You are on page 1of 35

Pengenalan

Kemahiran belajar memberi kesan yang positif kepada pencapaian pelajar.Peningkatkan


daya belajar dan daya intelek seseorang individu akan berlaku dengan mempelajari
kemahiran belajar.Dengan adanya kemahiran belajar, seseorang pelajar dapat belajar
dengan cara yang betul dan mengaplikasikan proses pembelajaran yang akan berterusan
dalam diri pelajar tersebut.
Selain itu,pelajar juga akan dapat mengumpul dan memproses maklumat dengan tepat
dari semasa ke semasa akan meningkatkan daya ingatan mempelajari kemahiran
belajar.Melalui kemahiran belajar, maklumat dari proses pembelajaran akan menjadi
mudah difahami dan ingati oleh pelajar.
Pembelajaran kemahiran belajar juga akan dapat meningkatkan pencapaian individu dan
sekaligus mencapai matlamat pelajar tersebut.Pelbagai jenis kemahiran belajar yang
dipelajari dapat meningkatkan pencapaian individu dengan membantu mereka ketika
proses pembelajaran dengan cara yang betul dan berkesan.
Kemahiran Memperolehi Maklumat
Memperoleh maklumat melalui:
Perpustakaan
Pelayaran internet
Perpustakaan atau pusat sumber disediakan di sekolah,pusat pengajian tinggi dan di
sesuatu daerah.Perpustakaan merupakan sumber ilmu yang cukup penting dan mudah
bagi mendapatkan maklumat.ntuk mendapatkan sumber ilmu dengan cepat, perlulah
membuat perancangan dan mempelajari cara menggunakan perpustakaan. Selain itu,
mengenalpasti lokasi bahan yang hendak mencari supaya dapat menjimatkan masa.
Di dalam perpustakaan terdapat ! jenis bahan rujukan iaitu buku dan bukan buku.
"uku
"uku disusun di rak berdasarkan tajuk dan mengikut nombor panggilan yang ditetapkan
mrngikut Sistem De#ey. "uku terdiri dari pelbagai kategori iaitu:
$"uku rujukan $Kamus
$%urnal $&nsaiklopedia
$'aporan $Majalah
$(tlas
"uku rujukan asas dibahagikan kepada dua :buku rujukan umum ) buku rujukan khusus.
"uku rujukan umum:
Kamus $ mengadungi perkataan disusun mengikut abjad dengan keterangan
Kamus biografi $ mengandungi himpunan ri#ayat hidup
&nsaiklopedia $ menerangkan cirri$ciri maklumat yang disampaikan dengan terperinci
"uku tahunan $ menyimpan data$data dan statistik yang penting dan mengenai negara
Direktori $himpunan senarai berkaitan orang *organisasi,disusun mengikut abjad
"uku rujukan khusus:
+ndeks $mengenai lokasi maklumat yang boleh didapati dalam perpustakaan
'aporan tahunan $menerangkan aktiviti ) data yang berkaitan dengan sesuatu organisasi
(tlas $mengandungi keterangan,berbentuk bergambar grafik yang menarik
"ukan "uku
,arta $gambaran ringkas dalam pelbagai bentuk dan lakaran grafik
Model $bentuk - dimensi yang memberikan gambaran asal kepada objek yang
dipelajariatau yang ditayangkan
,akera Padat $dalam bentuk ,D$./M,D0D dan berbagai format,boleh dimainkan
sebagai audio dan video
Slaid /1P $digunakan untuk mempersembahkan sesuatu maklumat dengan
menggunakan /ver 1ead Projector 2/1P3
Kaset $terdapat ! jenis kaset yang dimainkan sebagai audio dan video sahaja
Kad$kad imbasan$digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran di dalam
kelas,khas unrtuk sekolah rendah
Kad catalog $mengandungi nombor panggilan,nama pengarang,nama
judul,penerbit,tahun terbitan,muka surat dan harga buku
$bertujuan memudahkan pengguna mengesan maklumat yang diperlu
Perpustakaan Negara Malaysia$Malaysia telah memberi istilah Malaysiana kepada
koleksinya.Di perpustakaan 4egara Malaysia,Koleksi Monograf Malaysiana ditempatkan
di "ahagian .ujukan Malaysiana, terdiri dari bahan$bahan yang diterbitkan di dalam dan
luar Malaysia."ahan dalam Koleksi Monograf Malaysiana ini terdiri dari buku,
ensaiklopedia, kamus,panduan,bibliografi,kertas persidangan,mikrofilem dan mikrofis.
Sumber lain yang terdapat ialah "ibliografi 4egara Malaysia,.ujukan 5erbitan "ersiri,
Perkhidmatan My$'ib dan e$library user education,Koleksi sumber media,Manuskrip,
Koleksi Khas dan Perkhidmatan internet.
Pelayaran Internet
+nternet merupakan rangkaian komputer global yang menghubungkan berjuta$juta
computer di sunia.
Perkhidmatan +nternet terbahagi kepada beberapa:
%(.+46$%oint (dvance .esearch +ntergrated 4et#orking
,apaian global melalui ### 27orld 7ide 7eb3
Mel elektronik 2e$mail3
Perbincangan global 2S&4&5 e$group3
8ull$5e9t /nline 'ibrary
$8ull$te9t books,journal,articles
.esearch oline at :uestia 2###.:uestia.com*'ibrary3
Perkhidmatan Maklumat &lektronik
5erdapat dua jenis Perkhidmatan Maklumat &lektronik iaitu:
Pangkalan Data Mylib
http:**###.mylibrary.com.my
Portal Pendidikan Modul &$'ibrary ser &ducation
http:**###.elib.gov.my

Pangkalan Data Mylib merupakan projek perintis kepada system perpustakaan Digital
nasional.Melalui Pangkalan Data Mylib,sumber ) maklumat yang boleh didapat seperti
Pangkalab data,tesis,catalog perpustakaan,abstrak ) indeks.+a terdapat dua jenis domain
iaitu domain terbuka ) domain persendirian.Domain terbuka memaparkan maklumat
yang boleh diakses oleh sesiapa sahaja.Manakala domain persendirian adalah dilanggan
dan hanya boleh diakses oleh ahli$ahli consortium Perpustakaan 4egara Malaysia.
Portal Pendidikan Modul E-Library User Education merupakan modul pembelajaran )
pendidikan pencarian maklumat dalam talian.+a berfungsi secara pembelajaran kendiri )
boleh diakses melalui laman #eb Perpustakaan 4egara Malaysia.Pelajar dapat menguasai
kemahiran memperoleh maklumat dengan menjalankan eksperimen ) membuat rujukan.
Eksperimen merupakan satu proses atau tindakan untuk mencari.Proses ini melibatkan
pemerhatian,mengumpul data dan menganalisis data. Seseorang yang melakukan
eksperimen perlulah menjalankan aktiviti seperti:
Membuat pemerhatian
Membuat hipotesis untuk menerangkan sesuatu peristi#a
Mencadangkan cara untuk uji hipotesis
Mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat
Menguji hipotesis
Merekod data kualitatif dan kuantitatif
Menggunakan alatan
Menganalisis data dan membuat kesimpulan
Pemerhatian
Pemerhatian merupakan satu cara pembelajaran yang menggunakan kelima$lima
pancainderia iaitu lihat,sentuh,dengar,bau dan rasa.Semasa menjalankan pemerhatian,kita
perlu perhatikan persamaan dan perbe;aan tentang ciri dan sifat maklumat.Selepas itu,
berkaitkan hubungan antara cirri dan sifat maklumat.(khirnya membuat pengelasan
maklumat.Kita perlu menentukan objektif pemerhatian dan situasinya.Di samping itu,
merancang tempat dan masa yang diperlukan untuk menjalankan pemerhatian.Selepas itu
merangka pendekatan yang terlibat dan menentukan apa yang hendak dicatatkan.
Mengumpul data
Semasa mengumpul data,kita hendaklah menentukan perkara yang ingin direkodkan dan
menyediakan cara bagi merekod sama ada guna jadual atau secara nota.Pastikan merekod
maklumat dengan lengkap dan merekod serta merta semasa pemerhatian.1adkan satu
rekod untuk satu peristi#a sahaja supaya data adalah ringkas dan jelas.8akta perlu
direkod dengan tepat dan tidak membuat interpretasi.Merujuk peristi#a yang direkod,
membuat perbandingan antara positif dan negatif peristi#a.5eknik merekod data ialah
penggunaan penulisan naratif untuk huraian yang panjang dan terperinci.Selain itu,kita
boleh menggunakan bantuan alat perakam dan kamera video,ini boleh membantu jika
berlakunya ketinggalan,kita boleh merujuk balik rakaman.Di samping itu,menyediakan
senarai semak dan jadual dapat memudahkan kerja merekod data.
Menganalisi data
Semasa menganalisi data,membuat interpretasi dan penilaian terhadap data.Selain itu,
menghubungkait sebab dan akibat berasaskan data.(khirnya membuat justikasi dan
generalisasi a#al terhadap data.
&KSP&.+M&4
Pemerhatian Mengumpul data Menganalisis data
Membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat bagi tujuan menyiapkan
tugasan..ujukan bergantung kepada jenis maklumat yang ingin diperolehi,sama ada
maklumat itu diperlukan dari kepakaran seseorang ataupun melalui penulisan seseorang
berdasarkan bidang yang terlibat.ntuk mendapat maklumat daripada seseorang itu,kita
perlu melakukan temubual.
5emubual merupakan satu cara yang baik untuk mendapatkan maklumat dengan cara
bersemuka.Melalui temubual,kita boleh memperolehi maklumat yang lebih mendalam
dan terperinci.
Sebelum temubual,beberapa persediaan perlu dilakukan.<ang pertama,menentukan
maklumat yang diperlukan dan soalan$soalan juga perlu dirancang..ancangan soalan
perlulah berkaitan dengan maklumat yang diingini sahaja. "agi memastikan temubual
dijalankan dengan lancar,perlulah membuat penyelidikan latar belakang tentang orang
yang hendak ditemubual dan bidang yang ingin dikaji.Selepas itu,membuat temujanji
dengan merancang tempat,masa dan tarikh.
Semasa sesi temubual,menggunakan pengucapan dan cara yaling sesuai dan bersopan.
4yatakan tujuan temubual dan menunjukkan sikap ramah mesra. Sebagai penemuramah,
perlulah membiasakan diri dengan orang yang ditemu bual .Suasana yang tenang dan
ceria perlu di#ujudkan.1ubungan mata dan interaksi yang selesa perlu mengekalkan
antara penemuramah dan orang yang ditemubual.5unjukkan rasa minat sepenuhnya dan
sifat ingin tahu.Semasa temu bual,menggunakan alat perakam dan kamera.Semak soalan
dan fakta yang dicatat sebelum menamatkan temubual.(khirnya, nyatakan penghargaan
kepada tokoh.
Selepas temubual,menelitikan semua maklumat yang telah dicatat dan dirakam.Selepas
itu,menyusunkan isi berdasarkan kronologi,keutamaan dan kategori tertentu.Draf pertama
boleh dijalankan dan menyemak draf dan tentukan baha#a sama ada maklumat perlu
ditambah.Masukkan rajah dan grafik untuk mudahkan pemahaman pembaca.Seterusnya,
menyediakan senarai bahan bacaan dan sumber rujukan dalam bibliografi.,uba
mendapatkan pandangan pakar rujuk dan pensyarah.
"ahan "ercetak
Merujuk kepada sumber seperti buku,artikel,laporan penyelidikan,ensiklopedia,artikel,
akhbar dan media cetak yang lain.
=. Kenalpasti sumber -. Susun dan rekod maklumat
!. "aca dan membuat catatan
Kenalpasti sumber
Kita perlu memilih bahan cetak yang dihendaki di perpustakaan,internet atau pusat
sumber a#am.Kita boleh pilih beberapa jenis bahan cetak bagi tajuk yang sama."ahan
media cetak yang cari pastikan adalah bernilai tinggi dan tinggi
kebolehpercayaannya.<ang paling baik,mencari bahan cetak yang terkini kecuali teori
yang klasik.
"aca dan membuat catatan
Kita harus menandakan isi$isi yang penting daripada bahan yang dicetak.(nalisis isi
kandungan dan data$data yang penting berkaitan dengan tajuk atau isu yang dipilih.Selain
itu,membuat catatan idea utama,idea sampingan dan maklumat sokongan dengan
terang.Pemilihan ayat sokongan dan data atau statistik yang diperlukan bagi
tugasan.,atatkan nama pengarang,tahun penerbitan,tajuk buku,tempat penerbitan dan
syarikat penerbitan.Perbandingan perbe;aan bahan dari bahan cetak yang lain$lain.+su$isu
atau maklumat digunakan untuk membina peta konsep.
Susun dan rekod maklumat
Menyusun dan merekod maklumat dengan menggunakan buku catatan ataupun tulis pada
kad kecil."uku khas disediakan mengikut subjek.Semua maklumat dimasukkan ke dalam
computer dan menyiapkan tugasan.
Mencatat nota
Seseorang yang menguasai kemahiran mencatat akan mempunyai kelebihan dalam
menyusun,mengumpul dan menyimpan maklumat.Mencatat nota ialah aktiviti merekod
fakta dan isi penting daripada bahan yang dibaca,didengar atau dilihat.+a berlaku dalam
semua situasi belajar seperti semasa kuliah,ceramah,penerangan,temuduga,membaca
buku atau bahan lain.,iri$ciri catatan nota yang baik ialah:
i. Mengandungi rangka kasar
ii. Mencatat perkara$perkara penting atau isi$isi utama sahaja
iii. Dicatat dalam buku khas atau fail khas
iv. ,atatan terang,jelas dan mudah dibaca
v. ,atatan perlu mengandungi butiran seperti tajuk,nama penceramah dan tarikh
vi. 5erdapat kata$kata ringkas seperti yang:yg,seperti:spt
vii. Mengandungi lakaran,grafik,tulisan,rajah dan pelbagai #arna
viii. ntuk ingatan dan kefahaman terhadap catatan nota,ia perlu dibaca semula dan
disemak dalam tempoh !> jam selepas catatan dibuat
Prosedur Mencatat 4ota
Pengurusan Grafik
Pengurusan grafik merupakan satu alat yang membantu kita mentadbir maklumat yang
diterima ke dalam bentuk visual yang menarik.+a merupakan satu bentuk ilustrasi dan
lakaran yang digunakan untuk merancang,mengurus,meneliti,menganalisis maklumat
dengan sistematik,jelas dan berkesan.+ni memudahkan pelajar mendapatkan maklumat
dan memproses maklumat dari bacaannya.+a boleh dibina berdasarkan kesesuaian
masing$masing.Selain itu,ia digunakan semasa mengambil nota dan menyusun fakta atau
hujah mengikut urutan tertentu. Di antara contoh$contoh pengurusan grafik ialah:
$Membanding dan membe;a $Membuat ramalan
$Membuat kategori $ Mengusul periksa andaian
$Meneliti bahagian$bahagian kecil $ Membuat keputusan
$Menerangkan sebab $Menyelesai masalah
Peta Konsep
Satu cara ang baik untuk mengorganisasikan maklumat.Pembinaan peta konsep
membantu kita mengumpul maklumat tentang sesuatu perkara dan memahai maklumat
yang baru dipelajari.
Definisi: Peta konsep adalah satu teknik atau satu rajah yang menvisualisasikan atau
menggambarkan hubungan antara konsep yang berbe;a.Konsep$konsep saling
Sediakan buku catatan
dan alat tulis
5umpu perhatian
kepada apa yang
diajari oleh pensyarah
,atat tarikh,tajuk dan isi
utama yang penting
sahaja
Kesan mesej penting dan
buat juga persediaan a#al
sebelum kelas
(da yang diberitahu
penting atau secara
bersahaja
berhubungan menggunakan anak panah.6ambahrajah jaringan khusus untuk meneroka
maklumat,mendapatkan maklumat dan berkongsi maklumat dengan orang lain.+a
mengandungi ?nodes or cells@yang mempunyai konsep,item dan soalan yang
berhubungan.Simbol anak panah menghubungkan setiap konsep dengan ?node@dan
menunjukkan arahnya.'angkah$langkah membina peta konsep ialah mulakan dengan
idea utama atau konsep yang hendak dipelajari."ina garisan antara idea atau konsep
yang berkaitan.+a tulis pada garisan bagi menunjukkan hubungan antara konsep atau idea.
Kemahiran Memproses Maklumat
Memproses maklumat sama juga dengan membuat penyelidikan.+a merupakan aktiviti
ilmu pengetahuan yang tidak static dan sentiasa berkembang dari proses a#al sehinnglah
ke akhirnya.Maklumat yang dicari seharusnya dikaji,diselidiki,diproses secara teliti dan
saintifik.5ujuannya untuk menghasilkan sesuatu yang jelas dan boleh disahkan isi
kandungannya.
Mengenalpasti masalah
Penulisan tugasan,kajian atau penyelidikan untuk sesuatu topic khusus perlulah membuat
pemerhatian,mengumpul data,menganalisis data dan akhirnya membuat satu rumusan
yang berkaitan dengan tajuk dipilih.Sebelum membuat sesuatu penyelidikan,terdapat
beberapa perkara yang perlu dilakukan.Perkara$perkara tersebut adalah seperti berikut:
=3 5ajuk
Mendapatkan satu tajuk yang menarik. Mulakan dengan membuat rujukan melalui
pembacaan ensaiklopedia atau buku$buku yang berkaitan dengan tajuk dipilih.
'angkah$langkah:
Kemahiran Memproses Maklumat
Mengumpul Data
$kuantitatif
$kualitatif
Mentafsir Data
Menganalisis Data
Mensintesis
Menilai Data
Selain itu,kita boleh menggunakan kemudahan internet untuk memperolehi
maklumat dan berbincang dengan pensyarah atau guru tentang masalah yang
dihadapi semasa menjalankan kajian.
!3 Membuat rujukan dan pembacaan terhadap kajian
Mendapatkan maklumat dari buku,majalah,ensaiklopedia di perpustakaan dan
juga internet.Kita boleh memilih mengikut tahap pengetahuan dan kajian diri
sendiri.Kita dapat menggunakan internet untuk mencari bahan.Maklumat yang
memilih haruslah bersaintifik dan mempunyai nilai penyelidikan dengan
maklumat biasa yang bersifat peribadi yang tidak ada nilai penyelidikan atau
kajian.
-3 Persoalan dalam penulisan
Peranan amat penting dalam semua penyelidikan dan kajian yang akan dijalankan.
Maklumat dapat dicari melalui cara yang berikut:
Menggunakan Perpustakaan : Kita dapat memperoleh maklumat yang berkaitan dengan
tajuk kajian di perpustakaan.Kita akan menggunakan kad katelog,indeks berkala,bahan$
bahan bukan buku dan lain$lain.
5emubual : Kita boleh menemubual dengan orang yang mempunyai pengetahuan dan
pengalaman dalam bidang yang kita kaji.
Mengumpul data
Satu proses yang sistematik untuk mendapatkan maklumat,membuat pertimbangan dan
membolehkan seseorang itu membuat keputusan.Maklumat yang dapat dikumpulkan
dipanggil sebagai data.5erdapat dua jenis maklumat yang dikumpulkan iaitu:
Maklumat berunsur kuantitatif
Maklumat yang diperolehi melalui alat$alat ukuran seperti ujian,soal selidik dan
sebagainya.
Maklumat berunsur kualitatif
Maklumat yang diperoleh dengan cara temubual dengan responden,atau data yang
merupakan dokumen$dokumen yang dianalisis.
Paparan data
Data boleh dipersembahkan dalam pelbagai cara.(ntaranya adalah:
a3 6raf c3 1istogram
b3 ,arta d3 %adual
Membuat pengkelasan
Maklumat dan bahan yang diperoleh adalah terlalu banyak dan tidak tersusun serta
bercampur aduk antara satu sama lain.Kita perlu menganalisisnya untuk menyusun
mengikut kesesuaian dan kehendak soalan. (ntara cara yang boleh dilakukan adalah
seperti yang berikut:
Kenal pasti ciri$ciri umum sesuatu bahan
"erikan nama kepada bahan tersebut
Kenal pasti ciri$ciri lain yang ada pada bahan tersebut
Masukkan ciri$ciri yang sama ke dalam kumpulan kecil
langi semua langkah di atas sehinnga semua item boleh dikumpulkan dalam satu
kumpulan.
Pengurusan grafik yang sesuai digunakan untuk mengelas maklumat ialah:
a. .ajah 0enn d. Peta Minda
b. ,arta aliran e. ,arta 5ulang +kan
c. ,arta Klasifikasi f. ,arta %aringan
Membuat perbandingan
,ara terbaik untuk memilih bahan yang dikehendaki ialah membuat perbandingan.
Mencari persamaan atau perbe;aan bagi sesuatu bahan,objek atau peristi#a.5ujuannya
adalah membantu kita dalam membuat keputusan,membuat pengkelasan dan membuat
sesuatu generalisasi.
(ntara pengurusan grafik yang sesuai digunakan untuk membuat perbandingan ialah:
a. .ajah 0enn
b. ,arta Perbandingan
Membuat urutan
Maklumat yang diperoleh perlu disusun mengikut tertib tertentu berdasarkan beberapa
perkara seperti sifat,sai;,masa,kepentingan dan sebagainya.5ujuannya ialah untuk
membolehkan anda memilih perkara yang utama dan pernting.(ntara berikut ialah jenis$
jenis susunan mengikut urutan:
Menyusun maklumat mengikut abjad
Menyusun maklumat mengikut sai;
Menyusun peristi#a berdasarkan kronologi
Menyusun dan menyediakan jadual kerja berdasarkan kepentingan
Menyusun mengikut nilai
Menyusun mengikut isi kandungan
(ntaranya pengurusan grafik yang sesuai untuk membuat urutan ialah:
a. .antai urutan c. ,arta masa
b. 5angga urutan d. ,arta rantaian
Mentafsir data
(ntara perkara penting yang dilakukan semasa atau sebelum mentafsir data ialah:
Dapatkan penjelasan,maksud dan ulasan terhadap data yang telah diproses
Sebelum mentafsir kenal pasti dahulu latar belakang isu yang sedang dikaji
Pastikan bahan rujukan yang sesuai sebelum sesuatu data ditafsir
Mencari sumber atau bahan yang berkaitan supaya dapat menyokong tafsiran data
yang akan dilakukan
1asil daripada sesuatu kajian itu perlu dapat memberikan manfaat kepada isu
yang sedang dikaji
Menilai
Maklumat atau bahan yang telah diperoleh perlulah dinilai dari segi kesesuaian bahan
tersebut dengan tajuk atau tugasan yang diberi.(ktiviti ini bertujuan untuk
memilih,menerima atau menolak sesuatu perkara yang diterima.'angkah terbaik untuk
membuat penilaian ialah semak semua maklumat dan bahan sama ada sesuai atau tidak.
(ntara pengurusan grafik yang sesuai untuk aktiviti ini ialah:
a. ,arta mengusul periksa andaian
b. Pengurusan grafik penyelesaian masalah
c. Pengurusan grafik membuat keputusan
d. Pengurusan grafik ,arta ?5@
Mensistesis
Mensistesis data bermaksud membina,menggabung dan menggolah data$data yang ada
pada suatu bentuk yang baru dan bersepadu.+a melibatkan aktiviti mereka bentuk dan
menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan maklumat dan bahan yang telah diolah.
(ntara aktiviti yang dikaitkan dengan membuat sintesis ialah:
a. Membuat suatu karangan yang bermutu berdasarkan suatu pengalaman yang telah
dilalui
b. Membuat ucapan yang baik
c. Menghasilkan suatu perancangan untuk sesuatu kajian
d. Mengintegrasikan maklumat atau pembelajaran untuk menyelesaikan sesuatu
masalah
e. Merangka formula skima baru untuk menghuraikan sesuatu idea,bahan*gagasan
Teknik-teknik Meningkatan Ingatan
+ngatan merujuk kepada kepelbagaian proses dan struktur yang melibatkan penerimaan,
penyimpanan dan penggunaan maklumat ke dalam otak.
Penerimaan bermaksud semua maklumat yang hendak disimpan akan diterima dalam
bentuk yang boleh difahami.
Penyimpanan bermaksud maklumat yang diterima akan disimpan buat sementara di
dalam otak.Proses penyimpanan akan berlaku secara automatik sama ada dalam bentuk
ingatan jangka pendek atau ingatan jangka panjang.
Penggunaan bermaksud maklumat yang diterima digunakan sepenuhnya.Kekerapan
menggunaka n maklumat ini boleh memba#a kepada ingatan jangka panjang.Mengingat
sesuatu maklumat memerlukan kemahiran tertentu.
%enis$jenis teknik mengingat:
=. 5eknik ,hunking
,hunking ialah teknik mengumpul beberapa butir maklumat yang tidak berkaitan
menjadi satu kumpulan mengikut keseragaman tertentu.
!. 5eknik Mnemonik
Secara umum mnemonic berasal dari perkataan 6reek mnemon yang bermaksud
berfikiran.+a juga bererti sebagai alat untuk kita mengingat sesuatu yang kita
pelajari.5eknik yang menghasilkan ingatan ini dipanggil mnemonic.5erdapat tiga
prosedur asas untuk menggunakan mnemonik dalam mengingati sesuatu iaitu:
i. 6ambaran Mental.+mej visual diberikan terhadap maklumat.
ii. Pancangan.+a digunakan untuk mengikat maklumat.
iii. 6antian.+a digunakan untuk menggantikan konsep yang abstrak kepada
imej yang konkrit.
5erdapat beberapa jenis mnemonik iaitu:
a. Mnemonik 1ubungan*.antaian $ 5eknik ini memerlukan penglibatan
gambaran mental secara aktif.+a sesuai digunakan untuk mengingat senarai
yang panjang dan bersiri.
b. Mnemonik Kata 6entian $ 4emonik gentian sesuai digunakan kepada
perkara abstrak yang sukar diingat.Kaedah ini melibatkan penggunaan
imej yang timbul dari kata ajuk yang dapat menukarkan maklumat sasaran
kepada suatu imej konkrit yang mudah diingati.
c. Mnemonik (nekdot $ (nekdot ialah cerita pendek yang lucu.5eknik ini
memerlukan kita mengingat maklumat yang panjang dengan
menghubungkait kata kuncinya dalam membentuk cerita pendek yang
lucu.
d. Mnemonik 'okasi $ Mnemonik lokasi juga dikenal sebagai kaedah
tempat. Kaedah ini berdasarkan dua cantuman unsure iaitu tempat dan
imej.
Kaedah$kaedah yang dapat mempertingkatkan teknik mengingat:
Menghafal isi yang penting
Menyusun isi dengan betul
Menentukan isi yang perlu diingat
Menguji kemampuan daya ingatan dengan menyoal dan menja#ab
Melakukan ulangkaji yang kerap
,uba ingat semula apa yang telah baca
Kaedah$kaedah yang dapat mempertingkatkan teknik mengingat:
Menghafal isi yang penting
Menyusun isi dengan betul
Menentukan isi yang perlu diingat
Menguji kemampuan daya ingatan dengan menyoal dan menja#ab
Melakukan ulangkaji yang kerap
,uba ingat semula apa yang telah
Pengenalan terhadap Daya Ingatan Proses Kemahiran Belajar
Dalam kehidupan kita, setiap saat kita menggunakan otak kita untuk
berfikir, bertindak,mengingat perkara yang penting dan lain lagi. Cara hidup
harian kita merupakan aplikasi terhadap penggunaan minda kita. Contohnya,Kita
mampu menghafal nombor telefon rumah kita, dan kita juga mampu menghurai
semula nota penting yang telah disampaikan oleh pensyarah kita. Pernahkah
kita berfikir bahawa kenapalah otak kita mampu mengeluarkan maklumat atau
jawapan yang tepat semasa kita menjawab soalan? ebenarnya, semua ini
mempunyai hubungan rapat dengan otak serta ingatan otak kita. Ingatan
merupakan salah satu unsur atau elemen penting bagi seseorang pelajar untuk
men!apai kejayaan dalam pembelajarannya.Kejayaan seseorang pelajar dalam
menguasai pembelajaran banyak bergantung kepada kemampuan pelajar
tersebut untuk mengingati apa yang telah dipelajari. Bahagian otak yang
menyimpan memori adalah lopus temporal "#emporal $obe%.
&ajah '.' (ambar menunjukkan lokasi lopus temporal
Bagaimana Proses Ingatan Berlaku di dalam )tak Kita
&ajah '.* +inda yang sedang beroperasi
Pernahkah kita berfikir kenapa minda kita dapat menampung begitu
banyak maklumat? ,pakah proses yang akan minda kita jalankan semasa
berlakunya proses pembelajaran.
Bagaimana daya ingatan atau memori dibentuk untuk mengingat sesuatu untuk
jangka pendek atau jangka panjang? ebenarnya,ingatan kita adalah
berdasarkan suatu pola yang mempunyai kelebihan dan juga kekurangnya yang
tertentu. Bagi membentuk ingatan jangka panjang,sejenis protein akan
dihasilkan. -ntuk membentuk ingatan memori, sejenis protein baru yang harus
dibina untuk menyimpan maklumat tersebut. Pembentukan protein ini adalah
berdasarkam arahan daripada gen yang akan menentukan jenis protein yang
harus dihasilkan. ,ntara !ara.!aranya yang dapat meningkatkan daya ingatan
minda seseorang ialah minum air yang banyak supaya tidak mengalami
dehidrasi yang menganggu memori yang mana mungkin menyebabkan
kekeliluran dan kesukaran berfikir. Kita harus dapatkan tidur yang !ukup supaya
tidak menganggu konsentrasi dalam proses menerima dan menyimpan
maklumat.Kita harus menggunakan kaedah mnemonik untuk mengingat fakta
penting.
/enis Ingatan yang #erdapat dalam )tak Kita
'. Ingatan /angka Pendek
+engingat sesuatu perkara adalah proses kerja otak yang menyimpan
informasi dan memun!ulkannya kembali. )tak kita mempunyai lima jenis
ingatan, iaitu ingatan jangka pendek segera, ingatan jangka pendek kerja,
ingatan jangka pendek perantara, ingatan jangka panjang kerja, dan juga ingatan
jangka panjang arsip.Dalam kerja kursus ini, kita akan membin!angkan sistem
ingatan dan dua jenis ingatan yang terdapat dalam setiap pelajar se!ara ringkas.
Ingatan merupakan maklumat yang diterima oleh kita pada setiap hari dan
maklumat tersebut akan disimpan dalam ingatan kita. Ingatan se!ara
keseluruhannya dapat dikategorikan kepada dua jenis sistem ingatan iaitu
ingatan jangka pendek dan juga ingatan jangka panjang. Ingatan jangka pendek
adalah tidak stabil dan boleh berakhir dalam masa beberapa minit sahaja.
Ingatan jangka pendek merujuk kepada maklumat yang diterima akan disimpan
dalam ingatan jangka pendek dalam tempoh masa yang amat singkat sahaja,
iaitu dalam lingkungan masa 01 saat hingga *2 jam sahaja. Keadaan ini berlaku
adalah kerana proses kehilangan maklumat dari gudang memori otak adalah
amat pantas kerana muatan ingatan otak manusia adalah terhad. Contoh.
!ontoh seperti nombor telefon, senarai harga, nombor plat kenderaan
merupakan perkara yang mudah kita lupai selepas mendapat maklumat tersebut.
3amun begitu, masih terdapat sesetengah maklumat dari sistem ingatan
jangka pendek dapat berpindah masuk ke dalam sistem ingatan jangka panjang
dengan !aranya kita memberi tumpuan sepenuhnya dan fakta tersebut diulang.
ulangkan. Kalau maklumat tidak berpindah masuk ke dalam sistem ingatan
jangka panjang maka kebanyakkan maklumat akan lupus atau hilang dari minda
kita begitu sahaja.4ungsi utama ingatan jangka pendek adalah menyimpan
maklumat bagi beberapa saat sahaja, ini bermaksud masa ini !uma !ukup untuk
membolehkan maklumat yang kita dapat itu diproses ke dalam otak kita.Ingatan
jangka pendek kebanyakkan akan diguna dalam situasi seperti mengikuti kuliah,
melakukan perbin!angan. Ingatan ini adalah bersifat aktif, ini bermaksud ingatan
ini boleh mengawal maklumat yang diterima dan menyusun maklumat yang kita
terima, ini dapat memudahkan kita untuk ingat kembali apabila kita perlu
menggunakan maklumat tersebut.
Peta +inda +erujuk Kepada Ingatan /angka Pendek

Ingatan /angka Pendek
#empoh masa
+asa paling pendek501 saat
+asa paling panjang5*2 jam
Definisi5
#idak stabil ,boleh berakhir
dalam masa beberapa minit
/enis ingatan5
Ingatan adalah aktif
Kenapa berlakunya ingatan
jangka pendek5muatan
ingatan otak manusia adalah
terhad
Contoh.!ontoh53ombor
telefon, senarai harga,
nombor plat kenderaan
Cara kekalkan maklumat5
+emberi tumpuan dan
mengulangi berkali.kali
terhadap sesuatu maklumat
*. Ingatan /angka Panjang
Ingatan jangka panjang bermaksud ingatan terhadap sesuatu
maklumat tempoh masa yang lama. Ini bermaksud maklumat yang
terdapat dalam otak kita akan simpan dalam ingatan jangka panjang
se!ara kekal dan kekal sehingga ke akhir hayat seseorang. +aklumat
yang disimpan kekal di dalam otak dapat dipanggil keluar semula tidak
kira sama ada maklumat itu teratur atau tidak teratur. +aklumat ini
didefinisi sebagai ingatan jangka panjang. +aklumat atau bahan yang
bermakna kepada seseorang dapat diingat kembali dengan senang.
Ingatan jangka panjang kurang aktif berbanding dengan ingatan jangka
pendek. Penyusunan semula bahan atau maklumat kerap berlaku di
dalam ingatan jangka panjang dari semasa ke semasa. emasa
penyusunan maklumat baru, otak kita akan se!ara automatik
membandingkan maklumat baru dengan maklumat lama di dalam otak
kita. +aklumat dalam ingatan jangka panjang tidak akan luput dan tidak
akan kita lupakan. +aklumat tersebut masih wujud dalam ingatan kita
Cuma kita perlu mengambil masa untuk mengeluarkan maklumat tersebut
kerana kita sudah lama tidak menggunakan maklumat tersebut.
ebagai !ontohnya, pernahkah anda terserempak dengan kawan
lama tetapi masih anda ingin bertegur sapa dengan dia, anda dapati anda
tidak dapat mengeluarkan namanya. 6alaupun anda sudah !uba dengan
sedaya upaya untuk mengingat semula namanya semasa anda
bersembang dengan dia. elepas anda puas sembang dengan dia dan
anda dalam perjalanan pulang ke rumah, se!ar tiba.tibanya nama kawan
tersebut keluar dari minda anda. ituasi ini adalah sama seperti kita
mungkin akan terlupa dengan sesuatu yang sudah kita ingati dalam minda
kita seperti nama jalan, tajuk buku, nota saintifik. Keadaan ini
menunjukkan maklumat itu masih ada dalam otak kita, tetapi minda kita
telah simpan dan jaganya dengan teliti.
Peta +inda untuk Ingatan /angka Panjang
Ingatan /angka Panjang
-ntuk menjadikan powerpoint presentation yang baik
kita harus mengelakkan pelbagai unsur. 7ang pertama
ialah mengelakkan daripada menggunakan ba!kground
berwarna putih. Pertama ialah kelihatan tidak bersedia
dan membuat kerja pada saat yang terakhir. Kedua,
ialah tidak kelihatan professional. 8al ini kerana, dalam
powerpoint terdapat pelbagai latar belakang yang dapat digunakan tetapi tidak
menggunakan satu pun daripadanya. #idak salah menggunakan warna putih,
tetapi boleh tambah beberapa warna,letak gambar. Ia kelihatan !antik dan
menarik.
Kedua ialah elakkan meletakkan imej animasi.8al ini disebabkan kerana,
akan mengganggu konsenterasi penonton. ,pabila ada sesuatu benda yang
bergerak dalam powerpoint,tumpuan penonton akan tertumpu di atas pergerakan
kerana mereka suka benda bergerak. Penonton tidak dapat tumpu atau memberi
perhatian dengan '119.
:lakkan menggunakan bunyi yang tidak berkenaan. ebagai !ontoh
mengeluarkan pelbagai bunyi setiap kali perkataan yang keluar
daripada slide. Ia berbunyi seperti tepuk tangan, kereta berhenti dan
lain.lain. Bunyi tersebut tujuan membantu penerangan dan menjadikan
animasi yang menarik. #etapi kebanyakkan orang salah menggunakan
bunyi tersebut. Dengan ini, presentation akan kelihatan tidak professionsal dan
kelihatan seperti presentation kepada kanak.kanak .elain itu, penonton akan
berasa terggangu dan hilang tumpuan apabila mengeluarkan bunyi.bunyi yang
tidak sesuai.
eterusnya, meringkaskan ayat kepada isi penting. +enulis hal.hal yang
berkaitan dengan topik saja. #ujuan untuk memudahkan penonton diba!a,
difahami dan diterangkan. /uga kelihatan sudah membuat persediaan dan
kelihatan seperti benar.benar faham dan tahu apa yang perlu dikatakan ./ika
terlalu panjang dalam powerpoint ia akan menjadi powersenten!e. elain itu,
presentation akan menjadi bosan kerana penonton hanya tumpu perhatian
memba!a daripada skrin proje!tor.
elain itu, menggunakan sai; tulisan yang besar. Ini meringankan penonton
untuk memba!a, mereka tidak mudah hilang tumpuan dan bosan. ai; tulisan
yang paling minimum ialah menggunakan sai; *<. elain itu, sai; tulisan juga
bergantung kepada berapa ramai penonton, tempat membuat presentation dan
berapa besar skrin. Contohnya, jika membuat presentation di dalam dewan
besar dan dihadiri '=1 lebih orang , sai; tulisan harus menggunakan yang lebih
besar.
:lakkan memaparkan isi dengan sekali gus. 8al ini demikian kerana,
penonton akan sibuk memba!a semua isi dan akan sedar yang seterusnya apa
akan menyampaikannya.elain itu, penonton akan berasa penat dan pening
apabila semua isi memaparkan dengan sekali gus dalam sattu slide. )leh itu, isi
atau fakta harus keluar dengan satu persatu agar penonton tidak berasa penat.
,khirnya, jangan menggunakan terlalu banyak animation. ebagai !ontoh, isi
pertama keluar dengan animation >fly in?, isi kedua keluar dengan animation
>grow and turn? dan seterusnya.#etapi banyak orang salah menggunakannya.
7ang pertama ialah kelihatan tidak seragam, menghalang penonton daripada
melihat kelan!aran mesej dan presentation kelihatan huru.hara. elain itu,
menggunakan banyak animation akan menyebabkan penonton berasa orang
yang presentation tersebut sedang menunjukkan kebolehan.
Pekara yang kita hendaklah belajari yang pertama ialah
@+aster lideA. elama ini ,kita hanya menggunakan
>design templates? sebagai slide latar belakang. 3amun,
kita boleh menggunakan >+aster lide? untuk men!ipta latar
belakang sendiri. ebagai !ontoh kita membuat
presentation tentang perniagaan beras, kita boleh
menggunakan >+aster slide? untuk menjadikan gambar
beras sebagai latarr belakang. Disamping itu, kita membuat
>+aster slide? perlu memastikan latar belakang sesuai supaya perkataan yang
kita paparkan kelihatan jelas dan menarik.
Keduanya, ialah kita hendaklah mempelajari memasukkan
audio seperti mu;ik, bunyi, Bideo, gambar dan sebagainya.
Dengan hal ini demikian, dapat mewujudkan persembahan
Bisual yang menarik. elain itu, kita harus elakkan memasuki
Bideo atau gambar yang sensitif.. )leh itu, kita harus pandainya untuk memilih
gambar atau Bideo agar men!etuskan masalah sosial.
eterusnya, kita harus pelajari >Copy C Paste?. e!ara umum, !opy
bermaksud salin dan paste bermaksud tampal. Dengan ini, kita tidak perlu
menaip satu persatu pada setiap slide apabila membuat pindaan dan dapat
memudahkan kerja. elain itu, hasil kerja akan kelihatan seragam dan kemas.
ebagai !ontoh ada D slide dengan tajuk >#eknik powerpoint presentation? pada
bahagian atas slide, jika taip satu persatu kedudukannya mungkin tidak seragam
dan tidak kemas
Di samping itu, kita juga hendaklah menggunakan @lide transitionA. lide
transition ialah !ara menukar satu slide ke slide yang lain. Contohnya dari slide '
ke slide *, kita boleh menggunakan slide transition seperti speed, boE in untuk
menukarkan slide. Dengan ini, dapat memudahkan penonton memahami
presentation tersebut. 3amun, kita hendaklah elak menggunakan terlalu banyak
jenis transition agar dapat membuat presentation dengan seragam dan menarik.
elain itu, kita hendaklah mempelajari @Custom ,nimationA.
@Custom ,nimationA ialah berfungsi untuk mempersembahkan isi
kandungan dalam presentation. Pada ;aman dulu, presentation
hanya menggunakan kad manila atau kertas mah.jong. Dengan
ini, penonton akan terus melihat semua isi.isi presentation dan
penonton tidak dapat memberi seluruh tumpuan terhadap orang
yang sedang presentation. )leh hal demikian, kita menggunakan @Custom
,nimationA dapat membuat presentation lebih jelas dan menarik tetapi haruslah
elak menggunakan effe!t yang tidak berkaitan agar tidak menjejaskan
presentation tersebut.
7ang terakhir ialah sebelum membuat persembahan presentation,kita harus
menggunakan >Fiew show? untuk men!uba dulu. Dengan ini, kita akan
mengedalikan slide show diri sendiri dengan mudah, lan!ar dan kelihatan yakin
dengan apa yang dilakukan. >Fiew show? terletak di sebelah kiriG bawah
powerpoint. Cara penggunaan >Biew show? bergerak ke depan ialah boleh tekan
@:nterA, @Page downA, @,rrow ke bawahA , @,rrow ke kananAG bergerak ke
belakang ialah @Page upA, @,rrow ke atasA, @,rrow ke kiriA
Pekara
yang
perlu
dimajuk
an
Pekara
yang
perlu
dimajuk
an
Pekara
yang
perlu
dimajuk
an
Pekara
yang
perlu
dimajuk
an
+eran!ang
perjalanan
menggunaka
n maklumat
tutorial
per!uam
yang mudah
didapati di
internet.
@Keep on
improBing
gunakan animasi
untuk
menggambarkan isi
kandungan.
+enggunaka
n kata kun!i
Keep on
trying
Belajari
beberapa
perisian lain
4akta yang dapat memajukan atau menjadi powerpoint dengan baik ialah
harus mempelajari pelbagai perisian .Contohnya, mempelajari perisian
+i!romedia 4ireworks dan windows moBie maker dapat membantu dalam
powerpoint presentation. Kepentingan ialah menambahkan pengetahuan dan
juga mengenali pelbagai perisian. Dengan itu, kita dapat menggunakan
+i!rosoft offi!e powerpoint dengan sempurnadan tidak akan tersingkir daripada
masyarakat dan akan menjadikan powerpoint presentation yang menarik.
Kedua, ialah menggunakan maklumat tutorial. +aklumat tersebut mudah
didapati daripada internet dan per!uma. /ika tidak mengetahui mana.mana
bahagian powerpoint, ia boleh men!ari maklumat daripada maklumat tutorial.
Inilah !ara untuk meningkatkan pengetahuan diri sendiri dan memajukan !ara
menggunakan powerpoint. )leh itu, kita boleh melayari maklumat tutorial untuk
men!ari !ara.!ara untuk animasi tersebut.
Di samping itu, kita haruslah menggunakan animasi untuk menggambarkan
isi kandungan. 8al ini demikian kerana, lebih separuh daripada penonton suka
dalam Bisual. Dengan ini, akan dapat menarik perhatian daripada penonton dan
tidak akan berasa bosan. #etapi, pastikan jangan meletakkan animasi yang tidak
berkenaan dan harus memilih klip Bideo yang bersesuaian. ebagai !ontoh,
dalam powerpoint presentation kita boleh meletakka Bideo klip yang kelakar,
kerana dapat meriahkan suasana dan penonton tidak akan berasa bosan.
Kita haruslah meran!ang perjalanan peresentation. Bermaksud susun slide
dengan mengikut turutan yang akan dipersembahkan. Dengan ini, powerpoint
presentation ternampak teratur dan kemas. /ika tidak meran!ang perjalanan
presentation akan kelihatan seperti membuat kerja pada saat akhir. Dengan ini,
penonton akan berasa pening dan sukar untuk memahami presentation tersebut.
eterusnya, kita hendaklah menggunakan dan meletakan kata kun!i dalam
powerpoint presentatio. Bermaksud menggunakan beberapa perkataan atau
gambar untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu. ebagai !ontoh,
kadang.kala kita ingin men!eritakan tentang satu kisah semasa menerangkan
sesuatu tetapi sibuk untuk menerangkan fakta yang lain dan terlupa untuk
men!eritakan. )leh itu, kita boleh meletakkan kata kun!i seperti gambar dalam
presentation. Dengan ini, dapat men!antikkan powerpoint presentation dan
dapat mengingatkan kita untuk men!erita.
elain itu, haruslah @keep on tryingA bermaksud teruskan men!uba. Dalam
+i!rosoft offi!e powerpoint terdapat pelbagai perisian dan fungsi yang kita tidak
mengetahui !ara untuk menggunakan. )leh itu, kita hendaklah men!uba
pelbagai perisian agar dapat membantu kita membuat powerpoint presentation
dengan baik. elain itu, dapat menambahkan pengetahuan tentang !omputer.
Dengan !ara ini, kita yakin akan dapat pelajari sesuatu yang baru dan hebat.
,khirnya, ialah @Keep on improBingA bermaksud terus memajukan diri sendiri.
8al ini demikian kerana, kita jangan sesekali berhenti belajar apabila sudah
mengetahui kesemuanya ilmu. )leh itu, kita harus belajar perkara yang berlainan
dan jangan berasa malu untuk mempelajari atau menanya apabila terlihat
presentation yang menarik. Dengan ini, dapat membantu kita membuat
powerpoint presentation yang menarik dan baik.

Pekara yamg
perlu
dipertimbangkam
Pekara yamg
perlu
dipertimbangkam
+emperkenalkan diri anda
dan sebuta protokal
#ajuk
)bjektif
Paparan Definisi Isi
Kesimpulan ,nalitis :lakkan
aranan ,ppendiks
6a!ana
)bjektif
+emperkenalkan diri anda dan sebuta protokal
+emberi salam dan perkenalkan diri anda atau nama ahli.ahli kumpulan
anda. Contohnya, ,ssalamualaikum dan salam bahagia. 7ang saya
hormati :n ;ainal Kasim selaku penilaiH
#ajuk
3yatakan tajuk laporan atau penulisan anda dengan jelas kepada audien.
)bjektif
,pakah objektif penulisan anda? )bjektif ini perlu dinyatakan dengan jelas
supaya audien dapat gambaran awaG ttentang tujuan penulisan tersebut.
Paparan
Kenalpasti bagaimanakah paparan atau susun atur seperti format
penulisan, struktur kandungan, penomboran hendaklah dituliskan.
Paparan ini penting agar laporan anda nampak kemas dan mengikut
piawai yang ditetapkan.
Isi
Isi penulisan laporan hendaklah jelas dan tepat.
Kesimpulan
3yatakan kesimpulan laporan anda pada akhir penulisan. Perkara ini
perlu kerana di bahagian inilah letaknya pendirian, pandangan anda
tentang topi! yang dibi!arakan.
Definisi
Berikan definisi yang jelas kepada setiap istilah dalam penulisan. Berikan
!ontoh.!ontoh yang sesuai untuk menjelaskan perkar yang anda maksud.
:lakkan
:lakkan dari menggunakan perkataan, frasa, ayat, perenggan yang boleh
mengelirukan. Isi hendaklah mudah dan jelas. Kesimpulan hendaklah
tidak ber!anggah dengan hujahyang diberikan pada peringkat awal.
6a!ana
6ujudkan wa!ana yang menarik dengan menggunakan penada wa!ana
yang tepat dan ada kesisinambungan idea antara satu bab dengan bab
yang lain.
,nalitis
Berikan pendapatan dan pandangan anda se!ara analitis, kritis, dan
kreatif. Ini bermakna hujah dan fakta yang andakemukakan perlulah
berdasarkan bukti, alasan dan statisik yang munasabah.
aranan
Cadangkan saranan dan pendapat anda di bahagian akhir penulisan.
aranan ini mungkin ditujukan kepada pemba!a, masyarakat, pihak
berkuasa dan mereka yang berkaitan tajuk penulisan yang dibin!angkan.
,ppendiks
/ika perlu sediakan appendis pada bahagian akhir penulisan. ,ppendiks
berfungsi sebagai member maklumat tambahan berkaitan dengan
penulisan. (losari atau senarai istilah yang berkaitan dengan bidang
penulisan.
&umusan
ebelum kami mengakhiri kerja kursus kami,
kami ingin membuat satu rumusan pendek tentang
perkara yang telah kami pelajari sepanjang tempoh
kami membuat kerja kursus ini.
#erlebih dahulu, kerja kursus ini amat
membantu dalam pelajaran kami. 8al ini adalah
disebabkan , kami telah menguasai kemahiran belajar
yanf mana amat membantu dalam pelajaran kami.
elain itu, kami juga mengetahui bahaea sistem
ingatan dalam minda kita terbahagi kepada dua jenis
ingatan yang mana akan mempengaruhi kehiduapan
harian kami. istem ingatan tersebut terbahagi kepada
sistem ingatan panjang dan sistem ingatan pendek.
Kami juga mempelajari !ara untuk mengatasi sistem
ingatan supaya memori dalam otak kami mejadi lebih
kukuh dan padat dalam otak kami.
Di samping itu, kammi juga mengetahui !ara
untuk membuat persembahan power point yang dapat
emnarik perhatian pendengar atau penonton kami, hal
ini dapat membantu penonton atau pendengar kami
mempunyai konsep yang lebih kukuh terhadap apa
yang akan kammi menerangkan dan dapat
mengingatkannya dengan senang .
Bibilografi
www.osmanaffan.!omIpetuaI!ategoryI powerpoint
www. #asikisme .!omIindeE.php?....memebuat HpowerpointHbaikH
surya*D.blogsot.!omIH.Imembuat Jpresentasi Jpowerpoint.yang.
baik.html.