You are on page 1of 101

PENDAHULUAN Modul Varythesis Usaha Tangga Jaya ini mulanya dihasilkan khas kepada semua murid Sekolah Kebangsaan

n Bawang Assan dari tahun empat hingga enam. Ia adalah ulangkaji berfokus berdasarkan Kemahiran Proses Asas Sains. Panitia Sains dapati ada perubahan positif terutama kepada murid-murid lemah. Soalan-soalan diadaptasikan daripada 15 kriteria utama Bahagian B soalansoalan UPSR sebenar daripada tahun 2003 sehingga 2012. Soalan sengaja diulang dalam semua kriteria bagi memudahkan pemahaman murid. Modul ini sesuai digunakan oleh murid-murid dan guru-guru semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas atau semasa ulangkaji di rumah. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi meningkatkan prestasi semua murid dalam mata pelajaran Sains di sekolah ini. Sesungguhnya kecemerlangan akan tercipta apabila pelajar biasa, daripada keluarga biasa, dengan kecerdasan biasa, yang belajar di sekolah biasa, berusaha secara luar biasa. Mari mengkaji warna pelangi Untuk meneroka sifat cahaya Salah murid jangan dimarahi Bimbinglah mereka sehingga berjaya

IKRAR DAN JANJI MURID

Bahawasanya saya . murid tahun . Sekolah... dengan ini berjanji akan berusaha dengan sepenuh usaha dan tenaga saya untuk mencapai cita-cita saya mendapat A dalam mata pelajaran Sains. Saya juga akan memberi sepenuh perhatian semasa guru mengajar Sains di dalam kelas. Saya percaya untuk mencapai kejayaan yang cemerlang saya juga perlu menyiapkan semua latihan yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya. Saya yakin saya boleh mendapat A dalam mata pelajaran Sains dan mata pelajaran lain.

IKHLAS DARIPADA: Tandatangan murid MOHD IZHAM BIN MAHMAD REDZUAN SEKOLAH KEBANGSAAN BAWANG ASSAN, SIBU SARAWAK. Tandatangan ibu bapa Tandatangan guru

___________________ ( )

_________________ ( ) (

________________ )

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

1 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

MENGENALI KEMAHIRAN MENGAWAL PEMBOLEHUBAH. - UNTUK MENCARI PEMBOLEHUBAH, KAMU MESTI MENGETAHUI DI MANA LETAKNYA WHAT TO CHANGE, WHAT TO OBSERVE DAN WHAT TO KEPT SAME. - JAWAPAN BOLEH DITULIS DALAM BAHASA MELAYU ATAU BAHASA INGGERIS MENGIKUT KEMAMPUAN KAMU. 1. Apabila melihat soalan, ikut langkah-langkah berikut: i. Cari What To Change (Apa yang tidak sama) dan tuliskan TC atau WTC. ii. Cari What To Observe (Hasil Eksperimen) dan tuliskan TO atau WTO. iii. Bagi maklumat dari table atau jadual terus tuliskan TC dan TO. iv. Tambahkan perkataan/parameter yang sesuai (the number of./the type/the size of ) v Jika jadual menegak, WTC terletak di sebelah kiri dan WTO terletak di kanan. vi. Tengok perkataan different , change atau yang diubah, dibezakan.

vii. Tuliskan WTC di kiri dan WTO di kanan. WTC WTO

viii. Bagi jadual melintang, WTC tuliskan di atas dan WTO di bawah seperti berikut: WTC - The WTO - The Time Masa Length of the shadow Panjang bayang-bayang 1.00 10 2.00 20

1. Buat seperti berikut: 2. Contoh 1 WTC - The Weight of food given per day Berat makanan diberi sehari 1 kg 3 kg 5 kg WTO The Size of Elephants Saiz gajah small big bigger

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

2 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

Contoh 2 WTC The WTO - The Time (minutes) Masa (minit) Temperature of the water Suhu Air

1. Number of marbles (Bilangan guli) Bilangan guli Water level (mililitre) Aras air (mililiter) 2. 2 4 6 8

2 35

4 40

6 45

10

20

30

40

3. Selepas menanda, barulah cari soalan yang minta what to change serta what to observe. Salin semula sahaja jawapan kamu seperti yang ditulis di atas tadi. 4. Contoh soalan yang boleh dijawab terus. 5. Bulatkan perkataan what to change dan what to observe 6. Jawablah soalan dengan menyalin semula tajuk-tajuk di dalam jadual di atas sehingga habis ayatnya. - State what to change : The Time Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan : Masa - State what to observe: The temperature of the water Nyatakan pembolehubah yang bergerakbalas : suhu air 4. 3.

Year Tahun 2010 2011 2012

Number of Orang Utan Bilangan Orang Utan 8 6 4

Quantity of fertilizer (gram) Jumlah baja (gram) 30 40 50 60

Height Of Plants (cm) Ketinggian pokok (cm) 6 8 10 12

The number of the coin Bilangan duit syiling The length of the rubber band (cm) Panjang gelang getah (cm) 3 Hakcipta Terpelihara SKBA.

1 5

2 6

3 7

4 8

Latihan menanda WTC dan WTO Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya. Edisi 2013

Latihan menulis semula WTC dan WTO pada soalan. 1. Number of marbles (Bilangan guli) Bilangan guli Water level (mililitre) Aras air (mililiter) 2 4 6 8 3. 10 20 30 40

- State what to observe: ___________________________________________ Nyatakan pembolehubah yang bergerakbalas : ___________________________

State what to change : ________________________________________ Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan : ________________________________________ - State what to observe: ___________________________________________ Nyatakan pembolehubah yang bergerakbalas : ___________________________________________ 2. Year Tahun 2010 2011 2012 Number of Orang Utan Bilangan Orang Utan 8 6 4

Quantity of fertilizer (gram) Jumlah baja (gram) 30 40 50 60

Height Of Plants (cm) Ketinggian pokok (cm) 6 8 10 12

State what to change : ___________________________________________ Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan : ___________________________________________ State what to observe: ___________________________________________ Nyatakan pembolehubah yang bergerakbalas : ___________________________________________

2. State what to change : ___________________________________________ Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan : ___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

4 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

4. The number of the coin Bilangan duit syiling The length of the rubber band (cm) Panjang gelang getah (cm) 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9

State what to observe: ___________________________________________ Nyatakan pembolehubah yang bergerakbalas : ___________________________________________ CARA-CARA MENCARI WHAT TO KEPT SAME (PEMBOLEHUBAH DIMALARKAN) 1. Cari persamaan pada gambar sama saiz( the size of), sama jenis (the type of..), sama tinggi (the height of ..), sama bilangan (the number of) 2. Tengok perkataan same (sama) pada soalan atau pernyataan. 3. Pilih parameter yang sesuai seperti the size of, the volume of.., the type of.. 4. Tuliskan WTS dan catatkan di penjuru kiri soalan. 5. Ini penting kerana ia boleh digunakan terus dan disalin pada soalan. KENAPA PERLU TAHU DAN TULIS WTC, WTO DAN WTS (TCOS) ?

State what to change : ____________________________________________ Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan : ____________________________________________ State what to observe: ___________________________________________ Nyatakan pembolehubah yang bergerakbalas : ___________________________________________ 5. Day Hari 1 2 3 4 Number of mould Bilangan kulapuk 0 1 2 3

State what to change : ___________________________________________ Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan : ___________________________________________ Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

1. Untuk menjawab soalan variable/information two information... 2.Untuk panduan menjawab soalan Aim 3.Untuk menjawab soalan Hipotesis 4.Untuk menjawab soalan conclusion 5.Untuk menjawab soalan state the relationship between two variables 6. Untuk menjawab soalan state the relationship between WTC and WTO (what to change and what to observe) 7. Untuk menjawab soalan Conclusion 8. Untuk menjawab soalan Hyphotesis 5 Hakcipta Terpelihara SKBA. Edisi 2013

9. Untuk mencari parameter yang sesuai 10. Dalam UPSR ada sekurang-kurangnya 8 markah dari soalan begini. PETUA RINGKAS/MUDAH WHAT TO CHANGE (WTC/TC) Different atau change Apa yang berbeza Apa yang P dapat Q tak dapat Apa yang tidak sama Beberapa bilangannya Apa yang diulang P banyak, Q sedikit Apa yang P ada, Q tak ada WHAT TO OBSERVE (WTO/TO/TM) Apa yang dihasilkan Apa yang dicari Perubahan condition atau keadaan selepas beberapa.. Apa yang terjadi perubahan Apa yang dicatat pada jadual Apa yang terjadi setelah beberapa hari Apa yang direkodkan/didapati WHAT TO KEPT SAME (WTS/TS) Apa yang sama Apa yang ditetapkan Apa yang P dapat, Q pun dapat Apa yang dikawal samarata Apa yang serupa pada setiap bekas/tempat Semua perkara yang sama seperti sama jenis, bentuk Apa yang P ada, Q pun ada

CARA MENCARI PARAMETER 1.Object/objek The size of/the type of the object ( saiz objek/jenis objek) The shape of the object (bentuk objek) Benda The length of the object (panjang objek) The number of the object (bilangan objek) The thickness of the object (ketebalan objek) 2. Water The volume of water (isipadu air) The quantity of water (jumlah air) The temperature of water (suhu air) The type of the water (jenis air) The Size of the balloon (saiz belon) The type of balloon (jenis belon) The size of the marble (saiz guli) The weight of the marble (berat guli) The type of the marble (jenis guli) The number of the marble (bilangan guli) The type of animals (jenis haiwan) The number of animals (bilangan haiwan) The types of animals spesies (jenis spesies ) The size of animals (saiz haiwan) The type of plants (jenis tumbuhan) The number of plants (bilangan tumbuhan) The types of palnts spesies (jenis spesies ) The size of plants (saiz tumbuhan)

3. Balloon

4. Marble

5. Animals

6. Plants

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

6 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

KENALI RADAS-RADAS YANG DIGUNAKAN , EKSPERIMEN YANG ADA DALAM RAJAH . TULISKAN KEGUNAANNYA DI SEBELAH. Contohnya : 1. Gambar jam ukur masa/time - unitnya minute,second,hour 2. Thermometre ukur suhu - unitnya degree celcius 3. Measuring cylinder ukur isipadu -unitnya ml, liter 4. Ruler/pembaris ukur jarak,panjang unitnya cm, meter, kilometer 5. Objek/benda/buah - besar, kecil, gram, kg, bilangan

Section B ( Controlling Variable - Table ) 1 These are Imans results : Berikut adalah keputusan Iman:

Types of object Jenis objek Time taken to absorb / second Masa diambil untuk menyerap/saat

Paper Kertas

Cloth Kain

Towel Tuala

Sponge Span

15

23

40

PERINGATAN : PASTIKAN ANDA CEKAP DAHULU WTC, WTO DAN WTS SEBELUM MULA MENJAWAB SOALANSOALAN SETERUSNYA. JANGAN LUPA MENCATAT DI SETIAP PENJURU KIRI SOALAN ATAU DI MANA YANG SESUAI PADA SOALAN ANDA.

(a)

Using Imans results, state the following variables : Menggunakan keputusan Iman, nyatakan pembolehubah: i.What to changed ( Manipulated variable )(C11) Apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasikan) ii.What to observe ( Responding variable )(C12) Apa yang diperhatikan ( pembolehubah bergerakbalas) ...

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

7 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

iii. Two variables to keep the same ( Controlled variable )(C13) Dua pembolehubah yang disamakan ( pembolehubah dimalarkan) . .. (b) State two information gathered in this investigation.(C10) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. ______________________________________________________ _______________________________________________________

Dua blok kayu diletakkan di atas meja. Kemudian meja digoncang sehingga kedua-dua blok kayu jatuh. Masa yang diambil oleh setiap blok kayu untuk tumbang direkodkan dalam jadual di bawah.

Wooden blocks Blok kayu A B (a)

Height (cm) Ketinggian (cm) 10 30

Time taken to fall Masa diambil untuk jatuh 12 4

In this experiment, state the things that : Dalam eksperimen ini, nyatakan perkara: i. is observed ( Responding variable )(C12) yang diperhatikan (pembolehubah bergerakbalas) ii. is changed ( Manipulated variable )(C11) yang diubah ( pembolehubah dimanipulasikan) .. ..

2 An experiment is carried by Fazzwan to find out whether the height of an object affects its stability. Eksperimen dijalankan oleh Fazzwan untuk menguji sama ada ketinggian objek mempengaruhi kestabilannya.

Two wooden blocks are placed on a table. Then the table is shaken until bothwooden blocks fall down. The time taken for each wooden block to fall is recorded in the table below.

( b ) State two variable that is kept the same ( Constant variable )(C13) Dua perkara yang disamakan (pembolehubah dimalarkan) i. 8 Hakcipta Terpelihara SKBA. ii ...

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

Edisi 2013

3. Farid tries to break two object of the same size but made up of different materials. His observations are recorded in the table below. Farid cuba mematahkan dua objeks yang sama saiz tetapi dibuat daripada bahan yang berbeza. Pemerhatiannya direkodkan dalam jadual di bawah.

( b ) Give the variable that to observe ( Responding variable )(C12) Berikan dua pembolehubah yang bergerakbalas . ( c ) State : What to change : Nyatakan : Apa yang diubah-ubah :(C11)

Chalk Kapur Object Objek Chalk kapur Iron Nail Paku besii

Iron nail Paku besi Observation Pemerhatian Can be broken Boleh dipatahkan Cannot be broken Tidak boleh dipatahkan

______________________________________________________ (d) The variables to kept the same ( Controlled variable )(C13) Pembolehubah yang disamakan ( pembolehubah dimalarkan) . ..

( a ) State two variables that need to be identified in the experiment.(C10) Nyatakan dua pembolehubah yang dikenal pasti dalam eksperimen.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

9 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

4. 10 ml water is poured into a boiling tube and the temperature of the water is measured. Then the water is heated. The temperature of the water is recorded at every 2 minutes. The heating is stopped after 6 minutes. 10 ml water dimasukkan ke dalam tabung didih dan bacaan suhu air diukur. Kemudian air dipanaskan. Suhu air direkodkan setiap 2 minit. Pemanasan dihentikan selepas 6 minit. Observation : Pemerhatian: Time ( minute ) Masa ( minit) 0 Water temperature ( o 26 C) Suhu air ( o C )

(c )

State : Nyatakan : i. What to change ( Manipulated variables )(C11) Apa yang diubah ( pembolehubah dimanipulasikan) ii. Responding variable . ( What to observe )(C12) Pembolehubah bergerakbalas ( apa yang diperhatikan) .

2 38

4 50

6 62

(a)

State the things that is to be controlled in the experiment. (What to keep the same )(C13) Nyatakan pembolehubah yang dikawal dalam eksperimen (apa yang sama) .

( b ) State two variables in the investigation.( is change and to measure )(C10) Nyatakan dua pembolehubah dalam penyiasatan ( yang diubah dan diukur) 10 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

Edisi 2013

5.Natasha carried out an activity using different measuring tools to measure the length of the pencil . Her results were recorded in a table. Natasha menjalankan aktiviti menggunakan pelbagai alat pengukur untuk mengukur panjang pensil. Keputusannya direkodkan dalam jadual.

ii.

What to measure ( Responding variable )(C12) Apa yang diukur ( pembolehubah bergerakbalas) .

iii.

Two controlled variable . ( To keep the same )(C13) Dua pembolehubah dimalarkan ( Apa yang disamakan)

Measuring tools Alat pengukur Measuremen t Ukuran

Matches Mancis

Stick Kay u

Nail Paku

Plasti c ruler (cm)

Met al ruler (cm ) 13

Woode n ruler (cm )

. ( b ) State two information gathered in this investigation.(C10) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam ujikaji ini. _________________________________________________ ___________________________________________________

12

13

13

(a) i.

Based on the investigation, state the following : What to change ( Manipulated variables )(C11) Apa yang berbeza (pembolehubah dimanipulasikan) ..

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

11 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

LANGKAH-LANGKAH MENCARI PEMBOLEHUBAH DARI SOALAN BERBENTUK GRAF 1. 1. Lihat tajuk yang terdapat pada kedua-dua paksi/tiang graf atas dan bawah. 2. Bagi graf biasa, di atas adalah WTO, manakala di paksi bawah adalah WTC. 3. Jangan tersilap menanda perkataan WTC bagi tajuk what to change dan WTO bagi tajuk What To Observe. 4. Kemudian, salin sahaja tajuk di paksi graf bagi menjawab soalan di bawahnya. 5. PERINGATAN : WTC DI PAKSI BAWAH DAN WTO DI PAKSI ATAS. 6. Tambahkan The di hadapan tajuk setiap paksi jika tidak ada. WTC- The Time Masa WTO The volume of water collected Isipadu air yang terkumpul

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.) .. (b) What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) (a)

. 12 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

Edisi 2013

Section B ( Controlling Variable - Graf ) 1. Number of tiger Bilangan harimau

(c ) State two information gathered in this investigation.(C10) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam ujikaji ini. __________________________________________________

( d ) State two variable that is kept the same ( Constant variable ) (C13) Dua perkara yang disamakan (pembolehubah dimalarkan) i.. ii .... Year Tahun Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : (a) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.) .. (b) What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) .

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

13 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

2.

The weight of rubbish perday Berat sampah sehari

( c ) State two information gathered in this investigation.(C10) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam ujikaji ini. ________________________________________________ _______________________________________________ ( d ) State two variable that is kept the same ( Constant variable ) (C13) Dua perkara yang disamakan (pembolehubah dimalarkan) i..

Number of peoples in the house Bilangan orang di dalam rumah Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : (a) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.) .. (b) What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) .

ii ....

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

14 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

3. Weight of fish after one month Berat ikan selepas sebulan ( c ) State two information gathered in this investigation.(C10) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam ujikaji i _________________________________________________ ___________________________________________________

3 4 Number of fish in the aquarium Bilangan ikan di dalam akuarium

( d ) State two variable that is kept the same ( Constant variable )(C13) Dua perkara yang disamakan (pembolehubah dimalarkan) i..

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : (a) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.) .. (b) What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) .

ii ....

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

15 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

LANGKAH-LANGKAH MENJAWAB DAN MENCARI WHAT TO CHANGE DAN WHAT TO OBSERVE DARIPADA GAMBAR. 1. Perhatikan gambar yang diberi dengan betul. 2. Kenal pasti setiap gambar dengan teliti. Sekiranya ada dua gambar, cari perbezaan yang sengaja dibuat. Itu adalah WHAT TO CHANGE. 3. Hasilnya adalah WHAT TO OBSERVE. 4. Bulatkan apa yang tidak sama dalam rajah. 5. Tuliskan di atas apa yang tidak sama. Apa P dapat Q tak dapat. Tandakan. 6. Tuliskan parameternya. 7. Cari soalan yang minta What To Change dan What To Observe.

WTC : The number of block Bilangan blok WTO : The time to topple over. Masa untuk jatuh.

Bulatkan dan kira. Tuliskan bilangannya. Jika boleh bilang/kira parameternya boleh letak the number of .. atau bilangan.. Lengkapkan jawapan di bawahnya: Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : ( a ) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.) The number of block / Bilangan blok

( b ) What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) The time to topple over/Masa untuk jatuh 16 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

Edisi 2013

Section B ( Controlling Variable Figure/Picture ) 1. 2. Diagram below shows an investigation carried out by Fiza. She puts three different sizes of sponge in three containers. Each container contains 500 ml water. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan oleh Fiza. Dia meletakkan tiga span yang berlainan saiz di dalam tiga bekas. Setiap bekas mengandungi 500 ml air.

P 20 books can be filled

Q 60 books can be filled P Q R

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : (a) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.)

.. (b) What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas)

After 15 minutes, she recorded the volume of water left in the container. The result are shown in the table below. Selepas 15 minit, dia merekodkan isipadu air yang tinggal di dalam bekas. Hasil ditun jukkan dalam jadual di bawah. Container Bekas Volume of water left / ml Isipadu air yang tinggal/ml P 400 Q 250 R 100

. ( c ) State two information gathered in this investigation.(C10) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam ujikaji ini. _________________________________________________ ______________________________________________ Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

17 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : (a) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.) .. (b) What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) . (c) State two information gathered in this investigation.(C10) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam ujikaji ini. ______ _______________________________________ _______________________________________________ 3.

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : (a) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.) . (b) What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas)

. (c) State two information gathered in this investigation.(C10) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam ujikaji ini. _____________________________________________ ______________________________________________ ( d )State two variable that is kept the same ( Constant variable ) (C13)Dua perkara yang disamakan (pembolehubah dimalarkan) i.. ii ....

X Can collect 100 ml water

Y Can collect 50 ml water

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

18 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

4.The diagram below shows an investigation carried out by Aqmal. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Aqmal.

(b)

What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) .

( c ) State two information gathered in this investigation.(C10) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam ujikaji ini. ______________________________________________ Container W Bekas W Container X Bekas X Container Y Bekas Y ______________________________________________

Table below shows the results of the investigation. Jadual di bawah menunjukkan hasil penyiasatan. Container Bekas W X Y Height of young plants / cm Ketinggian anak pokok/cm 12 10 8

( d )State two variable that is kept the same ( Constant variable ) (C13)Dua perkara yang disamakan (pembolehubah dimalarkan) i.. ii ....

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : (a) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.)

..

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

19 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

5. The diagram below shows three similar handkerchiefs being hung in different ways. The time for the handkerchief to dry were recorded at the end of a fair test. Rajah di bawah menunjukkan tiga sapu tangan yang sama dijemur dengan cara yang berbeza. Masa untuk sapu tangan kering direkodkan di akhir ujikaji ini.

( c ) State two information gathered in this investigation.(C10) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam ujikaji ini. ______________________________________________ ______________________________________________

( d ) State two variable that is kept the same ( Constant variable ) (C13)Dua perkara yang disamakan (pembolehubah dimalarkan)
P Q R

10 minutes

15 minutes

20 minutes

i.. ii ....

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : (a) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.) .. (b) What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) .

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

20 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

6. The Figure are show the investigation at three slices of breads. Rajah yang berikut menunjukkan penyiasatan yang dijalankan ke atas tiga keping roti. Record your observation after 7 days Rekodkan pemerhatian selepas 7 hari

(b)

What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) .

(c)

State two information gathered in this investigation.(C10) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam ujikaji ini. ________________________________________________ _______________________________________________

water

Amount of water Jumlah air 1 spoon 1 sudu 2 spoon 2 sudu 3 spoon 3 sudu

Number of black sport Bilangan tompok kulat 3 5 7

( d )State two variable that is kept the same ( Constant variable ) (C13) Dua perkara yang disamakan (pembolehubah dimalarkan) i.. ii ....

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : ( a ) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.) ..

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

21 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

7. Diagram below shows an investigation carried out by Aiman. Three circuits with different number of batteries are used in this investigation. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Aiman. Tiga litar dengan perbezaan bilangan bateri digunakan dalam penyiasatan ini. X Y Z

(b)

What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) .

c ) State two information gathered in this investigation(C10) Nyatakan dua maklumat yang dikumpul dalam ujikaji ini. ______________________________________________ ______________________________________________

Table below shows the brightness of the bulb in each circuits. Jadual di bawah menunjukkan kecerahan mentol dalam setiap litar. 1 2 3 Number of batteries Bilangan bateri Dim Bright Very bright Brightness of bulbs Malap terang Amat terang Kecerahan mentol Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : (a) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.)

( d ) State two variable that is kept the same ( Constant variable ) (C13) Dua perkara yang disamakan (pembolehubah dimalarkan) i.. ii ....

..

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

22 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

Farah carried out an investigation on two objects in two different position. Objects P and Q are of the same size, shape and material. Farah blows towards both objects slowly. It was found P fall faster than Q. Farah menjalankan penyiasatan tentang dua objek dalam dua kedudukan berbeza. Objek P dan Q adalah sama saiz, bentuk dan bahan. Farah meniup ke arah kedua-dua objek perlahan-lahan. Didapati objek Q jatuh lebih cepat daripada objek P.

( c ) What to keep the same ( Controlled variable )(C13) Perkara yang disamakan (pembolehubah dimalarkan/dikawal) . (d) State one information gathered in this investigation.(C10) Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. _______________________________________________________

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : (a) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.) .. (b) What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) .

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

23 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

9 Figure below shows an investigation on the fish in aquarium X and Y. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan tentang ikan dalam akuarium X dan Y.

c) State two information gathered in this investigation.(C10) Nyatakan dua maklumat dikumpulkan dalam penyiasatan ini. _________________________________________________ _________________________________________________ 10.

X a)

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan di atas, nyatakan perkara : i. What to change ( Manipulated variables )(C11) Apa yang diubah ( pembolehubah dimanipulasikan) . ii. Responding variable . ( What to observe )(C12) Pembolehubah bergerakbalas ( apa yang diperhatikan) . b.) Two controlled variable . ( What to keep the same )(C13) Dua perkara yang dimalarkan ( Apa yang disamakan) 24 Hakcipta Terpelihara SKBA. From the experiment, (Daripada eksperimen).. ( a ) State two controlled variable in the experiment. ( To keep the same ) Nyatakan dua pembolehubah yang dikawal ( Apa yang disamakan)(C13) .

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

Edisi 2013

( b ) State two variables in the investigation.( To change and to measure )(C10) Nyatakan dua pembolehubah dalam penyiasatan ( yang berbeza dan diukur) i. ii.

11.

(c)

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan di atas, nyatakan perkara : i. What to change ( Manipulated variables )(C11) Apa yang diubah ( pembolehubah dimanipulasikan) .. ii. Responding variable . ( What to observe )(C12) Pembolehubah bergerakbalas ( apa yang diperhatikan) . . Week 2 Week 4

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : ( a ) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.) .. ( b ) What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) .

( d ) State two variable that is kept the same ( Constant variable ) (C13)Dua perkara yang disamakan (pembolehubah dimalarkan) i.. ii ....

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

25 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

12. P Q R

13.

Torchlight X

Time to topple over/masa untuk tumbang. P - 10 minutes Q 8 minutes R 12 minutes Torchlight Y Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : (a) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.) .. (b) What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) . ( c ) What to keep the same ( Controlled variable )(C13) Perkara yang disamakan (pembolehubah dimalarkan/dikawal) . (d) State one information gathered in this investigation.(C10) Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. _______________________________________________________ 26 Hakcipta Terpelihara SKBA. Edisi 2013

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : (a) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.) .. (b) What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) . ( c ) What to keep the same ( Controlled variable )(C13) Perkara yang disamakan (pembolehubah dimalarkan/dikawal) . (d) State one information gathered in this investigation.(C10) Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. _______________________________________________________ Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

14.

(b)

What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) .

(c) What to keep same controlled variable Perkara yang disamakan (pembolehubah dimalarkan/dikawal) . R S T (d) State one information gathered in this investigation.(C10) Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. _______________________________________________________

Observation : The number of pupils needed to move the refregirator Pemerhatian: Bilangan orang yang perlu untuk memindahkan peti sejuk. R 4 pupils S 2 pupils T 1 pupil

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : (a) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.) ..

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

27 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

15. P Q

16.

Time to arrived /masa untuk sampai W 10 minutes Can filled 20 flowers Can filled 40 flowers Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : (a) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.) X 20 minutes Y 25 minutes

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : (a) What to change ( Manipulated variable )(C11) Perkara yang berubah (Pembolehubah dimanipulasikan.) .. (b) What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) . ( c ) What to keep the same ( Controlled variable )(C13) Perkara yang disamakan (pembolehubah dimalarkan/dikawal) .

.. (b) What to measure ( Responding variable )(C12) Perkara yang diukur (pembolehubah bergerakbalas) . ( c ) What to keep the same ( Controlled variable )(C13) Perkara yang disamakan (pembolehubah dimalarkan/dikawal) .

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

28 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

Section B ( Predict -C4 dan C5, Aim C6, trend/pattern- C7, Relationship between two variables(C8) and make conclusion-C9 ) 2.0 TO PREDICT (MERAMAL) Making a forecast about what will happen in the future based on prior knowledge gained through experience or collected data Find out the trend first. -To state what will happen by using previous data or information - To state what will happen by extrapolating the data Predict the Air Pollution Index (API) at 3.00 pm. C 4 To state what will happen by using previous data or information
Temperature of the water ( C) Time taken for ice to melt (second) 10 120 30 80 50 50 70 30

Menyiasat hubungan antara PM dengan PB Mengkaji kaitan antara PM - PB Mengkaji hubungan antara jarak sumber cahaya daripada objek dengan saiz bayang-bayang To study the relationship between the distance of the source of light from the object and the size of the shadow. C 7 To state the pattern or trend from information gathered/ 4.2 Menyatakan Pola State the pattern increase/decrease/same Menyatakan pola / corak maklumat yang dikumpul Jawapan diperlukan mungkin satu, atau gabungan jawapan C 8 To state the relationship of the variables/ 4.3 Hubungan antara Pembolehubah State the relationship between what to change and what to observe Membuat pernyataan bagi menerangkan hubungan antara dua pembolehubah yang diberi Dua p/u yang dimaksudkan ialah PM /TC dan PB/TO Soalan biasanya spesifik C 9 To make conclusion based on the information gathered/ 4.4 Membuat Kesimpulan atau rumusan
Height of the ramp(cm) 4 8 12 16 Time to travelled by toy car (second) 8 6 4 2

Predict time taken for ice cube to melt if the temperature of the water is 80C C 5 To state what will happen by extrapolating the data Boleh menjangka apa yang akan berlaku jauh ke hadapan berdasarkan pola yang ada / jika pola diubah Menggunakan kemahiran matematik untuk pengiraan C 6 To make statements devived from the data or information gathered/ Tajuk Eksperimen (Aim) To state the relationship between What To Change and What To Observe Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

Write a conclusion for this investigation QUESTION What can you conclude from the investigation? ANSWER 29 Hakcipta Terpelihara SKBA. Edisi 2013

As the height of the ramp increase, the time to travelled by toy car are decrease PANDUAN MENJAWAB A1M. 1. Pastikan kamu telah menanda WTC dan WTO terlebih dahulu. 2. Mulakan ayat To Investigate the relationship between the WTC dan the WTO. 3. Atau dalam bahasa Melayunya, Untuk menyiasat hubungan di antara WTC dan WTO. PANDUAN MENJAWAB SOALAN TREND/PATTERN/CORAK/POLA 1. Daripada jadual, Lihat perubahan nombor. Jika nombornya makin banyak, makin besar, makin bertambah polanya adalah makin bertambah/menaik/increase/the more 2. Jika nombornya makin berkurang,nombor makin sedikit, makin kecil atau makin kurang tuliskan decrease/menurun/makin berkurang/the less 3. Jika nombornya sama, tidak berubah atau serupa tuliskan pola unchanged/sama/tidak berubah.
a. Sebagai persediaan untuk menjawab soalan conclusion

Lihat graf terus mencatat pada graf. Increase ,decrease atau unchanged. 1. TO 2. TO

TC Increase/menaik 3. TO 4. TO

TC Decrease/menurun

TC Unchange/mendatar Increase,unchange berubah/sama 5. TO 6. TO

TC Menaik, tidak

atau the relationship between two variables, bolehlah tuliskan the more/the less/increase/decrease atau tanda anak panah semasa menjawab trend ini. Daripada graf.

TC Increase, decrease Menaik, menurun

TC decrease, increase menurun, menaik

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

30 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

7.

TO

8. TO

TC Unchange, decrease Increase Sama, berkurang menaik

TC Decrease, Unchange, Menurun, sama,

* Ada pola bergabung, tulis semua pola yang ada. 12. Ramalan atau Prediction. - Ramalan angka/nombor mesti kira. Tulis jawapan dalam angka. -Ramalan guna gambar/ keadaan/ suasana tidak perlu kira CARA-CARA MENJAWAB SOALAN CONCLUSION, RELATIONSHIP BETWEEN TWO VARIABLES. THE

Soalan Conclusion dan The relationship between two variables. 1. Tandakan WTC dan WTO 2. Tuliskan the more/the less di tepi WTC dan WTO 3. Salin semula ayat lengkap dengan menyambung semua ayat tadi di ruang soalan.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

31 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

atau CONTOH KAEDAH MENJAWAB.

The more the thickness of the object/semakin tebal objek,


WTC Types of object Jenis objek WTO Time taken to absorb / second Masa diambil untuk menyerap/saat Paper Kertas Cloth Kain Towel Tuala Sponge Span b)

Untuk menyiasat hubungan di antara ketebalan objek dan masa diambil untuk menyerap. What is the trend in the time taken to absorb water?(C7) Buat tanda anak panah di jadual dan jawab di ruang kosong di bawah. Apakah corak masa diambil untuk menyerap air ? Decrease/ makin berkurang/menurun c) What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? - Tandakan the more atau the less ikut pola pada perkataan WTC dan WTO. Sambungkan ayatnya. The more the thickness of the object, the less the time taken to absorb water. atau Semakin tebal objek, semakin kurang masa untuk menyerap air. What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? Jawapan sama macam jawapan (c). The more the thickness of the object, the less the time taken to absorb water. atau Semakin tebal objek, semakin kurang masa untuk menyerap air.

decrease 40 23 15 5 Makin berkurang

The less the time taken to absorb /second


a) What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini? 1 2 3 4 5 6 7 To investigate the relationship between the types of 8 9 10 objects and the time taken to absorb/second. (10 jari) 1 2 3 4 5 6 7 Untuk menyiasat hubungan di antara jenis objek dan 8 masa diambil untuk menyerap/saat atau (8 jari sahaja) Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

d)

32 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

2. An experiment is carried by Syafiq to find out whether the height of an object affects its stability. Eksperimen dijalankan oleh Syafiq untuk menguji sama ada ketinggian objek mempengaruhi kestabilannya.

a)

What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

b)

What is the trend in the time taken to fall down?(C7) Apakah corak masa diambil untuk jatuh? ___________________________________________

B c) What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

Two wooden blocks are placed on a table. Then the table is shaken until bothwooden blocks fall down. The time taken for each wooden block to fall down is recorded in the table below. Dua blok kayu diletakkan di atas meja. Kemudian meja digoncang sehingga kedua-dua blok kayu jatuh. Masa yang diambil oleh setiap blok kayu untuk tumbang direkodkan dalam jadual di bawah.

Wooden blocks Blok kayu A B

Height (cm) Ketinggian (cm) 10 30

Time taken to fall down Masa diambil untuk jatuh 12 4

d)

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

33 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

3. Mizan tries to break two object of the same size but made up of different materials. His observations are recorded in the table below. Mizan cuba mematahkan dua objeks yang sama saiz tetapi dibuat daripada bahan yang berbeza. Pemerhatiannya direkodkan dalam jadual di bawah.

b)

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

Chalk Kapur Object Objek Chalk kapur Iron Nail Paku besii a)

Iron nail Paku besi Observation Pemerhatian Can be broken Boleh dipatahkan Cannot be broken Tidak boleh dipatahkan

c)

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini?

___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

34 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

4. 10 ml water poured into a boiling tube and the temperature of the water is measured by Aresya. Then the water is heated. The temperature of the water is recorded at every 2 minutes. The heating is stopped after 6 minutes. 10 ml water dimasukkan ke dalam tabung didih dan bacaan suhu air diukur Aresya. Kemudian air dipanaskan. Suhu air direkodkan setiap 2 minit. Pemanasan dihentikan selepas 6 minit. Observation : Pemerhatian: Time ( minute ) Masa ( minit) Water temperature ( o C ) Suhu air ( o C ) a)

c)

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

d) 0 26 2 38 4 50 6 62

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

b)

What is the trend in the change of water temperature?(C7) Apakah corak perubahan suhu air? ___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

35 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

5. Syahrul carried out an activity using different measuring tools to measure the length of the pencil . His results were recorded in a table. Syahrul menjalankan aktiviti menggunakan pelbagai alat pengukur untuk mengukur panjang pensil. Keputusannya direkodkan dalam jadual.

c)

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

d) Measuring tools Alat pengukur Measurement Ukuran a) Matches Mancis Stick Kay u 2 Nail Paku Plasti c ruler (cm) Metal ruler (cm ) Woode n ruler (cm )

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________

12

13

13

13

___________________________________________

What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

b)

What is the trend of change of the measurement?(C7) Apakah corak perubahan ukuran? ___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

36 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

Section B ( Controlling Variable - Graf ) 1. Number of tiger Bilangan harimau

c)

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

d)

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

Year Tahun a) What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini?

___________________________________________ b) What is the trend of change in the number of the tiger?(C7) Apakah corak perubahan bilangan harimau?

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

37 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

c) 2. The weight of rubbish perday Berat sampah sehari

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

d)

Number of peoples in the house Bilangan orang di dalam rumah a) What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini?

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

___________________________________________ b) What is the trend of change in the weight of rubbish perday?(C7) Apakah corak perubahan dalam berat sampah sehari? ___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

38 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

3. Weight of fish after one month Berat ikan selepas sebulan c) What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________ d) 1 2 3 4 Number of fish in the aquarium Bilangan ikan di dalam akuarium What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

a)

What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini?

___________________________________________ b) What is the trend of change in the weight of fish after one month?(C7) Apakah corak perubahan berat ikan selepas satu bulan ?

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

39 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

Section B ( Controlling Variable Figure/Picture ) 1.

Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________ d) What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________

P 20 books can be filled a)

Q 60 books can be filled

What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini?

___________________________________________

___________________________________________ b) What is the trend of change in the number of books can be filled (C7) Apakah corak perubahan bilangan buku yang boleh dimasukkan? ___________________________________________

c)

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) 40 Hakcipta Terpelihara SKBA. Edisi 2013

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

3. Diagram below shows an investigation carried out by Sara. She puts three different sizes of sponge in three containers. Each container contains 500 ml water. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan oleh Sara. Dia meletakkan tiga span yang berlainan saiz di dalam tiga bekas. Setiap bekas mengandungi 500 ml air.

b)

What is the trend of change in the volume of water left in the container?(C7) Apakah corak perubahan dalam isipadu air yang tinggal di dalam bekas? ___________________________________________

c)

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

After 15 minutes, she recorded the volume of water left in the container. The result are shown in the table below. Selepas 15 minit, dia merekodkan isipadu air yang tinggal di dalam bekas. Hasil ditun jukkan dalam jadual di bawah. Container Bekas Volume of water left / ml Isipadu air yang tinggal/ml a) P 400 Q 250 R 100

d)

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini?

___________________________________________ 41 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

Edisi 2013

c) 3.

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

X Can collect 50 ml water a)

Y Can collect 100 ml water

d)

What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

b)

What is the trend of change in the volume of the water can be collected?(C7) Apakah corak perubahan dalam isipadu air yang boleh dikumpul?

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

42 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

4.The diagram below shows an investigation carried out by Azlan. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Azlan.

b)

What is the trend of change in the height of the young plants ?(C7) Apakah corak perubahan ketinggian anak pokok? ___________________________________________

c)

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

Container W Bekas W

Container X Bekas X

Container Y Bekas Y

Table below shows the results of the investigation. Jadual di bawah menunjukkan hasil penyiasatan. d) Container Bekas W X Y Height of young plants / cm Ketinggian anak pokok/cm 12 10 8

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

a)

What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini?

______________________________________________ ______________________________________________

___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

43 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

5. The diagram below shows three similar handkerchiefs being hung by Azira in different ways. The time for the handkerchief to dry were recorded at the end of a fair test. Rajah di bawah menunjukkan tiga sapu tangan yang sama dijemur oleh Azira dengan cara yang berbeza. Masa untuk sapu tangan kering direkodkan di akhir ujikaji ini.

b)

What is the trend of change in the time taken for the handkerchief to dry?(C7) Apakah corak perubahan masa diambil untuk sapu tangan menjadi kering? ___________________________________________

c)

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

10 minutes

15 minutes

20 minutes d)

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : a) What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

44 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

6. The Figure are show the investigation at three slices of breads by Aqilah and Izzati. Rajah yang berikut menunjukkan penyiasatan yang dijalankan ke atas tiga keping roti oleh Aqilah dan Izzati. Record your observation after 7 days Rekodkan pemerhatian selepas 7 hari

b)

What is the trend of change in the number of black sport ?(C7) Apakah perubahan corak dalam bilangan tompok kulat ? ___________________________________________

c) water

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

Amount of water Jumlah air 1 spoon 1 sudu 2 spoon 2 sudu 3 spoon 3 sudu

Number of black sport Bilangan tompok kulat 3 5 7

d)

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________

a)

What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini?

___________________________________________

___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

45 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

8. Diagram below shows an investigation carried out by Zulhazmi and Asyraf. Three circuits with different number of batteries are used in this investigation. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Zulhazmi dan Asyraf. Tiga litar dengan perbezaan bilangan bateri digunakan dalam penyiasatan ini. X Y Z

b)

What is the trend of change in the brightness of the bulbs?(C7) Apakah corak perubahan kecerahan mentol? ___________________________________________

c)

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

Table below shows the brightness of the bulb in each circuits. Jadual di bawah menunjukkan kecerahan mentol dalam setiap litar. Number of batteries Bilangan bateri Brightness of bulbs Kecerahan mentol a) 1 Dim Malap 2 Bright terang 3 Very bright Amat terang

d)

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini?

___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

46 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

Safwan and Hafizan carried out an investigation on two objects in two different position. Objects P and Q are of the same size,shape and material. They blows towards both objects slowly. It was found P fall faster than Q. Safwan and Hafizan menjalankan penyiasatan tentang dua objek dalam dua kedudukan berbeza. Objek P dan Q adalah sama saiz, bentuk dan bahan. Mereka meniup ke arah kedua-dua objek perlahan-lahan. Didapati objek Q jatuh lebih cepat daripada objek P.

c)

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

d)

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________

P a)

Q ___________________________________________

What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

b)

What is the trend of change in the time taken for the object to topple over?(C7) Apakah corak perubahan masa diambil untuk objek tumbang ? ___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

47 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

10 Figure below shows an investigation on the fish in aquarium X and Y by Izzatul and Izzarul. They observed that fish in aquarium X bigger than fish in aquarium Y after one month. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan tentang ikan dalam akuarium X dan Y oleh Izzatul dan Izzarul. Mereka perhatikan bahawa ikan dalam akuarium X lebih besar daripada ikan dalam akuarium Y.

c)

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

d) X a) Y What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini?

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________

___________________________________________ b) What is the trend of change in the size of the fish after one month?(C7) Apakah corak perubahan saiz ikan selepas satu bulan ? ___________________________________________

___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

48 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

11.

c) What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? _____________________________________________________ _____________________________________________________ 12. a) What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini? ______________________________________ ______________________________________

b) What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? __________________________________________ _____ _____________________________________ a)

Week 2

Week 4

What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

49 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

b)

What is the trend change in the height of the plants?(C7) Apakah corak perubahan masa dalam ketinggian diambil untuk 20 ayunan ?

13. P Q R

Time to topple over/masa untuk tumbang. c) What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________ d) What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________ P - 10 minutes Q 8 minutes R 12 minutes

Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : a) What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini?

___________________________________________ b) What is the trend of change in the time to topple over?(C7) Apakah corak perubahan masa untuk tumbang?

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

50 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

c)

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

14.

Torchlight X

Torchlight Y d) What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ b) What is the trend of change in the number of dry cell needed to light up the torchlight?(C7) Apakah corak perubahan dalam bilangan sel kering diperlukan untuk menyalakan lampu suluh? ___________________________________________ What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________ 51 Hakcipta Terpelihara SKBA. a) What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini?

c)

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

Edisi 2013

d)

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

a)

What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

b)

15.

What is the trend in the number of pupils needed to move the refregirator?(C7) Apakah corak bilangan murid diperlukan untuk menggerakkan peti sejuk ? ___________________________________________

c)

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

Observation : The number of pupils needed to move the refregirator Pemerhatian: Bilangan orang yang perlu untuk memindahkan peti sejuk. R 4 pupils S 2 pupils T 1 pupil

d)

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

52 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

16. P Q

c)

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

d) Can filled 20 flowers Boleh dimasukkan 20 bunga a) Can filled 40 flowers Boleh dimasukkan 40 bunga

What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

b)

What is the trend of change in the number of flowers can be filled?(C7) Apakah corak perubahan bilangan bunga yang boleh dimasukkan ? ___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

53 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

c) 17.

What is the relationship between the two variable in the investigation?(C8) Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam penyiasatan? ___________________________________________ ___________________________________________

Y d) What conclusion can be made based on this investigation?(C9) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

Time to arrived /masa untuk sampai W 10 minutes a) X 20 minutes Y 25 minutes

What is the aim of this investigation? (C6) Apakah tujuan penyiasatan ini? ___________________________________________ ___________________________________________

b)

What is the trend of change in the time to arrived by the trolley?(C7) Apakah corak perubahan masa untuk trolley sampai? ___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

54 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

Section B ( Predict meramal. Dengan data dan tanpa sebarang data ) These are Wanis results : Berikut adalah keputusan Wani:

2 An experiment is carried by Syakir to find out whether the height of an object affects its stability. Eksperimen dijalankan oleh Syakir untuk menguji sama ada ketinggian objek mempengaruhi kestabilannya.

Types of object Jenis objek Time taken to absorb / second Masa diambil untuk menyerap/saat

Paper Kertas

Cloth Kain

Towel Tuala

Sponge Span A B

15

23

40

a)

Predict the time taken to absorb by the tisu paper. (C5) Ramalkan masa untuk menyerap bagi kertas tisu. _________________________________________________

Two wooden blocks are placed on a table. Then the table is shaken until bothwooden blocks fall down. The time taken for each wooden block to fall is recorded in the table below. Dua blok kayu diletakkan di atas meja. Kemudian meja digoncang sehingga kedua-dua blok kayu jatuh. Masa yang diambil oleh setiap blok kayu untuk tumbang direkodkan dalam jadual di bawah.

Wooden blocks Blok kayu A B

Height (cm) Ketinggian (cm) 10 30

Time taken to fall Masa diambil untuk jatuh 12 4

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

55 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

a)

Predict the time taken to fall if the height of the block is 20 cm. Ramalkan masa untuk tumbang jika ketinggian blok adalah 20 cm.(C5) ___________________________________________

a)

Predict what will happen if Rareq change the iron nail with the wooden ruler. Ramalkan apakah yang akan berlaku jika Rareq menukarkan paku besi dengan pembaris kayu.(C4) ___________________________________________

3. Rareq tries to break two object of the same size but made up of different materials. His observations are recorded in the table below. Rareq cuba mematahkan dua objeks yang sama saiz tetapi dibuat daripada bahan yang berbeza. Pemerhatiannya direkodkan dalam jadual di bawah.

4. 10 ml water is poured into a boiling tube and the temperature of the water is measured. Then the water is heated. The temperature of the water is recorded at every 2 minutes. The heating is stopped after 6 minutes. 10 ml water dimasukkan ke dalam tabung didih dan bacaan suhu air diukur. Kemudian air dipanaskan. Suhu air direkodkan setiap 2 minit. Pemanasan dihentikan selepas 6 minit. Observation : Pemerhatian: Time ( minute ) Masa ( minit) 0 o Water temperature ( 26 C) o Suhu air ( C ) a)

2 38

4 50

6 62

Chalk Kapur Object Objek Chalk Kapur Iron Nail Paku besii

Iron nail Paku besi Observation Pemerhatian Can be broken Boleh dipatahkan Cannot be broken Tidak boleh dipatahkan

Predict the temperature of the water on at 10 minutes. Ramalkan suhu air pada minit ke 10. (C5) ___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

56 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

4. Mimi carried out an activity using different measuring tools to measure the length of the pencil . Her results were recorded in a table. Mimi menjalankan aktiviti menggunakan pelbagai alat pengukur untuk mengukur panjang pensil. Keputusannya direkodkan dalam jadual.

Section B 1. Number of tiger Bilangan harimau 12 10 08 06 04 02

Measuring tools Alat pengukur Measureme nt Ukuran

Matches Mancis

Stick Kayu

Nail Paku

Plastic ruler (cm)

Metal ruler (cm )

Woode n ruler (cm )

2008 2009 2010 2011 7 2 12 13 13 13 Year Tahun Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : a) Predict the number of the tiger at 2012. Ramalkan bilangan harimau pada tahun 2012. (C5) ___________________________________________

a)

Predict the measurement of the pencil if Mimi use an eraser. Ramalkan ukuran pensil jika Mimi menggunakan pemadam(C5) ___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

57 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

The weight of rubbish perday Berat sampah sehari (kg) 4

3. Weight of fish after one month (gram) Berat ikan selepas sebulan (gram) 300

3 250 2 200 1 150 1 2 3 4 Number of peoples in the house Bilangan orang di dalam rumah

a)

Predict the weight of the rubbish perday if the number of the peoples in the house 6 Ramalkan berat sampah sehari jika bilangan orang di dalam rumah 6.. (C4) ___________________________________________

3 4 Number of fish in the aquarium Bilangan ikan di dalam akuarium

a)

Predict the weight of fish after one month if we put 6 fish (C5) ___________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

58 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

Section B ( Predict ) 1.

P 20 books can be filled

Q 60 books can be filled

After 15 minutes, he recorded the volume of water left in the container. The result are shown in the table below. Selepas 15 minit, dia merekodkan isipadu air yang tinggal di dalam bekas. Hasil ditun jukkan dalam jadual di bawah. Container Bekas Volume of water left / ml Isipadu air yang tinggal/ml a) P 400 Q 250 R 100

a)

Predict the size of the box if they want to filled 50 books inside the box.(C4) Ramalkan saiz kotak jika mereka mahu mengisi 50 buah buku ke dalam kotak.. ______________________________________________

5. Diagram below shows an investigation carried out by Sakirul. She puts three different sizes of sponge in three containers. Each container contains 500 ml water. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan oleh Sakirul. Dia meletakkan tiga span yang berlainan saiz di dalam tiga bekas. Setiap bekas mengandungi 500 ml air.

Predict the volume of water if he use the thicker sponge P(C5) Ramalkan isipadu air yang tinggal jika dia menggunakan span P yang lebih tebal. ______________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

59 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

3. 4.The diagram below shows an investigation carried out by Syahmi Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Syahmi.

X Can collect 100 ml water

Y Can collect 50 ml water Container W Bekas W Container X Bekas X Container Y Bekas Y

a)

Predict the volume of water can be collected if we use the cylinder that bigger than Y and smaller than X? (C5) Ramalkan isipadu air yang terkumpul jika kita menggunakan silinder yang lebih besar daripada Y dan lebih kecil daripada X. _________________________________________________

Table below shows the results of the investigation. Jadual di bawah menunjukkan hasil penyiasatan. Container Bekas W X Y Height of young plants / cm Ketinggian anak pokok/cm 12 10 8

a)

Predict the height of the young plants if we left only one young plant in the container W.(C5) Ramalkan ketinggian anak pokok jika kita tinggalkan cuma satu anak pokok di dalam bekas W. _____________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

60 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

5. The diagram below shows three similar handkerchiefs being hung in different ways by Nabila. The time for the handkerchief to dry were recorded at the end of a fair test. Rajah di bawah menunjukkan tiga sapu tangan yang sama dijemur dengan cara yang berbeza oleh Nabila . Masa untuk sapu tangan kering direkodkan di akhir ujikaji ini.

6. The Figure are show the investigation at three slices of breads. Rajah yang berikut menunjukkan penyiasatan yang dijalankan ke atas tiga keping roti by 5 Marikh. They recorded their observation after 7 days Rekodkan pemerhatian selepas 7 hari.

water
P Q R

10 minutes

15 minutes

20 minutes Amount of water Jumlah air 1 spoon 1 sudu 2 spoon 2 sudu 3 spoon 3 sudu Number of black spot Bilangan tompok hitam 3 5 7

a)

Predict the taken to dry if Nabila hung handkerchief Q at the cloudy day. (C5) Ramalkan masa yang diambil untuk kering jika Nabila menjemur sapu tangan pada hari cuaca mendung ______________________________________________

a)

Predict the number of black spot if they put 5 spoon of the water on the bread. (C5) Ramalkan jumlah tompok hitam jika mereka meletakkan 5 sudu air di atas roti. _________________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

61 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

7. Number of bulbs Bilangan mentol Brightness of bulbs Kecerahan mentol

3 Dim Malap

2 Bright terang

1 Very bright Amat terang

a)

Predict the brightness of the bulb if we use four batteries. (C5) Ramalkan kecerahan mentol jika mereka menggunakan empat bateri. _________________________________________________ Aina carried out an investigation on two objects made from different materials. Objects P and Q are of the same size and shape . Aina blows towards both objects slowly. It was found P fall faster than Q. Aina menjalankan penyiasatan tentang dua objek dalam dua kedudukan berbeza. Objek P dan Q adalah sama saiz dan bentuk . Aina meniup ke arah kedua-dua objek perlahanlahan.

a)

Predict the brightness of the bulb if we use 4 bulb.(C5) Ramalkan kecerahan mentol jika kita menggunakan 4 mentol. _________________________________________________

b)

Predict the brightness of the bulb if change the circuits to the parallel circuits.(C4) _______________________________________________

8. Diagram below shows an investigation carried out by Zati. Three circuits with different number of batteries are used in this investigation. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Zati. Tiga litar dengan perbezaan bilangan bateri digunakan dalam penyiasatan ini. X Y Z a)

P - plastic

Q - iron

Predict which block will fall faster ? (C5) Ramalkan blok yang akan tumbang dahulu. Edisi 2013

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

62 Hakcipta Terpelihara SKBA.

______________________________________________

9 Figure below shows an investigation on the fish in aquarium X and Y. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan tentang ikan dalam akuarium X dan Y.

10.

X a)

Y R S T

Predict the condition of fish Y after one week.(C5) Ramalkan keadaan ikan Y selepas satu minggu. ______________________________________

Observation : The number of pupils needed to move the refregirator Pemerhatian: Bilangan murid yang perlu untuk memindahkan peti sejuk. R 4 pupils S 2 pupils T 1 pupil

a)

Predict the number of pupils needed to move the refregirator bigger than R (C5)

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

63 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

Ramalkan jumlah murid yang diperlukan untuk memindahkan peti sejuk yang lebih besar daripada R. ______________________________________________ MAKING HYPOTHESES

You must state what happen to the thing to measure/observe (whether increases or decreases) if the thing to change is increased or decreased. Do not mention the what to keep the same ( constant ) variables in the hypotheses . Every variables written in the hypothesis must have the parameter . Hypotheses can be written in the reversible facts .

DEFINITION Hypotheses are general statements about objects or events based on explainable observation . Hypotheses are built based on inferences made on a certain investigation or fair test . Hypotheses are relationship between two variables , the what to change ( manipulated ) variable and the what to observe or measure ( response ) variable .

STEPS IN ANSWERING

Identify the what to change ( manipulated ) variable . Identify the what to observe / measure ( response ) variable . 64 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

Edisi 2013

C 15 Write one hypothesis based on the information Berdasarkan eksperimen di atas, apakah hipotesis yang ingin diuji.

HYPOTHESIS SET 1 1. Fera uses an electronic balance to determine the mass of different number of durians. The mass of the durians are recorded in the following table. Fera menggunakan penimbang untuk menyiasat berat beberapa biji durian. Berat durian direkodkan dalam jadual. Number of durians Bilangan durian Mass ( kg ) Berat (kg) 1 0.35 2 0.70 4 1.05 6 1.40

2. An experiment was carried out by a group of students to observe the elasticity of a rubber band . Different loads were used in the experiment . The results obtained were plotted on a graph in the diagram below. Eksperimen dijalankan oleh sekumpulan murid untuk memerhati kekenyalan gelang getah. Pemberat yang berbeza-beza digunakan dalam eksperimen. Keputusan digambarkan dalam graf di bawah. Extension of rubber band (cm) Sambungan gelang getah 14 12 10 8 6 4 2 10 20 30 40 50 60 90 Based on the graph, write one hypothesis .(C15) Berdasarkan graf, tuliskan satu hipotesis. 70

Based on the table above , write one hypothesis.(C15) Berdasarkan jadual di atas, tulis satu hipotesis.

80 Mass of load (g) Berat pemberat (g)

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya. 65 Hakcipta Terpelihara SKBA. Edisi 2013

3. The diagram below shows an investigation that has been done by Kamal. He uses paper cubes with a dimension of 2 cm x 2 cm x 2 cm each. The cubes are arranged as shown in the diagram below. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Kamal. Dia menggunakan kiub kertas dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 2cm setiap satu. Kiub-kiub dibina seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. 4. The table shows the number of mice from January to May. Jadual menunjukkan bilangan tikus daripada Januari hingga Mei. Month/Bulan Number of mice Bilangan tikus January February March 10 14 25 April 35 May 40

Based on the table , write one hypothesis .(C15) Berdasarkan jadual, tulis satu hipotesis. Kamal blows at the arrangements. The time taken for the arrangements of cubes to fall down is recorded as follows. Kamal meniup pada binaan. Masa yang diambil oleh binaan untuk tumbang direkodkan mengikut urutan. Number of cubes Bilangan kiub Time taken to fall down (seconds ) Masa yang diambil untuk jatuh (saat) 1 20 2 10 3 4 6 1

Based on the table , write one hypothesis .(C15) Berdasarkan jadual di atas, tuliskan satu hipotesis. Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya. 66 Hakcipta Terpelihara SKBA. Edisi 2013

SET 2 1. Zailani carried out a study to find out the relationship between number of smokers and number of people who died because of lung cancer. Zailani menyiasat hubungan di antara bilangan perokok dan bilangan orang yang mati kerana barah paru-paru. The observations are recorded in the following table. Pemerhatian direkodkan dalam jadual di bawah. Number of smokers Bilangan perokok Number of people who died because of lung cancer Bilangan orang yang mati kerana barah paru-paru 2589 3565 4500 5467 6888 2. The diagram shows an investigation that is conducted by Zakri. A piece of wire is tied to an iron ball. The length to the wire is measured.Then the wire ia heated and the length of the wire is measured in every minutes. Rajah menunjukkan penyiasatan oleh Zakri . Seutas dawai diikat dengan bola besi. Panjang dawai diukur. Kemudian dawai dipanaskan dan panjang dawai diukur setiap minit.

200

350

520

604

746 Time of heating (min) Masa pemanasan (minit) Length of wire (cm ) Panjang dawai (cm) 0 5 5 7 10 10 15 14 20 15 25 26

Based on the table , write one hypothesis .(C15) Berdasarkan jadual di atas, tuliskan satu hipotesis.

a) What hypothesis can you make based on the observation ?(C15) Apakah hipotesis yang boleh kamu buat berdasarkan pemerhatian?

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

67 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

3. 800 ml of cooking oil is heated in a beaker for 30 minutes. The temperature is recorded every five minutes as shown in the table. 800 ml minyak masak dipanaskan dalam bikar untuk 30 minit. Suhu direkodkan setiap 5 minit seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Time ( minutes ) Masa (minit) Temperature of cooking oil ( C ) Suhu minyak masak ( C ) 0 25 5 27 10 15 20 25 30 31 37 45 55 67

4. The table shows the number of animals of a species living in a forest from 1999 to 2004. Jadual di bawah menunjukkan bilangan spesies haiwan yang tinggal di dalam hutan dari tahun 1999 sehingga 2004. Year Year Number of animals Bilangan haiwan 1999 270 2000 230 2001 2002 2003 2004 200 170 90 50

What hypothesis can you make based on the table ?(C15) Apakah hipotesis yang boleh kamu buat berdasarkan jadual di atas?

What hypothesis can you make based on the table ?(C15) Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan jadual di atas?

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

68 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

SET 3 1. Anas carried out an investigation. He records the time taken for an ice cube to change into water in a glass filled with water at 20 C .He repeats the investigation with different temperatures of water at 40 C , 60 C and 80 C . Below are the results of the investigation . Anas menjalankan satu penyiasatan. Dia merekodkan Temperature of Time taken for the ice cube to change water into water Suhu air ( C ) Masa diambil untuk ais kiub berubah kepada air ( min ) 20 120 40 80 60 50 80 30 What hypothesis can you make based on the table ? Apakah hipotesis yang boleh kamu buat berdasarkan jadual di atas?

2. A group of pupils from Year 5 Marikh carries out an investigation to study the faktor that effects the size of a shadow. They set up the apparatus as shown in the diagram below. They places a ball of distances of 60 cm , 40 cm , and 20 cm from the light source. Sekumpulan murid daripada tahun 5 Marikh menjalankan ujikaji untuk menyiasat faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Mereka menyediakan radas seperti rajah di bawah. Mereka meletakkan bola dengan jarak 60cm, 40cm dan 20cm daripada sumber cahaya.

The height of the shadow is recorded as follows. Ketinggian bayang-bayang direkodkan seperti berikut. Distance of the object from the 5 10 15 20 25 screen (cm ) Jarak di antara objek dengan skrin Height of the shadow ( cm ) 4 6 8 10 12 Ketinggian bayang-bayang(cm) What hypothesis can you make based on the table ? Apakah hipotesis yang boleh kamu buat berdasarkan jadual di atas?

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

69 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

3. Zaida carries out an investigation on a series circuit . She turns on the switch and observes the brightness of the bulbs.she repeats the steps by having two bulbs in series in the circuit .Finally , she repeats the steps by having only one bulb in the circuit . Zaida menyiasat litar bersiri. Dia menutup suis dan memerhati kecerahan mentol. Dia mengulangi langkah dengan dua mentol dalam litar bersiri. Akhirnya dia mengulangi dengan satu mentol dalam litar. These are Zaidas results :Berikut adalah keputusan Zaida: Number of bulb Bilangan mentol 3 2 1 Brightness of the bulb Kecerahan mentol Bright Terang Brighter Lebih Terang Brightest Paling Terang

Based on the table , write one hypothesis . Berdasarkan jadual di atas, tulis satu hipotesis.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

70 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

4. The graph shows the number of hamsters from March to July . Graf menunjukkan bilangan hamster daripada bulan Mac sehingga Julai. Bilangan Hamster

The graph shows the number of rat and the number of owl at the palm oil estate. Graf menunjukkan bilangan tikus dan bilangan burung hantu di ladang kelapa sawit. Number of rat Bilangan tikus 40 30 20 10 1 2 3 4 Number of owl Bilangan burung hantu

Bulan

Based on the graf , write one hypothesis . Berdasarkan graf, tuliskan satu hipotesis.

Based on the graf , write one hypothesis . Berdasarkan graf, tuliskan satu hipotesis.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

71 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

5. The more the number of owl, the less the number of rat. ANSWER SCHEME ( HYPOTHESIS ) SET 1 1. As the number of durians increases the mass of the durians increases. 2. The more the mass of the load, the more the extension of rubber band. 3. The more the number of cubes, the less the time taken to fall down. 4. As the month increases so the number of mice increases. SET 2 1. As the number of smokers increases so the number of people who died because of lung cancer increase. 2. The more the time heating, the more the length of the wire. 3. As the time increases the temperature of the cooking oil increases. 4. As the year increases the of animals decrease. SET 3 1. As the temperature of water increases the time taken for the ice cube to change into water decreases. 2. The more the distance of the object from the screen, the more the height of the shadow. 3. As the number of bulbs decreases the brightness of the bulbs increases. 4. As the month increases the number of hamster of increases. Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya. EXTRA QUESTIONS. Time seeds are immersed ( Minutes ) Weight of seeds ( gram )

1.

Table 5/ Jadual 5 Table 5 shows information from a fair test . The fair test is on the seed immersed in the water and its weight are recorded . Jadual 5 menunjukkan maklumat daripada satu ujikaji. Ujikaji adalah dengan merendamkan biji benih dalam air dan beratnya direkodkan.

(a) State a suitable hypothesis for the above fair test . Nyatakan hipotesis yang sesuai untuk ujikaji di atas. The highest weight of the seeds is from the 35th to 40th minutes - 75 72 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

Berat tertinggi biji benih adalah daripada minit ke 35 sehingga ke 40. iaitu 75 -Predict the weight of the seeds at the 23rd. minutes . Ramalkan berat biji benih pada minit ke 23. = 41 - 59 gram Table 3 2. A fair test is done to identify the number of Heated Not pulley and the number of pupils needed to lift 200 Pemanasan Heated kg . Tidak Ujikaji dijalankan bagi mengenal pasti bilangan takal dipanaskan dan bilangan murid diperlukan untuk mengangkat 200 Time(Minutes ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kg. Masa(minit) Temperature 30 45 55 65 75 80 80 80 50 30 Number of Pulley Number of pupils needed to lift Suhu Bilangan takal the weight . Jadual 3 Bilangan murid yang diperlukan 3. Table 3 shows the changes in temperature for 9 untuk mengangkat berat minutes in a beaker . 1 10 Jadual 3 menunjukkan perubahan suhu untuk 9 minit di dalam 2 8 bikar. 3 6 4 4 (a) Based on the fair test, what is the relationship (a) Base on the results, state what happens when the number of pulleys are increased . Berdasarkan keputusan, nyatakan apa yang berlaku apabila bilangan takal bertambah. As the number of pulley increases the number of students to lift the weight decreases. (b) Predict the number of pupils needed to lift the weight using 5 pulleys . Ramalkan bilangan murid yang diperlukan untuk mengangkat berat mengggunakan 5 takal. Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya. (b) between time and temperature. Berdasarkan ujikaji, apakah hubungan di antara masa dengan suhu. The highest temperature is at the highest from the 5th to the 7th minutes . Predict the temperature at the tenth minutes . Ramalkan suhu pada minit ke 10. _____________________________________ 73 Hakcipta Terpelihara SKBA. Edisi 2013

M N 0 P (a) String benang Pendulum bandul Diagram 4 Rajah 4 (b) 4. A group of pupils did a fair test using 5 pendulums L . M . N . O and P. in Diagram 4 . All the pendulums has the same weight but different length of string . The results are recorded in the table below . Sekumpulan murid menjalankan ujikaji menggunakan 5 bandul L, M, N, O dan P Dalam rajah 4. Semua bandul mempunyai berat yang sama tetapi benang yang berlainan panjang . Keputusan direkodkan dalam jadual di bawah. Length of string (cm) Pendulum Panjang benang (cm) Bandul L 15 Number of swings in 30 seconds Bilangan ayunan bandul dalam 30 saat 40

20 25 30 35

35 31 28 26

State a suitable conclusion based on the fair test above ? Nyatakan kesimpulan yang sesuai berdasarkan ujikaji di atas? More length of the string less number of swings in 30 seconds. Semakin panjang benang , semakin kurang bilangan ayunan bandul dalam 30 saat.

Predict the number of swings if the length string is at 36 cm . Ramalkan bilangan ayunan jika panjang benang adalah 36 cm. 40 cm

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

74 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

Length of shadows ( cm ) Panjang bayangbayang (cm)

(b) Predict the length of the shadow at 3.30 p.m. Ramalkan panjang bayang-bayang pada jam 3.30 petang. 70 / 60 / 55 ( 51 - 89 cm )

Morning Evening Evening Pagi Petang Petang 5.

Morning Morning Afternoon Evening Pagi Pagi Tengahari Petang

The graph above shows the result of a fair test on the length of shadows using a pole 100 cm long . Graf di atas menunjukkan keputusan ujikaji ke atas panjang baying-bayang menggunakan tiang yang panjangnya 100cm. (a) State one hypothesis for the fair test above . Nyatakan satu hipotesis untuk ujikaji di atas. The shadow is the shortest at 1.00 p.m. Bayang-bayang paling pendek pada jam 1.00 petang.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

75 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

These are Imans results : Berikut adalah keputusan Iman:

Types of object Jenis objek Time taken to absorb / second Masa diambil untuk menyerap/saat

Paper Kertas

Cloth Kain

Towel Tuala

Sponge Span

15

23

40

A B Two wooden blocks are placed on a table. Then the table is shaken until bothwooden blocks fall down. The time taken for each wooden block to fall is recorded in the table below. Dua blok kayu diletakkan di atas meja. Kemudian meja digoncang sehingga kedua-dua blok kayu jatuh. Masa yang diambil oleh setiap blok kayu untuk tumbang direkodkan dalam jadual di bawah.

Based on the table , write one hypothesis . Berdasarkan jadual, tuliskan satu hipotesis. ___________________________________________________ ____________________________________________________

Wooden blocks Blok kayu A B

Height (cm) Ketinggian (cm) 10 30

Time taken to fall Masa diambil untuk jatuh 12 4

Based on the table , write one hypothesis . Berdasarkan jadual, tuliskan satu hipotesis. 2 An experiment is carried by Fazzwan to find out whether the height of an object affects its stability. Eksperimen dijalankan oleh Fazzwan untuk menguji sama ada ketinggian objek mempengaruhi kestabilannya. 76 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

Edisi 2013

3. Farid tries to break two object of the same size but made up of different materials. His observations are recorded in the table below. Farid cuba mematahkan dua objeks yang sama saiz tetapi dibuat daripada bahan yang berbeza. Pemerhatiannya direkodkan dalam jadual di bawah.

4. 10 ml water is poured into a boiling tube and the temperature of the water is measured. Then the water is heated. The temperature of the water is recorded at every 2 minutes. The heating is stopped after 6 minutes. 10 ml water dimasukkan ke dalam tabung didih dan bacaan suhu air diukur. Kemudian air dipanaskan. Suhu air direkodkan setiap 2 minit. Pemanasan dihentikan selepas 6 minit. Observation : Pemerhatian: Time ( minute ) Masa ( minit) 0 Water temperature ( o C ) 26 Suhu air ( o C )

2 38

4 50

6 62

Chalk Kapur Object Objek Chalk kapur Iron Nail Paku besii

Iron nail Paku besi Observation Pemerhatian Can be broken Boleh dipatahkan Cannot be broken Tidak boleh dipatahkan

Based on the table , write one hypothesis . Berdasarkan jadual, tuliskan satu hipotesis.

_______________________________________________________ Based on the table , write one hypothesis Berdasarkan jadual, tuliskan satu hipotesis.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

77 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

5.Natasha carried out an activity using different measuring tools to measure the length of the pencil . Her results were recorded in a table. Natasha menjalankan aktiviti menggunakan pelbagai alat pengukur untuk mengukur panjang pensil. Keputusannya direkodkan dalam jadual.

1. Number of tiger Bilangan harimau

Measuring tools Alat pengukur Measuremen t Ukuran

Matches Mancis

Stick Kay u

Nail Paku

Plasti c ruler (cm)

Met al ruler (cm ) 13

Woode n ruler (cm )

Year Tahun Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara :

12

13

13

Based on the table , write one hypothesis Berdasarkan jadual, tuliskan satu hipotesis.

Based on the graph , write one hypothesis . Berdasarkan graf, tuliskan satu hipotesis.

______________________________________________ _______________________________________________________

______________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

78 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

2.

The weight of rubbish perday Berat sampah sehari

Weight of fish after one month Berat ikan selepas sebulan

Number of peoples in the house Bilangan orang di dalam rumah

3 4 Number of fish in the aquarium Bilangan ikan di dalam akuarium

Based on the graph , write one hypothesis . Berdasarkan graf, tuliskan satu hipotesis.

Based on the graph , write one hypothesis . Berdasarkan graf, tuliskan satu hipotesis. .

3. Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya. 79 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

Section B (Figure/Picture ) 1.

6. Diagram below shows an investigation carried out by Fiza. She puts three different sizes of sponge in three containers. Each container contains 500 ml water. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan oleh Fiza. Dia meletakkan tiga span yang berlainan saiz di dalam tiga bekas. Setiap bekas mengandungi 500 ml air.

P 20 books can be filled

Q 60 books can be filled P Q R

Based on the observation , write one hypothesis . Berdasarkan pemerhatian, tuliskan satu hipotesis.

After 15 minutes, she recorded the volume of water left in the container. The result are shown in the table below. Selepas 15 minit, dia merekodkan isipadu air yang tinggal di dalam bekas. Hasil ditun jukkan dalam jadual di bawah. Container Bekas Volume of water left / ml Isipadu air yang tinggal/ml P 400 Q 250 R 100

Based on the table , write one hypothesis . Berdasarkan jadual, tuliskan satu hipotesis. . Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya. 80 Hakcipta Terpelihara SKBA. Edisi 2013

3.

4.The diagram below shows an investigation carried out by Aqmal. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Aqmal.

X Can collect 100 ml water

Y Can collect 50 ml water Container W Bekas W Container X Bekas X Container Y Bekas Y

Based on the observation , write one hypothesis . Berdasarkanpemerhatian, tuliskan satu hipotesis.

Table below shows the results of the investigation. Jadual di bawah menunjukkan hasil penyiasatan. Container Bekas W X Y Height of young plants / cm Ketinggian anak pokok/cm 12 10 8

Based on the table , write one hypothesis . Berdasarkan jadual, tuliskan satu hipotesis.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

81 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

5. The diagram below shows three similar handkerchiefs being hung in different ways. The time for the handkerchief to dry were recorded at the end of a fair test. Rajah di bawah menunjukkan tiga sapu tangan yang sama dijemur dengan cara yang berbeza. Masa untuk sapu tangan kering direkodkan di akhir ujikaji ini.

6. The Figure are show the investigation at three slices of breads. Rajah yang berikut menunjukkan penyiasatan yang dijalankan ke atas tiga keping roti. Record your observation after 7 days Rekodkan pemerhatian selepas 7 hari

water
P Q R

10 minutes

15 minutes

20 minutes Amount of water Jumlah air 1 spoon 1 sudu 2 spoon 2 sudu 3 spoon 3 sudu Number of black sport Bilangan tompok kulat 3 5 7

Based on the observation , write one hypothesis . Berdasarkan pemerhatian, tuliskan satu hipotesis.

Based on the table , write one hypothesis . Berdasarkan jadual, tuliskan satu hipotesis. .. ...

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

82 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

9. Diagram below shows an investigation carried out by Aiman. Three circuits with different number of batteries are used in this investigation. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh Aiman. Tiga litar dengan perbezaan bilangan bateri digunakan dalam penyiasatan ini. X Y Z

Farah carried out an investigation on two objects in two different position. Objects P and Q are of the same size, shape and material. Farah blows towards both objects slowly. It was found P fall faster than Q. Farah menjalankan penyiasatan tentang dua objek dalam dua kedudukan berbeza. Objek P dan Q adalah sama saiz, bentuk dan bahan. Farah meniup ke arah kedua-dua objek perlahan-lahan. Didapati objek P jatuh lebih cepat daripada objek Q.

Table below shows the brightness of the bulb in each circuits. Jadual di bawah menunjukkan kecerahan mentol dalam setiap litar. 1 2 3 Number of batteries Bilangan bateri Dim Bright Very bright Brightness of bulbs Malap terang Amat terang Kecerahan mentol Based on the table , write one hypothesis . Berdasarkan jadual, tuliskan satu hipotesis. .

Based on the observation , write one hypothesis . Berdasarkan pemerhatian, tuliskan satu hipotesis.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

83 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

9 Figure below shows an investigation on the fish in aquarium X and Y. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan tentang ikan dalam akuarium X dan Y.

10.

From the experiment, (Daripada eksperimen).. X Based on the observation , write one hypothesis . Berdasarkan pemerhatian, tuliskan satu hipotesis. Y

Based on the observation , write one hypothesis . Berdasarkan pemerhatian, tuliskan satu hipotesis.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

84 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

11.

12. P Q

Time to topple over/masa untuk tumbang. P - 10 minutes Q 8 minutes R 12 minutes Can filled 20 flowers Can filled 40 flowers Based on the investigation, state the following : Berdasarkan penyiasatan, nyatakan perkara : Based on the observation , write one hypothesis . Berdasarkan pemerhatian, tuliskan satu hipotesis. .

Based on the observation , write one hypothesis . Berdasarkan pemerhatian, tuliskan satu hipotesis.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

85 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

C 14 TO SUGGEST AN EXPLANATION FOR THE RELATIONSHIP BETWEEN VARIABLES

2)

The amount of water can affect the size of young plant(C14) Jumlah air boleh mempengaruhi saiz anak pokok What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? _________________________________________________

The size of animals ( WTC) can effects the quantity of food needed perday (WTO) JIKA ADA PERKATAAN EFFECT, WTC DI DEPAN, WTO DI BELAKANG. WTC : The size of animals WTO : The quantity of food needed perday The more the size of animals, the more the food needed perday 3) The number of swings depends on the length of strings Bilangan ayunan bandul bergantung kepada panjang benang

_________________________________________________ The stability of the building depends on the base area of building. Kestabilan bangunan bergantung kepada luas tapak bangunan. What is the conclusion between the two variable in the statement above? Apakah kesimpulan di antara dua pembolehubah dalam pernyataaan di atas?

_________________________________________________ 1) What is the relationship between the two variables in the statement above? Apakah hubungan di antara dua pembolehubah dalam pernyataan di atas? _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

86 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

The colour of cloth can effect the time for cloth to dry. Warna kain boleh mempengaruhi masa untuk kain kering. 4) What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? _________________________________________________ _________________________________________________ The ability of the object to absorb water effected by the thickness of the towel Kebolehan objek untuk menyerap air dipengaruhi oleh ketebalan tuala. What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? _______________________________________________________ _______________________________________________________

6) The height of the pupils depends on the age of the pupils. Ketinggian seseorang murid bergantung kepada umur murid itu. What conclusion can be made from the statement? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? _________________________________________________ _________________________________________________

5)

7)

The size of the balloon depends on the amount of the air in the balloon. Saiz belon bergantung kepada jumlah udara di dalam belon. bangunan.

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

87 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

Find out all variables for the statements 3. * JIKA ADA PERKATAAN DEPENDS ATAU BERGANTUNG TO DI DEPAN * JIKA ADA PERKATAAN AFFECTS ATAU MEMPENGARUHI TC DI DEPAN 1. The size of chicken depends on the quantity of food given perday Saiz anak ayam bergantung kepada jumlah makanan yang diberikan sehari 2. What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________ 2. The height of plant depends on the quantity of soil Ketinggian pokok bergantung kepada jenis tanah What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________ Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya. 88 Hakcipta Terpelihara SKBA. Edisi 2013 _________________________________________________ The quantity of sunlight can affect the growth of seedlings Jumlah matahari boleh mempengaruhi pertumbuhan anak pokok

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________ 4. The thickness of the paint can affects the time taken for the fence to rust Ketebalan cat boleh mempengaruhi masa yang diambil oleh pagar untuk berkarat.

5. The volume of water absorbed by cloth depends on the size of cloth Isipadu air yang diserap oleh kain dipengaruhi oleh saiz kain What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________

7. The number of eggs produce by animals can affects the number of young can be alive Bilangan telur yang dihasilkan oleh haiwan boleh mempengaruhi jumlah anak yang boleh hidup What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________

6.

The time taken for planets to orbit the sun depends on the distance of planets from the sun Masa untuk planet mengelilingi matahari bergantung kepada jarak planet daripada matahari

8. The size of dough depends on the quantity of yeast Saiz adunan bergantung kepada jumlah yis

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

89 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

9.

The higher of the building can affect the stability of the building Ketinggian bangunan boleh mempengaruhi kestabilan bangunan

11.

The weight of pupils depends on the quantity of food eaten perday Berat seseorang murid bergantung kepada jumlah makanan yang dimakannya sehari.

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________

_________________________________________________ 12. 10. The time taken for object to topple over depends on the size of the base area of the object Masa untuk objek tumbang bergantung kepada saiz tapak objek itu The age of pupils can affects the amount of food needed perday by the pupils. Umur seseorang murid mempengaruhi jumlah makanan yang diperlukannya sehari.

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________

_________________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

90 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

13.

The size of object can affect the time taken for object to cool Saiz objek mempengaruhi masa untuk objek menyejuk

15.

The size of balloon depends on the temperature of surrounding Saiz belon bergantung kepada suhu persekitaran

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________ 14. The time for water to boil depends on the size of fire Masa untuk air mendidih bergantung kepada saiz api

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________

16. The volume of water left depends on the size of beaker Isipadu air yang tinggal bergantung kepada saiz bikar

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

91 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

17.

The temperature of surrounding can affect the time taken for cloth to dry Suhu persekitaran boleh mempengaruhi masa untuk pakaian mengering

19.

The size of pot can affects the number of flower produce Saiz pasu mempengaruhi bilangan bunga yang terhasil

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________

_________________________________________________ 20. 18. The size of moon depends on the date from 1th to 15th Saiz bulan dipengaruhi oleh tarikh dari 1 haribulan ke 15 haribulan. The amount of water needed perday depends on the types of occupation Jumlah air yang diperlukan sehari bergantung kepada jenis pekerjaan

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________

_________________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

92 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

21. The amount of snake presence in the orchard affects the product of the orchard Jumlah ular yang ada di ladang mempengaruhi hasil ladang What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________

23

The type of fertilizer can affects the height of plant after a month Jenis baja mempengaruhi ketinggian pokok selepas sebulan

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________ 24 The length of thread can affects the time taken for pendulum to make 20 complete swing. Panjang benang boleh mempengaruhi masa untuk bandul membuat 20 ayunan lengkap.

_________________________________________________

22. The number of block can put in the box depends on size of the box Bilangan blok yang boleh dimasukkan ke dalam kotak bergantung kepada saiz kotak. What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

93 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

25

The type of circuit can affect the brightness of the bulbs Jenis litar boleh mempengaruhi kecerahan mentol

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________

26

The size of shadow depends on the position of object from the screen Saiz bayang-bayang bergantung kepada kedudukan objek daripada skrin

What hypothesis can be made from the statement? Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan pernyataan? ________________________________________________ _________________________________________________

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

94 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

Inference (Beri alas an) Ia adalah proses membuat kesimpulan awal untuk menerangkan kejadian atau objek berdasarkan pengalaman. Pengalaman perlu digunakan untuk mencari alasan ini. STEPS IN ANSWERING OBSERVATION AND INFERENCE X Give the reason why plant Y wilted It does not get water Y First carefully observe the objects or graphs . Dengan cermat buat pemerhatian terhadap objek atau graf 2. Make any additional observation that are related to the surrounding objects or graphs . Buat pemerhatian tambahan yang berkaitan dengan objek dan graf. 3. State explanations or reasons to why they happen . Nyatakan penerangan atau alas an mengapa ia terjadi. 1.

OBSERVATION AND MAKING INFERENCES (PEMERHATIAN DAN MEMBUAT INFERENS, MEMBERI ALASAN) DEFINITION Observation(Pemedrhatian)

GUIDE IN WRITING ANSWERS Pemerhatian adalah proses untuk menyatakan dan menerangkan tentang sesuatu objek atau fenomena yang berlaku. Pemerhatian adalah dengan menggunakan deria lihat, dengar, hidu, rasa dan sentuh. Jika pemerhatian dibuat bagi objek atau situasi yang berbeza-beza, mestilah dibuat perbandingan bagi setiap soalan. Tanpa perbandingan mungkin calon akan kehilangan markah. There are 2 methods in writing the answers on making inference are as follows : 1. State the observation and give reasons to why it happens . 2. Give reasons on the events without prior observation . 3. If the questions is on comparison , the answer must show the comparison by using words like more , while and comparison itself . 95 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

Edisi 2013

MISTAKES DONE 1. Students state observations without the reasons . 2. Students fail to give the additional observation because they are unable to make the observation conscientiously . 1.0 TO INFER The ability to make a logical statement to explain the cause and effect of and observation. C1 : To state a reasonable explanation of the observation. C2 : To state other reasonable explanation of the observation. C3 : To state additional observations to test the accuracy of the inference (explanation) 1.1.2 Inferens Bebas Berbanding Penerangan (sebab) yang munasabah tentang pemerhatian secara perbandingan. Give one reason based on your observation at bread X and Y.

kepada suatu rangsangan/maklumat khusus yang diberi

Give two reason of your observation at rat X after one week. C 3 To state additional observation to test the accuracy of the inference (explanation). Menjitukan Inferens Memberi satu pemerhatian lain /tambahan untuk menyokong inferens yang telah diberi.

1.2 Inferens Terkawal/khusus Penerangan (sebab) yang munasabah tentang pemerhatian berdasarkan Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya. 96 Hakcipta Terpelihara SKBA. Edisi 2013

River A Inferens: Pokok dalam pasu A mendapat baja yang cukup manakala pokok dalam pasu B tidak mendapat baja yang cukup.. State one other observation to support your inference above B

River

Bigger size fish Smaller fish Diagram 1 1. Diagram 1 shows the sizes of fish that has been caught by the two boys at River A and River B Rajah 1 menunjukkan saiz ikan yang ditangkap oleh dua budak lelaki di Sungai A dan Sungai B. ( a ) Write an observation based on the Diagram 1 above Tuliskan pemerhatian berdasarkan Rajah 1 di atas. Size of the fish at river A is bigger than fish at river B . Saiz ikan di sungai A lebih besar daripada di sungai B. ( b ) State two reason to support your observation. (C1 dan C2) Berikan dua alas an untuk menyokong pemerhatian anda. i.River A has no pollution but river B has pollution. (C1) Sungai A tidak ada pencemaran tetapi sungai B ada pencemaran. ii. River A has more food for fish than river B. (C2) Sungai A ada lebih banyak makanan untuk ikan daripada Sungai B.

Plant Y get more water than plant X State one other observation to support your inference Observation and Inference

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

97 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

(c)

Give one another observation for your investigation. (C3) Berikan pemerhatian lain berdasarkan penyiasatan anda.

Fish in river A has more weight than fish in river B Ikan dalam sungai A adalah lebih berat daripada ikan di dalam sungai B.

( a ) Based on Diagram 2 above , write an observation on the different boiling point Berdasarkan Rajah di atas , tuliskan pemerhatian terhadap perbezaan masa pendidihan.

_______________________________________________________ ( b ) State two reason to support your observation. (C1 dan C2) Berikan dua alas an untuk menyokong pemerhatian anda. _______________________________________________________ _______________________________________________________ (c) Diagram 2 Rajah 2 2. Two tea pots are used to boil water at the same time on a gas stove . The volume of each tea pot is 300ml . The boiling point of the tea pots are stated as below : Dua teko teh digunakan untuk mendidihkan air pada masa yang sama di atas dapur gas. Isipadu setiap teko teh adalah 300ml. Masa pendidihan bagi setiap teko the dinyatakan di bawah. Give one another observation for your investigation. (C3) Berikan pemerhatian lain berdasarkan penyiasatan anda.

_________________________________________________ _______________________________________________________

Suggested Answer i. ii. Tea pot T less thickness . Tea pot T gets more fire

Tea pot Teko teh S T

Boiling point Masa pendidihan 10 minutes 5 minutes

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

98 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

(c) anda.

Give one another observation for your investigation. (C3) Berikan pemerhatian lain berdasarkan penyiasatan

_______________________________________________________ * Burger W is in good condition Burger W dalam keadaan baik * Burger X has a bad smell Burger X berbau busuk _______________________________________________________

Suggested Answer 3. . The above diagram shows the information of a fair test Rajah di atas menunjukkan maklumat terhadap ujikaji. ( a ) Write an observation based on the information above . Tuliskan pemerhatian berdasarkan maklumat di atas. Burger X is exposed to bacteria . / The reaction of the bacteria .

________________________________________________. ( b ) State two reason to support your observation. (C1 dan C2) Berikan dua alas an untuk menyokong pemerhatian anda.

_________________________________________________ _____________________________________________________ Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya. 99 Hakcipta Terpelihara SKBA. Edisi 2013

Water temperature Suhu air _____________________________________________ (c) Give one another observation for your investigation. (C3) Berikan pemerhatian lain berdasarkan penyiasatan anda.

_____________________________________________

Time ( minutes ) Masa 4. The graph above shows the temperature changes of Liquid X . Graf di atas menunjukkan perubahan suhu cecair X ( a ) What is your observation based on the graph above ? Apakah pemerhatian anda berdasarkan graf di atas? _________________________________________________ ( b ) State two reason to support your observation. (C1 dan C2) Berikan dua alas an untuk menyokong pemerhatian anda. _____________________________________________ Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

Suggested Answer It is the boiling point of water .

100 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013

( a ) What is your observation of the fair test ? Apakah pemerhatian anda berdasarkan ujikaji ini?

_______________________________________________________ ( b ) State two reason to support your observation. (C1 dan C2) Berikan dua alas an untuk menyokong pemerhatian anda. _______________________________________________________ Towel X 10 minutes Towel Y Towel Y 15 minutes 20 minutes _______________________________________________________ ( c ) Give one another observation for your investigation. (C3) Berikan pemerhatian lain berdasarkan penyiasatan anda.

5. The diagram above shows the same type of towels with different sizes hanged in a field . The time for the towels to dry were recorded at the end of a fair test . Rajah di atas menunjukkan tuala yang sama jenis dengan saiz yang berbeza dijemur di padang. Masa untuk tuala kering direkodkan di akhir ujikaji ini.

TAHNIAH KERANA TELAH BERJAYA MENYIAPKAN MODUL VARYTHESIS-USAHA TANGGA JAYA INI. SEMOGA ANDA CEMERLANG DALAM SAINS.

Modul Varythesis-Usaha Tangga Jaya.

101 Hakcipta Terpelihara SKBA.

Edisi 2013