You are on page 1of 8

SENARAI SEMAK

PELAKSANAAN KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA


TAHUN 4 HINGGA TAHUN 6
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

Nama Sekolah :Kod Sekolah :Tarikh

:BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
2013

Arahan : Isi maklumat di ruang yang disediakanA. MAKLUMAT SEKOLAH


1 Nama Sekolah :2 Kod Sekolah :3 Alamat Sekolah :4 No. Telefon Sekolah :5 No. Faks Sekolah :6 E-mel sekolah :
7 Gred sekolah :
8 Jenis Sekolah :
9 Lokasi sekolah :
10 Sesi Persekolahan
11 Nama Guru Besar :13 Nama Ketua Panitia BM :14 Jumlah Guru di Sekolah :Bil Keturunan L P Jumlah
1 Melayu / Bumiputera

2 Cina

3 India

4 Lain-lain


Jumlah


15 Guru Bahasa Malaysia :Bil Opsyen Guru L P Jumlah
1 Guru Opsyen

2 Guru Bukan Opsyen


Jumlah


16 Bilangan murid LINUS Tegar Saringan 2 Tahun 3 2013


Bil. Murid LINUS
Jumlah
Murid
LINUS TEGAR
Peratus
L P Jumlah
1 Tahun 1 20112 Tahun 2 20123 Tahun 3 2013
17 Bilangan Murid ProTiM


Bil. Murid ProTiM
Jumlah
Murid
Menguasai
Peratus
L P Jumlah
1 Ujian Pra-ProTim2 Ujian Pasca-ProTimBil. Murid ProTiM
Jumlah
Murid
Tidak Menguasai
Peratus
L P Jumlah
1 Ujian Pra-ProTim2 Ujian Pasca-ProTim
Arahan :

Sila isikan angka 1 untuk Tidak atau 2 untuk Ya.

B. PENGURUSAN


Bil. Item Ya/Tidak Catatan
1
Mengikut Garis Panduan Pelaksanaan Kelas
Pemulihan Bahasa Malaysia

2 Membentuk jawatankuasa


3 Menyediakan jadual waktu


4 Menyebar luas maklumat kepada ibu bapa


5
Menyediakan surat lantikan kepada guru Kelas
Pemulihan Bahasa Malaysia

6 Melaksanakan pemantauan


7
Merancang intervensi kepada murid yang tidak
mencapai sasaran

8 Menyediakan fail induk
8.1 Pelan Tindakan


8.2 Takwim


8.3 Carta Gantt pelaksanaan sepanjang tahun


8.4 Borang Tindakan Susulan


8.5 Surat Keluar/Masuk muridC. GURUBil. Item Ya/Tidak Catatan
1
Menyediakan rancangan mengajar Kelas
Pemulihan Bahasa Malaysia

2
Melaksanakan PdP kelas Pemulihan Bahasa
Malaysia

3
Melaksanakan intervensi kepada murid yang tidak
mencapai sasaran

4 Merekodkan kehadiran murid


5 Menyediakan data pencapaian murid
5.1 Data Prestasi Murid


5.2 Data Praujian ProTim


5.3 Rekod Pencapaian13 6
D. MURID


Bil. Item Ya/Tidak Catatan
1 Murid Pemulihan Bahasa Malaysia dikenal pasti


2 Murid melalui proses saringan


3 Murid terlibat secara langsung7 3RUMUSAN PELAKSANAAN KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIAKOD SEKOLAH

:Analisis PelaksanaanItem Skor Peratus


Pengurusan 0Guru 0Murid 0Jumlah Skor 0
Pencapaian Sekolah
Tandatangan Guru Besar Cop Rasmi

Tarikh :TAKRIF

SKOR TARAF DESKRIPSI UMUM
6 CEMERLANG
Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas dan mempunyai nilai
tambah, mendapat pengiktirafan dan menjadi contoh kepada
sekolah lain.
5 BAIK Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas.
4 HARAPAN Banyak kekuatan yang melebihi keperluan minimum.
3 MEMUASKAN Banyak kekuatan yang memenuhi keperluan minimum.
2 LEMAH Sedikit kekuatan tetapi terdapat banyak kelemahan.
1 SANGAT LEMAH
Banyak kelemahan yang memerlukan tindakan pembetulan
dengan segera.

PERATUS PENCAPAIAN
90-100 CEMERLANG
80-89 BAIK
60-79 HARAPAN
40-59 MEMUASKAN
20-39 LEMAH
0-19 SANGAT LEMAH