You are on page 1of 5

EME KNC ULUSLARARASI AIK

SATRAN TURNUVASI YNERGES


TEKNK KONULAR:
1. GENEL ESASLAR:
FIDE Satran yarma ve oyun kurallar ile TSF yarmalar hkmleri geerlidir.
2. KATILIM BAVURU:
i. 201!201" #e$on vi$eli TSF #%or&u li#an#na #ahi% tm #%or&ular katla'ilir.
ii. (eerli 'ir %a#a%orta ve FIDE ID numara#na #ahi% ya'an& #%or&ular da
yarmaya katla'ilir. )a'an& #%or&ularda li#an# art aranma$.
iii. )arma *+* ,2- kategoride gereklee&ektir. .alang #ralama#nda #%or&ularn
/n&e E01 #onra 2+D %uanlarna 'aklr.
A Katego!"!: 1300 ve #t E01 %uan olan #%or&ular katla'ilir.
B Katego!"!: 1455 ve alt E01 %uanl #%or&ular katla'ilir.
iv. (6 ve I6 unvanl #%or&ulardan turnuva katk %ay alnma$. Di7er #%or&ular iin
turnuva katk %ay 80.! T09 dir. )a'an& #%or&ular iin 'avurular9
&e#meo%en201":gmail.&om e!%o#ta adre#ine ya%lmaldr.
v. Trk #%or&ularn katk %aylar TSF he#a'na yatrdktan #onra turnuvaya #$
%a&'((9 htt%;<<===.&e#meo%en201".t#>.org.tr adre#indeki evrimii 'avuru
>ormu doldurularak ya%lr. ,Formun doldurulma#nda he#a% 'elge#i numara#na
da ihtiya duyula&aktr.- .avurularn /demelerle 'irlikte9 12.)*.2)1+ g,$,
"aat 1-.)) tarihine kadar ya%lm olma# gerekmektedir ,A./So0a.12 TC
K!34!5 No2 6o7(3 Ta!8!2 C!$"!0et2 9I6E ($'a$1/EL:/UK6 'ilgilerine ihtiya
duyula&aktr-. +ayt +ontrol ma#alar9 Turnuva Salonu?nda 1).));da ala&ak ve
ayn gn #aat 1+.<);.a ka%ana&aktr.
<. 6E=ERLEN6RME:
2ygun artlarn #a7lanma# durumunda turnuva #onular FIDE norm he#a%lamalar ile
E01 ve 2+D he#a%larnda kullanla&aktr.
+. ETLK B:>MA:
!. E %uanl #%or&ularn olma# durumunda eitlik 'o$ma iin .u&hhol$!1 ,alttan-9
.u&hhol$!2 ,alttan-9 Sonne'orn!.erger9 gali'iyet #ay#9 #iyahlarla en ok
oynayan y/ntemleri #ra ile uygulanr. Eitli7in 'o$ulmama# halinde kura ekilir.
!!. *lk dere&eye verile&ek olan madalya /dllerinin 'elirlenme#inde9 >inal
dere&elendirmeye ,eitlik 'o$ma- 'aklr.
?. TRA>:
Teknik To%lant?da duyurula&ak *tira$ +urulu9 itira$lar de7erlendirir.
*tira$lar9 itira$a ilikin man oynand7 turun 'itiminden #onra en ge 18 dakika iinde
ya$l olarak .ahakeme ya%la&aktr. *tira$ gven&e 'edeli 38 T0@dir.
L *A6*B LES CED6E
YARIMA A6I 2.EME ULUSLARARASI AIK SATRAN TURNUVASI
BALAMA/BT
TAR@
1" E 15 Fa$iran 201"
e&3e A0a @aa4a3%o"
K!4!"e"!
S:N BAVURU
TAR@
12 Fa$iran 201" Saat; 1G.00 SSTEM 5 Tur *#vire Si#temi
6AANME SARES 50 dk.H 0 #n<hamle
KATEG:RLER
A Katego!"! ,1300 E01 ve #t #%or&ular-
B Katego!"! ,1300 E01 alt #%or&ular -
:RGAN>ASY:N Trkiye Satran Federa#yonu9 CED6E .E0ED*)ES*
6ALLER
Fer kategoride dere&eye giren #%or&ulara madalya9 ilk dere&edeki
#%or&ulara +u%a ve madalya verilir. I$el /dller 5. 6addede
'elirtilmitir.

*. K:NAKLAMA:
GM ($'a$41 "BoC(4a2 ta3 Ba$"!0o$ %e.e4"!D 5o$a54a3a !"te54e!$! t($('a
.!e5t#,$e !4et3e4e! 8a4!$.e oga$!Da"0o$ taaE1$.a$ .e7e4e$.!!4eCe5 'e
0a$1t4a$aCa5t1. .unun hari&indeki katlm&lar iin9 Ceme? deki konaklama
olanaklarna ilikin 'ir 'ilgi reh'eri turnuva #ay>a#nda yer ala&aktr.
F. ULAIM:
Tm #%or&ular kendi ulamlarndan #orumludurlar. (6 unvanl #%or&ular iin *$mir!
Ceme gidi d/n tran#>eri &ret#i$ olarak ya%la&aktr.
-. >EL K:NULAR:
i. Elendirme S=i## 6anager 2ni&ode 'ilgi#ayar ya$lm kullanlarak ya%la&aktr.
ii. FIDE Satran +urallar 6adde 4.4.' uyarn&a ge kalma #re#i 18 ,on 'e-
dakika olarak 'elirlenmitir.
iii. FIDE Satran +urallar 5.1.'. geerlidir.
iv. 1rgani$a#yon katlma g/re tur %rogram9 elendirme #i#temi ve kategori
da7lmnda de7iiklik ya%a'ilir. .u de7iiklik turnuva #ay>a# ve teknik to%lantda
aklana&aktr.
'. T,3 5at1413C14a %( 0#$ege0! o5(3(& 'e 0#$ege0e (03a01 5a%(4 et3!&
"a01414a.
G. >EL 6ALLER:
!. Ja7da 'elirtilen #ralama ve kategorilere g/re to%lam <<.?)) TL /dl verilir.
!!. .ir #%or&u 'irden >a$la /dle hak ka$anma# durumunda t,3 #.,44e! alr.
!!!. Tm kategorilerdeki /dllerin 'elirlenme#inde eitlik 'o$ma y/ntemleri
#onu&unda olumu >inal #ralama#na 'aklr. Idller e %uanl #%or&ular
ara#nda %aylatrlmaya&aktr.
A KATEG:RS
Ge$e4 6AL HTLI E$ 0! Yee4 SBoC( 6AL HTLI
1. 8.000 1. 280
2. .800 2. 200
. 2.00 . 180
". 1."00 E$ 0! Ka.1$ SBoC( 6AL HTLI
8. 1.000 1. "00
4. 500 2. 00
3. G00 . 200
G. 300 ". 180
5. 400 T:JLAM 1.*?)
10. 800

E$ 0! T,5 SBoC( 6ALHTLI
1. 1.000
2. G00
. 400
". 800
8. "00
E$ 0! ?) Ya& 'e A"t, 6ALHTLI
1. 800
T:JLAM 2).?))
B KATEG:RS
Ge$e4 6AL HTLI

E$ 0! Yee4 SBoC( 6AL HTLI
1.
2.000
1. 00
2.
1.800
2. 280
.
1.000
. 200
".
300
". 180
8.
400
8. 100
4.
800
E$ 0! EL:K"(D SBoC( 6AL HTLI
3.
"00
1. 280
G.
00
2. 200
5.
280
. 180
10.
200
". 100
E$ 0! 1* 0a& 'e A4t1 SBoC( 6ALHTLI E$ 0! ?) 0a& 'e ,"t, 6AL HTLI
1. 280 1. 200
2. 200 E$ 0! Ka.1$ SBoC( 6AL HTLI
. 180 1. 280
E$ 0! 12 Ya& 'e A4t1 "BoC( 6ALHTLI 2. 200
1. 280 . 180
2. 200 ". 100
. 180
T($('a$1$ E$ K,L,5
:0($C("( 1)) TL
T:JLAM -.*?) T:JLAM 2.F))
*$mir@de ikamet eden ya da li#an# ili *$mir olan #%or&ular K)erel S%or&u@ olarak ka'ul edilir.
0i#an# ili *$mir olmayan ama *$mir@de ikamet eden #%or&ular *$mir ikametini re#mi 'elge ile
i'ra$ etmek $orundadr. Son turdan /n&e ikametgLhn turnuva direkt/rne te#lim etmeyen
#%or&unun li#an# ili geerlidir.
FIDE Bating li#te#inde T2B olarak g/$ken #%or&ular KTrk S%or&u@ olarak ka'ul edilir
1).LETMM:RGAN>ASY:N:
T($('a 6!e5t#,:
6ehmet SJBISJC
Te4: ) ?)? 2*< )+ <1
e/Bo"ta: 3e83etN"a!"aCO8ot3a!4.Co3 PPP.3e83et"a!"aC.Co3
Ka01t 'e B!4g!:
Turnuva Me' Site#i; 8ttB:MMPPP.Ce"3eoBe$2)1+.t"E.og.t
ETKNLKLER:
1. )I0DIBI6 T2BN2OJ; 13 Fa$iran 201" Sal #aat 18.00@da dk. H 2 #n. tem%o ile )ldrm
Turnuva d$enlene&ektir. )ldrm Turnuva katk %ay 20 T0 dir.
2. CED6E TJNITI6 T2B2 ,PQBETS*A-; 13 Fa$iran 201" Sal #aat 13.00@da ,Tur reh'eri
eli7inde-
11.JR:GRAM:
A ve B Kategorisi Program
AIKLAMA TARH SAAT
SON BAVURU 1!"#!"1$
Per%em&e
1'!""
Kayt kontrol ilemleri (son saat)
1$!"#!"1$
()martesi
1$!*"
Te+,i+ To-.a,t/A0.% T1re,i
12!""
1. Tur len!irme "uyurulmas
1#!*"
1. TUR
13!""
#. TUR
12!"#!"1$
Pa4ar
1"!""
$. TUR
13!""
%. TUR
1#!"#!"1$
Pa4artesi
1"!""
&. TUR
13!""
'. TUR
13!"#!"1$
Sa.
1"!""
(. TUR
1'!"#!"1$
ar%am&a
1"!""
). TUR
13!""
*. TUR
15!"#!"1*
Per%em&e
1"!""
678. T1re,i 12!""