Вы находитесь на странице: 1из 10

1

1.
aesthesio-, -aesthesia -, ;
alg-, -algia, -algesia- ,
andro-, -andria -,
anthropo-
bio- ,
blasto-, -blastus ; -
cyto-, -cytus
ergo-, -ergia, -urgia -1) , ; 2) ;
geno-, -genesis, -genesia, -genia , , ,
geri-, gero-, geronto- ,
gyno-, gynaeco- ,
-gnosis, -gnosia -1) , ; 2) ,
-lalia
-mnesia -,
histo-, histio-
paedio-, paedo- , ,
psycho-, -psychia - ,
sphygmo-, -sphygmia -
toco-

2.
abdomino-
acro-, -acria ,
arthro-
brachi-
cephalo-, kephalo-, -cephalia, -kephalia
cervico-
cheilo-, - cheilia
cheiro-, chiro-, -cheiria, -chiria
cyto-, -cytus
dactylo-
dermo-, dermato-, -derma
gnatho-, -gnathia -,
gon(o)-
-genia -
-genia -
laparo- , ,
masto- ,
myelo-, -myelia
omphalo- ,
onycho-, -onychia
peritoneo-
podo-, -podia ,
r(h)achi-
splanchno-
spondylo-
1

2
stetho-
teno-
thoraco-
tricho-, -trichia

3.
aestesio-
bio- ,
dolicho- ,
dynamo-, -dynamia -,
ergo-, -ergia, -urgia -1) , ; 2) ; 3)
eu- , ,
geno-, -genesis, -genesia, -genia- , , , ,
iso- , ,
lipo- , ,
macro- ,
micro- ,
morpho-
morpho-, -morph- , , -
pachy- , ,
phago-, -phagia 1) ; 2),
philo-, -philia , -;
phrenico-
toco-
tono-, -tonia ,
tropo-, -tropia , ; -
xero-
-lalia-
-mnesia -,
-tensio - ,
-op-, -opt-, optico-, -opia, -opsia -; ,
-phreno-, -phrenia ,
-pno, -pnoea
-po(i)esis, -po(i)et - (, )

4.
aetio-
alg-, -algia, -algesia - ,
astheno- , ,
athero- ,
carcino- ,
hydro- 1) ; 2) ;
,
litho-, -lithiasis ,
logo-
noso- (, )
onco- 1) , ; 2) ,
patho-, -pathia- 1) , ; 2)
2

3
phobo-, -phobia -; -
pyr-, pyro-, pyreto- ,
schiso-, -schisis -
spasmo-, -spasmus- ,
steno-, -stenosis , , ,
-cele ; ,
-ectasia, ectasis- , ,
-malacia - , ,
-odynia- ,
-plegia- ,
-ptosis-,
-rhexis- ,
-stasis- , , (, , )
- -penia -,
, (, , )
-lsis, -lyt -1) , , , ; 2)
, ,
-cytosis (cytus + -osis)-
-rrhagia- -

5.-

adeno- 1) , ; 2)
angio- ( )
aorto-
arterio-
cardio-, -cardium- , ,

chylo-, -chylia- ,
haemo-, haemato, -aemia
lympho-

sphygmo-, -sphygmia
-rrhagia -
phlebo-
erythro- 1) ; 2)
leuco- 1) ; 2)

6.

cheilo-, - cheilia-
cholangio- ()
cholecysto-
choledocho-
colo- 1) ; 2)
duodeno-
entero- 1) , ; 2)
gastro-, -gastria-
3

4
glosso-, -glossia-
gnatho-, -gnathia ,
hepato-
ileo-
jejuno-
-genia -
melo-
odonto-, -odontia-
pancreato-
parotido-
pharyngo-
procto- ,
sigmoido-
stomato-
typhlo-
ul-, ulo-
urano-

chole-, -cholia-
copro-
sialo-, -sialia-
sterco-

-pepsia-
phago-, -phagia 1) ; 2),

7.

broncho-
laryngo-
pharyngo-
pneumono-, pneumo-
rhino-
stetho-
stomato-
thoraco-
tracheo-

oxy-, oxygenio-, -oxia -1); 2)


aro- ,
pneumo-, pneumato- , ,

-pno, -pnoea-
phono-, -phonia -,
spiro- ,

8.

5
cysto-
nephro-
pyelo-
uretero-
urethro-

-po(i)esis, -po(i)et- - (, )

uro-, -uresis, -uria


xantho-

9.

andro-, -andria ,
orchi-, orchidi-, -orchidia, -orchia ,
perineo-
prostato-

colpo-
gyno-, gynaeco- ,
hystero-
masto- ,
metro-, -metra, -metrium
oo- ,
oophoro-
perineo-
salpingo- 1) ; 2)
trachelo-
vagino-

10.-

acromio-
arthro-
chondro- ,
cox- ()
myo-, -mysium ,
osteo-
r(h)achi-
spondylo-
teno-

osteo-

dynamo-, -dynamia ,
ergo-, -ergia, -urgia 1) , ; 2) ; 3)

11.

blepharo-
dacryo-
dacryocysto-
encephalo-
ganglio-
irido-
kerato- 1) ; 2)
meningo-
myelo-, -myelia 1) ; 2)
neuro-, neuri- ,
ophthalmo-, -ophthalmia
oto-
-op-, -opt-, optico-, -opia, -opsia ; ,
phaco-, -phakia
polio- 1) ; 2) retino- ()
salpingo-

sclero-, -sclerosis 1) , , , , ; 2)
( )

-mnesia
-op-, -opt-, optico-, -opia, -opsia ; ,
-phreno-, -phrenia ,
aesthesio-, -aesthesia , ;
philo-, -philia , -;
psycho-, -psychia , ,

12.

-op-, -opt-, optico-, -opia, -opsia ; ,


blepharo-
encephalo-
ganglio-
irido-
kerato- 1) ; 2)
meningo-
myelo-, -myelia 1) ; 2)
neuro-, neuri- ,
ophthalmo-, -ophthalmia
oto-
phrenico-
polio- 1) ; 2)
salpingo-

sclero-, -sclerosis 1) , , , , ; 2)
( )

7
aesthesio-, -aesthesia , ;
-mnesia-
philo-, -philia -, -;
phobo-, -phobia- ; -
-phreno-, -phrenia - ,
psycho-, -psychia - , ,
ergo-, -ergia, -urgia 1) , ; 2) ; 3)

13.
chole-, -cholia
chondro- ,
chylo-, -chylia ,
copro-
dacryo-
haemo-, haemato, -aemia
hidro-
histo-, histio-
hydro- 1) ; 2) ;
,
myo-, -mysium ,
osteo-
pyo-
sialo-, -sialia
uro-, -uresis, -uria

14.
cardio-, -cardium ,
cervico-
cholecysto-
choledocho-
colo- 1) ; 2)
colpo-
cysto-
entero- 1) , ; 2)
gastro-, -gastria
hepato-
hystero-
jejuno-
duodeno-
laparo- , ,
laryngo-
lieno-
metro-, -metra, -metrium
nephro-
oophoro-
orchi-, orchidi-, -orchidia, -orchia ,
pancreato-
7

8
parotido-
peritoneo-
pharyngo-
phrenico-
pneumono-, pneumo-
procto- ,
prostato-
pyelo-
salpingo- 1) ; 2)
sigmoido-
spleno-
thalamo-
thymo-
thyreo-, thyr(e)oideo-
trachelo-
tracheo-
typhlo-
uretero-
urethro-
vagino-

15.
acro-, -acria- , ,
allo- , , ,
andro-, -andria- ,
aniso- ,
auto- 1) , , , ; 2)
bary-, baro- 1) , ; 2)
bathy-, batho- ,
bio- ,
brachy- ,
brady- ,
chloro- 1) ; 2)
chromo-, chromato-, -chromia- 1) , ; 2)
chrono-
-crin-, -crinia- , ,
cryo- , ,
cyano- 1) -, ; 2)
dolicho- ,
dynamo-, -dynamia- ,
ergo-, -ergia, -urgia- 1) ,
erythro- 1) ; 2)
geri-, gero-, geronto- ,
glauco-
glyco-, gluco- , ,
gyno-, gynaeco- ,
hemi- -, ;
hetero- , , ; . . homeo-, homo- , ,
iso- , ,
-kinesia, kinemato-, kinemo-, kineto-
8

9
lepto- , ,
leuco- 1) ; 2)
lipo- , ,
macro- ,
megalo-, -megalia -,
melano- 1) , ; 2)
morpho-, -morph- , , -
necro- ;
neo- , ;
oligo- , ,
ortho- 1) , ; 2) ,

oxy-, oxygenio-, -oxia 1) ; 2)
pachy- , ,
pan-, panto- , ,
platy- , ,
-po(i)esis, -po(i)et - (, )
polio- 1) ; 2)
poly- , ; ,
-privus, a, um
pseudo- , ; . . -, sclero-, -sclerosis 1) , , , , ; 2)
( )
spiro- ,
steno-, -stenosis , , ,
tachy-, tacho- , ,
tele-, teleo- 1) ( ); 2) ,
thermo-, -thermia ,
tomo- , ( )
toxo-, toxico-, toxi- , ,
-tropho-, -trophia ,

tropo-, -tropia , ; -
xantho-
xero-

16. , , ,
-centsis -,
-clasia- ,
-desis- ,
-ectomia- , -
-eurynter - -
-eurysis- -
-gramma -,
-graphia- ,
-iatria, -iater , ;
-lsis, -lyt 1) , , , ; 2)
, ,
-paedia - ,
-pexia - -
-pexia - -
9

10
-plastica-
-privus, a, um
-rhaphia , ()
-scopia - , ,
-stomia-
-therapia - ()
-tomia- , -

.. . 930143

10