You are on page 1of 8

E3.

2 FIA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECIE


Msura 125 a1. Imbunaa!r"a #! $"%&'(ar"a !n)rasru*ur!! ("+a" $"
$"%&'(ar"a s! a$a,ar"a a+r!*u(ur!! - !r!+a.!! #! a(" (u*rr! $" /mbun.!r!
)un*!ar"0
I. I1FORMAII 2E1ERALE CU 3RIVIRE LA SOLICITA1T I LA 3ROIECT
T!(u
,r'!"*4 .................................................................................................................
............................................................

1umr $" /nr"+!srar" a( *"r"r!! $" )!nanar"4


F
Nr. msur Nr. licitaiei Nr. Cod Nr. Ordine
de proiecte Regiune Jude
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECIE
Nr. CRITERIUL SCOR
Sab!(! $"
CR3DR35 A3DR3
D'*um"n"
*ar" s"
&"r!)!*a
E6,"r 1 E6,"r 2
1 3r'!"*" ,"nru !r!+a.!!4 ma6!m 15 puncte
la care infrastructura primar de irigaii a fost
deja modernizat sau la care sistemul de
irigaii din aal a fost modernizat.
! 15 puncte
Meniune: Vor fi punctate i acele proiecte
pentru care alimentarea cu ap a punctelor
de livrare a OUAI/FOUAI se face direct de la
surs. Lista OUAI/FOUAI cu amenari de
iri!aii la care alimentarea cu ap a punctelor
de livrare se face direct de la surs se
re!sete "n ane#a la $%idul &olicitantului.
Aceast prevedere va fi luat "n considerare
i aplicat"ncep'nd cu sesiunea mai ()**
su+ re,erva transmiterii oficiale ctre -omisia
.uropean/ p'n la data lansrii sesiunii/ a
propunerii de modificare a 0123 "n vederea
introducerii acestei prevederi "n criteriul de

1" 1#.$ !
%deerinta de
la %N&F' alt
detinator de
infrastructura
primara priind
starea
infrastructurii
primare
%ne(a 1)
%*+R*
%gentia de *lati pentru +ezoltare Rurala si *escuit
selecie * de la componenta a* i/ ulterior/ a
apro+rii acesteia de ctre -omisie.
la care infrastructura primar de irigaii are
un proiect de modernizare " sau la care
sistemul de irigaii din aal are un proiect de
modernizare, ! 1- puncte

S2
3r'!"*" $" !r!+a.!! /n %'n"(" *u !n*!$"n.
*r"s*u a s"*""! 4 ma6!m 15
puncte
&ndicele de ariditate.
# ! -$"### 15 puncte
-$"##1 ! -)"### 1)puncte
-)"##1 ! -5"### 1$ puncte
-5"##1 !-/"### 1- puncte
-/"##1 ! -0"### 11 puncte
-0"##1 ! -1"### 1# puncte
*este -1"### 2 puncte
*unctarea acestui criteriu se a face conform
ane(ei cu indicii de ariditate pe localiti.

1"
3ista
localitatilor cu
incidenta
crescuta a
secetei 4%ne(a
la 56idul
solicitantului7
S3 3r'!"*" *u +ra$ $" u!(!%ar" a su,ra)"."! $"
u$ar" *7 ma! r!$!*a4 ma6!m -# puncte
45 din suprafaa udata prin proiect din
suprafata totala care poate fi udata prin
punctul/le de livrare6
*este 15"#18 ! -# puncte
1#"#18!15"##8 ! 11 puncte
05"#18!1#"##8 ! 1/ puncte
0#"#18!05"##8 ! 1) puncte
/5"#18!0#"##8 ! 1- puncte
/#"#18!/5"##8 ! 1# puncte
55"#18!/#"##8 ! 1 puncte
5#"#18!55"##8 ! / puncte
9u: 5#"##8 ! ) puncte
*recizare. %cest criteriu se a puncta conform
procentului rezultat din calculul gradului de
utilizare a suprafeei de udare" ;n :aza
9F'+%3& <i documentele ane(ate.

18 9.18 9.2
TOTAL : 5;
1u "6!sa ,ra+ m!n!m
%*+R*
%gentia de *lati pentru +ezoltare Rurala si *escuit
1'a S*'ru( 'a( a( *r!"r!!('r $" s"("*.!" < ma6. 5; ,*.= sab!(! $"
CR3DR35A3RD34 >>>>>> ,un*"
Cr!"r!! $" $",ara?ar"
1r.
Cr.
Cr!"r!u( Su,ra)a.a
<@a *u r"! %"*!ma("=
1. Su,ra)a.a su,us r"ab!(!r!! sau
m'$"rn!%r!!
2. Su,ra)a.a $" *u(ur! ("+um!*'("
<!n*(us!& *ar')u(=
3. Su,ra)a.a $" *u(ur! )ura?"r"
Obs"r&a.!!(" CR3DR35 A3DR34
4se detaliaza" pentru fiecare criteriu de selectie in situatia in care nu s!a o:tinut
punctajul ma(im7

.
CR3DR3 : SVT
%pro:at de .........................................+irector CR*+R*
9emnatura si stampila..................... +%=% .'..'-#1
%izat de ............................................9ef 9>= ? CR*+R*
9emntura ................. +%=% .'..'-#1.
>erificat de . .........@(pert -'9ef 9>= ! CR*+R*
9emntura ................. +%=% .'..'-#1.
&ntocmit de @(pert 1 9>=!CR*+R*
9emntura ..... +%=% .'..'-#1.
A3DR3
DSC5SVT
%pro:at de ............................................9ef 9>= ? +.9.C.
9emntura ................. +%=% .'..'-#1.
>erificat de . .........@(pert - 9>= ! +.9.C.
9emntura ................. +%=% .'..'-#1.
&ntocmit de @(pert 1 9>=! +.9.C.
%*+R*
%gentia de *lati pentru +ezoltare Rurala si *escuit
9emntura ..... +%=% .'..'-#1.
%*+R*
%gentia de *lati pentru +ezoltare Rurala si *escuit
M"'$'('+!" $" a,(!*a ,"nru "&a(uar"a *r!"r!!('r $" s"("*!"
Numarul de inregistrare al cererii de finantare
9e preia numarul de inregistrare din cererea de finantare <i se erific <i cu
numarul din fi<a @$.1.
V"r!)!*ar"a *r!"r!!('r $" s"("*!"
3r'!"*" ,"nru !r!+a!! s! a(" (u*rar! $" !mbunaa!r! )un*!ar" :*'m,'n"na
a1 ma6!m 15 puncte
S14 *roiecte de irigaii la care infrastructura primar de irigaii a fost deja
modernizat sau proiecte de irigaii la care sistemul de irigaii din aal a fost
modernizat 4inclusi pentru solicitanii care se regsesc ;n %ne(a 1)7 . ! 15
puncte
*roiecte de irigaii la care infrastructura primar de irigaii are un proiect de
modernizare" sau proiecte de irigaii la care sistemul de irigaii din aal are un
proiect de modernizare, ! 1- puncte
DOCUME1TE 3REAE1TATE
3U1CTE DE VERIFICAT B1 CADRUL
DOCUME1TELOR 3REAE1TATE
9.1. C'nra* mu(!anua( !n*@"!a *u un
)urn!%'r $" a,a ,"nru !r!+a!!8 ,"nru
,un*ua(5"(" $" (!&rar" a a,"! *ar"
a(!m"n"a%a !n)rasru*ura $" !r!+a!!
,"nru *ar" s" s'(!*!a !n&"s!!a.
1;.3. A$"&"r!na $" (a A1IF5 a( $"!na'r
$" !n)rasru*ura ,r!mara ,r!&!n$ sar"a
!n)rasru*ur!! ,r!mar"
%ne(a 1)
9e erific dac solicitantul se
regse<te ;n %ne(a 1). +ac da" se
acord 15 puncte.
@(pertul identifica in doc. 2.1. furnizorul
de apa pentru irigatii pentru infrastructura
care face o:iectul proiectului,
>erifica in +oc. 1#.$ ca punctul de lirare
menionat corespunde cu cel din doc. 2.1.
9e erific in doc. 1#.$ urmatoarele
elemente.
1! daca infrastructura primar de irigaii a
fost deja modernizat,
-! daca sistemul de irigaii din aal a fost
modernizat,
$! daca infrastructura primar de irigaii
are un proiect de modernizare,
)7daca sistemul de irigaii din aal are un
proiect de modernizare.
+ac ;n doc. 1#.$ nu este completat
denumirea proiectului ;n :aza cruia s!a
efectuat sau se a efectua modernizarea"
nu se acord punctaj.
%*+R*
%gentia de *lati pentru +ezoltare Rurala si *escuit
An funcie de completarea doc. 1#.$ se
acord punctajul aferent.
+aca se erifica cel putin unul din
punctele 1 sau -" e(pertul :ifeaza 15
puncte la scor, daca se erifica cel
putin unul din punctele $ sau )"
e(pertul :ifeaza 1- puncte la scor.
+aca nici una din conditii nu este
indeplinita" nu se acorda punctaj.
0unctarea acestui criteriu se va face
numai dac acest lucru este pre,entat i
demonstrat "n documentele ane#ate
4adeverin de la A1IF sau alt deintor
de infrastructur primar completat cu
toate elementele solicitate prin formular6
S24 3r'!"*" $" !r!+a.!! /n %'n"(" *u !n*!$"n. *r"s*u a s"*""! 4
ma6!m 15 puncte
&ndicele de ariditate. # ? -$"### 15 puncte
&ndicele de ariditate. -$"##1! -)"### 1) puncte
&ndicele de ariditate. -)"##1 ! -5"### 1$puncte
&ndicele de ariditate. -5"##1 ? -/"### 1- puncte
&ndicele de ariditate. -/"##1 ? -0"### 11puncte
&ndicele de ariditate. -0"##1 ? -1"### 1# puncte
&ndicele de ariditate peste -1"### 2 puncte
DOCUME1TE 3REAE1TATE *BNC=@ +@ >@R&F&C%= AN C%+RB3
+OCBC@N=@3OR *R@D@N=%=@
1. Su$!u $" )"%ab!(!a" 5$'*um"na.!" $"
a&!%ar" ,"nru (u*rr! $" !n"r&"n.!!8
;ntocmite conform legislaiei ;n igoare 4E5
nr. -1'-##1 priind priind apro:area
coninutului cadru al documentaiei te6nico
economice aferente inestiiilor pu:lice"
precum <i a structurii <i metodologiei de
ela:orare a deizului general pentru
o:iectie de inestiii <i lucrri de interenii7"
;nsoit' de a&!%u( "@n!* "m!s $"
Ins,"*'rau( $" Sa !n C'nsru*!! :
Cu*ur"s!.
@(pertul a erifica.
! amplasamentul proiectului mentionat
in 9F'+%3&,
! incadrarea locatiei proiectului in lista cu
indicii de ariditate pe localitati,
! incadrarea indicelui de ariditate al
localitatii unde este amplasat proiectul in
limitele preazute de criteriu.
&n functie de aloarea indicelui de ariditate
al localitatii'lor" se :ifeaza numarul de
puncte in coloana 9cor

0unctarea acestui criteriu se va face
conform Ane#ei cu indicii de ariditate pe
localitati/ pre,entai in Ane#a 8 la$%idul
solicitantului.
S34 3r'!"*" *u +ra$ $" u!(!%ar" a su,ra)"."! $" u$ar" *7 ma! r!$!*a4
ma6!m 2; ,un*"
%*+R*
%gentia de *lati pentru +ezoltare Rurala si *escuit
48 din suprafaa udata prin proiect din total suprafata care poate fi udata prin
punctul'le de lirare7.
*este 15"#18 ! -# puncte
1#"#18 ! 15"##8 ! 11puncte
05"#18!1#"##8 ! 1/ puncte
0#"#18!05"##8 ! 1) puncte
/5"#18!0#"##8 ! 1- puncte
/#"#18!/5"##8 ! 1# puncte
55"#18!/#"##8 ! 1 puncte
5#"#18!55"##8 ! / puncte
9u: 5#"##8 ! ) puncte
DOCUME1TE 3REAE1TATE *BNC=@ +@ >@R&F&C%= AN C%+RB3
+OCBC@N=@3OR *R@D@N=%=@
1. Su$!u $" )"%ab!(!a" 5$'*um"na.!" $"
a&!%ar" ,"nru (u*rr! $" !n"r&"n.!!8
;ntocmite conform legislaiei ;n igoare 4E5
nr. -1'-##1 priind priind apro:area
coninutului cadru al documentaiei te6nico
economice aferente inestiiilor pu:lice"
precum <i a structurii <i metodologiei de
ela:orare a deizului general pentru
o:iectie de inestiii <i lucrri de interenii7"
;nsoit' de a&!%u( "@n!* "m!s $"
Ins,"*'rau( $" Sa !n C'nsru*!! :
Cu*ur"s!.
9.2 +ocument de la furnizorul de ap din
care s reias suprafaa ma(im posi:il de
udat din punctul de lirare pentru care
solicitantul are ;nc6eiat contract de furnizare
@(pertul erifica urmatoarele elemente.
! in Su$!u( $" )"%ab!(!a"' documentaia
de aizare pentru lucrri de interenii .
su,ra)aa u$aa ,r!n !m,("m"nar"a
,r'!"*u(u! ,
! !n $'*. 9.2.. care este su,ra)aa
ma6!ma ,'s!b!( $" u$a din punctul de
lirare pentru care solicitantul are contract
de furnizare.
0unctarea se va face conform
procentului re,ultat din calculul !radului
de utili,are a suprafeei de udare/ "n
+a,a studiului de fe,a+ilitate/
2ocumentaiei de Avi,are a Lucrrilor de
Intervenii si documentului emis de
!estionarul punctului de livrare a apei
pentru iri!aii.
*rocentul se calculeaza ca raportul
dintre din suprafaa udata prin proiect <i
suprafata ma(ima care poate fi udata
prin punctul'le de lirare.

Functie de procentul calculat" e(pertul a
puncta proiectul respecti" :ifand in
coloana 9cor punctajul aferent. +ac
informaiile necesare pentru calculul
gradului de utilizare a suprafeei de udare
nu sunt prezentate atunci NB se acord
punctaj.
Criterii de departajare.
DOCUME1TE 3REAE1TATE *BNC=@ +@ >@R&F&C%= AN C%+RB3
+OCBC@N=@3OR *R@D@N=%=@
1.Su$!u $" )"%ab!(!a" 5$'*um"na.!" $"
a&!%ar" ,"nru (u*rr! $" !n"r&"n.!!8
/n'*m!" *'n)'rm ("+!s(a.!"! /n &!+'ar"
9e preiau din 9F'+%3&.
1. 9uprafaa supus rea:ilitrii sau
modernizrii
%*+R*
%gentia de *lati pentru +ezoltare Rurala si *escuit
<D2 nr. 2E52;;E ,r!&!n$ ,r!&!n$ a,r'bar"a
*'n.!nuu(u! *a$ru a( $'*um"na.!"!
"@n!*' "*'n'm!*" a)"r"n" !n&"s!.!!('r
,ub(!*"8 ,r"*um #! a sru*ur!! #!
m"'$'('+!"! $" "(ab'rar" a $"&!%u(u!
+"n"ra( ,"nru 'b!"*!&" $" !n&"s!.!! #!
(u*rr! $" !n"r&"n.!!=8 /ns'.!5 $" a&!%u(
"@n!* "m!s $" Ins,"*'rau( $" Sa !n
C'nsru*!! : Cu*ur"s!.
-. 9uprafaa de culturi legumicole
4inclusi cartoful7
$. 9uprafaa de culturi furajere
9e completeaz suprafaele aferente
fiecrui punct cu trei zecimale.
+ac 9F'+%3& nu include planul de
cultur pe anul ;n curs pe tipuri de culturi
sau nu include astfel de culturi" se
completeaz cu aloarea #.
%*+R*
%gentia de *lati pentru +ezoltare Rurala si *escuit