Вы находитесь на странице: 1из 15

SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HADITS

MAKALAH Dipresentasikan dalam Seminar kelas Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar pada matakuliah Ulumul Hadits

Oleh: Nurichsan Dosen Pemandu Prof. Dr. Hj. Andi. Rasdiyanah Dr. Hj. Aisyah Kara, MA

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Alquran adalah sumber pertama syariat Islam dan hadis adalah sumber kedua. As-Sunnah merupakan penjelas Alquran, pemerinci hukum-hukumnya, dan mengeluarkan furu cabang dari ushul pokoknya.1 Mempelajari suatu objek dari macam-macam ilmu haruslah dibarengi dengan mempelajari sejarah tumbuh dan perkembangan dari ilmu tersebut, dalam hal ini mempelajari hadis. Maka seharusnya kita mendalami sejarah dari hadis tersebut, sehingga dapat mengetahui tentang sikap dan tindakan umat terhadap hadis serta usaha bagi pembinaan dan pemeliharaan hadis tersebut.2 Dalam perkembangannya, pengkodifisian alquran berbeda dengan

pengkodifisian hadis yang banyak diriwayatkan secara Ahad, individual, dan Mutawatir 3. Dalam kodifikasi alquran para sahabat r.a tidak menemukan banyak kendala karena tugas para kodifikator hanya mengumpulkan naskah-naskah alquran yang sudah ada ditangan para sahabat r.a, untuk disesuaikan dengan hapalan para sahabat lainnya yang secara mutawatir mereka terima dari nabi dan secara ilmiah dapat dipastikan sebagai ayat-ayat alquran. Sementara hadis ternyata lebih banyak dipelihara dalam ingatan dari pada dalam catatan yang dimiliki oleh para sahabat, yang pada masanya Nabi mengijinkan untuk mencatat hadis.

M. Ajjaj Al-Khatib, as-Sunnah Qabla Tadwn , diterjemahkan AH. Akrom Fahmi, Hadits Nabi Sebelum Dibukukan (Cet. 1; Gema Insani Press, 1999), h. 21 2 H. Endang Soetadi AD, Ilmu Hadits (Cet. II; Bandung: Amal Bakti press, 1997), h. 29 3 al-Asqalani. Syarh Nukhbat al-Fikr Fi Mushthalah Ahl al-Atsar (Mesir : Maktabah alQadiriyah, t.th.), h. 4

Untuk menghimpun hadis-hadis ini diperlukan ketelitian yang sangat tinggi, agar yang dinamakan hadis itu benar-benar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah4. Jarak waktu yang cukup lama antara Nabi saw, dengan para penghimpun hadis, dan perbedaan visi politik serta madzhab pada abad-abad berikutnya, merupakan dimensi lain yang menambah rumitnya pembuktian status hadis oleh ulama dari generasi ke generasi. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka Penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana kondisi hadis pada masa kelahirannya? 2. Bagaimana masa penulisan, pembukuan, pentashihan, dan pengkajian hadis? 3. Bagaimana eksistensi hadis pada masa kontemporer?

M. Abdurahman, Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 2

BAB II PEMBAHASAN

A. Masa Kelahiran Hadits Nabi SAW sebagai Rasul, sangat disegani dan ditaati oleh para sahabat, sebab mereka sadar bahwa mengikuti rasul dan sunnahnya adalah keharusan dalam berbakti kepada Allah SWT. Oleh karena itu para sahabat sangat bersungguhsungguh dalam menerima segala yang diajarkan Nabi SAW baik yang berupa wahyu alquran maupun dari hadis nabi sendiri, sehingga ayat-ayat alquran dan hadis benar-benar mempengaruhi jiwanya dan membentuk pribadi para sahabat sebagai orang yang benar-benar Muslim. Mereka dapat menghapal dengan baik ajaran-ajaran rasul karena disamping dorongan keagamaan, mereka juga mempunyai hafalan yang kuat, ingatan yang teguh serta mempunyai kecerdasan dan kecepatan dalam memahami sesuatu.5 Pada saat inilah hadis lahir berupa sabda (aqwal), perbuatan (afal) dan taqrir Nabi yang berfungsi menerangkan alquran dalam rangka menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Para sahabat di masa ini, sangat banyak mengambil manfaat tentang hukumhukum syariat dari alquran, karena mereka bertemu langsung dengan nabi saw dan setiap wahyu yang turun bersifat universal (mujmal), maka rasulullah saw menjelaskan seperti pada permasalahan shalat, yang turun dalam bentuk mujmal, rasulullah yang memperinci bilangan rakaatnya, bentuknya dan waktu pelaksanaannya.6

M. Abdurahman, Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 33 6 Mahmud Hill Hill Muhammad S yis, al-Dhiyu al-Mubin F Manhij al-Muhadditsn (Mesir: Dar al-Kutub,1994), h. 55

Para sahabat menerima hadis dari rasul saw. Adakalanya langsung dari beliau sendiri, yakni mereka langsung mendengar sendiri dari nabi, baik karena ada sesuatu soal yang dimajukan oleh seseorang lalu nabi menjawabnya, ataupun karena nabi sendiri yang memulai pembicaraan. Adakalanya tidak langsung yaitu mereka menerima dari sesama sahabat yang telah menerima dari Nabi, atau mereka menyuruh seseorang bertanya kepada nabi, jika mereka sendiri malu untuk bertanya, seperti yang terjadi ketika salah seorang wanita datang kepada nabi bertanya tentang mandi haid7. Para sahabat yang banyak menerima hadis dari nabi saw8 Antara lain : 1. Yang mula-mula masuk Islam, seperti: Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Abdullah Ibnu Masud. 2. Yang selalu berada disamping Nabi dan bersungguh-sungguh

menghafalnya, seperti Abu Hurairah. Dan yang mencatat seperti Abdullah Ibn Amr Ibn Ash. 3. Yang lama hidupnya sesudah Nabi, dapat menerima hadis dari sesama sahabat, seperti Anas Ibn Malik dan Abdullah Ibn Abbas. 4. Yang erat hubungannya dengan Nabi, yaitu: Ummahatul Muminin, seperti Aisyah dan Ummu Salamah. Segi pertumbuhan dan perkembangan hadis, pada masa awal terutama pada masa Nabi saw dan sahabat, dominan pada kemampuan hafalan, dan pada segi penulisan belum begitu siginifikan. Bahkan di saat itu, Nabi saw pernah bersabda sebagaimana dalam hadis berikut :

T. M. Hasby Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Cet. IV (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,1999), h.31 8 H. Endang Soetadi AD., Ilmu Hadits, Cet II (Bandung: Amal Bakti Press,1997), h. 35

Artinya : Haddab bin Khalid al-Azdi menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari At bin Yasar, dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda, janganlah kalian tulis (apa yang berasal) dariku, dan barang siapa yang telah menulis dariku selain alquran, maka hendaklah dia menghapusnya. Dan ceritakanlah dari padaku.tak ada keberatan anda ceritakan apa yang anda dengar dari padaku. Barang siapa berdusta terhadap diriku (membuat suatu kedustaan padahal aku tidak mengatakannya ), hendaklah dia bersedia menempati kediamannya di dalam neraka (HR. Muslim)9 Dengan hadis tersebut, dipahami bahwa tulisan hadis pada masa awalnya belum ada, karena Nabi saw sendiri melarang sahabatnya untuk menulis hadishadis dengan alasan kekhawatiran bercampur baurnya hadis dengan penulisan Alquran. Namun larangan penulisan hadis-hadis tersebut hanya berlaku untuk sementara waktu saja, karena pertimbangan tertentu. Sesudah itu, pelarangan tersebut berubah menjadi kebolehan menulis hadis dan itupun hanya berlaku di sebagian sahabat. B. Masa Penulisan Hadits

Penulisan hadis, suatu media terpenting bagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis, terutama dalam penyebarannya di tengah-tengah

masyarakat. Sebagaimana penjelasan pada masa kelahiran dimana sudah ada beberapa sahabat yang menulis hadis walaupun dalam bentuk perseorangan dan belum resmi. Berbagai perdebatan panjang, terjadi dimasa sahabat dalam penulisan hadis. Pada masa tabiin mereka berusaha menelusuri hadis, dengan perlawatan mencari hadis dan menanyakan kepada sahabat yang telah tersebar di berbagai wilayah daulah islamiyah. Tercatat beberapa kota yang menjadi pusat pembinaan dalam periwayatan hadis sebagai tempat tujuan para tabiin dalam mencari hadis, yaitu Madinah, Mekkah, Kufah, Bashrah, Syam, Mesir, Andalus, Yaman, dan Khurasan. Di kota9

Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi wa al-Naysaburi, Shahih Muslim, juz IV (Beirut: Dar al-Afaq al-Islamiyah, 1977), h. 2298

kota itu, masih terdapat beberapa sahabat ahli yang hidup. Di Madinah misalnya, masih ada Abu Hurairah, Abdullah bin 'Umar, dan Abu Sa'id. Di Mekkah, ada Mu'az bin Jabal, dan Haris bin Hisyam. Di Kufah, ada Sa'ad bin Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Di Bashrah, ada Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas. Di Syam, ada Abu Ubaidah Ibn al-Jarh, Abdullah bin Unais. Di Mesir, ada Amr bin al-Ash, dan Uqbah bin Amr. Di Andalus, ada Mas'ud bin alAswad, dan Bilal bin Haris. Di Yaman, ada Mu'az bin Jabal yang pernah diutus oleh Nabi saw, menjadi hakim. Di Khurasan, ada Buraidah bin Husain alAslami.10 Contoh, perlawatan yang dilakukan oleh Abu Ayub al-Anshari yang pernah pergi ke Mesir untuk menemui Uqbah Ibn Amir untuk menanyakan suatu Hadis tentang menutup kesukaran sesama umat islam. Begitu pula Jabir pernah pergi ke Syam sebulan lamanya melawat untuk mencari hadis kepada Abdullah Ibn Unais al-Ansari. Pada akhir abad I Hijriah, atau memasuki awal abad II Hijriah tulisan-tulisan tentang hadis semakin banyak ditemukan, namun tidak tertata dengan baik, yakni belum memiliki metode tersendiri. Agar penulisan hadis-hadis tetap mentradisi, maka keluarlah instruksi dari khalifah Umar bin Abdul Azis untuk menulis hadis-hadis secara efektif, yakni tertata dengan baik dan menggunakan metodemetode tertentu, kemudian hadis-hadis itu dihimpun untuk dibukukan, karena beliau takut akan hilangnya hadis dan meninggalnya para ulama.11

10 11

Mudatstsir, Ilmu Hadis (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 101-103 Kautsar Mahmud Muslimi, Manahij el-Muhadditsin (Mesir: t.p., 2003), h. 172

C. Masa Pembukuan Hadits Masa pembukuan atau kodifikasi hadis secara resmi dimulai pada awal abad II H, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Abdul Azis tahun 101 H/ 720M). Keinginan khalifah Umar bin Abdul Azis untuk menghimpun hadis diwujudkan dalam surat perintah kepada gubernur Madinah, Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazmi (120H), supaya membukukan hadis Rasul yang terdapat pada penghapal wanita yang terkenal, Amrah binti Abdir Rahman ibn Saad ibn Zurarah Ibn Ades. Dan hadis-hadis yang ada pada Alqasim ibn Muhammad Ibn Abi Bakr ash Shiddiq (107 H = 725 M), seorang pemuka tabiin dan salah seorang fuqaha Madinah. Khalifah juga mengirimkan surat-surat kepada Ulama-Ulama untuk membukukan hadis, salah satunya ialah Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Syihb az-Zuhri, seorang tabiin yang ahli dalam bidang fiqih dan hadis.12 Pada abad kedua, ulama membukukan hadis dengan tidak menyaringnya. Mereka tidak membukukan hadis-hadis saja, tetapi juga memasukkan fatwa-fatwa sahabat, bahkan fatwa-fatwa tabiin juga dimasukkan, termasuk semua hadishadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqthu. Kitab -kitab yang disusun pada masa ini tidak ada yang sampai pada masa kita sekarang kecuali kitab alMuwatta 13 susunan Malik Ibn Anas. Pada awal abad ke III H para ulama melaksanakan tadwin hadis dengan memisahkan antara sabda nabi saw. dengan fatwa sahabat dan tabiin, tapi masih mencampur antara hadis-hadis sahih, Hasan, dan Daif. Sehingga lantaran ini orang-orang yang kurang ahli masih belum dapat secara mudah mengambil pengertian hukum atau mengetahui nilai hadis tersebut.
T. M. Hasby Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Cet. IV (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,1999), h. 60 13 Almuwaththa adalah kitab yang paling terkenal dari kitab -kitab hadis abad ke II dan mendapat sambutan yang besar sekali dari para ulama. Kitab ini mengandung 1726 rangkaian khabar dari nabi, sahabat dan tabiin.
12

Sistem penyusunan yang dipakai adalah tasnid, yakni menyusun hadis dalam kitab-kitab berdasarkan nama sahabat perawi. Sistem tasnid ini mempunyai kelemahan yaitu sulitnya mencari atau mengetahui hukum-hukum syara sebab hadis dikumpul dalam satu tempat, tidak dalam satu maudu. Kitab hadis yang disusun dalam sistem ini dinamakan Musnad. Musnad-Musnad yang disusun pada masa ini banyak sekali, salah satunya adalah Musnad Ubaidillah Ibnu Musa (123 H) .14 Di masa-masa berikutnya, terutama pada masa penghujung abad ketiga Hijriah, bersamaan dengan permulaan masa pentashihan hadis, muncullah

beberapa kitab-kitab karangan ulama pada masa ini yang terbagi kedalam tiga macam yaitu : kitab-kitab Shahih, kitab-kitab Sunan, dan kitab-kitab Musnad.15 D. Masa Pentashihan Hadits Masa pentashihan adalah, masa seleksi atau penyaringan hadis, dimulai pada awal abad keempat Hijriah, yakni pada zaman al-Muktadir, khalifah Dinasti Bani Abbas. Munculnya periode seleksi ini karena periode sebelumnya, yakni masa tadwin, para ulama belum berhasil memisahkan beberapa hadis mawquf, dan maqtu' dari hadis marfu'. Begitu pula halnya dengan memisahkan beberapa hadis yang sahih dari yang dhaif. Bahkan, masih ada hadis maudhu' (hadis palsu) yang bercampur dengan hadis sahih.16 Untuk menyaring hadis-hadis itu serta membedakan hadis-hadis yang sahih dari yang palsu dan dari yang lemah, bangunlah seorang imam hadis yang besar Ishaq ibn Rahawaih, memulai usaha memisahkan hadis-hadis yang shahih dan tidak. Pekerjaan yang mulia ini kemudian diselenggarakan dengan sempurna oleh

H. Endang Soetadi AD., Ilmu Hadits, Cet II (Bandung: Amal Bakti Press,1997), h. 63 T. M. Hasby Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Cet. IV (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,1999), h. 82 16 Mudatsir, Ilmu Hadits, Cet I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.109
15

14

Imam Al-Bukhari dengan menyusun kitabnya yang terkenal dengan nama AlJamiu Sahih. Di dalamnya beliau bukukan hadis-hadis yang dianggap sahih saja. Untuk mentashihkan hadis dibutuhkan pengetahuan yang luas tentang tarikh Rijalil Hadis, berupa tanggal lahir dan wafat para perawi, agar dapat diketahui, apakah dia bertemu dengan orang yang ia riwayatkan hadisnya atau tidak. Maka langkah-langkah yang telah diambil oleh para ulama dalam usaha mengkritik jalan-jalan menerima hadis sehingga mereka dapat melepaskan

sunnah dari tipu daya dan membersihkannya dari segala lumpur yang mengotorinya ialah: mengisnadkan hadis, memeriksa benar tidaknya hadis yang kepada para ahli, mengkritik para perawi, membuat ketentuan-ketentuan umum untuk menentukan derajat-derajat hadis, menyusun kaidah-kaidah untuk menentukan kaidah-kaidah maudu.17 Adapun metode Klasifikasi pada Nama Sahabat adalah mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh semua sahabat, sehingga memudahkan bagi yang ingin mencari hadis dengan mengetahui terlebih dahulu nama sahabat periwayat hadis, seperti : 1. al-Masanid : Metode musnad merupakan metode yang tidak menggunakan klasifikasi hadis, melainkan berdasarkan rumus para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Dengan demikian, jika seseorang ingin mencari hadis melalui kitab musnad maka terlebih dahulu harus mengetahui nama sahabat yang pertama meriwayatkan hadis itu. Tanpa mengetahui nama sahabat, maka sangat sulit untuk menemukan hadis yang dicari. Contoh kitab tersebut adalah Musnad Ahmad bin Hambal.

T. M. Hasby Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Cet. IV (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,1999), h. 70, 75

17

2. al-Atraf : adalah bagian hadis atau sebagian terkadang dicantumkan namanama periwayat hadis yang merupakan sumber rujukan. Seperti kitab Tuhfah al-Asyraf biMarifah al-Atraf.18 Buku-buku hadis dengan berbagai metodenya yang telah dikemukakan di atas, menjadikan pula keorisinilan hadis-hadis Nabi saw yang periwayatannya semakin tumbuh dan berkembang, dari generasi ke generasi. E. Masa Pengkajian Hadits Pada masa ini para ulama hadits mengalihkan perhatiannya untuk menyusun kitab-kitab hadits untuk topik-topik tertentu. Untuk itu mereka membuat sistematika penyusunan hadits agar memudahkan pengkajiannya. Tentunya sistematika susunan hadits pada masa ini lebih baik dari masa-masa sebelumnya, karena upaya ulama pada masa ini bukan mencari, tetapi hanya mengumpulkan dan selanjutnya mensistemasi menurut kehendak atau kebutuhannya. Ada yang mensistemasi menurut pengarang sendiri, ada yang mensistemasi dengan mendahulukan bab Thaharah, wudhu, dan kemudian shalat dan seterusnya, misalnya hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, maka diletakkan dibawah nama Abu Bakar. Ada juga yang mensistemasi dengan bagian-bagian yaitu bagian seruan, larangan, khabar ibadah dan afal. Demikian pula ada yang menyusun berdasarkan abjad hijaiyyah, seperti kitab al-jamishagir oleh alSyuyuti. Beberapa kitab yang disusun berdasarkan sistematika penyusun hadits yang telah ditetapkan para ulama hadits pada masa itu antara lain: 1. Kitab-kitab mustakhraj adalah kitab yang haditsnya diambil dari hadits perawi lain dari sanad perawi yang diambilnya dan kadang-kadang para mustakhraj meninggalkan suatu periwayatan karena tidak memperbolehkan sanad sendiri. 2. Kitab-kitab mustadrak adalah kitab yang haditsnya didapat dari pengumpulan hadits yang
18

Kautsar Mahmud Muslimi, Manahij al-Muhaddisin,(Mesir: t.p., 2003), h. 174

10

memiliki syarta-syarat al-Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya yang kebetulan tidak diriwayatkan atau dishahihkan oleh beliau berdua. 19 Kedua kitab inilah yang paling banyak diproduksi dan model tersebut merupakan ciri khas dari pembukuan hadits pada masa ini. F. Masa Kontemporer Hadits

Masa perkembangan kegiatan pengkajian hadis, berlangsung sangat lama, dan telah melewati fase sejarah perkembangan Islam, yakni fase pertengahan dan fase modern. Fase yang terakhir ini, suatu masa munculnnya karya hadis kontemporer terutama setelah memasuki abad ke-14 Hijriah, atau abad ke-19 M. Pada abad ke XIV H, para orientalis dianggap telah banyak mengaburkan eksistensi hadis nabi, maka ulama hadis mulai bangkit membahas ilmu-ilmu hadis dan mengaitkannya dengan perkembangan pengetahuan modern sebagai akibat persentuhan antara dunia islam dengan barat. Perlunya kajian ulang terhadap proses pembakuan hadis tanpa perlu menghilangkan otensitas spiritualitas Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis Nabi disebabkan oleh perubahan kehidupan masyarakat modern dalam era teknologi dan informasi yang begitu cepat. Ulama yang tergolong tanggap akan masalah ini, antara lain: al-Qsimiw. 1332 H, Mahmud al-Tahhan, Abu Syuhbah (w. 1406/1986 M), Shubhih Salih (w. 1407 H/1986M), Muhammad Ajjaj al-Khatib, M. Azami, Musthafa al-Sibai, Nur al-Din Itr, A. Hassan, T. M. Hasbi Ash-Shiddiqie, dan Muhammad Syuhudi Ismail (w. 1995 M). Salah seorang diantara mereka berasal dari Indonesia, yakni M. Syuhudi Ismail, dia salah seorang ulama intelektual. Tidak berlebihan kalau dikatakan dia seorang intelektual dan ulama Indonesia yang cukup besar pengaruhnya di Indonesia, khususnya di bidang hadis. Karya monomuntalnya di bidang hadis adalah disertasinya yang berjudul Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; telaah Kritis
19

Utang Ranuwijaya, Pengantar Ilmu Hadits, (Cet.III; Jakarta, Gaya Media Pratama, 1998). h. 66

11

dengan pendekatan Ilmu Sejarah. Karya tulis hadis ini pengaruhnya bukan saja di Indonesia, tapi sampai ke dunia internasional. 20 Menurut Nasaruddin Umar, buku Syuhudi tersebut ditemui di hampir semua perpustakaan besar di kanada, Amerika, Eropa dan Jepang. 21 Sesuai dengan judul bukunya tersebut, secara jelas diketahui bahwa metode penelitian yang digunakan M. Syuhudi adalah pendekatan sejarah, yakni menelusuri berbagai kaidah-kaidah kesahihan hadis baik dari segi sanad dan matannya menurut analisis historis.

Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi refleksi Pemikiran Pembahaharuan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005), H 4-5 21 Nasaruddin Umar "Prof. M. Syuhudi ismail Penelitian Hadis yang Tekun" dalam Suara Hidayatullah, nomor 09/VII/Januari, 1999, h. 61

20

12

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis telah

memperlihatkan sikap dan tindakan para ulama dalam memelihara hadis terlihat pada masa kelahiran, masa penulisan, masa pembukuan, masa pentashihan, masa

pengkajian, dan dimasa kini. Berdasarkan pada pemisahan periode-periode pertumbuhan dan

perkembangan hadis sebagaimana yang tertera diatas maka dapatlah diketahui proses pertumbuhannya dari masa ke masa. Mempelajari sejarahnya dapat menggambarkan kepada kita betapa besar kesungguhan yang telah diberikan oleh para ahli dalam menjaga orisinalitas hadis. B. Saran Dengan adanya pembelajaran mengenai Sejarah pertumbuhan dan

Perkembagan hadits, diharapkan kita bisa memacu semangat kita untuk lebih memperdalam dan mempelajari ilmu hadits. Dan mudah-mudahan hal itu akan menjadi dorongan untuk kita semua.

13

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, M. Pergeseran Pemikiran Hadis, Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis. Jakarta: Paramadina, 2000. Ahmad, Arifuddin. Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi refleksi Pemikiran Pembahaharuan Prof. Renaisan, 2005. Ash Shiddieqy, T. M. Hasby. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits. Cet. IV; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999. Al-Asqalani. Syarh Nukhbah al-Fikr Fi Mushthalah Ahl al-Atsar. Mesir : Maktabah al-Qadiriyah, t.th. Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. al-Sunnah Qabla al-Tadwi>n, diterjemahkan AH. Akrom Fahmi, Hadits Nabi Sebelum Dibukukan. Cet. 1; Gema Insani Press, 1999. Mudatstsir. Ilmu Hadis. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999. Muslim, Abu Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairi wa al-Naysaburi. Sahih Muslim. juz IV; Beirut: Dar al-Afaq al-Islamiyah, 1977 Muslim, Kautsar Mahmud. Manahij al-Muhaddisin. Mesir: t.p., 2003. Ranuwijaya, Utang, Pengantar Ilmu Hadits, Cet.III; Jakarta, Gaya Media Pratama, 1998. Sis, Mahmud Hilal Muhammad. al-Diya al-Mubin Fi Manahij al-Muhaddisin. Mesir: Dar al-Kutub,1994. Soetadi, Endang AD, H. Ilmu hadits. Cet. II; Bandung: Amal Bakti Press, 1997. Umar, Nasaruddin. "Prof. M. Syuhudi ismail Penelitian Hadis yang Tekun" dalam Suara Hidayatullah, nomor 09/VII/Januari, 1999 Dr. Muhammad Syuhudi Ismail. Cet. I; Jakarta:

14