Вы находитесь на странице: 1из 6

-

A
abdomino-
acro-, -acria , ,
acromio-
adeno- 1) , ; 2)
aro- ,
aesthesio-, -aesthesia , ;
aetio-
alg-, -algia, -algesia ,
allo- , , ,
andro-, -andria ,
angio- ( )
aniso- ,
anthropo-
aorto-
arterio-
arthro-
astheno- , ,
athero- ,
auto- 1) , , , ; 2)
B
bary-, baro- 1) , ; 2)
bathy-, batho- ,
bio- ,
blasto-, -blastus ; -
blepharo-
brachi-
brachy- ,
brady- ,
C
carcino- ,
cardio-, -cardium , ,
-cele ; ,
-centsis ,
cephalo-, kephalo-, -cephalia, -kephalia
cervico-
cheilo-, - cheilia
cheiro-, chiro-, -cheiria, -chiria
chloro- 1) ; 2)
chromo-, chromato-, -chromia 1) , ; 2)
cholangio- ()
chole-, -cholia
cholecysto-
choledocho-
chondro- ,
chrono-
chylo-, -chylia ,
-clasia ,
colo- 1) ; 2)
colpo-
copro-
cox- ()
-crin-, -crinia , ,

cryo- , ,
cyano- 1) -, ; 2)
cysto-
cyto-, -cytus
-cytosis (cytus + -osis)
D
dacryo-
dacryocysto-
dactylo-
dermo-, dermato-, -derma
-desis ,

dolicho- ,
duodeno-
dynamo-, -dynamia ,
E
-ectasia, ectasis , ,
-ectomia , - ,
encephalo-
entero- 1) , ; 2)
ergo-, -ergia, -urgia 1) , ; 2) ; 3)
erythro- 1) ; 2)
-eurynter -
-eurysis -
G
galacto- ,
ganglio-
gastro-, -gastria
-genia
-genia
geno-, -genesis, -genesia, -genia , , , ,
geri-, gero-, geronto- ,
glauco-
glosso-, -glossia
glyco-, gluco- , ,
gnatho-, -gnathia ,
-gnosis, -gnosia 1) , ; 2) ,
gon(o)-
-gramma ,
-graphia ,
gyno-, gynaeco- ,
H
haemo-, haemato, -aemia
hemi- -, ;
hepato-
hetero- , , ; . . hidro-
histo-, histio-
homeo-, homo- , ,
hydro- 1) ; 2) ;
,
hystero-
I
-iatria, -iater , ;

irido-
iso- , ,
J
jejuno-
K
kerato- 1) ; 2)
-kinesia, kinemato-, kinemo-, kineto-
L
-lalia
laparo- , ,
laryngo-
lepto- , ,
leuco- 1) ; 2)
lieno-
lipo- , ,
litho-, -lithiasis ,
-logia ,
-logo-
lympho-
-lsis, -lyt 1) , , , ; 2)
, ,
M
macro- ,
-malacia , ,
masto- ,
megalo-, -megalia ,
melano- 1) , ; 2)
melo-
meningo-
-metria, -metr- , , ( , )
metro-, -metra, -metrium
micro- ,
-mnesia ,
morpho-, -morph- , , -
myelo-, -myelia
myo-, -mysium ,
N
necro- ;
neo- , ;
nephro-
neuro-, neuri- ,
noso- (, )
O
odonto-, -odontia
-odynia ,
oligo- , ,
omphalo- ,
onco- 1) , ; 2) ,
onycho-, -onychia
-op-, -opt-, optico-, -opia, -opsia ; ,
ophthalmo-, -ophthalmia
oo- ,
oophoro-
orchi-, orchidi-, -orchidia, -orchia ,

ortho- 1) , ; 2) ,

osteo-
oto-
oxy-, oxygenio-, -oxia 1) ; 2)
P
pachy- , ,
-paedia ,
paedio-, paedo- , ,
pan-, panto- , ,
pancreato-
parotido-
patho-, -pathia 1) , ; 2)
-penia , ,
peritoneo-
-pexia - ,
phaco-, -phakia
phago-, -phagia 1) ; 2),
pharmaco-
pharyngo-
philo-, -philia , -;
phlebo-
phobo-, -phobia ; -
phono-, -phonia ,
phrenico-
-phreno-, -phrenia ,
-plasia , , ,
-plastica ,
platy- , ,
-plegia ,
pneumo-, pneumato- , ,
pneumono-, pneumo-
-pno, -pnoea
-po(i)esis, -po(i)et - (, )
podo-, -podia ,
polio- 1) ; 2)
poly- , ; ,
-privus, a, um
procto- ,
prostato-
pseudo- , ; . . -, psycho-, -psychia , ,
-ptosis ,
pyelo-
pyr-, pyro-, pyreto- ,
pyo-
R
retino- ()
r(h)achi-
-rrhagia -
-rhaphia , ()
-rhexis ,
rhino-
-rrhoea ,

S
salpingo- 1) ; 2)
schiso-, -schisis
sclero-, -sclerosis 1) , , , , ; 2)
( )
-scopia , ,
sialo-, -sialia
sigmoido-
somato-, -soma

spasmo-, -spasmus ,
sphygmo-, -sphygmia
spiro- ,
splanchno- ()
spleno-
spondylo-
-stasis , , (, , , )
steno-, -stenosis , , ,
sterco-
stetho-
stomato-
-stomia (), ,
, ( , , )
T
tachy-, tacho- , ,
tele-, teleo- 1) ( ); 2) ,
teno-
-tensio ,
thalamo-
-therapia ()
thermo-, -thermia ,
thoraco-
thymo-
thyreo-, thyr(e)oideo-
toco-
-tomia , - ,
tomo- , ( )
tono-, -tonia ,
topo-
toxo-, toxico-, toxi- , ,
trachelo-
tracheo-
tricho-, -trichia
-tropho-, -trophia ,

tropo-, -tropia , ; -
typhlo-
U
ul-, ulo-
urano-
uretero-
urethro-
uro-, -uresis, -uria
V
vagino-

X
xantho-
xero-

Вам также может понравиться