Вы находитесь на странице: 1из 1

‫הנחיה מס' ‪ – 5.

1‬נוסח הצהרת תובע לפי סעיף‬ ‫הנחיות‬


‫‪)17‬ד( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות‬ ‫פרקליטת המדינה‬
‫אכיפה – מעצרים(‪ ,‬תשנ"ו‪-1996‬‬
‫עדכון אחרון‪ :‬כ"ז טבת תשס"ג‬ ‫‪ 30‬ספטמבר ‪ 22 ;1997‬אוקטובר ‪2000‬‬
‫‪ 1‬ינואר ‪2003‬‬

‫‪ 5.1‬נוסח הצהרת תובע לפי סעיף ‪) 17‬ד( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה‬
‫– מעצרים(‪ ,‬התשנ"ו – ‪1996‬‬

‫סעיף ‪) 17‬ד( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה – מעצרים(‪ ,‬התשנ"ו – ‪ ,1996‬קובע‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫"נעצר אדם וחקירתו נסתיימה‪ ,‬ישוחרר מהמעצר‪ ,‬ואולם אם הצהיר‬


‫תובע כי עומדים להגיש כתב אישום נגדו ושוכנע בית המשפט כי יש‬
‫עילה לכאורה לבקש את מעצרו עד תום ההליכים‪ ,‬רשאי שופט להאריך‬
‫את המעצר‪ ,‬מטעם זה‪ ,‬לתקופה שלא תעלה על ‪ 5‬ימים‪ ,‬בכפוף להוראות‬
‫סעיף קטן )ב(‪".‬‬

‫בהתחשב באמור לעיל סוכם על נוסח אחיד להצהרת התובע כדלקמן‪:‬‬ ‫‪.2‬‬

‫"אני מאשר‪/‬ת כי לאחר עיון בחומר הראיות שהוגש לי‪ ,‬יש מקום‬
‫לכאורה להגיש בתיק זה כתב אישום ולבקש מעצרו של הנאשם עד‬
‫לתום ההליכים המשפטיים נגדו‪".‬‬

‫בית המשפט העליון העליון בבש"פ ‪ 4455/00‬מדינת ישראל נ' בדווי )פ"ד נד )‪ (794 (4‬קיבל‬ ‫‪.3‬‬
‫את עמדת המדינה‪ ,‬וקבע כי זהו נוסח ראוי ומספק‪ ,‬העולה בקנה אחד עם תכלית החוק‪.‬‬

‫על‪-‬פי הנחיית בית המשפט העליון‪ ,‬על התובע לעמוד על עיקרו של חומר הראיות המפליל‬ ‫‪.4‬‬
‫בטרם הוא מצהיר את ההצהרה האמורה‪ ,‬ועליו לברר את העובדות אשר יאפשרו לו‬
‫להצהיר הצהרה כאמור‪.‬‬

‫במקרה בו הסתיימה החקירה בטרם הסתיימו ימי המעצר לצורכי חקירה‪ ,‬אין זה ראוי‬ ‫‪.5‬‬
‫להמשיך ולהחזיק את החשוד במעצר מבלי לפנות לבית המשפט על פי הוראת סעיף ‪)17‬ד(‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬אין לנצל ימי מעצר לצרכי חקירה‪ ,‬אשר כבר הסתיימה‪ ,‬לשם הכנת כתב אישום‪,‬‬
‫אלא יש לבקש במפורש את המשך המעצר לשם הכנת כתב האישום‪.‬‬