Вы находитесь на странице: 1из 8

TESTE GRILA/ Mariana Oprican

PAGINA 10
1 Administratia desemneaza;
a-/in sens formal, organic-autoritatile publice investite cu sarcini administrative;
b/in sens material-functional-activitatile pe care sunt insarcinate sa le realizeze autoritatile
publice;
c/in sens formal, organic-activitatile pe care sunt insarcinate sa le realizeze autoritatile publice;
d/in sens material, functional-autoritatile publice investite cu sarcini administrative.
2 Admnistratia publca reprezinta;
a/numai admnistratie centrala;
b/numai administratie publica locala;
c/atat admnistratie centrala cat si admnistratie publica locala.
3 Identificati care dintre autoritatie urmatoare reprezinta autoritati ale administratiei publice
centrale;
a/Presedintele si uvernul;
b/consiliul !udetean si presedintele consiliului !udetean;
c/primarul si consiliul local.
" Identificati care dintre autoritatile urmatoare au caracter autonom;
a/consiliul local si consiliul !udetean;
b/serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe centrale de specialitate;
c/prefectul.
# $%ecutivul presupune;
a/numai guvernarea;
b/numai administratia;
c/guvernarea si administratia.
& Administratia publica are urmatoarele componente;
a/e%ecutarea legii si prestarea de servicii publice in limitele legii;
b/ e%ecutarea legii si elaborarea de acte normative;
c/e%ecutarea legii si solutionarea de litigii.
' Administratia publica reprezinta o activitate prin care se e%ecuta legea si se presteaza
servicii publice;
a/in regim de drept public;
b/in regim de drept privat;
c/atat in regim de drept public cat si in regim de drept privat.
( Intre conceptele de e%ecutiv si admnistratie publica e%ista o corelatie;
a/de la intreg la parte;
b/de la parte la intreg;
c/sunt sinonime.
) In sistemul constitutional actual, e%ecutivul este;
a/bicefal, fiind format din Presedinte si uvern;
b/este format doar din uvern;
c/este format numai din Presedinte.
1* +erviciile publice deconcentrate sunt conduse de;
a/prefect;
b/presedintele consiliului !udetean;
c/primar.
PAGINA 13
1 ,reptul admnistrativ este ramura de drept public care reglementeaza
a/numai raporturile din sfera admnistratiei publice active;
b/raporturile din sfera admnistratiei publice active si conflictuale;
c/numai raporturile din sfera admnistratiei publice conflictuale.
2 ,reptul admnistrativ este ramura de drept public care reglementeaza;
a/raporturile conflictuale dintre administratia publica activa si persoanele vatamate in
drepturile sau interesele lor legitime;
b/raporturile conflictuale dintre administratia activa si persoanele vatamate numai in drepturile
lor;
c/raporturile conflictuale dintre admistratia publica activa si persoanele vatamate numai in
interesele lor legitime.
3 ,reptul admnistrativ este o ramura de drept care apartine
a/dreptului public;
b/dreptului privat;
c/este o ramura de drept de sine statatoare.
PAGINA 24
1/ Principalul izvor scris al dreptului il reprezinta;
a/ -onstitutia;
b/ legile organice;
c/ legile ordinare.
2/ .egile constitutionale sunt;
a/ legile prin care se revizuieste -onstitutia;
b/ legile prin care se suspenda -onstitutia.
3/ ,in punct de vedere al aptitudinii de a fi revizuita, -onstitutia /omaniei este;
a/ o constitutie rigida;
b/ o constitutie semirigida;
c/ o constitutie supla sau fle%ibila.
4/ .egea organica intervine
a/ in domeniile e%pres prevazute de -onstitutie in art. '3;
b/ in domeniile pentru care in -onstitutie se prevede adoptarea de legi organice;
c/ -onstitutia nu prevede in ce domenii intervine legea organica.
5/ .egea ordinara intervine;
a/ in domeniile e%pres prevazute de -onstitutie in art. '3;
b/ in domeniile pentru care in -onstitutie se prevede adoptarea de legi organice;
c/ -onstitutia nu prevede in ce domenii intervine legea ordinara;
d/ in domeniile care nu sunt reglementate prin lege organica.
6/ .egea organica se adopta;
a/ cu votul unanimitatii;
b/cu votul ma!oritatii membrilor fiecarei -amere;
c/ cu votul ma!oritatii membrilor prezenti din fiecare -amera.
7/ .egea ordinara se adopta;
a/ cu votul unanimitatii;
b/ cu votul ma!oritatii membrilor fiecarei -amere;
c/ cu votul ma!oritatii membrilor prezenti din fiecare -amera.
8/ In 0onitorul 1ficial se publica;
a/ numai legea organica;
b/ numai legea ordinara;
c/ legea organica si legea ordinara.
9/ .egea intra in vigoare;
a/ la data publicarii in 0onitorul 1ficial;
b/ la doua zile de la data publicarii in 0onitorul 1ficial;
c/ la trei zile de la data publicarii in 0onitorul 1ficial.
10/ .egile organice si cele ordinare reprezinta izvoare ale dreptului administrative atunci cand
reglementeaza;
a/ domenii ce apartin ramurii de drept administrativ;
b/ domenii ce apartin unei ramuri de drept public;
c/ domenii ce apartin atat ramurii de drept administrativ cat si celei de drept constitutional.
11/ uvernul adopta;
a/ 2otarari;
b/ decizii;
c/ ordonante.
12/ 3otararile se emit;
a/ pentru organizarea e%ecutarii legilor;
b/ in temeiul unei legi speciale de abilitare.
13/ 1rdonantele se emit;
a/ in temeiul unei legi speciale de abilitare;
b/ pentru organizarea e%ecutarii legilor.
14/ 3otararile cu caracter militar adoptate de uvern;
a/ se publica in 0onitorul 1ficial al /omaniei;
b/ se comunica numai institutiilor interesate;
c/ se comunica numai persoanelor interesate.
15/ 1rdonantele obisnuite sunt adoptate;
a/ in domenii care nu fac obiectul legii organice;
b/ in domenii care nu fac obiectul legii constitutionale;
c/ in domenii care nu fac obiectul legii ordinare.
16/ 1rdonanta de urgenta intervine;
a/ in situatii e%traordinare;
b/ in situatii comune, obisnuite.
17/ In cazul ordonantei de urgenta uvernul primeste;
a/ abilitarea e%presa de la Parlament;
b/ abilitarea de la legiuitorul constituant;
c/ abilitarea de la Presedintele /omaniei.
18/ Prefectul emite;
a/ dispozitii;
b/ ordine cu caracter normativ si individual;
c/ decizii.
19/ -onsiliul !udetean adopta;
a/ ordine;
b/ 2otarari cu caracter normativ si individual;
c/ decizii.
20/ Primarul emite;
a/ dispozitii cu caracter normativ si individual;
b/ ordine;
c/ decizii.
21/ 4ac parte din dreptul intern;
a/ tratatul international ratificat de catre Parlament;
b/ legea de ratificare a tratatului;
c/ tratatul international si legea de ratificare a acestuia.
PAGINA 35
1/ $lementele structurii normei de drept administrative sunt;
a/ ipoteza si dispozitia;
b/ dispozitia si sanctiunea;
c/ ipoteza, dispozitia, sanctiunea.
2/ Ipoteza normei de drept administrativ poate face referire la;
a/ impre!urarile, conditiile, situatiile in care se aplica norma !uridica, subiectele de drept;
b/ drepturile si obligatiile partilor;
c/ consecintele nerespectarii normei.
3/ Ipotezele normelor de dept administrativ pot fi;
a/ numai cu caracter absolut determinat;
b/ numai cu caracter relativ determinat;
c/atat cu caracter absolut determinat cat si cu caracter relativ determinat.
4/ ,ispozitiile normelor de drept administrativ pot fi;
a/ numai imperative si pro2ibitive;
b/ numai pro2ibitive si permisive;
c/ imperative, pro2ibitive si permisive.
5/ ,in punct de vedere al temeiului obiectiv, sanctiunile normelor de drept administrativ sunt;
a/ numai sanctiuni disciplinare;
b/ numai sanctiuni contraventionale;
c/ sanctiuni disciplinare, contraventionale si patrimoniale.
6/ 5ormele de drept administrativ, din punct de vedere al sferei lor de aplicare, pot fi;
a/ numai cu caracter general;
b/ numai cu caracter special;
c/ atat cu caracter general cat si cu caracter special
PAGINA 42
1/ Potrivit sistemului constitutional si legal actual, se identifica urmtoarele categorii de
raporturi de drept administrativ;
a/ raporturi de subordonare, colaborare si tutela administrativa;
b/ raporturi de subordonare;
c/ raporturi de colaborare.
2/ +ubiectul activ, purtator al autoritatii publice, in raporturile de drept administrativ poate fi;
a/ statul, prin organele sale, unitatile administrativ-teritoriale, o autoritate a administratiei
publice sau o alta autoritate publica, stabilimente de utilitate publica;
b/ persoana fizica;
c/ persoana !uridica.
3/ 6utela administrativa este reglementata de ;
a/ art. 122 alin. " din -onstitutie;
b/ art. 123 alin. # din -onstitutie;
4/ /aporturile de tutela administrativa se nasc din;
a/ lege;
b/ conventia partilor.
PAGINA 60
1 5epublicarea decretelor Presedintelui /omaniei in 0onitorul 1ficial atrage sanctiunea;
a/ nulitatii absolute;
b/ nulitatii relative;
c/ ine%istentei.
2 5ulitatea absoluta a actului administrativ intervine pentru;
a/ incalcarea conditiilor de forma;
b/ incalcarea conditiilor de fond;
c/ incalcarea conditiilor de forma si de fond.
3 /evocarea actului administrativ poate interveni pentru;
a/ nelegalitate;
b/netemeinicie;
c/ neconstitutionalitate.
4 -onstituie e%ceptii de la principiul revocabilitatii actelor administrative;
a/ actele administrative cu caracter individual;
b/ actele administrative cu caracter normative;
c/ atat actele administrative cu caracter normative, cat si actele administrative cu caracter
individual.
5 Actul administrativ individual produce efecte de la momentul;
a/ comunicarii;
b/ publicarii;
c/ emiterii.
6 5epublicarea 1rdonantelor de uvern in 0onitorul 1ficial atrage sanctiunea;
a/ nulitatii absolute;
b/ nulitatii relative;
c/ ine%istentei.
7 /evocarea actului administrativ poate interveni;
a/ numai pentru cauze de nelegalitate;
b/numai pentru cauze de neoportunitate;
c/ atat pentru cauze de nelegalitate cat si pentru cauze de neoportunitate.
8 -auzele revocarii pot fi;
a/ anterioare emiterii/adoptarii actului administrativ;
b/ atat anterioare cat si concomitente, dar si ulterioare emiterii/adoptarii actului administrativ;
c/ ulterioare emiterii/adoptarii actului administrativ.
9 /evocarea reprezinta;
a/ un principiu al regimului !uridic al actului administrativ;
b/ o e%ceptie a regimului !uridic al actului administrativ;
c/ nu poate intervene in cazul actului administrativ.
12 +uspendarea determina;
a/ incetarea definitive a producerii de efecte !uridice ale actului administrativ;
b/ incetarea temporara a producerii de efecte !uridice ale actului administrativ;
c/ nu afecteza efectele !uridice ale actului administrativ.
13 4orma scrisa a actului administrative este o conditie;
a/ ad validitatem-pentru validitatea actului;
b/ ad probationem-pentru a constitui mi!loc de proba;

1 4orma nescrisa 7orala-se admite, prin e%ceptie
a/ in cazul actelor cu caracter normativ;
b/ in cazul actelor cu caracter individual;
c/ atat in cazul actelor cu caracter normativ cat si in cazul actelor cu caracter
individual.
2 4ormele de adoptare/emitere a actului administrativ pot fi;
a/ anterioare si concomitente;
b/ concomitente si ulterioare;
c/ anterioare, concomitente si ulterioare emiterii/adoptarii unui act administrativ.
3 Actul administrativ produce efecte !uridice;
a/ din momentul comunicarii actului administrativ individual si publicarii actului
administrativ normativ;
b/ din momentul elaborarii actului;
c/ din momentul semnarii si inregistrarii lui.
4 Actul administrativ normativ produce efecte !uridice;
b/ pentru dreptul administrativ, muncii, civil si comercial, precum si alte ramuri de
drept;
c/ pentru dreptul administrativ, muncii, civil si comercial si alte ramuri de drept, cu
e%ceptia dreptului penal.
5 Anularea unui act administrativ produce efecte !uridice;
a/ intotdeauna pentru trecut-e% tunc; 8doar pt cauze de legalitate9:
b/ pentru trecut, prezent si viitor;

6 Avizele pot avea;
a/ caracter consultativ si conform;
b/ facultativ si consultativ;
c/ facultativ, consultativ si conform.
7 -omunicarea este o modalitate de aducere la cunostinta;
a/ a actului administrativ cu caracter individual;
b/ a actului administrativ cu caracter normativ;
c/ atat a actului administrativ cu caracter normativ cat si a actului administrativ cu
caracter individual.
8 Publicarea este o modalitate de aducere la cunostinta;
a/ numai a actului administrativ cu caracter individual;
b/ numai a actului administrativ cu caracter normativ;
c/atat a actului administrativ cu caracter normativ cat si a actului administrativ cu caracter
individual.
21 Anularea unui act administrativ se poate dispune;
a/ numai de organul ierar2ic superior;
b/ numai de instanta de !udecata;
c/ atat de organul ierar2ic superior cat si de instanta de !udecata.
9 Actele administrative ine%istene;
a/ se bucura de prezumtia de legalitate, pana la data constatarii ine%istentei lor;
b/ nu se mai bucura de prezumtia de legalitate si de regula e%ecutarii din oficiu;
c/ nu se mai bucura de prezumtia de legalitate.
10 -ontractul administrativ este;
a/ act !uridic bilateral;
b/ act !uridic unilateral;
c/ act !uridic bi sau multilateral.
25 Partile contractului administrativ se afla;
a/ pe pozitie de egalitate !uridica;
b/ pe pozitie de inegalitate !uridica;
c/ uneori, pe pozitie de egalitate !uridica, iar alteori, pe pozitie de inegalitate !uridica.
26 +copul contractului administrativ este;
a/ satisfacerea nevoilor de interes general;
b/ satisfacerea nevoilor de interes particular;
c/ satisfacerea nevoilor de interes general si particular.
27 1biectul contractului administrativ il constituie;
a/ prestarea unui serviciu public sau efectuarea unei lucrari publice;
b/ punerea in valoare a unui bun public sau efectuarea unei lucrari publice;
c/ prestarea unui serviciu public, efectuarea unei lucrari publice, punerea in valoare a unui bun
public sau o ac2izitie publica.
28 +olutionarea litigiilor care ar putea apare din e%ecutarea contractului administrativ este de
competenta;
a/ instantelor de drept comun;
b/ instantelor de contencios administrativ;
c/ atat instantelor de drept comun, cat si instantelor de contencios administrativ.
29 Partile contractului administrativ trebuie sa fie;
a/ una din partile contractului este un subiect determinat, respectiv o autoritate care
actioneaza in realizarea puterii publice, o autoritate administrativa sau alt subiect de drept
autorizat de o autoritate administrativa;
b/ contractual se poate ic2eia intre doua sau mai multe parti, persoane fizice sau !uridice, fara
nici o conditie;
c/ una din parti trebuie sa fie obligatoriu o persoana !uridica de drept privat.
3o -ontractul administrativ trebuie sa imbrace;
a/ forma scrisa;
b/ forma orala;
c/ si forma scrisa si forma orala.
30 -lauzele unui contract administrativ sunt stabilite;
a/ numai pe cale reglementara;
b/ prin conventia partilor;
c/ atat pe cale reglementara, cat si prin conventia partilor.
31 -ontractele administrative sunt guvernate;
a/ de un regim de putere publica;
b/ de un regim de drept commercial;
c/ de un regim de drept civil.
PAGINA 82
1 Proprietatea publica este;
a/ inalienabila;
b/ sesizabila;
c/ prescriptibila.
2 Proprietatea publica este imprescriptibila;
a/ numai din punct de vedere e%tinctiv;
b/ numai din punct de vedere ac2izitiv;
c/ atat din punct de vedere e%tinctiv cat si ac2izitiv.
3 Inalienabilitatea este un principiu care guverneaza;
a/ numai bunurile proprietate publica;
b/ numai bunurile proprietate privata apartinand domeniului public;
c/ atat bunurile proprietate publica dar si bunurile proprietate privata din domeniul public.
4 Ipo!i"i#i$a$%a &r%'arii c( !arcini !a( !%r'i$($i %!$% (n principi( car% &('%rn%a)a*
a/ numai bunurile proprietate publica;
b/ numai bunurile proprietate privata apartinand domeniului public;
c/ atat bunurile proprietate publica cat si bunurile proprietate privata apartinand domeniului public.
5 Inalienabilitatea semnifica faptul ca;
a/ bunurile proprietate publica nu pot fi instrainate;
b/ bunurile proprietate publica pot fi instrainate in conditiile legii;
c/ bunurile proprietate publica pot fi instrainate numai anumitor subiecte de drept.
6 ;unurile proprietate privata apartinand domeniului public se caracterizeaza prin faptul ca;
a/ pot fi instrainate numai in conditii speciale;
b/ nu pot fi instrainate niciodata;
c/unele pot fi instrainate si altele nu.

Оценить