You are on page 1of 2

TEORETICIAN AL SIMBOLISMULUI

Primele idei care prefigureaz simb lismul la r m!"i i care #"cearc s$l %e re%izeze apar da% cu Maced "s&i i su"% puse #" circulaie pri" re'is%a p e%ului( )Li%era% rul*+ C,iar #"ai"%e de rec "s%i%uirea simb lismului ca c al( #" -ra"a( apar #" aceas% re'is%( #"c di" primul ei au de e.is%e" ( /001( ar%ic le de direc%i'( #" care su"% e.puse pu"c%e de 'edere simb lis%e+ 2e al%fel Maced "s&i a'ea s$ i re'e"dice mai %!rziu( #" /003( pri"%r$u" ar%ic l i"%i%ula% )4" pragul sec lului*( meri%e de pi "ier al simb lismului pe pla" eur pea"+ )Belgie"ii( i se p a%e zice aceas%a cu m!"drie i despre mii di" r m!"i $ scrie el $ dac "$au f s% % cmai ei precurs rii mi crii( au a'u% meri%ul de a fi #"%re'zu% di" 'reme #"%i"derea s%rluci% ce se desc,idea gl ri as di"ai"%ea p eziei 'ii% rului( Mae%erli"c&( R de"bac&( 5er,aere"( 6iraud( -ra"z Ell( -er"a"d Se'eri" i alii #"c $ cei pa%ru #"%!i ci%ai( as%zi de7a ilu %ri $ au a'u% " area( #mpreu" cu mi"e( s ia par%e acum /8 a"i( la micarea pr ' ca% di" Liege de re'is%a )La 9all "ie*( al crei e"ergic i 'al r s direc% r era dl+ Alber% : c&el( u"ul di"%re dis%i" ii c lab ra% ri ac%uali ai marii re'is%e parizie"e )Mercure de -ra"ce*+ 2e al%fel #" "umrul di" augus% /00;( Maced "s&i publicase( #"%r$ade'r( pa%ru p ezii #" limba fra"cez< 5 lup%( :=s%rie( :ai"e( 6uzla+ 4"c #" /001 apruse #" li%era% rul ar%ic lul i"%i%ula% )2espre l gica p eziei*( #" care erau f rmula%e idei ce a"%icipau a"umi%e 7udec i ale lui Mallarm>+ Nu "umai c se fceau apr pieri #"%re p ezie i muzic( dar se rele'a i de sebirea de s%ruc%ur di"%re p ezie i pr z+ P ezia $ acce"%ua Maced "s&i $ #i are l gica ei par%icular( de sebi% de l gica pr zei< *l gica p eziei e( dac "e pu%em e.prima as%fel( "el gic la m dul sublim*+ 4"%ruc!% % % ce "u e l gic e absurd( )l gica p eziei e( pri" urmare( #"su i absurdul*+ U" ade'ra% ma"ifes% presimb lis%( apru% #" )Li%era% rul* di" /? iu"ie /038( es%e ar%ic lul lui Maced "s&i $ P ezia 'ii% rului+ Pri" simb lism $ se spu"e #" ar%ic l $ ca i pri" i"s$%rume"%alism care e )% % u" simb lism( cu de sebire c su"e%ele 7 ac #" i"s%rume"%alism l cul imagi"il r*( p ezia )i$a crea% u" limba7 al ei pr priu( limba7 #" care se sim%e #" largul ei@*+ 2up prerea p e%ului )simb lismul u"i% cu i"s%rume"%alismul* es%e( ca i Aag"erismul( )ul%imul cu'!"% al ge"iului me"escB+ Pu"c%e de 'edere presimb lis%e c "i" i al%e ar%ic le publica%e de Maced "s&i #" )Li%e$ra% rul*( ca 2espre p ezie sau 2espre p em /00/( #" care p e%ul pledeaz pe"%ru c "ce"%rare i si"%ez liric( pe"%ru p ezia care s adu"e #" ea( impre'izibil( mi cri sufle%e%i c "%ras%a"%e+ Te re%iz!"d simb lismul( Maced "s&i a #"eles s$l i pr m 'eze s%rui% r #" li%era%ura r m!"+ 4" "umele aces%ui cure"%( direc% rul )Li%era% rului* a #"cura7a% de fap% % % ce se de sebea de p ezia r m!"easc de p!" a%u"ci< par"asia"ism( "a%uralism( decade"%ism( simb lism % % ce pu%ea impresi "a pri" "e bi "ui% i bizar+ El #"su i s$a e.ersa% #" c mpu"eri alc%ui%e dup ul%ima m d parisia"( me"i%e s re' lu i "eze lirica+ 2up m delul lui R lli"a%( di" care a i %radus( Maced "s&i a afia% u"e ri preferi"e m rbide pe"%ru macabru ca #" 5ap rul m rii de e.emplu+ 2ar pasiu"ea lui cea mare a f s% i"s%rume"%alismul( p e%ul pr pu"!"du$ i s creeze efec%e lirice pri"

ALEXANDRU MACEDONSKI

www.referate.k5.ro

pure c mbi"aii de imagi"i i su"e%e ca #" Rimele c!"% pe ,arp i 6uzlaC u"ele di"%re aces%e p ezii ca< )4"m rm!"%area i % a%e su"e%ele cl p %ului* sau )Lup%a i % a%e su"e%ele ei*( apr!"d #" ' lumul P ezii di" /00/( c,iar #"ai"%e de #"%emeierea( la Paris( a c lii lui Re"> 6,il+ 2up e.emplul lui Mallarm>( Maced "s&i ac rda imp r%a"% special aspec%ului grafic al scrieril r sale( merg!"d p!" ac l #"c!%( #" ma"uscisul r ma"ului su T,alassa( a #"cerca% s sugereze se"%ime"%ele "u "umai pri"%r$ a"umi% a ezare a cu'i"%el r #" pagi"( dar i pri" #"%erbui" area u" r cer"eluri de cul are diferi%( %e.%ul #"fi!"du$se( #" felul aces%a( p licr m( ca #"%r$u" amuza"% 7 c de c pii+ Pe aceas% li"ie au mers c!%e da% i u"ii di"%re frec'e"%a% rii ce"aclului i c lab ra% rii aideri al )Li%era% rului*( ca Mircea 2eme%riad( Al+ Obede"aru( 6,+ Orlea"u( Al+ Pe%r ff ri debu%a"%ul I " T,e ( 'ii% rul Tud r Arg,ezi( care a publica% #" suplime"%ul li%erar al ziarului )Liga r% d .* u"ele p ezii debi%eare i"s%rume"%alismului( pe care #"s ap i marele p e% i le$a re"ega%+ 2ac Maced "s&i es%e( i"discu%abil( u" %e re%icia" al simb lismului( es%e el are si u" p e% simb lis%D U"ii i$au c "%es%a% cu 'i le" aceas% cali%a%e+ Alii au accep%a%$ cel pui" parial( i"flue"%ai p a%e de Maced "s&i #"su i care s$a pr clama% si"gur i cu s%e"%aie simb lis% pe"%ru peri ad scur%+ 2esigur( #" s%ruc%ura cea mai i"%im a spiri%ului su( p e%ul "u es%e u" simb lis%+ El rm!"e #" m d fu"dame"%al u" r ma"%ic de f rma%ie pas p%is%( euf ric( e.ubera"%( 'i%alis%+ 2ei #" p ezia lui apar u"ele simb luri( p e%ul are gri7 ca( apr ape de fiecare da%( s le e.plice( s le #mpr%ie #"reaga aur e"igma%ic( s le dis%rug i"efabilul a%!% de carac%eris%ic p eziei simb lis%e( aa cum pr cedeaz( de e.emplu( i #" N ap%ea de decembrie+ 2ar "u e mai pu i" ade'ra% c #" p ezia maced "s&ia" apar i primii germe"ii " %abili de simb lism r m!"esc( primele %eme au%e"%ic simb lis%e( care ' r fi cul%i'a%e #" li%era%ura r m!"+ P e%ul( ci%adi" r ma"%ic( se sim%e( fr #"d ial( a%ras de u"ele idei i m %i'e p e%ice simb lis%e Esuferi" a( "edrep%a%ea( mizeria( e"%uziasmul( "e#"crederea( re' l%a( dispreul( s ar%a femeii #" s cie%a%ea burg,ez( e'adarea #" 'is( rie"%ul( er %ica e%c+F( dei simb lis%ica pr priu$zis rm!"e apr ape #"% %deau"a la suprafa + Maced "s&i es%e u" mare p e% pred mi"a"% r ma"%ic( #" a crui per p e%ic au lsa% urme i u"ele eleme"%e simb lis%e( fr a$i m difica sau al%era ade'ra%a subs%a" ( al%uri de eleme"%e i m %i'e "a%uralis%e i par"asie"e+

www.referate.k5.ro