1800.00000000000 0 22 0.00000000000000 1000.00000000000 1800.00000000000 0 23 0.00000000000000 2000.00000000000 1800.00000000000 0 @ * LINE ARC NAME=1 MODE=1 P1=14 P2=15 CENTER=18 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=2 MODE=1 P1=15 P2=16 CENTER=18 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=3 MODE=1 P1=16 P2=17 CENTER=18 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=4 MODE=1 P1=17 P2=14 CENTER=18 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * SURFACE VERTEX NAME=1 P1=1 P2=2 P3=12 P4=13 * SURFACE VERTEX NAME=2 P1=2 P2=3 P3=4 P4=5 * SURFACE VERTEX NAME=3 P1=6 P2=7 P3=8 P4=19 * SURFACE VERTEX NAME=4 P1=8 P2=9 P3=17 P4=16 * SURFACE VERTEX NAME=5 P1=9 P2=10 P3=14 P4=17 * SURFACE VERTEX NAME=6 P1=10 P2=11 P3=15 P4=14 * SURFACE VERTEX NAME=7 P1=11 P2=8 P3=16 P4=15 * SURFACE VERTEX NAME=8 P1=11 P2=12 P3=22 P4=23 * SURFACE VERTEX NAME=9 P1=20 P2=8 P3=23 P4=21 * MATERIAL ELASTIC NAME=1 E=110000.000000000 NU=0.200000000000000, DENSITY=0.00000000000000 ALPHA=0.00000000000000 MDESCRIP=NONE *

60
FIXITY NAME=YZ-TRANS @CLEAR X-TRANSLATION Y-TRANSLATION Z-TRANSLATION Y-ROTATION Z-ROTATION OVALIZATION @ * FIXBOUNDARY LINES FIXITY=ALL @CLEAR 5 YZ-TRANS 9 YZ-TRANS @ * LOAD PRESSURE NAME=1 MAGNITUD=10.0000000000000 BETA=0.00000000000000, LINE=0 * APPLY-LOAD BODY=0 @CLEAR 1 PRESSURE 1 LINE 17 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 @ * EGROUP TWODSOLID NAME=1 SUBTYPE=STRESS2 DISPLACE=DEFAULT, STRAINS=DEFAULT MATERIAL=1 INT=DEFAULT RESULTS=STRESSES, DEGEN=YES FORMULAT=0 STRESSRE=GLOBAL INITIALS=NONE FRACTUR=NO, CMASS=DEFAULT STRAIN-F=0 UL-FORMU=DEFAULT PNTGPS=0 NODGPS=0, LVUS1=0 LVUS2=0 SED=NO RUPTURE=ADINA INCOMPAT=DEFAULT, TIME-OFF=0.00000000000000 POROUS=NO WTMC=1.00000000000000, OPTION=NONE DESCRIPT=NONE THICKNES=100.000000000000, PRINT=DEFAULT SAVE=DEFAULT TBIRTH=0.00000000000000, TDEATH=0.00000000000000 TMC-MATE=1 * SUBDIVIDE SURFACE NAME=1 MODE=LENGTH SIZE=200.000000000000 @CLEAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ * GSURFACE NODES=9 PATTERN=AUTOMATIC NCOINCID=BOUNDARIES NCEDGE=1234, NCVERTEX=1234 NCTOLERA=1.00000000000000E-05 SUBSTRUC=0 GROUP=1, PREFSHAP=AUTOMATIC MESHING=MAPPED SMOOTHIN=NO DEGENERA=NO, COLLAPSE=NO MIDNODES=CURVED METHOD=ADVFRONT FLIP=NO @CLEAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ *

7. RESZ: S kbeli tart oszerkezet II.

61

DISP MAG 32.93 EFFECTIVE STRESS RST CALC TIME 1.000 466.7 433.3 400.0 366.7 333.3 300.0 266.7 233.3 200.0 166.7 133.3 100.0 66.7 33.3 0.0

Z X Y

MAXIMUM 460.1 EG 1, EL 91, IPT 33 (345.6) MINIMUM 0.005709 EG 1, EL 88, IPT 11 (0.05531)

PRESCRIBED PRESSURE TIME 1.000 10.00

7.4. abra. C allv any reduk alt fesz ults eg eloszl asa

sz 8. re szerkezet III. S kbeli tarto


Adott a k ovetkez o s kalakv altoz asi feladat:
z

p 50 p p

p 90

90

8.1. abra. Bels o nyom assal terhelt cs oszerkezet Anyaga altal anos ac el (Linear-Elastic, Isotropic): E = 80 GPa Bels o nyom assal terhelt: p = 10 = 0.25.

N . mm Hat arozzuk meg a cs oszerkezet elmozdul asait, es a reduk alt fesz ults eg eloszl as at!
C C P4 C C C C L7 C C C P7

PRESCRIBED PRESSURE TIME 1.000 10.00

L6

P3

L5

L2 P6

L4

L1
Z X Y U U
2 3 1

P1

B B B B B B B B B P5 B L3 P2

B C

8.2. abra. A cs oszerkezet VEM modellje 62

63

A feladat v egrehajt as ahoz haszn aland o f obb funkci ok, parancsok, el er es uk a megadott men uhierarchi ab ol:
AUI, ADINA Structures, Statics, No FSI Control Geometry Heading Degrees of Freedom... csak y , z ir any u elmozdul as es x ir any u forg as van Coordinate System... Add... Type: Cylindrical, Origin (0,0,0) Points... 1: 0,0,0; 2: 0,45,0; 3: 0,45,45; 4: 0,0,45; 5: 25,0,0 HKR(1); 6: 25,45,0 HKR(1); 7: 25,90,0 HKR(1); Lines Define... Add... Arc 1: P1=5, P2=6, Center=1 Save Add... Arc 1: P1=6, P2=7, Center=1 Save Surfaces Define... Add... Vertex 1: P5, P2, P3, P6 Save Add... Vertex 2: P3, P4, P7, P6 Save Materials Elastic Isotropic Add... Youngs modulus: 80e3; Poissons Ratio: 0.25 Boundary Conditions Define Fixity... Add... 1: NO-Y-TRANS y translation-t bejel olni Add... 1: NO-Z-TRANS z translation-t bejel olni Boundary Conditions Apply Fixity Points Lines# 3: NO-Z-TRANS Lines# 7: NO-Y-TRANS Loading Apply... Define (No.1), Magnitude: -10, Pressure Line, Site#: 1 Line, Site#: 2 Element Groups... Add... (No.1); Type: 2D-Solid, Element Sub-Type: Plane Strain 5

Model

Meshing

Mesh Density Surface Method: Use Length, Element Edge Length: Surface: 1,2 Create Mesh Surface... 2-D Solid, Element Group - No.1 Surface#: Data File/Run...

Solution

1 2

AUI, Post-Processing -> Open: Clear (F9) Show Deformed Mesh List

gyak-??.por Mesh Plot (F10) Show Original Mesh Scale Displacements

Value List DISPLACEMENT: 1 Dispacement DISPLACEMENT_MAGNITUDE Boundary Conditions Default Load Plot Use Default Band Plot Create... Displacement, Stress, stb. Animate megfog asok megjelen t ese

Display

terhel esek megjelen t ese

64

8. RESZ: S kbeli tart oszerkezet III.

DISPLACEMENT MAGNITUDE TIME 1.000 0.006600 0.006400 0.006200 0.006000 0.005800 0.005600 0.005400 0.005200 0.005000 0.004800 0.004600 0.004400 0.004200 0.004000 0.003800

MAXIMUM 0.006504 NODE 198 MINIMUM 0.003834 NODE 67

Z X Y

8.3. abra. Cs oszerkezet abs. elmozdul asai

EFFECTIVE STRESS RST CALC TIME 1.000 25.20 23.40 21.60 19.80 18.00 16.20 14.40 12.60 10.80 9.00 7.20 5.40 3.60 1.80 0.00

MAXIMUM 26.19 EG 1, EL 71, IPT 31 (25.01) MINIMUM 0.01771 EG 1, EL 56, IPT 33 (0.02369)

Z X Y

8.4. abra. Reduk alt fesz ults eg eloszl asa a cs oszerkezetben

65
DATABASE NEW SAVE=NO PROMPT=NO FEPROGRAM ADINA CONTROL FILEVERSION=V85 * HEADING STRING=Gyak-07a Plane strain (SA) simple geometry * MASTER ANALYSIS=STATIC MODEX=EXECUTE TSTART=0.00000000000000, IDOF=100011 OVALIZAT=NONE FLUIDPOT=AUTOMATIC CYCLICPA=1, IPOSIT=STOP REACTION=YES INITIALS=NO FSINTERA=NO IRINT=DEFAULT, CMASS=NO SHELLNDO=AUTOMATIC AUTOMATI=OFF SOLVER=SPARSE, CONTACT-=CONSTRAINT-FUNCTION TRELEASE=0.00000000000000, RESTART-=NO FRACTURE=NO LOAD-CAS=NO LOAD-PEN=NO MAXSOLME=0, MTOTM=2 RECL=3000 SINGULAR=YES STIFFNES=0.000100000000000000, MAP-OUTP=NONE MAP-FORM=NO NODAL-DE= POROUS-C=NO ADAPTIVE=0, ZOOM-LAB=1 AXIS-CYC=0 PERIODIC=NO VECTOR-S=GEOMETRY EPSI-FIR=NO, STABILIZ=NO STABFACT=1.00000000000000E-10 RESULTS=PORTHOLE, FEFCORR=NO BOLTSTEP=1 EXTEND-S=YES CONVERT-=NO DEGEN=YES, TMC-MODE=NO ENSIGHT-=NO * SYSTEM NAME=1 TYPE=CYLINDRICAL MODE=1 XORIGIN=0.00000000000000, YORIGIN=0.00000000000000 ZORIGIN=0.00000000000000, AX=1.00000000000000 AY=0.00000000000000 AZ=0.00000000000000, BX=0.00000000000000 BY=1.00000000000000 BZ=0.00000000000000, MOVE=NO * COORDINATES POINT SYSTEM=0 @CLEAR 1 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 2 0.00000000000000 45.0000000000000 0.00000000000000 0 3 0.00000000000000 45.0000000000000 45.0000000000000 0 4 0.00000000000000 0.00000000000000 45.0000000000000 0 5 25.0000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 1 6 25.0000000000000 45.0000000000000 0.00000000000000 1 7 25.0000000000000 90.0000000000000 0.00000000000000 1 @ * LINE ARC NAME=1 MODE=1 P1=5 P2=6 CENTER=1 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=2 MODE=1 P1=6 P2=7 CENTER=1 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * SURFACE VERTEX NAME=1 P1=5 P2=2 P3=3 P4=6 * SURFACE VERTEX NAME=2 P1=3 P2=4 P3=7 P4=6 * MATERIAL ELASTIC NAME=1 E=80000.0000000000 NU=0.250000000000000, DENSITY=0.00000000000000 ALPHA=0.00000000000000 MDESCRIP=NONE * FIXITY NAME=Y-TRANS @CLEAR X-TRANSLATION Y-TRANSLATION Y-ROTATION Z-ROTATION OVALIZATION @ * FIXITY NAME=Z-TRANS @CLEAR X-TRANSLATION Z-TRANSLATION Y-ROTATION Z-ROTATION OVALIZATION @ * FIXBOUNDARY LINES FIXITY=ALL @CLEAR 3 Z-TRANS 7 Y-TRANS @ * LOAD PRESSURE NAME=1 MAGNITUD=-10.0000000000000 BETA=0.00000000000000, LINE=0 * APPLY-LOAD BODY=0 @CLEAR 1 PRESSURE 1 LINE 1 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 2 PRESSURE 1 LINE 2 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 @ * APPLY-LOAD BODY=0 @CLEAR 1 PRESSURE 1 LINE 1 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO,

66
0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 PRESSURE 1 LINE 2 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0

8. RESZ: S kbeli tart oszerkezet III.

NO,

@ * EGROUP TWODSOLID NAME=1 SUBTYPE=STRAIN DISPLACE=DEFAULT, STRAINS=DEFAULT MATERIAL=1 INT=DEFAULT RESULTS=STRESSES, DEGEN=YES FORMULAT=0 STRESSRE=GLOBAL INITIALS=NONE FRACTUR=NO, CMASS=DEFAULT STRAIN-F=0 UL-FORMU=DEFAULT PNTGPS=0 NODGPS=0, LVUS1=0 LVUS2=0 SED=NO RUPTURE=ADINA INCOMPAT=DEFAULT, TIME-OFF=0.00000000000000 POROUS=NO WTMC=1.00000000000000, OPTION=NONE DESCRIPT=NONE THICKNES=1.00000000000000, PRINT=DEFAULT SAVE=DEFAULT TBIRTH=0.00000000000000, TDEATH=0.00000000000000 TMC-MATE=1 * SUBDIVIDE SURFACE NAME=1 MODE=LENGTH SIZE=5.00000000000000 @CLEAR 1 2 @ * GSURFACE NODES=9 PATTERN=AUTOMATIC NCOINCID=BOUNDARIES NCEDGE=1234, NCVERTEX=1234 NCTOLERA=1.00000000000000E-05 SUBSTRUC=0 GROUP=1, PREFSHAP=AUTOMATIC MESHING=MAPPED SMOOTHIN=NO DEGENERA=NO, COLLAPSE=NO MIDNODES=CURVED METHOD=ADVFRONT FLIP=NO @CLEAR 1 2 @

sz 9. re szerkezet IV. S kbeli tarto


Adott a k ovetkez o s kalakv altoz asi feladat:
z

p 50 p 40 p

p p

p 50 p

p 90 40

160

9.1. abra. Bels o nyom assal terhelt cs oszerkezet Anyaga altal anos ac el (Linear-Elastic, Isotropic): E = 80 GPa = 0.25.

N Bels o nyom assal terhelt a cs ovezet ekekben: p = 10 mm . Hat arozzuk meg a cs oszerkezet elmozdul asait, es a reduk alt fesz ults eg eloszl as at!
PRESCRIBED PRESSURE TIME 1.000 X Y 10.00

P13

P12

C C P11

P10

P9

P21 P29 P28 P25

P23 P24

B B P14

P15

P3

D P16 D P17

P18

P2

B P19 B P8

P30 P20

P31

P26 P22

P27
U U
2

P1

P4

C C P5

B C D

P6

P7

9.2. abra. A cs oszerkezet VEM modellje 67

68

9. RESZ: S kbeli tart oszerkezet IV.

A feladat v egrehajt as ahoz haszn aland o f obb funkci ok, parancsok, el er es uk a meg adott men uhierarchi ab ol. BOVEBBEN LASD az input le-t!
AUI, ADINA Structures, Statics, No FSI Control Geometry Model Heading Degrees of Freedom... csak y , z ir any u elmozdul as es x ir any u forg as van Coordinate System... ... Points... ... Lines Define... ... Surfaces Define... ... Materials Elastic Isotropic Add... Youngs modulus: 80e3; Poissons Ratio: 0.25 Boundary Conditions Define Fixity... Add... 1: NO-Y-TRANS y translation-t bejel olni Add... 1: NO-Z-TRANS z translation-t bejel olni Boundary Conditions Apply Fixity Points ... Loading Apply... Define (No.1), Magnitude: ... Element Groups... Add... (No.1); Type: -10, Pressure

Meshing

2D-Solid, Element Sub-Type: Plane Strain 10

Mesh Density Surface Method: Use Length, Element Edge Length: Surface: 1,2,... Create Mesh Surface... 2-D Solid, Element Group - No.1 Surface#: Data File/Run...

Solution

1,2,...

AUI, Post-Processing -> Open: Clear (F9) Show Deformed Mesh List

gyak-??.por Mesh Plot (F10) Show Original Mesh Scale Displacements

Value List DISPLACEMENT: 1 Dispacement DISPLACEMENT_MAGNITUDE Boundary Conditions Default Load Plot Use Default Band Plot Create... Displacement, Stress, stb. Animate megfog asok megjelen t ese

Display

terhel esek megjelen t ese

69

Z X Y

DISPLACEMENT MAGNITUDE TIME 1.000 0.01120 0.01040 0.00960 0.00880 0.00800 0.00720 0.00640 0.00560 0.00480 0.00400 0.00320 0.00240 0.00160 0.00080 0.00000

MAXIMUM 0.01123 NODE 519 MINIMUM 5.421E-20 NODE 102 (0.000)

9.3. abra. Cs oszerkezet abs. elmozdul asai

Z X Y

EFFECTIVE STRESS RST CALC TIME 1.000 28.00 26.00 24.00 22.00 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

MAXIMUM 29.53 EG 1, EL 136, IPT 11 (27.11) MINIMUM 0.01376 EG 1, EL 117, IPT 31 (0.6111)

9.4. abra. Reduk alt fesz ults eg eloszl asa a cs oszerkezetben

70
DATABASE NEW SAVE=NO PROMPT=NO FEPROGRAM ADINA CONTROL FILEVERSION=V85 * HEADING STRING=Gyak 07b - Plane Strain Problem (SA) * MASTER ANALYSIS=STATIC MODEX=EXECUTE TSTART=0.00000000000000, IDOF=100011 OVALIZAT=NONE FLUIDPOT=AUTOMATIC CYCLICPA=1, IPOSIT=STOP REACTION=YES INITIALS=NO FSINTERA=NO IRINT=DEFAULT, CMASS=NO SHELLNDO=AUTOMATIC AUTOMATI=OFF SOLVER=SPARSE, CONTACT-=CONSTRAINT-FUNCTION TRELEASE=0.00000000000000, RESTART-=NO FRACTURE=NO LOAD-CAS=NO LOAD-PEN=NO MAXSOLME=0, MTOTM=2 RECL=3000 SINGULAR=YES STIFFNES=0.000100000000000000, MAP-OUTP=NONE MAP-FORM=NO NODAL-DE= POROUS-C=NO ADAPTIVE=0, ZOOM-LAB=1 AXIS-CYC=0 PERIODIC=NO VECTOR-S=GEOMETRY EPSI-FIR=NO, STABILIZ=NO STABFACT=1.00000000000000E-10 RESULTS=PORTHOLE, FEFCORR=NO BOLTSTEP=1 EXTEND-S=YES CONVERT-=NO DEGEN=YES, TMC-MODE=NO ENSIGHT-=NO * SYSTEM NAME=1 TYPE=CYLINDRICAL MODE=1 XORIGIN=0.00000000000000, YORIGIN=120.000000000000 ZORIGIN=45.0000000000000, AX=1.00000000000000 AY=0.00000000000000 AZ=0.00000000000000, BX=0.00000000000000 BY=1.00000000000000 BZ=0.00000000000000, MOVE=NO * * SYSTEM NAME=2 TYPE=CYLINDRICAL MODE=1 XORIGIN=0.00000000000000, YORIGIN=40.0000000000000 ZORIGIN=45.0000000000000, AX=1.00000000000000 AY=0.00000000000000 AZ=0.00000000000000, BX=0.00000000000000 BY=1.00000000000000 BZ=0.00000000000000, MOVE=NO * COORDINATES POINT SYSTEM=0 @CLEAR 1 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 2 0.00000000000000 120.000000000000 45.0000000000000 0 3 0.00000000000000 40.0000000000000 45.0000000000000 0 4 0.00000000000000 40.0000000000000 0.00000000000000 0 5 0.00000000000000 80.0000000000000 0.00000000000000 0 6 0.00000000000000 120.000000000000 0.00000000000000 0 7 0.00000000000000 160.000000000000 0.00000000000000 0 8 0.00000000000000 160.000000000000 45.0000000000000 0 9 0.00000000000000 160.000000000000 90.0000000000000 0 10 0.00000000000000 120.000000000000 90.0000000000000 0 11 0.00000000000000 80.0000000000000 90.0000000000000 0 12 0.00000000000000 40.0000000000000 90.0000000000000 0 13 0.00000000000000 0.00000000000000 90.0000000000000 0 14 0.00000000000000 0.00000000000000 45.0000000000000 0 15 0.00000000000000 15.0000000000000 45.0000000000000 0 16 0.00000000000000 65.0000000000000 45.0000000000000 0 17 0.00000000000000 80.0000000000000 45.0000000000000 0 18 0.00000000000000 95.0000000000000 45.0000000000000 0 19 0.00000000000000 145.000000000000 45.0000000000000 0 20 0.00000000000000 40.0000000000000 20.0000000000000 0 21 0.00000000000000 40.0000000000000 70.0000000000000 0 22 0.00000000000000 120.000000000000 20.0000000000000 0 23 0.00000000000000 120.000000000000 70.0000000000000 0 24 25.0000000000000 45.0000000000000 0.00000000000000 1 25 25.0000000000000 135.000000000000 0.00000000000000 1 26 25.0000000000000 225.000000000000 0.00000000000000 1 27 25.0000000000000 315.000000000000 0.00000000000000 1 28 25.0000000000000 45.0000000000000 0.00000000000000 2 29 25.0000000000000 135.000000000000 0.00000000000000 2 30 25.0000000000000 225.000000000000 0.00000000000000 2 31 25.0000000000000 315.000000000000 0.00000000000000 2 @ * LINE ARC NAME=1 MODE=1 P1=16 P2=28 CENTER=3 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=2 MODE=1 P1=28 P2=21 CENTER=3 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=3 MODE=1 P1=21 P2=29 CENTER=3 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=4 MODE=1 P1=29 P2=15 CENTER=3 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=5 MODE=1 P1=15 P2=30 CENTER=3 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=6 MODE=1 P1=30 P2=20 CENTER=3 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=7 MODE=1 P1=20 P2=31 CENTER=3 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES

9. RESZ: S kbeli tart oszerkezet IV.

71
* LINE ARC NAME=8 MODE=1 P1=31 P2=16 CENTER=3 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=9 MODE=1 P1=19 P2=24 CENTER=2 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=10 MODE=1 P1=24 P2=23 CENTER=2 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=11 MODE=1 P1=23 P2=25 CENTER=2 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=12 MODE=1 P1=25 P2=18 CENTER=2 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=13 MODE=1 P1=18 P2=26 CENTER=2 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=14 MODE=1 P1=26 P2=22 CENTER=2 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=15 MODE=1 P1=22 P2=27 CENTER=2 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=16 MODE=1 P1=27 P2=19 CENTER=2 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * SURFACE VERTEX NAME=1 P1=1 P2=4 P3=20 P4=30 * SURFACE VERTEX NAME=2 P1=4 P2=5 P3=31 P4=20 * SURFACE VERTEX NAME=3 P1=5 P2=17 P3=16 P4=31 * SURFACE VERTEX NAME=4 P1=17 P2=11 P3=28 P4=16 * SURFACE VERTEX NAME=5 P1=11 P2=12 P3=21 P4=28 * SURFACE VERTEX NAME=6 P1=12 P2=13 P3=29 P4=21 * SURFACE VERTEX NAME=7 P1=13 P2=14 P3=15 P4=29 * SURFACE VERTEX NAME=8 P1=14 P2=1 P3=30 P4=15 * SURFACE VERTEX NAME=9 P1=5 P2=6 P3=22 P4=26 * SURFACE VERTEX NAME=10 P1=6 P2=7 P3=27 P4=22 * SURFACE VERTEX NAME=11 P1=7 P2=8 P3=19 P4=27 * SURFACE VERTEX NAME=12 P1=8 P2=9 P3=24 P4=19 * SURFACE VERTEX NAME=13 P1=9 P2=10 P3=23 P4=24 * SURFACE VERTEX NAME=14 P1=10 P2=11 P3=25 P4=23 * SURFACE VERTEX NAME=15 P1=11 P2=17 P3=18 P4=25 * SURFACE VERTEX NAME=16 P1=17 P2=5 P3=26 P4=18 * MATERIAL ELASTIC NAME=1 E=80000.0000000000 NU=0.250000000000000, DENSITY=0.00000000000000 ALPHA=0.00000000000000 MDESCRIP=NONE * FIXITY NAME=Y-TRANS @CLEAR X-TRANSLATION Y-TRANSLATION Y-ROTATION Z-ROTATION OVALIZATION @ * FIXITY NAME=Z-TRANS @CLEAR X-TRANSLATION Z-TRANSLATION Y-ROTATION Z-ROTATION OVALIZATION @ * FIXBOUNDARY POINTS FIXITY=ALL @CLEAR 5 Y-TRANS 8 Z-TRANS 11 Y-TRANS 14 Z-TRANS

72

9. RESZ: S kbeli tart oszerkezet IV.

17 ALL @ LOAD PRESSURE NAME=1 MAGNITUD=-10.0000000000000 BETA=0.00000000000000, LINE=0 * APPLY-LOAD BODY=0 @CLEAR 1 PRESSURE 1 LINE 1 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 2 PRESSURE 1 LINE 2 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 3 PRESSURE 1 LINE 3 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 4 PRESSURE 1 LINE 4 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 5 PRESSURE 1 LINE 5 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 6 PRESSURE 1 LINE 6 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 7 PRESSURE 1 LINE 7 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 8 PRESSURE 1 LINE 8 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 9 PRESSURE 1 LINE 9 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 10 PRESSURE 1 LINE 10 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 11 PRESSURE 1 LINE 11 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 12 PRESSURE 1 LINE 12 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 13 PRESSURE 1 LINE 13 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 14 PRESSURE 1 LINE 14 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 15 PRESSURE 1 LINE 15 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 16 PRESSURE 1 LINE 16 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 @ * EGROUP TWODSOLID NAME=1 SUBTYPE=STRAIN DISPLACE=DEFAULT, STRAINS=DEFAULT MATERIAL=1 INT=DEFAULT RESULTS=STRESSES, DEGEN=YES FORMULAT=0 STRESSRE=GLOBAL INITIALS=NONE FRACTUR=NO, CMASS=DEFAULT STRAIN-F=0 UL-FORMU=DEFAULT PNTGPS=0 NODGPS=0, LVUS1=0 LVUS2=0 SED=NO RUPTURE=ADINA INCOMPAT=DEFAULT, TIME-OFF=0.00000000000000 POROUS=NO WTMC=1.00000000000000, OPTION=NONE DESCRIPT=NONE THICKNES=1.00000000000000, PRINT=DEFAULT SAVE=DEFAULT TBIRTH=0.00000000000000, TDEATH=0.00000000000000 TMC-MATE=1 * SUBDIVIDE SURFACE NAME=1 MODE=LENGTH SIZE=10.0000000000000 @CLEAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 @ * GSURFACE NODES=9 PATTERN=AUTOMATIC NCOINCID=BOUNDARIES NCEDGE=1234, NCVERTEX=1234 NCTOLERA=1.00000000000000E-05 SUBSTRUC=0 GROUP=1, PREFSHAP=AUTOMATIC MESHING=MAPPED SMOOTHIN=NO DEGENERA=NO, COLLAPSE=NO MIDNODES=CURVED METHOD=ADVFRONT FLIP=NO @CLEAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

73
12 13 14 15 16 @ *

sz 10. re szerkezet V. S kbeli tarto


Adott a k ovetkez o feladat:

p2

45

60

100

b=5

30
p1

20
y

10.1. abra. Fogasszer u szerkezet Anyaga altal anos ac el (Linear-Elastic, Isotropic): E = 150 GPa A k et terhel esi ert ek: p1 = 3, 98 = 0.2.

N N p2 = 5 mm mm Hat arozzuk meg a szerkezet elmozdul asait, es a reduk alt fesz ults eg eloszl as at! A feladat v egrehajt as ahoz haszn aland o f obb funkci ok, parancsok, el er es uk a meg adott men uhierarchi ab ol. BOVEBBEN LASD az input le-t!

74

60

75
AUI, ADINA Structures, Statics, No FSI Control Geometry Model Heading Degrees of Freedom... csak y , z ir any u elmozdul as es x ir any u forg as van Coordinate System... ... Points... ... Lines Define... ... Surfaces Define... ... Materials Elastic Isotropic Add... Youngs modulus: 150e3; Poissons Ratio: 0.2 Boundary Conditions Define Fixity... Add... 1: NO-Y-TRANS y translation-t bejel olni Add... 1: NO-Z-TRANS z translation-t bejel olni Boundary Conditions Apply Fixity Points ... Loading Apply... Define (No.1) Define (No.2) ... Element Groups... Add... (No.1); Type: 2D-Solid, Element Sub-Type: Plane Stress Default Element Thickness: 5mm Mesh Density Surface Method: Use Length, Element Edge Length: Surface: 1,2,... Create Mesh Surface... 2-D Solid, Element Group - No.1 Surface#: Data File/Run... 10

Meshing

Solution

1,2,...

AUI, Post-Processing -> Open: Clear (F9) Show Deformed Mesh List

gyak-??.por Mesh Plot (F10) Show Original Mesh Scale Displacements

Value List DISPLACEMENT: 1 Dispacement DISPLACEMENT_MAGNITUDE Boundary Conditions Default Load Plot Use Default Band Plot Create... Displacement, Stress, stb. Animate megfog asok megjelen t ese

Display

terhel esek megjelen t ese

76

10. RESZ: S kbeli tart oszerkezet V.

TIME 1.000 Z

P9

P8

S4
PRESCRIBED PRESSURE TIME 1.000 5.000

C C P6

P7

S3

B B P1

P2

P3

P4

P5

U U

S1 P11 P10

S2

B C

10.2. abra. A fogas VEM modellje


DISP MAG 8.686

EFFECTIVE STRESS RST CALC TIME 1.000 466.7 433.3 400.0 366.7 333.3 300.0 266.7 233.3 200.0 166.7 133.3 100.0 66.7 33.3 0.0

DISPLACEMENT MAGNITUDE TIME 1.000 2.240 2.080 1.920 1.760 1.600 1.440 1.280 1.120 0.960 0.800 0.640 0.480 0.320 0.160 0.000

MAXIMUM 443.8 EG 1, EL 72, IPT 13 (337.5) MINIMUM 0.07389 EG 1, EL 22, IPT 31 (0.2009)

MAXIMUM 2.185 NODE 400 MINIMUM 0.000 NODE 207

Z X Y

10.3. abra. Fogasszerkezet elmozdul asai es a reduk alt felsz ults eg eloszl asa

77
DATABASE NEW SAVE=NO PROMPT=NO FEPROGRAM ADINA CONTROL FILEVERSION=V85 * HEADING STRING=Gyak - 07: Plane stress SF (fogas) * MASTER ANALYSIS=STATIC MODEX=EXECUTE TSTART=0.00000000000000, IDOF=100011 OVALIZAT=NONE FLUIDPOT=AUTOMATIC CYCLICPA=1, IPOSIT=STOP REACTION=YES INITIALS=NO FSINTERA=NO IRINT=DEFAULT, CMASS=NO SHELLNDO=AUTOMATIC AUTOMATI=OFF SOLVER=SPARSE, CONTACT-=CONSTRAINT-FUNCTION TRELEASE=0.00000000000000, RESTART-=NO FRACTURE=NO LOAD-CAS=NO LOAD-PEN=NO MAXSOLME=0, MTOTM=2 RECL=3000 SINGULAR=YES STIFFNES=0.000100000000000000, MAP-OUTP=NONE MAP-FORM=NO NODAL-DE= POROUS-C=NO ADAPTIVE=0, ZOOM-LAB=1 AXIS-CYC=0 PERIODIC=NO VECTOR-S=GEOMETRY EPSI-FIR=NO, STABILIZ=NO STABFACT=1.00000000000000E-10 RESULTS=PORTHOLE, FEFCORR=NO BOLTSTEP=1 EXTEND-S=YES CONVERT-=NO DEGEN=YES, TMC-MODE=NO ENSIGHT-=NO * * COORDINATES POINT SYSTEM=0 @CLEAR 1 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 2 0.00000000000000 10.0000000000000 0.00000000000000 0 3 0.00000000000000 30.0000000000000 0.00000000000000 0 4 0.00000000000000 50.0000000000000 0.00000000000000 0 5 0.00000000000000 60.0000000000000 0.00000000000000 0 6 0.00000000000000 0.00000000000000 100.000000000000 0 7 0.00000000000000 10.0000000000000 100.000000000000 0 8 0.00000000000000 70.0000000000000 160.000000000000 0 9 0.00000000000000 60.0000000000000 160.000000000000 0 10 0.00000000000000 30.0000000000000 -30.0000000000000 0 11 0.00000000000000 30.0000000000000 -20.0000000000000 0 @ * LINE ARC NAME=1 MODE=1 P1=1 P2=10 CENTER=3 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=2 MODE=1 P1=10 P2=5 CENTER=3 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=3 MODE=1 P1=2 P2=11 CENTER=3 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=4 MODE=1 P1=11 P2=4 CENTER=3 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * SURFACE VERTEX NAME=1 P1=1 P2=2 P3=11 P4=10 * SURFACE VERTEX NAME=2 P1=4 P2=5 P3=11 P4=10 * SURFACE VERTEX NAME=2 P1=4 P2=5 P3=10 P4=11 * DELETE SURFACE FIRST=2 LAST=2 OPTION=SURFACE * DELETE LINE ALL FIRST=9 LAST=9 * DELETE LINE ALL FIRST=8 LAST=8 * DELETE LINE ALL FIRST=7 LAST=7 * SURFACE VERTEX NAME=2 P1=4 P2=5 P3=10 P4=11 * SURFACE VERTEX NAME=3 P1=1 P2=2 P3=7 P4=6 * SURFACE VERTEX NAME=4 P1=6 P2=7 P3=8 P4=9 * MATERIAL ELASTIC NAME=1 E=150000.000000000 NU=0.200000000000000, DENSITY=0.00000000000000 ALPHA=0.00000000000000 MDESCRIP=NONE * FIXITY NAME=YZ-TRANS @CLEAR X-TRANSLATION Y-TRANSLATION Z-TRANSLATION Y-ROTATION Z-ROTATION OVALIZATION @ * FIXITY NAME=Y-TRANS @CLEAR X-TRANSLATION Y-TRANSLATION Y-ROTATION Z-ROTATION OVALIZATION

78

10. RESZ: S kbeli tart oszerkezet V.

@ * FIXBOUNDARY POINTS FIXITY=ALL @CLEAR 1 Y-TRANS 6 YZ-TRANS @ * LOAD PRESSURE NAME=1 MAGNITUD=-3.98000000000000 BETA=0.00000000000000, LINE=0 * LOAD PRESSURE NAME=2 MAGNITUD=5.00000000000000 BETA=0.00000000000000, LINE=0 * APPLY-LOAD BODY=0 @CLEAR 1 PRESSURE 1 LINE 3 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 2 PRESSURE 1 LINE 4 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 3 PRESSURE 2 LINE 12 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 @ * EGROUP TWODSOLID NAME=1 SUBTYPE=STRESS2 DISPLACE=DEFAULT, STRAINS=DEFAULT MATERIAL=1 INT=DEFAULT RESULTS=STRESSES, DEGEN=YES FORMULAT=0 STRESSRE=GLOBAL INITIALS=NONE FRACTUR=NO, CMASS=DEFAULT STRAIN-F=0 UL-FORMU=DEFAULT PNTGPS=0 NODGPS=0, LVUS1=0 LVUS2=0 SED=NO RUPTURE=ADINA INCOMPAT=DEFAULT, TIME-OFF=0.00000000000000 POROUS=NO WTMC=1.00000000000000, OPTION=NONE DESCRIPT=NONE THICKNES=5.00000000000000, PRINT=DEFAULT SAVE=DEFAULT TBIRTH=0.00000000000000, TDEATH=0.00000000000000 TMC-MATE=1 * SUBDIVIDE SURFACE NAME=1 MODE=LENGTH SIZE=5.00000000000000 @CLEAR 1 2 3 4 @ * GSURFACE NODES=9 PATTERN=AUTOMATIC NCOINCID=BOUNDARIES NCEDGE=1234, NCVERTEX=1234 NCTOLERA=1.00000000000000E-05 SUBSTRUC=0 GROUP=1, PREFSHAP=AUTOMATIC MESHING=MAPPED SMOOTHIN=NO DEGENERA=NO, COLLAPSE=NO MIDNODES=CURVED METHOD=ADVFRONT FLIP=NO @CLEAR 1 2 3 4 @

sz 11. re rbeli tarto szerkezet I. Te


Adott a k ovetkez o C - allv any feladat:
z

3 0.2

0.5 0.4

0.8 0.8
y

0.6

0.4

0.6

11.1. abra. C allv any Az allv any anyaga altal anos ac el (Linear-Elastic, Isotropic). E = 110 GPa Az allv anyzat alland o vastags aga: b = 100 mm. A megoszl o terhel es intenzit asa a jelzett vonalon: p = 10 N . mm = 0.2

Hat arozzuk meg a fenti abr an jelzett peremfelt etelek mellett a C allv any vesz elyes hely et (helyeit), tov abb a azon helyeken a maxim alis fesz ults egek ert ek et! A feladat v egrehajt as ahoz haszn aland o f obb funkci ok, parancsok, el er es uk a megadott men uhierarchi ab ol (a 2D-s feladat plussz a megfelel o Extrude parancs l asd a csatolt input le-t!

79

0.2

80

11. RESZ: T erbeli tart oszerkezet I.

Z X Y

PRESCRIBED PRESSURE TIME 1.000 10.00

B B B B B BBB

U U U 1 2 3 1 2 3 - - - - - -

11.2. abra. C allv any 3D-s VEM modellje (27-nodes elemekkel)


AUI, ADINA Structures, Statics, No FSI Control Geometry Heading Degrees of Freedom... csak y , z ir any u elmozdul as es x ir any u forg as van Coordinate System... Add... Type: Cylindrical, Origin (0,2500,1600) Points... 1: 0,0,0; 2: 0,1000,0; 3: 0,3000,0; 4: 0,3000,800; 5: 0,1000,800; 6: 0,1000,1000; 7: 0,2000,1000; 8: 0,2000,1200; 9: 0,3000,1200; 10: 0,3000,2000; 11: 0,2000,2000; 12: 0,1000,2000; 13: 0,0,2000; 14: 200,45,0, HKR(1);15: 200,135,0, HKR(1); 16: 200,225,0, HKR(1);17: 200,315,0,HRK(1); 18: 0,2500,1600;19: 0,1000,1200;20: 0,1800,1200; 21: 0,1800,1800;22: 0,1000,1800;23: 0,2000,1800; Lines Define... Add... Arc 1: P1=14, Add... Arc 1: P1=15, Add... Arc 1: P1=16, Add... Arc 1: P1=17, P2=15, P2=16, P2=17, P2=14, Center=18 Center=18 Center=18 Center=18 Save Save Save Save

Surfaces Define... Add... Vertex 1: P1, P2, P12, P13 Save Add... Vertex 2: P2, P3, P4, P5 Save Add... Vertex 3: P6, P7, P8, P19 Save Add... Vertex 4: P8, P9, P17, P16 Save Add... Vertex 5: P9, P10, P14, P17 Save Add... Vertex 6: P10, P11, P15, P14 Save Add... Vertex 7: P11, P8, P16, P15 Save Add... Vertex 8: P11, P12, P22, P23 Save Add... Vertex 9: P20, P8, P23, P21 Save Materials Elastic Isotropic Add... Youngs modulus: 110e3; Poissons Ratio: 0.2 Boundary Conditions Define Fixity... Add... 1: NO-YZ-TRANS y , z translation-t bejel olni Boundary Conditions Apply Fixity Points Lines# 5: NO-YZ-TRANS Lines# 9: NO-YZ-TRANS Loading Apply... Define (No.1), Magnitude: Line, Site#: 17 10, Pressure

Model

81
Meshing Element Groups... Add... (No.1); Type: 2D-Solid, Element Sub-Type: Plane Stress, Default Element Thickness: 100 Mesh Density Surface Method: Use Length, Element Edge Length: Surface: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Create Mesh Surface... 2-D Solid, Element Group - No.1 Surface#: Data File/Run... 200

Solution

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AUI, Post-Processing -> Open: Clear (F9) Show Deformed Mesh List

gyak-??.por Mesh Plot (F10) Show Original Mesh Scale Displacements

Value List DISPLACEMENT: 1 Dispacement DISPLACEMENT_MAGNITUDE Boundary Conditions Default Load Plot Use Default Band Plot Create... Displacement, Stress, stb. Animate megfog asok megjelen t ese

Display

terhel esek megjelen t ese

Z X Y

DISPLACEMENT MAGNITUDE TIME 1.000 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 PRESCRIBED PRESSURE TIME 1.000 10.00 MAXIMUM 15.60 NODE 1524 MINIMUM 0.000 NODE 1

DISP MAG 33.42

11.3. abra. C allv any abs. elmozdul as (27-nodes elemekkel)

82
DATABASE NEW SAVE=NO PROMPT=NO FEPROGRAM ADINA CONTROL FILEVERSION=V85 * FEPROGRAM PROGRAM=ADINA * CONTROL PLOTUNIT=PERCENT VERBOSE=YES ERRORLIM=0 LOGLIMIT=0 UNDO=5, PROMPTDE=UNKNOWN AUTOREPA=YES DRAWMATT=YES DRAWTEXT=EXACT, DRAWLINE=EXACT DRAWFILL=EXACT AUTOMREB=YES ZONECOPY=NO, SWEEPCOI=YES SESSIONS=YES DYNAMICT=YES UPDATETH=YES AUTOREGE=NO, ERRORACT=CONTINUE FILEVERS=V85 INITFCHE=NO SIGDIGIT=6, AUTOZONE=YES PSFILEVE=V0 * FEPROGRAM PROGRAM=ADINA * HEADING STRING=Gyak 11 - 3D problem of C-allv * MASTER ANALYSIS=STATIC MODEX=EXECUTE TSTART=0.00000000000000 IDOF=0, OVALIZAT=NONE FLUIDPOT=AUTOMATIC CYCLICPA=1 IPOSIT=STOP, REACTION=YES INITIALS=NO FSINTERA=NO IRINT=DEFAULT CMASS=NO, SHELLNDO=AUTOMATIC AUTOMATI=OFF SOLVER=SPARSE, CONTACT-=CONSTRAINT-FUNCTION TRELEASE=0.00000000000000, RESTART-=NO FRACTURE=NO LOAD-CAS=NO LOAD-PEN=NO MAXSOLME=0, MTOTM=2 RECL=3000 SINGULAR=YES STIFFNES=0.000100000000000000, MAP-OUTP=NONE MAP-FORM=NO NODAL-DE= POROUS-C=NO ADAPTIVE=0, ZOOM-LAB=1 AXIS-CYC=0 PERIODIC=NO VECTOR-S=GEOMETRY EPSI-FIR=NO, STABILIZ=NO STABFACT=1.00000000000000E-10 RESULTS=PORTHOLE, FEFCORR=NO BOLTSTEP=1 EXTEND-S=YES CONVERT-=NO DEGEN=YES, TMC-MODE=NO ENSIGHT-=NO * SYSTEM NAME=1 TYPE=CYLINDRICAL MODE=1 XORIGIN=0.00000000000000, YORIGIN=2500.00000000000 ZORIGIN=1600.00000000000, AX=1.00000000000000 AY=0.00000000000000 AZ=0.00000000000000, BX=0.00000000000000 BY=1.00000000000000 BZ=0.00000000000000, MOVE=NO * COORDINATES POINT SYSTEM=0 @CLEAR 1 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 2 0.00000000000000 1000.00000000000 0.00000000000000 0 3 0.00000000000000 3000.00000000000 0.00000000000000 0 4 0.00000000000000 3000.00000000000 800.000000000000 0 5 0.00000000000000 1000.00000000000 800.000000000000 0 6 0.00000000000000 1000.00000000000 1000.00000000000 0 7 0.00000000000000 2000.00000000000 1000.00000000000 0 8 0.00000000000000 2000.00000000000 1200.00000000000 0 9 0.00000000000000 3000.00000000000 1200.00000000000 0 10 0.00000000000000 3000.00000000000 2000.00000000000 0 11 0.00000000000000 2000.00000000000 2000.00000000000 0 12 0.00000000000000 1000.00000000000 2000.00000000000 0 13 0.00000000000000 0.00000000000000 2000.00000000000 0 14 200.000000000000 45.0000000000000 0.00000000000000 1 15 200.000000000000 135.000000000000 0.00000000000000 1 16 200.000000000000 225.000000000000 0.00000000000000 1 17 200.000000000000 315.000000000000 0.00000000000000 1 18 0.00000000000000 2500.00000000000 1600.00000000000 0 19 0.00000000000000 1000.00000000000 1200.00000000000 0 20 0.00000000000000 1800.00000000000 1200.00000000000 0 21 0.00000000000000 1800.00000000000 1800.00000000000 0 22 0.00000000000000 1000.00000000000 1800.00000000000 0 23 0.00000000000000 2000.00000000000 1800.00000000000 0 @ * LINE ARC NAME=1 MODE=1 P1=14 P2=15 CENTER=18 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=2 MODE=1 P1=15 P2=16 CENTER=18 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=3 MODE=1 P1=16 P2=17 CENTER=18 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=4 MODE=1 P1=17 P2=14 CENTER=18 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * SURFACE VERTEX NAME=1 P1=1 P2=2 P3=12 P4=13 * SURFACE VERTEX NAME=2 P1=2 P2=3 P3=4 P4=5 * SURFACE VERTEX NAME=3 P1=6 P2=7 P3=8 P4=19 * SURFACE VERTEX NAME=4 P1=8 P2=9 P3=17 P4=16 * SURFACE VERTEX NAME=5 P1=9 P2=10 P3=14 P4=17 * SURFACE VERTEX NAME=6 P1=10 P2=11 P3=15 P4=14 *

11. RESZ: T erbeli tart oszerkezet I.

83
SURFACE VERTEX NAME=7 P1=11 P2=8 P3=16 P4=15 * SURFACE VERTEX NAME=8 P1=11 P2=12 P3=22 P4=23 * SURFACE VERTEX NAME=9 P1=20 P2=8 P3=23 P4=21 * MATERIAL ELASTIC NAME=1 E=110000.000000000 NU=0.200000000000000, DENSITY=0.00000000000000 ALPHA=0.00000000000000 MDESCRIP=NONE * VOLUME EXTRUDED NAME=1 SURFACE=0 DX=100.000000000000, DY=0.00000000000000 DZ=0.00000000000000 SYSTEM=1 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 NDIV=1 OPTION=VECTOR, RATIO=1.00000000000000 PROGRESS=GEOMETRIC CBIAS=NO @CLEAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ * FIXBOUNDARY SURFACES FIXITY=ALL @CLEAR 10 ALL 15 ALL @ * LOAD PRESSURE NAME=1 MAGNITUD=-10.0000000000000 BETA=0.00000000000000, LINE=0 * APPLY-LOAD BODY=0 @CLEAR 1 PRESSURE 1 SURFACE 25 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 @ * EGROUP THREEDSOLID NAME=1 DISPLACE=DEFAULT STRAINS=DEFAULT MATERIAL=1, RSINT=DEFAULT TINT=DEFAULT RESULTS=STRESSES DEGEN=YES FORMULAT=0, STRESSRE=GLOBAL INITIALS=NONE FRACTUR=NO CMASS=DEFAULT, STRAIN-F=0 UL-FORMU=DEFAULT LVUS1=0 LVUS2=0 SED=NO RUPTURE=ADINA, INCOMPAT=DEFAULT TIME-OFF=0.00000000000000 POROUS=NO, WTMC=1.00000000000000 OPTION=NONE DESCRIPT=NONE PRINT=DEFAULT, SAVE=DEFAULT TBIRTH=0.00000000000000 TDEATH=0.00000000000000, TMC-MATE=1 * SUBDIVIDE VOLUME NAME=1 MODE=LENGTH SIZE=200.000000000000 @CLEAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ * GVOLUME NODES=27 PATTERN=0 NCOINCID=BOUNDARIES NCFACE=123456 NCEDGE=, 123456789ABC NCVERTEX=12345678 NCTOLERA=1.00000000000000E-05, SUBSTRUC=0 GROUP=1 MESHING=MAPPED PREFSHAP=AUTOMATIC, DEGENERA=YES COLLAPSE=NO MIDNODES=CURVED METHOD=DELAUNAY, BOUNDARY=ADVFRONT @CLEAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @

84

11. RESZ: T erbeli tart oszerkezet I.

Z X Y

DISP MAG 33.42

EFFECTIVE STRESS RST CALC TIME 1.000 420.0 390.0 360.0 330.0 300.0 270.0 240.0 210.0 180.0 150.0 120.0 90.0 60.0 30.0 0.0

PRESCRIBED PRESSURE TIME 1.000 10.00

MAXIMUM 442.3 EG 1, EL 95, IPT 132 (335.6) MINIMUM 0.004268 EG 1, EL 83, IPT 311 (0.05320)

11.4. abra. C allv any reduk alt fesz ults eg eloszl asa (27-nodes elemekkel)

sz 12. re rbeli tarto szerkezet II. Te


Adott a k ovetkez o feladat:

p2

45

60

100

b=5

30
p1

20
y

12.1. abra. Fogasszer u szerkezet Anyaga altal anos ac el (Linear-Elastic, Isotropic): E = 150 GPa A k et terhel esi ert ek: p1 = 3, 98 = 0.2.

N N p2 = 5 mm mm Hat arozzuk meg a szerkezet elmozdul asait, es a reduk alt fesz ults eg eloszl as at! A feladat v egrehajt as ahoz haszn aland o f obb funkci ok, parancsok, el er es uk a meg adott men uhierarchi ab ol. (2D-s feladat plussz a Extrude parancs.) BOVEBBEN LASD az input le-t!

85

60

86
AUI, ADINA Structures, Statics, No FSI Control Geometry Model Heading

12. RESZ: T erbeli tart oszerkezet II.

Degrees of Freedom... csak y , z ir any u elmozdul as es x ir any u forg as van Coordinate System... ... Points... ... Lines Define... ... Surfaces Define... ... Materials Elastic Isotropic Add... Youngs modulus: 80e3; Poissons Ratio: 0.25 Boundary Conditions Define Fixity... Add... 1: NO-Y-TRANS y translation-t bejel olni Add... 1: NO-Z-TRANS z translation-t bejel olni Boundary Conditions Apply Fixity Points ... Loading Apply... Define (No.1), Magnitude: ... Element Groups... Add... (No.1); Type: -10, Pressure

Meshing

2D-Solid, Element Sub-Type: Plane Strain 10

Mesh Density Surface Method: Use Length, Element Edge Length: Surface: 1,2,... Create Mesh Surface... 2-D Solid, Element Group - No.1 Surface#: Data File/Run...

Solution

1,2,...

AUI, Post-Processing -> Open: Clear (F9) Show Deformed Mesh List

gyak-??.por Mesh Plot (F10) Show Original Mesh Scale Displacements

Value List DISPLACEMENT: 1 Dispacement DISPLACEMENT_MAGNITUDE Boundary Conditions Default Load Plot Use Default Band Plot Create... Displacement, Stress, stb. Animate megfog asok megjelen t ese

Display

terhel esek megjelen t ese

87

PRESCRIBED PRESSURE TIME 1.000 5.000

B C

U U U 1 2 3 1 2 3 - - - - - - -

B Z X Y

12.2. a bra. A fogas VEM modellje

DISP MAG 6.714

Z X DISPLACEMENT MAGNITUDE TIME 1.000 2.240 2.080 1.920 1.760 1.600 1.440 1.280 1.120 0.960 0.800 0.640 0.480 0.320 0.160 0.000 Y

EFFECTIVE STRESS RST CALC TIME 1.000 420.0 390.0 360.0 330.0 300.0 270.0 240.0 210.0 180.0 150.0 120.0 90.0 60.0 30.0 0.0

MAXIMUM 2.184 NODE 1368 MINIMUM 0.000 NODE 827

MAXIMUM 438.4 EG 1, EL 71, IPT 332 (335.7) MINIMUM 0.06507 EG 1, EL 22, IPT 333 (0.2109)

12.3. abra. Fogasszerkezet elmozdul asai es a reduk alt felsz ults eg eloszl asa

88

12. RESZ: T erbeli tart oszerkezet II.

DATABASE NEW SAVE=NO PROMPT=NO FEPROGRAM ADINA CONTROL FILEVERSION=V85 * HEADING STRING=Gyak - 12: 3D problem (fogas) * MASTER ANALYSIS=STATIC MODEX=EXECUTE TSTART=0.00000000000000 IDOF=0, OVALIZAT=NONE FLUIDPOT=AUTOMATIC CYCLICPA=1 IPOSIT=STOP, REACTION=YES INITIALS=NO FSINTERA=NO IRINT=DEFAULT CMASS=NO, SHELLNDO=AUTOMATIC AUTOMATI=OFF SOLVER=SPARSE, CONTACT-=CONSTRAINT-FUNCTION TRELEASE=0.00000000000000, RESTART-=NO FRACTURE=NO LOAD-CAS=NO LOAD-PEN=NO MAXSOLME=0, MTOTM=2 RECL=3000 SINGULAR=YES STIFFNES=0.000100000000000000, MAP-OUTP=NONE MAP-FORM=NO NODAL-DE= POROUS-C=NO ADAPTIVE=0, ZOOM-LAB=1 AXIS-CYC=0 PERIODIC=NO VECTOR-S=GEOMETRY EPSI-FIR=NO, STABILIZ=NO STABFACT=1.00000000000000E-10 RESULTS=PORTHOLE, FEFCORR=NO BOLTSTEP=1 EXTEND-S=YES CONVERT-=NO DEGEN=YES, TMC-MODE=NO ENSIGHT-=NO * COORDINATES POINT SYSTEM=0 @CLEAR 1 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 2 0.00000000000000 10.0000000000000 0.00000000000000 0 3 0.00000000000000 30.0000000000000 0.00000000000000 0 4 0.00000000000000 50.0000000000000 0.00000000000000 0 5 0.00000000000000 60.0000000000000 0.00000000000000 0 6 0.00000000000000 0.00000000000000 100.000000000000 0 7 0.00000000000000 10.0000000000000 100.000000000000 0 8 0.00000000000000 70.0000000000000 160.000000000000 0 9 0.00000000000000 60.0000000000000 160.000000000000 0 10 0.00000000000000 30.0000000000000 -30.0000000000000 0 11 0.00000000000000 30.0000000000000 -20.0000000000000 0 @ * LINE ARC NAME=1 MODE=1 P1=1 P2=10 CENTER=3 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=2 MODE=1 P1=10 P2=5 CENTER=3 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=3 MODE=1 P1=2 P2=11 CENTER=3 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * LINE ARC NAME=4 MODE=1 P1=11 P2=4 CENTER=3 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 MODIFY-L=YES DELETE-P=YES * SURFACE VERTEX NAME=1 P1=1 P2=2 P3=11 P4=10 * SURFACE VERTEX NAME=2 P1=4 P2=5 P3=10 P4=11 * SURFACE VERTEX NAME=3 P1=1 P2=2 P3=7 P4=6 * SURFACE VERTEX NAME=4 P1=6 P2=7 P3=8 P4=9 * SUBDIVIDE SURFACE NAME=1 MODE=LENGTH SIZE=5.00000000000000 @CLEAR 1 2 3 4 @ * MATERIAL ELASTIC NAME=1 E=150000.000000000 NU=0.200000000000000, DENSITY=0.00000000000000 ALPHA=0.00000000000000 MDESCRIP=NONE * VOLUME EXTRUDED NAME=1 SURFACE=0 DX=5.00000000000000, DY=0.00000000000000 DZ=0.00000000000000 SYSTEM=0 PCOINCID=YES, PTOLERAN=1.00000000000000E-05 NDIV=1 OPTION=VECTOR, RATIO=1.00000000000000 PROGRESS=GEOMETRIC CBIAS=NO @CLEAR 1 2 3 4 @ * FIXITY NAME=XY-TRANS @CLEAR X-TRANSLATION Y-TRANSLATION OVALIZATION @ * FIXBOUNDARY LINES FIXITY=ALL @CLEAR 28 ALL 14 XY-TRANS

89
@ * LOAD PRESSURE NAME=1 MAGNITUD=3.98000000000000 BETA=0.00000000000000, LINE=0 * LOAD PRESSURE NAME=2 MAGNITUD=-5.00000000000000 BETA=0.00000000000000, LINE=0 * APPLY-LOAD BODY=0 @CLEAR 1 PRESSURE 1 SURFACE 6 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 2 PRESSURE 1 SURFACE 12 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 3 PRESSURE 2 SURFACE 19 0 1 0.00000000000000 0 -1 0 0 0 NO, 0.00000000000000 0.00000000000000 1 0 @ * EGROUP THREEDSOLID NAME=1 DISPLACE=DEFAULT STRAINS=DEFAULT MATERIAL=1, RSINT=DEFAULT TINT=DEFAULT RESULTS=STRESSES DEGEN=YES FORMULAT=0, STRESSRE=GLOBAL INITIALS=NONE FRACTUR=NO CMASS=DEFAULT, STRAIN-F=0 UL-FORMU=DEFAULT LVUS1=0 LVUS2=0 SED=NO RUPTURE=ADINA, INCOMPAT=DEFAULT TIME-OFF=0.00000000000000 POROUS=NO, WTMC=1.00000000000000 OPTION=NONE DESCRIPT=NONE PRINT=DEFAULT, SAVE=DEFAULT TBIRTH=0.00000000000000 TDEATH=0.00000000000000, TMC-MATE=1 * GVOLUME NODES=27 PATTERN=0 NCOINCID=BOUNDARIES NCFACE=123456 NCEDGE=, 123456789ABC NCVERTEX=12345678 NCTOLERA=1.00000000000000E-05, SUBSTRUC=0 GROUP=1 MESHING=MAPPED PREFSHAP=AUTOMATIC, DEGENERA=YES COLLAPSE=NO MIDNODES=CURVED METHOD=DELAUNAY, BOUNDARY=ADVFRONT @CLEAR 1 2 3 4 @ *

sz 13. re tfrekvencia k meghata roza sa Saja

ADINA haszn alata saj atfrekvenic ak meghat aroz as ara Hat arozzuk meg a r ezb ol k esz ult k urt 30 legkisebb saj atfrekvenci aj at.

z
(0, 0, 300) (50, 0, 200)

(10, 0, 100) (5, 0, 50) (0, 0, 0)

13.1. abra. K urt geometria v azlata A fenti abr an v azolt k urt csak egy jelleghelyes abra, a konkr et m eretez es et a mell ozz uk. Anyaga r ez (Linear-Elastic, Isotropic), a k ovetkez o anyagjellemz okkel: kg tonna = 8.9 109 3 m mm3

E = 115 GPa

= 0.36

= 8900

A feladat v egrehajt as ahoz haszn aland o f obb funkci ok, parancsok:

A feladat v egrehajt as ahoz haszn aland o f obb funkci ok, parancsok, el er es uk a meg adott men uhierarchi ab ol. BOVEBBEN LASD az input le-t!

90

91
AUI, ADINA Structures, Frequencies/Modes, No FSI Module Bar Number of Frequencies/Modes Shapes: 30 Number of Mode Shapes to be Printed: 30 Solution Method: Lanczos Iteration Geometry Heading Degrees of Freedom... Points... 1: 0,0,0; 2:0,0,300; 3: 5,0,50; 4: 10,0,100; 5: 50,0,200; Lines Define... Add... Straight 1: P1=1, P2=2 Save Add... Polyline, Type: Spline 3, 4, 5 Save Surfaces Define... Add... Revolved Angle of Rotation: 360 Line#: 2 Axis of Revolution: Line:

Control

1 Save

Model

Materials Elastic Isotropic Add... Youngs modulus: 115E3; Poissons Ratio: 0.3 Density: 8.9E-9 Boundary Conditions Define Fixity... Add... 1: NO-TRANSLATION X, Y, Z Translation-t bejel olni Boundary Conditions Apply Fixity Lines: Element Groups... Add... (No.1); Type: 3 0.2

Meshing

Shell, Element Thickness:

Mesh Density Line... Method: Use Number of Divisions Line#: 2 Number of Subdivisions: Line#: 3 Number of Subdivisions: Line#: 4 Number of Subdivisions:

20 Length Ratio...: 5 5 Length Ratio...: 1 20 Length Ratio...: 1 1

Solution

Create Mesh Surface... Shell, Element Group - No.1 Surface#: Data File/Run...

AUI, Post-Processing -> Open: Clear (F9) Show Deformed Mesh List

gyak-??.por Mesh Plot (F10) Show Original Mesh Scale Displacements

Value List DISPLACEMENT: 1 Dispacement DISPLACEMENT_MAGNITUDE Boundary Conditions Default Load Plot Use Default megfog asok megjelen t ese

Display

terhel esek megjelen t ese

Band Plot Create... Eigenvector, EIGENVECTOR_MAGNITUDE Animate

92

13. RESZ: Saj atfrekvenci ak meghat aroz asa

DATABASE NEW SAVE=NO PROMPT=NO FEPROGRAM ADINA CONTROL FILEVERSION=V85 * FEPROGRAM PROGRAM=ADINA * HEADING STRING=Gyak13 - Sajatertekek, sajatfrekvenciak * MASTER ANALYSIS=FREQUENCIES MODEX=EXECUTE TSTART=0.00000000000000, IDOF=0 OVALIZAT=NONE FLUIDPOT=AUTOMATIC CYCLICPA=1 IPOSIT=STOP, REACTION=YES INITIALS=NO FSINTERA=NO IRINT=DEFAULT CMASS=NO, SHELLNDO=AUTOMATIC AUTOMATI=OFF SOLVER=SPARSE, CONTACT-=CONSTRAINT-FUNCTION TRELEASE=0.00000000000000, RESTART-=NO FRACTURE=NO LOAD-CAS=NO LOAD-PEN=NO MAXSOLME=0, MTOTM=2 RECL=3000 SINGULAR=YES STIFFNES=0.000100000000000000, MAP-OUTP=NONE MAP-FORM=NO NODAL-DE= POROUS-C=NO ADAPTIVE=0, ZOOM-LAB=1 AXIS-CYC=0 PERIODIC=NO VECTOR-S=GEOMETRY EPSI-FIR=NO, STABILIZ=NO STABFACT=1.00000000000000E-10 RESULTS=PORTHOLE, FEFCORR=NO BOLTSTEP=1 EXTEND-S=YES CONVERT-=NO DEGEN=YES, TMC-MODE=NO ENSIGHT-=NO * FREQUENCIES METHOD=LANCZOS-ITERATION NEIGEN=30 NMODE=30 IPRINT=NO, RIGID-BO=NO RSHIFT=0.00000000000000 CUTOFF=1.00000000000000E+30, NITEMM=DEFAULT STURM-CH=NO TOLERANC=DEFAULT INTERVAL=NO, FMIN=0.00000000000000 FMAX=DEFAULT MODALSTR=NO STATIC=NO, NSHIFT=AUTO NSHIFT-B=50 * COORDINATES POINT SYSTEM=0 @CLEAR 1 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 0 2 0.00000000000000 0.00000000000000 300.000000000000 0 3 5.00000000000000 0.00000000000000 50.0000000000000 0 4 10.0000000000000 0.00000000000000 100.000000000000 0 5 50.0000000000000 0.00000000000000 200.000000000000 0 @ * LINE STRAIGHT NAME=1 P1=1 P2=2 * LINE POLYLINE NAME=2 TYPE=SPLINE @CLEAR 3 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 4 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 5 0.00000000000000 0.00000000000000 0.00000000000000 @ * SURFACE REVOLVED NAME=1 MODE=LINE LINE=0 ANGLE=360.000000000000, ALINE=1 PCOINCID=YES PTOLERAN=1.00000000000000E-05 NDIV=1 @CLEAR 2 @ * MATERIAL ELASTIC NAME=1 E=115000.000000000 NU=0.300000000000000, DENSITY=8.90000000000000E-09 ALPHA=0.00000000000000 MDESCRIP=, NONE * FIXITY NAME=NO-TRANSLATION @CLEAR X-TRANSLATION Y-TRANSLATION Z-TRANSLATION OVALIZATION @ * FIXBOUNDARY LINES FIXITY=ALL @CLEAR 3 NO-TRANSLATION @ * EGROUP SHELL NAME=1 DISPLACE=DEFAULT MATERIAL=1 RINT=DEFAULT, SINT=DEFAULT TINT=2 RESULTS=STRESSES STRESSRE=GLOBAL PRINTVEC=0, NLAYERS=1 INITIALS=NONE FAILURE=0 SECTION=0 CMASS=DEFAULT, STRAINS=DEFAULT RUPTURE=ADINA TIME-OFF=0.00000000000000, OPTION=NONE DESCRIPT=NONE THICKNES=0.200000000000000, INCOMPAT=DEFAULT PRINT=DEFAULT SAVE=DEFAULT, TBIRTH=0.00000000000000 TDEATH=0.00000000000000 TINT-TYP=GAUSS * SUBDIVIDE LINE NAME=2 MODE=DIVISIONS NDIV=20 RATIO=5.00000000000000, PROGRESS=GEOMETRIC CBIAS=NO * SUBDIVIDE LINE NAME=3 MODE=DIVISIONS NDIV=5 RATIO=1.00000000000000, PROGRESS=GEOMETRIC CBIAS=NO * SUBDIVIDE LINE NAME=4 MODE=DIVISIONS NDIV=20 RATIO=1.00000000000000, PROGRESS=GEOMETRIC CBIAS=NO * GSURFACE NODES=8 PATTERN=AUTOMATIC NCOINCID=BOUNDARIES NCEDGE=1234, NCVERTEX=1234 NCTOLERA=1.00000000000000E-05 SUBSTRUC=0 GROUP=1,

93
PREFSHAP=AUTOMATIC MESHING=MAPPED SMOOTHIN=NO DEGENERA=NO, COLLAPSE=NO MIDNODES=CURVED METHOD=ADVFRONT FLIP=NO @CLEAR 1 @*

Z X

P5

L4

U U U 1 2 3 - - U U U
1 2 3

C C C C CC B L3

13.2. abra. A k urt VEM modellje


MODE 1, F 157.4 TIME 0.000 MODE 3, F 283.4 TIME 0.000 MODE 20, F 1165. TIME 0.000

13.3. a bra. K urt n eh any leng esk epe