Вы находитесь на странице: 1из 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SK TANJONG AYER HITAM


TARIKH : HARI : RABU
NAMA GURU : SYUHAILEN BT SAADON MINGGU: : 20
KELAS : TAHUN 4 A MASA : 10.30 am 11.30am
Tajuk / Tema DUNIA KOMPUTER
Standard
Kandungan
4.0 Memahami ukuran data
Standard
Pembelajaran
4.3 Menukar ukuran data Kilobait (KB) ke Bait
4.4 Menukar ukuran data Megabait (MB) ke Kilobait(KB)
4.5 Menukar ukuran data igabait (B) ke Megabait (MB)
!bjekti" Pada akhir #engajaran dan #embelajaran murid da#at $
%. Menukar ukuran data Kilobait (KB) ke Bait
&. Menukar ukuran data Megabait (MB) ke Kilobait(KB)
3. Menukar ukuran data igabait (B) ke Megabait (MB)
'kti(iti 1. Guru menerangkan caracara menukar ukuran !a"a.
#. Menukar unit mengunakan #eri)ian a#lika)i.
3. *atihan #engiraan #enukaran data
+MK Kreati(iti dan ino(a)i, Sain) - Teknologi
.ilai $ bekerja)ama, /eka# dan bijak)ana
Bahan Bantu
Mengajar
%. Slaid multimedia
&. Kom#uter
3. '#lika)i PenukaranBait.e0e
Penilaian dan
Pembelajaran
%. uru mengedarkan lembaran kerja
1e"lek)i