You are on page 1of 1

Sylwoterapia, inaczej drzewoterapia - pobudzanie organizmu do samoleczenia, poprzez przebywanie w obecnoci drzew i krzeww.

Sylwoterapia to jedna z terapii naturalnych, kultywowana ju w czasach staroytnego Rzymu, polegajca na pobudzeniu witalnych si!
organizmu, poprzez kontakt z drzewami i krzewami. "ajprostsz #orm tej terapii jest spacer. $olejnym etapem jest kontakt z rolin poprzez
przytulanie si% czy g!askanie. "ajlepsze dzia!anie terapeutyczne ma kontakt roliny z odkryt cz%ci cia!a - r%kami, stopami, czo!em lub
plecami, poniewa w ten sposb dobroczynne substancje zawarte w korze, liciach, kwiatach i korzeniach mog wnikn& do ludzkiego
organizmu. 'an rol% odgrywa te g!%boki, lecz spokojny oddech dzi%ki ktremu organizm moe korzysta& z olejkw eterycznych zawartych
w rolinach. "aley pami%ta&, aby do sylwoterapii wybiera& roliny zdrowe, a terapi% przeprowadza& z dala od ha!asu. (erapia nie ma skutkw
ubocznych, jest bezbolesna i, prcz wolnego czasu, nie wymaga jakichkolwiek nak!adw. )edynym ograniczeniem jest alergia.
Samo obcowanie ze rodowiskiem lenym poprawia samopoczucie. ' lesie organizm regeneruje si%, umys! nabiera si!. *eczniczo dzia!aj
#itoncydy zawarte w olejkach eterycznych, hamujce pewne szczepy bakterii, grzybw i pierwotniakw. 'dychanie lenego powietrza
oczyszcza uk!ad oddechowy, cz!owiek wtapia si% w rytm natury. Spacery powoduj dotlenienie, lepsze ukrwienie i wzmocnienie serca. Szum
lici, piew ptakw i ziele+ dzia!aj kojco na uk!ad nerwowy. ,y pe!niej skorzysta& z lenego dobrodziejstwa, mona wykona& proste zabiegi.
"p stan& przy drzewie, obj& je, przy!oy& czo!o do kory.
-ona te usi& lub po!oy& si% pod nim, opierajc nogi o pie+, odda& si% medytacji lub modlitwie. .rowadzcy len terapi% stosuj te
elementy ruchowe i a#irmacje. *ena apteka o#eruje nam ca!y arsena! naturalnych lekw/ maliny, jeyny, poziomki, g!g, dzika ra, take
surowcw zielarskich/ kruszyna, brzoza, jarz%bina, ja!owiec, sosna itp. .oszczeglne gatunki drzew m.in./ brzoza, lipa, db, kasztan, klon,
akacja. oddzia!uj pozytywnie na cz!owieka. "iekorzystnie/ olcha, topola, osika, berberys, dziki bez.
"ajwaniejsze w!aciwoci drzew i krzeww wyst%pujcych na polskich terenach.

,rzoza - dzia!a uspokajajco i oczyszczajco na organizm. -a rwnie dzia!anie przeciwblowe.
,uk 0 wspomaga procesy koncentracji. -a dzia!anie wzmacniajce si!% woli i pewno& siebie. 1zia!a orze2wiajco.
3zerenia 0 poprawia krenie krwi. -a dobroczynny wp!yw na wygld cery.
3zarny bez 0 poprawia nastrj i dodaje si!. 1b 0 wzmacnia wszystkie procesy yciowe. 1zia!a antystresowo.
4rusza 0 poprawia uk!ad krenia, pomaga zachowa& jasno& umys!u.
)ab!o+ 0 pobudza do dzia!ania. -a dobroczynny wp!yw na uk!ad krenia.
)a!owiec 0 pobudza uk!ad nerwowy. 'spomaga rwnie uk!ad oddechowy . 'zmacnia odporno& organizmu.
)arz%bina 0 pomocna w walce z na!ogami. 'zmacnia si!% woli poczucie wartoci.
)od!a- stymuluje wzrost odpornoci zw!aszcza w obr%bie drg oddechowych. 'spomaga walk% uk!adu pokarmowego z chorob wrzodow.
$asztanowiec 0 poprawia nastrj i pomaga w k!opotach z zasypianiem. 1zia!a stymulujco na intelekt. .omaga przy problemach kreniowym
zw!aszcza w przypadku ko+czyn dolnych.
*ipa 0 poprawia dzia!anie uk!adu krenia i oddechowego. 'zmacnia organizm w stanach zm%czenia.
Sosna- wspomaga prac% uk!adu oddechowego. .oprawia nastrj, a w stanach stresowych uspokaja.
5liwa 0 odpr%a zm%czony organizm. 1zia!a rozkurczowo.
5wierk 0 podobnie jak sosna wspomaga uk!ad oddechowy. 1zia!a relaksujco.
'ierzba 0 ma dzia!anie przeciwblowe, rozkurczowe i uspokajajce. .omocna przy problemach z menstruacj.
'inia 0 dzia!a odpr%ajco. .oprawia krenie krwi.
.onadto obcowanie z drzewami owocowymi zalecane jest przy leczeniu bezp!odnoci szczeglnie w przypadku kobiet. ' czasie ciy
zalecany jest odpoczynek przy jab!oni lub te gruszy. 1rzewa owocowe wspomagaj take uk!ad moczowo-p!ciowy.
1o terapii nie powinno si% natomiast wykorzystywa& olszy, szczeglnie szarej, poniewa moe ona wp!ywa& niekorzystnie na samopoczucie.
Przeciwwskazania
.oza alergi nie istniej adne przeciwwskazania do przeprowadzenia terapii.
Powikania i objawy niepodane
Sylwoterapia nie wywo!uje adnych skutkw ubocznych.
6