You are on page 1of 316

Nabou

GÜNTHER KRUPKAT
NABOU
Roman
În româneşte de FLORIN MANOLESCU
Ilustraţia coertei! "OM"ILIU #UMI$RESCU
$itlul c%rţii &n ori'inal!
()nt*er +ru,at
NA-OU
.erla' das Neue -erlin/ 0123
4
()nter +ru,at
E#I$URA AL-A$ROS 5 -ucureşti 5 0121
PARTEA I - YAMINA
6
Nabou
SOSIREA LA BEIRUT
E7act la ora şatesre8ece/ a9ionul ateri8% e aeroortul
+alde*: "asa'erii se &ndretar% sre ieşire:
Am r%mas e loc de8orientat şi m;am uitat de <ur
&mre<ur: Nici un rere8entant al Academiei care s% m%
&ntâmine= Oricum/ soseam ca articiant la o e7ediţie e
care Consiliul mondial al cercet%rii o &ncredinţase sre
&ndelinire Academiei arabe de ştiinţe:
Mi;am sus c%/ robabil/ toat% lumea era rins% ân%
este ca cu re'%tirile e7ediţiei: În orice ca8/ aceast%
e7licaţie nu era rea con9in'%toare: "uţin indisus/ m;am
&ndretat sre cl%direa rincial%:
"e acoeriş >lutura stea'ul roşu;alb;roşu/ a9ând un cedru
9erde &n mi<loc: Liban ? ţara %durilor de cedri@ Când9a/
sub coroanele umbroase ale coacilor susurau i89oare:
Oamenii erau &n9ioraţi de ar>um şi r%coare/ iar câmiile şi
'r%dinile d%deau rod &mbelşu'at: Aici >usese raiul e
%mânt:
#ar oamenii s;au alun'at sin'uri din rai/ &n m%sura &n
care au doborât coacii uriaşi de dra'ul lemnului lor
reţios: Lucrul acesta s;a etrecut cu milenii &n urm%:
Ai deşertul s;a &ntins este munţi: El a >%cut ca aa s%
sece şi r%su>larea lui a ustiit 9%ile: Era ca şi cum un
'eam%t s;ar >i &ntins e deasura ţ%rii: Mult tim/ locuitorii
munţilor ali8i au >ost st%âniţi de un dor ar8%tor du%
%durile d%t%toare de 9iaţ%: "ân% când omul a *ot%rât s%
B
()nter +ru,at
modele8e &n>%ţişarea %mântului du% 9oinţa sa: Ai ast>el/
deasura latourilor &nalte ale Libanului >oşnesc din nou
cedrii cei 9eşnic 9er8i:
Aerul era &n%buşitor: C%maşa mi se liise de cor/ mi;am
des>%cut 'ulerul: Cu câte9a clie &n urm% &ncetase o >urtun%
9iolent%/ &nsoţit% de loaie torenţial% ? rimele semne ale
anotimului loilor: Sub ra8ele soarelui sudic/ norii se
&mr%ştiau &n 'rab% şi urmele loii dis%reau 9%8ând cu
oc*ii: "e 9âr>urile >run8elor de almier sclieau ultimele
ic%turi:
În clia &n care am %truns &n *olul aeroortului/ am 8%rit
un robot care &mi transorta ba'a<ul sre ieşire: Uimit şi
&n'ri<orat c% ar utea >i 9orba de o eroare m;am adresat
automatului de la '*işeul de in>ormaţii din sala asa'erilor
şi l;am &ntrebat dac% nu cum9a are 9reun mesa< entru
mine:
Automatul era ro'ramat &n mai multe limbi: În >rance8a
mea aro7imati9% a descoerit numaidecât elemente
sonore ale limbii 'ermane/ aşa c% mi;a r%suns &n
nemţeşte!
C.% ro'/ &ndretaţi;9% sre ieşire/ monsieur "erten,am:
(ra9ilanul şate;nou%8eci şi trei 9% 9a transorta la
*otelul dumnea9oastr%:D Aoi/ &mi indic% num%rul de
contact entru ilot:
În drum sre staţia ta7iurilor aeriene/ mi;am rec%%tat
buna diso8iţie: Care 9a s% 8ic%/ sosirea mea nu >usese
sc%at% din 9edere la Academie/ şi totul se des>%şura
normal:
"ilotul a9ionului care &mi >usese indicat era un robot de
ran'ul doi/ din clasa ser9oautomatelor: Când am ronunţat
num%rul de contact/ el a reetat monoton in>ormaţia care i
se >urni8ase şi rin care i se indicase s% m% transorte la
*otel: .orbea o >rance8% asr%/ cu accent arab:
E
Nabou
(ra9ilanul ? unul dintre acele mici a9ioane de ti nou/
construite e rinciiul acceleraţiei 'ra9itaţionale ? se
&n%lţ% >%r% 8'omot şi se &ndret% sre oraşul deasura
c%ruia lutea aburul âlâitor al 8ilei &ncinse:
Soarele se a>la de<a la ori8ontul m%rii/ sre 9est: Lumina
lui se r%s>rân'ea &n >aţadele cl%dirilor şi ale blocurilor;turn/
&n sutele de ereţi de sticl%: Str%8ile şi ieţele erau sc%ldate
&n umbra 9iolet% a amur'ului:
-eirutul secolului FFI nu;ţi mai ermitea s% identi>ici
aroae nici o urm% a trecutului s%u a'itat: $otuşi/ acel
>luid misterios care ne &mbat% dintotdeauna e noi cei din
nord/ %rea c% tot mai i89or%şte din 9ec*ea metrool%
oriental%: "luteam oare e co9orul 8bur%tor/ &n braţele unei
Ae*ere8ade/ entru a;i asculta o9eştile tim de o mie şi
una de noţi= Cu si'uranţ%/ Ae*ere8ada mea 9a >i un
academician b%rbos/ care &mi 9a re8enta am%nuntele ?
minuţios stabilite ? ale ro'ramului e7ediţiei:
Ne;am aroiat de centru lutind ca un nor este
'r%dinile de e acoerişurile caselor şi am ateri8at &n cele
din urm% &n arca<ul *otelului:
Contorul de ta7are ar%ta c% a9eam de l%tit entru 8bor
suma de o lir% libane8%: Era con9enabil: Am introdus
monedele &n desc*i8%tura casei automatului:
Indi9idul de oţel arunc% &ns% banii a>ar%: CE l%tit de<a@D
? &mi e7lic% el scurt:
Faţ% de aceast% 'enero8itate a necunoscuţilor mei
rieteni arabi n;am 9rut s% m% las mai re<os/ cu atât mai
mult cu cât ştiam din relat%rile unor ersoane care
c%l%toriser% mult c%/ &n Orient/ bacşişul este dintotdeauna
la >el de >iresc ca şi aerul e care &l resiri:
#esi'ur/ ne9oile unui automat nu ţin de domeniul
l%comiei omeneşti: #ar c*iar şi celui mai er>ect automat;
ilot i se oate &ntâmla s% &nre'istre8e un minus &n deo8it
G
()nter +ru,at
#e aceea/ am mai introdus o dat% banii/ rostind &n acelaşi
tim cu ener'ie 9ec*ea >ormul% ma'ic% arab%/ CbacşişD:
Re8ultatul a >ost e cât de neaştetat/ e atât de lo'ic:
Automatul mi;a &naoiat atru iese de câte 4E de iaştri:
Circuitele sale electronice reacţionaser% &n >elul urm%tor!
>%r% s% se e7rime 9reo comand%/ a >ost introdus% o nou%
sum% de baniH moti9ul robabil ? sc*imbarea mone8ilor:
Nemai>iind &ntrebuinţat/ cu9ântul CbacşişD nu >usese
ro'ramat de c%tre creatorul ilotului: Am luat cele atru
monede/ &mbo'%ţit cu o nou% e7erienţ%:
La *otel/ automatul;şe> de la receţie m;a &ntâminat/
adresându;mi;se tot &n limba 'erman%!
? -ine aţi 9enit la -eirut/ monsieur/ şi 9% dorim şedere
l%cut%: Aartamentul dumnea9oastr% are num%rul doi;
şate;unu;unu;nou%;ot/ bloc C/ 9% ro':
? Cel uţin am 9edere la mare= am &ntrebat eu scetic:
? #esi'ur/ monsieur: Cea mai bun% o8iţie central%
Mer'eţi 9% ro' sre li>tul;e7res unu;şate: Automatul
num%rul şase;trei 9% 9a conduce sre aartament
? #ar 'eamantanele mele:::
? Are 'ri<% sub;automatul num%rul doi;trei;atru/
monsieur: A9eţi 9reo dorinţ% deosebit%=
Nu/ aşa ce9a nu a9eam: #ar automatul;şe> tot mai cliea/
solicitându;mi atenţia:
? La ora unu;nou%/ 9eţi >i aştetat de un rere8entant al
Academiei: În camera num%rul unu;8ero;cinci;atru:
.% ro' s% >iţi re'%tit:
? E7celent@ M;am 'ândit la Ae*ere8ada şi am 8âmbit: S%
ser%m c% 9oi reţine totul:
? Nu;i ne9oie/ monsieur: "o>tiţi/ 9% ro'@ Automatul &mi
&ntinse un bilet cu in>ormaţiile e care tocmai mi le
comunicase!
42 ? 00 ? 1I ? C ? 02 ? G6 ? 46B ? 01 ? 03 ? EB:
2
Nabou
Era minunat: Cu o ast>el de er>ecţiune nu a9usesem de;
a >ace &n noile or%şele din Antarctica/ unde tr%isem tim de
mai mulţi ani: Fireşte/ nici nu era ne9oie acolo de o atât de
de89oltat% memorie a ci>relor entru a >ace rost de un at
şi entru a '%si un acoeriş care s% te ad%osteasc%:
#u% ce automatul şai8eci şi trei m;a condus cu li>tul
num%rul şatesre8ece la eta<ul al dou%8eci şi şatelea/ şi
rin coridorul unsre8ece la aartamentul al nou%8eci şi
otulea al blocului C/ m;am con9ins c% mi se acord% toat%
atenţia şi m;am simţit mulţumit:
Num%rul dou% sute trei8eci şi atru &mi şi adusese
ba'a<ul: Am scos din 'eamantan doar strictul necesar/
entru c% &mi >%ceam socoteala c% m% 9oi &mbarca/ c*iar &n
8iua urm%toare/ e bordul lui Sindbad/ 9asul nostru
e7ediţionar:
Mai &ntâi/ am >%cut o baie ca s% m% r%coresc şi mi;am
sc*imbat *ainele: În timul acesta/ m% &ntrebam ce aş
utea s% &ntrerind: M;am dus la >ereastr%/ am desc*is;o
lar':
În >aţa mea se &ntindea 'ol>ul Saint (eor'es: În lanul
&nde%rtat se &n%lţau munţii Libanului şi amur'ul &nroşise
iscurile: Am insirat adânc mireasma inilor şi a
ortocalelor coate şi m;am simţit curins de o ireresibil%
o>t% de 9iaţ%: #ac% aş >i utut/ aş >i curins &n braţe toat%
aceast% lume lin% de culori:
Am urm%rit cu ri9irea arcul lar' al coastei: Într;unul din
'ol>urile acelea trebuia s% se a>le ancorat şi Sindbad/ cu
care urma s% &ntrerind o c%l%torie cum nu se mai >%cuse
ân% acum:
Ai &ntrebarea care m% mai >r%mântase de sute de ori/ &mi
9enea din nou &n minte! 9oi >i oare la &n%lţimea seranţelor
e care Consiliul cercet%rii şi le unea &n mine=
I
()nter +ru,at
N;aş utea sune c% m;am subareciat 9reodat% sau c%
am su>erit de 9reun comle7: #imotri9%/ osed o orţie
bun% de auto&ncredere şi ân% acum m;am descurcat &n
toate situaţiile:
#e data aceasta &ns%/ lucrurile ar%tau alt>el: $rebuia s%
%trundem/ de e >undul m%rii/ &n interiorul "%mântului/ &n
8one care continuau s% >ie cu totul necunoscute:
M;am 'ândit la toţi cei care urmau s% articie &mreun%
cu mine la aceast% c%l%torie neobişnuit%: "e cei mai mulţi &i
cunoşteam doar din au8ite: Erau sa9anţi de renume/ mai &n
9ârst% şi mai e7erimentaţi decât mine: "lin de ner%bdare/
aştetam rima noastr% &ntâlnire:
"ân% la 9i8ita anunţat% mai a9eam la diso8iţie o or%
bun%: M;am 'ândit c% oate ar >i bine s% m% odi*nesc
uţin: #easura atului se a>la un *inolator/ care m%
utea transorta &ntr;un somn de scurt% durat%/ dar
ro>und:
Îns% nu rea a9eam c*e> entru asta: În cele din urm% m;
am decis entru o limbare rin oraş/ mi;am a89ârlit e
umeri *aina/ şi am %r%sit *otelul:
1
Nabou
INCIDENTUL
Un 9ânt r%coros de munte %trundea e sub acoerişurile
de sticl% ale str%8ilor şi &mr%ştia arşiţa 8ilei: .iaţa de sear%
se des>%şura din lin: $rec%torii alunecau comod e
trotuarele rulante:
Am ri9it un tim 9alurile de oameni/ care se mişcau de
colo;colo: -en8ile lar'i uteau s% transorte dou%8eci de
mii de ersoane &ntr;o or%/ >%r% s% de%şeasc% 9ite8a
normal% de mers a ietonilor: Nici &n -eirut circulaţia auto/
obişnuit% &n trecut/ nu mai e7ista de mult: Ea se des>%şoar%
acum doar e autostr%8ile susendate/ de la eri>erie/ sau
e c%ile subterane de acces:
Nu a9eam nici o ţint% recis%: Am %şit e rima banda
transortoare şi m;am l%sat urtat de;a lun'ul ei: #in când
&n când coboram/ ri9eam 9itrinele r%9%liilor/ barurile/
restaurantele/ m% uitam la >or>ota oamenilor:
#intre toate obiceiurile str%moşilor s%i/ orientalul are s%
>i %strat numai unul! ceremonialul sacru al b%utului ca>elei:
03
()nter +ru,at
Aceast% licoare >ierbinte/ nea'r%;maronie/ este consumat%
este tot şi cu orice rile<: #oar b%iatul cu turban sau cu
>es/ care ser9ea odinioar% delicatele ceşcuţe/ a >ost &nlocuit
de ser9oautomate:
#rumurile rulante din -eirut sunt re9%8ute e artea
interioar% cu scaune: "rintr;o siml% a%sare cu iciorul/ un
arc de oţel >ace ca scaunul s% se desrind% de odea/ iar
du% &ntrebuinţare acesta disare automat: Mi;am >%cut
rost de un ast>el de scaun şi/ instalat comod/ m% delectam
cu ima'inea itoreasc% a str%8ii: Lân'% mine se a>la un
b%rbat mai &n 9ârst%: Mi;a tre8it de >at interesul abia când
am au8it c% st%tea de 9orb% cu o >emeie: "entru asta/
utili8a un 9ideo>on do bu8unar: #ialo'ul/ urtat &n limba
arab%/ se des>%şura mai mult &ntr;o sin'ur% direcţie: Femeia
de e ecranul minuscul 9orbea cu b%rbatul >%când 'esturi
9ii: Acesta se mulţumea s% morm%ie din când &n când un
CmdaD arobator: #u% un ultim torent de cu9inte/ >emeia
dis%ru de e ecran:
"robabil c% b%rbatul obser9ase c% m% uitam la el cu
coada oc*iului: #e aceea/ ca şi când ar >i 9rut s% se scu8e/
dar cu indi>erenţa tiic% a orientalului/ el suse!
? Alla* a &n8estrat;o e >emeie cu o limb% ascuţit%/
monsieur:
? Ai cu un 9ideo>on/ am ad%u'at eu &n9eselit:
#us e 'ânduri/ interlocutorul meu l%s% micul aarat s%;i
alunece &n bu8unar:
? Într;ade9%r/ te*nica@ Ea ne modi>ic% lumea din ce &n ce
mai mult: Adesea m% &ntreb/ unde 9om a<un'e=
? E9oluţia seam%n% cu o siral% >%r% s>ârşit/ i;am relicat
eu: Nu e7ist% un ţel ci numai n%8uinţ% sre des%9ârşire şi
armonie:
El cl%tin% caul cu sceticism:
? Se rea oate/ monsieur: Sunteţi tân%r şi/ cu
si'uranţ%/ lin de lanuri de 9iitor: La 9ârsta mea &ns%/
00
Nabou
resiraţia de9ine mai ane9oioas% şi nu mai e deloc uşor s%
ţii asul cu timul: #e curând/ la reţeaua de comunicaţii
rin satelit s;a sus c% se 9or instala e cer sori arti>iciali:
.% &ntreb! nu e oare rea mult= E 9orba c*iar ca marea
noastr% s% disar%@
? $rebuie s% re'ulari8%m din nou consumul de a% al
lanetei şi a9em ne9oie de resursele submarine: Ast%8i
tr%iesc ot miliarde de oameni care cer mult de la 9iaţ%: Nu
e o roblem%/ dar este un >at de care trebuie s% ţinem
seama şi e care trebuie s%;l re8ol9%m:
? Când9a/ 9or >i 8ece şi aoi dou%sre8ece miliarde:
Atunci 9a >i o roblem%@ obiect% b%trânul:
Sceticismul lui m;a >%cut s% 8âmbesc:
? Nici o 'ri<%@ Se e7erimentea8% de<a cu succes ca rin
mutanţi arti>iciali ai anumitor bacterii s% se cree8e condiţiile
9e'etati9e entru 9iaţa uman% e Lun% şi e Marte:
? A/ aşa@ suse b%trânul şi &mi arunc% o ri9ire
&ntreb%toare: Sunteţi om de ştiinţ%=
? (eolo':
? Ai ce sunt de >at mutanţii=
? "urt%tori ai unor &nsuşiri ereditare modi>icat: În ca8ul
acesta/ microor'anisme ale c%ror atitudini naturale le;am
sc*imbat coresun8%tor intenţiilor noastre: Ele trebuie s%
>orme8e suortul nutriti9 entru o nou% lume a lantelor
care/ la rândul lor/ 9or >ace &n aşa >el &ncât/ &ntr;o bun% 8i/
omul s% '%seasc% e corurile cereşti str%ine o atmos>er%
resirabil%:
? Asta 9a dura o 9eşnicie şi e7ist% un semn de &ntrebare
dac% aşa ce9a oate reuşi:
? A9eam la diso8iţie mi<loacele de a in>luenţa ritmul
acestei de89olt%ri:
Râ8ând iritat/ b%trânul l%s% caul e sate:
? #ar ce nu a9eţi la diso8iţie 9oi/ tinerilor lini de 9oi@
Aoi se r%8'ândi: -ine/ atunci s;o ornim sre Marte/ sre
04
()nter +ru,at
.enus sau mai ştiu eu unde@ Oricum/ e o soluţie: Ai str%inii
au rocedat aşa/ c*iar dac% din alte moti9e:
Nu l;am &nţeles şi l;am &ntrebat ce 9roia s% sun%:
? "%i/ cosmonauţii %ia care au 9i8itat când9a "%mântul/
şi a c%ror urm% a descoerit;o ar*eolo'ul Eri, Olden: #in
anul nou%8eci şi şase/ suntem &n le'%tur% radio cu Meiu:
Oc*ii &i str%luceau: Era limede c% acesta era un subiect
care &l incita &n mod deosebit: $%cerea mea &l &ndemn% s%;
mi dea şi alte am%nunte:
? #in %cate/ comunicarea este di>icil%/ deoarece Meiu
se a>l% la o distanţ% de este trei arseci de "%mânt: Asta
&nseamn% nici mai mult nici mai uţin decât o sut% de
bilioane de ,ilometri/ domnul meu: -ilioane/ &nţele'eţi=
Între &ntrebare şi r%suns se scur' cam dou%8eci şi doi de
ani: Nu mai e mult &ns% ân% când ştiri de e Meiu 9or
a<un'e la noi: Întrea'a omenire aşteat% lucrul acesta: El se
uit% uimit la mine: N;o ştiaţi=
"oate c% au8isem ce9a dar/ reocuat de alte lucruri/
ştirile acestea >useser% imediat uitate:
M%rturisirea mea >u rimit% cu 9%dit% de8arobare:
? #umnea9oastr%/ sa9anţii de ast%8i/ nu mai cunoaşteţi
decât roriile dumnea9oastr% robleme= Ser totuşi c% aţi
9%8ut m%car terasa meiuan% din -aalbe,:
Când i;am sus c% abia sosisem &n -eirut/ a insistat ca nu
cum9a s% ierd oca8ia de a >ace o e7cursie la -aalbe,:
I;am romis ca o 9oi >ace:
Aoi/ el se recomand%/ asi'urându;m% c% i;a >%cut
l%cere s% m% cunoasc%:
"uţin mai târ8iu am %r%sit şi eu trotuarul rulant/
coborând &ntr;o iaţ% mare: Miresme &mbietoare m;au
ademenit sre un automat care se bucura de mare atenţie
CAli -aba şi cei atru8eci de uiD se numea acest loc al
l%cerilor 'astronomice ? un nume care tre8i iar%şi &n
06
Nabou
mintea mea amintirea 9ec*iului romantism oriental/
dis%rut de mult:
#eoarece 9oiam s% m%nânc la *otel/ am renunţat
deocamdat% la a;l cunoaşte mai &ndearoae e CAli -abaD:
Urmând indicaţiile unui automat care sura9e'*ea
circulaţia/ am >olosit le'%tura direct% sre >ale8% şi am
ornit;o aoi a'ale/ de;a lun'ul ei/ &n direcţia *otelului:
"e drum/ nu am &ntâlnit decât uţini trec%tori: Locuitorii
-eirutului obişnuiesc s% >ac% limbarea de seara abia o or%
mai târ8iu: În >elul acesta/ am utut s% m% las/ nestin'*erit/
&n 9oia 'ândurilor/ care se &ndretau sre 9iitoarea
con9orbire cu rere8entantul Academiei:
#in când &n când m% oream entru a ri9i
aran<amentele de >lori ale aleii: Se l%sase seara şi lumina
alb;alb%struie a re>lectoarelor con>erea 9e'etaţiei
subtroicale de sub coroanele &nalte ale almierilor un
>armec deosebit:
#u% arecierea mea/ m% a>lam de<a &n aroierea
*otelului/ când am obser9at un lucru care m;a neliniştit:
La mar'inea >ale8ei stâncoase st%teau dou% >emei:
Întoarse c%tre mare/ acolo unde âlâiau şira'urile de
lumini ale unor 9aoare &n curs%/ erau adâncite &ntr;o
discuţie animat%: În timul acesta un b%iat de 9reo 8ece
ani/ care era cu >emeile/ &şi etrecea timul &n >elul lui:
El tra9ers% romenada/ lân'% care se a>la o autostrad%
susendat%/ şi &nceu s% meştereasc% la o instalaţie care
>usese montat% entru consolidarea unui stâl de susţinere:
Aoi/ &nceu s% se caţere e tretele instalaţiei/ >%r%
&ndoial% &n intenţia de a a<un'e la autostrad%:
Le;am stri'at >emeilor s% aib% 'ri<% de b%iat: #eoarece
&ns% a9ertismentele acestora nu erau luate &n seam%/ am
aler'at sre instalaţie şi m;am c%ţ%rat du% >u'ar: La
ne9oie/ eram *ot%rât s%;l &miedic cu >orţa de la intenţia lui
nec*ib8uit%:
0B
()nter +ru,at
Am &nţeles rea târ8iu c% rocedasem cât se oate de
'reşit: "uştiul a &nceut s% >ie amu8at de acest resuus <oc
de;a urm%rirea şi a &nceut s% se caţere şi mai reede: Mai
&nainte de a;l >i utut rinde/ reuşise s% escalade8e
balustrada autostr%8ii: Râ8ând satis>%cut/ &nceu s% aler'e
de;a lun'ul %rţii carosabile:
Ce altce9a &mi r%mânea de >%cut/ decât s%;l urm%resc=
"ericolul de a intra orbeşte &n rimul automobil era mare:
Cele mai multe maşini erau &n8estrate cu culare
autonom%/ sistemele automate >uncţionau romt şi >%r%
'reşeal%: #ac% &ns% a%rea o maşin% condus% manual::: Ai
&n >aţa noastr% se a>la o deri9aţie &n curb%:
Nici n;am aucat s% m% 'ândesc la consecinţele osibile/
când se şi &ntâml% lucrul de care m% temeam: În curb%
str%luceau >arurile unei maşini e ern% de aer:
Era imosibil s%;l mai sal9e8 e b%iat/ entru c% m% mai
des%rţeau de el cel uţin 8ece aşi: "utea s% >ie rins şi
8drobit de 9ârte<ul du8elor de aer comrimat: Acelaşi lucru
m% ameninţa şi e mine: Instincti9/ am s%ri &ntr;o arte:
Nu;mi 9enea s%;mi cred oc*ilor când am 9%8ut c% maşina
s;a orit la doi aşi de coilul &mietrit de 'roa8%:
#iserat/ m;am aruncat asura lui şi l;am rins &n braţe/
deşi nu mai era ne9oie de asta: -%iatul se liise de mine
tremurând:
În >aţa tabloului de comand% al maşinii aerodinamice/
9osit% &n roşu şi alb/ se a>la un b%rbat de 9ârst% mi<locie:
"ri9irea lui rece era &ndretat% asura mea/ >%r% ca &n ea s%
oţi citi &ns% ener9are sau re9olt%: Nu suse nimic: "oate c%
aşteta o scu8% sau un cu9ânt de mulţumire/ entru c%
trebuia s% resuun% c% b%iatul &mi aarţinea:
Înainte totuşi s% >i aucat s%;i mulţumesc el se &ntoarse
ri9ind &n alt% arte: Cu un 8'omot &n>undat/ du8ele de aer
intrar% &n >uncţiune/ maşina se ridic% uţin de la %mânt şi
dis%ru:
0E
Nabou
$oat% &ntâmlarea mi s;a %rut un 9is: L;am dus e b%iat
&naoi e >ale8%: Femeile ne &ntâminar% din mi<locul unui
'ru de trec%tori care se adunaser% &ntre tim &n <urul lor:
Am >ost s%rb%torit cu e7uberanţ%/ ca un ade9%rat sal9ator/
&n ciuda e7licaţiilor mele c% nu trebuiau s%;mi >ie mie
recunosc%toare/ ci şo>erului necunoscut:
În drum sre *otel/ am mai recaitulat o dat% cele
&ntâmlate: "re8enţa de sirit a acelui b%rbat din maşin%
&mi r%mânea de ne&nţeles: "e 9remea aceea/ maşinile e
ern% de aer mai erau conduse manual: "rin urmare/ el a
trebuit s% reali8e8e &ntrea'a situaţie şi s% acţione8e &ntr;un
inter9al de tim incredibil de scurt/ alt>el/ accidentul nu ar >i
utut s% >ie e9itat:
Abia &n *olul *otelului mi;am rec%%tat liniştea şi calmul:
Aici/ automatul de la receţie m% &nştiinţ% c% ro>esorul
Ma,tabi m% aşteta de<a:
0G
()nter +ru,at
ABDUL MAKTABI
"ro>esorul era recunoscut ca o caacitate &n domeniul
oceano'ra>iei: Urma s% articie şi el la e7ediţia Sindbad:
Era deci de &nţeles c% dorea s% 9orbeasc% cu mine: $otuşi/
m% simţeam onorat de 9i8ita unui membru atât de
roeminent al Academiei:
Ma,tabi m;a &ntâminat &ntr;o camer% de lân'%
restaurantul *otelului:
A 9enit 8âmbind sre mine/ mi;a luat mâinile şi mi le;a
strâns atât de uternic/ &ncât m;au durut articulaţiile:
? Acesta este deci Jill "erten,am al nostru@ e7clam% el
cu o 9oce uternic%/ e m%sura staturii sale robuste: În
numele Academiei/ &ţi ure8 bun 9enit@ Înceusem s% >iu
&n'ri<orat: Am cre8ut c% te;am ierdut c*iar &n ultimul
moment:
Eram <enat de >atul c% &ntâr8iasem: Am bâi'uit o scu8%/
in9ocând incidentul rin care tocmai trecusem:
02
Nabou
? #e necre8ut/ se re9olt% el: Se construiesc autostr%8i/
sunt luate toate m%surile de recauţie osibile şi e urm%
9ine un uşti şi d% este ca toate re9ederile: #ar s% ne
aşe8%m@ Se l%s% &ntr;un >otoliu şi m% e7amin% cu o min%
9esel%: Eşti &nc% >oarte tân%r: Câţi ani ai l%sat &n urm%/ Jill=
? $rei8eci de ani:
? Eu aroae dublu@ Ai &mi >%cu &n 'lum% cu oc*iul: Nu
>ace nimic: Ade9%rata tinereţe &ncee abia de la o sut% de
ani: Cum ţi se are oraşul nostru du% rimul contact/
l%sând/ >ireşte/ la o arte serietura tras%=
Ma,tabi &mi l%cea: Eram l%cut surrins/ entru c% m%
aştetam ca acest cunoscut sa9ant s% aib% un caracter
ce9a mai di>icil:
? -eirutul a >%cut asura mea cea mai buna imresie
osibil%/ am sus eu:
? "ai si'ur/ 9ii din Antarctica: În ca8ul acesta/ >ireşte c%
orice comaraţie este &n >a9oarea -eirutului
? Re'ret doar >atul c% din >luidul orientului nu rea se
mai simte nimic:
? "rea mult% automati8are/ 9rei s% sui: Ai 8âmbi e sub
mustaţ%: #a/ stimate cole'a/ a &nceut si la noi mileniul al
treilea: Nu am nimic &motri9a tradiţiei culturii arabe@ #ar
resin' 9ec*iul/ r%>uitul romantism care ne era mereu
atribuit cu atâta l%cere: #ar/ m% ro'/ dac% doreşti s% simţi
ce9a din >luidul acela/ cum &l numeşti/ atunci &ţi stau cu
l%cere la diso8iţie: Ma,tabi se &ndret% sre un
stereoroiector care se a>la &n &nc%ere şi c%ut% &ntr;un
inde7: #ac% &mi aduc bine aminte/ ar*i9a noastr% de stat
disune de un >ilm desre -eirutul anilor şai8eci: "oate c%
nu coresunde &ntru totul ima'inii e care ţi;o >aci desre
9ec*iul Orient/ dar el ilustrea8% e interesant% erioad% de
de89oltare:
Ma,tabi '%si ce c%uta şi >orm% un num%r e cadranul
roiectorului: Aoi/ &şi relu% locul:
0I
()nter +ru,at
Am aştetat ân% când memoria electronic% a centralei
ar*i9ei intr% &n >uncţiune: #u% câte9a secunde/ saţiul din
<urul nostru se metamor>o8% şi/ du% cât se %rea/ ne;am
a>lat &ntr;o iaţ% lar'% şi &ntins%:
? "robabil c% aici te a>lai &n momentul &n care ai 9rut s;o
orneşti sre >ale8%/ &mi e7lic% el:
Nu mai recunoşteam iaţa: $otul era alt>el/ casele/
celelalte construcţii şi mai ales 9iaţa care se des>%şura aici:
Ce 9iaţ%@
"e trotuarele mult rea &n'uste se &n'*esuiau oamenii:
"uteau >i 9%8uţi beduini care >%ceau cum%r%turi/ turişti
transiraţi/ cu oc*elari de soare/ >emei cu >aţa acoerit% de
9%luri/ urtând e ca le'%turi imense/ şeici resectabili şi
imami &mbr%caţi &n 'alabi<a
0
/ coii >%r% nici o ocuaţie/
cerşetori orbi/ *amali desculţi:
"rintre r%9%liile lu7oase/ cârciume/ a'enţii de sc*imb/ şi
aşa;numitele cinemato'ra>e/ ale c%ror a>işe ţi%toare
romiteau delicii &ndoielnice/ se instalaser% ne'ustori cu
cele mai &n'ro8itoare su9eniruri/ co>etari şi 9ân8%tori de
alune americane ambulanţi: F%r% s% se sinc*iseasc% de
a'itaţia intens%/ musulmani cu b%rbile albe st%teau &n >aţa
ca>enelelor/ adânciţi &n con9orbiri ti*nite şi >umau
nar'*ilea/ ân% când ceasul ru'%ciunii &i c*ema la
mosc*ee:
Sre ba8are d%deau nişte ulicioare laterale &n'uste: #in
reţeaua labirintic% a str%8ilor &ntunecoase se &n%lţa mirosul
de t%mâie/ eşte/ >ructe şi 'r%sime de berbec: #easura
ieţei/ el se amesteca cu mirosul de ben8in%/ aşa &ncât
simţeam c% aroae mi se taie resiraţia:
"e artea re8er9at% maşinilor era o &n'*esuial% de
nedescris/ şi >iecare şo>er c%uta s;o ia &naintea celuilalt: Cu
oca8ia asta se roduceau carambola<e şi scandaluri:
0
(alabi<a K &mbr%c%minte arab%/ sem%nând cu o c%maş%/
care se oart% e deasura celorlalte *aine:
01
Nabou
$rebuiau s% inter9in% oliţişti/ entru a >ace ordine şi
entru a descurca *arababura:
La locurile de trecere/ ietonii aştetau un semnal care
s% le ermit% s% tra9erse8e strada: Când acesta a%rea/ toţi
n%9%leau reocuaţi de 'ri<a de a nu >i/ totuşi/ c%lcaţi de
9reo maşin%:
#eşi cunoşteam din alte >ilme ast>el de ima'ini de
'roa8%/ caracteristice oraşelor din eoca timurie a
maselor lastice/ am mai mulţumit o dat% &ntâml%rii ca nu
am tr%it &n anii aceia:
Ma,tabi obser9% indiso8iţia mea şi 8âmbi:
? Ei= #estul cu >luidul 9ec*iului Orient=
? Cred c% da/ am m%rturisit eu: A'itaţia acelor 9remuri
are un e>ect derimant:
În tim ce decula roiectorul/ Ma,tabi &mi relic%!
? Eta% tiic% de de89oltare: #atorit% osibilit%ţilor e
care le o>erea te*nica/ oamenii c%8user% &ntr;o stare de
ade9%rat% beţie: Lucrul acesta era e9ident mai ales &n
domeniul circulaţiei: Fiecare 9roia s% aib% maşina lui/
a9ionul lui/ ba c*iar o rac*et% ersonal% entru c%l%torii:
Mai reede/ mai reede ? aceasta era lo8inca 8ilei:
Oamenii nu mai mureau de eidemii sau de b%trâneţe/ ci
datorit% 'rabei/ 8'omotului şi olu%rii aerului: Situaţia
aceasta a durat ân% când toate şoselele din lume au >ost
blocate de automobile şi nici un a9ion nu ar mai >i utut
a<un'e la destinaţie >%r% ericolul unei coli8iuni:
? S% nu uit%m c%/ adesea/ contactul ersonal nu era
osibil decât rin c%l%torii/ am obser9at eu: .ideo>oanele
nu e7istau &nc%: Ast%8i ne instal%m &n >aţa ecranului şi
9orbim cu oricine 9rem/ indi>erent unde s;ar '%si/ ca şi cum
ne;am a>la &n aceeaşi &nc%ere:
Ma,tabi nu accet% obiecţiunea mea:
? Se uteau &ntrebuinţa mi<loacele ublice de transort/
raide/ comode şi care uteau >i er>ecţionate: Folosirea
43
()nter +ru,at
unui automobil utea >i deci limitat% doar la ca8urile de
imerioas% necesitate/ &n interesul colecti9it%ţii/ aşa cum se
obişnuieşte acum:
? #u% conceţia de atunci/ asta ar >i >ost interretat ca
o &nc%lcare a libert%ţii ersonale:
? $ocmai@ E'oismul/ 9anitatea/ 'oana du% ro>it erau
ade9%ratele cau8e ale acestei situaţii: În a>ar% de asta/
contradicţiile unei societ%ţi &nc% de e atunci de%şit%/ &l
&min'eau e indi9id/ &n multe %rţi ale lumii/ la o lut%
diserat% entru e7istenţ%: Am 9%8ut odat%/ &ntr;un mu8eu/
a'enda unui b%rbat din anul 01GI: Nici nu;ţi oţi ima'ina
câte credea omul c% trebuie s% re8ol9e &ntr;o 8i: M;ar mira
dac% a sc%at ân% la urm% >%r% s% >ac% 9reun in>arct:
? #u% aceast% e7cursie &n trecut/ nu ot decât s% admir
şi mai mult -eirutul de ast%8i ? am declarat eu/ şi asta nu
era &n nici un ca8 sus doar din oliteţe/ deşi Ma,tabi %rea
s;o interrete8e aşa:
? Foarte mulţumesc@ ? suse el surâ8ând şi aoi/
uitându;se la ceas/ m% &ntreb% dac% am luat masa de sear%:
Când i;am r%suns c% nu/ m% lu% de braţ rieteneşte şi m%
conduse &n restaurant: S% rindem mai &ntâi uteri: "e
urm%/ mai am şi alte lanuri: El râse de >i'ura mea uimit%/
>%r% s%;mi mai dea 9reo e7licaţie:
Restaurantul se a>la &ntr;o sal% rotund%: În centru era un
ba8in şi >ântânile arte8iene care ţâşneau din el r%sândeau
o r%coare l%cut%: În <urul ba8inului ? mesele: O band%
transortoare/ e care erau ser9ite >elurile de mâncare/ se
mişca &ntre ba8in şi mese:
Ma,tabi alese cu mare 'ri<% mânc%rurile:
? M%nânc cu l%cere aici/ &mi e7lic% el: Automatele;
buc%tar ale *otelului sunt de cea mai bun% calitate: Au un
ro'ram e7ceţional: Aici n;ai s% '%seşti sue s%rate sau
>rituri arse: La caitolul acesta sunt sensibil:
40
Nabou
#u% ce a comus meniul/ Ma,tabi transmise dorinţele la
buc%t%rie/ cu a<utorul unui tablou de butoane numerotate:
Mai &ntâi a%ru cara>a obli'atorie cu a% şi/ &mreun% cu
ea/ coşul cu âine:
Ma,tabi umlu a*arele:
? (ust%@ A% de i89or din munţii Libanului@ Ce9a mai
minunat ca asta/ nu e7ist%@
Am b%ut şi a trebuit s%;i dau dretate:
? Cum te simţi cu uţin &nainte de c%l%toria de rob%= ?
m% &ntreb% el/ ri9indu;m% cercet%tor: "uţin a'itat=
Întrebarea >u atât de neaştetat%/ &ncât am ridicat
ri9irea uimit: "ân% acum nu m% l%sase s% '*icesc
ade9%ratul moti9 al &ntâlnirii noastre:
? "ro>esore/ n;aş utea susţine c% ri9esc cu indi>erenţ%
e9enimentele care 9or urma/ am r%suns eu: #ar a'itat nu
sunt:
El d%du mulţumit din ca:
? E7celent: Ai &n alt% ordine de idei/ te;aş ru'a s% renunţi
la titulatur%: A<un'e renumele/ aşa cum se obişnuieşte
&ntre to9ar%şii unei ec*ie: Ma,tabi &mi &ntinse mâna/ iar eu
i;am strâns;o bucuros: #ar s% intr%m &n subiect: Cu
si'uranţ% c% eşti ner%bd%tor s%;mi ui unele &ntreb%ri:
? Fireşte/ &n rimul rând m% interesea8% ceilalţi
articianţi: Ce >el de om este/ de e7emlu/ conduc%torul
e7ediţiei=
? Ca or'ani8ator şi constructor/ Nabou $ebar este
neobişnuit de &n8estrat: Consiliul cercet%rii &şi une mari
seranţe &n el: În treac%t >ie sus/ şi eu: F%r% nici o &ndoial%/
Sindbad este oera sa: Un conduc%tor mai bun nu uteam
s% ne dorim entru e7ediţie: Alt>el este re8er9at/ >oarte
obiecti9 şi >oarte raţional: Sentimentele nu rea au mare
trecere la el:
? Fiecare cu articularit%ţile lui:
44
()nter +ru,at
? Ia;l e Nabou aşa cum este@ Nu une rea multe
&ntreb%ri/ nu >ace seculaţii silite şi atunci te 9ei &nţele'e
bine cu el:
? OsLin MaNl a a<uns de<a &n -eirut=
? Locuieşte c*iar aici/ &n *otel/ de mai multe 8ile: În
momentul acesta se a>l% cu Nabou e Sindbad/ entru a
mai 9eri>ica o dat% instalaţiile cibernetice: Îl cunoşti cu
si'uranţ%: E un comatriot de;al t%u:
? E ade9%rat/ ne;am &ntâlnit de mai multe ori &n timul
con9orbirilor reliminare de la Consiliul mondial al
cercet%rii:
? S% ai un cunoscut la bord e un a9anta<:
? A9anta<= Nu ştiu: Rareori am >ost de aceeaşi %rere:
? "e durata c%l%toriei noastre 9a trebui s% &n'roi
securea r%8boiului/ 'lumi Ma,tabi: Se oate=
? În ce m% ri9eşte/ cu si'uranţ%:
? Sin'urul care mai liseşte este biolo'ul şi medicul
nostru/ Cli>>ord S*elder: #esre el nu;ţi ot sune nimic: L;
am 9%8ut ast%8i entru rima dat% la 9ideo>on: Mâine 9a >i
şi el aici:
? Câte ersoane 9om >i &n total=
? .asul este/ >ireşte/ automati8at: "entru sura9e'*erea
te*nico;nautic% a<un' trei oameni! c%itanul #u9al/
tele'ra>istul +*oram şi -ilar/ cel de al doilea in'iner: La asta
se adau'% ca a<utoare câte9a ser9oautomate: Cu 'ruul
nostru suntem deci nou% ersoane:
Între tim &şi >%cu aariţia antreul comandat: Era un >el
de ateu/ o secialitate a casei: Înainte de a une mâna e
tacâmuri/ Ma,tabi suuse mâncarea unui se9er control
otic: Era cu ade9%rat e7ceţional%:
În timul mesei con9orbirea sec%: Lumea %rea c% nu
mai e7ist% entru Ma,tabi/ s;ar >i utut sune c% mânca
oarecum cu toate simţurile: Când ducea o buc%ţic% la 'ur%/
46
Nabou
&nc*idea oc*ii e7ta8iat: "ur şi simlu/ nu m% &nduram s%
&ntreru cu un cu9ânt aceast% e9la9ie culinar%:
Abia când am a<uns la ine9itabila ca>ea/ Ma,tabi se l%s%
con>ortabil e sate şi se uit% la mine >%cându;mi cu oc*iul:
? N;ai >i disus sa mer'em &mreun% la Antelias/ la
Nabou=
"rounerea &mi con9enea: #oream s%;l cunosc cât mai
reede osibil e conduc%torul e7ediţiei: #u% obser9aţiile
lui Ma,tabi &n le'%tur% cu >irea lui Nabou/ eram si'ur c%
9om '%si reede mi<locul de a comunica unul cu altul:
Reţinerea şi obiecti9itatea strict% uteau >i de >olos entru
o colaborare armonioas%: de asta deindea &n mare m%sur%
succesul unei e7ediţii entru care nu e7ista &nc% nici o
e7erienţ%/ nici un recedent:
? #e acord/ s% mer'em: Eram de<a e unctul de a m%
ridica:
Ma,tabi &mi >%cu &ns% semn cu oc*iul:
? S% nu ne 'r%bim: Ca>eaua trebuie b%ut% &n linişte:
La Nabou &l 9om &ntâlni e MaNl şi oate şi e doctorul
Fara*:
? #octorul Fara*= N;am au8it niciodat% de el: Un
colaborator al Academiei=
? A/ nu ştii &nc%= Ma,tabi &şi trecu alma este >aţ%:
In'inerul Ro*an a >ost sc*imbat: O uşoar% indiso8iţie/ dar
asta a >ost de a<uns entru comisia de medici: În locul lui a
trecut doctorul Fara*:
? "%cat@ Ca secialist/ Ro*an se bucur% de un bun
renume:
? Ale'erea s;a orientat du% rounerea lui Nabou:
? Nu am nimic &motri9a acestui cole': #oar c% el
r%sunde de a're'atele de de8inte'rare ale na9ei şi/ &n >a8a
decisi9% a c%l%toriei/ eu 9oi deinde cu totul de riceerea
şi de sâr'uinţa lui: Înţele'i=
4B
()nter +ru,at
? Sunt con9ins c% doctorul Fara* nu te 9a de8am%'i/ &mi
r%sunse el 8âmbind: Aceast%::: colegă este secialist% &n
te*nica iradierilor şi cea mai aroiat% colaboratoare a lui
Nabou: În a>ar% de asta/ o >at% >ermec%toare: Se sune c%
str%moşii Oaminei urc% ân% la cali>ii abasi8i: #eci rud% cu
Marun;al;Raşid/ E ce9a/ nu= Ma,tabi >%cu *a8 de >i'ura mea
uluit%: Ai 9reo re8er9% entru c% este 9orba de o >emeie=
? În rinciiu/ si'ur c% nu/ &n ca8ul acesta secial &ns%/
da: (ândeşte;te/ o ast>el de &ncercare ridic%/ entru >iecare
dintre noi/ robleme deosebite: Numai cu intenţii >rumoase
nu re8ol9%m nimic: #ac%/ de e7emlu/ şi;ar ierde ner9ii=
Sub &n>%ţişarea unei tinere şi >ermec%toare >ete ? acestea
sunt roriile tale cu9inte ? nu;mi ot ima'ina o natur%
robust%:
? Nici nu e ne9oie: El continua s% râd%: Îmre<urarea c%
&nsuşi Nabou a rous;o e Oamina este cea mai bun%
'aranţie entru >atul c% e otri9it%:
#u% ce Ma,tabi a ac*itat nota de lat% la automatul;
cas%/ am ornit;o sre Antelias:
4E
Nabou
CASA DIN ANTELIAS
Antelias se a>l% e autostrada care duce de;a lun'ul
coastei sre $rioli/ rin Pebail/ >ostul oraş >enician -Nblos/
9estit odinioar%: #easura unei >oste aşe8%ri de escari/
micul şi liniştitul cartier de 9ile aare rintre dumbr%9i de
ini şi li9e8i ca o at% estriţ% e antele romontoriului:
#e aici ţi se desc*ide o minunat% ersecti9% a 'ol>ului şi a
oraşului -eirut/ a>lat la numai câţi9a ,ilometri de%rtare:
Mer'eam cu o maşin% a Academiei: Era un ti mai 9ec*i/
us &n >uncţiune de o baterie cu i8otoi: La &ntrebarea mea
ironic% dac% 9enerabila instituţie a culturii sirituale arabe
nu şi;a utut ermite un 9e*icul mai modern/ Ma,tabi
r%sunse sec c% la administraţia Academiei/ re8ol9area
4G
()nter +ru,at
acestei robleme nu trecuse &nc% de stadiul e9alu%rilor
iotetice:
#u% o scurt% c%l%torie/ am a<uns la ţint%: Casa lui Nabou
se a>la e o colin%/ &n mi<locul unor ini şi c*iaroşi &nalţi:
E7teriorul ei surrindea rin combinaţia ciudat%/ dar
armonioas%/ a unor elemente de stil oriental/ cu o
ar*itectur% stranie/ care >%cu asura mea o imresie
aroae a%s%toare: La intrare ne &ntâmin% un b%rbat mai
&n 9ârst%: Era Oousse>/ a<utorul şi &n'ri<itorul credincios al lui
Nabou/ du% cum am a>lat mai târ8iu: El ne conduse &ntr;o
&nc%ere de la arter/ care era des%rţit% de arc rintr;un
'las9and semicircular:
Aici ne &ntâmin% o >emeie tân%r%/ a c%rei aariţie m%
>ascin%: #elicat%/ cu membrele >ine/ &mbr%cat% &ntr;un
costum alb/ con>ecţionat dintr;un material care ar%ta ca
ielea/ aoi %rul ne'ru/ scliitor/ ce &i c%dea e umeri/
totul >%cea s% ar% o >i'urin% 9ie de orţelan:
Ea &l salut% e Ma,tabi resectuos: Aoi/ cu 'raţia
incomarabil% a orientalelor/ &mi &ntinse mâna şi &mi suse/
ca şi cum ne;am >i cunoscut de mult/ >oarte simlu/
CMar*aba@D/ ceea ce coresundea aro7imati9 cu >amiliarul
Cbun%@D: În acelaşi tim se aroie de mine şi/ entru c%
sunt >oarte &nalt/ &şi l%s% caul uţin e sate entru a se
utea uita &n oc*ii mei: "ri9irea ei se ori un tim
cercet%toare e >aţa mea:
? Atât de blond@ murmur% ea uimit%:
"robabil c% se aştetase s% 9ad% un sa9ant cu %rul
c%runt şi oate c% a9usese de 'ând s% sun% Ctân%rQ &n loc
de blond: Eroarea %ru s;o amu8e:
E >rumoas%/ mi;am sus/ cu ade9%rat >rumoas%: Ca rin
9is am &nre'istrat 9ocea lui Ma,tabi!
? Aceasta este Oamina Fara*:
Aroae instincti9 i;am luat mâna şi i;am s%rutat;o:
Ma,tabi morm%i ce9a şi râse &ncet:
42
Nabou
M;am nec%<it/ simţindu;m% ridicol: Ca s% sal9e8 situaţia/ i;
am sus cu o indi>erenţ% intenţionat%!
? #umnea9oastr%/ deci/ i;aţi luat locul in'inerului Ro*an:
? #a/ r%sunse ea: Ai &mi &nc*iui/ Jill/ c% a9em de
discutat o 'roa8% de lucruri:
Îmi >olosea renumele/ ca şi cum asta ar >i >ost de la sine
&nţeles: Înainte de a utea r%sunde ce9a/ doi b%rbaţi
coborâr% dinsre eta<ul suerior: Unul dintre ei ? &ndesat/
cu >aţa roşie/ urâţit% de un barbişon *idos ? &mi era
cunoscut: Era OsLin MaNl/ e7ert entru cibernetic% la
Consiliul mondial al cercet%rii: Cel%lalt trebuia s% >ie Nabou
$ebar: Au8isem multe desre el/ dar nu 9%8usem niciodat%
9reo >oto'ra>ie care s%;i arate mai mult decât ro>ilul: Se
sunea c% tr%ieşte retras şi c% nu;i >ace nici o l%cere s% se
e7un% camerelor de luat 9ederi:
Acum &l a9eam &n s>ârşit &naintea oc*ilor/ sulu/ cu o
statur% robust%/ de 9ârst% mi<locie: #easura costumului
ne'ru/ &nc*eiat ân% la 'ât/ un ca ras la c*elie: Faţa era
desc*is%/ aroae alid% şi cu tr%s%turi re'ulate/ aşa &ncât
uteai s% cauţi 8adarnic 9reo linie marcant%/ care s%;ţi
o>ere un indiciu asura caracterului:
În tim ce cobora cu aşi uşori tretele/ &şi ţinu ri9irea
aţintit% asura mea: "ân% &n clia &n care ne;am a>lat >aţ% &n
>aţ%:
? Jill "erten,am= &ntreb% el cu o 9oce armonioas%/ şi
&mi &ntinse mâna: Era uternic% şi rece: M% bucur s% 9% 9%d:
Faţa &i r%mase imobil%/ nici cel mai mic surâs nu a%ru e
ea:
$%ceam &ncurcat: #u% cu9intele lui Ma,tabi m%
re'%tisem s% am de;a >ace cu un om >oarte reţinut/ dar nu
mi;am &nc*iuit c% rimirea 9a >i atât de rece şi de
indi>erent%: Am r%suns deci scurt c% m% bucur şi eu s%;l
cunosc/ asta a sunat mult mai >orţat decât aş >i 9rut de
>at:
4I
()nter +ru,at
Nabou se &ntoarse şi &ntinse e mas% nişte suluri de
er'ament: Am luat loc:
MaNl/ care se aşe8ase lân'% mine/ morm%i!
? -ine c% ai 9enit/ "erten,am: Înceusem sa cred c% te;
ai r%8'ândit:
Am ridicat din umeri şi am e9itat s%;i r%sund/ entru a
nu;i o>eri rile<ul unei discuţii 'ratuite:
"entru a o scoate la ca%t cu MaNl era ne9oie de o
r%bdare de &n'er: Era un coleric cu un incori<ibil sirit de
contradicţie/ care se simţea bine doar atunci când '%sea un
artener de care s% se oat% a'%ţa: Consiliul cercet%rii a
c*ib8uit de aceea mult% 9reme &nainte de a;l rearti8a
colecti9ului nostru: Oricum &ns%/ era un e7celent secialist
şi cunosc%tor al domeniului s%u/ şi acesta >usese
ar'umentul decisi9 entru ale'erea sa:
Între tim/ Nabou des>%şur% dou% sc*iţe: "rima re8enta
roiectul M &n >a8a lui >inal%: "otri9it sc*iţei/ &n aro7imati9
dou%8eci de ani/ &ntre'ul teritoriu al M%rii Mediterane urma
s% arate ast>el! Strâmtoarea (ibraltar/ #ardanelele şi
Canalul de Sue8/ erau 8%9orâte rin st%9ilare şi eclu8e:
Instalaţii de omare/ culate cu instalaţii de desalini8are/
&min'eau aa m%rii Mediterane &n marile deresiuni ale
Sa*arei/ entru a trans>orma mari orţiuni ale deşertului &n
terenuri culti9abile:
În c*i asem%n%tor se des>%şoar% de<a iri'area deşertului
+ara,um/ cu a<utorul aei din Marea Casic%/ al c%rei ni9el
este re'lat rin trans>u8ii de a% din Marea Nea'r%:
Ni9elul aei din Mediteran% ? unde &n terţiar >usese o
câmie <oas%/ cu numeroase lacuri interioare ? a sc%8ut
considerabil &n decursul timului şi a cedat a'riculturii mari
orţiuni de teren n%molos >ertil: "e >ostele ra'uri
submarine s;au construit ba8e industriale: #e aici se
e>ectuea8% e7tracţia bo'atelor 8%c%minte de sub >undul
m%rii şi eliberarea surselor 9ulcanice de 'a8 şi de c%ldur%/
41
Nabou
ceea ce >ace ca ermanenta ameninţare cu eruţia/ care
aas% Euroa/ s% >ie diminuat%:
Lacurile naturale de adâncime au r%mas: Comletate cu
canale arti>iciale şi cu instalaţii de ridicare a aei/ ele >ac
le'%tura dintre orturile e care le inte'rea8%/ &n >elul
acesta/ &n circuitul na9i'aţiei maritime mondiale: Între'ul
roiect aminteşte de sistemul de canale al lanetei Marte/
când9a atât de 9iu contro9ersat:
Acelaşi lucru se 9a &ntâmla &ntr;o bun% 8i şi eu Marea
-altic%: Aici se ridic% &ns% anumite robleme climatolo'ice/
care 9or trebui s% >ie re8ol9ate cu a<utorul unor sori de
lasm%: #e asta deinde aoi trans>ormarea &ntre'ii 8one
olare &ntr;un teritoriu cu clim% temerat%: Fireşte/ toate
acestea sunt &nc% 9ise de 9iitor/ dar rimii aşi sre acest
ţel &nde%rtat au >ost >%cuţi de<a: Ai roiectul nostru era un
ast>el de as:
Nabou d%du la o arte lanşa: Mai imortant% era acum
cea de a doua sc*iţ%: Ea re8enta &n secţiune trans9ersal%
>undul M%rii Mediterane/ &ntre coasta libane8% şi Ciru: O
linie unctat% arcur'ea >undul m%rii/ e care &l str%un'ea
&ntr;un anumit loc:
? Sindbad 9a ocoli lacul abisal 9estic/ e7lic% Nabou/
urm%rind cu de'etul linia trasat% ân% &n unctul de
str%un'ere: Aici 9asul 9a %trunde &n interior: În 8ona
aceasta/ 'rosimea litos>erei nu atin'e decât aro7imati9
şate mii de metri: La o adâncime de 8ece mii de metri/ ne
mişc%m de<a rin straturile suerioare ale mantalei/
terestre: Ai acolo se a>l% şi limita de si'uranţ% a 9asului
RNabou ridic% oc*ii de e sc*iţ% şi se uit% la mine: "ri9irea
sa era 'oal%/ ine7resi9%: Sau era doar o imresie
ro9enind din >atul c% >i'ura lui nu tr%da nici un 'ând=S: În
artea subteran% a c%l%toriei/ r%sunderea 9% re9ine
dumnea9oastr%:
Am &ncu9iinţat din ca/ ştiam asta:
63
()nter +ru,at
? Îmreun% cu Oamina/ continu% Nabou:
Oamina şedea &n >aţa mea: Am ri9it;o: Oc*ii &i erau
aţintiţi asura lui Nabou/ şi nu era ne9oie de 9reun deosebit
sirit de obser9aţie ca s% constaţi c% se uita la el cu
admiraţie: E7ista oare 9reo le'%tur% mai strâns% &ntre ei=
In9oluntar am ridicat din umeri: Ce m% ri9ea e mine
asta= Îi cunoscusem abia de câte9a minute şi nu ştiam
desre ei aroae nimic mai mult decât c% trebuiau s%
&ntrerind% &mreun% cu mine o c%l%torie de rob%: #u%
aceea/ drumurile noastre urmau s% se desart% din nou/ iar
eu nu;mi 9oi mai aminti decât numele lor şi &ntâml%rile
etrecute &mreun%:
? Ce %rere ai/ Jill/ &n calitate de 'eolo'= ? m% &ntreb%
Ma,tabi: $oţi aştetau r%sunsul meu: Era ine9itabil:
? Iertaţi;m%/ am >ost o cli% neatent: #esre ce era
9orba=
Ma,tabi 8âmbi:
? OsLin MaNl a &ntrebat de ce ne delas%m tocmai &ntr;o
8on% de acti9itate tectonic%=
? Aroae &ntre' ba8inul mediteranean st% e o 8on%
'eosinclinal%/ am r%suns eu: Adic% e o arte a scoarţei
%mânteşti &n care mai domneşte o acti9itate intens%: A
9eri>ica lucrul acesta la >aţa locului rere8int% o sarcin%
'eolo'ic% esenţial% &n cadrul roiectului mediteranean: Ea
este la >el de necesar% entru instalarea unor centrale
>urni8oare de c%ldur%/ cu a<utorul 9etrelor 9ulcanice/ ca şi
entru cercetarea straturilor mai adânci ale scoarţei/ &n
ceea ce ri9eşte structura şi bo'%ţia lor &n materii rime:
? Mai &ntâi &ns%/ este 9orba de testarea lui Sindbad/
reci8% Ma,tabi: #ac% tiul acesta de na9% &şi con>irm%
calit%ţile/ lucru de care nu m% &ndoiesc/ atunci &n curând
9ase de >elul acesta/ mai mari/ 9or >i 'ata entru e7ediţiile
la mare adâncime: #e aceea aş dori s% re9in &nc% o dat%
asura &ntreb%rii lui OsLin/ suse el/ adresându;i;se lui
60
Nabou
Nabou: #u% câte ştiu/ nu e7ist% nici un ericol de eruţii
entru Sindbad:
? .asul este re9%8ut cu o instalaţie de si'uranţ%
automat%/ r%sunse Nabou:
MaNl râse strident/ ceea ce &l determin% e Ma,tabi s%;l
&ntrebe uimit e cibernetician dac% nu cum9a se &ndoieşte
de e>icacitatea acestei instalaţii:
Oc*ii lui MaNl scliir% ro9ocator:
? #ac% ţineţi nea%rat s;o a>laţi/ eu consider c% roiectul
Sindbad este rematur: Cu toate m%surile de re9edere/
r%mâne un risc ce nu oate >i i'norat: Urmea8% s%
%trundem &n re'iuni interioare ale "%mântului/ desre care
ştim mai uţin decât desre Lun%: Este ca la &nceutul
c%l%toriilor cosmice: "entru rimii cosmonauţi au e7istat
unele necunoscute &n calcul: Între tim au trecut aroae
şate8eci de ani/ dar &n rinciiu nu s;a sc*imbat mult &n
aceast% ri9inţ%: Ai noi/ rimii 'eonauţi/ suntem >eriţi de
surri8ele ericuloase numai &n m%sura &n care acestea
intr% &n calculul omenesc/ Ma,tabi &n%lţ% din umeri:
? F%r% risc nu e7ist% ro'res/ suse el scurt: E9ident/ el
considera/ la >el ca şi mine/ c%/ &n aceast% >a8% a roiectului
nostru/ arecierile lui MaNl erau inutile/ ba c*iar nea9enite:
Nabou nu se ronunţ%: El se uit% >i7 la MaNl/ ca şi cum ar
>i aştetat ca acesta s% dea şi alte e7licaţii
Oamina reacţion% alt>el: Fi'ura ei tr%da nemulţumire/
aroae indi'nare: A trebuit s% surâd &n >aţa unui consum
atât de mare de emoţii/ &n raort cu o obser9aţie ur
academic%: "oate c% &şi &nc*iuia c% trebuie s%;l aere e
Nabou şi oera acestuia:
? În de>initi9 ce doriţi= ? &ntreb% ea a'resi9: Ar >i trebuit
oate ca na9a s% lece &n e7ediţie comlet automati8at%/
deci >%r% ec*ia<=
64
()nter +ru,at
Era o lis% de &nţeleciune s% te an'rene8i &ntr;o
contro9ers% cu MaNl: "e terenul ciberneticii/ Oamina nu
utea &n nici un ca8 s%;i >ac% >aţ%:
Am inter9enit/ entru a o >eri de un eşec ine9itabil!
? Noi am sondat de mult straturile mai ro>unde ale
"%mântului/ dar ân% la urm% omul trebuie s% inter9in%
sin'ur şi s%;şi rişte 9iaţa de dra'ul cunoaşterii:
Urmarea inter9enţiei mele a >ost c% de data asta a>rontul
&mi >u adresat mie:
? Absurd@ mârâi MaNl &n direcţia mea: "este câţi9a ani
toţi se 9or minuna de un ast>el de unct de 9edere: #ar ce
s%;i >aci/ unii 9or s;o ia &naintea de89olt%rii >ireşti: Mai e7ist%
oameni riiţi/ c*iar şi &n Consiliul cercet%rii:
Nu era si'ur dac% m% num%ra şi e mine rintre CriiţiD:
În orice ca8/ am rotestat ener'ic:
? $estul nostru a >ost re'%tit cu cea mai mare atenţie:
M% aştetam s% urme8e un sc*imb dur de cu9inte/ când
Oamina &l &ntreb% e MaNl la ce >el de e9oluţie se re>erise:
În ciuda >elului s%u de a >i/ MaNl de9eni aşnic: C*iar şi el
%rea s% nu oat% re8ista >armecului Oaminei:
? Asta se oate e7lica &n câte9a cu9inte/ relic% el
aroae curtenitor/ şi se l%s% comod &n >otoliu:
Atiam ce &nseamn% de >at cele Ccâte9a cu9inteD ale lui
MaNl: Nu 9a şti s% se mai oreasc%: Ma,tabi se temu de
ce9a asem%n%tor/ c%ci &i suse reede lui Nabou!
? Sa trecem/ totuşi la c*estiunea noastr%@
? Un moment@ rotest% MaNl/ şi se &ntoarse iar%şi sre
Oamina: "robabil c% m% consideraţi un is%lo' sau un
esimist: Nu sunt: M% >eresc doar de oinii cum sunt cele
susţinute de Jill "erten,am/ entru c% sunt >alse:
? #a/ dar::: Oamina nu ştia unde 9roia s% a<un'%: Orice
am >ace entru a e7lora drumuri noi ? >ie &n cadrul
e7erienţelor de laborator/ &n cadrul 8borurilor de in>ormare
&n cosmos sau &n timul acestui test ? e7ist% mereu/ cu
66
Nabou
toate m%surile de re9edere/ un >actor de nesi'uranţ% e
care &l reduceam cu a<utorul automati8%rii er>ecte/ dar e
care nu;l utem elimina cu totul: Eu '%sesc c% Jill are
absolut% dretate:
? $ocmai acesta este unctul sensibil@ ? e7clam% MaNl:
Ne &ncon<ur%m la >iecare as de automate de tot soiul:
Aceste maşini electronice &i &ntrec de dearte e oameni &n
ceea ce ri9eşte caacitatea lor de a reacţiona: Cu toate
acestea e7ist% accidente/ catastro>e: Cibernetica te*nic% nu
rere8int% deci ultimul cu9ânt al ştiinţei: Ai &ntr;ade9%r/ ne
a>l%m &naintea unui nou salt calitati9/ &naintea unei >a8e
suerioare: Este 9orba de automatele biolo'ice/ e scurt ?
biomate: Ele nu numai c% ne 9or a<uta/ dar &l 9or &nlocui e
om oriunde acesta este ameninţat de 9reun ericol serios:
Ne 9or nete8i drumul sre necunoscut ân% când le 9om
utea urma >%r% nici un risc:
Aceasta ersecti9a &ndr%8neaţ% nu &mi era str%in%:
Atiam c% se lucra de decenii la roducerea &n laborator a
albuminei/ entru alc%tuirea unor celule 9ii/ cu a<utorul
substanţelor anor'aniceH m% &ndoiam &ns%/ ca mulţi alţi
sa9anţi/ c% se 9a reuşi 9reodat% ca or'anismul uman s% >ie
&nlocuit &n totalitatea lui: Am >ost cu atât mai uimit s% aud
din 'ura lui MaNl c%/ totuşi/ ţinta era >oarte aroae:
MaNl continua s% 9orbeasc%:
? În conte7tul acesta ar mai trebui sus c%/ de >at/ nu
9rem s% aducem e lume oameni/ arti>icial: Lucrul acesta
se mai oate >ace ? s% m% ierte Oamina cu mai uţin e>ort/
e cale natural%: În ca8ul/ biomatelor este 9orba doar de un
analo' rodus &n retort%/ care nu oart% un caracter
mecanic/ ci biolo'ic: .eţi &nţele'e acum de ce sunt
&motri9a 9orb%riei desre riscul/ ine9itabil:
? $oate bune şi >rumoase/ suse Ma,tabi: Îns% biomatele
astea &nc% nu s;au n%scut/ iubite OsLin: Ai m% tem c% ân%
atunci 9a mai trece mult tim:
6B
()nter +ru,at
? "oate mai uţin decât s;ar crede/ iubite Abdul/ relic%
MaNl muşc%tor: Ai ân% atunci/ am >i utut amâna liniştiţi
coborârea noastr% &n in>ern: Câţi9a ani &n lus n;ar <uca nici
un rol &n ca8ul roiectului M:
? Consiliul cercet%rii este de alt% %rere: Sau::: ?
Ma,tabi &i arunc% lui Nabou o ri9ire şireat% ? oate c%
reali8atorul minunatei noastre na9e ar >i &n stare s%
meştereasc% la ree8eal% un ec*ia< alc%tuit din ast>el de
'olemi inteli'enţi/ care s% &ntrerind% &n locul nostru rima
c%l%torie &n *%urile &ns%imânt%toare ale "%mântului@
F%r% s%;şi &nsuşeasc% tonul acesta 'lumeţ/ Nabou
r%sunse serios!
? Asta nu este sarcina mea:
? Ei/ atunci 9a trebui totuşi s% risc%m uţin: MaNl râse
sarcastic:
Cu asta/ discuţia e care el &nsuşi o declanşase/ lu%
s>ârşit/ şi am trecut la am%nuntele testului: .asul trebuia s%
ias% din ort abia este dou% 8ile/ aşa &ncât ne r%mânea
destul tim la diso8iţie entru a anali8a şi entru a re'%ti
temeinic totul:
Multe &ntreb%ri i;au >ost adresate mai ales lui Nabou care
r%sundea reede/ e7act/ >%r% ocolişuri: Uneori a9eam
imresia c% &mi '*iceşte 'ândurile: Înainte de a &ntreba
ce9a/ ri9irea sa rece se aţintea de<a asura mea: Nu sc*iţa
niciodat% nici cel mai mic 8âmbet/ deşi uneori lucrurile luau
o &ntors%tur% *a8lie/ aşa &ncât ân% şi cârtitorul MaNl râdea
&n *o*ote:
Obser9ându;l discret e Nabou/ mi;am dat seama dintr;o
dat% c% >i'ura lui &mi este cunoscut%: În acelaşi tim/ ştiam
cu reci8ie c% &l 9edeam aici entru rima oar%: O
asem%nare &ntâml%toare cu 9reun cunoscut/ mi;am sus:
#ar cu cine= O 9reme mi;am scormonit memoria >%r% s%;mi
ot aminti de cine9a care s%;i semene: "ân% când am a9ut
sen8aţia c% m% str%bate un >ul'er! ast%;sear%::: e
6E
Nabou
autostrada susendat%::: b%iatul::: automobilul alb;rosu/ e
ern% de aer::: b%rbatul de la tabloul de comand%T acesta
trebuia s% >i >ost Nabou:
Când am re9%8ut scena &n >aţa oc*ilor/ n;am mai >ost atât
de si'ur: Fi'ura din automobil dis%ru/ nu mai reuşeam s%
recunosc clar tr%s%turile: #oar ri9irea@ Era identic% cu cea
e care o simţeam &n momentul acesta:
L;am &ntrebat desc*is e Nabou dac% >usese el
conduc%torul acelui automobil: Se 'ândi un moment/ aoi
ne'% *ot%rât: O eroare deci:
#u% ce lucrurile cele mai imortante >ur% de8b%tute &n
comun/ mica noastr% adunare se di8ol9%: Ma,tabi/ MaNl şi
Nabou se &ndretar%/ discutând/ sre o mas% din colţ:
Oamina şi cu mine luar%m loc lân'% 'las9and:
Am mai 9orbit desre unele c*estiuni te*nice care ne
ri9eau e amândoi: $otuşi/ nu eram >oarte atent la ceea ce
&mi sunea: În tim ce &mi e7lica cu 8el modul de
>uncţionare al a're'atelor lasmatice &n cursul s%%rii unei
'alerii subterane/ eram adâncit &n ri9irile ei: Îi urm%ream
mimica/ 'esturile şi &i admiram temeramentul:
Nu;mi sc%a >atul c%/ din când &n când/ ri9irile &i >u'eau
sre Nabou: "entru câte9a secunde/ &n>%ţişarea ei se
modi>ica: #etaşarea amabil% e care tocmai o a>işa/ era
&nlocuit% de un aer 9is%tor: $otul &n <urul ei %rea c% se
&nde%rtea8%:
Nu mai utea e7ista nici o &ndoial% &n le'%tur% cu
sentimentele ei >aţ% de Nabou: S% nu >i >ost deci c*iar atât
de inabordabil e cât m% >%cuse s% resuun/ la rima
imresie= Mi;o doream >oarte mult/ &n interesul acti9it%ţii
noastre 9iitoare/ şi aici se o>erea oate o osibilitate de a
a>la mai multe desre omul Nabou:
Adâncit &n sine/ el st%tea &ntre Abdul şi OsLin: Aroae c%
nu lua arte la discuţie şi/ dac% o >%cea/ asta se &ntâmla de
cele mai multe ori doar atunci când cu9ântul &i era adresat
6G
()nter +ru,at
direct: #ac% ri9irea &i c%dea asura Oaminei/ atunci trecea
e deasura ei/ mai dearte:
În oc*ii mari şi >icşi nu se 8%rea nici o scliire cald%/ nici
un semn rietenesc/ nici cea mai mic% urm% de sensibilitate
e >aţa alid%: Ori se riceea s% se st%âneasc% &n 'radul
cel mai &nalt/ ori/ realmente/ entru el nu e7istau decât
ci>rele/ >ormulele şi sc*iţele:
Oamina m% surrinse/ &ntrebându;m%!
? Îţi lace Nabou=
Obser9ase/ cu si'uranţ%/ c% &l ri9eam cercet%tor:
? F%r% nici o &ndoial%/ este omul cel mai otri9it entru o
e7ediţie de >elul celei e care a9em de 'ând s;o
&ntrerindem/ am r%suns eu rudent:
Uâmbi 9is%toare:
? Este incomarabil@
? Îl cunoşti de mai mult tim=
? Am lucrat &mreun% la roiectul Sindbad:
? Atunci 9asul;minune este şi oera ta:
? Nu e ca8ul s% 9orbim desre asta:
? Eşti rea modest%/ Oamina:
În acel moment Nabou se ridic% şi 9eni sre noi: Era o
&ntâmlare/ sau '*icise din ri9irile noastre care era
subiectul ce ne reocua=
Am >ost atât de surrins/ &ncât am sus simlu!
? $ocmai 9orbeam desre dumnea9oastr%:
El se ori şi se uit% la mine indi>erent:
? #e ce=
? Asta e de la sine &nţeles@ Am râs >orţat: Sunteţi aici
ersona<ul rincial: Nu;i aşa Oamina=
Ea ridic% din umeri/ >%r% s% scoat% un cu9ânt: E9ident/
con9orbirea nu;i >%cea l%cere:
? "ersona< rincial= reet% el: Asta sun% a erou/ a
teatru con9enţional:
? Omul are ne9oie de un model/ la care s% oat% asira:
62
Nabou
? Recunoaşterea roriei insu>icienţe
Am cre8ut c% desco%r &n &n>%ţişarea lui o ironie ascuns%:
? Mi se are c% nu este tr%s%tura cea mai rea a
caracterului omenesc/ c*iar dac% adesea este ascuns% cu
udoare/ am riostat eu: $at%l meu m;a crescut se9er: #e
aceia nu l;am iubit: Cu toate acestea/ l;am admirat: "e
9remea aceea lucra &n calitate de asistent al Institutului
central de ar*itectur% e7traterestr%/ la lanurile de
construcţie ale oraşului lunar EndNmion şi sura9e'*ea
&ndelinirea lor la >aţa locului: Asta a >%cut o uternic%
imresie asura mea/ a9eam aisre8ece ani: #ar nu mi;as
>i ar%tat admiraţia >aţ% de el entru nimic &n lume@ Ast%8i
'ândesc/ >ireşte/ alt>el şi ara reuşit s% stabilesc cu el o
relaţie camaradereasc%:
? $otuşi/ nu ţi;ai ales meseria de ar*itect@= m% &ntreb%
Oamina:
? "robabil tocmai din cau8a asta: $inereţea este atras%
de un drum roriu: Ai e urm%/ admiraţia mea ri9ea mai
uţin meseria tat%lui/ cât ersoana lui/ >elul s%u temerar şi
*ot%rât cu care &n9in'ea orice di>icultate: Uneori/ se
&ntâmla s% se c*inuie cu câte o roblem%/ >%r% ersecti9a
de a o re8ol9a: #ar ştia c%/ &ntr;un >el sau altul/ 9a i8buti/ şi
&ntr;ade9%r/ aşa se şi &ntâmla de >iecare dat%:
Nabou ascultase atent:
Interesant/ suse el &ncet/ mai mult entru sine:
? .i s;a &ntâmlat la >el= ? am &ntrebat eu:
? Ce s% mi se &ntâmle=
.reau s% sun/ a >ost şi entru dumnea9oastr% tat%l
rimul ideal=
? $at%l meu::: nu;mi amintesc:
R%sunsul mi s;a %rut ciudat/ şi l;am luat ca e o 'lum%:
? "%i nu sunteţi &nc% atât de b%trân/ &ncât sa 9% >i ierdut
amintirile desre tinereţe:
6I
()nter +ru,at
? "entru asta nu e ne9oie s% >ii b%trân/ şi >%r% nici o alt%
e7licaţie se &ntoarse la locul s%u:
Uluit m;am uitat du% el:
Nu;şi mai aminteşte= Ciudat@
Oamina rimi cu senin%tate constatarea mea:
? Ce s% >ie ciudat &n asta= "oate c% a >ost un coii di>icil:
#esre asta nu se 9orbeşte cu l%cere:
Mi;am amintit din nou de o9estea cu b%iatul de e
autostrad%:
? S%;l %r%seasc% oare câteodat% memoria=
? N;am obser9at &nc% aşa ce9a:
? Fiecare &şi are ciud%ţeniile sale: #e ce n;ar >i aşa şi cu
şe>ul t%u/ marele maestru al lanşetei= Am dat ultimelor
cu9inte o intonaţie ironic%: Cu aceast% mic% ro9ocare
9oiam s;o determin s%;mi sun% mai multe desre el:
Ea &ns% r%sunse e9a8i9!
? Ser c% ne 9om &nţele'e bine/ Jill:
Era un a9ertisment ascuns/ ca s% nu mai insist &n
le'%tur% cu Nabou/ sau/ &ntr;ade9%r/ o dorinţ%=
? Seranţa aceasta se 9a &mlini/ am asi'urat;o eu cu
mare l%cere: Sunt omul cel mai uşor de suortat din lume:
? O s% 9edem@ Oamina râse: Ai 9reun lan entru
mâine=
? Intenţione8 s% m% re'%tesc temeinic entru c%l%torie:
? Asta ai >%cut;o ân% acum: Ar >i mai bine s% >aci o
e7cursie la -aalbe,: $rebuie nea%rat s%;ţi >aci tim entru
celebrele terase:
? Acelaşi s>at mi l;a mai dat ast%8i cine9a/ e strad%:
? -aalbe,ul este cu ade9%rat un loc care merit%
interesul tuturor şi este cât se oate de >iresc ca >iecare s%
9orbeasc% aici desre asta: #ac% eşti de acord/ te 9oi &nsoţi
şi;ţi 9oi da toate e7licaţiile necesare:
Fireşte c% eram de acord: Am >i7at imediat un unct de
&ntâlnire entru dimineaţa urm%toare:
61
Nabou
Imediat du% asta/ Ma,tabi şi cu mine ne;am retras:
Când ne;am luat r%mas bun şi când Nabou a>l% desre
e7cursia l%nuit%/ suse doar atât!
? -ine/ Oamina: Mâine nu am ne9oie de tine:
Oousse> ne conduse la maşin%/ &n stilul s%u liniştit şi
&ndatoritor: Când s% m% urc/ ri9irea &mi c%8u e un drum
de 'ara<: Acolo se a>la un automobil alb;roşu/ e ern% de
aer:
Uimit/ l;am &ntrebat e Oousse>!
? .e*iculul acesta &i aarţine lui Nabou $ebar=
? #a/ monsieur:
"e drum i;am &m%rt%şit lui Ma,tabi obser9aţia mea: El
râse de mine:
? #ac% Nabou ţi;a sus c% n;a >ost el/ atunci &nseamn%
c% te;ai &nşelat:
Am t%cut: Eram si'ur &ns% c% o con>u8ie era e7clus%
"uteam s% mai am &ncredere &n ceea ce 9edeam cu rorii
mei oc*i: #e ce &ns% re>u8a s% recunoasc% Nabou c% trecuse
la ora aceea cu automobilul s%u e autostrad%= Nu
comisese nici o contra9enţie/ dimotri9%/ i se cu9enea
toat% lauda: .oia oare/ din ricina aceasta/ s% nu se
9orbeasc% desre &ntâmlare= Era osibil: Ar >i coresuns
a9ersiunii sale de a se e7une &n ublic:
"e atunci nu '%seam &nc% o alt% e7licaţie entru
comortarea lui Nabou:
B3
()nter +ru,at
ŞEHEREZADA
Ne;am instalat e anta unei coline/ sub streşina unor
cedri tineri: $ol%nit e %mânt/ mi;am re8emat caul de o
iatr% cubic%/ ultima r%m%şiţ% a cine ştie c%rei ruine din
trecutul &nde%rtat:
Oamina şedea lân'% mine/ cu mâinile &mreunate &n <urul
'enunc*ilor: "urta o roc*ie uşoar%/ de culoare desc*is%/
B0
Nabou
'âtul şi umerii &i erau acoeriţi cu un 9oal de culoarea
la9andei/ &mletit cu >ire de aur/ ceea ce scotea şi mai mult
&n e9idenţ% >armecul tiului ei oriental:
Un 9ânt bla<in adia dinsre &n%lţimile munţilor/
&mr%ştiind arşiţa de e -e,aa/ lun'a 9ale dintre Liban şi
Antiliban: La icioarele noastre se &ntindea -aalbe,ul: .isa
oare la &ntâml%rile &nde%rtatelor milenii= (reu de sus/
dar din asta tr%ia:
#intr;un mic or%şel/ cu lumea lui arab% de >iecare 8i/ se
trans>ormase &ntr;o localitate celebr%/ &ntr;o atracţie de
rimul ran': #esi'ur/ oraşul;temlu roman/ care se ridicase
când9a aici şi ale c%rui ruine se num%r% rintre cele mai
m%reţe monumente culturale ale antic*it%ţii/ a atras
&ntotdeauna la -aalbe, numeroşi oameni de ştiinţ% şi turişti
entu8iasmaţi de art%: $otuşi/ aceast% localitate a c%%tat o
semni>icaţie deosebit% abia atunci când cercet%torul Eri,
Olden a de8le'at &n urm% cu câţi9a ani/ &n &mre<ur%ri
sen8aţionale/ eni'ma acelei terase str%9ec*i/ e care au
>ost &n%lţate temlele atru mii de ani mai târ8iu:
#u% momentul de surri8% ro9ocat de descoerirea lui
Olden/ s;au >%cut &ns% au8ite 9ocile unor &n9%ţaţi de
renume/ care susţineau c% acesta ar >i c%8ut 9ictim% unei
erori/ dac% nu c*iar unei &nşel%ciuni: Ast>el s;a a<uns la
contro9erse nel%cute:
Fusesem şi eu de %rerea sceticilor/ considerând
&ntrea'a o9este ca >iind ur şi simlu absurd% si uitând;o
&n cele din urm%: Abia la -eirut mi s;a adus din nou aminte
de Cca8ul MeiuD:
? Cunoşti o9estea/ aşa cum s;a des>%şurat ea cu
ade9%rat= m% &ntreb% Oamina:
? Cate'orie/ nu/ am minţit eu >%r% s% cliesc/ &n seranţa
de a mai r%mâne un tim sin'ur cu Oamina: &n idilicul loc de
sub cedri: "o9esteşte;mi &ntâmlarea/ scum% Ae*ere8ada@
Ea &nclin% caul 8âmbind:
B4
()nter +ru,at
? Cum orunceşti/ rea m%rite@ Ai n;o s% dai ordin s% >iu
decaitat%/ dac% s;ar &ntâmla ca o9estea mea s% nu;ţi
lac%=
? .om 9edea/ rinţes%:
Oamina se ori cu 'luma aici: Aoi ri9i scu>undat% &n
'ânduri sre ruinele temlelor/ c%tre uriaşele >ra'mente de
coloane care str%luceau &n lumina uternic% a soarelui: Ai
&nceu!
? Acum şase mii de ani/ o na9% cosmic% a %truns &n
sistemul nostru solar: .enea din constelaţia -alenei:
C%l%toria a durai unsre8ece ani lumin%: Astronauţii str%ini
nu şi;au >%cut totuşi &ntâml%tor aariţia &n aceast% arte a
'ala7iei/ ci cu o misiune recis%: Cu mi<loacele care le
st%teau la diso8iţie/ ei trebuiau s% &miedice o catastro>%
cosmic%! ieirea lanetei duble Meiu;Ortu/ care e7ista e
atunci &ntre Marte şi Puiter/ &n locul cordonului de asteroi8i:
Aceast% lanet% dubl% >usese când9a atria &naintaşilor
lor: Când/ &n urm% cu mai multe 8eci de mii de ani ericolul
distru'erii ei lente/ dar ine9itabile/ de9eni e9ident/
meiuanii/ care se a>lau de<a e o treat% &nalt% de
de89oltare au c%utat o cale entru a;i sal9a e urmaşii lor:
Sin'ura osibilitate care le mai r%m%sese era e9acuarea
lanetei: "%mântul sau Marte erau otri9ite entru asta/
dar oamenii de ştiinţ% meiuani re8iser% c% &n timul
catastro>ei 9or >i rime<duite şi aceste lanete:
Atunci/ meiuanii au cercetat alte re'iuni ale uni9ersului:
În >ine/ &n 8ona soarelui $au Ceti/ >u descoerit un cor
ceresc care o>erea condiţii rielnice de 9iaţ%: E7odul
&nceu/ des>%şurându;se tim de mai multe 'eneraţii:
$recu mult tim: Urmaşii acelor emi'ranţi nu;şi uitar%
totuşi laneta natal%: Ei au urm%rit &n ermanent%
des>%şurarea rocesului de auto;distru'ere: Între tim/
te*nica lor atinsese un ni9el care le ermitea s% sal9e8e de
B6
Nabou
la ieire laneta Meiu;Ortu: Ast>el/ e7ediţia desre care
am omenit la &nceut se aşternu la drum:
Când uriaşa na9% cosmic% %trunse &n interiorul
sistemului nostru solar/ ec*ia<ul &şi d%du seama c% a sosit
rea târ8iu: Nu le mai r%mase altce9a de >%cut decât s%
urm%reasc% de e satelitul lui Marte/ "*obos/ ultimele
rotaţii ale 'emenilor: În acelaşi tim/ ei au descoerit c% e
%mântul &n9ecinat s;au de89oltat >iinţe asem%n%toare lor/
care &ns% %reau s% se a>le abia e treata barbariei:
Un 'ru de cercet%tori >u trimis e "%mânt: El ateri8% &n
unctul &n care tr%iau locuitorii cei mai a9ansaţi: Acesta era
locul &n care se a>l% ast%8i -aalbe,ul: Oamenii acestui ţinut/
numit Leban/ aarţineau seminţiei sumerienilor:
E de la sine &nţeles c% ei &i luar% e str%ini dret >iinţe
suranaturale/ 8ei care coborâser% din cer entru a le
&m%rt%şi din cunoştinţele lor/ aşa cum se a>irm% &n 9ec*ile
mituri sumeriene: Meiuanii nu reuşir% s% 8druncine credinţa
nai9% a oamenilor &n 8ei/ dar le câşti'ar% &ncrederea rin
r%bdare şi rin blândeţe/ ast>el a<unser% s% se &nţelea'% cu
ei: Meiuanii le transmiser% oamenilor o arte din
cunoştinţele lor/ atât cât utea curinde e atunci uterea
lor de &nţele'ere:
(ruul de cercet%tori meiuani de e "%mânt a rimit
indicaţia de a reali8a o lat>orm% masi9%/ care s% >ac%
osibil% ateri8area şi/ mai târ8iu/ decolarea uriaşei na9e
cosmice: "entru asta au >ost desrinse blocuri masi9e de
iatr% din munţii Antiliban/ care au >ost transortate/ rin
control 'ra9itaţional/ e şantier:
Înainte totuşi ca aceast% teras% s% >ie terminat%/ soarta
lanetei Meiu >u ecetluit%: Ortu/ laneta mai mic%/ se
r%buşi este ea şi ceea ce mai r%mase din cele dou%
coruri cereşti >u un nor scânteietor/ din care o mare de
>ra'mente de iatr% incandescente se r%sândi &n toate
direcţiile:
BB
()nter +ru,at
Mai multe 9aluri de s>%râm%turi atinser% şi "%mântul: O
'rindin% &ns%imânt%toare de meteoriţi se r%9%li asura lui
şi ustii re'iuni &ntinse/ nimici oraşe/ lo9i oameni şi animale
şi de8l%nţui 9aluri de ura'ane:
C%l%torii meiuani &ncercar% s% se sal9e8e cu a<utorul
na9ei cosmice care se lasase &ntre tim e o orbit% &n
aroierea "%mântului: Nu tuturor le reuşi lucrul acesta:
Îns%şi na9a cosmic% sc%% cu mare 'reutate de distru'ere:
Oamenii din Leban care sura9ieţuir% *aosului se
strânser% la un loc şi se mutar% trecând rin deşert &n
Mesootamia: Acolo &ntemeiar% oraşe/ ridicar% construcţii
monumentale/ crear% sisteme m%reţe de iri'aţie şi >%cur%
ca arta şi ştiinţa s% atin'% un &nalt ni9el de &n>lorire: Ai &n
curând/ cultura ţ%rii Sumer se &n%lţ% deasura lumii ca o
comet%:
Iar &n9%ţ%torilor lor le consacrar% temle m%reţe/ ridicate
e terase &nalte de iatr%/ &n amintirea acelui loc din care
C8eiD dis%ruser%/ &ntorcându;se din nou &n stele:
Oamina se uit% la mine/ &n aştetare:
I;am rins mâna:
? Ai o9estit cât se oate de >rumos/ am sus eu: Ai atât
de con9in'%tor/ &ncât arc% ar >i >ost c*iar aşa:
? C*iar aşa a >ost@ O cut% de su%rare &i a%ru e >runte:
Am descris numai ceea ce cunoşteam din &nre'istr%rile
micro>ilmate ale acelui str%in: Eri, Olden/ comatriotul t%u/
a descoerit aceste &nre'istr%ri şi le;a desci>rat cu a<utorul
unui calculator electronic:
? Atiu/ am liniştit;o eu: Nu contest &n nici un ca8
autenticitatea &nre'istr%rilor: #ac% &ns% &ntâml%rile e care
mi le;ai relatat nu se re>er% deloc la "%mânt/ ci la o alt%
lanet% din uni9ers= Cine oate şti ce saţii cosmice au
arcurs aceşti astronauţi &nainte de a atin'e sistemul
nostru solar şi de a '%si aici >iinţe cu care/ de ce s% n;o
BE
Nabou
sunem/ nici nu se uteau &nţele'e raţional= "oate c% toate
astea s;au etrecut de<a &n urm% cu sute de mii de ani:
? Cum de oţi &ntreba aşa ce9a/ Jill= Oamina era
>ermec%toare &n indi'narea ei: Acolo <os se a>l% terasa/
e7clam% ea: .ei sta cu roriile tale icioare e ea şi te 9ei
con9in'e c% n;a utut >i &n nici un ca8 construit% de mâini
omeneşti: Ai cum ai utea s% e7lici ro9enienţa ra>inatei
culturi sumeriene/ &n mi<locul unor ooare rimiti9e/ alt>el
decât rintr;un imuls deosebit=
? Într;ade9%r/ a >ost o e9oluţie surrin8%tor de raid%/
dar nu e7ist% nici o do9ad% incontestabil% c% ar >i acţionat
acolo in>luenţe e7traterestre:
Oamina &ncerc% s% m% con9in'%:
? Jill@ Sumerienii au >%cut do9ada unor cunoştinţe şi
riceeri >%r% recedent &n eoca aceea: Au introdus
elemente ar*itectonice cu des%9ârşire noi/ ca de e7emlu
construcţia &n bolt%/ racticat% &n Euroa abia &n eoca lui
Ale7andru cel Mare: Cunoşteau noţiunea de estetic% şi au
creat sculturi/ >resce şi alte oere de art% de o >idelitate
uluitoare >aţ% de natur% şi &n8estrate/ entru rima dat%/ cu
un conţinut de idei: Calculau du% sistemul decimal şi
se7a'esimal: .ec*ea cule'ere babilonian% de robleme ?
care anticiea8% ostulatele lui Euclid ? trebuie raortat%
la 'eometria sumerian%: Cunoştinţele lor &n materie de
astronomie erau uluitoare: Numele celor mai multe
constelaţii ro9in din eoca sumerian%/ c*iar dac% ast%8i nu
se mai otri9esc:
În 9estita eoee C(*il'ameşD/ sumerienii au l%sat
osterit%ţii o descriere a otoului/ care se re'%seşte mult
mai târ8iu/ &n -iblie: Ai aoi/ cea mai imortant% reali8are a
lor ? scrierea cunei>orm%@ #in E'it ân% &n India/ aceasta
a >ost scrierea &n9%ţaţilor şi a oeţilor: .rei sa susţii c%
asem%narea uimitoare dintre scrierea sumerian% şi cea
meiuan% este tot &ntâml%toare=
BG
()nter +ru,at
Am surâs &n'%duitor: S% m% cert cu ea= Era limede c%
nu 9a renunţa niciodat% la ideile ei: #e aceea am e9itat s%
r%sund la &ntrebare/ constatând &n 'lum%!
? Mai uimitoare decât reali8%rile sumerienilor '%sesc c%
sunt cunoştinţele tale ar*eolo'ice/ Oamina:
? #escoerirea lui Olden m;a &ndemnat s% studie8 &n
timul liber ci9ili8aţiile antice:
? $e;a imresionat atât de mult= E de in9idiat:
? Nu era 9orba de 9reo e7altare/ relic% ea reţinut%: Am
9%8ut &n el modelul unui cercet%tor care &şi urm%reşte ţelul
>%r% s% se lase imresionat de eşecuri/ de de8am%'iri sau
de rime<dii:
? #e ce nu a 8burat &n constelaţia -alenei/ dac% era atât
de si'ur e el=
? Ai;a ierdut 9iaţa &n timul 8borului de &ncercare al
na9ei cosmice care urma s% transorte e7ediţia sre Meiu:
Aoi/ lanul a >ost amânat e un termen nede>init:
Mi;am amintit de contro9ersa din seara recedent%/ &n
casa lui Nabou/ şi am sus/ aroae in9oluntar!
? "oate c% OsLin MaNl are dretate când 9orbeşte de
risc:
Oamina m% ri9i cu 'ra9itate: N;aş >i utut sune dac%
&nţelesese ultimele mele cu9inte:
? S% coborâm@ ? suse ea aoi:
SEMNE ALE ZEILOR
Soarele du%;amie8ii rumenea r%m%şiţele 8idurilor
cicloice şi coloanele 9ec*iului Melioolis roman: Adânc
B2
Nabou
imresionat/ ri9eam c%tre/ aceşti martori muţi ai unei ere
&n care/ al%turi de lumin%/ e7istase atâta &ntuneric şi/ al%turi
de urâciune/ o >rumuseţe atât de sublim%:
Am urcat sre teras%: Erau cinci8eci şi una de trete ale
unei sc%ri care a9usese când9a mai mult de aisre8ece
metri l%ţime: Am %şit rintr;una din cele trei orţi &nalte
ale roileelor/ am tra9ersat o iaţet% *e7a'onala şi am
a<uns &n marea curte a altarului: Odinioar%/ 8idurile ei
&ncon<ur%toare erau &modobite cu dou% sute trei8eci de
statui de 8ei:
Curtea altarului se &ntindea e o sura>aţ% de o sut%
trei8eci şi cinci/ e o sut% cincisre8ece metri: În lanul al
doilea/ şase coloane de câte dou%8eci de metri se &n%lţau
sre cer/ urtând o >ri8% minunat% de iatr%: Acestea sunt
r%m%şiţele temlului lui Puiter/ care au sura9ieţuit unui
cutremur etrecut cu mult% 9reme &n urm%:
#edesubtul coloanelor lui Puiter se uteau 9edea blocuri
imense de 8ece metri lun'ime: .%8ându;mi ri9irea uimit%/
Oamina suse!
? Este doar o arte a terasei: .ei 9edea şi restul:
? Ar*itecţii romani au reali8at &ntr;ade9%r lucruri m%reţe:
Am i%it un >ra'ment ornamental care se r%buşise:
Rere8enta un ca de leu/ d%ltuit cu >ineţe &n calcar:
? #ar terasa nu a >ost construit% de romani/ riost%
Oamina cu *ot%râre:
Mi;am %strat sceticismul/ deşi &n calitate de 'eolo'/ mi;
am dat imediat seama c% blocurile >undaţiei erau mai 9ec*i
decât ietrele de temlu care se '%seau deasura lor: Într;
ade9%r/ romanii trebuie s%;şi >i &n%lţat construcţiile lor e o
lat>orm% de<a e7istent%:
Am urcat sre mar'inea de nord a sectorului temlelor:
La icioarele noastre/ rintre 'r%dinile lu7uriante &n care se
coceau caişi/ ortocali şi rodii/ se le'%nau 9âr>urile
c*iaroşilor şi loilor 89elţi: În sate se &ntindea %mântul
BI
()nter +ru,at
roşu al 9%ii -e,aa/ ân% la lanţurile munţilor Liban/ ale
c%ror umbre se ierdeau &n de%rtarea 9iolet%:
Oamina re9eni la tema contro9ersat%:
? Fireşte/ ar*eolo'ii au &ncercat ermanent s%
descoere cine ar >i utut s% construiasc% terasa: S;a a<uns
la conclu8ia c% nici una dintre oulaţiile care au tr%it
&nainte &n aceast% re'iune nu a9ea osibilitatea de a reali8a
ast>el de er>ormanţe te*nice: Un sin'ur oor/ dar nici
asta nu e si'ur/ ar >i >ost caabil de aşa ce9a! e'itenii:
Mult tim >araonii s;au lutai cu *itiţii entru saţiul
sirian/ ân% când tân%rul Ramses al II;lea a >ost 8drobit/ &n
anul 041G &:e:n:/ nu dearte de cetatea *itit% +adeş:
Aceasta se a>l% la şai8eci de ,ilometri nord de -aalbe,:
#u% 9ictoria *itit%/ 'raniţa a >ost >i7at% &ntre aceste
dou% localit%ţi: #e aceea/ este de &nţeles >atul c% aici ? e
locul cel mai &nalt al 9%ii ? a >ost &n%lţat un bastion
uternic/ cu a<utorul scla9ilor de r%8boi e'iteni: "e 9remea
aceea/ aşa numitul nou imeriu de e Nil/ a<unsese la
ma7ima sa &n>lorire: Acum au >ost ridicate construcţiile
colosale de la +arna, şi Abu Simbel: E7ista o anumit%
e7erienţ% &n ceea ce ri9eşte mane9rarea celor mai mari
'reut%ţi:
? Atunci este cât se oate de clar/ am sus eu: E'itenii
sunt autorii@
Oamina surâse:
? $otuşi/ aceast% iote8% a trebuit s% >ie abandonat%:
F%r% s%;mi lase r%'a8 s% mai rioste8/ m% in9it% s% mer'
mai dearte/ şi m% conduse &n <os/ e un drum r%%stios:
În curând a<unseser%m la colţul de nord;9est al oraşului;
temlu: Ai aici am 9%8ut ceea ce sri<inea/ &n sensul roriu
al cu9ântului/ 9ersiunea lui Olden/ &n le'%tur% cu reali8area
terasei: $rei blocuri de iatr%/ >iecare de aro7imati9 atru
metri &n%lţime şi l%ţime/ şi de aroae dou%8eci de metri
lun'ime@
B1
Nabou
? Ei/ monsieur= e7clam% Oamina trium>%toare: -locurile
de iatr% ro9in dintr;o carier% care se a>l% la o distanţ% de
un ,ilometru şi <um%tate/ şi acolo se mai a>l% o iatr% 'ata
ciolit%/ ân% la un anumit unct/ care are cinci metri
&n%lţime şi l%ţime/ şi m%soar% aroae dou%8eci şi doi de
metri &n lun'ime: #ac% &mi do9edeşti c% e'itenii au
transortat ietre de mii de tone 'reutate/ e o orţiune de
teren lun'% şi deni9elat%/ &ţi cede8 diloma mea de in'iner:
M;am a%rat râ8ând:
? Ce;ţi d% rin ca@ #oar n;o s% te <e>uiesc@
? Recunoşti c% este imosibil s% do9edeşti aşa ce9a=
? Re'ret/ ot doar s% admit c% aternitatea e'itenilor
asura acestei terase nu este con9in'%tor do9edit%: Ai aş
mai 9rea s% te a<ut/ atr%'ându;ţi atenţia asura unui
ar'ument e care/ &n c*i arado7al/ nu l;ai omenit ân%
acum: E'itenii obişnuiau s%;şi &modobeasc% construcţiile
cu >resce şi cu inscriţii: Nici urm% de aşa ce9a e blocurile
de iatr%: Mulţumit%=
? Constat c% te a>li e calea cea bun% şi nu renunţ la
seranţa de a te 9indeca de mania &ndoielii:
În tim ce 9orbeam/ am a<uns la mar'inea de nord a
comle7ului/ acolo unde se &n%lţa o colin% &nţesat% cu
blocuri de iatr%: Ea se >ormase robabil &n urm% cu mulţi
ani/ datorit% unei alunec%ri de teren: O arte din 8idul
temlului se r%buşise deasura:
Oamina &mi con>irm% resuunerea:
? #u% lanuri din secolul trecut/ &n locul acestei
deni9el%ri se a>la o 'r%din%: Urme ale 9ec*ii >undaţii indicau
>atul c% terasa se &ntinsese când9a ân% aici: Ea trebuie
deci s% >i acoerit o sura>aţ% total% de trei sute e dou%
sute de metri: Nim%nui nu i;a 9enit &ns% ideea de a c%uta
&nc%eri subterane: C*iar Olden nu le;a descoerit decât
din &ntâmlare:
E3
()nter +ru,at
La mar'inea e7terioar% a colinei erau a89ârlite 9aluri de
%mânt şi de ietre:
? Aici a s%at Olden/ suse Oamina:
Ai n;a '%sit nimic altce9a decât &nc%eri 'oale/ am
comletat eu:
? Oricum/ &nc%eri@ Abia mai târ8iu/ &n timul noţii/ au
>ost obser9ate semnele luminoase:
Am %truns &ntr;un şanţ: Nu era rea lar' a9ea
aro7imati9 doisre8ece metri adâncime: Materia toit% de
e ereţi indica >atul c% 'aleria >usese t%iat% &n stânc% cu
a<utorul unor arunc%toare de lasm% sau cu 9reun aarat
asem%n%tor:
Se &ntunecase de<a: Am tra9ersat o &nc%ere 'oal%: La
intrarea &n cea de a doua camer%/ m;am orit >%r% s% 9reau:
"e eretele din >und str%luceau dou% cercuri mari Aici se
a>lau/ rin urmare/ semnele atât de ari' contro9ersate: Au
>ost ele oare l%sate cu ade9%rat de cosmonauţi
e7tratereştri/ entru a da unei omeniri de mai târ8iu şi mai
inteli'ente un semn desre lumea lor &nde%rtat%=
M;am aroiat &ncet de eretele care lumina:
Curio8itatea m% atr%'ea &n c*i ma'ic/ dar teama &mi
reţinea/ aşii: Eram curins de o sen8aţie ciudat%:
Oamina m% urma: Nu am sc*imbat nici un cu9ânt: Nisiul
care c%8use de sus/ e odeaua neteda/ scârţâia sub aşii
noştri:
"rimul cerc era >ormat dintr;un num%r de inele
concentrice/ cunoscutele orbite lanetare: Între Marte şi
Puiter se a>la rere8entat% o lanet% dubl%: Al%turi se a>la
un cu9ânt scris cu caractere cunei>orme:
Al doilea cerc curindea constelaţii e care nu le
cunoşteam: #in nou/ o stea era &nsemnat%:
? Asta e Meiu/ noua atrie a str%inilor/ suse Oamina
&ncet:
E0
Nabou
În lumina 9er8uie şi rece/ >aţa ei &mi %ru neobişnuit de
alid%:
? "oţi desci>ra aceast% inscriţie=
Oamina &şi limb% cu recauţie 9âr>ul de'etului e
semnele cunei>orme/ subţiri ca >irul de %r:
? #u% ce am a9ut la diso8iţie traducerea
&nre'istr%rilor meiuane/ n;a >ost rea 'reu s% le desci>r%m
şi/ &n >ond/ scrierea aceasta seam%n% >oarte mult cu
scrierea cunei>orm% sumerian% şi babilonian%:
I;am luat mâna entru a 9edea dac% se liiser% urme de
culoare luminoas% e de'ete:
? Materia >os>orescent% s;a imre'nat &n iatr%/ &mi
e7lic% ea/ şi nu oate >i &nl%turat%:
? S% >i luminat ea şase mii de ani/ ne&ntrerut= $rebuie
s% >ie 9orba de o substanţ% radioacti9%: A >ost anali8at%/ i s;
a stabilit erioada de &n<um%t%ţire=
? -ine&nţeles c% substanţa a >ost anali8at%: Este de
natur% necunoscut%/ &ns%/ &n nici un ca8 radioacti9%: #e
alt>el/ nu luminea8% de şase mii de ani/ ci abia din
momentul &n care &nc%erile au >ost desc*ise şi lumina
soarelui a c%8ut e erete: E7erienţele au con>irmat lucrul
acesta:
? Ai acum ce se 9a &ntâmla= am &ntrebat eu: .om
aşteta ân% când meiuanii se 9or re&ntoarce=
Oamina ri9i mâ*nit%: Se 'ândea/ desi'ur/ la soarta
tra'ic% a lui Olden:
? Nu utem robabil conta e un 8bor sre Meiu:
#istanţa aceasta uriaş% oate >i str%b%tut% numai de o na9a
>otonic%: #eocamdat% ne r%mâne doar osibilitatea
le'%turii rin radio:
? Este si'ur c% semnalele care sunt receţionate/ ro9in
de e Meiu=
? F%r% &ndoial%: Ele 9in din constelaţia -alenei/ &nc% din
anii şai8eci/ radiotelescoaele au ascultat cu re'ularitate
E4
()nter +ru,at
re'iunea aceea/ entru c% se resuunea c% steaua $au
Ceti seam%n% cu Soarele nostru şi c% ar utea a9ea o
lanet% asem%n%toare cu "%mântul: Se consider% ea e cel
uţin cinci milioane de lanete din curinsul C%ii Lactee
e7ist% 9iaţ% suerior or'ani8at%: Fireşte/ e noi ne
interesea8% mai &ntâi corurile cereşti care se mişc% &n
aroierea "%mântului/ cu alte cu9inte/ care se a>l% la o
distanţ% mai mic% de cincisre8ece ani lumin%:
? Semnalele din 8ona lui $au Ceti au utut >i desci>rate=
? A >ost 9orba doar de semnale de ael: Îmi aduc er>ect
de bine aminte cât de emoţionaţi 9orbeau/ %rinţii mei
desre asta:
? "ân% la urm% a >ost 9orba de emisiunea unor
radioamatori:
? "e o lun'ime de und% ultrascurt%= E7clus@
? -ine/ s% aştet%m alte ştiri de e Meiu:
M% uitam la cercurile luminoase şi am mai recaitulat o
data tot ce au8isem de la Oamina desre meiuani: Era
9orba de o stea a>lat% la o distant% de unsre8ece ani
lumin%: Locuitorii ei ar >i >ost e "%mânt &ntr;o eoc% >oarte
&nde%rtat%: Ai acum/ urmaşii lor c%utau s% stabileasc%
le'%tura cu omenirea= Fantastic/ mult rea >antastic@
În orice ca8/ Oamina era >erm con9ins% de asta: La urma
urmei/ nu cobora seminţia ei din sumerieni= Înaintaşii ei
tr%iser% &n Mesootamia: Îmi era oare ermis s%;i 8druncin
con9in'erea= Nu a9eam nici un dret: Ai &n a>ar% de asta/
nimic nu era mai dearte de mine decât ideea de a o
indisune:
Între tim se l%sase noatea: Cu toate c% ereţii de
iatr% radiau c%ldura 8ilei/ se >%cuse r%coare: Oamina
tremura: Am &ndemnat;o s% lec%m:
"e drumul dintre 'r%dinile &nmiresmate/ ea merse t%cut%
al%turi de mine/ >urat% de 'ânduri: Am &ncercat s% '*icesc
E6
Nabou
din &n>%ţişarea ei/ ce se etrecea cu ea: #in cau8a
&ntunericului/ n;am reuşit:
? Ce s;a &ntâmlat/ Oamina= am &ntreba ;o: Nec%<it%=
Ea &n%lţ% caul/ râ8ând:
? $ocmai asta 9roiam eu s% te &ntreb/ Jill:
A trebuit s% râd şi eu:
? Cred c% ne &nţele'em >oarte bine: În ciuda unor
di9er'enţe de oinii: .e8i/ eu sunt 'eolo': Un >el de
c%ut%tor de comori/ dac% 9rei: Este o meserie asr%/ &n care
eşti obli'at s% stai cu nasul mai mult &n %mânt/ decât &n
cer: Mineralele nu ot >i aştri: $rilobiţii/ eştii cu caraace
sau %durile de >eri'i ale eocii carboni>ere/ &mi sunt mai
aroiate decât misteriosul Meiu:
? Ai e un ast>el de om &l car eu la -aalbe,/ e7clam% ea/
re>%cându;se indi'nat%:
? N;o s% re'reţi@ Cine ştie la ce;mi 9a utea >i de >olos=
am ro>eti8at eu/ >%r% s% m% 'ândesc la nimic secial:
Seranţa mea de a;mi etrece seara cu Oamina nu s;a
&mlinit: Îmi resinse iniţiati9a/ <usti>icându;se c% >%cuse
de<a o romisiune:
Ne;am des%rţit &n iaţa mare din -eirut: Ea lu% un ta7i şi
o orni e autostrad%/ sre Antelias:
Sre Nabou deci/ şi &mi ascunsese lucrul acesta cu cea
mai senin% >i'ur% osibil%@ În >ond/ ce moti9 ar >i a9ut s%
mi;o sun%= Ne cunoşteam abia de ieri şi am etrecut
&mreun% o 8i l%cut%/ asta era tot: M;aş >i simţit oare mai
bine dac% mi;ar >i sus ade9%rul= #ar oate c% nici nu se
ducea la Nabou:
"reocuat de aceste 'ânduri sterile/ am sc%at trotuarul
rulant sre *otel şi m;am tre8it e >ale8%: Aici/ o bri8%
uternic% b%tea dinsre mare: .ântul m% r%cori imediat/
aşa &ncât/ ân% la urm%/ am utut s% >ac *a8 de mine
&nsumi:
EB
()nter +ru,at
DOCTORUL SHELDER
EE
Nabou
Se >%cuse de<a târ8iu când m;am re8entat la
restaurantul *otelului entru a mânca ce9a uşor: La una
dintre mese/ i;am 9%8ut e Abdul Ma,tabi şi e OsLin MaNl/
&n to9%r%şia unui b%rbat mai tân%r:
Abdul &mi >%cu semn s% m% aroii:
? Mei/ Jill@ A sosit şi cel de al şaselea: El ar%ta sre
str%in: Acesta este Cli>>ord S*elder:
L;am salutat e S*elder: Era cam de 9ârsta mea/ &nalt/
>oarte sulu/ 9ânos: Caul şi;l ţinea uţin alecat &n >aţ%/
cum se oate obser9a adesea la oamenii care lucrea8% cu
m%rimi microscoice: #e la rima strân'ere de mân% mi;a
de9enit simatic şi cred c% şi cu el s;a &ntâmlat acelaşi
lucru: Suse doar! CO: +:@D
Abdul &mi &minse un scaun:
Nu ştii c% Sindbad 9a orni &n lar' mâine la rân8=
#eşi momentul acesta era >i7at cu reci8ie &n ro'ram/
m;am seriat/ entru c% m% temeam c% am ierdut ce9a
din 9edere:
E9ident/ nu era ca8ul: Ma,tabi era liniştit şi senin: +aNl
mârâi ur şi simlu!
? Unde te;ai ascuns toat% 8iua=
? Am >ost la -aalbe,: Cu Oamina:
? E7celent@ Abdul d%du arobator din ca: Ai a9ut un
'*id cometent:
? Într;ade9%r/ disune de cunoştinţe remarcabile şi de o
uimitoare utere de ima'inaţie/ am relicat eu/ >%r% 9reo
intenţie deosebit%: #oream s% e9it orice ar >i utut duce la
9reo ne&nţele'ere &n le'%tur% cu relaţia dintre noi doi:
Ma,tabi se uit% la mine cliind din oc*i/ >%r% s% sun%/
totuşi/ ce9a:
MaNl bomb%ni 8'omotos!
EG
()nter +ru,at
? S% ser%m c%;şi oate ima'ina şi solicitarea >i8ic% şi
su>leteasc% ce o aşteat% &n timul c%l%toriei:
? Iar 9e8i totul &n ne'ru/ OsLin@ Am râs entru a;mi
ascunde su%rarea e bur8uluiala lui:
S*elder se uit% la noi uţin surrins:
? Nu ot s%;mi &nc*iui c% s;a rocedat >%r% sirit de
r%sundere la alc%tuirea ec*iei: #e alt>el/ >emeile sunt
adesea mai re8istente decât b%rbaţii:
? Nu te contra8ic/ mârâi MaNl: Este totuşi 9orba de un
test:
? Caacit%ţile Oaminei sunt &n a>ar% de orice discuţie/ &i
suse Ma,tabi lui S*elder: Nabou ştie e7act ceea ce >ace:
? Ai el tot om este/ constat% MaNl:
Ma,tabi >%cu un semn ne'ati9!
? Nu ştiu s% >i luat 9reodat% o deci8ie 'reşit%:
MaNl râse:
? O ade9%rat% minune/ Nabou al nostru@
? Într;ade9%r/ are o memorie de admirat:
M;am &ntors c%tre S*elder:
? Oare memoria este de 9in% atunci când comiţi o
eroare=
? În cele mai multe ca8uri/ r%sunse el: #esi'ur/ oţi >i
9ictima unei erori şi datorit% am%'irii sau neştiinţei:
"recum%nitor &ns%/ din cau8a lisei de memorie: #ar
memoria oate >i antrenat%: E7ist% ast>el de e7emle care
aroae c% ar ne9erosimile: În ca8urile acestea/ anumite
anomalii ot <uca un rol deosebit:
? Îmi amintesc tocmai de o &ntâmlare care te 9a l%muri/
Cli>>/ asura atitudinilor lui Nabou &n aceast% direcţie:
Ma,tabi surâse şiret: S;a &ntâmlat &n urm% eu trei ani: M%
a>lam cu Nabou la bordul unui 9as de cercet%ri/ care na9i'a
&n aroierea insulei Ia9a: Institutul entru electronic%
marin% din Sin'aore e>ectua e7erienţe subac9atice/ la
E2
Nabou
care articiam ca obser9atori: "e atunci tocmai se
*ot%râse reali8area roiectului Sindbad:
Ec*ia<ul na9ei era comus mai ales din malae8ieni:
"entru a ne &nţele'e/ >oloseam limba en'le8%: #ar Nabou/
care nu oate r%mâne nici o cli% inacti9/ &nceu s% &n9eţe
malae8a: Mi se %rea lisit de sens s% te c*inui/ &n cele
câte9a s%t%mâni &n care urma s% r%mânem la bord/ cu o
limb% absolut str%in%/ cu atât mai mult cu cât e 9as nu
a9eam la diso8iţie nici un >el de material didactic: Cu toate
acestea/ du% aisre8ece 8ile/ el reuşi aroae s%
st%âneasc% limba malae8% 9orbit%:
? Uimitor@ S*elder cl%tin% caul ne&ncre8%tor: A alicat
*inoedia=
? Nici 9orb%@ #oar am sus/ la bord nu a9eam nici un >el
de materiale a<ut%toare:
? Mm/ c*iar &n ca8ul &n9%ţ%rii &n somn *inotic/ ar >i >ost
ne9oie de cel uţin atru s%t%mâni: A dest%inuit cum de i;
a reuşit aşa ce9a=
? #ac% &l 9ei &ntreba cum de i;a reuşit scamatoria/ te 9a
ri9i cu nai9itate şi;ţi 9a sune c% a '%sit nimerit s% &n9eţe
malae8a şi c% atunci a şi >%cut;o@
Surri8a cea mai mare am tr%it;o &ns% de curând/ când un
'ru de e7erţi din #<a,arta/ care se interesa de Sindbad al
nostru/ a 8%bo9it e aici/ Nabou s;a &ntreţinut cu oaseţii &n
malae8%:
#e trei ani/ e7act ca şi mine/ n;a au8it sau n;a
&ntrebuinţat nici un sin'ur cu9ânt din aceast% limb%: Ai
totuşi/ &n tim ce eu am uitat de mult cele câte9a >rânturi
&n9%ţate cu 'reu/ entru el nu e7ist% nici o di>icultate@
MaNl &l b%tu e Ma,tabi e um%r:
? (ro8a9@ #ar nu trebuie nea%rat s;o şi credem/ nu;i
aşa=
EI
()nter +ru,at
Ai mie mi s;a %rut c%/ dintr;o admiraţie entru succesul
comatriotului s%u/ care utea >i &nţeleas%/ Ma,tabi
e7a'erase uţin:
? În 'eneral/ suse S*elder/ di>erite imresii e care le;a
&nre'istrat creierul sunt şterse du% un tim oarecare/ sau
deo8itate &n alt% arte: Cu alte cu9inte/ uit%m mai mult
sau mai uţin reede: Lucrul acesta este cu deosebire
e9ident &n ca8ul unei limbi str%ine: Cu cât am a9ut mai
uţin oca8ia s% e7ers%m/ cu atât mai multe cu9inte ne
sca%: La Nabou este 9orba oate de *iermne8ie/ adic% de
o neobişnuit de mare caacitate a memoriei: Lucrul acesta
oate >i obţinut e cale arti>icial%/ rin e7citarea anumitor
centri din scoarţa creierului mare:
? $e 'ândeşti la mi<loacele stimulatoare= &ntreb% MaNl:
? Iubite rietene/ sa nu >acem din bietul Nabou un ca8@ E
ur şi simlu &n8estrat şi ştie s% se concentre8e: E un om
care nu oate >i in>luenţat rin sentimente/ &ntr;ade9%r/
demn de in9idiat@ Emoţiile in*ib% intelectul şi duc la deci8ii
eronate: Este o c*estiune de mult cunoscut%:
? #in unctul de 9edere al ciberneticianului/ s;ar utea
s% ai dretate/ relic% S*elder: Eu &ns% nu ot >i de acord:
Ce ar >i omul >%r% o 9iaţ% a>ecti9%= O er>ect% maşin% de
'ândit/ nimic mai mult@
M;am uitat sre MaNl care &şi re'%tise de<a un r%suns
'rosolan: S;a st%ânit totuşi/ şi a &nceut cu Ma,tabi o
con9orbire desre c%l%toria care ne aşteta:
? Oiniile lui MaNl nu trebuie luate cu9ânt eu cu9ânt/ i;
am sus eu lui S*elder: Îl cunosc: $r%ieşte cu totul &n lumea
automatelor:
? Noi toţi tr%im &ntr;o lume a automatelor/ relic%
S*elder: Ne st%âneşte >ormula/ şi rin ea/ automatul:
$endinţa aceasta se e9idenţia8% de<a cu claritate &n
astronautic%: În ca8ul 8borurilor cosmice/ omul este/ &ntr;o
oarecare m%sur%/ la discreţia automatelor/ entru c%
E1
Nabou
roria sa caacitate de reacţie nu este su>icient%: Când
&ntr;o bun% 8i na9e saţiale ultraraide 9or leca &n c%l%torii
interstelare/ ec*ia<ele 9ar sura9ieţui timului &ntr;o stare
de somn ro>und/ de anabio8%: Sura9ieţuirea lor 9a
deinde numai şi numai de automate: #ac% acestea nu
>uncţionea8%/ totul s;a s>ârşit:
? "ier8i din 9edere esenţialul/ Cli>>: Automatele lucrea8%
du% dorinţa celor care le;au construit: Ai aceştia sunt
oamenii:
S*elder surâse resemnat:
? Fireşte/ deocamdat% mai lucrea8% du% dorinţa
noastr%: Cunoaştem &ns% de<a sisteme suerior de89oltate/
care se or'ani8ea8% sin'ure: Ele au re>le7e condiţionate/
ot deci acţiona sontan: .a mai st%âni atunci omul
maşina/ sau maşina e om=
? Ast>el de automate ar trebui s% osede un or'an
central care s% coresund% creierului nostru: C*iar dac%
lucrul acesta ar >i osibil/ ne 9om >eri s% ducem de89oltarea
atât de dearte:
? Creierul omenesc >uncţionea8% &n mare m%sur% du%
rinciiile automati8%rii: (raniţa dintre creier şi maşin% este
relati9%/ indi>erent dac% 9rem s;o recunoaştem sau nu: S%
nu ne am%'im/ omenirea nu are nici o ersecti9%: Ea se
liseşte sin'ur% de ba8a de e7istenţ% şi/ con>orm le'ii
e9oluţiei/ 9a >ace loc/ &ntr;o bun% 8i/ altor >orme de 9iaţ%/ e
care deocamdat% nici nu le utem ima'ina:
? Cre8i/ rin urmare/ c% omenirea se &ndreat%/
ine9itabil/ c%tre roriul ei Csc*imbVD= C% nu numai c% nu
&ntrerinde nimic &motri9a acestei situaţii/ dar c% >ace totul
entru ea=
? #a/ asta cred@ $im de un an l;am asistat e
ro>esorul I9an,o9 la sitalul;satelit Al'ol: Este/ du% cum/
ştii/ o staţie secial% entru maladiile inimii şi ale sistemului
circulator: În condiţii cosmice/ re8ultatele &n tratarea
G3
()nter +ru,at
acestor boli sunt e7ceţionale: "e 9remea aceea erau acolo
dou% sute de acienţi/ dar numai trei medici/ care
&ndelineau numai o >uncţie de control: #ia'no8a/ teraia/
toate m%surile necesare &n'ri<irii erau asi'urate de
automate: În ca8ul inter9enţiilor c*irur'icale eram/ ca
medic/ doar sectator: Oeraţiile erau reali8ate/ de un
maniulator electronic: Automatele entru narco8% şi
entru sura9e'*ere sunt un lucru obişnuit desre care nici
m%car nu se mai 9orbeşte:
? O do9ad% a m%iestriei noastre e terenul te*nicii@ În ce
m% ri9eşte/ recunosc c% m;aş l%sa mai de'rab% e mâna
unui ast>el de maniulator/ in>ailibil/ decât e mâinile oricât
de C&n8estrateD/ ale unui c*irur'/ &n care scalelul s;ar
utea totuşi s% tremure 9reodat%:
? Când toţi 9or 'ândi aşa/ noi medicii 9om >i de risos:
? -a deloc@ .oi sunteţi cei care trebuie s% controlaţi
automatele:
? Asta o >ac şi sin'ure/ de e acum/
? Numai &n >uncţie de in>ormaţia e care 9oi/ medicii/ le;
o >urni8aţi:
? .a 9eni timul când se 9or autoro'rama/ du% acest
ro'ram de ba8%/ şi rin aceasta se 9or sustra'e controlului
nostru:
? Ce se oate >ace &motri9a acestei situaţii= S% orim
de89oltarea=
? Nu utem acţiona &motri9a le'ii e9oluţiei: Asta ar
&nsemna s% s%rim este roria noastr% umbr%:
? #eci s% ne resemn%m= Nici nu m% 'ândesc@ Cli>>/
arunca este bord esimismul@ "%rinţii noştri au a>urisit
>antoma atomului distru'%tor şi noi nu 9om &n'%dui ca
automatele s% ne scae de sub control/ oricât ar >i ele de
des%9ârşite:
MaNl &nre'istrase ultimele mele cu9inte: El &şi mân'âie
'ânditor barba şi reet%!
G0
Nabou
? Oricât ar >i ele de des%9ârşite/ *mT de acord@
"uţin mai târ8iu m% a>lam &n camera de la *otel/ &n >aţa
mnemo'ra>ului meu/ &nre'istrând 'ânduri/ con9orbiri
imortante şi imresii din cursul 8ilei: Obişnuiesc s% >ac
asta mereu/ mai ales &n timul c%l%toriilor:
Micul acumulator de amintiri R&nainte/ aşa ce9a se numea
<urnal de &nsemn%riS mi;a de9enit indisensabil: Un aarat
cu ade9%rat ractic@ Nu mai trebuie s% scrii nimic sau s%
9orbeşti unei ben8i/ trebuie doar s% te 'ândeşti concentrat:
Adesea las mnemo'ra>ul s% se derule8e/ entru a;mi
rec*ema &n memorie di>erite am%nunte: Uit%m atât de
multT şi tocmai am%nuntele care ar a >i lisite de
imortanţ%/ reluate du% un tim/ >ac ca anumite relaţii/
care la &nceut nici nu au >ost obser9ate/ s% de9in% clare:
(ândurile mele o luau &naintea timului: Mâine/ la
aceast% or%/ s;ar utea ca Sindbad s% atin'% de<a unctul
de ornire entru c%l%toria &n necunoscut: (eneratoarele de
lasm% 9or trebui aoi s% str%un'% >undul m%rii entru a
desc*ide na9ei drum sre interiorul "%mântului:
.a mer'e bine= Succesul 9a deinde nu numai de
te*nic%/ de er>ecţiunea materialelor şi a maşinilor/ ci de
toţi cei care se 9or a>la la bord:
Eram >oarte otimist şi nu m% &ndoiam nici o cli% de
>atul c% ec*ia noastr% 9a >ace >aţ% tuturor di>icult%ţilor
ima'inabile:
Recunoşteam >%r% re8er9e atitudinile lui Nabou: #e
alt>el/ &n timul c%l%toriei se mai i9ise rile<ul de a;i desci>ra
caracterul 9%dit comlicat:
Ai ceilalţi= Ma,tabi/ MaNl/ S*elder ? oameni >oarte
di>eriţi/ dar cu si'uranţ% identici atunci când 9a >i 9orba de
un an'a<ament >%r% re8er9e:
În lus/ o >emeie ca Oamina@ Am mai retr%it o dat% 8iua &n
-aalbe,/ >iecare or% etrecut% &mreun%/ şi m;am ierdut &n
G4
()nter +ru,at
9ise care nu a9eau nimic de a >ace cu ec*ia noastr%/ cu
Sindbad şi cu a're'atele lasmatice:
.ideo>onul sun%:
"e ecran se i9i Oamina:
Când m% 9%8u râse &n *o*ote:
? Jill@ Ai o mutr%/ de arc% ai 9edea >antome: $e;am
seriat=
? Nu/ nu::: nicidecum/ am rostit eu de8orientat: Numai
c%::: eu::: m% bucur >oarte tare c% ai sunat/ c*iar aşa@
? Ser c% ai a<uns uşor la *otel/ str%ine blond: Îmi
>%ceam de<a reroşuri c% te;am %r%sit ur şi simlu &n
iaţ%:
? O*/ mulţumesc a mers >oarte bine: I;am &ntâlnit aici şi
e Abdul/ e OsLin şi e Cli>>: "e doctorul S*elder nu;l
cunoşti &nc%: Un om cumsecade/ uţin cam 9is%tor/ dar uşor
de suortat:
? Atunci ai a>lat c% mâine o ornim=
? Fireşte: M% bucur de e acum: Ai tu=
#esi'ur: #eci te;am deran<at >%r% rost: .roiam doar ea te
in>orme8:
? Nu m% deran<e8i nicidecum/ Oamina: #imotri9%@
? #e ce te uiţi la mine aşa::: ca rin 9is=
? A/ doar aşa:
? #eci/ e mâine@
? Mer'em &mreun% la 9aor=
? Nu/ &l &nsoţesc e Nabou:
? R%mâi este noate &n Antelias=
? #e unde ân% unde= Sunt acas%: Mâine de dimineaţ%
m% ia Nabou: .om a<un'e &naintea ta: Noate bun%:
Jill@ Ma es salame!
Uâmbind &mi >%cu semn cu caul: Ima'inea dis%ru:
Am luat &n braţe aaratul şi l;am s%rutat:
G6
Nabou
PARTEA II – EXPEDIŢIA SIMBAD
GB
()nter +ru,at
NAA
La ora şase am >ost tre8it: "entru c% su>%r şi eu de
insomnie ? ultima mare boal% endemic% ? usesem seara
&n >uncţiune *inolatorul de deasura atului/ de team% c%
nu 9oi utea adormi: El &mi adusese reede somnul mult
râ9nit: Eram deci e delin odi*nit şi &n cea mai bun%
diso8iţie:
Un automat de ser9iciu se &n'ri<ea de ba'a<ul meu #u%
aceea m;am dus &n su>ra'erie unde am de<unat cu OsLin
MaNl şi cu Cli>> S*elder:
#u% un tim a%ru şi Ma,tabi: Era liniştit şi destins/ ca
şi când ar >i 9enit s% ne ia &ntr;o e7cursie:
? .asul se a>l% de<a la c*ei/ suse el:
Cli>> era ner9os: Cuţitul &i c%8u din mân%/ Ma,tabi râse cu
blândeţe:
? Nu 9% 'r%biţi: Sindbad nu leac% >%r% noi: Aoi &şi
comand% o ca>ea:
? Ser c% reorterii ne 9or cruţa/ murmur% MaNl/ care
de9ora tocmai cel de al treilea ou/ cu un 8el de arc% ar >i
trebuit s% >ac% ro9i8ii: În de>initi9/ un test nu este un
sectacol:
M;am uitat &ntreb%tor sre Ma,tabi: Nu;mi trecuse rin
ca c% ublicul s;ar utea interesa de roiectul nostru: Nici
eu nu ţineam nea%rat s%;mi aud numele &n reţeaua
GE
Nabou
mondial% de comunicaţii sau s% aar e ecrane/ S*elder era
de aceeaşi %rere:
? "e Al'ol/ ro>esorul I9an,o9 ne sunea mereu!
CA%reţi &n >aţa oiniei ublice doar atunci când a9eţi ce9a
imortant de sus: Ca sa9anţi/ asta e datoria e care o
a9eţi >aţa de numele dumnea9oastr%D: Ai acum nu aş a9ea
nimic de sus: "oate du% c%l%torie:
? Academia a dat ublicit%ţii o scurt% in>ormaţie:
Momentul testului nu a >ost reci8at/ &l linişti Ma,tabi: .om
orni cât se oate de liniştit:
Într;ade9%r/ nimeni nu se sinc*isi de noi când lecar%m
sre c*ei: #e la *otel ân% acolo erau numai câţi9a aşi:
Ne;am instalat la bordul unui *idro'lisor/ care orni imediat
&n direcţia 'ol>ului din Antelias:
Era o dimineaţ% slendid%: Cerul str%lucea >%r% nici un
nor: "e mare adia o bri8% uşoar%: M%rindu;şi 9ite8a/
ambarcaţiunea &şi &n%lţ% corul din a%/ aşa &ncât a'itaţia
9alurilor nu se mai simţea:
#u% câte9a minute am a<uns &n 'ol>: "e antele
munţilor/ casa lui Nabou se detaşa luminoas%/ e >ondul
9erde &ntunecat: Ambarcaţiunea se aroie de insula
arti>icial% a docurilor: Aici era ancorat% o na9a catamaran:
Am &ncon<urat insula şi am 8%rit;o/ &n >ine/ e Sindbad/ o
na9% de >orma unui >us neted/ >%r% nici o alt% construcţie
sulimentar%: #oar dou% şenile dinţate se &n%lţau de e
unte/ ca ietenii dorsali ai unui saurian/ &ncon<urate de o
balustrad% rabatabil%:
Ambarcaţiunea noastr% acost%: Am trecut e Sindbad:
La intrarea rincial% ne &ntâmin% c%itanul #u9al/ un
b%rbat sulu şi 9ioi/ de 9ârst% mi<locie:
#u9al ne salut% cordial:
? .% doresc c%l%torie bun% şi succes delin/ messieurs:
În trei ore utem orni:
? Nabou $ebar se a>l% de<a la bord= ? &ntreb% Ma,tabi:
GG
()nter +ru,at
? #esi'ur/ la >el şi madame Fara*:
Am coborât &n interiorul na9ei şi ne;am instalat &n cabine:
Eu &m%rţeam &nc%erea cu S*elder: Nu era mare/ o>erea
&ns% loc su>icient entru dou% ersoane: Nu e7istau
>erestre;*ublouri/ cum sun marinarii: O ri9ire &n lumea
e7terioar% nu era osibil% decât rin intermediul aaratului
de tele9i8iune:
În tim ce m% instalam/ S*elder cerceta cabina cu o
temeinicie care %rea aroae comic%: El i%i c%tuşeala
de material lastic a ereţilor/ &ncerc% arcurile atului s%u/
9eri>ic% instalaţia de aer condiţionat/ r%suci robinetele din
baia al%turat%:
? Mulţumit= &ntrebai eu râ8ând:
? Ce;aş mai utea s%;mi doresc= r%sunse el elo'ios: Aş
9rea s% cunosc &ns% toat% na9a:
? "resuun c% nu e o roblem%: Mai s% şi &nceem:
Am ieşit &n coridor şi am ri9it de <ur &mre<ur: .i8a9i de
cabina noastr% am obser9at o uş% cu inscriţia CIn'iner
şe>D: Aici urma deci s% locuiasc% Oamina: Am b%tut la uş%
Nici un r%suns:
? S% >acem un tur e cont roriu/ rouse S*elder:
Nu am >ost de acord cu el:
? "asa'erii rea indeendenţi nu sunt iubiţi e un 9as/
mai ales &nainte de lecare:
#insre ieşire se au8eau aroiindu;se aşi uşori: Era
Oamina: "urta acelaşi costum alb de iele/ ca &n seara &n
care o 9%8usem entru rima oar%:
? -un%/ 9reţi s% >aceţi 9i8ita de acreditare= ? e7clam%
ea: I l;am re8entat e Cli>> S*elder/ c%ruia &i &ntinse mâna
rieteneşte/ şi i;am &m%rt%şit dorinţa noastr% de a 9i8ita
na9a:
Oamina se o>eri imediat s% ne conduc%:
? Sunt liber% deocamdat%: A mai r%mas doar s%
&nc%rc%m ro9i8iile: .eniţi@
G2
Nabou
Am arcurs na9a de la ror% la u%: Uşi automate se
desc*ideau &naintea noastr% şi se &nc*ideau du% noi: Am
9i8itat laboratoarele &n care urma s% e>ectu%m munca de
cercetare &n timul c%l%toriei/ camera de telecomunicaţii/
&n8estrat% cu un sistem secial entru aaratele de emisie
&n interiorul "%mântului/ centrala ener'etic%/ motoarele
'a8olasmatice/ care trebuiau s% roulse8e na9a/ du%
rinciiul motoarelor cu reacţie/ cu o 9ite8% de cinci8eci de
mile marine/ adic% de nou%8eci de ,ilometri e or%: Am
admirat su>ra'eria l%cut amena<at%/ &nc%erile entru
destindere/ buc%t%ria şi ma'a8iile &n care erau deo8itate
ro9i8ii şi iese de sc*imb:
Am r%mas ce9a mai mult tim &n unctul de comand%: El
ocua toat% artea anterioar% a na9ei şi se termina rintr;
un erete >rontal bombat/ con>ecţionat din silunit/ un oţel
transarent care asi'ura o 9i8ibilitate direct% &n sensul de
delasare al na9ei: #e <ur &mre<ur erau o mulţime de
automate/ aarate de &nre'istrat/ manete/ comutatoare/
l%mi semnali8atoare:
Sc*elder se uita este tot n%ucit: Ai eu t%ceam
imresionat: Oamina se delecta cu uimirea noastr%:
? Astronautica m;a obişnuit s% m% aştet la orice/ &n
aceast% direcţie/ suse S*elder: Cine mai oate &ns%
st%âni tot ce se 9ede aici=
? "are mai comlicat decât este/ riost% Oamina:
Fiecare dintre aceste aarate >uncţionea8% indeendent:
Sura9e'*etorul nu are decât de coordonat re8ultatele
arţiale/ du% ne9oie: Asta se reali8ea8% la uitrul din >aţa
scaunului ilotului:
? Mai mult nu= Mi;a 9enit s% râd:
Sc*elder &şi &ncreţi >runtea şi ar%t% sre locul de la
uitrul de comand%:
? În de>initi9/ de ce nu se a>l% de<a acolo un suer;
automat=
GI
()nter +ru,at
Oamina se minun% de aceast% &ntrebare: Am >%cut;o s%
&nţelea'%
? $rebuie s% ştii c% Cli>> nu mai acord% omenirii nici o
şans%: El ne 9ede de<a ca e nişte resturi >osile &ntr;o lume
9iitoare a roboţilor suerinteli'enţi:
Oamina se aroie de uitrul de comand% şi arat% sre
unul din comutatoare:
? #ac% a%s e el/ automatele &şi &ncetea8% acti9itatea/
şi dac% &l mane9re8 e acesta/ atunci 9iaţa lor de maşin% se
stin'e: Aşa 9a >i mereu/ Cli>>@
G1
Nabou
PLECAREA
Însre rân8/ insecţia noastr% e 9as luase s>ârşit:
Oamina a9ea de lucru &n centrala ener'etic% şi Cli>> 9oia s%
se uite rin laborator: Am urcat e unte: Acolo l;am
&ntâlnit e c%itanul #u9al:
El ar%t% sre o macara care cobora o 'reutate &n
ma'a8ie:
? Ultima &nc%rc%tur%: &n curând utem orni:
"e artea ous% a c*eiului era ancorat 9asul; catamaran/
e care &l obser9asem &nc% de la sosirea noastr%: Era
-Nblos: "e catar' >lutura a9ilionul care anunţa c% na9a e
'ata de drum:
? -Nblos leac% şi el e mare= ? l;am &ntrebat eu e
#u9al:
? El este na9a noastr% de &nsoţire/ &n timul c%l%toriei
9om r%mâne &n le'%tur% cu el:
? O m%sur% de si'uranţ%=
? Nu numai asta: Înainte de toate/ entru asi'urarea
le'%turii radio:
Am ri9it untea neted%: Mici 9aluri se s%r'eau
deasura ei: .ântul se &nteţise:
? Câte c%l%torii de rob% are Sindbad la acti9=
23
()nter +ru,at
? #ac% nu m% &nşel/ dou%8eci şi dou%: Am coborât ân%
la o mie de metri adâncime: Fiecare arte a na9ei a >ost
9eri>icat% de o sut% de ori: Ai de data asta Nabou $ebar a
>ost neobosit: #escoerea cea mai mic% eroare a
materialelor/ cea mai minuscul% nere'ularitate: Cum de a
reuşit asta/ r%mâne entru mine o eni'm%: Numai
a're'atele de roulsie au >ost demontate de trei ori la
cererea lui: $otul este deci &n ordine: "e cât este omeneşte
de areciat:
? Fireşte: Aţi mai condus submarine/ c%itane/ nu;i aşa=
? $im de 8ece ani am condus submarine entru
m%r>uri: #esi'ur/ Sindbad este altce9a: Un eşte 9ioi: În
e7act atru ore am utea >i &n aroierea insulei Ciru:
? Ai de cât tim 9om a9ea ne9oie entru &ntrea'a
e7ediţie=
? Nabou $ebar scontea8% e şase ân% la şate 8ile:
Asta deinde de straturile de roc% e care 9a trebui s% le
str%un'em:
Cu>undat &n 'ânduri am ri9it sre lar'ul m%rii: Coamele
9alurilor sclieau ân% la ori8ont/ sub lumina uternic% a
soarelui: Mi;am sus c% &n câte9a ore/ din toate acestea nu
9a mai >i nimic de 9%8ut: Ai atunci 9a &ncee roba >ocului:
"entru na9%/ entru noi:
? În lar' marea 9a >i a'itat%/ suse #u9al/ ri9indu;m%
dintr;o arte: Sunteţi obişnuit cu marea/ monsieur=
? Credeam c% ne 9om scu>unda imediat:
? Nu/ c%l%toria 9a decur'e la &nceut e a% şi/ e o
ast>el de 9reme/ Sindbad ca%t% ruliu uşor: Nu 9om urma
ruta obişnuit% sre Ciru/ care se abate de la ţinta noastr%
subac9atic%:
El ar%t% sre ben8ile de a% liniştit% care şeruiau >oarte
aroae de insula;doc: Era drumul nord;9estic de circulaţie
maritim%/ marcat cu 'eamanduri şi rote<at de mişc%rile
9alurilor rintr;o cortin% submarin% de aer comrimat:
20
Nabou
Nabou a%ru e unte: Era urmat de Ma,tabi şi de un
b%rbat e care nu;l cunoşteam: Ma,tabi >%cu re8ent%rile!
? Acesta este ro>esorul Mi,*ael +limos/ de la
Academie: El 9a urm%ri de la bordul na9ei -Nblos
acti9itatea noastr% de >ora<:
? #eci/ ân% la urm%/ nu 9om r%mâne cu totul
nesura9e'*eaţi/ am 'lumit eu:
+limos &mi scutur% mâna cu 9ioiciune:
? .% >elicit entru articiarea la aceast% c%l%torie:
Sindbad este un 9as minunat: O caodoer% a lui Nabou@
Iar%şi osanale &n%lţate lui Nabou@ Asta &nceea s% m%
calce e ner9i:
? #esi'ur/ dar 9asul este la urma uimei o reali8are
colecti9% la care al%turi de mulţi alţii/ şi domnişoara Fara*
are/ du% cum am a>lat/ o contribuţie imortant%:
? F%r% doar şi oate/ se 'r%bi +limos s% m% asi'ure
"lanurile de construcţie au >ost totuşi reali8ate de Nabou/ şi
asta ân% &n cel mai mic detaliu: E un 'eniu te*nic:
? Oamina este de aceeaşi %rere/ obser9% Ma,tabi/ şi
ri9irea sa ascundea un 8âmbet abia ercetibil:
? Atiu/ Abdul/ am r%suns eu uţin iritat/ ceea ce >%cu ca
8âmbetul s% se accentue8e: I;am e9itat ri9irea şi m;am
uitat sre Nabou/ care st%tea de 9orb% cu c%itanul #u9al:
Acesta cânt%ri din oc*i marea/ aoi/ %şi sre noi:
? E timul/ trebuie s;o ornim/ suse el:
+limos &şi lu% r%mas bun:
? Mult noroc@
? Noroc= reet% Nabou/ şi cl%tin% caul uimit:
? Nabou nu une nici un reţ e noroc/ Mi,*ael/ suse
Ma,tabi: El se ba8ea8% mai de'rab% e inteli'enţa sa:
#u9al ne ceru s% %r%sim untea:
Ieşirea unei na9e din ort m;a >ascinat &nc% din coil%rie:
Uilnic m% &n9ârteam rin ortul oraşului meu natal: #ac% nu
eram acas%/ atunci/ cu si'uranţ%/ uteam >i '%sit e c*ei:
24
()nter +ru,at
St%team acolo ore &ntre'i şi 9isam/ &nsoţind 9aoarele care
%r%seau ortul/ ân% ce dis%reau la ori8ont/ ca nişte
uncte minuscule:
Ceea ce simţeam atunci nu era doar mira<ul de%rt%rilor:
#ac% ar >i >ost asta/ atunci 9ederea unui tren e7res atomic
sau a unui a9ion;rac*et% ar >i trebuit s% m% >ascine8e la >el:
Nu acesta era ca8ul: -a c*iar acel sentiment seci>ic se
amli>ica atunci când &ntrerindeam eu &nsumi c%l%torii e
mare:
M;am &ntrebat adesea care s% >ie e7licaţia: "robabil c%
el coresundea dorinţei de a mai >i conştient de 9aloarea
cliei/ &ntr;o eoc% a 9ite8elor cosmice: Ai sen8aţia aceasta
ţi;o d%dea un 9aor lecând e mare/ ast%8i/ la >el ca şi
odinioar%/ atunci când cor%biile cu ân8e orneau &n marea
c%l%torie:
În cabin% am us &n >uncţiune ecranul care ermitea
9i8ibilitatea &n toate direcţiile:
"untea era ustie: .alurile se s%r'eau/ i8bindu;se de
tribord: -alustrada >usese de<a coborât%:
Catamaranul -Nblos ornise tocmai şi aluneca &ncet e
lân'% noi: #e e untea rincial%/ membrii ec*ia<ului
ri9eau sre Sindbad:
În di>u8or se au8eau 9oci: .eneau desi'ur din centrala de
comand%:
? Mola@
Le'%turile ma'netice se desrinseser% de eretele
docului:
? Foarte &ncet &nainte@
Un 8bârnâit &n>undat str%b%tu corul na9ei: Aa clocotea
sub resiunea 'a8ului e7ul8at de du8ele de la ua:
"eretele docului se &nde%rt%: "r%astia dintre el şi na9%
de9enea din ce &n ce mai lar'%: Câţi9a oameni ne >%cur%
semne cu mâna/
? Curs dou% sute ot8eci de 'rade@
26
Nabou
Mişcarea 9alurilor curinse na9a: $ala8urile se i8beau de
ror%/ s%r'ându;se &n stroi:
? Înţeles/ dou% sute ot8eci de 'rade@ ? anunţ%
automatul;ilot/ rin intermediul di>u8oarelor:
? Pum%tate &nainte@
Insula;doc dis%ru e artea dinsre babord: #easura
noastr% se roteau doi esc%ruşi:
Cli>> S*elder a%ru şi el ca s%;mi comunice noutatea!
? "ornim@
I;am ar%tat ecranul:
? "ri9eşte &nc% o dat% lumea/ &n ra8ele soarelui@
? Ne 9om scu>unda numaidecât=
? Nu/ dar &n curând:
? #e ce nu imediat= .remea este destul de rea:
Într;ade9%r/ marea &nceuse s% se a'ite: .aluri 'rele
bubuiau e unte:
? Întreab%;l e Nabou/ el a decis aşa:
? Ciudat om/ acest Nabou: Nu cre8i=
? Îţi e antiatic=
? S% sunem/ mai bine/ nu deosebit de simatic:
? Nu <udeci rea reede= #e;abia l;ai cunoscut:
"rima imresie m% &nşeal% rareori: Ai e7aminat 9reodat%
asectul unui oc*i 9iu/ luat &n sine= Se 9orbeşte adesea de
o ri9ire e7resi9%/ lin% de 9iaţ%: E un >el de a sune: $ot
atât de bine s;ar utea 9orbi de un >icat e7resi9: Oc*iul nu
este nimic altce9a decât un or'an care lucrea8%/ mai mult
sau mai uţin recis/ entru erceţia mediului ambiant: C%
oate indica anumite reacţii rin modi>icarea uilei/ este
neesenţial: El nu oate indica st%ri su>leteşti: Asta se
&ntâml% numai cu a<utorul mimicii:
.orb%ria lui S*elder m% amu8a:
? $oate bune/ Cli>>: Ce le'%tur% are &ns% asta cu Nabou=
? Fi'ura lui nu o'lindeşte nici un >el de emoţii: M% ia cu
>iori când m% uit &n oc*ii lui:
2B
()nter +ru,at
? "oate c% este caabil s% se autocontrole8e &ntr;o
m%sur% neobişnuit de mare:
? Îl consider lisit de sentimente: $iul acesta de oameni
nu este c*iar atât de rar: "entru mine/ e cu totul str%in:
Am ridicat ri9irea surrins: S*elder e7rimase >%r%
&n>lorituri ceea ce eu nu 9oiam s% recunosc:
? Oare se comort% alt>el >aţ% de >emei= ? am &ntrebat
eu:
S*elder &n%lţ% din umeri:
? (reu de sus: Sau oate c% te 'ândeşti la o anumit%
>emeie= La Oamina= Am au8it c% ea este de ani de 8ile
asistenta lui: O colaborare &ndelun'at% oate duce la
stabilirea unor le'%turi care alt>el nu ar >i luat niciodat%
naştere şi/ du% cum se ştie/ oate anula contrastele:
? În ca8ul acesta/ contrastul ar trebui s% >ie rea mare:
? "osibil: #e >at/ asta nu ne ri9eşte e noi:
? Aşa e/ Cli>>:
O lo9itur% de 'on' ne c*em% la mas%:
2E
Nabou
CONERSAŢIE LA MAS!
În sala de mese/ al%turi de membrii ec*iei noastre/ mai
a%rur% c%itanul #u9al/ in'inerul -ilar şi radiotele'ra>istul
+*oram: În a>ar% de Nabou/ toţi aleser% mânc%ruri
tradiţionale: El re>er% *ran% sintetic%:
"oate c% su>er% de stomac/ mi;am sus eu/ >%r% a une
&ns% 9reo &ntrebare &n acest sens:
La mas%/ tema rincial% de discuţie a >ost 9remea
Mişc%rile na9ei se &nteţiser%:
? Cât tim 9a mai continua *âţânatul acesta= ?
bomb%ni MaNl:
? .% ro'/ monsieur/ uţin tan'a<@ ? &l linişti #u9al:
? Mulţumesc entru acest uţin@ Cred ca 9ântul atin'e
şase 'rade:
? Aate/ monsieur: Ai ra>alele ma7ime a<un' ân% la ot:
? Într;o or% ne 9om scu>unda/ suse Nabou ri9ind
ecranul:
Între tim de%şisem 9asul -Nblos/ care s%lta e 9aluri
cam la o mil% marin% &n urma noastr%:
2G
()nter +ru,at
? Oamenii au ierdut simţul romantismului 9ec*ilor
na9i'atori/ se lânse Oamina:
MaNl &i arunc% o ri9ire &ncruntat%:
? $rebuia s% te dedici na9i'aţiei cosmice:
? Cum oţi s%;i retin8i romantism lui OsLin/ Oamina@ ?
suse Ma,tabi: În timul acesta era atent la urm%toarea
mişcare e care tocmai se re'%tea s;o >ac% automatul
Sabi:
În satele lui Sabi/ &n uşa dinsre buc%t%rie/ a%ru o
isicuţ% nea'r%: Mieuna <alnic şi se uita la oameni/ cerându;
le a<utor:
? Lisette/ s%r%cuţa de ea@ e7clam% Oamina:
? Romantismul na9i'atorilor e mare@ ? obser9% MaNl
laconic:
S*elder &l &ntreb% e #u9al de ce luase un animal &n
aceast% c%l%torie:
C%itanul râse:
? A 9rut nea%rat sa articie la test: $rebuie s% ştiţi c%
Lisette nu este o isic% obişnuit%: E cunoscut% &n cele mai
multe orturi ale Mediteranei r%s%ritene: .i8itea8% când un
9as/ când altul/ şi dac% &i lace/ &ntrerinde şi câte o
croa8ier%: "e 8'arda ei 9eţi '%si cele mai di9erse nume de
9aoare ? staţii ale 9ieţii ei de c%l%toare: Ei/ şi de data asta
şi;a ales tocmai Sindbadul: Am obser9at;o abia du%
lecare:
Nabou o mân'âie e Lisette şi &i o>eri o &mbuc%tur% e
care &ns% aceasta o re>u8% disreţuitor: Ori o>ta ei de
mâncare su>erea din cau8a tan'a<ului/ ori *rana sintetic%
nu;i ria:
? #u isica &n coş şi d%;i late@ ? orunci Nabou
automatului:
? "isic% &n coş/ late/ reet% Sabi/ cu intonaţia na8al% a
roboţilor de clasa a doua: El aştet% un moment:
22
Nabou
Întrucât nu urm% nici o corectur% a comen8ii/ o rinse e
Lisette şi dis%ru cu ea:
? "rimul t%u acient/ Cli>>/ am sus eu:
S*elder râse:
? Nabou a rescris ceea ce trebuia: -oala aceasta se
tratea8% &n acelaşi >el şi la oameni şi la animale:
? Ce te >aci &ns%/ doctore/ dac% se &mboln%9eşte de r%u
de mare un eşte= ? &ntreb% in'inerul -ilar: El &şi suci sre
noi caul acoerit de %r creţ şi ne cercet% >oarte serios: Ai
&n 9eselia 'eneral%/ ne relat% urm%toarea o9este!
? S;a &ntâmlat &n urm% cu câţi9a ani: "e 9remea aceea
nu e7istau &nc% drumuri maritime rote<ate &motri9a
9alurilor cu erdele de aer comrimat: "lecasem de lân'%
coasta de 9est a Cretei/ sre Corint: Ce s% 9% sun/ un colţ
bântuit de 9ânturi mi8erabile@ Furtuna scutura na9a/ &ncât
simţeam c% ne d%m su>letul:
-uc%tarul nostru a9ea &n cambu8% un cra 9iu:
Animalul &nota >ericit &ntr;o cad%: Era r%s>%ţatul &ntre'ului
ec*ia<: Am >i us mai de'rab% buc%tarul/ decât eştele &n
ti'aie:
Când nimerir%m &ns% &n mi8eria aceea de >urtun%/ craul
>u curins realmente de r%u de mare: Se cl%tina rin a% ca
o luntre ameţit%/ rosto'olea oc*ii şi resira din 'reu/ de;ţi
era mai mare mila: (ândiţi;9%/ craul este un eşte de a%
dulce şi nu e obişnuit cu tan'a<ul:
? Ai cum s;a s>ârşit tra'edia= ? &ntreb% Oamina:
? "%i/ cu unt toit/ cu 9erdeţuri şi eu *rean:
$oţi râser%: În a>ar% de Nabou:
? #e8'ust%tor@ ? suse el:
? Cum aşa= -ilar >%cu oc*ii mari: $rebuia ca bietul
animal s% se c*inuie şi mai mult=
Nabou ri9i 'ânditor de la unul la altul:
? #eşi or'anism a>lat e cea mai &nalta treat% de
de89oltare şi dotat cu raţiune/ omul tot se mai *r%neşte cu
2I
()nter +ru,at
alte >iinţe: El le creşte şi le &n'raş%/ iar aoi le ucide entru
roria lui conser9are: Asta este de8'ust%tor:
? În >ond a9eţi dretate/ suse S*elder: Cu obiecţii etice
nu 9om utea &ns% şter'e de e >aţa %mântului o le'e a
naturii:
? O >ritur% de orc imoral% &mi lace mai mult decât cel
mai bun >ile >abricat &n erubet%: -ilar ar%t% sre >ar>uria lui
Nabou: Ai &n lus/ cine ştie dac% e s%n%tos=
? În c*estiunea aceasta/ sa9anţii nu au a<uns &nc% la un
acord delin: #e aceea/ *rana sintetic% este administrat%
deocamdat% numai la recomandarea medicului:
Nabou &n%lţ% din umeri:
? Un &ndemn la blândeţe@ Ar trebui ca entru &nceut s%
>im m%car 9e'etarieni/ am >ost eu de %rere: Ai lantele
sunt 9ii/ dar ele nu sunt atât de aroiate de noi ca
animalele:
-ilar nici nu 9ru s% aud% de aşa ce9a:
? -ee>stea, de morco9i= "tiu/ drace@ Mai bine unul
sintetic:
? Ai &n a>ar% de asta/ nici n;ar >i consec9ent/ >u de %rere
Oamina:
? Foarte e7act/ arob% Ma,tabi: Aici nu e 9orba de o
roblem% care s;ar utea re8ol9a &ntr;un >el sau altul/ ci de
atitudinea >aţ% de mediul &ncon<ur%tor/ esenţial% entru
stadiul nostru de de89oltare: Nu ne mai utem ba8a e
>atul c% distru'erea unor 9ieţi/ de c%tre oameni/ este un
mod de selecţie/ condiţionat de le'ile naturii: #ac% am
roceda aşa/ atunci ar &nsemna c% ne mai a>l%m la ni9elul
str%moşilor noştri/ care accetau c*iar şi r%8boiul ca
e7resie a unei C9oinţe suremeD:
? #ac% susţii acest unct de 9edere/ atunci &nseamn% c%
&l situe8i e om aroae &n a>ara naturii/ &n care continu% s%
>uncţione8e dretul celui mai uternic/ relic% -ilar:
Ma,tabi scutur% din ca:
21
Nabou
? -ine&nţeles c% suntem o arte a naturii şi c% 9om
r%mâne mereu: Asta nu ne disensea8% &ns% de obli'aţia de
a mer'e e calea raţiunii:
Mi s;a %rut c% &ntre8%resc un 8âmbet ironic e >aţa lui
Nabou:
? Aţi omor& un animal care 9% ameninţ% 9iata= ? l;am
&ntrebat eu:
? Nu/ nu aş >ace;o/ relic% el >%r% s% e8ite:
? Cum aşa= ? e7clam% -ilar: .;aţi l%sa ur şi simlu
mâncat=
? E7ist% şi alte mi<loace de a%rare decât distru'erea: A
ucide este ilo'ic/ numai 9iaţa are un sens:
? Sunteţi atât de si'ur de asta= ? &ntreb% S*elder
scetic: În natur% este 9alabil rinciiul oortunit%ţii/ alt>el
ea &ns%şi nu ar e7ista:
? Nu &ntotdeauna/ suse MaNl: Aşa sunt de e7emlu
artroodele/ c%rora/ du% cum se ştie/ le aarţin şi
insectele: Aceste biete creaturi sunt 9ârâte &ntr;o latoş% de
c*itin%/ care este ade9%rat c% le rote<ea8%/ dar care
e7clude orice alt% osibilitate de de89oltare: Un >ante8ist a
in9entat odat% o o9este desre nişte insecte inteli'ente
uriaşe/ care &ntr;o bun% 8i au a<uns s%;i st%âneasc% e
oameni: $oate bune şi >rumoase/ dac% latoşa de c*itin%
desre care 9orbeam nu le;ar &miedica e insectele
ambiţioase: Ea nu creşte du% dorinţ%:
În toat% aceast% c*estiune/ e mine m% interesea8%
altce9a! &n tim ce noi ne *r%nim consumând >iinţe 9ii/
lantele sunt autotroe/ adic% sura9ieţuiesc şi se
re'enerea8% din materii anor'anice: O soluţie ele'ant%@
Aroae ideal%/ dac% lanta nu ar >i le'at% de loc: Acest
sistem de sc*imb al materiilor ar trebui alicat la oameni:
? Ce retenţie@ ? rotest a Oamina:
MaNl ridic% mina:
I3
()nter +ru,at
? O mutaţie tretat%/ se &nţele'e: Un ro'ram entru
mai multe 'eneraţii: Sin'ur% renunţarea la &ntre'ul roces
de roducere a alimentelor ? indi>erent dac% sunt naturale
sau sintetice ? ar >i un ro'res enorm: Ce %rere ai/ Cli>>=
? Ciberneticienii sunt ne>ericirea noastr%/ constat%
Ma,tabi: Fereşte;te de OsLin/ Cli>>: O s%;ţi ba'e &n ca cele
mai aiurite roiecte:
S*elder &şi nete8i >runtea cu 9âr>ul de'etelor:
? Un lan >antastic@ #ac% ar reuşi/ am &nceta cu
si'uranţ% s% mai >im ceea ce suntem:
? Cre8i c% este de neconceut ca e alte coruri cereşti
s% tr%iasc% >iinţe suerior or'ani8ate/ care s% >ie mai reuşite
decât noi= ? &ntreb% MaNl: #ac% rin 9ene le cur'e sân'e
roşu sau ben8in%/ asta nu <oac% nici un rol: "resuunerea c%
am >i C&ncununarea creaţieiD decur'e numai din amorul
roriu şi din auto;suraarecierea omeneasc%: În
momentul de >aţ% noi suntem o reali8are de 9âr> a 9ieţii
terestre: Asta e tot:
? Într;ade9%r/ &n momentul de >aţ%: murmur% S*elder:
Nabou &n%lţ% caul:
? Momo saiens mai are &nc% şanse: Cu9intele sale
sunar% aroae sarcastic:
? C*iar dac% &şi >ace sin'ur seama/ cum o doreşte
OsLin=
? C*iar atunci: Este o suerioritate >aţ% de sine:
? Uite unde am a<uns/ ornind de la craul meu
blestemat@ ? susin% -ilar:
Un semnal sonor &l c*em% e c%itanul #u9al la unctul
de comand%: Îmreun% cu ceilalţi am %r%sit şi eu sala de
mese:
În cabin%/ S*elder se &ntinse e at/ &şi &ncruciş% mâinile
sub ca şi >i7% ta9anul:
? Ei/ Cli>>/ te;a a<uns şi e tine= ? am &ntrebat eu:
? Ce anume=
I0
Nabou
? Ai o ri9ire de om care su>er% de r%u de mare:
? Absurd: Ser c% n;o s% &ncei s% m% do>toriceşti:
Am ri9it ecranul: Marea era albastru;&ntunecat%/ %rea
c% >ierbe: Ful'i de sum% 8burau la câţi9a metri deasura
unţii: Uneori 9asul se &nclina atât de uternic/ &ncât a9eam
imresia c% urma s% se r%buşeasc% &n adâncuri:
Catamaranul se a>la acum e aceeaşi linie cu noi: #e la
unctul de comand% r%8b%teau cu9inte: Era 9ocea lui MaNl/
care 9orbea cu Nabou:
? Ciudat om este OsLin/ am sus eu: Nu ştii niciodat%
când 9orbeşte &n 'lum% şi când e serios: #ac% &nţele'i
'reşit/ de9ine 'rosolan:
? #ac% m% 'ândesc mai bine la cu9intele lui din sala de
mese/ relic% S*elder/ &nclin s%;l iau &n serios:
? #oar n;ai s%;l iei &n serios &n le'%tur% cu ideea lui
desre rocesul de asimilare@ Cu asta a 9rut doar s% ne
ro9oace:
? N;aş sune asta:
? "oţi crede/ ca biolo'/ c% e ce9a serios &n asta=
? În orice ca8/ nu;l consider e OsLin MaNl un om care
>anta8ea8% &n 'ol: Ciberneticienii sunt oameni >%r% resect:
Ei demontea8% lumea ca e un ceasornic şi;ţi
demonstrea8% c% >uncţionea8% rost/ c% trebuie recomus%
alt>el:
? Se oate/ dar totul are o limit%:
? A*/ Jill@ Unde sunt limitele= ? morm%i el somnoros şi
se &ntoarse sre erete:
.ocile din central% continuau s% se aud%: Nabou &i d%dea
indicaţii c%itanului #u9al: Am deconectat di>u8orul:
? În le'%tur% cu Nabou/ ne;am &nşelat/ Cli>>: Ai 9%8ut cum
s;a urtat cu isica= Nu e un om >%r% inim%: M% mir numai:::
? Ai sus ce9a=
? Nu/ nimic: Nu a9eam c*e> s% mai ort o discuţie &n
le'%tur% cu Oamina:
I4
()nter +ru,at
Nici el nu mai r%sunse: Resiraţia sa adânc% ar%ta c%
adormise: La 9ânt de t%ria ot: Ce ner9i a9ea omul %sta@
"N AD#NCURI
Am ieşit e culoar: Lisette dis%ru miorl%ind du% un colţ:
Îi sc%ase lui Sabi şi r%t%cea de colo;colo/ >%r% odi*n%:
A're'atele de roulsie uruiau la turaţie ma7im%: Cu
9uiet de tunet/ 9asul i8bi &ntr;un tala8: A9eam sen8aţia c%
untea &mi >u'e de sub icioare: Ai c%utam ce9a ca s% m%
sri<in: Lisette mieuna &n'ro8itor: Unde9a se au8i un 8orn%it
de cioburi:
"ri9irea mi se a'%ţ% de uşa de la cabina Oaminei: Aş >i
stat cu l%cere de 9orb% cu ea: "ân% acum nu se i9ise &nc%
rile<ul:
În momentul &n care m% re'%team s% bat la uşa ei/ am
au8it din &nc%erea al%turat% 9ocea tele'ra>istului +*oram:
Intrase &n le'%tur% cu -Nblos: Înceea o mane9r%: N;am
&nţeles desre ce era 9orba:
Nabou 9eni din unctul de comand%: Oc*ii s%i mari/
&ntunecaţi/ erau &ndretaţi cercet%tor asura mea:
I6
Nabou
Nu a9eam intenţia de a &ncee o discuţie/ entru c%/ &n
mod e9ident/ era 'r%bit/ şi i;am >%cut doar un semn amical
cu caul:
? Acum ne 9om scu>unda şi &n curând 9om >i la >aţa
locului/ suse el: Fiţi re'%tit:
? -ine&nţeles c% sunt re'%tit:
? S% nu 9% l%saţi distras% atenţia: #e nimic@
Aceast% obser9aţie şi ri9irea sa/ care %rea c% m%
str%un'e/ m;au nec%<it: Îşi aro'a dretul de a;mi >ace
recomand%ri= Mot%rât/ asta era rea mult: C*iar dac% era
conduc%torul e7ediţiei/ &n domeniul lui/ >iecare dintre noi
urta o r%sundere delin%: Sau &l &min'eau moti9e
ersonale c%tre acest a9ertisment= M% &ntâlnise &n >aţa uşii
Oaminei: "oate ca nu dorea o le'%tur% amical% mai strâns%
&ntre ea şi mine:
I;am r%suns rece!
? Nu 9% >aceţi 'ri<i/ &mi cunosc &ndatoririle@
? -ine: Cu asta m;a %r%sit:
În clia urm%toare a%ru şi Oamina dinsre unctul de
comand%:
M;am seriat: N;o mai 9%8usem niciodat% atât de se9er%/
atât de ab%tut%:
? -un%/ Jill/ suse ea e un ton neutru: Obser9ase
ri9irea mea &ntreb%toare:
? Ce este/ Oamina= Ai a9ut neca8uri=
? Nu/ nu:
? #ar ce9a trebuie s% se >i &ntâmlat: E &n le'%tur% cu
Nabou=
Un moment se uit% la mine >i7:
? Cum aşa=
? "entru c% Nabou tocmai:::
? #u;te la unctul de comand%: "e mine te ro' s% m%
scu8i: Aoi lec% 'r%bit% şi dis%ru &n sala maşinilor:
IB
()nter +ru,at
Uimit/ m;am uitat du% ea: Se &ntâmlase oare ce9a cu
na9a= În loc de r%suns am au8it râsul lisit de 'ri<i al lui
#u9al: Sau oate o <i'nisem e Oamina= Imosibil@ La mas%
>usese 9esel% şi de'a<at%: Mai r%mânea osibilitatea ca
&ntre comortarea ei şi cu9intele lui Nabou s% e7iste &ntr;
ade9%r o le'%tur%:
Nu lisea mult ca s% m% reed du% Oamina entru a o
asi'ura de sri<inul meu &motri9a acestui om: #intr;o dat%
&mi de9eni limede ce simţeam entru ea: Nu era un
sentiment trec%tor/ entru o >emeie &ncânt%toare/ nu/ era o
a>ecţiune adânc%:
-ucuros şi &n acelaşi tim uluit de aceast% constatare m;
am &ntrebat ce se 9a &ntâmla acum: .a r%sunde Oamina
sentimentelor mele= Sau/ &motri9a tuturor aarenţelor/ o
le'a de Nabou mai mult decât 9oiam eu s% recunosc=
$rebuia s% stau de 9orb% cu ea cât se oate de desc*is/
imediat:
#ar &n aceast% situaţie= #ac% s%9ârşeam 9re;o
nec*ib8uinţ%= "e bord era 9alabil% le'ea camaraderiei/ care
ne le'a la bine şi la r%u/ şi nu trebuia s% se &ntâmle nimic
care s% 8druncine discilina ec*iei: Abia du% &ntoarcerea
noastr% uteam deci s% clari>ic relaţiile dintre Oamina/
Nabou şi mine: Asta era realitatea c%reia trebuia s% m%
suun:
În unctul de comand% erau re8enţi c%itanul #u9al şi
OsLin MaNl: "rin eretele de oţel transarent 9edeam cum
Sindbad &naintea8% cu 9ite8% redus%/ &motri9a 9alurilor
care se rosto'oleau: La dreata noastr%/ la o distanţ% mic%/
se &n%lţa bordul &nalt al lui -Nblos:
#u9al st%tea la uitrul de ilotare: Unul dintre ecrane &l
ar%ta e Mi,*ael +limos/ care 9orbea cu #u9al:
? Aştet urm%toarea comunicare din %tratul - ot/
suse el:
? $otul e limede/ monsieur:
IE
Nabou
$ele'ra>istul +*oram inter9eni şi el:
? În orice ca8/ le'%tura r%mâne stabilit%:
? Très bien: C%l%torie bun%/ Sindbad@
Mâna c%itanului se l%s% asura unui buton: Ima'inea de
contact de la uitru rinse 9iaţ%: "ilotul automat intr% &n
>uncţiune: MaNl urm%rea este um%rul lui #u9al cliirea
semnalelor luminoase de control:
Aroae >%r% s% se obser9e/ rora &nceu s% se scu>unde:
Marea sume'a deasura unţii: Stroi imenşi se lo9eau de
borda< >ormând o reţea de ârâiaşe:
Sindbad se scu>unda &n mare: Am ri9it entru ultima
oar% sre cerul albastru: #easura noastr% continuau s%
lane8e esc%ruşi: Unde9a/ dearte/ ca o >âşie &ntunecat%/
munţii Liban: M;am 'ândit la -aalbe,ul inundat de soare/ la
limbarea rin oraşul;temlu/ la Oamina:
"eretele din >aţa mea sclii &n culoarea 9erde a m%rii:
Aa se &nc*isese deasura 9asului: Mişcarea le'%n%toare
de9eni mai moale/ m%i lin%:
#u9al use &n >uncţiune sistemul de comunicare de la
bord şi &l c*em% e Ma,tabi: $recu un tim ân% când
acesta r%sunse: În di>u8or/ 9ocea lui se au8ea adormit%:
? #a/ ce s;a &ntâmlat=
Ne;am scu>undat de<a/ monsieur:
? .in şi eu@
? R%mâneţi ân% când soseşte monsieur Ma,tabi= ?&l
&ntreb% #u9al e OsLin MaNl:
? -ine&nţeles:
#u9al %r%si centrala:
Sri<init de uitrul de ilotare/ MaNl obser9a <ocul acelor
indicatoare: Ceea ce se etrecea &n a>ar% %rea c% nu;l
interesea8%:
Aa era &nc% de o lime8ime de cristal: Pos/ e >undul
acoerit cu a<işti 9er8i/ lu7uriante/ şi cu %duri de iarb% de
IG
()nter +ru,at
mare/ de culoare maro &nc*is/ se desenau câmii/ 9%i şi
dealuri:
#in *%ţişul mişc%tor ţâşneau &n &ntâminarea 9asului
roiuri de eşti care se &ntorceau ca la o comand% &ntr;o
arte şi dis%reau &n satele coloniilor de bureţi şi al
trunc*iurilor de coral:
"e >undul aei/ rintre stelele de mare roşii/ se mişcau
'reoi nişte eşti alb%strui: "%ian<eni de a% şi crabi se
'r%beau &n toate %rţile/ seriaţi de umbra enormului este
de oţel sau se &n'roau reede &n nisi: "e deasura
luteau medu8e de culoare ro8/ delicate ca nişte baloane
de sticl%:
Minunata lume multicolor% nu era &ns% nicidecum mut%:
"rin intermediul *idro>onului se uteau au8i 8'omote: Erau
şoate/ morm%ieli/ >luier%turi/ >oşnete: Uneori ţi se %rea c%
desluşeşti o şoat%/ un iuit uşor/ un cântec delicat ca
mu8ica s>erelor:
$retat/ ima'inea se &ntunec%: Sindbad se &nclina sre
adâncuri: Când 'radul de lumino8itate sc%8u ân% la un
anumit unct/ &n central% i8bucnir% luminile: În acelaşi tim/
dou% re>lectoare de adâncime &şi roiectar% >ascicolul de
lumin% &naintea rorei:
? .asul se autoilotea8% sre unctul stabilit &n
realabil= ? <;am &ntrebat eu e MaNl:
? #a: #ar soluţia aceasta nu este &nc% cea mai bun%/
obiect% el: "rea mult control: Lucrul acesta trebuie
sc*imbat: Luat &n sine/ Sindbad este un 9as util: Într;o bun%
8i 9a >i utili8at/ >%r% ec*ia< uman/ entru reali8area unor
'alerii &n minele din adâncul m%rilor:
? $e;ai n%scut cu cinci8eci de ani mai de9reme/ OsLin:
El m% >ul'er% iritat şi &nceu s% se scarmene &n barb%:
? Oare m% consideri un >ante8ist= S% ştii c% sunt la >el de
uţin >ante8ist ca şi Nabou:
I2
Nabou
? Nici 9orb%@ ? l;am otolit eu: Aroo::: s;a rodus
cum9a 9reo ne&nţele'ere &ntre Nabou şi Oamina= I;am 9%8ut
ce9a mai;nainte e amândoi 9enind din central%:
MaNl &n%lţ% din umeri:
? Nu ştiu ce s;a &ntâmlat: La mi<loc a >ost o roblem%
de diri<are a ener'iei: Nabou a ameninţat;o c% o &nlocuieşte
şi c% &i red% lui -ilar comanda centralei maşinilor:
? Ai ce a r%suns ea=
? Nimic:
? Cum &şi oate ermite Nabou o ast>el de deci8ie= ?
am stri'at eu indi'nat: Form%m o ec*i%/ şi o ast>el de
m%sur% ar trebui s;o *ot%râm &mreun%/ dac% ea ar >i &ntr;
ade9%r necesar%:
? Nu te ener9a: "ân% la urm% nu s;a &ntâmlat nimic:
? Ser c% nu 'lumeşti@
? Eu te s>%tuiesc s% nu te amesteci &n roblemele celor
doi:
Am ridicat oc*ii/ atins: A trebuit s% m% 'ândesc la
cu9intele lui Nabou:
? Suntem &n mi<locul unui test/ omule@ E destul de râu
c%/ &ntr;un >el/ cei doi nu sunt de aceeaşi %rere: .rei ca e
deasura s% >aci din asta un ca8=
? Fireşte c% nu/ dar:::
? Nici un dar@ El se &ntoarse din nou la aaratele de
m%sur% şi nu se mai sinc*isi de mine:
Mi;am muşcat bu8ele: Cum de am utut >i atât de
stân'aci=
Aa era acum de un albastru &nc*is şi %rea cu totul
liniştit%: În lumina re>lectoarelor/ rora scânteia ar'intie:
(ândurile mele erau la Oamina: Nu reuşeam s% sca de
ele/ cu toate c% &mi suneam ca acum am ne9oie de o
minte limede:
O umbr% mare se ridic% din adâncuri: În >ascicolul de
lumin% sclii artea 9entral%/ alb%/ a corului unui eşte:
II
()nter +ru,at
Un rec*in: M;am mirat c% la aceast% adâncime mai uteau
>i &ntâlniţi rec*ini: Oricum/ aici trebuia s% domneasc% o
resiune de cel uţin dou%8eci de atmos>ere:
În >ine/ sosi şi Ma,tabi/ care &mi >%cu 9esel cu oc*iul:
? La ce adâncime suntem= ? &ntreb% MaNl:
? #ou% sute dou%8eci:
? Mm/ mârâi Ma,tabi: Aoi se &ndret% sre lanşeta de
na9i'aţie: Acul aaratului se c%ţ%ra &ncet e *arta marin%:
Acum ne delas%m de;a lun'ul >aliei continentale sre a
adâncuri:
? Atunci/ robabil c% deocamdat% nu ne utem aşteta
la nimic deosebit/ suse MaNl:
? #einde cum o iei: Ma,tabi &şi &n%buşi un surâs:
MaNl %r%si centrala:
#u% ce Ma,tabi 9eri>ic% celelalte aarate/ se aşe8% la
uitru de ilota< şi trecu &n <urnalul de bord reluarea
ser9iciului:
? N;ai 9rea s% >aci uţin% ro9i8ie de somn/ Jill=
? Nu sunt obosit: Sau te deran<e8=
? Nicidecum: Îmi >ace l%cere s% st%m de 9orb%: Când
9om a<un'e la destinaţie/ nici 9orb% nu 9a mai >i de odi*n%:
? #esi'ur: #ar este rima mea submersiune:
? Înţele':
#in &ntunericul care se &ntindea &n >aţa noastr%/ se
desrinse conturul unei terase de stânci: Re>lectoarele
surrinser% câte9a isici de mare/ eşti de >orm% stranie/
cu o coad% lun'%/ &n >orm% de bici: În satele unui erete
de stânci sclii oc*iul unei caracatiţe: -raţele ei lun'i de
câţi9a metri se r%suceau 'ata de atac:
Ma,tabi stinse lumina: În >aţa 'eamului lic%ri un 9i>or alb;
9er8iu:
? Ce e asta= am &ntrebat eu uluit:
? "lancton/ 9ieţuitoare dintre cele mai mici: Lumina le;a
e7citat/ şi acuma luminea8% sin'ure:
I1
Nabou
Când >ascicolul re>lectoarelor str%unse din nou
&ntunericul/ sta>ia dis%ruse: Imediat aoi/ de e o ant%
accidentat%/ un nor se r%buşi cu un trosnet neliniştitor:
? O a9alanş% submarin%/ e7lic% Ma,tabi/ râ8ând de
saima mea: Ai OsLin/ care retindea c% aici/ <os/ nu se
&ntâml% nimic@
Indicatorul manometrului de%şi unctul care ar%ta trei
sute de metri/ şi cobora ne&ntrerut:
Continuam s% stau cu braţele &ncrucişate &n >aţa eretelui
>rontal: Re>lectoarele roiectau e >undul m%rii doi sori
alb%strui: Nici o 9ieţuitoare/ nici un contur: Un 'ol aarent:
In>init: Era ca un 8bor rin cosmos: .asul nu tr%da nici cea
mai mic% mişcare: #oar cursorul de e lanşa de na9i'aţie
trasa mai dearte o linie e *art%/ şi aaratul de &nre'istrat
distanţa indica! &nc% cinci8eci şi şate de minute ân% la
unctul de destinaţie num%rul 0: $otul era ro'ramat/
re9%8ut/ sustras &ntâml%rii: Cum sunea OsLin= Într;o
bun% 8i/ Sindbad 9a c%l%tori >%r% ec*ia<:
? Cre8i c% omul este atotuternic/ Abdul=
Ma,tabi ri9i 'ânditor &nainte:
? #ac% &nţele'i rin asta c% omul este caabil s% se
autode%şeasc%/ atunci aş r%sunde a>irmati9 la &ntrebare:
#in unctul meu de 9edere/ nu e7ist% nimic imosibil &n
limita le'ilor naturii: Aoi se &ntoarse sre mine şi m% ri9i
cercet%tor: #e ce aceste 'ânduri= S% nu;mi 9ii cu de;astea@
Ast>el de meditaţii ar utea >i simtomatice entru o stare
deresi9%: La rima mea scu>undare mi;a mers la >el:
Mina &n'ri<orat% a lui Ma,tabi nu m;a imresionat/ nu i;
am luat rea &n serios cu9intele:
? Acesta e omul t%u atotuternic@ Nu e &n stare nici
m%car s% se descurce cu el &nsuşi:
? Absurd: Asta oate >i de%şit: Ma,tabi arat% sre
indicatorul de distanţ%: Înc% cinci8eci şi cinci de minute/ şi
e urm% e rândul t%u: Concentrea8%;te asura sarcinii tale:
13
()nter +ru,at
? Ai Nabou mi;a atras de<a atenţia/ am sus eu uţin
su%rat:
? Nabou= #ar de ce=
? #ac% aş şti;o@ "ân% acum nu am rea a9ut de a >ace
unul cu cel%lalt:
? Este un obser9ator incorutibil:
? Ade9%rat=
Ma,tabi t%cu:
"robabil c% tonul ironic al obser9aţiei mele nu;i l%cuse:
? Îl cunoşti/ desi'ur/ mai bine decât mine/ am ad%u'at
eu:
? Nu e uşor s% '%seşti o cale de aroiere cu Nabou/
suse el/ ca entru a;mi >ace o concesie: #ar &n interesul
muncii noastre comune:::
? $e ro'/ cred c% nici ţie nu;ţi sunt toţi oamenii
simatici/ m;am a%rat eu:
? $rebuie s% ne str%duim s% ne &nţele'em:
? Asta o >ac cu si'uranţ%/ Abdul@
? E &n re'ul%: Sentimentele nu ot >i smulse cu sila: #ac%
ai di>icult%ţi cu el/ 'ândeşte;te la mine: Îţi stau oricând la
diso8iţie:
S%;i >i dest%inuit/ >%r% ocolişuri/ ceea ce m% reocua şi
m% &mo9%ra atât de tare/ &n situaţia &n care ne a>lam=
A9eam &ncredere &n el/ comortarea lui rieteneasc% si
aroiat% &mi >%cea bine: #e alt>el/ cred c% b%nuia de mult
c% Oamina era entru mine mai mult decât o cole'%:
Ciudat/ &ns% Ma,tabi nu >%cea nici o le'%tur% &ntre >atul
acesta şi relaţia mea cu Nabou: Sau e9ita din tact orice
alu8ie= Era uţin robabil: Ma,tabi mi;ar >i sus/ ceea ce
ştiam şi sin'ur/ c% un con>lict &ntre membrii e7ediţiei nu
era de tolerat: În consecinţ%/ i;am sus doar! CÎţi
mulţumesc/ AbdulD/ şi am %r%sit unctul de comand%:
"e coridor am dat este in'inerul -ilar:
10
Nabou
? Salut/ monsieur@ mi se adres% el: $ocmai am re'%tit
a're'atele de de8inte'rare entru >ora<: Când 9a >i ca8ul/
9a trebui doar s% a%saţi e 9estitul buton:
? Cu a%satul e buton n;o s% re8ol9%m totul:
Amlasarea &n unctul ales oate >i &nsoţit% de di>icult%ţi:
.a trebui s% lucr%m la o resiune de aro7imati9 dou% mii
de tone e >iecare metru %trat:
? O s;o >acem &n <oac%@
? Ar >i >rumos: Cine este acum de ser9iciu=
? Madame Fara*:
Am %truns &n centrala ener'etic%:
Oamina st%tea &n >aţa semicercului mesei de comand%: În
mâinile ei se a>la diri<area imenselor >orţe care roulsau
na9a/ acum rin adâncurile m%rii şi &n curând rin interiorul
"%mântului:
M;am orit entru o cli% la uş% şi am obser9at calmul şi
'raţia cu care lucra: Ea nu m% utea 8%ri/ obser9ase &ns% c%
cine9a intrase:
? -ilar= ? &ntreb% ea:
? Nu/ sunt eu:
Oamina se &ntoarse 8âmbind:
? $u eşti/ Jill=
Nimic &n comortarea ei nu ar%ta c% ar >i a9ut loc 9reo
ne&nţele'ere cu Nabou: Asta m;a surrins: Acordasem oare
incidentului mai mult% imortanţ% decât merita=
? Ce e mutra asta louat%/ Jill= Aşea8%;te lân'% mine@
? #a/ mulţumesc:
? Îţi ot >i cu ce9a de >olos= ? m% &ntreb% ea cu o
amabilitate care m% >%cu ra>: Ce &ntrebare@ Ai eu care
9enisem s;o >ac e ca9alerul/ s;o a%r de Nabou@ Niciodat%
ca &n acel moment nu mi s;a %rut ca sunt mai ridicol: #e
aceea m;am bosum>lat atât de tare/ &ncât am r%suns
neoliticos!
? Nu;mi oţi >i deloc de >olos@
14
()nter +ru,at
Un tim ea t%cu/ mane9rând manetele: Aoi &mi lu%
mâna:
? Jill/ nu te &nţele': #e ce aşa/ dintr;o dat%/ tonul acesta
asru=
Nu reuşeam s%;mi elibere8 mâna: În cele din urm%/ nici n;
am mai 9rut;o şi/ tretat/ m;am liniştit:
? Iart%;m%/ Oamina: Am imresia c% nu rea stau bine cu
ner9ii: $e ro'/ iart%;m%@
? Eşti bolna9/ Jill= Îl c*em imediat e S*elder:::
Oamina &ntinse mâna sre comutatorul audio:
? $e ro'/ nu@ Am orit;o: Nu mai am nimic:
"robabil c% &ncercarea mea de a surâde a eşuat
lamentabil/ entru c% ea m% ri9i ne&ncre8%toare:
? .orbeşte odat%/ Jill@ Iritabilitatea asta are cu
si'uranţ% un moti9: $e reocu% un lucru e care nu
reuşeşti s%;l re8ol9i= "oate c% te ot a<uta eu: Sau Ma,tabi/
sau S*elder: Noi deindem aici unul de cel%lalt/ trebuie s%
ne sri<inim &ntre noi: A mer'e de unul sin'ur e ericulos:
? Oamina@
? Ei= Ea &mi >%cu un semn &ncura<ator:
$otul ar >i atât de simlu dac%::: Mi s;a %rut c%
&ntre8%resc &n ri9irea ei o str%lucire: M% &nţele'ea= Nu/ ea
aşteta r%bd%toare: În>%ţişarea ei e7rima doar o simatie
camaradereasc%:
R%sun% un semnal de cloot:
Oamina cul% instalaţia audio:
În di>u8or se au8i 9ocea lui Nabou!
? Oamina/ la mine/ 9% ro'@
? Imediat/ Nabou:
Mi;am muşcat bu8ele:
Era >oarte 'r%bit%: Cu un sin'ur cu9ânt al lui Nabou
roblema mea era trecut% e lanul doi:
În tim ce ieşeam a>ar%/ Oamina suse!
? Aş 9rea s% a>lu totul/ Jill@
16
Nabou
Am luat cu9intele ei ca e un mod oliticos de a se
e7rima: Cu 'ândurile era de<a la Nabou:
În cabina mea m;am aruncat e at: M% simţeam
mi8erabil: Numai cu e>orturi am reuşit s%;mi adun
'ândurile:
Mi;am >%cut cele mai asre reroşuri entru comortarea
nes%buit%: Oamina credea c% sunt bolna9: Eram oare cu
ade9%rat=
În satele >runţii &n>ierbântate se succedau cu
ree8iciune ima'ini! Oamina &n rima sear% la -eirut:::
Oamina &mreun% cu mine/ &n >aţa temlelor din -aalbe,:::
Oamina e 9aor::: Oamina/ Oamina::: "ri9irea ei
&ntreb%toare se odi*nea &n oc*ii mei/ &n <urul bu8elor ei
>lutura un 8âmbet imrecis: Mâinile ei r%coroase şi delicate
se odi*neau e >aţa mea &ncins%:
Mi;am ridicat brusc caul/ am ri9it sre ecran: Ce se
&ntâmla= Un 9aor &şi croia drum rin noate: Airurile de
lumini sclieau desluşit: Un 9aor::: str%lucire/ mu8ic%/
oameni 9eseli: Ai noi amândoi e bord::: Oamina şi cu mine:
C%l%torim: Încotro= În de%rtarea albastr% ca cerul: #a/
c%itane@
Acum cursul 9aorului str%lucitor &ntret%ia:::
În lumina re>lectoarelor se desluşi o ocitanie cenuşie/ cu
oc*i telescoici şi dinţi ca umnalele: Urm% un cor bi8ar
de eşte/ acoerit cu or'ane luminoase:
Înciudat e mine &nsumi/ am i8bucnit &n râs: Nebun
&ndr%'ostit/ la dou% mii de metri sub ni9elul m%rii@ Ai asta
cu câte9a minute &nainte de >a8a decisi9% a c%l%toriei@ Ce ar
sune Oamina dac% ar a>la ce se &ntâmla cu mine=
Simţeam un 'ust >ad &n 'ur%: Am c*ib8uit dac% nu era ca8ul
s% m% dest%inui mai bine lui Ma,tabi şi s%;i m%rturisesc c%/
&n aceast% diso8iţie/ nu sunt de nici un a<utor e7ediţiei: În
cel mai bun ca8 &ns%/ Ma,tabi ar >i utut >i mi<locitor:
1B
()nter +ru,at
#eci8ia deinde de Nabou/ conduc%torul e7ediţiei: M%
&n9ârteam &ntr;un cerc 9icios Simţeam c% ameţesc:
A%ru S*elder: Îmi ar%t% trium>%tor o lamel% de sticl% cu
un rearat cenuşiu:
? Substanţ% celular% din medulla spinalis a unui
idiacant*us@ Animalul s;a rins &n eclu8a de resiune:
? La naiba cu idiacant*ustul t%u@ ? m;am r%stit eu:
S*elder cl%tin% caul/ <i'nit:
? Au8i colo@ Când reuşeşti s% aduci sub microsco o
asemenea raritate=@
? Mai bine ia;mi ulsul:
? S;a &ntâmlat ce9a= S*elder &mi auc% &nc*eietura
mâinii: Mai bine decât atât nici nu se oate@
LA $AŢA LOCULUI
Sindbad aluneca &ncet: Un al treilea re>lector i%ia
&ntunericul din <urul nostru: Eram la o adâncime de doua mii
otsre8ece metri:
St%team lân'% Oamina la uitrul de comand% şi nu &mi
de8lieam ri9irea de e ecran: Oamina era acum entru
mine doar in'inerul şe> de care deindea dac% Sindbad 9a
trece roba roriu;8is% de &ncercare:
1E
Nabou
C%itanul #u9al mai a9ea &nc% &n mân% conducerea
nautic%: #in centrala de comand% &i au8eam 9ocea &n
di>u8or: Sc*imba cu Ma,tabi şi cu Nabou câte9a cu9inte:
Între tim utea >i au8it şi +limos: Era ciudat s%;ţi &nc*iui
cum -Nblos se le'%na deasura noastr%/ rintre 9alurile
albastre:
Re>lectoarele str%un'eau &ntunericul: Mai mulţi eşti de
adâncime se &n%lţar% reede/ se *olbar% la noi şi aoi
dis%rur%:
Ner%bd%tor/ m;am uitat la ceas şi la indicatorul lanşei
de na9i'aţie: El ar%ta c% ne aroiem de mar'inea 9%ii
submarine &n care ne scu>undasem: "ân% acum/ sistemele
automate ne;au condus cu reci8ie:
Ai iat% c% &nceur% s% se detaşe8e contururi: Fundul
m%rii@
#u9al ordon% ca 9ite8a s% >ie &n continuare redus%: Cu
mişc%ri si'ure/ Oamina &ndelini indicaţia:
? Sonda neutrinic%= ? m% &ntreb% ea:
? #a/ te ro':
(eneratorul de imulsuri &nceu s% >uncţione8e cu un
bâ8âit &n>undat: "e ecranul oscilo'ra>ului dansau şeri
multicolori: Ei indicau structura straturilor suerioare ale
>undului m%rii! nisi/ ar'ila/ n%mol: Aoi: dintr;o dat% >ier/
alia<e de man'an: "oate o 9ân% metalic%:
Oamina ar%t% sre ecran: Sindbad aluneca deasura unui
imens cor ne'ru: $urnuri blindate: #in n%mol se &n%lţau
ţe9i de artilerie: În >ascicolul de lumin%/ nişte litere metalice
scliir% e unul din ereţii bordului:
? Le oţi citi/ Oamina=
? Star of::: silabisi ea: Mai mult nu se oate desci>ra:
Steaua &ntunecat% se scu>undase: Cu mult tim &n urm%:
Ma,tabi se >%cu şi el au8it!
? Curent otri9nic@ .ite8a unu;9ir'ul%;ot:
1G
()nter +ru,at
Am simţit ri9irea Oaminei/ dar nu am sc%at din oc*i
oscilo'ra>ul:
Liniile şeruitoare se &n%lţau/ c%deau/ &şi sc*imbau
culoarea şi ritmul &ntr;un mod caracteristic: "%trunseser% &n
8ona re9%8ut%: Subsolul era alc%tuit aici din sedimente
solidi>icate:
? Na9a a a<uns la ţint%@
C%itanul #u9al ori motoarele:
? Înclinaţia dou%8eci şi cinci de 'rade@
"rora se alec% &n <os:
? Laserul@
Un >ascicol de lumin% subţire ca un ac s>redeli &n stânca
'ri;alb%struie:
I;am >%cut Oaminei un semn: #e'etele ei sule dansau
deasura claelor şi butoanelor:
F%r% s% 9reau mi;am ţinut resiraţia: Nici &n centrala de
comand% nu mai 9orbea nimeni:
A're'atele lasmatice &nceur% s% arunce dou% >ascicole
de 'a8 sre >undul m%rii: E7act e marca<ul >%cut de ra8a
laser: Unde de detonaţie scuturar% na9a: Nori deşi se
&n9olburar%/ micşorând 9i8ibilitatea: #earte/ &n >aţa rorei/
&nceu s% >iarb% o at% luminoas%: Ea crescu/ de9eni
incandescent% ca soarele:
La o temeratur% de trei mii de 'rade/ >undul stâncos se
trans>orm% &n aburi: "%mântul se desc*ise &n mi<locul unui
9al de la9%/ care creştea &ncet:
Oamina <ubila:
? Jill/ i8butim@
-ucuria ei nu stârni &n mine nici un ecou: Nu entru c% m;
aş >i &ndoit de succes: A9eam sentimentul c% 9orbele ei nu
&mi erau adresate mie/ ci lui Nabou:
#a/ am reuşit: Sub clootul rotector al 'a8elor
incandescente/ Sindbal &nainta metru cu metru &n interiorul
"%mântului:
12
Nabou
-ilar o &nlocui e Oamina: Eu am r%mas &n central%: "ân%
când 9om atin'e straturile de stânc% mai consistente/
comlicaţiile nu erau e7cluse:
? O treab% 'ro8a9%@ ? stri'% sre mine -ilar/ rintre
8'omotele uternice: Mi se are c% este ca şi cum un
c*irur' ar lucra cu scalelul &n corul unui acient:
? Comaraţia nu e rea: Numai c% &n ca8ul acesta/ nu
acientul are de su>erit ci/ >oarte robabil/ cei care
oerea8%:
? Nu ai &ncredere &n liniştea aceasta=
? Ser ca &naintarea s% decur'% şi &n continuare >%r%
di>icult%ţi:
? Seri: Nu este cam uţin=
? Nu ot 'aranta mai mult:
? #e8inte'ratoarele nu ne 9or >ace &n nici un ca8 9reo
>i'ur%: "entru asta 'arante8 eu: Ai madame Fara*:
? O cred cu l%cere: Numai c% doar cu asta nu reali8%m
rea mult:
? Surri8e=
? Foarte osibil:
În momentul acela &şi >%cu aariţia şi Nabou:
? $otul este &n ordine= ? &ntreb% el de arc% ar >i
e>ectuat un control de rutin%:
? "ân% acuma/ da/ am r%suns eu &nţeat:
Nabou se uit% la mine:
? Sunteţi surmenat: Mer'eţi &n cabina dumnea9oastr%@
? #a/ dar::: tocmai acum=
? .oi conduce eu &naintarea/ de la unctul de comand%:
? Nu subareciaţi situaţia noastr% actual%@
? E &n re'ul%: Nabou lec%:
-ilar &l urm%ri cu ri9irea/ cl%tinând din ca:
? Nu m;aş >i aştetat la aşa ce9a din artea acestui om
rece:
1I
()nter +ru,at
M;am retras şi m;am culcat &mbr%cat: #e dormit/ >ireşte/
nici 'ând: #ac% aţieam/ &n secunda urm%toare m% ridicam
iar%şi ca s% ri9esc ecranul:
#u% trei ore/ na9a se delasa e şenilele ei/ &ntr;o
'alerie &nc*is%: În tim ce la cinci8eci de metri &n >aţa rorei
stâncile se de8inte'rau sub acţiunea ra8elor/ &n satele
9asului/ materia bolborositoare se trans>orma &ntr;o mas%
omo'en%: .ite8a utea >i sorit%:
În >ine/ am adormit:
În 8iua a doua a c%l%toriei/ Sindbad atinsese de<a o
adâncime de atru mii de metri sub >undul m%rii: Na9a
>%cea do9ada calit%ţilor ei e7ceţionale şi cercetarea
decur'ea con>orm lanului: Fiecare dintre noi era ocuat
ân% este ca cu sarcinile lui:
În acest inter9al al c%l%toriei mie &mi re9enea cea mai
mare arte a muncii şi r%sunderea cea mai mare: În >elul
acesta/ am a9ut osibilitatea s%;l cunosc mai &ndearoae
e Nabou:
Cu cât &ns% 9orbeam mai des cu el: cu atât mai
contradictorie &mi a%rea ima'inea caracterului s%u: Nu am
reuşit s% a<un' ân% la artea cea mai ro>und% a >iinţei
sale: În unctul acesta era mereu o barier% care &l
des%rţea de mine:
M% a>lam cu Cli>> &n centrala de comand%: #u9al era de
ser9iciu: Ca de obicei/ tocmai &i comunica ora e7act% lui
Mi,*ael +limos: Anunţul s%u era scurt şi concis: $otul
mer'ea ca e s>oar%: Numai sondele neutronice ne
ro9ocau unele 'ri<i: #ar asta nu 9i8a direct securitatea
na9ei:
In'inerul -ilar era tocmai e unctul de a &nl%tura
aceast% mic% de>ecţiune:
+limos se ar%ta a >i mulţumit: El &l 8%ri e Cli>>/ st%tea &n
satele lui #u9al:
? Care e starea s%n%t%ţii la bord/ doctore=
11
Nabou
? E7celent%/ r%sunse S*elder: Sin'urul lucru care ne
liseşte este lumina soarelui:
? Soare a9em aici mai mult decât su>icient: În lus/ t%ria
9ântului este 8ero: Marea e ca o o'lind%:
#u% ce +limos mai sc*imb% câte9a cu9inte cu #u9al/
decul%:
"ri9eam rin 'eamul eretelui >rontal: În >aţa na9ei se
&n9olburau 'a8ele incandescente: Re>lectoarele lasmatice
muşcau mereu din stânc%/ &min'ând &nainte na9a/ e
drumul ei din interiorul "%mântului: Ra8a laser indica
direcţia ca un comas:
? Ai dretate/ Cli>>/ am sus eu: Ne liseşte soarele: Cât
tim &i simţim re8enţa/ e orbita lui obişnuita/ ne d% ilu8ia
c% suntem &n si'uranţ%/ &n s>era lui de 9iaţ%: E aroae de
necre8ut cât de deendent este omul de asta:
S*elder 9eni lân'% mine:
? În 8borul rin cosmos se 9%d cel uţin stelele:
? Aici a9em doar o a'itaţie de in>ern/ obser9% #u9al:
"re>er &ntunecimea adâncurilor marine:
S*elder atinse 'eamul cu 9âr>ul de'etelor:
? E de neconceut cum acest material re8ist% la o
temeratur% atât de &nalt%:
? Silunitul re8ist% unor temeraturi de ân% la cinci mii
de 'rade: Era 9ocea lui Nabou/ care a%ruse dintr;o dat% &n
satele nostru:
"ri9irea sa ar8%toare era &ndretat% asura lui S*elder:
? Când/ datorit% unei de>ecţiuni de motoare/ na9a
cosmic% +aella a trecut dincolo de orbita lui Mercur/ ne;am
utut con9in'e de re8istenţa sticlei oţelite: Mai târ8iu/ ne;
am *ot%rât s% &ntrebuinţ%m un alia< de silunit şi entru
cuola de rotecţie a oraşului lunar EndNmion: #intr;un
alia< asem%n%tor este reali8at şi stratul e7terior al na9ei
Sindbad:
033
()nter +ru,at
Ascultam surrins: Citisem desre o9estea tra'ic% a
acestei e7ediţii cosmice: Uile &ntre'i/ ec*ia<ul se a>lase &n
cel mai mare ericol: Na9a se r%buşea &n direcţia Soarelui/
incaabil% de a mai >i mane9rat%: "ân% la urm%/ catastro>a
a utut >i e9itat%: Asta s;a &ntâmlat &nsa cu mult tim &n
urm%:
? Cum s;a reuşit atunci sal9area= ? l;am &ntrebat eu e
Nabou:
El m% ri9i absent: În oc*ii s%i lic%rea re>le7ul >l%c%rilor:
Faţa era &ncremenit%/ 'ândurile &i r%t%ceau robabil la mare
distanţ%: $res%rind uşor/ ca şi cum l;ar >i c*inuit ce9a/
des>%cu bu8ele:
? Atunci::: Nu ştiu:
#intr;o dat% a9eam &n >aţ% un cu totul alt Nabou: Nu mai
era st%ân e sine/ suerior/ ca de obicei/ ci eui8at/
aroae lisit de a%rare:
E9ident/ S*elder obser9ase şi el aceast% trans>ormare
ciudat%: El suse/ ca entru a abate discuţia!
? "uteţi >i mulţumit de Sindbad al dumnea9oastr%:
#in nou rece şi si'ur e el/ Nabou ri9i este umerii lui
#u9al/ sre tabloul de comand%:
? Mulţumirea nu este nimic altce9a decât satis>acţia c%
succesul aştetat s;a rodus: Asta nu &nseamn% &ns% c%
e9entualitatea unui insucces a >ost e7clus%:
? Oamenii se ot &nşela/ obser9% S*elder:
? #esi'ur/ entru c% lo'ica lor este adesea marcat% de
emoţii:
? Atunci '%siţi c% ima'inea ideal% a omului este o
maşin% de 'ândit/ >%r% 9iaţ% emoţional%= ? am &ntrebat eu:
El r%sunse liniştit/ >%r% asrime!
? C*iar dumnea9oastr% o>eriţi un e7emlu entru ceea
ce este contrar:
S*elder i8bucni &n râs:
030
Nabou
? Wi;a >%cut;o/ Jill@ Eşti/ cu ade9%rat/ un ac*et de ner9i
şi de emoţii: Aoi/ &ntorcându;se sre Nabou suse! Fireşte
c% ne l%s%m/ conştient sau inconştient/ conduşi de emoţiiH
acestea sunt mani>est%ri su>leteşti/ care con>er% e7istenţei
noastre culoare:
S;ar >i sus c% Nabou nu &nţele'ea/ şi cu9intele care
urmar%/ &nt%rir% aceast% imresie:
? Emoţii/ st%ri de sirit::: Asta &nseamn% s% ri9eşti 9iaţa
rin oc*elari ro8 sau cenuşii:
? Ai totuşi/ suntem &n stare s;o recunoaştem:
? "e drumul ocolit al erorii:
S*elder &ntreb% ironic:
? Ai ce uneţi &n locul emoţiei=
? Oortunitatea:
? #in >ericire/ sentimentele morale acţionea8% ca >rân%:
A >ost o 9reme când omenirea considera oortun s%
reali8e8e bombe atomice: $âl*%ria este oortun% entru
tâl*ar şi crima entru criminal: Nu=
? "ro'resul a re8ol9at aceast% contradicţie:
? #ar ro'resul nu a 9enit de la sine@ am e7clamat eu:
Oamenii sunt cei care l;au reali8at şi &l 9or reali8a mereu/
oameni cu inima cald%/ sensibili: Ce ar >i lumea noastr% >%r%
dra'oste/ >%r% credinţ%/ com%timire şi 'enero8itate/ >%r%
omenia ade9%rat%= #ac% nu s;ar >i trans>ormat de mult &ntr;
un deşert radioacti9/ ar >i r%mas/ &n cel mai bun ca8/ un
*aos de >ormule şi de ecuaţii &n care omul â ar >i >uncţionat
ca un mecanism biolo'ic: Ar >i >ost acesta un ţel e care
merita s%;l urm%rim=
? #umnea9oastr% 9orbiţi desre dra'oste şi desre
credinţ%/ nu &ns% şi desre ur%/ r%utate/ in9idie: Emoţiile nu
>uncţionea8% doar ca >rân%/ ele ot s% şi de8l%nţuie:
? Moralitatea noii societ%ţi:::
Nabou m% ri9i atât de ciudat/ &ncât m;am orit: În
comaraţie cu el m;am simţit in>erior: Fatul c%/ &n aceast%
034
()nter +ru,at
&mre<urare/ a trebuit s% m% 'ândesc la Oamina/ m;a iritat
şi mai mult:
Am continuat e un ton asru!
? A*/ ce s% mai 9orbim@ Cu dumnea9oastr% nu se oate
discuta desre aceste lucruri:
Mi s;a %rut c% rimeşte 9iolenţa mea liniştit/ aroae cu
satis>acţie:
? .% &nşelaţi/ asta m% interesea8% >oarte mult/ suse el/
&n tim ce se re'%tea s% %r%seasc% centrala: $otul m%
interesea8%/ c*iar şi rere8entarea dumnea9oastr% desre
o lume a raţiunii ure:
#iscuţia cu Nabou m;a indisus: Nu;mi reuşise s%;i
8druncin recea auto&ncredere: Nu &mi aminteam s% mai >i
&ntâlnit 9reodat% un om care s%;mi >ie atât de ro>und str%in
ca Nabou:
Sau oate c% a9ersiunea mea &şi tr%'ea ori'inea doar din
ilu8iile mele &n le'%tur% cu Oamina= A9eam oare idei
reconceute= Nu 9oiam s% cred c% utusem s%;mi ierd
ân% &ntr;atât controlul/ şi am resuus c% antiatia se
&ntemeia e recirocitate: Nu a9eam &ns% nici o do9ad%
concludent%: #imotri9%/ du% roriile sale cu9inte/ Nabou
re>u8a s% se suun% emoţiilor: Asta era/ ce;i dret/ 'reu de
riceut/ &ns% coresundea &ntru totul cu obser9aţiile mele
de ân% acum/ În cele din urm%/ nu;mi r%mânea decât
seranţa c% la s>ârşitul c%l%toriei;test drumurile noastre se
9or des%rţi imediat:
"entru a sc%a de 'ândurile acestea sterile/ m;am retras
&n laborator şi m;am cu>undat &n munc%:
Uşa se desc*ise de un lat de alm%: În desc*i8%tur% &şi
>%cu aariţia caul Oaminei:
? E 9oie= ? &ntreb% ea surâ8ând:
? $u ai 9oie/ Oamina:
? $e;am c%utat este tot: #e ce te ascun8i= Nici m%car
la rân8 n;ai >ost &n sala de mese:
036
Nabou
? Într;ade9%r/ n;am au8it 'on'ul:
Oamina se mişca rin camer% de colo;acolo: Mâna ei
i%ia aaratele: La un moment dat/ se ori lân'% mine şi
ri9i *%rţile 'eolo'ice e care le reali8am du% oscilo'ra>:
? Cum arat% rada= ? &ntreb% ea:
? Foarte bun%@ Am des>%cut o lanşa: .e8i/ c*iar &n
straturile suerioare am &nre'istrat un'i de 'a8 metan de
o &ntindere uriaş%: A9em de a >ace aici cu rec%dere cu
sedimente marine din liocen: Ai acolo! nere'ularit%ţi
ma'netice/ 8%c%minte de titan/ crom/ nic*el: "e'matite cu
un imortant conţinut de t*orium: U%c%minte radioacti9e
sunt este tot din belşu': Aceste con'lomerate de cuarţ au
un conţinut de aroae 4X uraniu:
? Ce bo'%ţii ne>olosite@ ? se mir% Oamina:
? Marea se aşterne ca o ân8% imens% este acest
te8aur e care ân% acum nu l;au 8%rit oc*ii nici unui om:
Ea urm%ri liniile şi unctele mişc%toare de e ecranul
oscilo'ra>ului:
? $radu;mi/ te ro'/ limba "%mântului:
Ai eu i;am o9estit desre lumea minunat% care ni se
de89%luia/ desre straturile colosale de s>%râm%turi de
minerale şi desre sedimentele 9ec*i de milioane de ani/
ale unor r%m%şiţe or'anice/ de e >undul oceanelor/ desre
râurile enorme de ma'm% de ba8alt/ 'ranit şi cuarţ limede
ca sticla/ care i8bucniser% din interiorul "%mântului şi/
amestecate cu >iloane scliitoare de aur şi de ar'int/
&mietriser%:
I;am 9orbit desre di9ersitatea >abuloas% a mineralelor
desre toate acele risme/ iramide/ octaedre şi romburi
str%lucitoare/ desre slendoarea ametistelor 9iolete/ a
corundului şi turmalinei roşii sau albastre/ a calcedonei/
smara'dului/ aYua;marinei/ a cristalelor de stânc% şi a
stelelor de diamant din adâncurile &ntunecate:
03B
()nter +ru,at
? #estul/ Jill/ destul@ ? stri'% Oamina râ8ând: A &nceut
s%;mi 9â<âie caul@
? Îmi are r%u:
? #e ce= A >ost minunat@ Îţi st%âneşti imeriul/ ca
le'endarul Laurin
4
:
? #a/ este imeriul meu: #ar de st%ânit &l 9or st%âni
abia cei care 9or 9eni du% noi:
Ea 8âmbi şi m% ri9i cercet%tor:
Am scotocit rintre *%rţi/ entru a sc%a de ri9ire ei:
E8itând/ ea 9eni mai aroae:
? Ai 9rut s%;mi sui ieri ce9a: Ai uitat=
Nu m% aştetam s%;şi mai aduc% aminte de asta: Nu mi;a
9enit uşor s%;mi ascund bucuria: S% renunţ la reţinerea de
ân% atunci= Momentul %rea rielnic: "ân% la urm%/ nici nu
era totul atât de comlicat e cât m% temeam: Ce >rumos
ar >i@ O ceremonie siml% de lo'odn%/ &n cercul intim al
cole'ilor/ un toast al conduc%torului e7ediţiei entru
>ericita erec*e::: "arc% nu am >i a9ut alte 'ri<i@ În realitate/
trebuie s%;mi >i ierdut minţile: -ine c% MaNl şi Ma,tabi nu
b%nuiau ce se &ntâmla cu mine: $otuşi/ era 'reu s% tac
acum/ al naibii de 'reu:
? Jill/ iar%şi 9ise8i@
? Iart%;m%: Ieri/ ai sus= Z/ da::: Nimic imortant:
? $e >ereşti de mine: Îţi mai aminteşti de seara din
-aalbe,= Am serat c% 9om de9eni rieteni:
? "rieteni/ da::: Nu uteam s% m% oresc s% nu &ntreb! Ai
Nabou=
? Ce le'%tur% are Nabou cu asta= #in cu9intele ei se
desrindea o mirare sincer%: Eşti::: un om ciudat:
Uluit am ri9it;o:
? "oate/ Oamina: -a mai mult/ si'ur:
4
Laurin K re'e al iticilor/ &n le'endele tirole8e
03E
Nabou
ANTILUMEA
03G
()nter +ru,at
Sindbad str%unsese sima/ crusta in>erioar% a
"%mântului: Na9a se a>la la şate mii de metri sub >undul
m%rii/ şi se aroia de 8ona mantalei terestre: În
aro7imati9 şaisre8ece ore trebuia s% atin'% 'raniţa
re9%8ut%: Era o adâncime care coresundea uneia de
şai8eci de mii de metri sub continent:
Nu ştiam ce ne aştet% acolo: "uteam s% ne sri<inim
doar e iote8e: În orice ca8/ >elul &n care decursese
c%l%toria ân% acum ne &ndret%ţea s% resuunem c%
na9a 9a coresunde şi e mai dearte:
Era noate/ sau mai bine sus/ reaos: Ca şi &n ca8ul
c%l%toriilor cosmice/ %straser%m ritmul de dou%8eci şi
atru de ore:
.oiam s% dorm/ nu '%seam &ns% linişte: "ulsul &mi b%tea
reede şi uternic: Membrele &mi erau ca de lumb: O
durere &nţe%toare &mi ulsa &n tâmle: Ce semni>icau
aceste simtome= Str%un'eau radiaţii d%un%toare na9a=
#o8imetrele nu indicau aşa ce9a: Ai nici resiunea
e7terioar%/ care creştea &n ermanenţ%/ nu utea >i de 9in%:
$otuşi/ >orţa de 'ra9itaţie crescuse acum sensibil:
M;am ridicat sc%ldat &n sudoare şi am ri9it sre
Sc*elder: #ormea adânc: Resiraţia lui era re'ulat%: Cu
si'uranţ% c% nu era c*inuit de coşmare:
M;am sculat nedumerit: #ac% aş >i >ost e o na9%
obişnuit%/ atunci aş >i utut s% urc e unte/ entru ca aerul
noţii s%;mi r%coreasc% >runtea şi s% ascult >ream%tul
adormitor al m%rii: Aici &ns% nu era nimic altce9a decât
scrâşnetul şenilelor şi u>%itul 'a8elor desc%tuşate:
Ca un beţi9/ m;am &ndretat bâ<bâind sre baia cabinei şi
mi;am scu>undat caul &n a%: Asta >%cea bine: Aa
roas%t% şi curat%/ &n mi<locul urletelor de iad=
#u% ce m;am r%corit m;am simţit ce9a mai bine: #e
dormit &ns%/ nici 9orb%: M;am &mbr%cat le<er şi m;am
strecurat a>ar%:
032
Nabou
Coridorul rincial era ustiu/ O lumin% alid% c%dea e
uşi: Una dintre ele era &ntredesc*is%: Era uşa de la cabina
Oaminei:
.oci slabe &mi a<unser% la urec*e: Oamina 9orbea cu
Nabou: Nu &nţele'eam &ns% nici un cu9ânt: Con9orbirea se
des>%şura &n arab%:
Nabou &n cabina Oaminei/ la aceast% or%@ Am &nre'istrat
>atul ca şi cum aş >i citit un instrument de m%surat: El nu
declanş% &n mine nici o reacţie: $otul &mi era indi>erent: O
ine7licabil% oacitate &mi bloca 'ândirea şi &mi arali8a
membrele:
Cu 'reu m;am transortat mai dearte: În de>initi9/ unde
9roiam s% mer'= Nu ştiam: Un 8'omot &mi atrase atenţia:
.enea din cabina lui +*oram: Radiotele'ra>istul 'emea/ se
89ârcolea &n aşternut:
Am b%tut la uş%: Nici un r%suns:
#u% ce am mai b%tut o dat%/ am desc*is uşa şi am
%truns e8itând &n%untru:
În cabin% ardea lumina: .entilatorul 8bârnâia deasura
atului e care se a>la &ntins +*oram/ comlet &mbr%cat:
Maina şi c%maşa >useser% des>%cute: "ietul &i tres%rea
rintre r%su>l%rile scurte: "%rul ne'ru şi creţ st%tea &ncâlcit
e >runtea ud% de sudoare: Oc*ii s%i mari/ &ncerc%naţi/
ri9eau sre mine/ >%r% s% se mişte:
Ai ne9oie de ce9a/ +*oram= M;am aroiat de el/
cl%tinându;m%:
Abia &şi mişc% bu8ele uscate:
? Nu ştiu: M% simt mi8erabil:
? Ai eu m% simt la >el/ am sus eu: S% c*em doctorul=
El ridic% mâna/ aoi o l%s% isto9it s% cad%:
? Nu:
? #ac% am şti m%car ce se &ntâml%@ A trebuit s% m%
sri<in:
03I
()nter +ru,at
Un tim/ +*oram t%cu ţinând oc*ii &nc*işi: Aoi m% i8bi
ri9irea lui duşm%noas%:
? "entru ce ne târâm de atâta tim &n interiorul
"%mântului=
Aceast% re9olt% brusc% m;a &ns%imântat: "oate c%
de%şisem o 'raniţ% dincolo de care ne ândeau ericole
neb%nuite=
? #e ce=/ 'â>âi +*oram:
Liniştindu;l/ l;am &mins &naoi/ e ern%:
? Înc% 9reo câte9a ore şi e urm% s;a terminat:
? "oate/ suse el bat<ocoritor: Atunci ne 9om duce cu
toţii:
? Fii serios@ M;am uitat la de'etele sale care tres%reau:
Mi;am amintit din nou de cu9intele lui MaNl/ e care le
rostise atunci/ &n Antelias! CÎn ciuda tuturor certitudinilor/
r%mâne un risc/ o necunoscut% &n ecuaţie:::D Omul %sta
trece cu caul rin 8iduri:
? Lui Nabou &i este indi>erent/ mârâi radiotele'ra>istul/ ?
Cum oţi 9orbi aşa/ +*oram@
? Aşa este: Îşi &nc*iuie c% este in>ailibil şi ne tratea8%
e noi ca e nişte marionete: -ilar sune acelaşi lucru:
C*iar şi &n le'%tur% cu doctorul Fara* are ce9a de obiectat:
Ai ea este colaboratoarea lui cea mai aroiat%@
? Nabou este asru/ uţin accesibil/ dar nu este nedret:
Abia rostisem aceste cu9inte şi mi;a %rut r%u: Ce tot
%l%9r%'eam eu= În >ond/ %rerea lui +*oram desre Nabou
era cât se oate de e7act%:
$ele'ra>istul se &ntoarse cu >aţa la erete: Nu mai lua
not% de re8enţa mea: Am lecat/ du% ce i;am aruncat o
ultim% ri9ire &n'ri<orat%:
Uşa de la cabina Oaminei era acum &nc*is%: Coridorul se
&ntindea &n >aţa mea liniştit şi ustiu:
Nici de la unctul de comand% nu mai uteau >i au8ite
9oci: Mi;a 9enit ideea c% Nabou trebuia s% >ie acolo:
031
Nabou
Obişnuia s% reia 9oluntar ser9iciul de noate/ cu toate
c% şi &n timul 8ilei utea >i aroae mereu &ntâlnit unde9a:
Când dormea de >at=
#easura mea şi sub aşii mei scrâşneau dinţii şenilelor:
#in când &n când mu'eau 'a8ele: Urec*ea se obişnuise de
mult cu 8'omotele acestea neliniştitoare: În clia aceasta
&ns%/ le &nre'istram cu o claritate dureroas%: #ac%
milioanele de tone de roc% de deasura lui Sindbad s;ar
r%buşi şi ar 8drobi na9a=
Fireşte/ ştiam c% lucrul aceasta era e7clus: În comaraţie
cu masi9itatea crustei terestre/ 'aleria e care o
str%un'eam era nu mai mult decât un canal subţire ca un
ac: Ai totuşi/ mi se strân'ea inima/ >%ceam e>orturi s% resir
F%r% &ndoial%/ eram bolna9: Oare le mer'ea şi celorlalţi tot
aşa= Nu trebuia s%;l &nştiinţe8 e Nabou=
Am 9rut s% %trund &n laborator entru a mai controla o
dat% instrumentul care indica ni9elul de radiaţie/ dar n;am
mai >ost &n stare s% m% târ%sc decât ân% la cabina mea:
S*elder continua sa >ie cu>undat &ntr;un somn adânc:
A9ea o &n>%ţişare liniştit%/ rela7at%: S%;l tre8esc entru a;i
cere a<utor= Nu a9eam utere nici entru atât: F%r% sa m%
de8brac/ m;am r%buşit e at:
#incolo de leoaele care tremurau/ 9edeam o mare de
>l%c%ri: Lumino8itatea era dureros de %trun8%toare: Erau
oare cu ade9%rat >l%c%ri care âlâiau= Sau mai de 'rab%
materie radioacti9% care se de8inte'ra ne&ntrerut@ U%brele
de cristal se di8ol9au/ toindu;se ca nişte stele de '*eaţ%:
Nu mai e7istau >orme: $otul cur'ea &ntr;o mişcare *aotic%/
re9enind la starea rimordial%:
În mi<locul acestui ocean de ener'ie de8l%nţuit%/ lutea
na9a@ Cât tim 9a mai re8ista oare cuirasa ei de silunit=
Indicatoare dansau &n >aţa oc*ilor mei/ ace tremur%toare
desenau curbe abrute/ l%mi semnali8atoare >ul'erau
&n'ri<or%tor:
003
()nter +ru,at
Uece/ dou%8eci/ cinci8eci de mii de metri adâncime@
#e'etele se crisau e butoanele de re'la<: Fl%c%rile
curindeau na9a:::
#intr;o dat% m% curinse o lumin% bine>%c%toare de
amur': M% a>lam e un trotuar rulant/ &n -eirutul curins de
&nserare: Ai al%turi de mine era b%trânul acela cu 9ideo>onul
de bu8unar: El &mi >%cu semn cu caul şi suse! C-aalbe,@
$rebuie nea%rat s%;l 9edeţi@D Aoi >i'ura lui &mrumut%
tr%s%turile Oaminei/ care &mi >%cu semn cu oc*iul: O mân%
alb%/ ner9oas%/ o smulse de lân'% mine: CEmoţii= Ce
&nseamn% asta= $e <oci cu moartea/ omule@D/ &mi şoti o
9oce asr%/ la urec*e:
Un >ul'er m% orbi: Am des>%cut oc*ii mari: S*elder era
alecat asura mea: "ri9irea sa &mi aluneca cercet%toare e
>aţ%:
? Ce s;a &ntâmlat= ? am &ntrebat eu a'itat:
? (emeai/ suse S*elder:
I;am simţit mâna e >runte/ aoi mi;a luat ulsul:
? Un moment@ Umbla la masa lui: S;a au8it un uşor
8orn%it:
Eui8at am &nc*is oc*ii:
? Cât e ceasul=
? $rei/ r%sunse el: Cu o mişcare raid% &mi su>lec%
mâneca: O atin'ere rece/ o &nţe%tur%:
Ce9a >ierbinte &mi str%b%tu 9enele:
? +*oram@ Ai el:::/ am mai murmurat eu/ aoi mi;am
ierdut cunoştinţa:
La bord/ &nceutul 8ilei era la ora şase: Ne tre8ea Sabi:
"umnul s%u de robot ar >i utut scula şi morţii:
Eram &nc% uţin isto9it: Un duş &mi alun'% &ns% reede
starea de sl%biciune:
? Mi8erabil% noate: Ce s;a &ntâmlat &n de>initi9 cu
mine= ? l;am &ntrebat eu e S*elder/ &n tim ce m%
&mbr%cam:
000
Nabou
El &n%lţa din umeri:
? E9ident/ o surasolicitare a sistemului ner9os/ o
&ncordare su>leteasc%:
? Nu &nţele'/ am sus eu resin'ând e7licaţia:
S*elder &mi arunc% o ri9ire scurt%/ >%r% s% mai &ntrebe
altce9a:
? Cum se simte +*oram=
? Ce9a mai bine:
Am lecat s% lu%m micul de<un:
În sala de mese i;am &ntâlnit e Oamina şi e OsLin MaNl:
În tim ce OsLin aroae c% nu;şi &n%lţa ri9irile de e
bee>stea,ul s%u/ Oamina ne >%cu semn cu oc*iul:
? Nu te bucuri deloc/ Jill=
? Nu ştiu ce moti9 aş a9ea/ am r%suns eu re8er9at:
? "%i/ ast%8i este 8iua cea mare: .om atin'e unctul cel
mai adânc al c%l%toriei noastre:
? Într;ade9%r: În <urul orelor dou%8eci: M;am &ntors sre
Sabi/ care tocmai &nainta 'r%bit:
Atitudinea mea rece o 9a >i iritat e Oamina: Simţeam c%
m% obser9a: În cele din urm% suse!
? Nu te simţi bine= Eşti atât de alid@
? Am dormit rost:
? Nu acelaşi lucru &l ot sune desre mine:
? Mm: Ai Nabou=
? Cum aşa= #e ieri sear% nu l;am 9%8ut:
$rei dimineaţa ? asta numea ea ieri sear%@ mi;am sus
eu re9oltat şi l;am &ntrebat e MaNl!
? Cine este acum de ser9iciu &n >at%= În >elul nostru de a
9orbi e na9%/ rin C&n >aţ%D se &nţele'ea unctul de
comand%:
? Ma,tabi l;a &nlocuit e c%itan/ &mi e7lic% MaNl: #u9al
se lân'ea de uternice dureri de ca:
Uimit/ l;am ri9it e S*elder:
? .a trebui s%;i sunem lui Nabou:
004
()nter +ru,at
MaNl >%cu semn c% nu:
? Un >leac@
? "oate c% nu/ relic% S*elder: +*oram este şi el bolna9:
? Asta nu oate >i o &ntâmlare/ suse Oamina
&n'ri<orat%:
? .om 9edea/ obser9% S*elder:
Ne;am terminat micul de<un &n t%cere: #esi'ur/ >iecare
dintre noi &şi >%cea 'ri<i &n le'%tur% cu misterioasele
simtome de boal%: Oamina %r%si rima sala de mese/
entru a;l &nlocui e -ilar: Imediat lec% şi S*elder: .oia s%
se ocue de #u9al: Aşa c% am r%mas sin'ur cu MaNl:
MaNl &l obser9a 'ânditor e Sabi/ care cur%ţa masa &n
'rab%:
? Unui automat/ aşa ce9a nu i s;ar &ntâmla:
? Cre8i c% este e7clus ca automatele de o clas%
suerioar% s% >ie 9%t%mate &n >uncţiunile lor de 9reo radiaţie
oarecare= ? l;am &ntrebat eu:
? Automatele sunt in9ulnerabile la radiaţii/ &n interior ca
şi &n e7terior: În de>initi9/ centrul lor ener'etic emite el
&nsuşi articule: #ar cum aşa/ radiaţii= Na9a este doar
&ndea<uns de rote<at%:
? S% ser%m: O certitudine ne 9a da abia e9aluarea
e7act% a &nre'istr%rilor do8imetrice: (ândeşte;te c% ne
aroiem de o 8on% a "%mântului a c%rei alc%tuire o
b%nuim doar:
MaNl scutur% indi'nat caul:
? Sistemele de alarm% lucrea8% er>ect:
? Ai dac% totuşi/ ca urmare a unor in>luenţe e7terioare
necunoscute/ ele nu 9or >uncţiona= #in noatea trecut% m%
muncea &ndoiala &n le'%tur% cu si'uranţa sistemelor noastre
automatice:
? Atunci r%mâne tocmai riscul e care/ oricum/ &l
consideri ca >iind ine9itabil/ riost% el dur:
006
Nabou
? Îmi aduci aminte de discuţia noastr% din Antelias/
OsLin: Atunci ne;ai dat s% &nţele'em c% &n scurt tim 9om
a9ea la diso8iţie biomate: Asemenea ? cum s% le sun= ?
or'anisme arti>iciale nu ar >i la >el de ericlitate ca şi roi/
dac% ar >i trimise &n locul nostru/ &ntr;o ast>el de e7ediţie=
? Ele 9or >i mai sensibile decât automatele
con9enţionale/ accet% el/ du% ce e8it% uţin: În
comaraţie cu acest de>ect/ e7ist% &ns% a9anta<e decisi9e:
? R%mâne desc*is% &ntrebarea dac% un roiect atât de
roblematic/ cum este construcţia unor biomate/ rentea8%
ur şi simlu:
MaNl m% >ul'er% cu ri9irea:
? "entru a rote<a 9ieţi omeneşti/ nimic nu oate >i rea
costisitor sau rea di>icil@
? -ine&nţeles: .reau doar s% sun c% a roduce un
automat biolo'ic nu este &n >ond o treab% siml%:
? Un biomat nu este rodus/ ci de89oltat: MaNl %rea
indi'nat de neştiinţa mea: "ân% ce oate intra &n >uncţiune/
adic% ân% ce este des%9ârşit din unct de 9edere >i8ic şi
siritual/ ot trece cel uţin dou%8eci de ani:
? Ca la oameni=
? Ce9a asem%n%tor: Noi 9om l%sa natura s% lucre8e &n
orice ca8/ du% 9oinţa noastr%: Codul 'enetic ? &ntr;o
oarecare m%sur%/ c*eia 9ieţii ? ne este cunoscut: Nu &l
utem &nc% utili8a du% cum am dori: Cine cunoaşte notele/
nu este &nc% mu8icant: În câţi9a ani 9om >i caabili şi de
asta:
L;am ri9it cu de8arobare e MaNl:
? -iomatul 9a creşte deci ca un om=
? #a: Ai cunoştinţele le 9a dobândi du% rinciiul
*inoediei/ suse MaNl simlu:
? Atunci/ entru numele lui #umne8eu/ ce &l mai
deosebeşte e biomat de om/ OsLin=
MaNl 8âmbi:
00B
()nter +ru,at
? Nu 9a a9ea su>let:
? Un monstru= Asta e nebunie curat%@
? -iomatul 9a >i ceea ce 9om >ace din el! un a<utor al
omului: $e;ai liniştit=
? Nu e de;a;ntre'ul: #ac% s;ar &ntâmla ca un biomat
s% se dere'le8e şi s% ro9oace nenorociri=
? Nu ar utea şi nici nu ar dori aşa ce9a: Caracterul s%u
? &n m%sura &n care ne este ermis s% 9orbim de el ? ba
c*iar raorturile sale >aţ% de oameni/ ca şi >aţ% de
societate/ şi le oate e7rima numai &n limitele 'raniţelor
e care i le 9a >i7a un ro'ram de ba8%: Asta coresunde
input;ului unui automat tradiţional:
Ia;l ca e7emlu e Sabi al nostru: El ar a9ea >orţa de a te
ameninţa serios: #ar la el/ lucrul acesta/ ur şi simlu/ nu
se oate &ntâmla/ >iindc% nu a >ost inclus &n ro'ramul
du% care >uncţionea8%: $ot ceea ce e de natur%
cibernetic% oate >i diri<at: Lucrul acesta este 9alabil şi
entru sistemele biolo'ice:
? Aşadar se oate ima'ina c% &nsuşirile unui om/ care
duc la o comortare nesocial%/ ar utea >i/ &ntr;o oarecare
m%sur%/ in>luenţate din interior=
? În ca8ul sinte8ei unui biomat aşa se 9a roceda: Nu
e7ist% in>ormaţii ereditare care ar utea >i de>icitare: #in
unct de 9edere al caracterului el este/ ca s% sunem aşa/
imun: În ca8ul omului/ lucrurile stau alt>el: El transort% cu
sine/ din 'eneraţie &n 'eneraţie/ un >ond ereditar str%9ec*i:
#ac% aici se roduc cone7iuni 'reşite/ atunci acestea se 9or
e7rima &n de>ecte cum ar >i rediso8iţia entru bolile
ereditare/ a>ecţiunile si*ice şi aşa mai dearte:
Cunoştinţele noastre desre alc%tuirea urt%torilor de
in>ormaţie ne ermit s% inter9enim o8iti9 &n ast>el de
situaţii/ &n orice ca8/ e o cale indirect%: "utem deci s%
in>luenţ%m >a9orabil tendinţa de de89oltare/ aroae c*iar
direcţia ulterioar% a e9oluţiei/ $otuşi/ reacţiile si*ice la
00E
Nabou
mediul ambiant/ in>init de multile/ se sustra' artei diri<%rii:
Aceasta este una dintre di>erenţele cele mai imortante
dintre om şi automat:
? Am imresia c% &n ca8ul acesta ne &ndret%m sre o
situaţie &n care nu o 9om scoate rea uşor la ca%t/ am
m%rturisit eu:
MaNl &şi strâmb% ironic 'ura:
? Când rimii anatomişti au disecat un cada9ru
omenesc/ robabil c% au 'ândit la >el: $rebuie s% ai cura<ul
de a ri9i &n satele cortinei:
În cursul orelor urm%toare/ ec*ia<ul nu &şi %r%si
osturile: Sindbad se delasa cu 9ite8% redus% rin artea
suerioar% a mantalei terestre:
Obser9am din laborator des>%şurarea e9enimentelor:
S*elder se a>la şi el aici: Radiotele'ra>istul şi #u9al nu &i
mai roduceau nici un >el de 'ri<i: Îşi &ndelineau din nou
ser9iciul: Simtomele de boal% dis%ruser% la >el de reede
e cât a%ruser%:
#eşi toate instalaţiile de a9erti8are >uncţionau automat/
nu am l%sat din mân% maneta de ilotare: Instrumentele de
m%sur% indicau anomalii &n structura rocilor de ro>un8ime/
e care resiunea enorm% şi radioacti9itatea care creştea
&n ermanenţa le &ncin'eau din ce &n ce mai mult: #incolo
de norii de 'a8e roduşi de instalaţia de >ora</ se contura o
lumin% 9er8ui metalic%:
"ri9irea lui S*elder era a'%ţat% de oscilo'ra>:
? Acum situaţia de9ine critic%/ murmur% el:
? În curând 9om utea sune c% am i8butit/ l;am liniştit
eu:
El 9roia s%;şi ascund% ner9o8itatea şi &ncerc% s%
'lumeasc%:
? Ei/ ân% &n centrul "%mântului mai e uţin:
00G
()nter +ru,at
? O temeratur% solar% şi o resiune de câte9a milioane
de atmos>ere ? mulţumesc@
? E si'ur=
? #o9e8i nu e7ist%: "resuuneri/ iote8e/ calculele unor
oameni inteli'enţi: Nimic mai mult:
#in cabina radiotele'ra>istului utea >i au8it% 9ocea lui
+limos: Era &n le'%tur% ermanent% cu -Nblos:
#eodat%/ 9ocea lui Nabou se au8i &n di>u8or!
? M%riţi cu trei 'rade un'*iul de &nclinaţie@
S*elder m% ri9i seriat:
? #e ce asta= "ericol=
? #a de unde@ "robabil c% 9rea s% a<un'% mai reede la
ţint%:
Am corectat direcţia ra8ei laser şi am transmis unctului
de comand% con>irmarea e7ecut%rii ordinului:
Imediat aoi 9eni indicaţia!
? .ite8a lus dou% 8ecimi@
Oamina m% c*em% din centrala ener'etic%:
? "oţi r%sunde de asta/ Jill=
? #a/ am sus eu scurt: Eram surrins: Întrebarea
Oaminei &nsemna o critic% desc*is% la adresa lui Nabou:
$oate staţiile na9ei erau le'ate &ntre ele rintr;o reţea
radio>onic%: Nabou trebuie deci s% >i au8it cu9intele ei: #ar
t%cea: S% >i e7istat din nou ne&nţele'eri &ntre cei doi=
? Alo/ Oamina@ ? am stri'at eu:
Ea r%sunse imediat:
? #a/ Jill=
? #e ce m;ai &ntrebat=
? Ca 'eolo'/ tu eşti cel care are ultimul cu9ânt:
.â<âitul a're'atelor de >ora< sori: Sindbad &nainta mai
reede sre adâncuri:
002
Nabou
MINUNEA
"uţin du% orele treisre8ece/ sondele indicau modi>ic%ri:
Erau umbre de o m%rime considerabil%: Am orit
motoarele:
? Ce s;a &ntâmlat= ? stri'% MaNl din centrala de
comand%:
? Am dat este nişte ca9it%ţi mari:
? #ar le utem ocoli: Sau nu=
? Fireşte: Mai sunt dou% sute de metri ân% acolo: #ar ar
trebui s% 9edem desre ce este 9orba:
? Acti9itate 9ulcanic%=
? Nu: sta'nea8%:
? Mm:
Nabou inter9eni şi el: El nu 9orbi cu mine/ ci cu +*oram:
Imediat aoi/ di>u8oarele reţelei de bord r%sunar% e
&ntrea'a na9%:
? $oţi colaboratorii &n sala de mese entru cons>%tuire/
9% ro'@
#orea Nabou s%;şi &nsuşeasc% rounerea mea= Era o
acţiune temerar%: Am mai e7aminat &nc% o dat% ima'inea
ecoului: Na9a se a>la la ba8a unei mari ca9it%ţi: La o
&nclinare a direcţiei de &naintare cu &nc% numai câte9a
'rade/ obstacolul ar >i utut >i ocolit e dedesubt:
În sala de mese Nabou m% in9it% s% dau e7licaţii e7acte:
Fireşte c% nu uteam sune decât ceea ce indicau
instrumentele:
? O eşter% atât de mare ? are o lun'ime de câţi9a
,ilometri ? care s% nu aib% le'%tur% cu o 9atr% 9ulcanic%/
este neobişnuit% entru aceast% adâncime:
? Eşti si'ur/ Jill/ c% nu este 9orba de acti9itate
9ulcanic%= ? m% &ntreb% Ma,tabi:
00I
()nter +ru,at
? #oar dac% toate aaratele de m%sur% s;au de>ectat:
? S% cercet%m eştera@ ? ceru Oamina:
? #ac% ne a>l%m la ni9elul ardoselii/ nu e ne9oie decât
s% &naint%m &n interior/ >u de %rere MaNl:
Ma,tabi era *ot%rât &motri9%:
? S% unem &n rime<die na9a= În nici un ca8: .a trebui
s% ne menţinem desc*is% osibilitatea retra'erii şi/ la
ne9oie/ s% ocolim re'iunea:
Am >ost de acord cu Ma,tabi:
? În 8ona aceasta/ >iecare as trebuie s% >ie c*ib8uit cu
'ri<%:
? Cum alt>el 9reţi s% a<un'eţi &n eşter%= ? &ntreb%
S*elder:
? "e <os/ r%sunse simlu Nabou:
? Ce/ 9reţi:::=
? A9em la diso8iţie costume seciale de sca>andru:
? $otuşi/ lucrul acesta mi se are rea riscant/ şi ca
medic am re8er9e:
? Costumele de sca>andru sunt si'ure/ Nabou ne ri9i e
toţi: Cine este entru e7cursie=
El ridic% rimul mâna: Oamina/ MaNl şi cu mine eram
entru: Sc*elder se ronunţ% &motri9%: Ma,tabi e8ita şi se
abţinu de la 9ot: "ri9irea lui Nabou c%8u asura mea:
? .om &nainta cu na9a ân% ce 9om utea reali8a o
'alerie de %trundere: Aoi o ornim la drum: "rimul sunt
eu: #ac% nu e7ist% nici un ericol/ urmea8% Oamina/ MaNl şi
dumnea9oastr%:
? Oamina ar trebui s% r%mân% la bord/ am >ost eu de
%rere:
Ea m% ri9i ro9ocator:
? "entru care moti9= Aş 9rea s% >iu şi eu de >aţ%@
? Atunci/ re'%tiţi;9%/ suse Nabou: Ma,tabi/
dumnea9oastr% reluaţi comanda na9ei cât tim suntem e
drum:
001
Nabou
Sindbad &nceu s% se aroie de ca9itate: Na9a >u aoi
din nou orit%: #e8inte'ratoarele toir% roca ân% ce a%ru
o 'aur% &ntunecat%:
A trebuit s% aştet%m uţin entru ca temeratura s%
coboare: Între tim am &mbr%cat costumele de sca>andru:
Nu era uşor s% te strecori &n ec*iamentul acesta incomod:
S*elder ne a<ut%:
? Am sen8aţia c% sunt de risos/ se lânse el:
? .ino cu noi@ ? stri'% Oamina din latoşa ei
transarent%/ 9âslind cara'*ios cu braţele terminate &ntr;un
>el de '*iare:
? E mai bine dac% r%mâi aici/ ca re8er9%/ &i suse MaNl lui
S*elder: "oate c% 9a >i ne9oie de tine:
? Iar le 9e8i e toate &n ne'ru= ? am bomb%nit eu:
? Unde este Nabou=
? E de<a &n eclu8%:
? Atunci s;o ornim@
Eclu8a de la ror% se a>la sub unctul de comand%:
Nabou o %r%sise de<a: "e ecran &l 9%8ur%m stând c*iar &n
>aţa na9ei:
? Alo/ Nabou= Care e situaţia=
? $otul e &n ordine:
? Cum ne au8iţi=
? -ine:
? Nu e ne9oie de cablu tele>onic=
? Nu:
Ne;am temut c% oate 9reo in>luenţ% oarecare ar utea
s% deran<e8e aici comunicaţia radio a costumelor de
sca>andru: Nu era ca8ul:
Nabou se &ndreta cu aşi 'rei sre unctul de
%trundere &n eşter%: "ân% acolo erau cam şate8eci de
metri: Mer'ea ca şi cum ar >i >ost lucrul cel mai >iresc din
lume: N;am utut s% nu;i admir &n secret cura<ul: #is%ru &n
043
()nter +ru,at
'olul c%scat ca un 'âtle< lacom: #in interiorul eşterii
i8bucneau aburi subţiri/ cenuşii:
? Nabou@
? Aştetaţi@
Ascultam &ncordaţi: $%cerea se relun'ea:
? Nabou@ ? stri'% Oamina &n'ri<orat%:
#e9enisem şi eu ner9os: #e ce nu se >%cea au8it= Ce
&nsemnau aceste crâmeie de ceaţ% care continuau s%
n%9%leasc% din ori>iciu=
? Cu si'uranţ% ca mai &ntâi cercetea8%/ bomb%ni MaNl:
Nu a9em nici un moti9 s% ne &n'ri<or%m:
În >ine/ Nabou ne c*em%:
Am ieşit din eclu8%: M;am &n9ârtit &n <urul na9ei: Monstrul
scliitor din 'alerie o>erea o ri9elişte stranie: Ferindu;mi
oc*ii de lumina re>lectoarelor cu mâna/ l;am recunoscut e
Ma,tabi/ &n satele 'eamului unctului de comand%/ şi &n
<urul lui restul ec*ia<ului:
.ocea lui +*oram &mi r%sun% strident &n urec*i:
? R%mâneţi e receţie@
Mersul era obositor: Simţeam c% am o 'reutate dubl%:
Oaminei &i mer'ea/ >ireşte/ la >el: "rin 'eamul c%ştii de
rotecţie i;am 9%8ut >aţa &nroşit% de &ncordare:
? Re'lea8% temeratura la cincisre8ece 'rade/ alt>el nu
re8işti/ am s>%tuit;o eu:
MaNl se a>la de<a la intrarea eşterii: El lumin% cu
lanterna &n be8n%: CMm@D/ l;am au8it eu morm%ind:
Cu recauţie/ am trecut este râul de ma'm% cu 9âr>uri
ascuţite: Orbiţi &nc% de lumina 9ie din 'alerie nu am
recunoscut la &nceut nici un am%nunt: Aburii care luteau
&n <urul caetelor noastre &miedicau 9i8ibilitatea:
$retat/ oc*ii ni se obişnuir% cu &ntunericul şi 9%8ur%m
deodat%/ &n >aţa noastr%/ la lumina uternic% a lanternelor/
o lume care sem%na cu Madesul din ima'inaţia mea:
040
Nabou
#easura noastr% luteau nori 'rei/ cenuşii: În%lţimea
real% a ca9it%ţii nu utea >i stabilit%: C"eisa<ulD era alc%tuit
din cocoaşe netede şi din adâncituri: Nici o alt% >orm%
deosebit% de relie>/ nici stânci/ nici ra>: #oar o mas%
indi>erent% care scliea metalic &n clia &n care 9reo ra8% de
lumin% c%dea asura ei:
În oc*ii Oaminei se citea saima: .eni mai aroae de
mine:
M;am uitat la termometrul de la &nc*eietura mâinii: $rei
sute de 'rade@
O re'iune nu rea >rumoas%/ murmur% MaNl:
? O bul% imens%/ &n interiorul "%mântului:
? Ai acolo/ sus=
? "robabil 9aori de metan:
? Iat%;l e Nabou@ ? suse Oamina:
#earte/ &n >und/ se i9i un unct luminos:
? Alo/ Nabou@ Aţi '%sit ce9a=
? .eniţi &ncoace@
"ân% la el erau cam cinci sute de metri: Am &nceut s%
m%rş%luim &n direcţia lui:
Scliirea luminoas% din ori>iciul de trecere se micşora/ &n
tim ce lumina lui Nabou de9enea mai mare: "e drum am
desrins de e sol câte9a >ra'mente entru anali8%:
Erau >oarte 'rele/ substanţa din care erau alc%tuite a9ea
o densitate neobişnuit%: I;am &ntins Oaminei un >ra'ment:
Se ar%t% uimit% de 'reutatea lui:
? E de mirare c% ne mai utem mişca/ 'â>âi ea:
? E destul de ane9oios/ suse MaNl: Numai s% nu sc%%m
din oc*i 'aleria/ c% atunci suntem ierduţi@ În monotonia
asta ne utem uşor r%t%ci:
În'ri<orarea lui MaNl era &ndret%ţit%: În a>ara cercului de
lumin% al lanternelor noastre nu e7istau alte reere de
orientare şi semnalele na9ei de9eneau cu >iecare as mai
slabe:
044
()nter +ru,at
? Nabou/ entru numele lui #umne8eu/ de ce aţi &naintat
atât de dearte= Ce aţi '%sit acolo=
? .eniţi@ ? reet% Nabou:
Când/ &n s>ârşit/ &l a<unser%m/ st%tea e o mo9il% mic%@
ar%ta cu mâna &n <os:
În >aţa noastr% se &ntindea un lac: -a nu/ trebuie s% >i o
mare: Neted% ca o'linda/ dar a9ând o culoare cenuşie
&nc*is%/ se ierdea &n de%rtare/ acolo unde norii de metan
coborau ân% la sura>aţa ei:
? A%= ? &ntreb% Oamina:
? E9ident/ suse Nabou: $emeratura e de trei sute de
'rade:
? Nici m%car nu >ierbe:
? La resiunea care domneşte aici/ unctul de >ierbere
se a>l% mult mai sus:
"e sura>aţa aei a%reau din când &n când b%şici leneşe:
? "oate c% e 9orba de un rest al oceanului rimordial/
&nc*is &n interiorul "%mântului de miliarde de ani/ am
resuus eu:
? Nu m;ar mira deloc dac% un i*tio8aur şi;ar scoate
caul din bulionul %sta: Oamina se scutura de oroare:
? Absurd@ suse MaNl: (ândiţi;9% la temeratura aei@
#in artea mea/ mare rimordial%/ dar/ >%r% 9iaţ%:
Nici m%car &n stare de coa8er9at
6
:
L;am contra8is:
? N;aş decide atât de reede/ OsLin:
Oamina se uit% cu s>ial% &n <ur:
? Ce %rere a9eţi/ Nabou=
? Aici este 9iaţ%@ Ne ar%t% cu ra8a de lumin% a lanternei
sale un anumit loc de e sol:
O urm% umed% &ntunecat%/ 'elatinoas%:
? Aeri=
6
coa8er9at K sistem de molecule de albumina &n oceanul
rimordial/ cu un metabolism rimiti9:
046
Nabou
? Nu/ mai de'rab% melci/ melci uriaşi:
? În aa aceasta >ierbinte= Imosibil@
? Iat% aici aceeaşi urm%@ Ai acolo alta:
? #a/ este tot &n <urul nostru/ suse Nabou: R%mâneţi
e loc@ Nu stin'eţi lumina@
El %şi sre mal şi intr% &n a%: #u% câţi9a aşi se
scu>und%=
? Cum uteţi &n'%dui aşa ce9a= ? stri'% Oamina
turburat%:
Indecis/ l;am ri9it e MaNl:
? Ce >acem=
? Aştet%m@
$recur% un minut/ dou%/ trei:
? M% duc du% el/ am sus eu:
Oamina nici nu 9roia s% aud% de aşa ce9a:
? Atunci toţi@
? Aţi &nnebunit= ? 8bier% MaNl: #ac% trebuie nea%rat/
atunci s% mear'% doar Jill:
El m% &minse &n iet cu cleştele de la mân%:
? $e &ntorci imediat &naoi/ ai au8it= Orice s;ar &ntâmla
acolo/ trebuie &ntâi s% ne s>%tuim: #oar 9e8i c% de acolo/ de
<os/ le'%tura radio cu noi nu >uncţionea8%:
Aa se &nc*ise deasura mea: Era tulbure: Lumina
lanternelor nu r%8b%tea nici m%car la un metru:
? Alo/ Nabou@
? Aici@
Am r%su>lat uşurat/ am &mins uternic cu braţele &n a%
şi am ornit;o e urmele stri'%tului s%u: Fundul era
alunecos şi ceda tretat: Uneori/ câte o bul% se ridica &n
sus/ le'%nându;se:
"rin aeluri ermanente l;am '%sit e Nabou: Adâncimea
era cam de 8ece metri: Fascicolul de lumin% al lanternei
sale dansa ne&ntrerut:
04B
()nter +ru,at
? Nu se 9ede nici o >iinţ% 9ie/ am sus eu: "o9estea cu
melcii trebuie s% >i >ost o eroare:
? Stin'eţi lumina@
Ambele lanterne se stinser%:
? "entru ce=
? Wineţi;9% cât mai aroae de mine@
#eodat% am a9ut sentimentul c% sunt &mins &nainte:
-raţele &mi erau imobili8ate: Am &ncercat s%;mi >i7e8
icioarele e sol: #e'eaba/ cu toat% >orţa mea de urs/ ce9a
m% &min'ea mai dearte/ cu o utere blând%:
? Lumin%@
? Ce a >ost asta= Acuma a trecut:
? Fiinţe 9ii:
? Nu cred:
? Se tem de lumin%: Cât tim lanternele sunt arinse/
suntem &n si'uranţ%:
? O resiune &ntâml%toare: .reun curent sau aşa ce9a:
? S% mai &ncerc%m o dat%@
Acelaşi re8ultat: Am >ost c%raţi din loc mai mulţi aşi:
Când se >%cu din nou lumin%/ am desrins aaratul de
>ilmat/ care era montat &n costumul de sca>andru:
? #e risos/ >u de %rere Nabou: El reacţiona &n aceast%
&mre<urare c% de obicei/ &n tim ce mie mi se ridicase %rul
&n ca:
? Credeţi cu ade9%rat c% sunt animale=
? Animalele atac% sau >u': Ceea ce s;a &ntâmlat aici nu
se oate numi atac:
? .reţi s% suneţi c% este 9orba de o comortare
remeditat%::: inteli'ent%=
? .om 9edea: Aucaţi;m% de min%@ Wineţi;9% cât se
oate de tare: S% nu l%saţi &n nici un ca8 lanterna din mân%@
Am stins lumina din nou:
? S;o &nre'istre8e oare/ cu ade9%rat=
? Cel mult ca durere:
04E
Nabou
Con9orbirea noastr% radio nu;i deran<a: Am >ost &minşi
&nainte/ cu toate c% ne;am &motri9it: #e >at/ &motri9a
cui= "%rea c% >orţa aceasta/ c%reia nu i te uteai &motri9i/
nu ro9enea de la nimic material:
Fundul aei se &n%lţa &ncet:
? Ce 9or >ace cu noi=
? Nu ar s% aib% intenţii rele:
? #ar 9or ce9a recis:
? S% aştet%m@
Am >ost scoşi din a% şi ne;am tre8it dintr;o dat% e mal:
Sen8aţia de a >i suuşi unei constrân'eri trecuse:
Am ri9it &n <ur >%r% s% ot scoate o 9orb%: Unde9a/
dearte/ se le'%nau dou% uncte luminoase:
? Oamina@ ? am stri'at eu: Simţeam ne9oia s%;i
o9estesc &ntâmlarea rin care trecusem:
? Jill/ &n s>ârşit@ Unde eşti= L;ai '%sit e Nabou=
? .enim@
Nabou arinse lanterna şi lumin% solul: "este tot/ urme
de melci@
? Ne;au luat dret intruşi/ dar nu ne;au atacat/ ci ne;au
transortat::: dearte de imeriul lor/ a constatat Nabou:
Am ri9it urmele/ aa 'âl'âitoare: Sudoarea mi se
scur'ea de;a lun'ul >runţii:
Sin'ur nu rea ai >i re8istat/ am recunoscut eu: Ai dintr;
un sentiment sontan de recunoştinţ%/ am 9rut s%;i strân'
mâna lui Nabou: Când i;am 9%8ut &ns% >aţa alid%/ imobil%/
&n satele 'eamului c%ştii de rotecţie/ am l%sat braţul s%
cad%: &n mediul acesta >antomatic resimţeam cu deosebit%
t%rie r%ceala care 9enea de la el:
Ar%tând cu caul sre unctele luminoase/ Nabou suse!
? Ne aşteat%:
Ne;am 'r%bit &naoi: M% ţineam cu 'reu du% el: "%rea s%
nu >ie deloc marcat de oboseal%:
Foarte &n'ri<orat%/ Oamina i se adres% imediat lui Nabou!
04G
()nter +ru,at
? Nu 9i s;a &ntâmlat nimic=
"e el &l &ntreba/ nu e mine@ Asta m;a nec%<it:
? Am sc%at/ r%sunse el scurt:
În >ine/ Oamina lu% cunoştinţ% şi de re8enţa mea:
? "o9esteşte tu/ Jill@
&mi trecuse c*e>ul de aşa ce9a:
? "e na9%/ nu acum:
#u% ce am luat o rob% de a% entru S*elder/ am
ornit la drum:
"e bord/ relatarea noastr% a >ost rimit% la &nceut eu
r%ceal%: Nu eram cre8uţi/ ba s;au >%cut c*iar 'lume: "ân% &n
clia &n care MaNl i8bi cu umnul &n mas% şi r%cni c% el nu
ermite nici o re8er9% şi c% a 9%8ut cu oc*ii lui urmele de
melci:
S*elder aler'% &n laborator entru a anali8a roba de
a%: Ma,tabi ceru le'%tura cu -Nblos/ dorea s%;l in>orme8e
e +limos:
F%r% s% dea 9reun semn de oboseal%/ Nabou se &ndret%
sre unctul de comand%: Ne 8orea s% ornim mai dearte:
Na9a >u retras% şi adus% e o direcţie nou%:
M;am aruncat &n at/ &ns% oricât de eui8at eram/ nu am
utut adormi:
"rin aa tulbure m% ri9eau oc*i/ oc*i inteli'enţi şi
&ntreb%tori: Aceştia se &nmulţir% mereu/ ân% ce >ormar% un
cerc &nc*is &n <urul meu: Oc*i dintr;o lume str%in%/ &n
interiorul "%mântului:
I8bucni o lumin%: Oc*ii dis%rur%: #ar &n a% ondulau
umbrele unor coruri 'reu de identi>icat: În de%rtare am
recunoscut;o e Oamina: Am stri'at;o/ 9oiam s% a<un' la
ea: Fiinţele sectrale m% târau dearte de ea: $ot mai o
arte: "ân% ce n;am mai 9%8ut;o:
042
Nabou
LA ŢINT!
04I
()nter +ru,at
Cu o &ntâr8iere de este dou% ore am atins ţinta c%l%toriei
noastre: Uece mii de metri sub >undul m%rii@
Na9a &şi modi>ic% din nou cursul şi/ r%mânând la acelaşi
ni9el/ tra9ers% un strat masi9 de eridotit/ care se do9edi a
>i stabil: Aici am constatat o concentrare ridicat% de metale
'rele: U%c%minte aroae nelimitate de materii rime
reţioase uteau >i e7loatate &ntr;o buna 8i &n aceast%
8on% a "%mântului:
Un as decisi9 entru reali8area roiectului Marea
Mediteran% >usese >%cut: "uteam >i mulţumiţi de succesH şi
c*iar eram: Încordarea/ care ne t%iase resiraţia &n timul
orelor trecute/ >%cu loc unei diso8iţii otimiste:
Nu alt>el st%teau lucrurile e -Nblos: +limos ne;a descris
entu8iasmul care domnea la bord şi ne;a transmis ur%rile
de succes ale Academiei/ entru des>%şurarea &n continuare
a c%l%toriei noastre sub%mântene:
La cin% ? orarul nostru se d%duse cu totul este ca ?
aroae toţi membrii e7ediţiei se reunir% &n sala de mese:
Nabou lisea: CS;a retras &n cabina sa şi nu doreşte s% i se
9orbeasc%D/ ne e7lic% Ma,tabi:
? Câte9a cu9inte de areciere/ &n secial entru
madame Fara* şi entru "erten,am/ ar >i utut totuşi
sune/ >u de %rere in'inerul -ilar: Este mai ales meritul
9ostru c% totul a mers bine:
? Nu un reţ e aşa ce9a/ m;am a%rat eu: Fiecare
dintre noi a dat tot ce a a9ut mai bun: În a>ar% de asta/ de
la e7cursia &n eşter%/ Nabou nu a &nc*is oc*ii:
Oamina d%du din ca şi se alec% este >ar>uria ei:
"%rea &ns% de8am%'it% de >atul c% Nabou nu lua arte la
cin%: Cu si'uranţ%/ nu din cau8a cu9intelor de areciere e
care le;ar >i utut rosti &n >aţa &ntre'ului ec*ia</ mi;am
sus eu: #e ce nu se ducea la el= În eşter% >usese atât de
041
Nabou
reocuat% de ersoana lui: Sau oate c% o 9a c%uta el/ ca
&n noatea trecut%= Indisus/ am &mins &ntr;o arte cuţitul
şi >urculiţa:
? Ei/ ei/ Jill/ nu ai o>t% de mâncare= ? m% &ntreb%
Ma,tabi: A re>u8a cu disreţ e7celenta mâncare i se %rea/
desi'ur/ un %cat@
? Nu@ ? am r%suns eu iritat:
S*elder se uit% la mine cu ri9irea sa de medic: "entru
asta/ mai;mai c% i;aş >i trântit o 'rosol%nie:
? Când 9om >i din nou &n -eirut/ 9a trebui/ &nainte de
toate/ s% te odi*neşti/ continu% Ma,tabi:
? #e ce tocmai eu=
"%i/ entru c% aici/ e bord/ o orţie &nsemnat% de
r%sundere aas% e umerii t%i: -ilar are dretate:
? Nu ai 9rea s% sc*imb%m tema= ? am rous eu
ner%bd%tor: Obser9asem c% Oamina era adâncit% &ntr;o
con9orbire cu MaNl: Ea nu lua act de re8enţa mea: Ce mai
>%cusem/ de m% edesea cu indi>erenţa=
? Wi;am sus c% roba de a% din eşter% nu a indicat
nimic deosebit= ? m% &ntreb% S*elder:
? Nu/ doar ân% acum am dormit@ ? am riostat eu
nerietenos:
$onul meu distant nu;l deran<%:
? #e alt>el era limedeH la aceast% temeratur%/ toate
le'%turile or'anice sunt distruse/ &n m%sura &n care au
e7istat 9reodat%: Nici 9orb% nu oate >i de 9iaţ%@
? "%cat c% nu ai >ost cu noi: Acolo era 9iaţ%/ ba c*iar
9iaţ% suerior or'ani8at%/ inteli'ent%@
Ma,tabi &nc% nu 9oia s% cread% aşa ce9a:
? Jill/ ai sus sin'ur c% ar utea >i 9orba de o r%m%şiţ% a
m%rii rimordiale: "ân% aici sunt de acord cu tine: #ar
9iaţ%= $rei sute de 'rade/ de miliarde de ani/ nici un >el de
lumin% şi/ &n lus/ nori de metan@
063
()nter +ru,at
? În sc*imb/ caracteristici constante ale mediului/ aşa
cum e "%mânt nu a9em: În aceste condiţii se uteau
de89olta cu totul alte >orme de 9iaţ%:
? Care sunt in9i8ibile= S*elder &şi strânse 'ura/ ironic: În
lumea unei ic%turi de a%/ da: Îns% aşa cum te 'ândeşti tu/
nu: Asta &ntrece uterea mea de &nţele'ere:
? Un moment@ Oc*iul nostru este sensibil la o lumin% cu
o anumit% lun'ime de und%: #ac% e 9orba de obiecte >oarte
mici sau transarente/ aşa &ncât s% nu re>lecte su>icient%
lumin% 9i8ibil%/ atunci ur şi simlu nu le 9edem: #aca am
>i &n situaţia de a recunoaşte cu oc*iul liber moleculele/
atunci am 9edea 9ântul: Aşa &ns%/ obser9%m doar e>ectul
lui: Ai un aarat de >ilmat obişnuit este re'lat du% oc*iul
nostru: #e aceea/ >ilmul e care l;am &nre'istrat &n eşter%/
sub a%/ este 'ol:
? #eci >iinţe 'a8oase sau imateriale=
? Nu e7ist% >iinţe care s% nu >ie materiale/ se ouse
Ma,tabi:
? Foarte ade9%rat: Ai de aceea/ o ast>el de >iinţ% oate
l%sa urme &ntr;un mediu cu care 9ine &n contact/ c*iar dac%
este in9i8ibil% entru noi/ &n ciuda m%rimii ei: #o9ada
e7ist%! urmele de melci:
S*elder nu 9roia s% se &mace cu asta:
? Fiinţe 9ii/ in9i8ibile &n sensul acesta ? asta e &motri9a
oric%rei noţiuni ştiinţi>ice@
? O/ sancta simlicitas@ Ai a<uns la ca%tul biolo'iei e
care o cunoşti/ nu= Ei bine/ iubite Cli>>/ nu e ne9oie ca noile
>orme de 9iaţ% s% >ie tocmai automate@
? N;au decât s% >ie cum 9or/ relic% el/ cu 9%dit%
nel%cere: În cel mai bun ca8/ ele ar >orma o lume entru
sine/ care nu ar utea a<un'e niciodat% la sura>aţa
"%mântului:
? Nu ar utea= Ne r%mâi dator cu do9ada: C*iar şi omul
s;a &n%lţat &n 9%8du* &ntr;o bun% 8i/ ast%8i 8boar% sre stele:
060
Nabou
? Încetea8% odat% cu melcii t%i inteli'enţi@
? -ine/ s% l%s%m la o arte cearta: Nu era sarcina
noastr% s% l%murim misterul eşterii: O 9or >ace alţii: Îţi
recomand s% te anunţi din tim entru aceast% e7ediţie/ &n
a>ar% de ca8ul &n care n;o s% ţi se ar% rea Criscant%D:
? Ar trebui s% te culci/ Jill/ şi s% mai dormi câte9a
ceasuri:
Am t%cut din 'ur%: Eram la limita r%bd%rilor: #ac% m%
reţinea ce9a de la asta/ era cel mult Oamina/ care continua
s% 9orbeasc% cu MaNl: Ce '%sise ea oare de discutat cu
ursu8ul %sta=
#u9al ri9i 'ânditor sre mine: Cutele mici şi adânci de la
colţul oc*ilor şi din <urul 'urii con>ereau >eţei sale
&ntunecate o e7resie care utea >i oricând interretat% ca
o >in% 8e>lemiseal%:
? Nu cum9a 9rei s%;mi >aci şi tu 9reo recomandare bine
intenţionat%/ c%itane= ? l;am &ntrebat eu b%nuitor:
El râse coil%reşte:
? Nici e dearte/ monsieur: $ocmai &mi ima'inam/ ce ar
>i dac% Sindbad nu ar a%rea e7act &n dretul caului (ata/
ci &n iaţa din Nicosia=
Ma,tabi cl%tin% din ca:
? Ce 'ri<i te reocu%/ c%itane@
? "ro>esore@ #u9al resinse cu ambele mâini reroşul:
Am 9rut doar s% ar%t cât de minunat &l a<ut% ast%8i te*nica
e om: .a >i &ns% mereu şi >%r% nici o re8er9% aşa=
? În c*estiunea asta te oţi &nţele'e de minune cu
doctorul S*elder/ am sus eu: Ai el are re8er9e &n aceast%
ri9inţ%:
? "%i da/ &ntr;o >orm% atât de 'eneral%/ >ireşte:::
Cu 'esturi 9ii/ Ma,tabi inter9eni şi el:
? $e*nica nu este un lucru &n sine care acţionea8%
asura noastr% ca ce9a str%in şi de nein>luenţat/ oate
c*iar duşm%nos: În 9ec*ea societate/ te*nica era
064
()nter +ru,at
considerat% ca o >orţ% anticreştin% sau ca un dar al
#omnului/ du% cum era necesar: În realitate &ns%/ te*nica
se a>l% &ntr;o strâns% le'%tur% eu 'radul de de89oltare
social%: Istoria omenirii a do9edit &ntotdeauna lucrul acesta:
? În secolul trecut/ &n orice ca8/ aceast% acţiune
reciroc% era tulburat% &n c*i ameninţ%tor/ obiect%
S*elder: Oamenii se temeau de simbolicul buton roşu/ rin
care utea >i declanşat% o catastro>%:
? Într;ade9%r/ a >ost un stadiu critic: În aceast% erioad%/
conştiinţa social% nu era &nc% atât de a9ansat%/ &ncât
>iecare ericol care decur'ea din noile reali8%ri ale ştiinţei
s% >ie condamnat:
? Unde a9em 'aranţia c% situaţia aceasta nu se 9a
reeta=
? Foarte simlu/ &n >atul ba8at e e7erienţ% c%
e9oluţia nu se des>%şoar% &n cerc: A sune c% totul ar mai >i
>ost o dat% rere8int% o a>irmaţie nec*ib8uit%:
? S% ser%m/ suse #u9al 9is%tor: Aş 9rea s% 9ad lumea
este o mie de ani:
? Am utea conser9a celula 9ie dou% sute de ani: Cam
asta este/ &n orice ca8/ limita/ e7lica S*elder: Este totuşi
osibil s% &ntrerui 9iaţa unui om: Ast>el de &ncerc%ri s;au
do9edit de<a a >i utile &n ca8ul cosmonauţilor:
? "rin urmare/ 9iaţ% lun'% &n rate:
? Oarecum: Funcţiile 9itale ot >i reduse &ntr;atât/ &ncât
inima s% mai e>ectue8e una ân% la dou% b%t%i e minut:
-ine&nţeles/ anabio8a 9a >i alicat% numai &n ca8uri de
e7ceţie: O e9a8iune &n mas% sre 9iitor este e7clus%:
Ima'inaţi;9% ce s;ar &ntâmla dac% omenirea de ast%8i s;ar
scu>unda &n somn/ ca Frumoasa din "%durea adormit%:::
?:::şi &ntre tim s% n%9%leasc% melcii@/ am ad%u'at eu:
S*elder m% str%unse cu ri9irea:
? Locuitorii de mâine ai "%mântului ar trebui s%;i
reeduce e &naintaşii lor/ entru o lume cu totul
066
Nabou
metamor>o8at%/ şi s% le cree8e saţiu 9ital: O roblem%
care/ admiţând c% ar utea >i re8ol9at%/ ar a>ecta &n c*i
sensibil de89oltarea ulterioar% normal%: #u% o au8%/ el
ad%u'% &n c*i de s%'eat% la adresa mea! CF%când
abstracţie de c*estiunea dac% este o mie de ani i;am mai
utea re'%si e cei de;alde noiD:
? Ei 9e8i/ atunci r%mânem tot Cla sc*imbul '%r8iD@
Cli>> S*elder &mi l%cea >oarte mult/ totuşi/ 'ândurile sale
&ntunecate desre 9iitor/ &n 9oia c%rora se l%sa resemnat/
&mi erau atât de str%ine/ &ncât m% ronunţam &motri9a lor
ori de câte ori le e7rima: Ai de data aceasta el riceu
numaidecât atacul meu şi &l ar% su%rat cu obser9aţia!
? Nu te atin'e de asta@
Ma,tabi &i comand% lui Sabi un a*ar cu a% rece:
? -%utura 8ero;8ero;doi/ 9% ro'@/ scârţâi Sabi şi o lu% din
loc:
? #a/ ştiţi/ cu 9isul desre 9iaţa 9eşnic% nu e c*iar atât
de simlu: Ma,tabi ri9i la resturile de mâncare/ ca şi cum
i;ar >i %rut r%u c% masa se şi s>ârşise: .italitatea oamenilor
este >oarte di>erit%: Unii se atârn% de 9iaţ% şi ar 9rea s;o
%stre8e cât mai mult: Recunosc c% şi eu >ac arte din
aceast% cate'orie: Alţii/ &n sc*imb/ se satur% du%
şate8eci/ ot8eci de ani de e7istenţ% terestr% şi las% ca
lucrurile s%;şi urme8e cursul/ >%r% a mai a9ea 9reo dorinţ%:
Ai lucrurile 9or r%mâne mereu aşa/ c*iar şi atunci când
medicina 9a '%si mi<loace şi c%i care s% >ac% osibil% o 9iaţ%
din ce &n ce mai lun'%:
? Orice >iinţ% normal de89oltat% şi intact% din unct de
9edere >uncţional se suune instinctului de conser9are/
relic% S*elder: Alt>el stau lucrurile din momentul &n care
celulele or'anismului sunt cu totul sleite: Atunci omul nu
mai are c*e> de 9iaţ% şi uterea sa de a se oune morţii
sl%beşte: A amâna acest roces de descomunere ân% la
'raniţa e7trem% este o sarcin% care oate >i re8ol9at%: #e
06B
()nter +ru,at
aceea/ nu e &n nici un ca8 ne9oie ca lucrurile s% r%mân% aşa
cum sui tu/ Abdul:
Cliind amu8at din oc*i/ Ma,tabi se &ntoarse sre mine!
? Ei/ 9e8i/ doctorul nu e deloc atât de esimist e cât
9rea uneori s% ar%:
#u% con9orbirea cu MaNl/ Oamina se sculase de la mas%
şi d%duse drumul la mu8ic%: Se mişca 'raţios &n ritmul
melodiei şi/ când Sabi &şi >%cu din nou aariţia &n sala de
mese/ &i d%du ordin s% danse8e cu ea:
Asta mi s;a %rut lisit de 'ust: "e ceilalţi &ns%/ ideea şi
ima'inea comic% o>erit% de delicata >emeie şi de acest Sabi
care tro%ia ca un urs/ i;a amu8at: Sabi se l%sa ascult%tor
condus:
? Ei/ sa mai sun% cine9a ce9a &motri9a automatelor
noastre/ e7clam% MaNl râ8ând:
? E de mirare c% tinerii noştri cole'i admit aşa ce9a/
suse Ma,tabi: "rin aceste cu9inte eram 9i8aţi Cli>> şi cu
mine: Aoi Ma,tabi se &ntoarse sre S*elder!
? Nu ţi;e ruşine s;o iaşi e Oamina &n mâinile acestui
b%d%ran de metal=
? Eu nu ştiu s% danse8/ m%rturisi S*elder:
? Ai tu/ Jill= #oar o sorbi ur şi simlu din oc*i e
Oamina noastr%@
? Nu sorb e nimeni/ am bomb%nit eu/ dar m;am ridicat
şi l;am &mins e Sabi &ntr;o arte: Acesta continua s%
ţo%ie de unul sin'ur/ atâta tim cât nu i se d%dea alt
ordin:
#ansam cu Oamina ri'id/ ţinând;o la distanţ%: Era oare
bine c% m% comortam atât de re8er9at= În ce m% ri9eşte/
credeam ca da: Nu m% uteam &m%ca cu ideea c%/ ce9a
mai târ8iu/ Nabou 9a %trunde &n camera ei/ e sub nasul
meu:
? Iar%şi eşti nesu>erit/ mon cher:
06E
Nabou
Cât de dr%'%stos se uita la mine@ Eram re9oltat şi &mi
suneam c% nu ot >i tras e s>oar%/ c*iar dac% nu &mi
9enea uşor:
? Nu &mi amintesc s% >i >ost 9reodat% alt>el/ am r%suns
eu rece:
? Nu te >ace mai r%u decât eşti/ Jill: Ai nici de minţit nu
te ricei: #eci/ renunţ% la mutra asta de broscoi şi
arborea8% alt% min%@ Sau oate nu m% laci=
Asta era culmea@ &nainte de a;mi 9eni &n >ire/ ea continu%!
? Ar trebui s%;mi >aci odat% o 9i8it%: Am o iatr% ciudat%/
e care 9oiam &nc% de mult s% ţi;o ar%t: Un >el de su9enir/
&nţele'i=
? "robabil din comoara lui Marun al;Raşid/ au'ustul t%u
str%moş:
Ea nu se l%s% ro9ocat%:
? Mais non/ cate'oric nu este o iatr% natural%: Cred c%
ro9ine din eoca timurie a materialelor sintetice/ din
rima <um%tate a secolului dou%8eci: Am '%sit;o &n 'r%dina
%rinţilor mei: E nostim% şi o s% te interese8e:
? #ac% sui tu:::
#ansul se s>ârşise: Ne;am &ntors la masa: -ilar ne adres%
alau8e e7a'erate: Aoi &i ceru Oaminei s%;i acorde dansul
urm%tor: Ea rimi şi lec% de lân'% mine:
M;am uitat du% ea: COamina/ iatra:::@D
"rete7tând c% 9roiam s% controle8 aaratele de
&nre'istrare/ m;am retras: Indisus/ r%t%ceam de;a lun'ul
na9ei: Sunetele mu8icii se ierdeau &n 8um8etul a're'atelor
de >ora<:
În unctul de comand% l;am '%sit e Nabou: "reluase din
nou ser9iciul de noate: Sri<init de uitrul de ilotare
ri9ea rin 'eamul >rontal eretele de stânc% ce se
trans>orma &ntr;o mas% 9âscoas% şi aoi &n aburi/ sub
acţiunea >l%c%rilor <uc%uşe ale >ore8ei:
? Aţi >ost aştetat &n sala de mese/ am sus eu:
06G
()nter +ru,at
? "entru ce=
? "%i/ e7ediţia a a<uns la destinaţie:
F%r% s% se mişte/ el m% corect%!
? Am arcurs rima eta%/ doar rima eta%:
? #esi'ur: Ai totuşi/ &n locul dumnea9oastr%:::
Uâmbea oare= "oate c% m% inducea &n eroare <ocul
>l%c%rilor: Încet/ &şi &ntoarse >aţa sre mine: Nu/ nu 8âmbea:
În oc*ii &ntunecaţi se utea citi o ri9ire care e7rima o
des%9ârşit% absenţ%/ ca şi cum 9iata s;ar stin'e &n corul
acesta:
M;am seriat şi/ entru a m% a%ra de imresia aceasta
a%s%toare/ am sus >oarte tare!
? M% 'ândeam &nainte de toate la Oamina:::
El nu r%sunse nimic: În>%ţişarea sa nu tr%da nici un >el
de reacţie: $otuşi/ >atul c% am omenit;o e Oamina %ru
s% declanşe8e &n el un re>le7: Am simţit l%murit cum mi;a
ous un >el de und% de a%rare 9iolent%/ care m;a str%b%tut
ca un curent electric şi m;a arali8at:
Starea aceasta dur% doar o cli%/ aoi totul >u ca &nainte:
R%m%sese numai o 9a'% indiso8iţie/ c%ci nu riceeam
moti9ul acestui a9ertisment mut: Recunoştea &n mine un
ri9al sau se temea de un anumit lucru/ din artea mea= În
orice ca8/ %rea indicat s% >iu cu oc*ii &n atru &n ceea ce;l
ri9eşte:
Nabou obser9a acele indicatoare şi l%mile de control ale
uitrului de comand%: $otodat% suse calm!
? Re'laţi sonda neutrinic% entru o distanţ% mai mare@
? #ar de ce= L;am ri9it >%r% s% &nţele' nimic: Straturile
e care le str%batem sunt stabile şi &n cel mult trei ore
&nceem oricum s% ne ridic%m:
? Corectaţi distanţa/ reet% el liniştit/ dar >erm:
? A9eţi moti9e seciale entru asta=/ am &ntrebat eu:
? Moti9e::: murmur% el: Ai din nou/ ri9irea aceea
&nde%rtat%/ de somnambul:
062
Nabou
Consideram retenţia lui ca >iind ur şi simlu absurd%:
La o distanţ% mai mare şi la aceast% adâncime a
"%mântului imulsul;ecou al sondei era mai slab: #ac% aş >i
dat curs cererii/ atunci securitatea na9ei nu ar mai >i >ost
asi'urat%: I;am e7licat lucrul acesta:
? Sunteţi un e7celent constructor/ Nabou/ am &nc*eiat
eu/ dar cu si'uranţ%/ &n materie de 'eolo'ie/ 9% riceeţi la
>el de uţin ca mine &n materie de construcţie a na9elor: #e
&naintarea subteran% eu sunt r%sun8%tor şi consider c%
ân% acum nu aţi a9ut 9reun rile< s% 9% &ndoiţi de
cometenţa mea:
Nabou %rea s% nici nu >i ascultat: "arc% ar >i >ost curins
de o oacitate e care nu şi;o utea &n9in'e:
"oate era rea obosit:
? Nabou@ Ce a9eţi=/ am stri'at eu: "ot >ace ce9a entru
dumnea9oastr%=
El resinse cu o mişcare a mâinii 'estul meu de
articiare:
? "lecaţi@ La ora unu sc*imb%m cursul:
În cabin% am us &n >uncţiune mnemo'ra>ul si am
&nre'istrat/ aşa cum rocedam 8ilnic/ &ntâml%rile 8ilei:
(ândurile &mi >u'eau &ns% mereu/ &n9ârtindu;se &n <urul
ciudatei comort%ri a lui Nabou: .oia oare s% m% ro9oace/
s%;şi imun% &n >aţa mea autoritatea de conduc%tor al
e7ediţiei= Asta nu ar >i coresuns cu caracterul s%u: #ar &n
de>initi9 cum era caracterul s%u= Cine dintre noi ar >i utut;
o sune= Cel mult Oamina: Ea &ns% e9ita s% >ac% 9reo alu8ie
e tema asta:
Cu cât &mi b%team mai mult caul &n le'%tura cu omul
acesta ciudat/ cu atât mai tulbure de9enea ima'inea
ersonalit%ţii sale: #e un sin'ur lucru eram si'ur! urm%rea
b%nuitor/ dac% nu c*iar cu duşm%nie/ orice aroiere de
Oamina: #ac% nu era 9orba de ea/ atunci se ar%ta a >i cu
06I
()nter +ru,at
totul alt>el: Lucrul acesta &l simţisem mai ales atunci când
am >ost sin'uri &n marea din eşter%:
Am &nc*eiat &nre'istrarea şi m;am culcat: Sistemul de
control era culat cu cabina mea: Aş >i utut deci dormi
liniştit/ dar am r%mas trea8/ tr%'ând cu urec*ea la
8'omotele de e na9%: #e la cabina;radio distin'eam 9ocea
lui +*oram/ care transmitea c%tre -Nblos coordonatele
noastre: Unde9a mieuna isica Lisette: "e coridor se
au8eau aşi:
? Au e7istat &ntotdeauna oameni/ Abdul/ care cu un
8âmbet de sceticism nebun au ri9it sre 9iitor:
? M% socoteşti şi e mine rintre ei/ OsLin=
? #imotri9%:
? Foarte m%'ulitor: Noate bun%@
? Îl &nlocuieşti e Nabou=
? #a:
Se au8ir% uşi trântite: Iar%şi aşi: .enea S*elder:
Când a obser9at c% eram trea8/ m% &ntreb%!
? Iar nu te simţi bine= Ai dis%rut atât de reede din sala
de mese:
? Cu si'uranţ% c% nu mi;a simţit nimeni lisa:
? Înc% o in<ecţie=
? La naiba cu in<ecţiile tale@ Mai bine te;ai ocua de
Nabou:
? Cum aşa=
? Am 9orbit cu el ce9a mai;nainte: #intr;o dat%/ s;a uitat
>oarte straniu la mine: "ur şi simlu era absent:
? $ulbur%ri de conştiinţ%=
? Mai de'rab% aatie:
? O s% 9%d ce e cu el: S*elder %r%si cabina: Când se
&ntoarse/ declar% cl%tinând din ca! CNabou este roas%t şi
9ioi/ ca de obiceiD:
? .rei s% sui c% n;are nimic anormal=
061
Nabou
? Ar trebui s% nu >aci atâtea seculaţii &n le'%tur% cu
Nabou/ Jill:
? Fac aşa ce9a=
? $e reocu% mereu: C*iar şi &n somn:
? "oate c% eu sunt cel anormal:
S*elder râse:
? Nu m;aş e7rima atât de brutal:
0B3
()nter +ru,at
CATASTRO$A
Ultima eta% a c%l%toriei noastre rin terra incognita
&nceuse: Na9a l%sa &n urma ei 8ona mantalei terestre:
Str%b%tuse un strat de ba8alt şi se aroia cu ree8iciune
de >undul m%rii urcând abrut: În rimele ore ale serii 8ilei
urm%toare 9om utea resira din nou aer marin e untea
lui Sindbad:
La bord domnea cea mai er>ect% bun%;diso8iţie: #oar
OsLin MaNl bomb%nea: #escoerise o mic% anomalie &n
sistemul automatic de securitate şi meşterea/ &mreun% cu
-ilar/ entru a &nl%tura de>ecţiunea:
Am re9%8ut re8ultatele cercet%rii mele/ entru raortul
c%tre Consiliul Mondial: Aoi am de8b%tut cu Ma,tabi
osibilitatea de a &ncee e7loatarea 8%c%mintelor
submarine de minereu/ atacând dinsre soclul de teren
stabil/ &nainte ca roiectul M s% >ie roriu;8is &nc*eiat:
? Ai r%bdare ân% ce &l 9om a9ea la diso8iţie e
Sindbad II/ m% s>%tui Ma,tabi: Nabou lucrea8% de<a la asta:
? Ce/ aici e bord=
? #esi'ur:
? Omul %sta are o ener'ie uimitoare: #e dormit nu
doarme niciodat%= "entru mine este o eni'm% cum de
reali8ea8% toate astea:
? Ai noi ne;am minunat adeseori/ &n orice ca8/ este
>oarte 'r%bit cu lucr%rile de er>ecţionare la Sindbad II: În
cursul c%l%toriei au ieşit la i9eal% câte9a lisuri: #u%
0B0
Nabou
#u9al/ na9a nu ar a9ea o stabilitate rea buna e marea
a'itat%: Ai mie &mi dislace labilitatea ei la curenţii de
adâncime mai uternici: #in cau8a asta/ >i7area la ţint%
oate de9eni critic%: Lucrul acesta l;am tr%it şi noi/ cu toţii:
? E 9orba doar de o c%l%torie;test: În 'eneral/ eu cred c%
utem >i mândri de succes:
? Si'ur c% da: Ai nu &n cele din urm% este succesul t%u/
Jill: Asta e şi %rerea Academici/ du% cum mi;a comunicat
mai;nainte +limos:
? F%r% o colaborare e7emlar% a &ntre'ii ec*ie nu am >i
>ost aici: Fiecare dintre noi &şi are artea sa de contribuţie
la reuşit%/ Abdul:
? #e >at/ relaţia ta cu Nabou s;a &mbun%t%ţit=
? #in %cate/ nu ot sune asta: C*iar ieri sear% am
a9ut cu el o discuţie &n contradictoriu:
? Ce9a serios=
? Era 9orba de re'larea sondei:
? #ar el nu are nimic de a >ace cu asta@
? E7act %rerea mea:
? O s% 9orbesc o dat% cu el:
? $e ro' s% n;o >aci@ N;ar rea a9ea sens: Nabou e
montat &motri9a/ mea:
? Ai tu/ am imresia/ &motri9a lui:
? Acum/ asta nu mai are nici o imortanţ%: $reaba a >ost
>%cut%:
? Nu/ nu@ N;o s% 9% des%rţiţi aşa: Asta ar >i şi mai
>rumos@ O s% aran<e8 o e7licaţie: Ai numai dac% şi;ar 9âri
dracul coada n;o s% se oat% &nţele'e doi oameni ca 9oi:
? S% ser%m c% dia9olul nu 9a a>la de intenţia ta
l%udabil%:
Nu aşteţi nimic bun de la inter9enţia mea sau nu o
doreşti=
0B4
()nter +ru,at
? Îţi sunt recunosc%tor entru bunele intenţii/ Abdul/
dar::: n;o s% reuşeşti mai nimic: Asta e o c*estiune care ne
ri9eşte doar e noi doi:
Ma,tabi se ridic% ri9indu;m% lun':
? Numai dac% nu te;ai &nşela/ Jill:
Consideram c% nu a9ea nici un rost s% m% cert acum cu
Nabou: Cel târ8iu oimâine urma s% >iu de8le'at de
obli'aţiile >aţ% de ec*i% şi uteam acţiona du% roria/
mea <udecat%: Aşa ar%tau calculele mele şi nu m% &ndoiam
c% &n cele din urm% dretatea 9a >i de artea mea:
#u% aceast% re>lecţie şi stimulat de elo'iul Academie
mi;am continuat acti9itatea bine disus: Nu m;am nelinişti
nici când S*elder &şi >%cu aariţia &n laborator:
? #e unde 9ii/ Cli>>= "ari cu totul eui8at:
? (*ici@
? "%i/ cu si'uranţ% nu de la restaurantul Lido din -eirut:
Am a9ut o şedinţ% lun'% cu şe>ul:
? Cu Nabou= Nu;mi 9ine s% cred@
? #orea un raort desre starea s%n%t%ţii ec*ia<ului/ &n
timul c%l%toriei:
? Cam târ8iu i;a 9enit ideea asta:
? $e &nşeli/ s;a in>ormat 8ilnic:
? "e scurt/ nu= cât mai e scurt: Maşinile mer'/ oamenii
mer': Na9a intact%::: "unct@ Ai dintr;o dat% 9rea un raort
cât mai e7act@
? #esre >iecare &n arte:
? Ce i;ai o9estit desre mine=
? Secret ro>esional@
? .ai/ 9ai@
? Nu c*iar atât de r%u e cât &ţi &nc*iui:
? La ce &i trebuie acestui sloi de '*eaţ%=
? Eşti un om de treab%/ Jill: Numai/ când 9orbeşti
desre Nabou/ ţi se arind oc*ii &n ca:
0B6
Nabou
? "e unde9a trebuie s% ai o 9ân% oetic%/ Cli>>/ &ns%
entru a re9eni la oc*ii mei arinşi! 9e8i/ asta este artea
ascuns% &n oameni: Ai dintr;o dat%/ recunoşti &n'ro8it c%
ceea ce este la sura>aţ% nu e deloc aşa de cumsecade e
cât s;ar %rea:
? Ast%8i nu se oate sta de 9orb% cu tine: Ce s;a
&ntâmlat=
? Mai şi &ntrebi@ Cli>>/ &n dou%8eci şi dou% de ore scoatem
nasul din a%/ &n m%sura &n care "%mântul;mum% 9a >i
&ndur%tor cu noi:
? În orice ca8/ %sta nu e un moti9 s% te comorţi ca un
smintit:
? Aşa e@ #ar ieşirea din mare 9a a9ea entru mine o
semni>icaţie secial%:
În momentul acela r%sun% aaratul de le'%tur%: "e ecran
se 9edea Oamina:
? Ai utea 9eni ân% la mine/ Jill=
? Imediat@
? A*/ Cli>> e la tine:
? N;are imortanţ%@
? $e aştet deci: Oamina dis%ru:
? Îmi are râu/ Cli>>: Mot%rât lucru/ ast%8i este 8i de
şedinţe: Ca &n 9remurile 9ec*i@
? Ai aşa/ 9i8ita mea::: lisit% de imortanţ%/ a luat s>ârşit:
? "%cat/ &ntr;ade9%r/ %cat: C*iar şi o 9i8it%
neimortant% oate >i simatic%: #ar/ &ţi dai seama/
in'inerul şe> are rioritate:
Când am %truns &n cabina Oaminei/ ea &mi ar%t% sre
masa e care era re'%tit% o 'ustare:
? Aşea8%;te/ Jill: Nu cred c% ai luat cina/ nu;i aşa=
? #a/ ade9%rat::: M;am aşe8at e8itând: #ar cum aşa:::
? Ser9eşte;te@ #e alt>el/ ţi;am romis c%;ţi 9oi ar%ta
9ec*ea iatr%:
? A*a/ iesa cea 9estit%:
0BB
()nter +ru,at
? #e 9estit% nu oate >i 9orba: Ea scoase o ietricic%
alb%struie din bu8unar: Era o iatr% sintetic%/ >%r% nici o
9aloare şi lisit% de interes:
? E nostim%: "erioada de &nceut a eocii materialelor
lastice/ suneai= E osibil: O orţi &ntotdeauna cu tine=
? Nicidecum:
? Ar utea >i aduc%toare de noroc:
? Ce %rere ai mai a9ea atunci desre un in'iner &n
te*nica iradierilor/ suerstiţios=
? O %rere nu rea 'ro8a9%/ care ar de9eni şi mai rea
dac% in'inerul ar >i o tân%r% >emeie inteli'ent%/ ca doctorul
Oamina Fara*:
Ea ri9i e lân'% mine:
? "oate c% nici nu sunt atât de inteli'ent%:
? Atii e7act ceea ce 9rei/ stimat% cole'%/ şi nu te laşi
niciodat% dominat% de &mre<ur%ri: Sau m% &nşel=
? Ar >i osibil: #e8orientat%/ lisit% de a<utor/ Oamina
ri9ea &n <urul ei:
Am dat la o arte &ndoiala şi obiecţiile cu care m%
c*inuisem toate 8ilele astea:
? Oamina/ oimâine 9om >i &n -eirut: $rebuie ca asta s%
&nsemne entru noi doi des%rţirea= Întrebarea m;a
>r%mântat &n tot timul c%l%toriei/ &ns% nu ţi;am utut%
sune nimic entru c%:::
? Atiu asta: Jill/ &ns%::: Un mic surâs se aşternuse e
bu8ele ei: Eşti >oarte ner%bd%tor/ mon ami:
Am interretat aceste cu9inte ca e un Nu: Era ca cum
cine9a mi;ar >i trântit uşa &n nas:
? Iart%;m%/ ce cara'*ios a >ost s% 9orbesc desre asta:
"roria mea 9oce &mi suna asr% şi str%in%:
Oamina nu;mi r%sunse nimic: Era cu>undat% &n 'ânduri:
În cele din urm% am reuşit s% &ncroim o con9ersaţie
banal%: Am discutat desre lucruri lisite de imortanţ%/
cotidiene: Liniştit/ camaradereşte/ >oarte raţional: Era un
0BE
Nabou
mers &n 'ol: Câte9a minute mai târ8iu mi;am luat r%mas
bun:
Am mers &n laboratorul meu/ e care l;am arcurs &n sus
şi &n <os/ aoi m;am r%buşit eui8at &n >otoliu:
#e ce dorise s% 9in la ea= "entru a;mi o>eri o 'ustare/
entru a;mi ar%ta o iatr%= Ridicol: .roia s%;mi dea oca8ia
s% 9orbesc desre ea şi desre mine/ &n ultimele noastre
8ile etrecute sub "%mânt: Ai/ cu si'uranţ%/ a9usese
intenţia de a lua o *ot%râre/ &ns% nu susese nici da/ nici
nu/ ci se retr%sese: CAtiu Jill/ &ns%TD Era dra'oste/ sau
obişnuinţa cu omul cu care &m%rt%şise 8ile şi noţi/
s%t%mâni şi luni/ aceleaşi robleme=
"oate c% ar >i trebuit s% lut entru ea/ s%;i alun'
&ndoielile/ s%;i anule8 obiecţiile/ dar oate c% &n >elul acesta
aş >i stricat mai mult decât aş >i câşti'at: R%bdare/ Jill
"erten,am: $imul le re8ol9% e toate: Într;un >el sau &ntr;
altul::: da/ mon ami!
M;am simţit dintr;o dat% obosit/ >oarte obosit: $otul mi se
%rea indi>erent şi >%r% imortanţ%/ 9iaţa mea/ 9iitorul meu/
misiunea mea e aceast% na9%: $otul:::
Am tres%rit/ mi;am trecut mâna este oc*i: Ceasul ar%ta
aroae dou%@ #ormisem deci mai multe ore &n laborator@
Ce9a m% neliniştea: "ri9irea mi;a 8burat sre instrumente:
$otul era &n ordine:
Nu/ na9a se orise@
M;am ree8it la ecran:
Nici >ore8a nu mai >uncţiona:
#intr;un salt am a<uns la mas% şi am a%sat e butonul
instalaţiei audio: Ma,tabi r%sunse de la unctul de
comand%:
? Ce s;a &ntâmlat/ Abdul=
? Asta ar trebui s% te &ntreb eu e tine/ Jill@ Automatul
de alarm% tocmai a intrat &n >uncţiune:
0BG
()nter +ru,at
? A9arie la maşini=
? Nu:
"e culoar se au8eau 9oci:
Nabou intr%: R%mase e loc/ lân'% uş%:
? Sondele nu au >ost re'late entru o distanţ% mai mare:
? Nu/ >ireşte c% nu@/ m;am r%stit eu la el: .;am e7licat
ieri c% o m%rire a distanţei ar >i lisit% de sens:
$onul meu 9iolent nu >%cu nici o imresie asura lui!
? Înc% din momentul &n care am &nceut s% coborâm
undele n;au mai >uncţionat cum trebuie la aceast%
adâncime:
? $ocmai de aceea m;am *ot%rât s% micşore8 distanţa@
Con9in'eţi;9% sin'ur dac%:::
Cu9intele mi s;au orit e bu8e: M;am alecat asura
oscilo'ra>ului şi nu;mi 9enea s%;mi cred oc*ilor: Înainte de
a se ori/ ultimele curbe ale cursorului de &nre'istrare
ar%tau limede:::
? Asta nu se oate@ M;am &ntors sre Nabou: El nu m%
mai lua &n seam%/ ci ri9ea >i7 sre ecran: Încremenit i;am
urm%rit ri9irea: Acolo se 9edea 'aleria ars%: În lumina
re>lectoarelor/ şu9oiul de la9% toit% scliea: Linii subţiri
aler'au e deasura/ se rami>icau/ de9eneau mai lar'i:
Cr%%turi/ >isuri este tot@
M;am a89ârlit asura instalaţiei audio:
? Centrala ener'etic%@ Ambele du8e de la u%/ curent
de intensitate ma7im%@ Maşinile cu cea mai mare utere/
&naoi@
? Este rea târ8iu/ suse Nabou cu o 9oce rece ca
'*eaţa:
? Nu/ am ţiat eu: Retra'eţi na9a &n 9ec*iul tunel/
astuaţi eretele şubred@ .% riceeţi mai bine ca mine=
? "rea târ8iu@ reet% Nabou şi %r%si laboratorul:
În di>u8or r%sun% strident 9ocea iritat% a lui -ilar:
0B2
Nabou
Cu9intele sale se ierdeau &nsa e un >ond de trosnituri şi
de ocnete:
Cau8a acestor 8'omote neliniştitoare de9eni 9i8ibil% e
ecran: "arali8at de saim% am obser9at ce se &ntâmla &n
>aţa rorei! din ce &n ce mai multe cr%%turi str%b%teau
roca:
"robabil c% toţi cei de la bord >ur% curinşi de saim%:
$%cere a%s%toare: "erceeam doar tic;tacul
ceasornicelor: Am mai c*emat o dat% centrala ener'etic%:
Nu r%sundea nimeni: În >ine/ 'eneratoarele ornir%:
$recur% dou%/ trei secunde:
#e8inte'ratorul intr% şi el &n >uncţiune: I8bucnir% curenţi
9ii de 'a8e: Aenilele &nceur% s% macine: Înaoi@ În s>ârşit/
na9a se retr%'ea@
În acea cli% eretele 'aleriei lesni: Un torent de
ma'm% &n >l%c%ri r%bu>ni: Ima'inea de e ecran se stinse/ &n
acelaşi tim/ Sindbad rimi o i8bitur% &n'ro8itoare:
"%mântul &mi >u'ea de sub icioare: M% str%b%tu o durere
&nţe%toare: Acesta a >ost ultimul lucru e care l;am mai
&nre'istrat:
0BI
()nter +ru,at
LACUL DE $OC
Când mi;am re9enit/ eram trântit la %mânt/ rintre
cioburi şi obiecte c%8ute: A9eam o uternic% durere de ca:
#e e >runte &mi icura sân'e:
Încet mi;am amintit! cr%%turile din 'alerie/ i8bucnirea
la9ei:
În laborator lumina mai ardea: Ce sectacol de8olant/ ce
*aos@ Indicatoarele instrumentelor r%mase intacte erau la
8ero:
Unde era Nabou= Cum le mer'ea celorlalţi= M;am ridicat
'emând şi am ornit cl%tinându;m% sre uş%: Na9a %rea
s% luteasc%: "odeaua se ridica &n urma unor lo9ituri scurte:
Era insuortabil de cald/ resiram cu 'reutate:
A9eam >ebr%= Mi;am des>%cut 'ulerul:
"e eretele de lân'% uş% endula un termometru: $rei
8eci de 'rade@ #eci nu a9eam >ebr%: Instalaţia de aer
condiţionat era robabil de>ect%:
0B1
Nabou
"e culoar am dat este Oamina: U%cea ca şi moart% &n
>aţa cabinei: Mi;am simţit bere'ata su'rumat% de saim%: I;
am luat ulsul/ mi;am us urec*ea e ietul ei: Inima
b%tea &n>undat:
? Cli>>/ doctore S*elder@ am stri'at eu/ aoi m;am sculat
şi am >%cut câţi9a aşi/ cl%tinându;m%:
#e ce nu a%rea nimeni= M;am uitat sre Oamina/ >%r% s%
ot >ace nimic: Nu se mişca: M;am &ntors la ea/ mi;am scos
*aina şi/ >%când;o sul/ i;am introdus;o sub ca:
Era oare bine=
? Cli>>@
"re9%8%tor/ i;am dat la o arte %rul de e >aţa care
c%%tase o culoare de cear%: O stri'am mereu e nume/ cu
a>ecţiune/ neliniştit/ diserat:
În >ine/ a%ru S*elder: A9ea mersul nesi'ur/ >aţa
transirat%/ n%ruit%:
? Cli>>@ Ce este cu ea=
Se l%s% &n 'enunc*i lân'% Oamina/ &i ridic% leoaele/ &i
administr% ce9a:
? Sune un cu9ânt/ Cli>>@
S*elder ridic% mâna &ntr;un 'est de a%rare/ >%r% s%;şi ia
oc*ii de la ea:
Oamina clii/ ne ri9i uimit% şi &ncerc% s% se ridice:
Am sri<init;o:
? $e doare ce9a=/ o &ntreb% S*elder/ alându;i cu 'ri<%
corul şi membrele:
? Nu/ 'emu ea: Cu de'etele tremurânde &mi i%i
>runtea acoerit% de o crust% de sân'e:
? Jill/ ce s;a &ntâmlat=
? Nu te &n'ri<ora/ Oamina/ o s% 9edem noi desre ce este
9orba:
Sunetul unor aşi ne >%cu s% ascultam cu atenţie/ aşi
si'uri/ liniştiţi: Era Nabou: F%r% s% se arate imresionat de
0E3
()nter +ru,at
ceea ce se &ntâmlase 9eni sre noi/ se ori &n >aţa noastr%
şi se uit% indi>erent la Oamina:
? R%nit%=
? Ser c% nu este nimic 'ra9/ r%sunse S*elder
&n'ri<orat:
? -ine: Oamina/ 9eţi 9eri>ica imediat toate a're'atele@
? #ar nu 9edeţi &n ce stare se a>l%=/ am e7clamai eu
re9oltat:
"ri9irea lui de '*eaţ% se &ntoarse de la Oamina sre mine:
Nabou %şi este ea şi se &ndret% sre sala maşinilor:
? Nabou@ Un 'eam%t se stinse e bu8ele O aminei:
S*elder şi cu mine ne;am uitat du% el >%r% s% &nţele'em
nimic:
? $rebuie s% o transort%m &n cabin%/ suse S*elder:
$e simţi &n stare/ Jill=
? Asta o ot >ace/ m;am a%rat eu: Cu toat% sl%biciunea
mea/ când am luat;o cu 'ri<% &n braţe aroae c% nu i;am
simţit corul:
În cabin%: Oamina &mi rinse mâinile:
? Jill@
M;am silit s% 8âmbesc şi i;am >%cut un semn cu caul:
? Cura</ Oamina@
S*elder m% trase la o arte:
? Acum s% 9edem ce;i cu tine: Îmi cercet% rana: Aroae
o >ractur% cranian%: #eocamdat% nu ot >ace rea mult aici@
? $rebuie s% m% ocu de na9%@
? Mai &ntâi 9ino cu mine@ Abdul este &n >aţ%:
? Ei/ şi= Care e situaţia=
? Mabar n;am: #oar 9e8i c% sunt ocuat ân% este ca:
S*elder m% &minse a>ar%: Oaminei &i suse!
? R%mâi culcat%@ Mai târ8iu trec s% te mai 9%d o dat%:
În cabinetul medical/ S*elder m% banda<% cât utu de
bine:
? Sunt şi alţi r%niţi= am &ntrebat eu:
0E0
Nabou
? -ilar: Fractur% de cla9icul%:
? Ai tu/ Cli>>=
? Câte9a <ulituri/ >%r% imortanţ%:
? E de neconceut@ Cu toate imresiile 'roa8nice/
&ncercam mereu s% m% l%muresc &n le'%tur% cu cau8ele
accidentului: Eram de 9in%= Ar >i trebuit s% urme8 s>atul lui
Nabou şi s% corecte8 sondele= Coleşit de 'ânduri &n
le'%tur% cu Oamina/ >usesem neatent= Înainte de toate
trebuia s% m% in>orme8 desre situaţia na9ei şi s% &ncerc s%
e9it alte ericole:
Aroae c% nu i;am l%sat tim lui S*elder s%;mi aran<e8e
ca lumea banda<ul şi m;am 'r%bit a>ar%:
În drum sre unctul de comand% l;am &ntâlnit e MaNl:
Faţa &i era murdar%/ %rul ciu>ulit: &şi a'it% braţele şi
stri'%!
? Frumoas% o9este@ Ai 'ri<% cum scoţi na9a din bucluc@
? Cunoşti alte am%nunte=
? Nimic@ -ine9oieşte s% te ocui tu de asta: $u eşti
'eolo'ul::: #ac% aş '%si %c%toasa de de>ecţiune din
instalaţia de aer condiţionat@ -lestemând/ MaNl trânti du%
el uşa centralei ener'etice:
"unctul de comand% re8enta urme de distru'ere: "e
'eamul >rontal se >i7ase o crust% de 8'ur% care &miedica
9i8ibilitatea:
Ma,tabi 9orbea rin radio cu +*oram: #in cu9intele sale
deduceam c% &ncercase 8adarnic s% obţin% le'%tura cu
-Nblos: Ar%t% sre ecranul care/ din >ericire/ mai era intact:
M;am aroiat: Ceea ce am 9%8ut &ntrecea temerile mele:
Sindbad se r%buşise &ntr;o ca9itate 9ulcanic% şi lutea
e un lac de >oc: În masa toit% care se a'ita aruncând
na9a &ncoace şi &ncolo/ bolboroseau &ncontinuu b%şici de
'a8: -ul'%ri de minerale se mişcau ca nişte mici insule şi
râcâiau eretele na9ei:
0E4
()nter +ru,at
"e 8idurile eşterii sclieau alia<e ciudate de metal/
draate >antastic de '*irlande de iatr%/ de coloane si de
noduri: La >el se &n>%ţişa şi imensul ta9an boltit:
Cu si'uranţ%/ ba8inul de ma'm% era le'at rin mai multe
9ene cu o 9atr% 9ulcanic%: Unde era de '%sit o ieşire din
acest in>ern= Am 9%8ut ne'ru &naintea oc*ilor: #iserat/
ândeam o osibilitate de sal9are:
#earte/ deasura noastr% am descoerit o desc*idere
ca un coş de >abric%: O ieşire= Nu/ de acolo ne ameninţa o
rime<die şi mai mare: La >iecare eruţie/ 9ârte<ul ar >i utut
i8bi cu 9iolenţ% na9a de ta9anul de stânci:
În >ine/ -Nblos se >%cu au8it: .ideo>onul era de>ect/
r%8beau doar crâmeie de cu9inte/ roo8iţii trunc*iate:
.ocea lui +limos tremura de emoţie!
? Marea este absolut liniştit%::: dintr;o dat%/ o e7lo8ie
submarin%: Imediat aoi/ coloane de >oc/ bombe de iatr%/
loaie de cenuş%/ nori de 9aori: Un 9al ustiitor::: -Nblos
nimerit de buc%ţi de stânc%::: ne retra'em mai multe mile:
Marea este acoerit% de tu> 9ulcanic/ de s>%râm%turi şi de
eşti morţi: $oţi &şi >ac 'ri<i &n le'%tur% cu 9oi: Raortaţi@
Ma,tabi descrise ce se &ntâmlase aici <os şi care era
situaţia la bord: .orbea liniştit/ cu cura<:
? Nu utem >ace nimic entru 9oi/ stri'% +limos:
.a este limede lucrul acesta=
? Absolut limede/ r%sunse Ma,tabi/ ca si cum lucrul
acesta ar >i >ost de la sine &nţeles/ ceea ce m% ener9%:
L;am &mins &ntr;o arte:
? +limos@ Staţi la distanţ% de eicentru@ "ot urma alte
eruţii@
Ma,tabi &mi use mâna e um%r:
? O s% trecem şi este asta/ b%iete: Cât tim ne mai
r%mâne/ du% toate robabilit%ţile/ ân% la urm%toarea
eruţie=
0E6
Nabou
? Cred c% su>icient entru a a9erti8a ec*ia<ul/ am sus
eu du% ce am ri9it ecranul: Fiecare trebuie sa ştie la ce
se oate aşteta/ Abdul:
El d%du din ca şi use &n >uncţiune semnalul de alarm%:
Sosir% toţi/ &n a>ar% de Oamina şi de Nabou:
Inima mi se strânse când am 9%8ut >eţele li9ide: Oamenii
m% ri9eau >i7: În oc*ii lor citeam o &n9inuire mut%! tu eşti
9ino9at/ Jill "erten,am/ tu sin'ur@ Sau era doar o
&ntrebare neliniştit%=
Ar%tând sre mine/ Ma,tabi suse!
? El 9% 9a e7lica situaţia:
? Unde este conduc%torul e7ediţiei=/ i8bucni MaNl:
? În cabina sa/ r%sunse #u9al:
? R%nit=
? Nu: Am 9rut s%;l aduc dar m;a re>u8at:
? #e necre8ut@
? S% nu ierdem timul/ ne som% Ma,tabi: .orbeşte/
Jill@
? "rieteni/ am nimerit &ntr;o c%ldare 9ulcanic%/ am
relicat eu: Cum de a >ost osibil asta/ nu ot &nc% sune: O
eruţie a smuls na9a din 'alerie şi a roiectat;o &n cuola
eşterii: -Nblos s;a a>lat şi el &ntr;o situaţie critic%/ &n
momentul eruţiei se '%sea deasura 9etrei 9ulcanice:
Am >%cut o au8%: Resiraţia de9enise un c*in e c%ldura
asta:
? Na9a este a9ariat%/ suse #u9al: Ce a9eţi de 'ând s%
>aceţi=
#u% cât se oate arecia ân% acum/ a9ariile nu au
in>luenţat caacitatea de mane9rare a na9ei: La momentul
oortun 9om &ncerca s% a<un'em din nou &n 'alerie:
? La momentul oortun@ Frumos sus:
? #easura noastr% se a>l% un *orn care du% eruţie s;
a &nc*is: Ma'ma este &nc% sub resiune: $rebuie s% ne
aştet%m &n curând la o a doua şi a treia i8bucnire: Aoi s%
0EB
()nter +ru,at
ser%m c% resiunea 9a sc%dea/ aşa &ncât s% ne utem >ace
drum sre e7terior:
+*oram i8bucni &ntr;un râs amar:
? #oar o sin'ur% i8bitur% şi Sindbad e ierdut@
? Cuirasa de silunit a na9ei 9a re8ista la >el de bine
i8biturii/ ca şi arşiţei ma'mei/ am >ost eu de %rere:
? Cu toat% cuirasa de silunit/ 9om >i âr<oliţi/
"erten,am@ 'â>âi -ilar: Cu >aţa sc*imonosit% de durere &şi
i%i braţul banda<at:
? $emeratura a atins de<a atru8eci de 'rade &n toate
&nc%erile@ #ac% instalaţia ele aer condiţionat nu 9a >i
imediat reus% &n >uncţiune:::
? $erminaţi cu 9%ic%reala@ 8bier% MaNl: Nu ot s% >ac
9r%<i:
Un bubuit &n>undat ne >%cu s% tra'em atenţi cu urec*ea:
"odeaua na9ei se cutremura: Unde9a se r%buşise robabil
ce9a:
#intr;o s%ritur% am >ost la ecran: Mici 9aluri de >oc
stroeau rora na9ei/ care &mun'ea un erete cu muc*ii
t%ioase: #in bolboroseala >l%c%rilor ţâşneau de <ur;&mre<ur
>ântâni de aburi 'alben;9er8ui: Ni9elul ma'mei sc%8use
9i8ibil: În curând se 9a &n%lţa din nou: Era ca resiraţia unui
monstru:
M;am &ntors:
? În cabine@ C%utaţi s% 9% ad%ostiţi oriunde se oate@
Cli>>/ a<uta;i e Oamina şi e -ilar: $u/ OsLin/ &nştiinţea8%;
l e Nabou:
$oţi s;au 'r%bit s% ias% a>ar%:
Ma,tabi se mai a>la lân'% mine:
? Ai tu/ Abdul/ am sus eu:
? Mm/ morm%i el: #ar tu=
? Eu r%mân:
Ma,tabi lec% nemulţumit:
0EE
Nabou
Scaunul de la uitrul de control era re9%8ut cu centuri
de si'uranţ%: Mi le;am rins şi am aştetat: Ecranul lic%rea:
Numai dac% nu s;ar sar'e obiecti9ul camerei@ mi;am sus
eu diserat: Num%ram secundele: #ou%8eci şi una:::
dou%8eci şi dou%:::
Nu s;a &ntâmlat nimic:
(ândurile mele se &ndretar% &n alt% arte: Oare Oamina
era &n si'uranţ%= Ce s;a &ntâmlat cu Nabou= Un laş= Nu/ &n
eşter%/ e >undul m%rii/ do9edise c% nu este: #ar &şi
%r%sise ec*ia<ul &n momentele cele mai 'rele:
#ou%8eci si ot::: dou%8eci şi nou%::: "uitru de ilotare:::
ne9%t%mat::: toate a're'atele centralei ener'etice culate
la uitrul de comand%::: acum nu este imortant: Cum a
trecut e lân'% Oamina@ Un monstru:::
$oate astea &mi treceau &n9%lm%şite rin ca: -rusc/
>ilmul 'ândurilor se ruse:
O e7lo8ie@ Scrâşnete/ trosnituri/ o lo9itur%:
Nu mi;am ierdut cunoştinţa: Centurile s;au trans>ormat
&n c%tuşe de >ier: Na9a se r%suci &n <urul ei: "ereţii bubuir%:
Înc% o lo9itur%/ mai uternic% decât rima: Aoi linişte:
Atârnam de centuri/ tr%'eam cu urec*ea/ num%ram din nou
secundele: Nu se mai roduse nici o alt% eruţie:
În di>u8or/ ocnete şi ârâituri: "rintre ele/ 9ocea
&nde%rtat% a lui +limos!
? Alo/ Sindbad@ Aţi sura9ieţuit= #aţi;ne de ştire@
.ocea m% surrinse mai uţin decât >atul c% receţia
>uncţiona: +*oram nu se a>la &n cabina radiotele'ra>istului:
$otul se des>%şura automat: Ai distru'erea/ moartea: #e ce
mai erau oameni la bord= MaNl a9ea dretate/ roboţii ar >i
>ost la >el de buni:
(r%bit/ am des>%cut &nc*i8%toarele centurii şi am tras
micro>onul sre mine:
? +limos@ Se are c% totul a trecut cu bine: Nu ştiu &ns%
ce se &ntâml% cu ceilalţi:::
0EG
()nter +ru,at
El nu m% &nţelese/ c*ema mereu:
? +*oram@ am ţiat cu:
Nici un r%suns:
Udrobit/ m;am sculat de e scaun şi m;am &ndretat/
cl%tinându;m%/ sre culoarul rincial:
Nu a%rea nimeni: Nici un sunet/ nici un semn de 9iaţ%:
Am desc*is lar' rima uş%: Era cabina lui +*oram:
$ele'ra>istul/ un >l%c%u 8dra9%n/ ca mine/ st%tea &n >aţa
mea cu braţele atârnate: "ri9irea sa r%t%cea &n toate %rţile:
? (ata@ bâi'ui el: S;a terminatT totul s;a terminat:
? Omule/ nu 9orbi rostii@ Emiţ%torul nu mai
>uncţionea8%: $rebuie s%;l rear%m:
El m% d%du la o arte:
? Nimic nu mai oate >i rearat/ monsieur: M;am s%turat
de na9a asta blestemat%: M;am s%turat/ &nţele'i Compris?
E>orturile mele de a;l >ace s%;şi 9in% &n >ire r%maser% >%r%
re8ultat: Am aler'at dincolo/ la Oamina: U%cea strâns le'at%
de at/ cu caul &ntors &ntr;o arte/ şi susina:
Am eliberat;o cât am utut mai reede:
? Oamina/ s;a terminat: Acum utem a9ansa sre
'alerie: Maide/ Oamina@
#e risos orice ru'%minte sau imlorare: Oamina &şi
acoerise >aţa cu mâinile şi nu r%sundea:
Am aler'at diserat a>ar%: "rin uşa desc*is% a centralei
ener'etice l;am 9%8ut e MaNl: Se ocua din nou de
conducta de r%cire: $emeratura interioar% continuase s%
creasc%: $ermometrul indica atru8eci şi şase de 'rade:
Ne*ot%rât dac% trebuia mai &ntâi s%;l a<ut sau s% 9%d ce
se &ntâmla cu ceilalţi/ l;am &ntrebat!
? O s% reuşeşti/ OsLin=
El se &ntoarse e <um%tate: Resiraţia &i era şuier%toare:
"%rul &i era liit de >runte:
? Reuşesc::: reuşesc::: sau oate c% nu cre8i=
? Fireşte/ OsLin:
0E2
Nabou
? Atunci nu m% mai deran<a@ (â>âind/ &nceu s% des>ac%
un şurub: Mâinile &i tremurau: Unealta &i sc%% din mân%:
? Unde naiba se ascunde mi8erabilul %sta de Sabi=
mârâi el:
? Las%;l e Sabi@ Era Ma,tabi: În satele lui l;am 8%rit e
Cli>> S*elder: Erau ali8i ca nişte cada9re/ buim%ciţi: A9eau
o &n>%ţişare sectral%:
? #ar noi trebuie totuşi s%::: am &nceut eu cu ener'ie:
? #esi'ur/ desi'ur::: "ri9irea lui Ma,tabi trecea e
deasura mea/ absent% şi lisit% de 9oinţ%:
S*elder >%cu resemnat un semn ne'ati9 cu caul:
I;am dat e amândoi la o arte şi am aler'at de;a lun'ul
coridorului: M;am &ntâlnit cu Sabi:
? "isica s;a stricat/ scârţâi el:
M;am orit &n >aţa cabinei lui Nabou: Am tras cu urec*ea/
am stri'at/ am b%tut cu umnii &n uş%: Ai el sa >i:::=
? Sabi/ desc*ide uşa@/ am r%cnit eu:
Automatul dis%ruse/ la >el Ma,tabi şi S*elder:
-lestemând/ m;am a89ârlit asura uşii ân% când aceasta
ced%: Nabou nu se a>la &n cabin%: "atul nu >usese des>%cut:
"este tot o ordine e7cesi9%/ &n tim ce &n celelalte &nc%eri
ale na9ei tot ce nu era >i7at &n nituri sau &n cuie era dat
este ca:
O caset% mic% de e masa de scris mi;a atras atenţia:
"%rea s% >ie un aarat electric: La ce >olosea nu uteam s%;
mi dau seama: Nici nu a9eam tim de ierdut entru a o
cerceta mai &ndearoae şi de aceea am %r%sit cabina:
Unde era Nabou= La ca%tul uterilor/ dar &mins de
team%/ am ornit;o mai dearte/ oticnindu;m%: Am
desc*is uşa urm%toare/ Nabou nu era nic%ieri: #ac% o nou%
eruţie s;ar roduce acum::: Ar >i totuşi s>ârşitul: Înaoi &n
unctul de comand%@
Când am %truns aici/ l;am 8%rit e Nabou stând &n >aţa
uitrului de control: E9ident/ nu a &nre'istrat aariţia mea:
0EI
()nter +ru,at
A9ea oc*ii >i7aţi asura ecranului: Nu %rea nici neliniştit/
nici eui8at: Mâinile rindeau manetele de re'la< ale
aaratului de roulsie: "e cea dreat% am obser9at o mic%
8'ârietur%/ care sân'era uternic:
Oscilând &ntre seranţ% şi team% am urm%rit ri9irea lui
Nabou: Ma'ma aroae c% nu se mai mişca: Ni9elul lacului
de >oc coborâse cu mai mulţi metri/ dedesubtul locului &n
care >usese 'aleria: Acuma/ acolo atârna o cascad% de
iatr% &nţeenit%:
Am mai anali8at o dat% situaţia: .atra 9ulcanic% se '%sea
&n clia de >aţ% &ntr;o stare de ec*ilibru: #eci nu ne ândea
nici un ericol iminent: $otuşi/ este un inter9al oarecare
de tim/ <ocul in>ernal al >orţelor naturii a9ea s% &ncea% din
nou: Ai atunci/ cine dintre noi ar mai sura9ieţui=
R%mânea tentati9a de a >orţa o ieşire cu a<utorul >ore8ei:
Lucrul acesta ar >i utut/ >ireşte/ reuşi/ numai &n
e9entualitatea &n care de8inte'ratorul ar >i intrat &n
>uncţiune deasura ni9elului ma'mei: Ai asta nu era osibil:
Alt>el/ ma'ma s;ar >i re9%rsat &n noua 'alerie: Ar >i >ost o
munc% de Sisi>: Cercul >atal/ din care nu mai e7ista sc%are/
se &nc*idea:
Re8istenţa mea se >rânse: "o9ara ner9oas% şi >i8ic% era
rea mare: Am renunţat la lut%:
Ai Nabou= St%tea &n >aţa comutatoarelor/ âr'*iilor şi a
claelor/ ca şi cum nu ar >i a9ut nimic de a >ace cu soarta
c%tre care ne &ndretam cu toţii/ ine9itabil: St%tea colo/ ca o
>antom%:
? #e >at/ ce aştetaţi= l;am &ntrebat eu:
? Aansa:
? Aşa=/ am râs eu &n bat<ocur%: Aţi mai calculat 9reo
şans% entru noi &n timul &n care eraţi &n cabin%=
O ri9ire scurt% şi dur% m% str%unse:
? Ocuaţi;9% de treburile dumnea9oastr%@
? "rea multe treburi nu rea mai a9em de re8ol9at:
0E1
Nabou
? Atiu &n ce stare se a>l% na9a:
? Ade9%rat= #ar oamenii 9% r%mân indi>erenţi/ nu;i aşa=
Aţi >i trecut c*iar şi este cada9rul Oaminei@
? Nu este 9ina mea c% na9a a a<uns &n aceast% situaţie:
? #o9ediţi;o@ .ino9atul sunt eu: #umnea9oastr% uteţi
mer'e cu inima curat% &n in>ern: .% linişteşte asta=
? "%r%siţi unctul de comand%/ "erten,am@/ suse el
asru:
? Nici nu m% 'ândesc@/ am ţiat eu: Sunt curios s% 9%d
şansa dumnea9oastr%: #e >at nu e7ist% nici una/ cât de
mic%/ ştiţi= Soarta noastr% se a>l% la >el de uţin &n mâinile
dumnea9oastr%/ ca şi &ntr;ale mele: Atunci/ la ce bun toate
astea= În l%turi de la uitrul de ilotare@
#iserarea ro9ocat% de neutinţa mea/ o mânie oarb%
&motri9a acestui om şi teama entru roria mea 9iaţ% ?
toate acestea se ab%tur% ca o cascad% asura mea: Am
&ncercat s%;i smul' mâinile de e claele uitrului de
ilotare/ o acţiune instincti9%/ >%r% sens şi >%r% sco/ o
ultim% &ncercare de a r%mâne &n icioare:
Am simţit cum m% auc% de &nc*eietura mâinii: Cu un
ţi%t de durere i;am dat drumul: În momentul acela aş >i
>ost &n stare s%;l dobor la %mânt: "robabil c% a b%nuit
lucrul acesta: $otuşi/ ri9irea sa nu s;a ab%tut de la ecran:
? "otoliţi;9% odat%/ suse doar:
-rusc/ se &n9ior%: #e'etele sale 8burau deasura
butoanelor de culare: A're'atul de roulsie orni: Na9a
se r%sucea &ncet &n cerc: "ân% ce rora se &ndret% sre o
teras% lin% de cr%%turi/ care abia dac% se &n%lţa uţin
deasura lacului de >oc:
Ceea ce urm% se etrecu cu o ree8iciune de necre8ut:
#u8ele din sate ale na9ei &nceur% s% urle: Sindbad 'onea
&n direcţia lat>ormei/ &ncon<urat de nori de aburi str%lucitori
şi de stroi de >oc:
? Asta e nebunie curat%@ am stri'at eu:
0G3
()nter +ru,at
În 9uietul care domnea/ Nabou nu m% au8i: "ri9eam ţint%
la ecran:
#e ce 9rei s%;l &miedici=/ m;am &ntrebat: #oar este
indi>erent dac% na9a iere acum sau::: (ândul mi se
&ntreruse:
Carena na9ei i8bi &n stânc% şi alunec% scrâşnind: Na9a se
r%buşi &naoi &n otoul de >oc:
Înc% o dat% aceeaşi mane9r%: Înaoi/ orientare/ &nainte:
Sub resiunea motoarelor/ trunc*iul uternic al na9ei se
cutremura din toate &nc*eieturile: #e <ur;&mre<ur/ >l%c%ri/ &n
>aţ%/ stânca/ mai aroae/ tot mai aroae::: Ai Nabou se
a>la la uitrul de ilotare@
Cea de;a doua &ncercare eşu% şi ea: Când na9a c%8u
&naoi/ ma'ma s%ri &n stroi &nalţi: Ima'inea de e ecran se
stinse brusc: Ultima osibilitate de a mai 9edea ce9a >usese
ierdut%: Orbi@ Na9a era oarb%@
Înainte de a reali8a &n &ntre'ime 'ândul acesta &n'ro8itor/
Nabou dis%ruse:
? Nabou@/ am r%cnit eu:
Stri'%tul se stinse: Nu se &ntâml% nimic:
#eodat%/ sub mine se au8i un 8'omot: Eclu8a: Oare
Nabou:::=
Am aler'at <os:
Un costum de sca>andru lisea@ Ai manometru@ ar%ta c%
eclu8a era desc*is%: Înnebunit de saim% am i8bit eu
icioarele &n uşa eclu8ei:
? Nabou@
-raţele &mi c%8ur% de;a lun'ul corului: (ândurile se
&n9%lm%şeau: Îşi ierduse oaie minţile= Sau oate c% '%sise
totuşi o soluţie= "oate a9ea ne9oie de a<utor:
În >aţa mea se a>la ima'inea lacului de >oc: Ma'm%
'%lbui;roşcat%: Nu utea s% aib% cu mult este o mie de
'rade: .or re8ista costumele de sca>andru la aceast%
temeratur%= Stratul de silunit cu care erau acoerite era
0G0
Nabou
subţire/ dar i8olaţia era bun%: Fuseser% calculate entru o
mie de 'rade: O oarecare toleranţ%::: Era osibil Ai el se
&ncumetase:
Mi;am us un costum de sca>andru: Mi;am &ndesat casca:
(*earele cleştilor de aucat alunecau de e >ermoar:
Încercam mereu s% &nc*id 'arnitura c%ştii În cele din urm%
am reuşit: Sre uşa eclu8ei deci@ Aceasta nu ceda: Fireşte
c% nu/ eclu8a era desc*is%: $rebuia des>%cut bloca<ul@
Înaoi/ &n unctul de comand%:
(â>âind/ m;am c%ţ%rat sus: Am &ntors âr'*ia: Iar%şi <os:
"icioarele &mi tremurau: Costumul %sta 'reu@
Uşa eclu8ei nu se mişca: Am smucit de mâner/ cu
ultimele >orţe: "ierdusem ce9a din 9edere= Nu/ &ncuietorile
erau acum desc*ise: #e ce nu se clintea blestemata de
uş%=
Am c%8ut &n 'enunc*i: Inima &mi b%tea cu utere/ M;am
simţit curins de o saim% uternic% şi m;am ridicat &n
icioare:
"ri9irea &mi c%8u e o ran'%: Am des>%cut;o din
şuruburile ei şi am &ncercat s% >orţe8 uşa: Nici lucrul acesta
nu reuşi:
Un 8'omot &n satele meu: Sabi@ Seranţe noi:
? Sabi/ desc*ide uşa@
Automatul se aroie: $rase cu o mân%: Aoi cu ambele:
O dat%/ de dou% ori: Un trosnet: Uşa era desc*is%@
#ar::: Ma'ma se strecur% &n%untru@ #easura ei dansau
>l%c%ri 9er8ui:
? Sabi/ &nc*ide uşa interioar%@ I;am ar%tat uşa din sate/
dinsre coridor: $erciul incandescent nu a<unsese &nc% ân%
acolo:
Sabi &nc*ise uşa/ care era re9%8ut% cu un strat de
silunit: $rebuia s% re8iste: Nu &ndr%8neam s%;mi ima'ine8
ce s;ar >i utut &ntâmla dac%:::
0G4
()nter +ru,at
Sabi nu se mişca/ aşteta un alt ordin: Nu m;am mai
sinc*isit de el:
Ma'ma &mi a<unsese ân% la 'le8ne: Nu se mai ridica:
Sindbad se a>la destul de sus:
Numai s% nu r%mân e loc@ $orentul incandescent se
r%cea reede şi atunci s;ar >i trans>ormat &ntr;o strânsoare
de ne&n9ins:
Ridicând un icior du% cel%lalt/ am reuşit s% a<un' ân%
la uşa e7terioar% a eclu8ei:
În >aţa mea se &ntindea marea de >l%c%ri: Înc% un as:
"%mântul &mi >u'i de sub icioare/ m;am cl%tinat şi am
c%utat ce9a s% m% sri<in: Cleştii entru aucat alunecar%
e ereţii na9ei: M;am scu>undat &n ma'm% ân% la iet:
Am urlat de saim%: Am &nceut s% m% 8bat şi am reuşit s%
auc un mâner metalic: #iserat/ m;am atârnat de el:
Muşc*ii m% dureau/ se blocau:
Mai dearte/ mai dearte@ Sus e unte@ $reat% du%
treat%/ mâner du% mâner: "untea era &n &ntre'ime
acoerit% cu o crust%: Nabou st%tea &n 'enunc*i şi s%r'ea
8'ura de e obiecti9:
? Nabou@
Nu m% au8ea/ nu m% 9edea/ lo9ea necontenit cu un
ciocan:
Sunt cu si'uranţ% un om >oarte uternic: "ot &ndoi >%r%
e>ort bare de >ier e 'enunc*i: Acum &ns% eram la ca%tul
uterilor: Ceea ce se &ntâmla aici de%şea limitele >orţelor
omeneşti:
Mâinile sl%bir% &n satele cleştilor de aucat ai
sca>andrului: Se des>%ceau &ncet/ de'et du% de'et:
#e <os am au8it un bubuit: .enea iar%şi@ $otul era
de'eaba::: de'eaba:
Mi;am dat drumul şi mi;am ierdut cunoştinţa:
0G6
Nabou
În >aţa oc*ilor &mi <ucau scântei: Nişte lo9ituri uternice
m;au readus &n simţiri: Nabou s>%râma stratul de 8'ur% de
e casca mea de rotecţie:
Ne a>lam &n camera;eclu8%: Se alec% sre mine: "ri9irea
sa asr%/ >i7%/ se odi*nea e >aţa mea: Când 9%8u c%
tr%iam/ m% ridic% &n braţe/ ca e un coil/ şi m% trase du%
el rin toitura de roc% 9âscoas% care de9enea tot mai
consistent%:
Sabi se mai a>la &n camera din >aţ%: "icioarele
automatului >useser% rinse &n ma'ma solidi>icat%:
? "icioarele de>ecte@/ ne in>orm% el/ incaabil s%
ricea% ce i se &ntâmlase:
Nabou &l eliber% din strânsoarea de iatra:
Uşa sre coridor >u desc*is%: "ân% acolo %trunseser%
numai câte9a ârâiaşe care/ r%cindu;se/ >ormaser% un
st%9ilar &n calea ma'mei ce &ncerca s% a9anse8e:
"e coridor: Nabou m% las% <os: Îşi scoase costumul de
sca>andru şi urc% sre unctul de comand%:
Eram incaabil s%;mi mişc membrele/ 8%ceam ca mort:
#in nou/ a're'atele de roulsie mu'ir%: Un şoc
'roa8nic: -uc%ţi de stânc% *uruir%: Aenilele &nceur% s%
scrâşneasc%: Aoi/ ţiuitul monoton al >ore8ei:
Caul &mi c%8u e sate: Wiuitul@ Era oare marea/ 9uietul
9alurilor i8bindu;se de stânci= Fusese totul numai un 9is
&ns%imânt%tor=
0GB
()nter +ru,at
ANCHETA
M% a>lam &n cabina mea: Câte9a ore de somn m%
&n9ioraser%: Cu &n'*iţituri mici/ sorbeam ca>eaua o>erit% de
Sabi: "e ecran se 9edeau unduind nori luminoşi de 'a8:
Sindbad a9ansa rintr;o 'alerie nou%:
$otul era ca de obicei: Ceea ce se &ntâmlase continua
s%;mi aar% ca rin 9is/ ca un coşmar: Am recaitulat
ultimele &ntâml%ri: Cum de reuşise oare Nabou= Nimeni n;
ar >i >ost &n stare s% acţione8e ca el &n in>ernul acela: Mi;am
0GE
Nabou
reamintit ri9irea sa atunci când m% c%ra &naoi: M;a luat
cu >ri': Ce om@
Nu ştiam cum a<unsesem &n cabina mea: Aoi a 9enit
S*elder: Am s%rit &n sus/ >i7ându;l ca e o >antom%: El m%
consult% şi &mi suse c% totul e &n ordine/ c% şi lui Nabou şi
celorlalţi le mer'e bine: A9ariile cele mai imortant
>useser% de<a &nl%turate: Instalaţia de aer condiţionat
>uncţiona din nou: Într;ade9%r/ &n cabin% domnea o
temeratur% l%cut%:
S*elder 9orbea entu8iasmat de >ata lui Nabou: Na9a
a9ansa >%r% di>icult%ţi: În <urul orelor dou%8eci urma s%
ieşim la sura>aţ%:
$%ceam imresionaţi: M% c*inuia un sentiment de
9ino9%ţie/ deşi nu;mi uteam e7lica unde 'reşisem: Se
&ntâmlase du% 9i8ita la Oamina: Am r%sucit lucrurile e
toate %rţile ân% ce m;a curins somnul@ Adormisem &n
momentul decisi9@
Când S*elder mi;a comunicat cu recauţie c% a >ost
desc*is% o anc*et%/ n;am >ost deloc surrins: Era de la sine
&nţeles c% 9oi suorta toate consecinţele şi &mi d%deam
er>ect de bine seama ce &nsemna lucrul acesta entru
9iitorul meu: Oamina ? un 9is >rumos/ un 9is ericulos@
Anc*eta trebuia s% &ncea% la ora 8ece: M;am &mbr%cat
cu 'ri<% şi am ornit;o sre sala de mese: "e culoar m;a
&ntâminat Lisette/ care a9ea un icior banda<at: Se uita la
mine cu ri9ire lin% de reroşuri şi mieuna tân'uitor: Ai
>aţ% de ea a9eam conştiinţa &nc%rcat%:
Ma,tabi şi MaNl m% aştetau: "e >eţele lor se mai uteau
citi urmele oboselii abia de%şite: Cu >runtea &ncreţit%/ MaNl
lu% not% de aariţia mea: Ma,tabi &şi redobândise 9oioşia şi
senin%tatea: Îmi >%cu semn cu caul s% intru:
#u% ce am luat loc/ Ma,tabi m% e7amin% un tim!
? $e;ai ţinut bine/ Jill/ &nceu el:
0GG
()nter +ru,at
MaNl a89ârli sre mine o ri9ire otr%9it%: "robabil ar >i
re>erat ca scandalul s% &ncea% imediat: Am &nc*is oc*ii şi
m;am 'ândit la Nabou:
Ma,tabi continu%!
? Nabou a cerut ca moti9ele incidentului s% >ie
ne&ntâr8iat l%murite:
? #e ce nu reia el &nsuşi sarcina asta=/ am &ntrebat eu:
? S% trecem la obiect/ Nabou te;a ru'at s% re'le8i sonda
neutrinic% entru o distanţ% mai mare: #esre asta ai 9orbit
&nc% de ieri:
? Într;ade9%r: &ns% eu n;am >%cut;o:
? #e ce=
? Am considerat c% este 'reşit: Nabou nu e 'eolo':
? Noatea trecut% ai r%mas &ns% lân'% aaratele control:
Ai a9ut 9reo &ndoial%=
? Nicidecum: Alt>el aş >i luat m%surile coresun8%toare:
"entru aşa ce9a &ns% nu e7ista nici cel mai mic moti9: #e
>at/ nu a9eam deloc intenţia s%;mi etrec noatea &n
laborator:
? Atunci ce te;a determinat s% mai treci o dat%/ seara/
rin laborator=
? Erau::: moti9e ersonale: .roiam s% >iu sin'ur:
R%sunsul meu nu l;a mulţumit e Ma,tabi:
? Nu 9rem s% >im indiscreţi/ Jill: #ar &n ca8ul acesta:::
&nţele'i: Ai a9ut 9reun neca8=
? Nu eram tocmai &ncântat de amestecul lui Nabou &n
treburile mele:
? Oricum/ el este conduc%torul e7ediţiei: Ai/ &n de>initi9/
am >i utut &nl%tura di9er'enţele de oinii &mreun%:
Nec%<it/ Ma,tabi cl%tin% din ca: Ar >i trebuit s;o >acem
imediat@ Mm::: cred c% ar trebui s%;l ascult%m &nc% o dat%
e Nabou: Ce %rere ai/ OsLin=
? S% 9in%/ s% 9in%@
0G2
Nabou
Ma,tabi cul% instalaţia audio şi;l ru'% e Nabou s% 9in%
&n sala de mese:
Am aştetat/ Ma,tabi r%s>oia rost disus nişte *ârtii:
MaNl morm%ia ce9a de unul: sin'ur: "e neaştetate/ &şi
&ntoarse caul sre Ma,tabi:
? Ce sui=
.%8ând c% &ntrebarea sa nu e luat% &n consideraţie/ se
scu>und% din nou &n 'ânduri:
Nabou sosi: Se uit% la mine rece:
? Ne ocu%m tocmai de nel%cuta o9este cu sondele/
e7lic% Ma,tabi: #in ce moti9 aţi cerut o modi>icare a
distanţei=
? "entru c% am re9%8ut ericolul:
? Cum aşa= Lucrul de care 9;aţi temut s;a &ntâmlat abia
dou%8eci şi atru de ore mai târ8iu:
? #u% toate robabilit%ţile/ la aceste adâncimi ale
"%mântului na9a ar >i trebuit s% dea este 9etre 9ulcanice:
? Aţi resuus c% Jill ar >i utut s% iard% din 9edere
lucrul acesta=
? În m%sura &n care sondele >uncţionau imrecis &n
aceast% re'iune:
? Lucrul acesta nu;l contest &n nici un ca8@/ am inter9enit
eu >urios: #ar de 9reun ericol nu utea >i 9orba:
Ma,tabi b%tu &n mas%:
? Jill/ te ro' temerea8%;te@
? Un ericol nemi<locit nu e7ista &n momentul acela/
con>irm% MaNl:
? Îns% mai târ8iu/ OsLin/ mai târ8iu@/ suse Ma,tabi: Sau
oate n;o s% recunoaşteţi c% 9iaţa noastr% a atârnat de un
>ir de %r=
? O cli%@ Am 9rut sa sun c% &n momentul discuţiei
dintre Nabou şi Jill nu e7ista nici un ericol: C*iar Nabou
nu 9orbeşte decât de osibilit%ţi: "entru Jill/ acesta nu era
0GI
()nter +ru,at
un ar'ument: E de &nţeles: În a>ar% de asta/ utea s% se
ba8e8e e sistemele automatice:
? Fatele do9edesc contrariul/ obser9a Nabou:
? $ocmai@/ suse Ma,tabi: La o distanţa mai mare/
sistemul automatic ar >i orit na9a la tim:
? #ar aici este eroarea@ am relicat eu: La structura
acelor straturi de roci/ de la o anumit% distant%/ a%rea o
disersiune/ o radiaţie &mr%ştiat% care/ &n clia unei
rime<dii/ nu ar >i >ost su>icient% entru a acţiona asura
sistemului automatic:
? I;ai e7licat lucrul acesta lui Nabou=
? #esi'ur: El &ns% nu se simţea bine şi/ &n mod e9ident/
aroae c% nu a ascultat ce;i suneam: Aşa a >ost/ Nabou=
Sin'urul s%u r%suns >u un 'est imrecis:
? "uţin mai târ8iu am discutat desre asta şi cu Cli>>
S*elder: El/ oate s;o con>irme:
Ma,tabi lu% din nou cu9ântul:
? "unctele de 9edere sunt ouse: Ar >i >ost mai bine/
Nabou/ daca &n roblema aceasta contro9ersat% aţi >i atras
&ntrea'a ec*i%/ sau cel uţin e Oamina/ ca secialist% &n
te*nica radiaţiilor:
? N;am considerat necesar lucrul acesta/ relic% el: Am
resuus c% indicaţia mea 9a >i luat% &n seam%:
? "ân% acum am a9ut cu toţii imresia c% &n timul
testului Jill "erten,am şi;a &ndelinit sarcina &n mod
conştiincios şi cometent: #umnea9oastr% sunteţi de alta
%rere=
? Nu: Oricum &ns%/ e rea irascibil şi &nclin% s% ri9easc%
oamenii şi lucrurile rin risma emoti9it%ţii sale:
Cât de bine m% cunoştea@
? Acesta ar >i deci moti9ul entru care Jill ar >i dat 'reş
&n aceast% &mre<urare= &ntreb% Ma,tabi:
? Este sarcina dumnea9oastr% s% decideţi lucrul acesta:
? Mai sunt &ntreb%ri= Nu= Atunci 9% mulţumim:
0G1
Nabou
Nabou %r%si sala de mese:
? S*elder a declarat c% te a>lai &ntr;o stare de mare
e7citabilitate/ suse MaNl: Wi;a administrat c*iar un
calmant:
? Asta s;a &ntâmlat cu o noate &nainte: Ieri du%;
amia8% eram &n cea mai bun% >orm%: Cli>> trebuie s% ştie
lucrul acesta:
;;Ai mai târ8iu/ &n cursul noţii=
Ma,tabi resinse aceast% &ntrebare:
? Nici unul dintre noi nu mai eram ca la &nceut: Alt>el/
nu ne;am >i comortat aşa &n momentele critice: Fireşte/ cu
e7ceţia ta/ OsLin: Ai Jill a r%mas atent şi re9%8%tor/
ân% &n ultima cli%: A >%cut tot ce a utut: În orice ca8/ aşa
9%d eu lucrurile:
MaNl se strâmb%: Nu;i l%cea lauda şi/ la rândul sau/ nu
&m%rţea niciodat% 9reuna:
Mi;am ri9it mâinile care tres%reau ner9os şi m;am
'ândit la Oamina: #e ce oare adusesem &n discuţie moti9ele
ersonale= Ma,tabi 9a re9eni cu si'uranţ% la asta: .oia s%;
şi &ndelineasc% sarcina in'rat% corect şi lin de tact/ aşa
cum &i era >elul: Ai/ cu toat% obiecti9itatea/ a9eam imresia
c% era disus s% >ie mai de'rab% a%r%tor decât acu8ator:
A9eam oare dretul s% rocede8 &motri9a bunelor sale
intenţii/ ascun8ându;i unele am%nunte imortante=
? În noatea aceea mi;am >%cut 'ri<i &n le'%tur% cu
Oamina/ am sus;eu:
? O simati8e8i/ stabili Ma,tabi cu c%ldur%:
? #a: am recunoscut eu:
? Ei/ şi=
? Ea este le'at% de Nabou:
? (elo8ia/ obser9% MaNl laconic: Cherchez la femme!
Ma,tabi m% b%tu e mân%:
? Eroare/ tinere: Nu ţi;am sus;o ân% acum= Oamina şi
NabouT e7clus: Îl admir%: #ar asta o >acem cu toţii: Mai
023
()nter +ru,at
mult/ nu: #ac% mi;ai >i >%cut dest%inuiri/ aşa cum te;am
s>%tuit/ ai >i >ost scutit de unele lucruri nel%cute:
St%team oc%it:
? Oamina a inter9enit >oarte mult &n >a9oarea ta: Ea este
de %rere c% &n straturile suerioare ale mantalei terestre s;
au utut roduce distorsiuni sectrale &n ima'inea ecoului/
ân% acum necunoscute/ comarabile cu aşa;numitul e>ect
Raman: Ea resuune c% asta a utut duce la arecieri
eronate:
MaNl se tr%'ea ner%bd%tor de barb%:
? Absurd@ Sondele lucrea8% normal: C*iar şi la distanţa
stabilit% de "erten,am:
? Nu &nţele' asta/ &mi suse Ma,tabi: Sindbad se
&ndreta sre un eicentru 9ulcanic şi tu n;ai b%nuit nimic@
? Seismo'ra>ul a &nre'istrat mici mişc%ri tectonice &nc%
din cursul 8ilei:
? Era deci un moti9 de &n'ri<orare@
Nu/ erau rocese normale &n crusta terestr%: În a>ar% de
asta/ sondele au indicat din tim modi>ic%ri de structur%:
Am >i utut ocoli 9atra 9ulcanic%: #ar::: am adormit &n
laborator:
? Nimeni nu;ţi oate retinde s% stai 8i şi noate &n >aţa
instrumentelor de control: #oar a9em automate de
si'uranţ%: Au >ost &nre'istrate abaterile=
? Fireşte: Oscilo'rama le indic% cu claritate/ &nceând cu
ora unu trei8eci:
MaNl lu% <urnalul de bord al na9ei:
? Sindbad a >ost orit la ora unu şi atru8eci şate:
Adic% şatesre8ece minute mai târ8iu@ MaNl i8bi cu umnul
&n masa: Asta e@ Automatele astea blestemat nu au
deculat când trebuia/ deşi >useser% 9eri>icate abia cu uţin
tim &nainte:
020
Nabou
#i>erenţa de tim@ #in cau8a ericolului iminent &mi
sc%ase: Ai m;am c*inuit >%cându;mi sin'ur rocese de
conştiinţ%@
Ma,tabi resir% uşurat:
? Asta modi>ic% cu totul situaţia: $rebuie s% ne cerem
scu8e/ Jill: Îmi 9ine cu atât mai uşor cu cât nu m;am &ndoit
nici o cli% de tine:
? Mulţumesc/ Abdul@ Mai mult n;am >ost &n stare s% sun:
Nu simţeam nici o satis>acţie &n le'%tur% cu des>%şurarea
anc*etei/ ci eram mai de'rab% &n'ro8it de >atul c%
utusem s% nu am &ncredere &n mine &nsumi:
În >aţa uşii am dat este Oamina: Faţa ei era br%8dat% de
o cut% amar%/ e care nu o mai obser9asem la ea niciodat%
&nainte:
Când m% 9%8u/ &n>%ţişarea ei se lumin%:
? Cum s;au des>%şurat lucrurile/ Jill= -ine/ nu;i aşa=
? Ac*itat@/ am r%suns eu 8âmbind strâmb:
? Mi;am >%cut 'ri<i mari &n le'%tur% cu tine:
? Ai eu continui s%;mi >ac 'ri<i &n le'%tur% cu tine/
Oamina:
? #e risos: În ce m% ri9eşte/ am sc%at cu bine:
? Ai Nabou:
O umbr% trecu e >aţa ei:
? Nu l;am 9%8ut &nc% ast%8i/ &nainte de rân8:
? S;a retras iar%şi:
$onul meu 8e>lemitor nu i;a sc%at:
? #%;i şi lui dretul s% se odi*neasc%: A9em multe s%;i
mulţumim:
Indul'enţa ei >aţ% de Nabou m% irit%:
? Ai uitat comortarea lui din timul noţii=
Oamina se &nroşi/ e8it% şi riost% aoi ener'ic:
? N;ar trebui s% <udec%m oamenii &ntr;o situaţie
neobişnuit%: Asta e nedret:
024
()nter +ru,at
? #imotri9%/ Oamina: $ocmai &n asemenea momente se
rele9% ade9%ratul lor >el de a >i: "e Nabou l;a interesat doar
roria lui si'uranţ%:
? El te;a sal9at@
? Accet c% acesta este un unct slab &n demonstraţia
mea: În ri9irea sa nu era &ns% nimic din ceea ce s;ar utea
numi dra'oste >aţ% de aroaele s%u:
? Ai atunci/ &n eşter%/ nu te;a a<utat tot el=
? Cine a a<utat atunci e cine= Nu/ nu/ Oamina/ e mine
n;o s% m% con9in'i:
? Ceea ce a >%cut el este suraomenesc:
? N;a >%cut;o entru tine sau entru noi ? numai entru
el &nsuşi:
În oc*ii Oaminei >ul'er% o indi'nare e9ident%:
? Cum oţi >i atât de in>am=
? #ar/ Oamina/ eşti oare orbit% cu totul= Am &ncercat s%;i
rind mina: Ea se d%du &naoi: Atunci mi;am ierdut cu
totul controlul: "entru omul acesta nu eşti decât un mi<loc
entru un anumit sco: Ce se ascunde aici/ nu ştiu: #ar o
9oi a>la@
? Eşti nebun@ Cu asta m% l%s% locului:
? Oamina/ am 9rut doar s%::: Udrobit/ am ri9it du% ea:
B!NUIALA
Misiunea mea e bordul lui Sindbad era ca şi &nc*eiat%:
"e ultima orţiune/ ân% la >undul m%rii/ nu mai erau de
026
Nabou
aştetat surri8e: A9eam destul tim liber la diso8iţie ca
s% nec%<esc entru nec*ib8uinţa mea >aţ% de Oamina:
Ai &nclinam s%;mi atribui mai uţin mie 9ino9%ţia entru
ne&nţele'erea ro9ocat%/ cât mai ales lui Nabou/ care
>usese/ de >at/ moti9ul certei:
A urta o discuţie desc*is% cu el nu mi se mai %rea c%
ar a9ea 9reun sens: $rebuia s% &ncerc s;o con9in' e
Oamina c% el nu era demn de ea: Ai eram si'ur c%/ dac% ar
>i utut s% se sustra'% in>luenţei lui Nabou/ ar >i r%suns
sentimentelor mele:
S%;l >i ru'at totuşi e Ma,tabi s% medie8e= El &mi
cunoştea sentimentele: Ce aş >i câşti'at &ns% cu asta= Ne;ar
>i luat/ e mine şi e Oamina/ de mân% 8âmbind şi ne;ar > >i
sus! CCoii/ nu >aceţi mutrele astea/ >iţi dr%'uţi unul cu
cel%lalt şi 9eţi >i >ericiţi@D Ei/ c*iar atât de simlu nu st%teau
lucrurile:
O discuţie cu S*elder &mi d%du &ns% o idee care era atât
de >antastic%/ &ncât m% &n'ro8i: Cu toate astea/ n;am mai
reuşit s% sca de ea:
"rinciala tem% de discuţie e bord r%m%sese >ata
&ndr%8neaţ% a lui Nabou: S*elder se interesa mai ales de
comortarea lui Nabou &n momentele decisi9e: A trebuit s%;
i o9estesc totul cu lu7 de am%nunte:
? Un asemenea sân'e rece n;am mai &ntâlnit ân% acum
&n toat% ractica mea/ suse el:
? Nici eu/ am riostat eu muşc%tor: .eşnica admiraţie
entru Nabou de9enise insuortabil%: "oate c% rere8int%
noul ti al secolului: O inteli'enţ% t%ioas% ca briciul/ o inim%
rece ca '*eaţa: Noi suntem &n9ec*iţi/ Cli>>/ c*iar dac%
suntem mai tineri decât el:
? #e ce eşti atât de &n%crit= #oar ai >ost reabilitat:
? Ser c% nu;ţi &nc*iui c% 9reau s% >ac e <i'nitul: Nu
este 9orba de mine: Îmi >ac doar 'ri<i &n le'%tur% cu Nabou:
Într;o oarecare m%sur%/ &n alt sens decât ceilalţi: Îţi
02B
()nter +ru,at
aminteşti cum s;a comortat atunci când ne ocuam de
Oamina= N;a a9ut nici m%car o ri9ire entru ea/ nici m%car
o 9orb%: C% era 'ra9 r%nit%/ c% ar >i utut s%;şi iard% 9iaţa/
nu;l interesa:
? Asta aşa e: S;a &nde%rtat ca un robot: .reau s% sun
c% &nsuşi Sabi ar >i reacţionat alt>el: CFemeia s;a de>ectatD/
ar >i raortat el cel uţin/ &n 9irtutea obli'aţiei:
? Cli>> C #ac% Nabou este::: un robot::: &nţele'i= Unul cu
totul deosebit:::
S*elder tres%ri brusc şi m% s>redeli cu ri9irea sa de
si*iatru:
? Jill/ resir% liniştit@ Liniştit şi adânc@
? Las% rostiile@/ m;am r%stit eu la el: Nu mi;am ierdut
minţile: #esi'ur/ ideea este &n'ro8itoareH şi totuşi/ oate >i
&nl%turat% aşa/ ur şi simlu=
? #ar/ Jill@ S*elder 8âmbi cu blândeţe: Un robotT din
carne şi sân'e@
? OsLin MaNl 9orbea de automate biolo'ice:
? Astea sunt doar iote8e: &n cel mai bun ca8/ lanuri de
9iitor: În a>ar% de asta/ c*iar tu suneai c% nu trebuie luat
&ntotdeauna &n serios ceea ce sune MaNl: #ac% ar >i du%
el/ oamenii ar trebui s% de9in% autotroi/ adic% s% se
&ncrucişe8e cu lantele: $r%8nit om@
? Îl cunosc e OsLin de mai mult tim decât tine/ l;am
contra8is eu: Ai &n rest/ erai mereu disus s%;l iei &n serios:
S% resuunem totuşi c% Nabou nu ar >i::: o >iinţ% ca noi:
Atunci multe lucruri din comortarea sa/ care ân% acum ni
s;au %rut de neconceut/ s;ar e7lica:
? Se rea oate: Cu toate acestea::: ce >el de lume ar
mai >i asta &n care n;am utea s% deosebim oamenii de
maşini=@
? Cât% lis% de lo'ic%@ $ocmai desre di>erenţe 9orbim:
#e alt>el/ eşti de acord c% >ormele noi de e7istenţ% sunt
02E
Nabou
absolut osibile: Aici ar utea >i 9orba de un &nceut/ o
rim% &ncercare:
S*elder &şi muşc% bu8ele şi se uit% la mine urât:
? "ân% acum/ Jill/ ai râs de ideile mele desre
osibilit%ţile 9iitoare &n aceast% direcţie:
? Iart%;m%/ de acum &nainte n;o s;o mai >ac:
? Acum/ &n loc s% râ8i/ de%şeşti cu mult iote8ele mele
şi 9rei s% iau dret realitate ce9a ce nu se sri<in% e nimic:
Îmi are r%u/ nici m%car eu nu ot s% te urme8 atât de
dearte:
? Oricum/ ar trebui s% recunoşti c%/ nu numai o dat%/
Nabou ne;a uimit:
? Oare ar trebui s% b%nuim e >iecare om neobişnuit c%
este un biomat=
? .rei s% reduci ar'umentul contrar la absurd: Cu asta
nu m% con9in'i:
? Ai mai 9orbit şi cu altcine9a desre::: resuunerea ta=
? Nu/ mi;a 9enit abia acum: Ai &mi dau er>ect de bine
seama cât de 'reu 9oi '%si &nţele'ere entru ea:
? #in artea mea &ns% o aşteţi:
? "entru c% &l cunoşti şi/ totuşi::: cum s%;ţi sun=::: de
cele mai multe ori %stre8i o anumit% distanţ% >aţ% de el:
? Ai entru c% m% consideri un >ante8ist/ aşa du% cum
şi tu eşti unul:
? S% aştet%m o rob%/ Cli>>@ Nu l;ai consultat de atâtea
ori ân% acum e Nabou=
? Fireşte: E un om s%n%tos şi normal:
? Mai >%;o &nc% o dat%/ din alt unct de 9edere: Ca medic
de bord eşti oricum obli'at s% 9eri>ici starea s%n%t%ţii
>iec%rui membru al ec*ia<ului/ &n secial du% &ntâml%rile
eui8ante rin care am trecut
S*elder m% ri9i ne*ot%rât:
Am insistat:
? Ei/ ce %rere ai=
02G
()nter +ru,at
? O s% 9edem/ murmur% el:
STELELE STR!LUCESC DIN NOU
022
Nabou
Sindbad ieşi la sura>aţ% &n timul noţii/ e o mare
liniştit%: Sinarea lucioas% a na9ei era acoerit% cu resturi
de 8'ur%: Sem%na cu o retil% antedilu9ian% care n%ârlise:
#u% ce balustrada >u scoas%/ Nabou urc% rimul e
unte: L;am urmat: "ri9eam sre -Nblos/ care >%cea &ncet
mane9re de aroiere/ i%ind locul cu re>lectoarele: #e <ur
&mre<ur/ e aa &ntunecat%/ se le'%nau uncte luminoase:
Ambarcaţiuni ciriote: .eniser% entru a ne saluta:
M;am delectat eu aerul c%lduţ şi aromat şi m;am bucurat
de slendoarea cerului &nstelat/ care se boltea arc% >oarte
aroae/ deasura m%rii: #ac% ar >i >ost şi Oamina al%turi
de mine@ #ar ea m% e9ita: Era ca şi cum &ntrei noi s;ar >i
c%scat o r%astie: Într;o arte m% a>lam eu/ dincolo ea şi:::
Nabou:
Ca şi cum aş >i >ost constrâns/ m;am &ntors &ntr;o arte:
Nabou m% obser9a: F%r% duşm%nie/ aştetând arc% ce9a:
Ai aoi m% &ntreb% e cel mai liniştit ton cu utinţ%/ ca şi
cum ar >i 9orbit desre 9reme!
? Ce a9eţi cu mine/ "erten,am=
Luat rin surrindere/ m;am uitat la el:
? Eu= Nimic:
? Asta nu;i ade9%rat:
? Credeţi cum9a c% 9% ort ic% din cau8a sondei
neutrinice=
? Nu:::
Si'uranţa lui m;a uimit: Era mai &nţelet şi mai corect s%
>iu desc*is:
? E din cau8a Oaminei:
? #in cau8a Oaminei/ reet% t%r%'%nat: Nu;mi d%deam
seama dac% trebuia s% interrete8 cu9intele lui ca e o
&ntrebare sau ca e o con>irmare:
? Aş 9rea ca ea s% >ie >ericit%:
? Ai cine o &miedic%=
? #umnea9oastr%/ Nabou:
02I
()nter +ru,at
? A9eţi 9reo do9ad%= S;a lâns cum9a Oamina=
? Nu/ dar 9%d/ simt asta:
? Nu e7ist% nici un sentiment care s% nu oat% >i
&nşel%tor:
? Atiu c% nu uneţi reţ e sentimente: $ocmai de aceea
o com%timesc e Oamina:
? Nu e ca8ul s;o com%timiţi şi nici ea n;o doreşte:
? "entru c% se a>l% sub in>luenţa dumnea9oastr%:
? Nici un om nu se a>l% sub in>luenţa mea:
? "oate c% nici nu 9% daţi seama de asta:
? #ret cine m% luaţi/ la urma urmei=
? #ret un::: un:::
? Sunteţi un 9is%tor/ "erten,am: "uneţi;9% >râu la 'ur%/
alt>el s;ar utea &ntâmla ca cine9a s% cread% c% 9;aţi
ierdut minţile:
#e'etele mele se crisar% e balustrada na9ei: Simţeam
c% odeaua mi se lea'%n% sub icioare: S% >i >ost de 9in%
9alurile= Era 9reun acces de sl%biciune= Nu eram si'ur dac%
discuţia aceasta a9usese loc cu ade9%rat sau numai &n
ima'inaţia mea:
? Aţi sus ce9a=/ am &ntrebat eu: .ocea &mi tremura:
N;am rimit nici un r%suns/ entru c% &n momentul acela
a%rur% e unte #u9al şi Ma,tabi: Nabou se &ntoarse sre
c%itan şi &i d%du nişte indicaţii:
Sindbad se aroie de scara catamaranului şi >u amarat:
Am trecut cu toţii dincolo:
"rimirea a >ost entu8iast%/ aroae cam rea >urtunoas%
entru ner9ii noştri obosiţi:
+limos &l &mbr%ţiş% e Nabou:
? În numele &ntre'ii omeniri@/ stri'% el e7altat:
? Scuteşte;l e Nabou de aşa ce9a/ Mi,*ael@/ suse
Ma,tabi râ8ând: Nu se rea omoar% du% o9aţii: Ai &n a>ar%
de asta am imresia c% e7a'ere8i: #oar te cunosc:
021
Nabou
? La ce ţi;e 'ândul@/ rotest% +limos: În noatea
incidentului a >ost o a'itaţie nemaiomenit% şi acum
>elicit%rile cur':
? $estul nu trebuia s% de9in% cunoscut/ obser9% Nabou
rece:
? E7clus@ Eruţia submarin% a ro9ocat a'ube e o
ra8% de o sut% de mile: Academia s;a adresat imediat
Consiliului cercet%rii: Ai cu asta/ s;a terminat cu secretul@
? Ce rostie@/ e7clam% MaNl: Cine ne;ar >i utut a<uta
acolo/ <os=
C%itanul lui -Nblos ne conduse &n su>ra'erie/ unde era
&ntins% o mas% s%rb%toreasc%: Oc*ii lui Ma,tabi sclieau &n
aştetarea deliciilor culinare care se anunţau:
-ucuria sa >u totuşi micşorat% de indicaţia lui Nabou ca &n
dou% ore Sindbad s% orneasc% din nou/ &ndretându;se
sre -eirut:
În timul mesei/ c%l%toria lui Sindbad a >ost/ >ireşte/ tema
rincial% de discuţie: Ma,tabi o9esti cu lu7 de am%nunte
desre &ntâml%rile rin care trecuser%m: Eloc9enţa sa
do9edea c% meniul nu;i era e lac: Când a<unse la
descrierea incidentului sublinie/ uitându;se sre mine c% de
9in% au >ost nu erorile umane/ ci unele de>ecţiuni te*nice:
? Oricum/ st%team >%r% nici o seranţ% &n%untru/ ca
bietele su>lete ale lui #ante &n in>ern/ morm%i MaNl: Asta ar
>i trebuit s;o simt% e ielea lor sura&nţeleţii din Consiliul
cercet%rii: O ast>el de na9% are ne9oie de automate/ nu de
oameni:
? O sentinţ% asr%/ relic% +limos: Ce %rere a9eţi &n
le'%tur% cu asta/ Nabou=
? Cu un ec*ia< >ormat din automate/ c%l%toria nu ar >i
>ost &ncununat% de succes:
? #ar ericolul@
? $rebuie s% ştii s%;l &ntâmini:
MaNl u>ni &n râs:
0I3
()nter +ru,at
? "entru el nu e mare lucru: El >uncţionea8% ur şi
simlu@
? Este un >enomen &n toate ri9inţele@ +limas ridic%
a*arul &n cinstea lui Nabou:
? Ai eu sunt de aceeaşi %rere/ am sus eu cu 9oce tare:
Nabou &mi arunc% o ri9ire raid%: La >el şi Oamina:
Era o &ntâmlare sau o concordanţ% a 'ândurilor= Ca şi
cum aş >i 9rut s% le >ac &n ciud%/ am continuat! Am a9ut
oca8ia s%;l urm%resc la uitrul de comand%@
? #a/ da/ martorul rincial/ suse MaNl ironic: Ai utea
scrie o9estea sal9%rii noastre miraculoase/ Jill:
? Cu l%cere/ dac%::: >enomenul nostru ar acceta s%;mi
dea o mân% de a<utor:
? Nu am aceast% intenţie/ suse Nabou rece: Îi lisea
simţul umorului:
În tim ce atenţia comesenilor era &ndretat% &n alt%
arte/ l;am &ntrebat e S*elder!
? Ai reuşit s% a>li ce9a=
El &nţelese imediat desre ce era 9orba:
? #a: Starea lui 'eneral% este e7celent%/ ba c*iar de
in9idiat: Re>le7e >oarte 9ii: Nici un indiciu de de9iere 9i8ibil%
de la norm%: Nici m%car simtomele de &mb%trânire/ cerute
de 9ârst%: La &ntrebarea mea &n le'%tur% cu 9ârsta e care
o are nu mi;a r%suns:
? Ciudat/ nu;i aşa=
S*elder 8âmbi:
? Eşti rea b%nuitor/ Jill@ Ce s% se ascund% aici=
"robabil uţin% coc*et%rie: Fiecare &şi are mica lui
sl%biciune:
Eram de8am%'it:
? "rin urmare/ nimic:
? Fireşte/ consultaţia nu a utut >i decât suer>icial%:
0I0
Nabou
? Aşa sunteţi 9oi/ medicii@ .% asi'uraţi &ntotdeauna o
ortiţ% de ieşire: Ar trebui s%;l obli'%m s% se lase e7aminat
de un medic;automat:
? R%mâi la b%nuiala ta=
? -a mai mult/ ea s;a &nt%rit: #ar s% l%s%m asta acum:
Ceilalţi &nce s% >ie atenţi la noi:
Într;ade9%r/ Nabou se uita &n direcţia noastr%:
0I4
()nter +ru,at
SPRE BEIRUT
Sindbad se &ndret% sre -eirut/ &naintând cu <um%tate
din >orţa motoarelor: Nu ne 'r%beam: La i9irea 8orilor 9oiam
s% arunc%m ancora &n 'ol>ul Saint;(eor'es:
M% a>lam din nou e unte/ 9ântul de mare &mi r%corea
>aţa: #earte/ &n urma noastr%/ clieau >arurile e coasta
sudic% a Cirului: În dia'onal% cu noi se a>la -Nblos/
s%r'ând cu carena dubl% 9alurile &nsumate: Înainta mai
&ncet decât Sindbad şi r%mânea tretat &n urm%:
Liniştea m%rii e timul noţii &mi >%cea bine: Ner9ii mei
surasolicitaţi se rela7au: A9eam sen8aţia c% m%
&ns%n%toşeam du% >ebr%: (ândurile nu mi se mai ierdeau
&n seculaţii >antastice/ ci se concentrau la munca 8ilelor
urm%toare:
$rebuia s% relucr%m re8ultatele cercet%rii: Asta a9ea s%
se &ntâmle &n -eirut: Urma deci s% r%mân &n le'%tur% eu
Ma,tabi/ S*elder şi MaNl: Ai cu Oamina:
La receţia de e -Nblos aroae c% nu luase arte la
discuţii: $%cuse toat% seara/ &ntoars% &n sine: Când am
&ntâlnit;o mai târ8iu/ e Sindbad/ m;a ocolit/ nu cu
duşm%nie/ dar cu o reţinere e9ident%:
În tambuc*iul care d%dea e unte &şi >%cu aariţia un
ca: Era MaNl: (â>âind/ urc% şi ri9i &n direcţia mea/ >%r% s%
m% recunoasc% &n &ntuneric: În re>le7ul 9er8ui al luminilor de
o8iţie ar%ta ca un sectru al aelor:
? A*/ tu erai@ MaNl se &ntinse: E timul s% ies din cutia
asta:
Eu aş mai >i re8istat un tim: Fireşte/ incidentulT
? #a/ incidentul: MaNl ri9i sre dârele erlate de sum%
de e aa &ntunecat%: Atiu c% nu a >ost uşor: Îşi sri<ini
0I6
Nabou
braţele e balustrada unţii şi &nceu s% o9esteasc%: În
urm% cu ani/ lucram ca in'iner cibernetician e Ae7/ care
>usese rearti8ata >lotei cosmice transmarţiene: A9eam
sarcina de a instala e (anNmed staţii automate şi de a
>ace anali8a unor materii rime: O treab% interesant%/ dar
delicat%: Nici un om nu mai %trunsese &n saţiu atât de
dearte ca noi: Cu toate astea/ treaba merse bine şi &n cele
din urm% am utut s% raort%m ba8ei de e Marte
&ndelinirea misiunii:
Am rimit deci indicaţia s% ne &ndret%m sre "%mânt:
Na9a urma s% >ie rearat% e şantierele de e Lun%:
-ucuria noastr% nu utea >i redat% &n cu9inte: #u% atru
ani de ser9iciu ericulos &n cosmos urma s% simţim din nou
"%mântul sub icioare@ Încearc% s%;ţi ima'ine8i asta@
Eram la bord şate b%rbaţi şi dou% >emei/ o ec*i%
'ro8a9%/ sudat% &n >ocul a tot >elul de rime<dii: Între noi nu
e7istau secrete/ >iecare cunoştea 'ândurile celuilalt: În asta
consta t%ria ec*ia<ului nostru/ şi alt>el nici n;ar >i utut s%
>ie/ entru c% &n sin'ur%tatea cosmosului autoi8olarea
distru'e şi cea mai uternic% ersonalitate:
Cu cât &ns% ne aroiam mai mult de "%mânt/ cu atât
sl%beau le'%turile comunit%ţii: Fiecare dintre aceşti nou%
oameni era st%ânit de roriile lui dorinţe şi seranţe: #eşi
9orbeam desre asta/ simţeam mereu mai limede c%
drumul nostru comun de ân% atunci se trans>orma &n nou%
oteci cu ţeluri di>erite: Un roces care era cât se oate de
>iresc/ atâta tim cât nu se n%şteau din el comlicaţii: Ai
tocmai aşa ce9a se &ntâml% e Ae7:
Cu aisre8ece 8ile &nainte de a a<un'e la ca%tul
c%l%toriei/ medicul de bord/ -romme/ de care m% le'a o
9ec*e rietenie/ &mi relat% c% ar >i constatat la Colas ?
acesta era cel de al doilea na9i'ator al ec*ia<ului ? o
uşoar% <en% la mers: Colas târa uţin iciorul/ susţinea c% şi
l;ar >i scrântit: Nu am >%cut din asta o tra'edie/ ba c*iar &l
0IB
()nter +ru,at
tac*inam e Colas sunându;i c% un dia9ol şc*io ca el nu
ar a9ea ce c%uta &n aradisul terestru:
Câte9a 8ile mai târ8iu/ -romme n%9%li este mine cu
ştirea c% ar mai >i a%rut dou% ca8uri de boal%: Nici 9orb%
nu utea >i de 9reo r%nire ne9ino9at%: Era limede c%
a9eam de a >ace cu simtome de arali8ie la mâini şi la
icioare:
Oare/ &n ciuda tuturor m%surilor de recauţie/ c%rasem cu
noi de e (anNmed un 9irus/ care &nceea acum s%;şi >ac%
e>ectul &n c*i 'roa8nic= -romme &ncerc% tot ce omeneşte
oate >i osibil/ entru a descoeri duşmanul necunoscut şi
ne9%8ut: În 8adarH mi<loacele care &i st%teau la diso8iţie e
na9% nu erau su>iciente entru asta:
În curând/ &ntre'ul ec*ia< a>l% desre ce era 9orba/ deşi
bolna9ii &ncercau s%;şi ascund% sau s% ba'ateli8e8e
in>irmit%ţile: E9itam s% 9orbim desre asta şi ne comortam
ca şi cum nimic nu s;ar >i &ntâmlat: Fiecare sera c% ân%
la urm% b%nuiala se 9a do9edi ne&ntemeiat%:
"%mântul se aroia tot mai mult: Într;o dimineaţ% m;am
tre8it cu sen8aţia c% de'etele de la mâna dreat% &mi erau
amorţite: Eram aşadar cel de al atrulea ca8:
Comandantul raort% incidentele la Centrul de
coordonare a 8borurilor şi de aici sosi indicaţia s% ne
&ndret%m sre satelitul de carantin%:
Ne a>lam aşadar acolo/ cu semnalul 'alben de a9erti8are
e >usela<ul na9ei/ &n staţia de care toat% lumea se temea/
ri9eam &n direcţia 'lobului %mântesc/ 8%ream
continentele/ %durile/ >lu9iile/ marile oraşe/ ţara &n care ne
aştetau >amilia şi rietenii/ şi eram e7cluşi/ oate c*iar
şterşi din re'istre: Nu &mi >%ceam nici un >el de ilu8ii:
#ac% a9eam &n sân'e a'enţi ato'eni necunoscuţi/
atunci eram şterşi de e lista celor 9ii:
-romme transmise Comisiei de carantin% care era
situaţia: Aoi &ncerc% s% ne linişteasc%: Cu o certitudine de
0IE
Nabou
aroae sut% la sut%/ sunea el/ 9irusul 9a >i identi>icat şi
antidotul care s% ne 9indece 9a >i '%sit: Era obiceiul lui s%
se e7rime &ntotdeauna clar şi recis: În situaţia &n care
eram/ n;ar >i trebuit s;o >ac%: Colas &ntreb% imediat dac%
-romme consider% c% este >oarte liniştitor >atul c%
certitudinea este de CaroaeD sut% la sut%:
Susese ceea ce 'ândeam cu toţii: Ner9o8itatea crescu la
bordul na9ei: Mai ales rintre cei care nu 9%deau &nc%
simtomele 9reunei in>ect%ri: Nici entru ei nu mai e7ista
osibilitatea &ntoarcerii e "%mânt/ &n ca8ul &n care
automatele seciale ale Staţiei de carantin% nu ar >i '%sit
soluţia sal9atoare:
#u% atru8eci şi ot de ore de aştetare 8adarnic% cei
mai mulţi dintre noi ne consolaser%m cu soarta care ne
aşteta: #iserarea se trans>orm% &n resemnare: Ce 9om
>ace &ns% mai dearte= Ce ne mai r%mânea ân% la s>ârşitul
lin de c*inuri= S% 9e'et%m &n aroierea "%mântului/
i8olaţi de tot ceea ce consideram c% rere8int% un moti9
entru care merit% s% tr%ieşti= Nu/ nici unul dintre noi nu
dorea aşa ce9a:
Am *ot%rât ca imediat du% ce se 9a ronunţa sentinţa &n
ca8ul nostru s% ne &ntoarcem e (anNmed: Acolo/ unde
nimic nu mai amintea de "%mântul &n>loritor/ 9oiam s%
acţionam &n continuare entru omenire/ cât tim ne;ar mai
>i ţinut uterile:
$oţi am >ost de acord cu lanul acesta: C*iar şi Colas/
care se c%l%torise abia cu uţin tim &nainte de detaşarea
lui e ba8a de e Marte şi care &şi cunoştea coilul numai
dintr;o 9ideo'ram%: "alid/ am%rât/ se &ndret% şc*io%tând
sre cabina lui/ unde se &ncuie: Nim%nui nu;i %sa de el/
>iecare &ncerca s;o scoat% la ca%t cu roriile 'ânduri
ne're:
În noatea urm%toare ne tre8i un şoc care 8druncin%
na9a: Colas luase startul cu o rac*et% de ateri8are:
0IG
()nter +ru,at
În'ro8iţi/ ne;am uitat du% el: Se &ndreta &n direcţia
"%mântului: Asta era nebunie curat%: Nici un aeroort nu i;
ar >i dat ermisiunea s% ateri8e8e: Rac*eta ar >i trebuit
distrus%:
Înainte de a ne re9eni şi de a utea s% alarm%m atrula
cosmic%/ se &ntâml% un lucru neaştetat: C*iar &n
aroierea "%mântului/ Colas sc*imb% brusc direcţia:
Rac*eta dis%ru &n adâncurile uni9ersului:
Imediat aoi se >%cu au8it% Staţia de carantin%: .irusul
necunoscut >usese identi>icat şi se '%sise antidotul:
OsLin MaNl se &ndret% şi &şi mân'âie barba 8bârlit%:
? .e8i/ de atunci m% str%duiesc s% &ntind o unte este
r%astia dintre om şi maşin%: Automatele biolo'ice 9or
trebui s% ne aere de aceste incidente tra'ice:
MaNl era &ntr;unul din momentele lui bune: Era rietenos
şi accesibil: Asta &mi con9enea:
? Eşti si'ur c% nu e7ist% &nc% biomate=/ l;am &ntrebat eu:
MalN m% ri9i uimit:
? #eocamdat%/ 9iaţa oate >i sinteti8at% numai &n
laborator: "ân% când 9om de%şi stadiul acesta 9or mai
trece cel uţin trei ân% la cinci ani: Nici nu b%nuieşti ce
di>icult%ţi trebuie &n9inse: În comaraţie cu asta/ a desc*ide
cea mai ra>inat% &ncuietoare cu ci>ru este un <oc de coil:
? Nu subarecie8 &n nici un ca8 e>orturile tale ştiinţi>ice/
OsLin: #ar dac% resuunem c% e7ist% de<a biomate::: ele
ar utea >i recunoscute ca >iinţe arti>iciale=
? F%r% &ndoial%: #oar nu a9em ne9oie de dublete umane:
Cu ani &n urm%/ au e7istat ast>el de e7erimente: Oamenii
C9iiD/ din lastic/ cu creier electronic@ La rima 9edere/
<uc%rii te*nice: În satele lor se ascundea &ns% o
semni>icaţie mai ro>und%/ care de9eni limede &n cursul
re9oluţiei roduse &n domeniul biolo'iei: Au &nceut s% >ie
>ormate surainteli'enţe &n vitro/ deci 'enii &n erubet%/ s;a
9orbit de teraie C'enetic%D: Era ultima şi cea mai
0I2
Nabou
monstruoas% &ncercare de a asi'ura e7istenţa unei rase de
st%ânitori:
? Cred c% nu;ţi oţi ima'ina sen8aţia nel%cut% e care
o simt 'ândindu;m% la un biomat: El 9a >i totuşi o >iinţ% şi
9a trebui s% semene cu noi la &n>%ţişare/ entru c% ar urma
s% reia &n mare m%sur% >uncţii de munc% umane:
MaNl >%cu un semn de indi>erenţ% cu mina:
? Sen8aţie nel%cut%= Asta trece:
? Îţi admir cura<ul/ OsLin/ şi >ante8ia:
? Atii/ un cercet%tor timid şi lisit de >ante8ie este ca un
m%'ar &ntr;o 9ârtelniţ%: .rea s% &nainte8e şi totuşi nu
reuşeşte: Noate bun%@ Cu un 8âmbet e <um%tate şiret/ e
<um%tate ironic/ dis%ru &n interiorul na9ei:
Am r%mas lân'% balustrad%/ 'ândindu;m% la cu9intele lui
MaNl desre biomate: Aşa ce9a nu ar e7ista &nc%/ a>irmase
el/ şi o caacitate de talia lui trebuia s% ştie ce sune: $oate
resuunerile e care le le'am de ersoana lui Nabou erau
aşadar seculaţii riscante/ ur şi simlu *imere: "e bun%
dretate utea s%;şi &nc*iuie S*elder c% locul meu era &ntr;
o clinic% de boli mintale:
Ai totuşi/ nu reuşeam s% m% console8 cu 'ândul acesta:
-ine&nţeles c% m% consideram absolut s%n%tos: Ai mai
r%mânea o osibilitate! MaNl &mi susese ade9%rul numai e
<um%tate: Un biomat e7ista de<a şi Consiliul cercet%rii &l
suunea testelor@
Aceasta era re8ol9area eni'mei: Ai comortarea Oaminei
&şi '%sea &n >elul acesta o e7licaţie: Ea ştia >%r% &ndoial%
desre ce este 9orba/ dar &şi luase obli'aţia sa %stre8e
secretul: Ai &n 'elo8ia mea absurd%/ >%cusem tot ce &mi
st%tuse &n utinţ% entru ca s%;i &n'reune8 misiunea:
#eşi recunoşteam lucrul acesta/ m% simţeam uşuratH
acum &ntre8%ream o ieşire din dilem%/ entru mine şi
entru Oamina: M;am l%sat >urat de cele mai ro8e 9ise de
9iitor:
0II
()nter +ru,at
Când m;am re&ntors la realitate/ e aa albastr% ca oţelul
<ucau de<a re>le7e ar'intii: În satele munţilor Libanului
&nceea s% sclieasc% lumina unei 8ile noi:
PARTEA III - SCHIMBUL
0I1
Nabou
CONTRADICŢII
Sosirea noastr% &n -eirut se trans>orm% &ntr;un marş
trium>al: În momentul &n care am a<uns &n dretul
şantierelor na9ale de e insul%/ Sindbad >u &ncon<urat de o
mulţime de ambarcaţiuni: #easura noastr% lana un nor
de elicotere:
În tim ce tra9ersam 'ol>ul Saint;(eor'es eram urmaţi
de un &ntre' con9oi/ e a% şi &n aer: Imediat ce am us
iciorul e ţ%rm/ am nimerit &n >ocul concentric al
reorterilor: #eoarece Nabou r%m%sese e Sindbad/ Oamina
şi cu mine de9enir%m ţinta tuturor atacurilor:
? Monsieur "erten,am@ Un cu9ânt desre ultimele
dumnea9oastr% minute@
? Ser din toat% inima c% &nc% nu mi;au sosit ultimele
minute:
? Fireşte/ este 9orba de catastro>%/ monsieur: .%
'r%beaţi &n a<utorul lui Nabou $ebar când aţi %r%sit na9a=
? Atiţi/ &n ast>el de momente nu te mai 'ândeşti rea
mult/ acţione8i ur şi simlu: #e alt>el/ m;a mânat >rica:
Frica de a nu >i sin'ur:
? Ai ceilalţi=
? N;am mai 9%8ut şi n;am mai au8it nimic desre ei: Nici
nu ştiam m%car dac% mai tr%iau:
013
()nter +ru,at
? Când aţi desc*is uşa interioar% a eclu8ei/ &ntrea'a
na9% ar >i utut s% >ie inundat% de ma'm%: Nu 9;aţi 'ândit
la asta=
? Ma'ma nu este a%: "e na9% temeratura era mult
mai coborât% decât a>ar% şi stratul suerior al torentului de
la9% se &nt%reşte relati9 reede: #in >ericire/ curentul de
ma'm% care n%9%lise &n%untru nu a >ost rea uternic/
entru c% na9a era >oarte uţin scu>undat% &n marea de roci
lic*ide: Ea lutea e sura>aţa ei/ nu &n ea:
? Ai e urm% 9;a sal9at Nabou $ebar=
? #a: Cum a reali8at asta/ nu ştiu@ Nu sunt de cate'oria
musc% şi el trebuie s% >i >ost de<a la ca%tul uterilor: A >ost
o er>ormanţ% suraomeneasc%:
? Merçi beaucoup!
? Monsieur@ Monsieur@ Cum a >ost cu melcii=
? Am 9%8ut &n eşter% urme care uteau ro9eni de la
nişte melci uriaşi: Asta e tot@ Nimeni nu a susţinut 9reodat%
c% ar >i >ost 9orba de melci: .% ro' s% a9eţi 'ri<% ca
absurditatea asta s% nu >ie r%sândit% mai dearte@
? #ar au >ost >iinţe=
? Am a9ut imresia c% a9em de a >ace cu >iinţe care
acţionea8% conştient: $otuşi/ lucrul acesta nu este do9edit:
? Consideraţi c% este osibil s% e7iste e "%mânt dou%
lumi=
? #e ce nu= Lumea noastr%/ a luminii/ şi o antilume/ a
&ntunericului: Nu interretaţi &ns% lucrul acesta &n sensul de
CbineD şi Cr%uD:
? În ca8ul eşterii este totuşi 9orba de un saţiu mic &n
raort cu sura>aţa "%mântului:
? Ce &nseamn% mic/ ce &nseamn% mare= Aţi 9orbit >oarte
e7act desre un raort: "entru un microb/ ic%tura de a%
este o lume in>init%: "entru el nu are imortanţ% dac%
ic%tura e7ist% e "%mânt/ &n interiorul sistemului nostru
solar sau/ &n 'eneral/ &n cosmos: În a>ar% de asta/ nu ştim
010
Nabou
nimic desre dimensiunile ade9%rate ale acelei ca9it%ţi:
A9eţi/ 9% ro'/ r%bdare ân% ce 9a >i cercetat% ştiinţi>ic:
? Madame Fara*/ ce 'ânduri 9% animau acolo/ <os=
? (ândul c% 'eneratoarele mele lasmatice s%
>uncţione8e bine:
? Un sân'e rece demn de admirat@ Felicit%ri/ monsieur:
? "entru ce= "entru sân'ele rece al doamnei=
? "entru artenera dumnea9oastr% >ermec%toare:
? Credeţi c% sunt soţia domnului "erten,am=
? La rima 9edere/ aşa s;ar sune/ madame:
? Eroare:
? Atunci/ 9% ro' s% m% scu8aţi@
Oamina surâse &n'%duitoare: Eu m;am uitai la ea 8%%cit:
Ai aşa am >ost 9%8uţi de &ntrea'a lume/ rin satelit! culul
8ilei:
MaNl şi S*elder se &ndretar% sre *otel: Eu/ dimotri9%/
am ornit;o sre -aalbe,/ unde se a>la Institutul de
'eo>i8ic% alicat% al Academiei: Era re9%8ut s%;mi continui
acolo acti9itatea de relucrare a datelor e7ediţiei Sindbad:
Ma,tabi &şi e7rimase dorinţa ca Oamina s% m%
&nsoţeasc%/ entru a m% re8enta la Institut: #esi'ur/ lucrul
acesta nu era necesar: Îl susectasem e bunul Abdul c%
9roia s% ne o>ere rile<ul unei e7licaţii: Cu si'uranţ%/ nu;i
sc%ase >atul c% relaţia mea cu Oamina se &nr%ut%ţise:
"rounerea lui Ma,tabi >u accetat% de Oamina >%r% nici
o re8er9% şi/ &n ceea ce m% ri9eşte/ nu uteam decât s%
m% bucur:
Am lecat cu un automobil al Academiei/ &n tim ce
9e*iculul se &ndreta sre trec%toarea de la #a*r el -aidar/
rin care treceau odinioar% cara9anele de c%mile sre
#amasc/ nu am rea 9orbit: Câte9a cu9inte desre 9reme/
la &nceutul erioadei de loi/ desre localit%ţile care
8burau e lân'% noi şi care &mi r%mâneau indi>erente/ deşi
014
()nter +ru,at
>iecare din ele deunea m%rturie desre istoria milenar% a
acestei ţ%ri:
M;am str%duit de mai multe ori s% desc*id discuţia/
e9itând orice ar >i utut a9ea 9reo le'%tur% cu Nabou: Am
o9estit desre studenţia mea/ desre c%l%torii mai 9ec*i:
Oamina asculta oliticoas%/ era &ns% distrat%/ absent%:
Lucrurile merser% aşa ân% la C*taura: Acolo/ &n unctul
&n care şoseaua se bi>urc% sre -aalbe,/ am orit maşina:
Am intrat &ntr;o ca>enea/ care &n momentul acela era
aroae 'oal%:
? #e ce nu reuşim s% st%m de 9orb%/ Oamina= am
&ntrebat;o eu: Aş 9rea ca &ntre noi lucrurile s% >ie iar aşa
cum erau: #ac% te;am <i'nit/ atunci iart%;m%: Încearc% te
ro' s% m% &nţele'i:
? Aceeaşi dorinţ% am şi eu/ &mi relic% ea 'ra9:
? Mer'i/ rea dearte cu e7erimentul/ Nabou:
? E7eriment= Ea se uit% la mine uluit%:
Am e8itat/ nu m;am l%sat totuşi %c%lit de ri9irea ei
&ntreb%toare:
? "%i da::: Ai cu oca8ia asta te ier8i sin'ur%: Nici o
&ns%rcinare nu;ţi oate retinde reţul acesta: La urma
urmei/ Nabou nu este decât un:::
? Jill@
? Un automat/ Oamina@ O creatur% ieşit% din erubet%@
Asem%n%tor cu un om şi 'enial: #ar nu creierul/ ci inima &l
>ace e om: Ai sistemului or'anic CNabouD nu i;a >ost
atribuit% o inim% simţitoare: #in rudenţ%@
? Nu/ nu/ nu@ Oamina &şi ascunse >aţa &n mâini: Nu m%
aştetam la aceast% reacţie: Am ri9it;o buim%cit: Oamina/
ai &ncredere &n mine/ am ru'at;o eu: Sune;mi/ ce te
c*inuie= Aşa nu se mai oate:
Ea ri9i 'ânditoare/ ca şi când ar >i c*ib8uit dac% trebuie
s% 9orbeasc% sau nu: Aoi scutur% caul:
016
Nabou
? #%;mi un r%'a8/ mon ami: $rebuie s% re8ol9 sin'ur%
lucrul acesta:
? Ce s% re8ol9i= .orbeşte odat%@
? $e ro'/ nu insista@
? Cum 9rei: N;o &nţele'eam:
Am ornit mai dearte: $%cuţi/ >iecare cu 'ândurile lui:
În -aalbe, eram de<a aştetaţi de cole'ii de la Institut:
Oamina >%cu re8ent%rile şi/ la scurt tim du% asta/ &şi
lu% r%mas bun:
? Ne 9om re9edea &n curând= am &ntrebat;o:
? "oate: #u% o e8itare/ ea ad%u'%! "oate 9oi a9ea
ne9oie de a<utorul t%u:
? "oţi conta e mine &n orice moment/ Oamina:
? Mulţumesc/ Jill:
M;am uitat du% maşin% ân% ce aceasta dis%ru
ascuns% de &ncreţiturile 9%ii -e,aa: A9eam un sentiment
nel%cut: M% neliniştea b%nuiala unui ericol iminent:
#e unde şi din ce s;ar >i utut naşte rime<dia/ nu;mi
uteam da seama: S% >i 9enit din artea lui Nabou/ sau
c*iar rin Oamina=
La institut nu a9eam &nc% rea mult de lucru: M;am &ntors
la *otelul la care >usesem rearti8at şi am &nceut din nou
s% m% 'ândesc la Nabou şi la Oamina:
Comortarea Oaminei aici şi &n C*taura utea >i e7licat%
&n mai multe >eluri: "robabil c% nu se mai simţea e m%sura
misiunii sale secrete/ du% ce şi;a dat seama c% &l ri9eam
e Nabou ? absolut e nedret ? ca e un ri9al:
#ar oate c% nu b%nuise nici ea nimic: #ac% imediat du%
&ntâml%rile noţii critice de e na9% ea condamnase asru
comortarea mea >aţ% de Nabou/ de data aceasta >usese
8druncinat% şi &ncurcat%/ entru c%/ du% ce c*ib8uise ea
&ns%şi/ şi;a sus c% b%nuiala mea ar utea >i &ntemeiat%: Ai
era de &nţeles c% aşteta din artea mea sri<in &n ca8ul &n
care nu ar >i reuşit sa ias% sin'ur% din dilem%:
01B
()nter +ru,at
Sau s% >i ştiut ea oare c% Nabou nu era decât un om ca
oricare altul=
Nu a ar%tat c% are &ncredere &n mine/ şi totuşi m;a ru'at
s%;i &nţele' situaţia/ e care nu eram &n stare s;o rice: Cât
de di>erit &mi ima'inasem 8ilele de du% &ntoarcerea
noastr%@
$rebuia s%;i resect dorinţa şi s%;i acord r%'a8ul de a
cânt%ri totul/ de a se decide: În acelaşi tim/ 9oiam s% m%
l%muresc odat% &n le'%tur% cu Nabou:
S% 9orbesc cu Ma,tabi/ cu MaNl= Nu/ s% caut do9e8i
incontestabile/ e cont roriu: În >elul acesta aş >i utut cel
mai bine s;o a<ut e Oamina:
M;am uitat la ceas: Era &nc% de9reme: Mot%rându;m%
brusc/ am 8burat sre Antelias:
Mica localitate ar%ta ca moart% &n ora liniştit% de
dinaintea amie8ii: #e mai multe ori am trecut la oarecare
distanţ% e lân'% casa lui Nabou/ cercetând;o din toate
%rţile/ atât cât &mi ermitea arcul: Nu se 8%rea icior de
om: "robabil c% Nabou se mai a>la &nc% la bordul lui
Sindbad:
La un moment dat am &ntâlnit un b%trân: Am stat de
9orb% cu el desre 9reme şi desre localitate ân% ce am
adus 9orba/ ca din &ntâmlare/ desre subiectul care m%
interesa:
? Frumoas% cas%@
? #a/ aş 9rea şi eu s% locuiesc &ntr;o asemenea 9il%: E a
lui Nabou $ebar: Sindbad/ ştiţi@
? A@ Un cet%ţean roeminent:
? Un::: ce= Iertaţi;m%/ nu aud rea bine:
? Un om cunoscut:
? #a/ da/ aşa e: Cu si'uranţ%:
? Îl cunoaşteţi ersonal=
? Fireşte: $oţi &l cunosc aici:
? .reau s% sun/ aţi stat 9reodat% de 9orb% cu el=
01E
Nabou
? A/ aşa::: Nu/ asta nu: Nu rea are tim de aşa ce9a: O
dat%/ da::: am stat de 9orb% cu el: Atunci când l;a sal9at e
Omar/ ştiţi=
? A sal9at e cine9a=
? "%i/ l;a scos e Omar din mare: .eniţi cu mine/
monsieur@ Am s% 9% istorisesc &ntâmlarea: Locuiesc acolo/
sus/ &n satele 9iilor: Nu e deloc dearte/ şi drumul e uşor:
Sunteţi oasetele meu/ monsieur: Fiica mea se 9a
bucura:
? Mulţumesc mult/ alt% dat%:
? #a/ ce 9roiam s% sun= Înainte am >ost escar/ ştiţi:
$oţi au >ost aici când9a escari/ b%trânii: Ast%8i se
rocedea8% alt>el cu escuitul/ totul este automat/ da: #ar
câteodat% mai ies &n lar': #oar entru mine: #ac% ai nimerit
&n mre<ele m%rii/ nu mai scai: Ai atunci/ dac% stau noatea
&n barca mea/ 9%d &ntotdeauna lumin% aici &n cas%: $oat%
noatea: Adic%/ 9reau s% sun c% asta nu e bine: Omul
trebuie s% mai şi doarm%: Când m% &ntorc &n 8ori de la
escuit/ Nabou orneşte de<a sre docurile din insul%:
? Marnic om@
? Aşa e/ monsieur/ aşa e: .reţi s% a<un'eţi la el= Oousse>
este cu si'uranţ% aici: #ar cu el nu 9eţi a9ea rea mult
noroc: #e la el n;o s% reuşiţi s% scoateţi nimic:
? Nici nu am intenţia s%;l 9i8ite8 e Nabou $ebar:
? Aşa/ credeam c%::: Atunci nu a9eţi ne9oie nici de
Oousse>: A/ acuma &nţele'! nu sunteţi de aici şi 9;a l%cut
casa: #a/ >rumoas% cas%:
? E7ist% 9reo o>icialitate &n localitatea asta=
? O>icialitate::: nu/ nu mai e7ist% de mult: Administraţia
este &n -eirut: #oar un ost al ser9iciului de si'uranţ%
e7ist% &n aroiere: C*iar lân'% autostrad%: &ntrebaţi de
Semi Wenian: -%iat bun/ Semi: Ai suneţi;i c% 9;a trimis
b%trânul Na<ib/ da/ da:
Wenian m;a &ntâminat >oarte ser9iabil:
01G
()nter +ru,at
? Luaţi loc/ monsieur@ "re>eraţi o ca>ea sau mai bine o
oran<ad%= Cu ce 9% ot >i de >olos=
? #oar câte9a &ntreb%ri: În le'%tur% cu Nabou $ebar:
? .% ro'/ &ntrebaţi:
? #e cât tim locuieşte aici=
? #e 9reo 8ece ani:
? Ai casa=
? A us s% i se construiasc%:
? #e unde a 9enit=
? Asta n;o ştiu/ monsieur: Nu mai e7ist% de mult
obli'aţia de a >i luat &n e9idenţ%: Fiecare oate locui unde
9rea: "oate 9;ar utea a<uta centrala din -eirut: #ar
ermiteţi;mi şi mie o &ntrebare:
? .reţi s% ştiţi de ce:::
? E7act: N;o luaţi/ 9% ro'/ dret o indiscreţie:
? Nabou a sal9at când9a un locuitor din Antelias:
? A/ acum rice@ Sunteţi reorter/ monsieur: Nabou
$ebar s;a &ntors ast%8i de dimineaţ% din c%l%toria de
&ncercare cu Sindbad: Ai de aceea/ aţi 9rea s% a>laţi câte
ce9a desre 9iaţa lui::: E cât se oate de limede: #a/ e
Omar l;a sal9at:
? Unde locuieşte acest Omar=
? C*iar &n aroiere: "ri9iţi/ casa este acolo: .% &nsoţesc
cu l%cere:
? Mulţumesc/ nu e ne9oie: Ce sun locuitorii desre
celebrul lor concet%ţean= &mi &nc*iui c% este >oarte iubit:
? #esi'ur/ suntem mândri de el/ &i ar%t%m toat%
consideraţia: #ar iubit= Nu/ asta nu se oate sune/ Atunci
când se las% 9%8ut oamenii &l &ntâmin% cu o team%
resectuoas%: Asta nu e nici e dearte o <udecat% de
9aloare: Se sune c% arabul ar >i 'reu abordabil şi c% şi;ar
ascunde inima: #ar/ totuşi/ el are inim%: Mulţi sun c% la
Nabou $ebar nu se oate obser9a aşa ce9a:
? Oricum/ a sal9at 9iaţa unui om:
012
Nabou
? E7ist% oameni care &nde%rtea8% o iatr% din drum
entru c% &i deran<ea8%/ nu entru c% se tem c% şi un altul s;
ar utea &miedica de ea: .% ro'/ nu tra'eţi de aici
conclu8ii 'reşite: Staţi de 9orb% cu Omar:
Am lecat sre Omar:
? Nabou $ebar= Este ade9%rat/ m;a scos atunci din a%:
N;am s% uit niciodat% asta: C*iar dac% el nu 9rea s;o
recunoasc%:
? Cum aşa=
? Fiţi atent/ monsieur/ asta s;a &ntâmlat aşa! lucre8 la
docurile de e insul%: Uilnic/ mer' cu roria mea barc%
ân% acolo: Într;o 8i se oreşte motorul: Se mai &ntâml%:
Era &ns% >urtun%/ 9aluri ameţitoare: -arca este i8bit% de
stânci şi se >ace buc%ţi: Îmi 8drobesc iciorul dret:
Curentul m% tra'e &n lar': Cât 9e8i cu oc*ii/ nici un om:
Oamenii se odi*neau/ robabil:
Ai atunci/ 8%resc dintr;o dat% *idro'lisorul lui Nabou
$ebar/ 9enind ca o 9i<elie sre mine: Acesta se arunc% &n
a% şi &n câte9a secunde e lân'% mine: A9ea o ri9ire de
rec*in: Nu ştiam dac% trebuia s% m% bucur sau s% m% tem:
M;a ridicat ca e un coil şi::: *ai cu mine sre casa lui de
e mal: Îmi lea'% iciorul/ un doctor ade9%rat n;ar >i >%cut;o
mai bine: Ai m% transort% la -eirut:
"iciorul nu mai era bun de nimic: Mi;au us altul nou: Se
obser9% ce9a= Nu: Când te 'ândeşti cum trebuiau s% se
c*inuie bieţii oameni &nainte/ cu rote8ele@
Când m;am &ntors &n Antelias/ rimul meu drum a >ost sus
la el/ s%;i mulţumesc: Se uita la mine ca la un str%in/ nu;şi
mai aducea aminte de nimic: Aşa ce9a n;am mai omenit:
Ai ast%8i/ când &l &ntâlnesc/ &l salut: El &mi r%sunde oliticos/
dar str%in/ ca şi cum m;ar 9edea entru rima oar%: S% nu
te sueri= .ecinii nu 9or ur şi simlu s% cread%H ei sun!
Omar nu s;a lo9it doar la icior/ ci şi la ca:
01I
()nter +ru,at
.aluri leneşe se rosto'oleau la icioarele mele/
atin'ându;m%: (ânditor/ am ri9it sre mal şi sre insula
docurilor: S% >ie Nabou de 8ece ani &n Antelias= Un biomat/
rintre aceşti oameni cumsecade/ care se cunosc unii e
alţii/ ca &ntr;o >amilie=
Locuinţa de e ţ%rm se a>la &n >aţa mea: O construcţie
masi9%/ turtit%: I;am dat târcoale ca un şacal: S% risc=
Uşa nu era &ncuiat%:
Am %truns &n%untru: Ordine meticuloas%/ ca este tot &n
<urul lui Nabou: Un dul%ior cu instrumente c*irur'icale mi;
a atras atenţia: Ai &n &nc%erea al%turat%/ o mas% lun'%/ cu
rearatele medicale ale unor or'ane de eşti: Un
ma'neto>on: I;am dat drumul: Sunete emise de eşti@ Se
ocua Nabou de i*tiolo'ie= Ar >i >%cut un robot aşa ce9a=
Am lecat sre -eirut:
La centrala ser9iciului libane8 de si'uranţ% am >ost ru'at
s% m% adrese8 doctorului A88am:
? Monsieur "erten,am/ nu;i aşa=
? Într;ade9%r/ dar de unde ştiţi:::=
? Iertaţi;m%: dar 9% a>laţi la Ser9iciul de si'uranţ%:
? $ot resectul@ Nu credeam c% are 9reo imortanţ%
dac% &mi dau numele: "robabil c% ştiţi de ce:
? Ca articiant la celebra e7ediţie Sindbad/ doriţi s%
e9itaţi neca8urile celebrit%ţii:
? Comlimentele mele/ doctore A88am:
? Monsieur/ nu e 9orba de nimic neobişnuit: .;am 9%8ut
ast%8i de dimineaţ% la tele9i8or: Eraţi cu madame Fara*:
? În'ro8itoare este oularitatea asta@
? "%i nu suneam eu= Aş >i bucuros s% 9% ot ii de >olos:
? Aş 9rea s% ştiu unde şi când s;a n%scut Nabou $ebar:
? Mm: "entru a a>la lucrul acesta e7ist% o cale >oarte
siml%! &ntrebaţi;l c*iar e el:
? $ocmai asta nu 9reau:
? Atunci ar mai r%mâne Academia:
011
Nabou
? Am moti9e ersonale s% aele8 la a<utorul
dumnea9oastr%:
? În 'eneral/ noi nu satis>acem dorinţe ersonale:
Sarcina noastr% nu oate >i asta:
? În 'eneral/ >ireşte: Aici &ns% a9em de a >ace cu un ca8
deosebit: E9ident/ un ca8 ino>ensi9:
? E de la sine &nţeles: "%i atunci s% &ncerc%m:
? .a dura mult=
? #ar 9% ro'@ Cel mult 8ece minute:
A88am mane9r% nişte butoane:
Nu trecur% nici trei minute şi re8ultatul era 'ata:
? Ei=
? Ne'ati9:
? "robabil nu este ori'inar din -eirut:
? Nici din -eirut sau din Liban şi nici din alt% arte:
? (lumiţi:
? #e >el: #ac% &ntrebarea nu oate rimi r%suns &n
roria ţar%/ atunci ea este transmis% mai dearte/ &n mod
automat/ c%tre celelalte secţii naţionale/ Nabou $ebar nu s;
a n%scut nic%ieri:
? F%r% doar şi oate/ este 9orba de o eroare:
? Automatele noastre nu comit erori:
? "oate c% a urtat &nainte alt nume:
? O sc*imbare a numelui trebuie s% >ie &nre'istrat%:
Automatele ar >i luat &n consideraţie lucrul acesta/ atunci
când le;am adresat &ntrebarea: Oameni care s% se ascund%
&n satele unor nume >alse ? iat% un lucru care ast%8i este
ur şi simlu de neconceut:
? Ai totuşi/ se are c% de data asta e 9orba de aşa ce9a:
Sau cunoaşteţi o alt% e7licaţie=
? S;ar utea ca Nabou $ebar s% se >i n%scut e una din
ba8ele noastre e7traterestre: "oate c*iar la bordul unei
na9e cosmice: Ast>el de ca8uri aar acum din ce &n ce mai
433
()nter +ru,at
des: Este ne9oie &ns% de mai mult tim entru a descoeri
lucrul acesta: O s%;mi note8:
Imediat du% aceea l;am c*emat e Ma,tabi: Nu i;am
sus c% m% a>lu &n -eirut: Asta ar >i ro9ocat doar &ntreb%ri
inutile:
? Ai >ost bine ca8at &n -aalbe,/ Jill=
? Mulţumesc/ e7celent:
? Ai mâncarea=
? Cred c% ân% şi tu ai >i mulţumit/ Abdul:
? Cu atât mai bine: Atunci/ la treab%:
? .a >i ne9oie s% 9in ce9a mai des la -eirut:
? Eşti oricând bine9enit:
? Ai la Antelias:
? Ser c% &n curând Nabou nu;ţi 9a mai ricinui nici un
neca8:
? Asta o ser şi eu: Aroo/ de >at/ de unde &l cunoşti=
? Asta n;o mai ştiu: #ar la Academie şi la Consiliul
mondial al cercet%rii &l cunoaşte toat% lumea: #e ce &ntrebi=
? Aşa mi;a 9enit: Atiai c% este reocuat ân% şi de
i*tiolo'ie=
? Mabar n;a9eam:
? .e8i c% nu;l cunoşti e Nabou al t%u= "oate c% OsLin
MaNl e mai bine in>ormai:
? #e unde ân% unde=
Cu 'ândurile şi cu sentimentele con>u8e m;am &naoiat
-aalbe,:
În cursul 8ilei urm%toare am >ost rins de re'%tirile de
lucru entru s%t%mânile urm%toare: Seara &ns%/ o limbare
sre ruinele temlelor mi;a amintit de rima e7cursie cu
Oamina şi ast>el/ &ntreb%rile care m% reocuau atâta au
re9enit:
Sin'ur%tatea rintre coloanele str%9ec*i şi blocurile de
iatr% &mi stârni >ante8ia şi &mi &ndret% 'ândurile e iste
noi/ >%când ca multe din lucrurile care mi se &ntâmlaser%
430
Nabou
din momentul sosirii mele la -eirut s%;mi aar% &ntr;o
lumin% nou%:
Am%nunte aroae i'norate şi ri9ite acum de la
oarecare distanţ% se comletau/ alc%tuind o ima'ine:
Semni>icaţia ei de%şea cu mult limitele inteli'ibilului şi m%
&ns%imânta ro>und:
$rebuia s% stau de 9orb% cu cine9a desre asta: Mi;a
9enit &n minte S*elder: El era sin'urul &n care m% uteam
&ncrede e delin: Am ornit &n 'rab% sre *otel şi l;am
c*emat: El &mi romise c% 9a 9eni &n aceeaşi sear% la
-eirut:
S*elder s;a ţinut de cu9ânt: La ora stabilit%/ ta7iul aerian
ateri8a &n >aţa *otelului: Ne;am &ndretat sre camera mea/
entru a nu >i deran<aţi: Am dat drumul la mnemo'ra>
entru c% mi se %rea c% discuţia noastr% merita s% >ie
&nre'istrat%:
S*elder nu ştia &nc% desre ce este 9orba:
Oc*ii s%i cenuşii erau &ndretaţi &ntreb%tor asura mea:
? Ei/ Jill/ ce nu mer'e=
? Nu e 9orba de mine/ ci de ca8ul Nabou:
? Cum aşa/ Cca8ulD=
? Cli>>/ am discutat de mai multe ori desre Nabou: M%
&ndoiam c% ar >i un om ca tine/ sau ca mine: Mai luat dret
scrântit şi oate c% o mai cre8i şi acum: Într;ade9%r/ do9e8i
nu am: -%nuiala mea a >ost la &nceut tre8it% de unele
obser9aţii şi mani>est%ri care se re>er% cu rec%dere la
relaţia dintre Nabou şi Oamina:
Fireşte/ atmos>era de a9entur% a acţiunii noastre a <ucat
un anumit rol: Aoi s;au ad%u'at unele lucruri ine7licabile!
comortarea lui Nabou &n timul c%l%toriei si mai ales &n
timul accidentului: #e aici s;a n%scut o stare de tensiune
&ntre el şi mine: Ai utea sune c% moti9e ersonale şi o
>ante8ie e7cesi9% m;au condus c%tre b%nuieli absurde/ dar
te asi'ur c% acum nu mai oate >i 9orba de aşa ce9a:
434
()nter +ru,at
? E7amenul medical la care l;am suus e Nabou nu a
o>erit nici un element care s% ne ermit% s% 9orbim de o
abatere de la norm%/ riost% S*elder/ cu con9in'erea
autorit%ţii sale medicale:
? $ocmai@ &n timul c%l%toriei noastre de &ntoarcere la
-eirut am cre8ut la un moment dat c% am descoerit
re8ol9area eni'mei: Nabou este un biomat şi Oamina a >ost
&ns%rcinat% cu sura9e'*erea lui:
Misiune secret% a Consiliului cercet%rii= &ntreb% S*elder
surrins:
Aşa ce9a: O rim% &ncercare:
? Cum ai a<uns la conclu8ia c% tocmai Oamina a >ost
&ns%rcinat% cu controlul unui ast>el de test= Ea este in'iner:
"entru aşa ce9a/ un biolo' ar >i >ost mai indicat:
? $u/ de e7emlu/ nu;i aşa=
Absurd@ A sus sau a >%cut Oamina ce9a care s%
ro9oace aceast% resuunere=
? Mi;a dat de &nţeles c% ar a9ea ne9oie de a<utor:
? Îmotri9a lui Nabou=
? Aşa de clar nu s;a e7rimat:
? #ac% toat% o9estea asta ar >i ade9%rat%/ atunci MaNl
ar trebui s% ştie desre ce este 9orba şi la >el şi Ma,tabi/ ca
rere8entant al Academiei: $ocmai noi doi/ membri ai
ec*iei la >el ca şi ceilalţi/ s% nu >im iniţiaţi=
Foarte uţin robabil@
? Eşti aşadar &n continuare con9ins c% m% &nşel=
"e >aţa lui S*elder trecu un 8âmbet silit:
? .rei cu orice reţ s% >aci din Nabou un monstru:
? Nu/ Cli>>: .reau s%;l 9%d aşa cum e/ am sus eu
ener'ic: .reau s% a>lu care este ade9%rata lui natur%: .reau
s% am o certitudine: #oar o certitudine@ Ai tu trebuie s% m%
a<uţi:
#esre in9esti'aţiile mele de ieri nu i;am sus la &nceut
nimic: O ri9ire nesi'ur% m% scrut%:
436
Nabou
? Ce ai de 'ând s% >aci= #oar sin'ur recunoşti c% nu ai
do9e8i:
? Am dat de o urm%: Ea arunc% o cu totul alt% lumin%
asura roblemei/ şi aare atât de ireal%/ &ncât nu;i '%sesc
nici o e7licaţie:
Am a9ut de mai multe ori oca8ia s% admir%m memoria lui
Nabou: Este neobişnuit de de89oltat%: În9aţ% o limb% &n
<oac%/ >%r% nici un mi<loc a<ut%tor şi o st%âneşte er>ect/
c*iar du% ce nu a mai &ntrebuinţat;o mult tim: Întâml%ri
care s;au etrecut cu mulţi ani &n urm% &i r%mân cât se
oate de 9ii &n memorie: .orbeai de *iermne8ie/ o
caacitate surade89oltat% de a memori8a:
Ai totuşi/ se ot obser9a la el lacune &n memorie/ care
sunt de ne&nţeles: La &ntreb%ri >oarte simle nu e &n stare s%
dea un r%suns: Atunci te ri9eşte absent/ ca si când ar >i
uitat de el &nsuşi:
? Cei care deun un e>ort intelectual &ncordat re8int%
uneori simtome de sl%bire a memoriei/ riost% S*elder:
Uit%/ ridicol/ cele mai simle lucruri: "ro>esorul distrat a
de9enit eroul re>erat din nenum%rate anecdote: O
mani>estare ne9ino9at%/ trec%toare:
? Nu şi &n ca8ul lui Nabou: &n 8iua sosirii mele la -eirut a
sal9at un b%iat de la moarte si'ur%: Am >ost martor al
&ntâml%rii/ şi am stat >aţ% &n >aţ% cu Nabou:
Când i;am reamintit câte9a ore mai târ8iu desre asta/
nu mai ştia nimic: #e curând am a>lat desre un ca8
asem%n%tor: Ai aoi/ o9estea cu +aella: Nabou a omenit
de acel teribil 8bor la care a luat &n mod e9ident arte:
Când l;am &ntrebat cum a reuşit sal9area/ s;a uitat la mine
neutincios şi/ &n cele din urm%/ a bâi'uit c% nu şi;ar mai
aduce aminte: Sune şi tu/ Cli>>/ e oare de conceut ca un
om s% uite 9reodat% o ast>el de &ntâmlare=
S*elder cl%tin% din ca:
43B
()nter +ru,at
? #ac% nu e 9orba de senilitate ? şi &n ca8ul acesta
utem s% resuunem liniştiţi c% nu oate >i 9orba de aşa
ce9a ? o amne8ie de roorţiile astea nu aare de >at
decât du% accidente 'ra9e sau du% anumite boli:
Remarcabil este/ &ns%/ >atul c% şi;a amintit de alte
am%nunte ale acelui 8bor:
? Îţi mai aminteşti=
? Fireşte/ a 9orbit desre latoşa de silunit a na9ei
cosmice:
? Aşa e@ Ai atunci d%;mi 9oie/ Cli>>/ sa te &ntreb! ce 9ârst%
are Nabou/ du% arecierea ta=
? Asta ce mai e=
? $e ro'/ r%sunde la &ntrebarea mea:
? "%i/ &n <ur de atru8eci şi cinci/ &n nici un ca8 mai mult:
? "rin urmare/ nu oate >i un om &n 9ârst%=
S*elder &şi &ncreţi >runtea:
? Asta '*iceşte;o tu@
? .orbesc serios: O s% m% &nţele'i imediat: #u%
%rerea ta/ Nabou are &n <ur de atru8eci şi cinci de ani:
$otuşi/ 8borul acela tra'ic al +aellei s;a etrecut cu
cinci8eci de ani &n urm%@
F%r% s% e8ite/ S*elder r%sunse!
? Atunci &nseamn% c% am &nţeles 'reşit:
? La &nceut aşa am cre8ut şi eu: #in cele suse de
Nabou/ reieşea &ns% c% a articiat mai târ8iu la construcţia
oraşului selenar EndNmion: Am dretate=
? Într;ade9%r/ aşa a >ost:
? Atii când a &nceut construcţia=
? "%i/ trebuie s% >i trecut ce9a de;atunci:
? $rei8eci de ani@
? "rin urmare/ ne;am &nşelat totuşi@ e7clam% S*elder
ner%bd%tor:
43E
Nabou
? -ine/ s% nu ne cert%m: Sau au8im amândoi rost/ sau
Nabou nu are ast%8i atru8eci şi cinci de ani/ ci aro7imati9
ot8eci@
S*elder s%ri &n sus iritat:
? Imosibil@ Ot8eci de ani/ cu des%9ârşire e7clus@
Nu mi;a >ost uşor s%;l liniştesc:
? Cli>>/ o s% l%murim lucrul acesta:
? Întreab%;l câţi ani are: Sau e MaNl/ e Ma,tabi:
#oar asta nu e nici o roblem%:
? $rebuie s% roced%m cu 'ri<%: În ar*i9a Academiei
e7ist% robabil rocesele;9erbale desre 8borul +aellei:
Sau la Consiliul cercet%rii:::
? Ai 9rei ca eu s%:::=
? #a: Cu munca de aici nu am nici un r%'a8 entru asta:
? -ine@ "oţi conta e mine/ Jill: Ai o s% 9e8i c% trebuie
s% se >i strecurat e unde9a 9reo 'reşeal%:
UN B!RBAT CU NUMELE NABOU
În ultimul tim lou% mai des &n -aalbe,/ şi dimineaţa se
aşternu 8%ada e crestele munţilor Liban: Lucru acesta nu
m% deran<a/ eram obişnuit cu o clim% mai asr%:
#u% ce terminam de lucru la Institut o orneam de cele
mai multe ori &n lun'i limb%ri: Nu re8istam sin'ur &n
camera mea de la *otel/ e de alt% arte &nsa re>u8am orice
in9itaţie/ orice distracţie:
Îmr%ştiat/ neliniştit/ lin de cele mai bi8are 'ânduri care
se ţeseau &n <urul lui Nabou/ aştetam 9eşti de la S*elder:
L;am c*emat de mai multe ori: M% amâna mereu cu
43G
()nter +ru,at
e7licaţia c% in9esti'aţiile ar >i >ost mai comlicate decât se
aşteta: M% a%sa şi >atul c% Oamina nu mai d%dea nici un
semn de 9iaţ%: Am a>lat c% se '%sea &n Antelias/ unde lucra
cu Nabou la &mbun%t%ţirea construcţiei na9ei:
Se scurseser% de<a dou% 8ile de la con9orbirea mea cu
S*elder: R%t%ceam din nou/ >%r% ţel/ e str%8ile or%şelului:
Nu eram deloc atent la 9iaţa din <urul meu/ care se
des>%şura ân% seara/ 9esel şi itoresc/ &ntr;un calm
seci>ic oriental: Uneori/ m% iritau ri9irile curioase: Eram
cunoscut de<a! Ccel nou de la InstitutD şi lumea se minuna
de limb%rile mele caricioase:
Am %r%sit centrul oraşului şi am luat;o e drumul care
ducea sre temle: Soarele str%unsese norii 'rei de
loaie: Ra8ele lui oleiau ruinele maiestuoase:
Eram si'ur c% acolo nu 9oi mai >i deran<at: Am ales o
otec% e care se utea &ncon<ura terasa cea mare/ am
a<uns/ &n cele din urm%/ &n aroierea &nc%erii meiuane: M;
am aşe8at e o iatr% care se r%buşise şi ri9eam soarele
care se aroia de crestele muntelui:
Urm%ream cu ri9irea lanţul lun' al munţilor Liban:
În satele 9âr>ului #<ebel Sannin/ lân'% 'ol>ul albastru/ se
a>la Antelias: Nu ar >i >ost mai bine s% 8bor &ntr;acolo decât
s% irosesc 9remea= "oate c% Oamina s;ar bucura s% m% ştie
&n aroierea ei:
#ar Nabou= (elo8ie= "uţin robabil: Sau ne&ncredere=
#a/ asta era osibil: #e teama de a nu ierde ce9a: Ce
utea totuşi s%;l le'e e Nabou de Oamina= Ai ce o
&miedica e Oamina s% se elibere8e de sub in>luenţa lui=
CNici un om nu este suus 9oinţei meleD/ a>irmase el:
Un neade9%r/ conştient sau inconştient: Oricine a9ea de
a >ace cu el c%dea sub in>luenţa lui ire8istibil%: Su>erea oare
Oamina din aceast% cau8%=
432
Nabou
Nabou/ iar%şi şi iar%şi Nabou@ Un nume care/ obişnuit &n
&ntrea'a lume arab%/ mie nu;mi sunea nimic şi care/
tocmai de aceea/ utea s% ascund% o eni'm%:
La icioarele mele c%8u o ietricic%: Am s%rit instincti9 &n
icioare şi m;am uitat seriat &n <urul meu: #e;a lun'ul
secolelor/ re8istenţa 8idurilor temlelor sl%bise şi &n 8ona
aceast% mai multe sur%turi te obli'au s% >ii rudent:
? Ei/ monsieur "erten,am@ Eu am >ost:
#easura mea/ e un >ra'ment de coloan%/ se balansa o
>at% de 9reo cincisre8ece ani/ care râdea:
? Ce &nseamn% asta=/ am stri'at eu su%rat: #%;te <os
imediat@
Îndemânatic%/ >ata cobor& s%rind din iatr% &n iatr% şi se
aşe8% al%turi de mine:
Cu caul culcat e 'enunc*ii strânşi/ ea m% ri9ea
9is%toare:
? .% numiţi Jill "erten,am/ nu;i aşa=
? #e unde ştii asta=
? $oat% lumea o ştie:
? Ai cu ce te ocui la ora asta/ aici sus=
? A/ este atâta linişte aici@
? $e ţineai du% mine:
? #a:
? #e ce=
? Sunteţi un b%rbat atât de >rumos/ monsieur:
? Las% asta@ Nu mi;a >ost rea uşor s%;mi ţin râsul: Cum
te c*eam%=
? Nadda:
? Semeni cu o e'iteanc%:
? Mama mea este din E'it: Sunt dr%'uţ%/ monsieur=/
&ntreb% ea cu coc*et%rie coil%reasc%:
#e data aceasta nu m;am mai utut abţine şi am râs:
43I
()nter +ru,at
Mi;am adus aminte c% cine9a susese odat% c%
e'itencele sunt cele mai ericuloase >emei din lume şi
asta nu doar de e 9remea lui Ce8ar şi a lui Marc Antonius:
Am >%cut o mutr% serioas% şi i;am sus!
? (ata cu rostiile/ du;te acas%/ Nadda@ "%rinţii te
aşteat% cu si'uranţ%:
Ea ridic% din umeri:
? Nu >ace nimic@ Ai nici nu se 'ândi s%;mi urme8e s>atul:
? Atunci lec eu:
? Non/ non/ monsieur@ Nu 9reţi s% 9edeţi cercurile
luminoase din &nc%erea meiuan%= E destul de &ntuneric
entru asta şi ast%8i nu sunt turişti: Acum 9in mereu atât de
mulţi turişti@
? #e ce tocmai acum=
? Se sune ca &n cursul acestei luni 9om rimi 9eşti de
e Meiu: "oate ne 9i8itea8% din nou meiuanii: Ei ştiu totul
desre noi:
? Ai desre obra8nica >etiţ% Nadda/ care sionea8%
b%rbaţi necunoscuţi=
? Nu trebuie s% suneţi asta/ monsieur: Ea m% auc% de
mân%: S% mer'em@
? Cunosc de mult cercurile/ m;am ous eu:
? .% ro'/ monsieur@
? .rei cum9a s%;ţi dau bacşiş=
? "tiu@
? -ine/ bine: N;am 9rut s% te <i'nesc: Noate bun%/
Nadda@
? .% 9eţi mai &ntoarce/ monsieur= &ntreb% ea cu o 9oce
mic%/ ţinându;se du% mine:
? #esi'ur: Mâine/ oimâine/ când9a:
La *otel mi s;a sus c% m% c*emase S*elder: Am n%9%lit
asura 9ideo>onului:
? Cli>>/ ai a>lat ce9a=
431
Nabou
? #a: r%sunse el sec: În timul acesta/ se uita la mine
cu reroş:
? Ce s;a &ntâmlat= Sune odat%@
? La Academie n;am a9ut noroc: Câte9a &nsemn%ri
desre +aella/ cu care nu rea a9eam ce >ace: +limos şi;a
dat toat% silinţa s% m% a<ute:
? Nu m% mai >ierbe atâta/ Cli>>@
? O cli%@ Încearc% m%car s%;ţi &nc*iui cu ce di>icult%ţi
am a9ut de lutat: În de>initi9/ nu uteam s%;i &m%rt%şesc
lui +limos ade9%ratul moti9 al cercet%rilor:
#in cau8a asta s;au rodus tot >elul de ne&nţele'eri şi
munc% >%r% rost:
În Ar*i9a central% a Consiliului cercet%rii am '%sit aoi
unele lucruri mai utile: Am ascultat micro;&nre'istrarea:
#eci! rocesele;9erbale ori'inale ale +aellei do9edesc
c% rintre membrii ec*ia<ului se a>la un b%rbat cu numele
de Nabou: Ca ran'/ el trebuie s% >i >ost >oarte aroae de
comandant: "robabil/ in'iner;şe>: #atorit% iniţiati9ei şi
sân'elui s%u rece/ na9a cosmic% a >ost sal9at% de la
r%buşirea e Soare: Utili8ând toate sursele de ener'ie
disonibile/ el a reali8at un câm anti'ra9itaţional: "entru
eoca aceea/ un lucru neobişnuit de &ndr%8neţ: #ar a reuşit:
Într;un raort desre construcţia centrului selenar de
cercet%ri EndNmion ? adic% dou%8eci de ani mai târ8iu ?
Nabou $ebar este omenit elo'ios de mai multe ori: În nici
unul din ca8uri nu a9em la diso8iţie &nre'istr%ri >oto'ra>ice:
Cam asta ar >i:
#eşi m% aştetam ca b%nuielile mele s% se con>irme/
in>ormaţiile lui S*elder m% >%cur% la &nceut s% amuţesc:
Mi;am re9enit cu 'reu:
? Cli>>@ A9em do9ada@
? #o9ad%= S*elder surâse ironic: "entru oraşul lunar/ da:
Acolo a >ost Nabou $ebar: #ar cine oate s% susţin% c% el
este identic cu Nabou de e +aella= Raortul +aella
403
()nter +ru,at
9orbeşte doar desre un oarecare Nabou: Cel%lalt nume nu
este indicat:
Ai acum/ 'ândeşte;te! dac% Nabou al nostru era &n
EndNmion un om de aro7imati9 trei8eci de ani/ atunci este
clar c% n;a utut s% >ie şi e +aella: #ac% &nsa a articiat
la memorabilul 8bor/ atunci nu ar utea s% aib% ast%8i mai
uţin de ot8eci de ani:
? E7act calculul meu@
? $ocmai@ Ai el este >als:
? .rei s% sui c%:::
? #a/ asta 9reau s% sun/ Jill@ Am ierdut o 'roa8% de
tim cu istoria asta/ care s;a do9edit a >i e7act aşa cum am
re9%8ut;o eu: Ai cu asta/ 'ata@ S% nu cum9a s%;ţi &nc*iui
c% 9oi mai ierde m%car un minut cu ast>el de::: seculaţii:
? Cli>>/ s;ar utea totuşi ca:::
? Orice se oate/ Jill@ Ai sunt c*iar disus s% continui s%
acord iote8ei tale un rocent de robabilitate: Asta &ns% nu
este su>icient entru a mai continua s% lu%m &n serios
roblema: "entru mine/ ca medic/ Nabou este un om: #ac%
n;o cre8i/ atunci/ din artea mea/ cere e7aminarea lui la
Institutul >i8iolo'ic al Academiei: "e mine &ns% te ro' s% nu
m% mai amesteci &n treaba asta@
Ima'inea de e ecran se stinse: S*elder deculase: M%
simţeam ca şi cum aş >i &ntins mâna &n aer entru a rinde
9ântul:
400
Nabou
O IZIT! "N ANTELIAS
Uşoara su%rare a lui S*elder nu dur% rea mult şi am
r%mas rieteni: $otuşi/ ori de câte ori st%team de 9orb%/
e9itam subiectul Nabou:
Nu uteam s%;i iau &n nume de r%u >atul c% se
retr%sese e o8iţia medicului şi c% 5 nu 9oia s% recunoasc%
404
()nter +ru,at
decât ceea ce &i ar%tau datele recise ale anali8elor: #in
ersecti9a lui/ >atele ledau &motri9a 9ersiunii mele: Cu
asta/ roblema era entru el &nc*is%: În orice ca8/
esimismul &i &ntuneca ri9irea şi/ cu si'uranţ%/ acesta era
cel de;al doilea moti9 entru care se distanţase de ideea
mea: Acţiona ca un om care 9rea s% amâne cât se oate de
mult ce9a ine9itabil:
#imotri9%/ entru mine c*estiunea se re8enta cu totul
alt>el: În ca8ul meu era 9orba &n rimul rând de Oamina/ şi
de aceea nu eram disus s% m% resemne8: "e deasura se
tre8ise şi interesul meu ştiinţi>ic entru ca8ul Nabou: Atirile
lui S*elder nu l%muriser% contradicţiile care ri9eau
ersoana lui Nabou: #imotri9%/ du% %rerea mea/ ele
a%reau şi mai clar:
Uile &n şir m;am tot &ntrebat ce e de >%cut: Îmi ne'li<am
munca/ nu reuşeam s% dorm/ de;abia mai mâncam:
Starea mea de a'itaţie atrase atenţia cole'ilor:
Cel mai mult m% a%sa obli'aţia de a %stra cea mai
delin% t%cere &n le'%tur% cu ceea ce m% reocua: Nu
9oiam s% mai risc o dat% s% %ţesc ce %ţisem cu S*elder:
Atunci &ntâmlarea &mi 9eni &n a<utor: Am >ost c*emat la
Consiliul cercet%rii mondiale: Mi se cerea un raort
realabil: Era o oca8ie otri9it% entru a mai relua o dat%
cercet%rile la C>aţa loculuiD:
"entru asta a9eam &ns% ne9oie de o >oto'ra>ie a lui
Nabou/ Era imosibil s% '%sesc 9reo o8% e care s;o ot
&ntrebuinţa: Nabou se >erea de toţi >oto'ra>ii şi oeratorii:
Aşa &ncât nu;mi mai r%mânea decât s% recur' la un şiretlic:
Mi;am montat aaratul de >oto'ra>iat &n camera de la
*otel/ &n >aţa 9ideo>onului/ şi l;am camu>lat atât de bine/
&ncât s% nu oat% >i obser9at: #u% mai multe &ncerc%ri am
urtat o con9orbire neimortant% cu Nabou: "lanul &mi
reuşise: "osedam/ &n >ine/ >oto'ra>ii e7celente ale
406
Nabou
misteriosului ersona< din Antelias: Mulţumit şi lin de
seranţe am lecat sre Euroa:
Imediat ce mi;am re8ol9at roblemele &n secţiunea de
'eo>i8ic%/ m;am str%duit s% a>lu câte ce9a desre Nabou:
Am >ost &ndrumat s% m% adrese8 administraţiei
Consiliului cercet%rii:
? Nabou $ebar= O cli%/ 9% ro'@ #a/ am şi '%sit:
Ultimele documente &n le'%tur% cu testul Sindbad:
? "e acestea le cunosc: Nu a9eţi nimic altce9a=
? O &ns%rcinare din artea secţiei C"roiecte de
construcţie lunarD: Asta a >ost &n urm% cu aroae trei8eci
de ani:
? #e atunci/ nici un >el de in>ormaţie &n le'%tur% cu ce a
mai >%cut şi unde a >uncţionat=
? Noi lu%m &n e9idenţ% doar e colaboratorii la roiectele
Consiliului mondial al cercet%rii:
? Ai nici un >el de indicaţii &n le'%tur% cu ersoana=
? Ar trebui s% ştiţi c% ast>el de acte nu se mai &ntocmesc
de mult:
? #ar &n trecut/ &nainte de EndNmion=
? #oar Nabou $ebar nu oate >i atât de b%trân@
? Câţi ani curinde e9idenţa dumnea9oastr%=
? Aate8eci de ani:
? În acest inter9al s;a etrecut şi ca8ul +aella:
? Se oate/ dar desre Nabou $ebar nu mai e7ist% nimic:
Ce se &ntâmlase cu +aella= Lucrul acesta m% interesa
>oarte mult:
În drum sre secţia de Astronautic% am mai calculat o
dat% 9ârsta lui Nabou: Construcţia lui EndNmion a9usese loc
&n urm% cu trei8eci de ani: Cu mult mai tân%r de trei8eci de
ani nu utea >i e 9remea aceea: În >elul acesta/ ar trebui
s% aib% ast%8i &n <ur de şai8eci de ani:
Oricum/ era cu mult mai b%trân decât ar%ta:
40B
()nter +ru,at
? #oriţi s% 9% in>ormaţi &n le'%tur% cu e7ediţia +aella=
Am mai >ost de curând &ntrebaţi desre asta: Ciudat@
? #ac% aţi şti desre ce este 9orba/ stimate ar*i9ar@
Numele membrilor ec*ia<ului +aellei au r%mas
&nre'istrate=
? Comandant a >ost Ian .reede: &n raort mai este
omenit un oarecare Nabou/ care a sal9at na9a de la
catastro>%: Îns% asta e tot: Staţi@ Mai a9em aici un roces;
9erbal sulimentar: Isc%lit de RaN Fulton/ na9i'ator la
bordul +aellei: "e 9remea aceea locuia &n SNdneN:
"oate mai tr%ieşte:
? S% ser%m@ Nici nu b%nuiţi cât de reţioas% este
entru mine aceast% in>ormaţie:
Am ro>itat de şederea &n Euroa entru a >ace o scurt%
9i8it% %rinţilor: -ucuria a >ost mare/ dar timul meu era
>oarte limitat:
St%team la >ereastra camerei mele şi ri9eam mica
'r%din% din >aţa casei: Ramurile tu>işurilor se alecau sub
o9ara 8%e8ii: Ai >ul'ii continuau s% se 8ben'uiasc%:
? $e;ai &nţeles bine cu Nabou $ebar= m% &ntreb% tata:
? Nu/ este un om ciudat:
? Nici nu 9% otri9iţi unul cu altul:
? .orbeşti ca şi cum l;ai cunoaşte:
? Atii oare c% te;a ţinut &n braţe e 9remea când erai
coil=
M;am r%sucit brusc:
? $at%/ doar nu 9orbeşti serios@
? -a da: ba da/ >iule: Îl cunosc bine e Nabou:
"reciitat/ am scos din bu8unar >oto'ra>ia lui Nabou:
? Acesta e=
? Ia arat%;mi@ #e necre8ut@ E nesc*imbat@
? Câţi ani a9ea e atunci=
? "%i/ cam atru8eci şi cinci/ aş 8ice:
? Foto'ra>ia asta a >ost >%cut% abia ieri:
40E
Nabou
? #e necre8ut@ Aceşti trei8eci de ani au trecut >%r% s%
lase nici o urm% asura lui: Ai este cu cel uţin 8ece ani mai
b%trân decât mine: El &şi i%i >aţa: #u% asectul e7terior
aş utea s%;i >iu tat%:
? "o9esteşte;mi/ te ro'/ desre el:
? #a/ a trecut atâta tim de atunci: #ar când &l 9%d &n
>aţa mea/ ca &n aceast% o8%/ &mi 9ine s% cred c% s;a
&ntâmlat abia &n urm% cu câte9a 8ile:
$r%iam e atunci &n -erlin: Atii/ lucram la institutul de
ar*itectur% e7traterestr%: Era o eoc% lin% de 'ri<i: Mama &l
aşteta e micul Jill/ şi Jill n;a rea mena<at;o: La institut
a9eam di>icult%ţi cu roiectele entru EndNmion:
Aşa;numitul oraş lunar interior/ care se a>la situat &ntr;un
CcraterD/ >usese terminat: Acum urma s% >ie construit oraşul
e7terior: Acolo erau re9%8ute/ &nainte de toate/ instalaţiile
de alimentare: "roblema e care nu reuşeam s;o re8ol9%m
era rotecţia &motri9a c%derilor de meteoriţi: Meteoriţii
%ştia@ Nu erau nici e dearte atât de ericuloşi e cât se
credea &n trecut/ şi totuşi/ &n cursul lucr%rilor de construcţie
a9eam mereu 9ictime: Am asistat şi eu o dat% la aşa ce9a:
Nu au8i şi nu 9e8i nimic: O i8bitur% brusc% şi nenorocirea s;a
rodus:
În c*i de rotecţie entru oraşul e7terior >usese
conceut% o imens% cuol%: #ar construcţia/ materialul@
Ne;am s>%tuit/ am >%cut rouneri/ &ncerc%ri/ am luat aoi
totul de la ca%t: Nu reuşeam s% a<un'em la o soluţie
satis>%c%toare:
In'inerul $ebar era şi el acolo: Consiliul cercet%rii &l
&ns%rcinase cu sura9e'*erea şantierului: .enea aroae
8ilnic la Institut: Ai tot el a >ost acela care ne;a dat ideea de
a &ntrebuinţa un alia< de silunit:
Ideea era ademenitoare şi totuşi e8itam: Cunoşteam/
>ireşte/ silunitul: #ar cuola urma s% aib% o &n%lţime de o
sut% de metri/ la un diametru de mai mulţi ,ilometri/
40G
()nter +ru,at
&ntrebarea era dac% acest cloot imens/ asem%n%tor unui
cloot de ceas/ 9a >i stabil/ c*iar dac% &n calcul intra şi
'reutatea mai mic% de e sura>aţa Lunii:
Nu a<unsesem &nc% la nici o deci8ie când Nabou ne;a
>%cut surri8a de a ne ar%ta o rob% de silunit/ &n care am
recunoscut sin'urul alia< osibil: El ne use e mas%
buc%ţica de metal asem%n%tor cu sticla/ ca şi când nu s;ar >i
&ntâmlat nimic:
"entru noi a >ost o ade9%rat% s%rb%toare: Ae>ul ne suse!
CLuaţi;l de e7emlu e $ebar: Esenţialul nu este s%
9orbeşti/ ci s% lucre8i/ s% cauţi şi s% '%seşti@D
În >elul acesta l;am cunoscut mai &ndearoae e Nabou:
Ciudat% >iinţ%@ Înc*is/ oac: În aroiere de el nu rea
utea s%;ţi >ie cald: O dat% ne;a 9i8itat c*iar acolo unde
locuiam: "arc% 9%d cum te;a luat &n braţe ? a9eai de;abia
câte9a s%t%mâni: Ca şi cum ar >i ţinut &n mân% un orţelan:
? Nabou cu un coil &n braţe ? nu ot s%;mi ima'ine8
aşa ce9a:
? Se uita la tine ca la un obiect de art% sau mai de'rab%
ca la o ies% reuşit%: Înceusem s% m% simt enibil: CNimic
deosebitD/ am sus eu/ entru a une ca%t scenei: Fireşte/
mama a >ost adânc <i'nit%: La obser9aţia mea/ el riost%!
CUn om@ "e %mânt nu e7ist% altce9a mai reţiosD:
L;am &ntrebat unde s;a n%scut: CUnde9aD/ mi;a r%suns
el:
Am râs de 'luma asta: El &ns% nu râse: Nu l;am 9%8ut
niciodat% râ8ând: "oate de aceea mama ta se temea uţin
de el:
? $ot aşa este şi ast%8i:
? "%i da/ omul &şi %strea8% toat% 9iaţa articularit%ţile:
? Ce s;a &ntâmlat aoi cu Nabou=
? A lecat sre EndNmion: Construcţia cuolei a reuşit:
L;am &ntâlnit un an mai târ8iu: Nu m% mai cunoştea:
402
Nabou
Îşi amintea de memorabila &ncercare a silunitului/ dar de
mine nu: "ricei=
? Nu eşti sin'urul c%ruia i s;a &ntâmlat aşa ce9a:
? Când oraşul e7terior >u 'ata/ urma s% >ie decorat de
Consiliul cercet%rii: #ar el dis%ru/ >%r% urm%: Am au8it
iar%şi 9orbindu;se de el cu oca8ia e7ediţiei Sindbad:
? Cu uţin tim &nainte de lecarea mea din Antarctica
mi;ai scris s%;l salut e Nabou din artea ta:
? Ai >%cut;o=
? Nu/ tat%/ mi;am sus c% este o eroare:
? Îl mai 9e8i acolo/ &n -eirut=
? #a/ dar ştiiT
? E ce9a care nu mer'e/ >iule=
? E ce9a care nu mer'e::: cu Nabou şi cu altele:
$ata t%cu: Ai eu: "ri9eam la <oaca t%cut% a >ul'ilor de
8%ad%:
La uţine 8ile du% &ntoarcerea mea din Euroa a trebuit
s% stau de 9orb% cu Nabou: Se i9iser% nişte robleme
te*nice &n le'%tur% cu roiectul M:
M;a &ntâminat Oousse>: Era mirat entru c% nu m%
anunţasem &n realabil:
#in nou m;a imresionat atmos>era neobişnuit% a acelei
case: A9eam sen8aţia c% sute de oc*i ascunşi m% obser9%:
? Cu cine doriţi s% 9orbiţi/ monsieur=/ m% &ntreb%
Oousse>:
? Ciudat% &ntrebare@ Cu Nabou/ >ireşte:
? "ardon/ s;ar >i utut s% doriţi s;o 9edeţi e madame
Fara*:
? E aici=
? #a/ monsieur:
Am &ncercat s% str%un' masca imenetrabil% a lui
Oousse>:
? #e cât tim eşti &n casa asta=
? #e câţi9a ani:::
40I
()nter +ru,at
? Ai &nainte=
El >%cu un 'est neclar/
? Când aici/ când acolo:
? $e &n'ri<eşti sin'ur de cas%/ >%r% ser9o;automate=
? Nu sunt ser9itor/ monsieur@/ r%sunse Oousse> rece:
Îmi ermiteţi=
#esc*ise uşa sre camera de la arter/ e care o
cunoşteam de<a: Aici o &ntâlnisem e Oamina entru rima
dat%: Seranţa de a >i şi acum &ntâminat de ea nu se
&ndelini:
(las9andul sre arc era desc*is: Am %şit a>ar%: #e e
terasa cea mai &nalt% se desc*idea o minunat% ri9elişte
asura 'ol>ului şi asura mulţimii de case ale -eirutului:
Când m;am aroiat de balustrad%/ m;am orit brusc: În
>aţa unui 8id scund Nabou &n'enunc*iase: Obser9a o
salamandr% care se odi*nea nemişcat% e mâna lui: La
aroierea mea/ animalul serios >u'i:
Nabou se ridic% şi m% salut% &n >elul s%u rece:
? Iubiţi animalele=/ l;am &ntrebat eu: Mi;am amintit de
comortarea sa atunci când Lisette/ isica de e na9%/ se
&mboln%9ise de r%u de mare:
El m% ri9i cercet%tor şi/ du% cum mi s;a %rut/ uţin de
sus:
? Ai animalele sunt locuitori ai acestei lanete:
? .% e7rimaţi aşa de::: cosmic/ am constatat eu
8âmbind:
? Se rea oate: Ce 9% aduce la mine=
I;am e7licat ce a9eam e inim%: Era 9orba de anumite
date entru a utea str%bate la adâncimi ale "%mântului
mai mari decât cele e care le atinsesem cu Sindbad:
Nabou >u imediat disus s%;mi dea e7licaţiile solicitate
şi m% conduse &n camera lui de lucru/ care ocua o arte a
eta<ului suerior:
401
Nabou
Am e7aminat atent &nc%erea: Mese acoerite cu desene/
ra>turi/ l%mi uternice/ un automat de calcul: Nimic
neobişnuit:
Ciudate erau doar ornamentele metalice din dretul
>erestrei lar'i/ alc%tuite dintr;un alia< alb;ar'intiu: E7ecuţia
lor artistic% nu utea &ns% ascunde >atul c% alc%tuiau 'ratii
>oarte solide: O ast>el de m%sur% de si'uranţ%/ de mult%
9reme ieşit% din u8/ ar >i utut s% &nsemne &n alt% arte o
e7resie a unei <i'nitoare ne&ncrederi &n oameni: Aici &ns%
erau 9alabile/ >%r% &ndoial%/ alte unit%ţi de m%sur%: Nabou
trebuia s% aib% moti9e uternice entru a se a%ra de
oaseţi neo>tiţi: Acestea erau 'ândurile mele &n tim ce
luam loc:
Nabou trecu >%r% ocoluri la subiect: .orbea liniştit/
cur'%tor/ aroae monoton: Când am &nc*is entru o cli%
oc*ii/ am >ost con9ins c% aud o &nre'istrare er>ect% e
band% de ma'neto>on:
#u% e7erienţa acumulat% &n urma testului Sindbad/
Nabou considera osibil% o %trundere direct% sre 9atra
ma'matic% din mantaua terestr%/ cu scoul de a instala
centrale 9ulcanice: #emonstraţia sa era inatacabil%: Cu
aceast% oca8ie am constatat c% osed% cunoştinţe
uimitoare &n domeniul 'eolo'iei:
În de>initi9/ ce nu ştia acest om straniu= Caacitatea lui
de curindere de%şea cu mult m%sura normal%:
Uşa unei &nc%eri al%turate se desc*ise: În%untru
%trunse Oamina: "urta &n braţe un 9ra> de c%rţi:
? Jill= Mirat%/ aroae surrins%/ ea &mi &ntinse mâna:
I;am e7licat moti9ul 9i8itei:
Aoi Nabou &şi continu% e7licaţiile: "almele lui &n'uste
dar uternice se odi*neau e braţele >otoliului: Rar sublinia
câte un cu9ânt rintr;un 'est: La &nc*eietura mâinii drete
am recunoscut o cicatrice minuscul%: "ro9enea de la rana
e care o c%%tase noatea/ e marea de ma'm%:
443
()nter +ru,at
Oamina &şi >%cea de lucru la o lanş% de desen: #e mai
multe ori se uit% &n direcţia mea: "ri9irea ei era 'ra9%/
&n'ândurat%: -%nuia/ desi'ur/ ce urm%rea &n rimul rând
9i8ita mea/ şi era &n'ri<orat%: "entru a o linişti/ i;am >%cut e
>uriş un semn cu caul:
? Am r%suns &n &ntre'ime la &ntreb%rile
dumnea9oastr%=/ se interes% Nabou:
? M% ro'= #a::: >ireşte: Îl ascultasem doar e <um%tate şi
m;am 'r%bit s% &ndret discuţia e un >%'aş nou:
? Aţi de89oltat modelul na9ei;s>redel du% o idee rorie
sau a e7istat &n realabil un roiect al Consiliului cercet%rii=
? Consiliul şi;a &nsuşit lanul meu:
? O s% 9i se ridice un monument e >undul m%rii/ Nabou/
am sus eu &n 'lum%: #e >at aţi meritat de mult unul:
? Cum aşa=
? "entru construcţia cuolei lui EndNmion:
? Construcţia cuolei=
? "%i da/ aţi 9orbit odat% desre asta/ &n le'%tur% cu
ca8ul +aella:
El scutur% caul: .oia oare s% ocoleasc% ade9%rul sau era
9orba din nou de o lacun% &n memorie=
? "robabil c% nu 9% mai amintiţi nici de ar*itectul Ion
"erten,am/ am continuat eu:
? Cine e %sta= &ntreb% Oamina: $at%l t%u=
? Într;ade9%r: A lucrat cu Nabou la roiectul oraşului
lunar:
? Nabou@ Nu 9% mai amintiţi asta=
? $rebuie s% >ie 9orba de o con>u8ie:
Oamina &l ri9i e Nabou cu susiciune:
? Ai ce le'%tur% are asta cu +aella=
I;am o9estit/ atât cât ştiam/ desre ce era 9orba:
Am trecut &ns% sub t%cere momentul &n care se etrecuse
o9estea/ entru c% nu uteam s% do9edesc c% el/ Nabou
$ebar/ luase arte la e7ediţia aceea:
440
Nabou
Nabou ascult% >%r% s% tresar%: Nici cel mai mic semn al
9reunei amintiri:
Simţeam ne9oia s%;l ro9oc:
? .% <oac% >este memoria/ Nabou= "%i da/ &n cursul unei
9ieţi lun'i se &ntâml% ca unele lucruri s% cad% &n uitare:
Nu el/ ci Oamina r%sunse la asta:
? .orbeşti ca şi cum Nabou ar >i un moşnea':
Am i8bucnit &n râs:
? Cine ştie=
? Ce absurditate@ În ri9irea Oaminei citeam mai
de'rab% 'ri<%/ decât reroş:
? Mie nu mi se are/ am riostat eu imerturbabil:
#aţi;mi 9oie s% '*icesc ce 9ârst% a9eţi/ Nabou:
? #ac% 9% >ace l%cere/ 9% ro':
? #eci! trei8eci::: atru8eci:::
"e >aţa lui alid% nu tres%ri nici un muşc*i:
? Cinci8eci/ şai8eci:::
Un 9%l mi se use e oc*i: Am 9rut s%;l &nde%rte8/ dar
braţele &mi c%8ur% neutincioase:
? A*/ s% trecem este asta/ am murmurat eu:
? "oate o sut%/ dou% sute::: o 9eşnicie: .ocea lui Nabou
a<un'ea la mine ca de la o distanţ% imens%:
? Ce e cu tine/ Jill= stri'% Oamina: Eşti alb ca 9arul: ?
#aţi;i o &n'*iţitur% de a%/ suse Nabou calm:
? Mi;a trecut/ am re>u8at eu: Ciudat/ aşa ce9a nu mi s;a
mai &ntâmlat niciodat%:
Nabou &mi lu% ulsul:
? C%l%toria;test a >ost rea mult entru ner9ii
dumnea9oastr%: A9eţi ne9oie de linişte/ mai mult decât
orice/ linişte@
Mi;am tras mâna din mâna lui:
? S>atul dumnea9oastr% este bun: M% tem totuşi c% nu;l
ot urma:
Oamina 9eni sre mine:
444
()nter +ru,at
? Ascult%;l/ Jill: $e ro'@ Ea m% ri9i insistent:
Fii re9%8%tor@
A9ertismentul mi s;a %rut c% are un dublu sens:
Se re>erea/ >ireşte/ la starea s%n%t%ţii mele: #ar robabil
c% şi la Nabou: #ac% aş >i utut sta de 9orb% cu Oamina/
&ntre atru oc*i@ Era imosibil: Nabou nu %r%sea camera/
ri9irea sa se orea când asura mea/ când asura
Oaminei:
Mi;am luat r%mas bun: Oousse> 9eni entru a m% conduce
a>ar%:
? Când ne mai 9edem=/ am &ntrebat;o e Oamina/ &n
treac%t:
? "oate la Academie/ r%sunse ea t%r%'%nat: Obser9ase
ri9irea lui Nabou:
La uş% m;am mai &ntors o dat% sre Nabou:
? Aroo/ ce %rere a9eţi desre &ntrebuinţarea roboţilor
la 9iitoarele e7ediţii &n adâncuri=
? Nu am nici o re8er9%: #ar/ bine&nţeles/ 9or trebui s% >ie
nişte automate mai er>ecţionate: Alt>el nu ar a9ea nici un
sens:
? -iomate= Asta o s% mai dure8e un tim:
? Nu cred: MaNl e otimist:
BIOMATE
446
Nabou
În drum sre -eirut am >%cut bilanţul: Era derimant:
Firea lui Nabou mi se re8enta mai contradictorie şi mai
ine7licabil% decât ân% atunci: Încercarea de a m% aroia
de ade9%r d%duse 'reş: A>lasem un sin'ur lucru! &n
ersoana lui Nabou d%dusem este un ad9ersar care &mi
era suerior/ ori de câte ori m% aroiam de un anumit
secret: Continuam s% 9%d ri9irea lui a%s%toare:
Continuam s%;i simt de'etele e &nc*eietura mâinii:
#e'etele acestea >useser% uternice şi reci ca oţelul:
Ine7licabil% mi se %rea şi comortarea Oaminei:
F%r% &ndoial%/ ştia mai mult decât sunea: $%cea sub
uterea unei constrân'eri care ornea de la Nabou= Sau
era totuşi le'at% de o diso8iţie a Consiliului cercet%rii/ care
&i ro9ocase con>licte de conştiinţ%=
Continuam s% &nclin sre ultima iote8%/ deşi era de
neconceut c% s;ar utea e7erimenta ani de;a rândul un
biomat/ &n secret: #ar e7ista 9reo alt% e7licaţie= Odat% cu
trecerea anilor/ orice om re8enta modi>ic%ri &n &n>%ţişarea
şi &n >iinţa sa: În ca8ul lui Nabou/ aşa ca9a nu se &ntâmlase:
M%rturia tat%lui meu o do9edise: Ai mai r%mânea un semn
de &ntrebare &n le'%tur% cu +aella: #ac% >usese cu
ade9%rat::: Nu/ asta era de neconceut@ Încercasem s% a>lu
câte ce9a desre >ostul na9i'ator Fulton: "ân% acum nu
reuşisem nimic:
Imediat ce am a<uns la -eirut am renunţat la intenţia
iniţial% de a 8bura &naoi la -aalbe,/ >%r% nici o &ntâr8iere:
(ândul de a continua cu seculaţiile acestea c*inuitoare/ &n
camera de la *otel/ nu era rea ademenitor: Aşa &ncât m;
am l%sat urtat rin oraş de trotuarul rulant al str%8ii
&nsu>leţite: Asta mi;a >%cut bine şi/ tretat/ mi;am recâşti'at
ec*ilibrul interior:
În cele din urm% am a<uns &n aroierea *otelului &n care
locuisem rima dat%: Aici >usese ca8at OsLin MaNl: Nu eram
44B
()nter +ru,at
&n nici un ca8 dornic de comania lui MaNl dar/ dac% se i9ise
oca8ia de a;l mai &ntreba o dat% &n le'%tur% cu biomatele/
m;am anunţat la el:
Când am intrat &n camera lui/ st%tea &n >aţa 9ideo>onului
şi 9orbea cu Mi,*ael +limos:
?::: lucrea8% &n continuare er>ect/ l;am au8it eu e MaNl
sunând:
+limos &l ri9ea scetic:
? "rincialul este s% nu ierdem controlul:
? Ai &ncredere &n mine/ +limos/ e7erimentul decur'e:::
MaNl se &ntoarse sre mine: -un%/ Jill@
L;am salutat e el şi e +limos:
Acesta >%cu un semn sre mine:
? "robleme=
? #eloc:
? Ar%ţi cam obosit:
? #eci/ Mi,*ael/ te ţin la curent/ suse MaNl:
+limos decul% aaratul:
? Mi se are c% tu ai robleme/ OsLin/ am sus eu:
Îşi trecu mâna este >runte!
? O>/ e7erienţele astea@ #oar ştii ce &nseamn%: Ori
reuşeşti/ ori nu/ şi atunci trebuie s;o iei de la ca%t:
? E 9orba de biomate=
MaNl m% ri9i erle7:
? Nu mai ai r%bdare/ nu=
? M% sri<in e roriile tale cu9inte! trebuie s% rote<%m
9ieţile umane/ trebuie s% utili8%m biomate: Cât se oate
mai reede:
? #a/ da::: cât se oate mai reede/ m% lu% el este
icior: Este 9orba de e7erienţe cu 9iaţa@ Inter9enţie &n
e9oluţie: A modi>ica ceea ce natura a meşterit miliarde de
ani: Ai totul trebuie s% se otri9easc% la milimetru:
? -iomatul este rin urmare mai mult o >iinţ% decât un
automat=
44E
Nabou
? #esi'ur: #enumirea de CbiomatD arat% c% este 9orba
de un or'anism care e mane9rat du% 9oinţa noastr% şi
care nu s;a de89oltat e o cale natural%/ &n acceţiunea
curent% a termenului: În lus/ un biomat nu trebuie deloc s%
semene cu omul: #ac% totuşi se &ntâml% aşa/ atunci numai
entru c% structura noastr% continu% s% >ie cea mai bun%:
? Lucrul acesta mi se are deosebit de &n'ri<or%tor:
? Cunosc obiecţiile: Asem%narea duce la con>u8ie şi aşa
mai dearte: E absurd/ entru c% e7ist% indicii e ba8a
c%rora se oate >ace deosebirea: Ceea ce este animat este
alc%tuit din aceiaşi atomi ca şi ceea ce nu este animat: Un
element secial al 9ieţii nu e7ist%: #ar a tra'e de aici
conclu8ia c% rocesele si*ice care se des>%şoar% &n om
trebuie e7licate/ ur şi simlu/ du% le'i >i8ico;c*imice/
asta ar >i inadmisibil: Aici sunt 9alabile le'it%ţi biolo'ice
seciale:
Omul rere8int% >orma social% a materiei: Relaţii
articulare/ absolut indi9iduale/ care sunt re'late de
rinciii etice/ caracteri8ea8% societatea noastr%:
$ransort% un nou n%scut e o lanet% nelocuit%/ liseşte;l/
cu alte cu9inte/ de societatea uman%/ şi el 9a &nceta de a
mai >i om: .a de'enera &ntr;un animal: Cu totul alt>el se
&ntâml% cu un biomat: O oulaţie de biomate/ oricât de
mare/ nu oate s% alc%tuiasc% o societate: Lisesc relaţiile
sociale dintre indi9i8i: "roblemele inter;umane/ cum ar >i
dra'ostea/ credinţa/ to9%r%şia/ le sunt necunoscute:
-iomatele r%mân creaţii utilitare ale omului/ >%r%
osibilitatea unei reroduceri rorii:
? -iomatul ar >i deci un neutru::: nici b%rbat/ nici >emeie=
? Aşa e: Alt>el am ierde controlul asura lui: Înc*iuie;ţi
ce s;ar &ntâmla dac% biomatele s;ar &nmulţi nestin'*erit@
-iomatul oate cel mult s% se autodiri<e8e/ s% se de89olte &n
continuare rin acomodare la mediul e7terior şi &n cursul
44G
()nter +ru,at
acestui roces s% de9in% c*iar asem%n%tor unei >iinţe
sociale: #ar numai atât/ asem%n%tor@
? Corul şi siritul sunt o unitate/ deind unul de altul:
#ac% biomatul este analo' omului din unct de 9edere
>i8iolo'ic/ ar trebui s% >ie şi &n ceea ce ri9eşte siritul:
? Nu nea%rat: În rinciiu/ toţi oamenii sunt alc%tuiţi la
>el/ şi totuşi au atitudini sirituale >oarte di>erite: (ama
aceasta se &ntinde de la insensibilitate ân% la 'enialitate:
Ai &n a>ar% de asta/ biomatul oate >i maniulat:
? #ar el 'ândeşte şi are o conştiinţ%:
? O conştiinţ% condiţionat%: El recunoaşte mediul
ambiant şi acţionea8% du% metoda <ocului strate'ic/
mişcare du% mişcare/ ân% când o sarcin% este re8ol9at%
&n c*i otim:
$r%irile sirituale &i sunt totuşi str%ine: Nu este nici 9esel/
nici trist/ şi nu este suus niciunei st%ri de sirit sau emoţii:
Anumite 8one ale creierului uman/ &n care se >ormea8%
emoţiile/ sunt la el scoase din >uncţie: În comensaţie/ el
osed% alte atitudini/ de e7emlu! o memorie neobişnuit%:
? Aş utea s%;mi ima'ine8 c%/ datorit% atitudinilor sale
deosebite/ un biomat ar >i &n stare s% e7ercite asura
oamenilor o in>luenţ% su'esti9%: Ai asta conştient/ cu o
anumit% intenţie/ cum ar >i/ s% 8icem/ asi'urarea roriei
e7istenţe sau ca a%rare &motri9a unui atac iminent:
? Lucrul acesta ar trebui s% >ie de la &nceut re9%8ut şi
&miedicat:
? Ar utea s% aib% un biomat sen8aţia de team%=
? Numai sub >orma >ricii de durerea cororal%:
? Atunci este de resuus c% 9a resimţi şi mila:
? Mil%/ &n sens uman/ nu: Nu uita c%/ &nceând cu rima
sa celul%/ care se de89olt% &ntr;o retort%/ el nu este om@
? În ca8ul acesta/ nu am roceda &motri9a normelor
noastre morale dac% am distru'e un biomat:
? .rei s% sui/ dac% l;am omor&:
442
Nabou
? #a/ la ne9oie:
MaNl se scarin% &n barb%:
? Fir;ar s% >ie/ 9rei s% le ştii e toate@
? Nu am 9oie/ cum9a=
? -a da/ ai 9oie: Întrea'a roblem% este cu ade9%rat
>ascinant%: Unde r%m%sesem= #a/ s%;l omorâm la ne9oie:
"%i/ ca8ul acesta nu se oate roduce/ dac% >acem
abstracţie de o distru'ere r%u intenţionat%/ care nu ar a9ea
sens: -iomatul nu;l 9a ameninţa niciodat% e om:
CCaracterulD e care i;l 9om da &i 9a inter8ice lucrul acesta:
? "ari s% >ii >oarte si'ur de ceea ce sui/ OsLin: Atât de
si'ur/ ca şi cum ai deţine de<a o e7erienţ% ractic%:
El e9it% s% dea un r%suns direct/ sunând cu un 8âmbet
strâmb!
? "oţi a9ea totuşi &ncredere &n noi/ c*iar dac% ştiinţa
noastr% nu este tot atât de 9ec*e ca 'eolo'ia:
? #earte de mine intenţia de a 9% une la &ndoial%
succesele:
? #e succese nu oate >i &nc% 9orba/ m% contra8ise el
'r%bit: Ai acum/ 'ata cu &ntreb%rile: $rebuie s% cobor &n
restaurant: Mi;am dat &ntâlnire cu Ma,tabi: #ar 9ino cu
mine@
Am accetat in9itaţia:
Ma,tabi terminase tocmai masa de sear%: S%tul şi
satis>%cut/ era instalat &ntr;un >otoliu:
? #e unde ai a%rut/ Jill=
? Am >ost &n Antelias:
? Nu mai 9rea s% >ie cârtiţ%/ 9rea s% intre &n rândul
ciberneticienilor/ suse MaNl:
? #a de unde/ Abdul: M;am interesat de munca lui
OsLin: Asta e tot:
? #e biomate@ suse MaNl/ accentuând cu9intele:
44I
()nter +ru,at
? Înţele'/ &nţele': Ma,tabi se delecta sorbindu;şi
ca>eaua: Mm/ da::: &nţele' rea bine/ E un sâmbure de
oe8ie &n asta:
? "o9eşti din mie !i una de nop"i/ nu= MaNl rân<i: Nu/
nu/ a>acerile mele sunt >oarte realiste:
? În orice acti9itate e uţin% oe8ie/ >u de %rere
Ma,tabi: $rebuie doar s;o descoeri:
? #e ce s% nu e7iste şi oeţi cibernetici=/ am &ntrebat eu:
? "ân% acum am r%sucit e toate %rţile roblema
limitelor unui creier biomatic/ se r%sti MaNl la mine/ şi tot n;
ai riceut@
? OsLin/ %strea8%;ţi calmul@ Ma,tabi 8âmbea e sub
mustaţ%: #oar se cunosc de mult automate caabile s%
comun%:
Oc*ii lui MaNl scânteiar%/ barba i se 8burli ur şi simlu
de indi'nare:
? Si'ur/ au e7istat şoareci Cinteli'enţiD şi broaşte
ţestoase C'ânditoareD: Îns% aceste er>ormanţe >antastice
nu au a9ut nimic de a >ace cu un ade9%rat roces de
'ândire: $oate &ncerc%rile de a modela or'anismul 9iu cu
mi<loace te*nice au eşuat &n cele din urm%/ şi s;a
recunoscut c% di>erenţele calitati9e nu 9or utea >i >%cute
niciodat% s% disar%: Lucrul acesta este 9alabil mai ales
entru acti9itatea artistic%: Ea se &ntemeia8% e o tr%ire
su>leteasc%/ şi de aşa ce9a nu este caabil nici un biomat:
? Cred c% o s% recunoşti >atul c%/ &n secolul dou%8eci/
creierele electronice au reali8at er>ormanţe remarcabile:
? Noţiunea de Ccreier electronicD a >ost &nc% de e atunci
resins% de oamenii serioşi: Ai totuşi/ au e7istat indi9i8i
CdeşteţiD/ care au raţionat cam aşa! creierele 'ândesc:
Maşinile 'ândesc: "rin urmare/ maşinile sunt creiere:
"seudolo'ic%@ Cel mai comlicat automat te*nic este mai
dearte de un or'anism decât o bacterie/ de om/ a sus la
9remea lui Oarin:
441
Nabou
Cât de uţin este caabil% lo'ica s% &nlocuiasc%
sentimentele/ 9;o ot do9edi cu a<utorul unui e7emlu: Un
automat a trebuit când9a s% traduc% &ntr;o alt% limb%
e7resia C>%r% su>let/ >%r% inim%D: #ac% ar >i tradus;o cu9ânt
cu cu9ânt ar >i ieşit totuşi ce9a inteli'ibil: Cu lo'ica lui de
maşin%/ bietul automat nu a utut totuşi ricee sensul
e7resiei: El a &nceut s% C'ândeasc%D şi a c%utat >ormula
cea mai scurt%: Re8ultatul suna! Cmort@D Ai entru el asta
era cât se oate de lo'ic:
Ma,tabi abia se mai utea ţine de râs:
? Cum de a &nţeles aşa=
? Foarte simlu! C>%r% su>let/ >%r% inim%D &nseamn% &ntr;
un >el şi mort:
? #ar &n domeniul creaţiei mu8icale/ se are c% au >ost
obţinute succese mai mari:
? Fals@ "entru un automat/ mu8ica nu are decât
semni>icaţia de semnalH ea nu &i CsuneD nimic: Ceea ce
reuşeşte s% reali8e8e un automat instrumentist sau c*iar
como8itor este doar imitaţia/ niciodat% creaţia sensibil%/
Ima'inaţi;9% un automat care s% interrete8e un lied@ Nu o
melodie dulce 9% 9a le'%na/ >%cându;9% s% 9isaţi la
durerosul dor/ ci 8'omotul 9i<elios al o7idului de carbon şi
bubuitul asur8itor al unor desc%rc%ri electrice o s% 9% ridice
%rul m%ciuc% &n ca:
? Cu cu9intele lui "uş,in/ mu8ica nu oate >i disecat% ca
un cada9ru/ obser9% Ma,tabi:
? C*iar aşa@ E7ist% como8itori care lucrea8% ca
automatele:
În clia aceasta/ am dat şi eu drumul la s%'eat%:
? Nu numai como8itorii@ Ce se &ntâml% cu Nabou= #e
ce se %strea8% atât mister &n <urul lui=
Ma,tabi uit% s%;şi mai aşe8e <os ceaşca de ca>ea:
? Mister &n <urul lui::: Nabou= Nu te &nţele'/ Jill:
? #ar eu l;am &nţeles e OsLin@
463
()nter +ru,at
La ri9irea &ntreb%toare a lui Ma,tabi/ MaNl &n%lţ% din
umeri:
? Mabar n;am ce 9rea s% sun%:
? Jill@ Ma,tabi se aroie mai mult de mine: Întrebi ca
şi cum ar >i 9orba de o c*estiune care este de la sine
&nţeleas%: Ai totuşi/ ştiu la >el de uţin ca şi OsLin unde 9rei
s% a<un'i:
Nu/ cu si'uranţ% c% nu ştia: #e lucrul acesta uteam s%;
mi dau seama/ &n>%ţişarea lui e7rima doar o curio8itate
ne9ino9at%: "e MaNl/ dimotri9%/ era mai 'reu s%;l
desci>re8i: Nu uteai şti niciodat% ce 'ândea cu ade9%rat:
#%dea imresia c% nu acord% nici o imortanţ% cu9intelor
mele: Am socotit de aceea c% este mai nimerit s% >iu
rudent şi s% sonde8 mai &ntâi cu recauţie:
? #e când cu incidentul de e Sindbad/ &mi tot >ac 'ri<i &n
le'%tur% cu Nabou: Este un om neobişnuit: $rebuie s%;l
<udeci du% criterii seciale: Ai totuşi/ nu numai
cunoştinţele/ dar mai ales comortarea lui uman% m%
uimesc: Nu 9reau s% sun c% n;ar a9ea inim% ? e7ist%
e7emle şi entru dorinţa sa de a s%ri &n a<utorul celorlalţi
? dar când ai de;a >ace cu el te şoc*ea8% cât de mecanic
sau ? entru a >olosi terminolo'ia lui OsLin ? cât de
biomatic reacţionea8% la toate: Orice membru al ec*iei
noastre trebuie s% >i obser9at asta: Ai totuşi/ nimeni nu
su>l% nici un cu9ânt/ ca şi cum ar trebui a%rat un tabu:
? E nebun de;a binelea@ bomb%ni MaNl:
Ma,tabi t%cu un tim/ &n c%utarea cu9intelor:
? Înc% de la rima noastr% &ntre9edere ţi;am sus/ Jill/
c% trebuie s% te obişnuieşti cu Nabou: #in %cate/ nu ai
reuşit lucrul acesta: Antiatia ta >aţ% de el a crescut tot mai
mult:
? Moti9ele:::
? În timul anc*etei au reieşit şi moti9ele/ ţi;am e7licat
c% b%nuielile tale &n le'%tur% cu Oamina sunt ne&ntemeiate:
460
Nabou
Nu e7ist% nici un moti9 s% nu ai &ncredere &n el: Nabou n;o
s%;ţi stea &n drum: Eu &l cunosc şi &l reţuiesc: #ac% l;ai
<udeca >%r% re<udec%ţi/ atunci articularit%ţile sale te;ar
deran<a la >el de uţin ca e OsLin/ e mine sau e toţi
ceilalţi:
Nu m% &ndoiam nici un moment de sinceritatea lui
Ma,tabi/ dar e7licaţia sa nu m% satis>%cea: Ce trebuia s%
>ac= Aici nu reuşeam s% a9anse8:
? S;ar utea s% ai dretate: Abdul/ am sus eu: Ai cu
asta subiectul >u &nc*is:
464
()nter +ru,at
CHEMARE DIN DEP!RT!RI
$recur% dou% s%t%mâni: Eram atât de solicitat de munca
de la Institut/ &ncât nu m;am mai utut ocua şi de altce9a:
Re'retam doar >atul c% eram lisit de re8enţa Oaminei/
Nu d%dea nici un semn de 9iaţ% şi când o c*emam la
9ideo>on/ nu era de '%sit: A9eam imresia c% m% e9ita
intenţionat:
Într;o bun% 8i am a>lat moti9ul acestei t%ceri:
A9eam de lucru la Academie: Am &ntâlnit;o din
&ntâmlare/ e una din aleile 9ec*iului şi 9astului arc/ &n
care se a>lau r%sândite cl%dirile:
? #e ce nu te mai laşi 9%8ut%= a >ost rima mea
&ntrebare: Ea ri9i mâ*nit% &n %mânt:
? Nu era 9orba de tine/ Jill:
? Iar%şi Nabou= Oamina/ sune;mi odat% dac% eşti le'at%
de el rintr;o &ns%rcinare a Consiliului mondial: $e imlor/ ai
&ncredere &n mine@
? O &ns%rcinare= &i ierise 'raiul/ se uita la mine uimit%:
#e unde ân% unde=
? Eşti &ns%rcinat% s%;l teste8i e biomatul Nabou=
? Ce idee absurd%@
? Iart%;m%/ Oamina: #e ce &ns% te >ereşti de mine=
? #e la ultima ta 9i8it% &n Antelias/ Nabou m%
nelinişteşte/ a m%rturisit ea: Niciodat% n;am simţit mai
uternic decât atunci r%ceala lui: Ast%8i &l ri9esc cu totul
alt>el:
? Îm%rt%şeşti deci b%nuiala mea=
466
Nabou
? Jill/ dar aşa ce9a nu e cu utinţ%@/ e7clam% ea c*inuit:
Într;ade9%r/ Nabou a >ost &ntotdeauna ciudat: Adesea n;am
ştiut ce s% cred desre el: Înainte/ colaborarea noastr% era
e7celent%: Admiram inteli'enţa şi calmul lui suerior:
"robabil &ns% c% mai era ce9a care m% ţinea le'at% de el:
C*iar dac% r%mâneam ân% noatea târ8iu ca s% de8batem
cele mai di>icile robleme/ nu &mi 9enea 'reu şi
descoeream soluţii e care nu le;aş >i considerat osibile:
Sub ri9irea lui a9eam imresia c% o >orţ% siritual% str%in%
une st%ânire e mine: Era o sen8aţie care m% uşura/ care
m% >%cea >ericit% şi de care nu uteam şi nu 9oiam sa m%
elibere8: $oate astea au trecut:
? L;ai iubit/ Oamina:
? "oate c% l;aş >i iubit dac% ar >i >ost mai accesibil: Era ca
şi cum &ntre noi ar >i >ost un 8id:
? Ai nu a &ncercat niciodat% s% str%un'% 8idul acesta=
? Niciodat%:
? Am a9ut imresia c% ar >i 'elos:
? (elos nu este/ cu si'uranţ%: În ultimul tim simt c%
in>luenţa lui disare tretat: Asta o simt >oarte uternic
atunci când alunec% &ntr;o stare de somnambulism/ >%r% nici
un moti9 aarent: Cu toate astea::: 'ândul c% ar utea >i:::
Jill/ deocamdat% nu ştim nimic/ absolut nimic@ "ri9irea ei
era &ndretat% &ntreb%tor asura mea:
? .om descoeri ade9%rul/ Oamina/ am liniştit;o eu/
Unde l;ai cunoscut=
? La Academie: "rin Abdul Ma,tabi: El mi;a sus c%
Nabou ar a9ea ne9oie de un secialist &n te*nica radiaţiilor:
Am >ost imediat de acord şi sarcina m;a entu8iasmat:
? Atii de unde 9ine=
? A l%sat o dat% s% se &nţelea'% c% s;ar >i n%scut &n
-eirut: A e9itat &ns% &ntotdeauna s% r%sund% la orice
&ntrebare &n le'%tur% cu casa %rinţilor s%i: $%cerea lui
>ireşte c% mi;a stârnit curio8itatea: Am &ncercat de mai
46B
()nter +ru,at
multe ori s%;l >ac s% 9orbeasc%: #e >iecare dat%/ >%r%
succes: "%rea c% şi;ar >i uitat coil%ria:
? #a/ la caitolul acesta memoria sa/ care alt>el
>uncţionea8% atât de bine/ &l %r%seşte cu totul:
? La &nceut am cre8ut c% un accident s;ar >i utut s%;i
ştear'% amintirea anilor mai 9ec*i:
? Suneai c% ar >i susţinut c% e ori'inar din -eirut:
Lucrul acesta nu este ade9%rat: M;am interesat &n
le'%tur% cu el:
? Ai eu am >%cut;o: Cu acelaşi re8ultat:
? Ori'inea sa ne este cu totul necunoscut%: Oare numele
nu o>er% nici un unct de sri<in=
? Numele $ebar nu ne ermite s% tra'em nici o
conclu8ie: Nu l;am mai au8it nic%ieri: "renumele Nabou se
mai &ntâlneşte doar &n >orme modi>icate: Iniţial s;a scris
Nabu şi ro9enea din s>era mitolo'iei babiloniene: Nabu
trecea dret 8eu al artei scrisului/ al scrierii cunei>orme/
de89oltate de sumerieni: Un nume cu aroae acelaşi
asect sonor a a%rut de mai multe ori &n &nsemn%rile
meiuane:
Nu m;am utut abţine s% nu râd:
? Cre8i c% Nabou r%t%ceşte e "%mânt de şase mii de
ani= #e o ast>el de er>ormanţ% nu ar >i &n stare nici cel mai
er>ecţionat biomat
? Fireşte c% nu/ murmur% ea: Am amintit toate astea
numai entru a nu sc%a nimic din 9edere: La urma urmei
de ce nu ai sus mai de mult c% tat%l t%u &l cunoaşte e
Nabou=
? N;am a>lat;o nici eu decât &n cursul scurtei treceri rin
Euroa:
? Ai cum l;a <udecat=
? Nabou nu era e atunci alt>el decât ast%8i:
? Unde se ascunde oare ade9%rul=
46E
Nabou
#a/ unde se ascundea= S*elder nu credea &n <usteţea
resuunerilor mele: MaNl ne'a e7istenţa unui biomat şi
totuşi descria roriet%ţile acestuia &ntr;un mod care
amintea &n c*i i8bitor de cele ale lui Nabou: Ma,tabi şi el
retindea c% &l cunoaşte e omul Nabou:
? .rei s% m% a<uţi/ Oamina=
? Mi;e >ric%/ Jill/ ur şi simlu/ mi;e >ric%@/ o>t% ea din
'reu: N;aş 9rea s% a>lu ade9%rul:
? $e ro' s% nu &ntrerin8i nimic sin'ur%: .om leca
amândoi &n Antelias şi 9om discuta desc*is cu Nabou: Aşa
9om a>la care este situaţia:
"e Oamina rounerea mea o &n'ro8i:
.rei s%;i sui de la obra8 c% nu este un om= O s% te ia
dret::: alienat mintal:
? N;o s%;i o>er nici un moti9 entru aşa ce9a:
? Nu;l subarecia/ Jill@ (ândeşte;te la ultima ta 9i8it% la
el:
? #e data aceasta sunt re9enit: Nu >% o mutra atât de
nenorocit%/ Oamina@ Ceea ce ne trebuie este uţin%
*ot%râre şi uţin cura<: Asta e tot:
C*iar &n aceeaşi 8i am lecat sre Antelias: "rima
surri8% care ne aşteta acolo a >ost c% nu l;am &ntâlnit nici
e Nabou/ nici e Oousse>:
Oamina m;a condus &n cas%: Am arcurs &nc%erile:
? Asta/ n;o mai &nţele'/ suse Oamina surrins%: #e
obicei &mi las% câte un bilet:
? S;a &ntâmlat de mai multe ori s% nu >i= nimeni &n
cas%=
? Nu/ r%mânea cel uţin Oousse>: "arc% ni s;ar >i &ntins o
curs%:
? Ei/ ei@ #oar nu a9ea de unde s% ştie c% 9om 9eni:
? Ast%8i n;am aucat s% stau de 9orb% cu el:
? Acest Oousse> nu;mi lace de loc: Ce >el de om e=
46G
()nter +ru,at
? Nu scoţi o silab% de la el/ tace ca mormântul: Atiu doar
c% este de ani de 8ile omul de &ncredere al lui Nabou:
Am urcat la eta<: "este tot domnea o ordine de ne&nţeles:
Nu era nici o carte/ nici o >oaie de *ârtie care s% nu se a>le
la locul ei: În dormitor/ nimic nu te utea >ace s% tra'i
conclu8ia c% ar >i >ost >olosit 9reodat%:
? N;ar >i e7clus ca Nabou s% ne surrind% aici: Oamina
ri9i &n'ri<orat% sre uş%:
Am râs de ea:
? $e aas% conştiinţa &nc%rcat%/ asta e: În >ond/ ce
'ro8%9ie ar >i dac% şi;ar >ace aariţia= $u ai oricând acces &n
cas%/ şi eu tocmai treceam e aici:
? Ceea ce >acem noi se numeşte abu8 de &ncredere:
? Ai >erestrele astea 8%brelite sunt o do9ad% de
&ncredere=
? Ai acesta este un am%nunt care m% >ace s% m%
&ndoiesc de <usteţea resuunerii tale: Ne&ncrederea este
ce9a <osnic/ totuşi o tr%s%tur% omeneasc% de caracter:
? Ai tot dretul s% te &ndoieşti: Ceea ce resuun eu este
osibil/ ba c*iar robabil/ &ns%/ &nc% nedo9edit: Uneori aş
9rea s% m% >i &nşelat: #e dra'ul t%u/ Oamina: #oresc s% >i
>ost scutit% de e7erienţa aceasta:::
? Ai dac% este un om ca tine şi ca mine/ Jill=
? C*iar şi atunci ar trebui s% te elibere8i de el: Are o
in>luenţ% ne>ast% asura ta/ şi asta o ştii:
? Munca comun%::: Ea &şi l%s% ri9irile &n <os:
? Nu/ Oamina/ ur şi simlu este este uterile tale s%
re8ol9i sin'ur% asta:
Într;o &nc%ere de lân'% camera de lucru am descoerit o
caset% nea'r%: Mi;am amintit c% 9%8usem una
asem%n%toare &n cabina lui Nabou de e Sindbad:
Oamina nu ştia ce imortanţ% are asta/ nici nu;şi amintea
s% >i >ost 9reodat% 9orba de aceast% caset%:
462
Nabou
Cu uţin e>ort am reuşit s;o desc*id: În >aţa noastr% ieşi
la i9eal% un aarat de emisie de o construcţie ciudat%: Am
atins un buton:
Oamina m% auc% de mân%:
? Nu >ace asta/ Jill@
Contactul era de<a stabilit:
Am aştetat:
Nu s;a &ntâmlat nimic:
? #u% cum 9e8i/ casa nu a s%rit &n aer/ am 'lumit eu/
re'%tindu;m% s% &nc*id dul%iorul:
? -utonul@ m% a9erti8% Oamina: S;ar utea s%;i tre8easc%
b%nuiala:
"entru a aduce butonul &n o8iţia lui iniţial%/ l;am mai
a%sat o dat% &n <os:
În clia aceea am erceut un clinc*et ciudat/ e >ondul
c%ruia lutea o 9oce moale/ melodic%: Nu se utea distin'e
dac% aarţinea unui b%rbat sau unei >emei: Nici limba nu
utea >i reci8at%: Ceea ce se utea recunoaşte era doar
>atul c% anumite cu9inte erau reetate la inter9ale scurte:
Am r%mas &nm%rmuriţi &n >aţa aaratului:
? Ar trebui:::
Înainte de a termina ce a9eam de sus/ Oamina '*icise la
ce m% 'ândisem: Ea se ree8i a>ar% din camer% şi se
&ntoarse ca un ma'neto>on: "reciitat%/ &l use &n >uncţiune:
-anda orni: Am >%cut un 'est de recunoştinţ% &n direcţia
Oaminei: #u% dou% minute emisiunea misterioas% se
termin%:
Oamina se &ndret% sre camera al%turat%/ entru a
transorta ma'neto>onul la locul Iui:
(ânditor/ am &nc*is &ncuietoarea casetei: Oricât de
surrin8%toare era descoerirea/ nu &mi o>erea nici un unct
de sri<in: "utea s% >ie 9orba de o emisiune a unor
radioamatori care/ transmis% de la o distanţ% mai mare/ era
de calitate roast% şi de9enea ast>el ininteli'ibil%:
46I
()nter +ru,at
Era osibil ca Nabou s% se ocue ca amator cu ast>el de
lucruri:
În momentul &n care m% re'%team s% %r%sesc
&nc%erea/ m;am tre8it >aţ% &n >aţ% cu Nabou: St%tea &n
cadrul uşii/ alid şi mut: "ri9irea lui era &ndretat% asura
casetei:
"rimul meu 'ând a >ost la Oamina: S% ser%m c% a reuşit
s% un% &n si'uranţ% banda de ma'neto>on:
? Unde este Oamina=/ &ntreb% el:
? "robabil al%turi: .orbeam cu 'las uternic/ entru a o
a9erti8a: M;a ru'at s;o aştet &n camera de lucru:
Scu8aţi;mi curio8itatea: Am trecut din &ntâmlare e aici/
&ns% dumnea9oastr%:::
? S% l%s%m asta/ suse el liniştit/ Si'uranţa cu care
Nabou &mi d%dea de &nţeles c% nu credea &n scu8ele mele
m;a iritat: Am uitat orice m%sur% de recauţie:
? -ine/ atunci s% 9orbim desc*is: Nu e nici o &ntâmlare
c% m% a>lu aici: Aş dori s% ştiu cine sunteţi cu ade9%rat/
Nabou $ebar@
El &ndret% asura mea ri9irea lui 'oal%:
? .;am o>erit moti9e de susiciune=
? Mai mult decât o dat%:
? Conclu8ia=/ &ntreb% el/ ca şi cum ar >i >ost 9orba de o
roblem% matematic%:
Am >ost atât de surrins/ &ncât n;am reuşit s% '%sesc nici
un cu9ânt de r%suns:
"ri9irea lui m% a%sa: Era ca o lut% >%r% cu9inte: M;am
simţit curins de o 9oinţ% str%in%:
Ai i;am desluşit 9ocea!
? Nu ştiţi nimic desre mine/ Jill "erten,am/ absolut
nimic/ şi nici nu 9eţi a>la 9reodat% ce9a: Îns% nu reuşeam
s%;mi dau seama dac% cu9intele &i ieşeau cu ade9%rat din
'ur% sau dac% erau 'ândurile mele: Ai nu a9eam deloc
sen8aţia c% cine9a m% constrân'e: Eram conştient doar de
461
Nabou
>atul c% ouneam o re8istenţ% >%r% sens/ &motri9a a ce9a
necunoscut:
În >ond/ &motri9a cui= Ce 9roiam de >at de la Nabou=
-rusc/ memoria m% %r%si: "entru a rue t%cerea enibil%/
am &ntrebat!
? A9ansaţi cu lucr%rile la Sindbad II=
? "lanurile de construcţie sunt 'ata:
? Ai ce se 9a &ntâmla mai dearte=
? Asta n;o ştiu &nc%: Îşi &nclin% caul &n >aţ%/ ca cine9a
care desci>ra o c*emare &nde%rtat%:
Simţeam ne9oia s% %r%sesc cât mai reede aceast%
cas%: O uitasem c*iar şi e Oamina:
În acel moment ea intr% &n%untru: Seriat%/ se uit% la
mine:
? Jill/ eşti iar%şi >oarte alid@ .ino/ lec%m imediat &n
oraş:
Nabou nu ne acord% nici un >el de atenţie: St%tea dus e
'ânduri &n >aţa mesei e care se a>la caseta:
"e drum/ Oamina &mi lu% &n'ri<orat% mâna:
? Ce s;a &ntâmlat= Este entru a doua oar%:::
Mi;am trecut mâna este >runte:
? Nimic: "oate serietura/ &n momentul &n care l;am
9%8ut/ brusc/ &n >aţa mea: Sunt doar ner9ii/ 8%u@
? .oi introduce imediat banda de ma'neto>on &ntr;un
anali8ator:
? Nu te mai osteni de oman%: N;o s% ias% nimic de aici:
? #ar Jill@ Abia cu uţin tim &n urm% erai de cu totul
alt% %rere:
? Cum de am utut s%;ţi sucesc minţile cu o9estea asta
absurd%=@ Crede;m%/ Oamina/ &n satele ei nu se ascunde
nimic:
? #oar nu i;ai sus lui Nabou ce9a desre asta@
4B3
()nter +ru,at
? -ine&nţeles c% nu: Ce rost ar >i a9ut= Colaborarea ta cu
el ia s>ârşit: Caitolul este &nc*eiat: "entru tine/ entru
amândoi: Ai este >oarte bine aşa:
Oamina scormonea cu ri9irea an'lica &ntunecat% a
autostr%8ii:
? A sus ce9a desre mine=
? Nici n;a >ost 9orba de tine: A sus doar c% noile lanuri
sunt terminate:
? Acti9itatea noastr% mi;a >%cut l%cere: Cu toate cele
etrecute@
A doua 8i/ Oamina m% c*em% la Institutul din -aalbe,:
? Am &ncercat s% desci>re8 &nre'istrarea noastr%/ &mi
comunic% ea: Anali8atorul nu a dat absolut nici un r%suns:
Re8ultatul este e'al cu 8ero:
? Wi;am sus dinainte lucrul acesta/ Oamina: "robabil c%
este 9orba de ara8iţi atmos>erici:
#e e ecran/ Oamina m% ri9ea uimit%:
? Ai uitat c% era 9orba de o 9oce=
Insistenţa ei m% indisunea:
? Ai ce dac% era o 9oce/ ce imortanţ% are asta= Cauţi
mai mult decât oţi '%si: "%cat de timul e care &l ier8i@
? Nu/ nu &m%rt%şesc unctul t%u de 9edere@ $rebuie s%
reuşesc s% desci>re8 caracterul emisiunii: Nu m% dau b%tut%
ân% ce nu 9oi reuşi:
? Cum 9rei:
Ne;am 9%8ut &n continuare destul de des/ ne;am limbat
&mreun%/ am >ost la teatru/ clar totul era doar o rietenie
rece: Nabou continua s% se a>le &ntre noi/ >%r% ca s%;i
omenim numele: Nici desre &nre'istrarea noastr% n;a mai
>ost 9orba 9reodat%:
Oamina nu reuşea s% se elibere8e de Nabou/ deşi se
ducea >oarte rar &n Antelias: Nici eu n;o mai resam s% se
desart% de>initi9 de el: Am l%sat lucrurile s%;şi urme8e
cursul:
4B0
Nabou
$ot ceea ce era &n le'%tur% cu Nabou &mi de9enise
indi>erent: M% &ntrebam uneori care s% >i >ost moti9ul
acestei sc*imb%ri/ >%r% s% reuşesc s% '%sesc &ns% 9reun
r%suns: Aceast% asi9itate ciudat%/ care nu se otri9ea
deloc cu >irea mea/ ar >i >%cut ca ân% la urm% sentimentele
mele >aţ% de Oamina s% se stin'% cu si'uranţ%: #in ce &n ce
mai des m% 'ândeam s% las totul balt% şi s% lec:
Întâml%rile de aici &şi ierduser% entru mine interesul/ se
reciitau/ ca un eisod care &ntr;o bun% 8i se 9a &nc*eia:
"e neaştetate/ am rimit 9i8ita lui Cli>> S*elder: Se
interesa insistent de starea mea şi/ du% cum accentua/ o
>%cea şi &n numele lui Ma,tabi şi a celorlalţi rieteni:
? $e orţi ca şi cum m;aş >i &ntors dintr;o lun'% c%l%torie
cosmic%/ Cli>>: Sau este 8iua mea=
? Nu este rea uşor s;o scoţi la ca%t cu unul ca tine/ se
9%ic%ri S*elder:
? Faci alu8ie la istoria cu Nabou= S;a &nc*eiat de mult:
? Cum trebuie s% interrete8 asta=
? Nu m% mai interesea8%:
? $e;ai con9ins/ &n >ine/ c% >%ceai o 'reşeal%=
? Am renunţat s% mai re8ol9 roblema cuadraturii
cercului:
? Starea ta su>leteasc% nu;mi l%cea cam de mult%
9reme:
? Acum ai sc%at de 'ri<a asta:
? S;o ser%m@
? Scuteşte;m% cu sceticismul t%u/ doctore: N;o s% mai
recidi9e8/ dac% la asta te re>ereai:
S*elder &şi d%du silinţa s%;şi ascund% ri9irea iscoditoare/
&n satele unui 8âmbet inocent:
? Asi'urarea e care mi;o dai m% linişteşte: Numai c%:::
trans>ormarea s;a rodus cam e neaştetate:
? Ar >i doar o nebunie s% ersist &ntr;o resuunere/
odat% ce s;a do9edit lisit% de obiect:
4B4
()nter +ru,at
? Nu ai do9e8i &n sri<inul iote8ei tale ? aşa ai a>irmat
? dar nici &motri9a ei: Ai totuşi/ ţi;ai sc*imbat %rerea cât
ai bate din alme:
? Eşti un ade9%rat inc*i8itor/ Cli>>@ Wi;a o9estit cum9a
Oamina ce9a desre banda de ma'neto>on=
? Nu ştiu nimic desre 9reo band% de ma'neto>on:
Ce;i dret/ am 9orbit desre tine/ &n trecere:
? Ai asta te;a determinat s% şi 9ii &ncoace=
? "ersicacitatea ta este demn% de admirat:
? Atunci/ Cca8ulD meu nu este cu totul lisit de seranţ%/
nu=
F%r% s% reacţione8e la ironia mea/ S*elder m% &ntreb%!
? $e simţi liber &n *ot%rârile e care le iei=
? Liberi/ dra'ul meu/ suntem doar &n rima şi &n ultima
secund% a 9ieţii noastre: În rest/ nici m%car o cli%: Mediul
&ncon<ur%tor ne determin% 'ândirea şi >ata:
? Nu ocoli r%sunsul/ Jill@/ suse S*elder: Oricum/ ai
utea >i sub uterea 9reunei su'estii sau ce9a asem%n%tor:
N;o cred &ns%:::
? A*a/ Oamina ţi;a su'erat ce9a@ #ar/ ia 'ândeşte;te/ ce
interes ar >i a9ut Nabou s%;mi imun% 9oinţa= #ac% ar >i
>ost un automat biolo'ic/ n%scut din retortele lui MaNl/
atunci nu ar >i e7istat nici un moti9 lo'ic entru aşa ce9a:
#omnul şi st%ânul s%u s;ar >i >erit s%;i acorde o ast>el de
atitudine: Ar >i utut a<un'e 9ictima roriei sale creaţii şi
siritele e care le;ar >i in9ocat::: Atii ce 9reau s% sun: Aşa
ce9a li se oate &ntâmla nu numai ucenicilor de 9r%<itori:
#ac% &ns% Nabou este un om CobişnuitD/ atunci nu are
nici un moti9 s% &ntrebuinţe8e ast>el de mi<loace:
S*elder a trebuit s% recunoasc% >atul c% s;ar >i utut s%
am dretate:
? $oat% discuţia desre Nabou a ro9ocat;o OsLin MaNl/
cu biomatele lui: Crede;m%/ Jill/ %sta este un simtom:
#oar osibilitatea e7istenţei unor ast>el de creaturi a >ost
4B6
Nabou
su>icient% ca s% ro9oace con>u8ie &n rândul nostru: Ce se
9a &ntâmla &n 8iua &n care 9or sta cu ade9%rat >aţ% &n >aţ%
cu noi=
? S%;i l%s%m s%;şi >ac% aariţia/ b%trâne esimist@
.i8ita lui S*elder m;a neliniştit mai mult decât eram la
&nceut disus s% recunosc: Am meditat la comortarea
mea din ultimele 8ile/ am <udecat totul cu un oc*i critic şi
am a<uns la conclu8ia c% temerile lui S*elder şi mai ales
cele ale Oaminei nu erau &n nici un ca8 lisite de temei:
"robabil c% m% a>lam sub o in>luenţ% str%in%/ care m%
&minsese la indi>erenţ% şi la renunţare >atalist%:
Sin'ur% saima e care mi;a ro9ocat;o aceast%
constatare a a9ut un e>ect bine>%c%tor: În clia &n care am
>ost conştient de ea/ am rut le'%tura in9i8ibil% care m%
imobili8a: Ai de mare a<utor mi;a >ost şi >atul c% am rimit/
&n >ine/ 9eşti de la SNdneN:
4BB
()nter +ru,at
KAPELLA
Autorit%ţile mi;au comunicat c% RaN Fulton mai tr%ia şi c%
locuieşte &n SNdneN: O 9este care mi;a ro9ocat o stare de
mare a'itaţie: Am 8burat >%r% &ntâr8iere sre Australia:
RaN Fulton m% aşteta &n c%suţa lui: Îl anunţasem &n
le'%tur% cu sosirea mea iminent% şi &i comunicasem scoul
9i8itei mele: A9ea nou%8eci de ani/ dar &şi amintea er>ect
de c%l%toriile sale cosmice şi mai ales de e7ediţia +aella:
#ormitorul şi camera lui de lucru erau ticsite cu amintiri/
tro>ee şi cadouri onori>iceH era la 9ârsta cea mai >rumoas%:
#u% ce mi;a ar%tat şi re8entat/ cu o meticulo8itate
b%trâneasc%/ minunata sa colecţie/ i;am sus şi eu desre
ce era 9orba:
? Nabou= #a/ %sta era in'inerul: $ebar= Nu;mi mai aduc
aminte: Îi suneam mereu doar Nabou:
? Îl recunoaşteţi &n aceast% >oto'ra>ie=
? Mm::: rea si'ur nu sunt: #e unde a9eţi >oto'ra>ia=
? Am >%cut;o c*iar eu:
4BE
Nabou
? Nu/ atunci cu si'uranţ% nu este el: Nabou ar trebui s%
>ie de 9ârsta mea:
? Aşa e: A9eţi cum9a >oto'ra>ii din timul e7ediţiei
+aella=
? -ine&nţeles: O mulţime: El scoase dintr;un dula un
munte de albume şi de >oto'ra>ii şi scormoni silitor rintre
ele: "ri9iţi/ acesta este Ian .reede/ comandantul: Aici sunt
eu cu Ana/ radio;te*niciana noastr%: Era &ndr%'ostit% de
Nabou:
? Ai cum a reacţionat el=
? #e cele mai multe ori o ocolea: #a/ şi acesta este Merl/
rimul na9i'ator: Nu &mi era simatic:
? #ar Nabou= O >oto'ra>ie a lui Nabou=
? Nu rea cred s% '%sim ce9a: Ori de câte ori &ncercam
s%;l >oto'ra>ie8 se su%ra:
? #umnea9oastr% aţi >ost al doilea na9i'ator=
? #a/ tinere rieten/ şi m% riceeam &n domeniul
na9i'aţiei cosmice: .% ro' s% m% credeţi: N;am a9ut nici o
9in% &n toat% o9estea: Nici Nabou/ asta trebuie sus de la
&nceut: A >ost mai de'rab% o nenorocire: Mai târ8iu am mai
condus o mulţime de na9e &n calitate de comandant:
Ne;am uitat la tot 9ra>ul de >oto'ra>ii: Cele mai multe
dintre ele erau &n'%lbenite şi şterse: N;am descoerit &ns%
nici m%car o sin'ur% >oto'ra>ie &n care s%;l ot recunoaşte
e misteriosul in'iner Nabou: #e8am%'it/ am &mins
albumele &ntr;o arte:
? Nu >iţi atât de ner%bd%tor: "rincialul abia urmea8%:
Am >ilme@ Era *obbN;ul meu: #a/ aşa se sunea &nainte: Am
>ilmat tot ceea ce am 9%8ut şi mi s;a %rut c% este
interesant &n cursul e7ediţiei: Adesea m% certau entru
asta: Mai târ8iu mi;au >ost recunosc%tori:
Fulton li%i rin cas% şi se &ntoarse cu un teanc de role şi
cu un aarat de roiecţie str%9ec*i:
Nici nu &nre'istr% ri9irea mea scetic%:
4BG
()nter +ru,at
? O s% r%mâneţi cu 'ura c%scat%@/ c*icoti el:
La instalarea aaratului re>u8% cu &nc%%ţânare orice
a<utor:
? La asta nu 9% riceeţi@
Cu mâinile tremur%toare trecu >ilmul rin tot >elul de role
şi de mosoare: Abia reuşeam s%;mi ţin râsul:
Când mi;am us &n >uncţiune mnemo'ra>ul/ m% &ntreb%
susicios!
? Asta ce mai e=
? Un acumulator de memorie:
? E nea%rat ne9oie de aşa ce9a= Nu suort treburile
astea de mod% nou%:
? #oar entru mine: .oi &nre'istra ceea ce 9oi tr%i cu
a<utorul >ilmelor dumnea9oastr%:
? #in artea mea/ >ie: Cu condiţia s% nu deran<e8e:
? Cu si'uranţ% c% n;o s% obser9aţi nimic:
Cu un 8um8et cara'*ios/ aaratul de roiecţie orni:
Calitatea ima'inii era &n'ro8itoare si ima'inile erau cum
nu se oate mai lictisitoare: Ceea ce m% interesa nu era
de 9%8ut: #e cele mai multe ori se 9edea un soare uriaş/
care âlâia ameninţ%tor/ &n lanul al doilea: Saţiul era
sc%ldat &n >l%c%ri şi oamenii se detaşau e acest >ond numai
ca siluete: #a câte9a ori am descoerit sinarea lui Nabou/
dar dac% era 9orba de Nabou $ebar/ nu uteam stabili:
Fulton &şi sa9ura amintirile şi %l%9r%'ea &ntr;una/ &n tim
ce eu &mi ascundeam câte un c%scat:
Când re8entarea >ilmului lu%/ &n >ine/ s>ârşit/ Fulton m%
ri9i cu oc*ii str%lucitori:
? Ei/ ce suneţi=
? (ro8a9@ am r%suns eu/ entru a nu;l <i'ni:
? Con9orbirile a trebuit s% le &nre'istre8 cu un micro>on
ascuns: Alt% soluţie nu era: Ai n;a obser9at nimeni@ Se
bucura teribil de mult de reuşita şiretlicului s%u:
4B2
Nabou
"entru mine/ oamenii de e +aella erau str%ini/ de
ne&nţeles: Nu riceeam ce sun şi ce 'ândesc: Aarţineau
unei lumi de care m% des%rţea mult mai mult decât
inter9alul unei <um%t%ţi de secol: Asta nu a9ea &ns% acum
nici o imortanţ%: "e mine m% interesa doar unul dintre ei:
? Nu 9% mai amintiţi cum9a/ RaN Fulton/ când a sosit e
+aella acest in'iner Nabou=
-%trânul d%du 'r%bit din ca:
? Cu uţin tim &nainte de start: +aella se a>la atunci la
ba8a american% entru sateliţi/ AB: I se >%cea re9i8ia: Într;o
bun% 8i mi se comunic% >atul c% un consorţiu &nc*iriase
na9a entru o c%l%torie: $rebuia s% transort%m e .enus o
'ru% de secialişti/ care a9eau de e>ectuat acolo/ e o
erioad% mai &ndelun'at%/ cercet%ri ale solului/ şi aoi s% ne
&ntoarcem imediat la ba8%: #u% ce rearaţiile ur'ente au
>ost &nc*eiate/ i;am dat drumul: Am a>lat desre Nabou
doar c% &l interesa 8borul nostru &n aroierea Soarelui
deoarece l%nuia nişte e7erienţe cu câmuri
anti'ra9itaţionale: "e bord se râdea de el/ ec*ia<ul &l
considera un intrus: Mai târ8iu/ l;au s%rb%torit: Aşa sunt
oamenii:
? #u% ce 9;aţi &ntors/ a r%mas e +aella=
? A lecat imediat şi a dis%rut >%r% urm%:
? Mai daţi o dat% drumul la ben8ile de ma'neto>on/ l;am
ru'at eu e Fulton: Seram ca a doua oar% s% nu mai
>lec%reasc% atâta/ aşa &ncât s% ot au8i mai bine
con9orbirile de e bord:
? $otuşi/ >ilmele sunt mai interesante: Îl <i'nisem: #ar/
dac% ţineţi cu orice reţ@
Iat% ce am &nre'istrat!
C? Am de%şit de o or% orbita lanetei Mercur/ Nabou:
.om a9ea o &ntoarcere >ierbinte: "ri9iţi Soarele: Ce suneţi
de asta=
4BI
()nter +ru,at
? #umnea9oastr% sunteţi rimul na9i'ator/ nu eu:
#umnea9oastr% trebuie s% r%sundeţi:
? Comandantul a ordonat s% urm%m aceast% rut%:
? Cu toate astea/ nimeni nu 9% 9a absol9i de 9in%/ Merl:
? Fleacuri@ .% urtaţi ca şi cum s;ar >i &ntâmlat ce9a:
? Suneţi comandantului c% ruta aceasta este
ericuloas%:
? Nici nu m% 'ândesc: #e alt>el/ dac% ar >i aşa/ rimul ar
trebui s;o ştie c*iar el:
? Atunci o s% i;o sun eu:
? #in artea mea@ Ai aşa nu se mai oate sc*imba
nimic: Sau mai a9eţi re8er9e de ener'ie=
? Reactoarele sunt surasolicitate:
? Ce mai 9reţi atunci= Nu 9% mai bateţi caul entru
alţii:
? #ac% toţi ar 'ândi aşa@
? Sunteţi un om ciudat: #e ce luaţi &ntotdeauna totul
atât de serios= Sc*imbaţi rin asta ce9a= Nu: Eu nu le iau &n
serios: Credeţi &n >ond &n ce9a= Soart%/ ro9idenţ%/
#umne8eu sau cum se mai sune=
? Cunoaşterea este sensul 9ieţii: "entru mine nu e7ist%
decât a şti şi a nu şti: Ceea ce nu ştiu &ncerc s% a>lu:
? Asta mi se are cam obositor: Când &ntr;o bun% 8i 9%
9eţi a>la e atul de moarte/ 9eţi şti cel mult c% nu ştiţi
nimic: Eu iau 9iaţa aşa cum este şi &ncerc s% ro>it cât mai
mult de e urma ei: Con>ort/ lu7/ >emei simatice: Îmi
a<un'e:
? #ac% aţi a9ea de tr%it o sut% de ani/ 9;aţi s%tura
reede de ast>el de >leacuri/ Merl:
? #umnea9oastr%/ cu cei atru8eci de ani e care &i
a9eţi/ 9orbiţi ca un &nţelet din orient/ Nabou: Nici >emeile
nu contea8% rea mult entru dumnea9oastr%/ nu;i aşa=
? În >elul &n care 9% 'ândiţi dumnea9oastr%/ nu:
4B1
Nabou
? Ce nostim@ Ai sunt si'ur c% aţi a9ea succes: Cu
&n>%ţişarea dumnea9oastr%@ Ce;aţi sune de Ana= Nu e
'enul meu/ dar/ oricum:::
? Nu m% interesea8%:
? Ai totuşi/ dra'ostea 'u9ernea8% lumea:
? Aşa e: $im de 8ece ani şi;au sart b%rbaţii caetele
de dra'ul unei >emei:
? .% re>eriţi la r%8boiul troian= Ei/ %i c*iar aşa de
tr%8niţi nu mai suntem ast%8i: Ai &n a>ar% de asta/ disuta
entru Elena era doar un ara9an entru o rad% 'ras%:
? Oamenii sunt >oarte in9enti9i când e 9orba de
ara9ane:
? N;o s%;i sc*imbaţi dumnea9oastr%/ Nabou:
? Nici n;ar >i treaba mea:
? Cine 9;ar au8i şi;ar utea sune c% 9eniţi de e o alt%
stea:
? Cum aşa=
? .orbiţi mereu desre treburile %mânteşti cu atâta
distanţare/ ca şi când aţi >i doar un ri9itor:
? Sunt un om ca oricare altul:
? Atunci ot >i liniştit: Atiţi/ ast%8i se 9orbeşte atâta
desre e7tratereştri@ În orice ca8/ ân% ast%8i n;am reuşit
&nc% s% descoerim 9reunul:
? #ar de e7istat trebuie s% e7iste:
? .edeţi unctul acela minuscul/ &n de%rtare= Este
asteroidul Reno: În curând ne 9a a<un'e din urm%: S;ar
utea s% nimerim &n aroierea lui:
? Un c%l%tor interesant:
? A 9%8ut mai multe decât noi:
? "oate este ocuat de cercet%tori cosmici necunoscuţi:
? Ce credeţi/ Nabou/ oaseţii aceştia 9or >i nişte
suermeni &ns%imânt%tori/ sau oameni cumsecade/ cu
care 9om utea sta de 9orb%=
4E3
()nter +ru,at
? #ac% %mântenii 9or >i re'%tiţi entru asta/ 9or '%si
calea de a sta de 9orb% cu ei:D
C? Ana/ mai a9eţi le'%tura cu Re'ulus=
? #a/ dar nu e rea bun%: Re'ulus este >oarte dearte
de noi: #e ce &ntrebaţi/ Nabou=
? S;ar utea s% a9em ne9oie de a<utorul ei:
? A<utor= #oamne/ s;a &ntâmlat ce9a=
? Nu/ nu:
? Fulton a >%cut şi el câte9a aroouri: C% ruta noastr%
ar >i riscant%/ c% nu ar >i ales;o el:
? Este un <oc riscant al >orţelor: $rebuie s% unem la
b%taie toat% ener'ia/ entru a sc%a de Soare:
? #ar asta se oate calcula e7act:
? S;a calculat: Ana: Liniştiţi;9%@
? Nu m% mai ot uita la 'lobul acesta &ns%imânt%tor de
>oc: Este din 8i &n 8i mai mare/ Nabou/ r%mâneţi cu mine/
mi;e >ric%:
? L%saţi;m% s% lec:
? Sunteţi lisit de inim%:
? "oate:
? Cu toate astea/ 9% iubesc@
? Ce mai e şi asta= (ândiţi;9% la Soare@ Aceasta este
realitatea noastr%:
? Ar trebui s% 9% ur%sc:
? #e;abia aţi a>irmat c% m% iubiţi: Ai una şi alta sunt
nebunie curat%: Fiţi raţional%@
? Raţiunea/ raţiune@ O >emeie care iubeşte nu 9rea s% >ie
raţional%@ $rebuie s% 9;o sun eu=
? Nu 9;am ru'at s;o >aceţi:
? -ine/ &nţele'/ discilina la bordul na9ei: Nu toţi o iau
rea &n serios: #ar cu si'uranţ% c% a9eţi dretate: #u%
8borul acesta r%mân e "%mânt un an: #ar
dumnea9oastr%=
? Eu 9a trebui s% lec:
4E0
Nabou
? Ai ce 9eţi >ace=
? Asta nu ştiu &nc%:
? Am utea etrece &mreun%: Unde9a/ la mare: Nabou@
? Ana/ nu este momentul s% ţesem 9isuri:
? F%r% 9isuri nu ot tr%i:
? Atunci 9isaţi@
? #esre noi/ desre 9iitorul nostru:
? $rebuie s% m% duc &n sala maşinilor:D
C? Alo/ comandantul=
? Nabou/ 9reau s% ştiu o dat% entru totdeauna unde m%
a>lu: Ne abatem de la curs:
? Motorul atru s;a &ntrerut de mai multe ori:
? A9em ne9oie de toate motoarele@ Cât tim durea8%
rearaţia=
? #e>ecţiunea necesit% un e7amen minuţios: Sal9a şi
-erand se ocu% de asta:
? La drum/ Nabou/ este 9orba de minute@ Ne r%buşim
e Soare@
? Cam târ8ie constatarea asta@
? Ce 9reţi s% suneţi= Cine utea s% re9ad% c% motorul
9a ieşi din >uncţiune=
? Eu 9;am a9erti8at/ dar dumnea9oastr% 9;aţi ba8at e
in>ailibilitatea te*nicii:
? Alo/ Merl@ -ine c% aţi 9enit: Care e situaţia=
? Rea/ domnule comandant/ >oarte rea::: #ac% nu:::
? Nu mai dârdâi aşa/ omule@ #u;te &n cabin%= Aşa m% 9oi
simţi mai bine:
? #omnule comandant/ eu n;am nici o 9in%@
#umnea9oastr% aţi dorit aceast% rut%: Eu::: eu::: Nabou
oate s% con>irme c% maşinile::: reede:::
? #uceţi;9%/ Merl@::: Nabou/ am o resimţire rea:
Ec*ia<ul %sta::: Merl nu mai e bun de nimic: Ai nici e Ana
nu ne rea utem bi8ui dac% situaţia se &nr%ut%ţeşte:
4E4
()nter +ru,at
? #e ce toate aceste 'ri<i/ c%itane= Înc% nu e nimic
ierdut: #e9ierea de la curs oate >i ân% la urm%
corectat%:
? Nu/ Nabou@ $ocmai asta e@ Nu mai utem re9eni la
9ec*iul curs: În orice ca8/ ne aroiem tot mai mult de
Soare: #ac% ne mai las% un motor::: Nici nu 9reau s% m%
'ândesc@
? Na9ei nu i sa 9a &ntâmla nimic:
? A*@ Nu cum9a 9reţi s%;mi o>eriţi şi 'aranţii=
? C*iar aşa@
? Uneori nu ştiu ce s% mai cred desre dumnea9oastr%@
? E7ist% &ntotdeauna o soluţie: "oate doar una: #ar de
'%sit o oţi '%si numai dac% &ţi %stre8i ? cum suneaţi
dumnea9oastr%= ? ner9ii:
? -ine/ m% ba8e8 e::: ner9ii dumnea9oastr%:
? O sa 9% amintesc de cu9intele astea: #ac% 9a >i
ne9oie:D
C? Nabou/ motorul@ Ce se &ntâml% cu el=
? Nu mai oate >i rearat:
? Nu mai oate >i rearat= Atiţi ce &nseamn% asta=
? Îmi dau seama er>ect/ +aella se 9a r%buşi e Soare:
? Omule/ %sta e s>ârşitul@ Unde e 'aranţia
dumnea9oastr%=
? .oi reali8a un câm anti'ra9itaţional:
? A*a/ asta era@ La dracu cu anticâmul dumnea9oastr%@
$ot timul c%l%toriei 9;aţi ocuat numai de asta: S% orim
toate motoarele= Aţi &nnebunit: O s% c%dem ca o iatr%@
? Re8er9ele de ener'ie ne mai a<un' entru asta:
? Nabou@ În >elul acesta nu 9om reuşi niciodat% s%
sc%%m de atracţia solar%: Asta e curat% sinucidere@
? Oricum/ tot nu aţi mai a9ea ce ierde:
? Ne mai a>l%m &n le'%tur% cu Re'ulus:
? E mult rea dearte entru a ne utea a<uta:
? Ai cum 9edeţi treaba asta=
4E6
Nabou
? .om continua s% menţinem cursul actual &nc% dou%8eci
şi atru de ore/ &n anticâm: Asta e su>icient: +aella 9a
intra aoi &n 8ona de atracţie a asteroidului Reno şi/ sub
rotecţia lui/ 9a sc%a de Soare:
? #ac% ar mai a9ea 9reun sens/ 9;aş admira entru
atâta sân'e rece:
? Si'ur c% are sens:
? Reno se aroie de Soare ân% la atru8eci de
milioane de ,ilometri/ Nabou@ Se 9a &ncin'e/ 9a de9eni
incandescent@ Ai +aella 9a arde ca un >luture la o
lumânare:
? "latoşa de silunit 9a re8ista la c%ldur%:
? Iar%şi o 'aranţie/ da= F%r% mine@ Nu 9oi l%sa ca
lucrurile s% a<un'% ân% acolo:
? "este cel mult 8ece 8ile 9a trebui s% l%saţi ca lucrurile
s% a<un'% acolo/ şi atunci nu 9a mai e7ista cale de
&ntoarcere@
? Ec*ia<ul nu 9a >i de acord cu ideea dumnea9oastr%
tr%8nit%: Asta 9;o 'arante8 eu@
? Nu are de ales: Nici dumnea9oastr%:
? Nu/ eu aştet e Re'ulus@ În calitate de comandant 9%
inter8ic s% oriţi motoarele şi s% utili8aţi ener'ia entru
câmul de >orţ%@
? Mi;aţi dat cu9ântul@ Aţi sus c% 9% 9eţi ba8a e mine:
? Nabou@ Ascultaţi;m%::: Nabou@D
S% >i >ost oare 9orba de Nabou $ebar= #u% cu9inte/ ar >i
>ost osibil/ şi mi s;a %rut c%;i recunosc şi 9ocea: #ar
do9ada concludent% lisea: În ce ri9eşte a>acerea +aella/
ierdusem ultima şans% de a >ace lumin% &n eni'ma le'at%
de ersoana lui Nabou@
I;am mulţumit b%trânului Fulton entru osteneala e care
şi;o d%duse:
4EB
()nter +ru,at
? .;a a<utat cu ce9a=/ &ntreb% el ne9ino9at: Este acest
Nabou cel e care &l c%utaţi=
? "oate:
? #ar >oto'ra>ia e care o a9eţi: Asta n;o rice: #e
atunci au trecut cinci8eci de ani@
? #a/ >oto'ra>ia@ Cred c% trebuie s% >ie 9orba de o
'reşeal%:
? .edeţi/ am b%nuit de la &nceut asta:
M;am 'r%bit s% a<un' la aerodrom/ şi dou% ore mai târ8iu
m% a>lam la *otelul meu din -aalbe,:
OCEA
4EE
Nabou
În 8iua urm%toare am lucrat ân% seara &n laborator: Aoi
m;am mai limbat o bucat% de drum de;a lun'ul autostr%8ii
-eirutului:
A9eam imresia c% uteam auca cu mâna stelele care
clieau e >irmament: O adiere c%lduţ% de 9ânt b%tea din
sre deşert &n direcţia munţilor: Nu dearte de 8ona
temlelor m;am aşe8at e un bloc de iatr% şi m;am
adâncit &n 'ânduri:
Aici nimic nu m% deran<a/ nici m%car Nadda/ >ata e care
o &ntâlneam mereu şi este tot: #in când &n când/ un
automobil e ern% de aer aluneca rin >aţa mea cu un
>âşâit uşor:
În satele culmilor dinsre r%s%rit Luna se re'%tea s%
r%sar%: Conturele crestelor de munte se detaşau e >ondul
ne'ru;m%t%sos al noţii şi coloanele semeţe ale lui Puiter
Melioolitanus &nceur% s% sclieasc% >antastic:
F%r% s% 9reau a trebuit s% m% 'ândesc la &nc%erea
meiuan% de la icioarele ruinelor temlului: Acolo luminau
acum semnele astronauţilor str%ini/ &ntr;o str%lucire ma'ic%:
"ri9irea &mi r%t%cea e cer: Unde se a>la oare constelaţia
Cetus/ de unde se sune c% ar >i ro9enit necunoscuţii=
N;am '%sit;o: "este tot/ stele/ sori/ lumi:
"oate c% nici nu e7ist% aceast% lanet% Meiu: "oate c%
era o eroare/ o conclu8ie >als%: #ar terasele din -aalbe,
e7istau şi ori'inea lor r%m%sese nee7licat%: Aoi mai erau
şi do9e8ile de e eretele &nc%erii subterane:
Ai e7istau &ntr;ade9%r &nsemn%ri care se re>ereau la
astronauţii meiuani:
Mi;am amintit de 8iua &n care am 9%8ut entru rima
dat% -aalbe,ul şi am ascultat o9estea Oaminei desre
Meiu: "e atunci mi se %ruse c% >ante8ia şi realitatea se
&mletesc &n c*i minunat: La >el >usese ori de câte ori m%
a>lam >aţ% &n >aţ% cu Nabou:
4EG
()nter +ru,at
Nu era ca8ul s% renunţ/ o dat% entru totdeauna/ la
&ncercarea de a >ace din Nabou o eni'm%= #oar/ re8ultatul
e>orturilor mele de ân% atunci >usese destul de modest@
Nu o>erea un unct de sri<in >erm şi nu m% >%cuse s%
a9anse8 nici m%car cu un as:
Nu/ dac% d%deam &naoi acum/ &n momentul &n care c*iar
Oamina &nceea s% se &ndoiasc% de Nabou/ asta ar >i
ec*i9alat cu o tr%dare >aţ% de ea: Era şi aşa destul de r%u
c% o ne'li<asem &n ultimul tim şi c% de 8ile &ntre'i nici nu o
mai 9%8usem m%car:
În a>ar% de asta nici nu era >elul meu s% m% &ntorc la
mi<locul drumului şi de >at ştiam rea bine c% 9oi continua
s% >ac cercet%ri ân% ce m% 9oi l%muri e delin &n le'%tur%
cu Nabou: Ce aş mai >i utut &ns% &ntrerinde &n acest sco=
Nu aş utea sune ce m;a smuls din meditaţiile mele:
A9eam &n urec*i sunetul unei 9oci &ncete/ dar asre/ ca şi
când cine9a m;ar >i stri'at:
Am tras cu urec*ea:
O as%re de noate lan% ca o umbr% e deasura mea:
Foşnetul ariilor ei se stinse: Era linişte/ o linişte
a%s%toare: Aoseaua se &ntindea ustie/ &n lumina Lunii: În
a>ar% de mine nu se mai 8%rea nici un om:
Ai totuşi m% a%sa sen8aţia de a nu >i sin'ur:
Am aştetat/ ţinându;mi r%su>larea:
Nu era nici o &ndoial%/ cine9a 9enea sre mine: F%r% s%
scoat% un sunet: În satele meu: Mai aroae/ tot mai
aroae:
Mi;am imus s% nu m% mişc/ s% mai aştet câţi9a aşi@
Eram con9ins c% &l 9oi recunoaşte &n clia &n care 9a ieşi din
&ntuneric:
Nu se mişca nimic: "utea oare un om s% %şeasc% &n >elul
acesta e terenul ietros/ >%r% s% >ac% nici cel mai mic
8'omot=
4E2
Nabou
În clia aceea am desluşit din nou numele meu: Foarte
aroae/ >oarte clar: #ar ciudat/ nu eram &n stare s%
stabilesc din ce arte 9enea c*emarea: Am s%rit &n sus/ m;
am r%sucit:
? Cine e acolo= E cine9a acolo=
Nici un r%suns/ nici o urm% omeneasc%: #e alt>el/ nu ar
>i a9ut nici cea mai mic% osibilitate s% se ascund% de mine/
&n &mre<urimile luminate uternic de Lun%:
M;a curins teama: A9eam oare *alucinaţii=
Am mai r%mas un tim ne*ot%rât/ m;am uitat de mai
multe ori &n toate %rţile şi &n cele din urm% m;am &ndretat
sre drumul de &ntoarcere:
La *otel mi s;a transmis c% Oamina m% roa'% s;o c*em la
Academie şi c% ar >i 9orba de ce9a >oarte ur'ent:
F%r% s% mai stau mult e 'ânduri/ am comandat un ta7i
aerian şi am 8burat sre -eirut: Era ca o >u'% de 9ocea e
care o au8isem/ o >u'% de mine &nsumi:
? Nu m% aştetam s% 9ii ân% aici/ Jill/ suse Oamina
mirat%: A >ost Cli>> e la tine=
? #a: Se are c% i;ai sus lucruri 'ro8a9e &n le'%tur% cu
mine:
? În ultimul tim nu mai erai de recunoscut: Asta n;o
rice:
? Nu mi;am dat niciodat% seama de asta/ Oamina/ şi am
râs de S*elder &n le'%tur% cu temerile e care i le;ai
transmis: #ar cu uţin tim &n urm%:::
? Ce s;a &ntâmlat cu uţin tim &n urm%=
? Am au8it o 9oce::: a>ar%/ la ruine: M% c*ema@
Oamina se uit% seriat% &n oc*ii mei:
? Cine te;a stri'at=
? O 9oce/ mai mult nu ştiu:
? Jill@ Ce se &ntâml%= #u% mas% am >ost la Nabou: Mi;
a redat noile lanuri entru Sindbad şi mi;a sus c% acum
totul a >ost >%cut: În ce >el mi;a sus;o@ Nu l;am mai
4EI
()nter +ru,at
recunoscut: Nici urm% din calmul şi din si'uranţa lui: Un om
b%trân/ obosit de o9ara anilor/ s%tul de 9iaţ%:
M;am 'ândit la SNdneN/ nu i;am sus &ns% nimic/ entru a
nu o nelinişti şi mai mult:
? E bolna9=/ am &ntrebat eu:
? Zsta a >ost şi rimul meu 'ând: Sunea c% nu i;ar lisi
nimic/ c% ar >i doar eui8at: Cu toate astea am 9rut s%;l
&nştiinţe8 e Abdul: #in %cate/ nu e de '%sit: Nici Cli>>: #e
aceea te;am c*emat: "oate c% nu trebuia s;o >ac:
? -a da/ Oamina/ ai rocedat bine şi m% bucur >oarte
multH acuma ştiu c% ai &ncredere &n mine/ c% te;ai eliberat
de umbra care &ţi &ntuneca 9iaţa:
? Ai Nabou=
? M% 9oi ocua eu de el:
? .rei cu ade9%rat=
? #e dra'ul t%u:
? Mulţumesc/ Jill: Îmi 9ei da imediat de ştire=
? -ine&nţeles/ imediat ce m% &ntorc din Antelias:
"e drum m% &ntrebam cum s% <usti>ic sosirea mea &n
Antelias: Nabou nu arecia oaseţii neanunţaţi: Ai e
deasura se >%cuse de<a &ntuneric:
Ar >i >ost mai bine s% amân 9i8ita entru a doua 8i/ dar
9roiam s%;mi &ndelinesc cât mai reede romisiunea
>%cut% Oaminei/ şi e urm% m% atr%'ea ideea de a;l 9edea
e Nabou şi de a;i au8i 9ocea du% &ntâmlarea din SNdneN:
(ra9ilanul &n care m% a>lam a ateri8at &n aroierea
casei lui Nabou/ iar ilotului i;am cerut s% r%mân% re'%tit
entru un 8bor sre -aalbe,:
Mer'ând rin 'radin%/ am a<uns &n artea &n care se a>la
terasa casei: $oate &nc%erile erau luminate/ dar ca şi
moarte: $%cerea era a%s%toare/ >iind arc% &nt%rit% de
ţârâitul 'reierilor:
Când m;am aroiat de teras%/ am 8%rit o umbr% lân'%
balustrad%: Nabou se a>la acolo: "ri9ea sre 'ol>/ &n direcţia
4E1
Nabou
luminilor -eirutului: Aira'urile de erle luminoase se
&ntindeau ân% sre culmile munţilor şi se ierdeau rintre
stelele noţii troicale:
În dretul intr%rii/ a trebuit s% mai aştet un tim/ ân%
ce a sosit Oousse>: În>%ţişarea lui tr%da >atul c% 9i8ita mea
târ8ie nu era dorit%/ şi de alt>el/ o şi suse e >aţ%:
? M% tem/ monsieur/ c% ora nu este cea mai otri9it%:
? $ocmai l;am 9%8ut e Nabou $ebar e teras%:
? Într;ade9%r/ dar:::
Nabou a%ru &n uşa camerei de la arter şi &mi >%cu semn
ca şi cum m;ar >i aştetat:
? .eniţi/ "erten,am@
La rima 9edere/ Nabou era nesc*imbat: Când &ns% l;am
ri9it mai cu atenţie/ mi;am dat seama c% se etrecuse cu
el o sc*imbare: "ri9irea sa era isto9it%/ 9ocea slab%/
r%'uşit%: Mi se %rea c% este un om e care &l ri9esc de la
mare de%rtare: R%ceala şi distanţa care &i erau
caracteristice nu m% mai imresionau:
? Oamina a 9orbit cu dumnea9oastr%/ suse el:
? Într;ade9%r/ am r%suns eu/ uimit de >atul c%
desc*isese discuţia &n le'%tur% cu ea: #e ce i;aţi redat
lanurile=
? #oar nu entru asta aţi 9enit aici=
? .reau s% sun c% Sindbad este oera dumnea9oastr%
de o 9iaţ%/ şi de aceea aţi >i utut s%:::
? Ce &nseamn% oera unei 9ieţi/ c*iar a unei 9ieţi lun'i=
Nu/ asta nu m% mai interesea8%:
? Înţele': Aştetaţi sarcini noi: Mereu alte sarcini:
El ri9i 'ânditor:
? Nimeni nu s;a aroiat de mine atât de mult ca
dumnea9oastr%/ "erten,am:
? Sincer s% >iu/ n;am a9ut niciodat% aceast% imresie: La
&nceut am cre8ut c% Oamina este cea care 9% e mai
aroiat%: Nimeni altcine9a:
4G3
()nter +ru,at
? Nu 9eţi utea niciodat% ricee conte7tul: S% l%s%m
asta: Nu merit% s% mai 9orbim:
? Înţele'erea merit% mereu/ Nabou:
? A9eţi dretate/ dar::: .eţi %r%si -eirutul/ 9% 9eţi
dedica altor roiecte: #rumurile noastre nu se 9or mai
&ntâlni niciodat%:
Era oare 9ocea de e +aella= N;aş >i utut sune:
? Cu toate acestea/ nu utem e9ita unele &ntreb%ri:
? #ac% o >acem sau nu/ "erten,am/ 9or mai r%mâne
mereu &ntreb%ri de us: Ai &ntr;o bun% 8i/ ele &şi rimesc
r%sunsul de la sine:
? Ai ân% atunci s% r%mân% tabu= Subareciaţi dorinţa
de a cunoaşte a oamenilor: Nu ştiu e nimeni care s% >i
de9enit &nţelet rin credinţ%:
? În >ond ce doriţi= Oamina este liber%:
? Nu e 9orba numai de Oamina:
? Atiu asta:
? Sunteţi disus acum s% 9orbiţi desre dumnea9oastr%=
? În le'%tur% cu mine nu e7ist% nimic de sus: #oar aţi
&nţeles lucrul acesta:
? Renunţasem s% mai cercete8 secretul dumnea9oastr%/
Nabou: O sl%biciune e care mi;am &n9ins;o:
? .reţi s% 9edeţi ce &n>%ţişare are 9ântul@
? "rin urmare/ nu sunt &n toate minţile/ nu=
? În >iecare om se ascunde o orţie bun% de nebunie:
Unde &ncetea8% &ns% &nţeleciunea şi unde &ncee nebunia=
Oricât aţi &ntreba şi aţi cerceta/ "erten,am/ este de risos:
Urmaţi;9% drumul: Eu mi;l urme8 e al meu:
"e neaştetate &mi &ntinse mâna:
? M% 'r%besc: Nu suna rea >erm: R%mâneţi cu bine@
În momentul &n care am %r%sit casa: l;am &ntrebat e
Oousse>!
? Nabou aşteat% o 9i8it%=
? Nu/ monsieur: Se re'%teşte s% lece:
4G0
Nabou
? Unde=
La aceast% &ntrebare Oousse> nu utu sau nu dori s%;mi
r%sund%: El &nc*ise >oarte reede uşa du% mine:
Am recaitulat con9orbirea e care tocmai o a9usesem/
&ntr;ade9%r/ arc% &şi sc*imbase identitatea: Forţa de
su'estie a ersonalit%ţii sale dis%ruse: În loc de asta/
renunţare/ des%rţire:
Seriat/ m;am orit brusc: Nu >usese 9ocea lui cea care
m% stri'ase &n sin'ur%tatea noţii= .ocea aceasta isto9it%/
r%'uşit%/ cu care &şi luase r%mas bun de la mine/ &n urm% cu
câte9a minute=
E7istau oare nişte >ire in9i8ibile &ntre el/ Oamina şi mine=
Eram le'aţi unul de altul &ntr;un c*i eni'matic/ amestecaţi
&n &ntâml%ri al c%ror sens se ascundea &ntr;o &ntunecime
adânc%=
Mi;am sus c% lecarea lui Nabou/ atât de neaştetat% şi
de misterioas%/ ar utea s% >ac% lumin% &n aceast%
&ntunecime: Ai eram *ot%rât s% a>lu unde 9rea s% a<un'%:
M;am 'r%bit sre locul &n care aşteta 'ra9ilanul: #e
acolo/ casa şi drumurile luminate uteau >i sura9e'*eate
cu uşurinţ%:
Se scur'ea ultima or% a 8ilei: Nabou ieşi din cas% &nsoţit
de Oousse>: Nici un 'eamantan/ nici o ser9iet%= Era osibil
ca ba'a<ul s% se >i a>lat de<a &n maşin%:
#u% un sc*imb de cu9inte/ Nabou orni:
I;am cerut ilotului s% urm%reasc% maşina:
Automobilul o lu% &n sus/ e coasta muntelui/ &n direcţia
autostr%8ii/ şi acolo o coti sre -eirut: Mi;am sus c% Nabou
nu utea s% aib% de 'ând s% &ntrerind% o c%l%torie rea
lun'%/ &n a>ar% de ca8ul &n care mer'ea la aeroort:
Într;un temo raid/ el se aroie de oraş şi &l ocoli:
+alde*/ aeroortul: "e lân'% el: Urma şoseaua sre
#amasc: #eci/ totuşi/ o c%l%torie cu maşina@ Ciudat@ Cine
4G4
()nter +ru,at
mai &ntrerindea ast%8i c%l%torii mai lun'i cu roria lui
maşin%=
Luminile din C*taura se aroiau de noi cu ree8iciune:
F%r% s% micşore8e 9ite8a/ automobilul se &ndret% &n
direcţia bi>urcaţiei: "e aceast% şosea uţin >olosit% &n timul
noţii se a>la -aalbe,ul: #orea Nabou s% a<un'% acolo=
E9entualitatea de a >i obser9at de el era aici incomarabil
mai mare decât e orţiunile a'lomerate de la mar'inea
oraşului: #e aceea i;am cerut ilotului s% stin'% luminile:
(ra9ilanul 8bura ca un nor &ntunecat/ >%r% 8'omot şi la
&n%lţime mic% &n urma automobilului:
Ner%bd%tor/ &ncercam s%;mi dau seama unde se utea
s>ârşi aceast% c%l%torie: "oate c% nu era 9orba de -aalbe,:
"oate Moms sau Aleo: #ar atunci i;ar >i 9enit mai aroae
rin $rioli/ mi;am sus eu: Momentul lec%rii m% >%cea s%
cred c% dorea s% a<un'% la ţint% odat% cu i9irea 8orilor:
M;am &ntrebat dac% a9ea 9reun sens s%;l urm%resc: M%
l%sasem antrenat &ntr;o a9entur% cu un &nceut şi o
des>%şurare &n e'al% m%sur% &ndoielnice: F%cea oare s%;mi
ierd toat% noatea entru ca/ &n cele din urm%/ s% ateri8e8
&n 9reun oraş oarecare unde el urma s% oarte o discuţie
lisit% de interes entru mine= M;am decis ca cel târ8iu &n
-aalbe, s% renunţ la urm%rire:
Or%şelul tocmai a%ru &n ra8a 9ederii: Ruinele temlelor
uteau >i clar desluşite &n lumina Lunii:
Farurile maşinii continuau s% &nainte8e >%r% 8'omot e
an'lica cenuşie a şoselei: #is%rur% entru o secund% sub
un od/ aoi scliir% din nou şi se stinser% brusc:
Maşina &şi &ncetini 9ite8a/ coti şi se ori e un drum
lateral:
Mi;am liit >aţa de 'eamul cabinei: Nabou &şi abandona
automobilul &n a>ara localit%ţii= Sau &l con>undasem cu un
alt 9e*icul= Nu/ &i cunoşteam bine maşina:
4G6
Nabou
(ra9ilanul ateri8%: Îmre<urimile &mi erau cunoscute &n
urma limb%rilor e care le >%cusem: Am ales drumul cel
mai scurt sre locul &n care se orise automobilul:
#e la o distanţ% si'ur%/ la ad%ostul unui coac/ am
obser9at maşina: $oate luminile erau acum stinse: $otuşi/ l;
am utut recunoaşte e Nabou >%r% nici o di>icultate: St%tea
nemişcat &n >aţa tabloului de comand%:
"resuunerea mea c% aşteta e cine9a se do9edi a >i
>als%: El cobor&/ nu se mai sinc*isi de maşin% şi lec% de
lân'% ea: O nou% surri8%: Nabou nu se &ndret% sre oraş/
ci o orni e drumul care ducea la ruine:
L;am urm%rit de la o oarecare distanţ%: M;a surrins
>atul c% nici m%car nu s;a &ntors sau n;a ri9it &ntr;o arte:
Mer'ea cu braţele atârnate &n <os/ cu caul uşor l%sat e
sate: $retat/ am micşorat distanţa dintre noi:
#ac% la &nceut nu;mi d%deam seama ce urm%rea ?
dintr;un moti9 anumit utea s% alea'% un drum care s%
ocoleasc% oraşul ? &n curând era limede c% se &ndreta
sre &nc%erea meiuan%: Am mers de;a lun'ul %rţii de
nord;9est a 9ec*ii terase/ acolo unde se a>lau &mbucate
uriaşele blocuri de iatr%: M% mai des%rţeau de el doar
câţi9a aşi:
Nabou urm%rea o otec% &n'ust%/ >olosit% rar/ care trecea
rin >aţa intr%rii &nc%erilor/ şi se &ndret% sre o costiş%
lin% de d%râm%turi/ care se a>la &n sate: "%r%siser%m
umbra 8idurilor &nalte: O mic% &ntoarcere a caului şi m;ar >i
descoerit: #ar se are c% nici nu;i trecea rin ca ideea c%
ar utea >i urm%rit şi starea de somnambulism &n care se
a>la &mi ermitea s% r%mân >oarte aroae &n urma lui:
Mer'eam din ce &n ce mai 'reu: M% c%8neam s%;mi ţin
resiraţia 'â>âitoare: În de>initi9/ unde 9rea s% a<un'%=/ m%
&ntrebam eu su%rat:
4GB
()nter +ru,at
TRANS!
Mai &ntâi am erceut 9oci uşoare: Când am desc*is
oc*ii/ m% a>lam culcat &n camera mea de la *otel: Se >%cuse
de mult 8iu%: În <urul meu se a>lau Oamina/ Nadda şi un
b%rbat mai &n 9ârst%/ e care nu;l cunoşteam: M% simţeam
isto9it/ dar nu bolna9: Am 9rut s% m% ridic dintr;un salt:
? Nu >iţi atât de a'itat/ monsieur/ c% alt>el iar o s% 9%
ierdeţi cunoştinţa/ m% a9erti8% b%rbatul:
Oamina suse &n'ri<orat%!
? #octorul Musta>a are dretate: Ar%ţi >oarte isto9it/ Jill:
Ce;ai c%utat la ruine/ &n timul noţii=
Cu caul sri<init &n mâini/ st%team '*emuit e mar'inea
atului: Îmi 9enea nesus de 'reu s%;mi aduc aminte:
.edeam totul ca rin ceaţ%:
? "robabil c% m;a obser9at::: şi e urm%T e urm%T
? #esre cine 9orbeşti=
? Nabou::: doi aşi &naintea mea: Ciudat/ nu s;a &ntors:
? Nabou= Oamina se alec% asura mea: Ai sus Nabou=
? #a/ Nabou a >ost: Ai;a l%sat maşina e drumul lateral:
lân'% od: M;am luat du% el: "ân% la colina de lân'%
ruineT asta e tot@ O ri9eam e Oamina neutincios:
Ce s;a mai &ntâmlat aoi::: nu ştiu@
Nadda 9eni şi ea mai aroae:
? Monsieur/ eu 9;am '%sit dimineaţa/ &n satele ruinelor:
Eraţi e colin%/ ca şi mort: Era &n'ro8itor: .;am scuturat/ 9;
am c*emat/ am ţiat ? de'eaba: Atunci am >u'it la *otel/
unde eraţi de<a c%utat: #oar lecaseţi seara &n oraş:::
Oamina o &ntreruse e >at%/ &ntrebându;l e doctorul
Musta>a!
? "utem risca=
4GE
Nabou
Medicul d%du din ca:
? .om leca la -eirut/ &mi e7lic% Oamina: "e Ma,tabi l;
am &nştiinţat de<a:
Nadda nu se desrinse de lân'% mine ân% ce nu m%
9%8u instalat &n maşin%:
? .% mai &ntoarceţi/ monsieur=/ &ntreb% ea &ntristat%: Ai
ne >%cu semn cu mâna cât tim se mai 9%8u maşina:
Când ne;am aroiat de odul autostr%8ii/ am ru'at;o e
Oamina s% oreasc%: I;am ar%tat drumul lateral unde &şi
l%sase Nabou maşina:
Ea se uit% la mine >%r% s% >ie con9ins%:
? Eşti si'ur c% aici s;a &ntâmlat=
? Absolut si'ur@ Acolo este coacul de unde l;am
obser9at:
Oamina e7amin% am%nunţit drumul:
? Solul e moale/ nisios: Aerul comrimat al unui
automobil cu ern% de aer ar >i trebuit s% lase nişte urme
caracteristice: Ai aşa ce9a nu se 9ede/ Jill:
? Între tim/ robabil c% 9ântul le;a şters/ am r%suns eu
su%rat:
? "robabil:
Îmi d%dea dretate numai entru a m% linişti:
? #ac% nu m% cre8i/ atunci sune;o@/ am i8bucnit eu: O
s% se l%mureasc% ân% la urm% dac% mai sunt &n toate
minţile sau nu:
? Jill/ te ro'@ &i 9enea 'reu s%;şi ţin% lacrimile:
"ân% la -eirut nu am mai sc*imbat nici un cu9ânt:
Fiecare &şi urm%rea 'ândurile sale:
Eram ro>und derimat: &ncercam mereu s%;mi readuc &n
memorie &ntâml%ri din timul noţii: Nu reuşeam/ oricât
mi;aş >i dat silinţa:
La Academie am >ost &ntâminaţi de Ma,tabi/ de +limos
şi de S*elder: +limos şi Cli>> r%m%seser% &n lanul al doilea/
4GG
()nter +ru,at
obser9ându;m% cu atenţie/ &n tim ce Ma,tabi se ree8i la
mine şi m% &mbr%ţiş%:
? "entru numele lui #umne8eu/ ce s;a &ntâmlat=/
e7clam% el: Ai aoi/ sre S*elder! Arat% ca un cada9ru@
? A de%şit momentul critic/ suse Oamina: Nu;i aşa/
Jill= Ea &mi lu% mâna cu blândeţe:
? #a/ da/ am r%suns eu/ doar entru a sune ce9a:
M% simţeam mi8erabil: Nu 9roiam s% 9%d e nimeni/ doar
s% dorm cât mai mult: #ar de aşa ce9a nu utea >i
deocamdat% 9orba: $oţi se uitau la mine şi aştetau o
e7licaţie: Ce uteam s% le sun=
Oamina &mi 9eni &n a<utor:
? Jill susţine c% l;a &ntâlnit e Nabou la ruine:
? Nabou= La ruine= Ma,tabi se uit% la mine ca şi când nu
ar >i au8it bine: Aoi m% &minse &ntr;un >otoliu: Acum/
o9esteşte;mi tot ce s;a &ntâmlat/ Jill:
I;am relatat tot ce reuşeam s%;mi amintesc dintre
&ntâml%rile din cursul noţii: Nu mai mult şi nici mai uţin
decât &i susesem de<a Oaminei: S*elder st%tea >oarte
aroae/ &n satele meu: "robabil c% se temea de un
colas:
? #ra'% Jill/ &nceu Ma,tabi du% ce mi;am &nc*eiat
o9estirea/ aruncându;i lui S*elder o ri9ire: $e ro' s% nu
m% &nţele'i 'reşit: Nu un nicidecum la &ndoial% temeinicia
celor relatate de tine: C*iar şi aariţia lui Nabou &n -aalbe,/
la ora aceea târ8ie/ ar utea s%;şi aib% moti9ele ei/ deşi nu;
mi ot da seama ce c%uta tocmai la ruine: El >%cu o scurt%
au8%/ aoi m% &ntreb%! Eşti absolut si'ur c% a >ost Nabou=
? Abdul/ am sus doar c% l;am 9%8ut ieşind din maşina
lui@
? În lumina di>u8% a Lunii te oţi &nşela/ obser9% +limos:
? Eu nu m;am &nşelat: Nu l;am sc%at din oc*i de la bun
&nceut:
4G2
Nabou
? #ar ce te;a determinat s%;l urm%reşti e Nabou la
-aalbe,=
? Seara >usesem &n Antelias: Acolo am a>lat c% intenţiona
s% lece &ntr;o c%l%torie:
? Jill i;a >%cut lui Nabou o 9i8it% la ru'%mintea mea/
e7lic% Oamina:
? Îi atr%sese atenţia >atul c% &nc% din cursul du%;
amie8ii Nabou se sc*imbase e neaştetate: Se temea c%
se &mboln%9ise şi m;a ru'at de aceea s% m% mai duc o dat%
s%;l 9%d:
Ma,tabi >%cu un 'est de a%rare cu mâna:
? -ine/ bine@
? M% 'ândesc c% &ntâmlarea din timul noţii ar trebui
ri9it% &n le'%tur% cu comortarea neliniştitoare a lui
Nabou/ &l contra8ise Oamina:
? S% nu tra'em conclu8ii riite@ Ma,tabi se &ntoarse din
nou sre mine: Nabou a mers deci ân% la colina cu
d%râm%turi/ &n artea de nord a 8onei temlelorH tu e
urmele lui: Ai dintr;o dat% ţi;ai ierdut cunoştinţa: Aşa ce9a
se oate &ntâmla: Situaţia neobişnuit%/ tu erai a'itat/
oate rea obosit:::
Ma,tabi se uit% &ntreb%tor sre S*elder: Acesta ridic% din
umeri/ >%când o mutr% scetic%:
#e m;ar l%sa odat% &n ace@ mi;am sus eu şi am o>tat
adânc:
? "rea obosit= #a de unde@ M% &ndoiesc c% mi;am
ierdut imediat cunoştinţa: A mai >ost ce9a: Ca un 9is
neliniştitor: #ar nu mai ştiu: Nu;mi mai ot aminti de nimic:
M% curindea o stare de aatie: $ot ceea ce se a>la &n
<urul meu aluneca la mare distanţ%/ oamenii/ 9ocile:
? Nu cred &ntr;o stare obişnuit% de leşin/ l;am au8it e
S*elder sunând: A9em robabil de a >ace cu o si*o8%
endo'en%: Comortarea lui ciudat% mi;a atras mai de mult
4GI
()nter +ru,at
atenţia: Ar utea >i 9orba de anumite deran<amente
sc*i8o>renice:
Ma,tabi &ntreb%!
? "resuui c% este cu ade9%rat bolna9= Ar trebui s% d%m
un tele>on &n Antelias:
+limos %r%si camera:
? Aş &ncerca un electroşoc/ suse S*elder: Aoi 9om
9edea dac%:::
Am s%rit &n sus:
? #oar nu credeţi cu ade9%rat c% sunt nebun=
El &mi use mâna e um%r:
? Fireşte c% nu@ Îţi mai aduci aminte de toate
am%nuntele c%l%toriei noastre=
? #esi'ur:
? Ai ale con9orbirilor noastre=
? -ine&nţeles:
? Ai de ultima mea 9i8it% la -aalbe,=
? Erai &n'ri<orat &n le'%tur% cu mine:
? "ân% aici se are c% memoria &ţi >uncţionea8% bine: Ai
dintr;o dat%/ s;a &ntâmlat un lucru de care nu;ţi oţi
aminti:
? Aşa e:
? #ar nu e obli'atoriu s% se >i &ntâmlat c*iar aşa/ Jill@
Fante8ia/ surae7citat% dintr;un moti9 oarecare/ ne oate
da ilu8ia unei &ntâml%ri e care s;o consider%m absolut
real%:
? Mai ot s% deosebesc aarenţa de esenţ%: Nu &ncerca
s% m% con9in'i de contrariu/ Cli>>@
+limos se &ntoarse:
? Într;ade9%r: Nabou este lecat de ieri sear%:
? Unde=/ &ntreb% Ma,tabi:
? Oousse> nu ştie:
? S;a &ntâmlat de mai multe ori/ murmur% Ma,tabi:
4G1
Nabou
Nimeni nu suse nimic: $oţi m% ri9eau neutincioşi:
Râsul meu de8l%nţuit ruse t%cerea:
? Ei/ doctore S*elder/ >%;ţi datoria: Administrea8%;mi
şocul 9indec%tor/ dac% eşti con9ins c% asta a<ut%: Sunt 'ata:
S*elder m% conduse la clinica de si*iatrie a Academiei:
Acolo am >ost tratat cu cea mai mare 'ri<%: Mai mulţi medici
se ocuar% de mine/ &mi user% o mulţime de &ntreb%ri/ la
care am r%suns r%bd%tor: Nu a9eam imresia c% m%
consider% bolna9 mintal:
În cele din urm% am >ost dus la un automat entru
dia'no8e: "rocedura aceasta se do9edi a >i cât se oate de
monoton% şi de obositoare: Am adormit: E >oarte robabil
ca lucrul acesta s% >i >ost intenţionat:
Un >ul'er orbitor m% >%cu s% m% tre8esc &ns%imântat:
Mii de scântei se &n9olburau &n >aţa oc*ilor mei/ c%8ând
aoi ca o cascad% şi stin'ându;se: Eram rea isto9it entru
a mai utea mişca 9reun membru sau entru a desc*ide
oc*ii: Corul &mi atârna 'reu ca lumbul/ e o saltea dur%:
"e ca simţeam o band% metalic%: Era cald%:
Când am ridicat leoaele/ am 8%rit o &nc%ere
&ntunecat%/ circular%: În a>ara mea/ nu mai %rea s% se a>le
şi altcine9a &n%untru: Îns% eram &n mod cert sura9e'*eat
cu a<utorul unui ecran:
? Cum te simţi/ Jill=/ se au8i 9ocea lui S*elder/ din
&ntuneric:
? -ine/ am r%suns eu: "uţin sl%bit/ &n rest &ns%/ bine:
? Atii unde te a>li=
? "resuun c% mai sunt &n clinic%:
? Într;ade9%r: Ai cum ai a<uns aici=
? "%i tu m;ai c%rat@
? Unde ai >ost &nainte de asta=
? În camera lui Ma,tabi:
? Ai mai &nainte=
? În -aalbe,:
423
()nter +ru,at
? Când a >ost asta=
? Ast%8i de dimineaţ%:
? Ai >ost şi ieri &n -aalbe,=
? Fireşte: Ai &nainte de asta &n SNdneN:
? În SNdneN= Ce ai c%utat acolo=
? Am >ost din cau8a +aellei:
? -ine/ bine: Ce ai >%cut ieri sear%=
? Am lucrat la institut şi mai târ8iu am ieşit s% m% limb:
? Unde=
? În aroierea autostr%8ii:
? Ce c%utai acolo=
? Nimic deosebit:
? Ai e urm%=
? -rusc cine9a mi;a stri'at numele:
? Cine=
? Mi s;a %rut c% ar >i >ost 9ocea lui Nabou: La asta m;
am 'ândit &ns% abia &n Antelias: "oate c% n;a >ost decât o
ilu8ie: Nu am descoerit e nimeni: #u% asta m;am &ntors
la *otel:
? "o9esteşte mai dearte:
? M% c%utase Oamina: Am 8burat la -eirut: Aoi la
Nabou: .oia s% lece &ntr;o c%l%torie: M;am luat du% el:
"ân% la locul de dincolo de od:
? -ine/ el a orit maşina şi tu te;ai luat du% el:
? La o distanţ% de câţi9a aşi:
? Nu te;a obser9at:
? Cred c% nu: Se delasa ca un somnambul:
? "rin >aţa ruinelor/ ân% la colina d%râm%turilor: Aşa a
>ost=
? #a:
? Ai acum ? >ii atent@ ? el urc% colina: .e8i totul cât se
oate de clar/ Jill: Cât se oate de clar@
M;am simţit ca şi cum mi;ar >i c%8ut nişte 9%luri de e
oc*i:
420
Nabou
? #a/ acum 9%d::: Ocoleşte costişa: Suntem din nou &n
umbr%: La dreata se a>l% terasa: Nu ot recunoaşte
drumul: Nici nu are imortanţ%::: Ciudat% toroeal%@ M%
târ%sc &nainte:::
#eodat%/ simt sub icioare un a9a< neted: "odeaua se
&nclin%: Întuneric delin: $rebuie s% >ie un 'an':
Unde e Nabou= Nu aud nimic: Sunt sin'ur= Mai dearte/
mai dearte@ În >aţ%/ o lumin% care sclieşte@ Lumina 9ine/
aoi descreşte: În >aţa mea/ umbra lui Nabou: #e <os/ un
curent de aer rece: M% ia cu >ri': Miroase a o8on sau aşa
ce9a: Inima &mi bate/ reede şi uternic:
În >ine/ s>ârşitul 'an'ului: O &nc%ere ca o sal%: Cubic%/
cu ereţi nete8i: Nic%ieri nici o mobil%: Acum/ o s>er% care
luteşte@ Un metru diametru: #ar >%r% un contur clar:
Ne9erosimil@ În ea/ o mas% cenuşiu;roşcat%: "ulsea8% ca o
inim%: Ai aburi >os>orescenţi: "oate o min'e de lasm%:
Nabou se &ndret% sre s>er%: Solemn/ >%r% 8'omot:
#imensiunile &nc%erii se modi>ic%: Se dilat%/ de9ine mai
lun'%: Min'ea luminoas% este o oart% circular%/ &n
de%rtare::: Nabou %trunde rin ea: E de<a dearte/ din ce
&n ce mai mic: Îl &n>%şoar% o ceaţ% &nsorit%: Silueta lui ?
&ntunecat%/ dreat% ? disare:::
M% simt &ndemnat s%;l urm%resc: În lumea aceea liniştit%/
luminoas%/ de dincolo::: Câţi9a aşi şo9%ielnici: Nu e nici o
oart%: #oar s>era cu masa care ulsea8%: "luteşte &n >aţa
oc*ilor mei: O stare deosebit% a materiei= O alt%
dimensiune=
Încerc s% i%i s>era: Înainte de a o atin'e/ din 9âr>urile
de'etelor &mi ţâşnesc m%nunc*iuri de scântei: Ai un
clinc*et >in: Ca şi când ar 9ibra o sticl% delicat%: Sunetele se
&nalţ% şi cad: O 9oce=
? Cine eşti=/ &ntreb eu:
Cu9inte a<un' ân% la urec*ile mele: Sau sunt 'ânduri
str%ine=
424
()nter +ru,at
Cine9a sune!
? Sunt suma cunoştinţelor omeneşti:
? Ai Nabou=
? Un mi<loc entru reali8area scoului:
? Care sco=
? A &nţele'e 'ândirea uman%:
? #oar nu te;ai n%scut din tine &ns%ţi/ &n slu<ba cui te a>li=
? În slu<ba unei instanţe suerioare:
? Asta n;o rice:
? .ei &nţele'e când 9ei a<un'e acolo: Ai r%bdare@
.ocea este dearte şi totuşi aroae: O cunosc/ dar nu
ştiu de unde: .reau s% o mai aud o dat%/ &ntreb!
? Unde este Nabou=
? În trecut:
? #e ce=
? $imul s%u s;a scurs:
? E mort=
? El nu mai e7ist%:
? #ar de;abia l;am 9%8ut trecând rin aceast% oart%:
? Simţurile tale te &nşeal%/ sunt imer>ecte:
Încerc s% ocolesc s>era: Nu reuşesc: Ea creşte din nou:
"ulsea8% mai tare: #in ea ţâşnesc >ul'ere: Unul m%
nimereşte: M% r%buşesc: -e8n%:::
Abia du% ce am t%cut am de9enit conştient de >atul c%
9orbisem eu &nsumi şi c% nu 9isasem: Am simţit din nou
salteaua dur% sub mine şi banda metalic% e >runte:
$im de mai multe secunde >u linişte: Aoi l;am au8it e
S*elder sunând!
? Aşa deci@ Lacuna din memorie a >ost eliminat%:
? #a/ ciudat/ am murmurat eu: .oi uita din nou=
? "robabil c% nu:
Lumina se arinse/ &nţeându;mi dureros oc*ii: Nu m%
simţeam bine: Am >ost scos din sala &n care m% a>lam:
426
Nabou
CERCETARE LA $AŢA LOCULUI
M;au dus &ntr;un sanatoriu: Se a>la &n munţii Liban/ la o
altitudine de o mie de metri/ &ncon<urat de %duri minunate
de ini: Acolo am 8%cut tim de o s%t%mân% &ntr;un somn
*inotic ro>und:
Când m;am tre8it/ m% simţeam ca nou n%scut: Am cerut
s%;l 9%d e S*elder/ entru c% nu a9eam deloc c*e> s%
r%mân rea mult tim inacti9:
S*elder &şi >%cu aariţia abia du% dou% 8ile: M;am
ree8it asura lui &ntrebându;l dac% se &ntâmlase ce9a
nou:
? Nici urm% de Nabou@
? Ai ce sune desre asta Oamina=
? Este >oarte reţinut%/ dar accet% c% totul utea >i aşa
cum ai sus tu: Fireşte/ nu este &n stare s% o>ere nici o
e7licaţie: În rest/ se interesea8% 8ilnic de starea &n care te
a>li:
? Ai care e %rerea ta/ Cli>>=
El &şi ri9i mâinile:
? În ultimele 8ile am meditat adeseori la aceast%
o9este: Jill/ oate c% lucrurile stau totuşi aşa cum n;am
9rut eu s% recunosc/ şi ceea ce re9edeam c% 9om
&ntâmin% &n 9iitor se a>l% de<a aici/ rintre noi: Un sin'ur
lucru nu &nţele'! de ce a dis%rut şi unde= Aici/ orice lo'ic%
&ncetea8%:
42B
()nter +ru,at
? Cre8i c% &ntâmlarea mea este doar o in9enţie=
S*elder &mi use mâna e braţ/ &m%ciuitor:
? Ca medic/ trebuie s% ornesc de la starea s%n%t%ţii
tale/ care nu este tocmai cea mai bun%: Eşti obosit şi cu
ner9ii la %mânt: #e aceea/ 9a trebui s% mai r%mâi &n
sanatoriu:
? #ar e absurd@/ am rotestat eu 9e*ement:
? Ai r%bdare/ Jill/ şi uţin% &ncredere &n mine:
#escura<at/ am l%sat caul &n <os:
? Ceilalţi 'ândesc la >el=
? Ma,tabi este >oarte acti9 &n aceast% o9este: A cerut
Academiei s% &ntrerind% acţiuni entru clari>icarea &ntre'ii
a>aceri: $otuşi Academia a re>u8at/ e moti9 c% nu ar >i de
cometenţa ei s% se ocue cu ast>el de lucruri: I s;a
recomandat s% se adrese8e or'anelor de si'uranţ% &n
le'%tur% cu disariţia lui Nabou:
? Ce rost are s% amestec%m aici ser9iciul de si'uranţ%=
? Nici Abdul nu 9rea asta: Se aşteat% ca Nabou s%;şi
>ac% aariţia din cli% &n cli%: Ai totuşi/ nu ar 9rea s%
aştete inacti9: A '%sit c*iar câţi9a colaboratori de la
Institutul de >i8ic%/ disuşi s% 9eri>ice ca 9oluntari/ la >aţa
locului/ a>irmaţiile tale: "rintre ei se a>l% şi Oamina: Iar eu
am 9enit aici ca s% te &nsoţesc entru o 8i la -aalbe,:
La *otelul &n care locuisem am >ost &ntâminaţi de Abdul
Ma,tabi:
? Cli>> te;a in>ormat de<a: Mm/ din %cate ser9iciul de
si'uranţ% din -eirut a mirosit ce9a: Naiba ştie cum: Un
rere8entant al ser9iciului/ doctorul A88am/ a a%rut &n
calitate de obser9ator: #ar nu;ţi >ace 'ri<i din ricina asta:
N;o s% >ii deran<at: O siml% >ormalitate: S% mer'em@
Ceilalţi se strânseser% &ntr;o &nc%ere al%turat%: Când ne;
am >%cut aariţia/ am a9ut sen8aţia c% sunt un delic9ent/
care este con>runtat cu locul crimei: $otuşi/ am >ost salutat
cu rietenie/ >%r% re<udec%ţi:
42E
Nabou
? Ne cunoaştem/ suse doctorul A88am/ şi &mi >%cu un
semn cu oc*iul: Aoi m% &ntreb% dac% am a>lat abia &n
Antelias de intenţia lui Nabou de a leca: Altce9a nimic:
Oamina era re8er9at%: Lucrul acesta &mi con9enea: Nu
doream &n nici un ca8 s% >ie şi ea amestecat% &n toat%
o9estea asta: $rebuia s% <oace rolul unui e7ert &n
roblemele le'ate de -aalbe, şi s% conduc% cercet%rile:
În câte9a cu9inte/ le;am mulţumit celor re8enţi entru
solicitudinea lor: Aoi/ Oamina se aroie de o *art% care
re8enta 8ona ruinelor:
Ea &mi >%cu semn s% m% aroii:
? Jill/ arat%;ne/ te ro'/ drumul e care l;ai arcurs &n
noatea aceea/ urm%rindu;l e Nabou:
#e'etul meu alunec% e *art%/ de la an'lica autostr%8ii/
ân% la colina cu d%râm%turi/ a>lat% la nord de marea
teras%:
? "ân% aici &mi amintesc toate am%nuntele: Aoi/ mi;am
ierdut simţul de orientare:
Oamina st%tea >oarte aroae de mine: M% ri9ea ca e
un str%in şi 9orbea >oarte ro>esional/ aroae asru!
? Ai nimerit &ntr;un coridor care ducea &n <os: #ret
&nainte=
? Aşa mi s;a %rut:
? Înclinaţia era considerabil%=
? Nu:
? Cât a durat ân% ce ai a<uns &n &nc%erea subteran%=
? N;aş utea sune c% a9eam sentimentul timului: #ar
nu utea s% >i durat rea mult:
? Ai acum/ &nc%erea: Era mare/ >oarte &nalt%=
? $otul era estomat/ ireal: La un moment dat sem%na
cu o camer% de &n%lţime mi<locie/ aoi %rea c% se ierde &n
adâncime:
? Acolo ai au8it 9ocea e care o emitea s>era
misterioas%/ suse S*elder:
42G
()nter +ru,at
? #e unde ro9enea cu ade9%rat 9ocea/ n;am utut
stabili: O mai au8isem o dat% &n casa lui Nabou/ dintr;un
ciudat aarat de receţie:
"e bu8ele Oaminei tres%ri un 8âmbet ascuns:
Ma,tabi >%cu oc*ii mari:
? Jill/ ân% acum n;ai mai 9orbit desre asta@
? Abia acum mi;am reamintit:
? Era aceeaşi 9oce e care aţi au8it;o noatea/ &n tim
ce 9% limbaţi= 9ru s% ştie A88am: "%rea s% >ie la curent cu
toate cele etrecute:
? Nu:
? #eci mai multe 9oci=
$onul s%u ironic m% su%r%: A9eam tocmai e limb% un
r%suns dur/ dar m;am st%ânit/ entru c% &n situaţia &n
care m% a>lam am considerat c% este mai &nţelet s% >iu
re8er9at:
Cu o >i'ur% imasibil%/ Oamina se &ntoarse din nou sre
*art%:
? Colina e care a amintit;o Jill "erten,am s;a >ormat
abia la s>ârşitul secolului trecut: Aici s;au r%buşit
r%m%şiţele unor 8iduri/ cu oca8ia unui cutremur: #u% cum
ştiţi/ cercet%torul Olden a descoerit dedesubt &nc%erile
meiuane: "robabil c% o alunecare de teren le astuase &nc%
mai demult: Sala desre care este 9orba s;ar utea a>la
unde9a &n aroiere: Nu ar >i e7clus ca iniţial s% >i alc%tuit
&mreun% cu &nc%erile o sin'ur% construcţie care a9ea mai
multe c%i de acces:
Ascultam surrins: S% >i e7istat 9reo le'%tur% &ntre acei
cosmonauţi şi Nabou= Imosibil/ ideea era rea >antastic%:
#octorul A88am lu% &nc% o dat% cu9ântul:
? În aroiere de &nc%erile meiuane e7ist% mai multe
ca9it%ţi şi 'alerii/ de'a<ate şi utili8ate &nc% din eoca
roman%: A resin'e din rinciiu e7istenţa unor &nc%eri
&nc% necunoscute/ a>late &n >undaţia terasei/ ar >i absurd:
422
Nabou
#ar c*iar dac% Jill "erten,am a descoerit &nc% o
instalaţie a meiuanilor/ &n &mre<ur%ri care/ ân% &n acest
moment/ r%mân neclare/ du% arecierea mea nu re8ult%
de aici nici un moti9 care s% e7lice disariţia lui Nabou
$ebar: A88am se uit% &n direcţia mea: E de resuus c% &n
ca8ul lui Jill "erten,am a9em de a >ace cu nişte asociaţii
ro9ocate de o anumit% e7citaţie: Aşa du% cum ştim din
e7aminarea celor care au >ebr%/ &n ast>el de situaţii sunt
culate &n subconştient lucruri care nu au nici o le'%tur%
&ntre ele:
"oate c% &n tim ce se limba &n aceast% 8on% el 9isa s%
smul'% un nou secret terasei &ncon<urate de mister: "e de
alt% arte/ &l reocua ne&ncetat ersoana neobişnuit% a lui
Nabou:
Un om sensibil/ aşa cum e9ident este "erten,am/ oate
a<un'e/ datorit% unei &mre<ur%ri neobişnuite ? ca &n ca8ul
nostru ? &n situaţia de a ierde/ ca s% sunem aşa/ terenul
de sub icioare/ aşa &ncât 9isul şi realitatea s% se con>unde:
Relat%rile sale desre &nc%erea subteran% ar utea >i
aşadar/ rodusul unei >ante8ii surae7citate/ el >iind >erm
con9ins de ade9%rul lor:
? Multe mulţumiri entru indicaţie/ riost% Oamina ironic:
În ce ne ri9eşte/ 9om şti s% ne >erim de orice >el de
asociaţii de idei &nşel%toare: "entru &nceut/ nu este 9orba
decât de a descoeri &nc%erile &n discuţie: #ac% reuşim
lucrul acesta atunci ne 9a >i mai uşor s% ne d%m seama
dac% e7ist% le'%turi &ntre datele concrete sau nu:
A88am se strâmb%: Oo8iţia Oaminei nu se otri9ea cu
lanul lui: #e aceea/ el suse/ bomb%nind!
? Eu m% re>eream la un anumit unct de 9edere:
Înţele'eţi/ doctore Fara*=
? Înţele'/ doctore A88am@/ r%sunse Oamina/ uitându;se
la mine: În oc*ii ei citeam &ncura<are/ &ncredere:
42I
()nter +ru,at
Nu m% 'ândeam s% &m%rt%şesc nea%rat otimismul
Oaminei: #ac% nu se descoerea nici o do9ad% care s%;mi
dea dretate= Încrederea mea era 8druncinat%: Am &nceut
s% m% &ndoiesc de roriile mele simţuri şi eram e
<um%tate disus s%;i dau dretate lui A88am: $imorat/
aştetam des>%şurarea ulterioar% a lucrurilor:
#u% ce Oamina re'%tise terenul e care trebuia s% se
des>%şoare acţiunea de c%utare/ ne;am &ndretat sre
colina d%râm%turilor:
Era o 8i &nsorit%: #insre &n%lţimile munţilor adia un 9ânt
r%coritor: "e 9âr>uri sclieau orbitor orţiuni de 8%ad%/ sub
cerul albastru/ str%lucitor: A trebuit s% m% 'ândesc la
Antelias: Acolo se coceau din nou l%mâii şi ortocalii:
Oamina &m%rţi 'ruele de c%utare: Acti9itatea de
cercetare cu a<utorul sondelor era condus% de ea: Am
r%mas &n aroierea ei: $otuşi/ nu se sinc*isea de mine:
Când am &ntrebat dac% aş utea s;o a<ut/ m% re>u8%
surâ8ând:
? .a 9eni şi 9remea ta:
$recur% mai multe ore:
A88am 9eni sre mine:
? Se are c% nu 9om a9ea succes:
Am ridicat din umeri: Îmi era indi>erent ce credea desre
mine: #e Oamina &mi %rea r%u: Ea se a>la cu 'ruele de
cercetare/ care se &ntorceau una du% alta: Nici una nu
a9usese succes: Nic%ieri nu >usese descoerit nici cel mai
mic indiciu &n le'%tur% cu 9reo &nc%ere subteran%:
$otuşi/ Oamina nu renunţ% şi rearti8% 'ruele &n
sectoare noi: Unul dintre b%rbaţi ri9i &n direcţia mea: Era o
ri9ire obosit%/ descura<at%: Ai la urec*e mi;au a<uns
crâmeie de cu9inte!
? MalucinaţiiT ne ia dret roşti:
M;am &ntors şi am &nceut s% %şesc a%sat/ >%r% nici un
ţel/ e colin%: #intr;o dat%/ o umbr% a%ru lân'% mine:
421
Nabou
Am ri9it sre ea: Era Nadda: F%r% s% scoat% un 8'omot/
desculţ%/ se ţinuse du% mine:
? Ce 9rei=/ am &ntrebat;o eu/ nu tocmai rietenos: N;am
tim entru tine:
? Aţi >ost dedesubtul terasei/ monsieur=
? #e unde ân% unde=
? Aşa se sune:
Nai9itatea ei &mi smulse un 8âmbet:
? #a/ am >ost sub teras%: #ar nu mai ştiu cum am
%truns acolo:
Nadda &şi &nclin% caul/ coc*et/ &ntr;o arte:
? "oate ştiu eu/ monsieur:
? Ce;ai sus=
? Nu 9% su%raţi iar/ monsieur@
Oamina 9eni sre noi:
? #ar aceasta este mica:::
? #a/ madame:
"ri9irea mea continua s% >ie aţintit% asura >etei:
? Oamina/ ea cunoaşte robabil o cale de acces:
? E ade9%rat= &ntreb% Oamina scetic:
Nadda arob% cu entu8iasm:
? Cred c% da/ madame:
? Atunci/ condu;ne acolo:
? Cu l%cere/ madame:
Fata o 8bu'*i rintre d%râm%turi: Abia ne uteam ţine
du% ea:
Nadda ne conduse &ntr;un loc/ &n satele colinei/ acolo
unde lisea/ &n artea de sus a terasei/ o lac% mare:
Ori>iciul/ adânc de aro7imati9 trei metri/ >orma o
ca9itate &n care s;ar >i utut ad%osti comod mai multe
ersoane:
? Asta e tot= am &ntrebat de8am%'it: #ar aici nu e7ist%
nici un 'an':
4I3
()nter +ru,at
? O cli%/ monsieur@ Nadda lu% &n mân% un b%ţ de
lun'imea braţului/ şi &l introduse &ntr;o cr%%tur% &n'ust% de
e eretele din >und al ca9it%ţii: Acesta dis%ru cu totul
&n%untru:
#emonstraţia nu reuşi s% ne imresione8e de loc: În
multe uncte ale terasei se >ormaser% &n decursul timului
mici saţii &ntre blocurile imense:
Nadda obser9% de8am%'irea noastr%: Aşe8% o iatr% &n
desc*i8%tur% şi o &minse cu b%ţul &n%untru: Am au8i
desluşit cum iatra a c%8ut &n satele eretelui de stânc%/
rosto'olindu;se &n <os: $retat/ 8'omotul se stinse:
? Ei= &ntreb% Nadda mândr%/ sa9urând uimirea noastr%:
F%r% s% mai iard% o cli%/ Oamina aler'% s% aduc%
'ruele de cercetare:
Ma,tabi sosi şi el:
? Jill/ dac% ar >i cu ade9%rat ce9a aici@ M% resemnasem
de<a:
În tim ce sondele erau instalate e latou/ eu am
cercetat ereţii ca9it%ţii: Erau masi9i/ alc%tuiţi din calcar
ciolit:
Am acordat o atenţie deosebit% eretelui din sate:
Nu se deosebea cu nimic de restul sura>eţei interioare:
Ma,tabi se a>la lân'% mine şi d%dea din ca:
? O intrare= Imosibil@
? "%cat@ suse &mbu>nat% Nadda/ care nu se desrindea
de lân'% mine: Ce n;aş >i dat s% m% uit m%car o cli%
dincolo:
A%ru şi Oamina: Ne ri9ea neutincioas%:
? Nimic@ Sondele nu indic% nic%ieri saţii 'oale:
? #ar iatra@ S;a rosto'olit e un teren neted/ am
remarcat eu:
? E ade9%rat: #ac% am <udeca du% 8'omotul rodus/
dincolo de erete ar trebui s% >ie o 'alerie:
4I0
Nabou
? Atunci s% sar'em etecul %sta de stânc%@/ decise
Ma,tabi:
? S% &ncerc%m s%;l toim/ am rous eu: Structura e
solid%: Nu se oate &ntâmla nimic:
Oamina use s% se aduc% un emiţ%tor de radiaţii şi
bombard% eretele cu el:
Ne retr%seser%m ân% la mar'inea ca9it%ţii: Acolo/
aştetam e>ectul care trebuia s% se >ac% simţit o dat% eu
sc*imbarea structurii rocilor: Lucrul acesta se &ntâmla
>oarte reede/ dar &ntr;un mod neaştetat: "eretele nu se
descomuse/ ci se um>l% ca o erdea &n b%taia 9ântului/
>%r% s%;şi iard% &n>%ţişarea:
Am ru'at;o e Oamina s% &ntreru% tirul şi m;am aroiat
re9%8%tor de eretele care/ &n o>ida aştet%rilor/ nu era
&ncins: "rudent/ am i%it &n c%utarea ietrei: Nu am
&ntâminat nici o re8istent%: .isam= Am aucat cu ambele
mâini: Ele dis%rur% &n erete: Reede/ le;am tras &naoi:
Am mai &ncercat o dat%: Acelaşi re8ultat: Mot%rât/ am >%cut
un as &nainte: Nici urm% de iatr%: În <urul meu/ o ceaţ%
r%coroas%/ >umurie/ care &mi t%ia resiraţia: Înc% un as:
În satele meu am au8it stri'%tul Oaminei!
? Jill@ Unde eşti=
M;am retras: Ma,tabi/ Oamina şi Nadda se uitau la mine:
Oamina se ree8i asura mea/ m% i%i/ ca şi când ar >i 9rut
s% se con9in'% c% sunt &ntr;ade9%r eu:
În ciuda aariţiei mele/ nu m;am utut ori s% nu râd:
I;am luat mâna şi am dus;o sre erete: Se scu>und% &n
el/ ca &n a%:
? Simţi ce9a/ Oamina=
? Nimic/ absolut nimic@ Ce e asta=
? O stare a materiei care ne este necunoscut%:
? Ai dincolo=
? -e8n%: Sub icioare a9eam o odea neted%/ &nclinat%:
? (an'ul@
4I4
()nter +ru,at
? E osibil:
? #e neconceut@ suse Ma,tabi: C%ut%m cu cele mai
bune instrumente te*nice/ >%r% succes/ şi >ata asta::: ? el
ar%t% sre Nadda ? se descurc% aici mai bine decât ştiinţa@
Oamina continua s% ri9easc% eretele:
? #ar sondele@ #e ce nu au >uncţionat sondele=
Nişte umbre >%cur% s% se &ntunece intrarea &n eşter%: În
>aţa noastr% se a>lau A88am şi S*elder:
? Aţi descoerit 9reo urm%= &ntreb% S*elder/ uitându;se
curios de <ur &mre<ur:
? Jill este cel care a '%sit/ suse Oamina:
A88am &mi arunc% o ri9ire ironic%:
? Nu cum9a aţi trecui ca o >antom% rin 8idul acesta de
câţi9a metri 'rosime=
? "uteţi s% credeţi sau nu/ c*iar aşa a >ost/ relic%
Oamina iritat%: Ai acum 9oi >ace şi eu acelaşi lucru:
I;am &m%rt%şit lui A88am secretul:
? .edeţi/ doctore/ nu e nimic suranatural/ ci doar
m%rturia unor cunoştinţe suerioare/ la care nu a9eam &nc%
acces:
? Ai asta a re8istat tim de milenii=
? $ot aşa ca şi &nc%erile meiuane:
? $erasa aceasta ne 9a mai da &nc% mult% b%t%i de ca:
stabili Ma,tabi: #ar de ce st%m cu toţii aici= Sa mer'em
odat%@
? .rei s% 9ii cu noi=/ am &ntrebat;o e Nadda:
? Non/ non/ non@ Ea se a%r% diserat% cu mâinile şi se
d%du &naoi:
? Ia cu tine emiţ%torul de radiaţii@/ am s>%tuit;o e
Oamina: "robabil c% stânca nu 9a r%mâne rea mult tim &n
starea aceasta:
Am tra9ersat 8idul: Fascicolele de lumin% ale lanternelor
noastre alunecau de;a lun'ul unor ereţi nete8i: Un 'an'
ne ducea unde9a/ &n adânc:
4I6
Nabou
? Ca şi cum toate astea s;ar >i >ormat abia de curând/
suse S*elder:
? .ântul şi clima n;au utut s% e7ercite aici nici un e>ect/
e7lic% Oamina: Se ţinea &n aroierea mea şi la lumina
lanternei am obser9at c% se uita adesea la mine cu s>ial%:
? Nu te simţi bine= m% &ntreb% ea &n cele din urm%: Aerul
e a%s%tor/ &n%buşitor: #e mirare c% oate >i resirat@
? Mi;a trecut/ am sus eu: "oate c% de 9in% a >ost aerul:
A9eam &ntr;ade9%r sen8aţia c% sunt bolna9: Caul m%
durea şi oc*ii &mi ardeau ca >ocul/ aşa &ncât &i &nc*ideam
mereu: #ar de 9in% nu era aerul şi nu &mi trecuse de >el:
Isto9itor/ m% >r%mânta 'ândul! ai mai >ost o dat% aici= Sau
nu e decât un 9is/ o *alucinaţie/ o l%smuire a siritului t%u
bolna9= Ca un sin otr%9it/ 'ândul acesta &mi st%tea &n>it &n
creier:
Ma,tabi o luase &nainte: Ne >%cea semne cu lanterna:
Ceilalţi 'r%bir% asul: M;am târât du% ei:
Aoi am a<uns &ntr;o &nc%ere destul de mare: Aici
domnea o be8n% delin%/ camera era absolut 'oal%: "ereţii
erau nete8iţi ca &n 'an': "re8entau un model romboidal
>ormat din ş%nţuleţe >ine/ s%ate &n iatr%:
? Aceasta este sala/ Jill=/ &ntreb% Oamina:
Eui8at/ resirând 'reu/ m;am uitat de <ur &mre<ur:
? :::Nu ştiu:
? Nu e nici o s>er% luminoas%/ stabili A88am sec:
? "oate c% a >ost o re>lecţie: Credeţi;m%::: nu;mi ot
aminti/ am o>tat eu:
? Jill/ ai 9orbit de un coridor &n ant%/ suse Oamina:
Am '%sit un ast>el de coridor: #e asemenea o sal%: #e unde
ai >i ştiut toate astea dac% nu ai >i >ost aici=
? Aşa e/ am murmurat eu: $otuşi:::
? Unde se a>la s>era/ când ai %truns &n sal%=
? În >aţa mea:
? #eci e eretele ous:
4IB
()nter +ru,at
? #a: &n lumina ma'ic% e care o emana/ nu am 9%8ut
decât umbra lui Nabou:
A88am &ndret% lanterna asura mea tim de o secund%:
? Ce am reali8at=
? Oricum/ am descoerit nişte &nc%eri necunoscute/
relic% Oamina e un ton asru:
? #a/ desi'ur/ cole'ii din secţia de ar*eolo'ie 9or s%ri &n
sus de bucurie:
Abdul şi Oamina cercetar% sala/ cioc%nir% ereţii/ ta9anul/
odeaua: F%r% nici un re8ultat: Nu reuşeau s% ricea% nici
sensul romburilor/ &n m%sura &n care era ermis s% resuui
c% modelul rere8enta mai mult decât o ur% decoraţie:
St%team >%r% s% >ac nimic: "ri9irea mea r%t%cea de colo;
colo: Nici un unct de sri<in/ nici o amintire:
? S% &ncerc%m cu emiţ%toarele de radiaţii/ rouse
Ma,tabi:
Oamina use aaratul &n >uncţiune: Ra8a trecu de la o
sura>aţ% la alta: $im de o or%/ aroae:
O>tând/ Oamina l%s% &n <os emiţ%torul:
? Nu are nici un sens: Cum a >ost/ Jill= #oar ai 9%8ut
lumina s>erei &nc% de e coridor:
? #a/ &nc% de dearte: Ca o stea care:::
M;am cl%tinat şi m;am sri<init de ereţi: Simţeam c%
sunt e unctul de a;mi ierde cunoştinţa: Cercuri orbitoare
&mi dansau &n >aţa oc*ilor:
S*elder s%ri &n a<utorul meu: Oamina m% sri<ini/ alid% şi
la ca%tul uterilor:
? Are ne9oie de aer roas%t: A >ost rea mult entru el:
Isto9it/ am >%cui un semn c% nu e ne9oie:
? Nu e c*iar aşa de r%u@
? S% mer'em@ suse Ma,tabi: #u% %rerea mea/
re8ol9area eni'mei nici nu trebuie c%utat% aici/ ci la
intrarea 'aleriei: Ar trebui s% &ncerc%m cu alte mi<loace:
4IE
Nabou
Acuma/ Academia se 9a ocua/ &n s>ârşit de aceast%
roblem%:
CEL DE AL TREIZECILEA
(r%me8i de nori albi ca 8%ada luteau deasura
9âr>urilor munţilor: .isam ri9ind la ei/ c%utam mereu &n
&n>%ţişarea lor bi8ar% >i'uri şi >orme noi: Ai &n <urul meu
domnea liniştea bine>%c%toare a casei &n care m% a>lam de
mai multe s%t%mâni:
Nici un 8'omot/ nici un cu9ânt rostit cu 9oce tare nu;mi
&ntreruea starea de somnolenţ%: Medici şi &n'ri<itori
amabili 9eneau şi lecau titil/ ser9oautomate &mi dereticau
>%r% 8'omot camera şi &mi aduceau mâncarea:
La &nceut m;am a%rat cu diserare &motri9a acestei
lumi: Aoi/ monotonia 8ilelor &mi &n9inse re8istenţa: $otuşi/
nu m;am redat: Îmi 9eri>icam memoria ân% &n erioada
coil%riei/ re8ol9am robleme de matematic%/ recitam
4IG
()nter +ru,at
oe8ii: Aceste &ncerc%ri &mi reuşir% e delin: Funcţionea8%@
ar >i sus OsLin MaNl:
#in când &n când mi se >%ceau 9i8ite: #e cele mai multe
ori era S*elder: #ar de >iecare dat% r%mâneam la cu9inte
e9a8i9e/ la un 'est de re'ret: #e câte ori &ntrebam/
rimeam acelaşi r%suns! nici urm% de Nabou/ nici un
re8ultat &n -aalbe,:
Su>eream şi mai r%u când 9enea Oamina: Îmi d%dea
seranţe 9a'i/ 9orbea de r%bdare: #ar a9ea o ri9ire
osomorât% şi 9ocea &i tremura:
O c*inuia 9reo b%nuial%= Era acelaşi 'ând sumbru/ care
m% curindea şi e mine &n ceasurile liniştite=
#a/ erau momente când m% &ndoiam de mine &nsumi şi
când m% simţeam ars de &ntrebarea neliniştitoare dac% nu
cum9a >usesem &n stare s%;l omor e Nabou: F%r% s;o ştiu@
Ai aoi/ toţi m% &ncon<urau cu ri9iri &ntreb%toare!
Ma,tabi/ S*elder/ Oamina/ A88am:
C? Unde a r%mas Nabou $ebar/ Jill "erten,am= Nu;ţi
credem o9estea: N;o cre8i nici tu@ Nu/ deci r%sunde şi
recunoaşte@
? Nu am nici o le'%tur% cu disariţia lui Nabou: Am >ost
martorul unei &ntâml%ri ine7licabile: Asta e tot:
? Ceri mult% &nţele'ere din artea noastr%/ dar nimic nu
ledea8% &n >a9oarea ta: Nici m%car dra'ostea entru
Oamina/ c%ci ea este mobilul crimei@
? Cu ce dret sunt susectat=
? Ascult%/ "erten,am: Înc% de e na9% ai ar%tat c% eşti
>oarte a'itat şi s;a a<uns la con>licte &ntre 9oi doi:
? Am >ost oare eu de 9in%=
? Nu te minţi sin'ur@ Îţi aminteşti de discuţia cu MaNl=
? Lucr%rile sale de cercetare m% interesau:
? Nu >%r% moti9@ "rin el ai &ncercat s% a>li tot mai multe
desre biomate: "ân% ce ţi;ai utut reali8a o ima'ine dorit%/
care s% oarte tr%s%turile lui Nabou: Atunci ai 9%8ut &n >ine
4I2
Nabou
osibilitatea re8ol9%rii con>lictului t%u: Nu ai &ntrebat tu
oare dac% o >iinţ% rodus% arti>icial oate >i distras%
intenţionat=
? Cu toate acestea::: nu am a9ut niciodat%T
? A/ nu/ te am%'eşti cu 'ândul c% biomatul nu e om ci
doar un lucru@
? #ar el era un biomat@
? Oare= &n seara aceea de ce ai lecat la Antelias=
? "entru c% a dorit;o Oamina:
? $e;a incitat ea=
? M;am dus de bun% 9oie/ de dra'ul ei: Ai &n a>ara de
asta:::
? Ei=
? În a>ar% de asta 9oiam s%;l mai 9%d o dat% e omul
care reuşise s% sura9ieţuiasc% timului:
? Nimeni nu sura9ieţuieşte timul:
? RaN Fulton mi;e martor@
? -%trânul acela= $otul nu e decât un rete7t: Când ai
a>lat c% Nabou 9a leca &ntr;o c%l%torie/ ai cre8ut c% s;a i9it
rile<ui:
? Ce moti9 aş >i a9ut s%;l omor=
? Nici n;ai 9rut s%;l omori/ ai 9rut doar s% distru'i::: un
obiect: #e aceea l;ai urm%rit: În &ntunericul ruinelor l;ai lo9it
şi l;ai ascuns: Unde9a:
? Nu ştiu nimic desre asta:
? S;a etrecut &ntr;o stare de r%t%cire a minţilor: Eşti
dement/ "erten,am: Iremediabil dement@D
Insule &nalte de nori albi alunec% ân% ce disar &n âcla
9iolet% a 8%rilor:
M;am retras de la >ereastr%: Ne*ot%rât/ st%team &n
camer%: "ri9irea &mi c%8u asura ceasului: În curând/
automatul trebuia s%;mi aduc% masa de sear%: Aoi/ un
4II
()nter +ru,at
&n'ri<itor urma s% se uite &n%untru şi s%;mi ure8e noatea
bun%: Ai e urm% 9a mai trece &nc% o 8i:
În di>u8or se au8i 9ocea automatului de la receţie: M%
&ntreba dac% ot 9orbi cu madame Fara*: Fireşte c%
uteam: Numai nişte moti9e neobişnuite uteau s;o
determine e Oamina s% m% caute la o or% atât de târ8ie:
"resuunerea mea se ade9eri: #ac% de obicei ea a>işa un
otimism &n satele c%ruia se ascundeau 'ânduri ne're/ de
data aceasta >i'ura ei tr%da &n e'al% m%sur% bucurie şi
8%%ceal%:
? .reun re8ultat la -aalbe,= am &ntrebat;o eu
ner%bd%tor:
? Nu/ Jill: Nu s;a a9ansat nici m%car cu un as: Ea se
aşe8% ţinându;şi resiraţia şi m% ri9i %trun8%tor: #ar eu@
? $u= Cum aşa=
? -anda de ma'neto>on din Antelias@ Am reuşit s;o
desci>re8: Nu/ sensul te7tului &nc% nu/ dar limba: Este:::
meiuana@ "rintr;o comaraţie cu descoeririle lui Olden/
lucrul a >ost clar do9edit:
Nu eram &n stare s% mai rostesc nici un cu9ânt/ Oamina
&mi &ntinse mâna cu blândeţe:
? R%mâi liniştit/ Jill@ Atiu c% e de neconceut: #ar numai
o <udecat% calm% ne oate a<uta s% a9ans%m: Încet/ ea
ad%u'%! Cum sunea mereu Nabou:::
M;am alecat sre ea: În oc*ii ei se 9edeau lacrimi:
? Oamina@
Ea &şi &ntoarse >aţa:
? Iart%;m%: Jill: E rea mult: Nu mai ot: Când am
descoerit asta/ aş >i 9rut s% disar/ s% >u': Am >ost
curins% de o saim% de nedescris: În de>initi9/ de ce=
#oar/ du% toate aarenţele/ era un om ca şi noi: Îns%
tocmai aceast% aarenţ% este atât de &n'ro8itoare: Atât de
str%in% şi de neconceut@ Ai aoi m;am 'ândit la tine/ la
4I1
Nabou
&ndoielile tale/ la luta e care ai dus;o cu ceea ce nu oate
>i &nţeles/ la::: &n>rân'erea ta:
Ce aş >i utut r%sunde= Nu mi;a 9enit nimic &n minte:
"arcur'eam camera de la un ca%t la cel%lalt:
În cele din urm%/ entru a sar'e t%cerea a%s%toare/
am &ntrebat;o!
? Cum de te;ai 'ândit tocmai la meiuan%=
? #escoerirea de sub teras%/ &ntâmlarea ta::: Am
&ncercat: #e >at/ nu ţi;am sus &nc% totul: În tim ce
studiam micro>ilmele meiuane mi;a atras atenţia un cu9ânt
care seam%n% cu numele lui: "otri9it interret%rii e care a
dat;o Olden acestei limbi str%ine/ $ebar ar &nsemna Ccel de
al trei8ecileaD:
? Ce ar utea s% &nsemne asta=
? "oate o coincidenţ%:
? În ca8ul acesta nu cred &n coincidenţe/ Oamina: Atii c%
m% ocu aici cu studiul istoriei -aalbe,ului: Medicii nu 9%d
cu oc*i buni lucrul acesta/ dar trebuie s% m% ocu cu ce9a:
#e curând am rimit material nou: Mi l;a rocurat unul din
&n'ri<itori/ ori'inar din -aalbe,: O cronic% 9ec*e: Multe
lucruri con>u8e: Elemente de le'end%/ amestecate cu altele
credibile din unct de 9edere istoric:
În ea am '%sit do9ada c% la &nceutul secolului al FIF;lea/
un cercet%tor >rance8/ e nume .olneN/ s;a interesat de
aceste ruine: Aş >i trecut este asta/ dac% &n acest conte7t
nu ar >i >ost omenit un &n9%ţat care a tr%it la curtea
emirului din Mar>ou,* şi care se numea Nabou El Ja*ed
$rabar:
Asem%narea de nume mi;a atras numaidecât atenţia: Ai
&nc% ce9a! el ar >i >ost/ aşa scrie &n cronic%/ un b%rbat >oarte
&nţelet/ care a c%l%torit >oarte mult şi care &ntr;o bun% 8i a
dis%rut >%r% urm%@
Oamina scoase o c%rticic% din bu8unar şi o r%s>oi a'itat%:
? Un dicţionar al limbii meiuane/ &mi e7lic% ea:
413
()nter +ru,at
Consiliul cercet%rii l;a alc%tuit du% moartea lui Olden/ A
>ost cu si'uranţ% o oeraţiune e7trem de di>icil%: Maşinile
de tradus au lucrat luni &n şir: Limba meiuan% oate >i
desci>rat% doar cu a<utorul 9ec*ii scrieri cunei>orme
sumeriene:
Oamina '%si ceea ce c%uta:
? Ja*ed $rabar: Cu9ânt cu cu9ânt asta ar &nsemna:::
Oc*ii i se m%rir%/ >aţa i se cris%:
? Oamina/ 9orbeşte odat%@ Ce &nseamn% Ja*ed $rabar=
? Unu din trei8eci: #eci/ cel de al dou%8eci şi nou%lea@
? Când se sune c% ar >i a9ut loc ateri8area meiuanilor
e "%mânt=
? În urm% cu aro7imati9 şase mii de ani:
? Absurd/ totul e absurd@ Nu;mi ot ima'ina aşa ce9a@
? Jill/ cred c% 9a trebui s;o >acem: F% socoteala! Nabou
El Ja*ed/ cel de al dou%8eci şi nou%lea/ a tr%it &n urm% cu
dou% sute de ani: Nabou $ebar/ cel de al trei8ecilea/ &n
eoca noastr%: #ou% sute &nmulţit cu trei8eci >ac şase mii@
A durat o 9reme ân% ce am reali8at lucrul acesta
incredibil şi ân% ce am reuşit s% tra' conclu8iile de aici:
? Oamina@ Meiuanii trimit cu a<utorul unor na9e cosmice
automate/ la anumite inter9ale de tim/ cercetaşi e
"%mânt/ biomate care transmit unei centrale obser9aţiile
lor@ În >elul acesta/ ei sunt er>ect in>ormaţi &n le'%tur% cu
9iaţa şi cu e9oluţia noastr%:
? "%trunderea unor coruri saţiale str%ine nu oate
r%mâne neobser9at%: Ai &n a>ar% de asta/ de ce atâta
mister= "uteau s% 9in% c*iar ei: E7act ca atunci:
? "e atunci/ "%mântul nu era interesant entru ei:
Meiuanii au a%rut &n lumea noastr% datorit% lanetei lor de
ori'ine: #eci o sarcin% ştiinţi>ic% >oarte recis% i;a adus aici:
Când au '%sit &ns% e "%mânt 9iaţ% suerior or'ani8at%/ au
*ot%rât s% nu &ntreru% contactul: Omenirea a9ea de
str%b%tut un drum lun': Era ne9oie de mult tim ân% ce
410
Nabou
stadiul de89olt%rii sociale suerioare s% >ie atins: Lucrul
acesta &l ştiau: Ai de aceea au reali8at o unte automatic%:
"oate c% la &nceut e7lorarea se >%cea e aceast% cale
doar la >iecare o mie de ani: Abia mai târ8iu/ când
de89oltarea noastr% s;a accelerat/ inter9alul de tim a >ost
micşorat: "oate c% e7ist% mai mulţi cercetaşi e "%mânt:
Cine oate şti= Calculul nostru nu trebuie nea%rat s% >ie
corect: Asta nici nu este m%car lucrul *ot%râtor: Cercet%rile
sub teras% trebuiesc intensi>icate: Acolo ne 9om aroia de
re8ol9area eni'mei: La &nceut nu m;a cre8ut nimeni: Îns%
acum/ lucrurile arat% alt>el:
? Eu am in>ormat de<a Consiliul Academiei &n le'%tur% cu
cele constatate de mine:
? S% ser%m c% se 9a lua cât mai reede o *ot%râre: A*/
Oamina/ de câte ori nu m;am &ndoit de mine &nsumi@ Acum
m;am liniştit:
În noatea aceea n;am utut dormi: Înc% &nainte de i9irea
8orilor am &nceut s%;mi &mac*ete8 lucrurile: Nu mai era
nici o &ndoial% c% &n urm%toarele ore mi se 9a da drumul din
sital:
#u% micul de<un &şi >%cu aariţia medicul şe>:
? Atiu desre ce este 9orba/ ro>esore@ am <ubilat eu:
? Ce &nseamn% asta= m% &ntreb% el cu ri9irea aţintit% e
'eamantanele mele:
? (eamantanele= Am râs de &ntrebarea aceasta >%r%
rost: "ot >i luate: Sunt 'ata: În <urul rân8ului trebuie s% >iu
la -aalbe,:
"ro>esorul &şi ridic% oc*elarii e >runte şi 9eni mai
aroae de mine:
? O mic% recidi9%/ nu= Nu >ace nimic/ sc%%m imediat de
ea: Oc*elarii c%8ur% e nas: "entru a8i/ tratament cu duşuri
reci@
În tim ce ieşea/ le e7lic% asistenţilor care &l &nsoţeau &n
ce const% teraia:
414
()nter +ru,at
? Cam &n9ec*it%/ dar e>icace: .;ar >ace bine şi 9ou%@
! MAI ADUCEŢI AMINTE% NABOU&
Aştetam &n >iecare 8i: În >ine/ am >ost anunţat c%
urmea8% s% rimesc o 9i8it%: S*elder şi Ma,tabi: .eselia
e7a'erat% cu care m;a salutat Abdul nu mi;a l%cut: Era
arti>icial%/ ur şi simlu r%u <ucat%:
? Ar%ţi e7celent/ Jill@ Stri'% el: Aş 9rea s%;mi mear'% şi
mie tot aşa:
? Mulţumesc@ am morm%it eu:
? Ce mai 9rei= Îşi >reca mâinile şi se uita e >ereastr%: O
ri9elişte admirabil%: Munţii/ %durile astea@
416
Nabou
? La naiba/ &ncetea8% o dat% cu teatrul %sta/ Abdul@ am
e7lodat eu: Ce a &ntrerins Academia &n le'%tur% cu
raortul Oaminei= Ai de ce continui s% m% mai a>lu &n
aceast%::: cas% de nebuni=
S*elder şi Ma,tabi sc*imbar% o ri9ire:
Ma,tabi &şi &ncreţi >runtea şi &şi drese 'lasul:
? #a/ Jill/ cu raortul acesta lucrurile stau cam aşa!
c*estiunea a ro9ocat mult% a'itaţie/ a a<uns ân% la
Consiliul mondial al cercet%rii: Ast%8i se &ntocmeşte un
re>erat:
Nimeni nu contest% >atul c% banda de ma'neto>on &n
discuţie conţine elemente de limb% meiuan%:
? #ar este meiuana@ Oamina a 9eri>icat lucrul acesta cu
cea mai mare atenţie:
? Nimeni nu se &ndoieşte: Asta nu do9edeşte &ns% >atul
c% ar e7ista 9reo le'%tur% &ntre Nabou şi 9reo central%
meiuan%:
Am i8bucnit &ntr;un râs sonor:
Abdul nu;şi ierdu >irea:
? În ultimul tim tocmai au >ost receţionate de c%tre
di>erite institute anumite semnale radio/ desre care se
resuune c% sunt &n limba meiuan%: Ele ro9in/ uternic
distorsionate/ din re'iunea stelei >i7e $au Ceti: "robabil c%
sunt retransmise rintr;o reţea de relee cosmice/ dintre
care unul este de>ect: În momentul de >aţ% se >ac e>orturi
entru desci>rarea semnalelor:
Ele ot >i receţionate cu orice aarat ce9a mai sensibil:
#ac% &nre'istrarea noastr% nu are s% >ie e delin identic%
cu aceste emisiuni/ lucrul se oate datora calit%ţii di>erite a
receţiei:
? Cam asta ar >i/ nu=/ am sus eu ironic:
? Nu >ac decât s%;ţi aduc la cunoştinţ% conţinutul
re>eratului/ suse Ma,tabi: În al doilea rând/ sensul numelor
Ja*ed $rabar şi $ebar/ din limba meiuan%/ nu este si'ur:
41B
()nter +ru,at
#in cau8a aceasta/ el a >ost resins de secţia de lin'9istic%
a Consiliului mondial de cercet%ri:
? Ce n;aş da s% ot 9edea mutra lui MaNl la aceast%
re9%rsare de &nţeleciune a &naltului >or@
? În al treilea rând/ cercet%rile din -aalbe, urmea8% s%
>ie susendate: #escoerirea este areciat%: #ar nu e7ist%
nici un moti9 entru a c%uta mai dearte:
? -ra9o@
? "e ba8a acestui re>erat/ Oamina şi;a dat seama de
eroarea ei şi şi;a retras raortul:
? -un/ atunci &mi retra' şi eu declaraţiile: Am 9isat/ am
>anta8at/ cum 9reţi 9oi@ Numai/ l%saţi;m% odat% s% ies de
aici: "lin de mânie/ m;am &ntors c%tre S*elder: Cli>>/ nu sunt
bolna9 mintal@ Indi>erent de >atul dac% cole'ii t%i din
sanatoriu cred sau nu lucrul acesta@
S*elder m% &minse cu blândeţe e un scaun:
? Eşti nedret >aţ% de mine şi >aţ% de Abdul: O s%;ţi dai
seama numaidecât de asta:
? Aşa= $e ro'/ nu;ţi >ace robleme@ "ot s% mai suort:
? Ar >i bine/ Jill@ S*elder >%cu o au8%/ m% ri9i cu un
oc*i critic: Aoi/ suse/ accentuând >iecare cu9ânt! Nabou
s;a &ntors din c%l%toria lui:
Atirea aceasta m% lo9i ca o m%ciuc%:
? Imosibil@ "ri9irea mea r%t%cea de la unul la altul:
Abdul/ sune;mi c% nu este ade9%rat@
? Se a>l% cu ade9%rat &n Antelias/ relic% Ma,tabi:
Am continuat s% nu cred:
? Atunci 9reau s%;l 9%d/ s%;l 9%d numaidecât@
? #ac% nu ai &ncredere &n noi/ m% ro'/ utem s%;l
c*em%m:
? #oresc s% stau >aţ% &n >aţ% cu el@
? Nu >i &nc%%ţânat/ Jill/ m% ru'% S*elder: L;am &ntrebat
dac% a >ost &n -aalbe,: A ne'at cate'oric lucrul acesta:
41E
Nabou
A>irm% c% ar >i >ost >oarte dearte: Mai mult nu am utut
scoate de la el: Atii doar cum e:
? .reau s%;l 9%d@
? "oate c% este mai bine aşa/ suse Ma,tabi:
S*elder &şi muşc% bu8ele:
? #in artea mea:::
Oousse> ne salut% rece:
? Nabou este acas%= &ntreb% Ma,tabi:
? -ine&nţeles: .% ro'/ messieurs@
Îmi 9enea s%;l iau e Oousse> de 'uler şi s% urlu la el s%
nu &ncerce s% m% duc% de nas: Nu mai e7ista nici un Nabou
$ebar: Aoi ne;am a>lat din nou &n &nc%erea cea mare de la
arter: (las9andul era desc*is: -ri8a m%rii %trundea &n
interior: $oate erau ca &nainte:
Simţeam c% abia mai ot suorta &ncordarea: S*elder
tr%'ea &n ermanenţ% cu coada oc*iului la mine: Furios/ i;
am &ntors satele:
La eta<ul de sus se trânti o uş%: Nişte aşi se aroiau de
scar%: Mi s;a orit resiraţia/ am &n%lţat caul: Cu aşi uşori
Nabou cobora treat% du% treat%:
#a/ era Nabou@ Sulu/ uternic/ elastic/ aşa cum &l ştiam:
#easura costumului ne'ru/ &nc*eiat ân% la 'ât/ caul ras
la c*elie şi >aţa alid%:
Îmi &ntinse mâna: M% str%b%tu un >ior: S*elder se ţinea &n
aroierea mea:
? Oamina nu este aici= l;am &ntrebat eu e Nabou: Ce
'reu &mi 9enea s% 9orbesc e un ton neutru/ de
%l%9r%'eal%@
? Nu/ r%sunse el: În ultimul tim 9ine rar la Antelias:
? Aţi >ost lecat: Aţi a9ut treab% la -aalbe,=
"ri9irea lui r%mase &ndretat% asura mea/ dar era 'oal%/
lisit% de e7resie:
? La -aalbe,::: nu:
41G
()nter +ru,at
Aşa reacţiona el adesea la &ntreb%ri: Nu a9ea nici un sens
s% mai insist: #e aceea mi;am sc*imbat tactica:
? $rebuie s%;mi cer scu8e >aţ% de dumnea9oastr% entru
9i8ita mea târ8ie de atunci:
? Cum aşa=
? Nu 9% mai amintiţi=
El t%cu: Aştetam &ncordat:
? #a/ acum &mi amintesc: .i8ita dumnea9oastr% a >ost
cam inoortun%: Ce 9oiaţi &n de>initi9= Suneaţi c%::: nu ai
dretul s% ocoleşti &ntreb%rile:
Am bâi'uit du% un unct de sri<in:
? S% ne aşe8%m/ suse Nabou calm:
Nu am mai luat arte la con9orbirea care a urmat:
Ma,tabi de8b%tea cu Nabou lanuri de 9iitor: "%rea c%
uitase moti9ul ade9%rat al 9i8itei noastre: Nu;i %sa nici de
S*elder/ nici de mine:
Îl ri9eam ne&ntrerut e Nabou: Cu restul de lo'ic% e
care mi;l mai l%sase uimirea am reali8at situaţia >%r% ieşire
&n care m% a>lam: Ai nimeni nu;mi utea a<uta: Cel mult/
medicii din sanatoriu@
#intr;o dat%/ am obser9at un lucru care &mi atrase
atenţia &n cel mai &nalt 'rad: Aroae c% &mi 9enea s% sar &n
sus:
S*elder/ care obser9% sc*imbarea mea de diso8iţie/ dar
care/ din unctul s%u de 9edere/ o interret% 'reşit/ m%
&ntreb% seriat!
? Ce ai=
L;am resins cu un 'est 9iolent al mâinii şi i;am sus lui
Nabou!
? Rana dumnea9oastr% s;a 9indecat e7celent:
El m% ri9i/ e8it%:
? Care ran%=
? "%i da/ e Sindbad 9;aţi r%nit: La &nc*eietura mâinii@
Nabou &şi ri9i raid mâna stân'%:
412
Nabou
? Nimic:
? Nu/ a >ost la dreata@
? Aşa= Nu mai ştiu:
? Rana era lisit% de imortanţ%/ totuşi sân'era
uternic:
S*elder r%mase stue>iat:
? Ar%taţi;mi:
El al% mâinile lui Nabou cu o mişcare raid%/
ro>esional%: "ielea era ne9%t%mat%/ nic%ieri nici cea mai
mic% urm% a 9reunei r%ni sau cicatrice:
Nabou rimi cu indi>erenţ% constatarea ne'ati9%:
Am insistat s% lec%m:
Abia %r%sir%m casa şi i;am sus lui S*elder cu cea mai
mare *ot%râre!
? Nu este Nabou $ebar@
? #in cau8a r%nii=
? Cli>>/ l;ai consultat e bord: Nu ţi;a atras atenţia rana=
? Nu;mi mai ot aminti:
? Îns% cu oca8ia ultimei mele 9i8ite &n Antelias am utut
s% obser9 &nc% o dat% mica cicatrice@
S*elder ridic% din umeri:
L;am imlorat e Ma,tabi!
? Abdul/ tu oţi s;o con>irmi: A9ea la mân% o ran% care
sân'era:
? Îmi are r%u/ Jill: În cursul orelor critice etrecute e
marea de ma'm% aroae c% nu l;am utut 9edea: Ai >ost
sin'ur cu el &n unctul de comand%:
? Oamina trebuie s% ştie@ S;o &ntreb%m@
Imediat ce elicoterul nostru &şi lu% 8borul şi ne;am
&n%lţat deasura muntelui/ S*elder stabili le'%tura 9ideo cu
Oamina:
M;am &n>undat &n colţul cabinei: Îmi era imosibil s% m%
ar%t acum &n >aţa ei: Ea &ns%şi su>erea: Asta era e9ident:
41I
()nter +ru,at
"robabil c% *ot%rârea Consiliului mondial o a>ectase
uternic:
S*elder se alec% &nainte:
? #oar o &ntrebare/ Oamina: Îţi este cum9a cunoscut c%
Nabou s;ar >i r%nit e Sindbad=
Fi'ura ei se &ncord%:
? #e ce nu &l &ntrebi c*iar e el= S;a &ntâmlat ce9a=
? #a şi nu/ r%sunse S*elder ner%bd%tor: $e ro'/
r%sunde;mi@
? N;am obser9at nimic &n le'%tur% cu 9reo ran%:
O oboseal% adânc% m% coleşi: Am &nc*is oc*ii:
Câte9a minute mai târ8iu eram din nou &ncon<urat de
liniştea sanatoriului:
"NTORS!TURA
Cred c% eram bolna9 cu ade9%rat/ >oarte bolna9: $r%iam
&ntr;o stare de aatie/ m;am i8olat de bun% 9oie/ am re>u8at
orice 9i8it%:
411
Nabou
Adesea st%team &naintea mnemo'ra>ului şi ascultam
ceea ce &nre'istrasem: (ândurile şi amintirile se n%ruiau
totuşi ca nisiul mişc%tor: Oamenii de9eneau sectre/
cu9intele lor/ şoate &nde%rtate:
Uneori a9eam momente &n care memoria mea lucra cu o
>ebrilitate dureroas%: $otul &mi de9enea atât de actual/ de
arc% s;ar >i etrecut abia atunci: R%t%ceam cu Oamina rin
li9e8ile de caişi din -aalbe,/ olemi8am cu OsLin MaNl &n
le'%tur% cu biocibernetica/ &l urm%ream e Nabou ân% la
'raniţa luminoas% e care doar el era &n stare s;o
de%şeasc%: Asta dura câte9a secunde/ aoi simţeam c% se
>ace din nou linişte şi 'ol &n mine:
Într;o noate m;am tre8it şi l;am 9%8ut e Nabou lân'%
atul meu: M% ri9i 'ânditor şi suse!
? C$e temi c% ţi;ai ierdut minţile din cau8a mea=
? Medicii se tem:
? Îşi 9or da seama de eroarea lor:
? Cum oare= Re&ntoarcerea ta le d% lor dretate/ nu mie:
? Nu m;am &ntors de loc din nou/ entru c% nu am >ost
niciodat% lecat:
? Aceasta este nebunia/ contradicţia de nere8ol9at de
care su>%r: .ocea s>erei luminoase a sus c% ai e7ista &n
trecut:
? Nu ştiu nimic desre asta:
? Acuma minţi:
? Atii tu oare/ din roria ta e7erienţ%/ ce a >ost/ &nainte
de a ţi se tre8i conştiinţa= Nu ai >i ştiut nici m%car c% te;a
*r%nit mama ta/ dac% nu ţi s;ar >i sus;o:
? Asta e ade9%rat:
? .e8i@ Wi;am sus doar/ nu 9ei &nţele'e niciodat% ceea
ce se &ntâmla cu mine şi &n <urul meu:
? Îmi aduc aminte:
? Lucrurile s;au etrecut totuşi alt>el: #ra'ostea ta
entru Oamina nu intra &n lanul meu: Nici entru mine nu
633
()nter +ru,at
e7ist% osibilitatea de a >ace antici%ri absolute/ de a
ro>eti8a:
? .rei s% sui rin asta c% ţi;am recunoscut natura şi
sensul e7istenţei=
? $e;ai aroiat de ade9%r:
? #eci am dretate! nu eşti om/ ci o creaţie a unei alte
lumi:
? $ot aşa aş utea şi eu susţine c% tu ro9ii de e o alt%
stea: "resuunerile >%r% do9e8i sunt simle >ra8e:
? Lo'ica nu te %r%seşte niciodat%=
? Este su>letul meu:
? Un su>let trist/ rece şi s%rac@ Am ştiut c% &ţi liseşte
ceea ce noi numim inim%/ ceea ce e noi ne >ace oameni:
? Ceea ce tu numeşti inim% nu &mi liseşte: #ar &nţele'
c% este 9orba de mai mult decât de imulsul care m% >ace
s% tr%iesc:
? Ai ce se 9a &ntâmla acum= Ne;am &ntâlnit e o otec%
&n'ust% şi nu utem trece unul e lân'% cel%lalt: Unul dintre
noi trebuie s% se dea la o arte:
? Cel uternic 9ei >i tu:
? M% &ndoiesc: Uit%;te la mine/ sunt la ca%tul uterilor@
? Fiecare resiraţie este un &nceut nou: #ac% 9rem
lucrul acesta@ Ai tu &l 9rei/ nu=D
#ialo'ul >antomatic luase s>ârşit:
Am c%8ut &n erne şi am a9ut sen8aţia c[ am de%şit o
cri8% uternic%:
În dimineaţa urm%toare/ &n toat% casa domnea a'itaţia:
Medici şi &n'ri<itori şuşoteau e coridoare: Nimeni nu se
mai interesa de acienţi: Ordinea resectat% alt% dat% cu
atâta stricteţe era dat% este ca:
Întreb%rile e care le uneam nu rimeau nici un
r%suns: Un 8âmbet con>u8/ o ridicare a umerilor/ asta era
tot: #in când &n când surrindeam cu coada oc*iului câte o
ri9ire curioas% aţintit% raid asura mea: Se >%cea oare
630
Nabou
9reo le'%tur% &ntre mine şi un anumit e9eniment desre
care nu ştiam nimic= Uimirea mea crescu &n clia &n care
medicul şe>/ &mreun% cu statul s%u ma<or/ &mi >%cu o 9i8it%
la o or% neobişnuit%:
? Cum a >ost noatea= "l%cut%= El &şi ridic% oc*elarii e
>runte:
M;am >erit s% su>lu 9reun cu9ânt desre dialo'ul meu
nocturn:
? Mulţumesc/ a >ost otri9it%:
? Mm::: sunt >oarte mulţumit de dumnea9oastr%: Nu 9eţi
mai >i rea mult tim oasetele nostru:
? Ieri nu eraţi &nc% atât de otimist/ ro>esore:
? #a/ ieri@ Aoi se adres% &nsoţitorilor: #in acest
moment/ re'im normal:
Mirat/ l;am &ntrebat!
? "entru ce=
? .eţi a9ea ne9oie de asta:
? Aţi stat de 9orb% cu doctorul S*elder=
? Fireşte: Cole'ul S*elder 9% 9a >ace o 9i8it% &n
urm%toarele 8ile:
Rân<etul asistenţilor &mi stârni curio8itatea:
? "ro>esore/ de >at ce se &ntâml% aici=
El se aşe8% lân'% mine:
? Sunteţi curios=
? .% mir% asta=/ am mârâit eu: #e ce nu mi se sune
ade9%rul=
? R%bdare@ "ro>esorul m% b%tu e umeri: Mai sunteţi
&nc% acient: Mâine 9om mai 9edea: Ai lec%:
M;am &ntrebat mult tim ce utuse s%;l determine e
ro>esor s%;şi sc*imbe %rerea desre starea s%n%t%ţii
mele/ &n decurs de o 8i: $rebuie s% se >i &ntâmlat un lucru
deosebit:
"acienţii erau i8olaţi: Orice ştire din e7terior/ care sunea
ce9a mai mult decât in>ormaţiile meteorolo'ice sau ce9a &n
634
()nter +ru,at
'enul acesta/ le era orit%: Asta era una din le'ile de ba8%
ale casei:
Folosind toate trucurile osibile/ am &ncercat s% obţin
m%car un indiciu de la &n'ri<itori şi c*iar de la automat: N;
am reuşit:
Se scurse o s%t%mân%: Uilele Înceuser% s% se
des>%şoare du% tiicul obişnuit: #e >iecare dat% când
medicul şe> 9enea la mine seram s% aud de la el cu9ântul
i8b%9itor: Am aştetat 8adarnic: "%rea c% uitase de mult
alu8ia e care o >%cuse:
Într;o 8i/ &nainte de rân8/ am constatat c%
ser9oautomatul meu oera rin camer% cu un 8el
neobişnuit/ &mi cur%ţa *ainele şi le &mac*eta:
? Ce &nseamn% asta= am &ntrebat eu mirat:
? Îmac*etat 'eamantan:
? Încetea8% imediat cu aceast% oeraţiune@ #ac%
medicul şe> 9a obser9a ce >aci/ 9oi >i iar%şi CtratatD: Îmi
a<un'e:
? Nu tratat: Eliberare:
? Nu 9orbi rostii@
? -a da/ eliberare@
Sosi un &n'ri<itor:
? Sca%;m% de idiotul asta/ i;am cerut eu: Are un de>ect:
$r%nc%neşte mereu desre eliberarea mea:
? "oate c% are dretate/ monsieur/ relic% omul: Ae>ul 9%
roa'% s% o>tiţi la el:
La medicul şe> m% aştetau Ma,tabi/ MaNl şi S*elder:
? "arc% aţi >orma o dele'aţie/ am constatat eu ironic:
? Asta şi e/ suse Ma,tabi: A9em sarcina de a 9%
transmite cele mai cordiale salut%ri din artea Consiliului
mondial al cercet%rii şi a Academiei arabe:
Am 9%8ut ne'ru &n >aţa oc*ilor:
? Asta &nseamn% c%:::
S*elder &mi strânse mâna:
636
Nabou
? #a/ Jill: "oţi disune din nou de tine/ aşa cum 9rei: Ai
eu trebuie s%;mi cer scu8e/ c*iar dac% du% >elul &n care
ar%tau lucrurile atunci/ nu uteam s% tra' alt% conclu8ie
decât c%::: "oţi oare s% m% ierţi=
? Nu 9% turnaţi rea mult% cenuş% &n ca/ cole'a/ suse
medicul;şe>: $eraia noastr% i;a >%cut bine: Era cu ner9ii la
%mânt:
? Nu;mi 9ine s% cred/ am bâi'uit eu: #ar ce s;a
&ntâmlat= Cu câte9a 8ile &n urm% mi s;a %rut susect c%:::
Medicul şe> râse:
? Amec*ere@ A >ost o emisiune secial% a ostului
mondial: M;am temut c% o s% 9a ierdeţi iar%şi busola dac%
9eţi a>la ce s;a sus: Acum uteţi suorta noutatea:
? "re'%teşte;te s% au8i ce9a nemaiomenit/ Jill/ suse
Ma,tabi: #eci/ semnalele radio receţionate de curând din
cosmos şi e care le;ai &nre'istrat &n Antelias/ erau semnale
ale unui emiţ%tor meiuan: Aoi a urmat emisiunea roriu;
8is%: R%sunsul mult aştetat la aelurile noastre: A trebuit
s% str%bat% este unsre8ece ani;lumin% entru a a<un'e
e "%mânt:
"rima surri8%! emisiunea s;a des>%şurat &n limba arab%:
#eşi este limba mea matern%/ trebuie s% recunosc c% am
>ost surrins: #ar/ aşa cum a ieşit de curând la i9eal%/
e7ista un moti9 entru asta: Mai dearte/ s;a do9edit c%
meiuanii erau uimitor de bine in>ormaţi &n le'%tur% cu
stadiul nostru de de89oltare:
"entru a utea &ns% cunoaşte şi noi 9iaţa de e
&nde%rtata lanet%/ am >ost anunţaţi ca 9or urma &n
curând emisiuni &n ima'ini: #ac% receţia 9a >uncţiona la
>el/ asta este o alt% roblem%: În domeniul tele9i8iunii
cosmice &n culori/ nu suntem &nc% rea a9ansaţi/ &n orice
ca8/ aceasta a >ost a doua surri8%: Aoi &ns%:::
63B
()nter +ru,at
? O cli%/ te ro'@ Nout%ţile m% coleşeau ur şi simlu:
Sui c% s;a transmis &n arab%= C% erau er>ect in>ormaţi
desre condiţiile terestre=
? $oţi &şi un aceste &ntreb%ri/ continu% Ma,tabi:
Meiuanii au re9%8ut asta: În locul unor lun'i e7licaţii ne;
au dat un s>at: Ai aceasta s;a do9edit a >i cea de;a treia şi
cea mai mare surri8%@ Wine;te bine/ Jill@ S>atul suna ast>el!
adresaţi;9% adatorului nostru Nabou Molinar@ Scurt e doi@
? Nabou::: adator@ Am simţit c% m% curinde ameţeala:
? Încet/ rietene@ Cine este acest Nabou Molinar= Alte
am%nunte liseau: $rebuia s% >ie 9orba de cine9a care tr%ia
ca om/ rintre oameni: #ar unde= În aceast% ri9inţ%/ am
>ost &n mod e9ident suraareciaţi: $otuşi/ numele şi
utili8area limbii arabe de c%tre meiuani o>ereau un indiciu:
#ac% &ns% nu am >i obţinut de la tine şi de la Oamina
anumite elemente de relaţie/ ar >i trebuit s% c%ut%m acul &n
carul cu >ân:
? Ai lecat la Antelias=
? Fireşte: L;am &ntrebat e Nabou/ direct/ ce le'%tur%
are cu numele de Molinar:
? Ai care a >ost r%sunsul lui=
? N;o s% cre8i: Ne;a sus c% Molinar este c*iar el:
? Cli>>/ cicatricea@ N;ai 9rut s% cre8i@
? La obiecţia mea c% se numeşte $ebar/ el susţinu c% nu
ştie nimic desre $ebar:
? "e mine &ns% m;aţi trimis laT %i si'ur@ L;am ri9it cu
reroş e S*elder:
? Nici un om cu mintea &ntrea'% ? iart%;m%@ ? nu ar >i
resuus c% dou% ersoane care seam%n% &ntre ele &n toate
ri9inţele/ nu sunt identice/ suse el:
? Cu rima oca8ie/ lucrul acesta ar >i trebuit s% de9in%
limede/ datorit% numelui/ am riostat eu:
MaNl m% contra8ise:
63E
Nabou
? #ar de ce= Oricine are dretul s%;şi sc*imbe numele şi
&şi oate sune cum 9rea: #ac% Nabou ne;ar >i declarat &ntr;
o bun% 8i c% nu se mai numeşte $ebar/ ci Molinar/ nici
m%car nu am >i cliit: El ne;a sus &ns% c% nu &l cunoaşte e
$ebar şi/ &n ceea ce m% ri9eşte/ &l cred:
Consternat de ade9%rul cu care eram brusc con>runtat/ l;
am &ntrebat e Ma,tabi!
? Ce a sus când a a>lat c% meiuanii ne;au &m%rt%şit
secretul=
? Ne;a e7licat indi>erent c% se 9a une la diso8iţia
Consiliului mondial al cercet%rii: "robabil c% a9ea o indicaţie
entru ca8ul acesta: La alte &ntreb%ri nu ne;a mai r%suns:
? Nimic &n le'%tur% cu terasa=
? Nici o silab%: "are c% nu ştie nimic &n le'%tur% cu
ro9enienţa sa: Nici natura sa ade9%rat% nu &i este
cunoscut%: In9esti'aţiile de sub teras% au >ost imediat
reluate: "ân% acum >%r% nici un succes: Cu si'uranţ% &ns%
c% 9om descoeri acolo o central% din care ies de milenii
creaturi biomatice:
? Îmi &nc*iui cam cum trebuie s% arate/ suse MaNl:
Eu am s%rit &n sus >urios:
? Acum &ţi este totul clar: Ai utea s%;ţi &nc*iui şi ce s;ar
>i &ntâmlat cu mine dac% aelul de e Meiu nu ar >i a<uns la
noi=
? Linişteşte;te@ Ser9iciul de si'uranţ% şi Consiliul
cercet%rii ar >i a>lat ân% la urm% c% acest Nabou nu este
cel 9ec*i:
? Cum9a/ când9a@ Ce s% sun/ ai *a8/ OsLin@ Aşa de
uşor nu se l%sa el demascat: Cum te;ai aroiat rea mult
de el/ se a%r% rin su'estie: Eu a trebuit s;o constat e
roria mea iele:
? Nabou este o creaţie a unor >iinţe e7traterestre:
"robabil c% meiuanii sunt imuni la ast>el de in>luenţe: Ai de
63G
()nter +ru,at
acum &nainte/ nu mai are ne9oie s% se >oloseasc% e
"%mânt de acest mi<loc de a%rare:
S*elder r%mase ierdut &n 'ânduri: Mâinile sale &n'uste
tres%reau ner9os:
? -iomate::: murmur% el: &nceutul s>ârşitului@
? Absurd@ Asta e m%reţ: Un simulacru er>ect/
acomodare absolut% la mediul &ncon<ur%tor@ Nu e nici o
roblem% ? MaNl &şi sc*imonosi 'ura ? dac% suntem
st%âni e ei: Eu &mi ima'ine8 ast>el lucrul acesta! un
automat central comle7/ cu o caacitate uriaş%/ du%
oinia mea un suercreier/ de89olt%/ du% un ro'ram de
ba8% unic/ la anumite inter9ale/ biomate care r%mân e tot
timul C9ieţiiD lor &n le'%tur% cu centrala/ c%reia &i transmit
in>ormaţii: La rândul ei/ centrala este &n le'%tur% cu Meiu/
robabil rin intermediul unor staţii;releu a>late &n a>ara
sistemului nostru solar:
În >elul acesta se obţine o in>ormaţie continu% &n le'%tur%
cu e9enimentele terestre: Meiuanii au utut urm%ri/ >%r% s%
inter9in% direct/ >a8ele e9oluţiei noastre/ ân% ce am a<uns
&n stadiul care s% ne ermit% s% stabilim noi &nşine un
contact cosmic:
? Lucrul acesta ar mai >i utut dura mult tim/ suse
medicul şe>: E9entual/ c*iar mai mult decât este asi'urat%
caacitatea de >uncţionare a acestei centrale:
? Nu cred asta: Aici este 9orba de un calcul al
robabilit%ţilor: În de>initi9/ ce mai contea8% câte9a milenii
&n lus sau &n minus: Eu resuun cu nişte radionucli8i cu o
erioada >oarte lun'% de &n<um%t%ţire asi'ur% caacitatea
de >uncţionare:
? #e unde &şi rocur% &ns% automatul central materialul
entru roducţia sa=
? Cu si'uranţ% c% de >iecare dat% de la enultimul
biomat: În natur% nu se ierde nici o cuant%: #e ce ar >i
alt>el &n ca8ul acesta=
632
Nabou
? E de resuus c% de >iecare dat% nu a e7istat decât un
sin'ur biomat/ suse Ma,tabi:
? Asta a<un'e entru a recolta in>ormaţii:
? #ar dac% biomatul acesta iese e neaştetate din
>uncţiune= "oate &n urma unui accident: (ândiţi;9% la
Sindbad: Ce s;ar >i &ntâmlat dac% am >i a9ut '*inion=
? Asta e o c*estiune de si'uranţ% a automatelor:
-iomatul este dotat cu atitudini care asi'ur% e delin
conser9area sa: Ne;am dat seama de asta la bordul na9ei:
#ac% s;ar a<un'e totuşi la un accident/ atunci ar intra &n <oc
succesorul:
? Ai atunci am a9ea o &ntreruere/ asta e clar: #e cel
uţin dou%8eci şi cinci de ani/ du% %rerea mea: #ar ce
imortanţ% are asta= În acest inter9al de tim lumea n;o s%
>ie dat% este ca:
? Arecie8i deci durata de89olt%rii ca >iind de dou%8eci şi
cinci de ani=
? "oate ce9a mai mult: #ar >ace/ nu= Lucrul esenţial este
&nc%rcarea acumulatorului de in>ormaţii: Cunoştinţele e
care le;a acumulat &n memorie redecesorul/ sunt
trans>erate asura succesorului: Fireşte/ cu aceast% oca8ie
ceea ce este ne>olositor este şters: C*iar de;a lun'ul
e7istenţei sale de dou% sute de ani lucrul acesta se
&ntâmla de mai multe ori/ entru c% alt>el un creier nu ar >i
&n stare s% &nma'a8ine8e tot ceea ce cunoaşte &ntr;un
inter9al de tim atât de lun':
? Lacunele de memorie ale lui Nabou@
? În aceast% ri9inţ%/ biomatele ne sunt mult suerioare
nou%/ oamenilor: Noi %str%m &n ca/ de;a lun'ul &ntre'ii
9ieţi/ cele mai ridicole am%nunte/ care nu ne mai sunt de
nici un >olos: .ec*i amintiri@
S*elder obser9% 9is%tor!
63I
()nter +ru,at
? Cine ar >i &ns% de acord s% se desart% de mulţimea
amintirilor mici şi neimortante= $ocmai ele indic%
retrosecti9 amloarea ersonalit%ţii noastre:
? -iomatul nu este om şi nici nu are ersonalitate: El
tr%ieşte doar con>orm cu scoul entru care a >ost creat/ &n
orice ca8/ cu oca8ia Csc*imbuluiD/ el 9a relua de la
redecesorul s%u toate in>ormaţiile din ultimul tim/ entru
ca &n >elul acesta s% >ie reali8at% o continuitate er>ect%:
I;am dat dretate lui MaNl:
? $ocmai asta m;a intri'at la Nabou atunci când l;am
us la &ncercare:
? Asta trebuie interretat ca o m%sur% necesar% entru
si'uranţa centralei/ e7lic% MaNl: Secretul &ntre'ului sistem
trebuia s% r%mân% intact/ ceea ce s;a şi &ntâmlat ân% ce
tu/ Jill/ ai &nceut s% de9ii b%nuitor:
? Cel mai mult mi;a atras atenţia comortarea lui Nabou
>aţ% de Oamina: #e aici a &nceut totul:
? El a simţit şi a reacţionat imediat: Oamina &i era
indisensabil% entru ceea ce a9ea de reali8at: În ea nu a
9%8ut decât un om de contact cu mediul &ncon<ur%tor/ nimic
mai multH dar tocmai de aceea nu a 9rut s% renunţe la ea:
? Nu ar >i >ost mai util entru misiunea lui s% tr%iasc% e
"%mânt ca un obser9ator liniştit/ &n loc s% ia mereu arte
acti9 la roblemele noastre=/ &ntreba S*elder:
? Nu/ entru o >iinţ% cu o inteli'enţ% atât de de89oltat%/
acti9itatea este o necesitate:
Un &n'ri<itor &i transmise lui Ma,tabi o comunicare:
? Oamina te aşteat% &n -aalbe,/ Jill/ suse Ma,tabi: A
trimis un a9ion du% tine:
631
Nabou
SARCO$AGUL
603
()nter +ru,at
Oamina &mi ieşi &n &ntâminare: Ne;am dat mâna:
Cu9intele erau de risos: Ar%ta isto9it%/ dar oc*ii &i
str%luceau:
? S% mer'em/ Jill:
? Unde=
? Sre teras%:
Am ales mica otec% de lân'% 8idul 9estic: Aurite de
soarele care aunea/ ruinele temlelor se conturau &n aerul
de munte liniştit şi limede ca sticla:
? Se mai lucrea8% sub teras%=/ am &ntrebat eu:
? Ast%8i nu:
? Nu se 9ede nici un om:
? Este o 8on% &nc*is%@ Inter8is% celor neautori8aţi: Ea
8âmbi: #ar tu cred c% eşti autori8at:
În >aţa &nc%erilor meiuane se ori:
M;am mirat:
? Ai descoerit ce9a aici=
Nu &mi r%sunse şi m% trase mai dearte: "%şea &ncet/
aroae solemn:
Am tra9ersat rima &nc%ere: #easura caului se
&ntindeau 9%lurile 9iolete ale amur'ului: M;am 'ândit la
seara aceea &n care 9enisem entru rima dat% aici: Cu
Oamina: $rebuie s% >i >ost aceeaşi or%:
? Îţi mai aminteşti/ Oamina=
? #a/ Jill: Atunci:::
În >aţa noastr% se &n%lţa eretele cu cercurile luminoase!
la dreata/ orbitele lanetare ale sistemului nostru solar/ la
stân'a/ sistemul solar al lanetei Meiu: Nu m% mai &ndoiam:
Mâini str%ine au &n%lţat e "%mânt acest ciudat monument:
M;am orit:
? Mai e ce9a=
? .ino@
600
Nabou
Am tra9ersat eretele e care se a>lau cercurile/ ca şi
cum am >i trecut rintr;o erdea: Ai ne;am tre8it &n sala cu
modele rombice:
Înc%erea era luminat% de o lam%: "este tot se 9edeau
r%sândite aarate: "e odea se r%suceau ca nişte şeri
cabluri care se ierdeau &ntr;un coridor:
Surrins/ m;am uitat de <ur;&mre<ur/ m;am mai aroiat
o dat% de eretele rin care 9enisem:
? Aceasta este intrarea roriu;8is% sre central%/ suse
Oamina: #eoarece a >ost mult tim astuat%/ s;a >olosit
'an'ul dinsre colin%:
? Romburile@
? #a/ ele ascund tot secretul: Seam%n% cu nişte >aţete şi
sub in>luenţa unei radiaţii cu o anumit% >rec9enţ% ro9oac%
e>ectul de descomunere: #u% un rinciiu asem%n%tor/
dar &n sens in9ers/ celelalte &nc%eri/ &n a>ara camerelor
cunoscute/ sunt ecranate/ aşa &ncât sondele noastre nu le;
au utut &nre'istra@
? Ma,tabi nu mi;a sus decât c% lucr%rile 9or >i din nou
reluate:
? Nici eu nu am descoerit decât abia ast%8i lucrul
acesta: Ai tu trebuia s% >ii rimul care s;o a>le:
Oamina cul% curentul: Înc%erea se umlu de un 8um8et
intens: $onul se ridic% ân% ce se ierdu &ntr;un sunet &nalt
de siren%:
#in direcţia romburilor de e eretele care se a>la >aţ% &n
>aţ% cu 'an'ul se &mr%ştia o str%lucire stins%: În sate se
distin'eau nişte contururi nucleare:
Oamina &mi >%cu semn cu mâna:
Ai eretele acesta utea >i tra9ersat:
O a doua sal% de dimensiuni considerabile@
O lumin% 9erde s%l%cit% >%cea s% oat% >i recunoscute
toate detaliile: O &n9%lm%şeal% de tuburi/ conducte/
reciienţi/ aarate şi alte instalaţii: Ceea ce se 9edea nu
604
()nter +ru,at
>%cea o imresie rea ciudat%: $otul sem%na cu un
laborator de c*imie/ &ncremenit dintr;o dat%:
Am dat cu iciorul este nişte cioburi: Erau >ra'mentele
unui balon con>ecţionat dintr;un material transarent: N;am
&ndr%8nit s% le atin': U%ceau &mre<urul unei mese 'ri;
roşcate/ care ulsa abia 9i8ibil:
? Moare/ şoti Oamina/ continu% s% moar%@
"entru a se sustra'e ri9eliştii a%s%toare/ se &ntoarse
reede sre latura stân'% a s%lii: Acolo se a>la o alt%
&nc%ere/ umlut% cu dulauri de metal:
? Instalaţii de transmisie@ &mi e7lic% ea: $otul e >%r%
9iaţ%:
? Radiaţii ericuloase=/ am &ntrebat eu &n'ri<orat:
? Nic%ieri:
? Ai >ost ân% la ca%tul s%lii=
Ea cl%tin% din ca: "ri9irea &i r%t%cea seriat% de colo;
colo:
Am curins;o cu braţul: Am trecut e lân'% misterioasele
instalaţii:
? Ce 9a sune OsLin MaNl când 9a 9edea toate astea=
M;am seriat: E7ista oare &n satele nostru un ecou stins=
Se au8ea ca o şoat%:
"artea din sate a 9astei &nc%eri curindea un soclu
neted: "e el se odi*nea un dula mare/ lun'uieţ:
M%nunc*iuri de cabluri şi de ţe9i %trundeau &n interior:
Când am a<uns &n dretul lui am &ncremenit:
Era un sarco>a' de sticl%/ umlut cu un 'a8 l%tos/ &n
interior se distin'ea un contur: O >i'ur% omeneasc%: O >aţ%
alid% cu tr%s%turi re'ulate: Oc*ii lar' desc*işi ri9eau
ierduţi &n de%rtare:
? Nabou@ Oamina se cl%tin%:
Am %r%sit sala &n 9âr>ul icioarelor:
#u% ce eretele cu cercuri luminoase a r%mas &n satele
nostru/ Oamina m% &ntreb%!
606
Nabou
? Atii ce &nseamn% numele Molinar=
? Cel de al trei8eci şi unu;lea/ resuun:
Ea nu r%sunse: Abia du% un tim suse!
? E de ne&nţeles de ce a >ost distrus totul:
? Ai;a &ndelinit misiunea: -iomatele au &ntins untea
este saţii şi au reali8at contactul dintre dou% lumi:
? Cu toate astea distru'erea e de ne&nţeles:
? "oate c% str%inilor le liseşte &ncrederea &n omenire: Ar
>i de mirare= Ei ne cunosc istoria: (ândeşte;te numai la
ceea ce a trebuit sa 9ad% doar Nabou &n cei dou% sute de
ani ai 9ieţii sale e "%mânt@ A >%cut o dat% alu8ie la asta/
atunci când am 9orbit desre dra'oste/ desre credinţ% şi
desre nobleţea su>leteasc%:
? Asta a trecut de mult/ Jill:
? #emult= $imul este relati9:
Ea r%mase e loc şi m% ri9i &n oc*i:
? Oare Nabou ne;a <udecat şi e noi r%u=
? (elos n;a >ost:
? Ar >i a9ut 9reun moti9/ mon ami=
Ne aroiam de *otel: Casa era uternic luminat% şi
>erestrele erau desc*ise: .ântul urta sre noi cu9inte
rostite cu emoţie: Ele 9eneau dintr;un di>u8or: Meiu
continua s% emit%:
60B
()nter +ru,at
CUPRINS

NA-OU:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::4
PARTEA I - YAMINA''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(
SOSIREA LA -EIRU$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::B
INCI#EN$UL::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::03
A-#UL MA+$A-I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::02
CASA #IN AN$ELIAS:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::4G
AEMEREUA#A::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::B0
SEMNE ALE UEILOR::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::B2
#OC$ORUL SMEL#ER:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EE
PARTEA II – EXPEDIŢIA SIMBAD''''''''''''''''''''''''''')*
NA.A::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GE
"LECAREA:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::23
CON.ERSAWIE LA MASZ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2G
ÎN A#\NCURI::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I6
LA FAWA LOCULUI:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1E
AN$ILUMEA:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::03G
MINUNEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::00I
LA WIN$Z:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::04I
CA$AS$ROFA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::0B0
LACUL #E FOC::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::0B1
ANCME$A::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::0GE
-ZNUIALA:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::026
S$ELELE S$RZLUCESC #IN NOU:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::022
S"RE -EIRU$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::0I6
PARTEA III - SCHIMBUL'''''''''''''''''''''''''''''''''''''+,-
CON$RA#ICWII::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::013
UN -ZR-A$ CU NUMELE NA-OU::::::::::::::::::::::::::::::::::::::43G
O .IUI$Z ÎN AN$ELIAS:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::404
60E
Nabou
-IOMA$E:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::446
CMEMARE #IN #E"ZR$ZRI::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::466
+A"ELLA:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::4BE
.OCEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::4EE
$RANSZ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::4GE
CERCE$ARE LA FAWA LOCULUI:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::42B
CEL #E AL $REIUECILEA:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::4IG
.Z MAI A#UCEWI AMIN$E/ NA-OU=:::::::::::::::::::::::::::::::::::416
ÎN$ORSZ$URA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::411
SARCOFA(UL:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::603
CUPRINS'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(+.
60G