You are on page 1of 2

Curriculum Vitae

INFORMAII PERSONALE

Scriei numele i prenumele


Str. Lupeni nr.10. C ! p "tal# $$0%0$ &u!.Si'iu 0()*1*%+(% -e"te"e'./.a0 0+$$++0,,$l .c m

Ve"0te Se'. 111.2ace'

3.c m

Se4ul ma"culin 5 6ata naterii (070$71**+ 5 Nai nalitatea r mana LOC@L 6E M@NCA PEN<R@ CARE SE CAN6I6EAC9 POCIIA LOC@L 6E M@NC9 6ORI< S<@6IILE PEN<R@ CARE SE CAN6I6EAC9 E8PERIENA PROFESIONAL9 Scriei !atele D!e la B pEnA laF

C nta'il

6e 'icei ii c n-in: pe ceilalti "a accepte planurile pr pu"e !e mine; Se2 !e cla"a in "c ala :enerala;

eleCNGL Si'iu; L c. Si'iu In-atare; Pre:atire pentru -iit arele '"tac le in -iata

COMPE<EN=E PERSONALE

>un lea!er !e :rup; S cia'il; Si:ur pe "ine

Lim'aDiF maternADeF Alte lim'i "trAine cun "cute

R mana
En:leHa
IN=ELEGERE VOR>IRE SCRIERE

A"cultare

Citire

Participare la c n-er"aie

6i"cur" ral

Speci2icai lim'a "trAinA

C1

C1

C1

C1

C1

Ni-eluri# A17%# @tiliHat r elementar B >17%# @tiliHat r in!epen!ent B C17%# @tiliHat r e4perimentat Ca!rul eur pean c mun !e re2erinA pentru lim'i "trAine

? @niunea Eur peanA; %00%B%01( 5 0ttp#77eur pa"".ce!e2 p.eur pa.eu

Pa:ina 1 7 %

Curriculum Vitae
C mpetene !e c municare

Scriei numele i prenumele

'une c mpetene !e c municare ! 'En!ite prin e4periena pr prie !e "e2 !e cla"a C mpetene ! 'En!ite la l cul !e muncA Scriei c mpetenele ! 'En!ite la l cul !e muncA i care nu au 2 "t meni nate anteri r. Speci2icai c nte4tul Jn care au 2 "t ace"tea ! 'En!ite. 6e e4emplu# 'unA cun atere a pr ce"el r !e c ntr l al calitAii DJn preHent 2iin! re"p n"a'il cu au!itul calitAiiF Scriei c mpetenele in2 rmatice !einute. Speci2icai c nte4tul Jn care au 2 "t ace"tea ! 'En!ite. 6e e4emplu# 'unA cun atere a in"trumentel r Micr " 2t O22iceK Scriei alte c mpetene care nu au 2 "t meni nate anteri r. Speci2icai c nte4tul Jn care au 2 "t ace"tea ! 'En!ite. 6e e4emplu# tEmplArie Scriei cate: ria permi"ului !e c n!ucere pe care Jl !einei. 6e e4emplu >

C mpetene in2 rmatice

Alte c mpetene

Permi" !e c n!ucere

INFORMA=II S@PLIMEN<ARE Pu'licaii PreHentAri Pr iecte C n2erine Seminarii 6i"tincii A2ilieri Re2erine ANE8E A!Au:ai li"tA a ! cumentel r ane4ate CVBului. E4emple# c pii ale !ipl mel r i certi2icatel r !e cali2icareO rec man!Ari !e la l cul !e muncAO pu'licaii "au cercetAri. Menti nai pu'licaiile; preHentArile; pr iectele; c n2erinele; "eminarele; !i"tinciile; a2ilierile i re2erinele pe care le c n"i!erai rele-ante. Lter:ei cEmpurile irele-ante !in c l ana "tEn:A. E4emplu !e pu'licaie# Cum "A Jnt cmeti un CV !e "ucce"M; Ne1 A"" ciate! Pu'li"0er"; L n! n; %00%. E4emplu !e pr iect# >i'li teca pu'licA !in 6e- n. Ar0itect principal re"p n"a'il cu !e"i:nBul; pr !ucaia i "uper-iHarea c n"truciei D%00NB%01%F.

? @niunea Eur peanA; %00%B%01( 5 0ttp#77eur pa"".ce!e2 p.eur pa.eu

Pa:ina % 7 %